XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
Tổng
00           1         1         1       1                 1     5
01                                     1 1   1     1             4
02         1             1                 1                     3
03                   1   1               1 1   1     1           6
04       1 1             2 1       1                   1 2 1 2 1 13
05       1   1 1     1             1                         1   6
06             1   1       1   1             1     1             6
07 1 1 1     1 1   1   2           2 1                 1         12
08   1   1         1               2                             5
09       1                     1                               1 3
10     3         1 2       1     1   1                           9
11                                               1 1             2
12                                   1 1     2                   4
13             1           1 1                   1               4
14 1   1 1                     1       1           1   2       1 9
15     1                               1                         2
16       1     1     1           1     1         1 1             7
17   1       1       1                                           3
18   1 1 1                         1             1             1 6
19               1               1             1         1       4
20   1                                         1                 2
21   1         1                   1                           1 4
22       1           1 1                             1           4
23       1       1 1           1   1     2                       7
24         1     1   1                                         1 4
25       1                     2               1               1 5
26                                 1           1               1 3
27       1   1           1               3       1       2       9
28             1     1   1   1                 1                 5
29         1     1             1         1               2     1 7
30           1       1 1               1                         4
31 1         1   1     1 1 1       2                             8
32                                 1                             1
33                                                 1       1 1   3
34           1                   1         1   1 2           1   7
35       1             1                       1               1 4
36                       1   1   1     1   1             2   2   9
37   1                   1               2                 2     6
38                     1                                   1     2
39     1   2 1             1       1 1               1           8
40     1     2                   1     2     1                 1 8
41   1 1       1       1           2 1     1       1             9
42             1     1       1                   2               5
43         1       1         1 1     2             1             7
44                               1       2             2       1 6
45           1                         1             1 1   1     5
46       1 1                                                 1   3
47               1                                       2       3
48 1 1           1   1       1               1 1   1             8
49 1                                               1             2
50         2             1           1                           4
51 1             1       1         1 1 1     1     1       1 1   10
52                     1       1       1   2         1           6
53 1           1             2 1 1                       1       7
54 1             1 1 1           1   1 1   1   1           1   1 11
55 1                       2   1             1                   5
56 1   1   2       1       1 1             1         1 1       1 11
57   1 1 1             1                   1 1 1   1     1       9
58         1     1       1       1                     1         5
59                                                               0
60           1         1 1 1   1     2           1               8
61                       1 1                             1     1 4
62   1                           1   1                       1   4
63   1 1 1                 1   1         1       1           1   8
64     1               1     2   1     1                 1       7
65                 1 2   1     1         1   1       1         1 9
66         2 1       1                               1           5
67 1         1                                       1 1         4
68                                                   1 1     2   4
69                           2       1   1                       4
70   1                     1                       1       2     5
71 1               1         1         1   1 1       1           7
72       1     1                 1         1                     4
73 1   1       1       1     1   1     1             1         1 9
74               1   1               1       1                   4
75 1   1                                   1 1         1         5
76   1   1         1 1   1 1                 1 1     1 1 2 1     13
77           1     1       1   1                   2   1       1 8
78             1     1     1 1             1 1 1           1     8
79                         1               1   1             1   4
80 1 1           1               1   1           1 1 1           8
81                   1   1                                       2
82                     1             1 1               1   1 1   6
83                     1                   1                     2
84                             1                                 1
85           1 1 1     1                         1   1       1   7
86   1       1                                         1         3
87         1   1 1 1     1   1       1     1                 1   9
88             2                             1   1               4
89         1                 1                   1         3     6
90                                                   1     1     2
91 1                   1         1         1   1             1   6
92 1                             1     1             1           4
93     1 1         1                         1   1   1 1         7
94                             1                         1       2
95               1             1               1                 3
96 1   1                   1             2     1                 6
97   1     1     1 2                         1     1   1         8
98   1         1   1               1           1 1               6
99               1                               1 1             3
loading
Đang tải dữ liệu...