THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
24
-
10
25
-
10
26
-
10
27
-
10
28
-
10
29
-
10
30
-
10
31
-
10
1
-
11
2
-
11
3
-
11
4
-
11
5
-
11
6
-
11
7
-
11
8
-
11
9
-
11
10
-
11
11
-
11
12
-
11
13
-
11
14
-
11
15
-
11
16
-
11
17
-
11
18
-
11
19
-
11
20
-
11
21
-
11
22
-
11
23
-
11
Tổng
00   1 1 3         2 1 1         1                 2     1 1     14
01         1                       2       1   2               1 7
02                 1   1                       2 1           1   6
03 1                     2   1       1             1     2       8
04 1     1       1 1             1 1   1         1 1 1   1 1 1 3 16
05           1                     1     1 1       1 1       1   7
06   1     1     1         1         1 1 1                     1 8
07 2     1 1                 1                 1         1   1   8
08 1         2     1 1       1     1               3   3         13
09 1 1 1 1     1         1 1             1       1         1     10
10     1               1     1           1 1 1 1             1   8
11   1 1             1                     1                     4
12                     1             1               1           3
13           1 2           1                 1   1     1         7
14   1     1       1 1     1   1 1     1     1             1     10
15     1         1               1                           2 1 6
16             1           1                   1       1   1     5
17 2                     1     1                                 4
18   1 1       1                     2   1 1 1       3 1 2       14
19   1       1                 1               1 2               6
20               1 1         1   1                       1       5
21   1     1   1     2 1       1       2     1   1   2           13
22 1 1 1 2               1                       1           2   9
23           1           1                 2 1       1   1       7
24         1 1       1             1 1       2           1 3   1 12
25 2 2         1       1   1 1 1         1 1                     11
26                                 1   1       1 1       1       5
27                 1         2   1   1   1                   1 2 9
28     1 1       1 1 1     1       1             1         1     9
29   1       1   1 1       1 1                       1 1         8
30     1               1 1         1     1                       5
31 1           1   1         1         1   1     1     1 1     1 10
32 1         1           2 3 2         1       1           1     12
33               1 1   1 1       1                   1           6
34   1 1               1         1   1 1 1 1 2         1   2     13
35 1               3 1           1           1   2               9
36 1 1     1         1   1     1     1       1               1   9
37     1 1   1   1   1 1                         1           1   8
38           1 1                   1     1       1       1   1   7
39             1       1   1     1                     1         5
40 1         1       1 1 1 1       1                     2       9
41       1 1           2             1 1   1                     7
42     1             1                   1         1 1       2   7
43       1     1   1       1           1   1         1           7
44       1   1 1   1 2   1           1 1       1       1   1     12
45   1 3 1               2     1               1 1           2 1 13
46         1 1   1   2         1           1     1               8
47     1 1     2 2     1           1 1   2         1   1   1     14
48 1     1 1   1       1   1           1                 1 1   1 10
49             1                 1       1 2                     5
50             1     1         1     1 1   1 3       1 1   1   1 13
51         1   1 2               1       1     1     1       1 2 11
52   1 1           1   1           1           1         1       7
53         1       1       1                 1         1   1 1   7
54         2     2 1 1 1     1                 1 1   1           11
55         1     1   1     1 2 1 1 2       1       1 1 1 1       15
56   1     1         1       1 1                 1       2     2 10
57 1                   2 1   1 1 1       1         1 2 2         13
58               1           1   1 1           2           1   1 8
59     1   1                   1 1 1 1         1                 7
60     1 1   1       1         1     1 1     1                   8
61 2       1     1                   1             1   1         7
62   2 1 1           1                     1     1     1         8
63   1       1   1           1 1       1         1   1       1   9
64       1       2           1 1       1     1       1           8
65     1       2       1 1 1 1   1 1     1 1       2             13
66             1   2         1                   1               5
67                                   1     1       1             3
68   1   2 1 1                 1       1                 1   1   9
69       2     1 1 1                   1     1     1   1   1     10
70 1       1           1           1                   1   1   1 7
71 1 1 1           1               2                       1     7
72     1   1   1 1               1 1 1     1 1 1 2 1             13
73           1         1     1 1                           1   1 6
74 1                       1     1 1   1     1             1     7
75   1   1                             1 1     1       1   1   1 8
76   1 2                         1           1   1 1   1         8
77           2     1     1 3       1 3             1     1     1 14
78         2         1         1 1   1     1   2         2   1   12
79                 1         1       1     1               1     5
80         1                         2 1     1 1     1 1         8
81               1   1   1 1 1 1             1   1               8
82                     1 1     1               2   2             7
83         1 1   1               1                       1 1   1 7
84   1   1                     2       2   1   1   1     1     1 11
85               1         1     2   1   1   1 1     1 1     1   11
86           2           1 1       1     1                     1 7
87       1 1 2           1             1 1           1       1   9
88 1           1 1   1         1         1         1     1     1 9
89 1         1 1         2 1 1         1   1               1 1   11
90             2                             1                   3
91                     1 1         1                   1       1 5
92         1                     2 1     1       1           1   7
93           1           1     2                   3             7
94                                       1 2         1       1   5
95     1                             1                           2
96 1     1             2 1       1                     1         7
97                 1       1   1             1       1           5
98   2 1             1                   2           1           7
99 1                         1         1 1                       4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...