XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Dương

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBD

  Ngày
\
Cặp số
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
Tổng
00 1                         1   1   1               1 1   1 1   8
01   1         2                               1         1       5
02     1           1       1                   1       1         5
03             1                         1 1     1 1 1           6
04   1         1 1         1   1                 2               7
05 1     1               1         2 1                   1 1   2 10
06       1 1                             3             2         7
07             1   1 1   1                                   1   5
08                             1         1       1 1 1 1       1 7
09           1       1       1                           1 1     5
10 1             2           1                     1       1     6
11   1 1       1   1       1 1 1       1       1   2             11
12                         1                               1     2
13                             1                 1             1 3
14           1       1               1         1         1       5
15   1     1     1                         1           1       1 6
16   1       1     1           1       2 1   2               1   10
17             1         1     1         1                       4
18       1             2               1     1     1         1   7
19       1                                 1                     2
20                   1                                           1
21         1 1   1 1     1               1               1       7
22     1   1 1 1 2 2     1     1                         1       11
23 1     1         1     1 1 2                 1     1       1   10
24                   1             1         1               1   4
25                       1               1 1     1         1 1   6
26     1           1                                       1     3
27               1                       1                       2
28                                                   1           1
29       1                   2 1 1         1                   2 8
30                             1                 1 1 1           4
31   1                       1                                   2
32       1         1             1                               3
33   1     1   1 1           1                                   5
34   1       1 2           1     1 1 1               1     2     11
35   1       1                                           1       3
36             1   1       1       1         2                   6
37     1           1         1         1                         4
38   1 1   1                   1                     2 1   1     8
39 1                     1     1 1           1                   5
40                   1 1               1         2         1     6
41             1       2   1               2       1         1 1 9
42         1         1               1               1           4
43 1         1                     1                           1 4
44     2 2           1         1               1         1       8
45 1   1 1             1               1           2         1   8
46                                     1 1 1         1 1       2 7
47   1     1                 1                     1     1       5
48     1                         1 1             2       1 1     7
49       1           1 1         1                       1 1     6
50 1               1         1   1         1                     5
51                 1       1         2 1   1 1         1         8
52 1                     1 1 1               1                   5
53     1               2   1                   1           1     6
54         1                                 1 1             1   4
55           1                                                 1 2
56   1               1     1       1   1           1   1         7
57               1 1                                             2
58           2                         1                         3
59       1 1                         1     1                     4
60                     1   1     1                       1       4
61 1             1     1       1   1       1           1         7
62     1     1         2                   1               1   1 7
63               1   1         1 1         1                     5
64     1                 1                             1         3
65           1 1       2             1 2                     1   8
66     1   1 1             1 1           2                       7
67         1               1       1       1   1               1 6
68                     1         1 1             1               4
69       1 1       1     1 1                 1           1       7
70   1 1         1               1                               4
71     1     1                                                   2
72               1               1       1 1                     4
73       1           1         1         1               1       5
74                                                 1 1       1   3
75           1             1   1                     1     1 1 1 7
76       2 1     1 1 1   2     1 1   1                           11
77 1       1       1 1   1       1       1 1                     8
78 1 1               1   1           1             1 1   1     1 9
79 1                                         1 1     1 1   1     6
80               1                   1       1 1 1       1       6
81 2   1   1                       1                     1       6
82       1                         1 1       1     1             5
83     1                   1       1   1           1       1     6
84   2         1     2   1   1                 1 2   1           11
85                                               1               1
86                                 1 1 1       1                 4
87 1 1     1                       1 1             1             6
88   1       1   1     1 1         1   1       1                 8
89                                                           2   2
90                           1       1             1         1 1 5
91                     1         2 1   1 1       1               7
92                             1                       1         2
93 1           2                     1       2                   6
94                       1   1             1   1     1 1         6
95         1 1                   1                               3
96 1                                 1         1 1       1       5
97                                     1     1         1         3
98             1                               2             1 1 5
99       1       1   1                   1   1       1 2     1   9
loading
Đang tải dữ liệu...