THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
2
-
8
3
-
8
4
-
8
5
-
8
6
-
8
7
-
8
8
-
8
9
-
8
10
-
8
11
-
8
12
-
8
13
-
8
14
-
8
15
-
8
16
-
8
17
-
8
18
-
8
19
-
8
20
-
8
21
-
8
22
-
8
23
-
8
24
-
8
25
-
8
26
-
8
27
-
8
28
-
8
29
-
8
30
-
8
31
-
8
1
-
9
Tổng
00           1                             1 2       1 1     1   7
01           2                     1             1       1 1     6
02   2     1         1   1 3                 1 1   1             11
03     1     1   1         1   1 2                 1   1         9
04 2 1 1 1 2 1           1         1                     1 1   1 13
05   1 1 1 1 1 1 1 1                 1 1   1 1   1           1   14
06     1           1   1           1       1   1   3           1 10
07 1 1     1 1     1   2 1 1     1               1     1     1   13
08 1     1         1 1 1 1 1       1           1                 9
09     1 2                     1 1 2       1   1   1   1       1 12
10               1 1             1                   1 1 2   2   9
11 1                 1         1   1       1 1                   6
12   1   1     1         1     1     1   1     1 2     1   1     12
13                 1         1       1       1 1 2 1 1   1       10
14   1           1         1         1           1     2     1   8
15             1                       1 1       1             2 6
16   2               1       1 1 1     1         1   1   1       10
17 1   1 1     1 2     1         1       1   1   1   1         1 13
18 1             1     1   1   1 1         1           1       1 9
19             1           1       1   2 2 1           1         9
20                           1         1           1   1         4
21 1     3       1               2                               7
22 1   1         1   1           1                       1       6
23 1     1   1   1 1                       1 1     1     1       9
24 1         1     1                     1   1 1 1               7
25     1                 1           1   1   1     1             6
26       1   1                       1     1             1     1 6
27   1         1 1 1     1           1 1     1             1     9
28                     1           1             1   1     2     6
29 1   1       1       2                 1     1     1 1       1 10
30   1       1   1     2   1         1 2                         9
31 2   1     1     2   1   1 1         1   1       1 1         1 14
32         1 1       1       1 1         1                       6
33 1     1 1     1             1         1 1                     7
34 2       1   1       1     1       1 1   1 1             1 2   13
35 1     1 1         1           1       1         1             7
36                             1             2 1             1   5
37       1 1                   1   1   1   1                 1   7
38               1       1 1         1     1   2       1 1     1 10
39   1 2       1                 1                               5
40     1                       1     2         1 2 1 1           9
41 1                 2 1     1           1               1     1 8
42       2             1 1   1       1       1                 1 8
43               1     1     1             1     1       2       7
44   2         1     1     1     1       1     1     1       1   10
45 1 1     1   1   1     1             1             1 1       1 10
46           1 1 1           1 1 1     1             1   1 1     10
47         2                   1                 1 1 2 1         8
48 1 2           1 1         1         1     1 1 1   1     3 1   15
49 1                     1 1 2           1               1 1     8
50       1     1   1           1   1         2 1       1 1 1   1 12
51                 1                       1       1         1   4
52           1     1   1 1   1               1   1   1         1 9
53           2 1                                               1 4
54             1 1   2     2 1   1             1           1     10
55   1           1   1     1           1   1   1     2     1   1 11
56     1       1     1       1                               1   5
57   1         1       1                     1   2               6
58               1   1                 1     1       1 1   1     7
59           1 1     1           1                         1     5
60                   1     1     1         2     1     1   1 2   10
61                 1 1 1                           1   1   1 2   8
62 1     1 1   1   1   1   1   1                     1           9
63                       1   1       1   1           1   1       6
64           1     1       1       1   2 1         1             8
65     1   2               1 2   1                   1           8
66   1 3 1 1               1           1       1                 9
67                       1 1     1   1   1 2     1               8
68 1       3                 1 1           1 1           1   1   10
69 1           1     1   1     1       1 1       1     2 1   1   12
70             1     2 1 1 1       2   1           1     1     1 12
71   1 1       1 1 1 1       1   1                       1 1   1 11
72 1   1           1           1 1   1     1   2   1 1 1 1 1     14
73           1                             1 1       1           4
74       1       1 1 1         2   1 1 1 1                       10
75                 1 1     1           1           2         1   7
76     1         1               1           1 1                 5
77     1               1 1                     1         1 1     6
78     2   1       1           1                         2       7
79       1 1         2           1 1     3             1 1 1     12
80     1 1   2   1           1                 3     1           10
81                       1     1   2               1           1 6
82                       1                     1   1         2   5
83         1 1     1                     2       1         1   1 8
84     1         1           1   1 1     1       1               7
85           1         1     1 1   1 1       1     2     1       10
86       1 1   1         1     1                       1         6
87   1               1   1     1     1 1                         6
88             1 1                         1   1       1         5
89       1       1 1               1       1                   1 6
90 1                   1 1   1     1                         1   6
91   1             1           1     1                           4
92   1 1     1 1           1 1   2     2 1   1     1   1   1     15
93       1     2         1 1         1       1                   7
94         1 1           1         1 2   1 1         1       1   10
95                                   1             1             2
96           1         1 1                                 1 1 2 7
97   1     1                 1       2           1             1 7
98       1               1         3 1                 1   1   1 9
99   2     1           2 1     1   1                 1       1   10


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...