XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG

  Ngày
\
Cặp số
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
Tổng
00       1     1               1                           1     4
01                         1         2     1     1 1 1     1   1 9
02         1           1     1 1                 2         1     7
03     2     1                     1         1     1             6
04         1                 2 1       1 1               1       7
05   1                             1     1               1       4
06     1               1           2               1             5
07           1       1         2   1       1               1     7
08                   2       1     2               1       1 2   9
09     1 1                   1   1   2       2       1     1 1   11
10   1   1       1       1 1     1           1           1       8
11       1   1         1                                     1   4
12                   1   1             1     1             1   1 6
13         1 1         1 1             1   1           1         7
14             1 1           1                           1       4
15 1         1           1                     1                 4
16     1     1   1 2                                       1     6
17   1   1       1   1                             1             5
18       1                           1   1       1 1 1 1 1 1 1   10
19               1     2                   1     1               5
20                 1       1     1                           1   4
21     1   1   1   1 1 1       1                   1             8
22 1       1                     1                         1     4
23   1                           1         1 1 1 1               6
24   1         1             1 1                     1         1 6
25 1                                 1                 1         3
26                   1       1                 1                 3
27         1   1             1   1                       1     1 6
28     1     2           1               1     1   1             7
29       1     1   1                 2       1   1               7
30     1             1     1                           1   1   1 6
31               1 1             1     1       1   1             6
32         1               1               1   1   1 2       1   8
33                 1                           1       1       1 4
34           1                                   1               2
35       1 1 3 1                         1         1             8
36                                         1           1   1     3
37             1   2     1             1   1                     6
38                                   1           1               2
39 1           1 1                 2                             5
40                       1               2         1             4
41                         1             1 1       1             4
42                       1             1 1   1                   4
43     1     1       1   1 1                     1           1 1 8
44       1                                               1       2
45     1     1         1 1               1     1         1       7
46                       1 2           1 1       1               6
47                                                             1 1
48       1     1                         1                   1   4
49                             1   1         1 1     1     1   1 7
50 2       1               1 1 1 1                       1       8
51   1                   1     1 1         1         1           6
52   1   1     1                       1   1           1 1       7
53 1   1   1       1 1 1     1         1       1     1 1         11
54   1     1                   1           1 1           1       6
55               1                   1 1                 1 1     5
56 1 1             1 1                       1         1     1   7
57                 1                                             1
58 2           1 1                                               4
59       1                               2     1                 4
60                       1 1                 1         1 1       5
61         1         1 2         2     1                         7
62     3 2         1         1                   2     1 1       11
63     1                   1     1                               3
64                                 1   1           1             3
65               1     1 1                               1 1   1 6
66     1 1   1         1 1 1               1 1               2   10
67                   1                                       1   2
68                                 1         1       1           3
69         2                 1                 1       1       1 6
70             1               1   1 1 1             2   1       8
71   1                           1 1 2           1   1           7
72 1   1       1           1       1 1 1                         7
73                     1       1     1       1                   4
74 1               1                                   1         3
75         1         1         1                     1         1 5
76   1             1       2     1 1                             6
77 1 1         1 1 1   1                       1     1           8
78           1         1     1                 1             1   5
79         1               1 1   1                               4
80   2                   1 1               1       1       1     7
81         1     1                               1     1       1 5
82             1                                     1   1       3
83               1                 1             1     1 1     1 6
84                 1                     1     2             1   5
85             1 1     1 1           1 1 1     1   1   1         10
86   1     1     1 1         1           1                       6
87 1                 1         1                               1 4
88               1     1             1             1             4
89                                                           1   1
90 1     1       1             1           1 1                   6
91 1           1 1   1         1               1   1             7
92 1     1                       1     1               1   1   1 7
93   1                                           1               2
94   1 1                     2             1 1   1               7
95 1                               1                 1 1     2 1 7
96       1   1                   2       1 1               1   1 8
97   1               1               1       1                   4
98                                     1             1           2
99           1       1   1     1       1   1                     6
loading
Đang tải dữ liệu...