XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
Tổng
00                                                 1   2         3
01 1 1                 1     1 1             1 1                 7
02     1                             1           1   1   1 1     6
03   1         1             1       2         1       1   1 1 2 11
04 1                                       1         1           3
05     1 1       1         1                   1                 5
06                             1       1       1                 3
07 1                     1       1 1                 2 1         7
08     1                                   2                     3
09                               1 1             1               3
10       1   1 3       1                   1   1                 8
11   1         1       1                             1           4
12                               1           1             2   1 5
13   1                           1       1     1   1   1       2 8
14             1     1   1                     1                 4
15     1   2             1   1   1 1                             7
16                     1           1                             2
17   1     1 1                           1                     1 5
18     1           1       1 1                     1           1 6
19                             1     1       1       1           4
20   1       1   1 1                       1 1                 1 7
21             1                       1         1           1   4
22 1     1                               1 1               1     5
23       1 1 1   1     1                 1 1               1     8
24   1 1                 1     1                     1       1   6
25 1   1         1     1   1       1       3     1 1             11
26           1   1   1   1           2                           6
27       1       1           1     1 1 1 2                       8
28 1       1   1                       1                     1   5
29   1 1             1                         1 2               6
30     1 1       1   1     1           1                 1       7
31                                   1     1       2 1           5
32             1 1   1             1                             4
33 1                                     1                   1   3
34 1         1                         1                       1 4
35     1 2           1       1           1   1             1     8
36                       1 1     1               1     1 1       6
37                                           1         1         2
38                                             1     1           2
39           1           1 1   1 1       1         1     1 1     9
40   1 1                           1 1                 1 1       6
41   1   1                 2 1             1                 1   7
42                 1     1   1                                 1 4
43       2             1                   1         1         1 6
44   1                   1         1   1                 1     1 6
45 1   1 1                                                       3
46       1 1   1               1             1                   5
47       1               2                       1           1   5
48     1   1   1     1     1       1         1   1     2         10
49               1       1                       1             1 4
50         1 1       1       1                           1 2     7
51   1       1                         1             1           4
52   1               1             2               1 1     1     7
53 2               1         1         1                         5
54                                 1                             1
55                 2 1       1                                   4
56                   1                           1               2
57     1                   1           1                     1   4
58                                   1       1       1         1 4
59 1   1           1   1   1                       1       1 1   8
60   1           1     1       1             2                   6
61         1       1                   1 1           1 2     1   8
62   1                                         1   1 1           4
63   1   1                 1 1         1       1 1               7
64               2 1 2               1   1   1               1   9
65                     1         2 1 1       1                   6
66           1           1       1       1   1 1               1 7
67                   2         1                   2     2       7
68                           1                     1     1       3
69             1 1             2           1                     5
70           1                 1         1   1 1       1         6
71         1         2     1     1                               5
72         1 1                 1     1           1               5
73     1                                       1 1         1     4
74 1         1 1   1   1   1     1       1       1 1   1 1   2   14
75 1   1   1             1   1 1 1       1   1 1       1   1     12
76       1       1 1       1           1   1       1 1           8
77           1             1         1         1       1         5
78       1     1                               1 1       1       5
79 2                 1                                       1   4
80 1           1   1           1                           2     6
81             1                                   1 1       1   4
82             1           1         1 1                     1   5
83                 1   1                   1                     3
84                     2     1     1 1             1   1 1   1   9
85               1     1             2   1                       5
86         1     1     1 1   1   1 1   1                 1       9
87   1           1 1                                     2 1     6
88                               2             1       1 2   1   7
89                 1     1                       1 1             4
90                 1                                             1
91       1     1               1           1                     4
92         2             1               1                       4
93         1           1     1   1 1             1         1     7
94           1   1 1       1       1   1             1         1 8
95     1   1 1         1       1       1 1 1                     8
96 1 1       1                   1           1                   5
97                           1 1                               2 4
98         1       1                         1                   3
99           1           1     1       1                         4
loading
Đang tải dữ liệu...