THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
1
-
7
2
-
7
3
-
7
4
-
7
5
-
7
6
-
7
7
-
7
8
-
7
9
-
7
10
-
7
11
-
7
12
-
7
13
-
7
14
-
7
15
-
7
16
-
7
17
-
7
18
-
7
19
-
7
20
-
7
21
-
7
22
-
7
23
-
7
24
-
7
25
-
7
26
-
7
27
-
7
28
-
7
29
-
7
30
-
7
31
-
7
Tổng
00   1       1         1     1           1 1       1 1 1     1   10
01 1     1           1       1                       1 1         6
02     1   1         1       1   1         1             1       7
03 1                 1     1   1   1 1 1     1       1   1     1 11
04               1   1 1         1         1               2     7
05 1         1             1       1     1   1     1     1   1   9
06     1                     1         1                 2       5
07     1   1       1             1 1 1       1                   7
08   1           1 1   1         1             2   1   1         9
09 1 1   2         1   1           1 1 1               2         11
10 2                   2   2 1   1         1   1     1 1   1   1 14
11   1   1               1         1                             4
12         1 1   1 1             1             1     1         1 8
13       1         1 3   1 1 1                               1 2 11
14   2     1 1               1   2         1   2                 10
15 1                 1                 1     1 1   1   1         7
16   1     2     1   1   1                     1                 7
17   1             1 1 1         1       1         1 1           8
18                   1   1     1               1             1 1 6
19           1   1   1 1 1           2 1         1       1   2   12
20 1 1                 1       1   1 1   1     1     1         1 10
21     1 1     1 1   1     1 1 1   1 1   1         2             13
22 1     1 2     1                 2                             7
23     1   1                           1   2 1 1           1 2   10
24 1 2 2   1               1       1             1 1             10
25     1 1                       2 1                     1   1   7
26           1     1     1               1 1     2 1           1 9
27   1   1 1       2 1   1     1     1                     1     10
28                     1       1                                 2
29         2         2   1                   1   1     2         9
30           1     2   2   1 1         1 1             1 1       11
31     1 1     1           1       1                 1   1       7
32 2                   1   1           1   1               2 1   9
33     1     2   1           1                 2       1         8
34   1 1   1     1 1             1                   1 1         8
35       1   1     1     2   1         1         1             1 9
36 1     1   1         1   1               1   1   1             8
37     1     1                 1 1     2   1       1   1   1 1   11
38     1       1 2   1 1 1 1 1   1 1               1 1     1     14
39     1   1 1 1     2     1       1 1                           9
40       1     3 1                   2 1   1                     9
41         2           1 1 2 1                 1       1   1 1   11
42             1   1   1   1                     1 1 1 1   1     9
43   1         1             1 1     1   1       1 1     1     1 10
44   1 2         1 1 1                                 1         7
45             1                       1 1     3         3 1   1 11
46       1     2               1       2     1                   7
47                       1   1           2     1   1             6
48       1                   1 2     1           1               6
49       1     1                   1 1 1 2 2 1 1                 11
50     1     1                   1                   1         1 5
51   1 1 2       1           1                   1   1         1 9
52                 1             1 1   1     1       1           6
53     1       1   1     1           1   3                   1   9
54   1   1     1                     1   1       1               6
55 1 1           1             1     1       1           1   2   9
56 1                 1         1         1 1     1 1 1 1   1     10
57 1     1                   1     1                             4
58                             1     1         1               1 4
59   1         1   1   1       1     2       1   1 1       1     11
60 1               1       1   1   1 1                           6
61     2   1 1   1 1     1 1                     3 1         1   13
62 2   4       1     1   2               1   1             1   1 14
63                             2 1                 1 1     2 1 1 9
64       1         1   1     2                             1 1   7
65 1     1       2     1   1 1 1                     1 1   1     11
66 1 1                       1 1   1     1 1     1         1 1 1 11
67             1                 1 1       1 1   1 1             7
68           1 2   1   3 1                 1                     9
69   1     1                               1   2     1 2 1     1 10
70           1   1         1                           2         5
71             1       1         1   1 2       1         2       9
72 2         1                 1           1     1         1   1 8
73 1           1       1 1   1       2 1   1       1   1 1     1 13
74                       2       1       1   1                 1 6
75   1                           1         1       1 1   1   1   7
76         1     1 1     1   1   1     1     1       1     1     10
77           1       1   1             1                 2       6
78         1   1   1     2 1   1                         1 1     9
79 1       1                   1   1         1   1       2       8
80       1         1         1   1           1 1 1   1         1 9
81       1   1   1   1             1         1         1       2 9
82                         1 1       1       1 1 2   1           8
83   1 1   1                                 2   1       1   1   8
84           1       2     2                 1             1     7
85 1       1 1       1 1               2                 1 1     9
86 1         1 2               1 1                               6
87   1                             1         1                   3
88             1 2 1                     1   1 1 1 1             9
89   1       1   1           1     1 1   1                       7
90       1               1                   1     2 1 1   1   1 9
91                     1 1             1   1     1               5
92         2                           1   1           2     1   7
93       1   1                               1       1       1   5
94                             1 1 1     1         1 1       1 1 8
95                         1     1 1                     1       4
96   1       1 1 1         1   1             1     1       1 2   11
97   1     1     1 1       1   1 1     1 2           1         1 12
98           1   1                 1 1     1     1           1   7
99     1 1                               1 2         1           6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...