XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Dương

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBD

  Ngày
\
Cặp số
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
Tổng
00         1                         1   1   1               1 1 6
01     1     1         2                               1         5
02             1           1       1                   1       1 5
03                     1                         1 1     1 1 1   6
04   1   1   1         1 1         1   1                 2       9
05       1 1     1               1         2 1                   7
06               1 1                             3             2 7
07                     1   1 1   1                               4
08 1   1                               1         1       1 1 1 1 8
09                   1       1       1                           3
10         1             2           1                     1     5
11       1   1 1       1   1       1 1 1       1       1   2     12
12   1                             1                             2
13       1                             1                 1       3
14                   1       1               1         1         4
15           1     1     1                         1           1 5
16           1       1     1           1       2 1   2           9
17                     1         1     1         1               4
18 1             1             2               1     1     1     7
19       1       1                                 1             3
20       1                   1                                   2
21                 1 1   1 1     1               1               6
22 1     2     1   1 1 1 2 2     1     1                         13
23         1     1         1     1 1 2                 1     1   9
24                           1             1         1           3
25                               1               1 1     1       4
26             1           1                                     2
27   1                   1                       1               3
28   1                                                       1   2
29               1                   2 1 1         1             6
30 1                                   1                 1 1 1   5
31 1 1 1     1                       1                           5
32               1         1             1                       3
33   1       1     1   1 1           1                           6
34   1       1       1 2           1     1 1 1               1   10
35 1         1       1                                           3
36 1   1               1   1       1       1         2           8
37             1           1         1         1                 4
38 1         1 1   1                   1                     2 1 8
39   1   1 1                     1     1 1           1           7
40   1                       1 1               1         2       6
41                     1       2   1               2       1     7
42     1           1         1               1               1   5
43     1   1         1                     1                     4
44 1   1       2 2           1         1               1         9
45   1     1   1 1             1               1           2     8
46                                             1 1 1         1 1 5
47           1     1                 1                     1     4
48 1           1                         1 1             2       6
49   1   2       1           1 1         1                       7
50         1               1         1   1         1             5
51 1                       1       1         2 1   1 1         1 9
52     1   1                     1 1 1               1           6
53             1               2   1                   1         5
54 1               1                                 1 1         4
55                   1                                           1
56 1   1     1               1     1       1   1           1   1 9
57   1                   1 1                                     3
58       1           2                         1                 4
59               1 1                         1     1             4
60                             1   1     1                       3
61         1             1     1       1   1       1           1 7
62             1     1         2                   1             5
63                       1   1         1 1         1             5
64       1     1                 1                             1 4
65 1                 1 1       2             1 2                 8
66             1   1 1             1 1           2               7
67     1           1               1       1       1   1         6
68   1                         1         1 1             1       5
69               1 1       1     1 1                 1           6
70           1 1         1               1                       4
71     1       1     1                                           3
72   1                   1               1       1 1             5
73       1       1           1         1         1               5
74     1                                                   1 1   3
75                   1             1   1                     1   4
76               2 1     1 1 1   2     1 1   1                   11
77         1       1       1 1   1       1       1 1             8
78       1 1 1               1   1           1             1 1   8
79         1                                         1 1     1 1 5
80                       1                   1       1 1 1       5
81         2   1   1                       1                     5
82 1             1                         1 1       1     1     6
83     1       1                   1       1   1           1     6
84           2         1     2   1   1                 1 2   1   11
85                                                       1       1
86                                         1 1 1       1         4
87 1 1   1 1 1     1                       1 1             1     9
88     1     1       1   1     1 1         1   1       1         9
89   1   1                                                       2
90 1 1                               1       1             1     5
91     1                       1         2 1   1 1       1       8
92                                     1                       1 2
93         1           2                     1       2           6
94     2                         1   1             1   1     1 1 8
95     1           1 1                   1                       4
96         1                                 1         1 1       4
97 1                                           1     1         1 4
98                     1                               2         3
99   1   1       1       1   1                   1   1       1 2 10
loading
Đang tải dữ liệu...