THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

  Ngày
\
Cặp số
30
-
5
31
-
5
1
-
6
2
-
6
3
-
6
4
-
6
5
-
6
6
-
6
7
-
6
8
-
6
9
-
6
10
-
6
11
-
6
12
-
6
13
-
6
14
-
6
15
-
6
16
-
6
17
-
6
18
-
6
19
-
6
20
-
6
21
-
6
22
-
6
23
-
6
24
-
6
25
-
6
26
-
6
27
-
6
28
-
6
29
-
6
Tổng
00 1     1 1       2         1 1                         1     1 9
01 1         1             1   1 1 1 1                           7
02   1   1       1             1 1 1           1               1 8
03         2 1 1   1   1 1   1             1     1             1 11
04         1 2           1   1             1         1     1 1   9
05   1     2     1   1   1 1                                     7
06 1 2           1           1                                   5
07     1   1               1     1     1 1           1 1       1 9
08 1 3   1 1     1                 1           1 1       1       11
09     2 1     1 2   1           1         1           1         10
10                   1           1   1           1           1 1 6
11     1                   1             2         1         1   6
12     1 1 1 1           1         1 1                 1         8
13 1   1           1     1       1 2     1 1     1         1     11
14           1       1                   1 1       1 1 1     2 1 10
15                 1       1 1             1 1         1         6
16     1 1 2   1         1 2       1                         1 1 11
17             1     1   1 1   2       4         1     1   1   1 14
18       2             1   1         2       1 1     1         1 10
19                         1             1   1                   3
20 1                             1               1   1           4
21                   3   1                         1       1     6
22 1   3         1 1 1                   1   1 1     1       1   12
23                     1             1           1         1 1   5
24             1   1   2     1     1         1       1       1   9
25   1                 1                 1     2       1         6
26     1                         1       1           2     1 1   7
27         1 1               1     1 1   1   1       1   1       9
28         1 1 1   1             1         1 1       1 1         9
29   1                   1     1 1                 1             5
30 1 2 1 1   2 1                 1   1     2     1       1   1   15
31                 1                     1             1         3
32         1                     2 1           1 1       2 2     10
33                       1 1 1   1   2                   1 1     8
34     1 1   1                             1       1 1 1         7
35   1   1   1           1               1         1           1 7
36               1       1             1   1               1     5
37           1       1                 1         1 1     1       6
38 1       1       1 1         1   1             1               7
39       1 1     1 1 2 1       1         1   1           1     1 12
40           1               1       1 1 1     1     1 1   2     10
41 1         1   1 1 1   1   1       1       1     1 1     1     12
42               1           1       1         1     1   1     1 7
43 1                 1       1             1             1 1     6
44 1 1   1             1                     1                 1 6
45 1               1         1     1 1   1                     1 7
46                   1                   1   2 1   1     2   1   9
47             2   1 1 1     1 1     1       1       1 1 1       12
48                                         1       2   1         4
49                         2         1             1       1     5
50       1               2         1 1                     1     6
51   2           1             1   1   1       1   1           1 9
52 2       1       1 1           1             1   1 1           9
53 1             1         1 1       1 1                     1 1 8
54 1 1   1     1     1                         1 1 1         1   9
55 1 1 1           1           1           1   1     1       1   9
56 1                     1   1   1     1   1   1                 7
57         1   1 1   1 1         1 1         1   1   1     1 1   12
58   1   1         1             1       1   1 1   2 1 1         11
59             2             1         2 1             2   1     9
60 1           1 1   2     2 1 1       1   1 1   1         1     14
61 1     1   1             1 1   2         1   1 1             1 11
62     1     1 1         2 1           2 1   1   1 1             12
63   1               1 1                       1   1   1         6
64               1           1       1       2               1   6
65       1           1 1           2   1                         6
66 1   1   1   1   1                   1 1           1 1         9
67 1       1       1   1 1         1       1     1               8
68         1           1               1                         3
69     1           1   1   1   1             1   1 1   2     1   11
70       1             1 1         1     1 1 1   2   1 1         11
71                             2           1 1 2   2     1       9
72   1     1           1 1         1   1         1       1   1   9
73             1         2 1         1     1 1                 1 8
74     1         1     1 1 2   1       1     1                 1 10
75   1     1 2         1   1 1 1 1 1           1     1     1 2   15
76     1 2       1 1     1                     1 1     1 1       10
77         1     1         1   2                   1           1 7
78           2                   1 1       1     1   1 1         8
79           1     1     1                 1                 1   5
80       1 2     1     1               1             1           7
81           1     1   1               2           1 1     1     8
82   1 1         1     1     1 1         1 1     1       2     1 12
83       1     1                   2     1         1   1   2 1 1 11
84 1                 1                 1 1 1     1       1 1     8
85 1 1   1       1 1                 2       1                   8
86               1 1                     1               1 1 1   6
87     1             1           1       1   1           2   1   8
88     1         1     1   1                           1         5
89 1           1 1       1   1   1             1           1   1 9
90       1       1     1   1 2       1             1   1     1   10
91 1         1       1     1 1 1                   1     2       9
92     1       1                 1   1     1     1               6
93     1 1     2   1           2                         1     1 9
94   1                             1 1         2                 5
95           1 1       1       2                               1 6
96     1 1   1 1 1 1           1     1   1 1   1         1 1   1 14
97   2 2     1 1       1         1 1   1     1       1           12
98   1     1   2       1     1     1 1 1       1 1             1 12
99                             1 1                     1     1   4
loading
Đang tải dữ liệu...