XSKT Bạch thủ BD Cầu XSBD

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Dương

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBD

  Ngày
\
Cặp số
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
Tổng
00       1 1   1 1             1         1 1                     7
01 1         1               1   3   1         1       2         10
02 1       1                         1   2   1                   6
03   1 1 1                       1   1 1             1         1 8
04   2               2                             1             5
05           1 1   2   1             1                   2       8
06         2                                         1   1       4
07               1                       1     1                 3
08   1 1 1 1       1   1   1 1       1             1           1 11
09           1 1         2 1         1             1       1     8
10     1       1                     1                           3
11 1   2                           2 1   1 1                     8
12             1                                 1               2
13   1             1 1         1               1                 5
14 1         1             1                   1 1 1       1 1   8
15         1       1             1 1 1 2         1           1   9
16               1     1       1                                 3
17                   1     2   1                     1           5
18     1         1           1 1 2 1                       1 1   9
19                         1   1 1   1     1 1                   6
20                           1                                   1
21           1       1     2           1 1       1       1     1 9
22           1               1   1             1                 4
23 1     1       1       1                         1             5
24               1         1             1     1       2 1       7
25   1         1 1   1                 1 1 1         1           8
26             1       1 1                   1           1       5
27                       1         1           1           2     5
28       1                             1                         2
29                 2                     1 1           1         5
30   1 1 1               2 1   1       1                         8
31                                           1               1   2
32                     1     1                                   2
33                         1           1     1     1   1     1   6
34       1     2         1             1 1 1     2               9
35           1                 1 1               1       1       5
36                     1     1 1     1                           4
37                     1               1       1           1     4
38       2 1   1                     1   1       1   1           8
39                       1   1       1     1     1         1 1   7
40   2         1               1 1               1   1 1 1     1 10
41     1         1 1 1                         1 1               6
42       1                     1 1     1             1     1     6
43                 1                     1                     1 3
44 1         1                 1           1     1           1   6
45     2         1                       1                 1 1   6
46       1 1       2                                         1   5
47     1     1                                                   2
48   2       1 1       1 1 1       1       1   1     1   1 1     13
49           1 1             1   1           1                 1 6
50                   1           1           1 1         2 1 1   8
51         1           1                       1                 3
52                                         1         1           2
53 1           1               1       2 1   1     1 2 1 1     1 13
54 1             1       1                               1 1   1 6
55                 1                       1             1       3
56     1   1         1       1   1 1         1                   7
57                         1                                   1 2
58                             1       1   1 1               1   5
59                               1     1 1                   1 1 5
60           1             1       1                         2   5
61         1             1         1               1 1 1         6
62             1   1   1     1               1                   5
63                                         1         1           2
64         1         1 1   1 1               1             1     7
65               1                   1   1                       3
66                                               1   1           2
67 1               1                                     1       3
68   1               1 1   1   2               2   1         1   10
69           1       1                     1                     3
70                       1       1           1   1 2   1         7
71                                 1                       1     2
72                                               1               1
73           1               1     1 1     1 1                   6
74     1 1       1                         1     1     2         7
75       1     1 1 1         1   1 1     1             1     1   10
76                                   1 1                         2
77                                   2                 1         3
78     1 1   1     1         1 1   1             1             1 9
79 1     1 1   1       1 1             1         1           1   9
80 1 1       1         1                                         4
81           1                     1               1       1     4
82     1               1                     1       1 1 1   1 1 8
83     1       1                           1       1   1   1   2 8
84 1 2   1           2         1                         1       8
85   1                 1 1   1                                   4
86 1                     1   1                       1           4
87     1             2   1                         1           1 6
88 1                       1       1     1   1                   5
89               2                                     1         3
90     1         1 1       1                   1                 5
91   1               1                                           2
92         1           1                                 1       3
93                                         1 1 1     1         1 5
94 1     1 1           1                           3 1 1         9
95                   1                                           1
96 1 1       1               1     1           1           2   1 9
97         1                       1         1     1             4
98 2             1 1                   1       1                 6
99       1 2     1       1         1                           1 7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...