XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMN

  Ngày
\
Cặp số
27
-
2
28
-
2
1
-
3
2
-
3
3
-
3
4
-
3
5
-
3
6
-
3
7
-
3
8
-
3
9
-
3
10
-
3
11
-
3
12
-
3
13
-
3
14
-
3
15
-
3
16
-
3
17
-
3
18
-
3
19
-
3
20
-
3
21
-
3
22
-
3
23
-
3
24
-
3
25
-
3
26
-
3
27
-
3
28
-
3
29
-
3
Tổng
00               1                   1                       2   4
01   1   4     1     1   3           1     1           1 1       14
02         1                   1               1                 3
03                 1                   1 1   2               1   6
04             1                 1                   2     2   1 7
05 1   1   1 1 1   2     1   1                           1     1 11
06   1   1         1   1             1                     1     6
07               1     1         1 1   1             1     1     7
08     1         2   1                         1         1     1 7
09             1   2           1   1         2   1       1 1   1 11
10 1               1         2           3   1   2         1     11
11 1   1             1 1   2 1     1 1 1           1 1           12
12     1   1     1       1 1         1 1 1   1 2         1       12
13           1                       2 1   1                 1   6
14         1     1 1               1 1       1             1 1   8
15       1   1   1       1 1         1     2       2       1   1 12
16       1 1     2 1   1                 1   1         1 1   1 1 12
17           1             1     1   1     1                 1   6
18               1         1 1       1 1 1           2           8
19     1     1 3   1           1   1     1               1 1 1   12
20             1       1       1         1       1   1 1     1   8
21           1 1 1   1         1           1     1       1       8
22     1       1           1             1 1 1     1         1   8
23 1 2 1           1     1 1 1   2 2         1   1         1     15
24 1   1   1             1 1 1         1               1   1 1   10
25     1   2     1   1 1 2           1             1         1   11
26 1 1 1       1                                   1 1 2     1   9
27     1       1                   2 1                 1       1 7
28     1 3             1       1           1       1           2 10
29 1 1 1     1                   1                               5
30         1     1   1   1             1       1 1   1       1   9
31     1 1   1   1 1   1   1                 1     1 1           10
32   1         1               1                     1   1       5
33 1 1                     1     1     1 1 1           1 1 1 1   11
34                     1         1       1 3   1 2     1         10
35         1     1 1   1 1 1                   1 1 2 1 1         12
36     1     1         1 1 1                         1   1       7
37 1 2 2   1                 1           1       1               9
38 2 2               2 2 1 1 1       1 1 1     1 1       1   1   18
39 1       1               1   2       1                       1 7
40 2 1       1                 2 1 2     1             2   1   1 14
41     1     1       1         1   3       1   1 1             1 11
42       1   1     1         1       1           1   1   1     1 9
43     1             1     1   1 1   1 1 1       1 1 1           11
44 1 1             1     1   1         1       1     2       1   10
45         1   1                       1   1             1 1 1 1 8
46       1 1       1         2   1           1                   7
47         1       1     2 1 1 2 1           1       1           11
48 1                 1                   1   1   1             1 6
49       1   1       1               1       1 1 1 1 1   1   1   11
50       1   1     1     1                         1             5
51 1 1     1           2                                         5
52 2   1         1 1 1 1             1           1     1         10
53             1           1 1   1     1                 1 1   1 8
54   1     2 1         1             1             1 1         1 9
55       1       1 1         1   1         1     1       1   2   10
56                           1   1 1         1       2   1       7
57 1         1             1     1     1       1             1   7
58       1                     1 1                   1   1 1     6
59                   1 1                     1         1         4
60                         1         1   1 1 1 3   1       1     10
61 1       1     2   1 1   1   1             1         1         10
62           1 1       1           1       2                     6
63         1           1               1 1 1                 1   6
64                           1             1           1         3
65   1       1             1   1   1       1       1       1     8
66         1 1     1 1 1     1 1   1       1     1 1   1     1   13
67                                           1     1   1       1 4
68   1         1     1   1     1 2 1 1       1     1           1 12
69                       2         1 1         1         1 1     7
70               1             1 1                 1   1     1   6
71           1             1           1       2           1     6
72                     1     1 1   1               1             5
73       1                               1   1     1       1   1 6
74             1               1     1             1 1   1       6
75 1         2 1     1       1       1           1             1 9
76             1 1       1 1                       1   1     1   7
77   2   1     1       1 1           1 1       1     1     2   1 13
78           1   1 1   1       1             1   1 1             8
79       1           1             1 2 1 1                       7
80     1                   1           1   1       1 1           6
81       1         1   1 1             1           1           1 7
82         3 1             1                                   2 7
83         1   1   1 2                       1           1       7
84             1     1           1                               3
85 2 1   1     1     1     1 1   1           1                   10
86               1             1   3     1   1 1                 8
87             2 1               1     1   2             1 1 1   10
88 1 1 1 2                       1       2 1           1         10
89   1       1               1     1   2 1 1           2   2   1 13
90   1           1     1                                         3
91 1   3                               1     1 1 1       1       9
92   1     1   1   1 1                   1             1 1       8
93     1 1               1   1 1               1     1           7
94               1   1   1       1             2       1 1       8
95 1     1         1     1   2   1             1 1               9
96       1           1       1           1     1 1     1         7
97   1     1       1               1             1       1       6
98   1 1     1       1           1             1 1               7
99           1   1             1       1               1   1   1 7
loading
Đang tải dữ liệu...