THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
31
-
7
1
-
8
2
-
8
3
-
8
4
-
8
5
-
8
6
-
8
7
-
8
8
-
8
9
-
8
10
-
8
11
-
8
12
-
8
13
-
8
14
-
8
15
-
8
16
-
8
17
-
8
18
-
8
19
-
8
20
-
8
21
-
8
22
-
8
23
-
8
24
-
8
25
-
8
26
-
8
27
-
8
28
-
8
29
-
8
30
-
8
Tổng
00       1   1 1 1   1 1 1   1         1       2 1               12
01     1       1   2           1   1   2               1         9
02       1   1           1                                       3
03 1   1     1                 1 1     1               1 1       8
04   1 1 1           1       1                     2 1   1 1     10
05   1     2         1   2 1 1         1       1       1   1     12
06   1     1                 1         1 1   1 1                 7
07       1         1 1 1       1     1                 2   2 1   11
08         1         1   2 1 1           1           1           8
09                         2         1 1     1         1 1       7
10 1 1           1   1     1   1 1       1 1             1       10
11             1 1 1   2   1                                   1 7
12 1     1     2 1       1   1       1                   1 2     11
13 2   1 1       1             1 1 1 1     1     1         1     12
14     2         2   1             1     1     1 1               9
15           1       1 1         2   1       2     1           1 10
16                           1         1   1   1   2           1 7
17             1 1     1 1         1 1     1               1     8
18 1                                     1   1   1 1           1 6
19     1   1                   1 1       1           2     1     8
20 1             1 1           1         2 1 1 1 1     1         11
21                     1         1 1   1                       1 5
22       1   1 1         2 1     1     2               2 1 1     13
23       1 1       1 1 1     1             1         2           9
24       1   2 1   1 1                     2             1   1 1 11
25         2       1 1       1                   2           1   8
26 1 1         1     2     1     1                   1       1 1 10
27       1   1     1                 1   1                       5
28                               1 1           1         1       4
29       1       1 1                         1 1   1           1 7
30   1       1               1 1   1   1                     1 1 8
31             1   1           1 1   1   1   1                   7
32   1       1   1             1         1         1       1   1 8
33         1 1     1 1                               1   2 1     8
34                                 1         1   1               3
35 1   1 1 1         1 1 1             1 1 1     1   1   1       13
36                   1     1   1   1               1     1     1 7
37               1             1   1               1     1       5
38   1               1 2             1       1   2 1           1 10
39   1                   1         1             1   2         2 8
40       1       1                   1   1       1 1 2 1 1   2   12
41                                     1     1     1 1           4
42   1 1       1       1               1     1         1     2   9
43 1 2 1       1 1       1       1           1           1     2 12
44     2     1           1       1   2     1   1 1           1   11
45 1                       1 1     1 1   1             1 1 1     9
46                 1       2 1       1 2               1         8
47         1 1         1   1       1           1 1         1     8
48                     1 1 1       2   1       1 1               8
49       1   1   1       1 1   2 1 1   1       1       1   1 1   14
50 1   1 1 1                 1         1           1     1 2   2 12
51 1                           2 1                   1       1   6
52   1     1         1           1   1               1           6
53       1       1     1   1   1     1           1   1 1 2       11
54                       1               2 3                 1   7
55           1   1                 1   1 1           1           6
56             1             1     1         1       1     1   1 7
57   1         1         1   1   1 1                     1       7
58 1   1                           1       2   1 1       1 1     9
59           1             1                 1                   3
60     1   1     1                       1   1     1             6
61     1   1 1     2           1             1   1 1     1       10
62 1                                       1   1   1   3     1 1 9
63 1             1 1   1             1     1                     6
64       1     1   1         1       1                 1         6
65   1           1     1         1 1   1             1           7
66 1     1     1         1             1   1                   1 7
67   1   1 1   2       1   1 1                 1   1 1           11
68     1   1 1               1 1               1 1         1     8
69 1         1   1                                         1     4
70                   1   1       1       1         2         1   7
71   2   1 1           1   1         2   1   1     1   2         13
72 1 1     1   1       1     1 2         1 1                 1   11
73 1   1     1 2         1 1         1       1                   9
74 1                             1           1 1   1   1 1       7
75       1   1     1       1 1           1     1     1       1 1 10
76     1               1   1 1       1   1                   2   8
77         1 2   1 1           1       1       1         1   1   10
78             1 1   1   1   1             1     1     1         8
79   1   1   1   1   1 2 1   1             1 1 1   1 1           14
80 1       1                 1           1     1 1             1 7
81 2 1 1     1     1           1   1           1 1           1   11
82         1     1   1     1       1 1   1   1   1     1         10
83                 2       1     1         1       1   1         7
84     1                 1     1 1   2 1 1   1   1     1         11
85     1                     1       1 1                     1   5
86   1   1         2 2   2 1       1   1     1                   12
87             1                               2       1   1     5
88   2 1   1   1 1     1   2                   1 1 1 1   1 1     15
89             1     1       1   1           1             1   2 8
90 1 1     1     1     1     1   1 1       1 1   1 1         2   14
91       1 1                                         1       1 1 5
92     1                       1 1         1 1           1       6
93           1 1     1   1       1                         2     7
94 1   1                           1     1                       4
95   1 1 1   1         1       1 1 1                         1   9
96                   1                     2   1   1 1           6
97 1           1       1             1     1         1           6
98   1 1 1 2       2           1                           1     9
99       1         1                                     1   1 1 5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...