XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
Tổng
00               1       1                 1     1               4
01 1     1                                 1                   1 4
02                       1 1                             1       3
03   1     1           1                 1         2 1       1   8
04           1 2 1 2 1       1             1             1       10
05                 1     1                 1           1   1     5
06 1     1             1                   1       1             5
07           1               1           1     1         1       5
08                     1 1   1   3           1   1       1       9
09                   1                                           1
10                             1     1               1       1   4
11     1 1                         1               1             4
12 2                                                     1       3
13     1                 1                   1                   3
14       1   2       1       1       1                           6
15                             1                           1     2
16     1 1                 1                           1     1   5
17                           2     1                     1       4
18     1             1     1                   1 1               5
19   1         1               1 1                               4
20   1                                                 1       1 3
21                   1 1     1             1   1                 5
22         1             1                                       2
23                         1                                     1
24                   1       1   1 1       1         1 1   2   1 10
25   1               1             1   1                   1     5
26   1               1           1                             1 4
27     1       2                                       1       1 5
28   1                 1               1             2           5
29             2     1         1           1   1                 6
30                         1   1       1         1   1   1   1   7
31                     1     1     1                       1   2 6
32                           2                   1               3
33       1       1 1               1           1             1   6
34   1 2           1   1 1           1     1   2 1   1     1     13
35   1               1             1     1                       4
36             2   2                         1         1         6
37               2             1 1   1         1           1     7
38               1                             1 1     1 2       6
39         1             2     1 1   1 1     1 1       1         10
40 1                 1     1     1     2 2                       8
41       1                 1     1             1         1       5
42     2                   1                   1       1         5
43       1                               1         1             3
44           2       1       1         1     1             1   1 8
45         1 1   1             1   1       1     1               7
46                 1   1   2                 1   1 2     1 1     10
47             2       1 1 2         1 2 1   1                   11
48 1 1   1                 1 1                               2   7
49       1               1                 1 1             1     5
50                           1       1       1   1               4
51 1     1       1 1                             1 1         1 1 8
52         1             1     1                                 3
53             1                 1                 1       1   1 5
54   1           1   1             1                             4
55 1                                       1                   1 3
56         1 1       1       1         1 1   1           1       8
57 1 1   1     1               1 1                               6
58           1                   1                 1   1   1 1   6
59                         1         2           2       1     1 7
60     1                                       1   2 1 1     1   7
61             1     1 1                     2 1                 6
62                 1     2         2                         1   6
63     1           1   1           1     1     2                 7
64             1                     1   1         1 1   1 1   1 8
65 1       1         1   1   1     1       1         1           8
66         1                             1         1             3
67         1 1                   1           1           1       5
68         1 1     2           1                 1               6
69                               1     1                   1     3
70       1       2       1                   1       2 1         8
71 1       1               1         2 1   1     1               8
72                     2           1             1               4
73         1         1       1       1 1             1           6
74 1                             1 1                             3
75 1         1           1   1                       1           5
76 1 1     1 1 2 1               1         1     1       1 1   1 13
77       2   1       1               1                         2 7
78 1 1           1                     1 1   1         1         7
79   1             1   1           1       1           1         6
80     1 1 1                       1     1   1               1   7
81                                 1                   1         2
82           1   1 1           2                 1           1   7
83                             1         1                 1     3
84                             2                                 2
85     1   1       1                                     1       4
86           1           1                                       2
87                 1       1         1   1           1       1   6
88 1   1                       1         1         1 1           6
89     1         3         1                         1           6
90         1     1                   1     1       1 1 1         7
91   1             1   1                           1             4
92         1                         1 1 1   1 1             2   8
93 1   1   1 1                             1                     5
94             1               1       1       1                 4
95   1                                   1                   1 1 4
96   1                     1           1               1     1 1 6
97 1     1   1         2         1     1                 1       8
98   1 1               1             1       1             1     6
99     1 1                                         1   1         4
loading
Đang tải dữ liệu...