XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
Tổng
00             1         1       1                   1         1 5
01       3             1     1                           1       6
02 3 1 1             1       1       1 1 1                       10
03       1     1 1       1         1 1 1       1       1         9
04                           1 1                   1   1         4
05                                           1 1 1               3
06   1                                   1                       2
07       1 1       1 1   2                         1             7
08             1                                   1             2
09             1             2   1                 1     1       6
10           1           2     1 1   1         1   1             8
11         1 1       1 1 1           1                   1     1 8
12   1                   1               1               1     1 5
13   1         1     1 2   1   1   1                             8
14           1   1   1 1       2     1       1         1       1 10
15           1                               1   1         1   1 5
16   1                           1                           1   3
17           1 1       1   1   1     1 1     1   1               9
18                       1                   1   1       1     1 5
19     1                             1 1 1 3                   1 8
20     1   1   1   1               1                 2 1         8
21 1       1 1 1                               1                 5
22   1 1 1     1     1   1 1 1     1 1   1   1   1           1 1 15
23         1                   1                 1               3
24   1 1     1                             1         1           5
25                                                               0
26 2       1     1   1       1   1       1             2         10
27       1       1           1             2 1   1       1 1     9
28 1 1 1             1                               1           5
29                                             1     1           2
30     1                   2 1           1   1   1 1             8
31       1               1                 1       1             4
32             1 1                   1       1             1     5
33   2       1     1 1           1                       1 1 1   9
34 1                     1 1 1         1         1               6
35   1       1                         1   1         1 1         6
36           2 1                         1                     1 5
37   1                             1   1         1               4
38     1         1                                   1           3
39 1         1     1     1         2     1       1   1 1         10
40                               1         1                     2
41 1     1   1                                           1     1 5
42       1           1                     1                     3
43                     1         1     1                         3
44     1         1       1                   1       1           5
45   1 1       1   1     1                         1     1       7
46   1                 1   1   1 1             1 1         1 2   10
47         2     1     1           1                       1 1 1 8
48                 1   1                                 1   1 1 5
49                               1             1 1       1       4
50     1 1 1                 1           1                     1 6
51   1 1 1 1     2                 1 1             1             9
52 1 1     1             1             3   1   1 1     1   1     12
53 1   1       1           1     1         1         1           7
54                                               1               1
55                                           1                   1
56 1                           1       1 1             1 1       6
57                     1                                   1     2
58                         1 1   1       1           1   1       6
59     1         1                       1 1         1   1       6
60 1           1           1       2         1     1             7
61             1         1     1                                 3
62 1             1               1                               3
63                 1                 1         1                 3
64   1                                   1     1             1   4
65         1     1   1     1           1         1             1 7
66                     1           1   1               1     1 1 6
67     1           1                                 1           3
68             1                         1 1                     3
69 1       1                                         1 1     1   5
70 1             1 1   1   2 1                       1         1 9
71     1       1   1   1     1       1                     1     7
72           1     1   1                     1           1       5
73         1                 1         1       1           1     5
74   1             1       1               1               1     5
75       1                           1       1     1             4
76             1     1               1       1           1       5
77                             2             1 2   1             6
78                 2         1   1 1 1                     1     7
79               2   1                   1     3 1 1 1       1   11
80       1   1           1     1                         1 1     6
81                 1           1             1                   3
82                     1       1                   1   1       1 5
83           1       1 1                         1         1     5
84     1                               1                   1     3
85     1             1                   1     1             1   5
86           1     2                 1                       1 1 6
87               1               1         1               1     4
88 1     1                 1   1   2 1   1 1                     9
89         1         1         1   1               1             5
90                               1 1         1       1   1   1   6
91           1                                         1   1     3
92                                                     1     1   2
93       1                                                       1
94               1           1       1             2   1     1   7
95         1       1 1         1                       1     1   6
96                     1   1     1                         1     4
97         1                               1   1   1         1   5
98       1                 2     1 1   1               1         7
99       1 1         1       1         1                         5
loading
Đang tải dữ liệu...