XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
Tổng
00       1                                                   1   2
01                               1     1       1             1   4
02                               1         1             1       3
03                   1           1                 1             3
04                                                     1         1
05             1         1 1         1         1   1   1         7
06   1       1     1   2             1 1                       2 9
07         1                             1   1                   3
08     1 1     1           1     1   1   1         1             8
09     1 1               1 3     1   1 1               1     1   11
10             1 1               1 1                             4
11                 1         1 1 1                 2 1           7
12                 1     1   1     2             1               6
13           1       1   1                 1                     4
14 1             1                                       1       3
15           2         1               1                     1   5
16   1   1   1     1                               1 1   1       7
17 1           1   1     1             1 1           1       1   8
18                     1     1   1           1           2       6
19               1 1                             1               3
20       1         1     1         1     1           1 1         7
21         1   1                       1     1 1   2             7
22         1 1           1           1       1 2         1   1   9
23                       1               1                   1   3
24             1             1                               1   3
25             1 1           1                       1       1   5
26     1           1       1                             1       4
27       1 1 1           1               2 1   1 1   1         1 11
28 1   1           1 1 1   2       1 1             1       1   1 12
29             1   1           1       1                 1   1   6
30             1             1       1     1 1                   5
31         1 1         1                   1         1           5
32               1           1     1                       1   2 6
33   2 1                                                     1 1 5
34                     1           1         1   1     1   1   1 7
35       1                   1             1           1         4
36               1                   1         1 1               4
37   1 1             1       1   1 1   1         1               8
38         1                   1     1 1     1     1 1     1     8
39 2                   1     1     1                     1   1   7
40 1           1     1       1           1                 1     6
41         1   1                                                 2
42   1   1           1       1                                   4
43               1             2                 1   1           5
44                             1       1   1 1             2     6
45   1                 1                                         2
46     1   1                           1       1 1   1         1 7
47         1           1 1       1   1   1               1       7
48                               1                               1
49   1 1                       1   1 1                     1 1   7
50           1   1             1                               1 4
51   1       1   1   2                   1           1           7
52 1       1 1           1   1             1             1       7
53 1       1                   1     1   1                       5
54   1   1           1 1                   1       1 2       1   9
55               1     1         1   1   1             1   1     7
56                 1 1     1   1                 2               6
57                 2                     1         1             4
58               1   1                     1   2       1 1       7
59                         1 1     1                     1       4
60                     1 1   1     1       2 1             1     8
61 1 1         1       1   1             1             1         7
62       1                     1       2       1 2       1     2 10
63 1   1   1 1                 1                                 5
64   1 1     1       1         1                                 5
65               1                             1 1   1           4
66                   1   1         1           1   1   1 1   1   8
67                           1           1 1       1             4
68             1                                           1 1   3
69     1                       1         1 1 1         1   1   1 8
70 1 2           1                           1   1               6
71     1     1                                               1   3
72       1           1 1   2                       2   1   2 1   11
73   1   1                   1   1                   1           5
74                                 1           1               2 4
75           2                                                   2
76     1                             1   1 1                     4
77 1                                   1       1 1         1     5
78         1                                 1     1 1           4
79             1 1             1 1             1       1       1 7
80                   1 1                         1               3
81 1 1                           1   1   1   1         2 1       9
82 1           2 1                     2                         6
83               1   1   1                                     1 4
84 1   1             1           1           1                 1 6
85       1   1   1     1 1 1       1   1         1               9
86     1   1       1           1 1 1       1         1   1       9
87     1     1 1 1     1   1                 1         1         8
88                 1     2                               1       4
89   1             1                           1           1     4
90 1     1 2         1     1                                     6
91       2     1                           2                     5
92         1                     1 1 3 1                         7
93                                                               0
94   1 1           1           1                     1           5
95       1                 2 1                                   4
96 1     1 1       1           1               1                 6
97 1                                         1             1     3
98                       1         1         1     1   1         5
99     1                                     1   1     1   1     5
loading
Đang tải dữ liệu...