THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
Tổng
00   1   1       1 1   1               1   1       1       1     9
01           2           1       1   1           1           1   7
02     1         1                 1   1               2   1     7
03   1                 2             1       1     1             6
04             2   2               1   1                     1   7
05     1 2         1           1 1           1 1                 8
06 2     2       1       1       1 1     1   2                   11
07 1                   2     1         1           1     1       7
08   1 1                               1   1                     4
09         1 1 1     1     1       1                 1 1       2 10
10 2                       1     1       1           2       1   8
11   1                                                           1
12                 1 1               2 1 1     1                 7
13         1           1           1                             3
14             1     1         1 1           1           1     1 7
15 1                           1                               1 3
16         1                 1       1   1         2             6
17             1       1 1               1     1   1           1 7
18                                                 1             1
19       1       1                                         1 1   4
20         1                                 1                   2
21   1                   1             1               1     1   5
22       1   1           1               1               1       5
23               1         1               1   1     1           5
24 1         1       1   1   1               1             1     7
25   1   1                 1                     1       1 1     6
26   1               2         1                                 4
27                     1                             1     1   1 4
28                     1     2         1       1                 5
29                           1 1     1   1             2         6
30     1       1                             1     1 1   1       6
31 1   1             1         1           1 1           1       7
32 1 1     1   1         1   1       1     1               1 1   10
33         1           1           1 1     1         1           6
34               1         1       2   1         1               6
35               1         1   1               1       1         5
36           1                 1   1               1   1         5
37   1   1                     1           1           1         5
38             1           1   1                         1 2 1   7
39     1     1       1       1                                   4
40                     1           1           1                 3
41           1                         1   1     1 1       1   2 8
42             1   1   1 1                     1     1       1   7
43                 1                   1                       2 4
44 1               1                           1 1               4
45     1         1         1     1               1               5
46     1               1                 1   1   2               6
47                               2     1 1           1         1 6
48       1     1           1     1                     1         5
49                           1       1             1           1 4
50           1       1         1   1       1         1           6
51   1 1       1 1   1   1 1                   1             1   9
52           1           1                                 1   3 6
53     1   1                   2         1                       5
54 1 1     1 1           1                     1 1               7
55         1       1     1   1       1       2                   7
56   1       1         1 1                                       4
57   1         1                             1 1   1             5
58     1   1 1                   1 1         1             1     7
59               1   2         1         1                   1   6
60 1                                                             1
61     1   2             1             1                         5
62                         1 1         1         1 1     1       6
63                               2   1         1 1 1   1         7
64             1                     1 1                 1       4
65 1   1       1           1     1         1                     6
66                 1       1               1                 1   4
67       1 1     1                                         1     4
68                         1   1         2     1   1   1         7
69 1   1 2                       1                       1 1 1   8
70         1           1   1     1       1     1 1     2         9
71                                         1     1     1       1 4
72           1     1                                 1       1   4
73   2             1         1 1 1   1   1                       8
74   1   1                     1           1       1       1   1 7
75                     1     1                             1 1   4
76 1     1               1                                       3
77       1   1                             1             2       5
78                   1 1 2           1               1     1     7
79 1     2       1           1     1                 1       1   8
80     2           1               1             1       1       6
81               2   1     1       1                             5
82   1                                       1           1       3
83                   1                         1                 2
84     1               1         1                   1   1   1   6
85         1                     1                               2
86                           1           1                       2
87 2                               1   2 1 1               1     8
88                                 1       1     1 1   1     1   6
89               2 2                         1               1   6
90               1   1                   1   1           1       5
91                                                   1           1
92           1 1   1                 1     1   1 1               7
93           1 1             1     1       1           1         6
94                         1   1                 1 1 1   1       6
95     1   1   1           1         1         1       1 1       8
96             1         1   1         1                         4
97   1       1       2       1       2               1           8
98                                           1   1   1           3
99         2     1 2                                           1 6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...