XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
Tổng
00     1   1         1     1 2               1                   7
01 1       1         1       2           1         1     1       8
02       1     1     1   1     1                 2               7
03                               1       1 2             1       5
04             1     1     1                                     3
05           1                     1                             2
06     1 1       1   1                 2 1                     1 8
07         1           1       1     1 1                     1   6
08   1   1     1   1   2           1 1   1         1             10
09       1 1   1               1         1     1           1     7
10         1     1           1   1               2         1     7
11   1         1       1 1         2 1   2               1       10
12                 1         1     1       1 1     1     2       8
13             1                 2         1         1 1         6
14 1                   1 1                               1     1 5
15         1                                     1               2
16                         2       1   1                         4
17 1   1       1   1   2                   1             1   1 1 10
18 1           1     1 1         1     1 1                       7
19 1   1 1 1   1       2             1   1 1   1               1 12
20                   1                   1   1       1       1   5
21             1     1           1             1 1       1   1   7
22   1             1     1 1         1               1 1     1   8
23 1       1 1   1     1 1             1                 1       8
24       1                 1       1                             3
25 1 1     1   1   1                         1       2           8
26         1                                         1 1       1 4
27                             1     1     1   1                 4
28   1             1 1 1       1         1                       6
29 1       1   1             1   1                   1           6
30       1       1 1   1                   1   1 1 1             8
31                 1           1           1                     3
32           1                         1                 1       3
33     1         1         1 1     1                   1 1   1   8
34   2                   1                       1               4
35   1                       1       1                 1         4
36             1         2   1           1                   1 1 7
37               1   1           1                               3
38     1                 1                                 2     4
39     1                       1 1 1         1                   5
40 1 1         2         1   1                   1     1   1     9
41   1                                                           1
42       1                                 1   1               1 4
43           1             1     2 1         1     2             8
44     1                                           1           1 3
45                       1               1     1             1   4
46                                                 1             1
47           2       1               1 1                       1 6
48               1                   1     1 1                   4
49               1                               1     1         3
50       2               1                             1         4
51                         1                   1   1           1 4
52                 1             1 1       1             1       5
53         1       1     1               1     2 1       1       8
54 1       1                   1   1 1           1 1       1   1 9
55 1         1                 1     1             1   2   1     8
56               1       1   1         2                         5
57                           1                       1   1     1 4
58         1         1           1                         1     4
59       1 1       1           1                       2     1   7
60                     1   1           1     1             1     5
61       1         1   1       1                     1   1 1 2   9
62 1               1 1                 1     1 1       1         7
63           1     1 1   1           1           1   1           7
64           2       1                         1 2 1             7
65 1                             1 1         2 1     1           7
66   1   1   1                     1       1                     5
67     1         1                                               2
68     2 1         1       2               1                     7
69       1                         1                 1   1     1 5
70                             1             1     1   1         4
71               1                                               1
72     1     1               1 1 1       1     1   1 1           9
73 2 1 1         1             1                           2     8
74     1     2 1                                 1   1           6
75                         1           1           1       1     4
76 1   1   1               1               1     1 1         2   9
77     1                             1   1         1         1   5
78           1                       1 1   1                     4
79                     1     1                                   2
80   1               1     1       1                   1   1     6
81           1                                                   1
82 1                                 1               1         1 4
83   1                                                           1
84       1                 1     1         1     1 1 1         1 8
85   1                         1   1                 1 1         5
86   1     2             1   1                                   5
87   1       1   1     1 1       1             2     1 1     1 1 12
88               1         1                               2 1   5
89                                     1     2                   3
90                   1               1                   1     1 4
91               2       1                 1                     4
92                 1             1                               2
93       1           1 1       1       2                         6
94     1         2 1           1     1   1                       7
95           1 1             1                             1     4
96             1   1           1             1                   4
97     1                           1     1   1 2         1 1   1 9
98 1                                                             1
99   1   1                 1 1       1 1     2         1     2   11
loading
Đang tải dữ liệu...