XSKT Bạch thủ HG Cầu XSHG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG

  Ngày
\
Cặp số
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
Tổng
00               1 2 1                         2                 6
01                   1 1                 2     1     1     1     7
02 1   1                     1   2 1   1   1               1     9
03   1     1   1 1   1           1                             1 7
04       1       1       1 1     2   1                           7
05       1         1   2   1   1 1                         1     8
06   1     1                               1         2     1     6
07             1         1                                       2
08 1 1                         2 2                     1       1 8
09   2       1                           1 1   1       1         7
10                                   2       1               1   4
11             1 1 1   1             1 1                         6
12       1     1 1                 1       1     1       1   1   8
13                             1     1           1             1 4
14 1         1         2     1         1         1               7
15                 1         1                   2 1           1 6
16     1             1 1   1       1                         2   7
17         1   1   1                           2     1   1     1 8
18             1     1                   1         1 2   2   1   9
19       1                                   1     1 1   1 1 1   7
20             1       1 2           1         1       1 1       8
21   1 1       1   1                 1                           5
22       1                         1         1             1     4
23       1         1                 2                           4
24           1                               1                   2
25   1                                                         1 2
26                             1         1           1   2       5
27 1   1     1     1         1                                   5
28                     1                       1               1 3
29                       1     1                         1       3
30           1     1   1       1 1             1   1         1   8
31                         1           1       1                 3
32   1       1       1   1 1                                     5
33         1   1                           1       1           1 5
34   1                   1               1   1                   4
35     2 1           1   2                           1           7
36         1                     1     1     1         1         5
37     1                           1                     1     1 4
38   1                                         2   1 1           5
39             1         1                     1 1 1       1     6
40           1       1     1 1     1     2   1     1             9
41                           1       1 1   1               1     5
42 2   1                   1                   2   1             7
43         1 1   1       1         1   1   1       2             9
44                   1                                           1
45   1       1                         1                   1     4
46       1                                       2   1       1   5
47 2   1   1                                     1   1 1         7
48           1                             1     1     1   1     5
49 1       1       1           1                                 4
50       1   1 1             1 1 1     1     1                 1 9
51                       1           1     1     1               4
52         1 1         1                                         3
53           1   1                       1     1         1       5
54                     2                 1   1                   4
55 2                               1                             3
56   1 1     1         1         1                           1   6
57             1           1                 1         1   1     5
58           1   1       1         1                           1 5
59 1           1             1 2           1     1               7
60                                                   1           1
61                           1     1                           1 3
62   1         1 1                                         1 1   5
63 1     1     1         1               1         1   1       1 8
64               1         3 1       1                 1     1 1 9
65               1               1         1     1       1       5
66                   1 1                 1             1     1   5
67 1       1               1     1     1     1       1           7
68               1                 1               1   2     1   6
69                         1   1             1                   3
70                 1   1       2             1           1 1     7
71     1             1                 1                         3
72         1                 1   1     1 1                       5
73                       1 2       1 2                           6
74                     2 1                   1                   4
75     2     1             1   1             1       1 1     1   9
76     1           1       1       1         1     1           1 7
77   1 2 1                   1   1                         1   1 8
78             1                                                 1
79     1         1   1     1         1                   1       6
80       1                   1 1 1 1 1             1 1       2   10
81   1   1                   2     1                   1 1       7
82 2     1                   1             1                     5
83         2 1       1   1             2       1 1         1     10
84                 1           1           1   1               1 5
85     1         1 2                                 1           5
86       1     1 1             1                   1   1 1       7
87                           1     1   1                         3
88         1   1     1           1       1                       5
89 1     1 1                       1   1   1           1     1   8
90               1 1                 1   1   1   1         1 1   8
91       1                   1         1         1   1           5
92   1           1   1                           1               4
93       1 1                             1         1             4
94                                         1 1     1       2     5
95         1             1         1                     1     1 5
96                                     1   1           1         3
97   1     1 1     1 1                   2       1       1       9
98 1 1           1                                     1         4
99                   2               1     2                     5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...