XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
9
-
11
13
-
11
16
-
11
20
-
11
23
-
11
27
-
11
30
-
11
4
-
12
7
-
12
11
-
12
14
-
12
18
-
12
21
-
12
25
-
12
28
-
12
1
-
1
4
-
1
8
-
1
11
-
1
15
-
1
18
-
1
22
-
1
25
-
1
29
-
1
1
-
2
5
-
2
8
-
2
12
-
2
15
-
2
19
-
2
22
-
2
Tổng
00   1 2         2   1       1   1         1 1                   10
01 1 1                                   1                       3
02   1   1     1   1         1     1         1   2               9
03       1               1 1           3       1 1 1 1   1       11
04         1 1       1               1                           4
05       1 1   1                                                 3
06           2     1                         1 1                 5
07       1                             2         1               4
08         1           1   1     1                           1   5
09         1           1 1     1 1           1                   6
10 1       1           1       1                                 4
11     1                     1       1           1     1         5
12                     1                         1   1         1 4
13           1   1 1 1     2 1         1   1       1             10
14       1           1         1                     1           4
15 1 1                   1       1             1     1           6
16         1                                   1       1   2 1   6
17         1                                       1             2
18                                 1     1             1         3
19 1   1 2                       1       1                   1   7
20           1     1           1           1                     4
21         1           1 1           1                           4
22                         1   1   1             1       1 1   1 7
23                 1         1     1 1   1   1         1   1     8
24   1 1       2 1   1     1               1             2 1     11
25                     1                               1         2
26   1                             1     1 1                     4
27 2                                     1         1             4
28       1                                 1   1       1         4
29           1                                 2   1         1   5
30 1 1     1                 1                         1     1   6
31               1                           1         1     1 2 6
32                               1           1                   2
33 1             1                     1                         3
34                 1                 1             1         1   4
35 1     1                         1     1           1           5
36             1             1                                   2
37       1       1                                     1         3
38         1         1     1   1               1 1 1         1 2 10
39 1 1   1           1     1               1   1     1       1 1 10
40     1     1     1                 1   1 1           2         8
41                       1   1           1             1         4
42   1               1         1           1       1           1 6
43 1 1         1   1   1   1   1   1   1 1 1   1         1       13
44       1                 1         1       1   1             1 6
45                       1       1       1         1   1     1   6
46                                 1 1 1           1     1       5
47       1                             1         1 1   1     2   7
48     1     1   1             1     1 1 1                       7
49           1 1       1             1                           4
50               1       1 1   1       1         2               7
51         1   1   1   1 1                         1 1     1     8
52 1   1   1     1   1   1 1         1                     1     9
53 1 1                             1       1               1     5
54                     1 1 1 2     1 1     1             1 1     10
55               2       2       1   1 1     1       1         1 10
56           1                   1     1       1 1     1   1 1   8
57           1   1     1                   1         1   1       6
58 1       1   1 1   1           1 1             1               8
59   1   1   1     1   1 1   1           1                       8
60 1             1                               1         2     5
61                                                     1 1     1 3
62 1       1 1 1       2       1 1                               8
63     1     1     2                               1             5
64                                                               0
65 1     1                     1           1   1 2               7
66   1       1               1             1       1     1       6
67                 1       1         1   1               1       5
68   1     1       2             1                         1     6
69           1         1     1           1 1           1         6
70       1                                               1       2
71             1                                     1         1 3
72                 1     1                   1       1 1         5
73             1     1 1       1                                 4
74 1   1                               1     1           1       5
75     1             1             3                       1     6
76         2                                     1             1 4
77     1             1       1                 1         1       5
78                                                       1       1
79       1     2 2   1           1                               7
80     2             1     1 1       1       1       1         1 9
81   1       1           2 1                         2           7
82                       1                   1     1       2 1 1 7
83   1                           1                           1   3
84                         1   1           1 1       1           5
85             2       1     1   1 1                             6
86     1         1                   1   1     1           1 2   8
87                                             1     2           3
88   1             1                           1   1             4
89             1     1                               1           3
90                     1       1             2             1     5
91       1               1             1 2               1   1   7
92                           1     1                             2
93     1   1                     1     1       1               1 6
94                                                       1       1
95     1       1             1   1 1       1 1                 1 8
96   1             1             1                               3
97     1             1         1             1 1                 5
98                   1     1   1     1             1           1 6
99           1                 1   1 1 1           1     1       7
loading
Đang tải dữ liệu...