THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
18
-
11
19
-
11
20
-
11
21
-
11
22
-
11
23
-
11
24
-
11
25
-
11
26
-
11
27
-
11
28
-
11
29
-
11
30
-
11
1
-
12
2
-
12
3
-
12
4
-
12
5
-
12
6
-
12
7
-
12
8
-
12
9
-
12
10
-
12
11
-
12
12
-
12
13
-
12
14
-
12
15
-
12
16
-
12
17
-
12
18
-
12
Tổng
00     1 1               1   1 2         1             1       1 9
01           1   1       1 1 2   1   1 1   1     3 1         1   15
02         1                           1     1 1 1   1       1   7
03     2             1   1 1     1   1             1     1 2   1 12
04 1   1 1 1 3 1           1       1 1         1 2   1         1 16
05 1       1           1 1                         2   1   1     8
06           1             1     2   1                 1       1 7
07     1   1                     1 1 1 1     1                   7
08   3             1           1     1 1       1                 8
09       1             1           1 1     1 1 1     1         1 9
10         1       1     1   1   1                 2   1 1 1     10
11             1                           1             1 1   1 5
12 1                     1 1     1       1     2         1   1   9
13   1         1       1                                         3
14       1             1 1 1                           1 1   2   8
15         2 1 1         2                 1                     7
16   1   1                       1       1 1   1     1 1         8
17                   1       2   1                   1       1   6
18 3 1 2             1                           1         1     9
19             1       1               1 1                   1 2 7
20     1           1         3                 1 2   1 1         10
21 2           1                 1                               4
22         2         1                 1 1 1 1                   7
23 1   1                 2 1           2   2       1             10
24     1 3   1   1     2       1           1       1 1       1   13
25                   1     1 2   1       1 2       2 1           11
26     1       2   1                   1       1                 6
27         1 2   1   1   1 1       1       1       1           1 11
28       1       1               1 1       1                 1   6
29 1 1           2         1 1   2         1             1       10
30             1                     1   1   3             2 1   9
31   1 1     1     2     1 1           1         1     2   1 1   13
32       1           2         1       1             1     1     7
33 1           1 2 1         1 1   2               1         1   11
34   1   2                                   1 1         2     1 8
35                   1                 1   1 1 2     1   1 1     9
36         1     1             1                   1         2   6
37         1   1       1     2       1       1                 2 9
38     1   1   1 2 1   1 1       2               1       1       12
39   1           2 1 1 1                         1 1             8
40     2                               1         1               4
41                         1           1 1   1   1 1   2       1 9
42 1       2     1   1             1     2   1         1         10
43 1                 1         2                     1     1   1 7
44   1   1         1       1       1     1   1                   7
45         2 1 1         2       1         1       1     1       10
46               1     1       1   2 1                           6
47   1   1           1 2                 2 1         2         1 11
48     1 1   1 1                 1     2     1                   8
49               1 1   1         1           1       1           6
50 1 1   1   1 2               1   2                             9
51 1       1 2 1           1 1     1       1 1   1               11
52     1             1               1 1       1   1 1 1   1     9
53   1   1 1                   1           1     1       1   1   8
54 1             1       2 1     1       1     1   1   3 1 1     14
55 1 1 1         1 1 1 1   2           1 1   1   2   2 1 1     1 19
56     2     2               1       1         1                 7
57 2 2                   1   1   1   1           1       2       11
58       1   1 1     1                       1             1 1   7
59               1 1 1   1           1       1                   6
60                     1       1             1       1           4
61   1         1                     1   1             1         5
62   1             1 3 1     2 2                     2       1   13
63 1       1               1                 1   1               5
64 1           1       1                                 1       4
65               1         1     1 1               1             5
66                                                         1   1 2
67             1       2                               1       1 5
68     1   1               1       1   1 1       1       2   1 1 11
69   1   1         2           1   1           1 1         1     9
70   1   1   1     2               1   1       2             1 1 11
71       1                     1 1       1                   1   5
72                         1 1     1 1 1     1         1 1     1 9
73       1   1 1   1 1         1   1                 2   1     1 11
74       1     1         1                                       3
75   1   1   1     1       1             2 1     2           1   11
76   1           1   1                           1     1 1       6
77     1     1   1 1     1               2 2       1     1 2     13
78     2   1                   1     1     1           2         8
79       1         1   1 1   1 1   1   2     1               1 1 12
80 1 1           1 1     1           1               1     2   1 10
81               2         1   1 1   1             1       1 1   9
82             1         1                     1                 3
83     1 1   1       1     1         1   1                 1     8
84     1     1               1     1     1             1       1 7
85 1 1     1   1   1   1           1 1 1 1 1   1   1 1     1     15
86           1 1             1 1   2           1     1 1         9
87 1       1     1                     1         1       1     1 7
88     1     1         2   1   1     2       1 2                 11
89       1 1       1       1       1 1         1         1   1   9
90                       1                     1     1   1       4
91   1       1               1 1   1                         1   6
92         1       1 1 1   1 1           1       1 3     1       12
93                             2 1     1                         4
94 1       1           1             1         1     1     1   1 8
95                 1 1         1             1             2     6
96   1                               1 1 1 1       1   1         7
97 1           1     1       1       1     1       1   1     1   9
98 1             1               1         1 1 1                 6
99                   1 1 1       1           1               1   6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...