THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

  Ngày
\
Cặp số
27
-
7
28
-
7
29
-
7
30
-
7
31
-
7
1
-
8
2
-
8
3
-
8
4
-
8
5
-
8
6
-
8
7
-
8
8
-
8
9
-
8
10
-
8
11
-
8
12
-
8
13
-
8
14
-
8
15
-
8
16
-
8
17
-
8
18
-
8
19
-
8
20
-
8
21
-
8
22
-
8
23
-
8
24
-
8
25
-
8
26
-
8
Tổng
00               1     1         1     1     1 1 1   1           8
01 1 1                                     2                     4
02         1 1         1     1 1 1       1     1       1   1     10
03     1   1     1 1 1 1   1 1         1     1   1     1         12
04 2 1   1           1     1         1               1     1 1   10
05                 1   1     1     1   1     3         1         9
06 2 1   1 1               1       2         2           1       11
07                       1   1 2     2       1               1 1 9
08             1 1 1   1 1     1                         3       9
09 1   1 1           1           1     1 1 1 1     1 2           12
10   1 1 1           1 1             1                   1   1 1 9
11     1                       1             1         1         4
12             1     1     1 1       1 1   1     1   1     2 1   12
13   1       2     1     1       2 1         1       1   1     1 12
14 1                 2 1 1                     1 1   1   1       9
15           2         1     1 1         1       1 1             8
16       1     1       1           1     1 1       1           1 8
17 2 1                         2                 2 2   1     1   11
18                 1           1 1                 1 1       1   6
19 1   1           1 1   1 1     1                   1   3       11
20 1       2     2           2               1     2     1       11
21   1       1 1   2             1       1                       7
22 1 1       3 1               1         1 1                     9
23 1                 1       1     1   1           1         1   7
24     1       1                           1         1           4
25       1   1   1         1 1     1     1         1           1 9
26   1 1       1                     1       1   2     1   1   1 10
27       1         1 1               1 1 1 1 1 1         1 1     11
28   1 1         1                     2                       1 6
29     2 1           1   1 1           1   1     1               9
30 1   1                     1                             1   1 5
31 1         1             1 1       1 1           1       1 1   9
32 1             1             1 1     1       1   1     1       8
33             1   1       1         1       1 1       1 2 1     10
34             1 1                 1                             3
35 1   1           1         1   1     1         1 1   1         9
36 1   2 1     1       1       1                     1           8
37 1 1   1     1 2               1       1       1         2 1   12
38       1         1 1   1                   1     1           1 7
39       1 2           1   1                       1     1     1 8
40       1 1 1           1               1   1 1     1       1 1 10
41   1                 1 1   1   2       1       1 1   1       2 12
42         1 2                 3 1               1             1 9
43         2         1 1                     1   1         1     7
44   1 1   1       1     1 1         1 1                         8
45   1     1 1                     1 1   2 1             1       9
46   1 1           1 1                   1                   1   6
47         1         1   1 1   1 1                     2         8
48   1     1               1                                     3
49   1 1 1 1               1       1       1         1           8
50 1                     1 2         2 1           1       1     9
51     1     1   1               3                     1 1 1   2 11
52 1             1 1         1               1       1           6
53           1   1 1     2         1     2 1           1     2   12
54         1 1           1     1   2 1     2   1                 10
55               1   1     1 1         1   1           1     1 1 9
56       1     2 1 1           1   1 2         1   2             12
57 1                               1         3             1     6
58     1       2       1     1 1   1       1           2   1   1 12
59 1             1         1   1     1             1           1 7
60         1       1     1       1             1 1         1   1 8
61           1   1         1               1           1 1   1 2 9
62     1     1 1 1         1 1       1         2       1 2       12
63             1           1       1           2         1       6
64           1           1                             1     1   4
65           1 1     1 1     1                 1     1           7
66         1           1                         1             1 4
67     1                                       2                 3
68   1   1 2           1   1   1   1     1 1               1     11
69   1                         1   2 1       1       1           7
70       1 1                         1     1   1 1       1       7
71   1         1   2       1 1   1       1                   1   9
72                       1             1 1           1       1   5
73               1           1     1       1   1               1 6
74       1     1                 1   1 1 1 2 1   1               10
75           1   1 1   1           1           1           1     7
76 1 1         1     4                 3               2   1   1 14
77                       1         1   1       1 1           1   6
78                 1               1 1                     1   1 5
79 1   2     1 1         1       1 1 1 2 1         1             13
80             1     1 1     1   1       1         1             7
81 1     1         2               1         1   2 1 2 1     1   13
82     1 2       1   1 1               1             1       1   9
83               1     2     2 1 1                     1   1     9
84     1       1 1 1                     1     1       1         7
85       1   1 1   1             1           1 1 1   1 1 1 1     12
86       1 1         1   1     1       1 1 1     1               9
87   2                     1 1   1   1   1 1   1   1     1   1 1 13
88   1       1   1           1 1           1 1 1 1   1           10
89     1 1 1         1 1             1     1         2           9
90               1                   1     1                 1   4
91     1 1     1     1 1                         1 1   1         8
92                       1 1   1                 1               4
93   1             1                           1           1     4
94                     1 1   1 1 1 1 1   1         1   1     1   11
95       1 2             1 1                               2     7
96                     1 1 1                       1 2       2   8
97         1                             1     1                 3
98 1         1   1   1   1             1             1       1   8
99   2   1     1       1 1                               2 1     9
loading
Đang tải dữ liệu...