THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

  Ngày
\
Cặp số
25
-
8
26
-
8
27
-
8
28
-
8
29
-
8
30
-
8
31
-
8
1
-
9
2
-
9
3
-
9
4
-
9
5
-
9
6
-
9
7
-
9
8
-
9
9
-
9
10
-
9
11
-
9
12
-
9
13
-
9
14
-
9
15
-
9
16
-
9
17
-
9
18
-
9
19
-
9
20
-
9
21
-
9
22
-
9
23
-
9
24
-
9
Tổng
00     2     1   1 1           2   1 1     2     1 1   1         14
01     1     1         1         2   1     1               1   1 9
02         1     1                 1         1 1                 5
03         1     1 2     1   1 1   1 1 1 1         1   1 1 1     15
04 1         1     1         1 1 1                   1 1   1   1 10
05                     1 1     1 1 1       1     1   1           8
06     1 2 1   1 1         1 1   1       1   1     1           1 13
07 1 1     1     1                   1   1               1     1 8
08     1   2     1         1           1                     1   7
09           1 1             1 1     1 2 1   2     1   1 1 1     14
10 1 1         1     1   1                   1     1 1     1     9
11         1                   1 1             1   1     1       6
12 1   1           1 1 1     2     1   1 1                       10
13   1   1           2               1     1 1             1   1 9
14     1     1           1 1         1 1                     1 1 8
15         1                               1   1             1   4
16   1 1           1   2     1 1   1         1 1 1             2 13
17 1   1                                           1 1 1       1 6
18 1                         1             1             1       4
19               1 1                 1 1           1   1         6
20           1     2   1     1   1     1 1   1                   9
21                         2 1 1               1       2         7
22                   1   1       1                       1 1 1   6
23 1     1   1               1             1           1     2 1 9
24     1                         1   1 1     2       1   1       8
25   1       1                       1     1       1             5
26   1           2 1 1 1       1 1     1     1         1         11
27             1     1       1                 2 2               7
28   1   1         1     1   1                     1 1           7
29       1         1 1             1     1         1         3   9
30   1       1       1   1         1                   1     1 1 8
31 1       2             2 2                     2               9
32     1                 1 1               1         1   1       6
33           1 1                         1             1 1   2   7
34           1     2       1             2 1                     7
35           1                 1         1         1 1         1 6
36             1           1             1       1   1 1 1   1   8
37 1   2 1   1   1         1         1         1     1     1 1   12
38   1   1     1                       1     1                   5
39   1             1 1           1   1     1   1     1       1   9
40 1 1 1                     1   1                   1           6
41   2     1                         1       1 1       1       2 9
42   1   1   1   1     1 1 1 2   1         1   1 1 1         1   15
43                 1 1 1   1   1                     1           6
44           1 1           1             1 1   1     1   1       8
45     1 2     1 1                 1     1 1           1     1   10
46 1   1 1 2 1       1               1         1       1 1       11
47       1 1       1           1   1 1   1     1             1   9
48                       1           1       2             1     5
49       1 1   1       1                     1     1 1 1       1 9
50                       1     1               1 2         1     6
51   2 1           1                   1 1               1 1     8
52         1           1 1     1       1     1                   6
53 2   1                   1             1 1       2         1   9
54       2             1           1       1                     5
55 1 1 1         2   1 1   1       1           1 2 1       1   1 15
56       1                           1   1           2   1 1     7
57             1       2     1   1 1   1                     1   8
58   1       1           2             1   1     1 1       1     9
59   1 1                   2     2         1   1 1   1     1   1 12
60   1     2       1                                   1 1     1 7
61 1 2 1                   1     1   1 1                 1       9
62         1   1     1                   1     1   1         1   7
63                     2           1       1   1     1           6
64 1   1                       1   1   2   1           1         8
65     1       1         1       1 1     1                 1     7
66   1                                 2 1       1               5
67             1         1 1         1       1   1   1   1       8
68         1             1     1         1         1       2   1 8
69       1 1               1   1   1   1       1   1             8
70       2       1           1 1             2   1       2       10
71 1     1   1   2                 1     2 1     1         1   2 13
72 1   1         1       1   1   1 1 1 1         2           1   12
73   1       1 1 2 1   1 1   1     1                   1         11
74       1           1                             1   1     1   5
75           1 1 1       1           2     1                     7
76   1     1         1       1 1                   2   1       1 9
77 1                 1 1 1         1                       2   3 10
78   1   1     1     1           1               1               6
79             2   1 1 2         1 1     1     1         1       11
80         1 1         1   1   1     1       1 1         1 1 1   11
81 1             1         1   1 1             1                 6
82 1           1 1   1 1         1 1       1 1 1       1   1     12
83           1 1             1 1   1     1   1 1                 8
84       1                           1                   2 2     6
85             1   2         1 2                 2     1 1     1 11
86       1       1               1         1 1                   5
87 1 1         1 1 1 1   1         1           1     1 1     1   12
88               2   2 1             1             1   1       1 9
89     1 1     3               1                 1   2           9
90 1   1   1 1           1             1             1           7
91     1             1             1   1 1         1       1     7
92           1                   1 1   1   1 1     1     1       8
93                 1 1 1         1     1     1   1               7
94 1     1             1   1           1     1           1   1   8
95             1   1     1   2                                   5
96 2       2 2               1             1     1     1         10
97         1         1   1 1                         1     1     6
98 1         1     1 1       1 1               1     1           8
99                     1   2     1   2               1   1   1   9
loading
Đang tải dữ liệu...