THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
Tổng
00       1                         1                 1           3
01 1                       1                   1                 3
02             1     1                                   1       3
03                       1           1 1   1                 1   5
04 1 1         1       1     1                   1             1 7
05       1     1 1         1                         1       1   6
06     1                     1     1             1   1           5
07   1                   1             1           2           1 6
08     1     1     1   2 1         1           1 1     1         10
09 1 1 2 1 1                                     1               7
10 1     1           1       1 1           1         1         1 8
11         1   2   1 1   1             1       1       1       1 10
12             1   1                       1 1                   4
13               1                               1 1     1       4
14                             1   1 1           1 1             5
15       3             1   1   1     1                           7
16 1 1     1     1                       1     1   1 1           8
17           1           1   1     1           1                 5
18         1                                               1     2
19 1     1                                 1       1             4
20                     1                                         1
21   1 2                   1     1   1         1   2             9
22                   1     1             1       1               4
23 1     1         1                                   1         4
24         1                     1             1       1     1   5
25                               1           1     1           1 4
26                 1             1 1                       1 1   5
27   1 1                         1         1   1           1   1 7
28     1         1     1   1 1               1 1                 7
29                 1                                 1   1       3
30                 1             1   1               1           4
31       1 1   3   1           1                     1 1   1     10
32   2   1                     1   1   1               2       1 9
33 1     1     1     1 1     1       1       1 1               1 10
34           1   1   1   1                   1               1   6
35 1                   1                 2       1               5
36                               1     1                         2
37             1                             1             1     3
38               1                                     1         2
39     2                         2     1             1           6
40                         1       1   1           1       1     5
41               1               1               1 1   1 1 1 1   8
42               1     1                                   1     3
43     1         1     1                   1 1       1   1   1   8
44 1           1     1     1 1 1     1             1             8
45 1     1   1 1     1 1                                       1 7
46 1                 2       1             1             1 1     7
47         1         1 1     2 1             1       1       1   9
48 1                   1                   1                     3
49           1       1           1     1           1             5
50                 1     1             1           1     1 1   1 7
51   1     1                             1           1           4
52           2   1                             1 1         1     6
53         1     1         1               1     1 1         1   7
54           1       1     1   1                     1 1 1       7
55                 1         1     2   1 1             1         7
56     1         1       1 1       1                   1         6
57 1               1                                   1       1 4
58   2       1 1             1         1                         6
59       1   1                 1                   1 1 1     1   7
60         1       1     1                                   1   4
61   1     1               1 1 1                         1     1 7
62           1 1                     1     1     1         1     6
63                             1 1           1                   3
64 1                         1           1           1           4
65                   1           2                       1       4
66               1 1   1       1     1       1           1       7
67   1   1       1                                       1       4
68   1 2 1   1             1               1                   1 8
69         2     1     1 1       1       1   1   1 1         1   11
70                       2               1                   2   5
71                       1   1 1       1                     1   5
72               1                   1     1       1       1   1 6
73   1       1                             1               1     4
74                 1     1                   2                 1 5
75         1               1   1       1 1               1       6
76       1   1                           1   1                   4
77   1       1 1       1             1       2 1 1   1 1   2 1 1 15
78         1   1   1                   1 1                       5
79     1                 1                 1   1 1       2       7
80               1     1 1         1                           1 5
81               1                 1   1                         3
82           1             1               1                     3
83                               1       2                       3
84       1         1           1                             2   5
85         1                   1     1                           3
86 1           1                     1                           3
87         1                       2       1   1           1     6
88     1               1   1 2         1             1           7
89                 1       1   2 1       1     2     1   1       10
90 1   1   1                           1                         4
91                   1               1       1 1                 4
92                                 2       1 1         2         6
93                           1                   3       2       6
94                   2                                           2
95           1     1 1                                     1     4
96 1 1                   1           1     1                   1 6
97                       1               2     1                 4
98                         1       1 1                           3
99   1 1     1                   1   2 1 1             1         9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...