XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
Tổng
00   1 1     1                   1         1         1       1   7
01     1         1 2                                       1 1   6
02       1                     1             1                 1 4
03     1   1                             1   1               1 1 6
04     2       1             1 1             2 1       1         9
05 1   1   1         1       1   1 1     1             1         9
06         1                       1   1       1   1             5
07             1       1 1 1     1 1   1   2           2 1       12
08   1       1   1       1   1         1               2         8
09         1                 1                     1             3
10             1           3         1 2       1     1   1       10
11                                                               0
12     1       1                                         1 1     4
13 1         1                     1           1 1               5
14   1                 1   1 1                     1       1     6
15                         1                               1     2
16                           1     1     1           1     1     5
17         1             1       1       1                       4
18       1       1       1 1 1                         1         6
19 1         1   1                   1               1           5
20                       1                                       1
21         1         1   1         1                   1         5
22   1 1 1     1   2         1           1 1                     9
23   1   1           1       1       1 1           1   1     2   10
24 1 1 1     1       1         1     1   1                       8
25     2                     1                     2             5
26       2                                             1         3
27             1             1   1           1               3   7
28   1                             1     1   1   1               5
29               1             1     1             1         1   5
30       1 1                     1       1 1               1     6
31   1 1       1       1         1   1     1 1 1       2         11
32 1                                                   1         2
33 1                                                             1
34   1                           1                   1         1 4
35         1       1 1       1             1                     5
36       1     1 2                           1   1   1     1   1 9
37             1         1                   1               2   5
38                                         1                     1
39     1 1                 1   2 1             1       1 1       9
40   1           1         1     2                   1     2     8
41                       1 1       1       1           2 1     1 8
42                   1             1     1       1               4
43                             1       1         1 1     2       6
44   1       1 1                                     1       2   6
45 1             1               1                         1     4
46         1                 1 1                                 3
47 1                                 1                           2
48         1         2 1 1           1   1       1               8
49     1           1   1                                         3
50                             2             1           1       4
51           1         1             1       1         1 1 1     7
52   1     1 1       1                     1       1       1   2 9
53 1         1     1   1           1             2 1 1           9
54                   1 1             1 1 1           1   1 1   1 9
55   1     1     1   1 1                       2   1             8
56         1 1       1 1   1   2       1       1 1             1 11
57         1             1 1 1             1                   1 6
58   1               1         1     1       1       1           6
59       1                                                       1
60 1                             1         1 1 1   1     2       8
61                                           1 1                 2
62                       1                           1   1       3
63                 1     1 1 1                 1   1         1   7
64   1           1 1       1               1     2   1     1     9
65     1       1                       1 2   1     1         1   8
66                 1           2 1       1                       5
67     1         1   1 1         1                               5
68               1                                               1
69 1                                             2       1   1   5
70 1 1             2     1                     1                 6
71       1     1       1               1         1         1   1 7
72       1   1 1     1       1     1                 1         1 8
73 1             1     1   1       1       1     1   1     1     9
74 1             1                   1   1               1       5
75           1         1   1                                   1 4
76               1       1   1         1 1   1 1                 7
77   1                           1     1       1   1             5
78     1     1                     1     1     1 1             1 7
79 1     1     1                               1               1 5
80           1 1 1 2   1 1           1               1   1       10
81           1 1     1                   1   1                   5
82                                         1             1 1     3
83           1                             1                   1 3
84 1                                               1             2
85     1 1 1 1       1           1 1 1     1                     9
86                 1     1       1                               3
87                             1   1 1 1     1   1       1     1 8
88                                 2                             2
89         1                   1                 1               3
90   1   1                                                       2
91           1         1                   1         1         1 5
92       2 2           1                             1     1     7
93 1             1 1       1 1         1                         6
94                   1                             1             2
95                                   1             1             2
96             1   1   1   1                   1             2   7
97 1                     1     1     1 2                         6
98       1     1         1         1   1               1         6
99                 1                 1                           2
loading
Đang tải dữ liệu...