THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
Tổng
00     1   1       1 1   1               1   1       1       1   9
01             2           1       1   1           1           1 7
02 1     1         1                 1   1               2   1   8
03 1   1                 2             1       1     1           7
04 1             2   2               1   1                     1 8
05       1 2         1           1 1           1 1               8
06   2     2       1       1       1 1     1   2                 11
07   1                   2     1         1           1     1     7
08 1   1 1                               1   1                   5
09           1 1 1     1     1       1                 1 1       8
10   2                       1     1       1           2       1 8
11     1                                                         1
12                   1 1               2 1 1     1               7
13           1           1           1                           3
14               1     1         1 1           1           1     6
15 1 1                           1                               3
16           1                 1       1   1         2           6
17 1             1       1 1               1     1   1           7
18                                                   1           1
19         1       1                                         1 1 4
20           1                                 1                 2
21     1                   1             1               1     1 5
22         1   1           1               1               1     5
23                 1         1               1   1     1         5
24   1         1       1   1   1               1             1   7
25     1   1                 1                     1       1 1   6
26     1               2         1                               4
27                       1                             1     1   3
28                       1     2         1       1               5
29                             1 1     1   1             2       6
30       1       1                             1     1 1   1     6
31   1   1             1         1           1 1           1     7
32   1 1     1   1         1   1       1     1               1 1 10
33           1           1           1 1     1         1         6
34 1               1         1       2   1         1             7
35                 1         1   1               1       1       5
36             1                 1   1               1   1       5
37     1   1                     1           1           1       5
38               1           1   1                         1 2 1 7
39       1     1       1       1                                 4
40                       1           1           1               3
41             1                         1   1     1 1       1   6
42               1   1   1 1                     1     1       1 7
43                   1                   1                       2
44 1 1               1                           1 1             5
45       1         1         1     1               1             5
46 1     1               1                 1   1   2             7
47                                 2     1 1           1         5
48         1     1           1     1                     1       5
49                             1       1             1           3
50             1       1         1   1       1         1         6
51     1 1       1 1   1   1 1                   1             1 9
52             1           1                                 1   3
53       1   1                   2         1                     5
54   1 1     1 1           1                     1 1             7
55           1       1     1   1       1       2                 7
56     1       1         1 1                                     4
57     1         1                             1 1   1           5
58       1   1 1                   1 1         1             1   7
59                 1   2         1         1                   1 6
60 1 1                                                           2
61       1   2             1             1                       5
62                           1 1         1         1 1     1     6
63                                 2   1         1 1 1   1       7
64               1                     1 1                 1     4
65   1   1       1           1     1         1                   6
66                   1       1               1                 1 4
67         1 1     1                                         1   4
68 1                         1   1         2     1   1   1       8
69   1   1 2                       1                       1 1 1 8
70           1           1   1     1       1     1 1     2       9
71                                           1     1     1       3
72             1     1                                 1       1 4
73 1   2             1         1 1 1   1   1                     9
74     1   1                     1           1       1       1   6
75                       1     1                             1 1 4
76 1 1     1               1                                     4
77         1   1                             1             2     5
78                     1 1 2           1               1     1   7
79   1     2       1           1     1                 1       1 8
80 1     2           1               1             1       1     7
81 1               2   1     1       1                           6
82     1                                       1           1     3
83 1                   1                         1               3
84       1               1         1                   1   1   1 6
85           1                     1                             2
86                             1           1                     2
87 1 2                               1   2 1 1               1   9
88                                   1       1     1 1   1     1 6
89                 2 2                         1               1 6
90                 1   1                   1   1           1     5
91                                                     1         1
92             1 1   1                 1     1   1 1             7
93             1 1             1     1       1           1       6
94 1                         1   1                 1 1 1   1     7
95       1   1   1           1         1         1       1 1     8
96               1         1   1         1                       4
97     1       1       2       1       2               1         8
98                                             1   1   1         3
99           2     1 2                                           5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...