THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒAMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KHÁNH HÒA  Ngày
\
Cặp số
14
-
5
18
-
5
21
-
5
25
-
5
28
-
5
1
-
6
4
-
6
8
-
6
11
-
6
15
-
6
18
-
6
22
-
6
25
-
6
29
-
6
2
-
7
6
-
7
9
-
7
13
-
7
16
-
7
20
-
7
23
-
7
27
-
7
30
-
7
3
-
8
6
-
8
10
-
8
13
-
8
17
-
8
20
-
8
24
-
8
27
-
8
Tổng
00 1   1                                                     1   3
01   1   1       1       1       1 1   1                         7
02                       1                                       1
03   1                                         1         1       3
04                       1                   1 2     1   1     1 7
05   1                           1   1     1                     4
06   1                       1                     1 1       1   5
07 1     1 2 1   1     1 1   1       1 1           1       1 1   14
08           1   1                               2   1           5
09               1 1             1       1       1               5
10                                 1   1             1           3
11     1     1 1       1   1                             1       6
12       1 1   1     2         1     1           1     1   1     10
13         1   1             1           1 1 1           1 1     8
14                               1       1                       2
15   1                     1                                     2
16         1       1 1                   1 1     1               6
17               1               1               2   1 1         6
18                 1         1             1             1       4
19   1   1   1   1                   1   1             1         7
20   1 1     1       1                                 1         5
21             1         1             2       2   1 1     1     9
22                                 1             1 1             3
23   1                       1                 1                 3
24                     2 1                 1   1   1 1 1         8
25                 1 1         1                   2       1 2   8
26 1     1           1 2           1   1 1   1         1         10
27 1       1 1         1           1           1       1 1       8
28     1   1           1 1           1                     1   1 7
29           1   1                       1 1                 1 1 6
30                   1             1       1 1       2         1 7
31           1               1 2               1 1               6
32     1                           1     1 1               1     5
33       1         1                                       1     3
34     2                 1             2     2                 1 8
35   1   1     1                             1             1     5
36     1                 1         2                   1   1     6
37                 1         1       1           1     1     2   7
38       1   1     1 1                       1     1   1 1   1   9
39           1 1                   1                           1 4
40               1 1         1           1 1                   1 6
41 1     1         1     1 2   1                         1     1 9
42               1                   1           1               3
43       2 1       1                                             4
44 1                                       2 1   1 1           1 7
45     1         1     1 1 1             1               1 1     8
46             1 1                       1   1                   4
47 1                     1     1         1     1         1       6
48 1 1                                 1           1   1   1     6
49         1       1 1       1     1                   1         6
50                 1 1               1                           3
51           1           1                     2           1     5
52   1           1             2                     1       1   6
53                             1 1                               2
54 1                                                         1   2
55         1             1                                   1   3
56     1 1                             1   1                   1 5
57   1 1 1 2               1             3           1     1     11
58               1     1                                       1 3
59         1         1               1     1                   1 5
60                                               1       1       2
61                     2           1 1                   1   1   6
62       1                 1         1                 1 1       5
63         1   1     1     2     1   1 1                 1       9
64                     1     1   1               1               4
65                     1   1 1         1                 1 1     6
66           1   1   1                 1             1 1         6
67       1                                           1     1   1 4
68   1                       1 1           1     1               5
69                             1 1 1 1       1     1             6
70 1         1 1           2                                     5
71                           1         1     1     1         1   5
72             1                                 1 1             3
73 1           1       1     1       1                         1 6
74   1   1         1     1     2 1 1           1       1         10
75     2   1 1                       1                           5
76 1           1           1   1                             1   5
77               1                                 1 1           3
78                   1       1     1 1                 1       1 6
79   1         1           1     1             1   1             6
80                         1     1     1 1   1                 1 6
81                       1     1       1                 1   1   5
82 1             1         1     1                       1       5
83                                           1 1                 2
84     1 1                   1             1         1           5
85           1 1 1               1 1 1                         1 7
86         1                                                     1
87 2               1       1 1   2                               7
88             1   1             1       1         1             5
89     1     1   1 1 2               1 1                         8
90   1 1             1         1 1     1               1         7
91           2 2               1           1 1                   7
92         1       1     1     1                   1 1     1     7
93     1                 1                           1           3
94   1                                                       2   3
95   1   1             1                   1 2 2   1     1 1     11
96         1   1   1   1                   1                   1 6
97 1   1             1                           2     1         6
98                                 1                             1
99 2                   1   1 1     1     1   1 1     1           10


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...