XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDL

  Ngày
\
Cặp số
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
Tổng
00 1     1 1           1                       1 1               6
01 1 1 1       1     1   1       1           1     1       1 1   11
02         1       1           1 1         1 1         1         7
03   1   1                     1   1                             4
04                   1   1   1                 2         1       6
05   1 1                   1       1 1   1 1             1       8
06   1             1         1       1                       1   5
07       1                                                   1   2
08                                     1 1               1       3
09     1           1         1                   1         1     5
10     1                         1       2                       4
11     1         1         2       1       1                     6
12     2     1       1           1                               5
13           1                                 1       1         3
14 1 1               1         1               1         1     1 7
15               2             1 1 1           1   1         1   8
16                           1         1                         2
17                       1       1                   1         1 4
18                   1     1                                     2
19     1           1                         1     1             4
20                 1 1 1   1   1                   2     1       8
21 1         1                                           1       3
22       1                 1 1             1     1               5
23       1             1 1                             1     1   5
24   1   1                           1     1   2 3             1 10
25                   1                                           1
26       1                                                       1
27           1               2               2         1         6
28 1 1 1 1     1   1           1 1     1 1           2           12
29         1                 1                         2     1 1 6
30     2 1     2     1           1       1     1                 9
31                             1     1           1               3
32                                   1                     1     2
33                 1           1         1     1                 4
34 1       1       1     1                         1 1           6
35         1     2           2                         1   1     7
36     1 1         1             1         1   1                 6
37 1             1       1                                       3
38                   1             1   1                     1   4
39           1               1       1                           3
40                         1         1 1   1     1 1   1         7
41         1               1                 1                   3
42     2     2 1             1       1 2       1                 10
43                                 1 1             1   1   1     5
44                     1                         2   1   1       5
45 1 1     1               1   1                   1             6
46 1             1           1         1       1     1   1 3     10
47       1                         1       1                 1   4
48                     1   2               1                     4
49     1 1     1       1                     1       1 1 1       8
50   1   1 1                                                 1   4
51             1                                     1         1 3
52   1       1                   1         1 1               1   6
53           1 1                                                 2
54           1   1     1             1 1     1     2             8
55         1       2                   3   1             1     1 9
56 1                                 1                           2
57                         1               1   1               1 4
58             1       1       1 1     1     1           1       7
59 1                   1           1                     1       4
60 1     1       1                   1             1             5
61                 1   1                                         2
62                 1 1 1                             1         1 5
63                 1   1   1             2             1 1 1     8
64   1 1                     1       1                           4
65         1         1                   1   1   1               5
66           1                 1 1     1     1                   5
67   2                             1               1 1       1   6
68 1             1   1   1 1         1       1           1       8
69       1 1             1       1 1                 2     1     8
70   1                                               1   1       3
71                   1 1                 1 1                 1   5
72                       1         1 1               2         1 6
73                   1   2           1     1 1 1     1           8
74           1 1 1 2           1                           1 1   8
75 2             1 1 1           2   2       1   1 1       1     13
76   1                         1   1       1       1       1     6
77           1 1 1     1       1         1     1         1       8
78               1                             1 1         1     4
79       1 2     1       1 1   1                       1   1     9
80           1                         1                         2
81             1       1         1 1                     1     1 6
82   1                       1 1   2             1   1       1   8
83           1         1     1     1                       1     5
84     1                           1   1 1       1         1   1 7
85         1 1 1 1 1 1                             1   1         8
86   1   1                               1                     1 4
87   1                                 1         1             1 4
88     1       1 1                           1   1               5
89 2           2     1   1   1 1           1           1         10
90           1 1           1             1   1               1   6
91                     1 1               1                   1 1 5
92                               1       1         1         1 1 5
93 1       2             1               1       1         1     7
94         1             1     1           1 1         1         6
95           1             1                   1   1             4
96       1       1                                             1 3
97         1             1   1         1   1           1 1       7
98             1     1 1 1         1                 1 1     1 2 10
99                         1     1                     1         3
loading
Đang tải dữ liệu...