XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
Tổng
00 1       1 1                               1 1   1     1       7
01 1   1     1         2         1                       1     2 9
02                 1     1                   1     1             4
03                                     1             1 1     2   5
04                           1               1       1     2   1 6
05 2                     1               1 1             1   1   7
06                           1                     1             2
07   1         1 1   1 1               1                 1       7
08   1     1             1           1     1   2             1   8
09                 1               1   1     2             1     6
10           1       1                           1   1 1   1   1 7
11           1                   1   1   1                       4
12   1   1   1                   1             1                 5
13 1   1 1     1     2 1     1 1 1                               10
14       1     1       1   2 1               1   1     1 1 1     11
15                       1       1                 1             3
16               1                       1 1       1             4
17     1   1     1 1                             1   1 1         7
18         2         1 1     1   1 1 1                   2       10
19       1         1 1                         1               1 5
20 1 1 1       1 1                   1                   1 1     8
21 1     1               1                         1     1       5
22 1   1       1         1                 1   1     2   1   2   11
23                               1                 1             2
24     1         1       1 1     1               1   1     1   1 9
25         1       1                                             2
26   1 1       1               1     1                           5
27               1                         1     1           1   4
28                             1 1           1   1 1             5
29   1 1                     1 1 1 1               1             7
30         1               1               1 1   1               5
31   1 1           1             2       1   1     1             8
32       1             1   1                           1     1   5
33   1     1 1         1         1       1             1   1     8
34 1                                                             1
35                     1       1 1         1             1       5
36 1         1     1           1   1   1                       1 7
37   1   1                         1             1           1 1 6
38     1 1                 1           1       1                 5
39                                     1       1         1       3
40           1       1 1                   1         1   1     1 7
41       1     1   1         1       1 1                         6
42             1               1                                 2
43   1   1   1     1     1                     2     1   1   1   10
44                   1                 1           1             3
45                       1     1 1   1     1         1           6
46               1         1             1         1             4
47   1                       1                 1 2           1   6
48             1 1   1       1 1     1       1                   7
49 1     1   1             1                           1     1   6
50             1                 1   1               1           4
51               1 1 1                           1               4
52     1                 1         1         1 1       1         6
53     1 2                 1                           1         5
54 2           1                   1           1                 5
55             1       1   1                 1                 1 5
56   1       1               1 1             1     1           1 7
57   1                 1     1 1                           1     5
58                 1                     1               1 1 1   5
59                       1 1             1   1   1   1 1         7
60         1   1     1 1                 1         1 1   1       8
61                             1   1     1     1       1         5
62             1 1                       1                       3
63           1               1     1                             3
64     1       1       1   1             1                       5
65                                 1                   1         2
66                   1                 1 1                       3
67     1 1                   1   1     1                         5
68         1             1         1       2 1   1               7
69           1 1       1 1 1               1 1                   7
70                                 1           1   1             3
71   1     1 1           1             1       1       1         7
72 1       1         1               1                           4
73                           1 1         1       1   1           5
74           1     1                   1   1                     4
75           1                     2 2                     1     6
76               1   1         1                         1       4
77     1       1 1         1                       1   1         6
78 1                 1                                 2         4
79     1   1 1   2         1   2               1       1       1 11
80 1     2                         1   1     1   1   1     2 1 2 13
81                 1 1                           1   1       1   5
82                                     1                   1   1 3
83                   1     1         1     1     1   1           6
84                 1                 1 1           1             4
85         1   1 1           1     1       1                     6
86                 1         1 1                                 3
87                     1                                         1
88   1     1               1   1   1             1               6
89   2                   1                                       3
90     1   1     1                   1     1                 2 1 8
91               1       1       1   1   2           1   1 2     10
92                 1       1               1               1 1 1 6
93     1   2           1 1   1                             1     7
94   1   1         1               1   2                         6
95 2                 1                         1                 4
96           1                         1 1         1   1         5
97       1             1 1                 1 1                   5
98               1           1       1                         1 4
99                 1                 1   1                       3
loading
Đang tải dữ liệu...