XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
Tổng
00 1                   1         1         1       1             5
01     1 2                                       1 1   1     1   7
02                   1             1                 1           3
03                             1   1               1 1   1     1 6
04   1             1 1             2 1       1                   7
05         1       1   1 1     1             1                   6
06                       1   1       1   1             1     1   6
07   1       1 1 1     1 1   1   2           2 1                 12
08 1   1       1   1         1               2                   7
09                 1                     1                       2
10   1           3         1 2       1     1   1                 10
11                                                         1 1   2
12   1                                         1 1     2         5
13 1                     1           1 1                   1     5
14           1   1 1                     1       1           1   6
15               1                               1               2
16                 1     1     1           1     1         1 1   7
17             1       1       1                                 3
18     1       1 1 1                         1             1     6
19 1   1                   1               1             1       5
20             1                                         1       2
21         1   1         1                   1                   4
22   1   2         1           1 1                             1 7
23         1       1       1 1           1   1     2             8
24 1       1         1     1   1                                 5
25                 1                     2               1       4
26                                           1           1       2
27   1             1   1           1               3       1     8
28                       1     1   1   1                 1       5
29     1             1     1             1         1             5
30                     1       1 1               1               4
31   1       1         1   1     1 1 1       2                   9
32                                           1                   1
33                                                           1   1
34                     1                   1         1   1 2     6
35       1 1       1             1                       1       5
36   1 2                           1   1   1     1   1           8
37   1         1                   1               2             5
38                               1                               1
39               1   2 1             1       1 1               1 8
40     1         1     2                   1     2     1         8
41             1 1       1       1           2 1     1       1   9
42         1             1     1       1                   2     6
43                   1       1         1 1     2             1   7
44 1 1                                     1       2             5
45     1               1                         1             1 4
46                 1 1                                           2
47                         1                                     1
48         2 1 1           1   1       1               1 1   1   10
49       1   1                                               1   3
50                   2             1           1                 4
51 1         1             1       1         1 1 1     1     1   9
52 1       1                     1       1       1   2         1 8
53 1     1   1           1             2 1 1                     8
54         1 1             1 1 1           1   1 1   1   1       10
55     1   1 1                       2   1             1         7
56 1       1 1   1   2       1       1 1             1         1 11
57             1 1 1             1                   1 1 1   1   8
58         1         1     1       1       1                     5
59                                                               0
60                     1         1 1 1   1     2           1     8
61                                 1 1                           2
62             1                           1   1                 3
63       1     1 1 1                 1   1         1       1     8
64     1 1       1               1     2   1     1               8
65   1                       1 2   1     1         1   1       1 9
66       1           2 1       1                               1 6
67     1   1 1         1                                       1 5
68     1                                                       1 2
69                                     2       1   1             4
70       2     1                     1                       1   5
71   1       1               1         1         1   1 1       1 8
72 1 1     1       1     1                 1         1           7
73     1     1   1       1       1     1   1     1             1 9
74     1                   1   1               1       1         5
75 1         1   1                                   1 1         5
76     1       1   1         1 1   1 1                 1 1     1 10
77                     1     1       1   1                   2   6
78 1                     1     1     1 1             1 1 1       8
79   1                               1               1   1       4
80 1 1 1 2   1 1           1               1   1           1 1 1 13
81 1 1     1                   1   1                             5
82                               1             1 1               3
83 1                             1                   1           3
84                                       1                       1
85 1       1           1 1 1     1                         1   1 8
86       1     1       1                                         3
87                   1   1 1 1     1   1       1     1           8
88                       2                             1   1     4
89                   1                 1                   1     3
90                                                             1 1
91 1         1                   1         1         1   1       6
92           1                             1     1             1 4
93     1 1       1 1         1                         1   1   1 8
94         1                             1                       2
95                         1             1               1       3
96   1   1   1   1                   1             2     1       8
97             1     1     1 2                         1     1   7
98   1         1         1   1               1           1 1     7
99       1                 1                               1 1   4
loading
Đang tải dữ liệu...