THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
9
-
7
13
-
7
16
-
7
20
-
7
23
-
7
27
-
7
30
-
7
3
-
8
6
-
8
10
-
8
13
-
8
17
-
8
20
-
8
24
-
8
27
-
8
31
-
8
3
-
9
7
-
9
10
-
9
14
-
9
17
-
9
21
-
9
24
-
9
28
-
9
1
-
10
5
-
10
8
-
10
12
-
10
15
-
10
19
-
10
22
-
10
Tổng
00                           1           1         1   1         4
01 1   1                                                       2 4
02                                 1 1   1 1   1         1       6
03             1         1         1                 1 1         5
04           1 2     1   1     1           1                     7
05   1     1                     1       1                       4
06                 1 1       1                   1     1   1     6
07   1 1           1       1 1   1       2           1           9
08               2   1             1     1 1                     6
09       1       1               1     1                       1 5
10 1   1             1           1     1               1       1 7
11                       1         1                           1 3
12   1           1     1   1           1 1         1         1 1 9
13       1 1 1           1 1                             1       6
14       1                           1         2             1 1 6
15                                     1 1                   1   3
16       1 1     1                                               3
17               2   1 1                     1 1   1     1       8
18         1             1                   1               1   4
19   1   1             1                   1   1                 5
20                     1                                         1
21     2       2   1 1     1                 1 1   2       1 1   13
22 1             1 1                                   1         4
23             1                                                 1
24         1   1   1 1 1             1         1     1 1   1     10
25                 2       1 2   1   1                       1   8
26 1   1 1   1         1                         1   1           7
27 1           1       1 1             1                         5
28   1                     1   1                       1         4
29       1 1                 1 1 1                               5
30 1       1 1       2         1                                 6
31             1 1                           3             1     6
32 1     1 1               1           1           1             6
33                         1       1 1     2       1     1       7
34     2     2                 1   1     1           1           8
35           1             1             1           1 1       1 6
36 2                   1   1     1   1         1 1             1 9
37   1           1     1     2         1                 1       7
38           1     1   1 1   1       2         1                 8
39 1                           1           1 1                   4
40       1 1                   1 1   1       1   1       1       8
41                       1     1   1                 1         1 5
42   1           1                         1 1                   4
43                                                               0
44         2 1   1 1           1                                 6
45       1               1 1             1   1                   5
46       1   1                       1   1               1       5
47       1     1         1       1                   1   1       6
48     1           1   1   1             1         1         1   7
49 1                   1                                   1     3
50   1                                 1           1           1 4
51             2           1         1                     1     5
52                   1       1   1           1       1       1   6
53                                                               0
54                           1     1   1         2               5
55                           1         1                   1 1 1 5
56     1   1                   1       1   1                 1   6
57       3           1     1     1 1                             7
58                             1           1     1               3
59   1     1                   1         1   1       2           7
60               1       1                 1             1       4
61 1 1                   1   1           1               1       6
62   1                 1 1         1   1           1       1     7
63   1 1                 1       1             1                 5
64               1                           1   1               3
65     1                 1 1         1                     1   1 6
66     1             1 1           1         1                   5
67                   1     1   1                 1 1             5
68         1     1                       1   1             1 2   7
69 1 1       1     1               1 1             1   1 1       9
70                                 1                 1         1 3
71     1     1     1         1         1       1           1     7
72               1 1                                             2
73   1                         1   1       1           1         5
74 1           1       1               1   1   2 1   1   1 1     11
75   1                           1     1                 1       4
76                           1     1                     1   1   4
77                 1 1           1         1         1           5
78 1 1                 1       1   2   1           1   1         9
79             1   1                               1   1 1       5
80     1 1   1                 1     1   1       1         1   1 9
81     1                 1   1                 1                 4
82                       1                 1   2       1         5
83           1 1                                       2         4
84         1         1                 1     1 1           1   1 7
85 1 1                         1     1             1 1           6
86                                                 1         2 1 4
87                               1                   1 1     1   4
88       1         1                                             2
89   1 1                         2   1           1     1         7
90     1               1             1                     1     4
91         1 1                             1   1   1 1           6
92                 1 1     1                       1   1 1       6
93                   1                           1   1           3
94                           2     1 1   1       1           2   8
95         1 2 2   1     1 1     1         1             1       11
96         1                   1             2   2       1 1     8
97               2     1               1         2         2   1 9
98 1                                       1                     2
99 1     1   1 1     1                                           5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...