XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDL

  Ngày
\
Cặp số
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
Tổng
00 1       1               1     1 1           1                 6
01     1 1 1               1 1 1       1     1   1       1       10
02     1                           1       1           1 1       5
03                 1         1   1                     1   1     5
04               1                           1   1   1           4
05                           1 1                   1       1 1   5
06           1     1         1             1         1       1   6
07   1 1 1 1                     1                               5
08         1         1 1                                       1 4
09                             1           1         1           3
10               1             1                         1       3
11               1             1         1         2       1     6
12     1 1   1     1           2     1       1           1       9
13                 1                 1                           2
14           1             1 1               1         1         5
15   1 1   1 1                           2             1 1 1     9
16           1     1     1                           1         1 5
17                 1                             1       1       3
18         1                                 1     1             3
19             1         1     1           1                     4
20             1 2     1                   1 1 1   1   1         9
21               1         1         1                           3
22 1               1   1 1       1                 1 1           7
23 1                             1             1 1               4
24       1     2             1   1                           1   6
25                                           1                   1
26                               1                               1
27           1                       1               2           4
28 1       1   1           1 1 1 1     1   1           1 1     1 12
29                       1         1                 1           3
30   1   1             1       2 1     2     1           1       10
31   1   1                                             1     1   4
32       1                                                   1   2
33   1   1     1                           1           1         5
34                         1       1       1     1               4
35                       1         1     2           2           6
36 1         1     1   1       1 1         1             1       8
37               2       1 1             1       1               6
38           1           1                   1             1   1 5
39           1                       1               1       1   4
40 1   1         1                                 1         1 1 6
41                                 1               1             2
42 1                           2     2 1             1       1 2 10
43         1       2 1                                     1 1   6
44   1       1                                 1                 3
45     1   1         1     1 1     1               1   1         8
46   1   1   1 1           1             1           1         1 8
47           1       1 1 1       1                         1     6
48     1             1   1                     1   2             6
49         1 1 2               1 1     1       1                 8
50                   1       1   1 1                             4
51 1 1       1           1             1                         5
52       1     1             1       1                   1       5
53                                   1 1                         2
54 1                                 1   1     1             1 1 6
55                 1               1       2                   3 7
56               1       1 1                                 1   4
57                                                 1             1
58 1                                   1       1       1 1     1 6
59 3 1 1                   1                   1           1     8
60               1       1 1     1       1                   1   6
61         1                               1   1                 3
62 1 1 1   1       1                       1 1 1                 8
63                                         1   1   1             3
64                           1 1                     1       1   4
65       1                         1         1                   3
66     1       1         1           1                 1 1     1 7
67                   1 1     2                             1     5
68 1       1       1       1             1   1   1 1         1   9
69             1       2         1 1             1       1 1     8
70                           1                                   1
71   1                 2                     1 1                 5
72     1     1   1   1                           1         1 1   7
73 1       1             1                   1   2           1   7
74 1                 1               1 1 1 2           1         8
75     1 1       1   1     2             1 1 1           2   2   13
76           1               1                         1   1     4
77       1           1 1             1 1 1     1       1         8
78     1           1 1 1                 1                       5
79   1 1       1 1   2           1 2     1       1 1   1         13
80   1                               1                         1 3
81                     1               1       1         1 1     5
82               1           1                       1 1   2     6
83 1   1           1                 1         1     1     1     7
84   1         1               1                           1   1 5
85             1       3           1 1 1 1 1 1                   10
86       1     1             1   1                               4
87                   1       1                                 1 3
88                             1       1 1                       3
89           1   1 1 1 1   2           2     1   1   1 1         13
90   1   2 1   1                     1 1           1             8
91       1               1                     1 1               4
92   1           1                                       1       3
93   1     1         1   1 1       2             1               8
94     1   1 1 1   1               1             1     1         8
95                                   1             1             2
96   1           1       1       1       1                       5
97                 1 1   1         1             1   1         1 7
98     1   1                           1     1 1 1         1     7
99       1                                         1     1       3
loading
Đang tải dữ liệu...