XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
Tổng
00               1     1           1       1                     4
01           1               1 1     1             1   1         6
02   1         1         1     1   1         1 2           1     9
03   2             1       1       1 1         1               2 9
04                 1     1                     1   1         1   5
05       1     1                   1       1       2   1       1 8
06                                     1           1             2
07 1                 1                               1     1 1   5
08                       1                                       1
09 1   2 2       1         1                               1 2   10
10                           1                   1   1 1         4
11   1       1                       1   2                     1 6
12           1                                     1 1           3
13   1 2   2                     1           1                   7
14   1             1 1 1               1       1       1     1   8
15                     1           1 1 1                       1 5
16   1           1   1         1 1   1                 1         7
17       1   1       1   1 1 2 1     1           2               11
18 1           1       1   1 2   1   1         1             2 1 12
19         1       1                         1 1                 4
20         1       1 1         1         1               1       6
21                                       1           1           2
22   1                             1           1             1   4
23 1                                       2             1       4
24           1   1                                   1           3
25       1       1     1     1 1                             1   6
26     1     1       1                                         1 4
27       2                                     1           1     4
28                           1                                   1
29       1         1                               1   1         4
30   1 1                                         1     1 2   1   7
31                       1   1   1   1           1               5
32 1   1       3         1               1   1 1             1   10
33 1 1     1     1 1                 1   1                       7
34                         1         1   1       2           1   6
35 1           1 1   1 1                             1 1         7
36     1       2 1   2     1                   1 1               9
37           1             2     1     1                     1   6
38         1           1                   1         1 1         5
39           1     1       1                                     3
40                       2               1                       3
41           1 1 1                   1   1     1                 6
42                             1   1                             2
43 1     1     1 1         1               1                     6
44                                 2       1 1                   4
45                           1                   1           1   3
46     1     1         2     1       1     1   1   1             9
47                 1         1                     1 2   1       6
48     1 1                       1 1                             4
49                                                     1 1       2
50                     1         2           1                 1 5
51   2           1               1                 1             5
52         1   1     1 2         1 1   1     1             1   2 12
53             1                     2   1 1       1       1   1 8
54     2           1     1 2 1             1     1 1   1 1   1 2 15
55               1               1         1           1 1 1     6
56     1           1                 1                     1 1   5
57 1                           2               1                 4
58               2     1     1     1                 1   1       7
59       1                             1                       1 3
60   1     2           2 1         1   1                   1     9
61     1             1   1               1       1         2     7
62         1                   1 1 1                             4
63   1                           1             1 1               4
64             1 1         1 1     1   1                         6
65         1                             1   1       1 1         5
66         1       1                                             2
67                 1       1           1                 1       4
68     1                 1                               1       3
69       2           1   1               1 1 1           1 1     9
70                                         1                     1
71   1       1     1         1       1           1 1             7
72           1           1         1     1                 1     5
73   1                           1         1 1   1               5
74             1       1                           2 1   1       6
75         1                 1   1 1   1             1           6
76                       1           1                     1     3
77 1         1                           1           1       1   5
78           1   1   1                                           3
79   1   1               1         1         1                 1 6
80 1                           1     1           1 1             5
81           1     1 1                 1           1         1   6
82                         1   1       1             1           4
83 2     1                                       1     1   1     6
84             1   1                         1       1 2   1     7
85 1                 1     1     2     1 1         1           2 10
86 1                 1   1                   1                   4
87                   1         1           1   1                 4
88 1           2                               1                 4
89                                     1     1                   2
90       1       1         1               1         1           5
91           1                   1                         1     3
92         1                           1     1   1   1 1         6
93 1   1   2       1 1 1               1                 1 1     10
94     2     1               1 1           1 1           3       10
95                     1       2       1   1                     5
96 1 1   1   1             1           1 1   1         1 1       10
97       1 2       1                           1 1             1 7
98               1       1                                       2
99                             2         1   1                   4
loading
Đang tải dữ liệu...