THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

  Ngày
\
Cặp số
30
-
10
31
-
10
1
-
11
2
-
11
3
-
11
4
-
11
5
-
11
6
-
11
7
-
11
8
-
11
9
-
11
10
-
11
11
-
11
12
-
11
13
-
11
14
-
11
15
-
11
16
-
11
17
-
11
18
-
11
19
-
11
20
-
11
21
-
11
22
-
11
23
-
11
24
-
11
25
-
11
26
-
11
27
-
11
28
-
11
29
-
11
Tổng
00     1     1         1                                 1     1 5
01   1     1         1             1       1           1 1       7
02   1       1         1   1       1     1             1       1 8
03 2     1             1               1   1   1           1     8
04   1       1             1   1           1 1                   6
05     1       1           1           3     1 1                 8
06       1 1             1           1     1   1                 6
07   1   1         1 2       1   1                               7
08         1   1                 1       1       1     2   3 1 2 13
09             1 1         1 2             1   1   1           1 9
10   1         1         1     1   1         1   1   1         1 9
11   2         1     1         1           1 2           1       9
12   1             3 1     1 2 1 1   1       1       1           13
13     1       1             1 1   1   1     2                 1 9
14       1         1   1                 1                     1 5
15                 2           1     1         1 1               6
16                         1   2 1 1 1   1     1 1 1     1   1 1 13
17       1   1       1 2   1 1       1             2 1           11
18       1     1           1 1 1       1 1                       7
19     2   1           1                 1       1               6
20                   1                       1               1   3
21                         1                     1   2           4
22 1   1 1 1     1     2   1         1 1   1         1     2     14
23             1   1     1     1                 1 1 1     2   1 10
24   1         1 1   1       1       1     1     1 1       1     10
25         2             1   1           1   1   1     1     1 2 11
26         1             1           1         1   1   1 1   1   8
27                                 1     1 1           1     1   5
28               1 1                         1                   3
29   1 1 2 1           1     2 1             1       1           11
30 1                   1       2     1 1   1     1   1 1 1       11
31       1   1       1   1         1       2 1             1   1 10
32     2 1         1             1       1 2   1 1       1       11
33 1     1   1 1           1         1   2   1           1   1 1 12
34             1                       2 1         1     2     1 8
35         1   1   1     1   1     1                   1     1 1 9
36       1                                     1   1   1   1 1   6
37 1           1       1 1       1                 1     1       7
38 1         1       1                 1 1   1 1 1 1   2         11
39 1     1   1     1           1 1     2 1       2   1           12
40         1     2             1     1               1         1 7
41           1     1 1 1   1             2         1       1     9
42     1 1 1                               1   1             1   6
43   1 1     2 1   1 1       1                         1     1   10
44               1               1 1             1 1         1   6
45     1             1   2 1   1 1     1     1             1     10
46     1                     1   1       1       1           1   6
47                   1     1     1 2                 1         1 7
48   1                                           1   1       1   4
49 2       1                                               1     4
50     1         1               1 1       1 1                   6
51     1         1 1     3 1           1     1             1     10
52                             1 1     1               1         4
53 1         1           1     1 1   1 1   1                   1 9
54   3           2 1   1 1                 1     1               10
55 1                 1           2   1           1 1       1     8
56 1             1       1 1   1   1     1     1       1     1 1 11
57                 1         1                 1       1         4
58             1       1     1         1     1                 1 6
59 2       2     1                         1     1         1     8
60   1   1 1                         1 1 1     1           1     8
61   1   1   1   1         1     1                   2 1     1   10
62 1 1 2                   2 1     2     4 1   1                 15
63     1           1   1                     1             1     5
64           1 1 2               1         1           1   1     8
65       1   1 2           1 1                 1       1       1 9
66           1   1     1                         1         1 1   6
67   1   1 1     1           1   1           1           1     1 9
68         1                   1   1 1     1   1 1   1       1   9
69       1   1   2       2   1     1         1       1           10
70   1   1         1                 1 2               1 2       9
71 1       1   2         1           1                           6
72   1                 2     1     1                             5
73       1 1               1 1         1   2     1 1   1       1 11
74 1 1               1         1               1     1   2       8
75                     2                     1           1       4
76   2 1 1         1   1                         1               7
77 1       1 1     1       1     1 1               1 1 1     1   11
78           2   1   1 1     1           1 1   2               1 11
79                   1                         1       1 1   1   5
80     1       1 1 2           1 1 1   1             1   2 1     13
81         1           1 1         2   1 1     1   1     1   2   12
82     1           1 1               1   1         1     1       7
83       1               1       1   2               1           6
84           2           1 1     1                         1 1 1 8
85   1 2     1 1                   1     1       2   1           10
86 1             2   2   1                             1 1       8
87     1   1         1 2 1         1             1 1   1         10
88 2         1     1                           1   1 1       1 1 9
89             1 1             2     2     1 1 1     1     1     11
90   1     1   1   1   1   1 1                 1   2             10
91     1   1   2     1         1 1     1           2 1     1     12
92 1     1   1   1   1             2                     2       9
93           1 1                       1     1 1         1   1   7
94 2   1                   1 1       1             1 2           9
95     1   1 1       1   1 1 1   1 1 3                   1 1 1   15
96 1       1     1   1         1       1   1 1 1       1         10
97 1                           1 1   1             1   1   1     7
98   1   2         1     2                                       6
99                   1     1     1           1     1         1   6
loading
Đang tải dữ liệu...