XSKT Bạch thủ QNA Cầu QNA

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
Tổng
00   1     1                   1           2                     5
01 1                   1   1 3                             1     7
02         1 1 1               1             1               1   6
03     2 2           1             1   1   1 1         1         10
04 1   1         1                   1 1                         5
05       1             1 1       1                   2           6
06         1   1   1         1               1 1       1         7
07                               1             1 1   1         1 5
08         2                                                     2
09       1       1             1           1                 1 1 6
10                     1   1 1           2       1   1           7
11                                       1         1             2
12 1                         1                                 1 3
13                       1   1                     1     2       5
14       1       1                         1                 1   4
15   1         1     1     1           1         1 1             7
16     1           2   1           1 1           1   1 1   1     10
17 1                                         1   1       1   1   5
18       1     1                 1           1   1               5
19           1 1         1 1     1 1   1   1   1           1     10
20         1   1       1                           1     1     2 7
21     1                   2                                 1   4
22                     1   2         1                           4
23                       1 1     1 1                 1   1   1   7
24 1   1     2 1     1                                 2 1       9
25           1 1         1       1 1 1                           6
26           1                                         2         3
27             1     1               1                         1 4
28   1                       1 1                     1           4
29         1             1       1   1     1                   1 6
30 1     1       1 1     1 1                     1           1   8
31       1 1   1       1                       1                 5
32                       1     1   1                     1       4
33           2       1     1 2                     1     1       8
34                                                               0
35       1     1   1 1 1       1 1         1     1               9
36     1         1                                     1         3
37                   1       1   1   1                           4
38   1           1 1 1                 1     2   1               8
39             1                           1                 1   3
40             1         1     1       1           1     1     1 7
41       1             1                         1         1     4
42 1                                         1 1 2   1   1       7
43     2                       2       1   2     1 1             9
44       1                           1               1       1   4
45           1                         1   1                 1   4
46                                   1   2   1             1     5
47   1                                               1 1   1     4
48 1                               1       1     1 1     1       6
49   1   1   1               1         1 1           1           7
50 1 1 2             1                                       1   6
51 1       1                               1 1                   4
52     1                   1                 1   1   1           5
53     1                         1                               2
54   1               1   1   1                         2 1       7
55     1 2 2       1       1       1                     1 1     10
56                       1 1   1                       1   1     5
57 1       1 1       1 1             1 2       2     1           11
58     1       1 1   1               1   1     1           1 2   10
59 1                             1     2               1         5
60                                     1                 1     2 4
61 1           1         1       1   1     1         1           7
62         1                         1           1               3
63   1   1 1               2                 1               1   7
64                             1         1         1           1 4
65 2       1                       1 1   1         1 1           8
66                                       1         1   1 1       4
67                   2                       1     1 1           5
68               1                       1     1   1         1 1 6
69                 1   1 1                   1                   4
70           1   1 2       1           1 1               1     1 9
71                                 1                   1     2   4
72           1 1       1     1           1     3           1     9
73     1               1 1         2                             5
74           1       1                                           2
75           1   1   1         1 1                             1 6
76   3         1         1                 1   1                 7
77 1                     1                                       2
78   1                 1         1       1                       4
79   1             1   1     1   2       1   1             1     9
80               1 1                 1             1             4
81             1   1           1 1 1                     1       6
82                           1 1       1               1   1     5
83                                 2 1 1                     1   5
84               1                                             1 2
85           1   1       1                                 1     4
86                 1 1         1                   1       1     5
87           1     1 1                       2   2             1 8
88       1                                         1     1       3
89 1 1     1                   1     1     1                   1 7
90       1                       1       1     1                 4
91                 1                 1     1         1           4
92   1 1   1     2             1               1       1         8
93       1             1                 1     1       1   2     7
94   1                             1   1 1     1           1     6
95 1                   1   1   1             1       1           6
96                                 1                             1
97   1           2     1 1         1               1       1     8
98                 1         1                     1           1 4
99     1   1 1   1 1         1                 1                 7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...