XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMN

  Ngày
\
Cặp số
3
-
11
4
-
11
5
-
11
6
-
11
7
-
11
8
-
11
9
-
11
10
-
11
11
-
11
12
-
11
13
-
11
14
-
11
15
-
11
16
-
11
17
-
11
18
-
11
19
-
11
20
-
11
21
-
11
22
-
11
23
-
11
24
-
11
25
-
11
26
-
11
27
-
11
28
-
11
29
-
11
30
-
11
1
-
12
2
-
12
3
-
12
Tổng
00 1         1 1 1               1   1     1           1       2 10
01             1 1 1     1                   1   1   1   1 1   2 11
02       1           1 1 1                       1               5
03       1   1         1 2 1             1 1                     8
04 1   1 1       1   1     1   1   1   1 1 1                     11
05   1 2     2       1   1 2 1         1                         11
06     1         1       1               1   1       1 1     1 1 9
07 1         1     1       2 1 1     1               1   1 1   1 12
08           1 1         2     1 1 1 1 1         1   1     1     12
09         1           2           1     1       2       1       8
10       1   1           1       1 2 1 1               1         9
11                             1 1       1 1         1 1 1 1   1 9
12 1   1                                 1     1     1           5
13           1             1         1         1   1             5
14     1       1     1         1                       1     1 3 9
15         1   1   1               1 1         1 1           1   8
16       1         1             1   1               1     1 1   7
17           1     2 2                         1   2             8
18   1         1                   1           1     1     1   1 7
19           1   1   1                     1 2   1 1   1         9
20     1 1 1           1   1   1   1             1   1     1     10
21                 1   1         1             1   2             6
22           1 1       1 1   2               1 1   1 2 2       1 14
23               1   1               1   1   3       1   2       10
24 1   1   1     1     1   1               1 1     1             9
25   1 1           1 1         1 1                 1   1 1     1 10
26               1 2                         1 1   2   1     1   9
27 1           1                 1     1   2   1     1           8
28 1                                   1 1 1     1     1         6
29   1       1         1   1     1           1           1       7
30 1           2 1 1 1           2               1 1 1           11
31         1                                     1               2
32   1   1     1     1                           1       1 2     8
33 2 1 1 1       2       1   2       2       1         2         15
34   1   3       1   1 1 1           1   1     1 1     1   1     14
35   1 1   1         1     1       1     1   1     2             10
36 2 1 1       1       1                                         6
37     1                                         1     1       1 4
38     1           1     1     1       1     1             1     7
39       2           1   1   1     1   1 1   1       1       1   11
40         1   1     1 1 2         1       1                 3   11
41     2     1   1 1 1           1 1       1   1 1               11
42 1           1     1                             1     1   2   7
43 1         1   1         1       1       1 1       1           8
44             1             2       1       1       1   1     2 9
45   1   1     1     1               1   1 2   1         1   1   11
46 1           1 1       1               1 1       2 1   1 1 1   12
47     2 1 2 1     1 1   1   1     1             1               12
48       1 2 1       2         1 2 1                       1 2   13
49   2                 1   1   2 1       1                       8
50 1 1       1 1 1                       1               1       7
51                           1           1                       2
52 1 1 1 1 1 2 1     1 1       1                       1   1     13
53         1   1       1                         1           1   5
54                 2 1 1 1   1     2     1 1               1     11
55         1   2           2 1         1         1               8
56 1 1   1       1         1     1 1         1               1 1 10
57               1       1         1                 1   2       6
58                                   1 1   1   1                 4
59                 1     2 1                   1   1   1 1       8
60         2           1   1               1     1             1 7
61 1 2                 2         1   1                     1 1   9
62   1   1   3   1 1             1 2               1 2           13
63     1                     1       1         1                 4
64         1   1               1     1       1   1               6
65       2     1 1             1 1               1           1   8
66   1                   1 1         1             2     1       7
67   1     1 1         1     2       1     1   2     1   1   1   13
68                 1             1     1 1 1   1                 6
69                     1     1         2   1         1     1     7
70   1       1                   1     1   1   2 1   2   1       11
71         1 1 1 1 1                           1                 6
72 1     1   1 1               1             1           1   1 1 9
73               1                                     2 1 1     5
74       1 1       1             1   1       1     1   1         8
75         1                     1   1 2 1   1   1     1 1 1 1   12
76                             1   1 2 1 1                 1   1 8
77 1 1                 2   1             1       1               7
78     1                     1   1     1 1   1   1   1           8
79 1   1   1                 1 1       1       1   1 1         1 10
80     2                   1                                   1 4
81 1 1 1   1       1               1   1     1 1         1   1   11
82   1     1     1                 1 1   1                 1   1 8
83       1       1   1         1     1   1             1   1   1 9
84     1             1   1     1     1   1 2   1       1   1 1   12
85         1       1             1     1   1               1     6
86           1                                                   1
87 1             1           1     1   2                         6
88 1     1       1 2                                   1       1 7
89               1 1         2             1     2 1       1     9
90                       1 1 2 1         1     1                 7
91 1       1       1       2   1 1 1   1     1     1   1 1 1 1   15
92         1         1 1 1 1             1         2     1       9
93 1 1                   1   1 2       1               1 1       9
94                     1   1 1   1                         1 1   6
95       1                 1         1                 1         4
96   1                                       1 1                 3
97                   1       1 2   1       1                 1   7
98   1                 2               1       1               1 6
99     1 1     1               2       1     1                 1 8
loading
Đang tải dữ liệu...