XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
7
-
3
11
-
3
14
-
3
18
-
3
21
-
3
25
-
3
28
-
3
1
-
4
4
-
4
8
-
4
11
-
4
15
-
4
18
-
4
22
-
4
25
-
4
29
-
4
2
-
5
6
-
5
9
-
5
13
-
5
16
-
5
20
-
5
23
-
5
27
-
5
30
-
5
3
-
6
6
-
6
10
-
6
13
-
6
17
-
6
20
-
6
Tổng
00         1                             1         1         1   4
01     1       1     2                           1               5
02           1                           1                       2
03         1           1                     1             1 1 1 6
04                           1     1   1   2       1       1     7
05 1 1                               1   1         1             5
06                                   1               1           2
07     1               1                             1     1     4
08                       2       1 2       1     1     1         8
09       1 1   1   1                           1           1     6
10                                                 1             1
11                 1                               1   2       1 5
12           1             1       1 1     1                   1 6
13           1                 1 1           1         1   2     7
14 1                     1           1   1     1                 5
15   1             1 3                   1           1 1       1 9
16 1                                                             1
17           1   1       2 1   1                                 6
18     1                           1 1 1 1       1 1             7
19           1 1 1 1     1   1                 1     1     1     9
20             1                         1 1   1       1         5
21     2         1 1           1         1 1 1 2         1       11
22     1               1       1                 1   1 1         6
23                                 1                   2         3
24 1         2 1           1     1               1     1     1   9
25   2                                             1       1     4
26         2                     1             1     1   1       6
27     1     1             1   1         1     1         1     1 8
28   1                           1   2                           4
29       1     1     1                 1     1   1     1       1 8
30           1                         1                         2
31                         1               1           1         3
32               1         1 1     1   1               1         6
33               1                     1       1           1     4
34     1               1   1                                 2   5
35             1                                     2   1   1   5
36   1           1     1     1     1 1       1           1   1 1 10
37     2                 1   1     1         1 1       1 1       9
38         1     2   1   1     1                                 6
39         2                   1           1 2       1           7
40 1                             1 1   1 1                   1   6
41       1     1             1     1   1 1       1           1   8
42 1 1   1 1   1                       1     1                   7
43   1         1       1                   1 1           1       6
44 1                                                             1
45           1                                                   1
46           1       1           1     1   1 1   1               7
47   1             1         3   1   3 1                         10
48 1   1 1   1               1       1     1         1 1 1       10
49           1 1             1       1   2   1           2   1 1 11
50 1           1     1   1 1     2                               7
51 1   1 1   1         1   1                                 1   7
52       1             1       1 1     1     1                   6
53                               1   1                       1   3
54       1                                                       1
55 1           1 1 1       1     1   1               1           8
56       2                         1                         1   4
57         1       1           1               1                 4
58     1             1     1                                   1 4
59   2                 1 1 1 1   1     1       1 1         1   1 12
60         1                                 1     1         1   4
61 1         1                 1                 1 1             5
62                     1           1           1                 3
63   1   1       1 1   1   1   1                                 7
64                         1                         1   1       3
65   1 1                       1 1                         1 1 1 7
66 1                     1                           1   1     1 5
67       1       1 2     2               1 1 1     1   1   1     12
68                           1             1     1         1 1   5
69       1       1         1       1                           1 5
70 1     1   1             1               1     1               6
71                                                               0
72                 1       1   1   1         1                   5
73           1       1   1   1                                   4
74 1     1         1                           1 1         1     6
75 1   1         1       1                 1   2                 7
76             1   1               1     1                     1 5
77       1           1                   1 1 1     2         1   8
78     1 1       1     1                 1                       5
79               1           1 1     1                         1 5
80 1 1         1 1   1   1         1 1 1                         9
81     1                                                         1
82         1   1 1             1 1                 1 1           7
83   1               1           1                       2       5
84                     1         1               1 1     1       5
85                   1                         2     2           5
86 1 1 1   2                                     1               6
87           1     1         1         1         1         1     6
88         1   1                         1                   1   4
89   1                 1   1   1                 1       1 2   1 9
90   1     1     1                     1         1               5
91         1   1     3                 1               1 1     1 9
92                 1                                             1
93                 1     1                           1           3
94       1               1             1   1 1                   5
95                     2     1                     2   1         6
96                             1           1                     2
97         1       1   2     1 1   1               1       1     9
98                                                 1     1       2
99                                   1               1         1 3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...