XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
Tổng
00 1       2               2                       1             6
01 1       1               1     1                               4
02                   1 1                         2         1   1 6
03           1       1   1       1   1     1                   1 7
04           1               1       1     1 1                   5
05             2 1             1 1       1               1       7
06           1   1 1   1           1       1                     6
07                                       1 1 1                 1 4
08     1     1         1           1       1     1               6
09   1                             1 2             1             5
10                                       1     1       1   1     4
11       1 1                     2       1                   1 2 8
12     1               1 1       1         1       1         1   7
13   1                       1             1 1   1   1           6
14         1           1     1                     1 1   1       6
15       1         1                                   1       1 4
16             1 1             1 1 1                             5
17     1 1                                                       2
18           1             1                       1         1   4
19 1   1       1                     1   1   1   1     1 1       9
20                     1   1   1                   1   1 1       6
21             1       1 1             2       1                 6
22   1                               1         1         1       4
23 1                       1               1         1           4
24                                                           1   1
25 2       2                     1             1     1           7
26   1                             1     1   1       1 1       1 7
27 1         1           1                 1           1 1       6
28   1         1             1 1                             1   5
29                                                           2   2
30         1                 1 1                           1     4
31               1                                     1         2
32     1         1         1                 1 1   1 1     1     8
33               1         1   1                     1           4
34                   1         1         1       1           1   5
35     1       1                                                 2
36 1               1           1       1           1             5
37       1   1           1                                       3
38   1                 1                     1   1 1         1   6
39   2                       1                           2       5
40       1                 1             1       1     1       2 7
41     1 1             2         1               1       1       7
42               1 1                 1 1     1   1           1   7
43         1 1             1                     1             2 6
44   1               2                         3       1         7
45     1                                                         1
46                         1             1           1   1       4
47 1                     1         1 1                   1 1     6
48       1           1             1                             3
49     1           1                 1   1                     1 5
50                   1   2                           1     1     5
51       1     1 1 1                   1 1                       6
52   1   1     1                     2                           5
53                         1 2               2             1     6
54                   1             1           1 1               4
55   1     1 1 2           1           1   1   1                 9
56 1         1             1     1 2 1                           7
57                       1                                       1
58                                 1 1   1     1                 4
59     1                               1       1       1     1   5
60               1         1       1           1   1             5
61                     1                       1         1       3
62     1       1                       1     1 1                 5
63   1     1       1       1 1   2       1   1           1 3     13
64           1         1       1             1     1 1     1 1   8
65     1 1     1                 1     1               3         8
66                   2       1         2     1       1   1       8
67 2   1   1           1 1   1       2                     1     10
68           1   1 1   1 2 1       1   1                     1   10
69       2       1       2     1             1     1           1 9
70   1     1     1                                   1           4
71   1       1                       1 1         1               5
72     1                                             1           2
73               1     1     2         1   1 1     1             8
74 1   1       1   1 1                     1                   1 7
75         1     1 1         1     1                         1   6
76           1       1       1               1         1 1       6
77       1     2   2   1                         1       1   1   9
78   1 1   1   1 1   2   1   1 1 1 1 1         1       1     1   16
79 1     1           1       1 1     1     1                     7
80     1                                       1   1             3
81   1   2           1 1               1         1               7
82               1 1 1         1                     1   1     1 7
83 1         1     1             1 1                       1     6
84 1 1                     1     1         1                     5
85         2       1           1                       1       1 6
86       1                         1       1       2 1 1         7
87                 1                                             1
88                                           1                   1
89                             1                 1   1     1     4
90 1   1     1                                                   3
91                     1 1               1         1 1       1   6
92             1 1                                               2
93                 1     1               1         1             4
94 1 1           1           1 2         2     1               1 10
95           1                             2                     3
96         1       1                   1 1                 1     5
97       1                         1   1   1     2   1         1 8
98                       1     1 2                     1 1 2 1   9
99           1       1                 1                   1     4
loading
Đang tải dữ liệu...