XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
Tổng
00         1         1             1 1 1 1                       6
01             1       1         1                               3
02                                               1               1
03   1       1                                         1         3
04       1   1                     1 1         2         1     1 8
05 1 1 1                       1                             1   5
06                     1   1               1           1   1   1 6
07       1                       1                         1 1   4
08       1             1                 1                     1 4
09       1     1       1 1                 1   1         1   1   8
10   1   1                             1       1             2   6
11             1     1               1     1     1               5
12             1     1         1                                 3
13                                   2   1         1       1     5
14 1         1       1 1                 1       1   1   1 1     9
15 1   1         1   1               1                   1       6
16                 1                       1 1       1     1     5
17 1   1                     1                 1 1               5
18 1   1       1     1               1                           5
19                   1                     1         1     1     4
20         2 1         1                       1           1     6
21   1                                                 3     1 1 6
22 1   1           1 1 1               1       1                 7
23     1                           1   1 1   1       1           6
24         1             1               1                   1   4
25                                             2                 2
26           2                                   1           1   4
27 1   1       1 1     1   1 1       1                   1       9
28         1               1             1 2       1 1   1       8
29   1     1                   1     1         1                 5
30 1   1 1                                                     1 4
31       1                                             1         2
32 1             1           1   1     1       1   1             7
33             1 1 1           1 1   1           1   1           8
34     1                 1   1 1                   1         1   6
35         1 1                         1   1       1       1     6
36                   1     1 1     1           1               1 6
37     1                                         1 2   1     1   6
38         1             1     1                                 3
39     1   1 1                                   1     1 1       6
40                                           1       1 1       1 4
41             1     1         1 1           1     1   1 1     1 9
42                                           1     1           1 3
43                                     1 2       1 1             5
44 1       1                               1         2           5
45       1     1             1         2   1 1 1         2       10
46   1 1         1 2       1     2             1   1         1 1 12
47               1 1 1                       2             1     6
48             1   1 1     1 1     1 1                     1 1   9
49   1 1       1         1 1 2 1                   1     1 1 1   12
50                   1 1 1       1                   1     1     6
51       1                           1       1                 1 4
52   1 1     1   1       1       1 1       1         1           9
53         1                 1   1       3   1         1         8
54     1                     1 1 1 1     2 1           1 1   1   11
55 1                         1                   1               3
56           1 1           1       2       1                 1   7
57               1                               1           1   3
58         1   1         2     1   1         1                   7
59         1   1         1       1 1         1             1     7
60 1     1               1 1 2                   1               7
61                     1     1   1                   1           4
62                       1 1 2           1                       5
63   1                                       1         1 1       4
64   1             1       1                                     3
65     1             1           1     1                 1       5
66           1     1 1           1 1         1         1         7
67         1                       1     1           1         1 5
68                     1 1     1   1                       1   1 6
69         1 1     1                                       2     5
70         1         1     1                       1 1         1 6
71               1     1                           1             3
72 1           1                               2               1 5
73   1           1     1 1     1     1 1   1                 1 1 10
74               1             1   1                   1         4
75 1     1                                 1   1 1         1     6
76 1           1           1           1         1               5
77 1 2   1                               1   2                   7
78               1                     1 1       1         1     5
79   3 1 1 1       1     1           1                   1       10
80             1 1                         1                 1   4
81 1                     1     1     1 1                         5
82       1   1       1 1             1             1     1       7
83     1         1                   1     1     1               5
84               1       1     1                       1         4
85   1             1         1                                   3
86                 1 1 1                             1           4
87               1                 1   2                         4
88                         1           1     1 1                 4
89       1             1   1   1                   1 2         1 8
90 1       1   1   1             1     1   1     1 1             9
91           1   1     1   1     2               1               7
92           1     1                 1             1   2 1       7
93                                                               0
94       2   1     1           1   2                             7
95           1     1   1 1 1                                     5
96               1                           1                 1 3
97   1   1         1       1   1                     1           6
98           1                                           1       2
99                                                               0
loading
Đang tải dữ liệu...