XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
Tổng
00                         1                                     1
01           1                                     1     1       3
02                                                 1         1   2
03     1           1                   1           1             4
04   1 1                                                         2
05 1             1               1         1 1         1         6
06       1 1           1       1     1   2             1 1       9
07           1               1                             1   1 4
08     1     1           1 1     1           1     1   1   1     9
09                       1 1               1 3     1   1 1       9
10 1               2             1 1               1 1           7
11                 1                 1         1 1 1             5
12           1                       1     1   1     2           6
13 1                           1       1   1                 1   5
14     1       1     1             1                             4
15 1           1               2         1               1       6
16     1               1   1   1     1                           5
17   2               1           1   1     1             1 1     8
18                                       1     1   1           1 4
19           1                     1 1                           3
20                         1         1     1         1     1     5
21               1           1   1                       1     1 5
22               1           1 1           1           1       1 6
23     1 1   2 1   1                       1               1     8
24                               1             1                 2
25           1                   1 1           1                 4
26               1       1           1       1                   4
27 1   1 1 1   1           1 1 1           1               2 1   12
28                   1   1           1 1 1   2       1 1         9
29             2                 1   1           1       1       6
30 1 1                           1             1       1     1 1 7
31     1 1   1               1 1         1                   1   7
32         1                       1           1     1           4
33                     2 1                                       3
34 1         1 1   1                     1           1         1 7
35         2   1           1                   1             1   6
36 1                               1                   1         3
37 1 1                 1 1             1       1   1 1   1       9
38         1     1           1                   1     1 1     1 7
39                 1 2                   1     1     1           6
40   1         1     1           1     1       1           1     7
41         1   1             1   1                               4
42               1     1   1           1       1                 5
43 1                               1             2               4
44 1                                             1       1   1 1 5
45         1       3   1                 1                       6
46   1   1         1     1   1                           1       6
47                           1           1 1       1   1   1     6
48       1       1                                 1             3
49                     1 1                       1   1 1         5
50                             1   1             1               3
51   1 1         1     1       1   1   2                   1     9
52               1   1       1 1           1   1             1   7
53         1         1       1                   1     1   1     6
54           1         1   1           1 1                   1   6
55       1     1                   1     1         1   1   1     7
56   1     1                         1 1     1   1               6
57       1         1                 2                     1     5
58         1     1                 1   1                     1   5
59                                           1 1     1           3
60     1     2                           1 1   1     1       2 1 10
61               1 2 1 1         1       1   1             1     9
62   1           1         1                     1       2       6
63   1               1   1   1 1                 1               6
64             1       1 1     1       1         1               6
65                                 1                             1
66           1   1                     1   1         1           5
67         1                                   1           1 1   4
68   1 1   1                     1                               4
69                       1                       1         1 1 1 5
70         1         1 2           1                           1 6
71                       1     1                                 2
72   1 1 1     1   1       1           1 1   2                   10
73                     1   1                   1   1             4
74 1   1                                             1           3
75                             2                                 2
76     1         1       1                             1   1 1   6
77       1   1       1                                   1       4
78   1                       1                                 1 3
79     1                         1 1             1 1             5
80     1                               1 1                       3
81 1       1     1   1 1                           1   1   1   1 9
82 1     1       1 1 1           2 1                     2       10
83 1           1                   1   1   1                     5
84   2               1   1             1           1           1 7
85       1     1           1   1   1     1 1 1       1   1       10
86 1         2   1 1     1   1       1           1 1 1       1   12
87                       1     1 1 1     1   1                 1 7
88     1       1                     1     2                     5
89 2     3     2 1 1   1             1                           11
90   1   1           1     1 2         1     1                   8
91   1                     2     1                           2   6
92                           1                     1 1 3 1       7
93     1                                                         1
94       1             1 1           1           1               5
95         1               1                 2 1                 5
96         1         1     1 1       1           1               6
97       1           1                                         1 3
98           1                             1         1         1 4
99         1             1                                     1 3
loading
Đang tải dữ liệu...