THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
18
-
10
19
-
10
20
-
10
21
-
10
22
-
10
23
-
10
24
-
10
25
-
10
26
-
10
27
-
10
28
-
10
29
-
10
30
-
10
31
-
10
Tổng
00         1   1           1         1     2       1 1 3         11
01         1         1 2       1         1     2         1       9
02       1       1       2                   2 2                 8
03 1     1   1         1       1 2 1             1               9
04         1     1   1   1       1 1           1 1     1       1 10
05 1             1   2 1               1     1 1           1     9
06 1                   2 1         1   1   1       1     1     1 10
07     2 1   1 1                     1           2     1 1       10
08     1           1       1       1   2         1         2     9
09 1 1 1         1   1 1   1   1                 1 1 1 1     1   13
10   1         1       2 1   1         1   2   1     1           11
11         1     1   1 1       1       1           1 1           8
12 1 1           1   1       1 1       1 1   1 1                 10
13   1   1 1             1   2     1 1   1                 1 2   12
14 1   1   1     1                       1         1     1       7
15               1                 1                 1         1 4
16     1       1           1 2     1 2 1   1 1               1   12
17           1   1                       1     1 2               6
18   1       1     1   1                           1 1       1   7
19   1           1         1 1 1   1     1   1     1       1     10
20                 1   1   1         1   2 1                   1 8
21 1 2     1                   1 1 3       1       1     1   1   13
22                 1   1 1               1       1 1 1 2         9
23       1 1 1         1 2     1                           1     8
24             1   1 1   1       1       1   1           1 1     9
25   1 1                 1     1 1   1           2 2         1   11
26       1             1   1       1         1 1                 6
27 1     1               1 1               1                     5
28   1 1       1               1           1 1 1     1 1       1 10
29 1   1   1 1   1           1   1             1   1       1   1 11
30               1           1   1     1 1   1       1           7
31         1   1 1 1     1 1                     1           1   8
32       1 1       1         1       2     1   2 1         1     11
33   1         1           1   1       1     2                 1 8
34             1     3   1                         1 1           7
35     1       1                     1       1   1               5
36     2     1                 1       1       1 1 1     1       9
37   1         1 2   1                   1           1 1   1   1 10
38             1               1   1     1                 1 1   6
39           1 1           1     1             1             1   6
40     2     1           1         1             1         1     7
41 1   1 1   1   2               1         1           1 1       10
42   1   1           1   1                   1       1           6
43               2   1                       1         1     1   6
44   1     1   1 1     1               1       1       1   1 1   10
45 1   1   1           1         1           1 1   1 3 1         12
46   1                         1           2             1 1   1 7
47 1 1 1           1           1 1     1 1           1 1     2 2 14
48         1                   1       1         1     1 1   1   7
49       1                     1 1   3 1 1                   1   9
50   1 1     1     2 1 1     1   1   1                       1   11
51                     1     1     1                     1   1 2 7
52 1     3                 1   1   1     1     1   1 1           11
53       1 1 1                       1 1                 1       6
54     1 1               1     1           1   1         2     2 10
55         1   1       2     1   1 1 1 1   1 1           1     1 13
56           2             1               2   1   1     1       8
57 1                       2             1       1               5
58                       1 1 1       1                         1 5
59         2       2                                 1   1       6
60 1     1 1       1 1           1   1     1         1 1   1     11
61 1             1               1 1   1 1       2       1     1 10
62 1       1         1                         1   2 1 1         8
63   1               2     1 1 1 2       1 1       1       1   1 13
64 1         1     1     1           3                 1       2 10
65         1               1 1                       1       2   6
66             1   1   1       1     1                       1   6
67               1               1 2       1 1                   6
68 1     1       1               1   2       1     1   2 1 1     12
69 1     2     1             1           1   1         2     1 1 11
70   1       1 1 1   1       1                   1       1       8
71     1           1     1 1   1 1               1 1 1           9
72           1     1 2       1     1   1             1   1   1 1 11
73 1   1   1   2     1     1                               1     8
74   2               2     1   1       1 1       1               9
75         1 1         1   1     1     1   1 1     1   1         10
76       1         1         1         1       1   1 2           8
77                 1         1 1         1     1           2     7
78 1   1       1                           1             2       6
79 1           1                         1                       3
80           1 1                                         1       3
81       1   1     2       1 1       1       1                 1 9
82                     1 2 1 1     1     1                       7
83             1 1       1     1   1                     1 1   1 8
84           1     1 1     1       1 1 1 1     1   1   1         11
85       1   1     2           1                               1 6
86             1             1   1       1   1             2     7
87                                           1         1 1 2     5
88                               1         1     1           1 1 5
89 1 2 1                   2     1       1   1   1         1 1   12
90 1 1   1                       1     1       1             2   8
91   1 1 1   1     1         1     1                             7
92         1         1   2                 1             1       6
93           1 1             1         1   1 1             1     7
94     1     1         1     1                 1                 5
95     1   1   1 1 1           1                     1           7
96 1     1   1         1                   1     1     1         7
97   1                   1         1 1       1                   5
98   1 1 1             1               1           2 1           8
99 1       2 1   1 1     1         1   1         1               10


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...