THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

  Ngày
\
Cặp số
5
-
4
6
-
4
7
-
4
8
-
4
9
-
4
10
-
4
11
-
4
12
-
4
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
18
-
4
19
-
4
20
-
4
21
-
4
22
-
4
23
-
4
24
-
4
25
-
4
26
-
4
27
-
4
28
-
4
29
-
4
30
-
4
1
-
5
2
-
5
3
-
5
4
-
5
5
-
5
Tổng
00                 1                       1               1     3
01           1             1       1   1   1 1     1 1   1 1     10
02   2 1   1 1             1 1           1     2                 10
03 2       1                   1 1           1                   6
04   1   1       1         1         1         1   1   1 1       9
05 1   1         1 1           1 1 1                   1       1 9
06 1 2         2 1 1 2   1   1 3 1 1       1     1               18
07         1             1 1           1           1   1         6
08   1   1                                     1   1     1       5
09         1   1     1 2 1       2 1   1 1         1             12
10           1       1 1         1       1       1     1         7
11       1 1 2           1     1             1   1         1   1 10
12     1             1 1     2   1           1         1         8
13 1           2 2       2 1       1       1 1 1   1   1     1 2 17
14     1     1 1                   1 1   1       3           1   10
15 1                                   2 2 1     1   1       1   9
16     1                   1       1 2         2               1 8
17   1 1   1 1 2 1             1   1     1 1       1           1 13
18 1 1   1       1             1     1 1 1   1 1         1   1   12
19                 1                 1       2 1                 5
20                   1 1         1                     1       1 5
21   1         1   1     1 1 1                       1       1   8
22                               1                               1
23   1   1 3   1         1   1   1 1   1         1         1   1 14
24   2   1 1     1       1           2 1     1                   10
25   1 1 1                                   1           1 1     6
26 2   1   1               1     1         1                     7
27                       1 1     1     1         1   1     1     7
28                   2 1     1     1     1   1   1 1       2     11
29       1       2               1 1     1       1   1 1   1 1   11
30             2         1     1   1 1   1 1   1       1 1       11
31     1 1         1     1       1   1   2       2 2             12
32   1     1 1           1 1       1                 2           8
33       1       1                   1               1   1 1     6
34         1     1     1 1     1           2   1     2 1       1 12
35 1           1       1                             1           4
36           1     1 1   2   1       1               1           8
37         1 1   1     1             1                   3   2   10
38                           1       1   1                   1   4
39                 1       1           1   1 1     2     1   1   9
40     1         1       1     1             1             2 1 1 9
41 1 2           1 1       1   1 1               2     1     2   13
42     1 1   1       1             1     1           1 1 1 1     10
43         1   1     1                   1     1 1   1   1     1 9
44     1     1 1     1       1           2         1             8
45           1         1   1     1           1           1   1   7
46           1     2 1 1     1                 2           1     9
47   1 1         1     1       1   1   2     1             1     10
48     1           1         1       1       1                   5
49         1   1                   1               1 1 2 1 2     10
50                     1     1   1           1             1 1   6
51           1                 1       1   1     1               5
52             1     2 1     3 1       1         1               10
53 1       1       1   2                                   1     6
54 1         1           1     1           1 2 1   1     1       10
55                   1 1 1       1 1         1 1     1   1       9
56 1         1 1 1     1     2                           1       8
57 1     1         1         1 1         1                       6
58       1           1 1   1             1       1 1           1 8
59                 1       1   1       1                 1     1 6
60       1             1                   3       1   1         7
61       2                       1     1   1                     5
62       1                       1 1             1 1   2         7
63 1 1     1     1                     1                         5
64     1           2   1   1 1 1     1         1       1         10
65             1       1         1   1                         2 6
66                   2         1       1     1     1       2     8
67         1       1     1                                     1 4
68         1 2     1 1         1 1             1       1         9
69   1   1                 1       1 1   2   1 1           2 1   12
70 1             1 1                                   1 1       5
71   1       1     1       1   1                 1 1 1         1 9
72 1   1   1                 1                 1       2       1 8
73 1         1   1     2           1       1           1   1 1   10
74                                                               0
75 1 1     1 1     1 1     1   1 2       1   1                 1 13
76 1       1     1       1         1 2             1 1 1       1 11
77 1           1                         1         1 1 1 1   1 1 9
78       1       1         1       1   1   1 1         1 1       9
79       1   2       1   1                       1             1 7
80   2     1       1     1         3 2         1     1 1         13
81       1     1 1                         1   1   1     1   1   8
82             1           1 2   1     1                         6
83   1 1 1           1 1     1                 2         1       9
84             1       2                   1     1             1 6
85     1           2     1   1     1   1             2           9
86 2   2 1     2 1   1                     1   1             1 1 13
87     1 1 1       1                 1 2         1         1   1 10
88     1           1     1 1   1 1         1 1   1 1         1   11
89             1           1       1   1       1   1         1   7
90   1               2           1         1                     5
91         1     1   1                             1       1 1   6
92   1 2                                 3       1               7
93       2 1     1           2 1     2               2           11
94 1   1     1                         1           1     1   2 2 10
95 1                       2           1   1     1           1   7
96           1 1           1         1       1           1       6
97           1   1       2     2       1   1 1       1     1     11
98   1 1                   1         1     1         2       1   8
99 1   1 1                                     1         1       5
loading
Đang tải dữ liệu...