THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
Tổng
00 1 1   1               1   1       1       1       1         1 9
01         1       1   1           1           1                 5
02 1                 1   1               2   1                 1 7
03       2             1       1     1                       1 1 7
04   2               1   1                     1           1     6
05   1           1 1           1 1                     1         6
06 1       1       1 1     1   2                         1     1 9
07       2     1         1           1     1                 1   7
08                       1   1                     1   1         4
09     1     1       1                 1 1       2     2 1       10
10           1     1       1           2       1   1             7
11                                                     1   1     2
12   1 1               2 1 1     1                               7
13       1           1                             1             3
14     1         1 1           1           1     1 1           1 8
15               1                               1               2
16             1       1   1         2                           5
17       1 1               1     1   1           1   1 2     1   10
18                                   1               1   1       3
19 1                                         1 1   1             4
20                             1                         1       2
21         1             1               1     1                 4
22         1               1               1                 1   4
23 1         1               1   1     1                 1       6
24     1   1   1               1             1                   5
25           1                     1       1 1           1       5
26     2         1                                       1       4
27       1                             1     1   1               4
28       1     2         1       1                         1     6
29             1 1     1   1             2                   1 1 8
30                             1     1 1   1           1   1   1 7
31     1         1           1 1           1               1 1   7
32         1   1       1     1               1 1         1   1   8
33       1           1 1     1         1             1           6
34 1         1       2   1         1                   1         7
35 1         1   1               1       1               1       6
36               1   1               1   1                 1 1 1 7
37               1           1           1                     2 5
38           1   1                         1 2 1     1           7
39     1       1                                                 2
40       1           1           1                               3
41                       1   1     1 1       1   2           1   8
42   1   1 1                     1     1       1                 6
43   1                   1                       2               4
44   1                           1 1                         1   4
45 1         1     1               1                             4
46       1                 1   1   2               1             6
47                 2     1 1           1         1           1   7
48           1     1                     1                       3
49             1       1             1           1       1 2     7
50     1         1   1       1         1                         5
51 1   1   1 1                   1             1                 6
52         1                                 1   3       1       6
53               2         1                           2 1       6
54         1                     1 1                             3
55   1     1   1       1       2                     1           7
56       1 1                                       1             3
57                             1 1   1                       1   4
58                 1 1         1             1                   4
59 1   2         1         1                   1                 6
60                                                   1           1
61         1             1                         1       2   1 6
62           1 1         1         1 1     1                     6
63                 2   1         1 1 1   1           1         1 9
64                     1 1                 1         1         1 5
65           1     1         1                         1         4
66   1       1               1                 1       1         5
67 1                                         1               1   3
68           1   1         2     1   1   1         1 1           9
69                 1                       1 1 1   1             5
70       1   1     1       1     1 1     2             1       1 10
71                           1     1     1       1               4
72   1                                 1       1   1           1 5
73   1         1 1 1   1   1                             1 1     8
74               1           1       1       1   1   1           6
75       1     1                             1 1     1           5
76         1                                           1         2
77                           1             2               1     4
78     1 1 2           1               1     1         1       1 9
79 1           1     1                 1       1                 5
80   1               1             1       1                     4
81 2   1     1       1                                           5
82                             1           1               1     3
83     1                         1                   1           3
84       1         1                   1   1   1                 5
85                 1                                       1     2
86             1           1                             1   1   4
87                   1   2 1 1               1               1   7
88                   1       1     1 1   1     1                 6
89 2 2                         1               1                 6
90 1   1                   1   1           1       1 1   1 1     9
91                                     1           1     1 1     4
92   1                 1     1   1 1               1     1       7
93             1     1       1           1             2   1     7
94           1   1                 1 1 1   1                   2 8
95           1         1         1       1 1         1           6
96         1   1         1                         1 1       1   6
97     2       1       2               1           1 1   1       9
98                             1   1   1                     2   5
99 1 2                                           1 2 1     1     8


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...