XSKT Bạch thủ KG Cầu XSKG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
Tổng
00 1   1       1 2                     1     1                 1 8
01     1   1 1                       1   2 1                   1 8
02                   1               1           1               3
03         2                                           1 2       5
04 1       1                                   1                 3
05                 1       1         1     1   1           1     6
06   1       1         1             1       1   2 1   1   1 1   11
07                                           1       1           2
08 1     1 1                   1   3         1               2   10
09             1   1                 1                           3
10                                                       1 1     2
11                     1 1   1   1         1                   2 7
12       1                                           1 1         3
13     1       1   1           1                                 4
14     1 1                 1     1 1           1   1             7
15             1     1     1 1                         1         5
16   1     1                               1             1       4
17                                 1                             1
18         1 1         2           1   1     1     1     1       9
19   1   1                     1       1               1   1     6
20           1 1           1                                   1 4
21   1                     1         1 1         1               5
22 1                     2               1     1 1   1           7
23             1 1   1                                         1 4
24   1                     1     1                               3
25           1                   1         1                 1   4
26                               2       1   1   1     1   1     7
27 1   1 1       1                               1 1         1   7
28     1   1       1     1   1                     1         1 1 8
29       1   1   1           1           1   1         1   1 1   9
30 2         1 1     1           1       1 1                     8
31   1       1 1     1 1 1     2                         1       9
32 2 1                     1                 1   1               6
33         1                 1             1   1         1       5
34     1           1 1     1 2             1           1   1     9
35               1                     1                     1   3
36         1             1             1       1                 4
37                   1 1                                         2
38   3             1                   1 1         1       2     9
39       1               1                   1   1 1   1     1   7
40       1 1     1 1     2   1         1 3 1                     12
41 2                   1             1       1       1   1   1   8
42 1         1                     1                         3 1 7
43                       1 1               1           1         4
44     1           1   1                 1                 1     5
45   1       1 2                                   1       1     6
46             1   1 1         1 1     1                         6
47     1   1   1   1     1     1                 1   1   2       10
48                                     1     1 1               1 4
49       1       1   1         1         1           1   1       7
50             1 1 1                     1     1   1   1         7
51         1     2             1   1     1       1               7
52           1       2                               2 1       1 7
53 1                       1     1 1                           2 6
54       1             1     1 1 1 1                   1         7
55                             1 1     1             1           4
56       1               1           1                           3
57           1             1   1         1         1     1       6
58           1                     1     1               1       4
59                 1           1       1             1 1         5
60     1             1           1     1                   1 1   6
61     1                                         1   1 1     1 1 6
62                     1     1 1             1 1                 5
63                     1 1   1                       1         1 5
64           1                               1 1                 3
65                                   1 1               1         3
66               1                   1           1           1 1 5
67     1     1   1     1     1                             1     6
68           1         1   1 1   1   1 1                         7
69                                 1                     1 1     3
70     1         1   1       1                       1           5
71     1                                   1       1       1   1 5
72               1                 1 1                           3
73       1                 1         1           1 1             5
74 1     1     1                   1   3     1                   8
75         1       1   1         1         1       1             6
76     1       1                           1       1 1           5
77   1               1                     1 1 1           1 1   7
78     1               1         1   2   1                       6
79   1               1               1             1             4
80     1                           1 1                 1         4
81                       1   1 1                                 3
82       1 1   1     2   1                     1                 7
83     1       1           1                         1         1 5
84               1         1       1           1   1             5
85   2                   2                           1     1     6
86   1           1 1                             1       1 1     6
87       1         1       1 1 1 1                               6
88       2 1 1     1   1 1                 1   1                 9
89                 1   1   1       1       1 1 1 3               10
90                 1         2 1     1       1 1                 7
91 1                 1           1                               3
92 1       1   1                                   1             4
93 1                                     1 1         1       1   5
94   2     1                                           1         4
95                                           1           2     1 4
96           1             1   1           1   1         1       6
97                                                               0
98 1     1                       1 1           1   1             6
99               1     1                             1           3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...