THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
14
-
12
17
-
12
21
-
12
24
-
12
28
-
12
31
-
12
4
-
1
7
-
1
11
-
1
14
-
1
18
-
1
21
-
1
25
-
1
28
-
1
1
-
2
4
-
2
8
-
2
11
-
2
15
-
2
18
-
2
22
-
2
25
-
2
1
-
3
4
-
3
8
-
3
11
-
3
15
-
3
18
-
3
22
-
3
25
-
3
29
-
3
Tổng
00 1         1       1           1 1 1       2                   8
01       1                     2                                 3
02         1       1       1   1                       1         5
03           1           1   1                             1     4
04                       1               1           1     1     4
05 1     1       1                     1   1   1   1   1         8
06   1 1       1 2   1                         1                 7
07 1               1 1         1   1         1   1         1     8
08         1 1   1         1       1 2       1       1           9
09                     2 1   1           1                     1 6
10         1       1 1     1                 1                   5
11                 1 1       1   2                           1   6
12                 1         1       1   1                     1 5
13       1       1                   1   1     1 1 1   1 1 1     10
14   1 1   1   1   1                                           1 6
15             1 1         1 1   1             1       1 1       8
16     1     1   1           1   1                               5
17         1                                                 1   2
18 1   1 1     1     1 1         1     1   1 1                   10
19                           1   1                               2
20               1       1   1       1               1           5
21         1     1             2 1 1                             6
22 1               1                                           1 3
23                                           1           1   1   3
24 1         1     1       2 2                       1 1         9
25         1 1           1                       1               4
26   1                 1     1             1       2       1     7
27       1                                               1   1 1 4
28                     1                   1 1     1   1         5
29     1         1                                               2
30             1                         1       1         1     4
31                 1           1           1   1 1 2       1   2 10
32           1                     1                             2
33         1             1       1       2   1         1         7
34                             1                                 1
35       2     2 1                           1   1               7
36   1   1   1       1           1       1       1 1 1           9
37                                       1               1       2
38                   1 2               1     1     1     1       7
39     1                 1     1           1 1 2     1       1   9
40   1 1   1     1   1   1         2                   1       1 10
41         1           1         1       1   1         2 1 1     9
42                   1     1         1                 1 2   1   7
43                                 1             1 1             3
44   1     1                               2                 1   5
45                 1         1       2     2                     6
46           1   1     1               1                         4
47 1                     1         1       1             1     1 6
48     1     2       1                             1   1     1   7
49         1             1 1                     1     1   1 1 1 8
50 1     1     1   1                               2 1       1   8
51 1                   1         1         1 1   1 1             7
52   1   1       1 1   1   1         1                           7
53         1                       1   1                       1 4
54 1                                           1         1       3
55   1                 1   1                       1         1   5
56         1     1             1     1           1       1       6
57   1       1     1   1   1         1   1   1                   8
58             1     1   1       1                               4
59                               1                               1
60 1 1     1 1     1     1       1       1               1     1 10
61 1                     1             1                         3
62 1 1 1 1                   2         1                       1 8
63     1               1   2         1                           5
64     1                           1                     1     1 4
65 1 1         1   1 1                               1       2   8
66                         1             1   1                   3
67                                   1 1   1                     3
68   1       1 2       2     1 1               1               1 10
69         1   1               1       1                 1       5
70       1                         1         1         1         4
71     1 1             1               1 1                 1     6
72           1                 1 1     1       1 1   1           7
73   2                   2         1                 1           6
74             2         1 1   1                                 5
75                                     1                         1
76       1       1   1     1   1           2   1                 8
77                                       1                 1     2
78             2   1       1     1 1   1             1 1         9
79 1 1 1                               1           1           1 6
80                           1 1     1         2             2   7
81             1   1   1             1               1           5
82       1                             1                 1       3
83     1   1         1       1       1         1           2     8
84           1                           1       1 1 1           5
85 1     1       1         1 1             1         1       1   8
86                                 1           1 2   1 1         6
87     1             1                         1     1 1         5
88           1                     1   1           1       1     5
89   1                                     1   1                 3
90       1       1                                           1   3
91 1     1                                       1       1 1     5
92                 1                       1 1 1 1     1         6
93     1                               1                         2
94     1   1         1           1   1                     1     6
95                                 1   1         1             1 4
96     1                 1                           1           3
97 1         1           1         1                 1         1 6
98   1                         1         1               1 1 1   6
99                   1         1         1                 1     4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...