XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
Tổng
00       1     1     1                         1                 4
01       1                   1 1       1           1             5
02   1                   1                                   1   3
03               1 1                 1           1       1       5
04 1             1       1               1   1   2               7
05 1                   1                           1           1 4
06         2 1 2                               1   1             7
07                 1 1 1                 1 1   1   1     1       8
08                                               2     1       1 4
09 1     1   1                                             1 1   5
10                             1     1     1                     3
11           1 1     1             1     1                   1 1 7
12           1               1             1                     3
13                     1       1                             1   3
14   1         1         1                 1   1         2       7
15       1     1                     2                           4
16   1         1               1                                 3
17       1   1         1   1     1     1 2           1 1 1       11
18   2                 1           1   1                         5
19                             1           1             1       3
20 1                     1           1   1         1             5
21                 1 1       1   1                 1         1   6
22   1   1     1                   1               1     1       6
23       1     1     1 1         1   1           1           1   8
24       1           1         1           1   1       1         6
25       1     2 1         1   1           1   1   2 1           11
26   1                 1 1           1 1     1         1         7
27         1   1   1           1           1                   1 6
28     1   1             1             1             1           5
29   1   1     1   1                         1       2           7
30           1             1                       1           2 5
31               1         1             1   1 1         1       6
32     1   2         1   1             1                         6
33       1 1     1   1 1 1       1           1           1       9
34 1   1   1     1 1     1           1             1   1         9
35 1               1 1                                     1     4
36               1         1       1         1         1 1 1     7
37                 1                                         1   2
38     1               1   1                     1               4
39   1   1                         1   1       1     1           6
40     1     1                                   1     1         4
41               1 1       1           2   1               1     7
42               1         1 1       1     1       2 1   1     1 10
43               1                 1                             2
44     2                       1                               1 4
45                           1   1   1   1     1         1 1 1   8
46         1                               1 1 1 1               5
47   1           1                 1                 1     1 1   6
48           1             1 1   1                               4
49     1 1   1                                                   3
50         1                                                     1
51           1                     1     2   1   1               6
52   1           1 1             1                               4
53                       1       1 1   2         1     1   1   1 9
54       1           1 2     1                       3           8
55 1   1           1       1   1 1       1           1 1   1     10
56                                   2               1           3
57                 1   1                           1       1     4
58 1 1                                     1   1   1             5
59   1                 1         1           1 1               1 6
60     1             2                               1     2 1   7
61 1                                                             1
62   1     2 1             1 1         1     1               1   9
63                       1                             1 1       3
64                                       1           1       1   3
65                                     1 1               1     1 4
66 1 1   1         1                 1     1         1     1   1 9
67                             1                           1     2
68     1 1               1       1 1             1               6
69 1   1   1 1 1   1     1       1 1       1           2         12
70                       1                     1                 2
71       1         1                                 1   1   1   5
72 1   2 1                       1                               5
73           1       1     2   1       1   1 1                   8
74         2               1                 1   1         1   2 8
75                               1     1           1     1       4
76               1                   1                         1 3
77     1       1             1   1                               4
78                         1       1                   1   1     4
79 1       1 1         1           1   1                   1     7
80           1         1           1       1             1       5
81 2 1                       1           1       1               6
82                                 1     1                       2
83         1 1               2           1   1         1   1 1   9
84         1             1                     1       1         4
85                             1   1             1   1           4
86   1           2         1               1   1       1         7
87 1                   2     1         1     1               1   7
88   1                       1 1                 1           1   5
89     1                     1   1                               3
90                   1             1                   1   1     4
91                       1                                       1
92           1 2     1   1       1     1 1         1           2 11
93                   1         1             1 1 1       1       6
94                 1 1   1     2           1 1 1             1   9
95                     1     1       2       1                   5
96               2         1                                     3
97     1     1   1 1       1 1       1   1         1   1       1 11
98 1                 1         1   1 1         1                 6
99 1   1       1   1         1   1           1   1           1   9
loading
Đang tải dữ liệu...