THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA

  Ngày
\
Cặp số
13
-
3
16
-
3
20
-
3
23
-
3
27
-
3
30
-
3
3
-
4
6
-
4
10
-
4
13
-
4
17
-
4
20
-
4
24
-
4
27
-
4
1
-
5
4
-
5
8
-
5
11
-
5
15
-
5
18
-
5
22
-
5
25
-
5
29
-
5
1
-
6
5
-
6
8
-
6
12
-
6
15
-
6
19
-
6
22
-
6
26
-
6
Tổng
00                     1 1                                   1   3
01                               1     1           1 1       1   5
02     1 1           1                                           3
03                   1               1                 1   1 1   5
04             1                           1     1       1 1     5
05         1       1       1               1   1             1   6
06   1                 1                                         2
07   1   1                   1   1             1 1 1   1       1 9
08 1       1         1 1 1     1   1     2       1     1   1 1   13
09   1       1               1                       1     1     5
10               1               1     1                 2       5
11           1         1       1                         1       4
12               1                                               1
13   1     1   1         1           1           1 1             7
14       1 1                     1           1             1     5
15   1                                   1 1 1                   4
16           1   1       1     1             1       1       1   7
17             2                 1 1           1 1   1           7
18               1   1 1     1           1                       5
19           2                                                 1 3
20           1                             1             1       3
21     1     1           1                           1   1     1 6
22     1       1   1                     1                     1 5
23                           1                                   1
24                 1 1       1       1 1 1   1         1         8
25                     1                   1   1 1               4
26 1                       1           1 1             1 1 1     7
27   1                                     1       1     1       4
28   1                     1 1               1     1             5
29       2   1             1     1 2                             7
30 1                                     1                       2
31         1   1           2   1     1         1   1 1   1 1     11
32     1     1     1       1         1 1                         6
33     1 1             1   1     1 1       1                     7
34         1               1               1         1 1     1   6
35               1                                               1
36     1                                           1 1     1     4
37     1                                         1               2
38                                     1 1 1                   2 5
39 1 1         2   1 1                     1           1 1       9
40 1             1   1     1           1         1 1         2   9
41                       2                   1       1           4
42         1   1 1 1         1           1 1 1         2     1   11
43     1                           1         1   1   1 1 1       7
44         1   1 1                           1 1 2             1 8
45 1               1   1             1   1                       5
46     1       1   2                 1   1 1   1     1 1     1   11
47       1   1                           1     1     1           5
48   1                     1 1 1             1                 1 6
49     1                             1       1                   3
50         1                 1                                   2
51   1   1   1           1                                 1 1   6
52 1                   1       1                               1 4
53                             1                       2         3
54                 1     1           2 1 1         1 1   1       9
55       1   1   1               1           1         1     1   7
56                         1   1     1           1 1             5
57     2             1 1         2               1       1       8
58 1                   1     1 1 1   1                   1       7
59                               1     1                         2
60                       1         1 1     1               1   1 6
61 1     1         1       1 1 1 1     1             1   1       10
62                       1         1             1 1   1       1 6
63   1                 1                                         2
64 1     1       1             1             1 1               1 7
65 1       1   1       1           1           1                 6
66                       1         1                             2
67   1         1 1     1 1     1                                 6
68                   1 1 1   1           1       1       1       7
69               1                     1 1       1 2             6
70                 1       1                                 1   3
71   1   1 1     1                 1                 1           6
72 1 1                         1     1         1       1   1     7
73         1                   1             1 1           1   1 6
74 1     1         1                       1   1                 5
75       1   1 1 2     1             1                           7
76 1   1 1       1   1         1       1             1           8
77 1               1       1               1   1   1     1       7
78 1 1       1     1                     1 1 1                   7
79       1 1   1                             1             1     5
80                                     1   1       1             3
81         1   1         1                                 1   1 5
82     1                     1                   1               3
83                 1     1 1     1           1 1           1   2 9
84           1                 2 1 1           1     1           7
85     1           1         1                         1       1 5
86         1                       2   2       1                 6
87             1         1   3         1 1             1     1 1 10
88 1   1   1               1                                 1   5
89               1   1   1         1   1           1             6
90               1   1                                           2
91                                 1   1         1               3
92   1 1       1     1                                           4
93 1                 1         1                                 3
94     1 1   1       2 1     1     1               1         1   10
95   1                               1     1                     3
96                   1 1           1               1       1     5
97                               1   2       1       1   1 1     7
98           1     1 1           2             1             1   7
99   1   1 2 1             1                               1     7
loading
Đang tải dữ liệu...