XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDL

  Ngày
\
Cặp số
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
Tổng
00           1   1 1       1               1     1 1           1 8
01         1           1 1 1               1 1 1       1     1   9
02       1             1                           1       1     4
03                                 1         1   1               3
04 1       1                     1                           1   4
05                                           1 1                 2
06             1             1     1         1             1     5
07     1       1     1 1 1 1                     1               7
08       1                 1         1 1                         4
09     3 1                                     1           1     6
10                               1             1                 2
11 1     1                       1             1         1       5
12 1                   1 1   1     1           2     1       1   9
13                                 1                 1           2
14   1                       1             1 1               1   5
15       2     1     1 1   1 1                           2       9
16         1   2             1     1     1                       6
17           1                     1                             2
18                         1                                 1   2
19   1                         1         1     1           1     5
20                             1 2     1                   1 1 1 7
21                               1         1         1           3
22         1       1               1   1 1       1               6
23     2           1                             1             1 5
24                       1     2             1   1               5
25           1   1                                           1   3
26   1 2 3   1                                   1               8
27   1                       1                       1           3
28     1 1         1       1   1           1 1 1 1     1   1     11
29             1                         1         1             3
30   1               1   1             1       2 1     2     1   10
31   1               1   1                                       3
32           1           1                                       2
33 1                 1   1     1                           1     5
34 1 1         1                           1       1       1     6
35                                       1         1     2       4
36   1           1 1         1     1   1       1 1         1     9
37             1                 2       1 1             1       6
38         1                 1           1                   1   4
39 1       1     1           1                       1           5
40         1 1   1 1   1         1                               6
41     1                                           1             2
42       1   1     1                           2     2 1         8
43                         1       2 1                           4
44       1 1         1       1                                 1 5
45                     1   1         1     1 1     1             6
46                   1   1   1 1           1             1       6
47 1                         1       1 1 1       1               6
48         1           1             1   1                     1 5
49       1       1         1 1 2               1 1     1       1 10
50         1                         1       1   1 1             5
51                 1 1       1           1             1         5
52         1 1           1     1             1       1           6
53     1                                             1 1         3
54             2   1                                 1   1     1 6
55               1                 1               1       2     5
56     1                         1       1 1                     4
57   1     1                                                     2
58               1 1                                   1       1 4
59 2     1         3 1 1                   1                   1 10
60   1           1               1       1 1     1       1       7
61 2                       1                               1   1 5
62       1       2 1 1 1   1       1                       1 1 1 11
63           1                                             1   1 3
64         1 1                               1 1                 4
65   1       1           1                         1         1   5
66           1         1       1         1           1           5
67   1                               1 1     2                   5
68               1 1       1       1       1             1   1   7
69     1                       1       2         1 1             6
70 1   1 1   1                               1                   5
71           1       1                 2                     1 1 6
72   1                 1     1   1   1                           5
73         1       1       1             1                   1   5
74                 1                 1               1 1 1 2     7
75             1       1 1       1   1     2             1 1 1   10
76             1             1               1                   3
77     1     1           1           1 1             1 1 1     1 9
78           1         1           1 1 1                 1       6
79 1 2           1   1 1       1 1   2           1 2     1       14
80                   1                               1           2
81                                     1               1       1 3
82           1                   1           1                   3
83 1 1         1   1   1           1                 1         1 8
84     1 1           1         1               1                 5
85   1     1                   1       3           1 1 1 1 1 1   12
86                       1     1             1   1               4
87 1     1   1   1                   1       1                   6
88 2           1                               1       1 1       6
89     1         1           1   1 1 1 1   2           2     1   12
90     1         1   1   2 1   1                     1 1         9
91   1     1             1               1                     1 5
92               1   1           1                               3
93         1         1     1         1   1 1       2             8
94         1   1       1   1 1 1   1               1             8
95               1                                   1           2
96                   1           1       1       1       1       5
97             1                   1 1   1         1             5
98 1           2       1   1                           1     1 1 8
99                       1                                       1
loading
Đang tải dữ liệu...