XSKT Bạch thủ LA Cầu XSLA

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
Tổng
00             1               1 1 1                 1 1 1     1 8
01       1 1     1   1             1 1 1   2       1 2         1 13
02                 2 1                                           3
03           1           1     1                 1 1           1 6
04     1   1                   1     1   2             1         7
05             2 1     1 1                               1       6
06 1   1             1   1 2             1     1 1               9
07 1   1             1             1                     1       5
08           1   1       1   1                   1               5
09 1                   1                                         2
10                   1           1         1       3   1         7
11                   1     1         1             1             4
12     1   1             1                               1       4
13     1         1                 1 2       1   1       1       8
14     1 1     1                   1                       1     5
15   1         1 1             1                   1   1         6
16           1     1 1   1   1       1           1               7
17                                                           1   1
18       1                     1   1             1         1     5
19           1       1                         1           1     4
20   1           1 1       1           1     1                   6
21   1 1       1   1                   1               1         6
22                             1             1   1   1         1 5
23             1 1                     1   1                 1   5
24   1                       1         1                         3
25                     3                                         3
26   2 1     1             1                   1                 6
27       1   1                                   2       1       5
28                             1 1                           1   3
29               1         1   1                                 3
30 1       1           1               1                       1 5
31 1     1       1                     2     1               1   7
32         1         1   1                   1                   4
33                     1               2 1   1         1         6
34 1 1           1       1           1     2 1         1         9
35       1     1             1 1   1   1 1                       7
36           1                                 1     1   1 1   1 6
37                       1       1               1               3
38 1                   1     1                             1     4
39               1                   1       1         1 1       5
40   1         1     1   1   1   1               1               7
41     2     1                                 1                 4
42       1     1   1           1   1                             5
43           1       1 1           1     1                 1     6
44 1                                 1     1     1   1       1   6
45   1   1 2       1           1             1 1     1   1       10
46 1       2       1   1         1             1     1 1 1     1 11
47   1   1 1               1         1         1         1     1 8
48                               1 1               1           1 4
49             1 1               1         1                     4
50 1   1                                             1           3
51                               1   1     1     1               4
52                     1         1                         1     3
53                       1                 1                     2
54 1           1           1                   1     1           5
55         1       1 1                   1             1     1   6
56       1   1                         1     1         1         5
57                     1             1                     1 3   6
58                         1 1         1                         3
59           1                                                   1
60       1         1 1               1         1 1         1     7
61         1 1             1         1         1   1           2 8
62                       1     1           1               1     4
63   1   1       1   1   1     1 1   1             1       1 1 1 12
64                 1 1         1               1             1 1 6
65         1       1 1                       1           1   1 1 7
66     1       1         1 1       1 1     1         1     1   1 10
67     1     1 1                         1 1     1               6
68 1                                         1 1     1           4
69   1     1           1       1   1                   1   1     7
70             1           1   1 1   1   1       1     1         8
71                                 1                   1       1 3
72     1             1   1     1     1           1   1           7
73   1           1                     1       1         2       6
74             1   1     1   1   1         1                     6
75       2                         1           1   1     1       6
76       1 1 1 1 1 1                       1       1 1           9
77 1                       1   1   1     1   1         1   1 1   9
78 1   1     1         1                 1 1   1         2       9
79 1   1           1         1                 1       1         6
80   1                 1                           2             4
81                     1               1 1                 1 1   5
82       2       1               2                             1 6
83                               1                           1   2
84 1 1   1 1               1             1 1                     7
85                 1     1         1     1             1         5
86                         1 2           1       1   1           6
87                           1         1                         2
88     1                         1                               2
89               1                           1       1     1     4
90           1   1                 1     1                       4
91 1               1     1 1 1     1                       1     7
92   1             1         1                     1             4
93   1     1                 2               1 1   1 1           8
94           1         1     2               2                 1 7
95                                     1 1               1   3   6
96     1       1           1     1           1                   5
97         1               1           1             1           4
98           1       1                             2   1   1     6
99 1 1                 1                 1 1                     5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...