THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
6
-
7
9
-
7
13
-
7
16
-
7
20
-
7
23
-
7
27
-
7
30
-
7
3
-
8
6
-
8
10
-
8
13
-
8
17
-
8
20
-
8
24
-
8
27
-
8
31
-
8
3
-
9
7
-
9
10
-
9
14
-
9
17
-
9
21
-
9
24
-
9
28
-
9
1
-
10
5
-
10
8
-
10
12
-
10
15
-
10
19
-
10
Tổng
00                             1           1         1   1       4
01 1 1   1                                                       3
02                                   1 1   1 1   1         1     6
03               1         1         1                 1 1       5
04             1 2     1   1     1           1                   7
05 1   1     1                     1       1                     5
06                   1 1       1                   1     1   1   6
07     1 1           1       1 1   1       2           1         9
08                 2   1             1     1 1                   6
09 1       1       1               1     1                       5
10   1   1             1           1     1               1       6
11                         1         1                           2
12     1           1     1   1           1 1         1         1 8
13         1 1 1           1 1                             1     6
14 1       1                           1         2             1 6
15                                       1 1                   1 3
16         1 1     1                                             3
17 1               2   1 1                     1 1   1     1     9
18           1             1                   1               1 4
19     1   1             1                   1   1               5
20                       1                                       1
21       2       2   1 1     1                 1 1   2       1 1 13
22   1             1 1                                   1       4
23               1                                               1
24           1   1   1 1 1             1         1     1 1   1   10
25                   2       1 2   1   1                       1 8
26   1   1 1   1         1                         1   1         7
27   1           1       1 1             1                       5
28     1                     1   1                       1       4
29         1 1                 1 1 1                             5
30   1       1 1       2         1                               6
31               1 1                           3             1   6
32   1     1 1               1           1           1           6
33                           1       1 1     2       1     1     7
34       2     2                 1   1     1           1         8
35             1             1             1           1 1       5
36   2                   1   1     1   1         1 1             8
37     1           1     1     2         1                 1     7
38             1     1   1 1   1       2         1               8
39   1                           1           1 1                 4
40         1 1                   1 1   1       1   1       1     8
41                         1     1   1                 1         4
42     1           1                         1 1                 4
43                                                               0
44           2 1   1 1           1                               6
45         1               1 1             1   1                 5
46         1   1                       1   1               1     5
47         1     1         1       1                   1   1     6
48       1           1   1   1             1         1         1 7
49   1                   1                                   1   3
50     1                                 1           1           3
51               2           1         1                     1   5
52                     1       1   1           1       1       1 6
53 1                                                             1
54                             1     1   1         2             5
55                             1         1                   1 1 4
56       1   1                   1       1   1                 1 6
57         3           1     1     1 1                           7
58                               1           1     1             3
59     1     1                   1         1   1       2         7
60                 1       1                 1             1     4
61   1 1                   1   1           1               1     6
62     1                 1 1         1   1           1       1   7
63 1   1 1                 1       1             1               6
64 1               1                           1   1             4
65       1                 1 1         1                     1   5
66       1             1 1           1         1                 5
67                     1     1   1                 1 1           5
68           1     1                       1   1             1 2 7
69 1 1 1       1     1               1 1             1   1 1     10
70                                   1                 1         2
71       1     1     1         1         1       1           1   7
72                 1 1                                           2
73     1                         1   1       1           1       5
74 1 1           1       1               1   1   2 1   1   1 1   12
75     1                           1     1                 1     4
76                             1     1                     1   1 4
77                   1 1           1         1         1         5
78   1 1                 1       1   2   1           1   1       9
79 1             1   1                               1   1 1     6
80 1     1 1   1                 1     1   1       1         1   9
81       1                 1   1                 1               4
82 1                       1                 1   2       1       6
83             1 1                                       2       4
84           1         1                 1     1 1           1   6
85 1 1 1                         1     1             1 1         7
86                                                   1         2 3
87 2                               1                   1 1     1 6
88 1       1         1                                           3
89     1 1                         2   1           1     1       7
90 1     1               1             1                     1   5
91           1 1                             1   1   1 1         6
92                   1 1     1                       1   1 1     6
93                     1                           1   1         3
94                             2     1 1   1       1           2 8
95           1 2 2   1     1 1     1         1             1     11
96           1                   1             2   2       1 1   8
97                 2     1               1         2         2   8
98   1                                       1                   2
99   1     1   1 1     1                                         5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...