XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Dương

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBD

  Ngày
\
Cặp số
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
Tổng
00   1     1               1                         1   1   1   6
01     1               1     1         2                         5
02         1                   1           1       1             4
03               1                     1                         2
04 1     1           1   1   1         1 1         1   1         9
05           1           1 1     1               1         2 1   8
06   1                           1 1                             3
07 1                                   1   1 1   1               5
08       1       1 1   1                               1         5
09 1                                 1       1       1           4
10     1                   1             2           1           5
11           1 1         1   1 1       1   1       1 1 1       1 11
12                   1                             1             2
13             1         1                             1         3
14     1     1                       1       1               1   5
15                           1     1     1                       3
16   1         1             1       1     1           1       2 8
17 1   1                               1         1     1         5
18               1 1             1             2               1 6
19         1   1         1       1                               4
20                       1                   1                   2
21                                 1 1   1 1     1               5
22                 1     2     1   1 1 1 2 2     1     1         13
23               2         1     1         1     1 1 2           9
24 1         1                               1             1     4
25 1   1     1 1 2                               1               7
26     1 1                     1           1                     4
27 2       1         1                   1                       5
28     1             1                                           2
29                               1                   2 1 1       5
30                 1                                   1         2
31     1           1 1 1     1                       1           6
32   1                           1         1             1       4
33               1   1       1     1   1 1           1           7
34               1   1       1       1 2           1     1 1 1   10
35       1 1 2 1   1         1       1                           8
36                 1   1               1   1       1       1     6
37         1     1             1           1         1         1 6
38 1               1         1 1   1                   1         6
39           1 2     1   1 1                     1     1 1       9
40       1           1                       1 1               1 5
41 1 1                                 1       2   1             6
42             1       1           1         1               1   5
43             1       1   1         1                     1     5
44             1   1   1       2 2           1         1         9
45       1           1     1   1 1             1               1 7
46               2                                             1 3
47       1   1               1     1                 1           5
48         1   1   1           1                         1 1     6
49                   1   2       1           1 1         1       7
50                         1               1         1   1       4
51 1             1 1                       1       1         2 1 8
52                     1   1                     1 1 1           5
53         1                   1               2   1             5
54 1   2   1       1               1                             6
55 1             1                   1                           3
56           1     1   1     1               1     1       1   1 8
57       1 1   1     1                   1 1                     6
58               1       1           2                         1 5
59 1   1   1 1                   1 1                         1   7
60   1         1                               1   1     1       5
61                         1             1     1       1   1     5
62     1                       1     1         2                 5
63                                       1   1         1 1       4
64   1   1               1     1                 1               5
65       1         1                 1 1       2             1 2 9
66                             1   1 1             1 1           5
67           1         1           1               1       1     5
68         1         1                         1         1 1     5
69     1 1 1 1 1                 1 1       1     1 1             10
70   2                       1 1         1               1       6
71   1                 1       1     1                           4
72   1 1             1                   1               1       5
73   1         1         1       1           1         1         6
74               1     1                                         2
75 1       1                         1             1   1         5
76         1                     2 1     1 1 1   2     1 1   1   12
77       2                 1       1       1 1   1       1       8
78             1 1       1 1 1               1   1           1   8
79                         1                                     1
80       1                               1                   1   3
81                         2   1   1                       1     5
82           1     1             1                         1 1   5
83       1             1       1                   1       1   1 6
84     1 2   1   1           2         1     2   1   1           12
85                                                               0
86                                                         1 1 1 3
87   1             1 1   1 1 1     1                       1 1   9
88   1                 1     1       1   1     1 1         1   1 9
89     1   2         1   1                                       5
90     1   1       1 1                               1       1   6
91   1                 1                       1         2 1   1 7
92           1                                         1         2
93   1                     1           2                     1   5
94                     2                         1   1           4
95 1 1 1               1           1 1                   1       7
96 1           1           1                                 1   4
97 1               1                                           1 3
98   1   1   1                         1                         4
99           1       1   1       1       1   1                   6
loading
Đang tải dữ liệu...