XSKT Bạch thủ DT Cầu XSDT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
Tổng
00                     1     1       1             1             4
01   1               1   1 1 1     1 1       2       1       1   11
02       1     1                     1         1 1             1 6
03   1     1     2                   1         1       1     1   8
04   1             1   1       1                 1               5
05         1   1                                 1 1     1 1   1 7
06     2         1           1               1             2   1 8
07       1                 1                                     2
08                     1           1                 1   1 1     5
09                                                 2   1   1     4
10                             1     2         1                 4
11   1     1             1   1                                   4
12                         1           1                         2
13         1       1                 1               1           4
14             1 1     1     1                   1     1 1       7
15             1 1       1   1             1   1           1     7
16     1     1     1     1                   1                   5
17                                                               0
18       1                       1     1                         3
19     1   1                       1 1                           4
20   1   1     1           1       1   1           1           1 8
21     1     1     2                                   1         5
22                                 1         1   1     1   1 1   6
23                         1                     1 1   1 1       5
24   1               2           1       1           1   1       7
25 1   1   1 1     1         1                                   6
26             1           1     1             1   1   2     2   9
27                   1   1 1 1       1 1             1   1       8
28 2                     1                                     1 4
29                   1       1                   1 1             4
30       1     1     1                       1     2             6
31                     1   1       2       1       1             6
32               1     1     1   2 1                             6
33                                   1   1   1           1   1   5
34         1           1                 1     1     1         1 6
35   1     2       1                                 1       1   6
36     1                                     1               1 2 5
37                                         1       1             2
38       1       1         1                 2                 1 6
39             1           1                                     2
40           1   1           1 1   1               1 1 1         8
41 1   1                             1   1           1   1 1   1 8
42                                                               0
43         1           1             1     1                     4
44 2             1                           1 1       1         6
45           1   1                 1       1         1           5
46   1 1       1   2             2             1                 8
47     1   1 2       1   1     2           1                 1   10
48               1       1                                 1     3
49 1                       1 1             1                     4
50   1   1   1                           2   1 1 1       1     1 10
51 1     1                       1         1       1     1       6
52         1       1                         1       1 1         5
53 1     1   1 1             1                                   5
54 1     1 1         1                 1           1         1   7
55       1         1             1                       1       4
56   2                                     1   1 1       1       6
57     1           1 1                 1 1       1     1 1 1 1 1 11
58         1           1           1                             3
59 1   1             1 1 2       1             1           1     9
60                                     1                   1     2
61   2                   1   1     1   1             2           8
62                       1         1                 1       1   4
63                 1 1             1   1                         4
64         1               1                   1   1             4
65     1   1       1       2             1 1                     7
66     1 1       1                                             2 5
67 1         1                 2                                 4
68                           1             2     1     1         5
69       1   1             1             1       1               5
70             1 1 1 1       1 1                       1         7
71   1                         1       1               1         4
72                       1     1       1         1     1       1 6
73               1                   1                     1     3
74 1           2                       1                         4
75     1     1             1       1                             4
76 1           1                       1             1   1   1   6
77   1           1 2                             1         1     6
78                     1         1                               2
79   1     1 2                           1         1     1       7
80     2 2             1 2     1 1     1                     1   11
81                   2 1       1               1 1   1           7
82                                 1       2 1             1     5
83 1 1       1 1     1     1         1     1                   1 9
84                       1     1           1                     3
85                   1   1             1   1                     4
86                             1     1   1             1     1   5
87             1                                   1 1     1     4
88     1 1             3     1 2 2           1           1 1     13
89   1                           1       4                       6
90             1 1     1                 1   1                   5
91       1   1                 2   1   1         1       1       8
92                       1   1         1     1 1                 5
93                                                           1   1
94           1     1   1         1 1                             5
95 1         1       1                   2               1       6
96       1                                           1 1   1     4
97             1                 2             2                 5
98 1             1   1                           1           1 1 6
99 1       1     1         1         3 1   1 1 2 1           1 1 15

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...