XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
Tổng
00       1                                                       1
01   1         1     1           2                     1         6
02           2                                   1         1     4
03   1 2             1                       1         1     1   7
04                                                     1         1
05                               2           1               1   4
06 2 1                     1                             2       6
07 1                     1         1     1                 1     5
08   1         1                       2   1                     5
09   1     1           1                                         3
10           2         1       1           1     1               6
11   2               1         1 1             2 1     1     1   10
12     1 1     1     2           1           1                   7
13     1         1 1         1         1                     1   6
14                   1     1 1     1   1   1 1                   7
15           1                                 2                 3
16 1                           2                 2       1     1 7
17     1             1   1 1   1   1 1         1   1             9
18 1 1                                   1 1 1             1     6
19   1 1   1               1     1                       1   1   7
20   1   1       1       1   1                         1   1     7
21         1 1       1   1                               1     1 6
22               1 1     1           2   1                       6
23 1                 1                     1                     3
24                               1                 2   1         4
25       1       2             1 1               1 1 1   1   1 1 11
26               1 1       1 1             1                     5
27     1   1                 1                 1                 4
28   1                                               2           3
29               1           1   1                               3
30     1   1 1 1             1       1                     1     7
31     1                                                         1
32 1                 1                     1   1 1               5
33                 1 1   1           1   1   1                   6
34           1                       1                       1   3
35                 1             1 1     1         1   1     2   8
36   1                   1 1   1             1           1       6
37                                                               0
38                     2           1                       1     4
39       1                                 1                     2
40           1     1   1           1   2           1           1 8
41                                     1             1   1       3
42     1   1               1     1                               4
43       1     2                     1 1         1           1   7
44             1           1 1     1                 2           6
45   1     1             1         1               1           1 6
46             1             1                         1 1       4
47 1                       1                             1   1 2 6
48     1 1                               1       1               4
49           1     1                       1       1 1           5
50                 1                   1 1             1   1   1 6
51         1   1           1           1 1         1 1     1     8
52     1             1         2                             1   5
53   1     2 1       1             1         1     1 1     1   1 11
54           1 1       1   1   1             1 1     1     1 1   10
55             1   2   1                                   1     5
56 2                                       2           2         6
57               1   1     1 1     1                     1       6
58                     1             1     1                 1   4
59                 2     1   1     2   1             1   1       9
60 1     1             1                   1 1     1             6
61               1   1 1 2           1 1     1         2         10
62 1     1 1       1                                             4
63           1   1                                 1             3
64         1 2 1                   1               1         1   7
65       2 1     1                               1       1   1   7
66     1                           1         1           1 1     5
67                           1                     1 1         1 4
68     1                           1     1 1                     4
69               1   1     1         1     1               1   1 7
70       1     1   1                 1     1     1 1             7
71                               1   1     1   2       1         6
72   1     1   1 1           1                 1 1               7
73                     2                     2 1                 5
74           1   1                       1   1       1           5
75 1           1       1     1 1   1                     1     1 8
76     1     1 1         2       1 1         1   1   1           10
77   1         1         1               1             1         5
78 1   1                             2                           4
79                                                     1     1 2 4
80                 1   1     1         1       1         2 2     9
81                             1                                 1
82               1         1       1     1   1 3 1               9
83                             1             1       1 1       1 5
84     1     1 1 1         1     1       1                       7
85               1 1             1   1                           4
86                                     1                         1
87         2     1 1     1 1   1       1                         8
88                     2 1             1         2       1 1     8
89 1     2                   1                         1         5
90                   1     1                                     2
91     1                                       1           1   1 4
92                             1                                 1
93 2                         1 1     1 2         1 1             9
94   1                       1   1       1                     1 5
95                     1         1       1           1         1 5
96       1                                     1           1     3
97   1   1 2         1 1   1             2                       9
98                             2     2   1       1 1 1           8
99 1     2         1     2                 1       1 1       1   10
loading
Đang tải dữ liệu...