THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM

  Ngày
\
Cặp số
6
-
4
7
-
4
8
-
4
9
-
4
10
-
4
11
-
4
12
-
4
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
18
-
4
19
-
4
20
-
4
21
-
4
22
-
4
23
-
4
24
-
4
25
-
4
26
-
4
27
-
4
28
-
4
29
-
4
30
-
4
1
-
5
2
-
5
3
-
5
4
-
5
5
-
5
6
-
5
Tổng
00               1                       1               1       3
01         1             1       1   1   1 1     1 1   1 1       10
02 2 1   1 1             1 1           1     2                   10
03       1                   1 1           1                   1 5
04 1   1       1         1         1         1   1   1 1         9
05   1         1 1           1 1 1                   1       1   8
06 2         2 1 1 2   1   1 3 1 1       1     1                 17
07       1             1 1           1           1   1           6
08 1   1                                     1   1     1         5
09       1   1     1 2 1       2 1   1 1         1               12
10         1       1 1         1       1       1     1           7
11     1 1 2           1     1             1   1         1   1   10
12   1             1 1     2   1           1         1           8
13           2 2       2 1       1       1 1 1   1   1     1 2   16
14   1     1 1                   1 1   1       3           1   2 12
15                                   2 2 1     1   1       1     8
16   1                   1       1 2         2               1 1 9
17 1 1   1 1 2 1             1   1     1 1       1           1   13
18 1   1       1             1     1 1 1   1 1         1   1     11
19               1                 1       2 1                   5
20                 1 1         1                     1       1   5
21 1         1   1     1 1 1                       1       1     8
22                             1                                 1
23 1   1 3   1         1   1   1 1   1         1         1   1   14
24 2   1 1     1       1           2 1     1                     10
25 1 1 1                                   1           1 1       6
26   1   1               1     1         1                     1 6
27                     1 1     1     1         1   1     1       7
28                 2 1     1     1     1   1   1 1       2       11
29     1       2               1 1     1       1   1 1   1 1     11
30           2         1     1   1 1   1 1   1       1 1         11
31   1 1         1     1       1   1   2       2 2               12
32 1     1 1           1 1       1                 2           1 9
33     1       1                   1               1   1 1     1 7
34       1     1     1 1     1           2   1     2 1       1   12
35           1       1                             1             3
36         1     1 1   2   1       1               1             8
37       1 1   1     1             1                   3   2   1 11
38                         1       1   1                   1     4
39               1       1           1   1 1     2     1   1     9
40   1         1       1     1             1             2 1 1 2 11
41 2           1 1       1   1 1               2     1     2   1 13
42   1 1   1       1             1     1           1 1 1 1     1 11
43       1   1     1                   1     1 1   1   1     1   9
44   1     1 1     1       1           2         1               8
45         1         1   1     1           1           1   1     7
46         1     2 1 1     1                 2           1       9
47 1 1         1     1       1   1   2     1             1     1 11
48   1           1         1       1       1                     5
49       1   1                   1               1 1 2 1 2       10
50                   1     1   1           1             1 1   1 7
51         1                 1       1   1     1                 5
52           1     2 1     3 1       1         1               2 12
53       1       1   2                                   1     1 6
54         1           1     1           1 2 1   1     1         9
55                 1 1 1       1 1         1 1     1   1         9
56         1 1 1     1     2                           1       1 8
57     1         1         1 1         1                         5
58     1           1 1   1             1       1 1           1 1 9
59               1       1   1       1                 1     1   6
60     1             1                   3       1   1           7
61     2                       1     1   1                       5
62     1                       1 1             1 1   2           7
63 1     1     1                     1                         1 5
64   1           2   1   1 1 1     1         1       1           10
65           1       1         1   1                         2   6
66                 2         1       1     1     1       2       8
67       1       1     1                                     1   4
68       1 2     1 1         1 1             1       1           9
69 1   1                 1       1 1   2   1 1           2 1     12
70             1 1                                   1 1         4
71 1       1     1       1   1                 1 1 1         1   9
72   1   1                 1                 1       2       1 1 8
73         1   1     2           1       1           1   1 1     9
74                                                               0
75 1     1 1     1 1     1   1 2       1   1                 1   12
76       1     1       1         1 2             1 1 1       1   10
77           1                         1         1 1 1 1   1 1 1 9
78     1       1         1       1   1   1 1         1 1         9
79     1   2       1   1                       1             1   7
80 2     1       1     1         3 2         1     1 1           13
81     1     1 1                         1   1   1     1   1   1 9
82           1           1 2   1     1                           6
83 1 1 1           1 1     1                 2         1         9
84           1       2                   1     1             1   6
85   1           2     1   1     1   1             2             9
86   2 1     2 1   1                     1   1             1 1   11
87   1 1 1       1                 1 2         1         1   1   10
88   1           1     1 1   1 1         1 1   1 1         1     11
89           1           1       1   1       1   1         1   1 8
90 1               2           1         1                       5
91       1     1   1                             1       1 1   1 7
92 1 2                                 3       1                 7
93     2 1     1           2 1     2               2           1 12
94   1     1                         1           1     1   2 2   9
95                       2           1   1     1           1     6
96         1 1           1         1       1           1         6
97         1   1       2     2       1   1 1       1     1     1 12
98 1 1                   1         1     1         2       1     8
99   1 1                                     1         1         4
loading
Đang tải dữ liệu...