XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
7
-
1
10
-
1
14
-
1
17
-
1
21
-
1
24
-
1
28
-
1
31
-
1
4
-
2
7
-
2
11
-
2
14
-
2
18
-
2
21
-
2
25
-
2
28
-
2
4
-
3
7
-
3
11
-
3
14
-
3
18
-
3
21
-
3
25
-
3
28
-
3
1
-
4
4
-
4
8
-
4
11
-
4
15
-
4
18
-
4
22
-
4
Tổng
00               1           1 1             1                   4
01   1       1   1   1       1     1     1       1     2         10
02       1 2                 1     1           1                 6
03                               1           1           1       3
04 1 1   1         1           1                               1 6
05     1 1   1         1 1         1 1 1                         8
06             1 1   1   2                                       5
07                                       1               1       2
08 2         1         1   1       1                       2     8
09   1 1   1       1     1                 1 1   1   1           9
10       2     1   1 3                                           7
11 1                   1                             1           3
12 1     1               1       1             1             1   6
13                                             1                 1
14           1                     1 1                     1     4
15     1         1             2       1             1 3         9
16             1   1                 1                           3
17           1           1         1           1   1       2 1   8
18   2                     1             1                       4
19   1 1                 1       1 1           1 1 1 1     1   1 11
20   1                       1     2             1               5
21       1           2     1             2         1 1           8
22                             1         1               1       3
23     1                                                         1
24 1           1                     1         2 1           1   7
25   1       1   1           1         2                         6
26 1         1   1               2           2                   7
27   1         1     1 1 1               1     1             1   8
28   1                                 1                         2
29   1                 1                   1     1     1         5
30                         1                   1                 2
31 1                         1 1                             1   4
32   1     1   1                                   1         1 1 6
33 1 1         2   1   2     1   1                 1             10
34     1               1                 1               1   1   5
35                                               1               1
36                         1 1         1           1     1     1 6
37       1     1             1           2                 1   1 7
38         1                                 1     2   1   1     6
39       1           2                       2                   5
40     1                   2         1                           4
41                       1     1           1     1             1 5
42     1   1     1               1   1 1   1 1   1               9
43           1 1             1 2       1         1       1       8
44           1         1         1   1                           4
45         1   2           1                   1                 5
46                 1 1           1             1       1         5
47           1             1           1             1         3 7
48         1   1                     1   1 1   1               1 7
49         1                                   1 1             1 4
50 1   1                         1 1 1           1     1   1 1   9
51 1     1                     1   1 1   1 1   1         1   1   10
52                   1                     1             1       3
53   1   1               1 1                                     4
54               1           1   1 1       1                     5
55     2               1   1         1           1 1 1       1   9
56 1               2                       2                     5
57       1   1   1 1                         1       1           6
58     1       1   1   1       1         1             1     1   8
59 1   1         1   1 1               2                 1 1 1 1 11
60 1                                         1                   2
61         1         1 1   1         1         1                 6
62         1                                             1       2
63     1                               1   1       1 1   1   1   7
64                           1 2   1                         1   5
65             1             1   1     1 1                       5
66           1   1             1     1                     1     5
67           2             1               1       1 2     2     9
68       1           1             1                           1 4
69                 1     1 1               1       1         1   6
70 1   1     1 1                     1     1   1             1   8
71                       1     1                                 2
72                       2       1                   1       1   5
73   1                         1               1       1   1   1 6
74               1   1               1     1         1           5
75   1   1       1     1     2       1   1         1       1     10
76                                               1   1           2
77     1           1                       1           1         4
78         1       2   1 1     1   1     1 1       1     1       11
79                   1                             1           1 3
80                                   1 1         1 1   1   1     6
81         1 1                   1       1                       4
82         1         1                       1   1 1             5
83     1 1 1               1     1     1               1         7
84               1     1   1                             1       4
85 1             1 1         1                         1         5
86     1     1     1         1       1 1 1   2                   9
87                     1 1                     1     1         1 5
88       1                                   1   1               3
89 1           1                       1                 1   1   5
90               1         1     1     1     1     1             6
91   1                           1           1   1     3         7
92       1 1 1                 1                     1           5
93         1     1 1                                 1     1     5
94         1   1   1                       1               1     5
95 1             1       1                               2     1 6
96                               1                               1
97       1             1     1     1         1       1   2     1 9
98                       1 1       2                             4
99   1                                                           1

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...