THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
9
-
4
13
-
4
16
-
4
20
-
4
23
-
4
27
-
4
30
-
4
4
-
5
7
-
5
11
-
5
14
-
5
18
-
5
21
-
5
25
-
5
28
-
5
1
-
6
4
-
6
8
-
6
11
-
6
15
-
6
18
-
6
22
-
6
25
-
6
29
-
6
2
-
7
6
-
7
9
-
7
13
-
7
16
-
7
20
-
7
23
-
7
Tổng
00   1 2               1   1                                     5
01                       1   1       1       1       1 1   1     7
02   1       1                               1                   3
03       1   1       1   1                                       4
04       1         1                         1                   3
05     1                 1                           1   1     1 5
06       2 1         1   1                       1               6
07     1         1     1     1 2 1   1     1 1   1       1 1     13
08 1           1     1           1   1                           5
09                 1                 1 1             1       1   5
10 1   1 1                                             1   1     5
11           1             1     1 1       1   1                 6
12 1                 1       1 1   1     2         1     1       9
13 1   1   1                   1   1             1           1 1 8
14       2                                           1       1   4
15 1 1     1             1                     1                 5
16           1 1               1       1 1                   1 1 7
17 1       1                         1               1           4
18           1 1 1   1                 1         1             1 7
19       2   1   1 1     1   1   1   1                   1   1   11
20   1       2     1     1 1     1       1                       8
21                                 1         1             2     4
22   1                                                 1         2
23           1           1                       1               3
24         1                               2 1                 1 5
25                                     1 1         1             3
26         1 2 1       1     1           1 2           1   1 1   12
27         1           1       1 1         1           1         6
28 1               1       1   1           1 1           1       7
29     1                         1   1                       1 1 5
30         1     1 1                     1             1       1 6
31       1                       1               1 2             5
32         1     1   1     1                           1     1 1 7
33 1               1 1       1         1                         5
34     1         1   1     2                 1             2     8
35 1 1         1         1   1     1                             6
36                 1       1                 1         2         5
37     1                               1         1       1       4
38   1         1     1       1   1     1 1                       7
39   1                           1 1                   1         4
40         1         1               1 1         1           1 1 7
41   1     1   1       1     1         1     1 2   1             10
42 1   1       1                     1                   1       5
43   1         1             2 1       1                         6
44 1   1               1                                       2 5
45     1                   1         1     1 1 1             1   7
46                 1               1 1                       1   4
47                     1                     1     1         1   4
48                   1 1 1                                 1     4
49         1     1             1       1 1       1     1         7
50           1                         1 1               1       4
51       1 1                     1           1                   4
52                       1           1             2             4
53                 1                               1 1           3
54             1     1 1                                         3
55                   1         1             1                   3
56     1 1       1         1 1                             1   1 7
57 1                 1   1 1 1 2               1             3   11
58 1                 1               1     1                     4
59         1                   1         1               1     1 5
60                                                               0
61                 1                       2           1 1       5
62         1       2         1                 1         1       6
63           1                 1   1     1     2     1   1 1     9
64   1     1                               1     1   1           5
65               1                         1   1 1         1     5
66                               1   1   1                 1     4
67   1         2             1                                   4
68               1       1                       1 1           1 5
69     1       2                                   1 1 1 1       7
70         1     1     1         1 1           2                 7
71                                               1         1     2
72               1                 1                             2
73   1             1   1           1       1     1       1       7
74       1               1   1         1     1     2 1 1         9
75   1                     2   1 1                       1       6
76     1 1       1     1           1           1   1             7
77                   1               1                           2
78             1     1                   1       1     1 1       6
79     1                 1         1           1     1           5
80 1     1         1                           1     1     1 1   7
81                                           1     1       1     3
82                     1             1         1     1           4
83 1                                                             1
84     1     1 1           1 1                   1             1 7
85       1                       1 1 1               1 1 1       7
86   2       1                 1                                 4
87                     2               1       1 1   2           7
88         1 1   1                 1   1             1       1   7
89                         1     1   1 1 2               1 1     8
90                       1 1             1         1 1     1     6
91           1 1   1             2 2               1           1 9
92 1             1             1       1     1     1             6
93 1             2         1                 1                   5
94                   1   1                                       2
95     1 1               1   1             1                   1 6
96       1         1           1   1   1   1                   1 7
97                 1   1   1             1                       4
98   1         1 1                                     1         4
99 1 1       1         2                   1   1 1     1     1   10


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...