XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
Tổng
00                         1                   1                 2
01     1                                     1             1     3
02                   1 1   1   1 1             1       1         7
03                 2                                           1 3
04   1     1   1         1   1 1   1       1   1               1 10
05 1       2                   1             2 1         1       8
06 1     1                       1                               3
07 1               1     1                             1 1       5
08                     1               1     1                   3
09               2           1   1   1           1               6
10                 1                                           1 2
11     1     1   1     1           1 1     1         1           8
12                       1                                     1 2
13             1     1       1             2 1   1         1     8
14       1       1                                       2       4
15       1                 1           1         1       1       5
16     1     1               1 1 1                   1     1 1   8
17   1         1             1       2               1           6
18                   1 1   1                 1         1         5
19       1   1 1                           1                   1 5
20     1           1                   1       1             1 1 6
21                                       1 1   1   1   1       1 6
22       1           1                   1     1           1     5
23   1 1 1 1                   1 1   1 1     1 2 1               12
24 1                     1         1                       1     4
25     1 1           1   1         1     1       1 1 1           9
26             1   1                     1             1         4
27 1                   1       2       1   1       2     1 1   1 11
28       1                   1   1     1         1               5
29               1       1             1                     1   4
30                       2                                       2
31   1         1                       1       1                 4
32                       1 1 1       1         2               1 7
33 1                       1   1   1   1           1   1 1     1 9
34           1           1             1                     3   6
35 1                                                 1           2
36                                   1           1               2
37                   1 1     1               1               1   5
38   1 1                   1                                     3
39 1 1     1   2 2 1   1                     1         1 1     1 13
40           1   1             2 3           1             1 1   10
41                       1     1 1                     1         4
42   1               1           2                         1     5
43     1 1     1       1               1               1         6
44       1 1     1                                               3
45           1 1   1       2                                     5
46   1 1                     1         1                         4
47   1                                 1 1 1                     4
48   1   1                   1                   1             1 5
49       1                               1       1 1     1       5
50     1             1   1                   2 1     2           8
51 1                 1 1           1     1           1           6
52   1   1         1                       1             1     1 6
53                           1       1   1         1         1   5
54         1     1   1       1               1   1               6
55         1           2       2     1             1             7
56               1       1         1                   1 1       5
57 1   1     1             1                 1       1         1 7
58   1     1         2           1 1                             6
59 1 1     1             1   1       1 1                         7
60           2     1   1                   1     2   1     1     9
61                 1       1       1                 1       1   5
62                     1                         1               2
63 2         1   1   1 1         1               1   1 1     1   11
64   1 1                 1         1               1             5
65 1             1       1   1     1 1       1     1             8
66     1       1     1       1             1 1   1             1 8
67     1                         1   2   1             1   1     7
68         1           1       1         1                       4
69     1   1       2                       1               1     6
70     1 2                   1         1       1       1         7
71           1       1                     1   1         1   1 1 7
72           1             1         1                 1 1       5
73 1       1               1 1       1               1 1         7
74     1       1     1   1                       1         1     6
75               1   1 1         1 1         1           2       8
76       1                 1       1     1         1 1   1   1   8
77       1             1           1   1                     1   5
78 1         2                       1                       1   5
79     1             1         1     1       1       1     1     7
80       1       1       1                                       3
81               1           1           1     1 1 1       1     7
82                                       2 1                     3
83             1                                           1     2
84             1               1           1                   1 4
85   1                             1               1     1 1     5
86         1 1         1                               1       1 5
87   2                             1                             3
88                                         1     1           1   3
89                         1               1       1             3
90           1 1                                             2   4
91         1       2               1     1                 1     6
92   1     1   1 1 2                     1                       7
93 1       1                   1       2       1   1             7
94 1             1                                               2
95                             1   1 1               1           4
96           1             1                   1           1     4
97           1             1     1       1         1 1           6
98         1   1                 1         1       1   1 1       7
99             1   1       1             1         1 1 1         7
loading
Đang tải dữ liệu...