XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Dương

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBD

  Ngày
\
Cặp số
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
Tổng
00                 1   1   1               1 1   1 1             7
01   2                               1         1               1 5
02       1       1                   1       1                   4
03   1                         1 1     1 1 1                     6
04   1 1         1   1                 2               2         8
05             1         2 1                   1 1   2   1       9
06                             3             2                   5
07   1   1 1   1                                   1             5
08                   1         1       1 1 1 1       1   1   1 1 10
09 1       1       1                           1 1         2 1   8
10     2           1                     1       1               5
11   1   1       1 1 1       1       1   2                       9
12               1                               1               2
13                   1                 1             1 1         4
14 1       1               1         1         1             1   6
15     1                         1           1       1           4
16 1     1           1       2 1   2               1     1       10
17   1         1     1         1                       1     2   7
18           2               1     1     1         1           1 7
19                               1                           1   2
20         1                                                   1 2
21 1   1 1     1               1               1       1     2   9
22 1 1 2 2     1     1                         1               1 10
23       1     1 1 2                 1     1       1       1     9
24         1             1         1               1         1   5
25             1               1 1     1         1 1   1         7
26       1                                       1       1 1     4
27     1                       1                           1     3
28                                         1                     1
29                 2 1 1         1                   2           7
30                   1                 1 1 1               2 1   7
31                 1                                             1
32       1             1                                 1     1 4
33   1 1           1                                         1   4
34 1 2           1     1 1 1               1     2         1     11
35 1                                           1                 2
36   1   1       1       1         2                     1     1 8
37       1         1         1                           1       4
38                   1                     2 1   1               5
39             1     1 1           1                       1   1 6
40         1 1               1         2         1               6
41   1       2   1               2       1         1 1 1         10
42         1               1               1                     3
43 1                     1                           1           3
44         1         1               1         1                 4
45           1               1           2         1             5
46                           1 1 1         1 1       2           7
47                 1                     1     1                 3
48                     1 1             2       1 1       1 1 1   9
49         1 1         1                       1 1             1 6
50       1         1   1         1                     1         5
51       1       1         2 1   1 1         1           1       9
52             1 1 1               1                             4
53           2   1                   1           1               5
54                                 1 1             1       1     4
55 1                                                 1           2
56         1     1       1   1           1   1         1       1 8
57     1 1                                                   1   3
58 2                         1                                   3
59                         1     1                               2
60           1   1     1                       1             1   5
61     1     1       1   1       1           1             1     7
62 1         2                   1               1   1   1     1 8
63     1   1         1 1         1                               5
64             1                             1         1 1   1 1 6
65 1 1       2             1 2                     1             8
66 1             1 1           2                                 5
67               1       1       1   1               1           5
68           1         1 1             1               1 1   1   7
69       1     1 1                 1           1       1         6
70     1               1                                   1     3
71 1                                                             1
72     1               1       1 1                               4
73         1         1         1               1               1 5
74                                       1 1       1             3
75 1             1   1                     1     1 1 1         1 8
76     1 1 1   2     1 1   1                                     8
77       1 1   1       1       1 1                               6
78         1   1           1             1 1   1     1         1 8
79                                 1 1     1 1   1       1 1     7
80     1                   1       1 1 1       1         1       7
81                       1                     1                 2
82                       1 1       1     1               1       5
83               1       1   1           1       1               5
84   1     2   1   1                 1 2   1           2         11
85                                     1                 1 1   1 4
86                       1 1 1       1                     1   1 6
87                       1 1             1             2   1     6
88 1   1     1 1         1   1       1                       1   8
89                                                 2             2
90                 1       1             1         1 1       1   6
91           1         2 1   1 1       1               1         8
92                   1                       1           1       3
93   2                     1       2                             5
94             1   1             1   1     1 1           1       7
95 1                   1                               1         3
96                         1         1 1       1               1 5
97                           1     1         1                   3
98   1                               2             1 1           5
99     1   1                   1   1       1 2     1       1     9
loading
Đang tải dữ liệu...