XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMN

  Ngày
\
Cặp số
20
-
6
21
-
6
22
-
6
23
-
6
24
-
6
25
-
6
26
-
6
27
-
6
28
-
6
29
-
6
30
-
6
1
-
7
2
-
7
3
-
7
4
-
7
5
-
7
6
-
7
7
-
7
8
-
7
9
-
7
10
-
7
11
-
7
12
-
7
13
-
7
14
-
7
15
-
7
16
-
7
17
-
7
18
-
7
19
-
7
20
-
7
Tổng
00   1   1         1           1       1             1     1     7
01         1                             1 1     1       1   1   6
02         1         1       1                                   3
03               1   1 1                     2     1       1     7
04     1                 1 2     1         1                     6
05       1                                     1             1 1 4
06 3       1     1 1     1     1 1       1     1 1     1         13
07   1 1           2     1               1     2                 8
08 1 1 1           1 1     1                   2 1               9
09 1   1     1         1                 1       1               6
10           2     1     2 1   1             1                   8
11           3                 1     1               1   2   2 1 11
12 2     1 1 1       1                 1       1   1     2       11
13       1               1           1                   2       5
14                   2                           2         1 1 1 7
15 1 1         2         2   1 1       1   1     1   1 1         13
16 1 1           1               1         1       1     1 1     8
17   1               1                 1 1     1                 5
18     1       1         1                 1     1     1     1   7
19   1       1       2 2   1       2       1   2       1   2   1 16
20   1     1   1     1           1 1       1     1       1   1   10
21     1 1 2       1     1     1     1           1   1         1 11
22           1   1           1       1       1           1 2     8
23       1 1     1                       1       1     1         6
24                       1       1 1 1               1         1 6
25         1               1                                     2
26       1 1       1 2   2         1                 2           10
27         1   1   1 1   1   1       1                       1   8
28 1   1       1 1 1               1           1   1   1       1 10
29       1       1   2             1               1             6
30       1                       1   2           1               5
31 1                     1   1             1   1 1         1 1   8
32             1       1   1           1             2   1   2   9
33           1                                     1           1 3
34   2 1           1 1   1     1             1   1           1 1 11
35   1         1         1 1   1         2         2 1           10
36     1       1     1       1             1 1     1     1   1 1 10
37                     1 1 1 1 1       1       1     1 1 1   1 1 12
38 1   1                 1 1   2       1     1             1     9
39                 1         1               1         3 1       7
40             1   1             1         1     1 1       1     7
41             2       3   1   1   1 1         1       1         11
42   1                     1   1           1     1             1 6
43 1 2   1         1 1     1             2   1     1 1     3     15
44         2 1         1       2     1                 1         8
45       1 1     2       1       1 1 1   1   1                   10
46 1                         1       1   1 2 1       1   1       9
47           1                             1               1     3
48         2           1       2 2           1 1                 9
49 1 1 1 1     2 1   1     1                         1       1   11
50   1 1   2                     2               1               7
51     1                     1             1   1         1     2 7
52       1     1                     1   1                       4
53                   1                   2 1           1         5
54       1     2   1         1     1   1           1 1           9
55   1           1 1   1   2                               1 1 1 9
56                   1               1 1                     2 1 6
57               1         1   1       1         2               6
58               1     1     2   1     1     1         1         8
59   1 1 2     1             1   2       1                 1     10
60       1   1   1   1     1       1     1 1   2   1 2   1 1     15
61 1       1 1     1         1         1 1   1 1 1     1     1   12
62           3 1   1                 1                 1         7
63           1         1           1       1 2                   6
64     1   1   1 2     1     1               1   1     1       1 11
65       1             1                           1           1 4
66               2   2           1       1     1   1       1     9
67                                       1       1 1           2 5
68 1             1 1         1   1 1 1 1             2           10
69     1     1 1   1   1               1 1             1         8
70     1   1     1             1 1   1 1 1     1   1     1     1 12
71               1         1                         1 1         4
72   2 2                     1 1   1               2             9
73 1 1   1 1 1     1   1           1 1     1     1     1         12
74       2   1                     1           1       2 1     2 10
75                         1 1   1     1           1             5
76 1             2         1         1         1       1         7
77             1       1 1 1   1 1       1           1           8
78     1           1             1 1       1                   1 6
79               1         1 1     1             1 1       1     7
80   2                         2   1   1     1 1             1   9
81     1 2       1   1 1 2     1 1     1     2       1     1 1   16
82             1   1   1     2   1 1   1       1       1   1 1   12
83 1 1   1             1                   1       1 1     1     8
84       1 1   1         1                 1                     5
85                       1 1       1       1           1 1       6
86           1 1       1     1         2 1   1       1       1   10
87 1                     1       1                 1     1 1 1   7
88     2 1                     1   1         1           1       7
89         1       1                       1                   1 4
90 1 1     2 2         1               1 1         1             10
91 1   1 1     1                 2 1         1   1 1       1   1 12
92               1       1 1 1       1 2     1           1 1 1   11
93   1 2           1 2 1   1         1 1 2   1       1   2       16
94         1 2   1 1               1 3               1   1     1 12
95 1           1                   2 1 1       2 1     2   1     12
96     1     1     1   1         1         2 1               1   9
97 1 1                       2             1       1             6
98 1                       1   1   1   1         1   1           7
99 1                   1     1 1     2       1     1     1   1   10
loading
Đang tải dữ liệu...