XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMN

  Ngày
\
Cặp số
18
-
1
19
-
1
20
-
1
21
-
1
22
-
1
23
-
1
24
-
1
25
-
1
26
-
1
31
-
1
1
-
2
2
-
2
3
-
2
4
-
2
5
-
2
6
-
2
7
-
2
8
-
2
9
-
2
10
-
2
11
-
2
12
-
2
13
-
2
14
-
2
15
-
2
16
-
2
17
-
2
18
-
2
19
-
2
20
-
2
21
-
2
Tổng
00 1     1   2 1       1       1 1         1         1     2     12
01       1     1         1 1     1         2                   1 8
02                     2 1                 2     2 1             8
03         1 1     1 1           1 1         1 1       1         9
04   1 1                 1   1   1   1     1       1             8
05       1   1 1       1                   1 1       1           7
06 2   1             2         1 1                 1       2 1   11
07 1       1             2     1   1     2         1       1     10
08     1       1                 1   1             1       1     6
09               1 1         1                           2 1     6
10                           1 1               1         2       5
11         1 1     2           1       1         1               7
12         2 1 1             1       1   1 1   1       1     1   11
13   1     1 1   1 2 1     2           1         1 1 1         1 14
14     1         2     1 1   1       2 1                   1 1   11
15 2                 2         2             1   1       1     1 10
16     1 1 1   1         1                                     1 6
17 1 2     1                             1         1 1           7
18     1                   1 1 1   1       1 1           2   1   10
19   1   1         2     1 1             1     1 1 2             11
20       1 1       1       1 1       1 1   1 1             1     10
21               1   1   1     2 1 2                         1 1 10
22     1 1                             1               1     1   5
23   1   1     1     2   1   1       1         1 1       1   1 1 13
24         1       1   1       1       1 1             1       1 8
25 2   1                 1         1   1     1     1     1   1   10
26   1       1   1                 1       1             1 1     7
27       1       1 1                   1 1       3   3 1 1       13
28     1   1     1           1       1               1     1     7
29 1   1   1           2     1       1   1   2               1   11
30           1             1       1                   1         4
31 1           1     1     1     1           2 1     1       1   10
32                       1   2           1     1   1     1 2 1   10
33 1 1 1         1     1   1         1   1       2     1         11
34 1       1                 1 2     1         1   1   2         10
35     1 2       1               1           1     1             7
36             1             1   1     1   1 1     1             7
37             1                 1   1         1 1   1 1   1   1 9
38 1                 1 1   1               1       1   1     1   8
39         1 1         1   1   1               1       1 1     1 9
40       1 1 1 2     2 1       1       1     1             1 1 1 14
41                                 1     1   1     1             4
42                 1 1 1 1 1       1     1     1       1     1 1 11
43       1     1   1                                 1   1   1   6
44   2 2           1   1                               1 1   1 1 10
45 1   1       1             1     1               1 1   1     1 9
46       1 1 1 1 1         1     2   1   1                 1 1   12
47   1                           1 1   1   1 2 1 1 1             10
48                 1     1     1 1   1             1         1 2 9
49               2 1   1 2                           1           7
50   1                   1                 1                     3
51   1   1   1 1       1   1   1       1 1 1           2         12
52 1         1     1               1     1   1 1       1         8
53       2           1 1   1                   2             1   8
54     1           1 1                   1 1         1     2   1 9
55   1       1         1           1   1     1                 1 7
56 1         1       1 1   1 1         1 1               1       9
57     1   1   1                       1                       1 5
58       1                   1     1   1     1 1     1 1         8
59 1                             1           1 1 1               5
60                           1                             2     3
61 1         1       1   1 1     1   1             1 1   1   1   11
62 1               1         1 1   1 1       1 1                 8
63   1     1 1 1 2                       1     1             1   9
64           1               1                             1     3
65                           1 2                               1 4
66 1   1         1 1     1       1 2   1 1       1     1     1 1 14
67   1   1 1   1       1 1         1       1                     8
68     2     1             1   2 1   1 1       1             1   11
69   1                 1                     1     1 1           5
70   1 1 1               1 1 1               1         1 1   1   10
71 1 1     1               1 1     1 2       1 1                 10
72   1   1   1   2       1               1             1         8
73 1         1 1 1 1                   1             2 1 1       10
74   1     1   1 2   1                   1                 1     8
75                   1         1     1           1               4
76               1   1               1 1 2               1       7
77                   1         1     1           1   1 1         6
78   2   1     1   1       1 1     1                 1     1   1 11
79   1                           3         1     2       1       8
80       1 2         1                 1 1                   1 1 8
81 1   1 1                         2 1 1                     1 1 9
82                 1     1 1           1                 1 1 1 1 8
83   1                   1 1                           1         4
84       1 2 1         1           1     1     2 1               10
85 1                     1 1               2       1   1       1 8
86           1   1 1   1           1           1   1             7
87           1       1           1   1 1       1   1     1     1 9
88     1   2       1   1         1   1       1                   8
89     2 1     2                                 1               6
90       1                       2               1 1             5
91     1     1   2       1 1 1     2 1 1         1 1 1           14
92             1     1       1             1 1 1 1   1   1       9
93     1       1   1   2     1         1                 1       8
94               1     1   1     1           1   1   1     1     8
95   1       1       1     1   1           1         1 1         8
96               1       1               1 1           1         5
97             1   1 1                   1           1     1     6
98                             1     1 1   2   1 1 1             8
99 2 1                         1           1         1   1 1   1 9
loading
Đang tải dữ liệu...