THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
Tổng
00             1   1       1       1       1         1           6
01       1   1           1           1                         1 5
02         1   1               2   1                 1 1   1     8
03           1       1     1                       1 1     1 1   7
04         1   1                     1           1             1 5
05     1 1           1 1                     1                   5
06       1 1     1   2                         1     1 1         8
07   1         1           1     1                 1       1     6
08             1   1                     1   1             1     5
09 1       1                 1 1       2     2 1         1     1 11
10 1     1       1           2       1   1                     1 8
11                                           1   1       1       3
12           2 1 1     1                                         5
13         1                             1             1 1       4
14     1 1           1           1     1 1           1   1       8
15     1                               1                         2
16   1       1   1         2                             1 1   1 8
17               1     1   1           1   1 2     1             8
18                         1               1   1                 3
19                                 1 1   1             1       1 5
20                   1                         1         1       3
21             1               1     1                           3
22               1               1                 1       1     4
23 1               1   1     1                 1               1 6
24   1               1             1                             3
25 1                     1       1 1           1                 5
26     1                                       1                 2
27                           1     1   1               1         4
28   2         1       1                         1       1 1     7
29   1 1     1   1             2                   1 1     1     9
30                   1     1 1   1           1   1   1           7
31     1           1 1           1               1 1   1 1       8
32   1       1     1               1 1         1   1   2 1 1     11
33         1 1     1         1             1           2       1 8
34 1       2   1         1                   1                   6
35 1   1               1       1               1       1       1 7
36     1   1               1   1                 1 1 1       1   8
37     1           1           1                     2     1 1   7
38 1   1                         1 2 1     1                     7
39   1                                                           1
40         1           1                                 1       3
41             1   1     1 1       1   2           1             8
42                     1     1       1                     1     4
43             1                       2                         3
44                     1 1                         1           1 4
45 1     1               1                             1       1 5
46               1   1   2               1                     1 6
47       2     1 1           1         1           1             7
48 1     1                     1                         1 1   1 6
49   1       1             1           1       1 2               7
50     1   1       1         1                         1         5
51 1                   1             1                           3
52                                 1   3       1                 5
53     2         1                           2 1                 6
54                     1 1                                       2
55   1       1       2                     1                     5
56                                       1             1         2
57                   1 1   1                       1           1 5
58       1 1         1             1                     1   1   6
59     1         1                   1                           3
60                                         1                 1   2
61             1                         1       2   1   1   1   7
62 1 1         1         1 1     1                           1   7
63       2   1         1 1 1   1           1         1       1   10
64           1 1                 1         1         1     1   1 7
65 1     1         1                         1         1         5
66 1               1                 1       1           1       5
67                                 1               1             2
68 1   1         2     1   1   1         1 1             1   1   11
69       1                       1 1 1   1                       5
70 1     1       1     1 1     2             1       1       1   10
71                 1     1     1       1                         4
72                           1       1   1           1           4
73   1 1 1   1   1                             1 1               7
74     1           1       1       1   1   1               2     8
75   1                             1 1     1                     4
76                                           1             1     2
77                 1             2               1       1       5
78           1               1     1         1       1     1     6
79   1     1                 1       1                       2   6
80         1             1       1                           1   4
81 1       1                                           1         3
82                   1           1               1           2   5
83                     1                   1           1   1 1   5
84       1                   1   1   1                           4
85       1                                       1               2
86   1           1                             1   1           1 5
87         1   2 1 1               1               1         1   8
88         1       1     1 1   1     1                           6
89                   1               1                       1   3
90               1   1           1       1 1   1 1             1 8
91                           1           1     1 1               4
92           1     1   1 1               1     1                 6
93   1     1       1           1             2   1       1       8
94 1   1                 1 1 1   1                   2           8
95 1         1         1       1 1         1                     6
96   1         1                         1 1       1   1       1 7
97   1       2               1           1 1   1                 7
98                   1   1   1                     2             5
99                                     1 2 1     1       1       6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...