THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
17
-
8
18
-
8
19
-
8
20
-
8
21
-
8
22
-
8
23
-
8
24
-
8
25
-
8
26
-
8
27
-
8
28
-
8
29
-
8
30
-
8
31
-
8
1
-
9
2
-
9
3
-
9
4
-
9
5
-
9
6
-
9
7
-
9
8
-
9
9
-
9
10
-
9
11
-
9
12
-
9
13
-
9
14
-
9
15
-
9
16
-
9
Tổng
00           1 2       1 1     1                       1         7
01   1             1       1 1     1 1                           6
02             1 1   1             1   1                 1       6
03 2                 1   1                 1         1       1 1 8
04   1                     1 1   1     1     1     1   1 1   1   10
05     1 1   1 1   1           1         1       1   1           9
06   1       1   1   3           1       1       1 1 1 1   1     13
07 1               1     1     1                         1   3   8
08   1           1                               1           1   4
09 1 2       1   1   1   1       1 1             1   1       1   12
10 1                   1 1 2   2           1           1         9
11   1       1 1                     2 1       1         1       8
12     1   1     1 2     1   1     2 2                           11
13     1       1 1 2 1 1   1                   1             1   10
14     1           1     2     1       2         1       1   1 1 11
15       1 1       1             2 1                             6
16 1     1         1   1   1                                     5
17 1       1   1   1   1         1                               6
18 1         1           1       1           1       1   1       7
19   1   2 2 1           1           1     1   1   2           1 13
20       1           1   1           2 1 1     1 1     1   1   1 12
21 2                                           2     1       1   6
22 1                       1                       2             4
23           1 1     1     1                           1   1   1 7
24         1   1 1 1                   1   1             1     1 8
25     1   1   1     1             2       1                     7
26     1     1             1     1               1               5
27     1 1     1             1     1         1     1 1 1       2 11
28   1             1   1     2     1 1       1       1           9
29         1     1     1 1       1     1   2     1     1       2 12
30     1 2                               1   1   1               6
31       1   1       1 1         1       2       1 1           1 10
32         1                       1           1   1   1         5
33         1 1                       1   1     1     1 1     1   8
34     1 1   1 1             1 2     1 1                   2 1   12
35 1       1         1             1               1     1 1   1 8
36             2 1             1             1 1     1   1 3   1 12
37   1   1   1                 1     1 1     1             1 1   9
38     1     1   2       1 1     1 1       1 1   1               11
39 1                                 1       1   2               5
40     2         1 2 1 1                 1         1       2     11
41         1               1     1           2                   5
42     1       1                 1   1               2   1 1 1   9
43           1     1       2       1         1   1 1 1   1   1   11
44 1       1     1     1       1     2   2           1   1   2   13
45       1             1 1       1         1                 1   6
46 1     1             1   1 1           2 1   2               2 12
47                 1 1 2 1             1         1 1   1 1 1     11
48       1     1 1 1   1     3 1   1   1 1   1 1       1   1     16
49         1               1 1         1     1                   5
50   1         2 1       1 1 1   1 1 1       1     1             12
51           1       1         1   1     1     1       1       2 9
52             1   1   1         1 1 1 1           1     2   1   11
53                               1     1                         2
54 1             1           1       1 1   1 1   2           1   10
55       1   1   1     2     1   1             1                 8
56                             1             1             1 1 1 5
57             1   2                                           1 4
58       1     1       1 1   1           1 1 1         1 1 1     11
59 1                         1     1 2                   1 2     8
60 1         2     1     1   1 2       1             1     1     11
61                   1   1   1 2     1   1     4 1 1           1 14
62                     1               1         2 2         1   7
63     1   1           1   1                                 1   5
64   1   2 1         1                         1   1             7
65 1                   1                 1   1     1   1       1 7
66       1       1                 1     1           1   1       6
67 1   1   1 2     1               1                       1     8
68           1 1           1   1   1         1                   6
69       1 1       1     2 1   1     1 1 1 1     1       1       13
70   2   1           1     1     1           2   1 1 1           11
71 1                       1 1   1 1   1   1           1       1 9
72 1   1     1   2   1 1 1 1 1         1       1       1         13
73           1 1       1                 1         2   1         7
74   1 1 1 1                             1 1                 1   7
75       1           2         1       1     1 1     3   1       11
76 1           1 1                       2     2       1         8
77               1         1 1           1 2     2               8
78                         2               2         1         1 6
79 1 1     3             1 1 1         1               1   1     11
80               3     1                   1           1 2 1     9
81   2               1           1                       1       5
82               1   1         2           1           1 1       7
83         2       1         1   1     1                   1     7
84 1 1     1       1                                     1       5
85   1 1       1     2     1       1         1       1           9
86                       1                 2       1 1   1   1   7
87     1 1                                         1 1           4
88           1   1       1         1           1                 5
89   1       1                   1           1 1               2 7
90   1                         1       1       1   1   1   2 1   9
91     1                                                   1     2
92 2     2 1   1     1   1   1       1     1 1   1   1 1         15
93     1       1                     1                           3
94   1 2   1 1         1       1                 1   1   1   1   11
95     1             1                     2 1   1     1       1 8
96                           1 1 2 1     1           1           7
97     2           1             1 1   1 1                     1 8
98   3 1                 1   1   1   1 1 1 1       1             12
99   1                 1       1     1         1       2         7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...