THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
Tổng
00           1                 1                                 2
01   1                   1                   1     1 1     1     6
02                                 1       1 1     1   1     1 1 7
03 1           1 1   1                 1           1             6
04     1                   1             1 1         1           5
05   1                         1       1     1                 1 5
06     1     1             1   1             1   1         1     7
07 1             1           2           1             1     1   7
08 1         1           1 1     1                               5
09                         1               1       1     1       4
10     1 1           1         1         1                     1 6
11 1             1       1       1       1           1   1   1   8
12                   1 1                         1 1     1       5
13                         1 1     1             2 1   1     1   8
14       1   1 1           1 1                           1       6
15   1   1     1                                         2 1   1 7
16                 1     1   1 1                 1               5
17 1   1     1           1                       1               5
18                                   1                           1
19                   1       1               1                   3
20                                         1         1           2
21   1     1   1         1   2             1                 1   8
22   1             1       1                         1 1         5
23                               1         1 1   1 1   1 1     1 8
24         1             1       1     1                         4
25         1           1     1           1   1               1   6
26         1 1                       1 1               1         5
27         1         1   1           1   1         1     2       8
28   1 1               1 1                                     1 5
29                             1   1                       1 1   4
30         1   1               1               1       1         5
31       1                     1 1   1     1   1                 6
32       1   1   1               2       1             1   1     8
33     1       1       1 1               1                       5
34 1                   1               1     1                   4
35                 2       1                         1           4
36         1     1                                   1           3
37                     1             1       1 1 1       1       6
38                               1         1       1             3
39         2     1             1               1         1     1 7
40   1       1   1           1       1               1     1     7
41         1               1 1   1 1 1 1       1   1             9
42                                   1                   1       2
43                   1 1       1   1   1           1 1     1     8
44   1 1 1     1             1                                   5
45                                       1   1 1                 3
46     1             1             1 1                     1 1   6
47     2 1             1       1       1                       1 7
48                   1                           1         2 1   5
49         1     1           1                                   3
50 1             1           1     1 1   1       1   1       1   9
51                 1           1           1   1       1     1   6
52                       1 1         1     1           1     1   6
53   1               1     1 1         1     1   2     1   1 1   11
54   1   1                     1 1 1                 1           6
55     1     2   1 1             1           1       1   1     1 10
56 1 1       1                   1             1       1       1 7
57                               1       1       1               3
58     1         1                                       1       3
59       1                   1 1 1     1   1               1     7
60 1                                   1               1         3
61   1 1 1                         1     1     2             1   8
62             1     1     1         1                           4
63       1 1           1                                   2     5
64     1           1           1                                 3
65         2                       1             1   1 1 1       7
66       1     1       1           1               1         2   7
67                                 1           1                 2
68   1               1                   1           2   1   1   7
69 1       1       1   1   1 1         1   1 1 1     1           11
70 2               1                   2                 1     1 7
71 1   1 1       1                     1                         5
72             1     1       1       1   1   1                   6
73                   1               1                 1         3
74 1                   2                 1                       4
75   1   1       1 1               1                       1     6
76                 1   1                         1               3
77             1       2 1 1   1 1   2 1 1     1   1 1         1 15
78               1 1                         1                   3
79 1                 1   1 1       2           1                 7
80 1         1                           1                       3
81           1   1                             1         1       4
82   1               1                       1             2 1   6
83         1       2                                             3
84       1                             2         1               4
85       1     1                           1                   1 4
86             1                             1   1               3
87           2       1   1           1     1       1           1 8
88   1 2         1             1                   1             6
89   1   2 1       1     2     1   1               1             10
90               1                                     1         2
91             1       1 1                                       3
92           2       1 1         2         1     1               8
93     1                   3       2       1   1     1           9
94                                         1                   1 2
95                                   1         1       1       1 4
96 1           1     1                   1     1       1         6
97 1               2     1                 1               1   2 8
98   1       1 1                                                 3
99         1   2 1 1             1           1     2             9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...