THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
25
-
9
26
-
9
27
-
9
28
-
9
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
18
-
10
19
-
10
20
-
10
21
-
10
22
-
10
23
-
10
24
-
10
25
-
10
Tổng
00           1         1   1           1         1     2       1 8
01       1 1           1         1 2       1         1     2     10
02 1         1       1       1       2                   2 2     10
03         1 2 1     1   1         1       1 2 1             1   12
04     1               1     1   1   1       1 1           1 1   9
05             1             1   2 1               1     1 1     8
06 1 1         1                   2 1         1   1   1       1 10
07 1 1 1           2 1   1 1                     1           2   11
08 1               1           1       1       1   2         1   8
09     1 1     1 1 1         1   1 1   1   1                 1 1 12
10 2     1       1         1       2 1   1         1   2   1     13
11   2 1 1             1     1   1 1       1       1           1 11
12 1   1   2   1 1           1   1       1 1       1 1   1 1     14
13       1 1     1   1 1             1   2     1 1   1           11
14     1 1     1   1   1     1                       1         1 8
15 1       1                 1                 1                 4
16                 1       1           1 2     1 2 1   1 1       11
17                       1   1                       1     1 2   6
18   2 1 1   1   1       1     1   1                           1 10
19   1     1     1           1         1 1 1   1     1   1     1 11
20     1   1                   1   1   1         1   2 1         9
21       2     1 2     1                   1 1 3       1       1 13
22   1                         1   1 1               1       1 1 7
23   3               1 1 1         1 2     1                     10
24       1 1               1   1 1   1       1       1   1       9
25     1         1 1                 1     1 1   1           2 2 11
26     1   1 1       1             1   1       1         1 1     9
27     1       1     1               1 1               1         6
28 1 1     1     1 1       1               1           1 1 1     10
29   1 1       1   1   1 1   1           1   1             1   1 11
30                           1           1   1     1 1   1       6
31       1             1   1 1 1     1 1                     1   8
32                   1 1       1         1       2     1   2 1   10
33               1         1           1   1       1     2       7
34     1     1             1     3   1                         1 8
35 1         1     1       1                     1       1   1   7
36         1       2     1                 1       1       1 1 1 9
37 1       2     1         1 2   1                   1           9
38                         1               1   1     1           4
39 1 1   1   1           1 1           1     1             1     9
40 1         1     2     1           1         1             1   8
41       1     1   1 1   1   2               1         1         9
42 1             1   1           1   1                   1       6
43     1                     2   1                       1       5
44               1     1   1 1     1               1       1     7
45             1   1   1           1         1           1 1   1 8
46               1                         1           2         4
47 1   1   1   1 1 1           1           1 1     1 1           11
48 1 1                 1                   1       1         1   6
49   1 1             1                     1 1   3 1 1           10
50           1   1 1     1     2 1 1     1   1   1               11
51     1     2                     1     1     1                 6
52   1 1     2 1     3                 1   1   1     1     1   1 14
53           1       1 1 1                       1 1             6
54     1           1 1               1     1           1   1     7
55       2             1   1       2     1   1 1 1 1   1 1       13
56         1             2             1               2   1   1 8
57   1     1 1 1                       2             1       1   8
58 2                                 1 1 1       1               6
59       1 1 1         2       2                                 7
60             1     1 1       1 1           1   1     1         8
61             1             1               1 1   1 1       2   8
62             1       1         1                         1   2 6
63         1     1               2     1 1 1 2       1 1       1 12
64       1     1         1     1     1           3               8
65     1 1             1               1 1                       5
66         1 1             1   1   1       1     1               7
67                           1               1 2       1 1       6
68 1           1     1       1               1   2       1     1 9
69             1     2     1             1           1   1       7
70   1   1       1       1 1 1   1       1                   1   9
71       2 1       1           1     1 1   1 1               1 1 11
72   1                   1     1 2       1     1   1             8
73 1       1 1 1   1   1   2     1     1                         10
74   1           2               2     1   1       1 1       1   10
75   1                 1 1         1   1     1     1   1 1     1 10
76     1   1         1         1         1         1       1   1 8
77           1                 1         1 1         1     1     6
78   1         1   1       1                           1         5
79 1           1           1                         1           4
80 1       1             1 1                                     4
81 1 1   1           1   1     2       1 1       1       1       11
82       1                         1 2 1 1     1     1           8
83 1                       1 1       1     1   1                 6
84           1           1     1 1     1       1 1 1 1     1   1 11
85           1       1   1     2           1                     6
86     1 1   1             1             1   1       1   1       8
87 1     1                                               1       3
88                                           1         1     1   3
89       1     1 2 1                   2     1       1   1   1   11
90     1   2 1 1 1   1                       1     1       1     10
91               1 1 1   1     1         1     1                 7
92                     1         1   2                 1         5
93 2 1 1     1           1 1             1         1   1 1       11
94   1 1           1     1         1     1                 1     7
95                 1   1   1 1 1           1                     6
96   1   1     1     1   1         1                   1     1   8
97     1         1                   1         1 1       1       6
98         1 1   1 1 1             1               1           2 9
99     1       1       2 1   1 1     1         1   1         1   11


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...