THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
Tổng
00                     1                 1                       2
01             1                   1                   1     1 1 5
02 1     1                                   1       1 1     1   6
03           1           1 1   1                 1           1   6
04 1       1     1                   1             1 1         1 7
05 1 1         1                         1       1     1         6
06               1     1             1   1             1   1     6
07           1             1           2           1             5
08     1   2 1         1           1 1     1                     8
09                                   1               1       1   3
10       1       1 1           1         1         1             6
11 2   1 1   1             1       1       1       1           1 10
12 1   1                       1 1                         1 1   6
13   1                               1 1     1             2 1   7
14                 1   1 1           1 1                         5
15         1   1   1     1                                       4
16   1                       1     1   1 1                 1     6
17           1   1     1           1                       1     5
18                                             1                 1
19                             1       1               1         3
20         1                                         1         1 3
21             1     1   1         1   2             1           7
22       1     1             1       1                         1 5
23     1                                   1         1 1   1 1   6
24                   1             1       1     1               4
25                   1           1     1           1   1         5
26     1             1 1                       1 1               5
27                   1         1   1           1   1         1   6
28   1     1   1 1               1 1                             6
29     1                                 1   1                   3
30     1             1   1               1               1       5
31 3   1           1                     1 1   1     1   1       10
32                 1   1   1               2       1             6
33 1     1 1     1       1       1 1               1             8
34   1   1   1                   1               1     1         6
35         1                 2       1                         1 5
36                   1     1                                   1 3
37 1                             1             1       1 1 1     6
38   1                                     1         1       1   4
39                   2     1             1               1       5
40             1       1   1           1       1               1 6
41   1               1               1 1   1 1 1 1       1   1   10
42   1     1                                   1                 3
43   1     1                   1 1       1   1   1           1 1 9
44 1     1     1 1 1     1             1                         7
45 1     1 1                                       1   1 1       6
46       2       1             1             1 1                 6
47       1 1     2 1             1       1       1               8
48         1                   1                           1     3
49       1           1     1           1                         4
50     1     1             1           1     1 1   1       1   1 9
51                           1           1           1   1       4
52   1                             1 1         1     1           5
53   1         1               1     1 1         1     1   2     9
54       1     1   1                     1 1 1                 1 7
55     1         1     2   1 1             1           1       1 9
56   1       1 1       1                   1             1       6
57     1                                   1       1       1     4
58 1             1         1                                     3
59                 1                   1 1 1     1   1           6
60     1     1                                   1               3
61             1 1 1                         1     1     2       7
62 1                     1     1     1         1                 5
63                 1 1           1                               3
64               1           1           1                       3
65       1           2                       1             1   1 6
66   1 1   1       1     1       1           1               1   8
67   1                                       1           1       3
68             1               1                   1           2 5
69   1     1 1       1       1   1   1 1         1   1 1 1     1 13
70           2               1                   2               5
71           1   1 1       1                     1               5
72   1                   1     1       1       1   1   1         7
73                             1               1                 2
74     1     1                   2                 1             5
75             1   1       1 1               1                   5
76                           1   1                         1     3
77 1       1             1       2 1 1   1 1   2 1 1     1   1 1 16
78 1   1                   1 1                         1         5
79           1                 1   1 1       2           1       7
80   1     1 1         1                           1             5
81   1                 1   1                             1       4
82             1               1                       1         3
83                   1       2                                   3
84     1           1                             2         1     5
85                 1     1                           1           3
86 1                     1                             1   1     4
87                     2       1   1           1     1       1   7
88         1   1 2         1             1                   1   7
89     1       1   2 1       1     2     1   1               1   11
90                         1                                     1
91       1               1       1 1                             4
92                     2       1 1         2         1     1     8
93               1                   3       2       1   1     1 9
94       2                                           1           3
95     1 1                                     1         1       4
96           1           1     1                   1     1       5
97           1               2     1                 1           5
98             1       1 1                                       3
99                   1   2 1 1             1           1     2   9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...