XSKT Bạch thủ MN Cầu XSMN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Nam

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMN

  Ngày
\
Cặp số
16
-
1
17
-
1
18
-
1
19
-
1
20
-
1
21
-
1
22
-
1
23
-
1
24
-
1
25
-
1
26
-
1
27
-
1
28
-
1
29
-
1
30
-
1
31
-
1
1
-
2
2
-
2
3
-
2
4
-
2
5
-
2
6
-
2
7
-
2
8
-
2
9
-
2
10
-
2
11
-
2
12
-
2
13
-
2
14
-
2
19
-
2
Tổng
00 1       1     1   1               1     1             1   1   8
01     1     1   1   1 1               1       2   1             9
02 1         1       1   1   1 1     1       1     1 1 1 2 1 1   15
03   1     1       1           1 1 1   1 2                       9
04     2       1 1           1     1 1 1   2 1 1     1         1 14
05   2     1             1           1               2 1     1 1 10
06 1 1                                 1       1     1       1   6
07 2           1                           1                     4
08   1 1 1   1 1           1           1               2       1 10
09   2             1 1           1       1                     1 7
10                 2       1     1     1               1         6
11 1         1   1 1   1 1         1         1   1               9
12                 2   1 1                 1   1   1   1     1   9
13                                           1   1       1       3
14     1       3       1               1                         6
15     1     1           1   1   1     2       1 2   1       2   13
16 1           1         1           1               1           5
17     1         1 1   1 1   1     1         1 1                 9
18       1 1   1           1                 1                   5
19                   1   1               1               2     1 6
20 1                   1 1     1                   1       1 1   7
21       1       3   1   1 1     1               1     1         10
22   1       1 1   1 1     1     1   1               1 1   1     11
23     1                         1   1 1                   2     6
24 1                         1 2           1               1     6
25           1             1         1   1     1 1 1   1 1 1     10
26             1   1 1 1     2               1   1           1   9
27                 1       1     1     1         1     1         6
28   1     2   1       1                 1                   1   7
29 1     1       2       1 1   1     1     1     1       1     2 13
30               1     1             1   1           2           6
31       2                     1           1               1     5
32         1         2 1     1           1 1   1     1           9
33       1           1   1   2     1     1   1           1       9
34 1 1   1               1 1           1                         6
35                 1   1 1   1 1         2         1     1 1   1 11
36   1     1 1 1     1             1         1         1         8
37 1   1 1 1                 1               1         3         9
38 2       1                   1         2       1   1       1 1 10
39     2     1     1         1                     1     2       8
40       1         1           1   1   1             1           6
41                   1       1       1     1     1           1   6
42   1             1       1       2               1 1         1 8
43           2     1   1   1     1       1     1                 8
44       1 1         1 1           2             1             1 8
45               1     1   1 2                                 1 6
46                 1 1 1       1 1                               5
47     1               1     1 1 2                   1           7
48           1   1               1   1       1   1               6
49       1   1     1       1   1       1                   2     8
50             3         1 1 2   1 1       1   1   2 1   1   1   16
51       1 2       1       1     1 1         1             1   1 10
52     1     1 1                               1 1         1 1 1 8
53 1   1   1             1   1   1       1 1     1 1   1   1     12
54           2 1     1           1           1     2 1         1 10
55   1 1   1     2 1               1       1   1 1           1 1 12
56       1     1 1 1           1           1       1       1     8
57       1       1 1         1 2       1                   1     8
58                                           2           1       3
59                 1                                   1         2
60 1 1         1   1             1   1       1 1 1       1   1   11
61       1               1                       1             1 4
62     2 1 1 2   1 1 1         1     1           1   1 1         14
63   1     2           1               1               1   1     7
64                     1 1             1   1   1     1       1   7
65             1               1         1                       3
66 1           1                   1         1     1 1 1 2 2     11
67 1           1     1                 1 1 1           1         7
68                   1               1             3   1         6
69   1                               1     1                     3
70   1     1 1     1         1 1 1 1 1           1               10
71   1   1   1 1                   1     1 1 1               1 1 10
72       1       1     1 1 1 3       1         1                 10
73               2               1 1 2     1 1 1     1       1   11
74                               1 1 1   1             1         5
75       1           2         1 1   1 1 1       1             1 10
76   1 1   1 1             1           1         1     1   1     9
77 2 1     1       1   1           1   1   1   1 1 2     2   1   16
78             1 1                         1               1     4
79   1   2               1             2 1     1 1     1 1     1 12
80   1       1 1       1 1         1 1       1 1   1 1 1 1 1     14
81                     1       1               1   1 1 1         6
82 3             1       2       1                           1 2 10
83   1 2                 1     1   1   1 1       1   1           10
84             1                 1 1   1   1   1             1   7
85 1     1 2 2 1           1   1       1   1 1   1       1       14
86     1   1             1 1     1   1     1 1                   8
87 1   1                   1         1                     1 1   6
88               1         1 1   1 2     1   1 2     1   1       12
89   1               1           1 1     1           1     2     8
90           1         1   1             1                       4
91     3 1 1         1 1 1     2   1       1             1     1 14
92               1   1                         1           1   1 5
93   1               2 1 1               1   1 1   1     1   1   11
94   1 1 1   1             2 1             1       2         1   11
95 1       2           1   1                 1     1     1 1 1   10
96 1         1         1   1   1               1             1   7
97   1   1           1               1     1       1             6
98     1         1         1         1 1     1   1     1       2 10
99       1       1             1         1   1       1   1     1 8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...