XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
12
-
3
15
-
3
19
-
3
22
-
3
26
-
3
29
-
3
2
-
4
5
-
4
9
-
4
12
-
4
16
-
4
19
-
4
23
-
4
26
-
4
30
-
4
3
-
5
7
-
5
10
-
5
14
-
5
17
-
5
21
-
5
24
-
5
28
-
5
31
-
5
4
-
6
7
-
6
11
-
6
14
-
6
18
-
6
21
-
6
25
-
6
Tổng
00                                       2               1 1     4
01 1   1     1           1               2       1               7
02         1           1     1       1                           4
03   1 1       1     1       1         1 1     1                 8
04     1   1       1                           2       1   1 1   8
05     1 1           1     1                 1       1           6
06 1                                                   1   1     3
07       1                                             1         2
08   1     1   2                                           1     5
09         2               1     1             1         1       6
10     1                               1             1   1     1 5
11             1 1     1     1           1             2       1 8
12         1     1                         1         1         2 6
13 1                       1     1         1     1 1             6
14                   1           1 1       1       1   1         6
15                 1             1               1     1       1 5
16 1       1             1 1   2     1                   1       8
17     1 1 1     1                       2                 1 1   8
18     3                     1                                   4
19 1 1 1             1                           1               5
20         1         1             1   1                   1   1 6
21       1                                       1               2
22       1 1   1 2                           1                   6
23                                 1       1         1   1     1 5
24           1           1   1       1   1   1     2             8
25   1               1   1       2                           1   6
26   1             1       2 1       1                           6
27   1             1       1                     1         1     5
28                   1                 1     1   1           1   5
29                           1     1       2           1         5
30             1         2 1               1 1                   6
31 1     1 1 1                     1           1         1       7
32               1       1       1     1 1 1 1 1                 8
33   1         1     2 1               1                         6
34             1 1             1                 1               4
35                                   1       2 1     1       1   6
36   1         1                 1 1             1       1       6
37 1               1         2     1   1       1     1     1     9
38         1                                       1     1     3 6
39               1       1       1                     1         4
40                               1 2               1             4
41 1     1   1         1         1             1 1               7
42   1                       1 1 1                   1       1   6
43               1       1 1 1       1                 1   1     7
44   1     1         1               1   1                       5
45 1       2                         1 1 1 1             1       8
46               1                                               1
47                   2   2                                       4
48           1         1                   1   1     1           5
49                       1                         1             2
50       1 1                                                     2
51                     1     1 2         1                       5
52     1                 1 1                                     3
53 1         1         1 1     1   1       2         1 1 1   1   12
54                                   1   1             1       1 4
55   1             1       1                             1       4
56       2     1       2           1           1       1   1 1   10
57                                                         1     1
58           1         1                                         2
59     1     1 1 1   1                             1   1       1 8
60 2         1             1                     1               5
61 1     1                             1       1               1 5
62                       1 1       1                       1     4
63                                   1       1                   2
64           2     1 1     1                       1 1       1   8
65       1     1       1     1 1     1                       1   7
66 1 1               1             1           1             1   6
67     1                       1     1           1   1 1         6
68   1       1                         1   1                     4
69 1                                   1       1                 3
70           1   1           1       1               1           5
71                                 1 1 1                         3
72           1                     1 1         1             2   6
73   1 1     1         1                   1 3                   8
74                     1       2 1 1                       1     6
75             1   1                             1               3
76           1     1                   2         1             1 6
77         1   1               1 1     1                         5
78                     1     1     1           1   1 1     1   1 8
79     1               1           1       1         1 1         6
80                                         1             2 1     4
81             1   1           1             2     1             6
82     2   1       1 1     1                                 1 1 8
83       1                             1 1               2       5
84 1               1   1                 1                       4
85       1       1           1             1         1           5
86             1 1             1 2       1   1   1         1 1   10
87       1                 1                                     2
88                         1         1             1         1   4
89   1             1           1       1                         4
90             1 1 1   1       1             1 1 1     1         9
91   1 1 1   1 1                                 1       1       7
92 1     1                                       1 1       1     5
93               1 1   1       1                   2 1           7
94 1     1       1   2   1               1                     1 8
95   1             1                           1   2             5
96                           1 1             1           1 1 1   6
97                         1 1   1   1     1       1 1 1 1       9
98   1       1     2             1     1     1               1   8
99               1       2           1               1         1 6
loading
Đang tải dữ liệu...