XSKT Bạch thủ HG Cầu XSHG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG

  Ngày
\
Cặp số
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
Tổng
00 1                         2                 1       1         5
01 1 1                 2     1     1     1             1       1 9
02         1   2 1   1   1               1                       7
03 1           1                             1         1         4
04     1 1     2   1                             1         1     7
05   2   1   1 1                         1             1 1   1 1 10
06                       1         2     1           2   1 1     8
07     1                                             1 1         3
08           2 2                     1       1   1 1             8
09                     1 1   1       1                     1 1   6
10                 2       1               1                 1   5
11   1             1 1                               1       1   5
12               1       1     1       1   1         1 1 1   1   9
13           1     1           1             1     1 1           6
14   2     1         1         1                   1             6
15         1                   2 1           1   1     1     1 1 9
16 1 1   1       1                         2   2   2         1   11
17                           2     1   1     1                   5
18 1                   1         1 2   2   1         1           9
19                         1     1 1   1 1 1   1         1       8
20   1 2           1         1       1 1       1   2 1   1   1 1 14
21                 1                                     1   1   3
22               1         1             1                       3
23                 2                             1       1 1   1 6
24                         1                   1       1         3
25                                           1                   1
26           1         1           1   2         1               6
27         1                                           1   1     3
28   1                       1               1       1   1       5
29     1     1                         1         1         1     5
30   1       1 1             1   1         1                     6
31       1           1       1                 1         1     1 6
32 1   1 1                                                 1     4
33                       1       1           1     1             4
34     1               1   1                           1   1     5
35 1   2                           1             1 1           1 7
36             1     1     1         1                       1   5
37               1                     1     1 1                 4
38                           2   1 1                       1     5
39     1                     1 1 1       1                       5
40 1     1 1     1     2   1     1                 1             9
41         1       1 1   1               1                   2   7
42       1                   2   1                             1 5
43     1         1   1   1       2                       1       7
44 1                                                             1
45                   1                   1                       2
46                             2   1       1   1               1 6
47                             1   1 1         1         2       6
48                       1     1     1   1       1     1         6
49           1                                 2     1 1     1   6
50         1 1 1     1     1                 1                   6
51     1           1     1     1                     1     1     6
52   1                                                           1
53                     1     1         1                 1       4
54   2                 1   1                                     4
55               1                                   1       1   3
56   1         1                           1     1       1       5
57       1                 1         1   1                       4
58     1         1                           1       1 1         5
59         1 2           1     1                   1       1     7
60                                 1                       1     2
61         1     1                           1     1   1         5
62                                       1 1   1           1   1 5
63     1               1         1   1       1   2   1           8
64       3 1       1                 1     1 1                 1 9
65             1         1     1       1                 1   1   6
66 1 1                 1             1     1           1         6
67       1     1     1     1       1                             5
68               1               1   2     1             1       6
69       1   1             1                             1   1   5
70   1       2             1           1 1           1           7
71 1                 1                                     1 1   4
72         1   1     1 1                                   1     5
73     1 2       1 2                                 1           7
74   2 1                   1                   1   1           1 7
75       1   1             1       1 1     1     1   1           8
76       1       1         1     1           1         1         6
77         1   1                         1   1     1             5
78                                                     1         1
79 1     1         1                   1       1                 5
80         1 1 1 1 1             1 1       2                   1 10
81         2     1                   1 1         1               6
82         1             1                         1         1   4
83 1   1             2       1 1         1                 1     8
84           1           1   1               1   1               5
85                                 1                             1
86           1                   1   1 1         1               5
87         1     1   1                             1           1 5
88 1           1       1                       1   1             5
89               1   1   1           1     1   1 2   1           9
90                 1   1   1   1         1 1                     6
91         1         1         1   1             1     1       1 7
92 1                           1                         1       3
93                     1         1                               2
94                       1 1     1       2                 1     6
95     1         1                     1     1                   4
96                   1   1           1                           3
97 1                   2       1       1       1           1   3 10
98                                   1                           1
99 2               1     2                         1             6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...