XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
Tổng
00       1                     1   1           2                 5
01 1             1   1                           1         1     5
02         1 2           1       1   1 1     1       1           9
03 1         1               2             1     1             1 7
04           1   1         1             1                     1 5
05       1       2   1       1 1               1                 7
06   1           1                                           1   3
07                 1     1 1                     1   1           5
08                               1         2 1           1 1     6
09                       1 2           1   1           1 1       7
10             1   1 1           1                 1             5
11 1   2                     1               1   1           1 1 8
12               1 1                   1             2           5
13         1                                   1                 2
14   1       1       1     1           1                 1     1 7
15 1 1                       1   1         1   1           1     7
16 1                 1               1             1         2 1 7
17 1           2                       1   1       1             6
18 1         1             2 1                   1               6
19         1 1                   1                 1             4
20     1               1                     1     1             4
21     1           1           1       1               1 1     1 7
22           1             1         1           1 1         1   6
23       2             1                         2         1     6
24                 1           1     1   1       1               5
25                         1                         1           2
26                           1             1   1                 3
27           1           1                 1                     3
28                                 1 1                   1       3
29               1   1                             1 1           4
30             1     1 2   1           1               1 1   1   9
31 1           1                           1                     3
32     1   1 1             1       1     1             2         8
33 1   1                                 1     2             1   6
34 1   1       2           1                 1 1       1   1     9
35                 1 1               2     1     1 1 1           8
36           1 1                   1     1               1       5
37   1                     1                 1       1         1 5
38       1         1 1             1 1       1             1 1   8
39                                     1   1 1           1       4
40     1                           1     1                       3
41 1   1     1                                         1     1   5
42                                   2 1           1             4
43       1                         1   1             1     1     5
44       1 1                   1             1                   4
45             1           1     1                 1             4
46 1     1   1   1                             1     1 1         7
47               1 2   1                                         4
48                                 1                           1 2
49                   1 1                       1       1         4
50         1                 1                   1       1     1 5
51               1                               1             1 3
52   1     1             1   2   1                         2     8
53 2   1 1       1       1   1   2           2                   11
54       1     1 1   1 1   1 2         1   1             1       11
55       1           1 1 1                   2 1           1     8
56 1                     1 1         1         1     1           6
57           1                     1     1       1   2           6
58                 1   1       1           1   1   1             6
59   1                       1   1 1   2           1             7
60   1                   1     1 1   1   1       1               7
61     1       1         2     3   1     2               1       11
62                                         1                 1   2
63           1 1                   1     1         3   1         8
64   1                           1                       2 1   1 6
65     1   1       1 1                         1 1             1 7
66                                     1             1     1   1 4
67   1                 1                           1     1       4
68                     1       1   1                             3
69     1 1 1           1 1         1       1 1       1 1         10
70       1                                                 1     2
71 1           1 1                                               3
72     1                 1                                       2
73       1 1   1                                             2   5
74               2 1   1       1   2           1                 8
75   1             1                 1   1 1     1       1       7
76 1                     1       1   2       1                   6
77     1           1       1       1                   2   1     7
78                                         1                     1
79         1                 1       1                           3
80 1           1 1                                 1     1     1 6
81   1           1         1                                     3
82   1             1                   1     1       3       1   8
83             1     1   1             1               1         5
84         1       1 2   1                                       5
85   1 1         1           2 1 1         1                 1   9
86         1                             1   1     1     1       5
87       1   1                               1                   3
88           1                   1       1             1 1     1 6
89   1     1                                               1     3
90       1         1             1             1                 4
91                       1     1     1                           3
92   1     1   1   1 1         1                           1     7
93   1                 1 1                     1           1     5
94       1 1           3       1         1                 1     8
95   1   1                     1       1                     2 1 7
96   1 1   1         1 1       1       1 2                       9
97           1 1             1                   1           1   5
98                               1 1 1                       1   4
99     1   1                     1       1       1     3       2 10

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...