THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
Tổng
00   1               1   1       1       1       1         1     7
01     1       1   1           1           1                     5
02               1   1               2   1                 1 1   7
03   2             1       1     1                       1 1     7
04               1   1                     1           1         4
05           1 1           1 1                     1             5
06     1       1 1     1   2                         1     1 1   9
07   2     1         1           1     1                 1       7
08                   1   1                     1   1             4
09 1     1       1                 1 1       2     2 1         1 11
10       1     1       1           2       1   1                 7
11                                                 1   1       1 3
12 1               2 1 1     1                                   6
13   1           1                             1             1 1 5
14 1         1 1           1           1     1 1           1   1 9
15           1                               1                   2
16         1       1   1         2                             1 6
17   1 1               1     1   1           1   1 2     1       10
18                               1               1   1           3
19                                       1 1   1             1   4
20                         1                         1         1 3
21     1             1               1     1                     4
22     1               1               1                 1       4
23       1               1   1     1                 1           5
24 1   1   1               1             1                       5
25       1                     1       1 1           1           5
26 2         1                                       1           4
27   1                             1     1   1               1   5
28   1     2         1       1                         1       1 7
29         1 1     1   1             2                   1 1     8
30                         1     1 1   1           1   1   1     7
31 1         1           1 1           1               1 1   1 1 9
32     1   1       1     1               1 1         1   1   2 1 11
33   1           1 1     1         1             1           2   8
34       1       2   1         1                   1             6
35       1   1               1       1               1       1   6
36           1   1               1   1                 1 1 1     7
37           1           1           1                     2     5
38       1   1                         1 2 1     1               7
39 1       1                                                     2
40   1           1           1                                 1 4
41                   1   1     1 1       1   2           1       8
42   1 1                     1     1       1                     5
43                   1                       2                   3
44                           1 1                         1       3
45       1     1               1                             1   4
46   1                 1   1   2               1                 6
47             2     1 1           1         1           1       7
48       1     1                     1                         1 4
49         1       1             1           1       1 2         7
50 1         1   1       1         1                         1   6
51 1   1 1                   1             1                     5
52     1                                 1   3       1           6
53           2         1                           2 1           6
54     1                     1 1                                 3
55     1   1       1       2                     1               6
56   1 1                                       1             1   4
57                         1 1   1                       1       4
58             1 1         1             1                     1 5
59 2         1         1                   1                     5
60                                               1               1
61     1             1                         1       2   1   1 7
62       1 1         1         1 1     1                         6
63             2   1         1 1 1   1           1         1     9
64                 1 1                 1         1         1     5
65       1     1         1                         1         1   5
66       1               1                 1       1           1 5
67                                       1               1       2
68       1   1         2     1   1   1         1 1             1 10
69             1                       1 1 1   1                 5
70   1   1     1       1     1 1     2             1       1     10
71                       1     1     1       1                   4
72                                 1       1   1           1     4
73         1 1 1   1   1                             1 1         7
74           1           1       1       1   1   1               6
75   1     1                             1 1     1               5
76     1                                           1             2
77                       1             2               1       1 5
78 1 1 2           1               1     1         1       1     9
79         1     1                 1       1                     4
80               1             1       1                         3
81 1     1       1                                           1   4
82                         1           1               1         3
83 1                         1                   1           1   4
84   1         1                   1   1   1                     5
85             1                                       1         2
86         1           1                             1   1       4
87               1   2 1 1               1               1       7
88               1       1     1 1   1     1                     6
89                         1               1                     2
90 1                   1   1           1       1 1   1 1         8
91                                 1           1     1 1         4
92                 1     1   1 1               1     1           6
93         1     1       1           1             2   1       1 8
94       1   1                 1 1 1   1                   2     8
95       1         1         1       1 1         1               6
96     1   1         1                         1 1       1   1   7
97 2       1       2               1           1 1   1           9
98                         1   1   1                     2       5
99                                           1 2 1     1       1 6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...