XSKT Bạch thủ MN Cầu XSMN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Nam

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMN

  Ngày
\
Cặp số
24
-
3
25
-
3
26
-
3
27
-
3
28
-
3
29
-
3
30
-
3
31
-
3
1
-
4
2
-
4
3
-
4
4
-
4
5
-
4
6
-
4
7
-
4
8
-
4
9
-
4
10
-
4
11
-
4
12
-
4
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
18
-
4
19
-
4
20
-
4
21
-
4
22
-
4
23
-
4
Tổng
00           2 1           2           1   1                 1   8
01             1             2   1 1       2     1 1             9
02   1           1                 1         1 1 1 1     1       8
03     1 1   1 1       2       1                     1           8
04     1         1   1                             1             4
05                 1                         1                   2
06             1 1                                       1       3
07       1     1       1 1 1         1     1 1     1             9
08           1   1     2 1     1     1   1         1     1   1   11
09 1 1 1   1             1   1                       1           7
10             1     2   1 2 1     1     2     1         2       13
11 1   2       2   1                   1                     1   8
12       1       2   1             1       1           1 1       8
13 2         1       1   1 1   1               1       2 1 1     12
14               1                 1               1 1           4
15 2 1             1         1   1 1     2 2                 1   12
16             1                 2     1 1 1       1       1   1 9
17 1               1     1                   1       1           5
18   1   1       1 1   1   1   1       1 1       1 1 1   1     1 14
19 1                 1               1                       1   4
20         1   1   1                             1             1 5
21   1     1           1       1   1 1           1   2   1   1   11
22   1   2         1   1       1     1 1     1   1 1 1   1   1   14
23     1         1             1   1 2               1 1 1       9
24   1   1     1       1                   1       1             6
25                                     1   1       1         1 1 5
26     1   1       1     1   1       2                       1   8
27   2 1   1             1                   1             2   1 9
28 1   1       1           1 1 2 1 1         1           1     1 12
29   1   1 1       1         1     2 1     1 1 1   1           1 13
30             1             1                     1     1 1     5
31   1   1         1                   1 1 2   1 1 1   1   1 1   13
32         2   2                         1   1 1     1         1 9
33                         1   1             1         1   1     5
34   1                                               2 1   1     5
35           2         1   1     1                 1 2 1         9
36     1       1         1         1     1           1           6
37 1   1             1                   1               1 1 1   7
38           1           1     1 1         1     1 1 1   2 1     11
39               1             1   1 1           1 1 1           7
40             2     1   1   1 1   1             1 1   1 1     1 12
41               1   1     1       1   2   1     1     1 1       10
42         1 1       1           1 1     1                       6
43   1               1   1     1 1 1 1   1           1   1 1     11
44 1     1   3     1         1   1       1       1     1 2       13
45 1     1           2         1 1                     1   1   1 9
46     1       1 1     1   2     1     1 1   1   1             1 12
47           1 2               1           1 1 1                 7
48                     1                     1 1               1 4
49 2   1             1                 2           1         2   9
50     1 2 2 1             1       1     1                       9
51 1       1             1       1   1 1 1     1             1   9
52                       1     2     2         2           1 1   9
53                     1                 1 1     1         1 2   7
54         1           2     1     1                   1     1   7
55   1 2   1       1 1   1 1                 1   1 1 1           12
56   1   1         1 1                   1   1 1         1 1     9
57   1           1             1   1           1 2               7
58       1   1             1                   1 1     1         6
59   1   1     1                 1     1                         5
60                     1             1 1             1           4
61       1       2   1       1 1         1 1 1           1       10
62     1   1 1         1         1   1     1           1         8
63 1                   1 1     1 2     1     1         1       2 11
64     1   1     1         2     1                 1       1     8
65 1         1             1           1       1 1 1   1     1   9
66                           1             2     1         1     5
67 3     2 1 1           1 2 1       1   1   1     1       1   1 17
68       1   1       1   1   1   1 1         1           1   3   12
69     2   1 1               1             1 1                 1 8
70     1 1       1 1                         1         1         6
71   1     3       1         1                                 1 7
72   1                               1   1   1     1 1       1   7
73                     1             1 1 1                     2 6
74               1   2 1 1   1                 1               1 8
75       1         1                                       1     3
76           1 1   2 1 2       2         2       1     1         13
77   2                     1                   1 1       1   1 2 9
78   1   1                           1     1               1     5
79     2           1 1                       1   1     1         7
80       1   1   1 1         1                         1   1   1 8
81   1 1   1                 1     1   1           1         1 1 9
82 1     1           1 1 2 2       1 1               1     1     12
83           1 1 1   1                 2       1   1   1         9
84                         1     1     1       2           1     6
85 1   1   1   1     1       2     1 1     1   1 1     1   1   1 15
86 1             1       1       1 1     1         1 2     1     10
87   1           1       1         1       1     1     1         7
88         2 1   1 1   1         1   2       1 2                 12
89 2     1             1         1 1         1 1                 8
90           1 1   1             1   1 2               1         8
91                 1         1             1   1 1             1 6
92         1             1                       1     1     1   5
93   1       1   1     1 1                                       5
94   1     1   1         1 1           1             1   1       8
95               2 1 1         1 1           1       1           8
96     1           2   1 1   1 1     1         1     1 1   1     12
97 2   1           1       1 2 1 1     2       1         1 1     14
98   1   1   1   1             1 1         1 1               1   9
99                   1                   1                     1 3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...