XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
Tổng
00   1             1 1 1 1                       1               6
01     1         1                                             2 4
02                               1                               1
03                                     1                 1       2
04                 1 1         2         1     1       1         7
05             1                             1                   2
06     1   1               1           1   1   1               1 7
07               1                         1 1             1     4
08     1                 1                     1                 3
09     1 1                 1   1         1   1     1         1   8
10                     1       1             2       1           5
11   1               1     1     1                 1           1 6
12   1         1                                   1   1 1 1   1 7
13                   2   1         1       1     1   1   1 1     9
14   1 1                 1       1   1   1 1                     7
15   1               1                   1                       3
16 1                       1 1       1     1                     5
17           1                 1 1                               3
18   1               1                                           2
19   1                     1         1     1           1 1       6
20     1                       1           1                 1   4
21                                     3     1 1   1             6
22 1 1 1               1       1                                 5
23                 1   1 1   1       1             1 1 1   1     9
24       1               1                   1         1 1       5
25                             2                     2           4
26                               1           1       1   1       4
27     1   1 1       1                   1                       5
28         1             1 2       1 1   1                 1 1 1 10
29             1     1         1                   1 1           5
30                                             1                 1
31                                     1                         1
32           1   1     1       1   1                           1 6
33 1           1 1   1           1   1               1           7
34       1   1 1                   1         1       1           6
35                     1   1       1       1     3               7
36   1     1 1     1           1               1                 6
37                               1 2   1     1   1   2         1 9
38       1     1                                   1 1           4
39                               1     1 1             1         4
40                           1       1 1       1           1     5
41   1         1 1           1     1   1 1     1                 8
42                           1     1           1     1       2   6
43                     1 2       1 1                         1   6
44                         1         2                     1   1 5
45           1         2   1 1 1         2             1   2     11
46 2       1     2             1   1         1 1               1 10
47 1 1                       2             1                     5
48 1 1     1 1     1 1                     1 1     1       1     10
49       1 1 2 1                   1     1 1 1     1     1       11
50   1 1 1       1                   1     1     1       1       8
51                   1       1                 1       1         4
52       1       1 1       1         1                 1 1       7
53           1   1       3   1         1               1 1       9
54           1 1 1 1     2 1           1 1   1                   10
55           1                   1                       1       3
56         1       2       1                 1               1 1 7
57                               1           1           1       3
58       2     1   1         1                   1         2 1   9
59       1       1 1         1             1                     5
60       1 1 2                   1                 1             6
61     1     1   1                   1                       1   5
62       1 1 2           1                       1     2         8
63                           1         1 1                       3
64 1       1                                                 1   3
65   1           1     1                 1             1   1     6
66 1 1           1 1         1         1               1         7
67                 1     1           1         1 1     1         6
68     1 1     1   1                       1   1 1 1     1       9
69 1                                       2                     3
70   1     1                       1 1         1 1         1     7
71     1                           1                   1     1   4
72                             2               1                 3
73     1 1     1     1 1   1                 1 1             1   9
74             1   1                   1                 1       4
75                         1   1 1         1                     4
76         1           1         1                       1       4
77                       1   2                       1 1         5
78                     1 1       1         1     1               5
79 1     1           1                   1                       4
80                         1                 1   1           2   5
81       1     1     1 1                           1     1   1   7
82   1 1             1             1     1             1 1 2   1 10
83                   1     1     1                             1 4
84       1     1                       1             1     1     5
85 1         1                                                   2
86 1 1 1                             1             1             5
87                 1   2                           2 1           6
88         1           1     1 1                   1 1   1     1 8
89     1   1   1                   1 2         1             1   8
90 1             1     1   1     1 1                 1           7
91     1   1     2               1                           2 1 8
92 1                 1             1   2 1                       6
93                                               1 1           2 4
94 1           1   2                                             4
95 1   1 1 1                                       1             5
96                           1                 1 1               3
97 1       1   1                     1           2               6
98                                       1                     1 2
99                                                         1     1

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...