THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
12
-
11
16
-
11
19
-
11
23
-
11
26
-
11
30
-
11
3
-
12
7
-
12
10
-
12
14
-
12
17
-
12
21
-
12
24
-
12
28
-
12
31
-
12
4
-
1
7
-
1
11
-
1
14
-
1
18
-
1
21
-
1
25
-
1
28
-
1
1
-
2
4
-
2
8
-
2
11
-
2
15
-
2
18
-
2
22
-
2
25
-
2
Tổng
00               2   1         1       1           1 1 1       2 10
01     1 1     1           1                     2               6
02         1     1           1       1       1   1               6
03   1         1   1           1           1   1                 6
04                                         1               1     2
05         1         1     1       1                     1   1   6
06                     1 1       1 2   1                         6
07     1 1   1       1               1 1         1   1         1 9
08       1                   1 1   1         1       1 2       1 9
09     1   1                             2 1   1           1     7
10   2                       1       1 1     1                 1 7
11               1                   1 1       1   2             6
12                                   1         1       1   1     4
13           1 1 1         1       1                   1   1     7
14 2     1   1         1 1   1   1   1                           9
15                 1             1 1         1 1   1             6
16                 1     1     1   1           1   1             6
17   1       1               1                                   3
18             1     1   1 1     1     1 1         1     1   1 1 11
19       1                                     1   1             3
20                 1               1       1   1       1         5
21         1     1           1     1             2 1 1           8
22         1         1               1                           3
23 1                                                           1 2
24                   1         1     1       2 2                 7
25       1                   1 1           1                     4
26     1               1                 1     1             1   5
27     1         2         1                                     4
28     1       2                         1                   1 1 6
29 1 1 1                 1         1                             5
30               1               1                         1     3
31         1   1                     1           1           1   5
32               1 1           1                     1           4
33 1 1       1 2             1             1       1       2   1 11
34   1                                           1               2
35     1   1               2     2 1                           1 8
36   1                 1   1   1       1           1       1     7
37               1                                         1     2
38 2                                   1 2               1     1 7
39         1 1           1                 1     1           1 1 7
40     1     1   1     1 1   1     1   1   1         2           11
41                           1           1         1       1   1 5
42                                     1     1         1         3
43       1                                           1           2
44           1 1 1     1     1                               2   7
45     1     1                       1         1       2     2   8
46               1             1   1     1               1       5
47                   1                     1         1       1   4
48       1               1     2       1                         5
49             1   1         1             1 1                   5
50         1         1     1     1   1                           5
51                 2 1                   1         1         1 1 7
52             1       1   1       1 1   1   1         1         8
53             1             1                       1   1       4
54 1                 1                                           2
55 2     1             1                 1   1                   6
56         1   2             1     1             1     1         7
57 1                   1       1     1   1   1         1   1   1 9
58           1                   1     1   1       1             5
59                                                 1             1
60         1         1 1     1 1     1     1       1       1     9
61       1           1                     1             1       4
62   1               1 1 1 1                   2         1       8
63     1       1         1               1   2         1         7
64                 2     1                           1           4
65         2   1     1 1         1   1 1                         8
66   2                                       1             1   1 5
67 1 1     1     1                                     1 1   1   7
68 1                   1       1 2       2     1 1               9
69       1         1         1   1               1       1       6
70                         1                         1         1 3
71 1     1       2       1 1             1               1 1     9
72     1     2     1           1                 1 1     1       8
73                     2                   2         1           5
74   1                           2         1 1   1               6
75     1 1   1     1                                     1       5
76     1                   1       1   1     1   1           2   8
77         1 1                                             1     3
78       1 1                     2   1       1     1 1   1       9
79 1         1       1 1 1                               1       6
80             1                               1 1     1         4
81 1                             1   1   1             1         5
82   1                     1                             1       3
83                       1   1         1       1       1         5
84                             1                           1     2
85                   1     1       1         1 1             1   6
86                 1                                 1           2
87                       1             1                         2
88                 1           1                     1   1       4
89                     1                                     1   2
90     1 1   1             1       1                             5
91     1 1         1 1     1                                     5
92       1   1     2                 1                       1 1 7
93     1   1             1                               1       4
94 1   1     1           1   1         1           1   1         8
95 1 1                                               1   1       4
96   1                   1                 1                     3
97   2               1         1           1         1           6
98       1 1     1     1                         1         1     6
99                                     1         1         1     3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...