XSKT Bạch thủ KG Cầu XSKG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
Tổng
00   1               1         1 1   1 1   1       1 2           10
01               1 1 1               1     1   1 1               7
02 1 1 1           1 1                                   1       6
03                           1                 2                 3
04           1       1 2       1       1       1                 7
05     1 1   1                                         1       1 5
06 1     1 1                   1         1       1         1     7
07 1                   1 1                                       3
08           1     1     1             1     1 1                 6
09       1             1     1 1   1 1             1   1         8
10         1               1                                     2
11 1                                                       1 1   3
12     1                 1         1         1                   4
13       1           1 1                   1       1   1         6
14               1           1             1 1                 1 5
15   1       1           1       1                 1     1     1 7
16           1               1     1 1   1     1                 6
17 1 1 1                     1                                   4
18       1 1           1     1 1               1 1         2     9
19           1                   1   1   1   1                   5
20               1                               1 1           1 4
21     1                   1         1   1                     1 5
22   1 1 1             1               1                     2   7
23     1         1   1                             1 1   1       6
24                                       1                     1 2
25                         1                     1               2
26     1 1                                                       2
27           1 1                       1   1 1       1           6
28       1     2       1           1 1     1   1       1     1   10
29   1                   1 1   1     1       1   1   1           8
30           1                   1     2         1 1     1       7
31         1     1 1                     1       1 1     1 1 1   9
32         1     1                     2 1                     1 6
33     2                   1                   1                 4
34 1                     1 2               1           1 1     1 8
35                   1     1       1                 1           4
36         1 2                 1   1           1             1   7
37     1           1                                     1 1     4
38 1           1 1                 1 1   3             1         9
39                           1   1           1               1   4
40   1   1           1               1       1 1     1 1     2   10
41       1 1         1 1             1 2                   1     8
42       1 1   1     1 1           1   1         1               8
43   2     1                                                 1 1 5
44                                         1           1   1     3
45 1           2                     1   1       1 2             8
46 1   1   1         2 1       1 1   1             1   1 1       12
47         1     1             1           1   1   1   1     1   8
48 1             2               1                               4
49                 1 1 1 1 1                 1       1   1       8
50       1         1                               1 1 1         5
51                 1   1     1     1           1     2           7
52                                   1           1       2       4
53                       1             1                       1 3
54 1               1                         1             1     4
55 1   1 1                                                       3
56     1         1   1           1           1               1   6
57                   1       1                   1             1 4
58           1 2       1                         1               5
59             1                                       1         2
60       1         1                       1             1       4
61 1         2                 1           1                     5
62                         1                               1     2
63         1     1               1                         1 1   5
64                         1                     1               2
65   1     1       1             1                               4
66             1                   2                 1           4
67   1                               1     1     1   1     1     6
68   1   2 1 1           1                       1         1   1 9
69 1               1     1                                       3
70       1             1   1   1 1 1       1         1   1       9
71 1       1                 1   1         1                     5
72     1                           1                 1           3
73   1 1     1   1   1                       1                 1 7
74                 1         1         1     1     1             5
75 1                             2 1           1       1   1     7
76 1               1       1     2         1       1             7
77                   1     1             1               1       4
78               1       1 1               1               1     5
79           1                           1               1       3
80             1                   1       1                     3
81   1 1               1 1 1   1     1                       1   8
82                         1                 1 1   1     2   1   7
83   1     1                 1   1         1       1           1 7
84                         1       1                 1         1 4
85                 1           1         2                   2   6
86             2 1             1     1   1           1 1         8
87           1 1       1                     1         1       1 6
88         1           1     1 1     1       2 1 1     1   1 1   12
89                 1                                   1   1   1 4
90 1     1                     1                       1         4
91   1               1         1       1                 1       5
92                       1         1   1       1   1             5
93     1       2             1         1                         5
94   1                       1           2     1                 5
95   1           2 1         1                                   5
96         1       1     2       1               1             1 7
97           1           2     1                                 4
98             1         1   1     1   1     1                   6
99               1           1                       1     1     4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...