XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
Tổng
00   1     1                             1                       3
01   1 1                   1                                     3
02                                                               0
03           1       1           1                   1           4
04       1 1       1 1                                           4
05   1 1       2 1             1               1         1 1     9
06       1 1           1 1           1       1     1   2         9
07 1 1     1   1           1               1                     6
08 1                 1     1           1 1     1           1     7
09                                     1 1               1 3     6
10             1 1               2             1 1               6
11             1                 1                 1         1 1 5
12     1                   1                       1     1   1   5
13       1       1                           1       1   1       5
14       1   1       1       1     1             1               6
15               1           1               2         1         5
16                   1               1   1   1     1             5
17   1   1         2               1           1   1     1       8
18           1                                         1     1   3
19 1                       1                     1 1             4
20     1                                 1         1     1       4
21         1                   1           1   1                 4
22                             1           1 1           1       4
23     1   1   1     1 1   2 1   1                       1       10
24   1                                         1             1   3
25   1                     1                   1 1           1   5
26 1                           1       1           1       1     5
27     2 1       1   1 1 1   1           1 1 1           1       12
28   1       1                     1   1           1 1 1   2     9
29     1                     2                 1   1           1 6
30               1 1                           1             1   4
31           1       1 1   1               1 1         1         7
32       1               1                       1           1   4
33   1   2                           2 1                         6
34     1 1 1     1         1 1   1                     1         8
35 1                     2   1           1                   1   6
36             1 1                               1               3
37         1 2   1 1                 1 1             1       1   9
38   1                   1     1           1                   1 5
39         1 1                   1 2                   1     1   7
40     2           1         1     1           1     1       1   8
41 1                     1   1             1   1                 5
42     2       1               1     1   1           1       1   8
43         1     1                               1             2 5
44               1                                             1 2
45 1 1   1     1         1       3   1                 1         10
46 1           1   1   1         1     1   1                     7
47   1 1     1                             1           1 1       6
48   1   1             1       1                                 4
49   1                               1 1                       1 4
50       1                                   1   1             1 4
51                 1 1         1     1       1   1   2           8
52                             1   1       1 1           1   1   6
53                       1         1       1                   1 4
54     1     1             1         1   1           1 1         7
55             1       1     1                   1     1         5
56                 1     1                         1 1     1   1 6
57         1           1         1                 2             5
58                       1     1                 1   1           4
59             1                                           1 1   3
60       1           1     2                           1 1   1   7
61 1         1                 1 2 1 1         1       1   1     10
62                 1           1         1                     1 4
63 1               1               1   1   1 1                 1 7
64 1                         1       1 1     1       1         1 7
65         1 1                                   1               3
66       1                 1   1                     1   1       5
67                       1                                   1   2
68         1       1 1   1                     1                 5
69         1 1                         1                       1 4
70                       1         1 2           1               5
71                                     1     1                   2
72 1               1 1 1     1   1       1           1 1   2     11
73 1                                 1   1                   1   4
74   1         2 1   1                                           5
75           1                               2                   3
76 1           1     1         1       1                         5
77       1             1   1       1                             4
78 1 1             1                       1                     4
79     1     1       1                         1 1             1 6
80                   1                               1 1         3
81               1       1     1   1 1                           5
82               1     1       1 1 1           2 1               8
83 1     1       1           1                   1   1   1       7
84 1   1           2               1   1             1           7
85         2           1     1           1   1   1     1 1 1     10
86       1     1 1         2   1 1     1   1       1           1 11
87                                     1     1 1 1     1   1     6
88   1               1       1                     1     2       6
89           1   2     3     2 1 1   1             1             12
90         1       1   1           1     1 2         1     1     9
91   1         1   1                     2     1                 6
92                                         1                     1
93     1     1 1     1                                           4
94           1         1             1 1           1           1 6
95                       1               1                 2 1   5
96                       1         1     1 1       1           1 6
97                     1           1                             2
98                         1                             1       2
99 1       1             1             1                         4
loading
Đang tải dữ liệu...