XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
Tổng
00                                                               0
01     1     1           2                     1               1 6
02   2                                   1         1     1       5
03           1                       1         1     1     2     6
04                                             1             1   2
05                       2           1               1   1       5
06                 1                             2         1     4
07               1         1     1                 1             4
08     1                       2   1                             4
09 1           1                                                 2
10   2         1       1           1     1                       6
11           1         1 1             2 1     1     1           8
12     1     2           1           1                           5
13       1 1         1         1                     1       1   6
14           1     1 1     1   1   1 1                   1 1     9
15   1                                 2                 1 1     5
16                     2                 2       1     1     1   7
17           1   1 1   1   1 1         1   1                     8
18                               1 1 1             1             4
19 1               1     1                       1   1           5
20       1       1   1                         1   1     1       6
21 1 1       1   1                               1     1     2   8
22       1 1     1           2   1                               6
23           1                     1                             2
24                       1                 2   1               2 6
25       2             1 1               1 1 1   1   1 1     1   11
26       1 1       1 1             1                     1       6
27 1                 1                 1                       1 4
28                                           2                   2
29       1           1   1                                     1 4
30 1 1 1             1       1                     1     1     1 8
31                                                               0
32           1                     1   1 1                 1     5
33         1 1   1           1   1   1                           6
34   1                       1                       1           3
35         1             1 1     1         1   1     2       1   9
36               1 1   1             1           1               5
37                                                               0
38             2           1                       1       1     5
39                                 1                     1       2
40   1     1   1           1   2           1           1   1     9
41                             1             1   1               3
42 1               1     1                                       3
43     2                     1 1         1           1           6
44     1           1 1     1                 2             1     7
45 1             1         1               1           1   1     6
46     1             1                         1 1       1   2   7
47                 1                             1   1 2       1 6
48                               1       1                 1     3
49   1     1                       1       1 1                   5
50         1                   1 1             1   1   1         6
51 1   1           1           1 1         1 1     1             8
52           1         2                             1       1   5
53 2 1       1             1         1     1 1     1   1 1       11
54   1 1       1   1   1             1 1     1     1 1         1 11
55     1   2   1                                   1         1   6
56                                 2           2                 4
57       1   1     1 1     1                     1           1 1 8
58             1             1     1                 1           4
59         2     1   1     2   1             1   1             1 10
60             1                   1 1     1                     4
61       1   1 1 2           1 1     1         2                 10
62 1       1                                                     2
63   1   1                                 1                 1 1 5
64 1 2 1                   1               1         1           7
65 1     1                               1       1   1       1   6
66                         1         1           1 1       1     5
67                   1                     1 1         1         4
68                         1     1 1                             3
69       1   1     1         1     1               1   1         7
70     1   1                 1     1     1 1             1 1 1 1 10
71                       1   1     1   2       1                 6
72 1   1 1           1                 1 1                       6
73             2                     2 1                   1     6
74   1   1                       1   1       1           2       7
75     1       1     1 1   1                     1     1         7
76   1 1         2       1 1         1   1   1           1       10
77     1         1               1             1           1 2   7
78                           2                                   2
79                                             1     1 2         4
80         1   1     1         1       1         2 2             9
81                     1                                       2 3
82       1         1       1     1   1 3 1                       9
83                     1             1       1 1       1 1     1 7
84   1 1 1         1     1       1                               6
85       1 1             1   1                                 1 5
86                             1                                 1
87 2     1 1     1 1   1       1                         1       9
88             2 1             1         2       1 1             8
89                   1                         1                 2
90           1     1                                     1 1     4
91                                     1           1   1         3
92                     1                                         1
93                   1 1     1 2         1 1                     7
94                   1   1       1                     1     1   5
95             1         1       1           1         1       1 6
96                                     1           1             2
97 2         1 1   1             2                       1       8
98                     2     2   1       1 1 1             1   1 10
99         1     2                 1       1 1       1     1     8
loading
Đang tải dữ liệu...