THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

  Ngày
\
Cặp số
15
-
6
19
-
6
22
-
6
26
-
6
29
-
6
3
-
7
6
-
7
10
-
7
13
-
7
17
-
7
20
-
7
24
-
7
27
-
7
31
-
7
3
-
8
7
-
8
10
-
8
14
-
8
17
-
8
21
-
8
24
-
8
28
-
8
31
-
8
4
-
9
7
-
9
11
-
9
14
-
9
18
-
9
21
-
9
25
-
9
28
-
9
Tổng
00     1         1   2             2     1 1 1       1 1         11
01     1         1   1 1       3   1                   1       1 10
02               1             1       1         1               4
03   1 1   1   1     1     1               1             1       8
04 1 1                   1               1                     1 5
05     1         1                           1               1   4
06                   1 1 1                                       3
07       1     1             1             1     1 1   1       2 9
08   1 1     1     1                                       1   1 6
09   1     1             2           1     1 1           1       8
10 2                 1                             1     1       5
11 1         1                                         1 1       4
12               1                     1         2 1 1     1   1 8
13           1               1 1 1   1 1 1                     1 8
14   1           1 2 1       1   1     1 1     1       1     1 1 13
15         1 2   1 1   1     1                                   7
16     1           1 1             1     1 2   1                 8
17                             1 1       1       1 1   1         6
18               1               1             1                 3
19       1     1           1                         1           4
20 1                       1                             1 1     4
21 1     1             1       1   1               1     1       7
22       1                   1                                   2
23                         1   1           1                     3
24           1                                 1       1         3
25             1         1             1       1     2           6
26 1 1             1                   2   1   1     1       1 1 10
27 1       1                 1   1   1       2                   7
28                   1               1           1               3
29             1                       1           1             3
30                       1 1   1           1                     4
31 1 1         2                                             1   5
32                         1         1           1   1     1     5
33                 1             1     1                         3
34     1               1           1             1       1 1     6
35           1                                     1     1     1 4
36   1     1                       1                             3
37               1   1         1 2   1       1     1     1       9
38       2                           1                 1       1 5
39 1           1                         1       1         1   1 6
40     2               1 1           1     1   1       1 2       10
41                           1           1     1         1       4
42     1             1       1                       1 1         5
43 1         2                               1           1       5
44       1 1   1             1 1                         1       6
45                 1       1             1                       3
46     1               2   1       1             1         1     7
47         1 1       1                                       1   4
48       1         3     1           1       1               1   8
49                             1                           1     2
50             1 1               1             2   1             6
51   1 1         1                                         1     4
52       1     1     1             1         1       1       1   7
53                           1                             1     2
54 1                     1                             1     1   4
55     1       1   1   1       1                                 5
56                                 1 1                   1       3
57 1                     1           1           1               4
58 1       1         1                                           3
59           1 1           1       1           2     1           7
60   1   1   1                           1       1   1           6
61 1       2       1       1             1                       6
62       1                         1         1   1     1         5
63                                   1   1           1         1 4
64       1       1       1         1   1 1       1               7
65                     1     1                   2         1     5
66                                   1   1                 1     3
67           1 1   1           1   1         1                   6
68 1       1       1                               2   1         6
69               1       1 2 1   1             1             1   8
70     1                     1   1                               3
71             1                 1     1   1   1       1         6
72   1       1             1   1                                 4
73   1   1                                   2         1         5
74         1   1 1             1       1   1 1 1           2     10
75           1   1           1   1 1 1   1                       7
76         1 1       1     1                               1     5
77 1       1           1                         1   1     1   2 8
78               1       1     1         1   1     1         1   7
79   1             1     2   1   1                               6
80                                         1       1       1   1 4
81   1   1                 1   1 1       1         1   1 1       9
82             1             1             1 1       1           5
83   1   2         1             1     3 1       1   1           11
84                     1     1                     1             3
85       1                             1       1     1           4
86           1               1                                   2
87     1 1 1 1 1 1                                 1         1   8
88     1   1                       1       1       1   1     1   7
89                     2   1               1   1             1   6
90                       1           1 1                         3
91                     1 1                 1                 1   4
92                 1               1                       1 1   4
93                   1     1         1     1   1         1     1 7
94     1             2   1           1               1           6
95                         1           1                 1       3
96   1     1           3             1                       1   7
97 1 1           1               1 1                         1   6
98     1                         1           1         1         4
99   1     1                                 1     1 1       1 1 7
loading
Đang tải dữ liệu...