THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

  Ngày
\
Cặp số
13
-
4
17
-
4
20
-
4
24
-
4
27
-
4
1
-
5
4
-
5
8
-
5
11
-
5
15
-
5
18
-
5
22
-
5
25
-
5
29
-
5
1
-
6
5
-
6
8
-
6
12
-
6
15
-
6
19
-
6
22
-
6
26
-
6
29
-
6
3
-
7
6
-
7
10
-
7
13
-
7
17
-
7
20
-
7
24
-
7
27
-
7
Tổng
00   1 1                                   1         1   2       6
01             1     1           1 1       1         1   1 1     8
02 1                                                 1           2
03 1               1                 1   1 1   1   1     1     1 9
04                       1     1       1 1                   1   5
05       1               1   1             1         1           5
06   1                                                   1 1 1   4
07         1   1             1 1 1   1       1     1             8
08 1 1 1     1   1     2       1     1   1 1     1     1         13
09         1                       1     1     1             2   6
10             1     1                 2                 1       5
11   1       1                         1         1               4
12                                                   1           1
13     1           1           1 1               1               5
14             1           1             1           1 2 1       7
15                     1 1 1                   1 2   1 1   1     9
16     1     1             1       1       1           1 1       7
17             1 1           1 1   1                             5
18 1 1     1           1                             1           5
19                                           1     1           1 3
20                       1             1                       1 3
21     1                           1   1     1             1     5
22                     1                     1                   2
23         1                                                   1 2
24 1       1       1 1 1   1         1           1               8
25   1                   1   1 1                   1         1   6
26       1           1 1             1 1 1             1         7
27                       1       1     1       1                 4
28       1 1               1     1                       1       5
29       1     1 2                                 1             5
30                     1                                     1 1 3
31       2   1     1         1   1 1   1 1         2             11
32       1         1 1                                         1 4
33   1   1     1 1       1                             1         6
34       1               1         1 1     1               1     6
35                                               1               1
36                               1 1     1     1                 4
37                             1                     1   1       3
38                   1 1 1                   2                   5
39 1                     1           1 1           1             5
40 1     1           1         1 1         2               1 1   9
41     2                   1       1                             4
42         1           1 1 1         2     1             1       8
43               1         1   1   1 1 1         2               8
44                         1 1 2             1 1   1             7
45   1             1   1                               1       1 5
46                 1   1 1   1     1 1     1               2   1 10
47                     1     1     1           1 1       1       6
48       1 1 1             1                 1         3     1   9
49                 1       1                                     2
50         1                                       1 1           3
51     1                                 1 1         1           4
52   1       1                               1     1     1       5
53           1                       2                           3
54     1           2 1 1         1 1   1                     1   9
55             1           1         1     1       1   1   1     7
56       1   1     1           1 1                               5
57 1 1         2               1       1                     1   7
58   1     1 1 1   1                   1       1         1       8
59             1     1                           1 1           1 5
60     1         1 1     1               1   1   1               7
61       1 1 1 1     1             1   1       2       1       1 11
62     1         1             1 1   1       1                   6
63   1                                                           1
64           1             1 1               1       1       1   6
65   1           1           1                             1     4
66     1         1                                               2
67   1 1     1                                   1 1   1         6
68 1 1 1   1           1       1       1       1       1         9
69                   1 1       1 2                   1       1 2 9
70       1                                 1                     2
71               1                 1               1             3
72           1     1         1       1   1       1             1 7
73           1             1 1           1   1                   5
74                       1   1                 1   1 1           5
75   1             1                             1   1           4
76 1         1       1             1           1 1       1     1 8
77       1               1   1   1     1       1           1     7
78                     1 1 1                         1       1   5
79                         1             1             1     2   5
80                   1   1       1                               3
81     1                                 1   1                 1 4
82         1                   1                   1             3
83     1 1     1           1 1           1   2         1         9
84           2 1 1           1     1                       1     7
85         1                         1       1                   3
86               2   2       1                   1               6
87     1   3         1 1             1     1 1 1 1 1 1           13
88       1                                 1   1                 3
89 1   1         1   1           1                         2   1 8
90 1                                                         1   2
91               1   1         1                           1 1   5
92 1                                                   1         2
93 1         1                                           1     1 4
94 2 1     1     1               1         1             2   1   10
95                 1     1                                     1 3
96 1 1           1               1       1     1           3     9
97             1   2       1       1   1 1           1           8
98 1           2             1             1                     5
99       1                               1     1                 3
loading
Đang tải dữ liệu...