XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
Tổng
00     1                                                   1   2 4
01         1 1                 1     1 1             1 1         7
02     1       1                             1           1   1   5
03       1   1         1             1       2         1       1 8
04         1                                       1         1   3
05             1 1       1         1                   1         5
06                                     1       1       1         3
07   1     1                     1       1 1                 2 1 8
08 2           1                                   2             5
09       1                               1 1             1       4
10               1   1 3       1                   1   1         8
11       1   1         1       1                             1   5
12       1                               1           1           3
13       1   1                           1       1     1   1   1 7
14                     1     1   1                     1         4
15             1   2             1   1   1 1                     7
16                             1           1                     2
17   1       1     1 1                           1               5
18 1   1       1           1       1 1                     1     7
19     1 1                             1     1       1       1   6
20   1 1     1       1   1 1                       1 1           8
21   1                 1                       1         1       4
22       2 1     1                               1 1             6
23               1 1 1   1     1                 1 1             7
24 1         1 1                 1     1                     1   6
25     2   1   1         1     1   1       1       3     1 1     13
26                   1   1   1   1           2                   6
27   2           1       1           1     1 1 1 2               10
28         1       1   1                       1                 4
29     1     1 1             1                         1 2       7
30             1 1       1   1     1           1                 6
31                                           1     1       2 1   5
32                     1 1   1             1                     4
33 1 1     1                                     1               4
34         1         1                         1                 3
35 1 1         1 2           1       1           1   1           9
36     1                         1 1     1               1     1 6
37                                                   1         1 2
38       1                                             1     1   3
39       1           1           1 1   1 1       1         1     8
40           1 1                           1 1                 1 5
41   1 1     1   1                 2 1             1             8
42       1                 1     1   1                           4
43               2             1                   1         1   5
44   1 1     1                   1         1   1                 6
45   2     1   1 1                                               5
46               1 1   1               1             1           5
47               1               2                       1       4
48             1   1   1     1     1       1         1   1     2 10
49 1 1                   1       1                       1       5
50 1               1 1       1       1                           5
51 1 1       1       1                         1             1   6
52           1               1             2               1 1   6
53         2               1         1         1                 5
54     1                                   1                     2
55     1                   2 1       1                           5
56                           1                           1       2
57             1                   1           1                 3
58                                           1       1       1   3
59         1   1           1   1   1                       1     6
60     1 1   1           1     1       1             2           8
61                 1       1                   1 1           1 2 7
62     1     1                                         1   1 1   5
63   1 1     1   1                 1 1         1       1 1       9
64       1               2 1 2               1   1   1           9
65                             1         2 1 1       1           6
66   1               1           1       1       1   1 1         7
67 1     1                   2         1                   2     7
68       1                           1                     1     3
69                     1 1             2           1             5
70                   1                 1         1   1 1       1 6
71                 1         2     1     1                       5
72                 1 1                 1     1           1       5
73             1                                       1 1       3
74         1         1 1   1   1   1     1       1       1 1   1 11
75         1   1   1             1   1 1 1       1   1 1       1 11
76 1             1       1 1       1           1   1       1 1   9
77   1               1             1         1         1       1 6
78               1     1                               1 1       4
79         2                 1                                   3
80         1           1   1           1                         4
81                     1                                   1 1   3
82                     1           1         1 1                 4
83 2   1                   1   1                   1             6
84       1                     2     1     1 1             1   1 8
85     1                 1     1             2   1               6
86 1               1     1     1 1   1   1 1   1                 9
87           1           1 1                                     3
88   1                                   2             1       1 5
89                         1     1                       1 1     4
90                         1                                     1
91 2             1     1               1           1             6
92                 2             1               1               4
93                 1           1     1   1 1             1       6
94                   1   1 1       1       1   1             1   7
95             1   1 1         1       1       1 1 1             8
96         1 1       1                   1           1           5
97 1     1                           1 1                         4
98                 1       1                         1           3
99 1     1           1           1     1       1                 6
loading
Đang tải dữ liệu...