THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

  Ngày
\
Cặp số
25
-
10
28
-
10
1
-
11
4
-
11
8
-
11
11
-
11
15
-
11
18
-
11
22
-
11
25
-
11
29
-
11
2
-
12
6
-
12
9
-
12
13
-
12
16
-
12
20
-
12
23
-
12
27
-
12
30
-
12
3
-
1
6
-
1
10
-
1
13
-
1
17
-
1
20
-
1
24
-
1
27
-
1
31
-
1
3
-
2
7
-
2
Tổng
00                     1               1 1     1                 4
01     1     1                       1   1       1   1   1       7
02           1                     1       1                     3
03                         2     1 1     1 1 1 1     1   1     1 11
04       1 1                               1                 1 1 5
05   1           1                                               2
06 1     1           1                         1             1   5
07       1     1       1     1             1       1   1   1     8
08 1                                     1     2                 4
09         1     1 1                 2         1               1 7
10               1   1       1 1                                 4
11   1                           1                 1 1       2   6
12                       3   1                           1       5
13               2   1   1     1     1   2         1         1   10
14 1         1       1         1                   1     1       6
15                                         1   1           1     3
16                 1 1                                           2
17         1     2   1     1 1   1   1                   1       9
18   1                 1   1 1             1     1               6
19                           2       1 1     1       1 1         7
20   1   1 2         1   1 1 1         1               1         10
21         1       1                             1         1     4
22   1   1             1     1     2                           2 8
23       2         1   1   1 1     1               1       1   2 11
24 1     1         1   2                   1       1 1           8
25             1                                                 1
26         1           1     1   1   1                         1 6
27 1   1               1               1               1 1       6
28     1           1                             1     1         4
29 1           1   1 1             1               1     1   1   8
30 1 1                                     1     1             1 5
31                 1     1 1 1 1   1   1         1   1 1         10
32       1                         1                         1 1 4
33                   1               1 1   1 1                   5
34       2   1                 1                                 4
35     1                   2                         1   1 2     7
36                               1           3     1             5
37 1 1             1               1 1             1             6
38                       1                                     1 2
39                   1               1                           2
40           1     1           2     1                           5
41   1 1                 1                             1         4
42   1             1                                             2
43                     1       1 1   1   1         1             6
44   1   1                       1                 1     1 2 1   8
45     1                 1   1   1 2   2     1   2     1 1   1   14
46   1     1         1   1       1               1               6
47             1 1                           1       2   1       6
48             1       1   1                                     3
49 1           1                   1               1             4
50     1               1               1           1 1       1 1 7
51             1   1     1                           1 1         5
52                   1                   1     1       1 1       5
53       1       1                                   1           3
54     1         1                                 1             3
55           1 1               1                       1         4
56         1                         1       1       1           4
57           1                 1     1         1 1               5
58                                               2               2
59   1     1     1                       1       1               5
60       1 1           1         1               1     1     1   7
61       1         1                                   1     1   4
62     1                                 2 1               1   1 6
63     1   1 2 3 1   1     1     1 1                       1 1   14
64 1 1     1 1 1 1     1   3   2     1     1                     14
65         1     1                 1       1 1     1             6
66       1   1 1               1 1     1                         6
67 1         1                                                   2
68   1 1                     1   1                               4
69           1   1     1                         1             1 5
70 2               1           1         2     1     2 1         10
71             2     1   1                                       4
72           1   1   1   1 1                                 3   8
73     1           1     1 1     1                               5
74   1                 1           1         2                   5
75 1         1     1 1       1   1       1     1 1               9
76           1           1                   1                   3
77     1           1           1                     1     1     5
78   1                           1 1   2   1       1       1     8
79         1                             1 1   1       1         5
80         1         1             1                           1 4
81         1                                   1                 2
82                           1     1                       1     3
83   1                                     1       1   1         4
84       1     1         1 1                 1   1   1     1     8
85                       1             1   1               1     4
86                                       1           1   1       3
87     2     1     1     1             1     1         2   1     10
88                     1               1 1               2       5
89 1         1 1               1 1       1 1                     7
90         1                                     1               2
91                                     1       1         1       3
92 1           1 1                           2 1                 6
93     1                               1                       1 3
94       1                     1       1           1     1 1 1 1 8
95   1                 1                                     1   3
96 2   2                     1 1                                 6
97               1         1 1       2         2               1 8
98                                   1                   1       2
99                   1           1         1 1 1           1     6
loading
Đang tải dữ liệu...