XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
Tổng
00       2                       1                           1   4
01       1     1                                   3 2     1 2   10
02 1 1                         2         1   1                   6
03 1   1       1   1     1                   1                   6
04         1       1     1 1                     1       1     1 7
05           1 1       1               1               1         5
06   1           1       1                               1 1     5
07                     1 1 1                 1                   4
08   1           1       1     1                                 4
09               1 2             1               1         1     6
10                     1     1       1   1     1 1               6
11             2       1                   1 2         1         7
12   1 1       1         1       1         1                   1 7
13         1             1 1   1   1                   1 2       8
14   1     1                     1 1   1                         5
15                                   1       1           1       3
16           1 1 1                                               3
17                                               1     2         3
18       1                       1         1                     3
19                 1   1   1   1     1 1       1             1   8
20   1   1   1                   1   1 1                         6
21   1 1             2       1                       1     1     7
22                 1         1         1                     1   4
23       1               1         1                           1 4
24                                         1                     1
25             1             1     1                     1       4
26               1     1   1       1 1       1   1             2 9
27     1                 1           1 1       1                 5
28         1 1                             1           1 1       5
29                                         2                     2
30         1 1                           1     2                 5
31                                   1                       1   2
32       1                 1 1   1 1     1                     2 8
33       1   1                     1               1 1           5
34 1         1         1       1           1                   1 6
35                                             1           1     2
36           1       1           1                               3
37     1                                             1     1 1   4
38   1                     1   1 1         1           1         6
39         1                           2       1             2   6
40       1             1       1     1       2       1   1       8
41   2         1               1       1       1         1 2 1   10
42                 1 1     1   1           1   1   1         1   8
43       1                     1             2       1 1         6
44 2                         3       1                           6
45                                               1 1     1       3
46       1             1           1   1                   1     5
47     1         1 1                   1 1                       5
48 1             1                                               2
49                 1   1                     1                   3
50 1   2                           1     1           2         1 8
51                   1 1                                     1   3
52                 2                                             2
53       1 2               2             1     1 1   1       1   10
54 1             1           1 1                                 4
55       1           1   1   1                                 1 5
56       1     1 2 1                             1 1 1           8
57     1                                           1   1   1     4
58               1 1   1     1                           1   1   6
59                   1       1       1     1         1           5
60       1       1           1   1             1   1 1   1       8
61   1                       1         1                       1 4
62                   1     1 1                                 2 5
63       1 1   2       1   1           1 3       1               11
64   1       1             1     1 1     1 1   1 2         1   1 12
65             1     1               3                           5
66 2       1         2     1       1   1                       1 9
67   1 1   1       2                     1     1 1         1     9
68   1 2 1       1   1                     1   1 1               9
69     2     1             1     1           1   1               7
70                                 1           1   1   1         4
71                 1 1         1               1   1     1       6
72                                 1                             1
73   1     2         1   1 1     1                               7
74 1                     1                   1   1 1 1   1       7
75         1     1                         1           1   1     5
76 1       1               1         1 1           1         1   7
77   1                         1       1   1     1               5
78 2   1   1 1 1 1 1         1       1     1                     11
79 1       1 1     1     1                           1           6
80                           1   1                               2
81 1 1               1         1                       1   1 1   7
82 1         1                     1   1     1         1 1       7
83             1 1                       1           1         1 5
84       1     1         1                                 1     4
85           1                       1       1                   3
86               1       1       2 1 1           1     1         8
87                                               1       1       2
88                         1                                     1
89           1                 1   1     1           1 2   1     8
90                                                 1         1 1 3
91   1 1               1         1 1       1   1     1     1     9
92                                                       1     1 2
93     1               1         1                 1   2 1 1     8
94         1 2         2     1               1               1   8
95                       2                         1             3
96                   1 1                 1         1             4
97               1   1   1     2   1         1     1             8
98     1     1 2                     1 1 2 1                     9
99 1                 1                   1     1                 4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...