THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
30
-
6
1
-
7
2
-
7
3
-
7
4
-
7
5
-
7
6
-
7
7
-
7
8
-
7
9
-
7
10
-
7
11
-
7
12
-
7
13
-
7
14
-
7
15
-
7
16
-
7
17
-
7
18
-
7
19
-
7
20
-
7
21
-
7
22
-
7
23
-
7
24
-
7
25
-
7
26
-
7
27
-
7
28
-
7
29
-
7
30
-
7
Tổng
00 1   1       1         1     1           1 1       1 1 1     1 11
01   1     1           1       1                       1 1       6
02       1   1         1       1   1         1             1     7
03 1 1                 1     1   1   1 1 1     1       1   1     11
04                 1   1 1         1         1               2   7
05   1         1             1       1     1   1     1     1   1 9
06       1                     1         1                 2     5
07       1   1       1             1 1 1       1                 7
08     1           1 1   1         1             2   1   1       9
09 1 1 1   2         1   1           1 1 1               2       12
10 1 2                   2   2 1   1         1   1     1 1   1   14
11 1   1   1               1         1                           5
12           1 1   1 1             1             1     1         7
13         1         1 3   1 1 1                               1 9
14 1   2     1 1               1   2         1   2               11
15 1 1                 1                 1     1 1   1   1       8
16 1   1     2     1   1   1                     1               8
17     1             1 1 1         1       1         1 1         8
18 1                   1   1     1               1             1 6
19             1   1   1 1 1           2 1         1       1   2 12
20   1 1                 1       1   1 1   1     1     1         9
21       1 1     1 1   1     1 1 1   1 1   1         2           13
22 1 1     1 2     1                 2                           8
23 1     1   1                           1   2 1 1           1 2 11
24 1 1 2 2   1               1       1             1 1           11
25 1     1 1                       2 1                     1   1 8
26             1     1     1               1 1     2 1           8
27     1   1 1       2 1   1     1     1                     1   10
28                       1       1                               2
29 1         2         2   1                   1   1     2       10
30 1           1     2   2   1 1         1 1             1 1     12
31       1 1     1           1       1                 1   1     7
32   2                   1   1           1   1               2 1 9
33       1     2   1           1                 2       1       8
34     1 1   1     1 1             1                   1 1       8
35         1   1     1     2   1         1         1             8
36   1     1   1         1   1               1   1   1           8
37       1     1                 1 1     2   1       1   1   1 1 11
38       1       1 2   1 1 1 1 1   1 1               1 1     1   14
39 1     1   1 1 1     2     1       1 1                         10
40         1     3 1                   2 1   1                   9
41           2           1 1 2 1                 1       1   1 1 11
42               1   1   1   1                     1 1 1 1   1   9
43     1         1             1 1     1   1       1 1     1     9
44 2   1 2         1 1 1                                 1       9
45               1                       1 1     3         3 1   10
46 1       1     2               1       2     1                 8
47                         1   1           2     1   1           6
48         1                   1 2     1           1             6
49         1     1                   1 1 1 2 2 1 1               11
50       1     1                   1                   1         4
51     1 1 2       1           1                   1   1         8
52                   1             1 1   1     1       1         6
53       1       1   1     1           1   3                   1 9
54     1   1     1                     1   1       1             6
55   1 1           1             1     1       1           1   2 9
56   1                 1         1         1 1     1 1 1 1   1   10
57   1     1                   1     1                           4
58                               1     1         1               3
59     1         1   1   1       1     2       1   1 1       1   11
60 1 1               1       1   1   1 1                         7
61       2   1 1   1 1     1 1                     3 1         1 13
62   2   4       1     1   2               1   1             1   13
63 1                             2 1                 1 1     2 1 9
64         1         1   1     2                             1 1 7
65   1     1       2     1   1 1 1                     1 1   1   11
66 1 1 1                       1 1   1     1 1     1         1 1 11
67               1                 1 1       1 1   1 1           7
68             1 2   1   3 1                 1                   9
69     1     1                               1   2     1 2 1     9
70             1   1         1                           2       5
71               1       1         1   1 2       1         2     9
72   2         1                 1           1     1         1   7
73   1           1       1 1   1       2 1   1       1   1 1     12
74                         2       1       1   1                 5
75     1                           1         1       1 1   1   1 7
76 2         1     1 1     1   1   1     1     1       1     1   12
77             1       1   1             1                 2     6
78           1   1   1     2 1   1                         1 1   9
79   1       1                   1   1         1   1       2     8
80         1         1         1   1           1 1 1   1         8
81         1   1   1   1             1         1         1       7
82                           1 1       1       1 1 2   1         8
83     1 1   1                                 2   1       1   1 8
84             1       2     2                 1             1   7
85   1       1 1       1 1               2                 1 1   9
86   1         1 2               1 1                             6
87     1                             1         1                 3
88               1 2 1                     1   1 1 1 1           9
89     1       1   1           1     1 1   1                     7
90         1               1                   1     2 1 1   1   8
91                       1 1             1   1     1             5
92           2                           1   1           2     1 7
93         1   1                               1       1       1 5
94 1                             1 1 1     1         1 1       1 8
95                           1     1 1                     1     4
96 1   1       1 1 1         1   1             1     1       1 2 12
97     1     1     1 1       1   1 1     1 2           1         11
98             1   1                 1 1     1     1           1 7
99 1     1 1                               1 2         1         7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...