THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
Tổng
00     1               1                         1               3
01               1                       1                   1   3
02     1 1   1               1     1                             5
03   1 1     1 1                       1           1 1   1       8
04 1             1 1         1       1     1                   1 7
05                     1     1 1         1                       4
06     1 1           1                     1     1             1 6
07   1       1     1                   1             1           5
08           1       1     1     1   2 1         1           1 1 10
09         1     1 1 2 1 1                                     1 8
10               1     1           1       1 1           1       6
11 1       1             1   2   1 1   1             1       1   10
12                           1   1                       1 1     4
13       1 1                   1                               1 4
14     1   1                                 1   1 1           1 6
15                     3             1   1   1     1             7
16         1 1   1 1     1     1                       1     1   8
17   1                     1           1   1     1           1   6
18                       1                                       1
19       1       1     1                                 1       4
20         1                         1                           2
21                 1 2                   1     1   1         1   7
22   1       1                     1     1             1       1 6
23               1     1         1                               3
24                       1                     1             1   3
25                                             1           1     2
26                               1             1 1               3
27       1         1 1                         1         1   1   6
28 1       1 1       1         1     1   1 1               1 1   10
29   1 1     1                   1                               4
30 1   1                         1             1   1             5
31 1 1   1 1           1 1   3   1           1                   11
32   1   2 1 1     2   1                     1   1   1           11
33       2       1     1     1     1 1     1       1       1 1   11
34                         1   1   1   1                   1     5
35       1       1                   1                 2       1 6
36 1 1 1       1                               1     1           6
37     2     1 1             1                             1     6
38                             1                                 1
39                   2                         2     1           5
40         1                             1       1   1           4
41   1                         1               1               1 4
42           1                 1     1                           3
43                   1         1     1                   1 1     5
44   1           1           1     1     1 1 1     1             8
45       1       1     1   1 1     1 1                           7
46               1                 2       1             1       5
47   1                   1         1 1     2 1             1     8
48         1 1   1                   1                   1       5
49 2                       1       1           1     1           6
50       1                       1     1             1           4
51                 1     1                             1         3
52                         2   1                             1 1 5
53                       1     1         1               1     1 5
54                         1       1     1   1                   4
55                               1         1     2   1 1         6
56       1           1         1       1 1       1               6
57   1           1               1                               3
58         1   1   2       1 1             1         1           8
59                     1   1                 1                   3
60             1         1       1     1                         4
61 2   1   1   1   1     1               1 1 1                   10
62             1           1 1                     1     1     1 6
63     1       1                             1 1           1     5
64     1     1   1                         1           1         5
65       1                         1           2                 4
66         1                   1 1   1       1     1       1     7
67   1             1   1       1                                 4
68         1   1   1 2 1   1             1               1       9
69                       2     1     1 1       1       1   1   1 9
70     1       1                       2               1         5
71                                     1   1 1       1           4
72     1                       1                   1     1       4
73 1               1       1                             1       4
74           2                   1     1                   2     6
75                       1               1   1       1 1         5
76           1         1   1                           1   1     5
77 1       1       1       1 1       1             1       2 1 1 11
78     1     1           1   1   1                   1 1         7
79             2     1                 1                 1   1 1 7
80             1               1     1 1         1               5
81       1                     1                 1   1           4
82 1           2           1             1               1       6
83       1   1 1                               1       2         6
84                     1         1           1                   3
85 1                     1                   1     1             4
86   1           1           1                     1             4
87   1         1         1                       2       1   1   7
88                   1               1   1 2         1           6
89             1                 1       1   2 1       1     2   9
90 1             1   1   1                           1           5
91 1                               1               1       1 1   5
92                                               2       1 1     4
93 1       1                               1                   3 6
94     2                           2                             4
95                         1     1 1                             3
96   1   1       1 1                   1           1     1       7
97                                     1               2     1   4
98   2                                   1       1 1             5
99 1       1       1 1     1                   1   2 1 1         10


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...