THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
4
-
2
8
-
2
11
-
2
15
-
2
18
-
2
22
-
2
25
-
2
1
-
3
4
-
3
8
-
3
11
-
3
15
-
3
18
-
3
22
-
3
25
-
3
29
-
3
1
-
4
5
-
4
8
-
4
12
-
4
15
-
4
19
-
4
22
-
4
26
-
4
29
-
4
3
-
5
6
-
5
10
-
5
13
-
5
17
-
5
20
-
5
Tổng
00 1 1 1       2                                 1               6
01                                       1                     1 2
02                       1                   1       2           4
03                           1             1     1 1             4
04         1           1     1                           1       4
05       1   1   1   1   1           1           1 1             8
06               1                               2 1   1         5
07   1         1   1         1                   1       1       6
08   1 2       1       1             1       1               1   8
09         1                     1     2                       1 5
10             1                   1                             2
11 2                           1       1 1   1         2         8
12     1   1                     1           1         1     2 1 8
13     1   1     1 1 1   1 1 1                 1                 9
14                               1                     1         2
15 1             1       1 1       1                             5
16 1                                     1           1           3
17                             1           1                     2
18 1     1   1 1                       1                 1 1     7
19 1                                 1                 1         3
20     1               1           1             1 1     1 1     7
21 1 1                                                   2   1   5
22                               1     1               1         3
23             1           1   1                       2         5
24                     1 1                   1 1             1 1 6
25                 1                                           1 2
26           1       2       1     1         1     1       1     8
27                         1   1 1   2   1       1         1     8
28           1 1     1   1                     1     1     1     7
29                                                   1           1
30         1       1         1                               1   4
31           1   1 1 2       1   2   1     1                     10
32   1                               1     1           1         4
33 1       2   1         1         1               1             7
34                                       1 1                 1   3
35             1   1                     1                       3
36 1       1       1 1 1           1 1   1             1         9
37         1               1                 1       1           4
38       1     1     1     1             1   2       1         1 9
39           1 1 2     1       1     1         1 1       1     1 11
40   2                   1       1                   1     1     6
41 1       1   1         2 1 1         1                     1   9
42     1                 1 2   1     1       1                   7
43   1             1 1                                 1     2   6
44           2                 1               1                 4
45     2     2                         1                 1       6
46       1                         1 1 1 1 1 1         1         8
47   1       1             1     1             1     2           7
48                   1   1     1     1   1                       5
49                 1     1   1 1 1         1 1             1     8
50                   2 1       1           1 1                   6
51 1         1 1   1 1                         1   1     1 1     9
52     1                                   1                     2
53   1   1                       1 1           2             1   7
54               1         1                     1       1 1     5
55                   1         1           1                 1   4
56     1           1       1                 1 1                 5
57     1   1   1                     1   1       1 1         1 1 9
58 1                                                   1         2
59 1                               1   1       1   1       1     6
60 1       1               1     1             1   1             6
61       1                                   1                   2
62       1                       1 1 1                 1 1       6
63     1                                   1       1             3
64   1                     1     1                     1         4
65                     1       2   1   1 1   1     1     1       9
66         1   1                                     1           3
67     1 1   1                             1       1             5
68               1               1 1   1                   1 1   6
69       1                 1           1         1   1           5
70   1         1         1             1   1     1               6
71       1 1                 1                                 1 4
72 1     1       1 1   1           1                 1   1   1   9
73   1                 1                       1         1     1 5
74                                       1     1     1           3
75       1                                         1       1     3
76           2   1                 1       1   1 1               7
77         1                 1     1                 1           4
78 1 1   1             1 1         1   1 1                 1     9
79       1           1           1   1   1                       5
80     1         2             2         1     1 1               8
81     1               1                                 1 1 2   6
82       1                 1                     1               3
83     1         1           2                   1       1       6
84         1       1 1 1                                       1 5
85           1         1       1   1                       1   2 7
86   1           1 2   1 1         1   1           1   1         10
87               1     1 1                                     1 4
88   1   1           1       1       2               1           7
89           1   1                         1       1     1     1 6
90                             1       2 1                 1     5
91                 1       1 1               1             1     5
92           1 1 1 1     1                             1       1 7
93       1                                 1       1     1   1   5
94 1   1                     1         1                         4
95   1   1         1             1                             1 5
96                     1             1   1 1   2                 6
97   1                 1         1                             1 4
98         1               1 1 1                 1   1     1     7
99         1                 1             1 1     1 1           6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...