THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

  Ngày
\
Cặp số
8
-
1
9
-
1
10
-
1
11
-
1
12
-
1
13
-
1
14
-
1
15
-
1
16
-
1
17
-
1
18
-
1
19
-
1
20
-
1
21
-
1
22
-
1
23
-
1
24
-
1
25
-
1
26
-
1
27
-
1
28
-
1
29
-
1
30
-
1
31
-
1
1
-
2
2
-
2
3
-
2
4
-
2
5
-
2
6
-
2
11
-
2
Tổng
00     1         1     1   1                         1         1 6
01 1           1         1   1   1   1   1             1         8
02         1 1                 2   1         1 1                 7
03                 1   2 1     1 1     1 2 1       1             11
04   1   1           1   1         1 1 1             1     1 1   10
05 1       1                     1     1       1           1   1 7
06         2   1   1   1       1         1 1             1       9
07     1                 1             1 1     3 1   1 1       1 11
08                 1   2       1           1   1         1       7
09           1         1 1       1   1     1       1         1   8
10 1         1     1 1   1   1     1     1       1               9
11             1             1       1       1   1               5
12         1     1                 1     2                       5
13           1 1                                     3     2     7
14       2 1     2   1       1 1                 1   2           11
15     1           1           1                 1       1       5
16 1 1                 1               1       1                 5
17     1 1       1   1 1 1       1                 1           1 9
18 1 1   1   1   1     1 1                           1 1         9
19 1       1     1   1     1       1     1   1     1     1     1 11
20       1                   1       2         1   1 1           7
21             1 1     1 1       1         1 1                   7
22 1 1 1   1   1       1                 1                 1     8
23 1         1     1   1           1           1   1     1     1 9
24   1   2             1       1       1   1 3             1     11
25                   1     1   1           1     1       1   1 1 8
26       1       1         1         1     1                     5
27                           1           1                   1   3
28         1       1     2   1     1     1 1   1   1 1   1     1 13
29     1             2     1 1     1   1   2 1   2           2   14
30 2                           1     1                           4
31           1 1             2   1 1     1   1 1 1   1     1   1 13
32 1     1 1     1   2     1           2               1     1   11
33       2                 1       1 1   2 1         1 1     1   11
34             1 1   1 1 1   2     1                   3         11
35     1     1     2               1   2                         7
36 1 1 1 1         2           1     1             1 1 1 1       12
37 1 1     1 1             1                         1     1   1 8
38   1                   1           1 1     1   1 1       1 3   11
39 1     1           1 1                 1     1 1 1 1 1 1       11
40           1 1   1       2         1                     1     7
41           1 1     1     1   2                   1             7
42   1               2                               1           4
43 1       1               1                         1           4
44     1 1     1         1 1                       1   1 1     1 9
45 1       1                   2           1               1   1 7
46       1     1   1             1                           1   5
47   1   1         1   1                 1     1           1   1 8
48 1         1                     1     1   1                   5
49               2     1           1 1 1                     1 1 8
50   1     1               1     1 2     1       1   1   1   2 1 13
51         1                 1 1   1       2     1               7
52   1       1 3     1       2     1   1 1 1   2   2     1 1     18
53 1           2     2     1       1 2             1             10
54 1   1   1             1 1 1       1       2     1           1 11
55                         1 1                 1     1 1 1       6
56   1 1     1   2     1                   1   1       1     2   11
57                 1           1               1     1           4
58           2                             1   1         1       5
59         1 1       1       1                 2     1   1   1   9
60             1           1             1             1     1 1 6
61   1         1       1       2             1   4         1   1 12
62   1 2                     2             1 1     1   1         9
63                   1         1           2       1             5
64   1     1     1 1 1           1       1     1         1   2 1 12
65                                   1       1               1   3
66     3     1 1                       1 1   1 1           1     10
67   1                   1       2     1               1 1       7
68       1       1       1           2         1       2         8
69       1                           2                   1       4
70                   1   1 1 1 1                 1     1         7
71   1     1                   1     1     1     2 1 1           9
72     1 1         1     1 1                 1       1   1       8
73         1 1   1             1               1         2 1   1 9
74   1             1             1               1     1   1 1   7
75         1       1                   1               1   1     5
76 1     1 1     1       1           1                   1       7
77 1   2 1   1 1 1     1         1             1   1 1     2     14
78   1             2         1           1 1     1         1   1 9
79         1     1 2           1       1     1           1       8
80 1   1           1 1     3     1           1   1 1     1 1     13
81 1   1     1       2 1         1 1   1     1             1   1 12
82             1             1   1 1       1                     5
83   1       1                   2 1     1           1     1     8
84   1 2 1     1 1   1 1           1   1         1       1   1   13
85 1                   1 1   1       1 1       1               1 8
86         1   1           1 2             1 1             1     8
87       1         1   1       1   1             1 1             7
88   1       1             1     1     1     1       1   1 1     9
89   1     1 2   1 1     1 1     1 1               1   1         12
90   1   1   1       1           1           2     1             8
91     1 1       1       2                                     1 6
92                       1       2       2 1 2     1     1   1 1 12
93 1   1       2       1         1     1               2   1   1 11
94   1 1   1     1       2   1 2 1 1 1                 1     1   14
95   1 1         1         1           1               1         6
96 2               1                               1           1 5
97             1                   1 1 1                     1   5
98       1   1         1             1 1         2     1         8
99         1     1               1     1   1       1             6
loading
Đang tải dữ liệu...