XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
Tổng
00       1                   1                             1     3
01                         1             1     1               2 5
02 1 1   1   1 1             1       1                   1 1     9
03                                           1           1       2
04     1   1 1   1       1   1               1                   7
05           1             2 1         1             1           6
06             1                               1                 2
07     1                             1 1                 1       4
08   1               1     1                                     3
09         1   1   1           1                     1           5
10                                           1 1         1 1     4
11   1           1 1     1         1               1 1       1   8
12     1                                     1             1     3
13 1       1             2 1   1         1           2           9
14                                     2                 1   1   4
15       1           1         1       1         1       1     1 7
16         1 1 1                   1     1 1           1       1 8
17         1       2               1                             4
18 1 1   1                 1         1           1               6
19                       1                   1 1               1 4
20                   1       1             1 1       1           5
21                     1 1   1   1   1       1 1       2         9
22 1                   1     1           1         1             5
23           1 1   1 1     1 2 1                           1     9
24     1         1                       1                       3
25 1   1         1     1       1 1 1                   1         8
26                     1             1                 1         3
27   1       2       1   1       2     1 1   1 1   1           1 13
28         1   1     1         1               1           1 1   7
29     1             1                     1           1         4
30     2                                         1 1             4
31                   1       1                         1       1 4
32     1 1 1       1         2               1     1     1   1 1 11
33       1   1   1   1           1   1 1     1               1   9
34     1             1                     3     1             1 7
35                                 1           1 1         1     4
36                 1           1                                 2
37 1 1     1               1               1   1 1               7
38       1                                                       1
39   1                     1         1 1     1                 1 6
40           2 3           1             1 1     1 1       1 2   13
41     1     1 1                     1                 1   2     7
42 1           2                         1       1 1             6
43   1               1               1                 1         4
44                                                               0
45       2                                           1   1 1     5
46         1         1                           1     1         4
47                   1 1 1                                       3
48         1                   1             1     1             4
49                     1       1 1     1       1       1         6
50 1   1                   2 1     2                           1 8
51 1 1           1     1           1                   1   1     7
52                       1             1     1 1     1   2       7
53         1       1   1         1         1       1             6
54 1       1               1   1                             1   5
55   2       2     1             1               1     1     1 1 10
56     1         1                   1 1                         4
57       1                 1       1         1     1   1         6
58 2           1 1                               2           1   7
59     1   1       1 1                           1               5
60   1                   1     2   1     1     1     1           8
61       1       1                 1       1     1         2 1   8
62   1                         1                 1               3
63 1 1         1               1   1 1     1         1           8
64     1         1               1                           1   4
65     1   1     1 1       1     1             1     1       1   9
66 1       1             1 1   1             1   1               7
67             1   2   1             1   1           1           7
68   1       1         1                                         3
69                       1               1                       2
70         1         1       1       1           1               5
71 1                     1   1         1   1 1     1             7
72       1         1                 1 1                       1 5
73       1 1       1               1 1             2       1   1 9
74 1   1                       1         1               1       5
75 1 1         1 1         1           2                 1       8
76       1       1     1         1 1   1   1                     7
77   1           1   1                     1                     4
78                 1                       1         1 1         4
79 1         1     1       1       1     1     1               1 8
80     1                                       1             2   4
81         1           1     1 1 1       1           1       1   8
82                     2 1                                       3
83                                       1         1             2
84           1           1                   1 1   1     3       8
85               1               1     1 1                       4
86   1                               1       1   1             1 5
87               1                                 1 1     1     4
88                       1     1           1           2     1   6
89       1               1       1             1           1     5
90                                         2                     2
91               1     1                 1                 1 1   5
92                     1                           1             2
93           1       2       1   1                               5
94                                                   3           3
95           1   1 1               1                           1 5
96       1                   1           1                       3
97       1     1       1         1 1                           1 6
98             1         1       1   1 1           1     1       7
99       1             1         1 1 1         1       1 2       9
loading
Đang tải dữ liệu...