THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
26
-
3
27
-
3
28
-
3
29
-
3
30
-
3
31
-
3
1
-
4
2
-
4
3
-
4
4
-
4
5
-
4
6
-
4
7
-
4
8
-
4
9
-
4
10
-
4
11
-
4
12
-
4
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
18
-
4
19
-
4
20
-
4
21
-
4
22
-
4
23
-
4
24
-
4
25
-
4
Tổng
00             3   1 1     2 1   2       2       1   1     1 1   16
01           1   1     1 1         1 1   2     1 1 1         1 1 13
02     1             1               1               1           4
03     1           1 1     1       1   1             1         1 8
04           1     1     1     2 2 1       1             1   3   13
05       1 1 1 1     1 2     1             1         1           10
06           2   2 1           2 1   2                 1         11
07 1       1           1                       1   3       1   1 9
08   1   1           1       1         1 1         1   1         8
09           1 1                 1           1     1             5
10 1     1         1     1         1 1             1 1 1   1     10
11                             1 1 1 1               1           5
12   1         1       1           1     1           1           6
13     1   1                     1     1 1   1 1         1       8
14     1                   1         1   1     1                 5
15     1 1                       1     1 1 1               2 1   9
16     1 1   1 1             1               1 1 1       1     1 10
17 3                 2                 2         1           1   9
18             1   1           1   1                         1   5
19       2         1         1               1       1   1   1   8
20   1   1                   1 1                   1 1     1     7
21   1     1         1   1     1           1     1       1       8
22       1 1             1 1                     1               5
23 1   1     1 2                     1     1 1         1         9
24 2 1 1         1       1           3     1 1   2 1           2 16
25       1 1   2             1   1 2 1                   1 1   1 12
26 1     2           1                     1       2 1 1         9
27 3             2 1 3       1   1 1           1 1   1       1 1 17
28     1                                             1 1 1 1     5
29   1     1     1 1         1       1           1 1     1       9
30 1   2         1   1 1   1   1             1   1     1       2 13
31 1   1                 1       1 1   2           2             9
32         2         1                                 1 1       5
33 1             1       1 1   1         1 2 1   1     1 1       12
34           1   1   1 1         1 1                   1 1       8
35 1       1       1 1 2     1               1                   8
36                   1 1 1         1         1               1   6
37             1 1       1             1   1   1 2               8
38                                   1 1   1               1     4
39 1       2   1       2       1   1                 1 1       1 11
40   1               2         1       2             1           7
41                 1       1               1   1               1 5
42         1             1                 1 1     1       1 2   8
43 2         1     1             1 1   2   1                     9
44                               1             2 1     1       1 6
45   1 1       2 1         1     1     2   1     1     1         12
46   1     1           1             1       3 1                 8
47         1     1       1 2           1       1                 7
48 1 1     1     1     1   1 1 1               3 2   1           14
49   1 1           3   2       1                         1     1 10
50       1   1             1                       1         1   5
51                       2             1 1   1             4     9
52                 1       1     1   1 1         2             1 8
53               1     1     1 1         1   1 2   1   1   1 1 1 13
54                           2 1                                 3
55 1                 1             1       1     1   1     1   1 8
56     1   1   1     1     2   1         1           1   1 1     11
57   1 2             1 1 1     1       1                         8
58   1         1 1   1               1   1   1   1   1   1       10
59   2   1       1     1   1 1 1           1           1   1     11
60         1 1       1 1                   1   1   1     1 1     9
61                 1                             1     1     1   4
62   1       1       1           1 1   1 1   2                   9
63 1               2             1 1 1       1     1   1 1   1   11
64       1               1 1 1   1       1 1                     7
65       1   1   1 1                 1     1     1 1             8
66 1   1   1   1         2   1             1 1       1           10
67   1             1     2           2       1 1       1       1 10
68                       1       1       1             1       1 5
69 1     1           1 1                     1         1       1 7
70       1   1     1                           1         2     1 7
71         1           1                             1       3   6
72           1                   1                 1     1 1 1   6
73   1       1           1                 1 1             1     6
74 1 1 2 1                     1 2     1       1               1 11
75 1   1               2     2 1   1     1             2       1 12
76     1     1             1     1                 1       1   1 7
77       1     1             1       1                           4
78   1 1 1     1 1             1   1             1     1     1   10
79   1 1   1     1       1     1         1           2   1 1     11
80               1         1           1 1             1         5
81           3       1               1   2 2                     9
82         1     1                                       1   1   4
83     1                     2 1   3           1                 8
84     1         1 1         1       1 1 1                       7
85           1 1 1       1     1   1     1 1                     8
86       1   1         1       2     1     2 1     1   1 1     1 13
87         1                 1   1 1                         1   5
88   1         1       1             1         1           2   1 8
89                         1     1             1       1 1       5
90   1                   1 2           1           1 1 1         8
91             1 2                 2     2           1   1       9
92   2           1 1       1                             1 1   1 8
93   2   1 1 1             2           1       1                 9
94       1               1               1       1 1 1     1     7
95       2 1 1     2     1   1         1       1   1 1       1   13
96         1   1                     1       1 1 1   1   1   1   9
97 1         1             1 1                                   4
98     1 1   1 1       1     1                     1     1       8
99         1   1   1                         1               1   5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...