XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
Tổng
00       1   2                 1       1         1     1     1   8
01 1 1                           1 1   1                         5
02     1   1   1 1     1         1               1 1         1   9
03   1       1   1 1 2           1               1     1         9
04         1             1           2                 1       1 6
05   1                       1 1                         1       4
06   1                   1         1       1 1   1   1           7
07         2 1                                     1           1 5
08                                                           1 1 2
09     1                                     1             1 1   4
10   1                   1               1                       3
11         1                         1   1                       3
12 1             2   1                             1     1   1   7
13   1   1   1       2                 1 1 1             1   1   10
14   1                 1     1         2         1         1     7
15                                       1                 1     2
16                                       2                     1 3
17                   1             1             1     1       1 5
18       1           1   2         1                 3     1 1   10
19 1       1                     1         1                     4
20 1                 1 2 1             1   1     1     1       1 10
21     1           1   1                 1                       4
22               1                                         1     2
23               1                   1   1                       3
24         1       1   1   1           1       1                 6
25     1 1                 1                                     3
26                     1   1       1               1       1     5
27                             3   1   1     1                   6
28                 1                     1     1                 3
29   1 2                 1     1   1     1                 1     8
30             1           1           1 2     1     1           7
31       2 1                 2 1   1 1                           8
32                                   1         1               1 3
33                 1     1             1                 1       4
34                   1         1                   1     1       4
35 1             1           1               1   1               5
36     1     1 1                                                 3
37 1         1               1   2       1         1         1   8
38   1     1                             1       1   1           5
39       1     1 1                               1     1         5
40           1 1                               2       1       1 6
41                 1             1         1                     3
42                   1 2         1   1     1       2             8
43         1         1                 1       1     2 1         7
44             1     1     1               1                     4
45                       1                   1               1   3
46 1                       1       1             1               4
47     1           1       1       1           1 1     1 1       8
48 1   1     2         1                                         5
49     1             1                     1   1             1   5
50             1 2         1 1 1                       1   1     8
51         1                               1                     2
52       1 1     1                   1     1 1                   6
53                                         1 1                 1 3
54                                     1     1           1 1     4
55                       2     1 1         1     1               6
56     1                 2 1 1 1 1   1       1                   9
57                 1         1   2       1     1     1 1         8
58 1       1         1               1                       1   5
59       1       1 1             1                         1   1 6
60 2                       1                 2       1           6
61         1 2     1   1 1           1     1           1         9
62   1   1 1                               1                     4
63   1 1               1 1         1             1           1   7
64 1               1                           1   1             4
65 1                       1                         1           3
66 1 1               1   1 1   1   2         2       1           11
67       2     2               1       1     1 2           1     10
68       1     1         1       1           1       1           6
69                         2 1                       1           4
70 1 1       1               1   1                               5
71                     1               2                         3
72     1                                         1               2
73   1 1         1                                       1   1   5
74     1 1   1 1   2   1 1                 1                     9
75 1 1       1   1                 1 1 1 1               1       9
76       1 1                             1         1 1           5
77   1       1             1   1 1       1                       6
78   1 1       1                   1 1           1 1     1       8
79                 1         1 1                                 3
80               2                               1   1 1         5
81       1 1       1       1                         1   1   1   7
82                 1             1 1 1     1             2       7
83                                   1             2           1 4
84       1   1 1   1         1       2         1       1   1     10
85                           1 1       1                         3
86             1             1   1             1             1 1 6
87             2 1                 1               1             5
88   1       1 2   1                               1             6
89     1 1             1     1               1       1 1 1       8
90                     2                         1         1   2 6
91                                           1     2       1     4
92                         1 1             1               1   2 6
93     1         1     1       2               1   1       1 1   9
94         1         1                     1           1 1       5
95                         1 1     1           1       1 1 1     7
96 1                                                           1 2
97                   2                         1         1       4
98 1                                 1                 1     1 1 5
99                                     1     1           1 1 1   5
loading
Đang tải dữ liệu...