XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
Tổng
00 2   2 2 1   1         1               1     1           1     12
01           1   1     1 1           1               1 1     1   8
02 1                 1   2   1         1         1     1   1     9
03             1   2         2             1       1       1 1   9
04                                         1     1               2
05                   1           1     1                   1     4
06   1 1     1                                                 1 4
07         2     1       1 1                 1                   6
08   1                   1                       1               3
09       1   1       1 1   1   2 2       1         1             11
10     1 1   1   1       1                           1           6
11                           1       1                       1   3
12                                   1                           1
13 1   1             1       1 2   2                     1       9
14           1               1             1 1 1               1 6
15                                             1           1 1 1 4
16       1     1             1           1   1         1 1   1   8
17           1 1     1 1         1   1       1   1 1 2 1     1   13
18         1           1   1           1       1   1 2   1   1   10
19 1       1 1 1 1                 1       1                     7
20     1           1               1       1 1         1         6
21                                                               0
22 2   1                     1                             1     5
23                 1       1                                     2
24           1 1   1   1             1   1                       6
25   1         1                 1       1     1     1 1         7
26   1   1                     1     1       1                   5
27                               2                               2
28   1     1           1                             1           4
29 1 1         1                 1         1                     5
30       1                   1 1                                 3
31                                               1   1   1   1   4
32                   1     1   1       3         1               7
33   1                     1 1     1     1 1                 1   7
34                     1                           1         1   3
35             1     1     1           1 1   1 1                 7
36               1 1   1 1     1       2 1   2     1             11
37 1       1       1                 1             2     1     1 8
38   1         1     1             1           1                 5
39           1                       1     1       1             4
40         1           1                         2               4
41                                   1 1 1                   1   4
42     2                 1                             1   1     5
43 1   1                   1     1     1 1         1             7
44             1       1 1                                 2     5
45             1   1     1                           1           4
46                             1     1         2     1       1   6
47         1 1                             1         1           4
48 1 1     1 1   1   1         1 1                       1 1     10
49       1 1   1                                                 3
50                                             1         2       3
51               1           2           1               1       5
52                                 1   1     1 2         1 1   1 8
53                                     1                     2   3
54                             2           1     1 2 1           7
55                       1               1               1       3
56   1       1                 1           1                 1   5
57                         1                           2         3
58                       1               2     1     1     1     6
59           1                   1                             1 3
60     1           1         1     2           2 1         1   1 10
61 1   1         1             1             1   1               6
62                                 1                   1 1 1     4
63         2         1 1     1                           1       6
64                 1                   1 1         1 1     1   1 7
65     1         1   2             1                             5
66               1                 1       1                     3
67   1   2           1                     1       1           1 7
68           1   1     1 1     1                 1               6
69   1   1 2   1         1       2           1   1               10
70                                                               0
71 1       1     1 2         1       1     1         1       1   10
72                     1 1           1           1         1     5
73 1 2           2           1                           1       7
74   1                   1             1       1                 4
75       1   1                     1                 1   1 1   1 7
76                                               1           1   2
77     1 1     1       1 1 1         1                           7
78       1 1         1 1             1   1   1                   7
79   1 2                     1   1               1         1     7
80               1   1     1                           1     1   5
81 2         1                       1     1 1                 1 7
82                                                 1   1       1 3
83       1         1       2     1                               5
84                 1                   1   1                     3
85               1         1                 1     1     2     1 7
86       1       1 1 1     1                 1   1               7
87             1   1                         1         1         4
88                     1   1           2                         4
89                     1                                       1 2
90                               1       1         1             3
91           1                       1                   1       3
92     1               1           1                           1 4
93     1   1     1 1 1     1   1   2       1 1 1               1 13
94           1                 2     1               1 1         6
95   2               1                         1       2       1 7
96 1           1           1 1   1   1             1           1 8
97       1                       1 2       1                     5
98 1               1                     1       1               4
99       1     1                                       2         4
loading
Đang tải dữ liệu...