XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
Tổng
00                 1 2 2   2 2 1   1         1               1   13
01       1                       1   1     1 1           1       6
02                     1                 1   2   1         1     6
03             1                   1   2         2             1 7
04       1     1                                               1 3
05     1         1                       1           1     1     5
06             1   2     1 1     1                               6
07       1                     2     1       1 1                 6
08     1   1 1           1                   1                   5
09   1           1           1   1       1 1   1   2 2       1   12
10                 1       1 1   1   1       1                   6
11   1       1                                   1       1       4
12                                                       1       1
13     1               1   1             1       1 2   2         9
14 1       1 2                   1               1             1 7
15         1 1                                                   2
16         1   1             1     1             1           1   6
17       2                       1 1     1 1         1   1       8
18                             1           1   1           1     4
19       1             1       1 1 1 1                 1       1 8
20         1               1           1               1       1 5
21 1               1                                             2
22 2           1       2   1                     1               7
23   2           1   1                 1       1                 6
24                 1             1 1   1   1             1   1   7
25 1         1 1     1   1         1                 1       1   8
26                       1   1                     1     1       4
27     1   1                                         2           4
28 1     1 1 1           1     1           1                     7
29                     1 1         1                 1         1 5
30   2                       1                   1 1             5
31                 1                                             1
32 1   1   1 1       1                   1     1   1       3     11
33   1                   1                     1 1     1     1 1 7
34               1   1                     1                     3
35     1 1                         1     1     1           1 1   7
36       1       1                   1 1   1 1     1       2 1   10
37                     1       1       1                 1       4
38         1   1         1         1     1             1         6
39               1               1                       1     1 4
40 1           1   1           1           1                     5
41     1   1                                             1 1 1   5
42   1     1         1     2                 1                   6
43   1                 1   1                   1     1     1 1   7
44                                 1       1 1                   3
45     1       1   1               1   1     1                   6
46               1                                 1     1       3
47   1 1       1               1 1                             1 6
48                   1 1 1     1 1   1   1         1 1           9
49 1               1         1 1   1                             5
50             1                                                 1
51                                   1           2           1   4
52                                                     1   1     2
53   1                                                     1     2
54   1       1                                     2           1 5
55     1         2                           1               1   5
56                       1       1                 1           1 4
57     1                                       1                 2
58                                           1               2   3
59                   1           1                   1           3
60               1   1     1           1         1     2         7
61                 1   1   1         1             1             5
62   2     1                                           1         4
63   1       1     1           2         1 1     1               8
64                 1                   1                   1 1   4
65     2 1   1     1       1         1   2             1         10
66                                   1                 1       1 3
67         1   1 1       1   2           1                     1 8
68                   1           1   1     1 1     1             6
69 1                 1   1   1 2   1         1       2           10
70     1             1                                           2
71             1       1       1     1 2         1       1     1 9
72             1   1                       1 1           1       5
73               2 1   1 2           2           1               9
74         1         1   1                   1             1     5
75               1           1   1                     1         4
76 1 1               1                                           3
77 1         1             1 1     1       1 1 1         1       9
78           2               1 1         1 1             1   1   8
79         1   1         1 2                     1   1           7
80 2   1                             1   1     1                 6
81                     2         1                       1     1 5
82                                                               0
83       1                   1         1       2     1           6
84 1       1     1                     1                   1   1 6
85     1                             1         1                 3
86 1     2           1       1       1 1 1     1                 9
87         1                       1   1                         3
88                                         1   1           2     4
89   1   1         1                       1                     4
90 1                                                 1       1   3
91   1                           1                       1       3
92       2   1             1               1           1         6
93         1         1     1   1     1 1 1     1   1   2       1 12
94     1                         1                 2     1       5
95             1 2 1     2               1                       7
96 1         1 1       1           1           1 1   1   1       9
97                           1                       1 2       1 5
98       2   1 1 1     1               1                     1   8
99     1     1       1       1     1                             5
loading
Đang tải dữ liệu...