THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

  Ngày
\
Cặp số
13
-
7
17
-
7
20
-
7
24
-
7
27
-
7
31
-
7
3
-
8
7
-
8
10
-
8
14
-
8
17
-
8
21
-
8
24
-
8
28
-
8
31
-
8
4
-
9
7
-
9
11
-
9
14
-
9
18
-
9
21
-
9
25
-
9
28
-
9
2
-
10
5
-
10
9
-
10
12
-
10
16
-
10
19
-
10
23
-
10
26
-
10
Tổng
00   2             2     1 1 1       1 1         1           1   11
01   1 1       3   1                   1       1         1       9
02             1       1         1                   1       2   6
03   1     1               1             1                       4
04       1               1                     1     1           4
05                           1               1                   2
06   1 1 1                                               1       4
07           1             1     1 1   1       2               1 8
08 1                                       1   1       1         4
09       2           1     1 1           1           1       1   8
10   1                             1     1                       3
11                                     1 1                 1     3
12                     1         2 1 1     1   1       1         8
13           1 1 1   1 1 1                     1     1           8
14 2 1       1   1     1 1     1       1     1 1       1         12
15 1   1     1                                               1   4
16 1 1             1     1 2   1                     1   1   1   10
17             1 1       1       1 1   1                         6
18               1             1                   2 1           5
19         1                         1                           2
20         1                             1 1             2     1 6
21     1       1   1               1     1             1       1 7
22           1                                                 2 3
23         1   1           1                               1     4
24                             1       1                     1   3
25       1             1       1     2               1           6
26 1                   2   1   1     1       1 1             3   11
27           1   1   1       2                   1               6
28   1               1           1                       1     1 5
29                     1           1                             2
30       1 1   1           1                     1               5
31                                           1                 1 2
32         1         1           1   1     1                     5
33 1             1     1                                     1   4
34     1           1             1       1 1                 1   6
35                                 1     1     1 1 1             5
36                 1                                     1     2 4
37   1         1 2   1       1     1     1             1       1 10
38                   1                 1       1         2   1   6
39                       1       1         1   1   1             5
40     1 1           1     1   1       1 2                       8
41           1           1     1         1               1       5
42   1       1                       1 1         1               5
43                           1           1                       2
44           1 1                         1                       3
45 1       1             1                           1 1   1     6
46     2   1       1             1         1               1     7
47   1                                       1                   2
48 3     1           1       1               1                 1 8
49             1                           1         1           3
50               1             2   1                           1 5
51                                         1                     1
52   1             1         1       1       1     1   1   1     8
53           1                             1               1     3
54       1                             1     1                   3
55 1   1       1                                     1 1         5
56                 1 1                   1         2       1     6
57       1           1           1                               3
58   1                                                           1
59         1       1           2     1           1               6
60                       1       1   1             1 1           5
61 1       1             1                       1       1 2     7
62                 1         1   1     1                   1     5
63                   1   1           1         1 1       1   1   7
64       1         1   1 1       1                     1         6
65     1     1                   2         1         1   1       7
66                   1   1                 1           1         4
67 1           1   1         1                                   4
68 1                               2   1         1         1   2 8
69       1 2 1   1             1             1                   7
70           1   1                               1               3
71               1     1   1   1       1           1             6
72         1   1                                                 2
73                           2         1         1           1   5
74             1       1   1 1 1           2                     7
75           1   1 1 1   1                           1     2     8
76   1     1                               1       1             4
77     1                         1   1     1   2   1   1       1 9
78       1     1         1   1     1         1           1 1     8
79 1     2   1   1                                     1 1       7
80                         1       1       1   1 1               5
81         1   1 1       1         1   1 1                     1 8
82           1             1 1       1               1   2 1   1 9
83 1             1     3 1       1   1             1             9
84     1     1                     1             1     2     1   7
85                     1       1     1                           3
86           1                                                   1
87                                 1         1   2 1 1 1         7
88                 1       1       1   1     1     1             6
89     2   1               1   1             1               1   7
90       1           1 1                               1   1     5
91     1 1                 1                 1   1   1     1 1 1 9
92 1               1                       1 1           1 1     6
93   1     1         1     1   1         1     1 1               8
94   2   1           1               1               1           6
95         1           1                 1                       3
96     3             1                       1   1 1             7
97               1 1                         1         1         4
98               1           1         1           1 1 1         6
99                           1     1 1       1 1   2             7
loading
Đang tải dữ liệu...