XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDL

  Ngày
\
Cặp số
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
Tổng
00               1     1 1           1                       1 1 6
01               1 1 1       1     1   1       1           1     8
02                       1       1           1 1         1 1     6
03       1         1   1                     1   1               5
04     1                           1   1   1                 2   6
05                 1 1                   1       1 1   1 1       7
06 1     1         1             1         1       1             6
07                     1                                         1
08         1 1                                       1 1         4
09                   1           1         1                   1 4
10     1             1                         1       2         5
11     1             1         1         2       1       1       7
12 1     1           2     1       1           1                 7
13       1                 1                                 1   3
14 1             1 1               1         1               1   6
15 1                           2             1 1 1           1   7
16 1     1     1                           1         1           5
17       1                             1       1                 3
18                                 1     1                       2
19   1         1     1           1                         1     5
20   1 2     1                   1 1 1   1   1                   9
21     1         1         1                                     3
22       1   1 1       1                 1 1             1     1 8
23                     1             1 1                         3
24   2             1   1                           1     1   2 3 11
25                                 1                             1
26                     1                                         1
27 1                       1               2               2     6
28   1           1 1 1 1     1   1           1 1     1 1         11
29             1         1                 1                     3
30           1       2 1     2     1           1       1     1   10
31                                           1     1           1 3
32                                                 1             1
33   1                           1           1         1     1   5
34               1       1       1     1                         4
35             1         1     2           2                     6
36 1     1   1       1 1         1             1         1   1   9
37     2       1 1             1       1                         6
38 1           1                   1             1   1           5
39 1                       1               1       1             4
40     1                                 1         1 1   1     1 6
41                       1               1                 1     3
42                   2     2 1             1       1 2       1   10
43       2 1                                     1 1             5
44 1                                 1                         2 4
45         1     1 1     1               1   1                   6
46 1 1           1             1           1         1       1   7
47 1       1 1 1       1                         1       1       7
48         1   1                     1   2               1       6
49 1 2               1 1     1       1                     1     8
50         1       1   1 1                                       4
51 1           1             1                                   3
52   1             1       1                   1         1 1     6
53                         1 1                                   2
54                         1   1     1             1 1     1     6
55       1               1       2                   3   1       8
56     1       1 1                                 1             4
57                                       1               1   1   3
58                           1       1       1 1     1     1     6
59               1                   1           1               3
60     1       1 1     1       1                   1             6
61                               1   1                           2
62       1                       1 1 1                           4
63                               1   1   1             2         5
64                 1 1                     1       1             4
65                       1         1                   1   1   1 5
66   1         1           1                 1 1     1     1     7
67         1 1     2                             1               5
68       1       1             1   1   1 1         1       1     8
69   1       2         1 1             1       1 1               8
70                 1                                             1
71           2                     1 1                 1 1       6
72 1   1   1                           1         1 1             6
73             1                   1   2           1     1 1 1   8
74         1               1 1 1 2           1                   7
75     1   1     2             1 1 1           2   2       1   1 13
76 1               1                         1   1       1       5
77         1 1             1 1 1     1       1         1     1   9
78       1 1 1                 1                             1 1 6
79   1 1   2           1 2     1       1 1   1                   11
80                         1                         1           2
81           1               1       1         1 1               5
82     1           1                       1 1   2             1 7
83       1                 1         1     1     1               5
84   1               1                           1   1 1       1 6
85   1       3           1 1 1 1 1 1                             10
86   1             1   1                               1         4
87         1       1                                 1         1 4
88                   1       1 1                           1   1 5
89 1   1 1 1 1   2           2     1   1   1 1           1       14
90   1                     1 1           1             1   1     6
91             1                     1 1               1         4
92     1                                       1       1         3
93         1   1 1       2             1               1       1 8
94 1 1   1               1             1     1           1 1     8
95                         1             1                   1   3
96     1       1       1       1                                 4
97       1 1   1         1             1   1         1   1       8
98                           1     1 1 1         1               5
99                                       1     1                 2
loading
Đang tải dữ liệu...