XSKT Bạch thủ VL Cầu XSVL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
Tổng
00             1   1     1         1 1               1   2       8
01               1             1         1               1       4
02       1             1       1 1         1 1         2         8
03                         1             1 1         1           4
04     1                                       1                 2
05           1     1         1                       1 1         5
06                 1                                   1         2
07                                 1   1   1       2 1         1 7
08             1     1                   1       1               4
09 1           1 1     2     1   1                   1           8
10             1 1                     1           1     1       5
11   1   1                   1                       1           4
12 1 1                           1             1       1   1     6
13                   1   1     1               1   1 1 1 1       8
14       1     1       1   1                                     4
15                                   2     1                     3
16 1             1       1     1               1                 5
17   1     1     1     1 1     1 1       1         2         2 1 13
18         1             1           1               1           4
19             1 1               2                           1   5
20                         1                     1         1     3
21   1                       1                       1           3
22       1           1     1     1     1                         5
23 1           1             1         1         1         1     6
24               1           1         1 1                       4
25 1               1       1   1   1 1   1       1       1       9
26                   1         1     1     1           1         5
27 1                       1       2                         1   5
28                 1                       1   1           1   1 5
29 1   1   1       1     1   1               2 1   1     1       11
30 1       2       1 2         1                                 7
31       1                   1   1 1       1                     5
32 1 2                   1     1         1     1             1   8
33   1 1   1     1           1         1                   1     7
34                 1                       1       1     1       4
35   1   1     1     1     1                                     5
36                   2   1 1         1         1 1           1   8
37       1                             1   1 1             1     5
38 1           1   1       1       1                             5
39   1                   1                             1   1   1 5
40 1                     1               2       2       1     2 9
41     1         2 1                         1   1   1           7
42     1     1             1         1 1                 1       6
43     1                           1 1                           3
44           1                 1                       1         3
45       1           1       1       1           2     1         7
46     2       1                                         1       4
47               1       1         1           1           1     5
48                                                 1       1     2
49           1                                                   1
50 1                   1                   1                 1 2 6
51     1                   1             1               1       4
52     1       1         1   1         1                   1     6
53         1             1           1     1 1 1                 6
54             1             1     1   1     1   1         1     7
55           1     1   1 1   1                     2         1   8
56       1             1         1         1       1   2         7
57             1   1       1                         1   1       5
58   1 1             1                             1 1         1 6
59                                           1 1                 2
60 1     1     1           1   1                           1     6
61 1     1       2     1               1           1         2   9
62         1                         1                     1     3
63                   1           1     1 2                     2 7
64   1       3 1               1             1 1   1 1 1     1   12
65         1 1     1   1       1 1 1                         1   8
66   1     1         1 1               1     1                   6
67   1           1           1       2           1           1   7
68 1       1           1                         1 1             5
69                 1                     1                   1   3
70     1             2 1   1                   1                 6
71       1               1       1 1             1               5
72   1                                       1         2       1 5
73     1     1               1                                   3
74                       1                     1               1 3
75   1                     1     2   1                     1 1   7
76     1   1   1   1   1 1         1                         1   8
77           1                     1 1             1     1     1 6
78 1                         1         1     1         1         5
79       1 1       1                                             3
80                                                     1       1 2
81                 1           1 1                               3
82       1                                 1           1   1     4
83   2               1                 1 1   3   1   2           11
84     1 1 1 1                             1         1   1       7
85                                 2       1             2 1     6
86       1                     1           1     1               4
87           1   1         1   1                                 4
88             1     1 1                                         3
89               1                                       1       2
90       1 1       1 1   1 1     1   1   1                       9
91         1     1     1       1       1 1     1   1         1   9
92                                                             1 1
93 1     1                       1       1 1   1                 6
94     1   1     1               1   1 1     1       2         1 10
95         1 1                               1 1 1         1   1 7
96 1   1     1               2             1               1 1   8
97     1     1 1           1       1           1                 6
98   1       1         2       1   1   1         1               8
99           1                           1   1                   3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...