THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
7
-
1
11
-
1
14
-
1
18
-
1
21
-
1
25
-
1
28
-
1
1
-
2
4
-
2
8
-
2
11
-
2
15
-
2
18
-
2
22
-
2
25
-
2
1
-
3
4
-
3
8
-
3
11
-
3
15
-
3
18
-
3
22
-
3
25
-
3
29
-
3
1
-
4
5
-
4
8
-
4
12
-
4
15
-
4
19
-
4
22
-
4
Tổng
00     1           1 1 1       2                                 6
01               2                                       1       3
02   1       1   1                       1                   1   5
03         1   1                             1             1     4
04         1               1           1     1                   4
05 1                     1   1   1   1   1           1           7
06 2   1                         1                               4
07   1 1         1   1         1   1         1                   7
08 1         1       1 2       1       1             1       1   9
09       2 1   1           1                     1     2         8
10   1 1     1                 1                   1             5
11   1 1       1   2                           1       1 1   1   9
12   1         1       1   1                     1           1   6
13 1                   1   1     1 1 1   1 1 1                 1 10
14   1                                           1               2
15 1         1 1   1             1       1 1       1             8
16 1           1   1                                     1       4
17                                             1           1     2
18     1 1         1     1   1 1                       1         7
19             1   1                                 1           3
20 1       1   1       1               1           1             6
21 1             2 1 1                                           5
22   1                                           1     1         3
23                             1           1   1                 3
24   1       2 2                       1 1                   1 1 9
25         1                       1                             2
26       1     1             1       2       1     1         1   8
27                                         1   1 1   2   1       6
28       1                   1 1     1   1                     1 6
29 1                                                             1
30                         1       1         1                   3
31   1           1           1   1 1 2       1   2   1     1     12
32                   1                               1     1     3
33         1       1       2   1         1         1             7
34               1                                       1 1     3
35 1                           1   1                     1       4
36     1           1       1       1 1 1           1 1   1       9
37                         1               1                 1   3
38     1 2               1     1     1     1             1   2   10
39         1     1           1 1 2     1       1     1         1 10
40 1   1   1         2                   1       1               7
41       1         1       1   1         2 1 1         1         9
42     1     1         1                 1 2   1     1       1   9
43                   1             1 1                           3
44                           2                 1               1 4
45   1         1       2     2                         1         7
46 1     1               1                         1 1 1 1 1 1   9
47         1         1       1             1     1             1 6
48     1                             1   1     1     1   1       6
49         1 1                     1     1   1 1 1         1 1   9
50   1                               2 1       1           1 1   7
51       1         1         1 1   1 1                         1 7
52 1 1   1   1         1                                   1     6
53                   1   1                       1 1           2 6
54                               1         1                     2
55       1   1                       1         1           1     5
56 1             1     1           1       1                 1 1 7
57   1   1   1         1   1   1                     1   1       8
58     1   1       1                                             3
59                 1                               1   1       1 4
60   1     1       1       1               1     1             1 7
61         1             1                                   1   3
62             2         1                       1 1 1           6
63       1   2         1                                   1     5
64                   1                     1     1               3
65   1 1                               1       2   1   1 1   1   9
66           1             1   1                                 3
67                     1 1   1                             1     4
68       2     1 1               1               1 1   1         8
69               1       1                 1           1         4
70                   1         1         1             1   1     5
71       1               1 1                 1                   4
72               1 1     1       1 1   1           1             7
73         2         1                 1                       1 5
74         1 1   1                                       1     1 5
75                       1                                       1
76 1   1     1   1           2   1                 1       1   1 10
77                         1                 1     1             3
78   1       1     1 1   1             1 1         1   1 1       10
79                       1           1           1   1   1       5
80             1 1     1         2             2         1     1 9
81   1   1             1               1                         4
82                       1                 1                     2
83     1       1       1         1           2                   6
84                         1       1 1 1                         4
85 1         1 1             1         1       1   1             7
86                   1           1 2   1 1         1   1         8
87     1                         1     1 1                       4
88                   1   1           1       1       2           6
89                           1   1                         1     3
90 1                                           1       2 1       5
91                                 1       1 1               1   4
92   1                       1 1 1 1     1                       6
93                       1                                 1     2
94     1           1   1                     1         1         5
95                   1   1         1             1               4
96         1                           1             1   1 1   2 7
97         1         1                 1         1               4
98               1         1               1 1 1                 5
99     1         1         1                 1             1 1   6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...