XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
Tổng
00                                               1     1       1 3
01       2                     1               1   1 1 1     1 1 9
02                       1         1     1                     1 4
03                   1         1     1     2                   1 6
04                             1             1   1       1       4
05       2           1               1   1                       5
06 1                             2         1           1         5
07         1     1                 1                 1           4
08             2   1                             1           1   5
09                                                               0
10     1           1     1                               1     2 6
11     1 1             2 1     1     1             1   1         9
12       1           1                               1           3
13   1         1                     1       1                 1 5
14 1 1     1   1   1 1                   1 1     1     1         10
15                     2                 1 1       1   1         6
16     2                 2       1     1     1     1             8
17 1   1   1 1         1   1                                     6
18               1 1 1             1                       1     5
19 1     1                       1   1                       1 1 6
20   1                         1   1     1           1       1   6
21                               1     1     2                   4
22           2   1                                           1   4
23                 1                                 1           2
24       1                 2   1               2           1     7
25     1 1               1 1 1   1   1 1     1         1         10
26 1 1             1                     1           1     1     6
27   1                 1                       1   1 1 1       1 7
28                           2                     1             3
29   1   1                                     1       1         4
30   1       1                     1     1     1                 5
31                                               1   1       2   4
32                 1   1 1                 1     1     1   2 1   9
33           1   1   1                                         1 4
34           1                       1           1               3
35       1 1     1         1   1     2       1                   8
36 1   1             1           1                               4
37                                                               0
38         1                       1       1         1           4
39                 1                     1           1           3
40         1   2           1           1   1           1 1   1   9
41             1             1   1                             1 4
42 1     1                                                       2
43           1 1         1           1           1             1 6
44 1 1     1                 2             1                     6
45         1               1           1   1                 1   5
46   1                         1 1       1   2             2     8
47 1                             1   1 2       1   1     2       9
48               1       1                 1       1             4
49                 1       1 1                       1 1         5
50             1 1             1   1   1                         5
51 1           1 1         1 1     1                       1     7
52     2                             1       1                   4
53         1         1     1 1     1   1 1             1         8
54 1   1             1 1     1     1 1         1                 8
55                                 1         1             1     3
56                 2           2                                 4
57 1 1     1                     1           1 1                 6
58           1     1                 1           1           1   5
59   1     2   1             1   1             1 1 2       1     11
60                 1 1     1                                     3
61           1 1     1         2                   1   1     1   8
62                                                 1         1   2
63                         1                 1 1             1   4
64         1               1         1               1           4
65                       1       1   1       1       2           6
66         1         1           1 1       1                     5
67   1                     1 1         1                 2       6
68         1     1 1                                   1         4
69 1         1     1               1   1             1           6
70           1     1     1 1             1 1 1 1       1 1       10
71       1   1     1   2       1                         1       7
72   1                 1 1                         1     1       5
73                   2 1                   1                   1 5
74               1   1       1           2                       5
75   1 1   1                     1     1             1       1   7
76       1 1         1   1   1           1                       6
77               1             1           1 2                   5
78           2                                   1         1     4
79                             1     1 2                         4
80   1         1       1         2 2             1 2     1 1     12
81     1                                       2 1       1       5
82 1       1     1   1 3 1                                   1   9
83     1             1       1 1       1 1     1     1         1 9
84 1     1       1                                 1     1       5
85       1   1                                 1   1             4
86             1                                         1     1 3
87 1   1       1                         1                       4
88             1         2       1 1             3     1 2 2     13
89   1                         1                           1     3
90 1                                     1 1     1               4
91                     1           1   1                 2   1   6
92     1                                           1   1         3
93   1 1     1 2         1 1                                     7
94   1   1       1                     1     1   1         1 1   8
95       1       1           1         1       1                 5
96                     1           1                             2
97 1             2                       1                 2     6
98     2     2   1       1 1 1             1   1                 10
99                 1       1 1       1     1         1         3 9
loading
Đang tải dữ liệu...