XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
Tổng
00                     1     1         1 1                       4
01 1 1         1                   1                             4
02   1                                     1   1 1     2         6
03   1                     1       1   1     1 1           1     7
04       1         1         1 1 1   1   1                       7
05   1   1             2               1             2           7
06           2 1                       1     1 1                 6
07         1           2     1             1       1             6
08     1               1 1   2       1     1         1           8
09     1 1     2   1     1 1       1 1   1             1 1   2   14
10                                   1     1   1     1     1     5
11                               1       1                       2
12 1 1   1               1                   1   1           1   7
13 1         2     1                           1 1               6
14     1 1   2     1               1             1               7
15     1     1                     1                 1 1         5
16 1     1                 1                 1                   4
17         1           1 1 1   2     1           2       1 1 1   12
18                       2               1           1 1         5
19                           1                 2                 3
20 1         1             1     1   2 2 2       1 1             12
21   1     1 1           1         1                   1         6
22                         1       1 1                   1   1 1 6
23   1         1                         1 1 1           1 1     7
24                                       1                       1
25               1 2                       1                     4
26               1                 1                 1       2   5
27     1 1 2                     2   1                     1     8
28         1                 1     1   1                         4
29 1                                                     1 1     3
30               1                             1   1       1     4
31                 1                             2     1         4
32             1     1                                           2
33 1       2                     1       1 1       1           1 8
34   1                           1           1     1         1   5
35   1     1 1 1                     1                         1 6
36           1 1 1                   1         1     1     1     7
37               1             1                               1 3
38             1                                           1     2
39                           1   1                           1   3
40                   1 1             1 1       1               1 6
41           1 1                 1     1         2 1             7
42   1                       1                       1           3
43 1   1         1 1             1                               5
44               1                               1       1       3
45                                     1                       1 2
46 1 1               1   1   1 1               1     1     1   1 10
47             1               1           1                   2 5
48 1     1         1 1 1   1 1           2                       9
49         1   1       1     1         1         1       1       7
50       1       1                         1           1         4
51   1     1           1       1 1   1                 1         7
52             1       1   1               1                 2   6
53 1       1     1               1     1     1                   6
54       1           2                                           3
55   1                   1 1                           2 1       6
56     1       1       1   1     1 1     1             1   1     9
57   1             1   1           1 1   1                 1     7
58                                         1                 1   2
59 1     1           2     1 1                               2   8
60     2   1                                   1     2       1   7
61 1                 1       1   1     1             1   1       7
62   1 1                     1             1     1               5
63       1           1             1           1 1 1       1   1 8
64   1                   2     1                     1           5
65         1       1                       1           1 1 1     6
66 1     1   1   1   1                           1 1     1       8
67                         1                     1       1       3
68           1 1   1     1   1 1                   1 1   1       9
69               2 1     1                                       4
70     1       1   1   1                           1             5
71                         1         1             1             3
72                 1                 1             1           2 5
73                 1           2 1         1 1                   6
74     1         1                 1                           1 4
75     1         1   1       1   1 1       1                     7
76     1                       1         1   1                   4
77 1         1     1     1                           1           5
78       1                       1                 1       1     4
79         1     1         1 1 1   1           1       2 2       11
80     1   1     1                           1         1       1 6
81                     1                             1           2
82               2         1           1                         4
83                                     1     3                   4
84   1       1     1                       1                 1   5
85     1                   1                   1     1           4
86         1         1                     1 1 1 1         1     7
87       1   1                             1       1     1       5
88 1     1     1       1                                 1     1 6
89                   1             1               1       1     4
90 1                     2                                 1     4
91   1 1                                                     1 1 4
92     1     1       1                 1               1         5
93                   1 1         1     1           1     1       6
94             1               2             1     1             5
95         1         1   1     2             1                 1 7
96                         1   1         1         1   1         5
97       1           1   1 1                 1 2               1 8
98 1                                 1   2                       4
99       1                         2 1 1     1               1   7
loading
Đang tải dữ liệu...