XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
Tổng
00                       1                   1               1   3
01             3 2     1 2               1       1           1   11
02   1   1                     1       1           1     1   1   7
03       1                     2                     1           4
04           1       1     1         1 1 1   1 1   1             9
05 1               1             1                       1   1   5
06                   1 1           1   1                         4
07       1                     1 1       1         1   1   1     7
08                                             1 1               2
09           1         1                                     2   4
10   1     1 1               1 1   1 1 1 1 1                     10
11     1 2         1                       1     1               6
12     1                   1       1                     1       4
13                 1 2       1 1                                 5
14 1                             1 1                             3
15       1           1         1     1       1               1   6
16                             1   1           1                 3
17           1     2           1                 1         2     7
18     1                                               1 2       4
19 1       1             1                 1                     4
20 1                         1           1     1       1     1 1 7
21               1     1         1   1     2         1           7
22 1                     1             1     1 1 1 1             7
23                         1         1             2 1 1 1       7
24     1                                         1 1   1         4
25                   1                             1     1       3
26       1   1             2       1         1   1               7
27 1       1                 1             1 1   1         1   1 8
28     1           1 1       1                                 2 6
29     2                               1 1             1     1   6
30   1     2                   1     1                 1         6
31                       1   1 1                   1         1   5
32   1                     2         1               1     1   1 7
33             1 1               1                     1       1 5
34     1                   1         1 1               1 2 1     8
35         1           1           1 1       1       1           6
36                           1                         1         2
37               1     1 1               1         1       1     6
38     1           1             2       1             1   1   2 9
39 2       1             2     1               1 1     1   2     11
40       2       1   1       1     1                     1     2 9
41 1       1         1 2 1               1           2           9
42     1   1   1         1     1         1           1           7
43       2       1 1                   1                         5
44                                   1     1             1   1   4
45           1 1     1           1     1                 1       6
46 1                   1                                         2
47 1 1                             1       1                 1 1 6
48                                                             1 1
49       1                                 2               1     4
50   1           2         1       1   1   1   1               1 9
51                       1               1                       2
52                                             1   2       1     4
53   1     1 1   1       1   1   1   1                     1     9
54                               1           1       1           3
55                         1                         2     1     4
56           1 1 1               1 1     1     1     1           8
57             1   1   1     1             1                     5
58                   1   1       2                               4
59     1         1                                       1       3
60         1   1 1   1                       1 1 1   1         1 9
61 1                       1         2     1                     5
62                         2             1               1       4
63 1 3       1                       1 1                         7
64   1 1   1 2         1   1       1   1     1 1   1             12
65                           1 1   1       1                   1 5
66 1                       1   1                     1     1     5
67   1     1 1         1                                       1 5
68     1   1 1                   1 1         1   1 1             8
69       1   1                       1           1       1       5
70         1   1   1             1                 1           1 6
71         1   1     1                 1   1   1   1             7
72                           1             1           1         3
73                                       1                 1     2
74       1   1 1 1   1                                           5
75     1           1   1                         1           1   5
76 1           1         1             1           1 1   1       7
77 1   1     1                                       1 1       1 6
78     1                       1   1 1                           4
79               1           1   1             1     1           5
80                                         1   1                 2
81                 1   1 1                       1               4
82 1     1         1 1                               1       1   6
83   1           1         1           1     1   2               7
84                     1     2           1   1     1   1 1 2     10
85       1                   2       1   1                       5
86           1     1                                   1     1   4
87           1       1           1       1       1               5
88                               1                           1   2
89   1           1 2   1           1                         1   7
90             1         1 1 1               2 1                 7
91     1   1     1     1           1 1         1                 7
92                   1     1           1 1   2 1                 7
93             1   2 1 1       1                       1         7
94       1               1             1                         3
95             1                           1     1           1   4
96   1         1                             1                   3
97       1     1                       1               1         4
98 1 2 1                       1               1         1       7
99   1     1                       1                             3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...