THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
20
-
5
24
-
5
27
-
5
31
-
5
3
-
6
7
-
6
10
-
6
14
-
6
17
-
6
21
-
6
24
-
6
28
-
6
1
-
7
5
-
7
8
-
7
12
-
7
15
-
7
19
-
7
22
-
7
26
-
7
29
-
7
2
-
8
5
-
8
9
-
8
12
-
8
16
-
8
19
-
8
23
-
8
26
-
8
30
-
8
2
-
9
Tổng
00     1       1                     2                           4
01 1               1                 1 1               1       1 6
02     1                               1 2         1             5
03                 3         1     1                       1     6
04         1       1   1 1                   1                   5
05         2     1     1 1             1   1 1           1       9
06       1     1   1         1 1         1     1 1           1   9
07           1           2                                       3
08           1           1   1       1       1                 1 6
09 1       1             1         2 2                       1   8
10       1                 1                             1 1     4
11             1   2                 1             1 1     1     7
12 1 1       1           1       1                         1   1 7
13   1 1 1   1 1       1   1             1                     1 9
14   1   2           1 1         1 1       1               1     9
15               1                     1       1     1   1       5
16   2 1   1 1                 1           1                     7
17         1                   1 1           1 1   1             6
18     1     1     1 1     1       1     1 1     1   1 1     2   13
19               1     1   1   1             1     1   1         7
20             1 1     1   1         1           1               6
21     1   1       2 1 1         1     1       1           1     10
22           1                   2                             1 4
23         1       1   1                             1 1         5
24 1                     1                         1             3
25 1                   1       1             1                   4
26             1   1 1 1                   1                     5
27                   1               1 1 1       1     1         6
28     1 1     2                   1 1                     1 1   8
29               1                             1   1 1     1     5
30         1                     1                   1           3
31                                         1                 1   2
32               2           1               1 1 1         1 1   8
33     1             1   1   1       1 1         1             2 9
34         1     1                           1 1                 4
35             1                 1           1         1         4
36     2       1   1         1         1           1 1       1 2 11
37               2       1                           1           4
38 1                               1                 1 1         4
39 1               1         1                             1     4
40                                       1           1           2
41   1         1     1   1     2   1     1 2           1         11
42       1                 1                         1   1   1 1 6
43       3 1           1   1 1   1         1   1     1           11
44   1         1           1         1   1                     1 6
45     1   1         1                   1     1 1     1   1     8
46                               1                 1             2
47               1               1                               2
48       1                               1                       2
49                   1           1     1         1           1 1 6
50   1 1                   2               1 1 1     1 1       1 10
51   1           1         1 1               1                   5
52       2   1 1 1       2                               1   1   9
53           1     1                               1       1     4
54                     1 1     1                         1       4
55           1   1         1             1 1             1   1 1 8
56       1     2     1                           2 1           1 8
57 1   1                                           1   1         4
58     1     1                                                   2
59                                   1                           1
60                   1                                           1
61   1       1                     1   1   1                 1   6
62   2                   2             1       1                 6
63     1                     1 1   1 1 1                 1       7
64                       1     1     1             1             4
65       1 1 1                 1       1                   2     7
66                           1     2                   1 1       5
67                                                           1   1
68                 1           2   1         1         1         6
69           1                   1             1 1               4
70   1                           1                 1 1           4
71 1                                   1                       1 3
72                   1     1           1         1               4
73 1                                                     1   1   3
74               1           1         1       1   2     1 1 1   9
75     1                   1         1       1         1         5
76                     2                               1 1       4
77                   1             1                             2
78   1   1   2                         1   2       1             8
79             1             1 1 1       1 1         1         1 8
80           1       1     2     2               1   1 1         9
81             1               1                   1       1     4
82   1   1                           1                   2       5
83     1     1                     1         1   1 1     1       7
84 1       1               1 2             1               1     7
85 2             1                         1     1               5
86   1   1       1   1             1                             5
87 1                   1 1                 1   1 2               7
88     1               1               1 1     1             1   6
89 1           1     2                                           4
90                     1     1   1                           1   4
91         1                             1                       2
92 1       1                 1           1     2       1   1     8
93                         1             1           1           3
94   1             1           1   1                 1   1       6
95 1                               1         2   1             1 6
96                   1                       1         1         3
97 1                         1 1         1               1       5
98   1     2     1             1     1                   1       7
99                     1                     1 1                 3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...