XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMN

  Ngày
\
Cặp số
26
-
4
27
-
4
28
-
4
29
-
4
30
-
4
1
-
5
2
-
5
3
-
5
4
-
5
5
-
5
6
-
5
7
-
5
8
-
5
9
-
5
10
-
5
11
-
5
12
-
5
13
-
5
14
-
5
15
-
5
16
-
5
17
-
5
18
-
5
19
-
5
20
-
5
21
-
5
22
-
5
23
-
5
24
-
5
25
-
5
26
-
5
Tổng
00     1                                           1           1 3
01       1                     2 1           1             1     6
02                           2     2 1           1   1 1 2 1   1 12
03   1       1   1         2       1   1           1             8
04       1     1     1   1 2       1             1               8
05                     1 1     1     1 1 1       1 1 1           9
06           1               1           1           1   1       5
07           1       1       1       1   1       1 1     2   1   10
08 1         1 1       1   3   1     1           1       1       11
09 1 1 1                     1             1               1 1 2 9
10     1               1   1       2       2   1 1 1             10
11     1           2 1       1   1     1         1               8
12     2   1         1         1   1 1     1             1   1   10
13         1                       1 1       1     1       1     6
14         1     1   1         2                   1     1     1 8
15 1   1         1   1       1         1   1         1 1         9
16     1                               2               1   1     5
17     2                               2       1         2       7
18 1 1         1         1 1   1 1                     1   1     9
19 3           1   2       2       1 2 2               1         14
20       1 1     1   1   1             1                         6
21 2     2           1         1 1   1         1         2     1 12
22     1 1         1       1         1 2 1       1   1           10
23     1       1 2             1   3                       1     9
24               1           1     1   1 1 1 1 1     1     1     10
25   1 1   1                     2     1   1           1 1       9
26 1 3             1             2   1     1 1     1         1   12
27 1   1 1 1           1 2 1                         1 1         10
28           1                   1 1           1       1       1 6
29       1 1     1   1   1 1             1   1         1     1   10
30           1 1 1   1                 1         1     1         7
31                 2             1       1   1 1   1 1 1         9
32 1   2   1   1 2 1 1     1   1         1     1                 13
33             1     1               1       1     1   1   1     7
34         1 1     1               1   1             1     1     7
35     1 1           1                         1 1       1     1 7
36           1 1                         1   2 1         1     1 8
37 1 1       1           1       1                           1   6
38       1   4         1         1         1     1   1 1   1 1   13
39                       2   1         2       3 1   1           10
40       1   1                           1   1           1     1 6
41   1 1         2 1         1         1       1           1 1   10
42   1           1           1                           1       4
43                     1 1       1 1               1             5
44 1     1     2     1           1     1 2   2       1 1   1     14
45                 1   2     1                 1   1   1         7
46         1 1 1 1   1                                 2     1   8
47   1     1             1                 1                   1 5
48 1         1 1       1             1         1 1   1       1 1 10
49                     1           1   1 2       1               6
50   1     3 1   1 1       1               1 2     1     1 1 1 1 16
51     1       1             1                   1               4
52     1 1                   1 1   1     1         1   1     2 2 12
53   2             1     1     1     2                           7
54                         1         1                 1         3
55                 1   1             1   2                       5
56             1   1   1                                         3
57 1 1 1     2           1     1               1   1             9
58 1     1 1       1 1           1       1   1   1   1 1         11
59             2       1       1                           1   1 6
60       1 1 1         1                                         4
61   1   1 1                   1 1         2 1                   8
62   1 1       2         1     2         1             2         10
63 1 2       1       2         1   1         1       2 1         12
64   1         2 1           1   1           1     1       1   2 11
65           1     2 1 2                                         6
66     1 1 1       1 1   1                       1   2 1         10
67                       1 1   1                           1   1 5
68 1     1                 1                                   1 4
69 1   1 1   1   1   1                 1     1 1   1 1       2   13
70                             1 1   2     1 2             2     9
71 1             1     1         2 1     1 2   1   1       2     13
72       1       2       1 1             1   1     1           1 9
73 1 1                     1 1               1                   5
74                 1   1     1             1   1                 5
75       1               1     1               1   1 1         1 7
76         1 2       1     1 1     1 2 1         1           1 1 13
77     1 1             1 1       1                   2   1 1 1   10
78                           1     1                   1     1   4
79   1     1         1       1   1         1   1               1 8
80                   1       1   1             1 1 2   1 1 1   1 11
81               2       1 3 1                       1   1   1   10
82 1                           1     1                       2   5
83         1 1 1     1 1 1     1     1   1       1         1 1   12
84       1     1       1             1     1   1   1 2       1   10
85         1           1         1               3 1             7
86 1           1       1 1   1 1         1                       7
87         1     1 2     1     1       1   1   1 1           1   11
88                 2                       2                     4
89                                       1         1 1   1   1   5
90 2   1 1 1               1 1           1 1 1     2     2       14
91       1         1   1     2                             1     6
92         2     1   1 1       1   2 1       1   1       1       12
93   1         1     1     1 1         1   1   1 1           1 1 11
94             1         1               1 3   1         2       9
95   2   1 1     1     1 1       1 1                           1 10
96   1       1   1                   1   1             1     1   7
97       1                         1 1         1                 4
98 1 1 1               1 1                   1                   6
99             1   1             2 1   1     1   1   1     2     11
loading
Đang tải dữ liệu...