THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
28
-
2
1
-
3
2
-
3
3
-
3
4
-
3
5
-
3
6
-
3
7
-
3
8
-
3
9
-
3
10
-
3
11
-
3
12
-
3
13
-
3
14
-
3
15
-
3
16
-
3
17
-
3
18
-
3
19
-
3
20
-
3
21
-
3
22
-
3
23
-
3
24
-
3
25
-
3
26
-
3
27
-
3
28
-
3
29
-
3
30
-
3
Tổng
00   1         1         1                   1     1             5
01         1                   1     1     1 1   1               6
02       1 1     1 1                           1   1       1     7
03   1               2             1   1       1           1     7
04     1                   1 1 1               1 2 1 1           9
05 1 1               1   1     1         1         1         1 1 9
06 1                                               1             2
07           1             1     1                     1       1 5
08   1 1           1 1             1 1                   1   1   8
09 2   2 1         2 1 2 1   1           1                       13
10                     1       1                       1     1   4
11       1                 1 1 1                     1           5
12   1     1             1       1   1   1               1       7
13               1   2     1   1     1   2 1 1 1 1   1     1   1 15
14 1       1     1   1   1   1       1                     1     8
15           2                 1       1   1 1             1 1   8
16   1 1       1 1   2                   1     1           1 1   10
17         1     1     1 2     1   1 1               2 3         13
18       1     2                 1                 1             5
19     2                     1                               2   5
20           1   1   1 1   1         1       2 1     1   1   1   12
21                     1         1   1           2       1     1 7
22 1   1   1     1 2                       1                 1 1 9
23           1 1   1           1   1                   1   1     7
24 1                         1                       1 2 1 1     7
25             1       1         1     1 1                   1 1 7
26   1       1   1                           1       1 1     2   8
27 1   1       1   1       1               2   1 1     3         12
28                 1                                       1     2
29       2           1   1   2   1   1     1 1           1     1 12
30 1           1   1   1             1       2 1 3 1 1 1   2     16
31         2             1       1       2         1   1   1     9
32 1     1   1         1     1         1     1     1           2 10
33   1       1     1               1   1           2 1 1         9
34   1   1   1 1   1   1   1 1     1             2   1           12
35                   1         1   2 1     1 1         1       1 9
36       1 1     1 3 1   1           1                           9
37   1                     1   1       1                         4
38       1       1                                 1             3
39       2 2                 1           1     1       1       2 10
40                         1                 1       2   1       5
41             1           1     1               1               4
42       1                   1                                 1 3
43   1       1   1     1         1       1             2         8
44       1     1     1         1   1             2               7
45       1     1 1         1 1 1             1   1       1 1     10
46 1     1     1     1 1 2 1                     1 1     1     1 12
47     1         1   1       1     1   1           2 1         1 10
48       2   1           1     1                       1 1     1 8
49     1       1       1 1     1 2                       1 1     9
50       1 1     1   1 1               1 1     1             1   9
51             1         1           1                           3
52 1 1 2     1         1   1                                     7
53               2       1                     1 2               6
54   1     1     1       1 1     1 1 1                           8
55 1 1     1     1   1   1             1   1           1         9
56 1                                     2                 1   1 5
57     1                                   1         1   1 2     6
58     1       1         1       1 1 1     1       1     1       9
59 1             1     1               1   1             2   1   8
60         1           1   1         1   1 1   1     1         1 9
61     1           1   1                   1 1       1           6
62         1 3     2   1   1                   1 1       1       11
63   1       1               1     1   2 1             1         8
64   1     1 2         2                   1   1             1   9
65 1                         2       1             1         1   6
66 1         2 1 1   1   2               1 1   1       1   1   1 14
67   1     1 1 2   1                           1         1       8
68   2 1           1                               1             5
69     1                                     1       1 1     1   5
70 1 1   1 1 1 1           1   2 1 2 1 1                     1   15
71       1 2                 1   2                             1 7
72       1     1                   1   2   1       1 1           8
73   2     1     1                 1 1   2 1 2 1   1     1       14
74 1             1       1           1 2   2     1     1 1 2 1   14
75 1     1     1   1         1         1       1       1   1     9
76         1               2 1 2   1 1   2 1   1     1     1     14
77 2       1 1       1                                       1   6
78 1         1         1         1   1       1           1 1 1   9
79   1   1   1   1 1   1 1 1 1 1 1 1       1         1   1 1   1 17
80       2 1   1 1               1 1   1   1     1               10
81     1       1                       1   1   1   2             7
82                     2 1   2   1     1     1   1 1           1 11
83     2                       1             2 1           1     7
84   1           1             1 1       1       1 1       1     8
85             1   1 1     2     2             2                 9
86         1         1             2   2   1   2             1   10
87           1 1       1       1 1           1                 1 7
88     1         1           1     1       1             1       6
89     1             1           1 1             1 1             6
90           1     1 1   1   1 1     1   1               1       9
91                         1 1 1                     2           5
92   1                               1   1         1     2       6
93 2 1               1 1       1   1   1 1         1     2   1 1 14
94     2 1 1       2       2 1   1   1 1       1             1   14
95   1                             1   1 2   1   1           2 1 10
96 1                     2 1     1     1   1 2       4         1 14
97     1       1                                 1     1         4
98 1             1 1           1     2                     1 1   8
99     1             1     1       1         1 1               1 7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...