THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

  Ngày
\
Cặp số
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
Tổng
00             1             1         1 1 1   1                 6
01   1               1   1               1     1               1 6
02     1 1 1       2     1       1   2         1     1           11
03                   1   1   1   1       1     1       1 1 1     9
04             1                   2   1 1   1                 1 7
05       1 1     1                           1   1     1         6
06   1             2             1               1               5
07     1         1           1                     1             4
08         1     1   1                                         2 5
09 1                       1 1                               1   4
10       1 1               1     1   1             1   1         7
11 1   1               1 1             1                 1       6
12 1           1   1                               2         1 1 7
13     1         1       1           2       1   1     1       1 9
14 1       1           1 1                   2       1           7
15 2 1   1           1                       1 2   1             9
16                               1             1                 2
17                       1   1                     1             3
18         1         1                               1     1   1 5
19               1   1                             1             3
20                                                         1     1
21     1   1   1                       1                 1       5
22               1                     1         1     1 1 1     6
23 1     1                             1               1         4
24         1                                   1       1         3
25     1         1   1       1     1 1         1   1             8
26                   1           1 1       1         1           5
27 2         1       1     1           1               1         7
28       1 1       1 1 1     1       1     1         1       1   10
29   1 1     1   1 1     1     1 1                               8
30                                       1 1                   1 3
31             1       1                     2   1     1 1       7
32   1         1       1     1     1 1         1                 7
33                                 1     1 1 1                 1 5
34                                   1 1     1           1       4
35                                   1   1         1 1   1 1     6
36                 1     1   1         1   1 1       1     1     8
37 1                 1             1     1           1   1 1     7
38               1             1                 2               4
39 1     1   1         1     1 1   1   1                     1   9
40   1             1     1               1     1       1         6
41                                   1           1               2
42 1         2                 1                             1   5
43   1       1       1                                           3
44         1     1               1       1                       4
45           1 1       1 1 1       1                             6
46   1 1                     1     1                         1 1 6
47       1       1 1   1       2 1       1           1       1   10
48   2 1   1               1         1       1   1         1     9
49             1         1                                       2
50     1   1           2   1                                 1   6
51     1       1                 1               1   2     1 1   8
52     1           1                   1                     1 1 5
53   1 1                 1       1                           1   5
54             1                                   1   1 1       4
55 1     1     1               1 1   1         1                 7
56       1 1                   1                                 3
57                               1         1         1           3
58 1                               1               1 1           4
59   1                       1 1           1                     4
60                         1                       1     1 1     4
61     1                         1     1         1         1 1 1 7
62           1                       1                 1         3
63   2     1                               1                   1 5
64           2             1                         2       1   6
65 1           1                   1   1 1     1         1     1 8
66     2     1 1   1     1                       1         1     8
67         1   2 1         1   1 2               1 1         1   11
68 1   1     1     1       1                   1             1   7
69                   2         1                   1 1   1       6
70 1     1   2         1                                   1     6
71               1   1                                       1   3
72         1             1     1       1   1   1   1       1 1   9
73                     1                                         1
74               1             1         1                       3
75   1                     1       1         1   1 1             6
76           1                                           1       2
77       1     1       1   1       1                             5
78                                 1 1   1 1 1     1           1 7
79           1       1     1 1       1                           5
80             1           1               1     1           1   5
81 1                         2     1       1             1       6
82   2 1   1 1 1             1 1       1   1                     10
83                                     1   1   2                 4
84               1           1 1     1   1 1           1         7
85       1         1                               1     1       4
86                                 1     1 1           2   1     6
87       1                   1               1         1         4
88                 1   1   1   1                         1 1     6
89                         1   1       1                 1       4
90                 1   1             1       1   2   1           7
91                 1     2               1 1                     5
92                   1             1   1               1         4
93               1 1                                             2
94       1 1                                               2     4
95       1       1     1 1                                       4
96                                           1 1 1     1       1 5
97   1   2   1         1       1                     1   1     1 9
98                     1         1           1                 1 4
99               1   1     2     1       1                       6
loading
Đang tải dữ liệu...