XSKT Bạch thủ KG Cầu XSKG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
Tổng
00                     1               1         1 1   1 1   1   7
01 2             1 1               1 1 1               1     1   9
02       1           1 1 1           1 1                         6
03 2       1   1                               1                 5
04               1             1       1 2       1       1       7
05   1       1           1 1   1                                 5
06           1       1     1 1                   1         1     6
07                   1                   1 1                     3
08 1                           1     1     1             1     1 6
09             1           1             1     1 1   1 1         7
10   1                       1               1                   3
11                   1                                           1
12     1                 1                 1         1         1 5
13     1                   1           1 1                   1   5
14     1                           1           1             1 1 5
15               1     1       1           1       1             5
16                 1           1               1     1 1   1     6
17                   1 1 1                     1                 4
18                         1 1           1     1 1               5
19             2               1                   1   1   1   1 7
20             1                   1                             2
21   1       1           1                   1         1   1     6
22                     1 1 1             1               1       5
23     1     1   1       1         1   1                         6
24   1                                                     1     2
25                                           1                   1
26                       1 1                                     2
27   1                         1 1                       1   1 1 6
28                         1     2       1           1 1     1   7
29           1 1       1                   1 1   1     1       1 8
30 1 1                         1                   1     2       6
31           1 1             1     1 1                     1     6
32               1           1     1                     2 1     6
33       1               2                   1                   4
34           1     1 1                     1 2               1   7
35 1 1 1   1     1                     1     1       1           8
36     2   1                 1 2                 1   1           8
37               1       1           1                           3
38       1           1           1 1                 1 1   3     9
39     1   1     2                             1   1           1 7
40                 1   1   1           1               1       1 6
41         1               1 1         1 1             1 2       8
42 1 1 1         1         1 1   1     1 1           1   1       11
43 1                   2     1                                   4
44                                                           1   1
45       2           1           2                     1   1     7
46       1   1       1   1   1         2 1       1 1   1         11
47                           1     1             1           1   4
48                 1 1             2               1             5
49                                   1 1 1 1 1                 1 6
50 1   1       1 1         1         1                           6
51       1                           1   1     1     1           5
52   1     1                                           1         3
53                 1                       1             1       3
54   1               1               1                         1 4
55     2             1   1 1                                     5
56 1                     1         1   1           1           1 6
57           1                         1       1                 3
58                             1 2       1                       4
59   1                           1                               2
60 1     1 1               1         1                       1   6
61                   1         2                 1           1   5
62       1                                   1                   2
63 1       1   1             1     1               1             6
64     1         1                           1                   3
65         1           1     1       1             1             5
66               1 1             1                   2           5
67       1       1     1                               1     1   5
68   1   1         1   1   2 1 1           1                     9
69   1       1       1               1     1                     5
70         1   1           1             1   1   1 1 1       1   9
71 1       1         1       1                 1   1         1   7
72       2   1 1         1                           1           6
73   1     1           1 1     1   1   1                       1 8
74                                   1         1         1     1 4
75         1         1                             2 1           5
76           1     1 1               1       1     2         1   8
77     1 1     1                       1     1             1     6
78             1                   1       1 1               1   5
79                 1           1                           1     3
80 1           1                 1                   1       1   5
81 1 1     1   1   1   1 1               1 1 1   1     1         12
82     1     1                               1                 1 4
83     1 1 2           1     1                 1   1         1   9
84 1       1 1                               1       1           5
85       1   1   1                   1           1         2     7
86   2       1   1               2 1             1     1   1     10
87               1 1           1 1       1                     1 6
88                           1           1     1 1     1       2 7
89               1                   1                           2
90             1     1     1                     1               4
91       2         1   1               1         1       1       7
92   1             1                       1         1   1       5
93 1               1     1       2             1         1       7
94             2   1   1                       1           2     7
95                     1           2 1         1                 5
96                 1         1       1     2       1             6
97     1     1     1           1           2     1               7
98         1                     1         1   1     1   1     1 7
99     1     1                     1           1                 4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...