THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
22
-
3
25
-
3
29
-
3
1
-
4
5
-
4
8
-
4
12
-
4
15
-
4
19
-
4
22
-
4
26
-
4
29
-
4
3
-
5
6
-
5
10
-
5
13
-
5
17
-
5
20
-
5
24
-
5
27
-
5
31
-
5
3
-
6
7
-
6
10
-
6
14
-
6
17
-
6
21
-
6
24
-
6
28
-
6
1
-
7
5
-
7
Tổng
00                     1                 1       1               3
01             1                     1               1           3
02                 1       2             1                       4
03 1             1     1 1                           3         1 8
04 1                           1             1       1   1 1     6
05         1           1 1                   2     1     1 1     8
06                     2 1   1             1     1   1         1 8
07 1                   1       1               1           2     6
08         1       1               1           1           1   1 6
09     1     2                       1       1             1     6
10       1                                 1                 1   3
11   1       1 1   1         2                   1   2           9
12     1           1         1     2 1 1       1           1     9
13 1                 1                 1 1 1   1 1       1   1   9
14     1                     1         1   2           1 1       7
15       1                                         1             2
16             1           1           2 1   1 1                 7
17   1           1                           1                   3
18           1                 1 1       1     1     1 1     1   8
19         1                 1                     1     1   1   5
20       1             1 1     1 1               1 1     1   1   9
21                             2   1     1   1       2 1 1       9
22     1     1               1                 1                 4
23   1                       2               1       1   1       6
24                 1 1             1 1                     1     5
25                                   1                   1       2
26 1     1         1     1       1               1   1 1 1       9
27   1 1   2   1       1         1                     1         8
28                   1     1     1       1 1     2               7
29                         1                       1             2
30 1                               1         1                   3
31 1   2   1     1                                               5
32         1     1           1                     2           1 6
33       1               1               1             1   1   1 6
34             1 1                 1         1     1             5
35             1                                 1               2
36       1 1   1             1           2       1   1         1 9
37                 1       1                       2       1     5
38             1   2       1         1                           5
39   1     1         1 1       1     1               1         1 8
40     1                   1     1                               3
41 1         1                     1   1         1     1   1     7
42   1     1       1                       1                 1   5
43                           1     2       3 1           1   1 1 10
44   1               1                 1         1           1   5
45           1                 1         1   1         1         5
46       1 1 1 1 1 1         1                                   7
47     1             1     2                       1             5
48   1     1   1                           1                     4
49 1 1 1         1 1             1                     1         7
50   1           1 1                   1 1                   2   7
51                   1   1     1 1     1           1         1 1 8
52               1                         2   1 1 1       2     8
53     1 1           2             1           1     1           7
54                     1       1 1                       1 1     5
55   1           1                 1           1   1         1   6
56                 1 1                     1     2     1         6
57         1   1       1 1         1 1   1                       7
58                           1           1     1                 3
59       1   1       1   1       1                               5
60     1             1   1                             1         4
61                 1                   1       1                 3
62     1 1 1                 1 1       2                   2     9
63               1       1               1                     1 4
64     1                     1                             1     3
65   2   1   1 1   1     1     1           1 1 1                 11
66                         1                                   1 2
67               1       1                                       2
68     1 1   1                   1 1                 1           6
69           1         1   1                   1                 4
70           1   1     1               1                         4
71 1                                 1                           2
72       1                 1   1   1                   1     1   6
73                   1         1     1                           3
74             1     1     1                       1           1 5
75                       1       1       1                   1   4
76       1       1   1 1                                 2       6
77 1     1                 1                           1         4
78       1   1 1                 1     1   1   2                 8
79     1   1   1                                 1             1 5
80   2         1     1 1                       1       1     2   9
81                             1 1 2             1               5
82                     1               1   1                     3
83 2                   1       1         1     1                 6
84                                   1       1               1 2 5
85   1   1                       1   2             1             6
86       1   1           1   1         1   1       1   1         8
87                                   1                   1 1     3
88 1       2               1             1               1       6
89               1       1     1     1           1     2         7
90   1       2 1                 1                       1     1 7
91 1               1             1           1                   4
92                           1       1       1                 1 4
93               1       1     1   1                         1   5
94 1         1                         1             1           4
95     1                             1                           2
96         1   1 1   2                                 1         6
97     1                             1                         1 3
98 1 1                 1   1     1     1     2     1             9
99 1             1 1     1 1                             1       6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...