XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
7
-
5
10
-
5
14
-
5
17
-
5
21
-
5
24
-
5
28
-
5
31
-
5
4
-
6
7
-
6
11
-
6
14
-
6
18
-
6
21
-
6
25
-
6
28
-
6
2
-
7
5
-
7
9
-
7
12
-
7
16
-
7
19
-
7
23
-
7
26
-
7
30
-
7
2
-
8
6
-
8
9
-
8
13
-
8
16
-
8
20
-
8
Tổng
00       2               1 1       1                 1 1     1   8
01       2       1                                   1       1   5
02   1                           1                               2
03     1 1     1                 1                             1 5
04             2       1   1 1                                   5
05           1       1           1   1           1 1       2     8
06                     1   1     1 1         1               1   6
07                     1                   1   1                 3
08                         1                 1             1     3
09             1         1                   1 1             1   5
10     1             1   1     1 1     1                   1     7
11       1             2       1     1           1 1             7
12         1         1         2           2                     6
13         1     1 1                     1               1   1   6
14 1       1       1   1             1 1                       1 7
15               1     1       1             1   1               5
16   1                   1       1           1                   4
17       2                 1 1   1       1 1                     7
18                                       2                     1 3
19               1                     1               2     1   5
20 1   1                   1   1 1                               5
21               1               1   1   1                       4
22           1                       1         1   1 1     1     6
23 1       1         1   1     1   1                         1 1 8
24   1   1   1     2                     1   1                 1 8
25                           1   1   1 2                       2 7
26   1                                     1     1               3
27               1         1       1       1     2 1           1 8
28     1     1   1           1             1         1 1   1   1 9
29 1       2           1                       1                 5
30         1 1                             1                     3
31 1           1         1           1 1     1                 1 7
32     1 1 1 1 1                                       2   1 1   9
33     1                                                 1       2
34               1                                   1           2
35   1       2 1     1       1     1                         1   8
36 1             1       1             1     1   1 1             7
37 1   1       1     1     1                   1 1     1   1     9
38                 1     1     3   1   1 1       1   1           10
39                     1                 2 1   1 1           1 2 9
40 2               1                 1             1 1   2   1   9
41             1 1               1       1     1 1       1       7
42                   1       1                       1 1         4
43   1                 1   1     1       1       1         1     7
44   1   1                           1 1     2                   6
45   1 1 1 1             1                     1                 6
46                                     1   1                     2
47                                 1 1                       1   3
48         1   1     1                 1       1                 5
49                 1                             2       1       4
50                                           2 1 1   1   2   1   8
51       1                           1           1               3
52                                 1               1 1 1   1     5
53 1       2         1 1 1   1           1                       8
54   1   1             1       1                   1   1         6
55                       1                                     1 2
56 1           1       1   1 1                           1 1     7
57                         1           1   1               1   1 5
58                                   1                   1       2
59                 1   1       1   1           1   1             6
60               1                         1                     2
61     1       1               1             1         1         5
62 1                       1             1   1     1 1       1   7
63   1       1                   1                     1         4
64                 1 1       1                                   3
65   1                       1     1                   1         4
66 1           1             1     2         1             1     7
67   1           1   1 1                       1         1   1 2 9
68     1   1                               1   1                 4
69     1       1                                     1     1     4
70   1               1                               1   1 1     5
71 1 1 1                               1     1                   5
72 1 1         1             2     1 2               2   1       11
73         1 3                                     1   1 1       7
74 1                       1                             1       3
75               1               1 1       1           1         5
76     2         1             1                           2     6
77     1                           1 1                           3
78 1           1   1 1     1   1   1               1             8
79 1       1         1 1                                         4
80         1             2 1           1       1                 6
81           2     1                           1       1   1     6
82                           1 1       1           1             4
83     1 1               2       1   1 1                 1       8
84       1                       2   1 1 1 1           1         8
85         1         1                     1           1         4
86       1   1   1         1 1                     1             6
87                                 1   1     1   1           1   5
88   1             1         1           1         1             5
89     1                                       1         1   1 1 5
90           1 1 1     1                                         4
91               1       1                           1   1       4
92               1 1       1       1       1   1                 6
93                 2 1                           1 1 1           6
94       1                     1         1   1       1       1 1 7
95             1   2                 1                           4
96           1           1 1 1           1     1   1             7
97   1     1       1 1 1 1                 1                     7
98     1     1               1                                   3
99   1               1         1 1       1         1             6
loading
Đang tải dữ liệu...