THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

  Ngày
\
Cặp số
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
Tổng
00               1         1 1                                   3
01             1     1       1   1                           3   7
02 1       1     1                 1         1       1 3 1 1     11
03   1     2           1     1                     1         1   7
04           1 1                 1                               3
05                               1           1                   2
06                             1                         1       2
07                             1                   1         1 1 4
08 1                       1                         1           3
09     1   1           1   1                     1 1             6
10                   1                                           1
11                 1 1               1     1 1   2             1 8
12         2 1     1                       2             1       7
13                       1 1               1 2           1       6
14       1       1 1       1   1               1                 6
15     1                         1       1 1   1                 5
16         1           1                         1       1       4
17                               1 1       1                     3
18           1                 2                 1               4
19       1 1                                   1           1     4
20                       1       1             1           1   1 5
21               1 1   1             1     1           1       1 7
22                             1     1                   1 1 1   5
23         1                     1   1                         1 4
24 1               1             1         1 1     1     1 1     8
25   1 1       1       1   1   1     2         1                 9
26                 1                       1           2       1 5
27       1   1           1       1 1         2               1   8
28                   1             1   1   1       1   1 1 1     8
29   1                     1 1     1 1   1                       6
30             1       1           1   1     1             1     6
31 1 1             1 1 1   1 1           1           1       1   10
32       1 1       1         1                 2   2             8
33   1                   1   1           1               2       6
34     1   1   1                   2   1               1         7
35   1 1 1   1             1                             1       6
36                                       1   1                   2
37       2   1 1                                         1       5
38   2     1     1             1                     1     1     7
39 1         1           1     1         1             1         6
40 1                 1   1 2             1       2 1             9
41                         1           1       1       1     1   5
42                     1         1                           1   3
43             1               1   1   1                         4
44     1                                     2 1     2     1     7
45   1           1   1           1     1   1   1 2 1 1   1 1     13
46                 1   1             1             1     1       5
47                             1       1 1       1   1         2 7
48                     1                                         1
49   1           1   2 1     1 1         1       1               9
50       1                           1               1     1 1 1 6
51       1     1   1 1             1     1   1       1   1 1 1 1 12
52 1       1   2         1 1     1     1 1 1           1 1     1 13
53               1 1   1 1               1           1 1   1     8
54     1         1     1                                         3
55           1     2   1 1                 1 1                   7
56 1 1           1                       1     2     1 1         8
57             1         1                       1               3
58           1               1 1                                 3
59                           2   1                         1     4
60     1 1                           1             1 1 1         6
61             1 1                 1   2                         5
62   1         1   1             1 1           1       1         7
63   2               1               1       1       1           6
64   1     2               1               1             1       6
65 2   1 1           1   1                       1             1 8
66             1                   1                 1           3
67                             1       1         1 1       1     5
68   1       1           1                       1               4
69                               1       1     2   1   1       1 7
70               1                 1 1             1   1         5
71                   1         1       1 1   1             1     6
72     1                           1                             2
73 1           1                                               1 3
74                         1                     1       1       3
75                                   1                       1   2
76 1           1             1                                   3
77     1     1       1       1                                   4
78 1     1   1   1               1                               5
79     1                       1                                 2
80                       1               1                   1   3
81   1 1   1                       1   1   1 1     1             8
82                 1 1                 1                         3
83 1   1 1   1   1                                   1           6
84   1     1                         1         1 1         1     6
85             1                           1         1     1     4
86               1           1     1                             3
87           2   1                               1               4
88 1                           1       1               1     1   5
89           1       1     1 1   1   1 1                       1 8
90 1               1     1   1 1     1             1             7
91       1     1   1                   1 1 1                     6
92     1 1                                 1   1   1             5
93           1         2 1                                   1   5
94       1           1 1     1         1     1 1                 7
95 1     1   1   1       1 1         1                         1 8
96     1             1   1           1               1           5
97 1       1             1       1       1         1           1 7
98     1           1   1           1                         1   5
99     1 1       1         1 1                               1 1 7
loading
Đang tải dữ liệu...