THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
23
-
1
24
-
1
25
-
1
26
-
1
27
-
1
28
-
1
29
-
1
30
-
1
31
-
1
1
-
2
2
-
2
3
-
2
4
-
2
5
-
2
6
-
2
7
-
2
8
-
2
9
-
2
10
-
2
11
-
2
12
-
2
13
-
2
14
-
2
15
-
2
16
-
2
17
-
2
22
-
2
23
-
2
24
-
2
25
-
2
26
-
2
Tổng
00 1     1           1     1     1 1               1             7
01                     1           1     1         2 1 1         7
02     1 1     1         1 1 1         1         1       1 1     10
03 2 1     1       1                 1             1 1           8
04     1       1   1 1               1   1   1   1 1     1     1 11
05               2     1 1   1                         1         6
06                         2     1   1             1     1 1     7
07   1   1 1   2 1   1 1           2 1                   1   1 1 14
08 1             2         1             1         1 1       1   8
09           1   1     1               1   1                     5
10         1   1 1       1 1             1           1           7
11 1           2               2     1       1 1     1           9
12           1               1     1     1       1   1 1     2   9
13         1             1     1       1   2 1         1   1     9
14   1         1   1 1     1           1 1   1   1   1         1 11
15             1   1     1         1   1   1       1     1     1 9
16                   1       2       1       2   1       1       8
17     1                   1 1     1                   1     1   6
18   1 1           1   1 1 1           1 1       1         1     10
19       2             2       1       1       1         1 1     9
20   1           1                         1   1                 4
21           1         1     1         1     1 2       1 2 1     11
22 1 1         2     1   1           1             1 1   1 1 1   12
23 1   2                           1         1     1             6
24         1 1     1 1   1   1                     1 1       2   10
25     2     1     1         1 1                               1 7
26 1   1 1   1   1 1   1 1         1           1             1   11
27     1 1           1 1   2 1   1       1   1   1               11
28 1         1       1                       1           1   1   6
29   1     2   1     1 1 1 1 2     1 1           1             1 14
30           1 1 1                         1 1 1       2         8
31   1     1 1 1 1         1         1   1         1 2           11
32   2 1 1                                       1       1   2   8
33     1                         1 1 1     1     1     1   1     8
34       1   1   1                     2 1   1                   7
35 1           1 2         1   1     1 1 1   1   1         1   1 13
36                 1 1         1 2 1                     1     2 9
37       2   1   1           1       1 1             1   1       9
38 1 1           1         1   3       1           1       1     10
39 1 1   1               1     1                                 5
40                       1           1         1       1         4
41               1 1                                             2
42                         1         1         1                 3
43           1 1                       1   1   2                 6
44               1           1   2                         1     5
45 3   1     2       1     2   1           1 1 1 1               14
46   1     2             1 1               3       1             9
47                   1           1       2             1   1 1   7
48 1 1           2       1           1       1 1   1             9
49                     1       1 1         1     1   1     1     7
50           1     1 1             1   1 1             1         7
51   1             1   1       1 1 1       1       1   1 1       10
52     1 1 1             1     2   1   1         1             1 10
53 1     1     2   2 1 1         1           1     1         1   12
54 1 1     1           1                 1   1 1         2     2 11
55       1 1         1 1                         1   1   2 1     9
56     1       1 1           1   1           1                   6
57                 1     1     1                 1   1       1 2 8
58   1     1   1             1             1   1   1     1       8
59         1 1           1   1       2 1       1     1         1 10
60   1                   1       1         2                     5
61 1               1           1 1                     1   1   1 7
62         1   1           1           1 1         1   1 1   1   9
63 1       1             1 1     1         1   1 1 2         1   11
64   2 1             1 1             2     1                   1 9
65       1   1     1   1                   1                     5
66       1 1                 1       1     1 1           2       8
67     1               1         1       1 1         1 1     1   8
68               1   1                   2                     2 6
69       1   1           1               1           1       1   6
70               1 1       1                   1 1               5
71                   2         1   1 2 2         2         1     11
72       2 1 1     1           1           1         1 1     1   10
73   1                         1               1       1         4
74   1 1     1     1   1         1     2     2 1         1       12
75             1         1     2 1   1                   1       7
76                                     1 1       1   1       1   5
77                 1     1         1         3               2   8
78   1 1               1   1 2             2   1       1         10
79         1   1                   1   1 1       1 1         2   9
80     1     1 1   1 1   1   1 1           1       1 1         1 12
81     1 1 1   1     1 1                 1       1         1     9
82     1               1 2                                 1     5
83                 1 1   1           2 1               1         7
84 1   1 1   1 1   1   1                 1     1 1           1   11
85 1       1   1           1   1 1       1     2 1           1 1 12
86                   1       1               1 2         1 1     7
87           2                   1         1 1 1           2     8
88 1 1 1   1       2       1 1       1       1     2 1           13
89                   1           1 1   1           1 1   1     1 8
90   1 1               1     1   1       1                       6
91 2     1 3           1                               1       2 10
92 1                           1                           2     4
93     1         1             1 1 1 1               1           7
94 1 1   1   1         1     1   1 1                 1 1   1     11
95   1   1 1     1   1     1 1     1     1       1   1           11
96       1                         1   1               2   2   1 8
97           2           1 1     1 1             1   1 1       1 10
98       1       2 1         1   1 1                   1         8
99     1             1             2               1   1   1   1 8


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...