THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

  Ngày
\
Cặp số
30
-
8
31
-
8
1
-
9
2
-
9
3
-
9
4
-
9
5
-
9
6
-
9
7
-
9
8
-
9
9
-
9
10
-
9
11
-
9
12
-
9
13
-
9
14
-
9
15
-
9
16
-
9
17
-
9
18
-
9
19
-
9
20
-
9
21
-
9
22
-
9
23
-
9
24
-
9
25
-
9
26
-
9
27
-
9
28
-
9
29
-
9
Tổng
00 1   1 1           2   1 1     2     1 1   1         1         13
01 1         1         2   1     1               1   1   1     1 10
02     1                 1         1 1                 1         5
03     1 2     1   1 1   1 1 1 1         1   1 1 1       1 1     16
04 1     1         1 1 1                   1 1   1   1       3   12
05           1 1     1 1 1       1     1   1                   1 9
06   1 1         1 1   1       1   1     1           1       1   10
07     1                   1   1               1     1           5
08     1         1           1                     1   1   2     7
09 1 1             1 1     1 2 1   2     1   1 1 1               14
10   1     1   1                   1     1 1     1     2         9
11                   1 1             1   1     1       1 1     1 8
12       1 1 1     2     1   1 1                         1     1 10
13         2               1     1 1             1   1 1       1 9
14 1           1 1         1 1                     1 1       1   8
15                               1   1             1         1   4
16       1   2     1 1   1         1 1 1             2 1   2     14
17                                       1 1 1       1         1 5
18                 1             1             1                 3
19     1 1                 1 1           1   1             1 1   8
20 1     2   1     1   1     1 1   1                     2     1 12
21               2 1 1               1       2           1   1   9
22         1   1       1                       1 1 1     1       7
23 1               1             1           1     2 1         1 8
24                     1   1 1     2       1   1             1   8
25 1                       1     1       1                 1   2 7
26     2 1 1 1       1 1     1     1         1                   10
27   1     1       1                 2 2                       1 8
28       1     1   1                     1 1                     5
29       1 1             1     1         1         3     1     2 11
30 1       1   1         1                   1     1 1 1 1 1 1   11
31             2 2                     2               1         7
32             1 1               1         1   1                 5
33 1 1                         1             1 1   2   1   1     9
34 1     2       1             2 1                       1 1     9
35 1                 1         1         1 1         1   1       7
36   1           1             1       1   1 1 1   1           2 10
37 1   1         1         1         1     1     1 1   1         9
38   1                       1     1                           1 4
39       1 1           1   1     1   1     1       1       1     9
40                 1   1                   1               2     5
41                         1       1 1       1       2 1   1     8
42 1   1     1 1 1 2   1         1   1 1 1         1     1       14
43       1 1 1   1   1                     1                   1 7
44 1 1           1             1 1   1     1   1       1     2   11
45   1 1                 1     1 1           1     1             7
46 1       1               1         1       1 1       1 1       8
47       1           1   1 1   1     1             1       1     8
48             1           1       2             1               5
49   1       1                     1     1 1 1       1   1   1   9
50             1     1               1 2         1       1 1     8
51       1                   1 1               1 1     1         6
52           1 1     1       1     1                     1 1     7
53               1             1 1       2         1   1         7
54           1           1       1                     1         4
55     2   1 1   1       1           1 2 1       1   1   1       13
56                         1   1           2   1 1         1     7
57   1       2     1   1 1   1                     1           1 9
58 1           2             1   1     1 1       1       1       9
59               2     2         1   1 1   1     1   1       1   11
60       1                                   1 1     1           4
61               1     1   1 1                 1                 5
62   1     1                   1     1   1         1             6
63           2           1       1   1     1                   1 7
64                   1   1   2   1           1         1       2 9
65   1         1       1 1     1                 1           1   7
66                           2 1       1               1 1   1 1 8
67   1         1 1         1       1   1   1   1       1         9
68             1     1         1         1       2   1       1   8
69               1   1   1   1       1   1                 1     7
70     1           1 1             2   1       2                 8
71 1   2                 1     2 1     1         1   2 1 2   2 1 17
72     1       1   1   1 1 1 1         2           1     1       11
73 1 1 2 1   1 1   1     1                   1                   10
74         1                             1   1     1             4
75 1 1 1       1           2     1                         1   1 9
76         1       1 1                   2   1       1           7
77         1 1 1         1                       2   3       1   10
78   1     1           1               1                         4
79   2   1 1 2         1 1     1     1         1       1         12
80 1         1   1   1     1       1 1         1 1 1         1   11
81     1         1   1 1             1                       1   6
82   1 1   1 1         1 1       1 1 1       1   1       1     1 13
83 1 1             1 1   1     1   1 1                     1     9
84                         1                   2 2       1 1     7
85   1   2         1 2                 2     1 1     1       2   13
86     1               1         1 1                             4
87   1 1 1 1   1         1           1     1 1     1             10
88     2   2 1             1             1   1       1 1         10
89   3               1                 1   2               1   1 9
90 1           1             1             1           1         5
91         1             1   1 1         1       1         2     8
92 1                   1 1   1   1 1     1     1             1   9
93       1 1 1         1     1     1   1                         7
94           1   1           1     1           1   1   1 1       8
95   1   1     1   2                                       2     7
96 2               1             1     1     1               1 1 8
97         1   1 1                         1     1       1       6
98 1     1 1       1 1               1     1                 1   8
99           1   2     1   2               1   1   1   1         10
loading
Đang tải dữ liệu...