THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
12
-
10
15
-
10
19
-
10
22
-
10
26
-
10
29
-
10
2
-
11
5
-
11
9
-
11
12
-
11
16
-
11
19
-
11
23
-
11
26
-
11
30
-
11
3
-
12
7
-
12
10
-
12
14
-
12
17
-
12
21
-
12
24
-
12
28
-
12
31
-
12
4
-
1
7
-
1
11
-
1
14
-
1
18
-
1
21
-
1
25
-
1
Tổng
00               1 1               2   1         1       1       7
01       2               1 1     1           1                   6
02 1         1               1     1           1       1       1 7
03                     1         1   1           1           1   5
04           1 1   1                                         1   4
05                           1         1     1       1           4
06   1     1     1 1                     1 1       1 2   1       10
07         1   1         1 1   1       1               1 1       8
08                         1                   1 1   1         1 5
09       1               1   1                             2 1   6
10       1     1       2                       1       1 1     1 8
11       1   1                     1                   1 1       5
12     1 1 1                                           1         4
13 1                           1 1 1         1       1           6
14     1 1           2     1   1         1 1   1   1   1         11
15     1                             1             1 1         1 5
16         1 1                       1     1     1   1           6
17 1         1         1       1               1                 5
18     1           1             1     1   1 1     1     1 1     9
19                         1                                     1
20         1                         1               1       1   4
21   1 1   2                 1     1           1     1           8
22         1       1         1         1               1         5
23               1   1                                           2
24   1       1                         1         1     1       2 7
25     1   1               1                   1 1           1   6
26             1         1               1                 1     4
27                       1         2         1                   4
28         1 1           1       2                         1     6
29                   1 1 1                 1         1           5
30         1 1                     1               1             4
31   1         1             1   1                     1         5
32         1     2                 1 1           1               6
33 1           2     1 1       1 2             1             1   10
34                 1   1                                         2
35       1 1 1           1   1               2     2 1           10
36       1     2       1                 1   1   1       1       8
37 1                               1                             2
38               1   2                                   1 2     6
39                           1 1           1                 1   4
40 1               1     1     1   1     1 1   1     1   1   1   11
41       1     1                               1           1     4
42                                                       1     1 2
43         1     1         1                                     3
44         1   1               1 1 1     1     1                 7
45                       1     1                       1         3
46 1         2                     1             1   1     1     7
47 1         1 1                       1                     1   5
48     1                   1               1     2       1       6
49   1             2             1   1         1             1 1 8
50       1       1           1         1     1     1   1         7
51   1                               2 1                   1     5
52     1       1 1               1       1   1       1 1   1   1 10
53             1   2             1             1                 5
54               1   1                 1                         3
55   1 1 1           2     1             1                 1   1 9
56     1         3           1   2             1     1           9
57           1       1                   1       1     1   1   1 7
58             1   1           1                   1     1   1   6
59                                                               0
60 1       2                 1         1 1     1 1     1     1   10
61 1                       1           1                     1   4
62   1                 1               1 1 1 1                   6
63                 1     1       1         1               1   2 7
64             1   1                 2     1                     5
65   1   1                   2   1     1 1         1   1 1       10
66         1 1         2                                       1 5
67                   1 1     1     1                             4
68   1 2         1 1 1                   1       1 2       2     12
69 1                       1         1         1   1             5
70       1                                   1                   2
71   1       1       1     1       2       1 1             1     9
72                       1     2     1           1               5
73                                       2                   2   4
74 1 1                 1                           2         1 1 7
75 1                     1 1   1     1                           5
76 1   1                 1                   1       1   1     1 7
77                 1         1 1                                 3
78                         1 1                     2   1       1 6
79 1                 1         1       1 1 1                     6
80   1   1   1                   1                               4
81                   1                             1   1   1     4
82                     1                     1                   2
83                                         1   1         1       3
84   1   1                                       1               3
85           1   1                     1     1       1         1 6
86     2 1     1 1                   1                           6
87     1                                   1             1       3
88             1                     1           1               3
89           1                           1                       2
90   1           1 1     1 1   1             1       1           8
91                 1     1 1         1 1     1                   6
92 1                       1   1     2                 1         6
93                       1   1             1                     3
94     2             1   1     1           1   1         1       8
95 1                 1 1                                         3
96 1 1                 1                   1                 1   5
97   2   1             2               1         1           1   8
98               1         1 1     1     1                       5
99                                                       1       1


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...