THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

  Ngày
\
Cặp số
8
-
9
9
-
9
10
-
9
11
-
9
12
-
9
13
-
9
14
-
9
15
-
9
16
-
9
17
-
9
18
-
9
19
-
9
20
-
9
21
-
9
22
-
9
23
-
9
24
-
9
25
-
9
26
-
9
27
-
9
28
-
9
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
Tổng
00       1         1       1   1 1     1     1           1 2     10
01 1       1   1   1                 1     1     1 1   2     1   11
02 1 1     1 1                 2 1     1           1             9
03                   1               1             1         1   4
04         1   1 1   1       2       1     1 1 1 1 1 1     1     14
05 1                 1   1 1 1 1 1       1                       8
06 1 1 1                                     1   1   1         1 7
07     1 1     2   1   1                         2   1   1       10
08       1       1   1   1 2           1 1 1           1     1   11
09       1   1     1 1     1         1 1     1       1         1 10
10       1 1     1             1 2 1   1       1       1 1       11
11                               1       1   1   1 1 1         1 7
12 2         1   1 1   2       1   1     1           1     1 1   13
13                               1     3                         4
14 1   1       1 1     2 1 1       1           1                 10
15   1 1     1             1 1       1         2           1     9
16   1     1       1 1 1               1     1 1           1     9
17       1 1           2   1 2     1       2                 1   11
18         1 1     1                                             3
19       1     1     2 1 1     1               1 2 1 1   1     1 14
20   2 1 1 1       1           1       1       1     1 1     1 1 13
21 1 1             1     1 2 1       1 1 1                       10
22 1                 1       1         1 1             2     1 2 10
23 1             1       1       1                 1             5
24 1                     1   1                               1 1 5
25 2     2                       1 1     1             1         8
26 1               1   1     2       1         2       1 1       10
27   1 1         1           1       1 1 1       2         1     10
28                             1                       1     1   3
29     1 1       1   1                         1   1     1   1   8
30     1                                                         1
31           2 1 2       1 2         1 1           1 1           12
32     1         1             1             1 1           1     6
33   1             1 1           2   2   1   1       1 1 1       12
34       1         1 1     1       1     2 1     1     1 1       11
35             1     1   1     1   1           1 1   1           8
36   1   1     1 1             1 1         1   1       1   1   1 11
37             1 1                         1   1 1               5
38 1       1   1 1 1       1   1   1 1             1 1   1       12
39                     1   1               2 1         1         6
40 1   2                 1           1         1       1         7
41                                 1 1     1             1       4
42   2     1 1     2                                 1 1       1 9
43 1   1       1     1   2           1                     1   1 9
44                 1   1       1         1 1 1 1 1   1           9
45           1           1     1     1         1     1 1         7
46 1           2                   1     1   1   1 1         1   9
47     1   2                 1       3 1 1       1               10
48   1           1           1     2       1                 1   7
49   1                 1               1         1 1       1 1   7
50   1   2       1           1     1   1   1                     8
51       1             1       1       1 1   1           1 1     8
52   1                           1 1                 1   1   1 2 8
53     1     1         1     1             1   2                 7
54       1         1                   1 2           1           6
55   1     1 1               3 2       1 1 1 1         1       1 14
56                 1 1     1     1     1                         5
57       1 1             1 1   1           1   1         1   1   9
58         1             1 1             1 1                   1 6
59                 1       1   1 2               1               6
60                                       1   1     1     1   1   5
61       1     1         1     1           1 1     2 1       1   10
62           2       1               1                   1 1     6
63 2   1               1     1 1         1                       7
64 1         1   2               2 2 1 1     1 1 1       1       14
65 1   1 1     1 1                           2               1   8
66     2       1   1   1                           1     1 1 1 1 10
67                   1             1     1               1       4
68 1   1                 1             1   1                 1 2 8
69   1 1                 1 1         1 1   1 1 1     1   1 1     12
70 1           2     1       1   1     1                         7
71   1     2     2     1           2           1 1               10
72             1             1   1   1         1   1             6
73   1   1 1         1 1   1     1           1           1 1   1 11
74   1   1     1             1                                   4
75         2     1   1   2         1           1                 8
76       1         1                         1                 1 4
77     1                 1     1   1                     1       5
78     1   1 1     1   1 1                       1 1       1     9
79         1     1       2 1     1               1   1         1 9
80         1 1     1               1 1         1   1       1 1 2 11
81       1                   1       1             1             4
82   1     1       1 1           1   1               1   1       8
83     1   1     1 1 2 1                 1 2       1 1 1 1       14
84                   1                           1       1       3
85   1         1       1         1                       1     1 6
86     1   1 1     1       1         1   1 1 1                   9
87     1     3 1 1     1   1   1 1 1   1   1     1 1   1   1     17
88           1 1     1                 1               1   1     6
89     1 1   2 1   1         2           1   3     1         1   14
90 1 1   1   1                                   1 1 1 2   1   1 11
91                     1           2               1 3     1     8
92   2         1         2       1           1         3     2   12
93                         1   1           1 1           1       5
94 1 1         1       1                                   1 1   6
95 1   1                                   1     1 1   1 1 2   1 10
96       1           1 1   2       1     1           1     1 1   10
97           2   1     1 1                                 1   1 7
98         1 1       1       1   1       1         1             7
99               1             2   1             1           1   6
loading
Đang tải dữ liệu...