XSKT Bạch thủ MN Cầu XSMN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Nam

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMN

  Ngày
\
Cặp số
23
-
5
24
-
5
25
-
5
26
-
5
27
-
5
28
-
5
29
-
5
30
-
5
31
-
5
1
-
6
2
-
6
3
-
6
4
-
6
5
-
6
6
-
6
7
-
6
8
-
6
9
-
6
10
-
6
11
-
6
12
-
6
13
-
6
14
-
6
15
-
6
16
-
6
17
-
6
18
-
6
19
-
6
20
-
6
21
-
6
22
-
6
Tổng
00                     1 1   1             1 1     1         1 1 8
01   1       1         1             1     1   1       2         8
02                   1 1         1             1 1 1 1           7
03 1                             1     1     1           1   1   6
04                         1 1 2     1 1       2     1 1 1     1 12
05     1     1 3   1                               1     1       8
06           1         1           1   1   2         1           7
07             1     1               1                   1 1 1   6
08       1 1     1     1   1   1             1       1           8
09   1     1     1                 1                     1     1 6
10       2   1   1       2 1                 1 1 2               11
11     1         1 1   1   1   1                           1     7
12         1   1 1 2 1 1         1                               8
13       1       1       1         1           1           1     6
14               1   1   1       1         1       1             6
15         1                                   1           1     3
16 1                 1   1   1     1       1       1 1           8
17 1       1                       1 1 1         1         2   1 9
18   1   1 1   1     1 1         1   1   1     1   1             11
19           1 2 1     1     1 2     1             1             10
20               1         1   1                   1         1   5
21     2   1 1 1   1 2     1     1 1     1         1       1     14
22 1                 1                 1     1   1 1             6
23         1 2           1   1     2     1   1                   9
24 2               2 1             1           1   1   2       1 11
25       1 1       1   1         1 2     1 1   1                 10
26               1                               1 1         1   4
27   1                       1       1       1           1       5
28           1   1           1 1     1   1       1               7
29     1 1           1           1           1                 1 6
30         1   1 1 1             1   1         1   1           1 9
31   1     1               2 1         1 1                       7
32                           2                                   2
33 1                     1         1   1         1     1         6
34       1 1                       1   1 1     1       1       1 8
35     1         1     1     1       1           1   1           7
36     1         1 1   1             1   1 1         1   1   1 1 11
37     1 1         1                   1     1         1 1       7
38   1   2   1 1   1       1   1 1 1                 1           11
39     1             1 1 1                       1   2   1 1   3 12
40 1       1   1 1       2 1   1 1                 1 2 1         13
41   1                                     1             1       3
42 1 1           1         1                                     4
43   1                   1   1 1             1 2   1             8
44 1   3                     1                 1         1     1 8
45     1                             1 1         1         1   1 6
46   2   1     1             1     2   1                     1   9
47       2         1 1 1     1           1       2   1 1 1       12
48   1 2                 1     1   2 1             1             9
49 1 1   1 1       1 1           1       1             2   1     11
50             1                       1   1   1           2     6
51 1                           1         1       1     1 1     1 7
52   2 1     1             1     1   1   1 1 1   1           1   12
53   1   1           1                     1     2     1   1     8
54   1     1 1     2     1   1           1 1         1   1       11
55     1       1                       1   1     1       1       6
56     1               1     1           1     1             2   7
57                                             1                 1
58                     1                 1               1 1 1 1 6
59     1       1     1   1     1 1 1                 1           8
60             1       1   1   1         1   1               1   7
61 1         1     1               1                 1     1 1   7
62       1   2   1     1             1     1 1                   8
63             1 1         1                     1         1 1   6
64       1   1   1   1       1 1 1 1 1               2           11
65   1   1 1               1   2 1       1     1         1       10
66 1           1                 1 1   1     1 1 1 1     1       10
67 1     1   1     1     1 1   1       4 1 1                   1 14
68         1 1   1 1                                   1 1 2 1 1 10
69         1       1 1                             1   1   1   1 7
70     1   1       1             1 1       1           1   1   1 9
71 1         1         1             1         1         1       6
72 2   1         1   2   1 1         1   1     1             2   13
73 1     2 1 1         1   1         1 1     1   1 1 1 1     1   15
74   1         1         1   1   1     2           1             8
75     1   1             1     1     1 1   1                     7
76 1 2           1         1 1 1             1 1   1             10
77 1       1     1               1 1   1         1         1 1 1 10
78       1     1         1       1         1 1       1     2 2 1 12
79     1   1     1                       1   1                   5
80         1 1 1     1 1   1 2     1   1   1   1 1     1 1       15
81               1                           2       1 1         5
82 1 1             1     1     1 1   1       1             2     10
83 1 1                   1 1       1     1       2   1         1 10
84     1 2   1           1       1   1     2   1 1     1   1   1 14
85   1   1 2   1   1 1 3     1                               1   12
86           1   1 1       1                                 2   6
87 1                     2           1     1         2           7
88                         3     1 1 1     1     1   1 1         10
89                             1 2     1 1   1     2     1       9
90             1   1         1 1       1     1 1         2       9
91 1 1     1 2     1 1 1             1   1           1 1         12
92   1   1                 1   1             2     1           1 8
93               1     1   1 2 1                       1         7
94 1   1                                 1 2                     5
95     1               1         1             1         1     1 6
96     1                               1               1 1   1   5
97           2 2     3   1   1 1         1   2     1 1 1     1   17
98                 1 1   1           1   1         2       1   1 9
99 1 1         1                     1   1 1           1 1   1   9

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...