XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
Tổng
00   1 1             1     1                   1           2     7
01           2     1                   1   1 3                   8
02                         1 1 1               1             1   5
03                     2 2           1             1   1   1 1   9
04     1   1 2 1   1   1         1                   1 1         10
05                       1             1 1       1               4
06     1   1 1             1   1   1         1               1 1 9
07                                               1             1 2
08         1               2                                     3
09   1                   1       1             1           1     5
10         1                           1   1 1           2       6
11   1           1                                       1       3
12     1         1 1                         1                   4
13       1     1                         1   1                   4
14               1       1       1                         1     4
15     1   1   1     1         1     1     1           1         8
16                     1           2   1           1 1           6
17     1           1                                         1   3
18   1 1         1       1     1                 1           1   7
19                           1 1         1 1     1 1   1   1   1 9
20 1     1                 1   1       1                         5
21 1             1     1                   2                     5
22 1                                   1   2         1           5
23                                       1 1     1 1             4
24           1     1   1     2 1     1                           7
25   1                       1 1         1       1 1 1           7
26     1   1   1             1                                   4
27   1       1                 1     1               1           5
28                   1                       1 1                 3
29             1           1             1       1   1     1     6
30               1 1     1       1 1     1 1                     7
31       1               1 1   1       1                       1 6
32 1                                     1     1   1             4
33 1                         2       1     1 2                   7
34             2                                                 2
35                       1     1   1 1 1       1 1         1     8
36                     1         1                               2
37                                   1       1   1   1           4
38                   1           1 1 1                 1     2   7
39             1 1             1                           1     4
40           1                 1         1     1       1         5
41   1 1                 1             1                         4
42         1       1                                         1 1 4
43     1               2                       2       1   2     8
44 3   1     1           1                           1           7
45 1       1   1             1                         1   1     6
46               1                                   1   2   1   5
47                   1                                           1
48 1               1                               1       1     4
49       1           1   1   1               1         1 1       7
50               1 1 1 2             1                           6
51   1             1       1                               1 1   5
52 1 1         1       1                   1                 1   6
53     1 1   1         1                         1               5
54                   1               1   1   1                   4
55 1           1       1 2 2       1       1       1             10
56 1                                     1 1   1                 4
57                 1       1 1       1 1             1 2       2 10
58 1         1         1       1 1   1               1   1     1 9
59 1     1         1                             1     2         6
60             1                                       1         2
61               1 1           1         1       1   1     1     7
62             1           1                         1           3
63       1           1   1 1               2                 1   7
64           1                                 1         1       3
65         1     1 2       1                       1 1   1       8
66                                                       1       1
67                                   2                       1   3
68         1     1               1                       1     1 5
69                                 1   1 1                   1   4
70     1 3 1                 1   1 2       1           1 1       12
71 1   1 1 1                                       1             5
72                           1 1       1     1           1     3 8
73       1 1           1               1 1         2             7
74           1               1       1                           3
75     1         1           1   1   1         1 1               7
76                   3         1         1                 1   1 7
77     1           1                     1                       3
78         1 1 1     1                 1         1       1       7
79   1 1             1             1   1     1   2       1   1   10
80                               1 1                 1           3
81 1   1                       1   1           1 1 1             7
82               1                           1 1       1         4
83       1 1                                       2 1 1         6
84 1 2       2                   1                               6
85         2     1           1   1       1                       6
86   1   1     1                   1 1         1                 6
87           1   1           1     1 1                       2   7
88       1   1           1                                       3
89                 1 1     1                   1     1     1     6
90   2           1       1                       1       1     1 7
91       1       1                 1                 1     1     5
92   1   1           1 1   1     2             1               1 9
93                       1             1                 1     1 4
94         1         1                             1   1 1     1 6
95       1     1   1                   1   1   1             1   7
96                                                 1             1
97                   1           2     1 1         1             6
98             1                   1         1                   3
99   2         1       1   1 1   1 1         1                 1 10

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...