THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

  Ngày
\
Cặp số
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
Tổng
00     1         1 1 1   1                 1                 1   7
01 1               1     1               1                 1     5
02 1       1   2         1     1             1 1       1     1   10
03 1   1   1       1     1       1 1 1           1     2         11
04           2   1 1   1                 1               1 1     8
05                     1   1     1                               3
06         1               1               3                     5
07     1                     1                                   2
08                                       2     1                 3
09   1 1                               1   1       1   1         6
10   1     1   1             1   1                               5
11 1             1                 1                           1 4
12                           2         1 1             2 1     1 8
13 1           2       1   1     1       1                       7
14 1                   2       1             1       1       1 1 8
15                     1 2   1               1     1             6
16         1             1                 1           1         4
17 1   1                     1             1                     4
18                             1     1   1   1           1       5
19                           1                       1 1         3
20                                   1                           1
21               1                 1       1                 1 1 5
22               1         1     1 1 1       1                   6
23               1               1                     1         3
24                       1       1         1   1               1 5
25     1     1 1         1   1                   1 1       1     8
26         1 1       1         1           1                   1 6
27   1           1               1                   1   1       5
28     1       1     1         1       1   1 1                   7
29 1     1 1                                     1               4
30                 1 1                   1 1               1     5
31                     2   1     1 1           1 1             1 8
32     1     1 1         1                           1 1       1 7
33           1     1 1 1                 1   1   1               7
34             1 1     1           1               1   1   1     7
35             1   1         1 1   1 1           1 1 1   1       10
36 1   1         1   1 1       1     1                           7
37           1     1           1   1 1     1         2   1 1     10
38       1                 2                 1   2     1     1   8
39     1 1   1   1                     1       1         1       7
40 1               1     1       1           1 1                 6
41             1           1               2                     4
42       1                             1                         2
43                                                         1     1
44         1       1                               1             3
45 1 1       1                                   1           1   5
46     1     1                         1 1                     1 5
47       2 1       1           1       1                         6
48   1         1       1   1         1                           5
49 1                                             1           1   3
50   1                                 1             1           3
51         1               1   2     1 1             1     1   1 9
52               1                     1 1     1       1   2     7
53 1       1                           1                     1 1 5
54                           1   1 1               1         1   5
55       1 1   1         1                 1             1     2 8
56       1                                     1 1           1   4
57         1         1         1                           1     4
58           1               1 1                         1       4
59     1 1           1                                           3
60   1                       1     1 1       1     1 1           7
61         1     1         1         1 1 1                 1 1   8
62             1                 1               1         1   1 5
63                   1                   1       2               4
64   1                         2       1         1     2         7
65           1   1 1     1         1     1     2   1 1           10
66 1                       1         1                     1     4
67   1   1 2               1 1         1     1                   8
68   1                   1             1     1   1       1       6
69       1                   1 1   1                             4
70                                   1                       1   2
71                                     1                         1
72 1     1       1   1   1   1       1 1           1             9
73                                             1           1     2
74       1         1                                             2
75   1       1         1   1 1               1                   6
76                                 1           1           1     3
77   1       1                             1       1     1       5
78           1 1   1 1 1     1           1     1     1   1   1   11
79   1 1       1                                   1             4
80   1               1     1           1                         4
81     2     1       1             1             1 1   1         8
82     1 1       1   1                                         1 5
83               1   1   2                     1   1 1   1   1   9
84     1 1     1   1 1           1               1     1         8
85                           1     1                       1     3
86           1     1 1           2   1                       1   7
87     1               1         1                       2   1   6
88   1   1                         1 1         1                 5
89   1   1       1                 1                     1       5
90             1       1   2   1               1               1 7
91 2               1 1                       1       1     1   1 8
92           1   1               1         1       1 1           6
93                                                       1       1
94                                   2       1       1           4
95 1                                         1 1     1   1   1   6
96                     1 1 1     1       1   1     1             7
97       1                     1   1     1     1       1         6
98         1           1                 1         1           1 5
99   2     1       1                         1     1 1       1   8
loading
Đang tải dữ liệu...