XSKT Bạch thủ BD Cầu XSBD

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Dương

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBD

  Ngày
\
Cặp số
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
Tổng
00             1         1 1                                     3
01           1   3   1         1       2             1     1     10
02                   1   2   1                           1     1 6
03               1   1 1             1         1       1     1   7
04   2                             1                         1   4
05 2   1             1                   2       1               7
06                                   1   1               1   1 1 5
07                       1     1                 1 1         1   5
08 1   1   1 1       1             1           1         1       8
09       2 1         1             1       1             1       7
10                   1                               1 1         3
11                 2 1   1 1                     1       1   1   8
12                               1               1   1         1 4
13 1 1         1               1                                 4
14         1                   1 1 1       1 1               1   7
15 1             1 1 1 2         1           1         1         9
16     1       1                                       1         3
17   1     2   1                     1                           5
18           1 1 2 1                       1 1   1               8
19         1   1 1   1     1 1                       1     1     8
20           1                                   1         1     3
21   1     2           1 1       1       1     1       1   1     10
22           1   1             1                   1 1           5
23       1                         1                             2
24         1             1     1       2 1                       6
25   1                 1 1 1         1                         1 6
26     1 1                   1           1             1   1     6
27       1         1           1           2                 1   6
28                     1                         1               2
29 2                     1 1           1         1 2 1         1 10
30       2 1   1       1                                         5
31                           1               1         1       1 4
32     1     1                                                   2
33         1           1     1     1   1     1     2             8
34       1             1 1 1     2                               6
35             1 1               1       1                       4
36     1     1 1     1                                       1 1 6
37     1               1       1           1     1 1   1 1       8
38                   1   1       1   1               1 1     1   7
39       1   1       1     1     1         1 1             2 1   10
40             1 1               1   1 1 1     1 1   1           9
41 1 1                         1 1                               4
42             1 1     1             1     1               1     6
43 1                     1                     1                 3
44             1           1     1           1   1     1 1       7
45                       1                 1 1                 1 4
46 2                                         1     1             4
47                                                 1     1       2
48     1 1 1       1       1   1     1   1 1     2 1             12
49           1   1           1                 1   1       1     6
50   1           1           1 1         2 1 1     1             9
51     1                       1                   1 1         1 5
52                         1         1                       1   3
53             1       2 1   1     1 2 1 1     1     1           12
54       1                               1 1   1         1 1     6
55 1                       1             1                 1 1   5
56   1       1   1 1         1                                 1 6
57         1                                   1   1           1 4
58             1       1   1 1               1                   5
59               1     1 1                   1 1 1               6
60         1       1                         2           1       5
61       1         1               1 1 1                         5
62 1   1     1               1                       1   1     1 7
63                         1         1                 1   1     4
64   1 1   1 1               1             1                     6
65                   1   1                         1     1       4
66                               1   1                           2
67 1                                     1       1               3
68   1 1   1   2               2   1         1       1           10
69   1                     1                     1               3
70       1       1           1   1 2   1               1         8
71                 1                       1                     2
72                               1                           1   2
73           1     1 1     1 1                   1       1     1 8
74                         1     1     2             1           5
75 1         1   1 1     1             1     1               1   8
76                   1 1                                         2
77                   2                 1                         3
78 1         1 1   1             1             1     1 1         8
79     1 1             1         1           1       1   1       7
80     1                                                 1     1 3
81                 1               1       1                     3
82     1                     1       1 1 1   1 1   1             8
83                         1       1   1   1   2               1 7
84   2         1                         1                       4
85     1 1   1                                         1   1 1   6
86       1   1                       1                       1   4
87   2   1                         1           1       1   1     7
88         1       1     1   1                           1       5
89                                     1             1           2
90 1       1                   1                 1       1   1 1 7
91   1                                                     1 1 1 4
92     1                                 1             1 1       4
93                         1 1 1     1         1                 5
94     1                           3 1 1           2 1           9
95   1                                                 1         2
96           1     1           1           2   1                 6
97                 1         1     1                   1   1   1 6
98 1                   1       1                           1     4
99       1         1                           1     1     1     5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...