XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
24
-
8
28
-
8
31
-
8
4
-
9
7
-
9
11
-
9
14
-
9
18
-
9
21
-
9
25
-
9
28
-
9
2
-
10
5
-
10
9
-
10
12
-
10
16
-
10
19
-
10
23
-
10
26
-
10
30
-
10
2
-
11
6
-
11
9
-
11
13
-
11
16
-
11
20
-
11
23
-
11
27
-
11
30
-
11
4
-
12
7
-
12
Tổng
00 1 1       1 1         1           1           1 2         2   11
01             1       1         1             1 1               5
02       1                   1       2     2     1   1     1   1 10
03 1             1                                   1           3
04                     1     1                         1 1       4
05   1               1                               1 1   1     5
06                               1         1             2     1 5
07 1     1 1   1       2               1   1 1       1           10
08                 1   1       1                       1         4
09 1 1           1           1       1     1           1         7
10         1     1                       1     1       1         5
11             1 1                 1       1       1             5
12       2 1 1     1   1       1         1                       8
13                     1     1           1               1   1 1 6
14     1       1     1 1       1                     1           6
15                                   1     1 1 1 1               5
16 2   1                     1   1   1       1         1         8
17       1 1   1                                       1         4
18     1                   2 1                                   4
19           1                                 1   1 2           5
20               1 1             2     1                 1     1 7
21         1     1             1       1               1         5
22                                     2                         2
23 1                               1       1                   1 4
24     1       1                     1           1 1       2 1   8
25     1     2               1                                   4
26 1   1     1       1 1             3   1 3 1   1               14
27   2                   1                     2                 5
28       1                       1     1             1           4
29         1                                 1           1       3
30 1                     1                     1 1     1         5
31                   1                 1                     1   3
32       1   1     1                         1                   4
33                                   1         1             1   3
34       1       1 1                 1                         1 5
35         1     1     1 1 1                   1     1           7
36                               1     2                   1     4
37   1     1     1             1       1 1   1       1       1   9
38             1       1         2   1                 1         6
39       1         1   1   1               1   1 1   1           8
40 1   1       1 2                                 1     1     1 8
41     1         1               1           1                   4
42           1 1         1                 1     1               5
43   1           1                             1 1         1   1 6
44               1                                   1           2
45                           1 1   1         1                   4
46       1         1               1                             3
47                   1                   2           1           4
48   1               1                 1           1     1   1   6
49                 1         1               2           1 1     6
50     2   1                           1                     1   5
51                 1                     1             1   1   1 5
52   1       1       1     1   1   1           1   1   1     1   10
53                 1               1           1 1               4
54             1     1                                           2
55                           1 1                             2   4
56               1         2       1                     1       5
57       1                                   1           1   1   4
58                                             1       1   1 1   4
59     2     1           1                       1   1   1     1 8
60       1   1             1 1                 1             1   6
61                       1       1 2     1                       5
62   1   1     1                   1     1     1       1 1 1     9
63           1         1 1       1   1       1     1     1     2 10
64       1                     1                                 2
65       2         1         1   1         2   1     1           9
66                 1           1             1   1       1       5
67   1                                     1                   1 3
68         2   1         1         1   2         1     1       2 11
69     1             1                     1 1           1       5
70                       1                           1           2
71 1   1       1           1                 1             1     6
72                                                             1 1
73   2         1         1           1   1                 1     7
74 1 1 1           2                     1     1   1             8
75                           1     2         1     1             5
76                 1       1               1 1         2         6
77       1   1     1   2   1   1       1           1             9
78   1     1         1           1 1                             5
79                             1 1                   1     2 2   7
80 1       1       1   1 1                         2             7
81         1   1 1                     1         1       1       6
82 1 1       1               1   2 1   1                         8
83       1   1             1                     1               4
84         1             1     2     1   1                       6
85     1     1                                             2     4
86                                                 1         1   2
87         1         1   2 1 1 1                                 7
88 1       1   1     1     1             1       1             1 8
89 1   1             1               1                     1     5
90                             1   1     1                       3
91 1                 1   1   1     1 1 1 1           1           9
92                 1 1           1 1                             4
93 1   1         1     1 1                         1   1         7
94           1               1           1                       3
95               1                                 1       1     3
96                   1   1 1                     1             1 5
97                   1         1                   1             3
98   1         1           1 1 1                                 5
99   1     1 1       1 1   2             1               1       9
loading
Đang tải dữ liệu...