XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
Tổng
00   1 1                       1       1 1             1     1   7
01                               1             2     1           4
02       1   1 1     2           1                           1 1 8
03   1     1 1           1                               2 2     8
04 1   1                       1   1     1   1 2 1   1   1       11
05   1             2                                       1     4
06   1     1 1                 1         1   1 1             1   8
07       1       1                                               2
08 1     1         1                         1               2   6
09 1   1             1 1   2           1                   1     8
10 1     1   1     1     1     1             1                   7
11     1                           1   1           1             4
12         1   1           1             1         1 1           6
13           1 1                           1     1               4
14             1                 1 1               1       1     5
15                 1 1         1         1   1   1     1         7
16         1                                             1       2
17 1           2       1 1 1             1           1           8
18     1           1 1           1 1   1 1         1       1     9
19           2                                                 1 3
20 2 2 2       1 1             1     1     1                 1   12
21                   1               1             1     1       4
22 1                   1   1 1       1                           5
23     1 1 1           1 1         2                             7
24     1                       1               1     1   1     2 7
25       1                         1   1                       1 4
26                 1       2             1   1   1             1 7
27 1                     1         1   1       1                 5
28   1                                                 1         2
29                     1 1       1               1           1   5
30           1   1       1       1                 1 1     1     7
31             2     1                     1               1 1   6
32                                   1                           1
33     1 1       1           1       1                         2 7
34         1     1         1                     2               5
35 1                         1                             1     3
36 1         1     1     1                               1       5
37                           1                                   1
38                       1         1                   1         3
39                         1                     1 1             3
40 1 1       1               1                 1                 5
41   1         2 1                     1 1                 1     7
42                 1                         1       1           3
43                                       1               2       3
44             1       1       1     3   1     1           1     9
45   1                       1 2     1       1   1             1 8
46           1     1     1   1                     1             5
47       1                   2                         1         4
48     2                             1               1           4
49   1         1       1       1           1           1   1   1 8
50       1           1             1               1 1 1 2       8
51 1                 1             1   1             1       1   6
52       1                 2         1 1         1       1       7
53   1     1                     1       1 1   1         1       7
54                                                     1         1
55                   2 1             1           1       1 2 2   10
56     1             1   1         1 1                           5
57 1   1                 1       1                   1       1 1 7
58       1                 1     2   1         1         1       7
59                         2       1 1     1         1           6
60           1     2       1       1             1               6
61   1             1   1       2                   1 1           7
62       1     1                   1             1           1   5
63           1 1 1       1   1             1           1   1 1   9
64                 1                           1                 2
65       1           1 1 1       2           1     1 2       1   11
66             1 1     1       1 1                               5
67             1       1       1                                 3
68               1 1   1                     1     1             5
69                                 1                             1
70               1                       1 3 1                 1 7
71 1             1                   1   1 1 1                   6
72 1             1           2                                 1 5
73       1 1                               1 1           1       5
74                           1                 1               1 3
75       1                               1         1           1 4
76     1   1                                           3         5
77                 1             1       1           1           4
78               1       1                   1 1 1     1         6
79           1       2 2       1       1 1             1         9
80         1         1       1                                   3
81                 1           1     1   1                       4
82   1                                             1             2
83   1     3                               1 1                   6
84       1                 1         1 2       2                 7
85           1     1           1   1         2     1           1 8
86       1 1 1 1         1       1     1   1     1               9
87       1       1     1         1             1   1           1 7
88                     1     1             1   1           1     5
89               1       1                           1 1     1   5
90                       1             2           1       1     5
91                         1 1     1       1       1             5
92   1               1                 1   1           1 1   1   7
93   1           1     1                                   1     4
94         1     1                           1         1         4
95         1                 1             1     1   1           5
96     1         1   1                                           3
97         1 2               1                         1         5
98 1   2                         1               1               5
99 1 1     1               1     1     2         1       1   1 1 11
loading
Đang tải dữ liệu...