THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

  Ngày
\
Cặp số
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
Tổng
00 1 1   1                 1                 1         1 1       7
01 1     1               1                 1     1       1   1   7
02       1     1             1 1       1     1                 1 7
03 1     1       1 1 1           1     2           1     1       10
04 1   1                 1               1 1                 1   6
05     1   1     1                                           1   4
06         1               3                               1     5
07           1                                             1     2
08                       2     1                       1         4
09                     1   1       1   1           1   1         6
10           1   1                               1               3
11                 1                           1 1               3
12           2         1 1             2 1     1                 8
13     1   1     1       1                           1 1         6
14     2       1             1       1       1 1       1   1     9
15     1 2   1               1     1                         1   7
16       1                 1           1           1             4
17           1             1                                 1 1 4
18             1     1   1   1           1                 2     7
19           1                       1 1                         3
20                   1                               1       1   3
21                 1       1                 1 1   1             5
22         1     1 1 1       1                             1     6
23               1                     1                     1   3
24       1       1         1   1               1             1   6
25       1   1                   1 1       1       1   1   1     8
26   1         1           1                   1                 4
27               1                   1   1           1       1 1 6
28   1         1       1   1 1                   1             1 7
29                               1                     1 1     1 4
30 1 1                   1 1               1       1           1 7
31     2   1     1 1           1 1             1 1 1   1 1       12
32       1                           1 1       1         1       5
33 1 1 1                 1   1   1                   1   1       8
34     1           1               1   1   1                   2 7
35 1         1 1   1 1           1 1 1   1             1         10
36   1 1       1     1                                           4
37 1           1   1 1     1         2   1 1                     9
38         2                 1   2     1     1             1     8
39                     1       1         1           1     1     5
40 1     1       1           1 1                 1   1 2         9
41         1               2                           1         4
42                     1                           1         1   3
43                                         1               1   1 3
44 1                               1                             2
45                               1           1   1           1   4
46                     1 1                     1   1             4
47 1           1       1                                   1     4
48     1   1         1                             1             4
49                               1           1   2 1     1 1     7
50                     1             1                           2
51         1   2     1 1             1     1   1 1             1 10
52                     1 1     1       1   2         1 1     1   9
53                     1                     1 1   1 1           5
54           1   1 1               1         1     1             6
55       1                 1             1     2   1 1           7
56                             1 1           1                   3
57   1         1                           1         1           4
58           1 1                         1               1 1     5
59   1                                                   2   1   4
60           1     1 1       1     1 1                           6
61         1         1 1 1                 1 1                 1 7
62               1               1         1   1             1 1 6
63   1                   1       2               1               5
64             2       1         1     2               1         7
65 1     1         1     1     2   1 1           1   1           10
66         1         1                     1                   1 4
67         1 1         1     1                             1     5
68       1             1     1   1       1           1           6
69           1 1   1                                         1   4
70                   1                       1                 1 3
71                     1                         1         1     3
72   1   1   1       1 1           1                           1 7
73                             1           1                     2
74 1                                                   1         2
75     1   1 1               1                                   4
76                 1           1           1             1       4
77                         1       1     1       1       1       5
78 1 1 1     1           1     1     1   1   1               1   10
79                                 1                       1     2
80   1     1           1                             1           4
81   1             1             1 1   1                       1 6
82   1                                         1 1               3
83   1   2                     1   1 1   1   1                   8
84 1 1           1               1     1                         5
85           1     1                       1                     3
86 1 1           2   1                       1           1     1 8
87     1         1                       2   1                   5
88                 1 1         1                           1     4
89                 1                     1       1     1 1   1   6
90     1   2   1               1               1     1   1 1     9
91 1 1                       1       1     1   1                 6
92               1         1       1 1                           4
93                                       1         2 1           4
94                   2       1       1           1 1     1       7
95                           1 1     1   1   1       1 1         7
96     1 1 1     1       1   1     1             1   1           9
97             1   1     1     1       1             1       1   7
98     1                 1         1           1   1           1 6
99 1                         1     1 1       1         1 1       7
loading
Đang tải dữ liệu...