THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

  Ngày
\
Cặp số
28
-
5
29
-
5
30
-
5
31
-
5
1
-
6
2
-
6
3
-
6
4
-
6
5
-
6
6
-
6
7
-
6
8
-
6
9
-
6
10
-
6
11
-
6
12
-
6
13
-
6
14
-
6
15
-
6
16
-
6
17
-
6
18
-
6
19
-
6
20
-
6
21
-
6
22
-
6
23
-
6
24
-
6
25
-
6
26
-
6
27
-
6
Tổng
00   1 1     1 1       2         1 1                         1   9
01   2 1         1             1   1 1 1 1                       9
02       1   1       1             1 1 1           1             7
03             2 1 1   1   1 1   1             1     1           10
04 1           1 2           1   1             1         1     1 9
05       1     2     1   1   1 1                                 7
06   1 1 2           1           1                               6
07   1     1   1               1     1     1 1           1 1     9
08     1 3   1 1     1                 1           1 1       1   11
09         2 1     1 2   1           1         1           1     10
10                       1           1   1           1           4
11         1                   1             2         1         5
12         1 1 1 1           1         1 1                 1     8
13 1   1   1           1     1       1 2     1 1     1         1 12
14               1       1                   1 1       1 1 1     7
15   1                 1       1 1             1 1         1     7
16   1     1 1 2   1         1 2       1                         10
17                 1     1   1 1   2       4         1     1   1 13
18           2             1   1         2       1 1     1       9
19                             1             1   1               3
20 1   1                             1               1   1       5
21                       3   1                         1       1 6
22 1   1   3         1 1 1                   1   1 1     1       12
23                         1             1           1         1 4
24                 1   1   2     1     1         1       1       8
25       1                 1                 1     2       1     6
26         1                         1       1           2     1 6
27             1 1               1     1 1   1   1       1   1   9
28   1         1 1 1   1             1         1 1       1 1     10
29   1   1                   1     1 1                 1         6
30     1 2 1 1   2 1                 1   1     2     1       1   14
31 1                   1                     1             1     4
32 1           1                     2 1           1 1       2 2 11
33                           1 1 1   1   2                   1 1 8
34   1     1 1   1                             1       1 1 1     8
35       1   1   1           1               1         1         6
36                   1       1             1   1               1 5
37 1             1       1                 1         1 1     1   7
38     1       1       1 1         1   1             1           7
39   1       1 1     1 1 2 1       1         1   1           1   12
40 1             1               1       1 1 1     1     1 1   2 11
41 2   1         1   1 1 1   1   1       1       1     1 1     1 14
42                   1           1       1         1     1   1   6
43     1                 1       1             1             1 1 6
44     1 1   1             1                     1               5
45     1               1         1     1 1   1                   6
46 1                     1                   1   2 1   1     2   9
47                 2   1 1 1     1 1     1       1       1 1 1   12
48   2                                         1       2   1     6
49                             2         1             1       1 5
50 1 1       1               2         1 1                     1 8
51       2           1             1   1   1       1   1         8
52     2       1       1 1           1             1   1 1       9
53 1   1             1         1 1       1 1                     7
54     1 1   1     1     1                         1 1 1         8
55 1   1 1 1           1           1           1   1     1       9
56     1                     1   1   1     1   1   1             7
57 1 1         1   1 1   1 1         1 1         1   1   1     1 13
58 1     1   1         1             1       1   1 1   2 1 1     12
59 1               2             1         2 1             2   1 10
60     1           1 1   2     2 1 1       1   1 1   1         1 14
61     1     1   1             1 1   2         1   1 1           10
62   1     1     1 1         2 1           2 1   1   1 1         13
63   1   1               1 1                       1   1   1     7
64                   1           1       1       2               5
65           1           1 1           2   1                     6
66     1   1   1   1   1                   1 1           1 1     9
67     1       1       1   1 1         1       1     1           8
68             1           1               1                     3
69         1           1   1   1   1             1   1 1   2     10
70   1       1             1 1         1     1 1 1   2   1 1     12
71                                 2           1 1 2   2     1   9
72       1     1           1 1         1   1         1       1   8
73 2               1         2 1         1     1 1               9
74         1         1     1 1 2   1       1     1               9
75       1     1 2         1   1 1 1 1 1           1     1     1 13
76         1 2       1 1     1                     1 1     1 1   10
77   3         1     1         1   2                   1         9
78               2                   1 1       1     1   1 1     8
79               1     1     1                 1                 4
80   1       1 2     1     1               1             1       8
81 1             1     1   1               2           1 1     1 9
82 1 1   1 1         1     1     1 1         1 1     1       2   13
83           1     1                   2     1         1   1   2 9
84   1 1                 1                 1 1 1     1       1 1 9
85     1 1   1       1 1                 2       1               8
86 1 1               1 1                     1               1 1 7
87         1             1           1       1   1           2   7
88         1         1     1   1                           1     5
89     1           1 1       1   1   1             1           1 8
90 1         1       1     1   1 2       1             1   1     10
91     1         1       1     1 1 1                   1     2   9
92 1 1     1       1                 1   1     1     1           8
93 1       1 1     2   1           2                         1   9
94       1                             1 1         2             5
95 1 1           1 1       1       2                             7
96         1 1   1 1 1 1           1     1   1 1   1         1 1 13
97       2 2     1 1       1         1 1   1     1       1       12
98 1     1     1   2       1     1     1 1 1       1 1           12
99                                 1 1                     1     3
loading
Đang tải dữ liệu...