XSKT Bạch thủ DT Cầu XSDT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
Tổng
00   1     1       1             1                       1       5
01 1   1 1 1     1 1       2       1       1                     10
02                 1         1 1             1     1 1 1   1   1 9
03                 1         1       1     1       1             5
04   1       1                 1                 1   1           5
05                             1 1     1 1   1   1   1         1 8
06         1               1             2   1           2 1     8
07       1                                     1     1           3
08   1           1                 1   1 1         1       1     7
09                               2   1   1             1 1       6
10           1     2         1                         1   1     6
11     1   1                                     1               3
12       1           1                                     1 1 1 5
13                 1               1                           1 3
14   1     1                   1     1 1                         5
15     1   1             1   1           1         1           1 7
16     1                   1                       1             3
17                                                               0
18             1     1                           1               3
19               1 1                             1               3
20       1       1   1           1           1                   5
21                                   1           1   1 1 2       6
22               1         1   1     1   1 1       1             7
23       1                     1 1   1 1                       1 6
24 2           1       1           1   1             1     1     8
25         1                                   1             1   3
26       1     1             1   1   2     2                     8
27 1   1 1 1       1 1             1   1             1 1     1   11
28     1                                     1 1 1               4
29 1       1                   1 1                               4
30 1                       1     2                     1 1 1     7
31   1   1       2       1       1                               6
32   1     1   2 1                             1                 6
33                 1   1   1           1   1                   1 6
34   1                 1     1     1         1         1         6
35                                 1       1                     2
36                         1               1 2   1         1     6
37                       1       1                               2
38       1                 2                 1 1                 5
39       1                                     1   2   1   1     6
40         1 1   1               1 1 1                   1       7
41                 1   1           1   1 1   1       1           7
42                                               1               1
43   1             1     1                     1             1   5
44                         1 1       1           1               4
45               1       1         1                             3
46             2             1                   1               4
47 1   1     2           1                 1         1           7
48     1                                 1                       2
49       1 1             1                                   1   4
50                     2   1 1 1       1     1     1             8
51             1         1       1     1       1                 5
52                         1       1 1                     1     4
53         1                                             2   1   4
54 1                 1           1         1     1       3       8
55             1                       1                         2
56                       1   1 1       1                         4
57 1                 1 1       1     1 1 1 1 1     1             10
58   1           1                             1           1     4
59 1 1 2       1             1           1         1             8
60                   1                   1             1         3
61     1   1     1   1             2                     1       7
62     1         1                 1       1   1 1     1   1     8
63 1             1   1                                           3
64       1                   1   1             1     1           5
65       2             1 1                                   1   5
66                                           2   1     1         4
67           2                                                   2
68         1             2     1     1                       1   6
69       1             1       1                     1       1   5
70 1       1 1                       1           1     1   1 2   9
71           1       1               1                           3
72     1     1       1         1     1       1       1     1     8
73                 1                     1           2           4
74                   1                                           1
75       1       1                             1               1 4
76                   1             1   1   1   1       1   1     7
77                             1         1       1 1             4
78   1         1                               1           1 1 2 7
79                     1         1     1       1     1       2 1 8
80   1 2     1 1     1                     1   1               1 9
81 2 1       1               1 1   1             1 4 1         1 14
82               1       2 1             1                       5
83 1     1         1     1                   1                   5
84     1     1           1                                   1   4
85 1   1             1   1                                 1     5
86           1     1   1             1     1       1   1     3 1 11
87                               1 1     1                       3
88   3     1 2 2           1           1 1                       11
89             1       4                                         5
90   1                 1   1                             2       5
91           2   1   1         1       1             1 1       1 9
92     1   1         1     1 1                   1         1     7
93                                         1   1       2       1 5
94   1         1 1                             1         1       5
95 1                   2               1             1           5
96                                 1 1   1                       3
97             2             2                         1       1 6
98 1                           1           1 1     1           1 6
99       1         3 1   1 1 2 1           1 1           1       13

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...