XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG

  Ngày
\
Cặp số
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
Tổng
00             1                           1     1               3
01         1         2     1     1 1 1     1   1 1               10
02     1     1 1                 2         1                     6
03                 1         1     1                 1       1 1 6
04           2 1       1 1               1               1       7
05                 1     1               1           1           4
06     1           2               1                             4
07   1         2   1       1               1                   1 7
08   2       1     2               1       1 2       1       1   11
09           1   1   2       2       1     1 1       1           10
10       1 1     1           1           1                 1     6
11     1                                     1                   2
12   1   1             1     1             1   1             1   7
13     1 1             1   1           1         1 1     1       8
14           1                           1       1         2     5
15       1                     1                       1 1       4
16 2                                       1     1               4
17   1                             1                           1 3
18                   1   1       1 1 1 1 1 1 1     1     1   1   12
19     2                   1     1               1   1           6
20 1       1     1                           1           1       5
21 1 1 1       1                   1                             5
22               1                         1       2             4
23               1         1 1 1 1                 1             6
24           1 1                     1         1 1               5
25                   1                 1             1   1       4
26   1       1                 1                             1 1 5
27           1   1                       1     1       1         5
28       1               1     1   1                       1 1   6
29 1                 2       1   1               1 1             7
30   1     1                           1   1   1                 5
31 1             1     1       1   1                             5
32         1               1   1   1 2       1           1       8
33 1                           1       1       1     1     1 1   7
34                               1                 1       1     3
35                       1         1             1               3
36                         1           1   1       1             4
37 2     1             1   1                     1       1       7
38                   1           1                 1   2     1   6
39                 2                             1     1         4
40       1               2         1                       1     5
41         1             1 1       1             1   1           6
42       1             1 1   1                                 1 5
43   1   1 1                     1           1 1 1               7
44                                       1                       1
45     1 1               1     1         1           1           6
46       1 2           1 1       1                       1       7
47                                             1               1 2
48                       1                   1   1   1 1       1 6
49             1   1         1 1     1     1   1   1         1   9
50         1 1 1 1                       1                       5
51       1     1 1         1         1                           5
52                     1   1           1 1             1         5
53 1 1 1     1         1       1     1 1                     1   9
54             1           1 1           1             1   1     6
55                   1 1                 1 1                     4
56 1 1                       1         1     1             1   2 8
57 1                                                             1
58                                                     1         1
59                       2     1                             1   4
60       1 1                 1         1 1                     1 6
61   1 2         2     1                                       1 7
62 1         1                   2     1 1           1           7
63         1     1                                       1       3
64                 1   1           1                 1         1 5
65     1 1                               1 1   1               1 6
66     1 1 1               1 1               2                   7
67   1                                       1           1     1 4
68                 1         1       1                     1     4
69           1                 1       1       1     1           5
70             1   1 1 1             2   1           1 1   1 1   11
71               1 1 2           1   1           1           1   8
72         1       1 1 1                         1         1     6
73     1       1     1       1                     1           1 6
74 1                                   1                     1   3
75   1         1                     1         1         1       5
76 1       2     1 1                                     1       6
77 1   1                       1     1                   1   1   6
78     1     1                 1             1       1           5
79         1 1   1                                 1   1     1 1 7
80       1 1               1       1       1         1           6
81                               1     1       1   1 2         1 7
82                                   1   1       1 1   1     1   6
83                 1             1     1 1     1                 5
84 1                     1     2             1         1 1       7
85     1 1           1 1 1     1   1   1                     1   9
86 1         1           1                         1             4
87   1         1                               1       1 1 1     6
88     1             1             1                   1   1     5
89                                           1     1             2
90             1           1 1                         1         4
91   1         1               1   1                             4
92               1     1               1   1   1           2     7
93                               1                 1             2
94           2             1 1   1                       1       6
95                 1                 1 1     2 1                 6
96               2       1 1               1   1   1             7
97   1               1       1                   1     1   1     6
98                     1             1                 1 1     1 5
99   1   1     1       1   1                               1     6
loading
Đang tải dữ liệu...