XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
Tổng
00             1                           1                   1 3
01         1           1                                     1   3
02             1                     1 1   1   1 1             1 7
03 1     1                         2                             4
04       1           1     1   1         1   1 1   1       1   1 10
05               1 1       2                   1             2 1 8
06         2 1     1     1                       1               6
07   1     1 1     1               1     1                       6
08 1 1           1                     1               1     1   6
09               1               2           1   1   1           6
10     1                           1                             2
11 1           1       1     1   1     1           1 1     1     9
12               1                       1                       2
13           1                 1     1       1             2 1   7
14                       1       1                               2
15             1         1                 1           1         4
16         1 1         1     1               1 1 1               7
17 1           2 1   1         1             1       2           9
18                                   1 1   1                 1   4
19                       1   1 1                           1     4
20                     1           1                   1       1 4
21                                                       1 1   1 3
22                       1           1                   1     1 4
23   1               1 1 1 1                   1 1   1 1     1 2 12
24 1 1   2         1                     1         1             7
25             1       1 1           1   1         1     1       7
26       1                     1   1                     1       4
27       1         1                   1       2       1   1     7
28   1                   1                   1   1     1         5
29 1       1 1                   1       1             1         6
30           1   2                       2                       5
31   1   1           1         1                       1       1 6
32     1                                 1 1 1       1         2 7
33                 1                       1   1   1   1         5
34             1 1           1           1             1         5
35               1 1                                             2
36     1                                             1           2
37         1                         1 1     1               1   5
38 1                 1 1                   1                     4
39         1 1     1 1     1   2 2 1   1                     1   12
40                           1   1             2 3           1   8
41                                       1     1 1               3
42                   1               1           2               4
43   2                 1 1     1       1               1         7
44                       1 1     1                               3
45     1 1   1               1 1   1       2                     8
46                   1 1                     1         1         4
47               1   1                                 1 1 1     5
48     1     1       1   1                   1                   5
49 1 1 1                 1                               1       5
50               1     1             1   1                   2 1 7
51     1     1   3 1                 1 1           1     1       10
52 1 1 1 1     1     1   1         1                       1     9
53                                           1       1   1       3
54                         1     1   1       1               1   5
55               1         1           2       2     1           7
56           1                   1       1         1             4
57         1       1   1     1             1                 1   6
58                   1     1         2           1 1             6
59 1     2         1 1     1             1   1       1 1         10
60       1                   2     1   1                   1     6
61           1                     1       1       1             4
62 1         1                         1                         3
63   1 2           2         1   1   1 1         1               10
64 1       1 1       1 1                 1         1             7
65       1         1             1       1   1     1 1       1   8
66           1         1       1     1       1             1 1   7
67     1               1                         1   2   1       6
68   1 1     1 1           1           1       1         1       8
69             1       1   1       2                       1     6
70                     1 2                   1         1       1 6
71 2                         1       1                     1   1 6
72                           1             1         1           3
73 1           1   1       1               1 1       1           7
74   1                 1       1     1   1                       5
75             1                 1   1 1         1 1         1   7
76                       1                 1       1     1       4
77             1         1             1           1   1         5
78         1   1   1         2                       1           6
79             1       1             1         1     1       1   6
80   1     2     1       1       1       1                       7
81                               1           1           1     1 4
82 1       1                                             2 1     5
83   2 1   1 1   1             1                                 7
84                             1               1           1     3
85         1   1     1                             1             4
86     1                   1 1         1                         4
87       2           2                             1             5
88       1       1                                         1     3
89     1                                   1               1     3
90                           1 1                                 2
91                         1       2               1     1       5
92             1     1     1   1 1 2                     1       8
93 1     1         1       1                   1       2       1 8
94     2           1             1                               4
95   1                                         1   1 1           4
96 1                         1             1                   1 4
97           1               1             1     1       1       5
98       1                 1   1                 1         1     5
99   1 1   2                   1   1       1             1       8
loading
Đang tải dữ liệu...