THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

  Ngày
\
Cặp số
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
Tổng
00         1         1 1                                     1   4
01       1     1       1   1                           3         7
02   1     1                 1         1       1 3 1 1           10
03   2           1     1                     1         1     1 1 8
04     1 1                 1                                     3
05                         1           1                         2
06                       1                         1             2
07                       1                   1         1 1       4
08                   1                         1             1   3
09   1           1   1                     1 1               1   6
10             1                                           1     2
11           1 1               1     1 1   2             1 1     9
12   2 1     1                       2             1             7
13                 1 1               1 2           1         1   7
14 1       1 1       1   1               1                 1   1 8
15                         1       1 1   1                 1     5
16   1           1                         1       1             4
17                         1 1       1                     1 1   5
18     1                 2                 1                     4
19 1 1                                   1           1           4
20                 1       1             1           1   1   1   6
21         1 1   1             1     1           1       1 1 1   9
22                       1     1                   1 1 1     1   6
23   1                     1   1                         1       4
24           1             1         1 1     1     1 1     1     8
25       1       1   1   1     2         1                       7
26           1                       1           2       1     1 6
27 1   1           1       1 1         2               1       1 9
28             1             1   1   1       1   1 1 1           8
29                   1 1     1 1   1                             5
30       1       1           1   1     1             1           6
31           1 1 1   1 1           1           1       1         8
32 1 1       1         1                 2   2               1 1 10
33                 1   1           1               2       1     6
34   1   1                   2   1               1               6
35 1   1             1                             1       1     5
36                                 1   1                   2 1   5
37 2   1 1                                         1             5
38   1     1             1                     1     1         1 6
39     1           1     1         1             1         1     6
40             1   1 2             1       2 1                   8
41                   1           1       1       1     1   1     6
42               1         1                           1         3
43       1               1   1   1                               4
44                                     2 1     2     1         1 7
45         1   1           1     1   1   1 2 1 1   1 1       1   13
46           1   1             1             1     1             5
47                       1       1 1       1   1         2     1 8
48               1                                               1
49         1   2 1     1 1         1       1                     8
50 1                           1               1     1 1 1       6
51 1     1   1 1             1     1   1       1   1 1 1 1     2 14
52   1   2         1 1     1     1 1 1           1 1     1       12
53         1 1   1 1               1           1 1   1       1   9
54         1     1                                               2
55     1     2   1 1                 1 1                         7
56         1                       1     2     1 1               6
57       1         1                       1                     3
58     1               1 1                                       3
59                     2   1                         1         1 5
60 1                           1             1 1 1           1   6
61       1 1                 1   2                           1   6
62       1   1             1 1           1       1             1 7
63             1               1       1       1                 4
64   2               1               1             1             5
65 1           1   1                       1             1     1 6
66       1                   1                 1                 3
67                       1       1         1 1       1           5
68     1           1                       1                 1   4
69                         1       1     2   1   1       1       7
70         1                 1 1             1   1             1 6
71             1         1       1 1   1             1       1   7
72                           1                             1     2
73       1                                               1       2
74                   1                     1       1             3
75                             1                       1         2
76       1             1                                     1   3
77     1       1       1                                         3
78 1   1   1               1                                     4
79                       1                                     2 3
80                 1               1                   1   1     4
81   1                       1   1   1 1     1                   6
82           1 1                 1                               3
83 1   1   1                                   1           1     5
84   1                         1         1 1         1           5
85       1                           1         1     1           4
86         1           1     1                             1     4
87     2   1                               1                   1 5
88                       1       1               1     1         4
89     1       1     1 1   1   1 1                       1       8
90           1     1   1 1     1             1                   6
91 1     1   1                   1 1 1                     1     7
92 1                                 1   1   1                   4
93     1         2 1                                   1         5
94 1           1 1     1         1     1 1                     1 8
95 1   1   1       1 1         1                         1       7
96             1   1           1               1                 4
97   1             1       1       1         1           1       6
98           1   1           1                         1         4
99 1       1         1 1                               1 1       6
loading
Đang tải dữ liệu...