XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
Tổng
00     1         1       1                   1         1         5
01             1     1                           1       1       4
02           1       1       1 1 1                               5
03     1 1       1         1 1 1       1       1                 8
04                   1 1                   1   1                 4
05                                   1 1 1                       3
06                               1                       1   1   3
07 1       1 1   2                         1                     6
08     1                                   1             1       3
09     1             2   1                 1     1       1 1     8
10   1           2     1 1   1         1   1                     8
11 1 1       1 1 1           1                   1     1         8
12               1               1               1     1         4
13     1     1 2   1   1   1                                     7
14   1   1   1 1       2     1       1         1       1 1       11
15   1                               1   1         1   1         5
16                       1                           1           2
17   1 1       1   1   1     1 1     1   1                     1 10
18               1                   1   1       1     1         5
19                           1 1 1 3                   1         7
20 1   1   1               1                 2 1         1       8
21 1 1 1                               1                         4
22     1     1   1 1 1     1 1   1   1   1           1 1 1       13
23 1                   1                 1                       3
24   1                             1         1             1     4
25                                                               0
26 1     1   1       1   1       1             2                 8
27       1           1             2 1   1       1 1     1   1 1 11
28           1                               1               1   3
29                                     1     1                   2
30                 2 1           1   1   1 1                     7
31               1                 1       1                     3
32     1 1                   1       1             1           1 6
33   1     1 1           1                       1 1 1           7
34               1 1 1         1         1                 1   1 7
35   1                         1   1         1 1                 5
36   2 1                         1                     1     1 1 7
37                         1   1         1                       3
38       1                                   1             1     3
39   1     1     1         2     1       1   1 1                 9
40                       1         1                             2
41   1                                           1     1         3
42           1                     1                             2
43             1         1     1                                 3
44       1       1                   1       1                   4
45     1   1     1                         1     1             1 6
46             1   1   1 1             1 1         1 2       1   10
47 2     1     1           1                       1 1 1         8
48         1   1                                 1   1 1     1 1 7
49                       1             1 1       1         1 1 2 8
50 1                 1           1                     1 1 1     6
51 1     2                 1 1             1                     6
52 1             1             3   1   1 1     1   1       1     11
53     1           1     1         1         1                 1 6
54                                       1                     1 2
55                                   1                         1 2
56                     1       1 1             1 1           1   6
57             1                                   1             2
58                 1 1   1       1           1   1         2     8
59       1                       1 1         1   1         1     6
60     1           1       2         1     1               1 1 2 10
61     1         1     1                                 1     1 5
62       1               1                                 1 1 2 6
63         1                 1         1                         3
64                               1     1             1       1   4
65 1     1   1     1           1         1             1         7
66             1           1   1               1     1 1         6
67         1                                 1                   2
68     1                         1 1                     1 1     5
69 1                                         1 1     1           4
70       1 1   1   2 1                       1         1     1   9
71     1   1   1     1       1                     1     1       7
72   1     1   1                     1           1               5
73 1                 1         1       1           1     1 1     7
74         1       1               1               1             4
75                           1       1     1                     3
76     1     1               1       1           1           1   6
77                     2             1 2   1                     6
78         2         1   1 1 1                     1             7
79       2   1                   1     3 1 1 1       1     1     12
80   1           1     1                         1 1             5
81         1           1             1                     1     4
82             1       1                   1   1       1 1       6
83   1       1 1                         1         1             5
84                             1                   1       1     3
85           1                   1     1             1         1 5
86   1     2                 1                       1 1 1       7
87       1               1         1               1             4
88                 1   1   2 1   1 1                         1   8
89 1         1         1   1               1             1   1   7
90                       1 1         1       1   1   1           6
91   1                                         1   1     1   1   5
92                                             1     1           2
93                                                               0
94       1           1       1             2   1     1           7
95 1       1 1         1                       1     1   1 1 1   9
96             1   1     1                         1             4
97 1                               1   1   1         1       1   6
98                 2     1 1   1               1                 6
99 1         1       1         1                                 4
loading
Đang tải dữ liệu...