THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
20
-
3
21
-
3
22
-
3
23
-
3
24
-
3
25
-
3
26
-
3
27
-
3
28
-
3
29
-
3
30
-
3
31
-
3
1
-
4
2
-
4
3
-
4
4
-
4
5
-
4
6
-
4
7
-
4
8
-
4
9
-
4
10
-
4
11
-
4
12
-
4
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
18
-
4
19
-
4
Tổng
00                   1   1     1       1           1           1 6
01 1 1   1   1   2               1       1                       8
02     1     1 1   1             1     1                 1     1 8
03     1             1   1 1   1     1       1 1   1 2   1   1   13
04     1 1       1   1     1           2 1   1 1           1   1 12
05                         2     1                               3
06   3 1   1                   2   1 1                   1       10
07           1 3                         1     2   3         1   11
08                   1             1 1 1                 1       5
09                 1   1             1       1 2                 6
10   1               1   2   1               1   1         1 1   9
11 1     1   1   1 1 1         1 1             1       1       2 12
12                                       1 1     1 1       1     5
13 1 1     1 1       1       1                 1           1     8
14   1                   1       1 1 1   1 1                 1   8
15                             1           1   1         1       4
16   1 1                   1               1       1     1 1     7
17       1 2             2                     1           1   1 8
18 1       2   1   1     1     1   1       1                     9
19       1     1               2   1 1       1         1 1 1     10
20                   1   1             1     1         1 1     2 8
21             1   1     1       1       2     1       2 2       11
22 1                 1                 1 1 2       1             7
23       1   2         1               1           2 1           8
24               1 1       1         1                 1         5
25 1       1               1     1 1 1           1       1 1   1 10
26                           2 1     1               1         1 6
27             1 1       1         1 1           2   1       2 2 12
28 1   2   1 1     1 1 1 1   1 1   1       1       1   1         15
29         1     1     1       1         2 1 3 1   1 2           14
30           2 1 1 1       1         1     1           1 1     1 11
31   2                 1         1           1   1               6
32 1                         1                 1   1         1 1 6
33   1 2         1             1   2 1     1   1           1     11
34     2 1                 1 1       1   1   1   1   1           10
35   2 1 2       2         1             2       2   1     3     16
36   1   1   1 1               1   1     2 1 1       1 1     1   13
37       1       1   1                         1                 4
38           1             1                     1               3
39               1       1   1   1         1 1         1   1     8
40   1       1 1     1 1   1     2 2   1 1   1         1         14
41   1 2       1 1   1 2   1           2   1           1 1       14
42 1     1     1         1 1       1   2         1 1       1     11
43           1             1 2   1 2   1         1 1 1 1       1 13
44     1                     1 1 1       1       1               6
45 1 1 1     1   1 1                         1         2       1 10
46         1         1 1                   1           1         5
47     1 1 1       1                             1       1       6
48     1   1   1       1       1 1   1 1                 1   2   11
49 1   1     1   1                         1             1   1   7
50     1           1   1           1           1         2 1   1 9
51 1                   1             1 1                         4
52 1     1           1               1       1           1   2   8
53 1 1 1       1 1         1               1     2     1 1       11
54         1 1           2       1           1         1   1     8
55 1 1 1 1     1       2     1     1       1 2                   12
56       1                   1         1 1       1       1 1 1   8
57   1   1 1       1                                             4
58           1     1 1     1 2 1                   1 1   1       10
59                 2           1         1                 2     6
60 1       1         1         1   2                     1 1 1 1 10
61     1         1 1   1           1         1       2           8
62 1         1                     2 1             1 2       1   9
63   1 1   2             1               1 1   1 1               9
64             1           1           1   1         1 1   1     7
65               1 1 1 1                               1         5
66           1   1                 1   1 1                 1 1 1 8
67   1         1         1   1 1     1             2             8
68               2 1         1         1         2   1           8
69                 1                 2             1 2 1   1     8
70 1                 1                           1     1       1 5
71                                             1             1 1 3
72 1 1               1   1     1         2         1   1         9
73         1     1 1         2             1     1   1           8
74 1         1         2 4     1           1 1 2     1 1       1 16
75     1     1       1         1     1                     1     6
76           1   1   2         1     1     1         1         1 9
77 1       2     1             1                         1     1 7
78 1       1   1 1   1     2           2   1     1 1         2   14
79       2             1     1       1       3           1   2   11
80   1             2             1             1 2               7
81                   1 2                                         3
82             1       1     1           1     1           1     6
83 1         1               1                     1             4
84 1         2 1         1       1     1 1               1       9
85       1     1       1       1         1         1 1 2 1       10
86   1         2   1             1                   1           6
87 1                       1 1   1 1         1 1                 7
88     1     1       2           1     1 1       1     1     1   10
89       1 2       2   1     1   1 1         1                   10
90   1     1   1   1                   1         1             2 8
91       1 1               1     1         1               1     6
92       1               1   1   1                               4
93     1               1   1     1   1         1     1     1     8
94       1     1       1 1                     1     1           6
95         1   1       1     1   1     1       1                 7
96       2               1 1     1         1       1             7
97 1 1   1                 1       1   1   1       2         1   10
98                 1       1         2       1 1             2 1 9
99 1       1     1         1 1 1 1   1                       1   9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...