XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
Tổng
00   1                         1                                 2
01           1 1       1           1                             4
02       1                                   1                   2
03 1                 1           1       1         2 1       1   8
04       1               1   1   2                   1         1 7
05     1                           1           1       2       1 6
06                             1   1                 1           3
07 1 1 1                 1 1   1   1     1         1             9
08                               2     1       1       1         5
09                                         1 1                   2
10             1     1     1                     1     1   1     6
11   1             1     1                   1 1         1 1     7
12           1             1                         1       1   4
13     1       1                             1   1     1     1   6
14       1                 1   1         2                   1   6
15                   2                           1     1 3   1   8
16             1                                 1           1   3
17     1   1     1     1 2           1 1 1       1               10
18     1           1   1                             1   1       5
19             1           1             1         1     1 1   1 7
20       1           1   1         1             1               5
21 1 1       1   1                 1         1                   6
22                 1               1     1           1           4
23   1 1         1   1           1           1   1               7
24   1         1           1   1       1         1               6
25         1   1           1   1   2 1                     1     8
26     1 1           1 1     1         1               1 1       8
27 1           1           1                   1                 4
28       1             1             1                 1         4
29 1                         1       2           2     1         7
30         1                       1           2     2           6
31         1             1   1 1         1                       5
32   1   1             1                         1     1 1   1 1 8
33   1 1 1       1           1           1                 1   1 8
34 1     1           1             1   1                         5
35 1 1                                     1                 1   4
36         1       1         1         1 1 1                 1   7
37 1                                         1       1         1 4
38     1   1                     1                               3
39                 1   1       1     1               2           6
40                               1     1                 1 1     4
41 1       1           2   1               1                     6
42         1 1       1     1       2 1   1     1 1           1   11
43                 1                                       1 2   4
44             1                               1 1   1 1         5
45           1   1   1   1     1         1 1 1   1         1     10
46                         1 1 1 1                               4
47                 1                 1     1 1     1             5
48         1 1   1                                         1     4
49                                                 1         1   2
50                                                 1     1 1     3
51                 1     2   1   1                 1             6
52 1             1                                   1           3
53       1       1 1   2         1     1   1   1               1 10
54   1 2     1                       3                     1   2 10
55 1       1   1 1       1           1 1   1             1       9
56                   2               1                     1     4
57 1   1                           1       1                     4
58                         1   1   1               1             4
59     1         1           1 1               1                 5
60   2                               1     2 1                   6
61                                                   1           1
62         1 1         1     1               1         1   1     7
63       1                             1 1             1         4
64                       1           1       1                   3
65                     1 1               1     1   1 1 2         8
66 1                 1     1         1     1   1     1   1     2 10
67             1                           1       1             3
68       1       1 1             1               1     1       1 7
69 1     1       1 1       1           2             1       1   9
70       1                     1                 1             1 4
71 1                                 1   1   1                   4
72               1                                             1 2
73   1     2   1       1   1 1                           1       8
74         1                 1   1         1   2   1             7
75               1     1           1     1                 1     5
76                   1                         1                 2
77           1   1                                     1         3
78         1       1                   1   1     1         1     6
79     1           1   1                   1         1 1     1   7
80     1           1       1             1         1     2       7
81           1           1       1                       1       4
82                 1     1                                 1     3
83           2           1   1         1   1 1                   7
84       1                     1       1           1         1   5
85             1   1             1   1           1               5
86         1               1   1       1                   1   1 6
87     2     1         1     1               1                   6
88           1 1                 1           1                   4
89           1   1                                 1         1 1 5
90   1             1                   1   1             2 1     7
91       1                                                       1
92   1   1       1     1 1         1           2   1             9
93   1         1             1 1 1       1                       6
94 1 1   1     2           1 1 1             1                   9
95     1     1       2       1                     1           1 7
96         1                                                     1
97 1       1 1       1   1         1   1       1   1             9
98   1         1   1 1         1                                 5
99 1         1   1           1   1           1               1 1 8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...