THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
Tổng
00   1         1               1                         1       4
01                       1                       1               2
02             1 1   1               1     1                     5
03           1 1     1 1                       1           1 1   7
04         1             1 1         1       1     1             6
05     1                       1     1 1         1               5
06       1     1 1           1                     1     1       6
07           1       1     1                   1             1   5
08 1   1             1       1     1     1   2 1         1       10
09     2 1         1     1 1 2 1 1                               10
10 1                     1     1           1       1 1           6
11     1   1       1             1   2   1 1   1             1   10
12                                   1   1                       2
13 1             1 1                   1                         4
14 1           1   1                                 1   1 1     6
15                             3             1   1   1     1     7
16                 1 1   1 1     1     1                       1 7
17   1 2     1                     1           1   1     1       8
18   1   1                       1                               3
19 1             1       1     1                                 4
20       1         1                         1                   3
21                         1 2                   1     1   1     6
22           1       1                     1     1             1 5
23       1               1     1         1                       4
24                               1                     1         2
25       1                                             1         2
26       1                               1             1 1       4
27               1         1 1                         1         4
28         1       1 1       1         1     1   1 1             8
29           1 1     1                   1                       4
30     1   1   1                         1             1   1     6
31         1 1   1 1           1 1   3   1           1           11
32       1   1   2 1 1     2   1                     1   1   1   12
33   1           2       1     1     1     1 1     1       1     10
34     1                           1   1   1   1                 5
35       1       1       1                   1                 2 6
36         1 1 1       1                               1     1   6
37             2     1 1             1                           5
38   1                                 1                         2
39                           2                         2     1   5
40                 1                             1       1   1   4
41           1                         1               1         3
42                   1                 1     1                   3
43                           1         1     1                   3
44           1           1           1     1     1 1 1     1     8
45               1       1     1   1 1     1 1                   7
46 1                     1                 2       1             5
47           1                   1         1 1     2 1           7
48                 1 1   1                   1                   4
49       1 2                       1       1           1     1   7
50               1                       1     1             1   4
51                         1     1                             1 3
52       1                         2   1                         4
53     2 1                       1     1         1               6
54                                 1       1     1   1           4
55   1                                   1         1     2   1 1 7
56 1             1           1         1       1 1       1       7
57           1           1               1                       3
58                 1   1   2       1 1             1         1   8
59                             1   1                 1           3
60   1                 1         1       1     1                 5
61 1       2   1   1   1   1     1               1 1 1           11
62                     1           1 1                     1     4
63   1         1       1                             1 1         5
64   1         1     1   1                         1           1 6
65     1         1                         1           2         5
66     1           1                   1 1   1       1     1     7
67           1             1   1       1                         4
68 1 1             1   1   1 2 1   1             1               10
69 1                             2     1     1 1       1       1 8
70     1       1       1                       2               1 6
71                                             1   1 1       1   4
72 1           1                       1                   1     4
73       1 1               1       1                             4
74   1               2                   1     1                 5
75   1                           1               1   1       1 1 6
76     1             1         1   1                           1 5
77         1       1       1       1 1       1             1     7
78     1       1     1           1   1   1                   1 1 8
79                     2     1                 1                 4
80                     1               1     1 1         1       5
81               1                     1                 1   1   4
82         1           2           1             1               5
83   1           1   1 1                               1       2 7
84                             1         1           1           3
85         1                     1                   1     1     4
86       1   1           1           1                     1     5
87           1         1         1                       2       5
88                           1               1   1 2         1   6
89                     1                 1       1   2 1       1 7
90 1 1   1 1             1   1   1                           1   8
91 1     1 1                               1               1     5
92 1     1                                               2       4
93     2   1       1                               1             5
94             2                           2                     4
95   1                             1     1 1                     4
96 1 1       1   1       1 1                   1           1     8
97 1 1   1                                     1               2 6
98           2                                   1       1 1     5
99 2 1     1       1       1 1     1                   1   2 1 1 13


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...