THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
2
-
9
3
-
9
4
-
9
5
-
9
6
-
9
7
-
9
8
-
9
9
-
9
10
-
9
11
-
9
12
-
9
13
-
9
14
-
9
15
-
9
16
-
9
17
-
9
18
-
9
19
-
9
20
-
9
21
-
9
22
-
9
23
-
9
24
-
9
25
-
9
26
-
9
27
-
9
28
-
9
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
Tổng
00                     1           1                       1     3
01 1 1                                       1 1       1 1       6
02 1   1                 1       2             1 1         1     8
03         1         1       1 1       1                 1 2 1   9
04     1     1     1   1 1   1     1 1               1           9
05       1       1   1                                       1   4
06       1       1 1 1 1   1     2   1     1     1 1         1   13
07                       1   3               1 1 1 1 1           9
08               1           1             1     1               4
09 1             1   1       1         1             1 1     1 1 9
10         1           1         1 2 3 1         2     1       1 13
11   2 1       1         1                         2 1 1         9
12 2 2                                           1   1   2   1 1 10
13             1             1                 1       1 1     1 6
14     2         1       1   1 1       1 1           1 1     1   11
15 1                                   1 1       1       1       5
16                                   2   1 1                     4
17                                       1     1                 2
18           1       1   1         1       1       2 1 1   1   1 11
19   1     1   1   2           1               1   1     1     1 10
20   2 1 1     1 1     1   1   1 1   1       1       1   1       14
21             2     1       1   1         3 2         2     1 2 15
22                 2               1   2       1   1             7
23                     1   1   1       2           3             8
24     1   1             1     1                       1 1       6
25 2       1                             1           1         1 6
26               1                   1 1 1           1   1 1     7
27 1         1     1 1 1       2   1                 1       1   10
28 1 1       1       1                           1 1     1     1 8
29     1   2     1     1       2     1     2 1     1 1       1   14
30       1   1   1               1         1 1                   6
31       2       1 1           1   1       2           1         9
32 1           1   1   1           1     1                       6
33   1   1     1     1 1     1     1           1               1 9
34   1 1                   2 1           1 1 1       1     1     10
35 1               1     1 1   1           1   1 1         1     9
36           1 1     1   1 3   1           1 1           1       11
37   1 1     1             1 1           1       1       2     1 10
38 1       1 1   1                   1   2     1                 8
39   1       1   2               1   1   1     1 1 1   1   1     12
40       1         1       2       1 1       1   1         1     9
41           2                             1           1     1   5
42   1               2   1 1 1   1     1 2       1             1 12
43 1         1   1 1 1   1   1     1   2 1           1           12
44   2   2           1   1   2               1                 1 10
45         1                 1       1         1             1   5
46       2 1   2               2                               1 8
47     1         1 1   1 1 1           1         1   1   1   1 1 12
48 1   1 1   1 1       1   1     2 1 1       1   1 1             14
49     1     1                   1 1   1           1 1           7
50 1 1       1     1                 1         1           1   1 8
51 1     1     1       1       2 1       1   1 1     1     2     13
52 1 1 1           1     2   1   1     1   1       1 1     2 1   15
53     1                           1         1 1           1     5
54   1 1   1 1   2           1                       1           8
55             1                         1             2         4
56           1             1 1 1   1   2     2           1       10
57                             1         1 1   1   1     1 1 1   8
58       1 1 1         1 1 1                 1   2               9
59 1 2                   1 2                           1 1 1     9
60     1             1     1                                 1   4
61   1   1     4 1 1           1                             1   10
62     1         2 2         1                               1   7
63                           1   1 1 1                   1     1 6
64             1   1                 2         1       1     1   7
65       1   1     1   1       1       1 1           1 1         9
66 1     1           1   1       1   1   1 1             1 1     10
67 1                       1                                     2
68 1         1                   1     1         1           1   6
69   1 1 1 1     1       1                     1             1   8
70           2   1 1 1           1 1 1 1           1   1       1 12
71 1   1   1           1       1         1   1         2 1       10
72     1       1       1         1 1               1             6
73       1         2   1           1       1 1 1 1       1 1 1   12
74       1 1                 1   1     1           1           2 8
75     1     1 1     3   1       1   1 1 1         1             12
76       2     2       1           1   1     1       1   1       10
77       1 2     2                     1                   1     7
78         2         1         1       1       1   1         1   8
79     1               1   1         1       1   1           1   7
80         1           1 2 1             1       1       1       8
81                       1           1   1       1 1   1         6
82         1           1 1                   1         1         5
83     1                   1       1           2 1               6
84                       1       1                         1     3
85 1         1       1             1     1 2   1           1     9
86         2       1 1   1   1     1         1       1 1   1     11
87                 1 1             1 1           1     1         6
88 1           1                         1     1                 4
89           1 1               2 1         1 2 1       1     1 2 13
90     1       1   1   1   2 1       1     1         1   2 1 1 1 15
91                         1             1                     1 3
92   1     1 1   1   1 1           1                             7
93   1                           1   1           2 1 1     1     8
94               1   1   1   1               1     1 1           7
95         2 1   1     1       1   1                             7
96 1     1           1           2         2       1   1     1   10
97 1   1 1                     1               1     1         1 7
98   1 1 1 1       1                                     1 1   1 8
99   1         1       2               1   1 1 1     1       1   10


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...