THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

  Ngày
\
Cặp số
27
-
10
28
-
10
29
-
10
30
-
10
31
-
10
1
-
11
2
-
11
3
-
11
4
-
11
5
-
11
6
-
11
7
-
11
8
-
11
9
-
11
10
-
11
11
-
11
12
-
11
13
-
11
14
-
11
15
-
11
16
-
11
17
-
11
18
-
11
19
-
11
20
-
11
21
-
11
22
-
11
23
-
11
24
-
11
25
-
11
26
-
11
Tổng
00   1       1     1         1                                 1 5
01         1     1         1             1       1           1 1 7
02         1       1         1   1       1     1             1   7
03       2     1             1               1   1   1           7
04         1       1             1   1           1 1             6
05   1 1     1       1           1           3     1 1           10
06   1         1 1             1           1     1   1           7
07 1 1     1   1         1 2       1   1                         9
08   1           1   1                 1       1       1     2   8
09 1                 1 1         1 2             1   1   1       9
10   1     1         1         1     1   1         1   1   1     9
11         2         1     1         1           1 2           1 9
12         1             3 1     1 2 1 1   1       1       1     13
13           1       1             1 1   1   1     2             8
14             1         1   1                 1                 4
15 1   1                 2           1     1         1 1         8
16 1 1                           1   2 1 1 1   1     1 1 1     1 13
17             1   1       1 2   1 1       1             2 1     11
18   1         1     1           1 1 1       1 1                 8
19     1     2   1           1                 1       1         7
20   1                     1                       1             3
21                               1                     1   2     4
22       1   1 1 1     1     2   1         1 1   1         1     12
23                   1   1     1     1                 1 1 1     7
24     1   1         1 1   1       1       1     1     1 1       10
25               2             1   1           1   1   1     1   8
26 1 1           1             1           1         1   1   1 1 9
27                                       1     1 1           1   4
28 1   1               1 1                         1             5
29     1   1 1 2 1           1     2 1             1       1     12
30       1                   1       2     1 1   1     1   1 1 1 11
31             1   1       1   1         1       2 1             8
32           2 1         1             1       1 2   1 1       1 11
33 1     1     1   1 1           1         1   2   1           1 11
34                   1                       2 1         1     2 7
35   1           1   1   1     1   1     1                   1   8
36     3       1                                     1   1   1   7
37 1   2 1           1       1 1       1                 1     1 10
38 1     1         1       1                 1 1   1 1 1 1   2   12
39       1     1   1     1           1 1     2 1       2   1     12
40 1   1         1     2             1     1               1     8
41                 1     1 1 1   1             2         1       8
42 1         1 1 1                               1   1           6
43         1 1     2 1   1 1       1                         1   9
44                     1               1 1             1 1       5
45           1             1   2 1   1 1     1     1             9
46   1       1                     1   1       1       1         6
47     1                   1     1     1 2                 1     7
48         1                                           1   1     3
49       2       1                                               3
50           1         1               1 1       1 1             6
51           1         1 1     3 1           1     1             9
52                                   1 1     1               1   4
53 1     1         1           1     1 1   1 1   1               9
54         3           2 1   1 1                 1     1         10
55 1 1 1 1                 1           2   1           1 1       10
56       1             1       1 1   1   1     1     1       1   9
57                       1         1                 1       1   4
58                   1       1     1         1     1             5
59 1     2       2     1                         1     1         8
60 1   1   1   1 1                         1 1 1     1           9
61         1   1   1   1         1     1                   2 1   9
62       1 1 2                   2 1     2     4 1   1           15
63     1     1           1   1                     1             5
64 1               1 1 2               1         1           1   8
65             1   1 2           1 1                 1       1   8
66 1               1   1     1                         1         5
67   2     1   1 1     1           1   1           1           1 10
68   2           1                   1   1 1     1   1 1   1     10
69 1           1   1   2       2   1     1         1       1     11
70     2   1   1         1                 1 2               1 2 11
71 1 1 1 1       1   2         1           1                     9
72     1   1                 2     1     1                       6
73 2           1 1               1 1         1   2     1 1   1   12
74       1 1               1         1               1     1   2 8
75 1 2                       2                     1           1 7
76   1 1   2 1 1         1   1                         1         9
77     1 1       1 1     1       1     1 1               1 1 1   11
78                 2   1   1 1     1           1 1   2           10
79 1   1                   1                         1       1 1 6
80           1       1 1 2           1 1 1   1             1   2 12
81   2           1           1 1         2   1 1     1   1     1 12
82           1           1 1               1   1         1     1 7
83             1               1       1   2               1     6
84   1 1           2           1 1     1                         7
85     1   1 2     1 1                   1     1       2   1     11
86       1             2   2   1                             1 1 8
87           1   1         1 2 1         1             1 1   1   10
88   1   2         1     1                           1   1 1     8
89 1                 1 1             2     2     1 1 1     1     11
90   1     1     1   1   1   1   1 1                 1   2       11
91     1     1   1   2     1         1 1     1           2 1     12
92       1     1   1   1   1             2                     2 9
93 1 1             1 1                       1     1 1         1 8
94       2   1                   1 1       1             1 2     9
95 1         1   1 1       1   1 1 1   1 1 3                   1 14
96       1       1     1   1         1       1   1 1 1       1   10
97       1                           1 1   1             1   1   6
98 1       1   2         1     2                                 7
99     1                   1     1     1           1     1       6
loading
Đang tải dữ liệu...