THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
Tổng
00     1 1   1               1   1       1       1       1       8
01 2           1       1   1           1           1             7
02     1                 1   1               2   1               6
03           2             1       1     1                       5
04   2   2               1   1                     1           1 8
05       1           1 1           1 1                     1     6
06     1       1       1 1     1   2                         1   8
07           2     1         1           1     1                 6
08                           1   1                     1   1     4
09 1 1     1     1       1                 1 1       2     2 1   12
10               1     1       1           2       1   1         7
11                                                         1   1 2
12       1 1               2 1 1     1                           7
13           1           1                             1         3
14   1     1         1 1           1           1     1 1         8
15                   1                               1           2
16                 1       1   1         2                       5
17   1       1 1               1     1   1           1   1 2     10
18                                       1               1   1   3
19     1                                         1 1   1         4
20                                 1                         1   2
21             1             1               1     1             4
22 1           1               1               1                 4
23     1         1               1   1     1                 1   6
24 1       1   1   1               1             1               6
25               1                     1       1 1           1   5
26         2         1                                       1   4
27           1                             1     1   1           4
28           1     2         1       1                         1 6
29                 1 1     1   1             2                   6
30   1                             1     1 1   1           1   1 7
31         1         1           1 1           1               1 6
32   1         1   1       1     1               1 1         1   8
33           1           1 1     1         1             1       6
34     1         1       2   1         1                   1     7
35     1         1   1               1       1               1   6
36 1                 1   1               1   1                 1 6
37                   1           1           1                   3
38   1           1   1                         1 2 1     1       8
39 1       1       1                                             3
40           1           1           1                           3
41 1                         1   1     1 1       1   2           8
42   1   1   1 1                     1     1       1             7
43       1                   1                       2           4
44       1                           1 1                         3
45     1         1     1               1                         4
46           1                 1   1   2               1         6
47                     2     1 1           1         1           6
48   1           1     1                     1                   4
49                 1       1             1           1       1 2 7
50 1       1         1   1       1         1                     6
51   1 1   1   1 1                   1             1             7
52 1           1                                 1   3       1   7
53                   2         1                           2 1   6
54 1           1                     1 1                         4
55       1     1   1       1       2                     1       7
56 1         1 1                                       1         4
57   1                             1 1   1                       4
58 1                   1 1         1             1               5
59     1   2         1         1                   1             6
60                                                       1       1
61             1             1                         1       2 5
62               1 1         1         1 1     1                 6
63                     2   1         1 1 1   1           1       8
64   1                     1 1                 1         1       5
65   1           1     1         1                         1     5
66       1       1               1                 1       1     5
67     1                                         1               2
68               1   1         2     1   1   1         1 1       9
69                     1                       1 1 1   1         5
70           1   1     1       1     1 1     2             1     9
71                               1     1     1       1           4
72 1     1                                 1       1   1         5
73       1         1 1 1   1   1                             1 1 8
74                   1           1       1       1   1   1       6
75           1     1                             1 1     1       5
76             1                                           1     2
77 1                             1             2               1 5
78         1 1 2           1               1     1         1     8
79     1           1     1                 1       1             5
80       1               1             1       1                 4
81     2   1     1       1                                       5
82                                 1           1               1 3
83         1                         1                   1       3
84           1         1                   1   1   1             5
85                     1                                       1 2
86                 1           1                             1   3
87                       1   2 1 1               1               6
88                       1       1     1 1   1     1             6
89     2 2                         1               1             6
90     1   1                   1   1           1       1 1   1 1 9
91                                         1           1     1 1 4
92 1 1   1                 1     1   1 1               1     1   9
93 1 1             1     1       1           1             2   1 9
94               1   1                 1 1 1   1                 6
95   1           1         1         1       1 1         1       7
96   1         1   1         1                         1 1       6
97 1       2       1       2               1           1 1   1   10
98                                 1   1   1                     3
99     1 2                                           1 2 1     1 8


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...