THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
6
-
6
7
-
6
8
-
6
9
-
6
10
-
6
11
-
6
12
-
6
13
-
6
14
-
6
15
-
6
16
-
6
17
-
6
18
-
6
19
-
6
20
-
6
21
-
6
22
-
6
23
-
6
24
-
6
25
-
6
26
-
6
27
-
6
28
-
6
29
-
6
30
-
6
1
-
7
2
-
7
3
-
7
4
-
7
5
-
7
6
-
7
Tổng
00 2             1     1   1               1 1 2   1   1       1 12
01   1   1       1     1 1 1   1                     1     1     9
02         1   1                   2           2         1   1   8
03                 1                   1   1 1     1 1           6
04     1         1   1                     1                     4
05     2 1         1             1             1     1         1 8
06       1 1           1     1 1 1       1   1           1       9
07       1         1     1 1 1     1 1           1       1   1   10
08         1                 1             1   1       1         5
09           2     1     1 1 1   1       1         1 1 1   2     13
10       1     1             1                     1 2           6
11   1         1         1 1 1   1         1 1     1   1   1     11
12             1 1 1       1     1     1   1 1               1 1 10
13   1   1 1                         1                     1     5
14             1 1   1 2                           1   2     1 1 10
15                 1             1                 1 1           4
16 1 1               1 1     1 1         1 1       1   1     2   12
17 1       2 1                               1         1         6
18     1   2 1 1           1         1   1   1     1             10
19     1   1   1                       1 2                     1 7
20 1   1 1 1   1 1         1       1           2 1   1 1         13
21 1   2     1 1             1     1             1       1 1     10
22                 1   1         1 1 1         1 1 1 1     1 2   12
23 1 2       2                     1       1 1     1     1   1   11
24     1         1 1           1       1     1     1 1 2 2   1   13
25 1         1       1       1               1 1   1     1 1     9
26   1   1 1         2 1       1             1   1             1 10
27       1               1 1 1         1   1 1         1   1 1   10
28 1             1                   1     1   1                 5
29   1         2     1 1                   2       1         2   10
30                 1 1   1 1 1     1               1           1 8
31 1               1                       1 1           1 1     6
32 1               1   1       1     1 1             2           8
33             1     1           1   1                   1     2 7
34             1   1 1   1                       1     1 1   1   8
35     2 1 1   1       2 1 1 1 1     1 1     2 1 1         1   1 19
36     1     1         1     1 1 3           1   1   1     1   1 13
37     1         1               1           1 1         1     1 7
38 1 1                   1           1 2         1       1       8
39 1   1               1     1 1         1         1     1   1 1 10
40       1         1     1 1 1     1 1   1                 1     9
41     1   1 1       1     1   1       2 1 1     1           2   13
42 1                               2       1                     4
43         1     1             2   1           1       1         7
44 1 1   1       1       1           1   1         2   1 2       12
45   1                                           1               2
46   1     1 1                   1   1   2 1       1       1     10
47       1 1 2 1     1 1                       1                 8
48     1           1 1   1 1               1               1     7
49                 1     1         3             1         1     7
50 1 2               2             1   1                 1     1 9
51           1 1     1       1 1 1                     1 1 2     10
52     1 1 2 1         1       1                                 7
53       1     1         1       1       2     1 1       1       9
54 1       1   1         1     1 1         1           1   1     9
55         1 1 1       1       1     1         1     1 1         9
56         1   1       1 1             1             1           6
57   1             1 1                       1       1     1     6
58         1     1             1                                 3
59           1   1 1     1     1 2     2   1           1         11
60   1     1     2 1         1     1 1 1 1   1     1 1           13
61                 2   1 1     1   2     1       1       2   1 1 13
62   1     1     1               1           1 3     2   4       14
63     1           1       1   1 1     1           1             7
64 1               1             1   1         1           1     6
65 1                               1 1               1     1     5
66           1       1     1                       1 1 1         6
67   1   1           1   1           1       1                   6
68             1             1     1                           1 4
69   1 1 1     1       1             1                 1     1   8
70 1     1 1   2             1         1 1 1   1               1 11
71   2               1     1   1 1           1                   7
72               1                   1           1   2         1 6
73           1             1 1         1 1   1   1   1           8
74           2                     1   1                         4
75                     1   1           1   1           1         5
76 1   3       1       1 1       1                 2         1   11
77     1         1     1             1         1 1             1 7
78                           1 1     1 1 1       1           1   7
79 1     1 1 1   2           1             1         1       1   10
80     1         1   1           1                         1     5
81 1 1             1                 1   1   2   1         1   1 10
82       1       1       2     1 1         1                     7
83     1 1       1         1       1     1       1     1 1   1   10
84     1       1 1                         1                   1 5
85                     2                 1       1   1       1 1 7
86 1 1               1       1 1       1       1     1         1 9
87       1 1       3 1 1             1         1       1         10
88   1   2                 1       1         1                   6
89               1       1 1 1   1   1     1     1     1       1 10
90 1 1 1     2   1   1       2             1               1     11
91           1             2       1     1 1                     6
92           1         1     1 2   1   1         1           2   10
93 1 1               1   1 1         1   2                 1   1 10
94           1       1   1       1           1     1             6
95   1             1 1   1         1 1 1       2 1               10
96                                   1             1   1       1 4
97       1     1           2   1         1       2     1     1   10
98               1       1             1                       1 4
99 1     2                             1 1       1 1     1 1     9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...