THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
24
-
8
25
-
8
26
-
8
27
-
8
28
-
8
29
-
8
30
-
8
31
-
8
1
-
9
2
-
9
3
-
9
4
-
9
5
-
9
6
-
9
7
-
9
8
-
9
9
-
9
10
-
9
11
-
9
12
-
9
13
-
9
14
-
9
15
-
9
16
-
9
17
-
9
18
-
9
19
-
9
20
-
9
21
-
9
22
-
9
23
-
9
Tổng
00       1 1     1                       1           1           5
01   1       1 1     1 1                                       1 6
02 1   1             1   1                 1       2             7
03     1   1                 1         1       1 1       1       7
04           1 1   1     1     1     1   1 1   1     1 1         11
05   1           1         1       1   1                         5
06 1   3           1       1       1 1 1 1   1     2   1     1   15
07   1     1     1                         1   3               1 8
08 1                               1           1             1   4
09 1   1   1       1 1             1   1       1         1       9
10       1 1 2   2           1           1         1 2 3 1       15
11                     2 1       1         1                     5
12 1 2     1   1     2 2                                         9
13 1 2 1 1   1                   1             1                 8
14   1     2     1       2         1       1   1 1       1 1     12
15   1             2 1                                   1 1     6
16   1   1   1                                         2   1 1   7
17   1   1         1                                       1     4
18         1       1           1       1   1         1       1   7
19         1           1     1   1   2           1               7
20     1   1           2 1 1     1 1     1   1   1 1   1       1 14
21                               2     1       1   1         3 2 10
22           1                       2               1   2       6
23     1     1                           1   1   1       2       7
24 1 1                   1   1             1     1               6
25     1             2       1                             1     5
26           1     1               1                   1 1 1     6
27             1     1         1     1 1 1       2   1           9
28   1   1     2     1 1       1       1                         8
29 1     1 1       1     1   2     1     1       2     1     2 1 15
30                         1   1   1               1         1 1 6
31     1 1         1       2       1 1           1   1       2   11
32                   1           1   1   1           1     1     6
33                     1   1     1     1 1     1     1           7
34             1 2     1 1                   2 1           1 1 1 11
35     1             1               1     1 1   1           1   7
36 1             1             1 1     1   1 3   1           1 1 12
37               1     1 1     1             1 1           1     7
38 2       1 1     1 1       1 1   1                   1   2     12
39                     1       1   2               1   1   1     7
40 1 2 1 1                 1         1       2       1 1       1 12
41           1     1           2                             1   5
42                 1   1               2   1 1 1   1     1 2     11
43   1       2       1         1   1 1 1   1   1     1   2 1     14
44 1     1       1     2   2           1   1   2               1 12
45       1 1       1         1                 1       1         6
46       1   1 1           2 1   2               2               10
47   1 1 2 1             1         1 1   1 1 1           1       12
48 1 1   1     3 1   1   1 1   1 1       1   1     2 1 1       1 19
49           1 1         1     1                   1 1   1       7
50 1       1 1 1   1 1 1       1     1                 1         10
51     1         1   1     1     1       1       2 1       1   1 11
52   1   1         1 1 1 1           1     2   1   1     1   1   13
53                 1     1                           1         1 4
54 1           1       1 1   1 1   2           1                 9
55 1     2     1   1             1                         1     7
56               1             1             1 1 1   1   2     2 10
57   2                                           1         1 1   5
58       1 1   1           1 1 1         1 1 1                 1 10
59             1     1 2                   1 2                   7
60   1     1   1 2       1             1     1                   8
61     1   1   1 2     1   1     4 1 1           1               14
62       1               1         2 2         1                 7
63       1   1                                 1   1 1 1         6
64     1                         1   1                 2         5
65       1                 1   1     1   1       1       1 1     8
66 1                 1     1           1   1       1   1   1 1   9
67   1               1                       1                   3
68           1   1   1         1                   1     1       6
69   1     2 1   1     1 1 1 1     1       1                     11
70     1     1     1           2   1 1 1           1 1 1 1       12
71           1 1   1 1   1   1           1       1         1   1 10
72 2   1 1 1 1 1         1       1       1         1 1           12
73       1                 1         2   1           1       1 1 8
74                         1 1                 1   1     1       5
75     2         1       1     1 1     3   1       1   1 1 1     14
76 1                       2     2       1           1   1     1 9
77 1         1 1           1 2     2                     1       9
78           2               2         1         1       1       7
79         1 1 1         1               1   1         1       1 8
80 3     1                   1           1 2 1             1     10
81     1           1                       1           1   1     5
82 1   1         2           1           1 1                   1 8
83   1         1   1     1                   1       1           6
84   1                                     1       1             3
85     2     1       1         1       1             1     1 2   10
86         1                 2       1 1   1   1     1         1 9
87                                   1 1             1 1         4
88 1       1         1           1                         1     5
89                 1           1 1               2 1         1 2 9
90               1       1       1   1   1   2 1       1     1   10
91                                           1             1     2
92     1   1   1       1     1 1   1   1 1           1           10
93                     1                           1   1         3
94       1       1                 1   1   1   1               1 7
95     1                     2 1   1     1       1   1           8
96             1 1 2 1     1           1           2         2   11
97   1             1 1   1 1                     1               6
98         1   1   1   1 1 1 1       1                           8
99       1       1     1         1       2               1   1 1 9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...