THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
31
-
5
1
-
6
2
-
6
3
-
6
4
-
6
5
-
6
6
-
6
7
-
6
8
-
6
9
-
6
10
-
6
11
-
6
12
-
6
13
-
6
14
-
6
15
-
6
16
-
6
17
-
6
18
-
6
19
-
6
20
-
6
21
-
6
22
-
6
23
-
6
24
-
6
25
-
6
26
-
6
27
-
6
28
-
6
29
-
6
30
-
6
Tổng
00   2         2             1     1   1               1 1 2   1 12
01       2       1   1       1     1 1 1   1                     9
02                     1   1                   2           2     6
03     2   1                   1                   1   1 1     1 8
04     1   1       1         1   1                     1         6
05     1           2 1         1             1             1     7
06                   1 1           1     1 1 1       1   1       8
07                   1         1     1 1 1     1 1           1   8
08   2     1           1                 1             1   1     7
09                       2     1     1 1 1   1       1         1 9
10                   1     1             1                     1 4
11 2 1           1         1         1 1 1   1         1 1     1 12
12   1   1                 1 1 1       1     1     1   1 1       10
13 1 1           1   1 1                         1               6
14 2                       1 1   1 2                           1 8
15     1   1                   1             1                 1 5
16           1 1 1               1 1     1 1         1 1       1 10
17             1       2 1                               1       5
18   2       1     1   2 1 1           1         1   1   1     1 13
19   2             1   1   1                       1 2           8
20             1   1 1 1   1 1         1       1           2 1   11
21 1     1   1 1   2     1 1             1     1             1   11
22         1                   1   1         1 1 1         1 1 1 9
23     1       1 2       2                     1       1 1     1 10
24 2               1         1 1           1       1     1     1 9
25 1           1         1       1       1               1 1   1 8
26     1         1   1 1         2 1       1             1   1   10
27                   1               1 1 1         1   1 1       7
28       1     1             1                   1     1   1     6
29   1   1       1         2     1 1                   2       1 10
30       1 1 1                 1 1   1 1 1     1               1 10
31     2     1 1               1                       1 1       7
32     1 1   1 1               1   1       1     1 1             9
33 1 1   1   1             1     1           1   1               8
34                         1   1 1   1                       1   5
35     1           2 1 1   1       2 1 1 1 1     1 1     2 1 1   18
36 1 1             1     1         1     1 1 3           1   1   12
37 2     1 1       1         1               1           1 1     9
38 1     1   1 1 1                   1           1 2         1   10
39 2   1   1 1 1   1               1     1 1         1         1 12
40       2           1         1     1 1 1     1 1   1           10
41                 1   1 1       1     1   1       2 1 1     1   11
42 1 1       1 1                               2       1         7
43       1             1     1             2   1           1     7
44             1 1   1       1       1           1   1         2 9
45       1       1                                           1   3
46     1         1     1 1                   1   1   2 1       1 10
47     1             1 1 2 1     1 1                       1     9
48     1           1           1 1   1 1               1         7
49         1                   1     1         3             1   7
50         1 1 1 2               2             1   1             9
51                       1 1     1       1 1 1                   6
52         1       1 1 2 1         1       1                     8
53                   1     1         1       1       2     1 1   8
54         1   1       1   1         1     1 1         1         8
55 1 2   1             1 1 1       1       1     1         1     11
56     1               1   1       1 1             1             6
57               1             1 1                       1       4
58       2   2         1     1             1                     7
59                       1   1 1     1     1 2     2   1         10
60         1     1     1     2 1         1     1 1 1 1   1     1 13
61 2     1                     2   1 1     1   2     1       1   12
62   1     1     1     1     1               1           1 3     10
63         1       1           1       1   1 1     1           1 8
64           1 1               1             1   1         1     6
65     1 1     1                               1 1               5
66   1     1             1       1     1                       1 6
67 1   1         1   1           1   1           1       1       8
68 3         2             1             1     1                 8
69           1   1 1 1     1       1             1               7
70       1 1   1     1 1   2             1         1 1 1   1     12
71               2               1     1   1 1           1       7
72                           1                   1           1   3
73   1 1                 1             1 1         1 1   1   1   9
74           1           2                     1   1             5
75 1       1 1                     1   1           1   1         7
76           1 1   3       1       1 1       1                 2 11
77                 1         1     1             1         1 1   6
78   1 1 1 1                             1 1     1 1 1       1   10
79             1     1 1 1   2           1             1         8
80     1   1       1         1   1           1                   6
81 1 1       1 1 1             1                 1   1   2   1   11
82   1   1           1       1       2     1 1         1         9
83     1   1       1 1       1         1       1     1       1   9
84           1     1       1 1                         1         5
85   1 1 2                         2                 1       1   8
86   1       1 1 1               1       1 1       1       1     9
87     2 1 1         1 1       3 1 1             1         1     13
88       1   1   1   2                 1       1         1       8
89     1                     1       1 1 1   1   1     1     1   9
90             1 1 1     2   1   1       2             1         10
91                       1             2       1     1 1         6
92                       1         1     1 2   1   1         1   8
93     1   1 1 1 1               1   1 1         1   2           11
94                       1       1   1       1           1     1 6
95   1     1     1             1 1   1         1 1 1       2 1   12
96                                               1             1 2
97         1 2       1     1           2   1         1       2   11
98 1 1                       1       1             1             5
99         2   1     2                             1 1       1 1 9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...