XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMN

  Ngày
\
Cặp số
26
-
8
27
-
8
28
-
8
29
-
8
30
-
8
31
-
8
1
-
9
2
-
9
3
-
9
4
-
9
5
-
9
6
-
9
7
-
9
8
-
9
9
-
9
10
-
9
11
-
9
12
-
9
13
-
9
14
-
9
15
-
9
16
-
9
17
-
9
18
-
9
19
-
9
20
-
9
21
-
9
22
-
9
23
-
9
24
-
9
25
-
9
Tổng
00     1           1       1         1     1   1   1 1           8
01     1     1         1 2   1           2 2   1 1               12
02   1   2 1     1         1 1   1         1                     9
03 1       1       1       1     2       1                   1   8
04     1                           1   1     1                 1 5
05               1   2     2 1                   1       1       8
06   1                       1 1       1         2 1           1 8
07             1     1             2       1 1           1       7
08             1 1       1       1 1       1     1 1     1       9
09               1         1   1                   1   1 1     2 8
10         1 1     2                 1       1   1   1         1 9
11             1   1 1 1     1               1 1   1     1     1 10
12   1 1         1                     1       1 1 1 1 1     1   10
13 1         1           1           1     1       1     1 1 1   9
14       1   1 1   1     1       1 1       1 1     1     1   2   13
15     1         1           1 1 1 1     1 1   1 2     1         12
16     1           1       3       1 2                           8
17                                                 1         1   2
18                                 2   1           1   1         5
19             1 1 1         1 1   1     1                       7
20 1   1                 1   1   1       1                 1     7
21 1       2                                     1   2     1     7
22               2 2 1     1   2 2   1           1     1 1       14
23 1   1       1       1   1 1   1   1       1             2 1   12
24           1                 1 1     3       1                 7
25                 1 1 1     1           1         1   1         7
26           1         1 1         1         1     1     1       7
27     1               1       1               1               1 5
28                 1   1 1   1     1     1             2         8
29           1         1                       1             1   4
30 1   1   1             1   1           1   2 2 1         1   1 13
31   1       1   2 2           1   1         1               1   10
32             1               1             1 1     1           5
33 1       1 1         1 1     1           1     1               8
34             3           1           1           1         1   7
35   2         1 1         1 1   1       1           1   1   1 1 12
36           1 1         1         1     1   1           1     1 8
37 1 1   2     1               1     1         1 1               9
38 1     1             1               1                 1       5
39 1 1 2           1                   1   1 1   1       1     1 11
40               1 1     1           1 1 1     1       1         8
41       1     1           1 2 1   1                     1   1   9
42                                                   1         1 2
43 1 1       1             1   1 1           1 2       1         10
44               1 1       1                 2 1         1 1     8
45 1                         1     1         1 1     2           7
46             1   1     1           1             1   1   1   1 8
47       1         1 2                         1                 5
48               1               1   2   1                       5
49   2         1     2                             1   1 1       8
50   1   1       1     1                             2     1     7
51                                 1     1   1   1               4
52 2 1                 2                               1   1 1   8
53         1             1     2 2         1                     7
54     1     1   1         1         1     2       2   1   1   1 12
55     1 1           1                   3     1         2   2   11
56       2 1                     1         1     1         1     7
57 1                 1       1         2               1     1   7
58 1 1 1       1   1   2                   1                 2   10
59     1   1 1         1   1           1 1                       7
60   1   1     1     2 2     1       1 2 1           1     1     14
61             1 1         1 1           1       1               6
62       2 1 1         1 1   1 1       1             1   1 1     12
63               1   1     1   2           1   1                 7
64   1                 1     1                               1 1 5
65 1       1   1   1 1                           1   1   1       8
66   1   1   1           1                   1         1         6
67       1 1 2         1       1 2                 1     1 1   2 13
68     1   1                   1     1             1   1       1 7
69 1     1     2         2   1   1     2         1 2             13
70       2   1           1               1             1   1     7
71         1   1   1 1                             1   1       1 7
72 1     1     1               1   1             2   2   1 1 1   12
73     1   1 1             1         1 1   1         1 1   2     11
74                   1     2 1 1           1   1   1           1 9
75 1 1     1     1               1           1     1       1     8
76         1 1   1 1     1       1       1 1   1     1           10
77                     1 2                 2         1       1   7
78     2         1                                               3
79         1     1   1     1             1               1       6
80     1 1 1   1     1       1                             1     7
81 1       1               1       2         1 1 1               8
82   1               1 1             1 1                         5
83   1   1   2       1 1       1   1             1   1           10
84         1 1   1                   1     1                     5
85   1     2     1   1   1         1         1             1   1 10
86   2     1                     1                 1   2 1       8
87           1           1     1 1   1               1   1 1 1   9
88 1 1       1                     1   1       1                 6
89     2   1   1         1     1       1   1     1     1         10
90 1 1 1     1                     1 3     1 1 1   1             12
91 1     1     1 1   1   1                   2       1 1         10
92                                         2 2 1       2       1 8
93 1     1                   1   1                         1   2 7
94                   1     1             1                 1     4
95   1 1 1   1       1   1         1 1 2 1     1     2       2   16
96   1                 1         1   2           1     1 1   1 1 10
97     1                       1   1 1           1   1     1 1 1 9
98       1         2   1     1     1 1   2         1             10
99 2   1   1     1 2 1 1   1 1   1     2             1   1 1 1 1 19
loading
Đang tải dữ liệu...