THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

  Ngày
\
Cặp số
29
-
4
30
-
4
1
-
5
2
-
5
3
-
5
4
-
5
5
-
5
6
-
5
7
-
5
8
-
5
9
-
5
10
-
5
11
-
5
12
-
5
13
-
5
14
-
5
15
-
5
16
-
5
17
-
5
18
-
5
19
-
5
20
-
5
21
-
5
22
-
5
23
-
5
24
-
5
25
-
5
26
-
5
27
-
5
28
-
5
29
-
5
Tổng
00         1               1                           1       1 4
01 1 1   1 1           1   1         1       1       1         2 11
02                   1     1         1   1                       4
03               1         1         1 1       1     2     1     8
04 1   1 1         1 2 1     1       1   1         1   1 1   1   14
05     1       1     1 1     1     1   1                 1       8
06                     1   1 1 1           1     1 1     2     1 10
07 1   1           1   1   1 1     3 1     1           1       1 13
08 1     1             1                   1 1           1 1     7
09 1                               1     1                 1     4
10     1                     1       1         1         1       5
11         1   1             1         1 1                       5
12     1             1       1               1             1     5
13 1   1     1 2                         1   1 1             1   9
14           1   2               2           1         1         7
15   1       1                     1                           1 4
16             1 1 1           1       1       1 1             1 8
17 1           1                     1 1 1     1 1         1     8
18       1   1     1                 1               1 1   1     7
19                           1         1 1   1   1 1             6
20     1       1   2         1     2 1               1   1 1 1   12
21   1       1       1 1 1                                       5
22                   1   1       1   1 2                     1   7
23         1   1   1   1                 1   1 2   1             9
24                   1     1     1                   1           4
25       1 1         1               1 1 1       1       2 1     10
26               1             1 3               1     1         7
27   1     1             1             1           1             5
28 1       2           1 1   1             1         1         1 9
29   1 1   1 1                 1       2   1       1   1 1 1   1 13
30     1 1                 1                                     3
31 2               1 1   1   1         1   1 2           1   1   12
32   2           1   1 1       1 1     2   1     2   1 1     1   15
33   1   1 1     1           2                   1 2   1         10
34   2 1       1         1           1 1             1         1 9
35   1               1                     1     2 1   1         7
36   1             2                   1   1                     5
37       3   2   1 1         2             2     1 1         1   14
38           1           1                 1 1     1             5
39 2     1   1       1     1 1             1             2     1 11
40         2 1 1 2     1 1 1     1     1 1     1         1   1   15
41     1     2   1   1           1 1 1   1 1 1             1 2   14
42   1 1 1 1     1   1       1         1       2   1             11
43   1   1     1                 1     1 1   1     1             8
44 1                                                             1
45       1   1     1     1                                       4
46         1           1                         1         1 1   5
47         1     1             1 1 1   1 1                       7
48                       1 2   1                 1             2 7
49 1 1 2 1 2             1           2     1 1   1     1   1     15
50         1 1   1     1     1   1             1   1         1 1 10
51                                             2                 2
52               2         1     1 1 1       1     1 1           9
53         1     1           1 2           1   1             1   8
54 1     1           1       1 1 1             1         1       8
55   1   1           1     2   2         2   1   1   1 1     1   14
56       1       1       2                   1             1     6
57                 1 1 1 1 1               2             2   1 1 11
58 1           1 1             1         1   1 2 1   2       1   12
59       1     1     1   1                         1         1   6
60 1   1                     1 1       1 1   3   1     1         11
61                 2 1 1 1     1 1               1         1     9
62 1   2                   2   1     1                     1   1 9
63               1     1       1   1                           1 5
64     1                 2 1 2               1   1   2           10
65             2                   1     1 1   1           1     7
66 1       2         1 1             1   1             1         8
67             1       1                   1   1 1 1 1   1       8
68     1             1     1   1 1     1               1   1     8
69         2 1               1     2   1 1     1                 9
70     1 1                       1       1   1       3 1   1   1 11
71 1 1         1       1                 2   1       1 2         10
72     2       1 1 2 1             1                 1     1     10
73     1   1 1         1           1       1       1         2   9
74                         1     1   1     1           1 1       6
75             1   1     1 1         1         1                 6
76 1 1 1       1     1         1   1                     1       8
77 1 1 1 1   1 1 1 1   2   1   1     1 1     1   1 1   1 1     3 22
78     1 1                       1                               3
79             1   2 1             2 1         1       2         10
80   1 1           1                 1                   1 1   1 7
81 1     1   1   1     1           1             1           1   8
82                               2   1         1   1   1   1 1 1 9
83       1             2 1                     1   1     1       7
84             1             1                   1 2           1 6
85   2                         1                 1 1 2   1       8
86           1 1   1           1           2                 1 1 8
87         1   1   1 2   1 1                         1           8
88 1         1             1       1           3                 7
89 1         1   1             1 1 1   1 1 1           1 1 1     12
90                       2     1 1               1       1   1   7
91 1       1 1   1                               1     1   1     7
92                 1   1 1   1   1   1   2           1       1 1 11
93   2           1 1       1                 1           1 1 1   9
94 1     1   2 2       1 1     1 1         1       1 1 1         14
95           1               1       1       1             1 1 1 7
96       1                 1     1 1 1                           5
97   1     1     1       2     1       1   1         1     1     10
98   2       1     1               3               1   1   1 1   11
99       1                     1         1   1     1             5
loading
Đang tải dữ liệu...