THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ QUẢNG BÌNH

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ QUẢNG BÌNH

  Ngày
\
Cặp số
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
Tổng
00             1     1                             1             3
01     1       1 1                   1                           4
02                                                               0
03     1               1       1           1                   1 5
04                 1 1       1 1                                 4
05         1   1 1       2 1             1               1       8
06                 1 1           1 1           1       1     1   7
07           1 1     1   1           1               1           6
08 1         1                 1     1           1 1     1       7
09                                               1 1             2
10         1             1 1               2             1 1     7
11 1 1                   1                 1                 1   5
12               1                   1                       1   3
13                 1       1                           1       1 4
14     1           1   1       1       1     1             1     7
15       1                 1           1               2         5
16       1                     1               1   1   1     1   6
17             1   1         2               1           1   1   7
18     1               1                                         2
19       1   1                       1                     1 1   5
20     1 2       1                                 1         1   6
21 1 1   1           1                   1           1   1       7
22                                       1           1 1         3
23     1         1   1   1     1 1   2 1   1                     10
24             1                                         1       2
25 1 1         1                     1                   1 1     6
26           1                           1       1           1   4
27   2   1       2 1       1   1 1 1   1           1 1 1         14
28       1     1       1                     1   1           1 1 7
29   1 2         1                     2                 1   1   8
30                         1 1                           1       3
31 1       1           1       1 1   1               1 1         8
32                 1               1                       1     3
33             1   2                           2 1               6
34     1         1 1 1     1         1 1   1                     8
35           1                     2   1           1             5
36       1               1 1                               1     4
37   2               1 2   1 1                 1 1             1 10
38             1                   1     1           1           4
39       2           1 1                   1 2                   7
40               2           1         1     1           1     1 7
41 2         1                     1   1             1   1       7
42     1         2       1               1     1   1           1 8
43                   1     1                               1     3
44 1                       1                                     2
45           1 1   1     1         1       3   1                 9
46           1           1   1   1         1     1   1           7
47         1   1 1     1                             1           5
48             1   1             1       1                       4
49         1   1                               1 1               4
50       1         1                                   1   1     4
51                           1 1         1     1       1   1   2 8
52       1 1                             1   1       1 1         6
53                                 1         1       1           3
54               1     1             1         1   1           1 6
55     1                 1       1     1                   1     5
56       1                   1     1                         1 1 5
57     1             1           1         1                 2   6
58         1                       1     1                 1   1 5
59                       1                                       1
60   1             1           1     2                           5
61           1         1                 1 2 1 1         1       8
62   1                       1           1         1             4
63 1       1 1               1               1   1   1 1         8
64           1                         1       1 1     1       1 6
65 1                 1 1                                   1     4
66                 1                 1   1                     1 4
67   2                             1                             3
68         1         1       1 1   1                     1       6
69         1         1 1                         1               4
70                                 1         1 2           1     5
71                                               1     1         2
72           1               1 1 1     1   1       1           1 8
73 1         1                                 1   1             4
74     1       1         2 1   1                                 6
75                     1                               2         3
76     1     1           1     1         1       1               6
77         1       1             1   1       1                   5
78 1 1       1 1             1                       1           6
79               1     1       1                         1 1     5
80       1                     1                               1 3
81         1               1       1     1   1 1                 6
82       1                 1     1       1 1 1           2 1     9
83     1   1 1     1       1           1                   1   1 8
84       1   1   1           2               1   1             1 8
85 1 2               2           1     1           1   1   1     10
86     1           1     1 1         2   1 1     1   1       1   11
87     1   1                                     1     1 1 1     6
88         1   1               1       1                     1   5
89                     1   2     3     2 1 1   1             1   12
90                   1       1   1           1     1 2         1 8
91             1         1   1                     2     1       6
92         1                                         1           2
93 1   1         1     1 1     1                                 6
94 2                   1         1             1 1           1   7
95       1 1                       1               1             4
96 1 1                             1         1     1 1       1   7
97                               1           1                   2
98         1                         1                           2
99 1 2       1       1             1             1               7
loading
Đang tải dữ liệu...