XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMB THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
31
-
3
1
-
4
2
-
4
3
-
4
4
-
4
5
-
4
6
-
4
7
-
4
8
-
4
9
-
4
10
-
4
11
-
4
12
-
4
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
18
-
4
19
-
4
20
-
4
21
-
4
22
-
4
23
-
4
24
-
4
25
-
4
26
-
4
27
-
4
28
-
4
29
-
4
30
-
4
Tổng
00           1   1   1   2 1   1 1     1     1 1           1     12
01               1       1         1   1 1                   1   6
02       1 1       1     1       1                 1             6
03   1   2     1   2   1 1 1         1   1               1       12
04             1 1   1         1     2           1           1   8
05   1 1           1   1             1   1       1               7
06                 2   1     1 1 1 1                             7
07       1   1               1     1     1   1       1           7
08 1   1     1 1   1             2 1                 1 1         10
09 1   1     1       1 2     1     1 1             1   1 1 1     13
10   1   1 1 1       1     1 1         1       1   1 1     1     12
11   2                 2   1 1     1         1 1     1     1     11
12 1 1         2               1               1     1     2   1 10
13       1           1                           1   1         1 5
14 1   1     1         2 1                         1           1 8
15           1         1 1 1         1 1         1 1   1   1     10
16   1             1 1       2       2           1         1     9
17   1           1 1 1       1           1         1       2     9
18             1                           1     1     1 1       5
19 1   1 1 1 1           1 1       1 1 1   1       2   3         16
20       1   1   1         1     1             2   1         1 1 10
21   1 2                             1                 2     2   8
22   1     1 1         2 1       1   2           1 1       1 1   13
23 1                 1   2     2     1             1       1     9
24                         1   1     1 1                         4
25       1     1   1       2             2               1 1   1 10
26         1   1       1 1       1                 1   1 3       10
27   1 1 1         1               1     1     1       1   1 1 1 11
28     1 1               1           1                           4
29                   2             1       2       1         1 1 8
30       1   1 1       1           1       1 2 1   1 2           12
31 1                 1     1               1       1             5
32   1                                             1 1 1   2   1 7
33         1     1   1           1 1 1     1                     7
34       1 1         1     2   1 1       1     1               1 10
35   1                             1       1   1           1 1   6
36 2     2     1 1 1             1     1     1 2   1 1           14
37 1       1       1                   1               1 1       6
38       1       1     1   1         1 1 1 1                 1   9
39 1 1       1 2   1             1                   1           8
40             1               1   1       2   1             1   7
41 1       1 1   1 1   1       2   1   1         1 1     1 1     14
42               1             1               1   1     1       5
43   1 1 1 1   1       1     1     1     2                       10
44           1         1   1     2       2             1     1   9
45           1     1       1     1                   2           6
46 1   1           1     1 1                     1             1 7
47               1                     1     1   1       1     1 6
48             1                   1 1 1     1         1         6
49                   1       1                       1           3
50 1     2   1 1                   1   1   1             1     3 12
51         1 1 1   1     1 1         1   1                 1     9
52   1         2           1 1 1   1     1                 1 1   10
53         1     1   1     1             1     1 1   1   2       10
54   1 1 1           1   1 1 1     1             1               9
55     1   1                 1                   2   1           6
56 1     1                   1   1                   1           5
57         1         1             1       2     1   1 1 1 1     10
58 1               1     2   1       1                 1     1 1 9
59               2       1   1         1     1                   6
60   1           2         1     1       1 1 3 1 1           1 1 14
61         1 1         1       1         1     1     1   1   1 1 10
62 1   2                   1     1       1     1     1   1 1     10
63         1     1     1               2     1   1     1 2       10
64   1     1                                   1 1   1   1       6
65     1   1 1   1   2               1         1   1             9
66 1                     2   1     1                       1 1 1 8
67             2       1 1       1   2 1   1 1       1           11
68   1                       1                     1   1     1   5
69 1       1                     1                     1   1 1   6
70     1                       2           1     1               5
71       1         1           1       1 2   2   1     1         10
72     1   1 1       1             1           1   1         1   8
73 1           1   2         1 1   1           1     2 1 1       12
74     1       1     1 1     1   1             1                 7
75 1 1               1     1 1     1         1 1             1   9
76 1   1               1       1         1                     1 6
77 1   1       1       1       1   1                       1 1   8
78     2     1         1         2               1               7
79   1 1     2   2       1     1   1                 1   1     1 12
80   1 1                             1                           3
81 1 1   1       2 1         1 1 1   1   1 1 1                   13
82                             1   1     1 1 1       1 1         7
83 1       1             1                   1   1             1 6
84         1   1   1       1   1 1         1       2         1   10
85         1       1                       1   1 1             1 6
86     1 1 1                 1           1   2     1   1         9
87         1 1   1               1     1   2 1   1             1 10
88   1               1     2           1                         5
89       1 1 1                   1     1 1   1                   7
90     1                               1               2   1 1 1 7
91   1                                       1               1   3
92               1 1                                           2 4
93       1       1           2             1       1     1       7
94                                     1         1               2
95           1     1   1 1           1         1   1 1   2   1 1 12
96             1 1   1       1 1       1         1       1       8
97   1   1     1 1   1   1     1     1 1   1   1 1           1   13
98 1         1       1 1 1     1       1   1 2         1 1 1     13
99 1       1         1       1         1   1                     6
loading
Đang tải dữ liệu...