XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
Tổng
00                         1     1     1                         3
01   1       1             1                   1 1       1       6
02       1             1                   1                     3
03               1                 1 1                 1         4
04                   1             1       1               1   1 5
05 1         1   1   1                   1                       5
06 1 1                       2 1 2                               7
07     1   1                         1 1 1                 1 1   7
08 1   1         1                                               3
09 1 1               1     1   1                                 5
10                                               1     1     1   3
11               2 1           1 1     1             1     1     8
12             1               1               1             1   4
13       1                               1       1               3
14                     1         1         1                 1   4
15   1                     1     1                     2         5
16               1 1   1         1               1               5
17   1 1           1       1   1         1   1     1     1 2     11
18         1           2                 1           1   1       6
19             1                                 1           1   3
20     1           1 1                     1           1   1     6
21   1     1 1   2                   1 1       1   1             9
22 1       1 2         1   1     1                   1           8
23     1                   1     1     1 1         1   1         7
24                         1           1         1           1   4
25                 1       1     2 1         1   1           1   8
26                     1                 1 1           1 1     1 6
27     2 1   1 1   1         1   1   1           1           1   11
28 1             1       1   1             1             1       6
29   1                 1   1     1   1                         1 6
30 1     1 1                   1             1                   5
31       1         1               1         1             1   1 6
32                       1   2         1   1             1       6
33                         1 1     1   1 1 1       1           1 8
34         1   1     1   1   1     1 1     1           1         9
35       1           1               1 1                         4
36 1         1 1                   1         1       1         1 7
37   1         1                     1                           3
38 1 1     1     1 1     1               1   1                   8
39                     1   1                         1   1       4
40     1                 1     1                                 3
41                                 1 1       1           2   1   6
42                                 1         1 1       1     1   5
43             1   1               1                 1           4
44   1   1 1             2                       1               6
45                                             1   1   1   1     4
46   1       1 1   1         1                               1 1 7
47 1   1               1           1                 1           5
48                             1             1 1   1             4
49 1                     1 1   1                                 4
50                           1                                   1
51     1           1           1                     1     2   1 7
52       1             1           1 1             1             5
53 1   1                                   1       1 1   2       7
54       1       1 2       1           1 2     1                 9
55 1   1             1   1           1       1   1 1       1     9
56             2                                       2         4
57     1         1                   1   1                       4
58       1   2       1 1                                     1   6
59                     1                 1         1           1 4
60       2 1             1             2                         6
61     1             1                                           2
62   2       1 2       1     2 1             1 1         1     1 13
63                                         1                     1
64                                                         1     1
65           1 1   1                                     1 1     5
66           1   1   1 1   1         1                 1     1   8
67     1 1       1                               1               4
68                       1 1               1       1 1           5
69     1 1 1         1   1   1 1 1   1     1       1 1       1   13
70         1   1                           1                     3
71                         1         1                           2
72               2   1   2 1                       1             7
73                 1           1       1     2   1       1   1 1 9
74           1               2               1                 1 5
75                                                 1     1       2
76 1   1 1                         1                   1         5
77   1       1 1         1       1             1   1             7
78         1     1 1                         1       1           5
79           1       1       1 1         1           1   1       7
80             1               1         1           1       1   5
81 1   1   1         2 1                       1           1     8
82   2                                               1     1     4
83                           1 1               2           1   1 6
84         1                 1             1                     3
85   1         1                                 1   1           4
86       1         1   1           2         1               1   7
87         1         1                   2     1         1     1 7
88                     1                       1 1               3
89           1           1                     1   1             4
90                                     1             1           2
91       2                                 1                     3
92 3 1                         1 2     1   1       1     1 1     12
93                                     1         1             1 3
94                 1                 1 1   1     2           1 1 8
95                                       1     1       2       1 5
96           1                     2         1                   4
97         1             1     1   1 1       1 1       1   1     9
98         1     1   1                 1         1   1 1         7
99         1   1     1   1       1   1         1   1           1 9
loading
Đang tải dữ liệu...