XSKT Bạch thủ HG Cầu XSHG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG

  Ngày
\
Cặp số
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
Tổng
00   1                   1                                 1 2 1 6
01               2                 1 2                         1 6
02   1           2                           1   1               5
03 1 1       1           1                     1     1   1 1   1 9
04     1               1       1   2               1       1     7
05   1             1 1                             1         1   5
06         1                     1 1           1     1           5
07 1                               1                     1       3
08     1 2           1   1               1   1 1                 8
09             1   1           1           1   2       1         7
10           1                       1                           2
11   1     1     1               1     1                 1 1 1   8
12   1   2         1 1 1                           1     1 1     9
13                       1                                       1
14         1           1     1         1     1         1         6
15               1   2                                       1   4
16                               1               1             1 3
17 1         1     1       1 3       1               1   1   1   11
18           2 1                                         1     1 5
19                     1       1                   1             3
20     1           1 1     1 1 1                         1       7
21                                     1       1 1       1   1   5
22   1   2               1                         1             5
23         1                   1           2       1         1   6
24         1       1                                   1         3
25                                   1         1                 2
26 1           1   2 1         1           1                     7
27                 1                 1       1   1     1     1   6
28                             1 1     1                         3
29             1                                                 1
30   1       1       2                                 1     1   6
31   1                 1             1                           3
32           1           1   2                 1       1       1 7
33                             1                     1   1       3
34     1   1 1                     1           1                 5
35                                   1           2 1           1 5
36                   1           1   1               1           4
37                           1     1 1           1               4
38           2           1       1             1                 5
39             1                       1                 1       3
40                               1     1               1       1 4
41               1   1                 1                         3
42 1       1   2       1 1       1       1 1 2   1               12
43         1                     1                   1 1   1     5
44               1     2   1                                   1 5
45               1 1                   1 1     1       1         6
46                 1       1 1                     1             4
47 1   1     1       1           1         1 2   1   1           10
48 1       1 1 1     1             1       2           1         9
49         2 1 1                         1   1       1       1   8
50     1           1                     1         1   1 1       6
51         1   1         1       1                               4
52                 1   2       2         1           1 1         8
53       1             1   2             1             1   1     7
54           1   1                     1 1                       4
55               1             1             2                   4
56 2 1     1     1         1       1 1     1   1 1     1         12
57                                                       1       1
58   1             1                                   1   1     4
59     1               1       1             1           1       5
60 1 1   1             1   1               2                     7
61 1 1           1 1                 1                           5
62             1                               1         1 1     4
63         1             1         1   1   1 1     1     1       8
64 1     1     1     1                     1               1     6
65 1   1                                                   1     3
66     1             1     1                                   1 4
67 1     1   1 1           1             1   1       1           8
68         1                                               1     2
69                             1       1                         2
70   1               1       2     1   1                     1   7
71       1                   1   1               1             1 5
72                 1         1           2           1           5
73 1                                 1   2                       4
74   1     1                         1                           3
75     1                       1 1               2     1         6
76     1 1   1             1           1 1       1           1   8
77     1 1               1 1 1   1             1 2 1             10
78                             1 1                       1       3
79 1         1 2       1 1 1           1         1         1   1 11
80                 1 1                             1             3
81 1   1   1                           1 2     1   1             8
82     1                       1     1 1     2     1             7
83                         1 1             1         2 1       1 7
84               1                 2                         1   4
85               1       1               1       1         1 2   7
86                       1       1                 1     1 1     5
87                     1             1 1                         3
88       1                   1   1         1         1   1     1 7
89     2               1           1         1     1 1           7
90                   1       1                             1 1   4
91                 1           1   1   1           1             5
92   1                                         1           1   1 4
93       3   1 1 1                         1       1 1           9
94                     1 1 1       1 1                           5
95   1 1                 1 1   1     1               1           7
96       1       2         2             1 2                     8
97         1             1       1             1     1 1     1 1 8
98 1 1 1       2       1           1         1 1           1     10
99                       1   1     1                           2 5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...