XSKT Bạch thủ DL Cầu XSDL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDL

  Ngày
\
Cặp số
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
Tổng
00           1 1                           1     1         2     6
01         1     1       1 1   1                 1     1 1       8
02       1 1         1           1     2 1                       7
03                                       1                   1   2
04           2         1                     1         1         5
05 1   1 1             1               1                       1 6
06 1                       1         1                 1         4
07                         1               1                     2
08   1 1               1                       1   2             6
09             1         1         1   1             2 1   1     8
10     2                             1           1   1       1   6
11       1                                 1 1                   3
12                                       2                       2
13           1       1               1   1     1                 5
14           1         1     1   1                       1       5
15           1   1         1         1       1 1 1           1   8
16   1                                 1 1         1 1     1     6
17                 1         1 1         1                       4
18                                             1           1     2
19         1     1                                       1       3
20               2     1         1       1       1               6
21                     1       1     1                           3
22       1     1                 1     1 1             1         6
23                   1     1             1         1           1 5
24 1     1   2 3             1   1                     2 1       12
25                                                               0
26                               1     1     1             1   1 5
27         2         1                                 1         4
28   1 1           2                                           1 5
29                   2     1 1         1   2     1       1       9
30     1     1                                 1         1   1   5
31 1           1                                     1         1 4
32 1                     1     1     1 1       1               1 7
33     1     1                         1 1         1   1     1   7
34               1 1           1           1 1           1 1     7
35                   1   1                         1           1 4
36       1   1                                   1               3
37                                               1               1
38   1                     1                                     2
39 1                           1                 2 1             5
40 1 1   1     1 1   1         1   1 1                           9
41         1                       1                             2
42 1 2       1                                             1 1   6
43 1             1   1   1           1   1       1               7
44             2   1   1               1     1               1   7
45               1               1                       1 2 1   6
46   1       1     1   1 3       1                     1       1 10
47       1                 1                     1   1         1 5
48       1                         1   1         1             1 5
49         1       1 1 1                       1   2 1           8
50                         1   1                                 2
51                 1         1             1   1       1 1       6
52       1 1               1                       1 1           5
53                                     1   1   1       1         4
54 1 1     1     2                         1       1     1   1   9
55   3   1             1     1     1           1     2           10
56 1                                                             1
57       1   1               1               1     1 2         1 8
58   1     1           1                     1                   4
59                     1       1   1       1     1 1 1     1     8
60 1             1             1 1 1             1               6
61                             1                                 1
62                 1         1 2     2       1 2             1   10
63     2             1 1 1                 1 1       1     1     9
64 1                                                       1   1 3
65     1   1   1                     1       2             1     7
66   1     1                             1   1 1   1 1 1   1 2   11
67               1 1       1         1                   1       5
68 1       1           1                             1           4
69                 2     1                 1                   1 5
70                 1   1           1       1 1         1     1   7
71     1 1                 1         1                 1         5
72 1               2         1     1                           1 6
73 1     1 1 1     1           1       1 1 1             1       10
74                       1 1       2   1   1             1       7
75 2       1   1 1       1         2       1     1             2 12
76       1       1       1       2       1             1 1   1   9
77     1     1         1             1 1                         5
78           1 1         1                 1   1     1           6
79                   1   1                     1 1 1             5
80   1                                           1   1         1 4
81                     1     1   1           1                   4
82             1   1       1   1     1                   1   1   7
83                       1       1       1   1 1           1     6
84   1 1       1         1   1 1 1   1             1           1 10
85               1   1                       1 1                 4
86     1                     1     1               1       1     5
87   1         1             1                     1     1 1     6
88         1   1                         1                       3
89       1           1             2         1                   5
90     1   1               1     1     1               1     1   7
91     1                   1 1 1 1                     1         6
92     1         1         1 1       1                   1   1   7
93     1       1         1         1       1                     5
94       1 1         1           1                               4
95           1   1                 1                             3
96                           1   1                               2
97   1   1           1 1             1 1 1     1         1   1   10
98                 1 1     1 2 1                                 6
99                   1                                           1

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...