THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
19
-
11
20
-
11
21
-
11
22
-
11
23
-
11
24
-
11
25
-
11
26
-
11
27
-
11
28
-
11
29
-
11
30
-
11
1
-
12
2
-
12
3
-
12
4
-
12
5
-
12
6
-
12
7
-
12
8
-
12
9
-
12
10
-
12
11
-
12
12
-
12
13
-
12
14
-
12
15
-
12
16
-
12
17
-
12
18
-
12
19
-
12
Tổng
00   1 1               1   1 2         1             1       1   9
01         1   1       1 1 2   1   1 1   1     3 1         1   1 16
02       1                           1     1 1 1   1       1   1 8
03   2             1   1 1     1   1             1     1 2   1   12
04   1 1 1 3 1           1       1 1         1 2   1         1   15
05       1           1 1                         2   1   1       7
06         1             1     2   1                 1       1 1 8
07   1   1                     1 1 1 1     1                     7
08 3             1           1     1 1       1                   8
09     1             1           1 1     1 1 1     1         1   9
10       1       1     1   1   1                 2   1 1 1       10
11           1                           1             1 1   1   5
12                     1 1     1       1     2         1   1   1 9
13 1         1       1                                           3
14     1             1 1 1                           1 1   2     8
15       2 1 1         2                 1                       7
16 1   1                       1       1 1   1     1 1         1 9
17                 1       2   1                   1       1     6
18 1 2             1                           1         1     1 7
19           1       1               1 1                   1 2 1 8
20   1           1         3                 1 2   1 1           10
21           1                 1                                 2
22       2         1                 1 1 1 1                     7
23   1                 2 1           2   2       1             1 10
24   1 3   1   1     2       1           1       1 1       1     13
25                 1     1 2   1       1 2       2 1             11
26   1       2   1                   1       1                   6
27       1 2   1   1   1 1       1       1       1           1   11
28     1       1               1 1       1                 1   1 7
29 1           2         1 1   2         1             1         9
30           1                     1   1   3             2 1     9
31 1 1     1     2     1 1           1         1     2   1 1     13
32     1           2         1       1             1     1       7
33           1 2 1         1 1   2               1         1     10
34 1   2                                   1 1         2     1 3 11
35                 1                 1   1 1 2     1   1 1       9
36       1     1             1                   1         2     6
37       1   1       1     2       1       1                 2   9
38   1   1   1 2 1   1 1       2               1       1         12
39 1           2 1 1 1                         1 1               8
40   2                               1         1                 4
41                       1           1 1   1   1 1   2       1   9
42       2     1   1             1     2   1         1         1 10
43                 1         2                     1     1   1   6
44 1   1         1       1       1     1   1                     7
45       2 1 1         2       1         1       1     1         10
46             1     1       1   2 1                             6
47 1   1           1 2                 2 1         2         1   11
48   1 1   1 1                 1     2     1                     8
49             1 1   1         1           1       1             6
50 1   1   1 2               1   2                               8
51       1 2 1           1 1     1       1 1   1               1 11
52   1             1               1 1       1   1 1 1   1       9
53 1   1 1                   1           1     1       1   1     8
54             1       2 1     1       1     1   1   3 1 1       13
55 1 1         1 1 1 1   2           1 1   1   2   2 1 1     1   18
56   2     2               1       1         1                   7
57 2                   1   1   1   1           1       2         9
58     1   1 1     1                       1             1 1     7
59             1 1 1   1           1       1                   1 7
60                   1       1             1       1             4
61 1         1                     1   1             1           5
62 1             1 3 1     2 2                     2       1     13
63       1               1                 1   1                 4
64           1       1                                 1         3
65             1         1     1 1               1               5
66                                                       1   1   2
67           1       2                               1       1   5
68   1   1               1       1   1 1       1       2   1 1   11
69 1   1         2           1   1           1 1         1       9
70 1   1   1     2               1   1       2             1 1 1 12
71     1                     1 1       1                   1     5
72                       1 1     1 1 1     1         1 1     1 1 10
73     1   1 1   1 1         1   1                 2   1     1   11
74     1     1         1                                         3
75 1   1   1     1       1             2 1     2           1     11
76 1           1   1                           1     1 1       1 7
77   1     1   1 1     1               2 2       1     1 2     1 14
78   2   1                   1     1     1           2         1 9
79     1         1   1 1   1 1   1   2     1               1 1 1 13
80 1           1 1     1           1               1     2   1   9
81             2         1   1 1   1             1       1 1     9
82           1         1                     1                   3
83   1 1   1       1     1         1   1                 1       8
84   1     1               1     1     1             1       1   7
85 1     1   1   1   1           1 1 1 1 1   1   1 1     1       14
86         1 1             1 1   2           1     1 1           9
87       1     1                     1         1       1     1   6
88   1     1         2   1   1     2       1 2                   11
89     1 1       1       1       1 1         1         1   1     9
90                     1                     1     1   1       2 6
91 1       1               1 1   1                         1     6
92       1       1 1 1   1 1           1       1 3     1         12
93                           2 1     1                         1 5
94       1           1             1         1     1     1   1   7
95               1 1         1             1             2     2 8
96 1                               1 1 1 1       1   1           7
97           1     1       1       1     1       1   1     1   1 9
98             1               1         1 1 1                   5
99                 1 1 1       1           1               1     6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...