XSKT Bạch thủ QNA Cầu QNA

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
Tổng
00     2                     1                                   3
01                     1     1                 1 1     1         5
02       1               1                       1               3
03 1   1 1         1             1                         1     6
04 1                                                   1         2
05               2           1                 1                 4
06       1 1       1                   1   2             1       7
07         1 1   1         1               1 1                   6
08                                             1   1 1         1 4
09     1                 1 1                     1 1             5
10   2       1   1               1                               5
11   1         1                       1                         3
12                         1   1   1       1         1           5
13             1     2                     1 2 2           1     9
14     1                 1     1                                 3
15 1         1 1                     1   1                 1     6
16           1   1 1   1                         1       1 1     7
17       1   1       1   1                               1       5
18       1   1               1   1     1     1     1 1           8
19 1   1   1           1                       1 1               6
20             1     1     2   2   1       1         1     1   1 11
21                       1     1     1                           3
22                                     1   1             1       3
23               1   1   1   1 1                             1   6
24                 2 1         1                           1 1   6
25                           1   1               1               3
26                 2                 1   1             1       1 6
27                         1                 1                   2
28               1                       1           1 1       1 5
29     1                   1   1       1   1   1               1 7
30           1           1                                       2
31         1                     1     1   1                 1   5
32                   1                                       1   2
33             1     1                             1             3
34                                       1         1   1 1       4
35     1     1                     2       1   1       1   1 1   9
36                 1                 1                           2
37                                                               0
38 1     2   1                   2   1         1           1     9
39     1                 1                     1           1     4
40 1           1     1     1                         1         1 6
41           1         1                     1                   3
42       1 1 2   1   1         1                 1           2   10
43 1   2     1 1                   1     1     1                 8
44               1       1                         1     1   1   5
45 1   1                 1   2       1   1       1       1 1     10
46   2   1             1       1 1   1   2   1       1     2     13
47               1 1   1         1       1     1     1         1 8
48     1     1 1     1                           2               6
49 1 1           1           1     1                             5
50                       1         1                   1     1 1 5
51     1 1                       1 2             1 2             8
52       1   1   1           1                                   4
53                           1       1 1                         3
54                 2 1               1       1       1           6
55                   1 1                     1               1   4
56                 1   1                         1     1   1     5
57 2       2     1                       1     1     1           8
58   1     1           1 2   1     1     1       1   1 1     1 1 13
59 2               1         1         1 1     1   1             8
60 1                 1     2           1                 1   1   7
61     1         1                     1 1     1           1     6
62           1                 1     1         1                 4
63       1               1     1           1                     4
64   1         1           1                     1 1   1       1 7
65   1         1 1                                           2   5
66   1         1   1 1             1 1                           6
67       1     1 1             1             1     1   3 1       10
68   1     1   1         1 1         1                           6
69       1                         1                     1       3
70 1 1               1     1         1                 1         6
71                 1     2       1         1     1   1         1 8
72   1     3           1         1 2       1       1     1       11
73                           1     1     1   1     1             5
74                               1       1 1 1 1 1               6
75                         1           1     1                   3
76     1   1                                 1               1   4
77                               1       1       1             1 4
78   1                               2 1                   1     5
79   1   1             1       1   1                         1   6
80             1                         1           1     1     4
81                   1       1   1                 1           1 5
82 1               1   1                                 1       4
83 1                     1       1     1                         4
84                         1 1 1     1                           4
85                     1       1         1     1   1   1 1       7
86             1       1           1               1 1     1     6
87       2   2             1                                   1 6
88             1     1                 1     2       1         1 7
89     1                   1     1     1                       1 5
90   1     1                                         1 1         4
91     1         1             1     2     1     1       1       8
92         1       1         1 1           1                     5
93   1     1       1   2     1         2     1     1             10
94 1 1     1           1                             1   1 1     7
95       1       1                         1           2     2   7
96                                     1   1 1           1     1 5
97             1       1         1 1                 1   2     1 8
98             1           1                       1             3
99         1                                                     1

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...