THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
21
-
9
22
-
9
23
-
9
24
-
9
25
-
9
26
-
9
27
-
9
28
-
9
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
18
-
10
19
-
10
20
-
10
21
-
10
Tổng
00                   1         1   1           1         1     2 7
01     1 1       1 1           1         1 2       1         1   10
02       1 1         1       1       1       2                   7
03                 1 2 1     1   1         1       1 2 1         11
04             1               1     1   1   1       1 1         7
05                     1             1   2 1               1     6
06   1     1 1         1                   2 1         1   1   1 10
07     1 1 1 1 1           2 1   1 1                     1       11
08   1     1               1           1       1       1   2     8
09             1 1     1 1 1         1   1 1   1   1             10
10         2     1       1         1       2 1   1         1   2 12
11           2 1 1             1     1   1 1       1       1     10
12         1   1   2   1 1           1   1       1 1       1 1   12
13       1       1 1     1   1 1             1   2     1 1   1   12
14 1           1 1     1   1   1     1                       1   8
15 1       1       1                 1                 1         5
16 1 1                     1       1           1 2     1 2 1   1 12
17 1     1                       1   1                       1   5
18   1       2 1 1   1   1       1     1   1                     10
19       1   1     1     1           1         1 1 1   1     1   10
20     1       1   1                   1   1   1         1   2 1 10
21   3 2         2     1 2     1                   1 1 3       1 17
22       1   1                         1   1 1               1   6
23           3               1 1 1         1 2     1             10
24               1 1               1   1 1   1       1       1   8
25 1           1         1 1                 1     1 1   1       8
26 1           1   1 1       1             1   1       1         8
27             1       1     1               1 1               1 6
28         1 1     1     1 1       1               1           1 8
29   2 1     1 1       1   1   1 1   1           1   1           12
30   1 1                             1           1   1     1 1   7
31   2           1             1   1 1 1     1 1                 9
32 1                         1 1       1         1       2     1 8
33       1               1         1           1   1       1     6
34 1 1 1       1     1             1     3   1                   10
35   1   1 1         1     1       1                     1       7
36   1 1           1       2     1                 1       1     8
37 1       1       2     1         1 2   1                   1   10
38 2     1                         1               1   1     1   7
39 1     1 1 1   1   1           1 1           1     1           10
40     1   1         1     2     1           1         1         8
41   1           1     1   1 1   1   2               1         1 10
42 2       1             1   1           1   1                   7
43 1           1                     2   1                       5
44     1                 1     1   1 1     1               1     7
45       1             1   1   1           1         1           6
46                       1                         1           2 4
47         1   1   1   1 1 1           1           1 1     1 1   11
48     1   1 1                 1                   1       1     6
49           1 1             1                     1 1   3 1 1   10
50       1           1   1 1     1     2 1 1     1   1   1       12
51 1   1 1     1     2                     1     1     1         9
52   1       1 1     2 1     3                 1   1   1     1   13
53     1 1           1       1 1 1                       1 1     8
54             1           1 1               1     1           1 6
55 1             2             1   1       2     1   1 1 1 1   1 13
56     2           1             2             1               2 8
57 1 1   1   1     1 1 1                       2             1   10
58     1   2                                 1 1 1       1       7
59               1 1 1         2       2                         7
60                     1     1 1       1 1           1   1     1 8
61                     1             1               1 1   1 1   6
62                     1       1         1                       3
63                 1     1               2     1 1 1 2       1 1 11
64       1       1     1         1     1     1           3       9
65 1           1 1             1               1 1               6
66 1 1             1 1             1   1   1       1     1       9
67                                   1               1 2       1 5
68         1           1     1       1               1   2       7
69       1             1     2     1             1           1   7
70           1   1       1       1 1 1   1       1               8
71 1   1         2 1       1           1     1 1   1 1           11
72           1                   1     1 2       1     1   1     8
73   1 1 1 1       1 1 1   1   1   2     1     1                 13
74           1           2               2     1   1       1 1   9
75 1         1                 1 1         1   1     1     1   1 9
76     1       1   1         1         1         1         1     7
77                   1                 1         1 1         1   5
78       1   1         1   1       1                           1 6
79     1   1           1           1                         1   5
80 1       1       1             1 1                             5
81 1       1 1   1           1   1     2       1 1       1       11
82     1         1                         1 2 1 1     1     1   9
83       2 1                       1 1       1     1   1         8
84                   1           1     1 1     1       1 1 1 1   9
85 1 2   1           1       1   1     2           1             10
86     1       1 1   1             1             1   1       1   8
87         1     1                                               2
88 1     1                                           1         1 4
89   1 2 1       1     1 2 1                   2     1       1   13
90   1         1   2 1 1 1   1                       1     1     10
91 1                     1 1 1   1     1         1     1         8
92                             1         1   2                 1 5
93         2 1 1     1           1 1             1         1   1 10
94     1     1 1           1     1         1     1               7
95                         1   1   1 1 1           1             6
96   2       1   1     1     1   1         1                   1 9
97       1     1         1                   1         1 1       6
98                 1 1   1 1 1             1               1     7
99   1 1 1     1       1       2 1   1 1     1         1   1     13


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...