XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
Tổng
00         1 1   1     1                               1         5
01                     1     2   1 2             1 1             8
02         1     1                       1           1 1 1       6
03   1             1 1     2       2       1   1                 9
04         1       1     2   1 2                 1             1 9
05     1 1             1   1     2   1       1           1 1   1 11
06               1               1           1       1     1 1   6
07   1                 1         1                   1           4
08 1     1   2             1       1                           1 7
09   1     2             1     1               1           1     7
10             1   1 1   1   1 1     1                       1   8
11 1   1                                             1           3
12           1                   1     1                 1       4
13                                     1                   1     2
14         1   1     1 1 1             1                         6
15               1                               1     1       1 4
16     1 1       1                                 1           1 5
17             1   1 1                               1 1 1       6
18 1                   2                                   1 1   5
19           1               1                 2               1 5
20 1                   1 1                     1                 4
21               1     1             1       1           1       5
22       1   1     2   1   2                           1 1 1     10
23               1               1     1     1   1       1       6
24             1   1     1   1       1                           5
25                               1                               1
26 1                                                     1 1     3
27       1     1           1         1                         1 5
28         1   1 1             1                           1     5
29               1               1           1 1       1         5
30       1 1   1                   1 1                         1 6
31     1   1     1                           1 1             1   6
32                   1     1                     1           1   4
33     1             1   1               1               2       6
34                                           1     1 1           3
35       1             1       2   1 1 1   1     1               9
36   1                       1         2   1                 1 2 8
37             1           1 1                   1       1       5
38   1       1                           1           1           4
39   1       1         1         1     1   1     2               8
40       1         1   1     1                     1   1   1     7
41 1 1                                     1               1 1   5
42                               1 1 1 1         1         1 1   7
43           2     1   1   1       1                   2     1   9
44   1           1                                               2
45 1     1         1           1         2           1           7
46     1         1                       1   1       1   1   1   7
47           1 2           1                                 1   5
48 1       1                                       1 1           4
49                   1     1   1                                 3
50 1               1               1   1       1 1         1     7
51             1                         1                       2
52         1 1       1         1     1     1                     6
53                   1                             1             2
54           1                       1               1           3
55         1                 1         2             1   1 1     7
56         1     1           1     1                     1       5
57                       1                   1                   2
58     1               1 1 1                                   1 5
59     1   1   1   1 1               1                           6
60     1         1 1   1           1     1 1               1     8
61     1     1       1           1                   1         2 7
62     1                         1       1                       3
63                                 1       1   1             1   4
64     1                       1 1     1         1               5
65                   1                     1           1     1   4
66   1 1                                         1 1             4
67   1                           2       1       1     1         6
68       2 1   1                     1   1         1   1   2 1 1 12
69       1 1                         1       1       1           5
70           1   1             1           1   1           1     6
71   1       1       1             1       1         1       1   7
72 1                                     2   1 1         1       6
73     1       1   1                 1     1           1 1     1 8
74   1   1                                                       2
75 2                     1                 1         1           5
76                     1       1 1           1     1 1           6
77               1   1                 1 1     1                 5
78                   2         1               1                 4
79           1       1       1   1                 1           1 6
80   1     1   1   1     2 1 2     1           1                 11
81             1   1       1       1 1     1   1   1   1 1       10
82   1                   1   1         1     1                   5
83 1     1     1   1                   1 1 2           1     1   10
84 1 1           1                 1       1 1                   6
85       1                               1   1   1               4
86                                   2       1   1               4
87                                               1 1           1 3
88             1                                             1   2
89                                               1               1
90 1     1                 2 1                 1     1     1     8
91 1   2           1   1 2               2         1   1         11
92       1               1 1 1       1             1             6
93                       1     3   1               1     1       7
94   2                                         2   1   1         6
95           1                                         1         2
96   1 1         1   1         1                   1         1   7
97       1 1                           1     1     1           1 6
98 1                         1             1                     3
99 1   1                               1     1                   4
loading
Đang tải dữ liệu...