XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMN

  Ngày
\
Cặp số
21
-
12
22
-
12
23
-
12
24
-
12
25
-
12
26
-
12
27
-
12
28
-
12
29
-
12
30
-
12
31
-
12
1
-
1
2
-
1
3
-
1
4
-
1
5
-
1
6
-
1
7
-
1
8
-
1
9
-
1
10
-
1
11
-
1
12
-
1
13
-
1
14
-
1
15
-
1
16
-
1
17
-
1
18
-
1
19
-
1
20
-
1
Tổng
00 1             1     1           1               1 1     1     7
01   1 1     1               1   1           2       1           8
02 1     1         1 1                 1 2         1             8
03                       1 2           1     1 1         1       7
04               1       1       1 1     1 1                 1 1 8
05             1     1               1                           3
06 1       2         1     1 1             1 1 1 1     1   2   1 14
07     1                           1 2     1   2   2     1 1     11
08 1   1         1             1   1         1           1     1 8
09   2 1 2         1       1                       1             8
10                                         1                     1
11                 1     1 1   1                         1       5
12             1 1     1 1   3                                   7
13   1                     1                                 1   3
14       1 1           1 1       2         1                   1 8
15 1 1 2       1     2 1               1       1 1   1   1 2     15
16         1   1   1 1                                         1 5
17               1   2 1 2                           1     1 2   10
18 1 1     1 1   1     1         1             1         2     1 11
19           1           1       1   1 1 1           1       1   8
20         1         1                 1             1           4
21                       1 2         1   1                       5
22 3   1         1                         1                   1 7
23     1   1 1               1     1   1         2       1   1   10
24                 1           1         1         1             4
25   1     2 1   2                                     1   2   1 10
26   1       2 1         1     1 1   1     1     1           1   11
27                   3   1 1     1 1       1         1 2         11
28   1             1 1 1   1     1   1         1               1 9
29                               1         1 1     1   1   1   1 7
30   1   1           2 1         1   1 1             1   3       12
31         1   1   1                       1 1       1     1     7
32               1   1 1     2             2           1         8
33     1     1     1   2   2             1                 1 1 1 11
34   1     1   1 1                   1           2   1     1     9
35 1 1     1 1               1                                 1 6
36                           2   1           1       1           5
37                 1 1         1   1     1     1                 6
38 1     1     1                 1       1         1     1 1     8
39     1 1   1   1 1         1 1       1     1 1   1             11
40   1       2     1                       2     1 2             9
41             1               1   1   1 1     1 1       1       8
42             1     1 1             1     1     1               6
43   1 1   1   1                         1                       5
44 1     1       1                 1   1         1 1 1       2 2 12
45 1       1   1                                 2       1 1   1 8
46       1           1           1   1   1 1           2 1       9
47                           1       1         1   1 1       1   6
48                             1             1       1           3
49     2 1   1 1         2       1         1       1     1       11
50                 1   1                                 1   1   4
51   1       1           1   1     2 1           1           1   9
52 2   1 1               1 1 1     1 1   1                 1     11
53       1 1 1       1         1                                 5
54 1   1       1       1   1   1               1               1 8
55         1           1           1     1         1         1   6
56   1     1     1                   1     1   1   1       1     8
57       1 1 1 2                         1 1       1 1 1       1 11
58   1       1                           2   1 1                 6
59     3                       1                 1         1     6
60     1     1   1             1 1     1     1         2 1       10
61               1             2   1                       1     5
62     1       1 2 1   1               2 1                 1     10
63   1   1                 1   1           1   2       1     1   9
64 1 1   1       1                 1 1                           6
65         1     2 1     1     1       1         1   1 1         10
66                           1     2     1   2         1   1   1 9
67   1         1         1   2         1       1   1         1   9
68     1   1 1         1         1     1   1                   2 9
69 1     1     1 1     1 1       1 1       1 1   2     1     1   14
70                         1 1     1 1 1         1       1   1 1 9
71             1           1                   1           1 1   5
72         1   1 1       1       1     1   1                 1   8
73 1   1           1 1 1     1 1     1 1     1   1 1   1   1     14
74                         1     1   1         2         2   1   8
75   1   1     1         1   1   1 1 1 1 1 1         1 1         13
76 2       1 1     1         1 1 2 1     1   1       1           13
77 1                           1     1                 1         4
78 1       1     1                   1     1 1               2   8
79 1                   1             1 1         1   1   1   1   8
80     2   1 1 1           1   1   1   1   1     1 1 1           13
81       1 1                     1     1             1     1   1 7
82 1 1             1 1 1 1         1 2 1     1     1 1 1         14
83       1     1   1       3                       1   1 1   1   10
84   1   1 1 1     1 2   2               1     1   1             12
85       1         1         1   1 1 1     1   3           1     11
86     1         1                               1               3
87       1   1         3   1       1         1       1           9
88             1         1               1   1   1     1       1 7
89   1         1                     1       1 1     1         2 8
90           1     1   1   1 2 1 1       1   1       1           11
91 1         1 1     1         1   1   1     1 1   1 1 1       1 13
92       1   1     1   1   1   1 1                     2 1       10
93 1   1 1   1     1           1         1       1 1 1   1     1 12
94         1     1 1         1                                   4
95   2   1               2     1       1     1   2 1   1 1   1   14
96   1   1         1       1 1 1         1         1   1         9
97                 1 1     1           1 1             1         6
98     1           1 1 1 1     1   1         1                   8
99       1       1                           1 1         1 2 1   8
loading
Đang tải dữ liệu...