LIÊN KẾT TÀI TRỢ
 
THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
24
-
3
25
-
3
26
-
3
27
-
3
28
-
3
29
-
3
30
-
3
31
-
3
1
-
4
2
-
4
3
-
4
4
-
4
5
-
4
6
-
4
7
-
4
8
-
4
9
-
4
10
-
4
11
-
4
12
-
4
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
18
-
4
19
-
4
20
-
4
21
-
4
22
-
4
23
-
4
Tổng
00           1   1     1       1           1           1         6
01   1   2               1       1                           1 1 7
02   1 1   1             1     1                 1     1         7
03           1   1 1   1     1       1 1   1 2   1   1       1   13
04       1   1     1           2 1   1 1           1   1       1 11
05                 2     1                               1   1   5
06 1                   2   1 1                   1           1   7
07   1 3                         1     2   3         1           11
08           1             1 1 1                 1       1       6
09         1   1             1       1 2                 2       8
10           1   2   1               1   1         1 1           8
11   1   1 1 1         1 1             1       1       2 1       11
12                               1 1     1 1       1     1     1 7
13 1 1       1       1                 1           1             6
14               1       1 1 1   1 1                 1       1   8
15                     1           1   1         1               4
16                 1               1       1     1 1         1   6
17 2             2                     1           1   1   1 1   9
18 2   1   1     1     1   1       1                       1     9
19     1               2   1 1       1         1 1 1       1     10
20           1   1             1     1         1 1     2         8
21     1   1     1       1       2     1       2 2       1       12
22           1                 1 1 2       1                 3 1 10
23   2         1               1           2 1                   7
24       1 1       1         1                 1                 5
25 1               1     1 1 1           1       1 1   1         9
26                   2 1     1               1         1 1       7
27     1 1       1         1 1           2   1       2 2         12
28 1 1     1 1 1 1   1 1   1       1       1   1           1 1 1 15
29 1     1     1       1         2 1 3 1   1 2                   14
30   2 1 1 1       1         1     1           1 1     1         11
31             1         1           1   1                       4
32                   1                 1   1         1 1         5
33       1             1   2 1     1   1           1           1 9
34                 1 1       1   1   1   1   1             1 1   9
35       2         1             2       2   1     3         2   13
36   1 1               1   1     2 1 1       1 1     1           11
37       1   1                         1                   1   1 5
38   1             1                     1               1       4
39       1       1   1   1         1 1         1   1             8
40   1 1     1 1   1     2 2   1 1   1         1         1 1     15
41     1 1   1 2   1           2   1           1 1         1   1 13
42     1         1 1       1   2         1 1       1       1   1 11
43   1             1 2   1 2   1         1 1 1 1       1         13
44                   1 1 1       1       1               1 2     8
45   1   1 1                         1         2       1     1 1 9
46 1         1 1                   1           1                 5
47 1       1                             1       1               4
48 1   1       1       1 1   1 1                 1   2     1     11
49   1   1                         1             1   1           5
50         1   1           1           1         2 1   1         8
51             1             1 1                                 3
52           1               1       1           1   2   1     1 8
53     1 1         1               1     2     1 1               8
54 1 1           2       1           1         1   1     1     1 10
55     1       2     1     1       1 2                       1   9
56                   1         1 1       1       1 1 1       1 1 9
57 1       1                                                     2
58   1     1 1     1 2 1                   1 1   1           3 1 14
59         2           1         1                 2             6
60 1         1         1   2                     1 1 1 1         9
61       1 1   1           1         1       2               1   8
62   1                     2 1             1 2       1     1     9
63 2             1               1 1   1 1               1   1 1 10
64     1           1           1   1         1 1   1       1     8
65       1 1 1 1                               1         1       6
66   1   1                 1   1 1                 1 1 1     1   9
67     1         1   1 1     1             2             1       8
68       2 1         1         1         2   1           1 1   1 11
69         1                 2             1 2 1   1       1     9
70           1                           1     1       1         4
71                                     1             1 1         3
72           1   1     1         2         1   1                 7
73 1     1 1         2             1     1   1               1 1 10
74   1         2 4     1           1 1 2     1 1       1       1 16
75   1       1         1     1                     1       2   1 8
76   1   1   2         1     1     1         1         1         9
77 2     1             1                         1     1         6
78 1   1 1   1     2           2   1     1 1         2           13
79             1     1       1       3           1   2           9
80         2             1             1 2                       6
81           1 2                                             1   4
82     1       1     1           1     1           1             6
83   1               1                     1             1       4
84   2 1         1       1     1 1               1       2 2   1 13
85     1       1       1         1         1 1 2 1               9
86     2   1             1                   1           1 1   1 8
87                 1 1   1 1         1 1                   1 1   8
88   1       2           1     1 1       1     1     1   2     1 12
89 2       2   1     1   1 1         1                     1     10
90 1   1   1                   1         1             2         7
91 1               1     1         1               1             5
92               1   1   1                                       3
93             1   1     1   1         1     1     1       1     8
94     1       1 1                     1     1                 3 8
95 1   1       1     1   1     1       1                         7
96               1 1     1         1       1               1     6
97                 1       1   1   1       2         1   1 1 1 2 12
98         1       1         2       1 1             2 1 1 1     11
99 1     1         1 1 1 1   1                       1   2       10


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...