XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
11
-
1
15
-
1
18
-
1
22
-
1
25
-
1
29
-
1
1
-
2
5
-
2
8
-
2
12
-
2
15
-
2
19
-
2
22
-
2
26
-
2
1
-
3
5
-
3
8
-
3
12
-
3
15
-
3
19
-
3
22
-
3
26
-
3
29
-
3
2
-
4
5
-
4
9
-
4
12
-
4
16
-
4
19
-
4
23
-
4
26
-
4
Tổng
00     1 1                                                       2
01   1                               1   1     1           1     5
02       1   2                               1           1     1 6
03 3       1 1 1 1   1                 1 1       1     1       1 13
04                           1     1     1   1       1           5
05                                       1 1           1     1   4
06       1 1                   1 1 1 1                           6
07 2         1               2             1                     6
08                       1   1         1     1   2               6
09       1                         1         2               1   5
10                                       1                       1
11           1     1             1               1 1     1     1 7
12           1   1         1 1               1     1             6
13 1   1       1                     1                       1   5
14               1             1 1                     1         4
15         1     1                                   1           3
16         1       1   2 1         1 1       1             1 1   10
17             1             1 1         1 1 1     1             7
18   1             1             1       3                     1 7
19   1                   1           1 1 1             1         6
20     1                     1               1         1         4
21                                         1                     1
22           1       1 1   1     1         1 1   1 2             10
23   1   1         1   1                                         4
24     1             2 1       1               1           1   1 8
25                 1                   1               1   1     4
26   1 1                               1             1       2 1 7
27   1         1               1 1     1             1       1   7
28     1   1       1                                   1         4
29         2   1         1   1                                 1 6
30                 1     1                       1         2 1   6
31       1         1     1 2         1     1 1 1                 9
32       1                                         1       1     3
33 1                               2   1         1     2 1       8
34             1         1       1               1 1             5
35   1           1                                               2
36                                     1         1               2
37                 1                 1               1         2 5
38         1 1 1         1 2       1         1                   8
39     1   1     1       1 1       1               1       1     8
40   1 1           2         1   1 2                             8
41   1             1           1     1     1   1         1       7
42     1       1           1   1 1     1                       1 7
43 1 1 1   1         1                             1       1 1 1 9
44       1   1             1           1     1         1         6
45   1         1   1     1         1 1       2                   8
46 1           1     1                             1             4
47 1         1 1   1     2     1                       2   2     11
48 1 1                       1                 1         1       5
49                                                         1     1
50 1         2                 1           1 1                   6
51             1 1     1       1                         1     1 6
52                     1                 1                 1 1   4
53     1               1             1         1         1 1     6
54     1             1 1         1                               4
55 1     1       1         1   1       1             1       1   8
56 1       1 1     1   1 1       1         2     1       2       12
57     1         1   1           1                               4
58           1                                 1         1       3
59   1                                   1     1 1 1   1         6
60           1         2           1 2         1             1   8
61                 1 1     1         1     1                     5
62                                                         1 1   2
63             1                                                 1
64                               1             2     1 1     1   6
65     1   1 2               1   1         1     1       1     1 10
66     1       1     1               1 1               1         6
67   1               1           1       1                       4
68                     1         1     1       1                 4
69   1 1           1                 1                           4
70                   1                         1   1           1 4
71               1         1   1                                 3
72       1       1 1         1                 1                 5
73                                     1 1     1         1       4
74 1     1           1                                   1       4
75                     1           1             1   1           4
76           1             1   1               1     1           5
77         1         1       1 1             1   1               6
78                   1                                   1     1 3
79                           1           1               1       3
80       1       1         1                                     3
81               2               1               1   1           5
82       1     1       2 1 1 1           2   1       1 1     1   13
83                       1       1 1       1                     4
84     1 1       1                 1 1               1   1       7
85                                         1       1           1 3
86   1     1           1 2   1                   1 1             8
87         1     2             1   1       1                 1   7
88         1   1             1                               1   4
89               1           1         1             1           4
90       2             1       1   1             1 1 1   1       9
91 1 2               1   1     1       1 1 1   1 1               11
92                                   1     1                     2
93 1       1               1                       1 1   1       6
94                   1         1   1 1     1       1   2   1     9
95     1 1                 1           1             1           5
96                                                             1 1
97       1 1                                                 1 1 4
98             1           1           1       1     2           6
99 1           1     1                             1       2     6
loading
Đang tải dữ liệu...