XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
Tổng
00                       1 1 1       1 2   1   1                 8
01                       1     1                     2   1       5
02                     1       1                                 2
03     2 1       1                 1                             5
04       1         1             1       2     1           1     7
05 1       2       1     1         1 1                           7
06       1                       1           1       1         1 5
07     1             1                   1     1     2       1   7
08 1       1                 1                       1   1       5
09                       1 1                 1         1         4
10   1     1   1                 1         1 1         1     1   8
11 1         1 1                                 1 2   1         7
12       1       1       1         1 1                   1       6
13   1     1     1   1                   1               1       6
14               1   1         1 1 1   1                     1   7
15   1     1 3   1   1                         1                 8
16   1           1   1                   1 1           1     2   8
17   1                       1 1 1       1                     1 6
18       1   1           2 1         1                           6
19     1     1 1   1                               1       1     6
20   1                         1       1     1     1     2       7
21                     2                                   1     3
22       1           3                                           4
23   1                 2         1 1   1               1         7
24   1               1             1                         1   4
25             1     1                         1   1             4
26         1 1                 1                                 3
27 1                       1 1   1                 1       1   1 7
28         1                     1       1   2         1         6
29   2     1                                 1         1   1     6
30 2     2               1                             1   1     7
31                     1                 1                       2
32   1     1 1   1 1                   1   2         1 1 1       11
33             1   1               2           1       1         6
34                     1                               1     1 1 4
35               1       1   2           1 1                 1   7
36               1             1   1       1         1       1 1 7
37       1         1                       1             1       4
38                                   1           1           1   3
39       2             1                     1                   4
40           1 1                       1             1           4
41                   1         1     2                           4
42 1 1           1     1                   1       1       1     7
43             1 2             1 1   1 1 2   2     1   1   1     14
44 1 1   1 1                       1 1 1       1   2             10
45   1         1             1 1     1         1 1 1             8
46                   1 1                                     2 1 5
47     1                   1             1 1   1                 5
48             1                                 1               2
49     1         1               1             1                 4
50     1     1 1       2 1                     1 1       1       9
51     1               2                         1     1         5
52       1           1     2                 1   1   1     1     8
53 1               1     1   1         1         1   3       1   10
54             1   2       1                 1     1             6
55           1           1 1                     1               4
56             1                                       1 1     1 4
57                                       1                       1
58     1                           1 1           1           1 1 6
59 1                                   1                         2
60                           1   1     1         1 1     1       6
61       1                           1     1 1   1               5
62         1   1       1 1   1 1       1           1   1       1 10
63         1           1             1     1                   1 5
64                                       1               1   1   3
65 1   1 1 2                 1                 1                 7
66 1     1   1     2                                             5
67     1                   1     1                 1   1 1     1 7
68   1     1       1         1                   1         1     6
69       1       1                       1     1 1     1         6
70   1             1         1       1                           4
71                       1 1     1           1             1 1   6
72                 1 1         1         1       1               5
73           1               2   1         1   1             1   7
74 2   1                             1       1   1   1     1     8
75             1                       1 1                       3
76 1                   1           2   1                 1     1 7
77         1                   1                       1   1     4
78   1         1                 1   1             1 1         1 7
79       1 1     1                   1     1                     5
80     1     2           2 1     1         1                     8
81           1                                     1             2
82             1                                                 1
83                       1     1       1                         3
84     1         1                             1                 3
85   1                             1 1                         2 5
86             1   1   1                       1 1   1       1   7
87                             1               1         1 1     4
88                           1 1 1 1       1                     5
89     1         1 1       1                 1             1   1 7
90           2 1             1               1                   5
91                   1         1         1                       3
92 2   1                                                   3   1 7
93                                                   1   2     1 4
94                         1                                     1
95     1           1               1       1                     4
96                   1       1     1   1   1   1     1           7
97 1   1                   1   1       1     1   1 1             8
98                   2     2                             1       5
99               1 1     1 1     1 1                             6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...