THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
7
-
9
10
-
9
14
-
9
17
-
9
21
-
9
24
-
9
28
-
9
1
-
10
5
-
10
8
-
10
12
-
10
15
-
10
19
-
10
22
-
10
26
-
10
29
-
10
2
-
11
5
-
11
9
-
11
12
-
11
16
-
11
19
-
11
23
-
11
26
-
11
30
-
11
3
-
12
7
-
12
10
-
12
14
-
12
17
-
12
21
-
12
Tổng
00     1         1   1               1 1               2   1     8
01                           2               1 1     1           5
02 1   1 1   1         1         1               1     1         8
03                 1 1                     1         1   1       5
04       1                       1 1   1                         4
05     1                                         1         1     3
06             1     1   1     1     1 1                     1 1 8
07     2           1           1   1         1 1   1       1     9
08     1 1                                     1                 3
09   1                       1               1   1               4
10   1               1       1     1       2                     6
11                           1   1                     1         3
12   1 1         1         1 1 1                                 6
13                     1                           1 1 1         4
14 1         2             1 1           2     1   1         1 1 11
15   1 1                   1                             1       4
16                             1 1                       1     1 4
17         1 1   1     1         1         1       1             7
18         1               1           1             1     1   1 6
19       1   1                                 1                 3
20                             1                         1       2
21         1 1   2       1 1   2                 1     1         10
22                   1         1       1         1         1     5
23                                   1   1                       2
24 1         1     1 1   1       1                         1     7
25 1                       1   1               1                 4
26             1   1               1         1               1   5
27   1                                       1         2         4
28                   1         1 1           1       2           6
29                                       1 1 1                 1 4
30                             1 1                     1         3
31         3             1         1             1   1           7
32   1           1             1     2                 1 1       7
33 1     2       1     1           2     1 1       1 2           12
34     1           1                   1   1                     4
35     1           1 1       1 1 1           1   1               8
36 1         1 1             1     2       1                 1   8
37   1                 1                               1         3
38 2         1                       1   2                       6
39       1 1                                     1 1           1 5
40 1       1   1       1               1     1     1   1     1 1 10
41                 1         1     1                             3
42       1 1                                                     2
43                             1     1         1                 3
44                             1   1               1 1 1     1   6
45     1   1                                 1     1             4
46 1   1               1         2                     1         6
47                 1   1         1 1                       1     5
48     1         1         1                   1               1 5
49                       1             2             1   1       5
50   1           1           1       1           1         1     6
51 1                     1                               2 1     5
52         1       1       1       1 1               1       1   7
53                                 1   2             1           4
54   1         2                     1   1                 1     6
55   1                   1 1 1           2     1             1   8
56   1   1                 1         3           1   2           9
57                               1       1                   1   3
58       1     1                   1   1           1             5
59     1   1       2                                             4
60       1             1       2                 1         1 1   7
61     1               1                       1           1     4
62   1           1       1                 1               1 1 1 7
63           1                         1     1       1         1 5
64         1   1                   1   1                 2     1 7
65 1                     1   1                   2   1     1 1   8
66         1                   1 1         2                     5
67             1 1                       1 1     1     1         6
68     1   1             1 2         1 1 1                   1   9
69 1             1   1 1                       1         1       6
70                 1         1                                   2
71   1       1           1       1       1     1       2       1 9
72                                           1     2     1       4
73       1           1                                       2   4
74   1   1   2 1   1   1 1                 1                     9
75   1                 1                     1 1   1     1       6
76                     1   1                 1                   3
77       1         1                   1         1 1             5
78   1           1   1                         1 1               5
79               1   1 1                 1         1       1 1 1 8
80 1   1       1         1   1   1                   1           7
81           1                           1                       2
82       1   2       1                     1                     5
83                   2                                         1 3
84   1     1 1           1   1                                   5
85 1             1 1             1   1                     1     6
86               1         2 1     1 1                   1       7
87                 1 1     1                                   1 4
88                                 1                     1       2
89 1           1     1           1                           1   5
90 1                     1           1 1     1 1   1             7
91       1   1   1 1                   1     1 1         1 1     9
92               1   1 1                       1   1     2       7
93             1   1                         1   1             1 5
94 1   1       1           2             1   1     1           1 9
95       1             1                 1 1                     4
96         2   2       1 1                 1                   1 8
97   1         2         2   1             2               1     9
98       1                           1         1 1     1     1   6
99                                                               0


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...