XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMB THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
25
-
5
26
-
5
27
-
5
28
-
5
29
-
5
30
-
5
31
-
5
1
-
6
2
-
6
3
-
6
4
-
6
5
-
6
6
-
6
7
-
6
8
-
6
9
-
6
10
-
6
11
-
6
12
-
6
13
-
6
14
-
6
15
-
6
16
-
6
17
-
6
18
-
6
19
-
6
20
-
6
21
-
6
22
-
6
23
-
6
24
-
6
Tổng
00   1       1   1 1               1             2 2     1   1   11
01       1     1   1       2           1   1       1           1 9
02   1     1                             2     2 1   1         1 9
03       1                       1           1       1           4
04       1   1             2         1         1 1   1     1     9
05     1       1 1   2   1                                   1   7
06           2 1         1               1 2 1 1       3       1 13
07 1       1 2   1       1       1                       1 1     9
08       1     1   1 1                         1   1   1 1 1     9
09 1 2           1         1     1 1       1           1   1     10
10     2     1         1 1 2 1             1 1       1           11
11     1 1       1         1   1   1             1 2             9
12 1         1               1               1       1 2     1 1 9
13       1                 1   1                             1   4
14   1 1     1     1 2                                           6
15               1 1   1     2   1   1     1 1       1 1 1       12
16                     1   1       1 2               1 1 1       8
17     1 2   1   1     1       1   1                     1       9
18     1       1         1   1 1 1               1         1     8
19                     1                 1           1   1       4
20           1         1 1           1                   1     1 6
21   1             1 1     1     1   2 1   1   1     1     1 1 2 15
22         1         1         1                 1 1             5
23               1         1           2 1     1             1 1 8
24                           1                       1           2
25         1 1   1     1 1       1         1 3 1 1             1 13
26 1                                                         1 1 3
27     1               1           1 1     1                   1 6
28   1                     1       1                 1 1   1     6
29 1         1 2                 1         1       1         1   8
30               1     1       1 1             1             1   6
31     1     1       1 1               1         1     1         7
32     1   1   1                   2   2   1       2             10
33               1   1   1               1 1                     5
34         2                     1       1         1     2 1     8
35   1     1             1       1 1 3         1         1       10
36   1             1 1 1     1   1       1       1 1       1     10
37 1       2       2 1     1     1   1   2     1                 12
38 1     1 1   1             1   2   1   1     1   1   1   1     13
39       1 1 1     1       1             1 1         1           8
40   1             1       1 1 1                                 5
41 1               1 1 1 1     1       1   1   1                 9
42       1     2                 1 1     1               1       7
43       1           1                       2 1   1   1 2   1   10
44         1                     1 1           1 1 1           2 8
45     1             2 1         1     2     1   1           1 1 11
46 1               1 1         1       1   1     1     1         8
47   1 1   2                   1   1                             6
48 1 1         1 1           2     2   1   1         1         2 13
49       1     1 1     1 1   1       1                 1 1 1 1   11
50 1 1         1   1   1 1       1       1   1     1     1 1   2 14
51           1   1         1       1 1             1 1     1     8
52 2 2                                 1         1 1         1   8
53       1         2 2             1 2                           8
54     1 1   1 2 1       1 2 1 1         1     1             1   14
55     1             2                 1 1               1       6
56     1             1 1                   1         1           5
57                               1   1   2     1                 5
58               1 1           1   1       1                     5
59   1     1                 1               1           1 1 2   8
60         1                                     1           1   3
61     1     1                 1     2   1             1       1 8
62     1       1         1 1 1     2   1   1 1 1     1           12
63     2   1                 1                   1               5
64   2       1                 1             1   1         1   1 8
65                       1               2       1           1   5
66     1       2 1 1                       1 1     1 2           10
67   1 1 2                     1     1         1                 7
68   1   1                                         1 1 1         5
69 2                 1 1           1                       1     6
70         2       1         1     1       1   1   1       1   1 10
71     1     1           1                   1                   4
72   1   1 1               1                     1       2 2     9
73                     1       2       1         1   1 1 1   1 1 10
74       1       1             1 1   1 1           1         2   9
75   1       1   1 1     1   2 1       1   1 1                   11
76 1 1                   1 3 1 1       1         1 1   1         12
77 1     1       1 1       1     1                               6
78 1     1       1       2   1     1 1               1     1     10
79   1         1                             1 1                 4
80   1 1     1       1     1 2   1             1     1   2       12
81 1       1 2                 2         1         2       1 2   12
82 2   1 1     2                       1   1 1                   9
83 1   1                 1             1 1   1     1 2 1 1   1   12
84 1           1     1       1   1     1     2 1             1 1 11
85         1         2 1 2     1     2       1       1           11
86     1         2                     1             1           5
87 1       1   1   2           1     1 1 1 1     1     1         12
88                 1   1 1                     1 1   1     2 1   9
89 1     1 1       1     1         1   1   1   1 1             1 11
90             1       1           1         1         1 1     2 8
91         1     1     1               1 1             1   1 1   8
92           1 1                 1 1 1                           5
93 1 1   1     1 1 1   1   1 1 2 1             1 1       1 2     17
94     1           1 1 2     1 1   1     1 1                   1 11
95   1   1   1   1     1                     1     1   1         8
96 1             1                     1     1             1     5
97       1   1         1 1                       1     1 1       7
98         1             1   1   1       1       1     1         7
99                                         1   1       1         3
loading
Đang tải dữ liệu...