XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG

  Ngày
\
Cặp số
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
Tổng
00   1               1                   1                       3
01 1 1                           2                 1 2           7
02                   1           2                           1   4
03       1       1 1 1       1           1                     1 7
04           1         1               1       1   2             6
05       1           1             1 1                           4
06                         1                     1 1           1 4
07                 1                               1             2
08       1       1     1 2           1   1               1   1 1 10
09       1                     1   1           1           1   2 7
10             1             1                       1           3
11                   1     1     1               1     1         5
12 1             1   1   2         1 1 1                         8
13   1 1     1                           1                       4
14   1         2           1           1     1         1     1   8
15         1 1                   1   2                           5
16   1                                           1               2
17                 1         1     1       1 3       1           8
18     1     1   1           2 1                                 6
19   1   1                             1       1                 4
20           1         1           1 1     1 1 1                 7
21                                                     1       1 2
22     2             1   2               1                       6
23     1                   1                   1           2     5
24 1 1                     1       1                             4
25       1   1                                       1         1 4
26               1 1           1   2 1         1           1     8
27 1       1                       1                 1       1   5
28             1 1                             1 1     1         5
29   1 1                       1                                 3
30 1                 1       1       2                           5
31                   1                 1             1           3
32           1               1           1   2                 1 6
33 1     1     1 1                             1                 5
34     1       1       1   1 1                     1           1 7
35   1                                               1           2
36     1                             1           1   1           4
37   1       1                               1     1 1           5
38     1   2     1           2           1       1             1 9
39   1     1                   1                       1         4
40             1                                 1     1         3
41   1   1                       1   1                 1         5
42                 1       1   2       1 1       1       1 1 2   11
43 1 1                     1                     1               4
44                               1     2   1                     4
45       1                       1 1                   1 1     1 6
46           1                     1       1 1                   4
47 1               1   1     1       1           1         1 2   9
48   1   1 1       1       1 1 1     1             1       2     11
49 1   1         1         2 1 1                         1   1   9
50                     1           1                     1       3
51                         1   1         1       1               4
52         1                       1   2       2         1       7
53               1       1             1   2             1       6
54         1   1             1   1                     1 1       6
55                               1             1             2   4
56             1   2 1     1     1         1       1 1     1   1 11
57                                                               0
58         1         1             1                             3
59               1     1               1       1             1   5
60                 1 1   1             1   1               2     7
61                 1 1           1 1                 1           5
62       1                     1                               1 3
63           1             1             1         1   1   1 1   7
64       1         1     1     1     1                     1     6
65 1               1   1                                         3
66                     1             1     1                     3
67           1     1     1   1 1           1             1   1   8
68             1           1                                     2
69 1     1                                     1       1         4
70       1 1   1 1   1               1       2     1   1         10
71   1           1       1                   1   1               5
72   1         1                   1         1           2       6
73     1           1                                 1   2       5
74               1   1     1                         1           4
75 1         1         1                       1 1               5
76           1         1 1   1             1           1 1       7
77           1   1     1 1               1 1 1   1             1 9
78       1                                     1 1               3
79     1   1     1 1         1 2       1 1 1           1         11
80       1                         1 1                           3
81 1   1 2         1   1   1                           1 2     1 11
82   1 1   1     1     1                       1     1 1     2   10
83 1                                       1 1             1     4
84         1 1                   1                 2             5
85               1               1       1               1       4
86     1                                 1       1               3
87 1       1 1 1                       1             1 1         7
88         1   1         1                   1   1         1     6
89     1               2               1           1         1   6
90         1                         1       1                   3
91                                 1           1   1   1         4
92 1           2     1                                         1 5
93     1                 3   1 1 1                         1     8
94           1                         1 1 1       1 1           6
95 1                 1 1                 1 1   1     1           7
96 1   1                 1       2         2             1 2     10
97   1     1   1           1             1       1             1 7
98         1 1     1 1 1       2       1           1         1 1 11
99             1                         1   1     1             4
loading
Đang tải dữ liệu...