THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
19
-
4
22
-
4
26
-
4
29
-
4
3
-
5
6
-
5
10
-
5
13
-
5
17
-
5
20
-
5
24
-
5
27
-
5
31
-
5
3
-
6
7
-
6
10
-
6
14
-
6
17
-
6
21
-
6
24
-
6
28
-
6
1
-
7
5
-
7
8
-
7
12
-
7
15
-
7
19
-
7
22
-
7
26
-
7
29
-
7
2
-
8
Tổng
00     1                 1       1                     2         5
01                   1               1                 1 1       4
02 1       2             1                               1 2     7
03     1 1                           3         1     1           7
04             1             1       1   1 1                   1 6
05     1 1                   2     1     1 1             1   1 1 10
06     2 1   1             1     1   1         1 1         1     10
07     1       1               1           2                     5
08 1               1           1           1   1       1       1 7
09                   1       1             1         2 2         7
10                         1                 1                   2
11 1         2                   1   2                 1         7
12 1         1     2 1 1       1           1       1             9
13   1                 1 1 1   1 1       1   1             1     9
14           1         1   2           1 1         1 1       1   9
15                                 1                     1       2
16         1           2 1   1 1                 1           1   8
17                           1                   1 1           1 4
18             1 1       1     1     1 1     1       1     1 1   10
19           1                     1     1   1   1             1 6
20     1 1     1 1               1 1     1   1         1         9
21             2   1     1   1       2 1 1         1     1       11
22           1                 1                   2             4
23           2               1       1   1                       5
24 1 1             1 1                     1                     5
25                   1                   1       1             1 4
26 1     1       1               1   1 1 1                   1   8
27     1         1                     1               1 1 1     6
28   1     1     1       1 1     2                   1 1         9
29         1                       1                             2
30                 1         1                     1             3
31                                                           1   1
32           1                     2           1               1 5
33       1               1             1   1   1       1 1       7
34                 1         1     1                           1 4
35                               1                 1           1 3
36           1           2       1   1         1         1       7
37 1       1                       2       1                     5
38 2       1         1                               1           5
39   1 1       1     1               1         1                 6
40         1     1                                         1     3
41                 1   1         1     1   1     2   1     1 2   11
42 1                       1                 1                   3
43           1     2       3 1           1   1 1   1         1   12
44   1                 1         1           1         1   1     6
45             1         1   1         1                   1     5
46 1         1                                     1             3
47   1     2                       1               1             5
48                         1                               1     2
49 1             1                     1           1     1       5
50 1                   1 1                   2               1 1 7
51   1   1     1 1     1           1         1 1               1 9
52                         2   1 1 1       2                     7
53   2             1           1     1                           5
54     1       1 1                       1 1     1               6
55                 1           1   1         1             1 1   6
56 1 1                     1     2     1                         6
57     1 1         1 1   1                                       5
58           1           1     1                                 3
59   1   1       1                                     1         4
60   1   1                             1                         3
61 1                   1       1                     1   1   1   6
62           1 1       2                   2             1       7
63       1               1                     1 1   1 1 1       7
64           1                             1     1     1         4
65 1     1     1           1 1 1                 1       1       8
66         1                                   1     2           4
67       1                                                       1
68               1 1                 1           2   1         1 7
69     1   1                   1                   1             4
70     1               1                           1             3
71                   1                                   1       2
72         1   1   1                   1     1           1       6
73   1         1     1                                           3
74   1     1                       1           1         1       5
75       1       1       1                   1         1       1 6
76   1 1                                 2                       4
77         1                           1             1           3
78               1     1   1   2                         1   2   8
79                               1             1 1 1       1 1   6
80   1 1                       1       1     2     2             8
81             1 1 2             1               1               6
82     1               1   1                           1         4
83     1       1         1     1                     1         1 6
84                   1       1               1 2             1   6
85               1   2             1                         1   5
86       1   1         1   1       1   1             1           7
87                   1                   1 1                 1   4
88         1             1               1               1 1     5
89       1     1     1           1     2                         6
90               1                       1     1   1             4
91 1             1           1                             1     4
92           1       1       1                 1           1     5
93       1     1   1                         1             1     5
94                     1             1           1   1           4
95                   1                               1         2 4
96   2                                 1                       1 4
97                   1                         1 1         1     4
98     1   1     1     1     2     1             1     1         9
99 1     1 1                             1                     1 5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...