XSKT Bạch thủ BT Cầu XSBT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
Tổng
00                                         1   1     1         1 4
01   1     1   1   1         1 1               1                 7
02         1         1           1     1                         4
03       1   1           2         1       1     1   1 1       1 10
04       1             1     1                   1               4
05           2                                   1               3
06     1         1 1   1   1   1 1       1   1       1 1 1 1     13
07                     1                   1       1     1       4
08 1 1         2 1 1 1 1 1         1   1                     1   12
09 1       1           1 1   1                           1     1 7
10                                   1         1             1   3
11     1 1                       1                               3
12                                   1                           1
13         3     1     1     1   1                     1     1   9
14 1     1   1   1 1       1                                     6
15   1                         1             1         1 1       5
16     2 1                                         1     1       5
17                                         1           1   1     3
18         2                         2       1                   5
19         1                       1   1               1       1 5
20                           1               1   1       1 1     5
21 1     1     1                                               1 4
22     1     1       1                                           3
23   1             1     1         1     3     1 2   1       1   12
24                                 2         1       1 1 1       6
25                       1                                   1   2
26                   1                                           1
27                                         1                     1
28 1       1   1 1       1 1     1                           1   8
29                       2                                       2
30 1   1           1         1   1             1         1       7
31           1   1         1   1               1                 5
32                                     1 1 1   1         1       5
33     1           1           1                     1           4
34   1     1         1         1       1           3             8
35         1         1   1           1       1               1 1 7
36 1         1           1       1   1 2   1           1         9
37       1                     1                             1   3
38   1 1     1 1 3     1           1                             9
39 1         1 1   1         1 1         1   1   1       1       10
40                             1 1 1   1             3           7
41     1                         1                 1             3
42                   1       2                   1 1             5
43   1           1   2     1   1       1   1     1       1 1     11
44                                   1   1     1                 3
45                                                         1     1
46           1             1                       1       1     4
47             1       1 1                                       3
48       1   1 1                           1           1 1       6
49                   1                       1   1       1   1   5
50 1     1 1 1   1   1     1   1                       1 1       10
51       1           1       1         1       1   1 1           7
52   2       1               1   1                     1   1   1 8
53         1       1     1       2   1 1 1         1   1 1       11
54 1                 1       1   1     1       1 1     1         8
55   1               1     1       1 1   1           1 1         8
56                 1       1   1   1                         1   5
57                       1         1                   1         3
58                     1     1   1                       1       4
59                             1         1                       2
60                 2                         1                   3
61 1               1                                       1 1   4
62     1                 1 1   1               1 1         1   1 8
63                 1 1     1                     1       1     1 6
64 2 1   1                         1               3 2       2   12
65       1 1                   1             1                 1 5
66   1   1             1   1         1               1       1   7
67 1                   1                                     1   3
68             1               1   1             1         1   1 6
69           1       1   1                   2             1     6
70   1         1                         2   1 1 1         1     8
71                     1                   1   1                 3
72               1       1   1       1 1                         5
73     2     1               1                 1   1       1     7
74                       1       1     1                         3
75 1                   1                               1         3
76         1     1                       2                     1 5
77   1             1             1   1                   1 1     6
78         1   1                   1 1   1           1       1   7
79         1                   1       1   1         1           5
80 1     1     1               1       1   1                     6
81                         1       1           2           1     5
82     1           1                               2             4
83           1         1         1     1 2     1     1 1       2 11
84             1   1         1             1                   1 5
85     1     1   1                                 1           1 5
86 1                       1                                     2
87                         1                       1         1   3
88 1     1       1                 1     1     1                 6
89   1               1               1                           3
90                     1   1                                     2
91                                 1       1                     2
92   1               1             1         1   1     1   1   1 8
93   1           1     2                     1                   5
94   1                     1           1   4                     7
95     2 1     1 1         1                 1                   7
96           1 2   1   1     1   1           1   1   1     2     12
97     1       1                     2                           4
98     1         1                   1                         1 4
99       2                   1       1       1   1           1   7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...