XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
11
-
12
14
-
12
18
-
12
21
-
12
25
-
12
28
-
12
1
-
1
4
-
1
8
-
1
11
-
1
15
-
1
18
-
1
22
-
1
25
-
1
29
-
1
1
-
2
5
-
2
8
-
2
12
-
2
15
-
2
19
-
2
22
-
2
26
-
2
1
-
3
5
-
3
8
-
3
12
-
3
15
-
3
19
-
3
22
-
3
26
-
3
Tổng
00 1       1   1         1 1                                     5
01                     1                               1   1     3
02         1     1         1   2                               1 6
03     1 1           3       1 1 1 1   1                 1 1     12
04 1               1                           1     1     1   1 6
05                                                         1 1   2
06                         1 1                   1 1 1 1         6
07                   2         1               2             1   6
08   1   1     1                           1   1         1     1 7
09   1 1     1 1           1                         1         2 8
10   1       1                                             1     3
11         1       1           1     1             1             5
12   1                         1   1         1 1               1 6
13 1     2 1         1   1       1                     1         8
14 1         1                     1             1 1             5
15     1       1             1     1                             4
16                           1       1   2 1         1 1       1 8
17                               1             1 1         1 1 1 6
18               1     1             1             1       3     7
19             1       1                   1           1 1 1     6
20           1           1                     1               1 4
21   1 1           1                                         1   4
22       1   1   1             1       1 1   1     1         1 1 10
23         1     1 1   1   1         1   1                       7
24 1     1               1             2 1       1               7
25   1                               1                   1       3
26               1     1 1                               1       4
27                     1         1               1 1     1       5
28                       1   1       1                           3
29                           2   1         1   1                 5
30         1                         1     1                     3
31                         1         1     1 2         1     1 1 8
32             1           1                                     2
33                   1                               2   1       4
34                 1             1         1       1             4
35               1     1           1                             3
36         1                                             1       2
37                                   1                 1         2
38 1     1   1               1 1 1         1 2       1         1 11
39 1     1               1   1     1       1 1       1           8
40                 1   1 1           2         1   1 2           9
41     1   1           1             1           1     1     1   7
42 1         1           1       1           1   1 1     1       8
43   1   1   1   1   1 1 1   1         1                         9
44       1         1       1   1             1           1     1 7
45     1       1       1         1   1     1         1 1       2 10
46               1 1 1           1     1                         5
47                   1         1 1   1     2     1               7
48           1     1 1 1                       1                 5
49   1             1                                             2
50     1 1   1       1         2                 1           1 1 9
51   1 1                         1 1     1       1               6
52 1   1 1         1                     1                 1     6
53               1       1               1             1         4
54   1 1 1 2     1 1     1             1 1         1             11
55     2       1   1 1     1       1         1   1       1       10
56             1     1       1 1     1   1 1       1         2   10
57   1                   1         1   1           1             5
58 1           1 1             1                                 4
59   1 1   1           1                                   1     5
60                             1         2           1 2         6
61                                   1 1     1         1     1   5
62   2       1 1                                                 4
63                               1                               1
64                                                 1             1
65           1           1   1 2               1   1         1   8
66         1             1       1     1               1 1       6
67       1         1   1               1           1       1     6
68             1                         1         1     1       4
69   1     1           1 1           1                 1         6
70                                     1                         1
71                                 1         1   1               3
72     1                   1       1 1         1                 5
73 1 1       1                                           1 1     5
74                   1     1           1                         3
75 1             3                       1           1           6
76                             1             1   1               3
77 1       1                 1         1       1 1             1 7
78                                     1                         1
79 1           1                               1           1     4
80 1     1 1       1       1       1         1                   7
81     2 1                         2               1             6
82     1                   1     1       2 1 1 1           2   1 11
83             1                           1       1 1       1   5
84       1   1           1 1       1                 1 1         7
85   1     1   1 1                                           1   5
86                 1   1     1           1 2   1                 7
87                           1     2             1   1       1   6
88                           1   1             1                 3
89 1                               1           1         1       4
90   1       1             2             1       1   1           7
91     1             1 2               1   1     1       1 1 1   10
92         1     1                                     1     1   4
93             1     1       1               1                   4
94                                     1         1   1 1     1   5
95         1   1 1       1 1                 1           1       7
96             1                                                 1
97 1         1             1 1                                   4
98 1     1   1     1             1           1           1       7
99           1   1 1 1           1     1                         6
loading
Đang tải dữ liệu...