XSKT Bạch thủ LA Cầu XSLA

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
Tổng
00                                         1               1 1 1 4
01 1   1                             1 1     1   1             1 7
02     1   1                                   2 1               5
03           1     1 1     1 1           1           1     1     8
04                                 1   1                   1     3
05                     1   1               2 1     1 1           7
06         1           1       1   1             1   1 2         8
07           1   1     1       1   1             1             1 7
08   2                                   1   1       1   1       6
09       1               1     1                   1             4
10                                               1           1   2
11                         1                     1     1         3
12         1 1 1                   1   1             1           6
13   1   1                         1         1                 1 5
14                 1               1 1     1                   1 5
15                               1         1 1             1     4
16   1               1                   1     1 1   1   1       7
17     1   1     1                                               3
18           1 1       1             1                     1   1 6
19                                       1       1               2
20 1               1     2       1           1 1       1         8
21     1           1 1       1   1 1       1   1                 8
22     2 1     1                                           1     5
23       1                                 1 1                   3
24 1           1                 1                       1       4
25                 1     1                         3             5
26 1   1             1           2 1     1             1         8
27 1               1     2           1   1                       6
28         1 1               1                             1 1   5
29             2             1               1         1   1     6
30             1     1 1     1 1       1           1             7
31 2         1                 1     1       1                   6
32                     1               1         1   1           4
33       1               1 1                       1             4
34           1   1           1 1 1           1       1           7
35                   1       2       1     1             1 1   1 8
36   1                                   1                       2
37                                                   1       1   2
38         1             1     1                   1     1       5
39   1             2     1                   1                   5
40   1           1               1         1     1   1   1   1   8
41                   2 1           2     1                       6
42   1 1   1       1                 1     1   1           1   1 9
43       2       1     1                 1       1 1           1 8
44 1         2   1     1   1   1                                 7
45             1   1       1     1   1 2       1           1     9
46   1 1   1                 1 1       2       1   1         1   10
47             1       1         1   1 1               1         6
48         1 1 2         1                                   1 1 7
49                   1                     1 1               1   4
50       1                 1   1   1                             4
51 1                       2                                 1   4
52   1                                             1         1   3
53 1                 1     1                         1           4
54   1                         1           1           1         4
55 1               1                   1       1 1               5
56                           1       1   1                       3
57       1                                         1             2
58       1                 1                           1 1       4
59 1 1   1           1                   1                       5
60   1           1       1 1         1         1 1               7
61     1                               1 1             1         4
62         1     1                                   1     1     4
63       1       1 1   1   1 1   1   1       1   1   1     1 1   13
64 1 1     1 1 1   1                           1 1         1     9
65         1                           1       1 1               4
66         1         1 2   1       1       1         1 1       1 10
67       1 1 1       1     1       1     1 1                     8
68         1 1                 1                                 3
69       1             1     1   1     1           1       1   1 8
70     1     1   1 1     1 1               1           1   1 1   10
71           1         1                                       1 3
72     1   1         1             1             1   1     1     7
73                       1       1           1                   3
74       1                                 1   1     1   1   1   6
75     2         2           1       2                         1 8
76 1 1     1                 1       1 1 1 1 1 1                 10
77 2           1   1 1         1                       1   1   1 9
78             2 1         1   1   1     1         1             8
79   1         1       2       1   1           1         1       8
80           1                   1                 1             3
81               1 1     1                         1             4
82     1         2                   2       1               2   8
83                           1                               1   2
84                             1 1   1 1               1         5
85                                             1     1         1 3
86                 1                                   1 2       4
87       1         1 1                                   1       4
88         1                       1                         1   3
89       1     1       1 1   1               1                   6
90                                       1   1                 1 3
91                         1   1               1     1 1 1     1 7
92                       1       1             1         1       4
93   1 1 1               2       1     1                 2       9
94   1 1     1   1                       1         1     2       8
95 1         1   1   1                                           4
96 1                               1       1           1     1   5
97     1                     2         1               1         5
98                                       1       1               2
99             1     1         1 1                 1             5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...