XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDL

  Ngày
\
Cặp số
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
Tổng
00                 1           1   1 1       1               1   6
01                           1           1 1 1               1 1 6
02                         1             1                       2
03         1   1                                     1         1 4
04     1 1   1       1       1                     1             6
05 1       1 1                                                 1 4
06                               1             1     1         1 4
07     1       1         1       1     1 1 1 1                   8
08         1               1                 1         1 1       5
09     1 1               3 1                                     6
10               1                                 1             2
11           1       1     1                       1             4
12                   1                   1 1   1     1           5
13         1 1     1                                 1           4
14           1         1                       1             1 1 5
15     1 1                 2     1     1 1   1 1                 9
16                           1   2             1     1     1     6
17       1   1                 1                     1           4
18                                           1                   1
19 1 1 1               1                         1         1     6
20         1                                     1 2     1       5
21 2                                               1         1   4
22                           1       1               1   1 1     5
23 1                     2           1                           4
24       1                                 1     2             1 5
25     1         1             1   1                             4
26   1                 1 2 3   1                                 8
27 1     1     1   1   1                       1                 6
28   1 1   1       1     1 1         1       1   1           1 1 11
29             1                 1                         1     3
30       1             1               1   1             1       5
31         1           1               1   1                     4
32 1   1         1 1           1           1                     6
33       1   1     1 1                 1   1     1               7
34 1 1               1 1         1                           1   6
35 1         1                                             1     3
36 1 1                 1           1 1         1     1   1       8
37 1                             1                 2       1 1   6
38                           1                 1           1     3
39           1       1       1     1           1                 5
40     1                     1 1   1 1   1         1             7
41   1                   1                                       2
42   1                     1   1     1                           4
43 1             1                           1       2 1         6
44     1   1               1 1         1       1                 6
45           2                           1   1         1     1 1 7
46                                     1   1   1 1           1   5
47                 1 1                         1       1 1 1     6
48                           1           1             1   1     4
49               1         1       1         1 1 2               7
50                           1                         1       1 3
51   1   2       1 1                 1 1       1           1     9
52   1   2                   1 1           1     1             1 8
53             1         1                                       2
54   1 2                         2   1                           6
55   2 1                           1                 1           5
56                       1                         1       1 1   4
57   1         1 1     1     1                                   5
58                                 1 1                           2
59           1 1     2     1         3 1 1                   1   11
60                     1           1               1       1 1   5
61         1       1 2                       1                   5
62             1           1       2 1 1 1   1       1           9
63             1 1             1                                 3
64 1             1 1         1 1                               1 6
65     1     1 1       1       1           1                     6
66       1 1 2 1               1         1       1         1     9
67 1               1   1                               1 1     2 7
68 1     1     1 1                 1 1       1       1       1   9
69   1     1       1     1                       1       2       7
70       1 1   1     1   1 1   1                               1 8
71     1           1           1       1                 2       6
72                 1   1                 1     1   1   1         6
73         1                 1       1       1             1     5
74           1 1 1                   1                 1         5
75             1 1               1       1 1       1   1     2   9
76             1                 1             1               1 4
77                       1     1           1           1 1       5
78     1   1                   1         1           1 1 1       7
79               1   1 2           1   1 1       1 1   2         11
80     1       1                       1                         3
81               1                                       1       2
82   1     1                   1                   1           1 5
83               1 1 1 1         1   1   1           1           8
84 1 1     1   1         1 1           1         1               8
85               1     1     1                   1       3       7
86       1                                 1     1             1 4
87                   1     1   1   1                   1       1 6
88   2               2           1                               5
89       1               1         1           1   1 1 1 1   2   10
90                       1         1   1   2 1   1               7
91       1 1     1     1     1             1               1     7
92 1         1                     1   1           1             5
93     1     1     1         1         1     1         1   1 1   9
94                           1   1       1   1 1 1   1           7
95               1                 1                             2
96                                     1           1       1     3
97 1                             1                   1 1   1     5
98         1       2 1           2       1   1                   8
99                                         1                     1
loading
Đang tải dữ liệu...