THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

  Ngày
\
Cặp số
6
-
9
7
-
9
8
-
9
9
-
9
10
-
9
11
-
9
12
-
9
13
-
9
14
-
9
15
-
9
16
-
9
17
-
9
18
-
9
19
-
9
20
-
9
21
-
9
22
-
9
23
-
9
24
-
9
25
-
9
26
-
9
27
-
9
28
-
9
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
Tổng
00 1 1       1         1       1   1 1     1     1           1 2 12
01     1       1   1   1                 1     1     1 1   2     10
02     1 1     1 1                 2 1     1           1         9
03 1                     1               1             1         4
04 1 1         1   1 1   1       2       1     1 1 1 1 1 1     1 16
05     1                 1   1 1 1 1 1       1                   8
06     1 1 1                                     1   1   1       6
07         1 1     2   1   1                         2   1   1   10
08 1 1       1       1   1   1 2           1 1 1           1     12
09 1         1   1     1 1     1         1 1     1       1       10
10 1         1 1     1             1 2 1   1       1       1 1   12
11                                   1       1   1   1 1 1       6
12 1 1 2         1   1 1   2       1   1     1           1     1 14
13                                   1     3                     4
14   1 1   1       1 1     2 1 1       1           1             11
15       1 1     1             1 1       1         2           1 9
16 1     1     1       1 1 1               1     1 1           1 10
17   1       1 1           2   1 2     1       2                 11
18             1 1     1                                         3
19 1         1     1     2 1 1     1               1 2 1 1   1   14
20       2 1 1 1       1           1       1       1     1 1     11
21     1 1             1     1 2 1       1 1 1                   10
22     1                 1       1         1 1             2     7
23     1             1       1       1                 1         5
24     1                     1   1                               3
25   1 2     2                       1 1     1             1     9
26     1               1   1     2       1         2       1 1   10
27       1 1         1           1       1 1 1       2         1 10
28 1                               1                       1     3
29         1 1       1   1                         1   1     1   7
30   1     1                                                     2
31 1 1           2 1 2       1 2         1 1           1 1       14
32         1         1             1             1 1           1 6
33       1             1 1           2   2   1   1       1 1 1   12
34           1         1 1     1       1     2 1     1     1 1   11
35   1             1     1   1     1   1           1 1   1       9
36   1   1   1     1 1             1 1         1   1       1   1 11
37 1               1 1                         1   1 1           6
38 1 2 1       1   1 1 1       1   1   1 1             1 1   1   15
39                         1   1               2 1         1     6
40   1 1   2                 1           1         1       1     8
41 1 1                                 1 1     1             1   6
42       2     1 1     2                                 1 1     8
43 1   1   1       1     1   2           1                     1 9
44                     1   1       1         1 1 1 1 1   1       9
45               1           1     1     1         1     1 1     7
46 1 1 1           2                   1     1   1   1 1         10
47         1   2                 1       3 1 1       1           10
48 1     1           1           1     2       1                 7
49 1     1                 1               1         1 1       1 7
50   2   1   2       1           1     1   1   1                 10
51 1         1             1       1       1 1   1           1 1 9
52       1                           1 1                 1   1   5
53         1     1         1     1             1   2             7
54           1         1                   1 2           1       6
55       1     1 1               3 2       1 1 1 1         1     13
56                     1 1     1     1     1                     5
57 1         1 1             1 1   1           1   1         1   9
58 1           1             1 1             1 1                 6
59 1                   1       1   1 2               1           7
60                                           1   1     1     1   4
61           1     1         1     1           1 1     2 1       9
62               2       1               1                   1 1 6
63     2   1               1     1 1         1                   7
64   1 1         1   2               2 2 1 1     1 1 1       1   15
65     1   1 1     1 1                           2               7
66         2       1   1   1                           1     1 1 8
67                       1             1     1               1   4
68     1   1                 1             1   1                 5
69       1 1                 1 1         1 1   1 1 1     1   1 1 12
70     1           2     1       1   1     1                     7
71       1     2     2     1           2           1 1           10
72 1 2             1             1   1   1         1   1         9
73   1   1   1 1         1 1   1     1           1           1 1 11
74 2     1   1     1             1                               6
75             2     1   1   2         1           1             8
76           1         1                         1               3
77         1                 1     1   1                     1   5
78         1   1 1     1   1 1                       1 1       1 9
79             1     1       2 1     1               1   1       8
80   1         1 1     1               1 1         1   1       1 9
81           1                   1       1             1         4
82       1     1       1 1           1   1               1   1   8
83         1   1     1 1 2 1                 1 2       1 1 1 1   14
84                       1                           1       1   3
85 1     1         1       1         1                       1   6
86 1       1   1 1     1       1         1   1 1 1               10
87         1     3 1 1     1   1   1 1 1   1   1     1 1   1   1 17
88   1           1 1     1                 1               1   1 7
89         1 1   2 1   1         2           1   3     1         13
90   1 1 1   1   1                                   1 1 1 2   1 11
91                         1           2               1 3     1 8
92       2         1         2       1           1         3     10
93   1                         1   1           1 1           1   6
94     1 1         1       1                                   1 5
95     1   1                                   1     1 1   1 1 2 9
96   1       1           1 1   2       1     1           1     1 10
97               2   1     1 1                                 1 6
98             1 1       1       1   1       1         1         7
99                   1             2   1             1           5
loading
Đang tải dữ liệu...