XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMB THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
19
-
12
20
-
12
21
-
12
22
-
12
23
-
12
24
-
12
25
-
12
26
-
12
27
-
12
28
-
12
29
-
12
30
-
12
31
-
12
1
-
1
2
-
1
3
-
1
4
-
1
5
-
1
6
-
1
7
-
1
8
-
1
9
-
1
10
-
1
11
-
1
12
-
1
13
-
1
14
-
1
15
-
1
16
-
1
17
-
1
18
-
1
Tổng
00     1             1     1           1               1 1     1 7
01       1 1     1               1   1           2       1       8
02   1 1     1         1 1                 1 2         1         9
03                           1 2           1     1 1         1   7
04                   1       1       1 1     1 1                 6
05 1 1             1     1               1                       5
06     1       2         1     1 1             1 1 1 1     1   2 13
07   1     1                           1 2     1   2   2     1 1 12
08     1   1         1             1   1         1           1   7
09 1     2 1 2         1       1                       1         9
10                                             1                 1
11                     1     1 1   1                         1   5
12                 1 1     1 1   3                               7
13       1                     1                                 2
14   1       1 1           1 1       2         1                 8
15     1 1 2       1     2 1               1       1 1   1   1 2 15
16             1   1   1 1                                       4
17                   1   2 1 2                           1     1 8
18 1 1 1 1     1 1   1     1         1             1         2   12
19 1             1           1       1   1 1 1           1       8
20             1         1                 1             1       4
21                           1 2         1   1                   5
22   1 3   1         1                         1                 7
23         1   1 1               1     1   1         2       1   9
24                     1           1         1         1         4
25   2   1     2 1   2                                     1   2 11
26       1       2 1         1     1 1   1     1     1           10
27                       3   1 1     1 1       1         1 2     11
28 1     1             1 1 1   1     1   1         1             9
29 1 1                               1         1 1     1   1   1 8
30       1   1           2 1         1   1 1             1   3   12
31   1         1   1   1                       1 1       1     1 8
32                   1   1 1     2             2           1     8
33   1     1     1     1   2   2             1                 1 10
34       1     1   1 1                   1           2   1     1 9
35     1 1     1 1               1                               5
36 1                             2   1           1       1       6
37                     1 1         1   1     1     1             6
38 1 1 1     1     1                 1       1         1     1 1 10
39         1 1   1   1 1         1 1       1     1 1   1         11
40       1       2     1                       2     1 2         9
41                 1               1   1   1 1     1 1       1   8
42 1               1     1 1             1     1     1           7
43   2   1 1   1   1                         1                   7
44     1     1       1                 1   1         1 1 1       8
45     1       1   1                                 2       1 1 7
46 2         1           1           1   1   1 1           2 1   11
47                               1       1         1   1 1       5
48                                 1             1       1       3
49         2 1   1 1         2       1         1       1     1   11
50 1                   1   1                                 1   4
51   1   1       1           1   1     2 1           1           9
52     2   1 1               1 1 1     1 1   1                 1 11
53 1         1 1 1       1         1                             6
54   1 1   1       1       1   1   1               1             8
55 1           1           1           1     1         1         6
56       1     1     1                   1     1   1   1       1 8
57 2         1 1 1 2                         1 1       1 1 1     12
58       1       1                           2   1 1             6
59         3                       1                 1         1 6
60 3       1     1   1             1 1     1     1         2 1   13
61                   1             2   1                       1 5
62         1       1 2 1   1               2 1                 1 10
63       1   1                 1   1           1   2       1     8
64     1 1   1       1                 1 1                       6
65             1     2 1     1     1       1         1   1 1     10
66 2                             1     2     1   2         1   1 10
67   1   1         1         1   2         1       1   1         9
68         1   1 1         1         1     1   1                 7
69   1 1     1     1 1     1 1       1 1       1 1   2     1     14
70   1                         1 1     1 1 1         1       1   8
71 2               1           1                   1           1 6
72   1         1   1 1       1       1     1   1                 8
73     1   1           1 1 1     1 1     1 1     1   1 1   1   1 14
74 1 1                         1     1   1         2         2   9
75       1   1     1         1   1   1 1 1 1 1 1         1 1     13
76     2       1 1     1         1 1 2 1     1   1       1       13
77     1                           1     1                 1     4
78     1       1     1                   1     1 1               6
79   1 1                   1             1 1         1   1   1   8
80 1       2   1 1 1           1   1   1   1   1     1 1 1       14
81           1 1                     1     1             1     1 6
82     1 1             1 1 1 1         1 2 1     1     1 1 1     14
83           1     1   1       3                       1   1 1   9
84       1   1 1 1     1 2   2               1     1   1         12
85           1         1         1   1 1 1     1   3           1 11
86         1         1                               1           3
87           1   1         3   1       1         1       1       9
88   1             1         1               1   1   1     1     7
89       1         1                     1       1 1     1       6
90 1 1           1     1   1   1 2 1 1       1   1       1       13
91     1         1 1     1         1   1   1     1 1   1 1 1     12
92 1         1   1     1   1   1   1 1                     2 1   11
93     1   1 1   1     1           1         1       1 1 1   1   11
94             1     1 1         1                               4
95       2   1               2     1       1     1   2 1   1 1   13
96       1   1         1       1 1 1         1         1   1     9
97                     1 1     1           1 1             1     6
98   2     1           1 1 1 1     1   1         1               10
99   1       1       1                           1 1         1 2 8
loading
Đang tải dữ liệu...