XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
5
-
7
9
-
7
12
-
7
16
-
7
19
-
7
23
-
7
26
-
7
30
-
7
2
-
8
6
-
8
9
-
8
13
-
8
16
-
8
20
-
8
23
-
8
27
-
8
30
-
8
3
-
9
6
-
9
10
-
9
13
-
9
17
-
9
20
-
9
24
-
9
27
-
9
1
-
10
4
-
10
8
-
10
11
-
10
15
-
10
18
-
10
Tổng
00                 1 1     1           1       2 1 2             9
01                 1       1   1 1                               4
02                                     1 1 1     1 1     1       6
03                           1 1       1       1 1 1         1   7
04                                                               0
05 1           1 1       2                     1         1       7
06         1               1     1 1                             4
07       1   1                                         2       1 5
08         1             1           1           1   1     1     6
09         1 1             1     1     1                 1       6
10   1                   1                                     1 3
11 1           1 1             1 1                     1         6
12       2                                 1                     3
13     1               1   1         2     1             1       7
14 1 1                       1                           1       4
15         1   1                             1         1 1       5
16         1                   1 1 1   1       1             1   7
17     1 1                                                   1   3
18     2                     1             1                     4
19   1               2     1                       1 1   1     1 8
20                                           1               2   3
21 1   1                           1       3                 1   7
22 1         1   1 1     1         1                   1         7
23                         1 1 2   1                       1     6
24     1   1                 1                 1           1 1   6
25 1 2                       2 1   1   1     1                   9
26       1     1                               1     1           4
27       1     2 1           1 1         1               1       8
28       1         1 1   1   1   1                         1     7
29           1                                         1       1 3
30       1                               1             1         3
31 1 1     1                 1           1                       5
32                   2   1 1   1   1   1                         7
33                     1             1               1         1 4
34                 1           1             2 1               1 6
35                         1   1 1     1     1 1 1 2 1 1 1       12
36   1     1   1 1                   1                       1   6
37           1 1     1   1               1               1       6
38   1 1       1   1                             1 1         1   7
39     2 1   1 1           1 2   1       1       1       1 1     13
40 1             1 1   2   1     1     1           1           1 10
41     1     1 1       1                   1             1       6
42                 1 1                               1           3
43     1       1         1                       1 1   1         6
44 1 1     2                   1                                 5
45           1                                   1           1   3
46   1   1                           1                           3
47 1                       1             1     1             1   5
48   1       1                             1             1       4
49             2       1           2 1                           6
50         2 1 1   1   2   1       1                             9
51 1           1               1             1     1             5
52               1 1 1   1                                   1   5
53     1                       1 1 2           1     1         1 8
54               1   1               1                           3
55                           1             1                     2
56                     1 1           1     1                     4
57   1   1               1   1         1       1     1 1   1   1 10
58 1                   1               1       1           1     5
59           1   1                   1       1                   4
60       1                                   1   1   1           4
61         1         1                       1         1         4
62     1   1     1 1       1                 1   1               7
63                   1             2 1                         1 5
64                               2         1     2     1     1   7
65                   1                                     2     3
66         1             1       1                   1 1   1     6
67           1         1   1 2   1       2 1         1       1   11
68       1   1                             1       1         1   5
69                 1     1                           2 1         5
70                 1   1 1               2         1             6
71   1     1                                   1 1 1           1 6
72 2               2   1                       1                 6
73               1   1 1           1             1   1     1 1 1 9
74                     1           1           1         1       4
75       1           1                       1                   3
76                       2       1       1         1             5
77 1                                   1         1 1         1   5
78               1                                         1     2
79                             1           1             1       3
80   1       1                 1                   1       1   4 9
81           1       1   1                                       3
82   1           1               1         1 1             1     6
83 1 1                 1                                         3
84 1 1 1 1           1           1   1     1       1 1   1     1 12
85       1           1                   1             1         4
86               1                           1       1     1     4
87   1     1   1           1           2 1 1 1             1     10
88     1         1                                               2
89           1         1   1 1 1     1           1               7
90                               1                               1
91                 1   1                             1   1       4
92       1   1                                 2       1         5
93             1 1 1                 1                           4
94     1   1       1       1 1 1   2   1 2   1                   12
95 1                                   1 1   1           1       5
96     1     1   1                   2           1         1     7
97       1                           1 1               1         4
98                                     1             1           2
99     1         1                   1   1   1         1   1 1 1 9

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...