XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
Tổng
00 1         1 1                       1       1 1             1 7
01       1                               1             2     1   5
02               1   1 1     2           1                       6
03       1   1     1 1           1                               5
04 1 1 1   1   1                       1   1     1   1 2 1   1   13
05           1             2                                     3
06           1     1 1                 1         1   1 1         7
07 1             1       1                                       3
08 2       1     1         1                         1           6
09       1 1   1             1 1   2           1                 8
10         1     1   1     1     1     1             1           7
11     1       1                           1   1           1     5
12                 1   1           1             1         1 1   6
13                   1 1                           1     1       4
14       1             1                 1 1               1     5
15       1                 1 1         1         1   1   1     1 8
16                 1                                             1
17   2     1           2       1 1 1             1           1   10
18             1           1 1           1 1   1 1         1     8
19 1                 2                                           3
20     1   2 2 2       1 1             1     1     1             12
21       1                   1               1             1     4
22       1 1                   1   1 1       1                   6
23             1 1 1           1 1         2                     7
24             1                       1               1     1   4
25               1                         1   1                 3
26       1                 1       2             1   1   1       7
27     2   1                     1         1   1       1         7
28 1     1   1                                                 1 4
29                             1 1       1               1       4
30                   1   1       1       1                 1 1   6
31                     2     1                     1             4
32                                           1                   1
33     1       1 1       1           1       1                   6
34     1           1     1         1                     2       6
35         1                         1                           2
36         1         1     1     1                               4
37   1                               1                           2
38                               1         1                   1 3
39 1   1                           1                     1 1     5
40         1 1       1               1                 1         5
41     1     1         2 1                     1 1               7
42 1                       1                         1       1   4
43     1                                         1               2
44                     1       1       1     3   1     1         8
45           1                       1 2     1       1   1       7
46 1 1               1     1     1   1                     1     7
47   1           1                   2                         1 5
48 1           2                             1               1   5
49 1         1         1       1       1           1           1 7
50               1           1             1               1 1 1 6
51   1 1   1                 1             1   1             1   7
52               1                 2         1 1         1       6
53     1     1     1                     1       1 1   1         7
54                                                             1 1
55                           2 1             1           1       5
56     1 1     1             1   1         1 1                   7
57       1 1   1                 1       1                   1   6
58               1                 1     2   1         1         6
59 1                               2       1 1     1         1   7
60                   1     2       1       1             1       6
61 1   1     1             1   1       2                   1 1   9
62 1             1     1                   1             1       5
63       1           1 1 1       1   1             1           1 8
64   1                     1                           1         3
65               1           1 1 1       2           1     1 2   10
66                     1 1     1       1 1                       5
67                     1       1       1                         3
68 1 1                   1 1   1                     1     1     7
69                                         1                     1
70                       1                       1 3 1           6
71         1             1                   1   1 1 1           6
72         1             1           2                           4
73   2 1         1 1                               1 1           7
74       1                           1                 1         3
75 1   1 1       1                               1         1     6
76   1         1   1                                           3 6
77                         1             1       1           1   4
78     1                 1       1                   1 1 1     1 7
79 1 1   1           1       2 2       1       1 1             1 12
80                 1         1       1                           3
81                         1           1     1   1               4
82           1                                             1     2
83           1     3                               1 1           6
84               1                 1         1 2       2         7
85                   1     1           1   1         2     1     7
86               1 1 1 1         1       1     1   1     1       9
87               1       1     1         1             1   1     6
88                             1     1             1   1         4
89       1               1       1                           1 1 5
90                               1             2           1     4
91                                 1 1     1       1       1     5
92           1               1                 1   1           1 5
93     1     1           1     1                                 4
94   2             1     1                           1         1 6
95   2             1                 1             1     1   1   7
96   1         1         1   1                                   4
97                 1 2               1                         1 5
98         1   2                         1               1       5
99       2 1 1     1               1     1     2         1       10
loading
Đang tải dữ liệu...