XSKT Bạch thủ HG Cầu XSHG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG

  Ngày
\
Cặp số
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
Tổng
00       1                                 1 2 1                 5
01                 1 2                         1 1               5
02                           1   1                     1   2 1   6
03       1                     1     1   1 1   1           1     7
04     1       1   2               1       1       1 1     2   1 11
05 1 1                             1         1   2   1   1 1     9
06               1 1           1     1                           4
07                 1                     1         1             3
08   1   1               1   1 1                         2 2     9
09 1           1           1   2       1                         6
10                   1                                         2 3
11               1     1                 1 1 1   1             1 7
12 1 1 1                           1     1 1                 1   7
13       1                                               1     1 3
14     1     1         1     1         1         2     1         8
15   2                                       1         1         4
16               1               1             1 1   1       1   6
17 1       1 3       1               1   1   1                   9
18                                       1     1                 2
19     1       1                   1                             3
20 1 1     1 1 1                         1       1 2           1 10
21                     1       1 1       1   1                 1 6
22       1                         1                         1   3
23             1           2       1         1                 2 7
24 1                                   1                         2
25                   1         1                                 2
26 2 1         1           1                             1       6
27 1                 1       1   1     1     1         1         7
28             1 1     1                         1               4
29                                                 1     1       2
30   2                                 1     1   1       1 1     7
31     1             1                               1           3
32       1   2                 1       1       1   1 1           8
33             1                     1   1                       3
34                 1           1                   1             3
35                   1           2 1           1   2             7
36   1           1   1               1                     1     5
37           1     1 1           1                           1   5
38       1       1             1                                 3
39                     1                 1         1             3
40               1     1               1       1     1 1     1   7
41   1                 1                               1       1 4
42     1 1       1       1 1 2   1                   1           9
43               1                   1 1   1       1         1   6
44     2   1                                   1                 4
45 1                   1 1     1       1                         5
46 1       1 1                     1                             4
47   1           1         1 2   1   1                           7
48   1             1       2           1                         5
49                       1   1       1       1           1       5
50 1                     1         1   1 1             1 1 1     8
51       1       1                                 1           1 4
52 1   2       2         1           1 1         1               9
53     1   2             1             1   1                     6
54                     1 1                       2               4
55             1             2                               1   4
56         1       1 1     1   1 1     1         1         1     9
57                                       1           1           2
58 1                                   1   1       1         1   5
59     1       1             1           1             1 2       7
60     1   1               2                                     4
61 1                 1                                 1     1   4
62                             1         1 1                     3
63       1         1   1   1 1     1     1         1             8
64   1                     1               1         3 1       1 8
65                                         1               1     2
66   1     1                                   1 1               4
67         1             1   1       1               1     1     6
68                                         1                 1   2
69             1       1                             1   1       4
70   1       2     1   1                     1   1       2       9
71           1   1               1             1                 4
72 1         1           2           1                 1   1     7
73                   1   2                         1 2       1 2 9
74                   1                           2 1             4
75             1 1               2     1             1   1       7
76         1           1 1       1           1       1       1   7
77       1 1 1   1             1 2 1                   1   1     10
78             1 1                       1                       3
79     1 1 1           1         1         1   1     1         1 9
80 1 1                             1                   1 1 1 1 1 8
81                     1 2     1   1                   2     1   8
82             1     1 1     2     1                   1         7
83         1 1             1         2 1       1   1             8
84                 2                         1           1       4
85       1               1       1         1 2                   6
86       1       1                 1     1 1             1       6
87     1             1 1                               1     1   5
88           1   1         1         1   1     1           1     7
89     1           1         1     1 1                       1   6
90   1       1                             1 1                 1 5
91 1           1   1   1           1                   1         6
92                             1           1   1                 3
93                         1       1 1                           3
94     1 1 1       1 1                                           5
95       1 1   1     1               1             1         1   7
96         2             1 2                                     5
97       1       1             1     1 1     1 1                 7
98     1           1         1 1           1                     5
99       1   1     1                           2               1 6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...