XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
Tổng
00   1     1         1 1                       1       1 1       7
01               1                               1             2 4
02                       1   1 1     2           1               6
03       1       1   1     1 1           1                       6
04         1 1 1   1   1                       1   1     1   1 2 11
05   2               1             2                             5
06                   1     1 1                 1         1   1 1 7
07   2     1             1       1                               5
08   1 1   2       1     1         1                         1   8
09     1 1       1 1   1             1 1   2           1         10
10                 1     1   1     1     1     1             1   7
11             1       1                           1   1         4
12     1                   1   1           1             1       5
13                           1 1                           1     3
14               1             1                 1 1             4
15               1                 1 1         1         1   1   6
16       1                 1                                     2
17   1 1 1   2     1           2       1 1 1             1       12
18     2               1           1 1           1 1   1 1       9
19         1                 2                                   3
20       1     1   2 2 2       1 1             1     1     1     13
21     1         1                   1               1           4
22       1       1 1                   1   1 1       1           7
23                     1 1 1           1 1         2             7
24                     1                       1               1 3
25                       1                         1   1         3
26               1                 1       2             1   1   6
27             2   1                     1         1   1       1 7
28         1     1   1                                           3
29                                     1 1       1               3
30                           1   1       1       1               4
31                             2     1                     1     4
32 1                                                 1           2
33             1       1 1       1           1       1           6
34             1           1     1         1                     4
35                 1                         1                   2
36                 1         1     1     1                       4
37           1                               1                   2
38                                       1         1             2
39         1   1                           1                     3
40 1 1             1 1       1               1                 1 7
41             1     1         2 1                     1 1       7
42         1                       1                         1   3
43             1                                         1       2
44                             1       1       1     3   1     1 8
45                   1                       1 2     1       1   6
46 1   1   1 1               1     1     1   1                   8
47           1           1                   2                   4
48 1 1   1 1           2                             1           7
49   1     1         1         1       1       1           1     7
50                       1           1             1             3
51   1       1 1   1                 1             1   1         7
52   1   1               1                 2         1 1         7
53             1     1     1                     1       1 1   1 7
54 2                                                             2
55     1 1                           2 1             1           6
56   1   1     1 1     1             1   1         1 1           9
57   1           1 1   1                 1       1               6
58                       1                 1     2   1         1 6
59 2     1 1                               2       1 1     1     9
60                           1     2       1       1             5
61 1       1   1     1             1   1       2                 8
62         1             1     1                   1             4
63 1             1           1 1 1       1   1             1     8
64     2     1                     1                           1 5
65                       1           1 1 1       2           1   7
66 1                           1 1     1       1 1               6
67       1                     1       1       1                 4
68     1   1 1                   1 1   1                     1   7
69     1                                           1             2
70   1                           1                       1 3 1   7
71       1         1             1                   1   1 1 1   7
72                 1             1           2                   4
73           2 1         1 1                               1 1   7
74               1                           1                 1 3
75 1       1   1 1       1                               1       6
76           1         1   1                                     3
77     1                           1             1       1       4
78             1                 1       1                   1 1 5
79       1 1 1   1           1       2 2       1       1 1       12
80                         1         1       1                   3
81   1                             1           1     1   1       5
82       1           1                                           2
83                   1     3                               1 1   6
84                       1                 1         1 2       2 7
85       1                   1     1           1   1         2   7
86 1                     1 1 1 1         1       1     1   1     9
87                       1       1     1         1             1 5
88   1                                 1     1             1   1 5
89 1             1               1       1                       4
90     2                                 1             2         5
91                                         1 1     1       1     4
92 1                 1               1                 1   1     5
93 1 1         1     1           1     1                         6
94           2             1     1                           1   5
95 1   1     2             1                 1             1     7
96       1   1         1         1   1                           5
97 1   1 1                 1 2               1                   7
98                 1   2                         1               4
99               2 1 1     1               1     1     2         9
loading
Đang tải dữ liệu...