THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
29
-
12
1
-
1
5
-
1
8
-
1
12
-
1
15
-
1
19
-
1
22
-
1
26
-
1
29
-
1
2
-
2
5
-
2
12
-
2
16
-
2
19
-
2
23
-
2
26
-
2
2
-
3
5
-
3
9
-
3
12
-
3
16
-
3
19
-
3
23
-
3
26
-
3
30
-
3
2
-
4
6
-
4
9
-
4
13
-
4
16
-
4
Tổng
00         2           1                           1         1 2 7
01               1       1                                       2
02                 1                     2     1             1   5
03   1             1                   2   1                     5
04     2 1                   1 1                   1             6
05           1         1                         1             1 4
06                       1   1             1       2     1       6
07     1             1             1     1                     1 5
08       1           1                   1 2 1       1     1     8
09                                                               0
10                       1                                 1   1 3
11       1 1 1             1     1 1                             6
12       1                 1 1 1   1   1     1           1 1     9
13     1                       1       1                   1   1 5
14                 1 1                       1                   3
15 1         1   1 1                 2 1   1       1     1 1 1   12
16               1         1   1                     1           4
17           1           1       1   1 2       1       1   1     9
18   1           1 1           1       1     1 1                 7
19             2           1   1           1                     5
20 1         1 1 1     1                           1 1   1   1   9
21   1                   1         1                   1         4
22                                             1             1   2
23 1                               2           1                 4
24       1 1           1 1       1         1       1 1   2       10
25 1 1   1     2       1                                         6
26                         2 1       1   1 1 2 2                 10
27                     1                             1           2
28             1         1               2                 1     5
29                 1   1                                       1 3
30                             1                                 1
31   1 2                       1   1                             5
32             1 1 1   1     1     1                             6
33       1   1                   1   1   1       1         1     7
34                                     1                       1 2
35   1                   1                   1   1         1 1   6
36 1     1             1 1 1           1                         6
37 1             1             1     1               1   1     1 7
38     1   1       1         1         1       1         1   1   8
39         1         1         2         1             1     1   7
40       1     1 1           1       1   1 1             2       9
41                                                       1   1   2
42 1         1             1 1         1         1         1   1 8
43                         2                   2   1         1   6
44               1   2             1       1               1   1 7
45   1       1 1 1                                     2       1 7
46 2   1                         1 1           1     1           7
47                       1     1 1                     1         4
48     1     1                                 1                 3
49       1             1       1     1 1   1 1                   7
50               1 1             1     1     1                   5
51   1       1       1                                           3
52       2           1 1                     1                   5
53 1                                 1   1   1   2 1     1       8
54             1 1     1                           1             4
55               1           1         1           1 1           5
56     1   1         1       1         1         1             1 7
57 1   1           1 1                                     1     5
58   1   1   1           1                             1   1     6
59         1         1   1 1                 1                   5
60   1   1         1                     1   1                   5
61                             1               1   1             3
62   3     1                                 1       1           6
63     1                 1         1 1                           4
64 1           1   1 1 1           1                         1   7
65     1       2         1 1         1                 1         7
66 1       1               2               1 1                   6
67                 1   1         1         1     1     1     1   7
68                               1     1           1             3
69         1                                                   1 2
70 1         1                         1 1 1         1 1         7
71   1       1     1     1           1   1         1 1           8
72     1 1 1   1                 1 1                 2           8
73     1       1 1     1                                     1   5
74               1   1                               1 1 1       5
75                           1   1 1 1   1             1     1   7
76                 1                 1   1       1             1 5
77 1 1 1                 1   2                                   6
78   1                                       1 1                 3
79   1         1       1         1   1             1           1 7
80     1                           1           1     2   1 1     7
81           1                   1                   1           3
82                           1     1                             2
83         1   1           1 1 1                       1   1     7
84                                               1             1 2
85                 1     1   1                         1         4
86                   1 1                       1             2   5
87 1                         1   1                 1             4
88               1 1           1     1                   1       5
89       1 1   1           1                     1               5
90           1                                   1   1           3
91           1                                                   1
92       1 1                   1   2             2       2 1     10
93           1                       1           1     1   1     5
94               1   1   1               1 1 1                   6
95 1       1         1           2   1           2     2       1 11
96   1   1 2 1   1   1     1 1   1         1 1 1   1             14
97     1           1 1 1   1             1     1       1         8
98                             1           2     1           1   5
99 1                             1                 1     1 1 1   6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...