THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
24
-
9
25
-
9
26
-
9
27
-
9
28
-
9
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
18
-
10
19
-
10
20
-
10
21
-
10
22
-
10
23
-
10
24
-
10
Tổng
00             1         1   1           1         1     2       7
01 1       1 1           1         1 2       1         1     2   11
02 1 1         1       1       1       2                   2 2   11
03           1 2 1     1   1         1       1 2 1             1 12
04       1               1     1   1   1       1 1           1 1 9
05               1             1   2 1               1     1 1   8
06   1 1         1                   2 1         1   1   1       9
07 1 1 1 1           2 1   1 1                     1           2 12
08   1               1           1       1       1   2         1 8
09       1 1     1 1 1         1   1 1   1   1                 1 11
10   2     1       1         1       2 1   1         1   2   1   13
11     2 1 1             1     1   1 1       1       1           10
12   1   1   2   1 1           1   1       1 1       1 1   1 1   14
13 1       1 1     1   1 1             1   2     1 1   1         12
14       1 1     1   1   1     1                       1         7
15   1       1                 1                 1               4
16                   1       1           1 2     1 2 1   1 1     11
17 1                       1   1                       1     1 2 7
18     2 1 1   1   1       1     1   1                           9
19 1   1     1     1           1         1 1 1   1     1   1     11
20       1   1                   1   1   1         1   2 1       9
21         2     1 2     1                   1 1 3       1       12
22 1   1                         1   1 1               1       1 7
23     3               1 1 1         1 2     1                   10
24         1 1               1   1 1   1       1       1   1     9
25       1         1 1                 1     1 1   1           2 9
26       1   1 1       1             1   1       1         1 1   9
27       1       1     1               1 1               1       6
28   1 1     1     1 1       1               1           1 1 1   10
29     1 1       1   1   1 1   1           1   1             1   10
30                             1           1   1     1 1   1     6
31         1             1   1 1 1     1 1                     1 8
32                     1 1       1         1       2     1   2 1 10
33 1               1         1           1   1       1     2     8
34       1     1             1     3   1                         7
35 1 1         1     1       1                     1       1   1 8
36           1       2     1                 1       1       1 1 8
37   1       2     1         1 2   1                   1         9
38 1                         1               1   1     1         5
39 1 1 1   1   1           1 1           1     1             1   10
40   1         1     2     1           1         1             1 8
41         1     1   1 1   1   2               1         1       9
42   1             1   1           1   1                   1     6
43       1                     2   1                       1     5
44                 1     1   1 1     1               1       1   7
45 1             1   1   1           1         1           1 1   8
46                 1                         1           2       4
47   1   1   1   1 1 1           1           1 1     1 1         11
48   1 1                 1                   1       1         1 6
49     1 1             1                     1 1   3 1 1         10
50 1           1   1 1     1     2 1 1     1   1   1             12
51 1     1     2                     1     1     1               7
52     1 1     2 1     3                 1   1   1     1     1   13
53 1           1       1 1 1                       1 1           7
54       1           1 1               1     1           1   1   7
55         2             1   1       2     1   1 1 1 1   1 1     13
56           1             2             1               2   1   7
57 1   1     1 1 1                       2             1       1 9
58   2                                 1 1 1       1             6
59         1 1 1         2       2                               7
60               1     1 1       1 1           1   1     1       8
61               1             1               1 1   1 1       2 8
62               1       1         1                         1   4
63           1     1               2     1 1 1 2       1 1       11
64 1       1     1         1     1     1           3             9
65       1 1             1               1 1                     5
66           1 1             1   1   1       1     1             7
67                             1               1 2       1 1     6
68   1           1     1       1               1   2       1     8
69 1             1     2     1             1           1   1     8
70     1   1       1       1 1 1   1       1                   1 9
71         2 1       1           1     1 1   1 1               1 10
72     1                   1     1 2       1     1   1           8
73 1 1       1 1 1   1   1   2     1     1                       11
74     1           2               2     1   1       1 1       1 10
75     1                 1 1         1   1     1     1   1 1     9
76       1   1         1         1         1         1       1   7
77             1                 1         1 1         1     1   6
78 1   1         1   1       1                           1       6
79   1           1           1                         1         4
80   1       1             1 1                                   4
81   1 1   1           1   1     2       1 1       1       1     11
82         1                         1 2 1 1     1     1         8
83 2 1                       1 1       1     1   1               8
84             1           1     1 1     1       1 1 1 1     1   10
85 1           1       1   1     2           1                   7
86       1 1   1             1             1   1       1   1     8
87   1     1                                               1     3
88 1                                           1         1     1 4
89 1       1     1 2 1                   2     1       1   1   1 12
90       1   2 1 1 1   1                       1     1       1   10
91                 1 1 1   1     1         1     1               7
92                       1         1   2                 1       5
93   2 1 1     1           1 1             1         1   1 1     11
94     1 1           1     1         1     1                 1   7
95                   1   1   1 1 1           1                   6
96     1   1     1     1   1         1                   1     1 8
97 1     1         1                   1         1 1       1     7
98           1 1   1 1 1             1               1           7
99 1     1       1       2 1   1 1     1         1   1         1 12


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...