XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
Tổng
00       1 1                                     1         1     4
01 1       1   1                           3             1     1 8
02               1         1       1 3 1 1             1       1 10
03   1     1                     1         1     1 1       1     7
04             1                                               1 2
05             1           1                                     2
06           1                         1                         2
07           1                   1         1 1       1 1   2     8
08       1                         1             1               3
09   1   1                     1 1               1             2 7
10 1                                           1           2     4
11 1               1     1 1   2             1 1       1 1 1     11
12                       2             1                   1     4
13     1 1               1 2           1         1     1 2   1   11
14       1   1               1                 1   1   1 1       7
15             1       1 1   1                 1                 5
16   1                         1       1                         3
17             1 1       1                     1 1       1   1   7
18           2                 1                           1     4
19                           1           1                       2
20     1       1             1           1   1   1   1           7
21   1             1     1           1       1 1 1               7
22           1     1                   1 1 1     1     1   1 1 1 10
23             1   1                         1                   3
24             1         1 1     1     1 1     1                 7
25   1   1   1     2         1                                   6
26                       1           2       1     1   1       1 7
27     1       1 1         2               1       1           1 8
28 1             1   1   1       1   1 1 1             1         9
29       1 1     1 1   1                                         5
30   1           1   1     1             1                   2 1 8
31 1 1   1 1           1           1       1               1     8
32         1                 2   2               1 1             7
33     1   1           1               2       1     1 1         8
34               2   1               1                     1 1 1 7
35       1                             1       1                 3
36                     1   1                   2 1               5
37                                     1                         1
38           1                     1     1         1             4
39     1     1         1             1         1     1     1     7
40 1   1 2             1       2 1                               8
41       1           1       1       1     1   1                 6
42   1         1                           1           1         4
43           1   1   1                                   1       4
44                         2 1     2     1         1       1     8
45 1           1     1   1   1 2 1 1   1 1       1   1     1     14
46   1             1             1     1                 1   1   6
47           1       1 1       1   1         2     1     1       9
48   1                                               1   1       3
49 2 1     1 1         1       1                                 7
50                 1               1     1 1 1                 1 6
51 1             1     1   1       1   1 1 1 1     2             11
52     1 1     1     1 1 1           1 1     1             1     10
53   1 1               1           1 1   1       1           1   8
54   1                                                           1
55   1 1                 1 1                                     4
56                     1     2     1 1                           5
57     1                       1                         1       3
58         1 1                                               1 1 4
59         2   1                         1         1             5
60                 1             1 1 1           1           1   6
61               1   2                           1         1     5
62             1 1           1       1             1             5
63 1               1       1       1                 1           5
64       1               1             1                         3
65 1   1                       1             1     1   1     1   7
66               1                 1                     1       3
67           1       1         1 1       1           1           6
68     1                       1                 1               3
69             1       1     2   1   1       1                   7
70               1 1             1   1             1 1   1   2 1 10
71 1         1       1 1   1             1       1   1   1     1 10
72               1                             1     1   1       4
73                                           1                 1 2
74       1                     1       1             1       1   5
75                 1                       1                     2
76         1                                     1     1         3
77 1       1                                                     2
78             1                                     2         1 4
79           1                                     2   1         4
80     1               1                   1   1           1     5
81               1   1   1 1     1                   1           6
82 1                 1                                   1       3
83                                 1           1       1 1       4
84                 1         1 1         1                       4
85                       1         1     1             1         4
86         1     1                             1     2           5
87                             1                   1             2
88           1       1               1     1                 1   5
89 1     1 1   1   1 1                       1         1         8
90     1   1 1     1             1                               5
91                   1 1 1                     1                 4
92                       1   1   1                               3
93   2 1                                   1                     4
94 1 1     1         1     1 1                     1           1 8
95     1 1         1                         1       1 1         6
96 1   1           1               1                     1   1   6
97     1       1       1         1           1                   5
98   1           1                         1                 2   5
99       1 1                               1 1         1       1 6
loading
Đang tải dữ liệu...