THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
Tổng
00                       1         1   1       1 1   1           6
01   1     1       1   1                   2           1       1 8
02                           1 1     1         1                 4
03     1                       1   1                 2           5
04               1             1             2   2               6
05     1           1       1         1 2         1           1 1 9
06             2                 2     2       1       1       1 9
07               1               1                   2     1     5
08 1       1     1           1 1   1 1                           7
09       1   1                           1 1 1     1     1       7
10 1 1         1     1           2                       1     1 8
11                       1   1     1                             3
12   1 1 1   1             1                     1 1             7
13         1                             1           1           3
14       1       1                           1     1         1 1 6
15 1   2     1     1       1 1 1 1                           1   10
16                                       1                 1     2
17                             1             1       1 1         4
18         1   1 2   1   1                                       6
19   1   1 1             1             1       1                 6
20                         1             1                       2
21                     1           1                   1         3
22 1 2           1                     1   1           1         7
23         1       1                           1         1       4
24   1   1     1     1 1         1         1       1   1   1     10
25                   1   1 1       1   1                 1       6
26                                 1               2         1   4
27           1     1                                 1           3
28 1                                                 1     2     4
29     1         1       1                                 1 1   5
30   2           1       1           1       1                   6
31     1     1                   1   1             1         1   6
32   1                           1 1     1   1         1   1     7
33 1   1           1 1   1   1           1           1           8
34   1           1 1         1 1               1         1       7
35     1   1 1 1           1                   1         1   1   8
36     1 1             1                   1                 1   5
37             1   2               1   1                     1   6
38     1 1       2                           1           1   1   7
39                                   1     1       1       1     4
40             1     1                               1           3
41     1 1 1   1           1               1                     6
42             1         1                   1   1   1 1         6
43       1                                       1               2
44                   1         1 1               1               4
45 1                     1           1         1         1     1 6
46 1             1 1 1   1     1     1               1           8
47           1 1                                               2 4
48 1     1                             1     1           1     1 6
49                     1     1                             1     3
50                       1 1               1       1         1   5
51                     1           1 1       1 1   1   1 1       8
52 2   1       1                           1           1         6
53       1           1               1   1                   2   6
54 1             1       1       1 1     1 1           1         8
55     1           1         1           1       1     1   1     7
56       1     1                   1       1         1 1         6
57 1 1       1               1     1         1                   6
58                       1 1         1   1 1                   1 6
59       1   1 1   1       2                   1   2         1   10
60                             1 1                               2
61         1                         1   2             1         5
62           1       1     1                             1 1     5
63               1     1                                       2 4
64     1                     1               1                   3
65                 1   1         1   1       1           1     1 7
66                 1                             1       1       3
67       1                             1 1     1                 4
68     1                       1                         1   1   4
69                   1       1   1   1 2                       1 7
70                           1           1           1   1     1 5
71                     1                                         1
72         1                               1     1               3
73                             1   2             1         1 1 1 7
74           1     1         1     1   1                     1   6
75                   1 1                             1     1     4
76   1               1         1 1     1               1         6
77                     1 1             1   1                     4
78         1     1       1                         1 1 2         7
79       1 1           1         1     2       1           1     8
80   1             1     1     1     2           1               7
81         1 1   1         2   1               2   1     1       10
82 1         1             1 1     1                             5
83       1 1   1     1 1       1                   1             7
84       1           1               1               1         1 5
85         1                             1                     1 3
86       1 1                 1                             1     4
87                     2       1 2                               5
88 1       1 1               1                                   4
89 1 1     1 1                                 2 2               8
90 1           1     1                         1   1             5
91             1   1 1                                           3
92   1                 1                   1 1   1               5
93     1     1             1               1 1             1     6
94 1                   1 1     1                         1   1   6
95   1         1             2       1   1   1           1       8
96     1                   1                 1         1   1     5
97               1 1 1     1       1       1       2       1     9
98           2                                                   2
99   1                 1                 2     1 2               7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...