XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
Tổng
00       1 1       1 1                               1 1   1     7
01         1   1     1         2         1                       6
02                         1     1                   1     1     4
03 1                                           1             1 1 4
04 2                                 1               1       1   5
05   1     2                     1               1 1             6
06                                   1                     1     2
07   1       1         1 1   1 1               1                 7
08 1   1     1     1             1           1     1   2         9
09   1 1                   1               1   1     2           7
10                   1       1                           1   1 1 5
11                   1                   1   1   1               4
12           1   1   1                   1             1         5
13         1   1 1     1     2 1     1 1 1                       10
14               1     1       1   2 1               1   1     1 9
15                               1       1                 1     3
16                       1                       1 1       1     4
17   1         1   1     1 1                             1   1 1 8
18       1         2         1 1     1   1 1 1                   9
19               1         1 1                         1         4
20       1 1 1 1       1 1                   1                   7
21 1   1   1     1               1                         1     6
22         1   1       1         1                 1   1     2   8
23 1                                     1                 1     3
24     1       1         1       1 1     1               1   1   8
25                 1       1                                     2
26           1 1       1               1     1                   5
27       1               1                         1     1       4
28                                     1 1           1   1 1     5
29     1 1   1 1                     1 1 1 1               1     9
30                 1               1               1 1   1       5
31       1   1 1           1             2       1   1     1     9
32 1     1       1             1   1                           1 6
33           1     1 1         1         1       1             1 7
34 2       1                                                     3
35   1 1                       1       1 1         1             6
36         1         1     1           1   1   1                 6
37       1   1   1                         1             1       5
38   1         1 1                 1           1       1         6
39   1                                         1       1         3
40                   1       1 1                   1         1   5
41               1     1   1         1       1 1                 6
42                     1               1                         2
43   1       1   1   1     1     1                     2     1   9
44                           1                 1           1     3
45   1                           1     1 1   1     1         1   7
46                       1         1             1         1     4
47           1                       1                 1 2       5
48   2                 1 1   1       1 1     1       1           9
49 1       1     1   1             1                           1 6
50     1 2             1                 1   1               1   7
51     1                 1 1 1                           1       5
52       1     1                 1         1         1 1       1 7
53             1 2                 1                           1 5
54         2           1                   1           1         5
55 1 2                 1       1   1                 1           7
56           1       1               1 1             1     1     6
57           1                 1     1 1                         4
58 2                       1                     1               4
59 1   2                         1 1             1   1   1   1 1 10
60                 1   1     1 1                 1         1 1   7
61                                     1   1     1     1       1 5
62                     1 1                       1               3
63   1 1             1               1     1                     5
64             1       1       1   1             1               5
65 1 1                                     1                   1 4
66       1                   1                 1 1               4
67     1       1 1                   1   1     1                 6
68     1           1             1         1       2 1   1       8
69       1           1 1       1 1 1               1 1           8
70 1                                       1           1   1     4
71           1     1 1           1             1       1       1 7
72     1 1 1       1         1               1                   6
73                                   1 1         1       1   1   5
74                   1     1                   1   1             4
75                   1                     2 2                   5
76                       1   1         1                         3
77             1       1 1         1                       1   1 6
78   1     1                 1                                 2 5
79       1     1   1 1   2         1   2               1       1 11
80   1     1     2                         1   1     1   1   1   9
81   1                     1 1                           1   1   5
82     1                                       1                 2
83     1 1                   1     1         1     1     1   1   8
84     1                   1                 1 1           1     5
85       1         1   1 1           1     1       1             7
86                         1         1 1                         3
87                             1                                 1
88 1         1     1               1   1   1             1       7
89     1     2                   1                               4
90             1   1     1                   1     1             5
91       1               1       1       1   1   2           1   8
92                         1       1               1             3
93             1   2           1 1   1                           6
94           1   1         1               1   2                 6
95         2                 1                         1         4
96                   1                         1 1         1   1 5
97               1             1 1                 1 1           5
98 1                     1           1       1                   4
99                         1                 1   1               3
loading
Đang tải dữ liệu...