XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Dương

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBD

  Ngày
\
Cặp số
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
Tổng
00   1   1               1 1   1 1             1         1 1     9
01                 1         1               1   3   1         1 8
02                 1       1                         1   2   1   6
03           1 1     1 1 1                       1   1 1         8
04 1                 2               2                           5
05     2 1                   1 1   2   1             1           9
06           3             2                                     5
07                               1                       1     1 3
08 1         1       1 1 1 1       1   1   1 1       1           11
09                           1 1         2 1         1           6
10                     1       1                     1           3
11 1       1       1   2                           2 1   1 1     10
12                             1                                 1
13 1                 1             1 1         1               1 6
14       1         1         1             1                   1 5
15             1           1       1             1 1 1 2         8
16 1       2 1   2               1     1       1                 9
17 1         1                       1     2   1                 6
18         1     1     1         1           1 1 2 1             9
19             1                           1   1 1   1     1 1   7
20                                           1                   1
21           1               1       1     2           1 1       7
22 1                         1               1   1             1 5
23                 1     1       1       1                       4
24     1         1               1         1             1     1 6
25           1 1     1         1 1   1                 1 1 1     9
26                             1       1 1                   1   4
27           1                           1         1           1 4
28                       1                             1         2
29 1 1         1                   2                     1 1     7
30 1                 1 1 1               2 1   1       1         9
31                                                           1   1
32   1                                 1     1                   3
33                                         1           1     1   3
34   1 1 1               1     2         1             1 1 1     10
35                           1                 1 1               3
36     1         2                     1     1 1     1           7
37         1                           1               1       1 4
38 1                     2 1   1                     1   1       7
39 1 1           1                       1   1       1     1     7
40         1         2         1               1 1               6
41             2       1         1 1 1                         1 7
42       1               1                     1 1     1         5
43     1                           1                     1       3
44 1               1         1                 1           1     5
45         1           2         1                       1       5
46         1 1 1         1 1       2                             7
47                     1     1                                   2
48   1 1             2       1 1       1 1 1       1       1   1 12
49   1                       1 1             1   1           1   6
50   1         1                     1           1           1 1 6
51       2 1   1 1         1           1                       1 8
52               1                                         1     2
53                 1           1               1       2 1   1   7
54               1 1             1       1                       4
55                                 1                       1     2
56     1   1           1   1         1       1   1 1         1   9
57                                         1                     1
58         1                                   1       1   1 1   5
59       1     1                                 1     1 1       5
60   1                       1             1       1             4
61 1   1       1           1             1         1             6
62             1               1   1   1     1               1   6
63 1 1         1                                           1     4
64                         1         1 1   1 1               1   6
65       1 2                     1                   1   1       6
66           2                                                   2
67     1       1   1               1                             4
68   1 1             1               1 1   1   2               2 10
69               1           1       1                     1     4
70   1                                   1       1           1   4
71                                                 1             1
72   1       1 1                                                 3
73 1         1               1               1     1 1     1 1   8
74                     1 1       1                         1     4
75 1                     1     1 1 1         1   1 1     1       9
76 1 1   1                                           1 1         5
77   1       1 1                                     2           5
78       1             1 1   1     1         1 1   1             8
79               1 1     1 1   1       1 1             1         8
80       1       1 1 1       1         1                         6
81     1                     1                     1             3
82     1 1       1     1               1                     1   6
83     1   1           1       1                           1     5
84                 1 2   1           2         1                 7
85                   1                 1 1   1                   4
86     1 1 1       1                     1   1                   6
87     1 1             1             2   1                       6
88     1   1       1                       1       1     1   1   7
89                               2                               2
90       1             1         1 1       1                   1 6
91   2 1   1 1       1               1                           7
92 1                       1           1                         3
93       1       2                                         1 1 1 6
94             1   1     1 1           1                         5
95   1                               1                           2
96       1         1 1       1               1     1           1 7
97         1     1         1                       1         1   5
98                 2             1 1                   1       1 6
99           1   1       1 2     1       1         1             8
loading
Đang tải dữ liệu...