THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

  Ngày
\
Cặp số
24
-
9
25
-
9
26
-
9
27
-
9
28
-
9
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
18
-
10
19
-
10
20
-
10
21
-
10
22
-
10
23
-
10
24
-
10
Tổng
00   1             1 1             1 1     1       1             7
01 1   1     1       2     1     1           1     1   2       2 13
02   1         1     1 1   1       2 1   1               1   1   11
03     1 1                                   1     2       1 1   7
04 1       3     1 1 1           1 1 2             1 1       1   14
05           1   1   1   1 1             2   1   1   2 1       1 13
06 1       1       1 1                       1     1             6
07 1           1       1 1     1                 1 1         1 1 9
08   1   2     1       3                   2             1     1 11
09             1   1   1   1   1           1               1     7
10   2           1 1   1   1     1 1   1 1 1     1     1   1 1   15
11   1 1     1       1     1   1                         1       7
12     1     1                 1   1         1 1 2               8
13 1 1       1         1   1                                 2   7
14 1       1     1                         1       3   1     1   9
15         1   2         1   1 1 2                           1 1 10
16 2 1   2             2 1   1       1 1                         11
17 1         1 1 1   1       1     2 1         2         1       12
18               1           1 1 1 1         3     1           1 10
19       1 1   1 2   1     2         1     1     1           1 1 13
20     2     1               1   1                 1 1           7
21     1   1       1 1   1   1     1 1                 1   1   1 11
22     1           1 1   1 1                                     5
23 1         1         1                                 1   1   5
24         1                                             1       2
25       1   2 1                                             1   5
26             2       1               1     1         1     1   7
27           1 1     1 1       1                       1         6
28                           2   1             1 1 1     1   1 1 9
29     1     2   1     1     1           1     1       1         9
30 1 1 1 1 1                     1   1     1             1     1 10
31   1                           1       1 1 1   1               6
32                                   1             1   2     1   5
33   1   1       2       2   1   1               1         1     10
34     1 1                     1       1         1       1       6
35 1   1                 2             2 2 1             2       11
36           2     1                             1               4
37   1               1     1     1           1     1   2 1 1     10
38           1     1 1   1 1   2   1 1 1 1   1 1   1             14
39       1                     1     1             1 2       1   7
40       2               1           1       1 1     1           7
41 2 1   1           1         1 1                               7
42     1       1   1                       1 1   1             1 7
43           1           1       1   1                 1   1     6
44   1     2   1       1 1 1 1         1             1         1 11
45             1                       1               1       1 4
46   1 1       2       1 1               1         1 2           10
47       1           1             1   1       1               1 6
48                                 1       1 1 1   2             6
49 1   1   1         3       1 1 2     1       1 1   2     1     16
50     1 1                             2       1   1           1 7
51   1                       1 2           1                 1   6
52     1 1     1       3 1         1   1   1 1           1     1 13
53   1           1   1     1 1     1     1     1 2   2 1 1       14
54   1               1 1   1             1             1   1 2   9
55 1   1       1       2     1     1 2 1 1       2       1 1     15
56       1       1                 1 1                         1 5
57           1             1     1 1         1 1           1 1   8
58     1         1             1 1                   1 1       1 7
59 1       1   1                       2   1         2       1   9
60 1                         2         1 1                     1 6
61                 1         1         2   1                     5
62             1     1 1   1 2 2 1   1   1 1               1     13
63           1           1 1                 1               1   5
64   1       2     1           1         1 1 1   2             1 11
65         1               1                 1       1   1       5
66   1 1   1 1   1 1             1 1                             8
67   1             2     1     1       1       1           1     8
68 1       1     1       1                   1 1         1       7
69       1               1                     1                 3
70             1         1               2         1 1 1   1     8
71 2 1 2   2 1   1     1   1                   1           1     13
72     1       1   1       1 1           1                       6
73                             1     1 1 1 1             2       7
74                     1 1   1   1 1         1   1               7
75       1   1     1     1       1                   1 1 1 1     9
76 1             1             1   1   1       1 1               7
77 3       1         1           2                         1     8
78                         1                 1     1     1 2     6
79   1                     1 3 1             1     1       1     9
80         1       2 1             1 1           1       1 1   1 10
81         1   1 1                         1   1   1 1           7
82     1     1 2 1 1               1     1     1         2       11
83       1               1     1           2         2 2         9
84     1 1                 1   1   1   1   1           1         8
85 1       2     1   1                   2     2 1           1   11
86             1         1           1   2     1       1   1 1   9
87                               1 1   1       1   1   1     1   7
88 1 1             1   1   1         1                 1         7
89       1   1     1 1               1                       1   6
90   1           1             1     2         2     1     1 1   10
91       2       1 2       1                     2   1         2 11
92         1                 1         1                   1   1 5
93               1         1     1 1     1 2                     7
94   1 1                                 1       1   1 1 1     1 8
95       2                         1       1     1 1             6
96         1 1     1     1           1     1 1 1           1     9
97     1         1             1 1                   1           5
98         1     2 2   1 1   1       1 1                 1     1 12
99   1                                       2           1 2     6
loading
Đang tải dữ liệu...