XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
Tổng
00     1           1       1                     1   1           5
01           1 1     1             1   1                         5
02       1     1   1         1 2           1       1   1 1     1 11
03 1       1       1 1         1               2             1   8
04 1     1                     1   1         1             1     6
05                 1       1       2   1       1 1               7
06                     1           1                             2
07   1                               1     1 1                   4
08       1                                         1         2 1 5
09         1                               1 2           1   1   6
10           1                   1   1 1           1             5
11                   1   2                     1               1 5
12                                 1 1                   1       3
13               1           1                                   2
14 1 1 1               1       1       1     1           1       8
15     1           1 1 1                       1   1         1   7
16   1         1 1   1                 1               1         6
17   1   1 1 2 1     1           2                       1   1   11
18     1   1 2   1   1         1             2 1                 10
19 1                         1 1                   1             4
20 1 1         1         1               1                     1 6
21                       1           1           1       1       4
22                 1           1             1         1         4
23                         2             1                       3
24                                   1           1     1   1     4
25     1     1 1                             1                   4
26   1                                         1             1   3
27                             1           1                 1   3
28           1                                       1 1         3
29 1                               1   1                         3
30                               1     1 2   1           1       6
31       1   1   1   1           1                           1   6
32       1               1   1 1             1       1     1     7
33 1                 1   1                                 1     4
34         1         1   1       2           1                 1 7
35   1 1                             1 1               2     1   7
36   2     1                   1 1                   1     1     7
37         2     1     1                     1                 1 6
38     1                   1         1 1             1 1       1 7
39 1       1                                             1   1 1 5
40       2               1                           1     1     5
41                   1   1     1                                 3
42             1   1                                   2 1       5
43         1               1                         1   1       4
44                 2       1 1                   1             1 6
45           1                   1           1     1             4
46     2     1       1     1   1   1                             7
47 1         1                     1 2   1                       6
48               1 1                                 1           3
49                                     1 1                       2
50     1         2           1                 1                 5
51               1                 1                             2
52   1 2         1 1   1     1             1   2   1             11
53                   2   1 1       1       1   1   2           2 11
54 1     1 2 1             1     1 1   1 1   1 2         1   1   15
55               1         1           1 1 1                   2 7
56 1                 1                     1 1         1         5
57             2               1                     1     1     5
58     1     1     1                 1   1       1           1   7
59                     1                       1   1 1   2       6
60     2 1         1   1                   1     1 1   1   1     10
61   1   1               1       1         2     3   1     2     12
62             1 1 1                                         1   4
63               1             1 1                   1     1     5
64         1 1     1   1                           1             5
65                       1   1       1 1                         4
66 1                                                     1       2
67 1       1           1                 1                       4
68       1                               1       1   1           4
69   1   1               1 1 1           1 1         1       1 1 10
70                         1                                     1
71 1         1       1           1 1                             5
72       1         1     1                 1                     4
73               1         1 1   1                               4
74     1                           2 1   1       1   2           8
75           1   1 1   1             1                 1   1 1   8
76       1           1                     1       1   2       1 7
77                       1           1       1       1           4
78   1                                                       1   2
79       1         1         1                 1       1         5
80             1     1           1 1                             4
81 1 1                 1           1         1                   5
82         1   1       1             1                   1     1 6
83                               1     1   1             1       4
84 1                         1       1 2   1                     6
85   1     1     2     1 1         1           2 1 1         1   12
86   1   1                   1                             1   1 5
87   1         1           1   1                               1 5
88                             1                   1       1     3
89                     1     1                                   2
90         1               1         1             1             4
91               1                         1     1     1         4
92                     1     1   1   1 1         1               6
93 1 1 1               1                 1 1                     6
94           1 1           1 1           3       1         1     9
95     1       2       1   1                     1       1       7
96         1           1 1   1         1 1       1       1 2     10
97 1                           1 1             1                 4
98       1                                         1 1 1         4
99             2         1   1                     1       1     6
loading
Đang tải dữ liệu...