XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
Tổng
00                 1                                             1
01   1                                     1     1       1       4
02                                         1         1           2
03         1                   1           1                 1   4
04                                                               0
05       1               1         1 1         1         1   1   7
06 1           1       1     1   2             1 1               8
07   1               1                             1   1         4
08   1           1 1     1           1     1   1   1         1   9
09               1 1               1 3     1   1 1               9
10         2             1 1               1 1                   6
11         1                 1         1 1 1                 2 1 8
12   1                       1     1   1     2             1     7
13                     1       1   1                 1           4
14     1     1             1                                     3
15     1               2         1               1               5
16             1   1   1     1                               1 1 6
17           1           1   1     1             1 1           1 7
18                               1     1   1           1         4
19   1                     1 1                             1     4
20                 1         1     1         1     1           1 6
21       1           1   1                       1     1 1   2   8
22       1           1 1           1           1       1 2       8
23   2 1   1                       1               1             6
24                       1             1                         2
25   1                   1 1           1                       1 5
26       1       1           1       1                           4
27 1   1           1 1 1           1               2 1   1 1   1 12
28           1   1           1 1 1   2       1 1             1   10
29     2                 1   1           1       1               6
30                       1             1       1     1 1         5
31   1               1 1         1                   1         1 6
32 1                       1           1     1                   4
33             2 1                                               3
34   1 1   1                     1           1         1   1     7
35 2   1           1                   1             1           6
36                         1                   1         1 1     4
37             1 1             1       1   1 1   1         1     8
38 1     1           1                   1     1 1     1     1 1 9
39         1 2                   1     1     1                   6
40     1     1           1     1       1           1             6
41 1   1             1   1                                       4
42       1     1   1           1       1                         5
43                         1             2                 1   1 5
44                                       1       1   1 1         4
45 1       3   1                 1                               6
46         1     1   1                           1       1 1   1 7
47                   1           1 1       1   1   1             6
48       1                                 1                     2
49             1 1                       1   1 1                 5
50                     1   1             1                       3
51       1     1       1   1   2                   1           1 8
52       1   1       1 1           1   1             1           7
53 1         1       1                   1     1   1             6
54   1         1   1           1 1                   1       1 2 9
55     1                   1     1         1   1   1             6
56 1                         1 1     1   1                 2     7
57         1                 2                     1         1   5
58 1     1                 1   1                     1   2       7
59                                   1 1     1                   3
60   2                           1 1   1     1       2 1         9
61       1 2 1 1         1       1   1             1             9
62       1         1                     1       2       1 2     8
63           1   1   1 1                 1                       5
64     1       1 1     1       1         1                       6
65                         1                             1 1   1 4
66   1   1                     1   1         1           1   1   7
67 1                                   1           1 1       1   5
68 1                     1                                       2
69               1                       1         1 1 1         5
70 1         1 2           1                           1   1     7
71               1     1                                         2
72     1   1       1           1 1   2                       2   9
73             1   1                   1   1                   1 5
74                                           1           1       2
75                     2                                         2
76       1       1                             1   1 1           5
77   1       1                                   1       1 1     5
78                   1                                 1     1 1 4
79                       1 1             1 1             1       5
80                             1 1                         1     3
81 1     1   1 1                           1   1   1   1         8
82       1 1 1           2 1                     2               8
83     1                   1   1   1                             4
84           1   1             1           1           1         5
85     1           1   1   1     1 1 1       1   1         1     10
86   2   1 1     1   1       1           1 1 1       1         1 12
87               1     1 1 1     1   1                 1         7
88     1                     1     2                             4
89     2 1 1   1             1                           1       7
90           1     1 2         1     1                           6
91                 2     1                           2           5
92                   1                     1 1 3 1               7
93                                                               0
94             1 1           1           1                     1 5
95 1               1                 2 1                         5
96 1         1     1 1       1           1               1       7
97           1                                         1         2
98   1                             1         1         1     1   5
99 1             1                                     1   1     4
loading
Đang tải dữ liệu...