THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

  Ngày
\
Cặp số
26
-
4
27
-
4
28
-
4
29
-
4
30
-
4
1
-
5
2
-
5
3
-
5
4
-
5
5
-
5
6
-
5
7
-
5
8
-
5
9
-
5
10
-
5
11
-
5
12
-
5
13
-
5
14
-
5
15
-
5
16
-
5
17
-
5
18
-
5
19
-
5
20
-
5
21
-
5
22
-
5
23
-
5
24
-
5
25
-
5
26
-
5
Tổng
00               1               1                           1   3
01 1     1 1   1 1           1   1         1       1       1     10
02   2                     1     1         1   1                 6
03 1                   1         1         1 1       1     2     8
04   1   1   1 1         1 2 1     1       1   1         1   1 1 14
05           1       1     1 1     1     1   1                 1 8
06     1                     1   1 1 1           1     1 1     2 10
07       1   1           1   1   1 1     3 1     1           1   12
08   1   1     1             1                   1 1           1 7
09       1                               1     1                 3
10     1     1                     1       1         1         1 6
11 1   1         1   1             1         1 1                 7
12 1         1             1       1               1             5
13 1 1   1   1     1 2                         1   1 1           10
14     3           1   2               2           1         1   10
15     1   1       1                     1                       4
16   2               1 1 1           1       1       1 1         9
17       1           1                     1 1 1     1 1         7
18 1 1         1   1     1                 1               1 1   8
19 2 1                             1         1 1   1   1 1       9
20           1       1   2         1     2 1               1   1 10
21         1       1       1 1 1                                 5
22                         1   1       1   1 2                   6
23     1         1   1   1   1                 1   1 2   1       10
24 1                       1     1     1                   1     5
25 1           1 1         1               1 1 1       1       2 10
26                     1             1 3               1     1   7
27     1   1     1             1             1           1       6
28 1   1 1       2           1 1   1             1         1     10
29     1   1 1   1 1                 1       2   1       1   1 1 12
30   1       1 1                 1                               4
31     2 2               1 1   1   1         1   1 2           1 13
32         2           1   1 1       1 1     2   1     2   1 1   14
33         1   1 1     1           2                   1 2   1   10
34   1     2 1       1         1           1 1             1     9
35         1               1                     1     2 1   1   7
36         1             2                   1   1               5
37             3   2   1 1         2             2     1 1       13
38                 1           1                 1 1     1       5
39 1     2     1   1       1     1 1             1             2 11
40 1             2 1 1 2     1 1 1     1     1 1     1         1 15
41     2     1     2   1   1           1 1 1   1 1 1             13
42         1 1 1 1     1   1       1         1       2   1       11
43   1 1   1   1     1                 1     1 1   1     1       10
44       1                                                       1
45 1           1   1     1     1                                 5
46   2           1           1                         1         5
47 1             1     1             1 1 1   1 1                 8
48 1                           1 2   1                 1         6
49       1 1 2 1 2             1           2     1 1   1     1   14
50 1             1 1   1     1     1   1             1   1       9
51     1                                             2           3
52     1               2         1     1 1 1       1     1 1     10
53               1     1           1 2           1   1           7
54 2 1   1     1           1       1 1 1             1         1 11
55 1 1     1   1           1     2   2         2   1   1   1 1   15
56             1       1       2                   1             5
57                       1 1 1 1 1               2             2 9
58     1 1           1 1             1         1   1 2 1   2     12
59             1     1     1   1                         1       5
60       1   1                     1 1       1 1   3   1     1   11
61                       2 1 1 1     1 1               1         8
62     1 1   2                   2   1     1                     8
63                     1     1       1   1                       4
64   1       1                 2 1 2               1   1   2     11
65                   2                   1     1 1   1           6
66 1     1       2         1 1             1   1             1   9
67                   1       1                   1   1 1 1 1   1 8
68   1       1             1     1   1 1     1               1   8
69 1 1           2 1               1     2   1 1     1           11
70           1 1                       1       1   1       3 1   9
71     1 1 1         1       1                 2   1       1 2   11
72   1       2       1 1 2 1             1                 1     10
73           1   1 1         1           1       1       1       7
74                               1     1   1     1           1 1 6
75 1                 1   1     1 1         1         1           7
76       1 1 1       1     1         1   1                     1 8
77       1 1 1 1   1 1 1 1   2   1   1     1 1     1   1 1   1 1 19
78 1         1 1                       1                         4
79     1             1   2 1             2 1         1       2   11
80   1     1 1           1                 1                   1 6
81   1   1     1   1   1     1           1             1         8
82                                     2   1         1   1   1   6
83   2         1             2 1                     1   1     1 9
84     1             1             1                   1 2       6
85         2                         1                 1 1 2   1 8
86   1             1 1   1           1           2               7
87     1         1   1   1 2   1 1                         1     9
88 1   1 1         1             1       1           3           9
89   1   1         1   1             1 1 1   1 1 1           1 1 12
90                             2     1 1               1       1 6
91       1       1 1   1                               1     1   6
92     1                 1   1 1   1   1   1   2           1     10
93         2           1 1       1                 1           1 7
94       1     1   2 2       1 1     1 1         1       1 1 1   14
95     1           1               1       1       1             5
96 1           1                 1     1 1 1                     6
97 1       1     1     1       2     1       1   1         1     10
98         2       1     1               3               1   1   9
99   1         1                     1         1   1     1       6
loading
Đang tải dữ liệu...