XSKT Bạch thủ QNG Cầu QNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
Tổng
00       1           1                                   1 1     4
01           2     1                           1 1       1       6
02     1 1       1     1       1   1 2 1 1                       10
03     1           1 1     1                                   2 6
04                       1   1   1     2       1             1   7
05 1                 1     1 2                         1         6
06                         1     1                               2
07     1               1   1 1                                 1 5
08                   1   1   1                             1   1 5
09 1           1   1                         2       1         1 7
10     1 1           1 2     1       1     1           1       1 10
11 1       1     1       1       2           1 2   1       1     11
12       1               1         1             1               4
13 2                       1   1   1 1                           6
14     1   1   1           1 1                                   5
15     1     1               1     1                             4
16   1       1 1         1           1 1         1     1         8
17                       1 2                                     3
18               2               1                           1   4
19           1             1 1 1                           1   2 7
20 1               1                   1                     1   4
21   2         1             1 1   1             1               7
22                                   1 1     1               1   4
23       1     1             1     1 1                           5
24               1 1               1                             3
25   1               1               1       2             2 2   9
26   1               1       1   1   2           1             1 8
27           1         1   1 1                         1         5
28       1 1                                                     2
29   1             2         1                     2 1           7
30               1                           1 1       1         4
31   1       1                       1   2         1             6
32     1   1 1                             2           1   1     7
33         1         1 1                           1             4
34           1           1             1                         3
35       1                     1             1 1     1   1       6
36                                       1                     1 2
37                     1                   1           1       1 4
38                                         1   1         1       3
39           1   1                     1     1                   4
40       1 2       1                         1   1         1 1 1 9
41   1   2     1   1                           1                 6
42                               2 1     1         1 1   1       7
43   1         1   1 1                 1         1 1 1           8
44               1                                           1   2
45 1   1 1                                         1     1       5
46   1                     1 1   1                   1           5
47                                 1   1 1           1           4
48                         1   1                   1             3
49   1                           1 1               1           1 5
50           1 1                           1       1   1     1   6
51   1   1       1   2             1   1                 2       9
52 1   2               1               1               1         6
53             1 1             1               1 1   1           6
54         1                             1               1       3
55   1     1 1       1         1     1           1         1     8
56                       1     1 1                 1       1     5
57   1                                 1   1               1     4
58         1           1         1         1 1                   5
59                   1                         1               1 3
60 1           1     1               1 1         2       1       8
61       2 1       1           1                 1 1 1 1         9
62                     1                 1 1 1     1   1         6
63 1               1               1   1 2 1 1         1     1   10
64         1           1                             1 1         4
65 1       1                                 1 1       1       1 6
66             1 1       2                                 1     5
67 1                     1                                       2
68             1                                                 1
69                     1           1   1   1 1       1 1         7
70                             1               1 1           1   4
71             1           1             1           1     1     5
72           1                                 2         1 1     5
73       1   1 1       1       1   1           2 1             1 10
74     1       1   1   1                           1 1           6
75     1                             1   1 1     2 1 1 1     1   10
76                   1               1                   1   1   4
77                             1                   1 2           4
78 1 1                   1               1                       4
79           1   1                     1     1   1               5
80         2         1           1       1               1       6
81 1       1                 1             1 1       1           6
82             1 1         1 1 1                                 5
83                       1       1                               2
84     3           1   1       1         2   1 1             1   11
85                       1       1               1             1 4
86           1   1           1       1     1             1       6
87 1     1         1           1 1                     1 2 1     9
88   2     1     1                 1 1   1                   1 1 9
89       1               1 1         1                           4
90                 1       1             1 1                     4
91       1 1   1           1                             1       5
92                 1             1     1   1                     4
93                       1         1                     1 1 1   5
94 3             1             1 1         1                 1   8
95           1       1   1         1                 1 1   1     7
96               1                         1   1                 3
97           1 1       1   1       1               1             6
98     1         1 1   2       1                           1     7
99   1 2             1   1                                   1   6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...