THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

  Ngày
\
Cặp số
17
-
1
20
-
1
24
-
1
27
-
1
31
-
1
3
-
2
7
-
2
10
-
2
14
-
2
17
-
2
21
-
2
24
-
2
28
-
2
2
-
3
6
-
3
9
-
3
13
-
3
16
-
3
20
-
3
23
-
3
27
-
3
30
-
3
3
-
4
6
-
4
10
-
4
13
-
4
17
-
4
20
-
4
24
-
4
27
-
4
1
-
5
Tổng
00                             1                       1 1       3
01   1   1               1                                       3
02                           1         1 1           1           4
03   1   1     1             1   1                   1           6
04           1 1   1       1                   1                 5
05                                         1       1       1     3
06           1     1   1             1                 1         5
07 1   1   1           3       1     1   1                   1   10
08                         1       1       1         1 1 1     1 7
09             1 1     1             1       1               1   6
10                       1                       1               2
11 1 1       2         2                     1         1       1 9
12       1                       1               1               3
13 1         1                 1     1     1   1         1       7
14 1     1                               1 1                     4
15         1       1         1   1   1                           5
16                   1                       1   1       1     1 5
17       1                                     2                 3
18                 1       1                     1   1 1     1   6
19   1 1                                     2                   4
20     1                                     1                   2
21         1       1 1 1         1     1     1           1       8
22             2   1     1             1       1   1             7
23 1       1   2           1                                 1   6
24 1 1           1 1       2 1                     1 1       1   10
25                   1                                 1         2
26             1               1   1                       1     4
27     1 1                           1                           3
28     1             1     1         1                     1 1   6
29 1     1   1       1       1           2   1             1     9
30             1           1       1                             3
31   1 1             1                     1   1           2   1 8
32           1 1 1         1           1     1     1       1     8
33                 1     1   1         1 1             1   1     7
34                   1     1 1 1           1               1     6
35   1   1 2       1                             1               6
36 1               1 1 1               1                         5
37 1                       1           1                         3
38             1         1                                       2
39                           1     1 1         2   1 1           7
40                 1 1             1             1   1     1     6
41     1           1     1   1                           2       6
42               1 1       1 1             1   1 1 1         1   9
43 1                 1     1           1                         4
44 1     1 2 1   1           1 1           1   1 1               11
45     1 1   1                     1               1   1         6
46                     1 1       2     1       1   2             8
47   2   1                 1             1   1                   6
48                               1   1                     1 1 1 5
49 1                   1       1 1     1                         5
50 1 1       1 1                           1                 1   6
51   1 1                     1       1   1   1           1       7
52     1 1             1           1                   1       1 6
53   1                                                         1 2
54 1                   2 1                         1     1       6
55     1                                 1   1   1               4
56   1                 1                                   1   1 4
57                   1           1     2             1 1         6
58                     1 1         1                   1     1 1 6
59                   1         1                                 2
60     1     1     1                                     1       4
61     1     1   1                 1     1         1       1 1 1 9
62         1   1         1                               1       4
63         1 1                   1   1                 1         5
64                           1 1   1     1       1             1 6
65 1               1             2 1       1   1       1         8
66                             1 1                       1       3
67                                   1         1 1     1 1     1 6
68               1                                   1 1 1   1   5
69             1                 1               1               3
70   2 1           1           2                   1       1     8
71                   1     1         1   1 1     1               6
72           3                     1 1                         1 6
73                             1           1                   1 3
74               1     1   1 1     1     1         1             7
75                         1             1   1 1 2     1         7
76                 1               1   1 1       1   1         1 7
77   1     1     1       2       1 1               1       1     9
78 1       1         1   1         1 1       1     1             8
79     1                 1               1 1   1                 5
80             1             1 2 1                               5
81                           1             1   1         1       4
82         1       1                   1                     1   4
83 1   1         2                                 1     1 1     7
84   1     1                                 1                 2 5
85         1                           1           1         1   4
86   1   1       1       1                 1                     5
87     2   1                                   1         1   3   8
88       2                         1   1   1               1     6
89                   1   1     1                 1   1   1       6
90               1                               1   1           3
91       1               1 1                                     3
92               1                   1 1       1     1           5
93             1       1       1   1                 1         1 6
94 1     1 1 1 1 1   1       1 1       1 1   1       2 1     1   16
95           1       1           1   1                           4
96                           1   1                   1 1         4
97             1 1   1   1                                       4
98       1       2                           1     1 1           6
99         1                         1   1 2 1             1     7
loading
Đang tải dữ liệu...