THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

  Ngày
\
Cặp số
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
Tổng
00     1                 1         1 1                           4
01   1                 1     1       1   1                       5
02       1 1       1     1                 1         1       1 3 10
03           1     2           1     1                     1     6
04   1               1 1                 1                       4
05                                       1           1           2
06     3                               1                         4
07                                     1                   1     2
08   2     1                       1                         1   5
09 1   1       1   1           1   1                     1 1     8
10                           1                                   1
11                         1 1               1     1 1   2       7
12 1 1             2 1     1                       2             8
13   1                           1 1               1 2           6
14       1       1       1 1       1   1               1         7
15       1     1                         1       1 1   1         6
16     1           1           1                         1       4
17     1                                 1 1       1             4
18   1   1           1                 2                 1       6
19               1 1                                   1         3
20                               1       1             1         3
21     1                 1 1   1             1     1           1 7
22       1                             1     1                   3
23                 1                     1   1                   3
24     1   1               1             1         1 1     1     7
25           1 1       1       1   1   1     2         1         9
26     1                   1                       1           2 5
27               1   1           1       1 1         2           7
28 1   1 1                   1             1   1   1       1   1 9
29           1                     1 1     1 1   1               6
30   1 1               1       1           1   1     1           7
31         1 1             1 1 1   1 1           1           1   9
32               1 1       1         1                 2   2     8
33   1   1   1                   1   1           1               6
34             1   1   1                   2   1               1 7
35           1 1 1   1             1                             5
36                                               1   1           2
37     1         2   1 1                                         5
38       1   2     1     1             1                     1   7
39 1       1         1           1     1         1             1 7
40       1 1                 1   1 2             1       2 1     10
41     2                           1           1       1       1 6
42 1                           1         1                       3
43                     1               1   1   1                 4
44             1                                     2 1     2   6
45           1           1   1           1     1   1   1 2 1 1   11
46 1 1                     1   1             1             1     6
47 1                                   1       1 1       1   1   6
48                             1                                 1
49           1           1   2 1     1 1         1       1       9
50 1             1                           1               1   4
51 1             1     1   1 1             1     1   1       1   9
52 1 1     1       1   2         1 1     1     1 1 1           1 13
53 1                     1 1   1 1               1           1 1 8
54             1         1     1                                 3
55     1             1     2   1 1                 1 1           8
56         1 1           1                       1     2     1 1 8
57                     1         1                       1       3
58                   1               1 1                         3
59                                   2   1                       3
60       1     1 1                           1             1 1 1 7
61 1 1                 1 1                 1   2                 7
62           1         1   1             1 1           1       1 7
63   1       2               1               1       1       1   7
64 1         1     2               1               1             6
65   1     2   1 1           1   1                       1       8
66                     1                   1                 1   3
67 1     1                             1       1         1 1     6
68 1     1   1       1           1                       1       6
69                                       1       1     2   1   1 6
70                       1                 1 1             1   1 5
71 1                         1         1       1 1   1           6
72 1           1                           1                     3
73         1           1                                         2
74                                 1                     1       2
75       1                                   1                   2
76         1           1             1                           3
77     1       1     1       1       1                           5
78   1     1     1   1   1               1                       6
79             1                       1                         2
80 1                             1               1               3
81           1 1   1                       1   1   1 1     1     8
82                         1 1                 1                 3
83         1   1 1   1   1                                   1   6
84           1     1                         1         1 1       5
85                     1                           1         1   3
86                       1           1     1                     3
87                   2   1                               1       4
88         1                           1       1               1 4
89                   1       1     1 1   1   1 1                 7
90         1               1     1   1 1     1             1     7
91       1       1     1   1                   1 1 1             7
92     1       1 1                                 1   1   1     6
93                   1         2 1                               4
94       1       1           1 1     1         1     1 1         8
95       1 1     1   1   1       1 1         1                   8
96   1   1     1             1   1           1               1   7
97   1     1       1             1       1       1         1     7
98   1         1           1   1           1                     5
99       1     1 1       1         1 1                           6
loading
Đang tải dữ liệu...