XSKT Bạch thủ QNG Cầu QNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
Tổng
00                             1 1           1     1   1 2 1   2 10
01                   1 1       1                       1         4
02   1   1 2 1 1                         1               1       8
03                                   2             1           1 4
04 1   1     2       1             1               1 1 1         9
05 2                         1         1 2       1       1   1   9
06     1                                           1             2
07 1                                 1                       1 1 4
08 1                             1   1                           3
09                 2       1         1             1             5
10 1       1     1           1       1     1                 1   7
11     2           1 2   1       1                     1         8
12       1             1                           1             3
13   1   1 1                           1 1             1 1       7
14 1                                                             1
15 1     1                                 1               1     4
16         1 1         1     1                 1               1 6
17                                                               0
18     1                           1                       1   1 4
19 1 1                           1   2 1         1         2     9
20           1                     1       1 1           1     1 6
21 1 1   1             1                   1                     5
22         1 1     1               1                   1         5
23 1     1 1                                               1     4
24       1                               2   1                 1 5
25         1       2             2 2         1             1     9
26 1   1   2           1             1     2                     8
27 1                         1                                   2
28                                       1                       1
29 1                     2 1                                 1   5
30                 1 1       1                 1 1             1 6
31         1   2         1                               1   1   6
32               2           1   1             1       1       2 8
33                       1                                   1   2
34           1                         1       1 1           1   5
35   1             1 1     1   1                           1     6
36             1                     1   1                       3
37               1           1       1     1       1   1     1   7
38               1   1         1                         1       4
39           1     1                   1           1   1         5
40                 1   1         1 1 1 1       1 1   1     1     10
41                   1                                   1   1   3
42     2 1     1         1 1   1             1           1       9
43           1         1 1 1                         1       1   6
44                                 1   1   1 1       1     1 1   7
45                       1     1         1         2             5
46 1   1                   1               1 1 1   1 1           8
47       1   1 1           1             1 3     1     1 1     1 12
48   1                   1                     1               1 4
49     1 1               1           1           1           1 1 7
50               1       1   1     1                 1           5
51       1   1                 2                                 4
52           1               1                                   2
53   1               1 1   1                     1               5
54             1               1                           1 1   4
55   1     1           1         1       1           1         1 7
56   1 1                 1       1     2   1                     7
57           1   1               1           2                   5
58     1         1 1                                             3
59                   1               1                           2
60         1 1         2       1             1   1 1       1     9
61   1                 1 1 1 1                       1   1       7
62             1 1 1     1   1                       1       1   7
63       1   1 2 1 1         1     1   1                         9
64                         1 1             1           1         4
65                 1 1       1       1         1 3             1 9
66                               1           1                   2
67                                           1                   1
68                                                         1     1
69       1   1   1 1       1 1                                   6
70   1               1 1           1                             4
71             1           1     1           1       2           6
72                   2         1 1             2 2   1           9
73   1   1           2 1             1           1         1     8
74                       1 1           1 1                       4
75         1   1 1     2 1 1 1     1                             9
76         1                   1   1           1         1       5
77   1                   1 2                                 1   5
78             1                                                 1
79           1     1   1                   1   1         1       6
80     1       1               1           2       1   1     1   8
81 1             1 1       1             1   1   1 1   1 1       10
82 1 1                                                           2
83     1                                           1 1           3
84   1         2   1 1             1     1   1                 1 9
85     1               1             1         1 1 1       1     7
86 1       1     1             1       3                         7
87   1 1                     1 2 1     1                         7
88       1 1   1                   1 1   1   1 1   1             9
89         1                                             1 1     3
90             1 1                                   1 1   1     5
91                             1         1     1   1         1 1 6
92     1     1   1                             1 1     1     1   7
93       1                     1 1 1     1   1       1           7
94   1 1         1                 1                 1 1 2       8
95       1                 1 1   1     1       2                 7
96               1   1                     1           1         4
97       1               1                           1 1   1     5
98   1                           1                   1           3
99                                 1   2 1   1                   5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...