XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
Tổng
00               1         1 1       1 1                         5
01 1 1   1   1               1   1     1         2         1     10
02 1   1     1                               1     1             5
03         1         1                                           2
04                   2                                 1         3
05       1 1 1   1     1     2                     1             8
06                 1                                   1         2
07                 1   1       1         1 1   1 1               7
08     1   1   1     1   1     1     1             1           1 9
09     1               1 1                   1               1   5
10         1                           1       1                 3
11                                     1                   1   1 3
12                             1   1   1                   1     4
13       1                   1   1 1     1     2 1     1 1 1     11
14         1       1               1     1       1   2 1         8
15                                                 1       1     2
16       1                                 1                     2
17                     1         1   1     1 1                   5
18 1         1             1         2         1 1     1   1 1 1 11
19         1                       1         1 1                 4
20               2         1 1 1 1       1 1                   1 9
21   1               1   1   1     1               1             6
22 1               1         1   1       1         1             6
23 1               1 1                                     1     4
24             1         1       1         1       1 1     1     7
25     1 1       1                   1       1                   5
26     1                       1 1       1               1     1 6
27                         1               1                     2
28 1           1                                         1 1     4
29       1 1             1 1   1 1                     1 1 1 1   10
30   1       2 1                     1               1           6
31 1     1         1       1   1 1           1             2     9
32 1 1   1           1     1       1             1   1           8
33                             1     1 1         1         1     5
34                   2       1                                   3
35                     1 1                       1       1 1     5
36                           1         1     1           1   1   5
37     1                   1   1   1                         1   5
38 1         2   1     1         1 1                 1           8
39   1 1       1       1                                         4
40     2       1 1                     1       1 1               7
41   1 1     1                     1     1   1         1       1 8
42           1                           1               1       3
43                     1       1   1   1     1     1             6
44     1                                       1                 2
45 1       1           1                           1     1 1   1 7
46   1     1     1                         1         1           5
47     1       1               1                       1         4
48   1         1       2                 1 1   1       1 1     1 10
49 1           1     1       1     1   1             1           7
50   1   1               1 2             1                 1   1 8
51                       1                 1 1 1                 4
52                         1     1                 1         1   4
53     1                         1 2                 1           5
54       1         2         2           1                   1   7
55                   1 2                 1       1   1           6
56         1                   1       1               1 1       5
57                             1                 1     1 1       4
58         1     1   2                       1                   5
59   1               1   2                         1 1           6
60   1         1                     1   1     1 1               6
61 1             1                                       1   1   4
62     1                                 1 1                     3
63     1 1 1           1 1             1               1     1   8
64   1       1     1             1       1       1   1           7
65                   1 1                                     1   3
66                         1                   1                 2
67         1             1       1 1                   1   1     6
68     1 1         2     1           1             1         1   8
69   1 1           1       1           1 1       1 1 1           9
70       1       1   1                                       1   4
71         1 1                 1     1 1           1             6
72                 1     1 1 1       1         1               1 7
73       1       1                                     1 1       4
74       1                             1     1                   3
75             1                       1                     2 2 6
76       1 1                               1   1         1       5
77               1               1       1 1         1           5
78               1     1     1                 1                 4
79           1             1     1   1 1   2         1   2       10
80     1 1             1     1     2                         1   7
81 1     1   1         1                     1 1                 6
82   1           1       1                                       3
83             1 1       1 1                   1     1         1 7
84   1     1       1     1                   1                 1 6
85   1       1     1       1         1   1 1           1     1   9
86                                           1         1 1       3
87             1                                 1               2
88 1 1               1         1     1               1   1   1   8
89                       1     2                   1             4
90         1                     1   1     1                   1 5
91 2 1         2   1       1               1       1       1   1 11
92                                           1       1           2
93             1   1             1   2           1 1   1         8
94 1                           1   1         1               1   5
95 1         1   2           2                 1                 7
96         1 1     1                   1                         4
97           1 1                   1             1 1             5
98                   1                     1           1       1 4
99             1                             1                 1 3
loading
Đang tải dữ liệu...