THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
Tổng
00 1       1       1       1         1               1           6
01       1           1                         1                 3
02             2   1                 1 1   1               1     7
03   1     1                       1 1     1 1                   6
04                   1           1             1 1         1     5
05   1 1                     1                       1     1 1   6
06   2                         1     1 1           1             6
07         1     1                 1       1     1               5
08 1                     1   1             1       1     1     1 7
09           1 1       2     2 1         1     1 1 2 1 1         14
10           2       1   1                     1     1           6
11                           1   1       1             1   2   1 7
12     1                                                   1   1 3
13                       1             1 1                   1   4
14   1           1     1 1           1   1                       6
15                     1                             3           4
16         2                             1 1   1 1     1     1   8
17     1   1           1   1 2     1                     1       8
18         1               1   1                       1         4
19                 1 1   1             1       1     1           6
20   1                         1         1                       3
21             1     1                           1 2             5
22               1                 1       1                     3
23 1   1     1                 1               1     1         1 7
24   1             1                                   1         3
25       1       1 1           1                                 4
26                             1                               1 2
27           1     1   1               1         1 1             6
28     1                         1       1 1       1         1   6
29             2                   1 1     1                   1 6
30   1     1 1   1           1   1   1                         1 8
31 1 1           1               1 1   1 1           1 1   3   1 13
32 1               1 1         1   1   2 1 1     2   1           12
33 1         1             1           2       1     1     1     8
34       1                   1                           1   1   4
35     1       1               1       1       1                 5
36         1   1                 1 1 1       1                   6
37 1           1                     2     1 1             1     7
38               1 2 1     1                                 1   6
39                                                 2             2
40     1                                 1                       2
41 1     1 1       1   2           1                         1   8
42     1     1       1                     1                 1   5
43                     2                           1         1   4
44     1 1                         1           1           1     5
45       1                             1       1     1   1 1     6
46   1   2               1                     1                 5
47           1         1           1                   1         4
48             1                         1 1   1                 4
49         1           1       1 2                       1       6
50 1         1                         1                       1 4
51     1             1                           1     1         4
52                 1   3       1                         2   1   8
53                           2 1                       1     1   5
54     1 1                                               1       3
55   2                     1                                   1 4
56                       1             1           1         1   4
57   1 1   1                       1           1               1 6
58   1             1                     1   1   2       1 1     8
59                   1                               1   1       3
60                         1                 1         1       1 4
61                       1       2   1   1   1   1     1         8
62       1 1     1                           1           1 1     6
63     1 1 1   1           1         1       1                   7
64               1         1         1     1   1                 5
65 1                         1         1                         3
66 1                 1       1           1                   1 1 6
67                 1               1             1   1       1   5
68     1   1   1         1 1             1   1   1 2 1   1       12
69               1 1 1   1                             2     1   7
70     1 1     2             1       1       1                   7
71 1     1     1       1                                         4
72           1       1   1           1                       1   5
73                             1 1               1       1       4
74 1       1       1   1   1               2                   1 8
75                 1 1     1                           1         4
76                           1             1         1   1       4
77 1             2               1       1       1       1 1     8
78           1     1         1       1     1           1   1   1 8
79           1       1                       2     1             5
80       1       1                           1               1   4
81                                     1                     1   2
82   1           1               1           2           1       6
83     1                   1           1   1 1                   5
84           1   1   1                               1         1 5
85                               1                     1         2
86                             1   1           1           1     4
87 1               1               1         1         1         5
88 1     1 1   1     1                             1             6
89   1               1                       1                 1 4
90   1           1       1 1   1 1             1   1   1         9
91           1           1     1 1                               4
92 1   1 1               1     1                                 5
93 1           1             2   1       1                       6
94       1 1 1   1                   2                           6
95     1       1 1         1                             1     1 6
96                       1 1       1   1       1 1               6
97           1           1 1   1                                 4
98   1   1   1                     2                             5
99                     1 2 1     1       1       1 1     1       9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...