XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
30
-
8
3
-
9
6
-
9
10
-
9
13
-
9
17
-
9
20
-
9
24
-
9
27
-
9
1
-
10
4
-
10
8
-
10
11
-
10
15
-
10
18
-
10
22
-
10
25
-
10
29
-
10
1
-
11
5
-
11
8
-
11
12
-
11
15
-
11
19
-
11
22
-
11
26
-
11
29
-
11
3
-
12
6
-
12
10
-
12
13
-
12
Tổng
00     1       2 1 2                   1             1       1   9
01                                 1 1 1           1       1     5
02     1 1 1     1 1     1       1                               7
03     1       1 1 1         1           2         1             8
04                                 1 1                           2
05             1         1                       1               3
06 1                               1 2   1             2         7
07                     2       1                           1     4
08   1           1   1     1       2                             6
09     1                 1                           1           3
10                             1           1             2   1 1 6
11                     1                       1 1   1       1   5
12         1                     2               1             1 5
13   2     1             1             1   1             1     2 9
14                       1             1       1   1   1         5
15           1         1 1       1       1   1   1     1       1 9
16 1   1       1             1                       1           5
17                           1                       1           2
18         1                             1     1                 3
19                 1 1   1     1 2                 1   1         8
20           1               2         1                         4
21 1       3                 1                             1     6
22 1                   1         1         1         1           5
23 1                       1       1                 2           5
24             1           1 1   1 1 1         1   2     1     1 11
25 1   1     1                                   1               4
26             1     1             1   1       2                 6
27       1               1       1                         1     4
28                         1                                     1
29                     1       1         1             1         4
30       1             1           3                   1       1 7
31       1                       1         1         1         1 5
32 1   1                         1                               3
33   1               1         1     1                           4
34           2 1               1                                 4
35     1     1 1 1 2 1 1 1                         1       1 1   12
36   1                       1                                   2
37       1               1                 2 2               1   7
38               1 1         1   1           1                   5
39       1       1       1 1             2                 1   1 8
40     1           1           1           1                   1 5
41         1             1               1     1                 4
42                   1                       1         1       1 4
43               1 1   1                     1                   4
44                                 1       1               1     3
45               1           1               1   2 1             6
46   1                                       1 1   1             4
47       1     1             1           1                 1     5
48         1             1                       1         1     4
49 2 1                               1       1 1   1         1 1 9
50 1                                       1     1 1             4
51           1     1                 1             1 1   1       6
52                           1                             1     2
53 2           1     1         1                     1     1     7
54   1                               1                 1         3
55         1                                       1             2
56   1     1                       1 1   1                       5
57     1       1     1 1   1   1     1     1 1     1     1       11
58     1       1           1               1             2   1   7
59   1       1                   2       1               1       6
60           1   1   1           1         1   1   1     1   1   9
61           1         1                     1                 1 4
62           1   1                 1   1 1               1       6
63 2 1                         1       1                   1   1 7
64         1     2     1     1       1                 1         7
65                         2                   1             1   4
66                   1 1   1                 1   2               6
67       2 1         1       1                         1 1       7
68         1       1         1     1       1                     5
69                   2 1         2     1                         6
70       2         1                   1               1   1     6
71             1 1 1           1           1   1         1       7
72             1                                 1     1 1   1   5
73 1             1   1     1 1 1                         1 1     8
74 1           1         1               1 1         1 1   1     8
75           1                                 1 1               3
76       1         1                                         1   3
77     1         1 1         1         1       1               1 7
78                         1                     2 1             4
79         1             1                           1       1   4
80                 1       1   4       1       1       1     1   10
81                                     1                   1     2
82         1 1             1                 1     1 1           6
83                                         2 1                   3
84   1     1       1 1   1     1             2                   8
85       1             1                       1       1         4
86           1       1     1             1               1 1   1 7
87     2 1 1 1             1                   1                 7
88                                 1                 1           2
89   1           1                     1                 1       4
90                                           1               1 1 3
91                   1   1       1                           1   4
92             2       1               1         1     1     1 1 8
93   1                                               1           2
94 2   1 2   1                       1 1                   1     9
95     1 1   1           1           1   1       1           1   8
96   2           1         1           1   1     1               7
97   1 1               1             2   1           1           7
98     1             1             1                     1   1   5
99   1   1   1         1   1 1 1   1 2 1 1   1 1   1 1 1         17

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...