XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
Tổng
00                 1                   1                         2
01                                   1             1     1       3
02           1 1   1   1 1             1       1                 7
03         2                                           1         3
04 1   1         1   1 1   1       1   1               1         9
05 2                   1             2 1         1             1 8
06                       1                               1       2
07         1     1                             1 1               4
08             1               1     1                           3
09       2           1   1   1           1                     1 7
10         1                                           1 1       3
11   1   1     1           1 1     1         1               1 1 9
12               1                                     1         2
13     1     1       1             2 1   1         1           2 10
14       1                                       2               3
15                 1           1         1       1         1     5
16   1               1 1 1                   1     1 1           7
17     1             1       2               1                   5
18           1 1   1                 1         1           1     6
19   1 1                           1                   1 1       5
20         1                   1       1             1 1       1 6
21                               1 1   1   1   1       1 1       7
22           1                   1     1           1         1   5
23 1                   1 1   1 1     1 2 1                       9
24               1         1                       1             3
25           1   1         1     1       1 1 1                   7
26     1   1                     1             1                 4
27             1       2       1   1       2     1 1   1 1   1   12
28                   1   1     1         1               1       5
29       1       1             1                     1           4
30               2                                         1 1   4
31     1                       1       1                         3
32               1 1 1       1         2               1     1   8
33                 1   1   1   1           1   1 1     1         8
34   1           1             1                     3     1     7
35                                           1           1 1     3
36                           1           1                       2
37           1 1     1               1               1   1 1     7
38                 1                                             1
39 1   2 2 1   1                     1         1 1     1         11
40   1   1             2 3           1             1 1     1 1   12
41               1     1 1                     1                 4
42           1           2                         1       1 1   6
43     1       1               1               1                 4
44 1     1                                                       2
45   1 1   1       2                                           1 6
46                   1         1                           1     3
47                             1 1 1                             3
48                   1                   1             1     1   4
49                               1       1 1     1       1       5
50           1   1                   2 1     2                   7
51           1 1           1     1           1                   5
52         1                       1             1     1 1     1 6
53                   1       1   1         1         1       1   6
54 1     1   1       1               1   1                       6
55 1           2       2     1             1               1     8
56       1       1         1                   1 1               5
57   1             1                 1       1         1     1   6
58 1         2           1 1                               2     7
59 1             1   1       1 1                           1     6
60   2     1   1                   1     2   1     1     1     1 11
61         1       1       1                 1       1     1     6
62             1                         1                 1     3
63   1   1   1 1         1               1   1 1     1         1 10
64               1         1               1                     3
65       1       1   1     1 1       1     1             1     1 9
66     1     1       1             1 1   1             1   1     8
67                       1   2   1             1   1           1 7
68 1           1       1         1                               4
69 1       2                       1               1             5
70                   1         1       1       1           1     5
71   1       1                     1   1         1   1 1     1   8
72   1             1         1                 1 1               5
73 1               1 1       1               1 1             2   8
74     1     1   1                       1         1             5
75       1   1 1         1 1         1           2               8
76                 1       1     1         1 1   1   1           7
77             1           1   1                     1           4
78   2                       1                       1         1 5
79           1         1     1       1       1     1     1       7
80       1       1                                       1       3
81       1           1           1     1 1 1       1           1 8
82                               2 1                             3
83     1                                           1         1   3
84     1               1           1                   1 1   1   6
85                         1               1     1 1             4
86 1 1         1                               1       1   1     6
87                         1                                 1 1 3
88                                 1     1           1           3
89                 1               1       1             1       4
90   1 1                                             2           4
91 1       2               1     1                 1             6
92 1   1 1 2                     1                           1   7
93 1                   1       2       1   1                     6
94       1                                                     3 4
95                     1   1 1               1                   4
96   1             1                   1           1             4
97   1             1     1       1         1 1                   6
98 1   1                 1         1       1   1 1           1   8
99     1   1       1             1         1 1 1         1       8
loading
Đang tải dữ liệu...