XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG

  Ngày
\
Cặp số
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
Tổng
00   1                           1     1               1         4
01         2     1     1 1 1     1   1 1                         9
02 1 1                 2         1                     1         6
03       1         1     1                 1       1 1 1       1 8
04 2 1       1 1               1               1         1       8
05       1     1               1           1           1         5
06       2               1                                   1   4
07   2   1       1               1                   1           6
08 1     2               1       1 2       1       1     1 2     12
09 1   1   2       2       1     1 1       1                     10
10     1           1           1                 1             1 5
11                                 1                   1     1   3
12           1     1             1   1             1   1   2     8
13           1   1           1         1 1     1                 6
14 1                           1       1         2           1   6
15                   1                       1 1                 3
16                               1     1                         2
17                       1                           1         1 3
18         1   1       1 1 1 1 1 1 1     1     1   1           2 14
19               1     1               1   1                     4
20     1                           1           1         1       4
21   1                   1                                       2
22     1                         1       2             1   2     7
23     1         1 1 1 1                 1                   1   7
24 1 1                     1         1 1                     1   6
25         1                 1             1   1                 4
26 1                 1                             1 1           4
27 1   1                       1     1       1                   5
28             1     1   1                       1 1             5
29         2       1   1               1 1                       6
30                           1   1   1                 1       1 5
31     1     1       1   1                             1         5
32               1   1   1 2       1           1               1 8
33                   1       1       1     1     1 1             6
34                     1                 1       1       1   1 1 6
35             1         1             1                         3
36               1           1   1       1                       4
37           1   1                     1       1                 4
38         1           1                 1   2     1           2 8
39       2                             1     1                   4
40             2         1                       1               4
41             1 1       1             1   1                     5
42           1 1   1                                 1       1   5
43                     1           1 1 1                     1   5
44                             1                                 1
45             1     1         1           1                     4
46           1 1       1                       1                 4
47                                   1               1   1     1 4
48             1                   1   1   1 1       1       1 1 8
49   1   1         1 1     1     1   1   1         1         2 1 12
50 1 1 1                       1                         1       5
51   1 1         1         1                                 1   5
52           1   1           1 1             1                   5
53 1         1       1     1 1                     1       1     7
54   1           1 1           1             1   1             1 7
55         1 1                 1 1                               4
56                 1         1     1             1   2 1     1   8
57                                                               0
58                                           1         1         2
59             2     1                             1     1       5
60                 1         1 1                     1 1   1     6
61     2     1                                       1 1         5
62 1                   2     1 1           1                     6
63     1                                       1             1   3
64       1   1           1                 1         1     1     6
65                             1 1   1               1   1       5
66               1 1               2                     1       5
67                                 1           1     1     1   1 5
68       1         1       1                     1           1   5
69 1                 1       1       1     1                     5
70   1   1 1 1             2   1           1 1   1 1   1         12
71     1 1 2           1   1           1           1       1     9
72       1 1 1                         1         1               5
73   1     1       1                     1           1           5
74                           1                     1   1     1   4
75   1                     1         1         1         1       5
76     1 1                                     1         1 1   1 6
77                   1     1                   1   1     1 1     6
78 1                 1             1       1                     4
79 1   1                                 1   1     1 1         1 7
80               1       1       1         1                     4
81                     1     1       1   1 2         1   1   1   9
82                         1   1       1 1   1     1     1       7
83       1             1     1 1     1                           5
84             1     2             1         1 1                 6
85         1 1 1     1   1   1                     1             7
86 1           1                         1                       3
87   1                               1       1 1 1               5
88         1             1                   1   1         1     5
89                                 1     1               2       4
90   1           1 1                         1                   4
91   1               1   1                                       3
92     1     1               1   1   1           2     1         8
93                     1                 1                 3   1 6
94 2             1 1   1                       1                 6
95       1                 1 1     2 1                 1 1       8
96     2       1 1               1   1   1                 1     8
97         1       1                   1     1   1           1   6
98           1             1                 1 1     1 1 1       7
99   1       1   1                               1               4
loading
Đang tải dữ liệu...