XSKT Bạch thủ DL Cầu XSDL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDL

  Ngày
\
Cặp số
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
Tổng
00                       1     1         2               1       5
01     1 1   1                 1     1 1                         6
02 1           1     2 1                                       1 6
03                     1                   1             1       3
04   1                     1         1         1         1   1 1 7
05   1               1                       1   1             1 5
06       1         1                 1         1     1   1       6
07       1               1                         2             4
08   1                       1   2               1 1             6
09     1         1   1             2 1   1                   1   8
10                 1           1   1       1     1   1           6
11                       1 1                   1                 3
12                     2                               1         3
13 1               1   1     1                       1       1   6
14   1     1   1                       1             1   1       6
15       1         1       1 1 1           1   1         1       8
16                   1 1         1 1     1         1           1 7
17         1 1         1                         1     1     1   6
18                           1           1           1           3
19                                     1                         1
20   1         1       1       1                   1             5
21   1       1     1                                             3
22             1     1 1             1                   1     1 6
23 1     1             1         1           1         1       1 7
24         1   1                     2 1                         5
25                                                               0
26             1     1     1             1   1             2     7
27 1                                 1           1 1   1         5
28                                           1                   1
29 2     1 1         1   2     1       1       1           1     11
30                           1         1   1   1           2     6
31                                 1         1   1               3
32     1     1     1 1       1               1   1   1           8
33                   1 1         1   1     1                 1   6
34           1           1 1           1 1                       5
35 1   1                         1           1         1   1 1   7
36                             1               1                 2
37                             1               1   1             3
38       1                                                       1
39           1                 2 1                       1       5
40 1         1   1 1                                   1 1       6
41               1                             1           1     3
42                                       1 1     1         1 1   5
43 1   1           1   1       1                     1 1     1   8
44   1               1     1               1             1       5
45             1                       1 2 1                     5
46   1 3       1                     1       1     1 1       1 1 11
47       1                     1   1         1             2     6
48               1   1         1             1             1     5
49 1 1                       1   2 1                             6
50       1   1                                                   2
51         1             1   1       1 1         1 1             7
52       1                       1 1                           1 4
53                   1   1   1       1         1 2     1         8
54                       1       1     1   1     1     1         6
55   1     1     1           1     2           1           1 1   9
56                                                       1     2 3
57         1               1     1 2         1             1     7
58   1                     1                                     2
59   1       1   1       1     1 1 1     1                     1 9
60           1 1 1             1                         1       5
61           1                                 2       1 1       5
62         1 2     2       1 2             1                     9
63 1 1 1                 1 1       1     1       1     1   1   2 12
64                                       1   1       1       1   4
65                 1       2             1             1         5
66                     1   1 1   1 1 1   1 2   1         1       11
67       1         1                   1                         3
68   1                             1                         1   3
69     1                 1                   1       1   1   1 1 7
70   1           1       1 1         1     1     1 1   1         9
71       1         1                 1               1           4
72         1     1                           1             1     4
73           1       1 1 1             1                 1       6
74     1 1       2   1   1             1           2             9
75     1         2       1     1             2 1       2         10
76     1       2       1             1 1   1                   1 8
77   1             1 1                                       2   5
78     1                 1   1     1               1 1       1   7
79 1   1                     1 1 1               1   1           7
80                             1   1         1                   3
81   1     1   1           1                       1             5
82       1   1     1                   1   1               1     6
83     1       1       1   1 1           1           1           7
84     1   1 1 1   1             1           1 1                 8
85 1                       1 1                     1 1       1   6
86         1     1               1       1     1                 5
87         1                     1     1 1                       4
88                     1                                       1 2
89 1             2         1                         1           5
90       1     1     1               1     1         1 1         7
91       1 1 1 1                     1         1       1         7
92       1 1       1                   1   1     1     1         7
93     1         1       1                       1 1       1   1 7
94 1           1                                   2 1       1   6
95               1                                       1       2
96         1   1                                           1     3
97 1 1             1 1 1     1         1   1     1               9
98 1     1 2 1                                           1       6
99 1                                                           1 2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...