THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
18
-
3
19
-
3
20
-
3
21
-
3
22
-
3
23
-
3
24
-
3
25
-
3
26
-
3
27
-
3
28
-
3
29
-
3
30
-
3
31
-
3
1
-
4
2
-
4
3
-
4
4
-
4
5
-
4
6
-
4
7
-
4
8
-
4
9
-
4
10
-
4
11
-
4
12
-
4
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
Tổng
00 1 1                   1   1     1       1           1         7
01     1 1   1   1   2               1       1                   8
02 1       1     1 1   1             1     1                 1   8
03         1             1   1 1   1     1       1 1   1 2   1   12
04         1 1       1   1     1           2 1   1 1           1 11
05   1                         2     1                           4
06   1   3 1   1                   2   1 1                   1   11
07               1 3                         1     2   3         10
08                       1             1 1 1                 1   5
09                     1   1             1       1 2             6
10       1               1   2   1               1   1         1 8
11 1   1     1   1   1 1 1         1 1             1       1     11
12   1                                       1 1     1 1       1 6
13     1 1     1 1       1       1                 1           1 8
14 1     1                   1       1 1 1   1 1                 8
15                                 1           1   1         1   4
16 1     1 1                   1               1       1     1 1 8
17   1       1 2             2                     1           1 8
18     1       2   1   1     1     1   1       1                 9
19 1         1     1               2   1 1       1         1 1 1 11
20   1                   1   1             1     1         1 1   7
21                 1   1     1       1       2     1       2 2   11
22   1 1                 1                 1 1 2       1         8
23           1   2         1               1           2 1       8
24                   1 1       1         1                 1     5
25     1       1               1     1 1 1           1       1 1 9
26                               2 1     1               1       5
27                 1 1       1         1 1           2   1       8
28     1   2   1 1     1 1 1 1   1 1   1       1       1   1     15
29 1 1         1     1     1       1         2 1 3 1   1 2       16
30               2 1 1 1       1         1     1           1 1   10
31 1 1   2                 1         1           1   1           8
32 1 1 1                         1                 1   1         6
33   1   1 2         1             1   2 1     1   1           1 12
34         2 1                 1 1       1   1   1   1   1       10
35       2 1 2       2         1             2       2   1     3 16
36       1   1   1 1               1   1     2 1 1       1 1     12
37           1       1   1                         1             4
38   1           1             1                     1           4
39 1                 1       1   1   1         1 1         1   1 9
40       1       1 1     1 1   1     2 2   1 1   1         1     14
41       1 2       1 1   1 2   1           2   1           1 1   14
42     1     1     1         1 1       1   2         1 1       1 11
43               1             1 2   1 2   1         1 1 1 1     12
44   1     1                     1 1 1       1       1           7
45     1 1 1     1   1 1                         1         2     9
46             1         1 1                   1           1     5
47         1 1 1       1                             1       1   6
48         1   1   1       1       1 1   1 1                 1   9
49     1   1     1   1                         1             1   6
50         1           1   1           1           1         2 1 8
51 1 2 1                   1             1 1                     7
52 1   1     1           1               1       1           1   7
53     1 1 1       1 1         1               1     2     1 1   11
54   1         1 1           2       1           1         1   1 9
55     1 1 1 1     1       2     1     1       1 2               12
56 1         1                   1         1 1       1       1 1 8
57       1   1 1       1                                         4
58   1           1     1 1     1 2 1                   1 1   1   11
59 1                   2           1         1                 2 7
60 1   1       1         1         1   2                     1 1 9
61         1         1 1   1           1         1       2       8
62     1         1                     2 1             1 2       8
63 1 1   1 1   2             1               1 1   1 1           11
64                 1           1           1   1         1 1   1 7
65                   1 1 1 1                               1     5
66               1   1                 1   1 1                 1 6
67       1         1         1   1 1     1             2         8
68   1               2 1         1         1         2   1       9
69                     1                 2             1 2 1   1 8
70 1 1 1                 1                           1     1     6
71                                                 1             1
72   1 1 1               1   1     1         2         1   1     10
73             1     1 1         2             1     1   1       8
74     1         1         2 4     1           1 1 2     1 1     15
75 1       1     1       1         1     1                     1 7
76   1           1   1   2         1     1     1         1       9
77     1       2     1             1                         1   6
78 1   1       1   1 1   1     2           2   1     1 1         13
79           2             1     1       1       3           1   9
80 1     1             2             1             1 2           8
81                       1 2                                     3
82                 1       1     1           1     1           1 6
83     1         1               1                     1         4
84     1         2 1         1       1     1 1               1   9
85           1     1       1       1         1         1 1 2 1   10
86   1   1         2   1             1                   1       7
87     1                       1 1   1 1         1 1             7
88 1 1     1     1       2           1     1 1       1     1     11
89 2         1 2       2   1     1   1 1         1               12
90       1     1   1   1                   1         1           6
91 1         1 1               1     1         1               1 7
92           1               1   1   1                           4
93 3       1               1   1     1   1         1     1     1 11
94           1     1       1 1                     1     1       6
95             1   1       1     1   1     1       1             7
96           2               1 1     1         1       1         7
97   1 1 1   1                 1       1   1   1       2         10
98   2                 1       1         2       1 1             8
99     1       1     1         1 1 1 1   1                       8


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...