XSKT Bạch thủ BT Cầu XSBT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
Tổng
00                         1   1     1         1                 4
01 1         1 1               1                                 4
02   1           1     1                                   1     4
03       2         1       1     1   1 1       1     2   1 1   1 13
04     1     1                   1                 1 1   1       6
05                               1                               1
06 1   1   1   1 1       1   1       1 1 1 1     1       1 1     14
07     1                   1       1     1             1         5
08 1 1 1 1         1   1                     1                   7
09     1 1   1                           1     1             1   6
10                   1         1             1     2     1 1     7
11               1                                     1         2
12                   1                             1 1       1   4
13     1     1   1                     1     1         1   1 1 1 9
14 1       1                                     1   2   1     1 7
15             1             1         1 1       2               6
16                                 1     1                   1   3
17                         1           1   1                 1   4
18                   2       1                                   3
19                 1   1               1       1 1 1 1       1   8
20           1               1   1       1 1                     5
21                                             1   1           1 3
22   1                                                           1
23 1     1         1     3     1 2   1       1   1               12
24                 2         1       1 1 1       1               7
25       1                                   1           1   1   4
26   1                                                         1 2
27                         1                                 1   2
28       1 1     1                           1             1 1   6
29       2                                                       2
30 1         1   1             1         1       1               6
31         1   1               1                           1 1   5
32                     1 1 1   1         1         1       1     7
33 1           1                     1                 1   1     5
34   1         1       1           3               1         2 1 10
35   1   1           1       1               1 1   1       1     8
36       1       1   1 2   1           1         1 1   1       1 11
37             1                             1           1       3
38     1           1                                     1       3
39 1         1 1         1   1   1       1           1           8
40             1 1 1   1             3                           7
41               1                 1                         1   3
42   1       2                   1 1                         1 1 7
43   2     1   1       1   1     1       1 1                   1 10
44                   1   1     1                                 3
45                                         1     1             1 3
46         1                       1       1                     3
47     1 1                                             1         3
48                         1           1 1       1     1       1 6
49   1                       1   1       1   1     1   2   1   1 10
50   1     1   1                       1 1             1         6
51   1       1         1       1   1 1               1           7
52           1   1                     1   1   1         1       6
53 1     1       2   1 1 1         1   1 1             1 1       12
54   1       1   1     1       1 1     1         1 1 1           10
55   1     1       1 1   1           1 1                         7
56 1       1   1   1                         1       1   1 1     8
57       1         1                   1             1           4
58     1     1   1                       1                     2 6
59             1         1                                       2
60 2                         1                           1 1     5
61 1                                       1 1                   3
62       1 1   1               1 1         1   1     1           8
63 1 1     1                     1       1     1 1 1         1   9
64                 1               3 2       2                   8
65             1             1                 1   1   1         5
66     1   1         1               1       1                   5
67     1                                     1       1   1       4
68             1   1             1         1   1 1               6
69   1   1                   2             1         1 1         7
70                       2   1 1 1         1               1   1 8
71     1                   1   1                   1             4
72       1   1       1 1                                   1     5
73           1                 1   1       1                     4
74       1       1     1                         1   1 1 1       7
75     1                               1           1           1 4
76                       2                     1   1             4
77 1             1   1                   1 1                 1   6
78                 1 1   1           1       1   1               6
79             1       1   1         1                       1   5
80             1       1   1                               1     4
81         1       1           2           1                     5
82 1                               2               1             4
83     1         1     1 2     1     1 1       2 1     2 2       15
84 1         1             1                   1     1     2   1 8
85                                 1           1 1               3
86         1                                                     1
87         1                       1         1           1       4
88                 1     1     1                               1 4
89   1               1                                           2
90     1   1                                           1         3
91                 1       1                                     2
92   1             1         1   1     1   1   1             1   8
93     2                     1                       1 1         5
94         1           1   4                                     6
95         1                 1                                   2
96 1   1     1   1           1   1   1     2                     9
97                   2                                   1       3
98                   1                         1                 2
99           1       1       1   1           1                   5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...