THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
Tổng
00       1 1   1               1   1       1       1       1     8
01   2           1       1   1           1           1           7
02       1                 1   1               2   1             6
03             2             1       1     1                     5
04     2   2               1   1                     1           7
05         1           1 1           1 1                     1   6
06       1       1       1 1     1   2                         1 8
07             2     1         1           1     1               6
08                             1   1                     1   1   4
09 1 1 1     1     1       1                 1 1       2     2 1 13
10                 1     1       1           2       1   1       7
11                                                           1   1
12         1 1               2 1 1     1                         7
13 1           1           1                             1       4
14     1     1         1 1           1           1     1 1       8
15                     1                               1         2
16 1                 1       1   1         2                     6
17     1       1 1               1     1   1           1   1 2   10
18                                         1               1   1 3
19       1                                         1 1   1       4
20 1                                 1                         1 3
21               1             1               1     1           4
22   1           1               1               1               4
23       1         1               1   1     1                 1 6
24   1       1   1   1               1             1             6
25                 1                     1       1 1           1 5
26           2         1                                       1 4
27             1                             1     1   1         4
28             1     2         1       1                         5
29                   1 1     1   1             2                 6
30     1                             1     1 1   1           1   6
31           1         1           1 1           1               5
32 1   1         1   1       1     1               1 1         1 9
33 1           1           1 1     1         1             1     7
34       1         1       2   1         1                   1   7
35       1         1   1               1       1               1 6
36   1                 1   1               1   1                 5
37                     1           1           1                 3
38     1           1   1                         1 2 1     1     8
39   1       1       1                                           3
40             1           1           1                         3
41   1                         1   1     1 1       1   2         8
42     1   1   1 1                     1     1       1           7
43         1                   1                       2         4
44         1                           1 1                       3
45       1         1     1               1                       4
46             1                 1   1   2               1       6
47                       2     1 1           1         1         6
48     1           1     1                     1                 4
49                   1       1             1           1       1 5
50   1       1         1   1       1         1                   6
51     1 1   1   1 1                   1             1           7
52   1           1                                 1   3       1 7
53 1                   2         1                           2 1 7
54 1 1           1                     1 1                       5
55 1       1     1   1       1       2                     1     8
56   1         1 1                                       1       4
57     1                             1 1   1                     4
58 1 1                   1 1         1             1             6
59       1   2         1         1                   1           6
60                                                         1     1
61 2             1             1                         1       5
62                 1 1         1         1 1     1               6
63                       2   1         1 1 1   1           1     8
64     1                     1 1                 1         1     5
65     1           1     1         1                         1   5
66         1       1               1                 1       1   5
67 1     1                                         1             3
68                 1   1         2     1   1   1         1 1     9
69                       1                       1 1 1   1       5
70 1           1   1     1       1     1 1     2             1   10
71                                 1     1     1       1         4
72   1     1                                 1       1   1       5
73         1         1 1 1   1   1                             1 7
74                     1           1       1       1   1   1     6
75             1     1                             1 1     1     5
76               1                                           1   2
77   1                             1             2               4
78           1 1 2           1               1     1         1   8
79       1           1     1                 1       1           5
80         1               1             1       1               4
81       2   1     1       1                                     5
82                                   1           1               2
83           1                         1                   1     3
84             1         1                   1   1   1           5
85 1                     1                                       2
86                   1           1                             1 3
87                         1   2 1 1               1             6
88                         1       1     1 1   1     1           6
89       2 2                         1               1           6
90       1   1                   1   1           1       1 1   1 8
91                                           1           1     1 3
92   1 1   1                 1     1   1 1               1     1 9
93   1 1             1     1       1           1             2   8
94                 1   1                 1 1 1   1               6
95 1   1           1         1         1       1 1         1     8
96     1         1   1         1                         1 1     6
97   1       2       1       2               1           1 1   1 10
98                                   1   1   1                   3
99 2     1 2                                           1 2 1     9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...