XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
Tổng
00         1               1     1           1       1           5
01 1     1 1           1               1 1     1             1   8
02     1   2   1         1         1     1   1         1 2       11
03   2         2             1       1       1 1         1       9
04                           1     1                     1   1   4
05     1           1     1                   1       1       2   7
06                                               1           1   2
07 1       1 1                 1                               1 5
08         1                       1                             2
09     1 1   1   2 2       1         1                           9
10 1       1                           1                   1   1 5
11             1       1                       1   2             5
12                     1                                     1 1 3
13     1       1 2   2                     1           1         8
14             1             1 1 1               1       1       6
15                               1           1 1 1               4
16             1           1   1         1 1   1                 6
17     1 1         1   1       1   1 1 2 1     1           2     13
18       1   1           1       1   1 2   1   1         1       10
19 1                 1       1                         1 1       5
20   1               1       1 1         1         1             6
21                                                 1           1 2
22             1                             1           1       3
23   1       1                                       2           4
24   1   1             1   1                                   1 5
25                 1       1     1     1 1                       5
26               1     1       1                                 3
27                 2                                     1       3
28       1                             1                         2
29                 1         1                               1   3
30             1 1                                         1     3
31                                 1   1   1   1           1     5
32     1     1   1       3         1               1   1 1       10
33           1 1     1     1 1                 1   1             7
34       1                           1         1   1       2     6
35     1     1           1 1   1 1                             1 7
36 1 1   1 1     1       2 1   2     1                   1 1     13
37   1                 1             2     1     1               6
38     1             1           1                   1         1 5
39                     1     1       1                           3
40       1                         2               1             4
41                     1 1 1                   1   1     1       6
42         1                             1   1                   3
43           1     1     1 1         1               1           6
44       1 1                                 2       1 1         6
45   1     1                           1                   1     4
46               1     1         2     1       1     1   1   1   9
47                           1         1                     1 2 5
48 1   1         1 1                       1 1                   6
49                                                               0
50                               1         2           1         4
51 1           2           1               1                 1   6
52                   1   1     1 2         1 1   1     1         9
53                       1                     2   1 1       1   6
54               2           1     1 2 1             1     1 1   10
55         1               1               1         1           4
56               1           1                 1                 3
57           1                           2               1       4
58         1               2     1     1     1                 1 7
59                 1                             1               2
60   1         1     2           2 1         1   1               9
61 1             1             1   1               1       1     6
62                   1                   1 1 1                   4
63     1 1     1                           1             1 1     6
64   1                   1 1         1 1     1   1               7
65 1   2             1                             1   1       1 7
66 1                 1       1                                   3
67     1                     1       1           1               4
68 1     1 1     1                 1                             5
69         1       2           1   1               1 1 1         8
70                                                   1           1
71 1 2         1       1     1         1       1           1 1   10
72       1 1           1           1         1     1             6
73 2           1                           1         1 1   1     7
74         1             1       1                           2 1 6
75                   1                 1   1 1   1             1 6
76                                 1           1                 2
77       1 1 1         1                           1           1 6
78     1 1             1   1   1                                 5
79             1   1               1         1         1         5
80 1   1     1                           1     1           1 1   7
81                     1     1 1                 1           1   5
82                                   1   1       1             1 4
83   1       2     1                                       1     5
84   1                   1   1                         1       1 5
85 1         1                 1     1     2     1 1         1   9
86 1 1 1     1                 1   1                   1         7
87   1                         1         1           1   1       5
88       1   1           2                               1       5
89       1                                       1     1         3
90                 1       1         1               1         1 5
91                     1                   1                     2
92       1           1                           1     1   1   1 6
93 1 1 1     1   1   2       1 1 1               1               11
94               2     1               1 1           1 1         7
95     1                         1       2       1   1           6
96           1 1   1   1             1           1 1   1         8
97                 1 2       1                           1 1     6
98   1                     1       1                             3
99                                       2         1   1         4
loading
Đang tải dữ liệu...