THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
29
-
1
30
-
1
31
-
1
1
-
2
2
-
2
3
-
2
4
-
2
5
-
2
6
-
2
7
-
2
8
-
2
9
-
2
10
-
2
11
-
2
12
-
2
13
-
2
14
-
2
15
-
2
16
-
2
17
-
2
22
-
2
23
-
2
24
-
2
25
-
2
26
-
2
27
-
2
28
-
2
1
-
3
2
-
3
3
-
3
4
-
3
Tổng
00       1     1     1 1               1                 1       6
01         1           1     1         2 1 1                   1 8
02 1         1 1 1         1         1       1 1     1       1 1 11
03     1                 1             1 1               1       5
04 1   1 1               1   1   1   1 1     1     1 1     1     12
05   2     1 1   1                         1           1 1       8
06             2     1   1             1     1 1     1 1         9
07 2 1   1 1           2 1                   1   1 1             11
08   2         1             1         1 1       1       1 1     9
09   1     1               1   1                     2 2   2 1   11
10 1 1       1 1             1           1           1           7
11 2               2     1       1 1     1           1       1   10
12               1     1     1       1   1 1     2       1     1 10
13           1     1       1   2 1         1   1     1           9
14 1   1 1     1           1 1   1   1   1         1   1       1 12
15 1   1     1         1   1   1       1     1     1 1           10
16       1       2       1       2   1       1           1 1     10
17             1 1     1                   1     1             1 6
18     1   1 1 1           1 1       1         1             1   9
19         2       1       1       1         1 1           2     9
20   1                         1   1                 1           4
21         1     1         1     1 2       1 2 1                 10
22 2     1   1           1             1 1   1 1 1     1   1   1 13
23                     1         1     1                         3
24     1 1   1   1                     1 1       2     1         9
25     1         1 1                               1 1           5
26   1 1   1 1         1           1             1       1       8
27       1 1   2 1   1       1   1   1                 1   1     11
28       1                       1           1   1               4
29 1     1 1 1 1 2     1 1           1             1         2   13
30 1 1                         1 1 1       2           1         8
31 1 1         1         1   1         1 2                     2 10
32                                   1       1   2   1 1     1   7
33                   1 1 1     1     1     1   1         1       8
34   1                     2 1   1                       1   1   7
35 1 2         1   1     1 1 1   1   1         1   1             12
36     1 1         1 2 1                     1     2         1 1 11
37   1           1       1 1             1   1           1       7
38   1         1   3       1           1       1             1   9
39           1     1                                         2 2 6
40           1           1         1       1                     4
41   1 1                                             1           3
42             1         1         1                         1   4
43 1                       1   1   2                     1       6
44   1           1   2                         1             1   6
45       1     2   1           1 1 1 1                       1   9
46           1 1               3       1               1     1   8
47       1           1       2             1   1 1   1     1     9
48   2       1           1       1 1   1                     2   9
49         1       1 1         1     1   1     1           1     8
50     1 1             1   1 1             1                 1 1 8
51     1   1       1 1 1       1       1   1 1                   9
52           1     2   1   1         1             1   1 1 2     11
53 2   2 1 1         1           1     1         1               10
54         1                 1   1 1         2     2     1     1 10
55       1 1                         1   1   2 1     1 1 1     1 11
56 1 1           1   1           1                     1         6
57     1     1     1                 1   1       1 2       1     9
58 1             1             1   1   1     1             1     7
59           1   1       2 1       1     1         1   1         9
60           1       1         2                               1 5
61     1           1 1                     1   1   1       1     7
62 1           1           1 1         1   1 1   1             1 9
63           1 1     1         1   1 1 2         1   1   1       11
64       1 1             2     1                   1     1     1 8
65     1   1                   1                       1         4
66               1       1     1 1           2         1         7
67         1         1       1 1         1 1     1       1     1 9
68   1   1                   2                     2     2 1     9
69           1               1           1       1         1     5
70   1 1       1                   1 1                 1 1   1 1 9
71       2         1   1 2 2         2         1             1 2 14
72     1           1           1         1 1     1   1       1   8
73                 1               1       1             2     1 6
74     1   1         1     2     2 1         1       1 1         11
75 1         1     2 1   1                   1         1     1   9
76                         1 1       1   1       1             1 6
77     1     1         1         3               2     2       1 11
78         1   1 2             2   1       1           1         9
79 1                   1   1 1       1 1         2   1   1   1   11
80 1   1 1   1   1 1           1       1 1         1 1       2 1 14
81 1     1 1                 1       1         1           1     7
82         1 2                                 1                 4
83     1 1   1           2 1               1               2     9
84 1   1   1                 1     1 1           1       1       8
85 1           1   1 1       1     2 1           1 1 2           12
86       1       1               1 2         1 1               1 8
87                   1         1 1 1           2     1           7
88     2       1 1       1       1     2 1           1     1     11
89       1           1 1   1           1 1   1     1       1     9
90         1     1   1       1                                   4
91         1                               1       2             4
92                 1                           2         1       4
93   1             1 1 1 1               1             2 1       9
94         1     1   1 1                 1 1   1           2 1 1 11
95   1   1     1 1     1     1       1   1           2   1       11
96                     1   1               2   2   1 1 1         9
97           1 1     1 1             1   1 1       1       1     9
98   2 1         1   1 1                   1           1         8
99       1             2               1   1   1   1       1     8


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...