THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ THỪA THIÊN HUẾ  Ngày
\
Cặp số
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
Tổng
00       1       1       1         1               1             5
01     1           1                         1                   3
02           2   1                 1 1   1               1     1 8
03 1     1                       1 1     1 1                     6
04                 1           1             1 1         1       5
05 1 1                     1                       1     1 1     6
06 2                         1     1 1           1               6
07       1     1                 1       1     1                 5
08                     1   1             1       1     1     1   6
09         1 1       2     2 1         1     1 1 2 1 1           14
10         2       1   1                     1     1           1 7
11                         1   1       1             1   2   1 1 8
12   1                                                   1   1   3
13                     1             1 1                   1     4
14 1           1     1 1           1   1                         6
15                   1                             3             4
16       2                             1 1   1 1     1     1     8
17   1   1           1   1 2     1                     1         8
18       1               1   1                       1           4
19               1 1   1             1       1     1             6
20 1                         1         1                         3
21           1     1                           1 2               5
22             1                 1       1                     1 4
23   1     1                 1               1     1         1   6
24 1             1                                   1           3
25     1       1 1           1                                   4
26                           1                               1   2
27         1     1   1               1         1 1               6
28   1                         1       1 1       1         1     6
29           2                   1 1     1                   1   6
30 1     1 1   1           1   1   1                         1   8
31 1           1               1 1   1 1           1 1   3   1   12
32               1 1         1   1   2 1 1     2   1             11
33         1             1           2       1     1     1     1 8
34     1                   1                           1   1   1 5
35   1       1               1       1       1                   5
36       1   1                 1 1 1       1                     6
37           1                     2     1 1             1       6
38             1 2 1     1                                 1     6
39                                               2               2
40   1                                 1                         2
41     1 1       1   2           1                         1     7
42   1     1       1                     1                 1     5
43                   2                           1         1     4
44   1 1                         1           1           1     1 6
45     1                             1       1     1   1 1     1 7
46 1   2               1                     1                 2 7
47         1         1           1                   1         1 5
48           1                         1 1   1                   4
49       1           1       1 2                       1       1 7
50         1                         1                       1   3
51   1             1                           1     1           4
52               1   3       1                         2   1     8
53                         2 1                       1     1     5
54   1 1                                               1       1 4
55 2                     1                                   1   4
56                     1             1           1         1     4
57 1 1   1                       1           1               1   6
58 1             1                     1   1   2       1 1       8
59                 1                               1   1         3
60                       1                 1         1       1   4
61                     1       2   1   1   1   1     1           8
62     1 1     1                           1           1 1       6
63   1 1 1   1           1         1       1                     7
64             1         1         1     1   1                   5
65                         1         1                         1 3
66                 1       1           1                   1 1   5
67               1               1             1   1       1     5
68   1   1   1         1 1             1   1   1 2 1   1         12
69             1 1 1   1                             2     1     7
70   1 1     2             1       1       1                     7
71     1     1       1                                           3
72         1       1   1           1                       1     5
73                           1 1               1       1         4
74       1       1   1   1               2                   1   7
75               1 1     1                           1           4
76                         1             1         1   1         4
77             2               1       1       1       1 1       7
78         1     1         1       1     1           1   1   1   8
79         1       1                       2     1               5
80     1       1                           1               1     4
81                                   1                     1     2
82 1           1               1           2           1         6
83   1                   1           1   1 1                     5
84         1   1   1                               1         1   5
85                             1                     1           2
86                           1   1           1           1       4
87               1               1         1         1           4
88     1 1   1     1                             1               5
89 1               1                       1                 1   4
90 1           1       1 1   1 1             1   1   1           9
91         1           1     1 1                               1 5
92   1 1               1     1                                   4
93           1             2   1       1                         5
94     1 1 1   1                   2                           2 8
95   1       1 1         1                             1     1 1 7
96                     1 1       1   1       1 1                 6
97         1           1 1   1                                   4
98 1   1   1                     2                               5
99                   1 2 1     1       1       1 1     1         9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...