XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ MAX 4D 30 ngày

1. Xổ số Max 4D ngày 21/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00221 A 3055
G1 9904 B 2121
G2

0399 2626

C 0399
G3

3055 2121 9942

D 2626
KK1

904

E 9942
KK2

04

G 9904
Thống kê người trúng giải ngày 21/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK172100 lần1,000,000đ
KK270710 lần100,000đ

2. XS Max 4D ngày 19/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00220 A 7465
G1 4015 B 9718
G2

2839 9718

C 4459
G3

7465 4459 5667

D 5667
KK1

015

E 4015
KK2

15

G 2839
Thống kê người trúng giải ngày 19/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK278010 lần100,000đ

Tin tức xổ số Max 4D

3. KQXS Max 4D ngày 17/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00219 A 3706
G1 1122 B 7809
G2

4851 1787

C 4919
G3

3706 7809 4919

D 1787
KK1

122

E 1122
KK2

22

G 4851
Thống kê người trúng giải ngày 17/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1301,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK168100 lần1,000,000đ
KK273810 lần100,000đ

4. XS 4D ngày 14/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00218 A 6310
G1 1085 B 2917
G2

6310 8060

C 8060
G3

2917 6622 1209

D 6622
KK1

085

E 1209
KK2

85

G 1085
Thống kê người trúng giải ngày 14/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1251,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK254810 lần100,000đ

5. XS Max 4D ngày 12/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00217 A 2188
G1 2127 B 2127
G2

7267 1651

C 1651
G3

2188 5708 3069

D 5708
KK1

127

E 7267
KK2

27

G 3069
Thống kê người trúng giải ngày 12/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1411,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK1113100 lần1,000,000đ
KK21,07410 lần100,000đ

6. XS Max 4D ngày 10/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00216 A 5805
G1 5384 B 8049
G2

8049 5805

C 0326
G3

0326 6032 1573

D 5384
KK1

384

E 6032
KK2

84

G 1573
Thống kê người trúng giải ngày 10/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.341300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK255910 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 07/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00215 A 0261
G1 4771 B 0503
G2

2261 0503

C 3856
G3

0261 3856 9351

D 4771
KK1

771

E 9351
KK2

71

G 2261
Thống kê người trúng giải ngày 07/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK265410 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 05/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 05/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00214 A 2809
G1 5078 B 0669
G2

0669 8508

C 5265
G3

2809 5265 2853

D 2853
KK1

078

E 5078
KK2

78

G 8508
Thống kê người trúng giải ngày 05/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK160100 lần1,000,000đ
KK279910 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 03/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 03/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00213 A 0390
G1 9216 B 1732
G2

1732 8676

C 8676
G3

0390 4631 1293

D 4631
KK1

216

E 9216
KK2

16

G 1293
Thống kê người trúng giải ngày 03/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK170100 lần1,000,000đ
KK266410 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 31/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 31/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00212 A 9286
G1 4085 B 5822
G2

4517 9286

C 4085
G3

5822 4456 6238

D 4456
KK1

085

E 6238
KK2

85

G 4517
Thống kê người trúng giải ngày 31/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.323300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK276010 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 29/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 29/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00211 A 2192
G1 6040 B 7167
G2

2192 7078

C 9960
G3

7167 9960 8809

D 7078
KK1

040

E 8809
KK2

40

G 6040
Thống kê người trúng giải ngày 29/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK1131100 lần1,000,000đ
KK252910 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 27/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 27/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00210 A 8399
G1 5752 B 5752
G2

8752 8716

C 5267
G3

8399 5267 6127

D 6127
KK1

752

E 8752
KK2

52

G 8716
Thống kê người trúng giải ngày 27/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.330300 lần3,000,000đ
KK188100 lần1,000,000đ
KK296710 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 24/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 24/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00209 A 0600
G1 3252 B 1122
G2

0600 1901

C 8254
G3

1122 8254 4227

D 1901
KK1

252

E 3252
KK2

52

G 4227
Thống kê người trúng giải ngày 24/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.340300 lần3,000,000đ
KK197100 lần1,000,000đ
KK289610 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 22/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00208 A 7156
G1 6699 B 6593
G2

1008 1263

C 1263
G3

7156 6593 0639

D 6699
KK1

699

E 1008
KK2

99

G 0639
Thống kê người trúng giải ngày 22/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1211,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.329300 lần3,000,000đ
KK158100 lần1,000,000đ
KK266610 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 20/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00207 A 2396
G1 9756 B 2770
G2

