THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
27
-
10
28
-
10
29
-
10
30
-
10
31
-
10
1
-
11
2
-
11
3
-
11
4
-
11
5
-
11
6
-
11
7
-
11
8
-
11
9
-
11
10
-
11
11
-
11
12
-
11
13
-
11
14
-
11
15
-
11
16
-
11
17
-
11
18
-
11
19
-
11
20
-
11
21
-
11
22
-
11
23
-
11
24
-
11
25
-
11
26
-
11
Tổng
00 3         2 1 1         1                 2     1 1           12
01   1                       2       1   2               1   1   8
02           1   1                       2 1           1         6
03                 2   1       1             1     2             7
04 1       1 1             1 1   1         1 1 1   1 1 1 3 1     16
05     1                     1     1 1       1 1       1         7
06   1     1         1         1 1 1                     1       7
07 1 1                 1                 1         1   1         6
08     2     1 1       1     1               3   3             1 13
09 1     1         1 1             1       1         1           7
10               1     1           1 1 1 1             1       1 8
11             1                     1                     1     3
12               1             1               1                 3
13     1 2           1                 1   1     1         1     8
14   1       1 1     1   1 1     1     1             1           9
15         1               1                           2 1 1     6
16       1           1                   1       1   1           5
17                 1     1                                       2
18       1                     2   1 1 1       3 1 2             12
19     1                 1               1 2               1     6
20         1 1         1   1                       1           1 6
21   1   1     2 1       1       2     1   1   2           1     13
22 2               1                       1           2         6
23     1           1                 2 1       1   1             7
24   1 1       1             1 1       2           1 3   1   1   13
25       1       1   1 1 1         1 1                           7
26                           1   1       1 1       1       2   1 8
27           1         2   1   1   1                   1 2   1   10
28 1       1 1 1     1       1             1         1       1   9
29     1   1 1       1 1                       1 1           2   9
30               1 1         1     1                       1     5
31       1   1         1         1   1     1     1 1     1     2 11
32     1           2 3 2         1       1           1           11
33         1 1   1 1       1                   1           1 2 1 10
34               1         1   1 1 1 1 2         1   2           11
35           3 1           1           1   2                     8
36   1         1   1     1     1       1               1     1   8
37 1   1   1   1 1                         1           1   1     8
38     1 1                   1     1       1       1   1   1 2 1 11
39       1       1   1     1                     1           2 1 8
40     1       1 1 1 1       1                     2             8
41 1 1           2             1 1   1                           7
42             1                   1         1 1       2     1   7
43 1     1   1       1           1   1         1                 7
44 1   1 1   1 2   1           1 1       1       1   1         1 13
45 1               2     1               1 1           2 1 1     10
46   1 1   1   2         1           1     1                 1   9
47 1     2 2     1           1 1   2         1   1   1           13
48 1 1   1       1   1           1                 1 1   1 1     10
49       1                 1       1 2                       1 1 7
50       1     1         1     1 1   1 3       1 1   1   1 2     15
51   1   1 2               1       1     1     1       1 2 1     12
52           1   1           1           1         1             5
53   1       1       1                 1         1   1 1         7
54   2     2 1 1 1     1                 1 1   1             1   12
55   1     1   1     1 2 1 1 2       1       1 1 1 1         1 1 17
56   1         1       1 1                 1       2     2       9
57               2 1   1 1 1       1         1 2 2               12
58         1           1   1 1           2           1   1 1     9
59   1                   1 1 1 1         1                   1 1 8
60 1   1       1         1     1 1     1                         7
61   1     1                   1             1   1         1     6
62 1           1                     1     1     1             1 6
63     1   1           1 1       1         1   1       1         8
64 1       2           1 1       1     1       1           1     9
65       2       1 1 1 1   1 1     1 1       2               1   13
66       1   2         1                   1                     5
67                             1     1       1             1     4
68 2 1 1                 1       1                 1   1         8
69 2     1 1 1                   1     1     1   1   1         2 12
70   1           1           1                   1   1   1     2 8
71           1               2                       1           4
72   1   1 1               1 1 1     1 1 1 2 1                   12
73     1         1     1 1                           1   1 1   1 8
74                   1     1 1   1     1             1     1     7
75 1                             1 1     1       1   1   1     1 8
76                         1           1   1 1   1           1   6
77     2     1     1 3       1 3             1     1     1   1 1 16
78   2         1         1 1   1     1   2         2   1         12
79           1         1       1     1               1         1 6
80   1                         2 1     1 1     1 1           1 1 10
81         1   1   1 1 1 1             1   1                 2   10
82               1 1     1               2   2             1     8
83   1 1   1               1                       1 1   1       7
84 1                     2       2   1   1   1     1     1       10
85         1         1     2   1   1   1 1     1 1     1   1   1 13
86     2           1 1       1     1                     1 1     8
87 1 1 2           1             1 1           1       1     1   10
88       1 1   1         1         1         1     1     1       8
89     1 1         2 1 1         1   1               1 1       1 11
90       2                             1                         3
91               1 1         1                   1       1       5
92   1                     2 1     1       1           1       1 8
93     1           1     2                   3                   7
94                                 1 2         1       1         5
95                             1                               1 2
96 1             2 1       1                     1               6
97           1       1   1             1       1           1     6
98             1                   2           1             1   5
99                     1         1 1                             3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...