THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

  Ngày
\
Cặp số
15
-
5
18
-
5
22
-
5
25
-
5
29
-
5
1
-
6
5
-
6
8
-
6
12
-
6
15
-
6
19
-
6
22
-
6
26
-
6
29
-
6
3
-
7
6
-
7
10
-
7
13
-
7
17
-
7
20
-
7
24
-
7
27
-
7
31
-
7
3
-
8
7
-
8
10
-
8
14
-
8
17
-
8
21
-
8
24
-
8
28
-
8
Tổng
00                       1         1   2             2     1 1 1 9
01 1           1 1       1         1   1 1       3   1           11
02                                 1             1       1       3
03                 1   1 1   1   1     1     1               1   8
04     1     1       1 1                   1               1     6
05     1   1             1         1                           1 5
06                                     1 1 1                     3
07         1 1 1   1       1     1             1             1   8
08   2       1     1   1 1     1     1                           8
09               1     1     1             2           1     1 1 8
10 1                 2                 1                         4
11                   1         1                                 2
12                                 1                     1       2
13           1 1               1               1 1 1   1 1 1     9
14       1             1           1 2 1       1   1     1 1     10
15   1 1 1                   1 2   1 1   1     1                 10
16       1       1       1           1 1             1     1 2   9
17         1 1   1                               1 1       1     6
18   1                             1               1             3
19                         1     1           1                   3
20     1             1                       1                   3
21               1   1     1             1       1   1           6
22   1                     1                   1                 3
23                                           1   1           1   3
24 1 1   1         1           1                                 5
25     1   1 1                   1         1             1       6
26 1 1             1 1 1             1                   2   1   9
27     1       1     1       1                 1   1   1       2 9
28       1     1                       1               1         4
29                               1                       1       2
30   1                                     1 1   1           1   5
31         1   1 1   1 1         2                               7
32 1                                         1         1         3
33     1                             1             1     1       4
34     1         1 1     1               1           1           6
35                             1                                 1
36             1 1     1     1                       1           5
37           1                     1   1         1 2   1       1 8
38 1 1 1                   2                           1         6
39     1           1 1           1                         1     5
40 1         1 1         2               1 1           1     1   9
41       1       1                             1           1     4
42   1 1 1         2     1             1       1                 8
43       1   1   1 1 1         2                               1 8
44       1 1 2             1 1   1             1 1               9
45   1                               1       1             1     4
46   1 1   1     1 1     1               2   1       1           10
47   1     1     1           1 1       1                         6
48       1                 1         3     1           1       1 8
49       1                                       1               2
50                               1 1               1             3
51                     1 1         1                             3
52                         1     1     1             1         1 5
53                 2                           1                 3
54 1 1         1 1   1                     1                     6
55       1         1     1       1   1   1       1               7
56           1 1                                     1 1         4
57           1       1                     1           1         4
58                   1       1         1                         3
59 1                           1 1           1       1           5
60     1               1   1   1                           1     5
61 1             1   1       2       1       1             1     8
62           1 1   1       1                         1         1 6
63                                                     1   1     2
64       1 1               1       1       1         1   1 1     8
65         1                             1     1                 3
66                                                     1   1     2
67                             1 1   1           1   1         1 6
68   1       1       1       1       1                           5
69 1 1       1 2                   1       1 2 1   1             11
70                       1                     1   1             3
71               1               1                 1     1   1   5
72         1       1   1       1             1   1               6
73       1 1           1   1                                   2 6
74     1   1                 1   1 1             1       1   1 1 9
75                             1   1           1   1 1 1   1     7
76 1             1           1 1       1     1                   6
77     1   1   1     1       1           1                       6
78   1 1 1                         1       1     1         1   1 8
79       1             1             1     2   1   1             7
80 1   1       1                                             1   4
81                     1   1                 1   1 1       1     6
82           1                   1             1             1 1 5
83       1 1           1   2         1             1     3 1     11
84         1     1                       1     1                 4
85                 1       1                             1       3
86 2       1                   1               1                 5
87 1 1             1     1 1 1 1 1 1                             9
88                       1   1                       1       1   4
89 1           1                         2   1               1   6
90                                         1           1 1       3
91 1         1                           1 1                 1   5
92                                   1               1           2
93                                     1     1         1     1   4
94             1         1             2   1           1         6
95     1                                     1           1       3
96             1       1     1           3             1         7
97       1       1   1 1           1               1 1           7
98         1             1                         1           1 4
99                     1     1                                 1 3
loading
Đang tải dữ liệu...