THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

  Ngày
\
Cặp số
21
-
6
24
-
6
28
-
6
1
-
7
5
-
7
8
-
7
12
-
7
15
-
7
19
-
7
22
-
7
26
-
7
29
-
7
2
-
8
5
-
8
9
-
8
12
-
8
16
-
8
19
-
8
23
-
8
26
-
8
30
-
8
2
-
9
6
-
9
9
-
9
13
-
9
16
-
9
20
-
9
23
-
9
27
-
9
30
-
9
4
-
10
Tổng
00                 2                                       1     3
01                 1 1               1       1                   4
02                   1 2         1                       1       5
03         1     1                       1         1             4
04   1 1                   1                   1   1 1   1       7
05   1 1             1   1 1           1               1 1       8
06         1 1         1     1 1           1               1     7
07     2                                                         2
08     1   1       1       1                 1                   5
09     1         2 2                       1     1               7
10       1                             1 1             1       1 5
11                 1             1 1     1     1         1       6
12     1       1                         1   1                   4
13   1   1             1                     1     1 1   1       7
14 1 1         1 1       1               1                       6
15                   1       1     1   1           1             5
16           1           1                       1               3
17           1 1           1 1   1               1 2 1           9
18 1     1       1     1 1     1   1 1     2   1     2 1       1 15
19   1   1   1             1     1   1             1 1           8
20   1   1         1           1                             1   5
21 1 1         1     1       1           1         1             7
22             2                             1                 2 5
23   1                             1 1                     1     4
24     1                         1                         1     3
25   1       1             1                                     3
26 1 1                   1                                       3
27 1               1 1 1       1     1                 1   1 1   9
28               1 1                     1 1             1       5
29                           1   1 1     1             2     1   7
30             1                   1                           1 3
31                       1                 1     1 1     1   1   6
32         1               1 1 1         1 1                   1 7
33 1   1   1       1 1         1             2         1   2     11
34                         1 1                       1           3
35             1           1         1           1 1             5
36         1         1           1 1       1 2           1       8
37     1                           1           1                 3
38               1                 1 1                   1   1   5
39         1                             1                       2
40                     1           1                   1         3
41 1   1     2   1     1 2           1                           9
42       1                         1   1   1 1     1         2   8
43   1   1 1   1         1   1     1             1             1 9
44       1         1   1                     1                   4
45 1                   1     1 1     1   1       1   1   1       9
46             1                 1                     1 1       4
47             1                                                 1
48                     1                       1               1 3
49 1           1     1         1           1 1   1     1         8
50       2               1 1 1     1 1       1         1         9
51       1 1               1                                 1   4
52     2                               1   1                     4
53                               1       1               1       3
54   1 1     1                         1                 1   1   6
55       1             1 1             1   1 1                   6
56 1                           2 1           1 1 1         1   1 9
57                               1   1         1 1               4
58                                             1               1 2
59                 1                           1       1       1 4
60 1                                                             1
61               1   1   1                 1   1     1     1     7
62     2             1       1                       1     1     6
63         1 1   1 1 1                 1                 1       7
64     1     1     1             1                   1       1   6
65           1       1                   2         1             5
66         1     2                   1 1         1 2         1   9
67                                         1               1     2
68           2   1         1         1                       1   6
69             1             1 1                         1 2   1 7
70             1                 1 1           1     1           5
71                   1                       1   1         1 1 1 6
72 1     1           1         1               1             1   6
73                                     1   1                     2
74         1         1       1   2     1 1 1   1 1             1 11
75       1         1       1         1               1   1     1 7
76   2                               1 1             1 1         6
77 1             1                                       1 1     4
78                   1   2       1                               4
79         1 1 1       1 1         1         1         1     1 1 10
80 1     2     2               1   1 1             1 2     1 1   13
81           1                   1       1                       3
82                 1                   2                       1 4
83               1         1   1 1     1       1             1   7
84       1 2             1               1           1 1         7
85                       1     1                 1       1       4
86 1             1                             1                 3
87   1 1                 1   1 2               1       1         8
88   1               1 1     1             1                     5
89 2                                                 1       1   4
90   1     1   1                           1           1         5
91                     1                       1           1   1 4
92         1           1     2       1   1                       6
93       1             1           1           1                 4
94           1   1                 1   1                         4
95               1         2   1             1   1               6
96 1                       1         1           1 1             5
97         1 1         1               1                         4
98           1     1                   1               1   1     5
99   1                     1 1                   2 2             7
loading
Đang tải dữ liệu...