XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
Tổng
00                                         1   2                 3
01             1     1 1             1 1                         5
02                           1           1   1   1 1     1       6
03     1             1       2         1       1   1 1 2         10
04                                 1         1             1     3
05       1         1                   1                       1 4
06                     1       1       1                   1     4
07               1       1 1                 2 1                 6
08                                 2                             2
09                       1 1             1                       3
10   1 3       1                   1   1                   1     8
11     1       1                             1                   3
12                       1           1             2   1         5
13                       1       1     1   1   1       2         7
14     1     1   1                     1                 1     1 6
15 2             1   1   1 1                                     6
16             1           1                                     2
17 1 1                           1                     1         4
18         1       1 1                     1           1   2     7
19                     1     1       1       1                   4
20   1   1 1                       1 1                 1 2 1     9
21     1                       1         1           1   1       5
22                               1 1               1             3
23 1 1   1     1                 1 1               1             7
24               1     1                     1       1   1   1   6
25       1     1   1       1       3     1 1                 1   10
26   1   1   1   1           2                           1   1   8
27       1           1     1 1 1 2                               7
28 1   1                       1                     1           4
29           1                         1 2                 1     5
30       1   1     1           1                 1           1   6
31                           1     1       2 1                 2 7
32     1 1   1             1                                     4
33                               1                   1     1     3
34   1                         1                       1         3
35           1       1           1   1             1           1 6
36               1 1     1               1     1 1               6
37                                   1         1               1 3
38                                     1     1                   2
39   1           1 1   1 1       1         1     1 1             9
40                         1 1                 1 1               4
41                 2 1             1                 1           5
42         1     1   1                                 1 2       6
43             1                   1         1         1         4
44               1         1   1                 1     1     1   6
45                                                         1     1
46 1   1               1             1                       1   5
47               2                       1           1       1   5
48 1   1     1     1       1         1   1     2         1       10
49       1       1                       1             1         4
50 1 1       1       1                           1 2         1 1 9
51   1                         1             1                   3
52           1             2               1 1     1             6
53         1         1         1                                 3
54                         1                                     1
55         2 1       1                                     2     6
56           1                           1                 2 1 1 6
57                 1           1                     1         1 4
58                           1       1       1         1         4
59         1   1   1                       1       1 1           6
60       1     1       1             2                       1   6
61 1       1                   1 1           1 2     1   1 1     10
62                                     1   1 1                   3
63                 1 1         1       1 1               1 1     7
64       2 1 2               1   1   1               1           9
65             1         2 1 1       1                       1   7
66   1           1       1       1   1 1               1   1 1   9
67           2         1                   2     2               7
68                   1                     1     1         1     4
69     1 1             2           1                         2 1 8
70   1                 1         1   1 1       1               1 7
71 1         2     1     1                               1       6
72 1 1                 1     1           1                       5
73                                     1 1         1             3
74   1 1   1   1   1     1       1       1 1   1 1   2   1 1     15
75 1             1   1 1 1       1   1 1       1   1             10
76       1 1       1           1   1       1 1                   7
77   1             1         1         1       1             1   6
78     1                               1 1       1               4
79           1                                       1         1 3
80     1   1           1                           2             5
81     1                                   1 1       1       1   5
82     1           1         1 1                     1           5
83         1   1                   1                             3
84             2     1     1 1             1   1 1   1         1 10
85       1     1             2   1                             1 6
86 1     1     1 1   1   1 1   1                 1             1 10
87       1 1                                     2 1             5
88                       2             1       1 2   1           7
89         1     1                       1 1             1     1 6
90         1                                             2       3
91     1               1           1                             3
92 2             1               1                           1 1 6
93 1           1     1   1 1             1         1     1       8
94   1   1 1       1       1   1             1         1         8
95 1 1         1       1       1 1 1                         1 1 9
96   1                   1           1                           3
97                   1 1                               2         4
98 1       1                         1                           3
99   1           1     1       1                                 4
loading
Đang tải dữ liệu...