XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
Tổng
00                         1           1                         2
01       1     1               2     1                           5
02   1                   1 1       1     1       1   1 2 1 1     11
03           1           1           1 1     1                   5
04           1                             1   1   1     2       6
05     1             1                 1     1 2                 6
06             1                             1     1             3
07   1 1                 1               1   1 1                 6
08                                     1   1   1                 3
09                   1           1   1                         2 5
10           1 1         1 1           1 2     1       1     1   10
11 1               1 1       1     1       1       2           1 9
12           1             1               1         1           4
13       1           2                       1   1   1 1         7
14     2                 1   1   1           1 1                 7
15     1         1       1     1               1     1           6
16 1     1 1           1       1 1         1           1 1       9
17 1                                       1 2                   4
18   1           1                 2               1             5
19           1 1               1             1 1 1               6
20         1 1       1               1                   1       5
21   1       1 1       2         1             1 1   1           9
22       1         1                                   1 1     1 5
23                         1     1             1     1 1         5
24       1                         1 1               1           4
25 1                   1               1               1       2 6
26   1                 1               1       1   1   2         7
27     1 1   1 1   1           1         1   1 1                 9
28             1           1 1                                   3
29         1           1             2         1                 5
30               1 1               1                           1 4
31                     1       1                       1   2     5
32           1     1     1   1 1                             2   7
33   1 1     1               1         1 1                       6
34         3     1             1           1             1       7
35 1           1 1         1                     1             1 6
36                                                         1     1
37         1   1 1                       1                   1   5
38                                                           1   1
39   1 1     1                 1   1                     1     1 7
40       1 1     1 1       1 2       1                         1 9
41   1                 1   2     1   1                           6
42       1       1 1                               2 1     1     7
43   1                 1         1   1 1                 1       6
44                                 1                             1
45                   1   1 1                                     3
46               1     1                     1 1   1             5
47                                                   1   1 1     3
48           1     1                         1   1               4
49     1       1       1                           1 1           5
50 2                           1 1                           1   5
51 1                   1   1       1   2             1   1       8
52     1     1 1     1   2               1               1       8
53         1       1             1 1             1               5
54                           1                             1     2
55               1     1     1 1       1         1     1         7
56   1 1                                   1     1 1             5
57 1         1     1   1                                 1   1   6
58               2           1           1         1         1 1 7
59               1                     1                         2
60 1     1     1     1           1     1               1 1       8
61 1       1     1         2 1       1           1               8
62               1                       1                 1 1 1 5
63 1 1     1         1               1               1   1 2 1 1 11
64                           1           1                       2
65             1     1       1                                 1 4
66           1   1               1 1       2                     6
67   1   1           1                     1                     4
68                               1                               1
69       1                               1           1   1   1 1 6
70   1           1                               1               3
71     1   1 1     1             1           1             1     7
72   1 1                       1                                 3
73 1 1             2       1   1 1       1       1   1           10
74       1               1       1   1   1                       5
75     2                 1                             1   1 1   6
76 1   1   1                           1               1         5
77         1                                     1               2
78         1         1 1                   1               1     5
79 1     1     1               1   1                     1     1 7
80             1             2         1           1       1     6
81       1           1       1                 1             1 1 6
82                               1 1         1 1 1               5
83       1         1                       1       1             4
84           1 1   1     3           1   1       1         2   1 12
85     1 1                                 1       1             4
86   1       1   1             1   1           1       1     1   8
87                 1 1     1         1           1 1             6
88         1           2     1     1                 1 1   1     8
89             1           1               1 1         1         5
90         2                         1       1             1 1   6
91       1                 1 1   1           1                   5
92                 1                 1             1     1   1   5
93                                         1         1           2
94                   3             1             1 1         1   7
95 1                           1       1   1         1           5
96       1                         1                         1   3
97 1                           1 1       1   1       1           6
98   1 1           1     1         1 1   2       1               9
99 1 1         1       1 2             1   1                     8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...