XSKT Bạch thủ VL Cầu XSVL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
Tổng
00 1     1         1         1             1   1     1         1 8
01                                           1             1     2
02       1                   1       1             1       1 1   6
03 1           2                                       1         4
04 1       1                       1                             3
05   1                       1           1     1         1       5
06           1                                 1                 2
07         1       1       1                                   1 4
08       1 1       1                       1     1               5
09     1 1                   1 1           1 1     2     1   1   10
10               1                         1 1                   3
11               1   1           1   1                   1       5
12   1   1                 1   1 1                           1   6
13   1   1         1       1                     1   1     1     7
14     1       1                     1     1       1   1         6
15     1     1                                                   2
16         1   1   1           1             1       1     1     7
17 1       1     1 2 1           1     1     1     1 1     1 1   13
18     1 1   1         1   1 1         1             1           8
19                     1                   1 1               2   5
20 1       1   1       2                               1         6
21                               1                       1       2
22     1                     1       1           1     1     1   6
23                             1           1             1       3
24                     1                     1           1       3
25           1       1         1               1       1   1   1 7
26     1         1                               1         1     4
27               1       1 1   1                       1       2 7
28                         2                   1                 3
29     1     1 3       1 2     1   1   1       1     1   1       14
30                       1     1       2       1 2         1     8
31                                   1                   1   1 1 4
32         1       1           1 2                   1     1     7
33   1               1           1 1   1     1           1       7
34   1                                         1                 2
35           1 1       1     1   1   1     1     1     1         9
36                   1   1   1                   2   1 1         7
37       1   1         1     1       1                           5
38                         1   1           1   1       1       1 6
39 1                             1                   1           3
40 1       1                   1                     1           4
41               1     1           1         2 1                 6
42                 1               1     1             1         4
43 1         1                     1                           1 4
44                   2 1     1           1                 1     6
45       1         1 1               1           1       1       6
46                                 2       1                     3
47 1 1           2                           1       1         1 7
48                   1                                           1
49       1       1       1               1                       4
50 1   1                       1                   1             4
51               1         1       1                   1         4
52                                 1       1         1   1       4
53         1 1           1             1             1           5
54   1 1           1                       1             1     1 6
55                           1           1     1   1 1   1       6
56                   2   1           1             1         1   6
57 1                       1               1   1       1         5
58       1   1             1 1   1 1             1               7
59     1   1 1             1 1                                   5
60                             1     1     1           1   1     5
61 1           1       1       1     1       2     1             8
62             1       1               1                         3
63       1                                       1           1   3
64                   1           1       3 1               1     7
65             1           1           1 1     1   1       1 1 1 9
66               1     2 1 1     1     1         1 1             9
67     1         1               1           1           1       5
68             1               1       1           1             4
69           1   1                             1                 3
70                   1             1             2 1   1         6
71                                   1               1       1 1 4
72               1               1                               2
73   1   1   1     1 1       1     1     1               1       9
74           1                                       1           2
75   1         1                 1                     1     2   6
76                 2     1         1   1   1   1   1 1         1 10
77             1 2     1 1               1                     1 7
78   1                   2   1 1                         1       6
79             2     1               1 1       1                 6
80 1         1           2                                       4
81   1   1   1                                 1           1 1   6
82   2                               1                           3
83         1       1             2               1               5
84 1   1                 1         1 1 1 1                       7
85               1         1                                   2 4
86       1 1           1             1                     1     5
87           1           1 1 2           1   1         1   1     9
88                   1                     1     1 1             4
89 1 1                     1 1               1                   5
90     1   2         1               1 1       1 1   1 1     1   11
91     1           1                   1     1     1       1     6
92     1   2   1   2                                             6
93     1 1       1             1     1                       1   6
94 1 1                 1           1   1     1               1   7
95 1 1 1               1 1             1 1                       7
96         1                   1   1     1               2       6
97   1               1     1       1     1 1           1       1 8
98 1     1 1 1                   1       1         2       1   1 10
99   1 1 1                               1                       4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...