THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ

  Ngày
\
Cặp số
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
Tổng
00               1                 1         1 1                 4
01             1                 1     1       1   1             5
02   1             1 1       1     1                 1         1 7
03     1 1 1           1     2           1     1                 8
04             1               1 1                 1             4
05     1                                           1           1 3
06               3                               1               4
07 1                                             1               2
08             2     1                       1                   4
09           1   1       1   1           1   1                   6
10 1   1                               1                         3
11       1                           1 1               1     1 1 6
12 2         1 1             2 1     1                       2   10
13     1       1                           1 1               1 2 7
14   1             1       1       1 1       1   1               7
15 1               1     1                         1       1 1   6
16               1           1           1                       3
17 1             1                                 1 1       1   5
18   1     1   1   1           1                 2               7
19 1                       1 1                                   3
20         1                               1       1             3
21       1       1                 1 1   1             1     1   7
22     1 1 1       1                             1     1         6
23     1                     1                     1   1         4
24     1         1   1               1             1         1 1 7
25 1                   1 1       1       1   1   1     2         9
26   1           1                   1                       1   4
27     1                   1   1           1       1 1         2 8
28   1       1   1 1                   1             1   1   1   8
29                     1                     1 1     1 1   1     6
30             1 1               1       1           1   1     1 7
31     1 1           1 1             1 1 1   1 1           1     10
32                         1 1       1         1                 4
33             1   1   1                   1   1           1     6
34       1               1   1   1                   2   1       7
35 1 1   1 1           1 1 1   1             1                   9
36   1     1                                               1   1 4
37   1   1 1     1         2   1 1                               8
38                 1   2     1     1             1               6
39           1       1         1           1     1         1     6
40     1           1 1                 1   1 2             1     8
41               2                           1           1       4
42           1                           1         1             3
43                               1               1   1   1       4
44                       1                                     2 3
45                     1           1   1           1     1   1   6
46           1 1                     1   1             1         5
47   1       1                                   1       1 1     5
48         1                             1                       2
49                     1           1   2 1     1 1         1     8
50           1             1                           1         3
51   2     1 1             1     1   1 1             1     1   1 11
52           1 1     1       1   2         1 1     1     1 1 1   12
53           1                     1 1   1 1               1     6
54 1   1 1               1         1     1                       6
55               1             1     2   1 1                 1 1 8
56                   1 1           1                       1     4
57   1                           1         1                     3
58 1 1                         1               1 1               5
59                                             2   1             3
60 1     1 1       1     1 1                           1         7
61         1 1 1                 1 1                 1   2       8
62     1               1         1   1             1 1           6
63             1       2               1               1       1 6
64   2       1         1     2               1               1   8
65       1     1     2   1 1           1   1                     8
66         1                     1                   1           3
67 1         1     1                             1       1       5
68           1     1   1       1           1                     5
69 1 1   1                                         1       1     5
70         1                       1                 1 1         4
71           1                         1         1       1 1   1 6
72 1       1 1           1                           1           5
73                   1           1                               2
74                                           1                   1
75 1               1                                   1         3
76       1           1           1             1                 4
77               1       1     1       1       1                 5
78 1           1     1     1   1   1               1             7
79                       1                       1               2
80           1                             1               1     3
81       1             1 1   1                       1   1   1 1 8
82                                   1 1                 1       3
83                   1   1 1   1   1                             5
84     1               1     1                         1         4
85 1     1                       1                           1   4
86     2   1                       1           1     1           6
87     1                       2   1                             4
88       1 1         1                           1       1       5
89       1                     1       1     1 1   1   1 1       8
90   1               1               1     1   1 1     1         7
91                 1       1     1   1                   1 1 1   7
92     1         1       1 1                                 1   5
93                             1         2 1                     4
94         2       1       1           1 1     1         1     1 9
95                 1 1     1   1   1       1 1         1         8
96     1       1   1     1             1   1           1         7
97   1   1     1     1       1             1       1       1     8
98             1         1           1   1           1           5
99                 1     1 1       1         1 1                 6
loading
Đang tải dữ liệu...