XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
Tổng
00                                         1     1     1         3
01             1     1       1             1                   1 5
02             1         1             1                   1     4
03 1           1                 1                 1 1           5
04                                   1             1       1     3
05     1 1         1         1   1   1                   1       7
06   2             1 1                       2 1 2               9
07                     1   1                         1 1 1       5
08       1     1   1   1         1                               5
09     1 3     1   1 1               1     1   1                 10
10             1 1                                               2
11         1 1 1                 2 1           1 1     1         9
12     1   1     2             1               1               1 7
13 1   1                 1                               1       4
14                                     1         1         1     3
15   1               1                     1     1               4
16                               1 1   1         1               4
17     1             1 1           1       1   1         1   1   8
18   1     1   1           1           2                 1       7
19                             1                                 1
20     1         1     1           1 1                     1     6
21                   1     1 1   2                   1 1       1 8
22     1           1       1 2         1   1     1               8
23     1               1                   1     1     1 1       6
24         1                               1           1         3
25         1                       1       1     2 1         1   7
26       1                             1                 1 1     4
27     1               2 1   1 1   1         1   1   1           10
28 1 1   2       1 1             1       1   1             1     10
29           1       1                 1   1     1   1           6
30         1       1     1 1                   1             1   6
31   1                   1         1               1         1   5
32         1     1                       1   2         1   1     7
33                                         1 1     1   1 1 1     6
34   1           1         1   1     1   1   1     1 1     1     10
35         1             1           1               1 1         5
36                 1         1 1                   1         1   5
37 1       1   1 1   1         1                     1           7
38           1     1 1     1     1 1     1               1   1   9
39   1     1     1                     1   1                     5
40 1       1           1                 1     1                 5
41                                                 1 1       1   3
42 1       1                                       1         1 1 5
43           2                 1   1               1             5
44           1       1   1 1             2                       6
45   1                                                         1 2
46                   1       1 1   1         1                   5
47   1 1       1   1   1               1           1             7
48             1                               1             1 1 4
49           1   1 1                     1 1   1                 6
50           1                               1                   2
51 2                   1           1           1                 5
52     1   1             1             1           1 1           6
53           1     1   1                                   1     4
54 1 1                   1       1 2       1           1 2     1 11
55   1         1   1   1             1   1           1       1   8
56 1     1   1                 2                                 5
57                     1         1                   1   1       4
58 1                     1   2       1 1                         6
59       1 1     1                     1                 1       5
60   1 1   1     1       2 1             1             2         10
61   1   1             1             1                           4
62           1       2       1 2       1     2 1             1 1 12
63           1                                             1     2
64 1         1                                                   2
65                           1 1   1                             3
66 1   1         1           1   1   1 1   1         1           9
67         1           1 1       1                               4
68                                       1 1               1     3
69           1         1 1 1         1   1   1 1 1   1     1     11
70                         1   1                           1     3
71                                         1         1           2
72 1 1   2                       2   1   2 1                     10
73         1   1                   1           1       1     2   7
74               1           1               2               1   5
75                                                               0
76                 1   1 1                         1             4
77                   1       1 1         1       1             1 6
78                         1     1 1                         1   4
79           1 1             1       1       1 1         1       7
80 1 1                         1               1         1       5
81             1   1   1   1         2 1                       1 8
82                   2                                           2
83 1   1                                     1 1               2 6
84 1           1           1                 1             1     5
85   1 1 1       1   1         1                                 6
86           1 1 1       1         1   1           2         1   9
87   1   1                 1         1                   2     1 7
88     2                               1                       1 4
89                           1           1                     1 3
90 1     1                                             1         3
91                       2                                 1     3
92             1 1 3 1                         1 2     1   1     11
93                                                     1         1
94           1                     1                 1 1   1     5
95       2 1                                             1     1 5
96           1               1                     2         1   5
97                         1             1     1   1 1       1 1 7
98     1         1         1     1   1                 1         6
99                         1   1     1   1       1   1         1 7
loading
Đang tải dữ liệu...