XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
Tổng
00         1   1         2                       1       1       6
01       2   1             1               1 1   1   1     1   1 10
02         1         1               1             1       1     5
03 1           1 1                     1               1         5
04                                       1         1             2
05             1       1   1                           1         4
06       1         2     1     1                       1       1 7
07   1     1               1 1   1                 1       1     7
08                                     2   1               1     4
09     1         1               1                         1     4
10         1   1             1                           1       4
11       1                 1                     1 1         1   5
12 1 1   1     1                 1                       1       6
13 1 1       1     1       1         1                           6
14           1                                     1         1   3
15                     1         1 1     1   1                   5
16                 1 1 1     1                       1           5
17         1 1         1                   1   1                 5
18             1 1           1 1     1         1                 6
19 1       1   2                   1             1               6
20     1       1   1                               1       1     5
21         1         1   1 1     2                       1       7
22                     1 2 1         1 1                         6
23   1             1         1                 1       1         5
24 1                                             1             1 3
25         1           1 1               1           1         1 6
26 1             1             1   1                     1       5
27           1                                         1         2
28   1 1 1                         1           1   1   1     1 1 9
29               1   1 1 1             1     1           1       7
30                         2       1         1 1     1           6
31           1                   1         2       1             5
32       1   1 1                         1 1     1               6
33               1   1   1         1     1         1     1       7
34                     1                                         1
35                       1       1       1           1   1 1     6
36         1     1                           1           1 1     5
37       1           1       1 1     1                 1   1 2   9
38             1       1 1         1 1 1       1           1     8
39                       1   1 1         1           1           5
40   1           1 1                   1               1     1   6
41                 1 1               1                           3
42     2                 1             1       1 2 1 1           9
43     1               1                                         2
44   1   1         1   1   1         1 1   1     1       1       10
45   2                   1           3     1   1 1   1         1 11
46       1   1   1   1                                           4
47                           2     1   1       1             1   6
48   1                     1               1       1       1     5
49 1         1         1                   1                     4
50 1       1     1             1                           1     5
51                   1                               1 1 1       4
52 1         1     1                         2                   5
53 1           1           1 1                               1 3 8
54                 1                 1       1                   3
55 1                         1         1                         3
56     1 1             2       1 1     1     1 1       1   1     11
57 1                 1     1                               1     4
58   2 1     1   1 1                     1 1         1   1       10
59                                                     2         2
60                             3   1         1                 1 6
61     1             1       2                       2 1       1 8
62           1             1                         1           3
63             1                   1               1 1     1     5
64     1             1 1                                         3
65   1                             1   2   1   1             2   8
66         1       1 1     1   1     1   1             1   1 1   10
67           1     2                     2                     1 6
68 1                 1     1           1         1           1 2 8
69         2                                         1           3
70   1                   2       1             1   1     1       7
71     1       1                   1                         1   4
72                 1     1       1           1                   4
73     1                               1 1     1   2             6
74 1       1                 1                   1           1 1 6
75           1 1 2                       1 2                     7
76 1                                   1       1                 3
77                 1         1 1         1   1         1         6
78                   1               1     2     1               5
79                 1 2           1                     1   1     6
80     2         1                                               3
81 1   1       1             1 1                 1               6
82 1 2   1 1     1               1     1 1   1                   10
83       1     1                     1         1 2       1       7
84   1       2                 1 1 1               1   1   1     9
85                                                 1             1
86                   1                         1   1         1 1 5
87                                       1                     1 2
88 1     1 1           1       1     1                   1       7
89     1   1             1   1               1       1 1         7
90                             1           1 1 1     1           5
91     2 1                                       1           1   5
92           1 1               1   1 1                           5
93       2   1                   1         1   1 1   1   2       10
94               1               1 1 1                           4
95         1     1     1   1 1   1 2     2                       10
96               1                 1         2                   4
97                         1                                 1   2
98       1             1                                 1   1 1 5
99   1                         1 1           1                   4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...