XSKT Bạch thủ BD Cầu XSBD

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Dương

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBD

  Ngày
\
Cặp số
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
Tổng
00                                       1   2       1   1       5
01 1       2             1     1           1                     6
02                           1     1 1                 1 1       5
03       1         1       1     1     1         1               6
04     1                         1                               2
05           2       1                 1                         4
06       1   1               1   1 1               1       2 1 1 10
07 1                 1 1         1         1               1     6
08     1           1         1                     1         1   5
09     1       1             1             1       1             5
10                       1 1                   1                 3
11                   1       1   1                               3
12   1               1   1         1   1   2                     7
13 1                                         1                   2
14 1 1 1       1 1               1       1   1       2           10
15   1           1         1         1         1         1       6
16                         1             1       1     1     1 1 6
17       1                                             1         2
18             1 1   1               2     1                     6
19                       1     1               1 1               4
20                   1         1                   1     1       4
21   1       1     1       1   1                 1               6
22 1                   1 1                               2   1   6
23     1                                 1                 1     3
24 1       2 1                                               1 1 6
25       1                         1   1             1 1         5
26           1             1   1           2     1   1           7
27 1           2                 1   2                         1 7
28                   1                 1   1             1 1     5
29         1         1 2 1         1                   2 1   2   11
30                                           1     1 1 1         4
31               1         1       1                     1       4
32                                     1     1                   2
33     1   1     1     2                       1       1         7
34   2                                     1   1             1   5
35   1       1                                           1     1 4
36                               1 1                       1   2 5
37 1           1     1 1   1 1           1                 1 1   9
38   1   1               1 1     1     1 1                     1 8
39   1         1 1             2 1               1 1   1         9
40   1   1 1 1     1 1   1             1     1       1   1   1   12
41 1 1                                     1       1     2       6
42       1     1               1       1 1     1   1             7
43                 1                             1               2
44   1           1   1     1 1         1     1                   7
45             1 1                 1             1   1     2     7
46               1     1                     1   1 1         1   6
47                     1     1           1                       3
48 1     1   1 1     2 1             1 1 1           1         1 12
49                 1   1       1                                 3
50 1         2 1 1     1             1                           7
51 1                   1 1         1                 1           5
52       1                       1         1       1             4
53     1 2 1 1     1     1                                       7
54           1 1   1         1 1     1           1             1 8
55           1                 1 1               1   1 1         6
56                                 1           1           1     3
57                 1   1           1 1                       1 1 6
58               1                     1         1         1   1 5
59               1 1 1                 1       1           1   1 7
60               2           1           1     1     1 1   1     8
61     1 1 1                                           1         4
62                       1   1     1                       1     4
63       1                 1   1         1           1           5
64             1                     1   4                     1 7
65                     1     1           1 1                     4
66   1   1                             1       1   1             5
67           1       1                         1                 3
68 2   1         1       1                                       5
69                   1                                 1         2
70   1 2   1               1                     1         1     7
71             1                               1 1           1   4
72   1                           1         1 1               1   5
73                   1       1     1       1         1           5
74   1     2             1                             1 1     1 7
75         1     1               1         1                     4
76                                       1       1               2
77         1                               1                     2
78   1             1     1 1               1         2 1       1 9
79   1           1       1   1                   1 1         2   8
80                           1     1           1   1             4
81     1       1                     1       2       1   1       7
82       1 1 1   1 1   1             1 1         1     1         10
83     1   1   1   2               1   1           1             8
84           1                       1       1                   3
85                         1   1 1   1             1             5
86       1                       1   1                           3
87     1           1       1   1               1               1 6
88                           1                                   1
89         1             1             1               1         4
90 1                 1       1   1 1   1     2 1 1               10
91                             1 1 1                       1 1   5
92           1             1 1                     1             4
93 1     1         1                 1                       1   5
94     3 1 1           2 1                         1       1     10
95                         1                 3           1 1     6
96 1           2   1                               1   1         6
97     1                   1   1   1                 1   1       6
98 1                           1     1         1         1       5
99                 1     1     1         1     2               1 7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...