XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
Tổng
00                       1         1       1                   1 4
01                 3             1     1                         5
02 1       1 3 1 1             1       1       1 1 1             12
03       1         1     1 1       1         1 1 1       1       9
04                                     1 1                   1   3
05 1                                                   1 1 1     4
06             1                                   1             2
07       1         1 1       1 1   2                         1   8
08         1             1                                   1   3
09     1 1               1             2   1                 1   7
10                     1           2     1 1   1         1   1   8
11 1   2             1 1       1 1 1           1                 9
12             1                   1               1             3
13 2           1         1     1 2   1   1   1                   10
14   1                 1   1   1 1       2     1       1         9
15   1                 1                               1   1     4
16     1       1                           1                     3
17                     1 1       1   1   1     1 1     1   1     9
18     1                           1                   1   1     4
19   1           1                             1 1 1 3           8
20   1           1   1   1   1               1                 2 8
21           1       1 1 1                               1       5
22             1 1 1     1     1   1 1 1     1 1   1   1   1     13
23                   1                   1                 1     3
24 1     1     1 1     1                             1         1 7
25   1                                                           1
26           2       1     1   1       1   1       1             8
27 2               1       1           1             2 1   1     9
28       1   1 1 1             1                               1 6
29                                                       1     1 2
30 1             1                   2 1           1   1   1 1   9
31         1       1               1                 1       1   5
32   2   2               1 1                   1       1         8
33             2       1     1 1           1                     6
34           1                     1 1 1         1         1     6
35             1       1                         1   1         1 5
36 1                   2 1                         1             5
37             1                             1   1         1     4
38         1     1         1                                   1 4
39           1         1     1     1         2     1       1   1 9
40     2 1                                 1         1           5
41   1       1     1   1                                         4
42                 1           1                     1           3
43                               1         1     1               3
44 2 1     2     1         1       1                   1       1 10
45   1 2 1 1   1 1       1   1     1                         1   11
46       1     1                 1   1   1 1             1 1     8
47     1   1         2     1     1           1                   7
48                           1   1                               2
49     1                                   1             1 1     4
50         1     1 1 1                 1           1             6
51 1       1   1 1 1 1     2                 1 1             1   11
52           1 1     1             1             3   1   1 1     10
53         1 1   1       1           1     1         1         1 8
54                                                         1     1
55 1                                                   1         2
56   2     1 1                           1       1 1             7
57     1                         1                               2
58                                   1 1   1       1           1 5
59               1         1                       1 1         1 5
60       1 1 1           1           1       2         1     1   9
61                       1         1     1                       3
62   1       1             1               1                     4
63 1       1                 1                 1         1       5
64             1                                   1     1       3
65     1             1     1   1     1           1         1     7
66         1                     1           1   1               4
67     1 1       1           1                                 1 5
68     1                 1                         1 1           4
69   2   1   1       1                                         1 6
70       1   1             1 1   1   2 1                       1 9
71 1             1       1   1   1     1       1                 7
72                     1     1   1                     1         4
73                   1                 1         1       1       4
74     1       1             1       1               1           5
75                 1                           1       1     1   4
76                       1     1               1       1         4
77                                       2             1 2   1   6
78                           2         1   1 1 1                 6
79                         2   1                   1     3 1 1 1 10
80                 1   1           1     1                       4
81 1     1                   1           1             1         5
82                               1       1                   1   3
83         1           1       1 1                         1     5
84   1 1         1                               1               4
85         1     1             1                   1     1       5
86                     1     2                 1                 4
87     1                   1               1         1           4
88           1     1                 1   1   2 1   1 1           9
89                   1         1         1   1               1   5
90       1                                 1 1         1       1 5
91                     1                                         1
92   1   1                                                       2
93                 1                                             1
94 1 1                     1           1       1             2   7
95                   1       1 1         1                       4
96         1                     1   1     1                     4
97       1           1                               1   1   1   5
98                 1                 2     1 1   1               6
99                 1 1         1       1         1               5
loading
Đang tải dữ liệu...