2770 2396

C 5006
G3

5006 0629 2838

D 9756
KK1

756

E 0629
KK2

56

G 2838
Thống kê người trúng giải ngày 20/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK257410 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 17/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00206 A 1015
G1 3166 B 7394
G2

1015 7394

C 8974
G3

8974 0307 9801

D 0307
KK1

166

E 9801
KK2

66

G 3166
Thống kê người trúng giải ngày 17/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1101,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK162100 lần1,000,000đ
KK266710 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 15/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00205 A 5854
G1 4172 B 4172
G2

3711 1881

C 1881
G3

5854 4547 7318

D 4547
KK1

172

E 3711
KK2

72

G 7318
Thống kê người trúng giải ngày 15/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1141,500 lần15,000,000đ
G.224650 lần6,500,000đ
G.327300 lần3,000,000đ
KK166100 lần1,000,000đ
KK21,00610 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 13/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00204 A 1671
G1 3969 B 0299
G2

1671 2921

C 2921
G3

0299 8550 1768

D 3969
KK1

969

E 8550
KK2

69

G 1768
Thống kê người trúng giải ngày 13/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1181,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK1122100 lần1,000,000đ
KK286010 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 10/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00203 A 8441
G1 0553 B 1199
G2

5219 9867

C 5219
G3

8441 1199 4701

D 9867
KK1

553

E 4701
KK2

53

G 0553
Thống kê người trúng giải ngày 10/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.221650 lần6,500,000đ
G.337300 lần3,000,000đ
KK155100 lần1,000,000đ
KK257110 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 08/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00202 A 0130
G1 0430 B 4897
G2

1717 0130

C 0430
G3

4897 4534 5664

D 1717
KK1

430

E 4534
KK2

30

G 5664
Thống kê người trúng giải ngày 08/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.240650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK268910 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 06/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 06/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00196 A 4696
G1 4696 B 6483
G2

6763 6483

C 9236
G3

9236 8461 3355

D 8461
KK1

696

E 3355
KK2

96

G 6763
Thống kê người trúng giải ngày 06/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK173100 lần1,000,000đ
KK251310 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 03/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 03/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00200 A 7593
G1 6854 B 7419
G2

2110 7593

C 2110
G3

7419 2263 6746

D 2263
KK1

854

E 6746
KK2

54

G 6854
Thống kê người trúng giải ngày 03/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.249650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK268410 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 01/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 01/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00199 A 2983
G1 2909 B 3991
G2

3931 2983

C 2909
G3

3991 0267 6184

D 3931
KK1

909

E 0267
KK2

09

G 6184
Thống kê người trúng giải ngày 01/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.329300 lần3,000,000đ
KK186100 lần1,000,000đ
KK275910 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 27/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 27/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00198 A 2804
G1 4560 B 0840
G2

2804 9426

C 8136
G3

0840 8136 5199

D 5199
KK1

560

E 4560
KK2

60

G 9426
Thống kê người trúng giải ngày 27/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK171100 lần1,000,000đ
KK268210 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 24/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 24/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00197 A 2027
G1 2027 B 3666
G2

3461 3666

C 3461
G3

5962 7037 1374

D 5962
KK1

027

E 7037
KK2

27

G 1374
Thống kê người trúng giải ngày 24/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.359300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK286210 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 22/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00196 A 7055
G1 0968 B 5130
G2

2263 5130

C 2263
G3

7055 5606 1902

D 5606
KK1

968

E 1902
KK2

68

G 0968
Thống kê người trúng giải ngày 22/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.328300 lần3,000,000đ
KK1176100 lần1,000,000đ
KK21,41010 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 20/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00195 A 9912
G1 1428 B 3348
G2

2182 9912

C 9552
G3

3348 9552 6585

D 2182
KK1

428

E 1428
KK2

28

G 6585
Thống kê người trúng giải ngày 20/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK185100 lần1,000,000đ
KK283710 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 17/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00194 A 8174
G1 7990 B 0921
G2

0921 0255

C 7088
G3

8174 7088 0385

D 7990
KK1

990

E 0385
KK2

90

G 0255
Thống kê người trúng giải ngày 17/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK1116100 lần1,000,000đ
KK240210 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 13/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00193 A 5453
G1 6807 B 7332
G2

0729 7332

C 0729
G3

5453 3370 2908

D 3370
KK1

807

E 6807
KK2

07

G 2908

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Sáu, 20/04)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...