XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
Tổng
00                       1   2                 1       1         5
01 1 1             1 1                           1 1   1         7
02         1           1   1   1 1     1         1               7
03 1       2         1       1   1 1 2           1               10
04               1         1             1           2           5
05                   1                       1 1                 3
06   1       1       1                   1         1       1 1   7
07     1 1                 2 1                                   5
08               2                                               2
09     1 1             1                                     1   4
10               1   1                   1               1       4
11                         1                         1   1       3
12     1           1             2   1                           5
13     1       1     1   1   1       2                 1 1 1     10
14                   1                 1     1         2         5
15 1   1 1                                               1       4
16       1                                               2       3
17             1                     1             1             3
18 1                     1           1   2         1             6
19   1     1       1       1                     1         1     6
20               1 1                 1 2 1             1   1     8
21           1         1           1   1                 1       5
22             1 1               1                               3
23             1 1               1                   1   1       5
24   1                     1       1   1   1           1       1 7
25       1       3     1 1                 1                     7
26         2                           1   1       1             5
27 1     1 1 1 2                               3   1   1     1   12
28           1                     1                     1     1 4
29                   1 2                 1     1   1     1       7
30           1                 1           1           1 2     1 7
31         1     1       2 1                 2 1   1 1           10
32       1                                           1         1 3
33             1                   1     1             1         4
34           1                       1         1                 3
35 1           1   1             1           1               1   6
36     1               1     1 1                                 4
37                 1         1               1   2       1       6
38                   1     1                             1       3
39   1 1       1         1     1 1                               6
40       1 1                 1 1                               2 6
41 1             1                 1             1         1     5
42 1                                 1 2         1   1     1     7
43               1         1         1                 1       1 5
44       1   1                 1     1     1               1     6
45                                       1                   1   2
46   1             1                       1       1             4
47                     1           1       1       1           1 5
48       1         1   1     2         1                         6
49                     1             1                     1   1 4
50 1                           1 2         1 1 1                 7
51           1             1                               1     3
52       2               1 1     1                   1     1 1   8
53 1         1                                             1 1   4
54       1                                             1     1   3
55 1                                     2     1 1         1     6
56                     1                 2 1 1 1 1   1       1   9
57           1                     1         1   2       1     1 7
58         1       1       1         1               1           5
59                       1       1 1             1               4
60   1             2                       1                 2   6
61           1 1           1 2     1   1 1           1     1     10
62                   1   1 1                               1     4
63 1         1       1 1               1 1         1             7
64         1   1   1               1                           1 5
65     2 1 1       1                       1                     6
66     1       1   1 1               1   1 1   1   2         2   12
67   1                   2     2               1       1     1 2 10
68 1                     1     1         1       1           1   6
69   2           1                         2 1                   6
70   1         1   1 1       1               1   1               7
71     1                               1               2         4
72   1     1           1                                         3
73                   1 1         1                               3
74     1       1       1 1   1 1   2   1 1                 1     11
75 1 1 1       1   1 1       1   1                 1 1 1 1       12
76           1   1       1 1                             1       5
77         1         1       1             1   1 1       1       7
78                   1 1       1                   1 1           5
79                                 1         1 1                 3
80   1                           2                               3
81                       1 1       1       1                     4
82         1 1                     1             1 1 1     1     7
83               1                                   1           2
84 1     1 1             1   1 1   1         1       2         1 11
85         2   1                             1 1       1         6
86 1   1 1   1                 1             1   1             1 8
87                             2 1                 1             4
88     2             1       1 2   1                             7
89                     1 1             1     1               1   5
90                                     2                         2
91   1           1                                           1   3
92             1                           1 1             1     4
93 1   1 1             1         1     1       2               1 9
94       1   1             1         1                     1     5
95   1       1 1 1                         1 1     1           1 8
96     1           1                                             2
97 1 1                               2                         1 5
98                 1                                 1           2
99   1       1                                         1     1   4
loading
Đang tải dữ liệu...