XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
Tổng
00     1 2               1                                       4
01       2           1         1     1           2               7
02   1     1                 2                                   4
03           1       1 2             1                       1   6
04     1                                                         1
05             1                                 2           1   4
06                 2 1                     1                     4
07 1       1     1 1                     1         1     1       7
08 2           1 1   1         1                       2   1     9
09         1         1     1           1                         4
10       1   1               2         1       1           1     7
11 1 1         2 1   2               1         1 1             2 12
12       1     1       1 1     1     2           1           1   9
13           2         1         1 1         1         1         7
14 1 1                               1     1 1     1   1   1 1   9
15                           1                                 2 3
16     2       1   1                           2                 6
17 2                   1             1   1 1   1   1 1         1 10
18 1         1     1 1                                   1 1 1   7
19 2             1   1 1   1               1     1               8
20                   1   1       1       1   1                   5
21           1             1 1       1   1                       5
22   1 1         1               1 1     1           2   1       9
23 1 1             1                 1                     1     5
24     1       1                                 1               3
25                       1       2             1 1               5
26                               1 1       1 1             1     5
27         1     1     1   1                 1                 1 6
28 1       1         1                                           3
29       1   1                   1           1   1               5
30 1                   1   1 1 1             1       1           7
31         1           1                                         2
32                 1                 1                     1   1 4
33     1 1     1                   1 1   1           1   1   1   9
34   1                       1                       1           3
35       1       1                 1             1 1     1       6
36   2   1           1                   1 1   1             1   8
37           1                                                   1
38   1                                 2           1             4
39         1 1 1         1                                 1     5
40   1   1                   1     1   1           1   2         8
41                                                     1         1
42                     1   1               1     1               4
43     1     2 1         1     2                     1 1         9
44                             1           1 1     1             4
45   1               1     1             1         1             5
46                             1             1                   2
47               1 1                       1                     3
48               1     1 1                               1       4
49                           1     1                       1     3
50   1                             1                   1 1       4
51     1                   1   1           1           1 1       6
52           1 1       1             1         2                 6
53   1               1     2 1       1             1         1   8
54         1   1 1           1 1       1   1   1             1 1 10
55         1     1             1   2   1                         6
56   1   1         2                                       2     6
57       1                       1   1     1 1     1             6
58           1                         1             1     1     4
59         1                       2     1   1     2   1         8
60 1   1           1     1             1                   1 1   7
61 1       1                     1   1 1 2           1 1     1   10
62                 1     1 1       1                             4
63   1           1           1   1                               4
64                         1 2 1                   1             5
65           1 1         2 1     1                               6
66             1       1                           1         1   4
67                                           1                   1
68     2               1                           1     1 1     6
69             1                 1   1     1         1     1     6
70         1             1     1   1                 1     1     6
71                                               1   1     1   2 5
72       1 1 1       1     1   1 1           1                 1 9
73         1                           2                     2 1 6
74                           1   1                       1   1   4
75     1           1           1       1     1 1   1             7
76     1               1     1 1         2       1 1         1   9
77               1   1         1         1               1       5
78               1 1   1                             2           5
79 1     1                                                       2
80     1       1                   1   1     1         1       1 7
81                                             1                 1
82               1               1         1       1     1   1 3 9
83                                             1             1   2
84     1     1         1     1 1 1         1     1       1       9
85         1   1                 1 1             1   1           6
86   1   1                                             1         3
87 1 1       1             2     1 1     1 1   1       1         11
88     1                               2 1             1         5
89                 1     2                   1                   4
90               1                   1     1                     3
91   1                 1                                       1 3
92           1                                 1                 2
93 1       1       2                         1 1     1 2         9
94         1     1   1                       1   1       1       6
95       1                             1         1       1       4
96         1             1                                     1 3
97             1     1   1 2         1 1   1             2       10
98                                             2     2   1       5
99     1 1       1 1     2         1     2                 1     10
loading
Đang tải dữ liệu...