THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
Tổng
00           1   1       1       1       1         1             6
01     1   1           1           1                         1   5
02       1   1               2   1                 1 1   1       8
03         1       1     1                       1 1     1 1     7
04       1   1                     1           1             1 1 6
05   1 1           1 1                     1                     5
06     1 1     1   2                         1     1 1           8
07 1         1           1     1                 1       1     1 7
08           1   1                     1   1             1       5
09       1                 1 1       2     2 1         1     1 1 11
10     1       1           2       1   1                     1   7
11                                         1   1       1         3
12         2 1 1     1                                           5
13       1                             1             1 1         4
14   1 1           1           1     1 1           1   1         8
15   1                               1                           2
16 1       1   1         2                             1 1   1 1 9
17             1     1   1           1   1 2     1               8
18                       1               1   1                   3
19                               1 1   1             1       1   5
20                 1                         1         1         3
21           1               1     1                           1 4
22             1               1                 1       1       4
23               1   1     1                 1               1   5
24 1               1             1                               3
25                     1       1 1           1                   4
26   1                                       1                   2
27                         1     1   1               1         1 5
28 2         1       1                         1       1 1       7
29 1 1     1   1             2                   1 1     1       9
30                 1     1 1   1           1   1   1             7
31   1           1 1           1               1 1   1 1         8
32 1       1     1               1 1         1   1   2 1 1     2 13
33       1 1     1         1             1           2       1   8
34       2   1         1                   1                     5
35   1               1       1               1       1       1   6
36   1   1               1   1                 1 1 1       1     8
37   1           1           1                     2     1 1     7
38   1                         1 2 1     1                       6
39 1                                                             1
40       1           1                                 1         3
41           1   1     1 1       1   2           1               8
42                   1     1       1                     1       4
43           1                       2                           3
44                   1 1                         1           1   4
45     1               1                             1       1   4
46             1   1   2               1                     1   6
47     2     1 1           1         1           1               7
48     1                     1                         1 1   1   5
49 1       1             1           1       1 2                 7
50   1   1       1         1                         1           5
51                   1             1                           1 3
52                               1   3       1                   5
53   2         1                           2 1                   6
54                   1 1                                         2
55 1       1       2                     1                       5
56                                     1             1           2
57                 1 1   1                       1           1   5
58     1 1         1             1                     1   1   2 8
59   1         1                   1                             3
60                                       1                 1     2
61           1                         1       2   1   1   1   1 8
62 1         1         1 1     1                           1     6
63     2   1         1 1 1   1           1         1       1     10
64         1 1                 1         1         1     1   1   7
65     1         1                         1         1           4
66               1                 1       1           1         4
67                               1               1             1 3
68   1         2     1   1   1         1 1             1   1   1 11
69     1                       1 1 1   1                         5
70     1       1     1 1     2             1       1       1     9
71               1     1     1       1                           4
72                         1       1   1           1             4
73 1 1 1   1   1                             1 1               1 8
74   1           1       1       1   1   1               2       8
75 1                             1 1     1                       4
76                                         1             1       2
77               1             2               1       1       1 6
78         1               1     1         1       1     1       6
79 1     1                 1       1                       2     6
80       1             1       1                           1     4
81       1                                           1           2
82                 1           1               1           2     5
83                   1                   1           1   1 1     5
84     1                   1   1   1                             4
85     1                                       1                 2
86 1           1                             1   1           1   5
87       1   2 1 1               1               1         1     8
88       1       1     1 1   1     1                             6
89                 1               1                       1     3
90             1   1           1       1 1   1 1             1   8
91                         1           1     1 1                 4
92         1     1   1 1               1     1                   6
93 1     1       1           1             2   1       1         8
94   1                 1 1 1   1                   2             7
95         1         1       1 1         1                       5
96 1         1                         1 1       1   1       1 1 8
97 1       2               1           1 1   1                   7
98                 1   1   1                     2               5
99                                   1 2 1     1       1       1 7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...