XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
Tổng
00                                               1     1       2 4
01                           1           1 1           1       1 5
02 1                 1                             1             3
03 1                   1                             1           3
04                           1       1       1                   3
05               1         1       1                             3
06                     1                                         1
07         1 1 1 1               1               1               6
08           1   1                 1   1 1         1       1     7
09       1           1               1 2                 1       6
10   1 1             1                                           3
11   1             1             1 1 1       1               1 1 8
12 2       1 1           1   1         1   1 1 2     1     1     13
13           1   1                     1           1     1       5
14                                   1         1               1 3
15       1       1 1 1         1       1 2 1 1               1   11
16 1 2     1               1             1   1                   7
17     1                   1     1                 1       1 1   6
18 1 1   1       1     1         1             2                 8
19           1 1             2   1           1 1     1 1   1     10
20 1                                   1       1                 3
21   2               1   1       1     1                         6
22       1 1                               1             1       4
23             1   2   1                               1         5
24                           1   1           1                   3
25     1 1     1                                       2       2 7
26     1 1                               2 1             1       6
27                                               2 1   1         4
28             1                               1         1       3
29   1                                                           1
30     1                                   1     1             1 4
31 1       1     1       1 1                 1       1           7
32       1   1 1             1     1     1   2   1         1     10
33     1                   1                 1                   3
34                       1               1                       2
35                   1             1       1       1       1     5
36     1   1     1 1                 1                 1         6
37             1     1     1   1       1           1         1   7
38               1                                       1       2
39           1 1 1     1                             1   2       7
40                       1   1         2             1       1   6
41   2   2         1     1       1   1                     1 1   10
42                       1     1 1                               3
43               1             1     1                         1 4
44 1   1 1                   1     1           1     1   1       8
45                                   1   1   1             1     4
46       1       1         1               1     1               5
47           2                   1                     1         4
48           1 1   1           2       1                     1   7
49                     1   1                       1       1     4
50 1   1           1         1                     1             5
51         1       1           1   1     1 1   2 1   1       1   11
52 2       1         1     1                             1   1   7
53         1                                       1 1           3
54                 1 1               1                           3
55 1             1 1   1       1 1   1                   1     1 9
56             1         1                       1     1         4
57         1   1 1                               1               4
58       1               1               1     1                 4
59   1                         1 1         1   1   1 1     1     8
60                     1     1 1   1           1                 5
61 1         1       1                                           3
62           1                     1   1 1       1         1     6
63             1   1     2               3   1           1     1 10
64     1             1         1             1       1           5
65   1     1   1     1               2           2         1 1   10
66                                 1 1     1         1           4
67   1 1                 1 1       1         1     1   2   1   1 11
68                         1                                     1
69 1 1     2                           1         1   1       2   9
70       1             1   1 1 1     1         1         1     1 9
71                                 1                 1   1       3
72         1         1                         1   1       1     5
73           1 2                     1                           4
74 1     1 2   1   1                       1       1   1   1     10
75     1   1                               1       1           1 5
76     1           1   1     1 1 1                               6
77   1       1             1           1             1       1   6
78   1 1     1   1                   1   1               1 1   1 9
79   1               1                           1     1     1   5
80                       2   1 1                 1         1     6
81     1     1     1   2 1 1                   1         1   2   11
82                         1 1 1                   1             4
83     1               2                               1         4
84           1   1       1       1                     1 1       6
85                   1             2       2   1               2 8
86 1         1                     1                         1   4
87                 1 1                       1       1           4
88                 1         1             1                     3
89 1                       1     1           1   2               6
90       2       1     2               1               1   1     8
91       1     1                                                 2
92     1   1             1                                       3
93                 1               1               1             3
94               1   1             1 1   1             1 1       7
95             1       1   1 1 2 1   1       1                   9
96                   1         1           1                   1 4
97       1                   1         1             1       1   5
98                         1     1                 1 1           4
99   1 1               1 1       1 1   1   1                     8
loading
Đang tải dữ liệu...