XSKT Bạch thủ MN Cầu XSMN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Nam

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMN

  Ngày
\
Cặp số
22
-
10
23
-
10
24
-
10
25
-
10
26
-
10
27
-
10
28
-
10
29
-
10
30
-
10
31
-
10
1
-
11
2
-
11
3
-
11
4
-
11
5
-
11
6
-
11
7
-
11
8
-
11
9
-
11
10
-
11
11
-
11
12
-
11
13
-
11
14
-
11
15
-
11
16
-
11
17
-
11
18
-
11
19
-
11
20
-
11
21
-
11
Tổng
00       1 1 1 2         1             1 1     1         1 1 1   12
01           1                 1   1           1   1             5
02     1       1   1 2       1 1             1         1   1 1   11
03 1     1         1       1     1                     1   1     7
04     1     1                     1   1     1   1               6
05 1     1             1 1             1         2     1   1     9
06     1     1     1       1                   1       1 1       7
07 1         1   1             1 1                 1             6
08                 1       2               1           1   1   1 7
09 1       1           2         2   1                 1   1     9
10   2           1         1   1         1 1     1 1         1   10
11                 1 1     1 1   1       2     1                 8
12     1           1 1   1                           1   1   1   7
13     1 1           1       2     1           1 1         1 1 2 12
14       2       1                     1 1   1         1   1     8
15 1                                     1 1     1 2       1     7
16       1         1         1 1   1     1         1 2 1         10
17 1         1 1   1     1       1                   1           7
18     1           1 1             1       1                     5
19               1 1           1               1             1   5
20         1   1   1             1   2     1 1         1 1 1     11
21                   1       1       1 1           1       1 2   8
22       1       1               1 1           1 1       2       8
23 1     1     1     1 1   1   1         1   1         3   1     13
24     1       2 1 1 1 1             1         1   1     1       11
25 1 1 1 1   2         1       2   1   1       1 1       1       14
26                   1 1             1           1   1 1   1     7
27   2       1   2   1   2   1   1 1   1     1             1     14
28 2   1       1   1     1   1 1         1               1     1 11
29               1                   1   1       1     1         5
30               1 1 1 1         1       1 1 1         1 1   2   12
31                         1               1         1           3
32   1                         1     1 1         1         1   1 7
33     1               1   1       1         1 1         1       7
34 1   1   1       1       1                   1                 6
35   1               1           1 1           1                 5
36       1   1     1         1               1 1   1             7
37 1     1                           1           1     1   1 1   7
38         1 1                     3         1           1   1   8
39   1   1       1                         1             1 1     6
40             1               1             1                   3
41     1     2         1 1       1   1         1 1       1 1     11
42                   1   1 1           1                 1   1 1 7
43           3 1 1   1       1 1                     1     1     10
44 1   1   1             1     1     1                   1       7
45 1   1                   1 1 1                     1         1 7
46                 1               1         1   1 1 1   1       7
47               1         1     3 1 1 1 1     1   1   1     1   13
48                                   1           1             1 3
49               1       1 1 1                     1 1 1     1   8
50     1                 1 1 1               1       2 1         8
51         2           1           1     1           1         1 7
52       1     1           1   1       2                     2   8
53 1     1 1 1 2         1     1                 1     1     1 1 12
54             1     1 1               2       1   1             7
55 3 1     1   1       1   1   1 1 1       1     1       3     1 17
56   1             1                         1     1     1     1 6
57             1   1                   1     1   1   1     1 1   8
58         1             2   1     1 1               1 1         8
59 1 1           2       1     1           1       1 2           10
60   1                 1       1   1     3                   1   8
61                       1                     1 2       1 1     6
62   2 1 1 2   1             1 1   1   1           1     1     2 15
63       1     1   1       1         1 1 2                   1   9
64   1 2     1     1           1 1 1   2               1         11
65   1               2           2     1 1   3                   10
66   1           1             1   1       2 2 1               1 10
67         1         1   1                               1 1 1   6
68       1           1 1 1 1     1                   1 1       1 9
69   2           1         1     1     1 1       1         1   1 10
70     2   1     1 1   2                           1           3 11
71       1     1 1   1       1       1     1         1           8
72     1 1     1       1         1         2   2         1   1   11
73   2         1       1 1           1         1 1   1           9
74 1           1   1         1           1 2                     7
75     1                         1   2 1     1 1   1             8
76 1                   1                         1 2             5
77   1     2           1               1   1       1             7
78 1                       2               1   1 1     1       1 8
79 1       1 1         1       1       1 1         2         1   10
80       1     1 1 1               1 1   1 2   1     1           11
81         1         1       2   1                   1           6
82         1           1 1           1   1                     2 7
83                 1                 1                           2
84 1 1   1             1   1 2             1 1   1               10
85       2 3     1   2         1 1       1   1               1   13
86                     1             1       2 1     1 1     1   8
87 1             1 1     1                 1   2     1           8
88   2       1 1         1     1     1                   1       8
89     1 1   2             1 1                         1   1     8
90 1   2     1       2                   1         1             8
91   1   1     2 1 1             1 1                       1   1 10
92   1     1 1         1           1 1             1   1         8
93       1   1           1               1 2       1             7
94           1         1     1 1       1   1     1       1       8
95     1         1         2 2     1                 1     1     9
96         1     1                                               2
97 1   1   1 1           2   1               1   1   1     1 1 1 13
98               1       1 1 1   1 1 2 2   1       1           2 14
99         1         1                       1       1           4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...