XSKT Bạch thủ BT Cầu XSBT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
Tổng
00               1   1           2                               4
01 1   1                           1         1     1   1   1     7
02         1       1   1 1     1       1           1         1   8
03             2             1     1             1   1           6
04 1         1             1                     1             1 5
05 2   1       1 1               1                   2           8
06 1                                           1         1 1   1 5
07   1     1 1                     1   1                       1 6
08                 1         2 1           1 1         2 1 1 1 1 12
09         1 2           1   1           1 1       1           1 9
10   1 1           1                 1                           4
11             1               1   1           1 1               5
12 1 1                   1             2                         5
13                               1                 3     1     1 6
14     1     1           1                 1     1   1   1 1     8
15             1   1         1   1           1                   5
16     1               1             1         2 1               6
17                       1   1       1                           3
18           2 1                   1               2             6
19                 1                 1             1             3
20       1                     1     1                           3
21   1           1       1               1 1     1     1         7
22           1         1           1 1         1     1       1   7
23       1                         2         1             1     5
24   1           1     1   1       1                             5
25           1                         1                         2
26             1             1   1                           1   4
27         1                 1                                   2
28                   1 1                   1       1   1 1       6
29 1   1                             1 1                         4
30     1 2   1           1               1 1   1           1     9
31                           1                       1   1       3
32           1       1     1             2                       5
33                         1     2             1           1     5
34           1                 1 1       1   1     1         1   7
35   1 1               2     1     1 1 1           1         1   10
36                   1     1               1         1           4
37           1                 1       1         1               4
38   1 1             1 1       1             1 1     1 1 3     1 13
39                       1   1 1           1         1 1   1     7
40                   1     1                                     2
41                                       1     1                 2
42                     2 1           1                       1   5
43                   1   1             1     1           1   2   7
44               1             1                                 2
45           1     1                 1                           3
46 1                             1     1 1           1           5
47 1 2   1                                             1       1 6
48                   1                           1   1 1         4
49     1 1                       1       1                   1   5
50             1                   1       1     1 1 1   1   1   8
51 1                               1             1           1   4
52         1   2   1                         2       1           7
53 1       1   1   2           2                   1       1     9
54 1   1 1   1 2         1   1             1                 1   10
55     1 1 1                   2 1           1               1   8
56         1 1         1         1     1                   1     6
57                   1     1       1   2                         5
58   1   1       1           1   1   1                         1 7
59             1   1 1   2           1                           6
60         1     1 1   1   1       1                       2     8
61         2     3   1     2               1               1     10
62                           1                 1                 2
63                   1     1         3   1                 1 1   8
64                 1                       2 1   1               5
65   1 1                         1 1             1 1             6
66                       1             1     1   1             1 5
67       1                           1     1                   1 4
68       1       1   1                                 1         4
69       1 1         1       1 1       1 1           1       1   9
70                                           1         1         2
71 1                                                           1 2
72         1                                             1       2
73                                             2     1           3
74 2 1   1       1   2           1                               8
75   1                 1   1 1     1       1                   1 7
76         1       1   2       1                   1     1       7
77   1       1       1                   2   1             1     7
78                           1                     1   1         3
79             1       1                           1             3
80 1                                 1     1     1     1         5
81 1         1                                                   2
82   1                   1     1       3       1           1     8
83     1   1             1               1           1         1 6
84   1 2   1                                           1   1     6
85 1           2 1 1         1                 1     1   1       9
86                         1   1     1     1                     4
87                             1                                 1
88                 1       1             1 1     1       1       6
89                                           1               1   2
90   1             1             1                             1 4
91         1     1     1                                         3
92   1 1         1                           1               1   5
93       1 1                     1           1           1     2 7
94       3       1         1                 1                   6
95               1       1                     2 1     1 1       7
96     1 1       1       1 2                         1 2   1   1 11
97             1                   1           1       1         4
98                 1 1 1                       1         1       5
99                 1       1       1     3       2               8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...