XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG

  Ngày
\
Cặp số
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
Tổng
00 2               1     1               1                       5
01         2                         1         2     1     1 1 1 9
02                   1           1     1 1                 2     6
03               2     1                     1         1     1   6
04                   1                 2 1       1 1             6
05         2   1                             1     1             5
06               1               1           2               1   5
07                     1       1         2   1       1           6
08         1                   2       1     2               1   7
09   1           1 1                   1   1   2       2       1 10
10   1         1   1       1       1 1     1           1         8
11   1     1       1   1         1                               5
12     1 1                     1   1             1     1         6
13   1               1 1         1 1             1   1           7
14       1 1             1 1           1                         5
15           1         1           1                     1       4
16               1     1   1 2                                   5
17 1           1   1       1   1                             1   6
18   1             1                           1   1       1 1 1 7
19                         1     2                   1     1     5
20 1                         1       1     1                     4
21               1   1   1   1 1 1       1                   1   8
22       1   1       1                     1                     4
23         1   1                           1         1 1 1 1     7
24             1         1             1 1                     1 5
25 1   1     1                                 1                 4
26     1                       1       1                 1       4
27 1     1           1   1             1   1                     6
28 1   1         1     2           1               1     1   1   9
29                 1     1   1                 2       1   1     7
30       1       1             1     1                           4
31                         1 1             1     1       1   1   6
32                   1               1               1   1   1 2 7
33       1 1                 1                           1       4
34       1             1                                   1     3
35   1             1 1 3 1                         1         1   9
36   1                                               1           2
37                       1   2     1             1   1           6
38   1 2                                       1           1     5
39 1 1   1 1 1           1 1                 2                   9
40   1   1                         1               2         1   6
41                                   1             1 1       1   4
42                                 1             1 1   1         4
43 1 1           1     1       1   1 1                     1     8
44 1               1                                             2
45               1     1         1 1               1     1       6
46                                 1 2           1 1       1     6
47       1                                                       1
48                 1     1                         1             3
49                                       1   1         1 1     1 5
50 1       1 2       1               1 1 1 1                     9
51         1   1                   1     1 1         1         1 7
52       1     1   1     1                       1   1           6
53     1     1   1   1       1 1 1     1         1       1     1 11
54   1 1       1     1                   1           1 1         7
55   1                     1                   1 1               4
56           1 1             1 1                       1         5
57                           1                                   1
58     1   1 2           1 1                                     6
59                 1                               2     1       4
60       1                         1 1                 1         4
61                   1         1 2         2     1               7
62     1         3 2         1         1                   2     10
63 1 1           1                   1     1                     5
64     2                                     1   1           1   5
65     1                   1     1 1                             4
66               1 1   1         1 1 1               1 1         8
67     1                       1                                 2
68                                           1         1       1 3
69       1           2                 1                 1       5
70   1     1             1               1   1 1 1             2 9
71       1     1                           1 1 2           1   1 8
72           1   1       1           1       1 1 1               7
73                               1       1     1       1         4
74       2   1               1                                   4
75                   1         1         1                     1 4
76             1             1       2     1 1                   6
77           1 1         1 1 1   1                       1     1 8
78                     1         1     1                 1       4
79         1         1               1 1   1                     5
80             2                   1 1               1       1   6
81                   1     1                               1     3
82                       1                                     1 2
83 2                       1                 1             1     5
84                           1                     1     2       4
85                       1 1     1 1           1 1 1     1   1   9
86   1 1   1   1     1     1 1         1           1             9
87           1                 1         1                       3
88 1   1 1                 1     1             1             1   7
89         1                                                     1
90           1     1       1             1           1 1         6
91 1 1   1   1           1 1   1         1               1   1   10
92           1     1                       1     1               4
93 2   1   1   1                                           1     6
94   1         1 1                     2             1 1   1     8
95           1                               1                 1 3
96                 1   1                   2       1 1           6
97     1       1               1               1       1         5
98                                               1             1 2
99                     1       1   1     1       1   1           6
loading
Đang tải dữ liệu...