XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
Tổng
00                                 1   2                 1       4
01     1     1 1             1 1                           1 1   7
02                   1           1   1   1 1     1         1     7
03           1       2         1       1   1 1 2           1     10
04                         1         1             1           2 5
05         1                   1                       1 1       4
06             1       1       1                   1         1   5
07       1       1 1                 2 1                         6
08                         2                                     2
09               1 1             1                               3
10     1                   1   1                   1             4
11     1                             1                         1 3
12               1           1             2   1                 5
13               1       1     1   1   1       2                 7
14   1   1                     1                 1     1         5
15       1   1   1 1                                             4
16     1           1                                             2
17                       1                     1             1   3
18 1       1 1                     1           1   2         1   8
19             1     1       1       1                     1     5
20 1                       1 1                 1 2 1             7
21                     1         1           1   1               4
22                       1 1               1                     3
23     1                 1 1               1                   1 5
24       1     1                     1       1   1   1           6
25     1   1       1       3     1 1                 1           9
26   1   1           2                           1   1       1   7
27           1     1 1 1 2                               3   1   10
28                     1                     1                   2
29   1                         1 2                 1     1   1   7
30   1     1           1                 1           1           5
31                   1     1       2 1                 2 1   1 1 10
32   1             1                                           1 3
33                       1                   1     1             3
34                     1                       1         1       3
35   1       1           1   1             1           1         6
36       1 1     1               1     1 1                       6
37                           1         1               1   2     5
38                             1     1                           2
39       1 1   1 1       1         1     1 1                     8
40                 1 1                 1 1                       4
41         2 1             1                 1             1     6
42 1     1   1                                 1 2         1   1 8
43     1                   1         1         1                 4
44       1         1   1                 1     1     1           6
45                                                 1             1
46             1             1                       1       1   4
47       2                       1           1       1       1   6
48   1     1       1         1   1     2         1               8
49       1                       1             1                 3
50   1       1                           1 2         1 1 1       8
51                     1             1                           2
52   1             2               1 1     1                   1 7
53 1         1         1                                         3
54                 1                                             1
55 2 1       1                                     2     1 1     8
56   1                           1                 2 1 1 1 1   1 9
57         1           1                     1         1   2     6
58                   1       1       1         1               1 5
59 1   1   1                       1       1 1             1     7
60     1       1             2                       1           5
61 1                   1 1           1 2     1   1 1           1 10
62                             1   1 1                           3
63         1 1         1       1 1               1 1         1   8
64 1 2               1   1   1               1                   7
65     1         2 1 1       1                       1           7
66       1       1       1   1 1               1   1 1   1   2   11
67   2         1                   2     2               1       8
68           1                     1     1         1       1     5
69             2           1                         2 1         6
70             1         1   1 1       1               1   1     7
71   2     1     1                               1               5
72             1     1           1                               3
73                             1 1         1                     3
74 1   1   1     1       1       1 1   1 1   2   1 1             13
75       1   1 1 1       1   1 1       1   1                 1 1 11
76 1       1           1   1       1 1                           6
77         1         1         1       1             1   1 1     7
78                             1 1       1                   1 1 5
79   1                                       1         1 1       4
80 1           1                           2                     4
81                                 1 1       1       1           4
82         1         1 1                     1             1 1 1 7
83 1   1                   1                                   1 4
84     2     1     1 1             1   1 1   1         1       2 12
85     1             2   1                             1 1       6
86     1 1   1   1 1   1                 1             1   1     9
87 1                                     2 1                 1   5
88               2             1       1 2   1                   7
89 1     1                       1 1             1     1         6
90 1                                             2               3
91             1           1                                     2
92       1               1                           1 1         4
93     1     1   1 1             1         1     1       2       9
94 1       1       1   1             1         1                 6
95     1       1       1 1 1                         1 1     1   8
96               1           1                                   2
97           1 1                               2                 4
98 1                         1                                 1 3
99       1     1       1                                         3
loading
Đang tải dữ liệu...