THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
Tổng
00               1                         1                 1   3
01         1                       1                   1         3
02 1   1               1     1                                   4
03     1 1                       1           1 1   1             6
04         1 1         1       1     1                   1       6
05               1     1 1         1                         1   5
06 1           1                     1     1             1   1   6
07     1     1                   1             1           2     6
08     1       1     1     1   2 1         1           1 1     1 11
09   1     1 1 2 1 1                                     1       8
10         1     1           1       1 1           1         1   7
11   1             1   2   1 1   1             1       1       1 10
12                     1   1                       1 1           4
13 1 1                   1                               1 1     5
14   1                                 1   1 1           1 1     6
15               3             1   1   1     1                   7
16   1 1   1 1     1     1                       1     1   1 1   10
17                   1           1   1     1           1         5
18                 1                                             1
19 1       1     1                                 1       1     5
20   1                         1                                 2
21           1 2                   1     1   1         1   2     9
22     1                     1     1             1       1       5
23         1     1         1                                   1 4
24                 1                     1             1       1 4
25                                       1           1     1     3
26                         1             1 1                     3
27 1         1 1                         1         1   1         6
28   1 1       1         1     1   1 1               1 1         9
29     1                   1                                 1   3
30                         1             1   1               1   4
31 1 1           1 1   3   1           1                     1 1 11
32 2 1 1     2   1                     1   1   1               2 12
33 2       1     1     1     1 1     1       1       1 1         11
34                   1   1   1   1                   1           5
35 1       1                   1                 2       1       6
36       1                               1     1                 3
37     1 1             1                             1           4
38                       1                                     1 2
39             2                         2     1             1   6
40   1                             1       1   1           1     5
41                       1               1               1 1   1 5
42     1                 1     1                                 3
43             1         1     1                   1 1       1   6
44         1           1     1     1 1 1     1             1     8
45 1       1     1   1 1     1 1                                 7
46         1                 2       1             1             5
47                 1         1 1     2 1             1       1   8
48   1 1   1                   1                   1             5
49                   1       1           1     1           1     5
50 1                       1     1             1           1     5
51           1     1                             1           1   4
52                   2   1                             1 1       5
53                 1     1         1               1     1 1     6
54                   1       1     1   1                     1 1 6
55                         1         1     2   1 1             1 7
56 1           1         1       1 1       1                   1 7
57         1               1                                   1 3
58   1   1   2       1 1             1         1                 8
59               1   1                 1                   1 1 1 6
60       1         1       1     1                               4
61   1   1   1     1               1 1 1                         7
62       1           1 1                     1     1     1       6
63       1                             1 1           1           4
64     1   1                         1           1           1   5
65 1                         1           2                       4
66   1                   1 1   1       1     1       1           7
67           1   1       1                                       3
68   1   1   1 2 1   1             1               1             9
69                 2     1     1 1       1       1   1   1 1     10
70       1                       2               1               4
71                               1   1 1       1                 4
72                       1                   1     1       1     4
73           1       1                             1             3
74     2                   1     1                   2           6
75                 1               1   1       1 1               5
76     1         1   1                           1   1           5
77   1       1       1 1       1             1       2 1 1   1 1 12
78     1           1   1   1                   1 1               6
79       2     1                 1                 1   1 1       7
80       1               1     1 1         1                     5
81 1                     1                 1   1                 4
82       2           1             1               1             5
83 1   1 1                               1       2               6
84               1         1           1                         3
85                 1                   1     1                   3
86         1           1                     1                   3
87       1         1                       2       1   1         6
88             1               1   1 2         1             1   7
89       1                 1       1   2 1       1     2     1   10
90         1   1   1                           1                 4
91                           1               1       1 1         4
92                                         2       1 1         2 6
93   1                               1                   3       5
94                           2                                   2
95                   1     1 1                                   3
96 1       1 1                   1           1     1             6
97                               1               2     1         4
98                                 1       1 1                   3
99   1       1 1     1                   1   2 1 1             1 10


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...