THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

  Ngày
\
Cặp số
28
-
6
29
-
6
30
-
6
1
-
7
2
-
7
3
-
7
4
-
7
5
-
7
6
-
7
7
-
7
8
-
7
9
-
7
10
-
7
11
-
7
12
-
7
13
-
7
14
-
7
15
-
7
16
-
7
17
-
7
18
-
7
19
-
7
20
-
7
21
-
7
22
-
7
23
-
7
24
-
7
25
-
7
26
-
7
27
-
7
28
-
7
Tổng
00   1   1             1     1 1 1 1 1 1   1       1 2           13
01             1         2     1     1           1     1     1 1 9
02   1   1           1   1                                 2     6
03   1   1   1   1         1         1 2 1 1 1 1 1   1 1         15
04 1     1                             1     1 1         2   2 1 10
05           1             1   1 1           1 1           2     8
06                   1                 1   1     1           2 1 7
07   1           2   1           1                   1     1     7
08         1 1   1         1       1     1               1       7
09           1 2       1                 2                   1   7
10 1 1           1     1 1       1     1               1       1 9
11 1     1       1         1   1                 1     1         7
12       1             1       1     1 1     1   1 2     1       10
13         1       1               1     1 1     1 1 1 1       1 10
14 2 1 1   1 1                             1       1   1     1   10
15                 1         1     1               1             4
16 1 1             2   1     1       1   1 1   1 1   1   1       13
17   1 3 1 1         2         1               1   2         2 1 15
18   1     1 1   1           1             1 2         1         9
19           1   1                         1                 1   4
20                   1       1       1   1 1   1     2 1     1   10
21               1                       1   1   1   1         1 6
22 1     1           1     1       1 1       1   1     1 1   1 1 12
23 1     3 1 1           1       1         1       1   1     1   12
24 1   1     1                   1   1       1     1       1     8
25         1         1 1 1                   1 1                 6
26 1                   1   1     2     1                       1 7
27     1       1                 1   1   1             2   2     9
28     1   1 1               1     1 1         1 1       2     1 11
29     1               1     1 1 1 1     1   1 1     1 1 1 2     14
30 1   1 1   1 2   1   1         2     1         1 1         1   14
31       1   2             1     1         1     1         1 1   9
32         1   1             1 1           1 1       1       1   8
33       1   1       2 1     1 1   1 1 1   1                     11
34     1         1                                     1 1       4
35   1 1   1         3                   1 1   1         2   1   12
36                   1 1 1 2   1 1                           1   8
37                 1         1     2   1               1     1 1 8
38         1 1                                                   2
39   1 1       1   1 1   1           1                           7
40           1 1       1       1 1     1     1 1 1 2 1           12
41             1 1 1     1       1                       1     1 7
42   1             1                                     2       4
43     1 1             1 2 1               1         1           8
44   1 1       1     1 1         1             1           1   1 9
45   1       1             1     1   1                     1   1 7
46 1     1       1               1 1         1                 1 7
47                     2             1               1           4
48                 1                           2     1 1       1 6
49       1               1   1 1 1             1     1         1 8
50     1       1     1 1     1       1         1   1         1   9
51   1           2 1       1     1                   1           7
52       1     1   1     1 1   1 1       1             1   1 1   11
53 1 1     1       1   1   1           1 1         1     1 2     12
54 1     1                 1       1                   1         5
55 1               1   1       1   1 1     1         1           8
56                     1   1   2         2 1                     7
57 1         1     1 1     1   1       1     1   1       2   1   12
58           1             1                         1           3
59       1 1 1               1 2               1         1   1   9
60                                     1     2   1     1         5
61   1 1   1 1 1     1               1 2                 1 1     11
62             2 1           1     1             1               6
63         2         1   1 1                                     5
64 1   2   1       1         1     1         1             1     9
65     1   1     1       1   1       1   1 1 1   2               11
66               1     1     1           1   1       1           6
67           2       1                 2 2       1   1           9
68     1         1         1 1                         1 1     1 7
69 1   1   1   1                                       1   3   1 9
70                                 1 1 1   2       1       1     7
71       1       2       2 2           1 1     1     2 1 1 1   1 16
72 1                 1               1             1             4
73   1   1     1           1   1     1             1 1 1   1     10
74   1             1   1 1   1     1 1       1 1                 9
75 2                   1           1             2               6
76               1       1         1   1                     1 1 6
77   1           1       1     1   1   1 1       1         1     9
78     1 1 1                   2       1 1           1           8
79 1       1 1 2       2       1 1     1       1         1   1   13
80       1   1   1   1               2 1 1   1 2       1         12
81                 1     1 1             1     1       1 1   1   8
82   1               1       1           1   1 1 1               7
83 1 1     1       1                                             4
84     1                 1     1     1         1 1 1       1     8
85                 1 1   1   1             1 1 1   1             8
86 1   1         1 1         1                         1         6
87 1   1 1     2           1 1 1 1   1   1   1           1     2 15
88                           1   1               1 1 1 1       1 7
89   1         1   2                   1   1       1             7
90 1     2     2 1       1   1   2                       1       11
91         1 1     2               1     1                       6
92         1       1     1         1                             4
93   1           1                           1       1         1 5
94         2         1 1 1   1     2         1   1               10
95   1 1       1           1   1                                 5
96   1     1 1               1             2     1 1     1       9
97     1       1     1   1 1               1       3             9
98   1             1               2 1     1       1         1   8
99 1             1     1           1       1   1           1   2 9
loading
Đang tải dữ liệu...