XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
5
-
11
8
-
11
12
-
11
15
-
11
19
-
11
22
-
11
26
-
11
29
-
11
3
-
12
6
-
12
10
-
12
13
-
12
17
-
12
20
-
12
24
-
12
27
-
12
31
-
12
3
-
1
7
-
1
10
-
1
14
-
1
17
-
1
21
-
1
24
-
1
28
-
1
31
-
1
4
-
2
7
-
2
11
-
2
14
-
2
18
-
2
Tổng
00             1       1                             1           3
01           1       1             1     1       1   1   1       7
02                         1                 1 2                 4
03 2         1                     1                             4
04                               1     1 1   1         1         5
05         1               1     2         1 1   1         1 1   9
06 1             2                                 1 1   1   2   8
07                   1     1                                     2
08                               1     2         1         1   1 6
09             1                         1 1   1       1     1   6
10   1             2   1 1                   2     1   1 3       12
11       1 1   1       1     1         1                   1     7
12         1             1             1     1               1   5
13   1             1     2       1 1                             6
14       1   1   1                               1               4
15 1   1   1     1       1     1           1         1           8
16             1               1 1                 1   1         5
17             1           1                     1           1   4
18 1     1                 1 2     1     2                     1 9
19           1   1                       1 1                 1   5
20                         1   1         1                       3
21                   1             1         1           2     1 6
22   1         1           1       2                             5
23             2               1 1         1                     5
24       1   2     1     1             1           1             7
25         1                     1       1       1   1           5
26       2                             1         1   1           5
27                   1               1   1         1     1 1 1   7
28                           1   2       1                       4
29 1             1         1   1         1                 1     6
30               1       1   1   1                             1 5
31   1         1         1 2           1                         6
32                             1 1       1     1   1             5
33                             1   1   1 1         2   1   2     9
34                                         1               1     2
35           1       1 1           1                             4
36                           1 1                               1 3
37   2 2               1                     1     1             7
38     1                                       1                 2
39 2                 1   1           1       1           2       8
40   1                   1       1         1                   2 6
41 1     1                   1                               1   4
42     1         1       1                 1   1     1           6
43     1                         1               1 1             4
44   1               1               1           1         1     5
45     1   2 1             1         1         1   2           1 10
46     1 1   1               1                         1 1       6
47 1                 1                           1             1 4
48         1         1               1         1   1             5
49     1 1   1         1 1         1           1                 7
50   1     1 1                         1   1                     5
51           1 1   1       1   1       1     1                   7
52                   1               2                   1       4
53             1     1                   1   1               1 1 6
54               1             1   1                 1           4
55           1               1             2               1   1 6
56 1                                 1 1               2         5
57   1 1     1     1                 1       1   1   1 1         9
58   1             2   1     1     1 2     1       1   1   1     12
59 1               1                 1 1   1         1   1 1     8
60   1   1   1     1   1     1   1     1                         8
61     1                 1   1   1             1         1 1   1 8
62 1               1       1                   1                 4
63                   1   1     1           1                     4
64               1                 1                             2
65       1             1     1       1             1             5
66     1   2                                     1   1           5
67               1 1         1                   2             1 6
68   1                                       1           1       3
69                                                     1     1 1 3
70               1   1         1       1   1     1 1             7
71   1   1         1       1         1                       1   6
72         1     1 1   1       1     1                       2   8
73                 1 1                   1                       3
74 1 1         1 1   1             1 1               1   1       9
75       1 1                             1   1       1     1     6
76                     1                                         1
77       1               1     1           1           1         5
78         2 1                                 1       2   1 1   8
79             1       1                                 1       3
80       1       1     1           1                             4
81                   1       1                 1 1               4
82     1     1 1           1                   1         1       6
83   2 1                                   1 1 1               1 7
84     2                                             1     1   1 5
85       1       1             2   1   1             1 1         8
86 1               1 1   1       1 1       1     1     1         9
87       1                 1   1     1                     1 1   6
88             1                             1                   2
89                 1                   1           1             3
90     1               1 1                           1         1 5
91                     1                 1                       2
92         1     1     1 1 1 1     1         1 1 1               10
93             1           1                   1     1 1         5
94                   1       1                 1   1   1         5
95 1       1           1               1             1       1   6
96   1     1                     1                               3
97 1           1             1               1             1     5
98                 1   1       1                             1 1 5
99 1   1 1   1 1 1                   1   1                       8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...