XSKT Bạch thủ DL Cầu XSDL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDL

  Ngày
\
Cặp số
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
Tổng
00   2               1               2                 1         6
01 1                         2                   1       2       6
02                         1           1           1             3
03     1             1           1       2     1     1           7
04         1         1   1 1 1                                 1 6
05       1   1             1           1 1 2       1             8
06         1     1   1                             1     1 1   2 8
07             2                 1         1   1                 5
08           1 1             1 2                               1 6
09   1                   1       1     1 1 1   1                 7
10     1     1   1                     1         1 1             6
11         1                             1                       2
12                 1                                             1
13               1       1     1                             1   4
14 1             1   1                     1         1   1 1   1 8
15     1   1         1       1     1         1       1   1       8
16   1         1           1 1                                   4
17           1     1     1   1       2 1                         7
18   1           1                                   1     1   1 5
19 1                                   1                         2
20             1                   1                             2
21                               1                 1     1       3
22                   1     1       1             1               4
23       1         1       1   1     2   1 1                     8
24 1                                                 1           2
25                           1                   1     1         3
26   1   1             2         2 1     1   1 1                 10
27           1 1   1                       1 1 2                 7
28       1                   1                         1     1   4
29 1       1           1       1     1     1 1                   7
30 1   1   1           2             1 1       1           1     9
31       1   1                         2       1             1   6
32       1   1   1                           1 1   1             6
33     1                 1     1                               1 4
34 1 1                                 1         1       1       5
35       1         1   1 1       1                           1   6
36         1                       1   1                         3
37         1   1                     1       1 1 2     1   1     9
38                                 1     1 1                     3
39                   1       1             1           1         4
40                 1 1           1         1           1         5
41         1           1           2 1 1                   1     7
42   1 1     1         1 1                 1             1     1 8
43               1 1     1   2                       1           6
44     1             1                 1 1   1       1           6
45 1 2 1                       1           1   1                 7
46       1     1 1       1 1           1         1       1   1   9
47       1             2                 1 1         2           7
48       1             1       1   1     1                       5
49                                                               0
50                                                             1 1
51 1         1 1                 1                     2 2   1   9
52                         1         1                 1         3
53         1 2     1         1                 1                 6
54 1   1     1     1             1       1                 1   1 8
55         1           1 1     1         1   1               1   7
56                   1     2                         1           4
57       1             1           1 1               1     2     7
58                               2   1           1           1   5
59   1                     1             1               1     1 5
60                   1                                           1
61         2       1 1                 1       2                 7
62     1                                     1             1     3
63   1       1     1   1   2                 1       1 1         9
64   1   1       1       1                                 1   1 6
65   1             1           1                                 3
66   1 2   1         1         1 1 1                   1         9
67 1                         1               1 1       1         5
68                       1       1                 1             3
69       1       1   1   1 1 1               1     1   1 1       10
70     1     1 1   1                             1               5
71               1                           2               2 2 7
72       1             1           1     1             1 1       6
73 1                 1         1           1                     4
74 1           2               1     1                           5
75       2 1       2           1                                 6
76 1   1                   1       2         1     1 1     1   1 10
77                       2           1             1             4
78             1 1       1                     1   3             7
79           1   1             1                     1 1   1   1 7
80       1                       1 1     1   1             1     6
81             1                 1             1 1   1     1     6
82 1   1               1               1         1   1   1   1   8
83   1           1               1 1                             4
84       1 1                             1       1             1 5
85             1 1       1       1             1 1         1     7
86   1     1                 1 1   1             1               6
87 1 1                                           1 1   1 1 1     7
88                         1   1     2                       1   5
89               1                   1           2 1 1     1 1   8
90     1         1 1         1             1 1               1   7
91         1       1                       1                     3
92 1   1     1     1                               2             6
93           1 1       1   1                           1     1   6
94             2 1       1                 1 1       1           7
95                   1         1                               1 3
96                     1                 1               1       3
97 1   1     1               1         1                     1   6
98                   1             1               1         1   4
99                         1           1               1 1   1   5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...