XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
Tổng
00               1                                               1
01           1         1     1           2                     1 6
02 1                 2                                   1       4
03   1       1 2             1                       1         1 7
04                                                             1 1
05     1                                 2           1           4
06         2 1                     1                             4
07 1     1 1                     1         1     1               6
08     1 1   1         1                       2   1             7
09 1         1     1           1                                 4
10   1               2         1       1           1     1       7
11     2 1   2               1         1 1             2 1     1 12
12     1       1 1     1     2           1           1           8
13   2         1         1 1         1         1                 7
14                           1     1 1     1   1   1 1           7
15                   1                                 2         3
16     1   1                           2                 2       6
17             1             1   1 1   1   1 1         1   1     9
18   1     1 1                                   1 1 1           6
19       1   1 1   1               1     1                       6
20           1   1       1       1   1                         1 6
21   1             1 1       1   1                               5
22       1               1 1     1           2   1               7
23         1                 1                     1             3
24     1                                 1                 2   1 5
25               1       2             1 1               1 1 1   8
26                       1 1       1 1             1             5
27 1     1     1   1                 1                 1         6
28 1         1                                               2   4
29   1                   1           1   1                       4
30             1   1 1 1             1       1                   6
31 1           1                                                 2
32         1                 1                     1   1 1       5
33     1                   1 1   1           1   1   1           7
34                   1                       1                   2
35       1                 1             1 1     1         1   1 7
36           1                   1 1   1             1           5
37   1                                                           1
38                             2           1                     3
39 1 1 1         1                                 1             5
40                   1     1   1           1   2           1     7
41                                             1             1   2
42             1   1               1     1                       4
43   2 1         1     2                     1 1         1       9
44                     1           1 1     1                 2   6
45           1     1             1         1               1     5
46                     1             1                         1 3
47       1 1                       1                             3
48       1     1 1                               1       1       5
49                   1     1                       1       1 1   5
50                         1                   1 1             1 4
51                 1   1           1           1 1         1 1   7
52   1 1       1             1         2                         6
53           1     2 1       1             1         1     1 1   9
54 1   1 1           1 1       1   1   1             1 1     1   11
55 1     1             1   2   1                                 6
56         2                                       2           2 6
57                       1   1     1 1     1                     5
58   1                         1             1     1             4
59 1                       2     1   1     2   1             1   9
60         1     1             1                   1 1     1     6
61 1                     1   1 1 2           1 1     1         2 11
62         1     1 1       1                                     4
63       1           1   1                                 1     4
64                 1 2 1                   1               1     6
65   1 1         2 1     1                               1       7
66     1       1                           1         1           4
67                                   1                     1 1   3
68             1                           1     1 1             4
69     1                 1   1     1         1     1             6
70 1             1     1   1                 1     1     1 1     8
71                                       1   1     1   2       1 6
72 1 1       1     1   1 1           1                 1 1       9
73 1                           2                     2 1         6
74                   1   1                       1   1       1   5
75         1           1       1     1 1   1                     6
76             1     1 1         2       1 1         1   1   1   10
77       1   1         1         1               1             1 6
78       1 1   1                             2                   5
79                                                             1 1
80     1                   1   1     1         1       1         6
81                                     1                         1
82       1               1         1       1     1   1 3 1       10
83                                     1             1       1 1 4
84   1         1     1 1 1         1     1       1               8
85 1   1                 1 1             1   1                   6
86                                             1                 1
87   1             2     1 1     1 1   1       1                 9
88                             2 1             1         2       6
89         1     2                   1                         1 5
90       1                   1     1                             3
91             1                                       1         2
92   1                                 1                         2
93 1       2                         1 1     1 2         1 1     10
94 1     1   1                       1   1       1               6
95                             1         1       1           1   4
96 1             1                                     1         3
97     1     1   1 2         1 1   1             2               10
98                                     2     2   1       1 1 1   8
99       1 1     2         1     2                 1       1 1   10
loading
Đang tải dữ liệu...