THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
26
-
4
27
-
4
28
-
4
29
-
4
30
-
4
1
-
5
2
-
5
3
-
5
4
-
5
5
-
5
6
-
5
7
-
5
8
-
5
9
-
5
10
-
5
11
-
5
12
-
5
13
-
5
14
-
5
15
-
5
16
-
5
17
-
5
18
-
5
19
-
5
20
-
5
21
-
5
22
-
5
23
-
5
24
-
5
25
-
5
26
-
5
Tổng
00             1 2     1   1 1       1           1 1 1           10
01               1     1 1       1       1     1                 6
02 1       2         1       1               1 1               1 8
03 1   1           1       1             2     1         1   1   9
04   2       1 1         1       1   3 1                   1     11
05           1     1 2                 1             1   1       7
06     1         2     1 1             1       1           1   1 9
07   2 1 1 1             1   1           1     2   1             11
08                         1   2     1   1 1 1     1           1 9
09           1     1                                       1     3
10             2         1       1   3 1     1 1 1 1         1   13
11           1 1             1   1                 1 1 2         8
12 1                 1   1     1         1               1 1     7
13 2       1                       2 1       1   1           1   9
14                   1     1     1 1               1   2 1       8
15   2   1       1   1     1 1     1             1               9
16                 2     1 1   1       1     1           1   1 1 10
17   1                       1       1     1 2   1       1 1     9
18 1 1   1   1       2               1     1   1 2           1   12
19       1         1 1         1 1       1         1     1       8
20                   1   1 2 1   2           1   1 1 2     1   2 15
21   1 1   1                   1           1                 1   6
22 1             1     1                     1   2             1 7
23   1 1   1 1   1                 1           1       1         8
24     1   1 1                                                   3
25           2     1     1 1                   1 1     2 1       10
26       2         1                     1 1 1       1 2 1     1 11
27             1     1     1     1       1 1               1     7
28                                       1           1   1 1     4
29   2   1 1             2         1           1   1             9
30 1             1     1             1         1                 5
31           1   2                             1         1       5
32     1 1     1   1                   1                   1     6
33         1           1 1     2       2       1           1 1   10
34         1 1                     1 1         1       1       1 7
35   1               1     1       1 1 1   1 1 1                 9
36   1   1                               1     1             1   5
37           1         1                                         2
38     1 2       2   2   1         1 1 2 1 1         1           15
39 1 1     1 2         1     1 1                     1       1   10
40   1   3   2     1   1     1   1           1 1 1     1 1       15
41       1     2     1   1   1 1 1         1       1 1     2 2   15
42     1                   1               2 1 1 1     2       1 10
43     1       1         1 1           1   1             1     1 8
44         1         1       1   2   1   1         2     1 1   2 13
45         1   2   1     2 1           1   1         1       1 1 12
46 1                     1 1     1 1           1             1   7
47             1                   1 1           1       1       5
48   1 1                 1                 1         1   1       6
49 1         1 1   2           1 1     1 1 1         1   1       12
50 1           1 1           1     1 1   1   1   1             1 10
51             1 1 1 2 1           1 1     1   1   2     1       13
52 1       1     1           1   1   1   1             1         8
53                     2 1 1                   1             1   6
54             1 2       1       1         1         1   1       8
55   1                       1   1                               3
56                 1               2 1 1           1           1 7
57 1     1       1                     1     1                 1 6
58   1               1 1         1         1         2           7
59         1   1     1                                         1 4
60                 1                     1               2   1   5
61 2 1       1   1 1                     1   1     1             9
62         1       1               1         1 1         1       6
63       1 1           1   1     1     1 1       1 2         1 1 12
64       1   1       1 1     1         1   1     1               8
65 1     1     1 1 2                     1 1                 1   9
66                                   1     1   1             1   4
67             1 1                 1             1         1   1 6
68 1   1 1         1           1             1             1     7
69       1                     1       1         1       2       6
70     2   1     1 1       1     1 1         1                 1 10
71     1 1     1     1   1       1 1         1       1         2 11
72           1               2     1     1         1         1   7
73 1   1 1                 1         1   2   1         1   1     10
74                     1 1   1 1           1       1             6
75     1   2           1       1   1   1         2 2   1 1 1 1   15
76 1 1     1 2 1     1     1 1                     1 1 1       1 13
77   2 1       1 1                           1       1 1         8
78             2       3         1               1     1     1   9
79                 1                         1         1   1     4
80     1   1     1             1                     1 2 1       8
81 1 1   1             1   1   1 1   1     2       1           1 12
82 2       1                                 1   1 1             6
83       1 1     1 2     2             2               1   1     11
84                               1     1             2           4
85             1   1       1       1     1   1   1         1 1   9
86   1                   1               1 1           1         5
87     1 1                   1 1         1       1     1         7
88   1                 1   1       1 1                     1   1 7
89 1 1     1 1 1     1         1   1   1       1     1     2     13
90           1         1     1 1   1       1   1     1     1 1   10
91                         2     2             1   1       2 1   9
92       1 1                 1     1 1                           5
93 1   1             1     1 1         1         1   2           9
94     1     2   1   1         1                 1   1   1   1   10
95                     2 1 1 1         1   1                   1 8
96     1           1         2 1                       1     1   7
97 1   1   1 1       1 1             1 1     2     1       1     12
98     1               1       3                       1         6
99 1   2                     1 2   1     1                   1   9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...