XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
Tổng
00           1               1   1         2                     5
01                         2   1             1               1 1 6
02                           1         1               1         3
03 1                 1           1 1                     1       5
04   1     1       1                                       1     4
05       1                       1       1   1                   4
06 1   1   1               1         2     1     1               8
07     1 1             1     1               1 1   1             7
08         1                                             2   1   4
09   1   1     1         1         1               1             6
10       2       1           1   1             1                 6
11             1           1                 1                   3
12             1   1 1 1   1     1                 1             7
13     1     1   1   1 1       1     1       1         1         9
14   1 1                       1                                 3
15   1                                   1         1 1     1   1 6
16     1                             1 1 1     1                 5
17                           1 1         1                   1   4
18                               1 1           1 1     1         5
19     1           1 1       1   2                   1           7
20     1                 1       1   1                           4
21 3     1 1   1             1         1   1 1     2             12
22                                       1 2 1         1 1       6
23             1 1 1   1             1         1                 6
24       1         1 1                                           3
25               2           1           1 1               1     6
26       1       1   1             1             1   1           6
27   1                         1                                 2
28   1                 1 1 1                         1           5
29             1 1                 1   1 1 1             1     1 8
30         1                                 2       1         1 5
31 1                           1                   1         2   5
32                         1   1 1                         1 1   5
33               1                 1   1   1         1     1     6
34       1       1                       1                       3
35     1     3                             1       1       1     7
36         1                 1     1                           1 4
37 1     1   1   2         1           1       1 1     1         10
38             1 1               1       1 1         1 1 1       8
39 1 1             1                       1   1 1         1     7
40 1       1           1           1 1                   1       6
41 1 1     1                         1 1               1         6
42         1     1       2                 1             1       6
43                       1               1                       2
44                     1   1         1   1   1         1 1   1   8
45   2             1   2                   1           3     1   10
46       1 1               1   1   1   1                         6
47     1                                       2     1   1       5
48     1 1     1       1                     1               1   6
49   1 1 1     1     1         1         1                   1   8
50     1     1       1       1     1             1               6
51         1       1                   1                         3
52                 1 1         1     1                         2 6
53 1               1 1           1           1 1                 6
54 1 1   1                           1                 1       1 6
55                   1                         1         1       3
56       1               1 1             2       1 1     1     1 9
57       1           1                 1     1                   4
58           1         2 1     1   1 1                     1 1   9
59     1                                                         1
60             1                                 3   1         1 6
61                       1             1       2                 4
62           1     2           1             1                   5
63 1 1                           1                   1           4
64                       1             1 1                       3
65   1             1   1                             1   2   1   7
66 1               1         1       1 1     1   1     1   1     9
67         1 1     1           1     2                     2     8
68     1   1 1 1     1                 1     1           1       8
69     2                     2                                   4
70         1 1         1                   2       1             6
71                 1     1       1                   1           4
72         1                         1     1       1           1 5
73       1 1             1                               1 1     5
74 1                 1       1                 1                 4
75     1                       1 1 2                       1 2   8
76                   1                                   1       2
77               1 1                 1         1 1         1   1 7
78     1     1                         1               1     2   6
79   1                               1 2           1             5
80       1   1           2         1                             5
81             1     1   1       1             1 1               6
82   1             1 1 2   1 1     1               1     1 1   1 12
83                         1     1                     1         3
84 1             1     1       2                 1 1 1           8
85                                                               0
86             1                       1                         2
87             2 1                                         1     4
88             1 1   1     1 1           1       1     1         8
89         1             1   1             1   1               1 6
90               1                               1           1 1 4
91                       2 1                                     3
92 2 1                         1 1               1   1 1         8
93           1 1           2   1                   1         1   7
94                                 1               1 1 1         4
95             1             1     1     1   1 1   1 2     2     11
96         1 1                     1                 1         2 6
97           2                               1                   3
98   1                     1             1                       3
99                     1                         1 1           1 4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...