XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
Tổng
00     1         1 1       1 1                               1 1 7
01 1               1   1     1         2         1               7
02 1                               1     1                   1   4
03         1                                           1         2
04         2                                 1               1   4
05 1   1     1     2                     1               1 1     8
06       1                                   1                   2
07       1   1       1         1 1   1 1               1         8
08   1     1   1     1     1             1           1     1   2 10
09           1 1                   1               1   1     2   7
10                           1       1                           2
11                           1                   1   1   1       4
12                   1   1   1                   1             1 5
13                 1   1 1     1     2 1     1 1 1               10
14       1               1     1       1   2 1               1   8
15                                       1       1               2
16                               1                       1 1     3
17           1         1   1     1 1                             5
18 1             1         2         1 1     1   1 1 1           10
19                       1         1 1                         1 4
20     2         1 1 1 1       1 1                   1           9
21         1   1   1     1               1                       5
22       1         1   1       1         1                 1   1 7
23       1 1                                     1               3
24   1         1       1         1       1 1     1               7
25     1                   1       1                             3
26                   1 1       1               1     1           5
27               1               1                         1     3
28   1                                         1 1           1   4
29             1 1   1 1                     1 1 1 1             8
30 2 1                     1               1               1 1   7
31       1       1   1 1           1             2       1   1   9
32         1     1       1             1   1                     5
33                   1     1 1         1         1       1       6
34         2       1                                             3
35           1 1                       1       1 1         1     6
36                 1         1     1           1   1   1         6
37               1   1   1                         1             4
38 2   1     1         1 1                 1           1       1 9
39   1       1                                         1       1 4
40   1 1                     1       1 1                   1     6
41 1                     1     1   1         1       1 1         7
42 1                           1               1                 3
43           1       1   1   1     1     1                     2 8
44                                   1                 1         2
45           1                           1     1 1   1     1     6
46     1                         1         1             1       4
47   1               1                       1                 1 4
48   1       2                 1 1   1       1 1     1       1   10
49   1     1       1     1   1             1                     6
50             1 2             1                 1   1           6
51             1                 1 1 1                           4
52               1     1                 1         1         1 1 6
53                     1 2                 1                     4
54       2         2           1                   1           1 7
55         1 2                 1       1   1                 1   7
56                   1       1               1 1             1   5
57                   1                 1     1 1                 4
58     1   2                       1                     1       5
59         1   2                         1 1             1   1   7
60   1                     1   1     1 1                 1       6
61     1                                       1   1     1     1 5
62                             1 1                       1       3
63           1 1             1               1     1             5
64 1     1             1       1       1   1             1       7
65         1 1                                     1             3
66               1                   1                 1 1       4
67             1       1 1                   1   1     1         6
68       2     1           1             1         1       2 1   9
69       1       1           1 1       1 1 1               1 1   9
70     1   1                                       1           1 4
71 1                 1     1 1           1             1       1 7
72       1     1 1 1       1         1               1           7
73     1                                     1 1         1       4
74                           1     1                   1   1     4
75   1                       1                     2 2           6
76                               1   1         1                 3
77     1               1       1 1         1                     5
78     1     1     1                 1                           4
79 1             1     1   1 1   2         1   2               1 11
80           1     1     2                         1   1     1   7
81 1         1                     1 1                           4
82     1       1                                       1         3
83   1 1       1 1                   1     1         1     1     8
84       1     1                   1                 1 1         5
85 1     1       1         1   1 1           1     1       1     9
86                                 1         1 1                 3
87   1                                 1                         2
88         1         1     1               1   1   1             6
89             1     2                   1                       4
90                     1   1     1                   1     1     5
91   2   1       1               1       1       1   1   2       10
92                                 1       1               1     3
93   1   1             1   2           1 1   1                   8
94                   1   1         1               1   2         6
95 1   2           2                 1                         1 7
96 1     1                   1                         1 1       5
97 1 1                   1             1 1                 1 1   7
98         1                     1           1       1           4
99   1                             1                 1   1       4
loading
Đang tải dữ liệu...