XSKT Bạch thủ DT Cầu XSDT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
Tổng
00             1                       1                         2
01       2       1       1                         1             5
02         1 1             1     1 1 1   1   1                 2 10
03         1       1     1       1                               4
04           1                 1   1           2             1   6
05           1 1     1 1   1   1   1         1               1   9
06       1             2   1           2 1       1               8
07                           1     1             1           1 1 5
08               1   1 1         1       1               1   1   7
09             2   1   1             1 1                 2       8
10         1                         1   1                       3
11                             1                                 1
12 1                                     1 1 1 1         2 1     8
13               1                           1           1       3
14           1     1 1                             1 3           7
15     1   1           1         1           1               1   6
16       1                       1                   1         1 4
17                                             1 1         1     3
18 1                           1                 1         1     4
19                             1                 1               2
20 1           1           1                   2               1 6
21                 1           1   1 1 2                         6
22       1   1     1   1 1       1                           1 1 8
23           1 1   1 1                       1                   5
24   1           1   1             1     1           1       1 1 8
25                           1             1     1     1         4
26         1   1   2     2                                       6
27 1             1   1             1 1     1                     6
28                         1 1 1                                 3
29           1 1                                 1               3
30       1     2                     1 1 1         1   1         8
31     1       1                                       1         3
32                           1                                   1
33   1   1           1   1                   1   1       1 1     8
34   1     1     1         1         1             1   1   1     8
35               1       1                                       2
36       1               1 2   1         1         1         2   9
37     1       1                                           1     3
38       2                 1 1                 1   1             6
39                           1   2   1   1         2 1           8
40             1 1 1                   1               1     1   6
41   1           1   1 1   1       1                             6
42                             1               1     2         1 5
43     1                     1             1     1               4
44       1 1       1           1                           1   2 7
45     1         1                                               2
46         1                   1                   1         1 1 5
47     1                 1         1               1   1         5
48                     1                       1         1       3
49     1                                   1         1 1     1   5
50   2   1 1 1       1     1     1                               8
51     1       1     1       1                   1   2     2   1 10
52       1       1 1                     1             1 1     1 7
53                                     2   1     1               4
54 1           1         1     1       3           1             8
55                   1                           2         1     4
56     1   1 1       1                                   2     1 7
57 1 1       1     1 1 1 1 1     1             1       1         11
58                           1           1             1         3
59         1           1         1                               3
60 1                   1             1         1                 4
61 1             2                     1                     1   5
62               1       1   1 1     1   1           2           8
63 1                                           1                 2
64         1   1             1     1           1         1       6
65   1 1                                   1           1   1 1   6
66                         2   1     1             1   1   1     7
67                                                               0
68     2     1     1                       1       1           1 7
69   1       1                     1       1                     4
70                 1           1     1   1 2         1   1       8
71 1               1                                           1 3
72 1         1     1       1       1     1         1     1       8
73                     1           2                             3
74 1                                                         1   2
75                           1               1   1           1   4
76 1             1   1   1   1       1   1       1               8
77           1         1       1 1                 1   1         6
78                           1           1 1 2   1     2       2 10
79   1         1     1       1     1       2 1   1 1         1   11
80 1                     1   1               1             2     6
81         1 1   1             1 4 1         1 1     1           12
82     2 1             1                                 2       6
83     1                   1                   1       1         4
84     1                                   1     1   1           4
85 1   1                                 1         1 1           5
86   1             1     1       1   1     3 1 2                 11
87             1 1     1                                         3
88       1           1 1                               1         4
89   4                                                           4
90   1   1                             2       1             1   6
91 1         1       1             1 1       1           1 1     8
92 1     1 1                   1         1                       5
93                       1   1       2       1                   5
94                           1         1               1   1     4
95   2               1             1               1             5
96               1 1   1                                 1 1     5
97         2                         1       1                   4
98           1           1 1     1           1             1     6
99 1   1 1 2 1           1 1           1             1           10

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...