XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Dương

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBD

  Ngày
\
Cặp số
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
Tổng
00 1     2   1   1     1     1               1                   8
01 1         1           1               1     1         2       7
02       1   2               1                   1           1   6
03 1         1                     1                     1       4
04                   1     1           1   1   1         1 1     7
05               1 1           1           1 1     1             6
06     1       3       1                           1 1           7
07                   1                                   1   1 1 4
08                         1       1 1   1                       4
09                   1                                 1       1 3
10                 1     1                   1             2     5
11 1       2                   1 1         1   1 1       1   1   10
12 1   1                               1                         3
13   1     1     1               1         1                     5
14     1         1       1     1                       1       1 6
15                                             1     1     1     3
16 1           2       1         1             1       1     1   8
17           1       1   1                               1       4
18   1         1                   1 1             1             5
19       1                   1   1         1       1             5
20                                         1                   1 2
21       1       1                                   1 1   1 1   6
22               1                   1     2     1   1 1 1 2 2   12
23                                 2         1     1         1   5
24   1       1   1   1         1                               1 6
25     1     1       1   1     1 1 2                             8
26 1                     1 1                     1           1   5
27                   2       1         1                   1     5
28       1               1             1                         3
29             1                                   1             2
30                 1                 1                           2
31 1               1     1           1 1 1     1                 7
32                 1   1                           1         1   4
33           1                     1   1       1     1   1 1     7
34                 1               1   1       1       1 2       7
35           1             1 1 2 1   1         1       1         9
36                                   1   1               1   1   4
37   1                       1     1             1           1   5
38           1     1 1               1         1 1   1           7
39               1             1 2     1   1 1                   7
40             1           1           1                       1 4
41         1         1 1                                 1       4
42             1                 1       1           1         1 5
43                               1       1   1         1         4
44       1                       1   1   1       2 2           1 9
45     3   1   1           1           1     1   1 1             10
46                 2               2                             4
47     1 1         1       1   1               1     1           7
48   2                       1   1   1           1               6
49       1       1                     1   2       1           1 7
50                                           1               1   2
51 1     1     1     1             1 1                       1   7
52       1                               1   1                   3
53     1                     1                   1               3
54                 1 1   2   1       1               1           7
55             1     1             1                   1         4
56   1                         1     1   1     1               1 6
57                         1 1   1     1                   1 1   6
58     1   1                       1       1           2         6
59   1       1       1   1   1 1                   1 1           8
60               1 1   1         1                               4
61 1   1                                     1             1     4
62 1                     1                       1     1         4
63         1       1                                       1   1 4
64             1       1   1               1     1               5
65   1             1       1         1                 1 1       6
66       1   1                                   1   1 1         5
67               1             1         1           1           4
68   1     1     1           1         1                         5
69             1         1 1 1 1 1                 1 1       1   9
70   1   2             2                       1 1         1     8
71       1       1     1                 1       1     1         6
72                     1 1             1                   1     4
73                     1         1         1       1           1 5
74             1                   1     1                       3
75 1       1       1 1       1                         1         6
76         1   1             1                     2 1     1 1 1 9
77                         2                 1       1       1 1 6
78   1             1             1 1       1 1 1               1 8
79               1                           1                   2
80   1           1         1                               1     4
81         1 1                               2   1   1           6
82   1 1 1                     1     1             1             6
83         1               1             1       1               4
84                       1 2   1   1           2         1     2 10
85         2 1                                                   3
86     2                                                         2
87     1         2     1             1 1   1 1 1     1           10
88             1       1                 1     1       1   1     6
89 2 1     1   1         1   2         1   1                     10
90     2                 1   1       1 1                         6
91 1         1         1                 1                       4
92 1                           1                                 2
93   1                 1                     1           2       5
94 1 1     1 1                           2                       6
95                 2 1 1 1               1           1 1         8
96 1   1 1 1         1           1           1                   7
97       1   1   1   1               1                           5
98         1           1   1   1                         1       5
99   1                         1       1   1       1       1   1 7
loading
Đang tải dữ liệu...