XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
Tổng
00             1       1 1             1     1                   5
01               1             2     1                   1   1 3 9
02   2           1                           1 1 1               6
03       1                               2 2           1         6
04             1   1     1   1 2 1   1   1         1             10
05 2                                       1             1 1     5
06             1         1   1 1             1   1   1         1 8
07                                                               0
08 1                         1               2                   4
09   1 1   2           1                   1       1             7
10 1     1     1             1                           1   1 1 7
11                 1   1           1                             3
12         1             1         1 1                         1 5
13                         1     1                         1   1 4
14               1 1               1       1       1             5
15 1 1         1         1   1   1     1         1     1     1   10
16                                       1           2   1       4
17     1 1 1             1           1                           5
18 1 1           1 1   1 1         1       1     1               9
19                                             1 1         1 1   4
20             1     1     1                 1   1       1       6
21   1               1             1     1                   2   6
22     1   1 1       1                                   1   2   7
23     1 1         2                                       1 1   6
24             1               1     1   1     2 1     1         8
25                 1   1                       1 1         1     5
26 1       2             1   1   1             1                 7
27       1         1   1       1                 1     1         6
28                                     1                       1 2
29     1 1       1               1           1             1     6
30       1       1                 1 1     1       1 1     1 1   9
31   1                     1               1 1   1       1       6
32                   1                                     1     2
33           1       1                         2       1     1 2 8
34         1                     2                               3
35           1                             1     1   1 1 1       6
36 1     1                               1         1             4
37           1                                         1       1 3
38       1         1                   1           1 1 1         6
39         1                     1 1             1               4
40           1                 1                 1         1     4
41                     1 1                 1             1       4
42 1                         1       1                           3
43                       1               2                       3
44     1       1     3   1     1           1                     8
45           1 2     1       1   1             1                 7
46 1     1   1                     1                             4
47           2                         1                         3
48                   1               1                           2
49     1       1           1           1   1   1               1 7
50   1             1               1 1 1 2             1         8
51   1             1   1             1       1                   5
52         2         1 1         1       1                   1   7
53               1       1 1   1         1                       5
54                                     1               1   1   1 4
55   2 1             1           1       1 2 2       1       1   12
56   1   1         1 1                                     1 1   6
57       1       1                   1       1 1       1 1       7
58         1     2   1         1         1       1 1   1         9
59         2       1 1     1         1                           6
60 2       1       1             1                               5
61 1   1       2                   1 1           1         1     8
62                 1             1           1                   3
63       1   1             1           1   1 1               2   8
64 1                           1                                 2
65   1 1 1       2           1     1 2       1                   10
66     1       1 1                                               3
67     1       1                                       2         4
68 1   1                     1     1               1             5
69                 1                                 1   1 1     4
70                       1 3 1                 1   1 2       1   10
71                   1   1 1 1                                   4
72           2                                 1 1       1     1 6
73                         1 1           1               1 1     5
74           1                 1               1       1         4
75                       1         1           1   1   1         5
76                                     3         1         1     5
77 1             1       1           1                     1     5
78       1                   1 1 1     1                 1       6
79   2 2       1       1 1             1             1   1     1 11
80   1       1                                     1 1           4
81 1           1     1   1                       1   1           6
82                                 1                           1 2
83                         1 1                                   2
84         1         1 2       2                   1             7
85 1           1   1         2     1           1   1       1     9
86       1       1     1   1     1                   1 1         7
87     1         1             1   1           1     1 1         7
88     1     1             1   1           1                     5
89       1                           1 1     1                   4
90       1             2           1       1                     5
91         1 1     1       1       1                 1           6
92   1                 1   1           1 1   1     2             8
93     1                                   1             1       3
94                           1         1                         2
95           1             1     1   1                   1   1   6
96   1                                                           1
97           1                         1           2     1 1     6
98               1               1                   1         1 4
99         1     1     2         1       1   1 1   1 1         1 11
loading
Đang tải dữ liệu...