XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Dương

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBD

  Ngày
\
Cặp số
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
Tổng
00   1   1     1     1               1                         1 6
01   1           1               1     1         2               6
02   2               1                   1           1       1   6
03   1                     1                     1               3
04           1     1           1   1   1         1 1         1   8
05       1 1           1           1 1     1               1     7
06     3       1                           1 1                   6
07           1                                   1   1 1   1     5
08                 1       1 1   1                               4
09           1                                 1       1       1 4
10         1     1                   1             2           1 6
11 2                   1 1         1   1 1       1   1       1 1 11
12                             1                             1   2
13 1     1               1         1                             4
14       1       1     1                       1       1         5
15                                     1     1     1             3
16     2       1         1             1       1     1           7
17   1       1   1                               1         1     5
18     1                   1 1             1             2       6
19                   1   1         1       1                     4
20                                 1                   1         2
21       1                                   1 1   1 1     1     6
22       1                   1     2     1   1 1 1 2 2     1     13
23                         2         1     1         1     1 1 2 9
24   1   1   1         1                               1         5
25   1       1   1     1 1 2                               1     8
26               1 1                     1           1           4
27           2       1         1                   1             5
28               1             1                                 2
29     1                                   1                   2 4
30         1                 1                                   2
31         1     1           1 1 1     1                       1 7
32         1   1                           1         1           4
33   1                     1   1       1     1   1 1           1 8
34         1               1   1       1       1 2           1   8
35   1             1 1 2 1   1         1       1                 9
36                           1   1               1   1       1   5
37                   1     1             1           1         1 5
38   1     1 1               1         1 1   1                   7
39       1             1 2     1   1 1                     1     8
40     1           1           1                       1 1       5
41 1         1 1                                 1       2   1   7
42     1                 1       1           1         1         5
43                       1       1   1         1                 4
44                       1   1   1       2 2           1         8
45 1   1           1           1     1   1 1             1       8
46         2               2                                     4
47         1       1   1               1     1                 1 6
48                   1   1   1           1                       4
49       1                     1   2       1           1 1       7
50                                   1               1         1 3
51     1     1             1 1                       1       1   6
52                               1   1                     1 1 1 5
53                   1                   1               2   1   5
54         1 1   2   1       1               1                   7
55     1     1             1                   1                 4
56                     1     1   1     1               1     1   6
57                 1 1   1     1                   1 1           6
58 1                       1       1           2                 5
59   1       1   1   1 1                   1 1                   7
60       1 1   1         1                               1   1   6
61                                   1             1     1       3
62               1                       1     1         2       5
63 1       1                                       1   1         4
64     1       1   1               1     1                 1     6
65         1       1         1                 1 1       2       7
66   1                                   1   1 1             1 1 6
67       1             1         1           1               1   5
68 1     1           1         1                         1       5
69     1         1 1 1 1 1                 1 1       1     1 1   11
70             2                       1 1         1             5
71       1     1                 1       1     1                 5
72             1 1             1                   1             4
73             1         1         1       1           1         5
74     1                   1     1                               3
75 1       1 1       1                         1             1   6
76 1   1             1                     2 1     1 1 1   2     11
77                 2                 1       1       1 1   1     7
78         1             1 1       1 1 1               1   1     8
79       1                           1                           2
80       1         1                               1             3
81 1 1                               2   1   1                   6
82                     1     1             1                     3
83 1               1             1       1                   1   5
84               1 2   1   1           2         1     2   1   1 12
85 2 1                                                           3
86                                                               0
87       2     1             1 1   1 1 1     1                   9
88     1       1                 1     1       1   1     1 1     8
89 1   1         1   2         1   1                             7
90               1   1       1 1                               1 5
91   1         1                 1                       1       4
92                     1                                         1
93             1                     1           2               4
94 1 1                           2                         1   1 6
95         2 1 1 1               1           1 1                 8
96 1         1           1           1                           4
97   1   1   1               1                                   4
98 1           1   1   1                         1               5
99                     1       1   1       1       1   1         6
loading
Đang tải dữ liệu...