XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
Tổng
00         1     1 2               1                             5
01         1       2           1         1     1           2     8
02   1     1   1     1                 2                         6
03                     1       1 2             1                 5
04   1     1     1                                               3
05 1                     1                                 2     4
06     1   1                 2 1                     1           6
07           1       1     1 1                     1         1   6
08   1   1   2           1 1   1         1                       8
09   1               1         1     1           1               5
10     1           1   1               2         1       1       7
11   1       1 1         2 1   2               1         1 1     11
12       1         1     1       1 1     1     2           1     9
13   1                 2         1         1 1         1         7
14           1 1                               1     1 1     1   6
15                                     1                         1
16               2       1   1                           2       6
17   1   1   2                   1             1   1 1   1   1 1 11
18   1     1 1         1     1 1                                 6
19   1       2             1   1 1   1               1     1     9
20         1                   1   1       1       1   1         6
21   1     1           1             1 1       1   1             7
22       1     1 1         1               1 1     1           2 9
23 1   1     1 1             1                 1                 6
24               1       1                                 1     3
25   1   1                         1       2             1 1     7
26                                         1 1       1 1         4
27                   1     1     1   1                 1         5
28       1 1 1       1         1                                 5
29   1             1   1                   1           1   1     6
30     1 1   1                   1   1 1 1             1       1 9
31       1           1           1                               3
32 1                         1                 1                 3
33     1         1 1     1                   1 1   1           1 8
34             1                       1                       1 3
35                 1       1                 1             1 1   5
36   1         2   1           1                   1 1   1       8
37     1   1           1                                         3
38             1                                 2           1   4
39                   1 1 1         1                             4
40   2         1   1                   1     1   1           1   8
41                                                               0
42                               1   1               1     1     4
43 1             1     2 1         1     2                     1 9
44                                       1           1 1     1   4
45             1               1     1             1         1   5
46                                       1             1         2
47 2       1               1 1                       1           6
48     1                   1     1 1                             4
49     1                               1     1                   3
50             1                             1                   2
51               1                   1   1           1           4
52       1             1 1       1             1         2       7
53       1     1               1     2 1       1             1   8
54                   1   1 1           1 1       1   1   1       8
55 1                 1     1             1   2   1               7
56     1       1   1         2                                   5
57                 1                       1   1     1 1     1   6
58         1           1                         1             1 4
59       1           1                       2     1   1     2   8
60           1   1           1     1             1               5
61       1   1       1                     1   1 1 2           1 9
62       1 1                 1     1 1       1                   6
63 1     1 1   1           1           1   1                     7
64 2       1                         1 2 1                   1   8
65                     1 1         2 1     1                     6
66 1                     1       1                           1   4
67     1                                               1         2
68       1       2               1                           1   5
69                       1                 1   1     1         1 5
70                   1             1     1   1                 1 5
71     1                                                   1   1 3
72 1               1 1 1       1     1   1 1           1         9
73     1             1                           2               4
74 2 1                                 1   1                     5
75               1           1           1       1     1 1   1   7
76               1               1     1 1         2       1 1   8
77                         1   1         1         1             4
78 1                       1 1   1                             2 6
79           1     1                                             2
80         1     1       1                   1   1     1         6
81 1                                                     1       2
82                         1               1         1       1   4
83                                                       1       1
84               1     1         1     1 1 1         1     1     8
85                   1   1                 1 1             1   1 6
86             1   1                                             2
87 1   1     1 1       1             2     1 1     1 1   1       12
88     1         1                               2 1             5
89                           1     2                   1         4
90         1               1                   1     1           4
91     2       1                 1                               4
92       1             1                                 1       3
93         1 1       1       2                         1 1     1 8
94     2 1           1     1   1                       1   1     8
95 1 1             1                             1         1     5
96   1   1           1             1                             4
97                       1     1   1 2         1 1   1           8
98                                                       2     2 4
99               1 1       1 1     2         1     2             9
loading
Đang tải dữ liệu...