THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
Tổng
00     1       1         1               1                       4
01       1                         1                       1     3
02 2   1                 1 1   1               1     1           8
03                     1 1     1 1                       1       5
04       1           1             1 1         1       1     1   7
05               1                       1     1 1         1     5
06                 1     1 1           1                     1   5
07   1                 1       1     1                   1       5
08           1   1             1       1     1     1   2 1       9
09 1       2     2 1         1     1 1 2 1 1                     13
10       1   1                     1     1           1       1 1 7
11               1   1       1             1   2   1 1   1       9
12                                             1   1             2
13           1             1 1                   1               4
14   1     1 1           1   1                                 1 6
15         1                             3             1   1   1 7
16                           1 1   1 1     1     1               6
17         1   1 2     1                     1           1   1   8
18             1   1                       1                     3
19     1 1   1             1       1     1                       6
20                 1         1                         1         3
21 1     1                           1 2                   1     6
22   1                 1       1                     1     1     5
23                 1               1     1         1             4
24     1                                   1                     2
25   1 1           1                                             3
26                 1                               1             2
27     1   1               1         1 1                         5
28                   1       1 1       1         1     1   1 1   8
29 2                   1 1     1                   1             6
30   1           1   1   1                         1             5
31   1               1 1   1 1           1 1   3   1           1 12
32     1 1         1   1   2 1 1     2   1                     1 12
33             1           2       1     1     1     1 1     1   9
34               1                           1   1   1   1       5
35 1               1       1       1                   1         5
36 1                 1 1 1       1                               5
37 1                     2     1 1             1                 6
38   1 2 1     1                                 1               6
39                                     2                         2
40                           1                             1     2
41     1   2           1                         1               5
42       1                     1                 1     1         4
43         2                           1         1     1         5
44                     1           1           1     1     1 1 1 7
45                         1       1     1   1 1     1 1         7
46           1                     1                 2       1   5
47         1           1                   1         1 1     2 1 8
48 1                         1 1   1                   1         5
49         1       1 2                       1       1           6
50                         1                       1     1       3
51       1                           1     1                     3
52     1   3       1                         2   1               8
53               2 1                       1     1         1     6
54                                           1       1     1   1 4
55             1                                   1         1   3
56           1             1           1         1       1 1     6
57                     1           1               1             3
58     1                     1   1   2       1 1             1   8
59       1                               1   1                 1 4
60             1                 1         1       1     1       5
61           1       2   1   1   1   1     1               1 1 1 11
62   1                           1           1 1                 4
63 1           1         1       1                             1 5
64   1         1         1     1   1                         1   6
65               1         1                         1           3
66       1       1           1                   1 1   1       1 7
67     1               1             1   1       1               5
68 1         1 1             1   1   1 2 1   1             1     11
69   1 1 1   1                             2     1     1 1       9
70 2             1       1       1                       2       7
71 1       1                                             1   1 1 5
72       1   1           1                       1               4
73                 1 1               1       1                   4
74     1   1   1               2                   1     1       7
75     1 1     1                           1               1   1 6
76               1             1         1   1                   4
77   2               1       1       1       1 1       1         8
78     1         1       1     1           1   1   1             7
79       1                       2     1                 1       5
80   1                           1               1     1 1       5
81                         1                     1               2
82   1               1           2           1             1     6
83             1           1   1 1                               4
84   1   1                               1         1           1 5
85                   1                     1                   1 3
86                 1   1           1           1                 4
87     1               1         1         1                     4
88 1     1                             1               1   1 2   7
89       1                       1                 1       1   2 6
90   1       1 1   1 1             1   1   1                     8
91           1     1 1                               1           4
92           1     1                                             2
93 1             2   1       1                               1   6
94   1                   2                           2           5
95 1 1         1                             1     1 1           6
96           1 1       1   1       1 1                   1       7
97           1 1   1                                     1       4
98                     2                                   1     3
99         1 2 1     1       1       1 1     1                   9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...