THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
4
-
6
8
-
6
11
-
6
15
-
6
18
-
6
22
-
6
25
-
6
29
-
6
2
-
7
6
-
7
9
-
7
13
-
7
16
-
7
20
-
7
23
-
7
27
-
7
30
-
7
3
-
8
6
-
8
10
-
8
13
-
8
17
-
8
20
-
8
24
-
8
27
-
8
31
-
8
3
-
9
7
-
9
10
-
9
14
-
9
17
-
9
Tổng
00                                               1           1   2
01   1       1       1 1   1                                     5
02           1                                         1 1   1 1 5
03                                 1         1         1         3
04           1                   1 2     1   1     1           1 8
05                   1   1     1                     1       1   5
06               1                     1 1       1               4
07   1     1 1   1       1 1           1       1 1   1       2   12
08   1                               2   1             1     1 1 7
09   1 1             1       1       1               1     1     7
10                     1   1             1           1     1     5
11 1       1   1                             1         1         5
12 1     2         1     1           1     1   1           1 1   10
13 1             1           1 1 1           1 1                 7
14                   1       1                           1       3
15             1                                           1 1   3
16     1 1                   1 1     1                           5
17   1               1               2   1 1                     6
18     1         1             1             1                   4
19   1                   1   1             1                   1 5
20       1                                 1                     2
21 1         1             2       2   1 1     1                 9
22                     1             1 1                         3
23               1                 1                             2
24         2 1                 1   1   1 1 1             1       9
25     1 1         1                   2       1 2   1   1       10
26       1 2           1   1 1   1         1                     8
27         1           1           1       1 1             1     6
28         1 1           1                     1   1             5
29   1                       1 1                 1 1 1           6
30       1             1       1 1       2         1             7
31               1 2               1 1                           5
32                     1     1 1               1           1     5
33     1                                       1       1 1     2 6
34           1             2     2                 1   1     1   8
35 1                             1             1             1   4
36           1         2                   1   1     1   1       7
37     1         1       1           1     1     2         1     8
38     1 1                       1     1   1 1   1       2       9
39 1                   1                           1           1 4
40   1 1         1           1 1                   1 1   1       8
41     1     1 2   1                         1     1   1         8
42   1                   1           1                         1 4
43     1                                                         1
44                             2 1   1 1           1             6
45   1     1 1 1             1               1 1             1   8
46 1 1                       1   1                       1   1   6
47           1     1         1     1         1       1           6
48                         1           1   1   1             1   5
49     1 1       1     1                   1                     5
50     1 1               1                                 1     4
51           1                     2           1         1       5
52   1             2                     1       1   1           6
53                 1 1                                           2
54                                               1     1   1     3
55           1                                   1         1     3
56                         1   1                   1       1   1 5
57             1             3           1     1     1 1         8
58   1     1                                       1           1 4
59       1               1     1                   1         1   5
60                                   1       1                 1 3
61         2           1 1                   1   1           1   7
62             1         1                 1 1         1   1     6
63 1     1     2     1   1 1                 1       1           9
64         1     1   1               1                           4
65         1   1 1         1                 1 1         1       7
66   1   1                 1             1 1           1         6
67                                       1     1   1             3
68               1 1           1     1                       1   5
69                 1 1 1 1       1     1               1 1       8
70 1           2                                       1         4
71               1         1     1     1         1         1     6
72 1                                 1 1                         3
73 1       1     1       1                         1   1       1 7
74     1     1     2 1 1           1       1               1   1 10
75                       1                           1     1     3
76 1           1   1                             1     1         5
77   1                                 1 1           1         1 5
78       1       1     1 1                 1       1   2   1     9
79 1           1     1             1   1                         5
80             1     1     1 1   1                 1     1   1   8
81           1     1       1                 1   1               5
82   1         1     1                       1                 1 5
83                               1 1                             2
84               1             1         1                 1     4
85 1 1               1 1 1                         1     1       7
86                                                               0
87     1       1 1   2                               1           6
88 1   1             1       1         1                         5
89   1 1 2               1 1                         2   1       9
90       1         1 1     1               1             1       6
91 2               1           1 1                             1 6
92     1     1     1                   1 1     1                 6
93           1                           1                       2
94                                               2     1 1   1   5
95         1                   1 2 2   1     1 1     1         1 11
96 1   1   1                   1                   1             5
97       1                           2     1               1     5
98                     1                                       1 2
99         1   1 1     1     1   1 1     1                       8


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...