THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
24
-
6
25
-
6
26
-
6
27
-
6
28
-
6
29
-
6
30
-
6
1
-
7
2
-
7
3
-
7
4
-
7
5
-
7
6
-
7
7
-
7
8
-
7
9
-
7
10
-
7
11
-
7
12
-
7
13
-
7
14
-
7
15
-
7
16
-
7
17
-
7
18
-
7
19
-
7
20
-
7
21
-
7
22
-
7
23
-
7
24
-
7
Tổng
00                           2 1   1   1   1   1 1         1 2 1 12
01             1     1       1     1 1 1 1 1   1                 9
02 1   1   1   1   2   1                   1       1 1   1     1 12
03 1   1       1             1           1     1 1     1         8
04     2             1             1 1                           5
05 1   1                     1 1                             1   5
06           2             1           1 1 1       1     1 1 1 1 11
07 2   1           1 1                   1     1       1         8
08         1               1                   1                 3
09     1                 1   1   1   1       1   1 1   1       1 10
10   1 1               1           2   2           1             8
11         2       3 1             1   1   1 1                   10
12                           1                     1   1 1     1 5
13 1           1 1   1   1         1         1       1     1     9
14     1   1           1         1         1   1     1     1     8
15               2 1     1               1     1                 6
16     1                   1     1 1             1     2 1 1     9
17 1 1     1   1           1         1                 1   1   1 9
18           1             1     1     1         1         1     6
19   1   1   1   2   1                               1           7
20   1 1                 1 2 1             1 3 1   1   1   1     14
21 1                   1 1     1 1             1             1   7
22     1 1       1   1       1             1                     6
23   2   1       1         1             1         1             7
24           1 1   1     1       1 1                   1   2     9
25   1               1               2       1             1     6
26             1     1     1     1                   1 1         6
27         1   1       1                                         3
28   1 1       1 1   1   1           1           1 1             9
29   3                       1             1                 1   6
30                   1               1   1     1 1             1 6
31 1         1 1     1   1               1     2 1               9
32           1 3 1         1                                     6
33               1 1   1     1                 1 1   1   1       8
34     1         1 1     2     1 2       2 2 1       1 1         15
35   1         1 2       1     1   1       1         2   1 1 1   13
36       1                     2                 1   2     1     7
37           1 1               2   1     1 1   1   1 1           10
38 1       1 1       1 1 2           1     1   1                 10
39                                                               0
40       1 2           1 1 1 1       1 1           1         1   11
41   1   2   1     1     1             1             1 1     1 1 11
42 1       1 1 1 1     1 1   1   2       1 1         1   1       14
43 1         1     2 1 2       1         1 1   1   1         1   13
44     1 1     1     1                       1 1           1     7
45                         1   1     1 2 1 1 1           1       9
46           2                         1                         3
47     1     1   1             1       1               1 1   1 1 9
48 1         1             1                 1         1   1   2 8
49         1                           1 1   2         2     1   8
50   1             1   1     1   1 1     1     1     1   2       11
51     1       1 1           1 1                 2 1   1     1   10
52                   1   1       1 3 1                 1 1 2     11
53   1     1       1                     1                     1 5
54   1 1 2             1     1 2   1         1                 1 11
55     1     1               1                 1                 4
56   1                                     1   1         1   1   5
57 2 1 1                           1 1 1   1   1             1   10
58       1       1                 1 1             1         1   6
59                 1       1 1     1         1     1 1   1       8
60       1       1 1             1   1 1   1     2 2 1       1   13
61           1                     1   1         1 1 1   1   1   8
62 1   1   3 1                         1 2   2   1       2       14
63       2 1 1           1       1       1 1     1   1   1     1 12
64   1         1       1         1   1                 1     1 1 8
65 1 2               1   1   1       2         1 1 1     1       12
66 1 2                         1                 1               5
67       1                           2     1       1           1 6
68                 2   1             2     1       1           1 8
69         1   1   2 1     1 1     3             1             1 12
70                     1           1 1 1   1 1             1     7
71 1       1                   1     1   1     1       1   1 1   9
72         1 1 1 1       1     1 1                         1   3 11
73 1   1 1   1 2 1   1         1         1   2   1               13
74             1         1 1                 1       1       1   6
75         1       1                             1 1             4
76     1 1           2     1     1 1           1         1   1   10
77                         1   1       1   1       1 1   2       8
78         2 1     1           1 1   1                   1       8
79 1   1           1     1 1 1       1           2         1     10
80   2                   1                       1   1 1         6
81                 1   2   1   1 1           1   1     1         9
82               2   1 1                 1                       5
83       2       1     2               1 1         1       1     9
84               1     1     1 2 1     1           1   1         9
85 1 1   1               1         1                   1   1     7
86             1             1   1     1     1     1     1 1 1   9
87 1       1     1   1 1     1     1           1     2         2 12
88       1         1   1 1     1                     1   2     1 9
89             1 1         1               1     1           2   7
90       1   1       2       2           1         1       1     9
91         1               1     1             1           1   1 6
92 1 1   1   1                 1           1             1 1     8
93       1               1             1                     1   4
94     1                   2   1                                 4
95 1             1     1 1   1         1     1                   7
96 1   2 1 1 1       1 1               2 1   1     1             13
97         1 1             1     2           1         2         8
98 1                   1   1                         2 1     1 1 8
99       2     1   1 1     1     2   1   1   1 1               1 13


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...