XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
4
-
11
5
-
11
6
-
11
7
-
11
8
-
11
9
-
11
10
-
11
11
-
11
12
-
11
13
-
11
14
-
11
15
-
11
16
-
11
17
-
11
18
-
11
19
-
11
20
-
11
21
-
11
22
-
11
23
-
11
24
-
11
25
-
11
26
-
11
27
-
11
28
-
11
29
-
11
30
-
11
1
-
12
2
-
12
3
-
12
4
-
12
Tổng
00         1 1 1               1   1     1           1       2   9
01           1 1 1     1                   1   1   1   1 1   2   11
02     1           1 1 1                       1               2 7
03     1   1         1 2 1             1 1                       8
04   1 1       1   1     1   1   1   1 1 1                       10
05 1 2     2       1   1 2 1         1                           11
06   1         1       1               1   1       1 1     1 1   9
07         1     1       2 1 1     1               1   1 1   1   11
08         1 1         2     1 1 1 1 1         1   1     1     1 13
09       1           2           1     1       2       1         8
10     1   1           1       1 2 1 1               1         1 10
11                           1 1       1 1         1 1 1 1   1 1 10
12   1                                 1     1     1             4
13         1             1         1         1   1               5
14   1       1     1         1                       1     1 3   9
15       1   1   1               1 1         1 1           1     8
16     1         1             1   1               1     1 1     7
17         1     2 2                         1   2               8
18 1         1                   1           1     1     1   1   7
19         1   1   1                     1 2   1 1   1           9
20   1 1 1           1   1   1   1             1   1     1     1 11
21               1   1         1             1   2               6
22         1 1       1 1   2               1 1   1 2 2       1 1 15
23             1   1               1   1   3       1   2       1 11
24   1   1     1     1   1               1 1     1               8
25 1 1           1 1         1 1                 1   1 1     1 1 11
26             1 2                         1 1   2   1     1     9
27           1                 1     1   2   1     1           2 9
28                                   1 1 1     1     1           5
29 1       1         1   1     1           1           1         7
30           2 1 1 1           2               1 1 1           1 11
31       1                                     1               1 3
32 1   1     1     1                           1       1 2     1 9
33 1 1 1       2       1   2       2       1         2           13
34 1   3       1   1 1 1           1   1     1 1     1   1       14
35 1 1   1         1     1       1     1   1     2               10
36 1 1       1       1                                           4
37   1                                         1     1       1   4
38   1           1     1     1       1     1             1       7
39     2           1   1   1     1   1 1   1       1       1     11
40       1   1     1 1 2         1       1                 3     11
41   2     1   1 1 1           1 1       1   1 1                 11
42           1     1                             1     1   2     6
43         1   1         1       1       1 1       1             7
44           1             2       1       1       1   1     2   9
45 1   1     1     1               1   1 2   1         1   1     11
46           1 1       1               1 1       2 1   1 1 1   1 12
47   2 1 2 1     1 1   1   1     1             1               1 13
48     1 2 1       2         1 2 1                       1 2     13
49 2                 1   1   2 1       1                       1 9
50 1       1 1 1                       1               1         6
51                         1           1                         2
52 1 1 1 1 2 1     1 1       1                       1   1       12
53       1   1       1                         1           1     5
54               2 1 1 1   1     2     1 1               1       11
55       1   2           2 1         1         1                 8
56 1   1       1         1     1 1         1               1 1   9
57             1       1         1                 1   2         6
58                                 1 1   1   1                   4
59               1     2 1                   1   1   1 1         8
60       2           1   1               1     1             1   7
61 2                 2         1   1                     1 1     8
62 1   1   3   1 1             1 2               1 2             13
63   1                     1       1         1                   4
64       1   1               1     1       1   1                 6
65     2     1 1             1 1               1           1     8
66 1                   1 1         1             2     1       1 8
67 1     1 1         1     2       1     1   2     1   1   1     13
68               1             1     1 1 1   1                   6
69                   1     1         2   1         1     1       7
70 1       1                   1     1   1   2 1   2   1         11
71       1 1 1 1 1                           1                   6
72     1   1 1               1             1           1   1 1   8
73             1                                     2 1 1       5
74     1 1       1             1   1       1     1   1           8
75       1                     1   1 2 1   1   1     1 1 1 1     12
76                           1   1 2 1 1                 1   1   8
77 1                 2   1             1       1                 6
78   1                     1   1     1 1   1   1   1           1 9
79   1   1                 1 1       1       1   1 1         1   9
80   2                   1                                   1   4
81 1 1   1       1               1   1     1 1         1   1     10
82 1     1     1                 1 1   1                 1   1 1 9
83     1       1   1         1     1   1             1   1   1   9
84   1             1   1     1     1   1 2   1       1   1 1     12
85       1       1             1     1   1               1       6
86         1                                                     1
87             1           1     1   2                         1 6
88     1       1 2                                   1       1 1 7
89             1 1         2             1     2 1       1       9
90                     1 1 2 1         1     1                   7
91       1       1       2   1 1 1   1     1     1   1 1 1 1     14
92       1         1 1 1 1             1         2     1       1 10
93 1                   1   1 2       1               1 1         8
94                   1   1 1   1                         1 1     6
95     1                 1         1                 1           4
96 1                                       1 1                   3
97                 1       1 2   1       1                 1   4 11
98 1                 2               1       1               1   6
99   1 1     1               2       1     1                 1   8
loading
Đang tải dữ liệu...