XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
Tổng
00     1       1                 1       1                 1     5
01           1 1   1     1                                 1     5
02               1                       1 1                     3
03             1 1   1     1           1                 1       6
04       1                   1 2 1 2 1       1             1     10
05       1                         1     1                 1     4
06   1             1     1             1                   1     5
07       2 1                 1               1           1     1 7
08       2                             1 1   1   3           1   9
09   1                               1                           2
10     1   1                                   1     1           4
11                     1 1                         1             3
12         1 1     2                                             4
13 1                   1                 1                   1   4
14   1       1           1   2       1       1       1           8
15           1                                 1                 2
16     1     1         1 1                 1                     5
17                                           2     1             3
18       1             1             1     1                   1 5
19     1             1         1               1 1               5
20                   1                                           1
21       1                           1 1     1             1   1 6
22                         1             1                       2
23   1   1     2                           1                     5
24                                   1       1   1 1       1     5
25   2               1               1             1   1         6
26       1           1               1           1               4
27             3       1       2                                 6
28 1                 1                 1               1         4
29   1         1               2     1         1           1   1 8
30           1                             1   1       1         4
31       2                             1     1     1             5
32       1                                   2                   3
33                       1       1 1               1           1 5
34     1         1   1 2           1   1 1           1     1   2 12
35                   1               1             1     1       4
36 1   1     1   1             2   2                         1   9
37             2                 2             1 1   1         1 8
38                               1                             1 2
39       1 1               1             2     1 1   1 1     1 1 11
40     1     2     1                 1     1     1     2 2       11
41       2 1     1       1                 1     1             1 8
42 1                   2                   1                   1 5
43 1 1     2             1                               1       6
44     1       2             2       1       1         1     1   9
45           1             1 1   1             1   1       1     7
46                                 1   1   2                 1   5
47                             2       1 1 2         1 2 1   1   11
48 1               1 1   1                 1 1                   6
49                       1               1                 1 1   4
50         1                                 1       1       1   4
51       1 1 1     1     1       1 1                             7
52   1       1   2         1             1     1                 7
53 2 1 1                       1                 1               6
54     1   1 1   1   1           1   1             1             8
55   1             1                                       1     3
56 1             1         1 1       1       1         1 1   1   9
57               1 1 1   1     1               1 1               7
58     1                     1                   1               3
59                                         1         2           3
60   1     2           1                                       1 5
61                             1     1 1                     2 1 6
62     1   1                       1     2         2             7
63   1         1       1           1   1           1     1     2 9
64 2   1     1                 1                     1   1       7
65   1         1   1       1         1   1   1     1       1     9
66                         1                             1       2
67                         1 1                   1           1   4
68                         1 1     2           1                 5
69 2       1   1                                 1     1         6
70                       1       2       1                   1   5
71 1         1   1 1       1               1         2 1   1     10
72     1         1                     2           1             5
73 1   1     1             1         1       1       1 1         8
74         1       1                             1 1             4
75               1 1         1           1   1                   5
76                 1 1     1 1 2 1               1         1     9
77   1                   2   1       1               1           6
78 1             1 1 1           1                     1 1   1   8
79               1   1             1   1           1       1     6
80     1   1           1 1 1                       1     1   1   8
81                                                 1             1
82         1 1               1   1 1           2                 7
83               1                             1         1       3
84   1                                         2                 3
85                     1   1       1                             3
86                           1           1                       2
87 1       1     1                 1       1         1   1       7
88                 1   1                       1         1       4
89 1                   1         3         1                     6
90                         1     1                   1     1     4
91     1         1   1             1   1                         5
92     1     1             1                         1 1 1   1 1 8
93                 1   1   1 1                             1     5
94   1                         1               1       1       1 5
95   1               1                                   1       3
96             2     1                     1           1         5
97                 1     1   1         2         1     1         7
98       1           1 1               1             1       1   6
99                     1 1                                       2
loading
Đang tải dữ liệu...