THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
16
-
4
20
-
4
23
-
4
27
-
4
30
-
4
4
-
5
7
-
5
11
-
5
14
-
5
18
-
5
21
-
5
25
-
5
28
-
5
1
-
6
4
-
6
8
-
6
11
-
6
15
-
6
18
-
6
22
-
6
25
-
6
29
-
6
2
-
7
6
-
7
9
-
7
13
-
7
16
-
7
20
-
7
23
-
7
27
-
7
30
-
7
Tổng
00 2               1   1                                         4
01                   1   1       1       1       1 1   1         7
02       1                               1                       2
03   1   1       1   1                                         1 5
04   1         1                         1                   1 2 6
05 1                 1                           1   1     1     5
06   2 1         1   1                       1                   6
07 1         1     1     1 2 1   1     1 1   1       1 1         13
08         1     1           1   1                               4
09             1                 1 1             1       1       5
10 1 1                                             1   1         4
11       1             1     1 1       1   1                     6
12               1       1 1   1     2         1     1           8
13 1   1                   1   1             1           1 1 1   8
14   2                                           1       1       4
15     1             1                     1                     3
16       1 1               1       1 1                   1 1     7
17     1                         1               1               3
18       1 1 1   1                 1         1             1     7
19   2   1   1 1     1   1   1   1                   1   1       11
20       2     1     1 1     1       1                           7
21                             1         1             2       2 6
22                                                 1             1
23       1           1                       1                 1 4
24     1                               2 1                 1   1 6
25                                 1 1         1                 3
26     1 2 1       1     1           1 2           1   1 1   1   13
27     1           1       1 1         1           1           1 7
28             1       1   1           1 1           1           6
29 1                         1   1                       1 1     5
30     1     1 1                     1             1       1 1   7
31   1                       1               1 2               1 6
32     1     1   1     1                           1     1 1     7
33             1 1       1         1                             4
34 1         1   1     2                 1             2     2   10
35         1         1   1     1                             1   5
36             1       1                 1         2             5
37 1                               1         1       1           4
38         1     1       1   1     1 1                       1   7
39                           1 1                   1             3
40     1         1               1 1         1           1 1     7
41     1   1       1     1         1     1 2   1                 9
42 1       1                     1                   1           4
43         1             2 1       1                             5
44 1               1                                       2 1   5
45 1                   1         1     1 1 1             1       7
46             1               1 1                       1   1   5
47                 1                     1     1         1     1 5
48               1 1 1                                 1         4
49     1     1             1       1 1       1     1             7
50       1                         1 1               1           4
51   1 1                     1           1                     2 6
52                   1           1             2                 4
53             1                               1 1               3
54         1     1 1                                             3
55               1         1             1                       3
56 1 1       1         1 1                             1   1     7
57               1   1 1 1 2               1             3       10
58               1               1     1                         3
59     1                   1         1               1     1     5
60                                                               0
61             1                       2           1 1           5
62     1       2         1                 1         1           6
63       1                 1   1     1     2     1   1 1         9
64     1                               1     1   1               4
65           1                         1   1 1         1         5
66                           1   1   1                 1         4
67         2             1                                       3
68           1       1                       1 1           1     5
69 1       2                                   1 1 1 1       1   8
70     1     1     1         1 1           2                     7
71                                           1         1     1   3
72           1                 1                                 2
73             1   1           1       1     1       1           6
74   1               1   1         1     1     2 1 1           1 10
75                     2   1 1                       1           5
76 1 1       1     1           1           1   1                 7
77               1               1                               2
78         1     1                   1       1     1 1           6
79 1                 1         1           1     1             1 6
80   1         1                           1     1     1 1   1   7
81                                       1     1       1         3
82                 1             1         1     1               4
83                                                           1 1 2
84 1     1 1           1 1                   1             1     7
85   1                       1 1 1               1 1 1           7
86       1                 1                                     2
87                 2               1       1 1   2               7
88     1 1   1                 1   1             1       1       7
89                     1     1   1 1 2               1 1         8
90                   1 1             1         1 1     1         6
91       1 1   1             2 2               1           1 1   10
92           1             1       1     1     1                 5
93           2         1                 1                       4
94               1   1                                           2
95 1 1               1   1             1                   1 2 2 10
96   1         1           1   1   1   1                   1     7
97             1   1   1             1                           4
98         1 1                                     1             3
99       1         2                   1   1 1     1     1   1 1 10


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...