LIÊN KẾT TÀI TRỢ
 
THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
5
-
1
8
-
1
12
-
1
15
-
1
19
-
1
22
-
1
26
-
1
29
-
1
2
-
2
5
-
2
12
-
2
16
-
2
19
-
2
23
-
2
26
-
2
2
-
3
5
-
3
9
-
3
12
-
3
16
-
3
19
-
3
23
-
3
26
-
3
30
-
3
2
-
4
6
-
4
9
-
4
13
-
4
16
-
4
20
-
4
23
-
4
Tổng
00     2           1                           1         1 2     7
01           1       1                                           2
02             1                     2     1             1       5
03             1                   2   1                     1   5
04 2 1                   1 1                   1             1   7
05       1         1                         1             1     4
06                   1   1             1       2     1       2 1 9
07 1             1             1     1                     1     5
08   1           1                   1 2 1       1     1         8
09                                                               0
10                   1                                 1   1 1   4
11   1 1 1             1     1 1                                 6
12   1                 1 1 1   1   1     1           1 1         9
13 1                       1       1                   1   1   1 6
14             1 1                       1                   2   5
15       1   1 1                 2 1   1       1     1 1 1     1 12
16           1         1   1                     1               4
17       1           1       1   1 2       1       1   1       1 10
18           1 1           1       1     1 1                     6
19         2           1   1           1                     2   7
20       1 1 1     1                           1 1   1   1       8
21                   1         1                   1             3
22                                         1             1       2
23                             2           1                     3
24   1 1           1 1       1         1       1 1   2         1 11
25   1     2       1                                             4
26                     2 1       1   1 1 2 2                   1 11
27                 1                             1             1 3
28         1         1               2                 1         5
29             1   1                                       1     3
30                         1                                   1 2
31 2                       1   1                             1   5
32         1 1 1   1     1     1                               1 7
33   1   1                   1   1   1       1         1         7
34                                 1                       1     2
35                   1                   1   1         1 1       5
36   1             1 1 1           1                             5
37           1             1     1               1   1     1     6
38 1   1       1         1         1       1         1   1       8
39     1         1         2         1             1     1       7
40   1     1 1           1       1   1 1             2         1 10
41                                                   1   1     1 3
42       1             1 1         1         1         1   1     7
43                     2                   2   1         1       6
44           1   2             1       1               1   1     7
45       1 1 1                                     2       1     6
46 1                         1 1           1     1               5
47                   1     1 1                     1             4
48 1     1                                 1                     3
49   1             1       1     1 1   1 1                     1 8
50           1 1             1     1     1                       5
51       1       1                                           1 1 4
52   2           1 1                     1                       5
53                               1   1   1   2 1     1           7
54         1 1     1                           1                 4
55           1           1         1           1 1               5
56 1   1         1       1         1         1             1 1   8
57 1           1 1                                     1         4
58   1   1           1                             1   1         5
59     1         1   1 1                 1                     1 6
60   1         1                     1   1                       4
61                         1               1   1                 3
62     1                                 1       1             1 4
63 1                 1         1 1                               4
64         1   1 1 1           1                         1     1 7
65 1       2         1 1         1                 1             7
66     1               2               1 1                       5
67             1   1         1         1     1     1     1       7
68                           1     1           1                 3
69     1                                                   1     2
70       1                         1 1 1         1 1           1 7
71       1     1     1           1   1         1 1               7
72 1 1 1   1                 1 1                 2               8
73 1       1 1     1                                     1       5
74           1   1                               1 1 1       1   6
75                       1   1 1 1   1             1     1       7
76             1                 1   1       1             1 1   6
77 1                 1   2                                       4
78                                       1 1                     2
79         1       1         1   1             1           1     6
80 1                           1           1     2   1 1     1   8
81       1                   1                   1               3
82                       1     1                                 2
83     1   1           1 1 1                       1   1         7
84                                           1             1     2
85             1     1   1                         1         1   5
86               1 1                       1             2       5
87                       1   1                 1                 3
88           1 1           1     1                   1         1 6
89   1 1   1           1                     1                   5
90       1                                   1   1               3
91       1                                                       1
92   1 1                   1   2             2       2 1         10
93       1                       1           1     1   1         5
94           1   1   1               1 1 1                       6
95     1         1           2   1           2     2       1 1   11
96   1 2 1   1   1     1 1   1         1 1 1   1             1   14
97 1           1 1 1   1             1     1       1             8
98                         1           2     1           1       5
99                           1                 1     1 1 1       5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...