THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
Tổng
00   1   1       1       1       1         1               1     7
01 1           1           1                         1           4
02   1               2   1                 1 1   1               7
03 1       1     1                       1 1     1 1             7
04   1                     1           1             1 1         5
05         1 1                     1                       1     4
06     1   2                         1     1 1           1       7
07   1           1     1                 1       1     1         6
08   1   1                     1   1             1       1     1 7
09                 1 1       2     2 1         1     1 1 2 1 1   14
10     1           2       1   1                     1     1     7
11                                 1   1       1             1   4
12 2 1 1     1                                                   5
13                             1             1 1                 3
14         1           1     1 1           1   1                 6
15                           1                             3     4
16 1   1         2                             1 1   1 1     1   9
17     1     1   1           1   1 2     1                     1 9
18               1               1   1                       1   4
19                       1 1   1             1       1     1     6
20         1                         1         1                 3
21   1               1     1                           1 2       6
22     1               1                 1       1               4
23       1   1     1                 1               1     1     6
24         1             1                                   1   3
25             1       1 1           1                           4
26                                   1                           1
27                 1     1   1               1         1 1       6
28   1       1                         1       1 1       1       6
29 1   1             2                   1 1     1               7
30         1     1 1   1           1   1   1                     7
31       1 1           1               1 1   1 1           1 1   9
32 1     1               1 1         1   1   2 1 1     2   1     13
33 1     1         1             1           2       1     1     8
34   1         1                   1                           1 4
35           1       1               1       1       1           5
36               1   1                 1 1 1       1             6
37       1           1                     2     1 1             6
38                     1 2 1     1                               5
39                                                       2       2
40           1                                 1                 2
41   1   1     1 1       1   2           1                       8
42           1     1       1                     1               4
43   1                       2                           1       4
44           1 1                         1           1           4
45             1                             1       1     1   1 5
46     1   1   2               1                     1           6
47   1 1           1         1           1                   1   6
48                   1                         1 1   1           4
49 1             1           1       1 2                       1 7
50       1         1                         1                   3
51           1             1                           1     1   4
52                       1   3       1                         2 7
53     1                           2 1                       1   5
54           1 1                                               1 3
55 1       2                     1                               4
56                             1             1           1       3
57         1 1   1                       1           1           5
58         1             1                     1   1   2       1 7
59     1                   1                               1   1 4
60                               1                 1         1   3
61   1                         1       2   1   1   1   1     1   9
62   1         1 1     1                           1           1 6
63 1         1 1 1   1           1         1       1             8
64 1 1                 1         1         1     1   1           7
65       1                         1         1                   3
66       1                 1       1           1                 4
67                       1               1             1   1     4
68     2     1   1   1         1 1             1   1   1 2 1   1 14
69                     1 1 1   1                             2   6
70     1     1 1     2             1       1       1             8
71       1     1     1       1                                   4
72                 1       1   1           1                     4
73 1   1                             1 1               1       1 6
74       1       1       1   1   1               2               7
75                       1 1     1                           1   4
76                                 1             1         1   1 4
77       1             2               1       1       1       1 7
78 1               1     1         1       1     1           1   7
79                 1       1                       2     1       5
80             1       1                           1             3
81                                           1                   1
82         1           1               1           2           1 6
83           1                   1           1   1 1             5
84                 1   1   1                               1     4
85                                     1                     1   2
86     1                             1   1           1           4
87   2 1 1               1               1         1         1   8
88       1     1 1   1     1                             1       6
89         1               1                       1             3
90     1   1           1       1 1   1 1             1   1   1   10
91                 1           1     1 1                         4
92 1     1   1 1               1     1                           6
93       1           1             2   1       1                 6
94             1 1 1   1                   2                     6
95 1         1       1 1         1                             1 6
96   1                         1 1       1   1       1 1         7
97 2               1           1 1   1                           6
98         1   1   1                     2                       5
99                           1 2 1     1       1       1 1     1 9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...