XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMB THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
22
-
7
23
-
7
24
-
7
25
-
7
26
-
7
27
-
7
28
-
7
29
-
7
30
-
7
31
-
7
1
-
8
2
-
8
3
-
8
4
-
8
5
-
8
6
-
8
7
-
8
8
-
8
9
-
8
10
-
8
11
-
8
12
-
8
13
-
8
14
-
8
15
-
8
16
-
8
17
-
8
18
-
8
19
-
8
20
-
8
21
-
8
Tổng
00       1           1   1   1     1   1   1   1   1         1 1 11
01   1           1     1                   1         1 1     1   7
02         1 1               1         1         1           1   6
03     1     1     1 1         3                       1       2 10
04       2             1 1               1       2     1 1     1 10
05                               1   1                 1   1 1   5
06               1                         1             1     1 4
07 2 1 1 1 1         1       1 1   1 1   1     1             1 2 16
08                           2 1         2   1                   6
09         1               1                 1       1       1   5
10 1     1               1 1 1 2   1     1     1     1     2     13
11     1   1   1                     1   1             1         6
12   1 1       1             1             1       1   2         8
13 2                       1       1             1               5
14 1 2         1         1                 2 1   1   1     2 1   13
15     1           1 1                 1                   2   1 7
16 1     1   1     1         1         1                         6
17                 1     2       1       1                   1   6
18   1     1 1               1                 1             1   6
19     2                   1         1 1 1 1                     7
20   1   1   1     1                 1       1                 1 7
21       1 2       1       1               1                   1 7
22   1       1 1 1     1 1             1         1       1       9
23 1     1                 1     2 1             1               7
24     2   1   1             1           1               1   1   8
25     1           1           1                 2   1   1   1   8
26 3       1       1 1         1 1                           1   9
27     1                     1   1         1   1     2     1   1 9
28   1     1       2                         1 1   1           1 8
29   1     1 1                               1     1   1 2       8
30     2         3     1             1       1 2         2 1   2 15
31     2             2     3 2             1   1 1 1     1   1   15
32 1             1                       1   1                 1 5
33           1         1           1 1                 2   1     7
34     1   1     1       2   1               1   1 1           2 11
35           1 1 1   1 1       1   3                       1     10
36       1             1               2                       1 5
37     1                           1           3 1     1     1   8
38                     1   1                         1 1         4
39   1         1             1 1 1   1       1 1             1   9
40     1         1 1                     1 1     1               6
41   1               1     1                   1             1   5
42           2 1 1   1     1 1 1                     1   1       10
43       1 1       1       1             1   1     1 1   1   1   10
44 2 1     1               1     1       1     2             1   10
45     1       1 2                 2       2   1                 9
46               1               1   1   1       1         1     6
47   2       2 1 1   1     1     1     1     2         1         13
48                       1 1             1       1       1       5
49 1       1                     1   1               1     1 1   7
50     1                           1 1 1     1                   5
51                             1         1             1 1       4
52 1     1               1     1     1     1   1 1   1           9
53           2               1       1   1 1   1 1     1 1       10
54 1       1   2       1 1 1     1   1     3     2       1     1 16
55   1         1                                 1     1         4
56         1       3   1       1 1           1   2   1   1       12
57       1               1         1 1 2 2           1   1   2 1 13
58       1     2 1     2 1 1     1                               9
59 2 1       1 1       1           1   1             1     3     12
60     1     1         1   1 1   1 1         1 1         1       10
61   1   1     1               2   1                 1           7
62     1                                                         1
63         1                     1 1 1       1               1   6
64       1   1           1     1       1       1   1             7
65         1         1 1         1 1 1     2       1             9
66       1     1   1   1         1 1         1     2       2     11
67         1     1 1       1       1   1       1     1           8
68   1         1 1 1   1   1 1 1   1   1     1   1         1     13
69     1     1             1     1                     1         5
70 1     2     1 1 2 2             1           1   1             12
71   1   1                                             1         3
72         1 1         1                 1               1       5
73             2 1   1         1         1           2       1   9
74   1       1         1 1           1 1     1       1   1       9
75 1 1     1   1     3         2       1           1   2   1     14
76   1                       1       1 1   2     1   1           8
77 1 1         1 1         1   1     1   1                       8
78 1                 1 2 1     1     1                     1     8
79       1     1 1                         1       2 1 1 1       9
80       1 1   1 1     1 3                               1 1     10
81 1     1         1         2           1 2   1   2           1 12
82       1   1     1     1   1           2         1         1   9
83 1     1                 1 1 1 1         1 1   1 1     1 1 1 2 15
84           1         1     1         1                 1 3     8
85           1   1     1                       1     1 1         6
86 1   1                         2     1             2           7
87           1           1           2   2         1   1       1 9
88     1   1       1             1           2               1   7
89         1 1       1 1 1 1 1         1               1         9
90   1   1           1   1       1 1 1 1           1   1       1 11
91 1                   1                           2             4
92           1           1       1 1                 1           5
93         1   1 1             1     2     1       1             8
94   1             1 1   2 1                 1 1 1 1             10
95     1             2           1 1   1     1     1 1 1 1       11
96                 1 1     1 1 1   1               1     1       8
97   1   1 1     1   1                                     1   1 7
98                 2 1 1               3     2 1             1 1 12
99     1         1               1   1           1     1         6
loading
Đang tải dữ liệu...