XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
Tổng
00                                                       1     1 2
01                                   1           1 1           1 4
02         1                 1                             1     3
03     1   1                   1                             1   4
04   1                               1       1       1           4
05                       1         1       1                     3
06       1                     1                                 2
07                 1 1 1 1               1               1       6
08                   1   1                 1   1 1         1     6
09               1           1               1 2                 5
10           1 1             1                                   3
11   1 1     1             1             1 1 1       1           8
12     1 1 2       1 1           1   1         1   1 1 2     1   14
13                   1   1                     1           1     4
14 1     2                                   1         1         5
15     1         1       1 1 1         1       1 2 1 1           11
16         1 2     1               1             1   1           7
17             1                   1     1                 1     4
18 3     1 1 1   1       1     1         1             2         12
19                   1 1             2   1           1 1     1 1 9
20         1                                   1       1         3
21   1 1     2               1   1       1     1                 8
22               1 1                               1             3
23 1                   1   2   1                               1 6
24                                   1   1           1           3
25     1       1 1     1                                       2 6
26             1 1                               2 1             5
27     2                                                 2 1   1 6
28                     1                               1         2
29     1     1                                                   2
30             1                                   1     1       3
31       1 1       1     1       1 1                 1       1   8
32               1   1 1             1     1     1   2   1       9
33 1           1                   1                 1           4
34                               1               1               2
35                           1             1       1       1     4
36   1 1 2     1   1     1 1                 1                 1 10
37                     1     1     1   1       1           1     6
38                       1                                       1
39       1           1 1 1     1                             1   6
40                               1   1         2             1   5
41 1     1   2   2         1     1       1   1                   10
42                               1     1 1                       3
43       1               1             1     1                   4
44   1   1 1   1 1                   1     1           1     1   9
45 1     1                                   1   1   1           5
46   1           1       1         1               1     1       6
47     1             2                   1                     1 5
48   1               1 1   1           2       1                 7
49                             1   1                       1     3
50   1 2   1   1           1         1                     1     8
51                 1       1           1   1     1 1   2 1   1   10
52       1 2       1         1     1                             6
53                 1                                       1 1   3
54 1     1                 1 1               1                   5
55   1     1             1 1   1       1 1   1                   8
56 1                   1         1                       1     1 5
57 1               1   1 1                               1       5
58               1               1               1     1         4
59           1                         1 1         1   1   1 1   7
60                             1     1 1   1           1         5
61         1         1       1                                   3
62                   1                     1   1 1       1       5
63   2                 1   1     2               3   1           10
64     1       1             1         1             1       1   6
65           1     1   1     1               2           2       8
66                                         1 1     1         1   4
67       1   1 1                 1 1       1         1     1   2 10
68                                 1                             1
69         1 1     2                           1         1   1   7
70   1           1             1   1 1 1     1         1         8
71   1                                     1                 1   3
72 1               1         1                         1   1     5
73                   1 2                     1                   4
74         1     1 2   1   1                       1       1   1 9
75             1   1                               1       1     4
76             1           1   1     1 1 1                       6
77   1       1       1             1           1             1   6
78 1 1 1     1 1     1   1                   1   1               9
79           1               1                           1     1 4
80                               2   1 1                 1       5
81     1       1     1     1   2 1 1                   1         9
82   1   2                         1 1 1                   1     7
83 1           1               2                               1 5
84                   1   1       1       1                     1 5
85 1                         1             2       2   1         7
86         1         1                     1                     3
87                         1 1                       1       1   4
88                         1         1             1             3
89         1                       1     1           1   2       6
90               2       1     2               1               1 7
91 2             1     1                                         4
92             1   1             1                               3
93                         1               1               1     3
94                       1   1             1 1   1             1 6
95   2 1               1       1   1 1 2 1   1       1           12
96                           1         1           1             3
97     1         1                   1         1             1   5
98                                 1     1                 1 1   4
99 1         1 1               1 1       1 1   1   1             9
loading
Đang tải dữ liệu...