XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
5
-
10
9
-
10
12
-
10
16
-
10
19
-
10
23
-
10
26
-
10
30
-
10
2
-
11
6
-
11
9
-
11
13
-
11
16
-
11
20
-
11
23
-
11
27
-
11
30
-
11
4
-
12
7
-
12
11
-
12
14
-
12
18
-
12
21
-
12
25
-
12
28
-
12
1
-
1
4
-
1
8
-
1
11
-
1
15
-
1
18
-
1
Tổng
00           1           1 2         2   1       1   1         1 10
01       1             1 1                                   1   4
02   1       2     2     1   1     1   1         1     1         11
03                           1               1 1           3     6
04   1                         1 1       1               1       5
05                           1 1   1                             3
06       1         1             2     1                         5
07             1   1 1       1                             2     6
08     1                       1           1   1     1           5
09   1       1     1           1           1 1     1 1           8
10               1     1       1           1       1             5
11         1       1       1                     1       1       5
12     1         1                         1                     3
13   1           1               1   1 1 1     2 1         1   1 11
14     1                     1           1         1             4
15           1     1 1 1 1                   1       1           7
16   1   1   1       1         1                                 5
17                             1                                 1
18 2 1                                                 1     1   5
19                     1   1 2                       1       1   6
20       2     1                 1     1           1           1 7
21     1       1               1           1 1           1       6
22             2                               1   1   1         5
23         1       1                   1         1     1 1   1   7
24           1           1 1       2 1   1     1               1 9
25   1                                     1                     2
26           3   1 3 1   1                             1     1 1 12
27                     2                                     1   3
28       1     1             1                                 1 4
29                   1           1                               2
30                     1 1     1                 1               4
31             1                     1                           2
32                   1                               1           2
33           1         1             1                     1     4
34           1                         1                 1       3
35 1                   1     1                         1     1   5
36       1     2                   1             1               5
37     1       1 1   1       1       1                           6
38       2   1                 1         1     1   1             7
39 1               1   1 1   1           1     1               1 8
40                         1     1     1                 1   1 1 6
41       1           1                       1   1           1   5
42                 1     1               1         1           1 5
43                     1 1         1   1   1   1   1   1   1 1 1 11
44                           1                 1         1       3
45   1 1   1         1                       1       1       1   7
46         1                                           1 1 1     4
47               2           1                             1     4
48             1           1     1   1             1     1 1 1   8
49   1               2           1 1       1             1       7
50             1                     1       1 1   1       1     6
51               1             1   1   1   1 1                   6
52 1   1   1           1   1   1     1   1   1 1         1       11
53         1           1 1                             1       1 5
54                                         1 1 1 2     1 1     1 8
55   1 1                             2       2       1   1 1     9
56 2       1                     1                   1     1     6
57                   1           1   1     1                   1 5
58                     1       1   1 1   1           1 1         7
59                       1   1   1     1   1 1   1           1   8
60 1 1                 1             1                           4
61       1 2     1                                               4
62         1     1     1       1 1 1       2       1 1           10
63       1   1       1     1     1     2                         7
64     1                                                         1
65   1   1         2   1     1                     1           1 8
66     1             1   1       1               1             1 6
67                 1                   1       1         1   1   5
68         1   2         1     1       2             1           8
69                 1 1           1         1     1           1 1 7
70                           1                                   1
71 1                 1             1                             3
72                                     1     1                   2
73           1   1                 1     1 1       1             6
74               1     1   1                               1     4
75   1     2         1     1             1             3         9
76 1               1 1         2                                 5
77 1   1       1           1             1       1               6
78       1 1                                                     2
79     1 1                   1     2 2   1           1           9
80                         2             1     1 1       1       6
81             1         1       1           2 1                 6
82   1   2 1   1                             1                   6
83 1                     1                           1           3
84     2     1   1                             1   1           1 7
85                                 2       1     1   1 1         6
86                         1         1                   1   1   4
87 1 1 1                                                         3
88 1             1       1             1                         4
89           1                     1     1                       3
90     1   1     1                         1       1             5
91   1     1 1 1 1           1               1             1 2   10
92       1 1                                     1     1         4
93                         1   1                     1     1     4
94   1           1                                               2
95                         1       1             1   1 1       1 6
96 1                     1             1             1           4
97     1                   1             1         1             4
98 1 1 1                                 1     1   1     1       7
99 2             1               1                 1   1 1 1     8
loading
Đang tải dữ liệu...