XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
Tổng
00       1 1 1       1 2   1   1                                 8
01       1     1                     2   1                   1   6
02     1       1                                                 2
03                 1                                           2 3
04 1             1       2     1           1               1     7
05 1     1         1 1                           1               5
06               1           1       1         1     1     1     6
07   1                   1     1     2       1         1         7
08           1                       1   1           1           4
09       1 1                 1         1                   1     5
10               1         1 1         1     1                   5
11                               1 2   1                         4
12       1         1 1                   1             1   1     6
13   1                   1               1                       3
14   1         1 1 1   1                     1               1   7
15   1                         1                       1       1 4
16   1                   1 1           1     2         1   1     8
17           1 1 1       1                     1 1   1       2   9
18       2 1         1                                         1 5
19 1                               1       1             1 1 1   6
20             1       1     1     1     2                       6
21     2                                   1         1   1       5
22   3                                           1       1     1 6
23     2         1 1   1               1         1         1   1 9
24   1             1                         1                   3
25   1                         1   1                 1 1         5
26             1                                                 1
27         1 1   1                 1       1   1 1               7
28               1       1   2         1                         5
29                           1         1   1                 2   5
30       1                             1   1         1     1     5
31     1                 1                                       2
32 1                   1   2         1 1 1         2   1         10
33 1               2           1       1         1 1     1       8
34     1                               1     1 1         1       5
35       1   2           1 1                 1       1   2       9
36             1   1       1         1       1 1         1       7
37 1                       1             1         2             5
38                   1           1           1                   3
39     1                     1                   1               3
40                     1             1             1       1     4
41   1         1     2                             1 1       1   7
42     1                   1       1       1                   1 5
43             1 1   1 1 2   2     1   1   1               1     12
44                 1 1 1       1   2                         1   7
45           1 1     1         1 1 1             1       1     1 9
46   1 1                                     2 1 1 2   1 2       11
47         1             1 1   1                   1 1           6
48                               1                               1
49               1             1                             1   3
50     2 1                     1 1       1                       6
51     2                         1     1               1       1 6
52   1     2                 1   1   1     1     1     1         9
53 1     1   1         1         1   3       1       1         1 11
54 2       1                 1     1                         1 1 7
55       1 1                     1               1               4
56                                     1 1     1           1 1 1 6
57                       1                         1             2
58                 1 1           1           1 1             1   6
59                     1                             1           2
60           1   1     1         1 1     1                       6
61                   1     1 1   1                 3   1     1   9
62     1 1   1 1       1           1   1       1     1           9
63     1             1     1                   1                 4
64                       1               1   1         1   1     5
65           1                 1                                 2
66 2                                                             2
67         1     1                 1   1 1     1       1 1   1   9
68 1         1                   1         1       1   1 1     1 8
69                       1     1 1     1                         4
70 1         1       1                               1           4
71       1 1     1           1             1 1             1 1   8
72 1 1         1         1       1                     1 1       7
73           2   1         1   1             1       1           7
74                   1       1   1   1     1     1           1   7
75                     1 1                         1             3
76     1           2   1                 1     1       1   1     8
77             1                       1   1     1               4
78               1   1             1 1         1           1     6
79                   1     1                                     2
80       2 1     1         1                                 1   6
81                                 1               1           1 3
82                                                     1 1       2
83       1     1       1                                         3
84                             1                   1           1 3
85                 1 1                         2 1   1           6
86 1   1                       1 1   1       1         1         7
87             1               1         1 1               1     5
88           1 1 1 1       1                             1       6
89 1       1                 1             1   1                 5
90           1               1                       2     1     5
91   1         1         1                                       3
92                                         3   1           1     5
93                                   1   2     1                 4
94         1                                     1       1     2 5
95 1               1       1                             1     1 5
96   1       1     1   1   1   1     1           1               8
97         1   1       1     1   1 1                             6
98   2     2                             1       2   1           8
99 1     1 1     1 1                                   1         6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...