XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
Tổng
00           1                                     1 1 1       1 5
01   1           1                                 1     1       4
02                         1                     1       1       3
03 1           1       1         2 1       1                 1   8
04     1   1   2                   1         1             1     7
05               1           1       2       1     1         1 1 8
06           1   1                 1                       1     4
07     1 1   1   1     1         1             1                 7
08             2     1       1       1                 1         6
09                       1 1                       1 1           4
10 1     1                     1     1   1                 1     6
11     1                   1 1         1 1                       5
12       1                         1       1       1         1 1 6
13                         1   1     1     1   1                 5
14       1   1         2                   1   1         1 1 1   9
15 2                           1     1 3   1   1                 9
16                             1           1   1                 3
17   1 2           1 1 1       1                       1 1 1     10
18   1                             1   1           2 1         1 7
19       1             1         1     1 1   1                   6
20 1   1         1             1                         1       5
21               1         1                     2               4
22               1     1           1           3                 6
23 1           1           1   1                 2         1 1   8
24       1   1       1         1               1             1   6
25       1   1   2 1                     1     1                 7
26 1 1     1         1               1 1                 1       7
27       1                   1                       1 1   1     5
28   1             1                 1                     1     4
29         1       2           2     1                           6
30               1           2     2               1             6
31     1   1 1         1                         1               5
32   1                         1     1 1   1 1                   6
33         1           1                 1   1               2   6
34 1             1   1                           1               4
35                       1                 1       1   2         5
36         1         1 1 1                 1             1   1   7
37                         1       1         1                   3
38             1                                               1 2
39   1       1     1               2             1               6
40             1     1                 1 1                       4
41   2   1               1                     1         1     2 8
42 1     1       2 1   1     1 1           1     1               10
43                                       1 2             1 1   1 6
44                           1 1   1 1                       1 1 6
45 1   1     1         1 1 1   1         1             1 1     1 11
46       1 1 1 1                               1 1               6
47                 1     1 1     1                   1           5
48                                       1                       1
49                               1         1               1     3
50                               1     1 1       2 1             6
51     2   1   1                 1               2               7
52                                 1           1     2           4
53   2         1     1   1   1               1     1   1         9
54                 3                     1   2       1           7
55     1           1 1   1             1           1 1           7
56 2               1                     1                       4
57               1       1                                       2
58       1   1   1               1                           1 1 6
59         1 1               1                                   3
60                 1     2 1                           1   1     6
61                                 1                           1 2
62   1     1               1         1   1       1 1   1 1       9
63                   1 1             1           1             1 5
64     1           1       1                                     3
65   1 1               1     1   1 1 2                 1         9
66 1     1         1     1   1     1   1     2                   9
67                       1       1                   1     1     4
68             1               1     1       1         1         5
69       1           2             1       1                     5
70           1                 1             1         1       1 5
71                 1   1   1                       1 1     1     6
72                                           1 1         1       3
73   1   1 1                           1               2   1     7
74         1   1         1   2   1                             1 7
75   1           1     1                 1                       4
76 1                         1                   1           2   5
77                                   1                   1       2
78                   1   1     1         1                 1   1 6
79   1                   1         1 1     1                   1 6
80       1             1         1     2           2 1     1     9
81     1       1                       1                         3
82     1                                 1                       2
83     1   1         1   1 1                       1     1       7
84           1       1           1         1                     4
85             1   1           1                             1 1 5
86       1   1       1                   1   1   1               6
87   1     1               1                             1       4
88             1           1                           1 1 1 1   6
89                               1         1 1       1           4
90                   1   1             2 1             1         6
91                                             1         1       2
92   1 1         1           2   1                               6
93         1 1 1       1                                         4
94       1 1 1             1                         1           5
95 2       1                     1           1               1   6
96                                             1       1     1   3
97 1   1         1   1       1   1                   1   1       8
98 1         1                                 2     2           6
99         1   1           1               1 1     1 1     1 1   9

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...