XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG

  Ngày
\
Cặp số
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
Tổng
00     1               1                           1     1       4
01                 1         2     1     1 1 1     1   1 1       10
02 1           1     1 1                 2         1             7
03   1                     1         1     1                 1   5
04 1                 2 1       1 1               1               7
05                         1     1               1           1   4
06             1           2               1                     4
07   1       1         2   1       1               1             7
08           2       1     2               1       1 2       1   10
09                   1   1   2       2       1     1 1       1   10
10       1       1 1     1           1           1               6
11   1         1                                     1           3
12           1   1             1     1             1   1         6
13 1 1         1 1             1   1           1         1 1     9
14     1 1           1                           1       1       5
15   1           1                     1                       1 4
16   1   1 2                                       1     1       6
17       1   1                             1                     3
18                           1   1       1 1 1 1 1 1 1     1     10
19       1     2                   1     1               1   1   7
20         1       1     1                           1           4
21 1   1   1 1 1       1                   1                     7
22 1                     1                         1       2     5
23                       1         1 1 1 1                 1     6
24     1             1 1                     1         1 1       6
25                           1                 1             1   3
26           1       1                 1                         3
27 1   1             1   1                       1     1       1 7
28   2           1               1     1   1                     6
29     1   1                 2       1   1               1 1     8
30           1     1                           1   1   1         5
31       1 1             1     1       1   1                     6
32 1               1               1   1   1 2       1           8
33         1                           1       1       1     1   5
34   1                                   1                 1     3
35 1 3 1                         1         1             1       8
36                                 1           1   1       1     4
37     1   2     1             1   1                     1       7
38                           1           1                 1   2 5
39     1 1                 2                             1     1 6
40               1               2         1                     4
41                 1             1 1       1             1   1   6
42               1             1 1   1                           4
43   1       1   1 1                     1           1 1 1       8
44                                               1               1
45   1         1 1               1     1         1           1   7
46               1 2           1 1       1                       6
47                                                     1         1
48     1                         1                   1   1   1 1 6
49                     1   1         1 1     1     1   1   1     8
50 1               1 1 1 1                       1               6
51               1     1 1         1         1                   5
52     1                       1   1           1 1             1 6
53 1       1 1 1     1         1       1     1 1                 9
54 1                   1           1 1           1             1 6
55       1                   1 1                 1 1             5
56         1 1                       1         1     1           5
57         1                                                     1
58     1 1                                                     1 3
59                               2     1                         3
60               1 1                 1         1 1               5
61 1         1 2         2     1                                 7
62         1         1                   2     1 1           1   7
63                 1     1                                       2
64                         1   1           1                 1   4
65       1     1 1                               1 1   1         6
66   1         1 1 1               1 1               2           8
67           1                                       1           2
68                         1         1       1                   3
69 2                 1                 1       1       1     1   7
70     1               1   1 1 1             2   1           1 1 10
71                       1 1 2           1   1           1       7
72     1           1       1 1 1                         1       6
73             1       1     1       1                     1     5
74         1                                   1                 2
75 1         1         1                     1         1         5
76         1       2     1 1                                     5
77     1 1 1   1                       1     1                   6
78   1         1     1                 1             1       1   6
79 1               1 1   1                                 1   1 6
80               1 1               1       1       1         1   6
81 1     1                               1     1       1   1 2   8
82     1                                     1   1       1 1   1 6
83       1                 1             1     1 1     1         6
84         1                     1     2             1         1 6
85     1 1     1 1           1 1 1     1   1   1                 10
86 1     1 1         1           1                         1     6
87           1         1                               1       1 4
88       1     1             1             1                   1 5
89                                                   1     1     2
90       1             1           1 1                         1 5
91     1 1   1         1               1   1                     6
92                       1     1               1   1   1         5
93                                       1                 1     2
94                   2             1 1   1                       5
95                         1                 1 1     2 1         6
96   1                   2       1 1               1   1   1     8
97           1               1       1                   1     1 5
98                             1             1                 1 3
99   1       1   1     1       1   1                             6
loading
Đang tải dữ liệu...