XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDL

  Ngày
\
Cặp số
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
Tổng
00   1   1 1       1               1     1 1           1         8
01 1           1 1 1               1 1 1       1     1   1       10
02             1                           1       1           1 4
03                         1         1   1                     1 4
04 1                     1                           1   1   1   5
05                                   1 1                   1     3
06     1             1     1         1             1         1   6
07     1     1 1 1 1                     1                       6
08                 1         1 1                                 3
09                                     1           1         1   3
10                       1             1                         2
11                       1             1         1         2     5
12             1 1   1     1           2     1       1           8
13                         1                 1                   2
14                   1             1 1               1         1 5
15     1     1 1   1 1                           2             1 8
16 1   2             1     1     1                           1   7
17   1                     1                             1       3
18                 1                                 1     1     3
19                     1         1     1           1             4
20                     1 2     1                   1 1 1   1   1 9
21                       1         1         1                   3
22 1       1               1   1 1       1                 1 1   8
23         1                             1             1 1       4
24               1     2             1   1                       5
25   1   1                                           1           3
26   1                                   1                       2
27                   1                       1               2   4
28         1       1   1           1 1 1 1     1   1           1 10
29     1                         1         1                 1   4
30           1   1             1       2 1     2     1           9
31           1   1                                             1 3
32   1           1                                               2
33           1   1     1                           1           1 5
34     1                           1       1       1     1       5
35                               1         1     2           2   6
36       1 1         1     1   1       1 1         1             8
37     1                 2       1 1             1       1       7
38 1                 1           1                   1           4
39 1     1           1                       1               1   5
40 1 1   1 1   1         1                                 1     7
41                                         1               1     2
42   1     1                           2     2 1             1   8
43                 1       2 1                                   4
44 1         1       1                                 1         4
45             1   1         1     1 1     1               1   1 8
46           1   1   1 1           1             1           1   7
47                   1       1 1 1       1                       5
48 1           1             1   1                     1   2     7
49       1         1 1 2               1 1     1       1         9
50 1                         1       1   1 1                     5
51         1 1       1           1             1                 5
52 1 1           1     1             1       1                   6
53                                           1 1                 2
54     2   1                                 1   1     1         6
55       1                 1               1       2             5
56                       1       1 1                             3
57 1                                                       1     2
58       1 1                                   1       1       1 5
59         3 1 1                   1                   1         7
60       1               1       1 1     1       1               6
61                 1                               1   1         3
62       2 1 1 1   1       1                       1 1 1         10
63   1                                             1   1   1     4
64 1 1                               1 1                     1   5
65   1           1                         1         1           4
66   1         1       1         1           1                 1 6
67                           1 1     2                           4
68       1 1       1       1       1             1   1   1 1     9
69                     1       2         1 1             1       6
70   1                               1                           2
71   1       1                 2                     1 1         6
72             1     1   1   1                           1       5
73 1       1       1             1                   1   2       7
74         1                 1               1 1 1 2           1 8
75     1       1 1       1   1     2             1 1 1           10
76     1             1               1                         1 4
77   1           1           1 1             1 1 1     1       1 9
78   1         1           1 1 1                 1               6
79       1   1 1       1 1   2           1 2     1       1 1   1 14
80           1                               1                   2
81                             1               1       1         3
82   1                   1           1                       1 1 5
83     1   1   1           1                 1         1     1   7
84           1         1               1                         3
85 1                   1       3           1 1 1 1 1 1           11
86               1     1             1   1                       4
87   1   1                   1       1                           4
88     1                               1       1 1               4
89       1           1   1 1 1 1   2           2     1   1   1 1 14
90       1   1   2 1   1                     1 1           1     9
91 1             1               1                     1 1       5
92       1   1           1                                       3
93 1         1     1         1   1 1       2             1       9
94 1   1       1   1 1 1   1               1             1     1 10
95       1                                   1             1     3
96           1           1       1       1       1               5
97     1                   1 1   1         1             1   1   7
98     2       1   1                           1     1 1 1       8
99               1                                         1     2
loading
Đang tải dữ liệu...