XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
Tổng
00                     1     1       2               2           6
01 1           1 1           1       1               1     1     7
02                       1                     1 1               3
03                         1           1       1   1       1   1 6
04 1       1       1                   1               1       1 6
05       1                               2 1             1 1     6
06                                     1   1 1   1           1   5
07     1               1                                         2
08       1   1 1         1       1     1         1           1   8
09         1 2                 1                             1 2 7
10                                                               0
11     1 1 1       1               1 1                     2     8
12 1         1   1 1 2     1     1               1 1       1     11
13           1           1     1                       1         4
14         1         1               1           1     1         5
15   1       1 2 1 1               1         1                   8
16             1   1                     1 1             1 1 1   7
17     1                 1       1 1                             4
18     1             2                 1             1           5
19 2   1           1 1     1 1   1       1                     1 10
20           1       1                           1   1   1       5
21     1     1                           1       1 1             5
22               1             1                               1 3
23                           1                       1           2
24 1   1           1                                             3
25                           2       2                     1     5
26             2 1             1                             1   5
27                     2 1   1         1           1             6
28                   1         1         1             1 1       5
29                                                               0
30               1     1             1                 1 1       5
31                 1       1               1                     3
32 1     1     1   2   1         1         1         1           9
33                 1                       1         1   1       4
34             1                               1         1       3
35       1       1       1       1       1                       5
36         1                 1               1           1       4
37   1       1           1         1   1           1             6
38                             1                 1               2
39                         1   2                       1         4
40 1         2             1       1                 1           6
41     1   1                     1 1             2         1     7
42   1 1                                   1 1                 1 5
43   1     1                         1 1             1           5
44 1     1           1     1   1               2                 7
45         1   1   1             1                               4
46               1     1                             1           3
47     1                     1                     1         1 1 5
48   2       1                     1           1             1   6
49                       1       1           1                 1 4
50 1                     1                     1   2             5
51   1   1     1 1   2 1   1       1     1 1 1                   12
52                             1   1     1                     2 5
53                       1 1                         1 2         5
54         1                                   1             1   3
55   1 1   1                   1     1 1 2           1           9
56                     1     1         1             1     1 2 1 8
57                     1                           1             2
58             1     1                                       1 1 4
59   1 1         1   1   1 1     1                               7
60 1 1   1           1                     1         1       1   7
61                                               1               1
62       1   1 1       1         1       1                       6
63             3   1           1     1       1       1 1   2     11
64   1             1       1           1         1       1       6
65         2           2         1 1     1                 1     8
66       1 1     1         1                   2       1         7
67       1         1     1   2   1   1           1 1   1       2 12
68                                     1   1 1   1 2 1       1   8
69           1         1   1       2       1       2     1       9
70 1 1     1         1         1     1     1                     7
71       1                 1   1       1                       1 5
72                   1   1       1                               3
73         1                               1     1     2         5
74               1       1   1   1       1   1 1                 7
75               1       1           1     1 1         1     1   7
76 1 1 1                               1       1       1         6
77           1             1       1     2   2   1               8
78         1   1               1 1   1   1 1   2   1   1 1 1 1 1 15
79                     1     1     1           1       1 1     1 7
80 1 1                 1         1                               4
81                   1         1   2           1 1               6
82 1 1                   1                 1 1 1         1       7
83                           1         1     1             1 1   5
84     1                     1 1                     1     1     5
85       2       2   1               2       1           1       9
86       1                         1                         1   3
87                 1       1                 1                   3
88 1             1                                               2
89     1           1   2                                 1       5
90           1               1   1     1                         4
91                                               1 1             2
92                                       1 1                     2
93       1               1                   1     1             4
94       1 1   1             1 1           1           1 2       9
95 1 2 1   1       1                   1                         7
96   1           1                   1       1                   4
97 1         1             1       1                         1   5
98     1                 1 1                       1     1 2     7
99     1 1   1   1                     1       1                 6
loading
Đang tải dữ liệu...