XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
Tổng
00     1                   1               1   1 1     1         6
01   1 2               1       1           1       1             7
02           1       1           1     1   1                 1 1 7
03           2                     1                   1         4
04 1     1         1 1 1   1 1   1                               8
05             1                       1   1       1         1   5
06 1 1           1   1                             1 1   1   1   8
07           1 1       1         1   1   1               1       7
08                           1 1                   1     1   1   5
09   1                                     2         1   1       5
10         1 1   1 1 1 1 1                                       7
11                       1     1                                 2
12       1       1                     1       2                 5
13 2       1 1                                 1           1     6
14             1 1                                               2
15 1         1     1       1               1       1             6
16           1   1           1                     2     1       6
17           1                 1         2             1         5
18                                   1 2         1       1 1     6
19     1                 1                           1     1 1   5
20         1           1     1       1     1 1   1   1 1   1     10
21   1         1   1     2         1                       1     7
22     1             1     1 1 1 1                               6
23       1         1             2 1 1 1             1           8
24                             1 1   1           1     1 1       6
25 1                             1     1                         3
26       2       1         1   1                     1           6
27         1             1 1   1         1   1         1   1     8
28 1       1                                 2                   4
29                   1 1             1     1       1             5
30           1     1                 1                   1       4
31     1   1 1                   1         1   1   1     1     1 9
32       2         1               1     1   1         1 1     1 9
33             1                     1       1       1           4
34       1         1 1               1 2 1                       7
35   1           1 1       1       1                           1 6
36         1                         1               1           3
37   1 1               1         1       1           1 1       1 8
38             2       1             1   1   2 1             1   9
39     2     1               1 1     1   2                       8
40 1       1     1                     1     2                   6
41 1 2 1               1           2                           1 8
42     1     1         1           1                           1 5
43                   1                               1           2
44                 1     1             1   1             1       5
45 1           1     1                 1         2 1         2   9
46   1                                         1       1 1   1   5
47               1       1                 1 1     1             5
48                                           1                   1
49                       2               1     1       1         5
50       1       1   1   1   1               1         1   1     8
51     1               1                       1                 3
52                           1   2       1     1         1       6
53     1   1   1   1                     1                 1   1 7
54             1           1       1                             3
55       1                         2     1                       4
56             1 1     1     1     1                 1     1   1 8
57   1     1             1                                       3
58 1   1       2                                       1   1     6
59                                     1                   1 1   3
60 1                       1 1 1   1         1                 1 7
61       1         2     1                               1       5
62       2             1               1       1                 5
63                 1 1                           1 1             4
64   1   1       1   1     1 1   1                   1   1   1   10
65         1 1   1       1                   1       1           6
66       1   1                     1     1           1           5
67   1                                       1         1     1   4
68             1 1         1   1 1             1         1   1   8
69                 1           1       1                         3
70             1                 1           1                   3
71 1                 1   1   1   1             1 1           2   9
72         1             1           1                           3
73                     1                 1     2             1   5
74 1                                                             1
75   1                         1           1                   1 4
76     1             1           1 1   1         1               6
77                                 1 1       1       1     1 1 1 7
78           1   1 1                           1               2 6
79         1   1             1     1               1 1         1 7
80                       1   1                                 1 3
81   1 1                       1                 1   1           5
82 1                               1       1   1     1           5
83       1           1     1   2                                 5
84   1     2           1   1     1   1 1 2       2               12
85         2       1   1                         1         1     6
86                                   1     1       2             4
87 1           1       1       1                 1 1           1 7
88             1                           1     1     2     1   6
89   1           1                         1   1       1   1     6
90     1 1 1               2 1                                   6
91   1           1 1         1                         1 1 1     7
92 1     1           1 1   2 1                                 1 8
93 1 1       1                       1                   1 1     6
94     1             1                                           2
95                       1     1           1       1             4
96                         1                     1     1   1     4
97                   1               1                     1     3
98           1               1         1         1 1             5
99               1                               1               2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...