THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

  Ngày
\
Cặp số
10
-
2
14
-
2
17
-
2
21
-
2
24
-
2
28
-
2
2
-
3
6
-
3
9
-
3
13
-
3
16
-
3
20
-
3
23
-
3
27
-
3
30
-
3
3
-
4
6
-
4
10
-
4
13
-
4
17
-
4
20
-
4
24
-
4
27
-
4
1
-
5
4
-
5
8
-
5
11
-
5
15
-
5
18
-
5
22
-
5
25
-
5
Tổng
00               1                       1 1                     3
01         1                                       1     1       3
02             1         1 1           1                         4
03             1   1                   1               1         4
04   1       1                   1                           1   4
05                           1       1       1               1   4
06   1   1             1                 1                       4
07       3       1     1   1                   1   1             8
08           1       1       1         1 1 1     1   1     2     10
09 1     1             1       1               1                 5
10         1                       1               1     1       4
11       2                     1         1       1               5
12                 1               1                             2
13               1     1     1   1         1           1         6
14                         1 1                     1           1 4
15   1         1   1   1                                   1 1 1 7
16     1                       1   1       1     1             1 6
17                               2                 1 1           4
18   1       1                     1   1 1     1           1     7
19                             2                                 2
20                             1                             1   2
21   1 1 1         1     1     1           1                     7
22   1     1             1       1   1                     1     6
23           1                                 1                 2
24 1 1       2 1                     1 1       1       1 1 1   1 12
25     1                                 1                   1   3
26               1   1                       1           1 1     5
27                     1                                     1   2
28     1     1         1                     1 1               1 6
29     1       1           2   1             1     1 2           9
30           1       1                                     1     3
31     1                     1   1           2   1     1         7
32 1         1           1     1     1       1         1 1       8
33   1     1   1         1 1             1   1     1 1       1   10
34     1     1 1 1           1               1               1   7
35   1                             1                             2
36   1 1 1               1                                       4
37           1           1                                       2
38         1                                             1 1 1   4
39             1     1 1         2   1 1                     1   8
40   1 1             1             1   1     1           1       7
41   1     1   1                           2                   1 6
42 1 1       1 1             1   1 1 1         1           1 1 1 12
43     1     1           1                           1         1 5
44 1           1 1           1   1 1                           1 7
45                   1               1   1             1   1     5
46       1 1       2     1       1   2                 1   1 1   11
47           1             1   1                           1     4
48                 1   1                     1 1 1             1 6
49       1       1 1     1                             1       1 6
50                           1                 1                 2
51             1       1   1   1           1                     5
52       1           1                   1       1               4
53                                               1               1
54       2 1                         1     1           2 1 1     9
55                         1   1   1               1           1 5
56       1                                   1   1     1         4
57     1           1     2             1 1         2             8
58       1 1         1                   1     1 1 1   1         8
59     1         1                                 1     1       4
60   1                                     1         1 1     1   5
61 1                 1     1         1       1 1 1 1     1       9
62         1                               1         1           3
63                 1   1                 1                       3
64             1 1   1     1       1             1             1 7
65   1             2 1       1   1       1           1           8
66               1 1                       1         1           4
67                     1         1 1     1 1     1               6
68 1                                   1 1 1   1           1     6
69                 1               1                     1 1     4
70   1           2                   1       1                   5
71     1     1         1   1 1     1                 1           7
72                   1 1                         1     1         4
73               1           1                   1             1 4
74 1     1   1 1     1     1         1                       1   8
75           1             1   1 1 2     1             1         8
76   1               1   1 1       1   1         1       1       8
77 1       2       1 1               1       1               1   8
78     1   1         1 1       1     1                     1 1 1 9
79         1               1 1   1                             1 5
80             1 2 1                                     1   1   6
81             1             1   1         1                     4
82   1                   1                     1                 3
83 2                                 1     1 1     1           1 7
84                             1                 2 1 1           5
85                       1           1         1                 3
86 1       1                 1                       2   2       7
87                               1         1   3         1 1     7
88                   1   1   1               1                   4
89     1   1     1                 1   1   1         1   1       8
90 1                               1   1                         3
91         1 1                                       1   1       4
92 1                   1 1       1     1                         5
93       1       1   1                 1         1               5
94 1   1       1 1       1 1   1       2 1     1     1           12
95     1           1   1                               1     1   5
96             1   1                   1 1           1           5
97 1   1   1                                       1   2       1 7
98 2                           1     1 1           2             7
99                     1   1 2 1             1                   6
loading
Đang tải dữ liệu...