XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDL

  Ngày
\
Cặp số
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
Tổng
00       1           1   1 1       1               1     1 1     8
01                 1           1 1 1               1 1 1       1 8
02               1             1                           1     3
03   1                                     1         1   1       4
04 1       1       1                     1                       4
05 1                                                 1 1         3
06                     1             1     1         1           4
07   1         1       1     1 1 1 1                     1       8
08               1                 1         1 1                 4
09             3 1                                     1         5
10     1                                 1             1         3
11 1       1     1                       1             1         5
12         1                   1 1   1     1           2     1   8
13 1     1                                 1                 1   4
14 1         1                       1             1 1           5
15               2     1     1 1   1 1                           7
16                 1   2             1     1     1               6
17 1                 1                     1                     3
18                                 1                             1
19           1                         1         1     1         4
20                                     1 2     1                 4
21                                       1         1         1   3
22                 1       1               1   1 1       1       6
23             2           1                             1       4
24                               1     2             1   1       5
25     1             1   1                                       3
26           1 2 3   1                                   1       8
27   1   1   1                       1                       1   5
28       1     1 1         1       1   1           1 1 1 1     1 11
29   1                 1                         1         1     4
30           1               1   1             1       2 1     2 9
31           1               1   1                               3
32     1 1           1           1                               4
33 1     1 1                 1   1     1                         6
34         1 1         1                           1       1     5
35 1                                             1         1     3
36           1           1 1         1     1   1       1 1       8
37                     1                 2       1 1             5
38                 1                 1           1               3
39 1       1       1     1           1                       1   6
40                 1 1   1 1   1         1                       6
41             1                                           1     2
42               1   1     1                           2     2 1 8
43     1                           1       2 1                   5
44               1 1         1       1                           4
45 2                           1   1         1     1 1     1     8
46                           1   1   1 1           1             5
47       1 1                         1       1 1 1       1       7
48                 1           1             1   1               4
49     1         1       1         1 1 2               1 1     1 10
50                 1                         1       1   1 1     5
51     1 1                 1 1       1           1             1 7
52                 1 1           1     1             1       1   6
53   1         1                                             1 1 4
54                     2   1                                 1   4
55                       1                 1               1     3
56             1                         1       1 1             4
57   1 1     1     1                                             4
58                       1 1                                   1 3
59 1 1     2     1         3 1 1                   1             11
60           1           1               1       1 1     1       6
61       1 2                       1                             4
62   1           1       2 1 1 1   1       1                     9
63   1 1             1                                           3
64     1 1         1 1                               1 1         6
65 1 1       1       1           1                         1     6
66 2 1               1         1       1         1           1   8
67       1   1                               1 1     2           6
68   1 1                 1 1       1       1       1             7
69       1     1                       1       2         1 1     7
70   1     1   1 1   1                               1           6
71       1           1       1                 2                 5
72       1   1                 1     1   1   1                   6
73                 1       1       1             1               4
74 1 1 1                   1                 1               1 1 7
75   1 1               1       1 1       1   1     2             9
76   1                 1             1               1           4
77             1     1           1           1 1             1 1 7
78                   1         1           1 1 1                 5
79     1   1 2           1   1 1       1 1   2           1 2     14
80   1                       1                               1   3
81     1                                       1               1 3
82                   1                   1           1           3
83     1 1 1 1         1   1   1           1                 1   9
84   1         1 1           1         1               1         6
85     1     1     1                   1       3           1 1 1 10
86                               1     1             1   1       4
87         1     1   1   1                   1       1           6
88         2           1                               1       1 5
89             1         1           1   1 1 1 1   2           2 11
90             1         1   1   2 1   1                     1 1 9
91     1     1     1             1               1               5
92 1                     1   1           1                       4
93 1     1         1         1     1         1   1 1       2     10
94                 1   1       1   1 1 1   1               1     8
95     1                 1                                   1   3
96                           1           1       1       1       4
97                     1                   1 1   1         1     5
98       2 1           2       1   1                           1 8
99                               1                               1
loading
Đang tải dữ liệu...