XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
Tổng
00     1                           1                   1         3
01 1           1                                     1           3
02     1                     1 1   1   1 1             1       1 8
03                         2                                     2
04           1     1   1         1   1 1   1       1   1         9
05       1 1       2                   1             2 1         8
06 2 1     1     1                       1                       6
07 1 1     1               1     1                             1 6
08       1                     1               1     1           4
09       1               2           1   1   1           1       7
10                         1                                     1
11     1       1     1   1     1           1 1     1         1   9
12       1                       1                               2
13   1                 1     1       1             2 1   1       8
14               1       1                                       2
15     1         1                 1           1         1       5
16 1 1         1     1               1 1 1                   1   8
17     2 1   1         1             1       2               1   9
18                           1 1   1                 1         1 5
19               1   1 1                           1             4
20             1           1                   1       1         4
21                                               1 1   1   1   1 5
22               1           1                   1     1         4
23           1 1 1 1                   1 1   1 1     1 2 1       12
24         1                     1         1                     3
25     1       1 1           1   1         1     1       1 1 1   10
26                     1   1                     1             1 4
27         1                   1       2       1   1       2     8
28               1                   1   1     1         1       5
29 1 1                   1       1             1                 5
30   1   2                       2                               5
31           1         1                       1       1         4
32                               1 1 1       1         2         6
33         1                       1   1   1   1           1   1 7
34     1 1           1           1             1                 5
35       1 1                                                 1   3
36                                           1           1       2
37 1                         1 1     1               1           5
38           1 1                   1                             3
39 1 1     1 1     1   2 2 1   1                     1         1 13
40                   1   1             2 3           1           8
41                               1     1 1                     1 4
42           1               1           2                       4
43             1 1     1       1               1               1 6
44               1 1     1                                       3
45   1               1 1   1       2                             6
46           1 1                     1         1                 4
47       1   1                                 1 1 1             5
48   1       1   1                   1                   1       5
49               1                               1       1 1     4
50       1     1             1   1                   2 1     2   9
51   1   3 1                 1 1           1     1           1   10
52     1     1   1         1                       1             5
53                                   1       1   1         1     4
54                 1     1   1       1               1   1       6
55       1         1           2       2     1             1     8
56   1                   1       1         1                   1 5
57 1       1   1     1             1                 1       1   7
58           1     1         2           1 1                     6
59         1 1     1             1   1       1 1                 7
60                   2     1   1                   1     2   1   8
61   1                     1       1       1                 1   5
62   1                         1                         1       3
63         2         1   1   1 1         1               1   1 1 10
64 1 1       1 1                 1         1               1     7
65         1             1       1   1     1 1       1     1     8
66   1         1       1     1       1             1 1   1       8
67             1                         1   2   1             1 6
68   1 1           1           1       1         1               6
69     1       1   1       2                       1             6
70             1 2                   1         1       1       1 7
71                   1       1                     1   1         4
72                   1             1         1                 1 4
73     1   1       1               1 1       1               1 1 8
74             1       1     1   1                       1       5
75     1                 1   1 1         1 1         1           7
76               1                 1       1     1         1 1   6
77     1         1             1           1   1                 5
78 1   1   1         2                       1                   6
79     1       1             1         1     1       1       1   7
80 2     1       1       1       1                               6
81                       1           1           1     1 1 1     6
82 1                                             2 1             4
83 1 1   1             1                                         4
84                     1               1           1             3
85 1   1     1                             1               1     5
86                 1 1         1                               1 4
87           2                             1                     3
88       1                                         1     1       3
89                                 1               1       1     3
90                   1 1                                         2
91                 1       2               1     1               5
92     1     1     1   1 1 2                     1               8
93         1       1                   1       2       1   1     7
94         1             1                                       2
95                                     1   1 1               1   4
96                   1             1                   1         3
97   1               1             1     1       1         1 1   7
98                 1   1                 1         1       1   1 6
99 2                   1   1       1             1         1 1 1 9
loading
Đang tải dữ liệu...