XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
Tổng
00             1     1         1 1                       1       5
01     1                   1                               1     3
02                                 1   1 1     2           1     6
03                 1       1   1     1 1           1             6
04         1         1 1 1   1   1                       1   1   8
05             2               1             2                   5
06   2 1                       1     1 1                 1       7
07 1           2     1             1       1                     6
08             1 1   2       1     1         1                   7
09     2   1     1 1       1 1   1             1 1   2           12
10                           1     1   1     1     1     1       6
11                       1       1                           1   3
12               1                   1   1           1           4
13   2     1                           1 1                       5
14   2     1               1             1                 1 1   7
15   1                     1                 1 1         1       5
16                 1                 1                           2
17 1           1 1 1   2     1           2       1 1 1           12
18               2               1           1 1           1 1   7
19                   1                 2                         3
20   1             1     1   2 2 2       1 1             1     1 13
21 1 1           1         1                   1               1 6
22                 1       1 1                   1   1 1       1 7
23     1                         1 1 1           1 1         2   8
24                               1                       1       2
25       1 2                       1                         1   5
26       1                 1                 1       2           5
27 2                     2   1                     1         1   7
28 1                 1     1   1                                 4
29                                               1 1       1     3
30       1                             1   1       1       1     5
31         1                             2     1                 4
32     1     1                                                 1 3
33 2                     1       1 1       1           1       1 8
34                       1           1     1         1           4
35 1 1 1                     1                         1         5
36   1 1 1                   1         1     1     1             7
37       1             1                               1         3
38     1                                           1         1   3
39                   1   1                           1           3
40           1 1             1 1       1               1         6
41   1 1                 1     1         2 1                     7
42                   1                       1                   2
43       1 1             1                                       3
44       1                               1       1       1     3 7
45                             1                       1 2     1 5
46           1   1   1 1               1     1     1   1         8
47     1               1           1                   2         5
48         1 1 1   1 1           2                             1 8
49 1   1       1     1         1         1       1       1       8
50       1                         1           1             1   4
51 1           1       1 1   1                 1             1   7
52     1       1   1               1                 2         1 7
53 1     1               1     1     1                     1     6
54           2                                                   2
55               1 1                           2 1             1 6
56     1       1   1     1 1     1             1   1         1 1 10
57         1   1           1 1   1                 1       1     7
58                                 1                 1     2   1 5
59           2     1 1                               2       1 1 8
60 1                                   1     2       1       1   6
61           1       1   1     1             1   1       2       8
62                   1             1     1                   1   4
63           1             1           1 1 1       1   1         7
64               2     1                     1                   4
65 1       1                       1           1 1 1       2     8
66   1   1   1                           1 1     1       1 1     8
67                 1                     1       1       1       4
68   1 1   1     1   1 1                   1 1   1               9
69       2 1     1                                           1   5
70     1   1   1                           1                     4
71                 1         1             1                   1 4
72         1                 1             1           2         5
73         1           2 1         1 1                           6
74       1                 1                           1         3
75       1   1       1   1 1       1                             6
76                     1         1   1                           3
77   1     1     1                           1             1     5
78                       1                 1       1             3
79 1     1         1 1 1   1           1       2 2       1       12
80 1     1                           1         1       1         5
81             1                             1           1     1 4
82       2         1           1                                 4
83                             1     3                           4
84   1     1                       1                 1         1 5
85                 1                   1     1           1   1   5
86 1         1                     1 1 1 1         1       1     8
87   1                             1       1     1         1     5
88     1       1                                 1     1         4
89           1             1               1       1             4
90               2                                 1             3
91                                                   1 1     1   3
92   1       1                 1               1                 4
93           1 1         1     1           1     1               6
94     1               2             1     1                     5
95 1         1   1     2             1                 1         7
96                 1   1         1         1   1                 5
97           1   1 1                 1 2               1         7
98                           1   2                         1     4
99                         2 1 1     1               1     1     7
loading
Đang tải dữ liệu...