XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
Tổng
00     1                               1               1         3
01     1     2   1 2             1 1               1 1 1         11
02                       1           1 1 1           1 1         6
03 1 1     2       2       1   1                               1 9
04 1     2   1 2                 1             1       1 2       11
05     1   1     2   1       1           1 1   1                 9
06               1           1       1     1 1                   5
07     1         1                   1                   1 1     5
08         1       1                           1     1     1     5
09       1     1               1           1             1     1 6
10 1 1   1   1 1     1                       1               1   8
11                                   1                           1
12               1     1                 1                 1     4
13                     1                   1           1 1       4
14   1 1 1             1                           1           1 6
15                               1     1       1           1     4
16                                 1           1               1 3
17 1 1                               1 1 1                     1 6
18     2                                   1 1           1     1 6
19           1                 2               1                 4
20     1 1                     1                   1             4
21     1             1       1           1                   1   5
22 2   1   2                           1 1 1             1       9
23               1     1     1   1       1         1   1         7
24 1     1   1       1                                           4
25               1                                           1   2
26                                       1 1                     2
27         1         1                         1 1               4
28             1                           1     2       1       5
29               1           1 1       1                   1 1   6
30                 1 1                         1                 3
31                           1 1             1     1 1           5
32   1     1                     1           1     1             5
33   1   1               1               2                   1   6
34                           1     1 1                     1 2   6
35     1       2   1 1 1   1     1                     1     1   10
36           1         2   1                 1 2                 7
37         1 1                   1       1           1           5
38                       1           1           1 1             4
39     1         1     1   1     2                             1 7
40 1   1     1                     1   1   1           1         7
41                         1               1 1         1 1       5
42               1 1 1 1         1         1 1   1     1 1       10
43 1   1   1       1                   2     1                   7
44                                                               0
45 1           1         2           1           2               7
46                       1   1       1   1   1         2 1       8
47         1                                 1     1             3
48                                 1 1             2             4
49   1     1   1                                     1 1 1 1 1   8
50 1               1   1       1 1         1         1           7
51                       1                           1   1     1 4
52   1         1     1     1                                     4
53   1                             1                       1     3
54                   1               1               1           3
55           1         2             1   1 1                     6
56           1     1                     1         1   1         5
57       1                   1                         1       1 4
58     1 1 1                                   1 2       1       7
59 1 1               1                           1               4
60 1   1           1     1 1               1         1           7
61   1           1                   1         2                 5
62               1       1                                   1   3
63                 1       1   1             1     1             5
64             1 1     1         1                           1   5
65   1                     1           1     1       1           5
66                               1 1             1               3
67               2       1       1     1                         5
68                   1   1         1   1   2 1 1           1     9
69                   1       1       1               1     1     5
70             1           1   1           1             1   1   6
71   1             1       1         1       1                 1 6
72                       2   1 1         1                       5
73 1                 1     1           1 1     1   1   1         8
74                                                   1         1 2
75       1                 1         1                           3
76     1       1 1           1     1 1               1       1   8
77   1                 1 1     1                       1     1   6
78   2         1               1                   1       1 1   7
79   1       1   1                 1           1                 5
80 1     2 1 2     1           1                 1               9
81 1       1       1 1     1   1   1   1 1               1 1 1   12
82       1   1         1     1                               1   5
83 1                   1 1 2           1     1                 1 8
84                 1       1 1                               1   4
85                       1   1   1                   1           4
86                   2       1   1               2 1             7
87                               1 1           1 1       1       5
88                                           1           1     1 3
89                               1                   1           2
90         2 1                 1     1     1                     6
91 1   1 2               2         1   1               1         9
92       1 1 1       1             1                       1     6
93       1     3   1               1     1       2             1 10
94                             2   1   1                       1 5
95                                     1           2 1         1 5
96   1         1                   1         1       1     2     7
97                     1     1     1           1           2     6
98           1             1                     1         1   1 5
99                     1     1                     1           1 4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...