XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDL

  Ngày
\
Cặp số
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
Tổng
00   1                       1 1                           1     4
01 1   1       1           1     1       1 1   1                 8
02           1 1         1 1         1           1     2 1       9
03           1   1                                       1       3
04 1   1   1                 2         1                     1   7
05       1       1 1   1 1             1               1         7
06         1       1                       1         1           4
07                                         1               1     2
08                   1 1               1                       1 4
09         1                   1         1         1   1         5
10             1       2                             1           4
11       2       1       1                                 1 1   6
12 1           1                                         2       4
13                           1       1               1   1     1 5
14 1         1               1         1     1   1               6
15           1 1 1           1   1         1         1       1 1 9
16         1         1                                 1 1       4
17     1       1                   1         1 1         1       6
18 1     1                                                     1 3
19                         1     1                               2
20 1 1   1   1                   2     1         1       1       9
21                                     1       1     1           3
22       1 1             1     1                 1     1 1       7
23   1 1                             1     1             1       5
24                 1     1   2 3             1   1               9
25 1                                                             1
26                                               1     1     1   3
27         2               2         1                           5
28           1 1     1 1           2                             6
29         1                         2     1 1         1   2     8
30 1           1       1     1                                 1 5
31           1     1           1                                 3
32                 1                     1     1     1 1       1 6
33           1         1     1                         1 1       5
34     1                         1 1           1           1 1   6
35         2                         1   1                       4
36             1         1   1                                   3
37     1                                                         1
38 1             1   1                     1                     4
39         1       1                           1                 3
40       1         1 1   1     1 1   1         1   1 1           10
41       1                 1                       1             3
42         1       1 2       1                                   5
43               1 1             1   1   1           1   1       7
44   1                         2   1   1               1     1   7
45       1   1                   1               1               4
46         1         1       1     1   1 3       1               9
47               1       1                 1                     3
48   1   2               1                         1   1         6
49   1                     1       1 1 1                       1 6
50                                         1   1                 2
51                                 1         1             1   1 4
52             1         1 1               1                     4
53                                                     1   1   1 3
54   1             1 1     1     2                         1     7
55                   3   1             1     1     1           1 8
56                 1                                             1
57       1               1   1               1               1   5
58   1       1 1     1     1           1                     1   7
59   1           1                     1       1   1       1     6
60                 1             1             1 1 1             5
61   1                                         1                 2
62 1 1                             1         1 2     2       1 2 11
63   1   1             2             1 1 1                 1 1   9
64         1       1                                             2
65 1                   1   1   1                     1       2   7
66           1 1     1     1                             1   1 1 7
67               1               1 1       1         1           5
68 1   1 1         1       1           1                         6
69     1       1 1                 2     1                 1     7
70                                 1   1           1       1 1   5
71 1 1                 1 1                 1         1           6
72     1         1 1               2         1     1             7
73 1   2           1     1 1 1     1           1       1 1 1     12
74           1                           1 1       2   1   1     7
75 1           2   2       1   1 1       1         2       1     12
76           1   1       1       1       1       2       1       8
77   1       1         1     1         1             1 1         7
78                           1 1         1                 1   1 5
79     1 1   1                       1   1                     1 6
80                   1                                           1
81   1         1 1                     1     1   1           1   7
82         1 1   2             1   1       1   1     1           9
83   1     1     1                       1       1       1   1 1 8
84               1   1 1       1         1   1 1 1   1           9
85 1                             1   1                       1 1 5
86                     1                     1     1             3
87                   1         1             1                   3
88                         1   1                         1       3
89 1   1   1 1           1           1             2         1   9
90       1             1   1               1     1     1         6
91   1 1               1                   1 1 1 1               7
92             1       1         1         1 1       1           6
93     1               1       1         1         1       1     6
94     1     1           1 1         1           1               6
95       1                   1   1                 1             4
96                                           1   1               2
97     1   1         1   1           1 1             1 1 1     1 10
98 1 1 1         1                 1 1     1 2 1                 10
99       1     1                     1                           3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...