XSKT Bạch thủ VL Cầu XSVL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
Tổng
00     1         1     1     1         1         1             1 7
01 1   1                                                         2
02               1 1         1                   1       1       5
03               1     1           2                             4
04   2                 1       1                       1         5
05                       1                       1           1   3
06 1       1 1   1   1           1                               6
07                 1           1       1       1                 4
08                           1 1       1                       1 4
09           1             1 1                   1 1           1 6
10       1                           1                         1 3
11   1   1                           1   1           1   1       6
12                 1     1   1                 1   1 1           6
13     1 1 1             1   1         1       1                 7
14     2         1         1       1                     1     1 7
15       1                 1     1                               3
16       2                     1   1   1           1             6
17 1             1     1       1     1 2 1           1     1     10
18 1                 3     1 1   1         1   1 1         1     11
19         1                               1                   1 3
20     1   1     1     1       1   1       2                     8
21       1                                           1           2
22                         1                     1       1       3
23   1   1                                         1           1 4
24     1       1                           1                     3
25                               1       1         1             3
26 1               1       1         1                           4
27 1   1     1                       1       1 1   1             7
28       1     1                               2                 4
29 1     1                 1     1 3       1 2     1   1   1     13
30     1 2     1     1                       1     1       2     9
31 1 1                                                   1       3
32   1         1               1       1           1 2           7
33     1                 1               1           1 1   1     6
34                 1     1                                       2
35           1   1               1 1       1     1   1   1     1 9
36                                       1   1   1               3
37       1         1         1   1         1     1       1       7
38       1       1   1                         1   1           1 6
39               1     1                             1           3
40             2       1       1                   1             5
41         1                         1     1           1         4
42   1     1       2                   1               1     1   7
43     1       1     2 1         1                     1         7
44         1                             2 1     1           1   6
45           1               1         1 1               1       5
46 1             1                                     2       1 5
47 1           1 1     1 1           2                           7
48                                       1                       1
49         1   1             1       1       1               1   6
50                     1   1                       1             3
51         1                         1         1       1         4
52   1     1 1                                         1       1 5
53         1 1                 1 1           1             1     6
54     1     1           1 1           1                       1 6
55         1     1                               1           1   4
56   1       1                           2   1           1       6
57       1     1     1 1                       1               1 6
58   1                       1   1             1 1   1 1         7
59                         1   1 1             1 1               5
60           2       1                             1     1     1 6
61   1     1           1           1       1       1     1       7
62         1                       1       1               1     4
63 1             1           1                                   3
64             1   1                     1           1       3 1 8
65                   1             1           1           1 1   5
66 2         2       1               1     2 1 1     1     1     12
67     1     1 2           1         1               1           7
68           1       1             1               1       1     5
69                   1           1   1                           3
70                                       1             1         2
71     2                                                 1       3
72               1                   1               1           3
73                       1   1   1     1 1       1     1     1   8
74         1                     1                               2
75 1 1 1 1               1         1                 1           7
76       1         1 1                 2     1         1   1   1 9
77       1                         1 2     1 1               1   7
78 1 1           1 1     1                   2   1 1             9
79                                 2     1               1 1     5
80               1   1 1         1           2                   6
81                   1   1   1   1                               4
82 1 1     1             2                               1       6
83   1             2           1       1             2           7
84   2         1       1   1                 1         1 1 1 1   10
85     1                             1         1                 3
86             1             1 1           1             1       5
87 1               1             1           1 1 2           1   8
88                 1                     1                     1 3
89           1       1 1 1                     1 1               6
90               1         1   2         1               1 1     7
91           1     2       1           1                   1     6
92         1               1   2   1   2                         7
93             1   1       1 1       1             1     1       7
94         1           1 1                 1           1   1     6
95 1           1       1 1 1               1 1             1 1   9
96                             1                   1   1     1   4
97             1         1               1     1       1     1 1 7
98   1                 1     1 1 1                   1       1   7
99     1     1           1 1 1                               1   6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...