XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
Tổng
00         1 2 2   2 2 1   1         1               1     1     14
01                       1   1     1 1           1               5
02             1                 1   2   1         1         1   7
03     1                   1   2         2             1       1 8
04     1                                               1     1   3
05       1                       1           1     1             4
06     1   2     1 1     1                                       6
07                     2     1       1 1                 1       6
08 1 1           1                   1                       1   5
09       1           1   1       1 1   1   2 2       1         1 12
10         1       1 1   1   1       1                           6
11   1                                   1       1               3
12                                               1               1
13             1   1             1       1 2   2                 8
14 1 2                   1               1             1 1 1     8
15 1 1                                                     1     3
16 1   1             1     1             1           1   1       7
17                       1 1     1 1         1   1       1   1 1 9
18                     1           1   1           1       1   1 6
19             1       1 1 1 1                 1       1         7
20 1               1           1               1       1 1       6
21         1                                                     1
22     1       2   1                     1                       5
23       1   1                 1       1                         4
24         1             1 1   1   1             1   1           7
25   1 1     1   1         1                 1       1     1     8
26               1   1                     1     1       1       5
27 1                                         2                   3
28 1 1           1     1           1                             5
29             1 1         1                 1         1         5
30                   1                   1 1                     3
31         1                                                 1   2
32 1 1       1                   1     1   1       3         1   10
33               1                     1 1     1     1 1         6
34       1   1                     1                           1 4
35                         1     1     1           1 1   1 1     7
36       1                   1 1   1 1     1       2 1   2     1 12
37             1       1       1                 1             2 6
38 1   1         1         1     1             1           1     7
39       1               1                       1     1       1 5
40     1   1           1           1                         2   6
41 1                                             1 1 1           4
42 1         1     2                 1                           5
43             1   1                   1     1     1 1         1 7
44                         1       1 1                           3
45     1   1               1   1     1                           5
46       1                                 1     1         2     5
47     1               1 1                             1         4
48           1 1 1     1 1   1   1         1 1                   9
49         1         1 1   1                                     4
50     1                                                   1     2
51                           1           2           1           4
52                                             1   1     1 2     5
53                                                 1             1
54   1                                     2           1     1 2 7
55       2                           1               1           4
56               1       1                 1           1         4
57                                     1                         1
58                                   1               2     1     4
59           1           1                   1                   3
60       1   1     1           1         1     2           2 1   10
61         1   1   1         1             1             1   1   7
62 1                                           1                 2
63   1     1           2         1 1     1                       7
64         1                   1                   1 1         1 5
65   1     1       1         1   2             1                 7
66                           1                 1       1         3
67 1   1 1       1   2           1                     1       1 9
68           1           1   1     1 1     1                 1   7
69           1   1   1 2   1         1       2           1   1   11
70           1                                                   1
71     1       1       1     1 2         1       1     1         9
72     1   1                       1 1           1           1   6
73       2 1   1 2           2           1                       9
74 1         1   1                   1             1       1     6
75       1           1   1                     1                 4
76           1                                               1   2
77   1             1 1     1       1 1 1         1               8
78   2               1 1         1 1             1   1   1       9
79 1   1         1 2                     1   1               1   8
80                           1   1     1                         3
81             2         1                       1     1 1       6
82                                                             1 1
83                   1         1       2     1                   5
84 1     1                     1                   1   1         5
85                           1         1                 1     1 4
86           1       1       1 1 1     1                 1   1   8
87 1                       1   1                         1       4
88                                 1   1           2             4
89         1                       1                             2
90                                           1       1         1 3
91                       1                       1               2
92   1             1               1           1                 4
93 1         1     1   1     1 1 1     1   1   2       1 1 1     14
94                       1                 2     1               4
95     1 2 1     2               1                         1     8
96   1 1       1           1           1 1   1   1             1 9
97                   1                       1 2       1         5
98   1 1 1     1               1                     1       1   7
99   1       1       1     1                                     4
loading
Đang tải dữ liệu...