THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

  Ngày
\
Cặp số
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
Tổng
00                                   1             1         1 1 4
01           1     1 1     1               1   1               1 7
02 1       1 1     1   1     1 1 1       2     1       1   2     14
03     1           1                       1   1   1   1       1 7
04       1 1         1               1                   2   1 1 8
05     1     1                 1 1     1                         5
06           1   1         1             2             1         6
07       1             1     1         1           1             5
08                               1     1   1                     3
09         1       1     1                       1 1             5
10       1                     1 1               1     1   1     6
11       1           1   1   1               1 1             1   7
12               1 1     1           1   1                       5
13 1             2 1   1     1         1       1           2     10
14                       1       1           1 1                 4
15                       2 1   1           1                     5
16               1                                     1         2
17               1                             1   1             3
18   1                           1         1                     3
19           1                         1   1                     3
20         1         1                                           2
21         1                 1   1   1                       1   5
22                   1 1               1                     1   4
23         1 1   1 1   1 1     1                             1   8
24     1                         1                               2
25       1   1               1         1   1       1     1 1     8
26   1 1               1                   1           1 1       6
27   1   1         1     2         1       1     1           1   9
28                             1 1       1 1 1     1       1     7
29 1                       1 1     1   1 1     1     1 1         9
30             1       1                                       1 3
31   1     1   1                     1       1                   5
32       1             1   1         1       1     1     1 1     8
33       1                                               1     1 3
34     1     1                                             1 1   4
35                   1                                     1   1 3
36                   1                   1     1   1         1   5
37   1       1 1 1       1                 1             1     1 8
38         1       1                   1             1           4
39             1         1     1   1         1     1 1   1   1   9
40   1               1     1             1     1               1 6
41 1 1 1       1   1                                       1     6
42   1                   1         2                 1           5
43 1   1           1 1     1       1       1                     7
44                               1     1               1       1 4
45       1   1 1                   1 1       1 1 1       1       9
46 1 1                     1 1                     1     1       6
47     1                       1       1 1   1       2 1       1 9
48               1         2 1   1               1         1     7
49                                   1         1                 2
50 1 1   1       1   1       1   1           2   1               10
51         1   1       1     1       1                 1         6
52   1     1           1     1           1                   1   6
53     1     1   2     1   1 1                 1       1         9
54 1                 1               1                           3
55           1       1   1     1     1               1 1   1     8
56             1       1       1 1                   1           5
57       1       1                                     1         3
58                       1                               1       2
59     1   1               1                       1 1           5
60     1               1                         1               3
61 1     1     2             1                         1     1   7
62   1                             1                       1     3
63                         2     1                               3
64                                 2             1               3
65 1             1   1 1 1           1                   1   1 1 9
66 1               1         2     1 1   1     1                 8
67 1           1                 1   2 1         1   1 2         10
68       1           2   1   1     1     1       1               8
69     1   1 1 1     1                     2         1           8
70     2                 1     1   2         1                   7
71     1                               1   1                     3
72   1   1   1                   1             1     1       1   7
73   1                 1                     1                   3
74       1                             1             1         1 4
75 1                       1                     1       1       4
76               1                 1                             2
77   2 1 1     1   1 1         1     1       1   1       1       12
78           1                                           1 1   1 4
79 2           1                   1       1     1 1       1     8
80       1                           1           1               3
81             1         1                         2     1       5
82           1             2 1   1 1 1             1 1       1   10
83                                                           1   1
84     2         1                     1           1 1     1   1 8
85         1                   1         1                       3
86           1   1                                       1     1 4
87   1     1       1           1                   1             5
88                 1                     1   1   1   1           5
89 1               1                             1   1       1   5
90                     1                 1   1             1     4
91                                       1     2               1 4
92         1     1                         1             1   1   5
93 2       1   1     1                 1 1                       7
94         1                   1 1                               3
95   1         1       1       1       1     1 1                 7
96       1     1       1                                         3
97         1               1   2   1         1       1           7
98                                           1         1         2
99           1     2                   1   1     2     1       1 9
loading
Đang tải dữ liệu...