XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
Tổng
00   1   1 1     1                                               4
01   1               1 1                 1     1 1             1 7
02               1       1                             1         3
03 1               1   1         1             1       2         7
04                   1                                       1   2
05     1 1               1 1       1         1                   6
06         1                                     1       1       3
07   1   1     1     1                     1       1 1           7
08 1         2           1                                   2   6
09                 1                               1 1           3
10                         1   1 3       1                   1   7
11                 1   1         1       1                       4
12                 1                               1           1 3
13       1         1   1                           1       1     5
14 1   1                         1     1   1                     5
15                       1   2             1   1   1 1           7
16                                       1           1           2
17   1         1       1     1 1                           1     6
18           1   1       1           1       1 1                 6
19               1 1                             1     1       1 5
20   2 1       1 1     1       1   1 1                       1 1 11
21   1         1                 1                       1       4
22                 2 1     1                               1 1   6
23 1                       1 1 1   1     1                 1 1   8
24       1   1         1 1                 1     1               6
25       1 1     2   1   1         1     1   1       1       3   13
26     1                       1   1   1   1           2         7
27             2           1       1           1     1 1 1 2     10
28                   1       1   1                       1       4
29 2             1     1 1             1                         6
30                       1 1       1   1     1           1       6
31                                                     1     1   2
32 1                             1 1   1             1           5
33       2 2 1 1     1                                     1     8
34 1   1 1           1         1                         1       6
35           1 1         1 2           1       1           1   1 9
36         1     1                         1 1     1             5
37 1   1 1 1                                                   1 5
38   1             1                                             2
39 1       2       1           1           1 1   1 1       1     10
40     1               1 1                           1 1         5
41 1           1 1     1   1                 2 1             1   9
42                 1                 1     1   1                 4
43         1               2             1                   1   5
44 1           1 1     1                   1         1   1       7
45 1       1   2     1   1 1                                     7
46                         1 1   1               1             1 5
47                         1               2                     3
48                       1   1   1     1     1       1         1 7
49           1 1                   1       1                     4
50           1               1 1       1       1                 5
51   1 1     1 1       1       1                         1       7
52                     1               1             2           4
53       1           2               1         1         1       6
54               1                                   1           2
55               1                   2 1       1                 5
56     1   1                           1                         3
57         1             1                   1           1       4
58                                                     1       1 2
59                   1   1           1   1   1                   5
60     1 1       1 1   1           1     1       1             2 10
61                           1       1                   1 1     4
62         2     1     1                                         4
63       2     1 1     1   1                 1 1         1       9
64                 1               2 1 2               1   1   1 9
65                                       1         2 1 1       1 6
66 1 2   1 1   1               1           1       1       1   1 11
67           1     1                   2         1               5
68                 1                           1                 2
69     1                         1 1             2           1   6
70   1                         1                 1         1   1 5
71 1                         1         2     1     1             6
72   1                       1 1                 1     1         5
73                       1                                       1
74                   1         1 1   1   1   1     1       1     8
75                   1   1   1             1   1 1 1       1   1 9
76   1       1             1       1 1       1           1   1   8
77             1               1             1         1         4
78       1                 1     1                               3
79                   2                 1                         3
80   1               1           1   1           1               5
81                               1                               1
82     1                         1           1         1 1       5
83 1   1     2   1                   1   1                   1   8
84                 1                     2     1     1 1         6
85     1 1       1                 1     1             2   1     8
86     1     1               1     1     1 1   1   1 1   1       10
87                     1           1 1                           3
88             1                                   2             3
89     1                             1     1                     3
90                                   1                           1
91     1     2             1     1               1           1   7
92                           2             1               1     4
93   2                       1           1     1   1 1           7
94   1                         1   1 1       1       1   1       7
95                       1   1 1         1       1       1 1 1   8
96 1                 1 1       1                   1           1 6
97       1 1 1     1                           1 1               6
98 1   1   1                 1       1                         1 6
99           1     1           1           1     1       1       6
loading
Đang tải dữ liệu...