XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
17
-
9
18
-
9
19
-
9
20
-
9
21
-
9
22
-
9
23
-
9
24
-
9
25
-
9
26
-
9
27
-
9
28
-
9
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
Tổng
00 1   1 1                     1         2   1             2     9
01 1 1                 1   1 1 1       2     2     1         1   12
02                       1         2       1 1     1     1   1   8
03               1         1                 1         1   1     5
04                 1               1 1     2 1       1 1         8
05   1       1       1     1     1   1                           6
06   2 1           1             1                 1           2 8
07           1       1     2 1   1     1           1         1   9
08   1 1     1                               2           1   1   7
09     1   1 1     2   1         1       1   1   1 1 1   1       13
10   1   1         1     1                           1     1     6
11 1   1     1     1     1       1               1 1   2       1 11
12 1 1 1 1 1     1   1     1     1                 1         2 1 13
13     1     1 1 1   1           2 1     1 1           1         11
14     1     1   2   2                                           6
15 1 2     1                           1 1     1       1       1 9
16                   1 1   1   1   1       1     1       1 2     10
17     1         1       1 1 3                         1         8
18     1   1               1   1     1       1     1 1           8
19                       1   2 2   1 1                   1       8
20             1               1     1 1 2                   1   7
21   1   2     1       1 1             1       1                 8
22   1     1 1           1 1   1         1     2         1       10
23             2 1                   1           1   1 1     1 1 9
24 1                     1         1       1 1 1 1 1   1       2 11
25     1   1               1   1   1           2                 7
26     1     1               1 1   1   1 1         1   1         9
27 1               1 1                 1                         4
28         2             1   2   2       1         1   2         11
29 1             1   1 1   1     1     1     2             1     10
30 2 1         1   1 2             1             1 1 2     1     13
31               1     2 1 1   1   1 1   1   1     1       1     12
32 1     1                   1                                 1 4
33   1                 1         1     1   1 1         1     1 1 9
34     1         1   1 1     1     1               1       1 1   9
35       1   1   1 1     1 1         1                 1 2   1   11
36           1     1           2                     2   1       7
37 1 1                           1 1           2                 6
38           1             1 1 1         1                       5
39   1       1     1   1     1                               1   6
40 1       1         1       1   2             1 1         1     9
41           1   1     1                     1 1         1       6
42       1         1             1   1         1 1               6
43 2       1         1         2   1               1             8
44 1         1 1               1                                 4
45 1     2             1               1             1           6
46     1   1   1   1     1         1 2 1 1                       10
47 1                           1               1 1           1   5
48                       1   1 1   1               1     1       6
49     1   1 1                           1     1           1 1 1 8
50       2     1       1           1 1   1                 1     8
51   1                 1         1         1         1   1 2   1 9
52         1   1 1     1   1     2 1       1   1       1     1 1 13
53                                 1                             1
54     2   1   1   1               1       1 1   1     1 1   2   13
55 1         2   2           1     1       1     1         1 1 2 13
56   1         1       1                   1     1 1     1       7
57         1     1   1     1     1               1 1   1       1 9
58               2   1                     1     1               5
59                       1                       1 1 1           4
60       1     1                     1       1             1     5
61   1                           1 2         1             1   1 7
62       1   1 1       1   1 1         1             1           8
63 1                           1       1                         3
64               1 1   1                   1   2         1   1 1 9
65   1   1   1       1       2             1       2           1 10
66         1             1 1 1       1   1 1 1   1   1       1   11
67     1     1 1   2               1   1   1           1 1 2     12
68     1   1       1       2   1                 1 1       2     10
69   1 2                                       1 1               5
70         1   1           1       1     1 1           2         8
71     1   1       1     1           2           3   2   1     1 13
72   2   2   1 1 1     1   1       1 1   1 1         2   2     1 18
73       1 1   2                     1   1 1             1 1   1 10
74 1   1           1 1 1 1   1 1               2           1     11
75     1       1     1                     1 2     1             7
76 1     1                 1           1             1 1     2 1 9
77       1       1     1 2 1         1 1         2   1   2   1   14
78                                       1     1   1           1 4
79           1       1               1   1               1       5
80             1       1                             1           3
81 1 1                               1               1           4
82                       1       2       1   1   1     1   1     8
83   1   1                   1 1         1   1 1     2 1         10
84                       1           1 1   1     1       1 1   1 8
85             1   1 1 1         1                     1   1 1 1 9
86     1   2 1           2   1         1         1               9
87       1   1 1 1       1                   1   1               7
88 1                 1                     1                     3
89   1     1         1       1                                 1 5
90 1   1                 1 1   2 2   1     1       1     1       12
91       1 1                 1         1 1 1                 1   7
92 1       2       1         1         1     1 1     1           9
93             1   2     1         1 1 1 1     1   1     1       11
94             1     1         2       1   1   1     1 1     1   10
95 1     2       2   1               3 1           1 1 1     1   14
96   1     1 1   1 1 1   1             2     1                   10
97   1   1     1 1 1   1                 1 1   1         1       10
98     1               2         1     1 1     1                 7
99       1   1 1 1 1 1 1   1                           1         9

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...