THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

  Ngày
\
Cặp số
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
Tổng
00       1 1 1   1                 1                 1         1 7
01         1     1               1                 1     1       5
02 1   2         1     1             1 1       1     1           9
03 1       1     1       1 1 1           1     2           1     10
04   2   1 1   1                 1               1 1             8
05             1   1     1                                       3
06 1               1               3                             5
07                   1                                           1
08                               2     1                       1 4
09                             1   1       1   1           1   1 6
10 1   1             1   1                               1       5
11       1                 1                           1 1       4
12                   2         1 1             2 1     1         8
13     2       1   1     1       1                           1 1 8
14             2       1             1       1       1 1       1 8
15             1 2   1               1     1                     6
16 1             1                 1           1           1     5
17                   1             1                             2
18                     1     1   1   1           1               5
19                   1                       1 1                 3
20                           1                               1   2
21       1                 1       1                 1 1   1     6
22       1         1     1 1 1       1                           6
23       1               1                     1                 3
24               1       1         1   1               1         5
25   1 1         1   1                   1 1       1       1   1 9
26 1 1       1         1           1                   1         6
27       1               1                   1   1           1   5
28     1     1         1       1   1 1                   1       7
29 1                                     1                     1 3
30         1 1                   1 1               1       1     6
31             2   1     1 1           1 1             1 1 1   1 11
32   1 1         1                           1 1       1         6
33   1     1 1 1                 1   1   1                   1   8
34     1 1     1           1               1   1   1             7
35     1   1         1 1   1 1           1 1 1   1             1 11
36       1   1 1       1     1                                   5
37   1     1           1   1 1     1         2   1 1             10
38                 2                 1   2     1     1           7
39   1   1                     1       1         1           1   6
40         1     1       1           1 1                 1   1 2 9
41     1           1               2                           1 5
42                             1                           1     2
43                                                 1             1
44 1       1                               1                     3
45   1                                   1           1   1       4
46   1                         1 1                     1   1     5
47 1       1           1       1                                 4
48     1       1   1         1                             1     5
49                                       1           1   2 1     5
50                             1             1                   2
51 1               1   2     1 1             1     1   1 1       10
52       1                     1 1     1       1   2         1 1 9
53 1                           1                     1 1   1 1   6
54                   1   1 1               1         1     1     6
55 1   1         1                 1             1     2   1 1   9
56                                     1 1           1           3
57 1         1         1                           1         1   5
58   1               1 1                         1               4
59           1                                                   1
60                   1     1 1       1     1 1                   6
61 1     1         1         1 1 1                 1 1           8
62     1                 1               1         1   1         5
63           1                   1       2               1       5
64                     2       1         1     2               1 7
65   1   1 1     1         1     1     2   1 1           1   1   12
66                 1         1                     1             3
67 2               1 1         1     1                           6
68               1             1     1   1       1           1   6
69                   1 1   1                                     3
70                           1                       1           2
71                             1                         1       2
72       1   1   1   1       1 1           1                     7
73                                     1           1             2
74         1                                                   1 2
75   1         1   1 1               1                           5
76                         1           1           1             3
77   1                             1       1     1       1       5
78   1 1   1 1 1     1           1     1     1   1   1           11
79     1                                   1                     2
80           1     1           1                             1   4
81   1       1             1             1 1   1                 6
82       1   1                                         1 1       4
83       1   1   2                     1   1 1   1   1           9
84     1   1 1           1               1     1                 6
85                   1     1                       1             3
86   1     1 1           2   1                       1           7
87             1         1                       2   1           5
88                         1 1         1                         3
89       1                 1                     1       1     1 5
90     1       1   2   1               1               1     1   8
91         1 1                       1       1     1   1         6
92   1   1               1         1       1 1                   6
93                                               1         2 1   4
94                           2       1       1           1 1     6
95                                   1 1     1   1   1       1 1 7
96             1 1 1     1       1   1     1             1   1   9
97                     1   1     1     1       1             1   6
98 1           1                 1         1           1   1     6
99 1       1                         1     1 1       1         1 7
loading
Đang tải dữ liệu...