XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
15
-
11
16
-
11
17
-
11
18
-
11
19
-
11
20
-
11
21
-
11
22
-
11
23
-
11
24
-
11
25
-
11
26
-
11
27
-
11
28
-
11
29
-
11
30
-
11
1
-
12
2
-
12
3
-
12
4
-
12
5
-
12
6
-
12
7
-
12
8
-
12
9
-
12
10
-
12
11
-
12
12
-
12
13
-
12
14
-
12
15
-
12
Tổng
00       1 1 1                   2                 1             6
01 1                   1   1     1 1           1 1     2     1 1 11
02     1   1 1   1                 1       1         1   1     1 9
03     1   1     1   1         1     2                 1   1   1 10
04                 1         1             1     2   1       1   7
05     1   1           1     1   2 1                     1       8
06     1 1                         1     1       1   1           6
07 1             1           1 1                           1 1   6
08     1   1   1         1               1   1           1       7
09     1   1           1 1   1       1 2     1 1 1   1 1   1     14
10 1         1                             1             1       4
11                         1   1       1           1   1         5
12   1   1   1               1     1             2             1 8
13         1 1 2           1             1 1 1 1     2     1 1   13
14     1   1           1         1 1     1                 1   1 8
15 2       1                     1       1     1 1       1       8
16 1 2 1           1               1             1 1   1         9
17   1                     2   1           1 1                   6
18                     1         1 1     1                 1     5
19           1   3 1 1   1 1     1     1 2         1 1 2   1     17
20     1 1 1             2 1           1         1   1           9
21 1       1 2                             2 1     2 1 1 1       12
22       2       1         1   1         1         1             7
23     3   1         1                 1         1   2         1 10
24 1     1       1                   1         1   1     2   1   9
25       1             2 1           1       2       1     1     9
26   1 1   1       1   1                   1     1 1 1     2   3 14
27         1     1       1   1             1   2           1     8
28       1     1 1 1     1 1     1     1           1             9
29     1                 1         1 1                           4
30     1 1   2   1 1       1   2         1   1                   11
31   1               1           1             1 1               5
32         1   1                                     1         1 4
33       1       2 1           2         1 1   1 1               10
34                   1         2       1                         4
35                   1 1     1       1       1 2 1     1     1 1 11
36 1                 1                 1 2   2                 1 8
37     1   1 1   1 1           1                 2 1             9
38       1   1   1             1                       1         5
39       1 1                   1   1 1             1             6
40                   1 1 1   2 1       1       1                 8
41       1 1         1   1       1           1     1         1   8
42       1   1 1   1     1                     1       1 1       8
43   1     1       1 1   1 1       1                     1       8
44       1               1       1                   1           4
45   1         1               1 2                   1   1     1 8
46 1 1   1           1 1     1         1               1         8
47 1   1     1         1       1                               1 6
48             1   1   1           1   1 1   1     1     1       9
49 1 1 1     1                           1 1             1   1   8
50   2 1             1           1   1   1                 1     8
51   1         1   1     1       2 1         1     1   1   1     11
52           2     1   1 1 1 1                     1   1         9
53     1     1 1                   1         1 1 1   1         1 9
54 1             1   1   1                         2       1 2   9
55       3     1 1 1     1 1             1 1     1     1 1 1     14
56 1     1     1       1   4   1       1   1               1 2   14
57   1     1 1     1     1 1                 1 1 1         1     10
58   1 1                       1                             1 1 5
59 1 2               1 1   1 1   1   1   1           1           11
60           1                     1     1             1   1     5
61       1 1     1   2         1     1 1   1   1                 10
62 1     1     2   2   1                               1     1   9
63           1   1         1             1 1             1 1 1   8
64     1         1       1         1 2 1     1                 2 10
65                                     1   1   1                 3
66             1                     1         1       1   1   1 6
67       1 1 1   1 1                     1     1   1     1       9
68   1 1       1     1       1   1 1 1     1       1     2   1 2 15
69         1   1                         1   1           2     1 7
70 1           3         1     1     1 3 1                       11
71   1             1           1           1     1   1 1         7
72       1   1     1                 1             1       1     6
73   1                 1   1       2 1         1         1       8
74               1           2                 1       1   1     6
75 1                 1   1   1 1     1       2         1         9
76 2                 1 1     1       1             1     1 1 1   10
77 1             1             1   1 1     2       1             8
78     1       1     1     1                         1       1   6
79 2         1           1         2           1         1       8
80   1                 1 1 1 1   1           2       1 1     1   11
81   1                 1       1 2   1           1   1   1       9
82             2 1         1 1   1                           1   7
83                           1   1 1       1     3               7
84               1   2       1         1     1 1 1             1 9
85           1                 1     1     1 1     1             6
86   1 1     1       1 1 1   1     2               1       2     12
87   1             2             1   1   1 1 1         1     1   10
88       1       1     1                 1             2   1 1   8
89     1   1       1   2               1       1         1     1 9
90 1             1 1 1                 1 1           1           7
91         1   1     2     1 1       1 2   1                     10
92 1   1                             1 1     1 1   1             7
93 1               1     1     1                       1     1   6
94       1         1         1             1         1         2 7
95   1     1       1     1 2                       1     1   1   9
96                   1 1                   1                 3   6
97   1     1 1 1             1   1 1 1 2 1           1     1   1 14
98 1           2       1           1       1   1 1               8
99   1                       2               1 1     2   1       8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...