XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
Tổng
00                                 1         1       1           3
01                           3             1     1               5
02 1         1       1 3 1 1             1       1       1 1 1   13
03                 1         1     1 1       1         1 1 1     8
04                                               1 1             2
05           1                                                   1
06                       1                                   1   2
07                 1         1 1       1 1   2                   7
08                   1             1                             2
09               1 1               1             2   1           6
10                               1           2     1 1   1       6
11   1     1 1   2             1 1       1 1 1           1       11
12         2             1                   1               1   5
13         1 2           1         1     1 2   1   1   1         11
14             1                 1   1   1 1       2     1       8
15       1 1   1                 1                               4
16               1       1                           1           3
17 1       1                     1 1       1   1   1     1 1     9
18               1                           1                   2
19             1           1                             1 1 1 3 8
20             1           1   1   1   1               1         6
21   1     1           1       1 1 1                             6
22   1                   1 1 1     1     1   1 1 1     1 1   1   12
23   1                         1                   1             3
24         1 1     1     1 1     1                             1 7
25   2         1                                                 3
26         1           2       1     1   1       1   1       1   9
27 1         2               1       1           1             2 8
28 1   1   1       1   1 1 1             1                       8
29 1 1   1                                                       3
30 1   1     1             1                   2 1           1   8
31       1           1       1               1                 1 5
32             2   2               1 1                   1       7
33       1               2       1     1 1           1           7
34 2   1               1                     1 1 1         1     8
35                       1       1                         1   1 4
36       1   1                   2 1                         1   6
37                       1                             1   1     3
38                   1     1         1                           3
39       1             1         1     1     1         2     1   8
40       1       2 1                                 1         1 6
41     1       1       1     1   1                               5
42                           1           1                     1 3
43 1   1                                   1         1     1     5
44           2 1     2     1         1       1                   8
45     1   1   1 2 1 1   1 1       1   1     1                   12
46   1             1     1                 1   1   1 1           7
47     1 1       1   1         2     1     1           1         9
48                                     1   1                     2
49       1       1                                   1           3
50   1               1     1 1 1                 1           1   7
51 1     1   1       1   1 1 1 1     2                 1 1       12
52     1 1 1           1 1     1             1             3   1 11
53       1           1 1   1       1           1     1         1 8
54                                                               0
55         1 1                                                   2
56       1     2     1 1                           1       1 1   8
57               1                         1                     2
58                                             1 1   1       1   4
59                         1         1                       1 1 4
60   1             1 1 1           1           1       2         8
61 1   2                           1         1     1             6
62 1           1       1             1               1           5
63   1       1       1                 1                 1       5
64         1             1                                   1   3
65               1             1     1   1     1           1     6
66 1                 1                     1           1   1     5
67     1         1 1       1           1                         5
68               1                 1                         1 1 4
69       1     2   1   1       1                                 6
70 1 1             1   1             1 1   1   2 1               10
71     1 1   1             1       1   1   1     1       1       9
72 1                             1     1   1                     4
73                             1                 1         1     3
74               1       1             1       1               1 5
75   1                       1                           1       3
76                                 1     1               1       3
77                                                 2             2
78                                     2         1   1 1 1       6
79                                   2   1                   1   4
80       1                   1   1           1     1             5
81 1   1   1 1     1                   1           1             7
82     1                                   1       1             3
83                   1           1       1 1                     4
84   1         1 1         1                               1     5
85         1         1     1             1                   1   5
86 1                             1     2                 1       5
87               1                   1               1         1 4
88     1               1     1                 1   1   2 1   1 1 10
89   1 1                       1         1         1   1         6
90   1             1                                 1 1         4
91     1 1 1                     1                               4
92         1   1   1                                             3
93                           1                                   1
94     1     1 1                     1           1       1       6
95   1                         1       1 1         1             5
96   1               1                     1   1     1           5
97       1         1           1                               1 4
98 1                         1                 2     1 1   1     7
99                           1 1         1       1         1     5
loading
Đang tải dữ liệu...