XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
Tổng
00 1 1                               1 1   1     1               6
01   1         2         1                       1     2   1 2   10
02         1     1                   1     1                     4
03                             1             1 1     2       2   7
04                   1               1       1     2   1 2       8
05               1               1 1             1   1     2   1 8
06                   1                     1               1     3
07     1 1   1 1               1                 1         1     7
08 1             1           1     1   2             1       1   8
09         1               1   1     2             1     1       7
10   1       1                           1   1 1   1   1 1     1 9
11   1                   1   1   1                               4
12   1                   1             1                   1     4
13     1     2 1     1 1 1                                       7
14     1       1   2 1               1   1     1 1 1             10
15               1       1                 1                     3
16       1                       1 1       1                     4
17 1     1 1                             1   1 1                 6
18 2         1 1     1   1 1 1                   2               10
19         1 1                         1               1         4
20     1 1                   1                   1 1             5
21               1                         1     1             1 4
22     1         1                 1   1     2   1   2           9
23                       1                 1               1     3
24       1       1 1     1               1   1     1   1       1 9
25 1       1                                               1     3
26     1               1     1                                   3
27       1                         1     1           1         1 5
28                     1 1           1   1 1             1       6
29                   1 1 1 1               1               1     6
30 1               1               1 1   1                   1 1 7
31         1             2       1   1     1                     6
32             1   1                           1     1           4
33 1 1         1         1       1             1   1             7
34                                                               0
35             1       1 1         1             1       2   1 1 9
36   1     1           1   1   1                       1         6
37                         1             1           1 1         4
38                 1           1       1                         3
39                             1       1         1         1     4
40   1       1 1                   1         1   1     1         7
41     1   1         1       1 1                                 5
42     1               1                                   1 1 1 5
43   1     1     1                     2     1   1   1       1   9
44           1                 1           1                     3
45               1     1 1   1     1         1           1       7
46       1         1             1         1                     4
47                   1                 1 2           1           5
48     1 1   1       1 1     1       1                           7
49   1             1                           1     1   1       5
50     1                 1   1               1               1   5
51       1 1 1                           1                       4
52               1         1         1 1       1         1     1 7
53                 1                           1                 2
54     1                   1           1                       1 4
55     1       1   1                 1                 1         5
56   1               1 1             1     1           1     1   7
57             1     1 1                           1             4
58         1                     1               1 1 1           5
59               1 1             1   1   1   1 1               1 8
60 1   1     1 1                 1         1 1   1           1   9
61                     1   1     1     1       1           1     6
62     1 1                       1                         1     4
63   1               1     1                                 1   4
64     1       1   1             1                       1 1     6
65                         1                   1                 2
66           1                 1 1                               3
67                   1   1     1                           2     5
68 1             1         1       2 1   1                     1 8
69   1 1       1 1 1               1 1                         1 8
70                         1           1   1             1       4
71 1 1           1             1       1       1             1   7
72 1         1               1                                   3
73                   1 1         1       1   1                 1 6
74   1     1                   1   1                             4
75   1                     2 2                     1             6
76       1   1         1                         1       1 1     6
77     1 1         1                       1   1                 5
78           1                                 2         1       4
79 1 1   2         1   2               1       1       1   1     11
80                         1   1     1   1   1     2 1 2     1   11
81         1 1                           1   1       1       1 1 7
82                             1                   1   1         3
83           1     1         1     1     1   1                   6
84         1                 1 1           1                 1   5
85 1   1 1           1     1       1                             6
86         1         1 1                                       2 5
87             1                                                 1
88 1               1   1   1             1                       5
89               1                                               1
90 1     1                   1     1                 2 1         7
91       1       1       1   1   2           1   1 2             10
92         1       1               1               1 1 1       1 7
93 2           1 1   1                             1     3   1   10
94         1               1   2                                 4
95           1                         1                         2
96   1                         1 1         1   1         1       6
97             1 1                 1 1                           4
98       1           1       1                         1         4
99         1                 1   1                               3
loading
Đang tải dữ liệu...