XSKT Bạch thủ LA Cầu XSLA

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
Tổng
00       1     1                                                 2
01       1                   1   1                             1 4
02                     1         1   1                           3
03     1         2 1       1           1     1 1     1 1         10
04       1             1                                     1   3
05       1           1   1                       1   1           5
06       1       1                   1           1       1   1   6
07     1     1         1               1   1     1       1   1   8
08         1   1       1       2                                 5
09                                 1               1     1       3
10 1               1       1                                     3
11               1                                   1           2
12                     1             1 1 1                   1   5
13         1                   1   1                         1   4
14 1                                         1               1 1 4
15                       1                                 1     2
16                   1     1   1               1                 4
17                     1         1   1     1                     4
18           1 1                       1 1       1             1 6
19                                                               0
20                   1       1               1     2       1     6
21       1   1                   1           1 1       1   1 1   8
22                               2 1     1                       4
23                                 1                             1
24       1         1 1   2   1           1                 1     8
25   1                   1                   1     1             4
26                           1   1             1           2 1   6
27                   1       1               1     2           1 6
28   1             2                 1 1               1         6
29       1   1                           2             1         5
30   1         1   1   1   1             1     1 1     1 1       10
31                       1   2         1                 1     1 6
32             1                                 1               2
33           1             1       1               1 1           5
34 1     1   2 1   1     1             1   1           1 1 1     12
35     1                                       1       2       1 5
36         1         1         1                                 3
37 1         1           1                                       3
38           1 1     1 2             1             1     1       8
39 1 1     1 1       1         1             2     1             9
40   2 2                       1           1               1     7
41           1         1                       2 1           2   7
42           1       1         1 1   1       1                 1 7
43     1         1                 2       1     1               6
44   1     1             1   1         2   1     1   1   1       10
45       1     1                         1   1       1     1   1 7
46         1   1 2     1 1     1 1   1                 1 1       11
47 1 2 1   1                             1       1         1   1 9
48                         2         1 1 2         1             7
49       1 1             1                     1                 4
50 1       1   1                   1                 1   1   1   7
51             1 1         1 1                       2           6
52                             1                                 1
53               1       1   1                 1     1           5
54                             1                         1       2
55       1                   1               1                   3
56   1 1   1           1                               1       1 6
57                                 1                             1
58               1   1   1 1       1                 1           6
59 2           2       1     1 1   1           1                 9
60           1   2 1 1     1   1           1       1 1         1 11
61         2 1                   1                               4
62                         1         1     1                     3
63     1     2                     1       1 1   1   1 1   1   1 11
64 1   1         1 1   1 1   1 1     1 1 1   1                   12
65       1         1                 1                           3
66     1         1                   1         1 2   1       1   8
67         1           1           1 1 1       1     1       1   8
68             1                     1 1                 1       4
69   1                   1         1             1     1   1     6
70         1       2 1           1     1   1 1     1 1           10
71 2 1   1     1                       1         1               7
72             1                 1   1         1             1   5
73 1 1             1                               1       1     5
74                                 1                             1
75                 1             2         2           1       2 8
76       1     1       1 1   1 1     1                 1       1 9
77 1                         2           1   1 1         1       7
78   1 1   1         1                   2 1         1   1   1   10
79       1           1         1         1       2       1   1   8
80     1   1               1           1                   1     5
81                   1                     1 1     1             4
82             1           1     1         2                   2 7
83     1                 1                             1         3
84                                                       1 1   1 3
85                     1                                         1
86                                           1                   1
87 1   1           1       1       1         1 1                 7
88     1         1 1                 1                       1   5
89                 1               1     1       1 1   1         6
90 1     1       1 1 1                                           5
91               1                                   1   1       3
92 1 1 1   1 1             2                       1       1     9
93       1                     1 1 1               2       1     7
94   1       1                 1 1     1   1                     6
95     1                   1 1         1   1   1                 6
96   1               1     1 1                               1   5
97   1                 1         1                     2         5
98 1       1             1                                       3
99               1   1                   1     1         1 1     6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...