XSKT Bạch thủ BT Cầu XSBT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
Tổng
00         2                                                 1   3
01           1         1     1   1   1         1 1               7
02 1     1       1           1         1           1     1       7
03     1     1             1   1           2         1       1   8
04   1                     1             1     1                 4
05         1                   2                                 3
06                       1         1 1   1   1   1 1       1   1 9
07           1   1                       1                   1   4
08     2 1           1 1         2 1 1 1 1 1         1   1       14
09 1   1           1 1       1           1 1   1                 8
10             1                                       1         2
11       1   1           1 1                       1             5
12 1             2                                     1         4
13         1                 3     1     1     1   1             8
14 1                 1     1   1   1 1       1                   7
15     1   1           1                         1             1 5
16             1         2 1                                     4
17 1   1       1                                             1   4
18           1               2                         2       1 6
19             1             1                       1   1       4
20       1     1                               1               1 4
21 1               1 1     1     1                               5
22           1 1         1     1       1                         5
23           2         1             1     1         1     3     9
24   1       1                                       2         1 5
25               1                         1                     2
26     1   1                           1                         3
27     1                                                     1   2
28                   1       1   1 1       1 1     1             7
29             1 1                         2                     4
30 1               1 1   1           1         1   1             7
31     1                       1   1         1   1               5
32   1             2                                     1 1 1   6
33   1     2             1           1           1               6
34       1 1       1   1     1         1         1       1       8
35     1     1 1 1           1         1   1           1       1 9
36   1               1         1           1       1   1 2   1   9
37       1       1         1                     1               4
38       1             1 1     1 1 3     1           1           10
39 1   1 1           1         1 1   1         1 1         1   1 11
40   1                                           1 1 1   1       5
41                 1     1                         1             3
42 1           1                       1       2                 5
43 1             1     1           1   2     1   1       1   1   10
44       1                                             1   1     3
45             1                                                 1
46         1     1 1           1             1                   5
47                               1       1 1                     3
48                         1   1 1                           1   4
49         1       1                   1                       1 4
50           1       1     1 1 1   1   1     1   1               9
51           1             1           1       1         1       5
52                     2       1               1   1             5
53       2                   1       1     1       2   1 1 1     10
54 1   1             1                 1       1   1     1       7
55       2 1           1               1     1       1 1   1     9
56         1     1                   1       1   1   1           6
57   1       1   2                         1         1           6
58     1   1   1                         1     1   1             6
59 2           1                                 1         1     5
60   1       1                       2                         1 5
61   2               1               1                           4
62     1                 1                 1 1   1               5
63   1         3   1                 1 1     1                   8
64                   2 1   1                         1           5
65         1 1             1 1                   1             1 6
66 1             1     1   1             1   1         1         7
67             1     1                   1                       3
68                               1               1   1           3
69     1 1       1 1           1       1   1                   2 9
70                     1         1                         2   1 5
71                                       1                   1   2
72                                 1       1   1       1 1       5
73                       2     1               1                 4
74         1                               1       1     1       4
75   1 1     1       1                   1                       5
76       1                   1     1                       2     5
77                 2   1             1             1   1         6
78     1                     1   1                   1 1   1     6
79                           1                   1       1   1   4
80             1     1     1     1               1       1   1   7
81                                           1       1           2
82 1     1       3       1           1                           7
83 1               1           1         1         1     1 2     8
84                               1   1         1             1   4
85     1                 1     1   1                             4
86   1   1     1     1                       1                   5
87       1                                   1                   2
88   1             1 1     1       1                 1     1     7
89                     1               1               1         3
90         1                             1   1                   3
91                                                   1       1   2
92                     1               1             1         1 4
93         1           1           1     2                     1 6
94   1                 1                     1           1   4   8
95 1                     2 1     1 1         1                 1 8
96 1 2                         1 2   1   1     1   1           1 11
97           1           1       1                     2         5
98                       1         1                   1         3
99   1       1     3       2                   1       1       1 10

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...