XSKT Bạch thủ KG Cầu XSKG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
Tổng
00         1 1   1 1   1       1 2                     1     1   10
01               1     1   1 1                       1   2 1     8
02                                   1               1           2
03       1                 2                                     3
04 2       1       1       1                                   1 6
05                                 1       1         1     1   1 5
06         1         1       1         1             1       1   6
07 1 1                                                       1   3
08   1             1     1 1                   1   3         1   9
09 1     1 1   1 1             1   1                 1           8
10     1                                                         1
11                                     1 1   1   1         1     5
12   1         1         1                                       3
13 1                   1       1   1           1                 5
14       1             1 1                 1     1 1           1 7
15   1       1                 1     1     1 1                   6
16       1     1 1   1     1                               1     6
17       1                                         1             2
18 1     1 1               1 1         2           1   1     1   10
19           1   1   1   1                     1       1         6
20                           1 1           1                     3
21     1         1   1                     1         1 1         6
22 1               1                     2               1     1 6
23                             1 1   1                           3
24                   1                     1     1               3
25     1                     1                   1         1     4
26                                               2       1   1   4
27                 1   1 1       1                               4
28 1           1 1     1   1       1     1   1                   8
29   1 1   1     1       1   1   1           1           1   1   10
30           1     2         1 1     1           1       1 1     9
31                   1       1 1     1 1 1     2                 8
32                 2 1                     1                 1   5
33     1                   1                 1             1   1 5
34   1 2               1           1 1     1 2             1     10
35     1       1                 1                     1         4
36         1   1           1             1             1       1 6
37                                   1 1                         2
38             1 1   3             1                   1 1       8
39       1   1           1               1                   1   5
40               1       1 1     1 1     2   1         1 3 1     13
41 1             1 2                   1             1       1   7
42 1           1   1         1                     1             5
43                                       1 1               1     3
44                     1           1   1                 1       4
45               1   1       1 2                                 5
46 1       1 1   1             1   1 1         1 1     1         10
47         1           1   1   1   1     1     1                 7
48           1                                         1     1 1 4
49 1 1 1                 1       1   1         1         1       8
50                             1 1 1                     1     1 5
51 1     1     1           1     2             1   1     1       9
52               1           1       2                           4
53   1             1                       1     1 1             5
54                       1             1     1 1 1 1             6
55                                             1 1     1         3
56           1           1               1           1           4
57       1                   1             1   1         1       5
58 1                         1                     1     1       4
59                                 1           1       1         3
60                     1             1           1     1         4
61         1           1                                         2
62     1                               1     1 1             1 1 6
63           1                         1 1   1                   4
64     1                     1                               1 1 4
65           1                                       1 1         3
66             2                 1                   1           4
67               1     1     1   1     1     1                   6
68   1                       1         1   1 1   1   1 1         8
69   1                                             1             2
70 1   1   1 1 1       1         1   1       1                   9
71       1   1         1                                   1     4
72             1                 1                 1 1           4
73                       1                 1         1           3
74       1         1     1     1                   1   3     1   9
75           2 1           1       1   1         1         1     8
76     1     2         1       1                           1     6
77     1             1               1                     1 1 1 6
78   1 1               1               1         1   2   1       8
79                   1               1               1           3
80             1       1                           1 1           4
81 1 1 1   1     1                       1   1 1                 8
82     1                 1 1   1     2   1                     1 8
83       1   1         1       1           1                     5
84     1       1                 1         1       1           1 6
85         1         2                   2                       5
86         1     1   1           1 1                             5
87 1                     1         1       1 1 1 1               7
88 1     1 1     1       2 1 1     1   1 1                 1   1 13
89                                 1   1   1       1       1 1 1 7
90         1                       1         2 1     1       1 1 8
91         1       1                 1           1               4
92   1         1   1       1   1                                 5
93       1         1                                     1 1     4
94       1           2     1                                     4
95       1                                                   1   2
96   2       1               1             1   1           1   1 8
97   2     1                                                     3
98   1   1     1   1     1                       1 1           1 8
99       1                       1     1                         3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...