XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
Tổng
00                         1 1   1     1                         4
01   2         1                       1     2   1 2             9
02     1                   1     1                       1       4
03                   1             1 1     2       2       1   1 9
04         1               1       1     2   1 2                 8
05     1               1 1             1   1     2   1       1   9
06         1                     1               1           1   4
07 1 1               1                 1         1               5
08     1           1     1   2             1       1             7
09               1   1     2             1     1               1 7
10 1                           1   1 1   1   1 1     1           8
11             1   1   1                                         3
12             1             1                   1     1         4
13 2 1     1 1 1                                       1         7
14   1   2 1               1   1     1 1 1             1         10
15     1       1                 1                               3
16                     1 1       1                               3
17                             1   1 1                           3
18 1 1     1   1 1 1                   2                         8
19 1                         1               1                 2 5
20                 1                   1 1                     1 4
21     1                         1     1             1       1   5
22     1                 1   1     2   1   2                     8
23             1                 1               1     1     1   5
24     1 1     1               1   1     1   1       1           8
25                                               1               1
26           1     1                                             2
27                       1     1           1         1           4
28           1 1           1   1 1             1                 6
29         1 1 1 1               1               1           1 1 8
30       1               1 1   1                   1 1           6
31             2       1   1     1                           1 1 7
32   1   1                           1     1                     4
33   1         1       1             1   1               1       6
34                                                           1   1
35   1       1 1         1             1       2   1 1 1   1     11
36           1   1   1                       1         2   1     7
37               1             1           1 1                   4
38       1           1       1                           1       4
39                   1       1         1         1     1   1     6
40 1 1                   1         1   1     1                   6
41         1       1 1                                     1     4
42           1                                   1 1 1 1         5
43     1                     2     1   1   1       1             7
44 1                 1           1                               3
45     1     1 1   1     1         1           1         2       9
46       1             1         1                       1   1   5
47         1                 1 2           1                     5
48 1       1 1     1       1                                     5
49       1                           1     1   1                 4
50             1   1               1               1   1       1 6
51 1                           1                         1       3
52     1         1         1 1       1         1     1     1     8
53       1                           1                           2
54               1           1                       1           3
55   1   1                 1                 1         2         6
56         1 1             1     1           1     1             6
57   1     1 1                           1                   1   5
58                     1               1 1 1                     4
59     1 1             1   1   1   1 1               1           8
60 1 1                 1         1 1   1           1     1 1     9
61           1   1     1     1       1           1               6
62                     1                         1       1       3
63         1     1                                 1       1   1 5
64   1   1             1                       1 1     1         6
65               1                   1                     1     3
66 1                 1 1                                         3
67         1   1     1                           2       1       6
68     1         1       2 1   1                     1   1       8
69   1 1 1               1 1                         1       1   7
70               1           1   1             1           1   1 6
71     1             1       1       1             1       1     6
72 1               1                                     2   1 1 6
73         1 1         1       1   1                 1     1     7
74                   1   1                                       2
75               2 2                     1                 1     6
76 1         1                         1       1 1           1   6
77       1                       1   1                 1 1     1 6
78 1                                 2         1               1 5
79       1   2               1       1       1   1               7
80               1   1     1   1   1     2 1 2     1           1 12
81 1                           1   1       1       1 1     1   1 8
82                   1                   1   1         1     1   5
83 1     1         1     1     1   1                   1 1 2     10
84                 1 1           1                 1       1 1   6
85         1     1       1                               1   1   5
86         1 1                                       2       1   5
87   1                                                           1
88       1   1   1             1                                 4
89     1                                                         1
90                 1     1                 2 1                 1 6
91     1       1   1   2           1   1 2               2       11
92       1               1               1 1 1       1           6
93   1 1   1                             1     3   1             8
94               1   2                                         2 5
95 1                         1                                   2
96                   1 1         1   1         1                 5
97   1 1                 1 1                           1     1   6
98         1       1                         1             1     4
99                 1   1                               1     1   4
loading
Đang tải dữ liệu...