XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
Tổng
00       1                 1     1                               3
01                         1                   1   1             3
02       1 1                             1         1   1         5
03     1                 1         2 1       1           1     1 8
04 2 1       1             1             1                       6
05 1     1                 1           1   1                     5
06     1                   1       1                   1         4
07           1           1     1         1               1   1   6
08     1 1   1   3           1   1       1       2               11
09   1                                               1           2
10             1     1               1       1                   4
11                 1               1                             2
12                                       1             1 1 1     4
13       1                   1                   1   1           4
14   1       1       1                                         1 4
15             1                           1                     2
16         1                           1     1   1               4
17           2     1                     1         1   1     1   7
18   1     1                   1 1                       1 1     6
19             1 1                                               2
20                                     1       1               1 3
21   1 1     1             1   1                   1           1 7
22       1                                         2 1     1     5
23         1                                         1           2
24   1       1   1 1       1         1 1   2   1           1     11
25   1             1   1                   1                   1 5
26   1           1                             1   1             4
27                                     1       1               1 3
28     1               1             2                 1 1       6
29   1         1           1   1                           2     6
30         1   1       1         1   1   1   1             1     8
31     1     1     1                       1   2         1       7
32           2                   1                               3
33 1               1           1             1       1           5
34 1   1 1           1     1   2 1   1     1             1   1   12
35   1             1     1                                       3
36 2                         1         1         1               5
37             1 1   1         1           1                     5
38                             1 1     1 2             1         6
39       2     1 1   1 1     1 1       1         1             2 12
40   1     1     1     2 2                       1           1   9
41         1     1             1         1                       4
42         1                   1       1         1 1   1       1 7
43                       1         1                 2       1   5
44   1       1         1     1             1   1         2   1   9
45             1   1       1     1                         1   1 6
46 1   1   2                 1   1 2     1 1     1 1   1         13
47     1 1 2         1 2 1   1                             1     10
48         1 1                               2         1 1 2     8
49       1                 1 1             1                     4
50           1       1       1   1                   1           5
51 1                             1 1         1 1                 5
52       1     1                                 1               3
53               1                 1       1   1                 4
54   1             1                             1               3
55                         1                   1               1 3
56   1       1         1 1   1           1                       6
57             1 1                                   1           3
58               1                 1   1   1 1       1           6
59         1         2           2       1     1 1   1           9
60                             1   2 1 1     1   1           1   8
61   1 1                     2 1                   1             6
62 1     2         2                         1         1     1   8
63 1   1           1     1     2                     1       1 1 9
64                   1   1         1 1   1 1   1 1     1 1 1   1 12
65   1   1   1     1       1         1                 1         7
66                       1         1                   1         3
67               1           1           1           1 1 1       6
68 2           1                 1                     1 1       6
69               1     1                   1         1           4
70       1                   1       2 1           1     1   1 1 9
71         1         2 1   1     1                       1       7
72     2           1             1                 1   1         6
73   1       1       1 1             1                           5
74               1 1                                 1           3
75       1   1                       1             2         2   7
76               1         1     1       1 1   1 1     1         8
77   1               1                         2           1   1 6
78                     1 1   1         1                   2 1   7
79 1   1           1       1           1         1         1     7
80                 1     1   1               1           1       5
81                 1                   1                     1 1 4
82 1           2                 1           1     1         2   8
83             1         1                 1                     3
84             2                                                 2
85 1                                     1                       2
86       1                                                     1 2
87 1       1         1   1           1       1       1         1 8
88             1         1         1 1                 1         5
89         1                         1               1     1     4
90                   1     1       1 1 1                         5
91 1   1                           1                             3
92                   1 1 1   1 1             2                   7
93                         1                     1 1 1           4
94             1       1       1                 1 1     1   1   7
95                       1                   1 1         1   1   5
96         1           1               1     1 1                 5
97     2         1     1                 1         1             6
98     1             1       1             1                     4
99                                 1   1                   1     3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...