XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMB THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
25
-
2
26
-
2
27
-
2
28
-
2
1
-
3
2
-
3
3
-
3
4
-
3
5
-
3
6
-
3
7
-
3
8
-
3
9
-
3
10
-
3
11
-
3
12
-
3
13
-
3
14
-
3
15
-
3
16
-
3
17
-
3
18
-
3
19
-
3
20
-
3
21
-
3
22
-
3
23
-
3
24
-
3
25
-
3
26
-
3
27
-
3
Tổng
00                   1                   1                       2
01       1   4     1     1   3           1     1           1 1   14
02             1                   1               1             3
03                     1                   1 1   2               5
04 1               1                 1                   2     2 7
05     1   1   1 1 1   2     1   1                           1   10
06       1   1         1   1             1                     1 6
07                   1     1         1 1   1             1     1 7
08         1         2   1                         1         1   6
09   1             1   2           1   1         2   1       1 1 11
10   1 1               1         2           3   1   2         1 12
11     1   1             1 1   2 1     1 1 1           1 1       12
12 1 1     1   1     1       1 1         1 1 1   1 2         1   14
13               1                       2 1   1                 5
14             1     1 1               1 1       1             1 7
15           1   1   1       1 1         1     2       2       1 11
16           1 1     2 1   1                 1   1         1 1   10
17               1             1     1   1     1                 5
18                   1         1 1       1 1 1           2       8
19         1     1 3   1           1   1     1               1 1 11
20                 1       1       1         1       1   1 1     7
21 1             1 1 1   1         1           1     1       1   9
22   1     1       1           1             1 1 1     1         8
23   1 1 2 1           1     1 1 1   2 2         1   1         1 16
24   1 1   1   1             1 1 1         1               1   1 10
25 1       1   2     1   1 1 2           1             1         11
26   1 1 1 1       1                                   1 1 2     9
27 2       1       1                   2 1                 1     8
28         1 3             1       1           1       1         8
29 1 1 1 1 1     1                   1                           7
30             1     1   1   1             1       1 1   1       8
31   1     1 1   1   1 1   1   1                 1     1 1       11
32   1   1         1               1                     1   1   6
33   1 1 1                     1     1     1 1 1           1 1 1 11
34                         1         1       1 3   1 2     1     10
35             1     1 1   1 1 1                   1 1 2 1 1     12
36 2       1     1         1 1 1                         1   1   9
37 2 1 1 2 2   1                 1           1       1           12
38     2 2               2 2 1 1 1       1 1 1     1 1       1   17
39     1       1               1   2       1                     6
40 1   2 1       1                 2 1 2     1             2   1 14
41 1       1     1       1         1   3       1   1 1           11
42           1   1     1         1       1           1   1   1   8
43         1             1     1   1 1   1 1 1       1 1 1       11
44   1 1 1             1     1   1         1       1     2       10
45             1   1                       1   1             1 1 6
46           1 1       1         2   1           1               7
47   1         1       1     2 1 1 2 1           1       1       12
48 2   1                 1                   1   1   1           7
49           1   1       1               1       1 1 1 1 1   1   10
50           1   1     1     1                         1         5
51     1 1     1           2                                     5
52     2   1         1 1 1 1             1           1     1     10
53                 1           1 1   1     1                 1 1 7
54       1     2 1         1             1             1 1       8
55   1       1       1 1         1   1         1     1       1   9
56                               1   1 1         1       2   1   7
57     1         1             1     1     1       1             6
58           1                     1 1                   1   1 1 6
59                       1 1                     1         1     4
60 1 1                         1         1   1 1 1 3   1       1 12
61     1       1     2   1 1   1   1             1         1     10
62   1           1 1       1           1       2                 7
63             1           1               1 1 1                 5
64   1                           1             1           1     4
65   2   1       1             1   1   1       1       1       1 10
66 1           1 1     1 1 1     1 1   1       1     1 1   1     13
67 1                                             1     1   1     4
68       1         1     1   1     1 2 1 1       1     1         11
69                           2         1 1         1         1 1 7
70                   1             1 1                 1   1     5
71               1             1           1       2           1 6
72                         1     1 1   1               1         5
73   1       1                               1   1     1       1 6
74                 1               1     1             1 1   1   6
75 1   1         2 1     1       1       1           1           9
76                 1 1       1 1                       1   1     6
77 1 1   2   1     1       1 1           1 1       1     1     2 14
78 1             1   1 1   1       1             1   1 1         9
79 1         1           1             1 2 1 1                   8
80         1                   1           1   1       1 1       6
81           1         1   1 1             1           1         6
82             3 1             1                                 5
83             1   1   1 2                       1           1   7
84 1               1     1           1                           4
85     2 1   1     1     1     1 1   1           1               10
86                   1             1   3     1   1 1             8
87                 2 1               1     1   2             1 1 9
88   1 1 1 1 2                       1       2 1           1     11
89       1       1               1     1   2 1 1           2   2 12
90       1           1     1                                     3
91   1 1   3                               1     1 1 1       1   10
92 1     1     1   1   1 1                   1             1 1   9
93         1 1               1   1 1               1     1       7
94 2                 1   1   1       1             2       1 1   10
95     1     1         1     1   2   1             1 1           9
96 1         1           1       1           1     1 1     1     8
97   1   1     1       1               1             1       1   7
98       1 1     1       1           1             1 1           7
99   2           1   1             1       1               1   1 8
loading
Đang tải dữ liệu...