XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
Tổng
00             1                             1           1       3
01           1             1     1               2     1         6
02             1       1                   1 1       1     1     6
03                             1           1           1 1     1 5
04 1       1   1               1                             1   5
05           2 1         1             1                 1     1 7
06                               1                             1 2
07                     1 1                 1               1   1 5
08     1     1                                           1   1   4
09   1           1                     1           1   1         5
10                             1 1         1 1           1 2     7
11 1 1     1         1               1 1       1     1       1   9
12                             1             1               1   3
13         2 1   1         1           2                       1 8
14                       2                 1   1   1           1 6
15     1         1       1         1       1     1               6
16                   1     1 1           1       1 1         1   7
17   2               1                                       1 2 6
18           1         1           1                 2           5
19         1                   1 1               1             1 5
20     1       1             1 1       1               1         6
21       1 1   1   1   1       1 1       2         1             10
22       1     1           1         1                           4
23   1 1     1 2 1                           1     1             8
24 1                       1                         1 1         4
25 1     1       1 1 1                   1               1       7
26       1             1                 1               1       4
27     1   1       2     1 1   1 1   1           1         1   1 12
28     1         1               1           1 1                 5
29     1                     1           1             2         5
30                                 1 1               1           3
31     1       1                         1       1               4
32   1         2               1     1     1   1 1               8
33 1   1           1   1 1     1               1         1 1     9
34     1                     3     1             1           1   7
35                   1           1 1         1                   4
36   1           1                                               2
37           1               1   1 1                       1     5
38                                                               0
39           1         1 1     1                 1   1           6
40           1             1 1     1 1       1 2       1         9
41                     1                 1   2     1   1         6
42                         1       1 1                           3
43     1               1                 1         1   1 1       6
44                                                   1           1
45                                     1   1 1                   3
46     1                           1     1                     1 4
47     1 1 1                                                     3
48               1             1     1                         1 4
49       1       1 1     1       1       1                       6
50           2 1     2                           1 1             7
51 1     1           1                   1   1       1   2       8
52         1             1     1 1     1   2               1     8
53   1   1         1         1       1             1 1           7
54           1   1                             1                 3
55   1             1               1     1     1 1       1       7
56 1                   1 1                                   1   4
57           1       1         1     1   1                       5
58 1                               2           1           1     5
59   1 1                           1                     1       4
60         1     2   1     1     1     1           1     1       9
61 1                 1       1     1         2 1       1         8
62               1                 1                       1     3
63               1   1 1     1         1               1         6
64 1               1                           1           1     4
65 1 1       1     1             1     1       1                 7
66         1 1   1             1   1               1 1       2   9
67   2   1             1   1           1                     1   7
68       1                                         1             2
69         1               1                               1     3
70     1       1       1           1                             4
71         1   1         1   1 1     1             1           1 8
72   1                 1 1                       1               4
73   1               1 1             2       1   1 1       1     9
74               1         1               1       1   1   1     6
75 1         1           2                 1                     5
76 1     1         1 1   1   1                           1       7
77 1   1                     1                                   3
78   1                       1         1 1                   1   5
79   1       1       1     1     1               1   1           7
80                               1             2         1       4
81       1     1 1 1       1           1       1                 7
82       2 1                                       1 1         1 6
83                         1         1                       1   3
84         1                   1 1   1     3           1   1     9
85 1               1     1 1                                 1   5
86                     1       1   1             1   1           5
87 1                                 1 1     1         1         5
88         1     1           1           2     1     1           7
89         1       1             1           1               1 1 6
90                           2                         1       1 4
91 1     1                 1                 1 1   1           1 7
92       1                           1                 1         3
93     2       1   1                                         1   5
94                                     3             1           4
95 1 1               1                           1       1   1   6
96             1           1                         1           3
97       1         1 1                           1 1       1   1 7
98         1       1   1 1           1     1         1 1   2     10
99       1         1 1 1         1       1 2             1   1   10
loading
Đang tải dữ liệu...