XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
Tổng
00                         1                           1         2
01                     1           1                             2
02                         1                     1 1   1   1 1   6
03     1       1     1                         2                 5
04       1           1           1     1   1         1   1 1   1 9
05                           1 1       2                   1     5
06                     2 1     1     1                       1   6
07     1     1   1     1 1     1               1     1           8
08             1 1           1                     1             4
09 1       1                 1               2           1   1   7
10   1             1                           1                 3
11 1           1           1       1     1   1     1           1 8
12                           1                       1           2
13                       1                 1     1       1       4
14   1   2                           1       1                   5
15                         1         1                 1         3
16                     1 1         1     1               1 1 1   7
17 1       1 1 1           2 1   1         1             1       10
18       1                                       1 1   1         4
19 1   1                             1   1 1                     5
20   1     1                       1           1                 4
21 1   1 2                                                       4
22 1   1                             1           1               4
23     2         1               1 1 1 1                   1 1   9
24             1 1   2         1                     1         1 7
25                         1       1 1           1   1         1 6
26       1           1                     1   1                 4
27           1       1         1                   1       2     6
28 1   1         1                   1                   1   1   6
29             1       1 1                   1       1           5
30           1           1   2                       2           6
31         1     1   1           1         1                     5
32                 1                                 1 1 1       4
33 1                           1                       1   1   1 5
34   1                     1 1           1           1           5
35 1                         1 1                                 3
36                 1                                             1
37 1                   1                         1 1     1       5
38     1     1 1                 1 1                   1         6
39           1         1 1     1 1     1   2 2 1   1             12
40   1                                   1   1             2 3   8
41   1                                               1     1 1   4
42                               1               1           2   4
43               2                 1 1     1       1             6
44                                   1 1     1                   3
45           1     1 1   1               1 1   1       2         9
46         1                     1 1                     1       4
47     1   1                 1   1                               4
48                 1     1       1   1                   1       5
49         1   1 1 1                 1                           5
50                           1     1             1   1           4
51   1             1     1   3 1                 1 1           1 10
52     1       1 1 1 1     1     1   1         1                 9
53       1                                               1       2
54                                     1     1   1       1       4
55                           1         1           2       2     6
56   1   1               1                   1       1         1 6
57                     1       1   1     1             1         5
58 1                             1     1         2           1 1 7
59 1   1 1 1   1     2         1 1     1             1   1       12
60   1       1       1                   2     1   1             7
61   2   1               1                     1       1       1 7
62   1       1 1         1                         1             5
63               1 2           2         1   1   1 1         1   10
64             1       1 1       1 1                 1         1 7
65 1       1         1         1             1       1   1     1 8
66     1                 1         1       1     1       1       6
67                 1               1                         1   3
68       1       1 1     1 1           1           1       1     8
69                         1       1   1       2                 5
70     1     1                     1 2                   1       6
71       1     2                         1       1               5
72                                       1             1         2
73     1       1           1   1       1               1 1       7
74           1   1                 1       1     1   1           6
75                         1                 1   1 1         1 1 6
76                                   1                 1       1 3
77                         1         1             1           1 4
78                     1   1   1         2                       5
79 1 1   1                 1       1             1         1     7
80   1 1   1 1   1     2     1       1       1       1           11
81         1                                 1           1       3
82         1   1       1                                         3
83     1         2 1   1 1   1             1                     8
84           1                             1               1     3
85       1 1           1   1     1                             1 6
86                 1                   1 1         1             4
87                   2           2                             1 5
88 1                 1       1                                   3
89                 1                                   1         2
90                                       1 1                     2
91       1 2                           1       2               1 7
92   1                     1     1     1   1 1 2                 8
93           2 1     1         1       1                   1     7
94   2   1         2           1             1                   7
95 1     1 1 1   1                                         1   1 7
96 1 1         1                         1             1         5
97     1     1           1               1             1     1   6
98 1       1 1       1                 1   1                 1   7
99         1     1 1   2                   1   1       1         8
loading
Đang tải dữ liệu...