XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG

  Ngày
\
Cặp số
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
Tổng
00               1     1               1                   1     4
01     1 1 1     1   1 1                           2             8
02     2         1                     1           2             6
03 1     1                 1       1 1 1       1           1     8
04             1               1         1               1       4
05             1           1           1             1 1         5
06       1                                   1                   2
07               1                   1                           2
08       1       1 2       1       1     1 2           1   1     11
09 2       1     1 1       1                     1   1           8
10 1           1                 1             1                 4
11                 1                   1     1     1             4
12 1             1   1             1   1   2         1 1 1       10
13           1         1 1     1                           1     5
14             1       1         2           1           1     1 7
15   1                       1 1                   1   2         6
16               1     1                                         2
17       1                           1         1     1       1 3 8
18     1 1 1 1 1 1 1     1     1   1           2 1               13
19     1               1   1                             1       4
20                 1           1         1           1 1     1 1 7
21       1                                                       1
22               1       2             1   2               1     7
23 1 1 1                 1                   1                   5
24         1         1 1                     1       1           5
25           1             1   1                                 3
26   1                             1 1           1   2 1         7
27             1     1       1                       1           4
28   1   1                       1 1                             4
29 1   1               1 1                       1               5
30           1   1   1                 1       1       2         7
31   1   1                             1                 1       4
32   1   1 2       1           1               1           1   2 10
33   1       1       1     1     1 1                             6
34     1                 1       1       1   1 1                 6
35       1             1                                         2
36           1   1       1                             1         4
37                     1       1                               1 3
38     1                 1   2     1           2           1     8
39                     1     1                   1               3
40       1                       1                               2
41       1             1   1                       1   1         5
42 1                                 1       1   2       1 1     7
43     1           1 1 1                     1                   5
44             1                                   1     2   1   5
45   1         1           1                       1 1           5
46     1                       1                     1       1 1 5
47                   1               1   1     1       1         5
48                 1   1   1 1       1       1 1 1     1         9
49 1 1     1     1   1   1         1         2 1 1               11
50             1                         1           1           3
51         1                                 1   1         1     4
52           1 1             1                       1   2       6
53   1     1 1                     1       1             1   2   8
54 1           1             1   1             1   1             6
55             1 1                                 1             3
56 1         1     1             1   2 1     1     1         1   10
57                                                               0
58                           1         1             1           3
59   1                             1     1               1       4
60 1         1 1                     1 1   1             1   1   8
61                                   1 1           1 1           4
62     2     1 1           1                     1               6
63                             1             1             1     3
64       1                 1         1     1     1     1         6
65             1 1   1               1   1                       5
66 1               2                     1             1     1   6
67                 1           1     1     1   1 1           1   7
68 1       1                     1           1                   4
69   1       1       1     1                                     4
70         2   1           1 1   1 1   1               1       2 11
71     1   1           1           1       1                   1 6
72                     1         1                   1         1 4
73 1                     1           1                           3
74           1                     1   1     1                   4
75         1         1         1         1                       4
76                             1         1 1   1             1   5
77   1     1                   1   1     1 1               1 1 1 9
78   1             1       1                                     3
79                       1   1     1 1         1 2       1 1 1   10
80       1       1         1                         1 1         5
81     1     1       1   1 2         1   1   1                   9
82         1   1       1 1   1     1     1                       7
83     1     1 1     1                                       1 1 6
84   2             1         1 1                   1             6
85   1   1   1                     1               1       1     6
86                       1                                 1     2
87                   1       1 1 1                       1       5
88       1                   1   1         1                   1 5
89                 1     1               2               1       5
90 1                         1                         1       1 4
91   1   1                                           1           3
92           1   1   1           2     1                         6
93     1                 1                 3   1 1 1             8
94 1   1                       1                         1 1 1   6
95         1 1     2 1                 1 1                 1 1   9
96               1   1   1                 1       2         2   8
97 1                   1     1   1           1             1     6
98         1                 1 1     1 1 1       2       1       9
99                               1                         1   1 3
loading
Đang tải dữ liệu...