XSKT Bạch thủ QNA Cầu QNA

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
Tổng
00           1           2                     1                 4
01   1   1 3                             1     1                 7
02           1             1               1                     3
03 1             1   1   1 1         1             1             7
04                 1 1                                           2
05   1 1       1                   2           1                 6
06         1               1 1       1                   1   2   7
07             1             1 1   1         1               1 1 7
08                                                               0
09           1           1                 1 1                   4
10   1   1 1           2       1   1               1             8
11                     1         1                       1       3
12         1                                 1   1   1       1   5
13     1   1                     1     2                     1 2 8
14                       1                 1     1               3
15 1     1           1         1 1                     1   1     7
16   1           1 1           1   1 1   1                       7
17                         1   1       1   1                     4
18             1           1   1               1   1     1     1 7
19     1 1     1 1   1   1   1           1                       8
20   1                           1     1     2   2   1       1   9
21       2                                 1     1     1         5
22   1   2         1                                     1   1   6
23     1 1     1 1                 1   1   1   1 1               9
24 1                                 2 1         1               5
25     1       1 1 1                           1   1             6
26                                   2                 1   1     4
27 1               1                         1                 1 4
28         1 1                     1                       1     4
29     1       1   1     1                   1   1       1   1   8
30     1 1                     1           1                     4
31   1                       1                     1     1   1   5
32     1     1   1                     1                         4
33 1     1 2                     1     1                         6
34                                                         1     1
35 1 1       1 1         1     1                     2       1   9
36                                   1                 1         2
37 1       1   1   1                                             4
38 1                 1     2   1                   2   1         8
39                       1                 1                     2
40     1     1       1           1     1     1                   6
41   1                         1         1                     1 4
42                         1 1 2   1   1         1               7
43           2       1   2     1 1                   1     1     9
44                 1               1       1                     3
45                   1   1                 1   2       1   1     7
46                 1   2   1             1       1 1   1   2   1 11
47                                 1 1   1         1       1     5
48               1       1     1 1     1                         5
49         1         1 1           1           1     1           6
50 1                                       1         1           3
51                       1 1                       1 2           5
52       1                 1   1   1           1                 5
53             1                               1       1 1       4
54 1   1   1                         2 1               1       1 8
55       1       1                     1 1                     1 5
56     1 1   1                       1   1                       5
57 1 1             1 2       2     1                       1     9
58 1               1   1     1           1 2   1     1     1     10
59             1     2               1         1         1 1     7
60                   1                 1     2           1       5
61     1       1   1     1         1                     1 1     7
62                 1           1                 1     1         4
63       2                 1               1     1           1   6
64           1         1         1           1                   4
65               1 1   1         1 1                             5
66                     1         1   1 1             1 1         6
67 2                       1     1 1             1             1 7
68                     1     1   1         1 1         1         6
69   1 1                   1                         1           4
70       1           1 1               1     1         1         6
71               1                   1     2       1         1   6
72   1     1           1     3           1         1 2       1   11
73   1 1         2                             1     1     1   1 8
74 1                                               1       1 1 1 5
75 1         1 1                             1           1     1 6
76     1                 1   1                                 1 4
77     1                                           1       1     3
78   1         1       1                               2 1       6
79   1     1   2       1   1             1       1   1           9
80                 1             1                         1     3
81           1 1 1                     1       1   1             6
82         1 1       1               1   1                       5
83               2 1 1                     1       1     1       7
84                                           1 1 1     1         4
85     1                                 1       1         1     4
86 1         1                   1       1           1           5
87 1                       2   2             1                   6
88                               1     1                 1     2 5
89           1     1     1                   1     1     1       6
90             1       1     1                                   3
91                 1     1         1             1     2     1   7
92           1               1       1         1 1           1   6
93   1                 1     1       1   2     1         2     1 10
94               1   1 1     1           1                       5
95   1   1   1             1       1                         1   6
96               1                                       1   1 1 4
97   1 1         1               1       1         1 1           7
98         1                     1           1                   3
99         1                 1                                   2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...