XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
Tổng
00                 1                           1                 2
01                                   3 2     1 2               1 9
02               2         1   1                     1       1   6
03   1     1                   1                     2           5
04   1     1 1                     1       1     1         1 1 1 9
05       1               1               1             1         4
06 1       1                               1 1           1   1   6
07       1 1 1                 1                     1 1       1 7
08 1       1     1                                               3
09 1 2             1               1         1                   6
10       1     1       1   1     1 1               1 1   1 1 1 1 12
11       1                   1 2         1                       5
12         1       1         1                   1       1       5
13         1 1   1   1                   1 2       1 1           9
14                 1 1   1                             1 1       5
15                     1       1           1         1     1     5
16 1                                                 1   1       3
17                                 1     2           1           4
18                 1         1                                   2
19   1   1   1   1     1 1       1             1                 8
20                 1   1 1                         1           1 5
21     2       1                       1     1         1   1     7
22   1         1         1                     1             1   5
23         1         1                           1         1     4
24                           1                                   1
25             1     1                     1                     3
26 1     1   1       1 1       1   1             2       1       10
27         1           1 1       1                 1             5
28                           1           1 1       1             4
29                           2                               1 1 4
30                         1     2                   1     1     5
31                     1                       1   1 1           4
32           1 1   1 1     1                     2         1     8
33                   1               1 1               1         4
34       1       1           1                   1         1 1   6
35                               1           1           1 1     4
36     1           1                               1             3
37                                     1     1 1               1 4
38           1   1 1         1           1             2       1 8
39                       2       1             2     1           6
40       1       1     1       2       1   1       1     1       9
41               1       1       1         1 2 1               1 8
42   1 1     1   1           1   1   1         1     1         1 10
43               1             2       1 1                   1   6
44             3       1                                   1     5
45                                 1 1     1           1     1   5
46       1           1   1                   1                   4
47 1 1                   1 1                             1       5
48 1                                                             1
49   1   1                     1                                 3
50                   1     1           2         1       1   1   7
51     1 1                                     1               1 4
52   2                                                           2
53           2             1     1 1   1       1   1   1   1     10
54 1           1 1                                     1         4
55     1   1   1                                 1               4
56 2 1                             1 1 1               1 1     1 9
57                                   1   1   1     1             4
58 1 1   1     1                           1   1       2         8
59     1       1       1     1         1                         5
60 1           1   1             1   1 1   1                     7
61             1         1                       1         2     5
62     1     1 1                                 2             1 6
63       1   1           1 3       1                       1 1   9
64           1     1 1     1 1   1 2         1   1       1   1   12
65     1               3                           1 1   1       7
66     2     1       1   1                       1   1           7
67   2                     1     1 1         1                   6
68 1   1                     1   1 1                   1 1       7
69           1     1           1   1                       1     5
70                   1           1   1   1             1         5
71   1 1         1               1   1     1                 1   7
72                   1                             1             2
73     1   1 1     1                                           1 5
74         1                   1   1 1 1   1                     6
75 1                         1           1   1                   4
76           1         1 1           1         1             1   6
77               1       1   1     1                             4
78 1 1         1       1     1                       1   1 1     8
79   1     1                           1           1   1         5
80             1   1                                             2
81     1         1                       1   1 1                 5
82                   1   1     1         1 1                     5
83 1                       1           1         1           1   5
84         1                                 1     2           1 5
85                     1       1                   2       1   1 6
86 1       1       2 1 1           1     1                       8
87                                 1       1           1       1 4
88           1                                         1         2
89               1   1     1           1 2   1           1       8
90                                   1         1 1 1             4
91       1         1 1       1   1     1     1           1 1     9
92                                         1     1           1 1 4
93       1         1                 1   2 1 1       1           8
94       2     1               1               1             1   6
95         2                         1                           3
96     1 1                 1         1                           4
97 1   1   1     2   1         1     1                       1   9
98                     1 1 2 1                       1           6
99     1                   1     1                       1       4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...