XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
Tổng
00                               1     1         1 1             4
01         1 1 1         1                   1                   5
02         1   1                                     1   1 1     5
03   1         1                     1       1   1     1 1       7
04                 1         1         1 1 1   1   1             7
05     1       1   1             2               1             2 8
06 1                   2 1                       1     1 1       7
07                   1           2     1             1       1   6
08               1               1 1   2       1     1         1 8
09 1     1       1 1     2   1     1 1       1 1   1             12
10                                             1     1   1     1 4
11                                         1       1             2
12 2         1 1   1               1                   1   1     8
13       2   1         2     1                           1 1     8
14               1 1   2     1               1             1     7
15     1         1     1                     1                 1 5
16     1     1     1                 1                 1         5
17                   1           1 1 1   2     1           2     9
18                                 2               1           1 4
19                                     1                 2       3
20     2     1         1             1     1   2 2 2       1 1   14
21     1 1 1   1     1 1           1         1                   8
22 1     1 1                         1       1 1                 6
23             1         1                         1 1 1         5
24                                                 1             1
25                         1 2                       1           4
26                         1                 1                 1 3
27               1 1 2                     2   1                 7
28                   1                 1     1   1               4
29           1                                                   1
30         2               1                             1   1   5
31 1                         1                             2     4
32   2                   1     1                                 4
33     2     1       2                     1       1 1       1   9
34             1                           1           1     1   4
35   1         1     1 1 1                     1                 6
36                     1 1 1                   1         1     1 6
37         1               1             1                       3
38         1             1                                       2
39   1 1                               1   1                     4
40       1                     1 1             1 1       1       6
41         1           1 1                 1     1         2 1   8
42             1                       1                       1 3
43     1     1   1         1 1             1                     6
44                         1                               1     2
45 1                                             1               2
46   1       1 1               1   1   1 1               1     1 9
47   1                   1               1           1           4
48           1     1         1 1 1   1 1           2             9
49                   1   1       1     1         1         1     6
50                 1       1                         1           3
51         2   1     1           1       1 1   1                 8
52   1                   1       1   1               1           5
53       1   1       1     1               1     1     1         7
54                 1           2                                 3
55 1           1                   1 1                           4
56               1       1       1   1     1 1     1             7
57             1             1   1           1 1   1             6
58       1                                           1           2
59       1   1     1           2     1 1                         7
60         1     2   1                                   1     2 7
61 1   1   1 1                 1       1   1     1             1 9
62             1 1                     1             1     1     5
63     1 1         1           1             1           1 1 1   8
64             1                   2     1                     1 5
65                   1       1                       1           3
66 1 1 1     1     1   1   1   1                           1 1   10
67   2                               1                     1     4
68                     1 1   1     1   1 1                   1 1 8
69       1                 2 1     1                             5
70               1       1   1   1                           1   5
71 1                                 1         1             1   4
72       1                   1                 1             1   4
73 1 1 1                     1           2 1         1 1         9
74     1         1         1                 1                   4
75         2     1         1   1       1   1 1       1           9
76       1       1                       1         1   1         5
77     1     1         1     1     1                           1 6
78   2             1                       1                 1   5
79     1             1     1         1 1 1   1           1       8
80         1     1   1     1                           1         5
81                               1                             1 2
82 1     1                 2         1           1               6
83     1                                         1     3         5
84             1       1     1                       1           4
85         1     1                   1                   1     1 5
86 1       1         1         1                     1 1 1 1     8
87 1               1   1                             1       1   5
88       1   1     1     1       1                               5
89                             1             1               1   3
90   2   1   1                     2                             6
91 1           1 1                                               3
92       1       1     1       1                 1               5
93 1 2                         1 1         1     1           1   8
94 1                     1               2             1     1   6
95                   1         1   1     2             1         6
96       1                           1   1         1         1   5
97                 1           1   1 1                 1 2       7
98           1                                 1   2             4
99                 1                         2 1 1     1         6
loading
Đang tải dữ liệu...