XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
Tổng
00     1                   1         1             1 1 1 1       7
01 1                           1       1         1               4
02 1       1 1 1                                                 4
03       1 1 1       1       1                                   5
04 1 1                   1   1                     1 1         2 8
05                 1 1 1                       1                 4
06             1                       1   1               1     4
07                       1                       1               2
08                       1             1                 1       3
09 2   1                 1     1       1 1                 1   1 9
10   1 1   1         1   1                             1       1 7
11         1                   1     1               1     1     5
12             1               1     1         1                 4
13   1   1                                           2   1       5
14   2     1       1         1       1 1                 1       8
15                 1   1         1   1               1           5
16     1                           1                       1 1   4
17   1     1 1     1   1                     1                 1 7
18                 1   1       1     1               1           5
19         1 1 1 3                   1                     1     8
20       1                 2 1         1                       1 6
21                   1                                           1
22 1     1 1   1   1   1           1 1 1               1       1 11
23   1                 1                           1   1 1   1   6
24               1         1             1               1       4
25                                                             2 2
26 1   1       1             2                                   5
27 1             2 1   1       1 1     1   1 1       1           11
28                         1               1             1 2     5
29                   1     1                   1     1         1 5
30 1           1   1   1 1                                       5
31               1       1                                       2
32         1       1             1           1   1     1       1 7
33     1                       1 1 1           1 1   1           7
34 1         1         1                 1   1 1                 6
35           1   1         1 1                         1   1     6
36             1                     1     1 1     1           1 6
37       1   1         1                                         3
38                         1             1     1                 3
39       2     1       1   1 1                                   6
40     1         1                                           1   3
41                             1     1         1 1           1   5
42               1                                           1   2
43     1     1                                         1 2       5
44                 1       1                               1     3
45                       1     1             1         2   1 1 1 8
46   1 1             1 1         1 2       1     2             1 11
47       1                       1 1 1                       2   6
48                             1   1 1     1 1     1 1           7
49     1             1 1       1         1 1 2 1                 9
50 1           1                     1 1 1       1               6
51       1 1             1                           1       1   5
52           3   1   1 1     1   1       1       1 1       1     12
53     1         1         1                 1   1       3   1   9
54                     1                     1 1 1 1     2 1     8
55                 1                         1                   2
56   1       1 1             1 1           1       2       1     9
57                               1                               1
58 1   1       1           1   1         2     1   1         1   10
59             1 1         1   1         1       1 1         1   8
60       2         1     1               1 1 2                   8
61   1                                 1     1   1               4
62     1                                 1 1 2           1       6
63         1         1                                       1   3
64             1     1             1       1                     4
65           1         1             1           1     1         5
66       1   1               1     1 1           1 1         1   8
67                         1                       1     1       3
68             1 1                     1 1     1   1             6
69                         1 1     1                             3
70 1                       1         1     1                     4
71 1       1                     1     1                         4
72                 1           1                               2 4
73 1         1       1           1     1 1     1     1 1   1     10
74               1               1             1   1             4
75         1       1     1                                 1   1 5
76         1       1           1           1           1         5
77   2             1 2   1                               1   2   9
78 1   1 1 1                     1                     1 1       7
79             1     3 1 1 1       1     1           1           10
80   1                         1 1                         1     4
81   1             1                     1     1     1 1         6
82   1                   1   1       1 1             1           6
83                     1         1                   1     1     4
84           1                   1       1     1                 4
85             1     1             1         1                   4
86         1                       1 1 1                         4
87     1         1               1                 1   2         6
88   1   2 1   1 1                         1           1     1 1 10
89   1   1               1             1   1   1                 6
90     1 1         1       1   1   1             1     1   1     9
91                           1   1     1   1     2               6
92                           1     1                 1           3
93                                                               0
94 1       1             2   1     1           1   2             9
95   1                       1     1   1 1 1                     6
96     1                         1                           1   3
97               1   1   1         1       1   1                 6
98     1 1   1               1                                   4
99 1         1                                                   2
loading
Đang tải dữ liệu...