XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
Tổng
00           1     1       2               2                     6
01   1 1           1       1               1     1               6
02             1                     1 1                         3
03               1           1       1   1       1   1     1     7
04       1                   1               1       1     1 1   6
05                             2 1             1 1       1       6
06                           1   1 1   1           1       1     6
07           1                                           1 1 1   4
08 1 1         1       1     1         1           1       1     8
09 2                 1                             1 2           6
10                                                       1     1 2
11       1               1 1                     2       1       6
12 1   1 1 2     1     1               1 1       1         1     11
13 1           1     1                       1             1 1   6
14         1               1           1     1                   4
15 1 2 1 1               1         1                             7
16   1   1                     1 1             1 1 1             7
17             1       1 1                                       3
18         2                 1             1                     4
19       1 1     1 1   1       1                     1   1   1   9
20 1       1                           1   1   1                 5
21 1                           1       1 1             2       1 7
22     1             1                               1         1 4
23                 1                       1               1     3
24       1                                                       1
25                 2       2                     1             1 6
26   2 1             1                             1     1   1   7
27           2 1   1         1           1                 1     7
28         1         1         1             1 1                 5
29                                                               0
30     1     1             1                 1 1                 5
31       1       1               1                               3
32   1   2   1         1         1         1                 1 1 9
33       1                       1         1   1                 4
34   1                               1         1         1       4
35     1       1       1       1                                 4
36                 1               1           1       1         4
37 1           1         1   1           1                       5
38                   1                 1                     1   3
39               1   2                       1                   4
40 2             1       1                 1             1       6
41                     1 1             2         1               5
42                               1 1                 1 1     1   5
43                         1 1             1                     3
44         1     1   1               2                         3 8
45   1   1             1                                         3
46     1     1                             1             1       4
47                 1                     1         1 1           4
48 1                     1           1             1             4
49             1       1           1                 1   1       5
50             1                     1   2                       4
51   1 1   2 1   1       1     1 1 1                   1 1       12
52                   1   1     1                     2           5
53             1 1                         1 2               2   7
54                                   1             1           1 3
55                   1     1 1 2           1           1   1   1 9
56           1     1         1             1     1 2 1           8
57           1                           1                       2
58   1     1                                       1 1   1     1 6
59     1   1   1 1     1                               1       1 7
60         1                     1         1       1           1 5
61                                     1                       1 2
62 1 1       1         1       1                       1     1 1 8
63   3   1           1     1       1       1 1   2       1   1   13
64       1       1           1         1       1             1   6
65           2         1 1     1                 1     1         7
66     1         1                   2       1         2     1   8
67       1     1   2   1   1           1 1   1       2           11
68                           1   1 1   1 2 1       1   1         9
69 1         1   1       2       1       2     1             1   10
70         1         1     1     1                               4
71               1   1       1                       1 1         5
72         1   1       1                                         3
73                               1     1     2         1   1 1   7
74     1       1   1   1       1   1 1                     1     8
75     1       1           1     1 1         1     1             7
76                           1       1       1               1   4
77 1             1       1     2   2   1                         8
78   1               1 1   1   1 1   2   1   1 1 1 1 1         1 15
79           1     1     1           1       1 1     1     1     8
80           1         1                                       1 3
81         1         1   2           1 1               1         7
82             1                 1 1 1         1                 5
83                 1         1     1             1 1             5
84                 1 1                     1     1         1     5
85     2   1               2       1           1                 7
86                       1                         1       1     3
87       1       1                 1                             3
88     1                                                     1   2
89       1   2                                 1                 4
90 1               1   1     1                                   4
91                                     1 1               1       3
92                             1 1                               2
93             1                   1     1               1       4
94   1             1 1           1           1 2         2     1 10
95       1                   1                             2     4
96     1                   1       1                   1 1       5
97 1             1       1                         1   1   1     6
98             1 1                       1     1 2               6
99 1   1                     1       1                 1         5
loading
Đang tải dữ liệu...