XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
Tổng
00     1         1       1                 1       1             5
01                     1 1   1     1                             4
02       1                 1                       1 1           4
03   1   1               1 1   1     1           1               7
04       2 1       1                   1 2 1 2 1       1         12
05   1             1                         1     1             4
06 1       1   1             1     1             1               6
07 1   2           2 1                 1               1         8
08 1               2                             1 1   1   3     9
09             1                               1                 2
10 2       1     1   1                                   1     1 7
11                               1 1                         1   3
12                   1 1     2                                   4
13         1 1                   1                 1             4
14             1       1           1   2       1       1       1 8
15                     1                                 1       2
16   1           1     1         1 1                 1           6
17   1                                                 2     1   4
18                 1             1             1     1           4
19               1             1         1               1 1     5
20                             1                                 1
21                 1                           1 1     1         4
22   1 1                             1             1             4
23 1           1   1     2                           1           6
24   1                                         1       1   1 1   5
25             2               1               1             1   5
26                 1           1               1           1     4
27       1               3       1       2                       7
28   1   1   1                 1                 1               5
29             1         1               2     1         1       6
30   1 1               1                             1   1       5
31     1 1 1       2                             1     1     1   8
32                 1                                   2         3
33                                 1       1 1               1   4
34               1         1   1 2           1   1 1           1 9
35     1                       1               1             1   4
36       1   1   1     1   1             2   2                   9
37       1               2                 2             1 1   1 8
38     1                                   1                     2
39         1       1 1               1             2     1 1   1 9
40               1     2     1                 1     1     1     7
41     1           2 1     1       1                 1     1     8
42   1       1                   2                   1           5
43 1         1 1     2             1                             6
44               1       2             2       1       1         7
45                     1             1 1   1             1   1   6
46                                           1   1   2           4
47                                       2       1 1 2         1 7
48   1       1               1 1   1                 1 1         7
49                                 1               1             2
50       1           1                                 1       1 4
51       1         1 1 1     1     1       1 1                   8
52     1       1       1   2         1             1     1       8
53           2 1 1                       1                 1     6
54 1 1           1   1 1   1   1           1   1             1   10
55         2   1             1                                   4
56 1       1 1             1         1 1       1       1         8
57     1                   1 1 1   1     1               1 1     8
58       1       1                     1                   1     4
59                                                   1         2 3
60     1 1 1   1     2           1                               7
61       1 1                             1     1 1               5
62               1   1                       1     2         2   7
63         1   1         1       1           1   1           1   7
64     1     2   1     1                 1                     1 7
65 1 2   1     1         1   1       1         1   1   1     1   12
66   1                               1                           2
67                                   1 1                   1     3
68                                   1 1     2           1       5
69           2       1   1                                 1     5
70         1                       1       2       1             5
71 1         1         1   1 1       1               1         2 9
72               1         1                     2           1   5
73     1     1   1     1             1         1       1       1 8
74   1               1       1                             1 1   5
75                         1 1         1           1   1         5
76 1 1   1 1                 1 1     1 1 2 1               1     12
77 1       1   1                   2   1       1               1 8
78   1     1 1             1 1 1           1                     7
79         1               1   1             1   1           1   6
80               1   1           1 1 1                       1   6
81   1   1                                                   1   3
82     1             1 1               1   1 1           2       8
83     1                   1                             1       3
84             1                                         2       3
85     1                         1   1       1                   4
86                                     1           1             2
87 1     1   1       1     1                 1       1         1 8
88                           1   1                       1       3
89           1                   1         3         1           6
90                                   1     1                   1 3
91     1         1         1   1             1   1               6
92               1     1             1                         1 4
93 1                         1   1   1 1                         5
94             1                         1               1       3
95             1               1                                 2
96         1             2     1                     1           5
97 2                         1     1   1         2         1     8
98 1               1           1 1               1             1 6
99                               1 1                             2
loading
Đang tải dữ liệu...