THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
16
-
7
20
-
7
23
-
7
27
-
7
30
-
7
3
-
8
6
-
8
10
-
8
13
-
8
17
-
8
20
-
8
24
-
8
27
-
8
31
-
8
3
-
9
7
-
9
10
-
9
14
-
9
17
-
9
21
-
9
24
-
9
28
-
9
1
-
10
5
-
10
8
-
10
12
-
10
15
-
10
19
-
10
22
-
10
26
-
10
29
-
10
Tổng
00                       1           1         1   1             4
01 1                                                       2     3
02                             1 1   1 1   1         1         1 7
03         1         1         1                 1 1             5
04       1 2     1   1     1           1                       1 8
05     1                     1       1                           3
06             1 1       1                   1     1   1     1   7
07 1           1       1 1   1       2           1           1   9
08           2   1             1     1 1                         6
09   1       1               1     1                       1     5
10 1             1           1     1               1       1     6
11                   1         1                           1   1 4
12           1     1   1           1 1         1         1 1 1   9
13   1 1 1           1 1                             1           6
14   1                           1         2             1 1     6
15                                 1 1                   1       3
16   1 1     1                                               1 1 5
17           2   1 1                     1 1   1     1         1 9
18     1             1                   1               1       4
19   1             1                   1   1                     4
20                 1                                         1   2
21 2       2   1 1     1                 1 1   2       1 1   2   15
22           1 1                                   1         1   4
23         1                                                     1
24     1   1   1 1 1             1         1     1 1   1       1 11
25             2       1 2   1   1                       1   1   9
26 1 1   1         1                         1   1               6
27         1       1 1             1                             4
28                     1   1                       1         1 1 5
29   1 1                 1 1 1                                   5
30     1 1       2         1                                 1 1 7
31         1 1                           3             1         6
32   1 1               1           1           1             1   6
33                     1       1 1     2       1     1           7
34 2     2                 1   1     1           1               8
35       1             1             1           1 1       1 1 1 8
36                 1   1     1   1         1 1             1     7
37           1     1     2         1                 1           6
38       1     1   1 1   1       2         1                     8
39                         1           1 1                       3
40   1 1                   1 1   1       1   1       1           8
41                   1     1   1                 1         1     5
42           1                         1 1                       3
43                                                           1   1
44     2 1   1 1           1                                 1   7
45   1               1 1             1   1                       5
46   1   1                       1   1               1         2 7
47   1     1         1       1                   1   1         1 7
48 1           1   1   1             1         1         1       7
49                 1                                   1         2
50                                 1           1           1     3
51         2           1         1                     1         5
52               1       1   1           1       1       1       6
53                                                               0
54                       1     1   1         2                   5
55                       1         1                   1 1 1     5
56 1   1                   1       1   1                 1       6
57   3           1     1     1 1                               1 8
58                         1           1     1                   3
59     1                   1         1   1       2               6
60           1       1                 1             1       2   6
61                   1   1           1               1           4
62                 1 1         1   1           1       1         6
63 1                 1       1             1                     4
64           1                           1   1                   3
65 1                 1 1         1                     1   1     6
66 1             1 1           1         1                   1 1 7
67               1     1   1                 1 1                 5
68     1     1                       1   1             1 2       7
69       1     1               1 1             1   1 1           7
70                             1                 1         1     3
71 1     1     1         1         1       1           1       1 8
72           1 1                                                 2
73                         1   1       1           1             4
74         1       1               1   1   2 1   1   1 1         10
75                           1     1                 1           3
76                       1     1                     1   1       4
77             1 1           1         1         1               5
78                 1       1   2   1           1   1             7
79         1   1                               1   1 1           5
80 1 1   1                 1     1   1       1         1   1   1 10
81 1                 1   1                 1                     4
82                   1                 1   2       1             5
83       1 1                                       2             4
84     1         1                 1     1 1           1   1     7
85                         1     1             1 1             1 5
86                                             1         2 1     4
87                           1                   1 1     1       4
88   1         1                                                 2
89 1                         2   1           1     1           1 7
90 1               1             1                     1         4
91     1 1                             1   1   1 1               6
92             1 1     1                       1   1 1           6
93               1                           1   1               3
94                       2     1 1   1       1           2       8
95     1 2 2   1     1 1     1         1             1           11
96     1                   1             2   2       1 1         8
97           2     1               1         2         2   1     9
98                                     1                         1
99   1   1 1     1                                               4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...