XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
Tổng
00           1       1         1     1     1         1         1 7
01             1 1   1                                           3
02   1         1               1 1         1                   1 6
03 2           1               1     1           2               7
04     1           2                 1       1                   5
05         1 1                         1                       1 4
06     1         1       1 1   1   1           1                 7
07                               1           1       1       1   4
08                                         1 1       1           3
09                         1             1 1                   1 4
10     1               1                           1             3
11                 1   1                           1   1         4
12 1                             1     1   1                 1   5
13 2                 1 1 1             1   1         1       1   9
14   1     1         2         1         1       1               7
15                     1                 1     1                 3
16                     2                     1   1   1           5
17 1             1             1     1       1     1 2 1         9
18 1   2         1                 3     1 1   1         1   1 1 13
19             1         1                               1       3
20 1 2 1             1   1     1     1       1   1       2       12
21   1                 1                                         2
22                                       1                     1 2
23                 1   1                                         2
24   1   1           1       1                           1       5
25       1                                     1       1         3
26   1   1       1               1       1         1             6
27           3   1   1     1                       1       1 1   9
28                     1     1                               2   4
29     1     1   1     1                 1     1 3       1 2     12
30       1           1 2     1     1                       1     7
31         2 1   1 1                                             5
32                 1         1               1       1           4
33     1             1                 1               1         4
34 1         1                   1     1                         4
35         1               1   1               1 1       1     1 7
36                                                     1   1   1 3
37         1   2       1         1         1   1         1     1 9
38                     1       1   1                         1   4
39                             1     1                           2
40                           2       1       1                   4
41             1         1                         1     1       4
42 1 2         1   1     1       2                   1           9
43 1                 1       1     2 1         1                 7
44 1     1               1                             2 1     1 7
45     1                   1               1         1 1         5
46       1       1             1                                 3
47       1       1           1 1     1 1           2             8
48   1                                                 1         2
49 1                     1   1             1       1       1     6
50       1 1 1                       1   1                       5
51                       1                         1         1   3
52                 1     1 1                                     3
53                       1 1                 1 1           1     5
54                   1     1           1 1           1           5
55     2     1 1         1     1                               1 7
56     2 1 1 1 1   1       1                           2   1     11
57         1   2       1     1     1 1                       1   8
58 1               1                       1   1             1 1 6
59             1                         1   1 1             1 1 6
60       1                 2       1                             4
61   1 1           1     1           1           1       1       7
62                       1                       1       1       3
63   1 1         1             1           1                     5
64                           1   1                     1         3
65       1                         1             1           1   4
66 1   1 1   1   2         2       1               1     2 1 1   14
67           1       1     1 2           1         1             7
68     1       1           1       1             1               5
69       2 1                       1           1   1             6
70         1   1                                       1         3
71   1               2                                           3
72                             1                   1             2
73                                     1   1   1     1 1       1 6
74   1 1                 1                     1                 4
75               1 1 1 1               1         1               6
76                     1         1 1                 2     1     6
77       1   1 1       1                         1 2     1 1     9
78               1 1           1 1     1                   2   1 8
79         1 1                                   2     1         5
80                             1   1 1         1           2     6
81       1                         1   1   1   1                 5
82             1 1 1     1             2                         6
83                 1             2           1       1           5
84         1       2         1       1   1                 1     7
85         1 1       1                             1         1   5
86         1   1             1             1 1           1       6
87               1               1             1           1 1 2 7
88                               1                     1         2
89   1     1               1       1 1 1                     1 1 8
90   2                         1         1   2         1         7
91                         1     2       1           1           5
92       1 1             1               1   2   1   2           9
93   1       2               1   1       1 1       1             8
94 1                     1           1 1                 1       5
95       1 1     1           1       1 1 1               1 1     9
96                                           1                   1
97 2                         1         1               1     1   6
98                 1                 1     1 1 1                 5
99                   1     1           1 1 1                     5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...