XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
Tổng
00   1 1 1 1                       1               1   1         7
01 1                                             2   1           4
02                 1                               1         1   3
03                       1                 1           1 1       4
04   1 1         2         1     1       1                       7
05                             1                       1       1 3
06           1           1   1   1               1         2     7
07 1                         1 1             1     1             5
08         1                     1                               2
09           1   1         1   1     1         1         1       7
10       1       1             2       1           1   1         7
11     1     1     1                 1           1               5
12                                   1   1 1 1   1     1         6
13     2   1         1       1     1   1   1 1       1     1     11
14         1       1   1   1 1                       1           6
15     1                   1                                   1 3
16           1 1       1     1                             1 1 1 7
17               1 1                               1 1         1 5
18     1                                               1 1       3
19           1         1     1           1 1       1   2         8
20               1           1                 1       1   1     5
21                       3     1 1   1             1         1   8
22       1       1                                             1 3
23   1   1 1   1       1             1 1 1   1             1     10
24         1                   1         1 1                     4
25               2                     2           1           1 6
26                 1           1       1   1             1       5
27     1                   1                         1           3
28         1 2       1 1   1                 1 1 1               9
29     1         1                   1 1                 1   1 1 7
30                               1                               1
31                       1                           1           2
32 1     1       1   1                           1   1 1         7
33 1   1           1   1               1                 1   1   7
34                   1         1       1                       1 4
35       1   1       1       1     3                             7
36   1           1               1                 1     1       5
37                 1 2   1     1   1   2         1           1   10
38                                   1 1               1       1 4
39                 1     1 1             1                       4
40             1       1 1       1           1           1 1     7
41 1           1     1   1 1     1                         1 1   8
42             1     1           1     1       2                 6
43       1 2       1 1                         1               1 7
44           1         2                     1   1         1   1 7
45       2   1 1 1         2             1   2                   10
46 2             1   1         1 1               1   1   1   1   10
47             2             1                                   3
48   1 1                     1 1     1       1                   6
49                   1     1 1 1     1     1         1         1 8
50 1                   1     1     1       1       1     1       7
51     1       1                 1       1                   1   5
52 1 1       1         1                 1 1         1     1     8
53 1       3   1         1               1 1           1         9
54 1 1     2 1           1 1   1                           1     9
55                 1                       1                     2
56   2       1                 1               1 1             2 8
57                 1           1           1                 1   4
58   1         1                   1         2 1     1   1 1     9
59 1 1         1             1                                   4
60                 1                 1                           2
61 1                   1                       1             1   4
62         1                       1     2           1           5
63             1         1 1                           1         4
64                                             1             1 1 3
65 1     1                 1             1   1                   5
66 1 1         1         1               1         1       1 1   8
67   1     1           1         1 1     1           1     2     9
68   1                       1   1 1 1     1                 1   7
69                           2                     2             4
70                   1 1         1 1         1                   5
71                   1                   1     1       1         4
72               2               1                         1     4
73     1 1   1                 1 1             1                 6
74   1                   1                 1       1             4
75           1   1 1         1                       1 1 2       8
76       1         1                       1                     3
77         1   2                       1 1                 1     6
78       1 1       1         1     1                         1   6
79     1                   1                               1 2   5
80           1                 1   1           2         1       6
81     1 1                           1     1   1       1         6
82     1             1     1             1 1 2   1 1     1       10
83     1     1     1                             1     1         5
84                       1             1     1       2           5
85                                                               0
86                     1             1                       1   3
87   1   2                           2 1                         6
88       1     1 1                   1 1   1     1 1           1 9
89                   1 2         1             1   1             6
90 1     1   1     1 1                 1                         6
91 2               1                           2 1               6
92     1             1   2 1                         1 1         7
93                                 1 1           2   1           5
94   2                                                   1       3
95                                   1             1     1     1 4
96             1                 1 1                     1       4
97                     1           2                             3
98                         1                     1             1 3
99                                           1                   1

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...