XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
Tổng
00                                   1     1       2             4
01               1           1 1           1       1             5
02       1                             1                     1 1 4
03         1                             1           1       1   4
04               1       1       1                   1           4
05   1         1       1                               2 1       6
06         1                                         1   1 1   1 5
07 1 1               1               1                           4
08   1                 1   1 1         1       1     1         1 8
09       1               1 2                 1                   5
10       1                                                       1
11     1             1 1 1       1               1 1             7
12           1   1         1   1 1 2     1     1               1 10
13   1                     1           1     1                   4
14                       1         1               1           1 4
15   1 1 1         1       1 2 1 1               1         1     11
16             1             1   1                     1 1       5
17             1     1                 1       1 1               5
18   1     1         1             2                 1           6
19 1             2   1           1 1     1 1   1       1         10
20                         1       1                           1 3
21       1   1       1     1                           1       1 6
22                             1             1                   2
23 1   2   1                               1                     5
24               1   1           1                               3
25 1                                       2       2             5
26                           2 1             1                   4
27                                   2 1   1         1           5
28 1                               1         1         1         4
29                                                               0
30                             1     1             1             3
31   1       1 1                 1       1               1       6
32 1             1     1     1   2   1         1         1       9
33             1                 1                       1       3
34           1               1                               1   3
35       1             1       1       1       1       1         6
36   1 1                 1                 1               1     5
37 1     1     1   1       1           1         1   1           8
38   1                                       1                 1 3
39 1 1     1                             1   2                   6
40           1   1         2             1       1               6
41     1     1       1   1                     1 1             2 8
42           1     1 1                                   1 1     5
43   1             1     1                         1 1           5
44               1     1           1     1   1               2   7
45                       1   1   1             1                 4
46   1         1               1     1                           4
47                   1                     1                     2
48 1   1           2       1                     1           1   7
49         1   1                       1       1           1     5
50     1         1                     1                     1   4
51     1           1   1     1 1   2 1   1       1     1 1 1     13
52       1     1                             1   1     1         5
53                                     1 1                       2
54     1 1               1                                   1   4
55   1 1   1       1 1   1                   1     1 1 2         11
56 1         1                       1     1         1           5
57 1 1                               1                           3
58           1               1     1                             3
59                 1 1         1   1   1 1     1                 7
60         1     1 1   1           1                     1       6
61       1                                                     1 2
62                     1   1 1       1         1       1         6
63 1   1     2               3   1           1     1       1     11
64       1         1             1       1           1         1 6
65 1     1               2           2         1 1     1         9
66                     1 1     1         1                   2   6
67           1 1       1         1     1   2   1   1           1 10
68             1                                     1   1 1   1 5
69                         1         1   1       2       1       6
70         1   1 1 1     1         1         1     1     1       9
71                     1                 1   1       1           4
72       1                         1   1       1                 4
73 2                     1                               1     1 5
74 1   1                       1       1   1   1       1   1 1   9
75                             1       1           1     1 1     5
76     1   1     1 1 1                               1       1   7
77             1           1             1       1     2   2   1 9
78   1                   1   1               1 1   1   1 1   2   10
79       1                           1     1     1           1   5
80           2   1 1                 1         1                 6
81     1   2 1 1                   1         1   2           1 1 11
82             1 1 1                   1                 1 1 1   7
83         2                               1         1     1     5
84   1       1       1                     1 1                   5
85       1             2       2   1               2       1     9
86                     1                         1               2
87     1 1                       1       1                 1     5
88     1         1             1                                 3
89             1     1           1   2                           5
90   1     2               1               1   1     1           7
91 1                                                           1 2
92           1                                         1 1       3
93     1               1               1                   1     4
94   1   1             1 1   1             1 1           1       8
95 1       1   1 1 2 1   1       1                   1           10
96       1         1           1                   1       1     5
97               1         1             1       1               4
98             1     1                 1 1                       4
99         1 1       1 1   1   1                     1       1   8
loading
Đang tải dữ liệu...