THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
18
-
10
19
-
10
20
-
10
21
-
10
22
-
10
23
-
10
24
-
10
25
-
10
26
-
10
27
-
10
28
-
10
29
-
10
30
-
10
Tổng
00 1         1   1           1         1     2       1 1 3       12
01           1         1 2       1         1     2         1     9
02 1       1       1       2                   2 2               9
03 2 1     1   1         1       1 2 1             1             11
04           1     1   1   1       1 1           1 1     1       9
05   1             1   2 1               1     1 1           1   9
06   1                   2 1         1   1   1       1     1     9
07       2 1   1 1                     1           2     1 1     10
08       1           1       1       1   2         1         2   9
09   1 1 1         1   1 1   1   1                 1 1 1 1     1 13
10     1         1       2 1   1         1   2   1     1         11
11           1     1   1 1       1       1           1 1         8
12   1 1           1   1       1 1       1 1   1 1               10
13     1   1 1             1   2     1 1   1                 1 2 12
14   1   1   1     1                       1         1     1     7
15                 1                 1                 1         3
16       1       1           1 2     1 2 1   1 1               1 12
17             1   1                       1     1 2             6
18 1   1       1     1   1                           1 1       1 8
19     1           1         1 1 1   1     1   1     1       1   10
20                   1   1   1         1   2 1                   7
21   1 2     1                   1 1 3       1       1     1   1 13
22                   1   1 1               1       1 1 1 2       9
23         1 1 1         1 2     1                           1   8
24               1   1 1   1       1       1   1           1 1   9
25     1 1                 1     1 1   1           2 2         1 11
26 1       1             1   1       1         1 1               7
27   1     1               1 1               1                   5
28     1 1       1               1           1 1 1     1 1       9
29   1   1   1 1   1           1   1             1   1       1   10
30                 1           1   1     1 1   1       1         7
31           1   1 1 1     1 1                     1           1 8
32         1 1       1         1       2     1   2 1         1   11
33     1         1           1   1       1     2                 7
34 1             1     3   1                         1 1         8
35 1     1       1                     1       1   1             6
36       2     1                 1       1       1 1 1     1     9
37     1         1 2   1                   1           1 1   1   9
38               1               1   1     1                 1 1 6
39 1           1 1           1     1             1             1 7
40 1     2     1           1         1             1         1   8
41   1   1 1   1   2               1         1           1 1     10
42     1   1           1   1                   1       1         6
43                 2   1                       1         1     1 6
44     1     1   1 1     1               1       1       1   1 1 10
45   1   1   1           1         1           1 1   1 3 1       12
46     1                         1           2             1 1   6
47   1 1 1           1           1 1     1 1           1 1     2 12
48           1                   1       1         1     1 1   1 7
49         1                     1 1   3 1 1                   1 9
50 1   1 1     1     2 1 1     1   1   1                       1 12
51 2                     1     1     1                     1   1 7
52 2 1     3                 1   1   1     1     1   1 1         13
53 1       1 1 1                       1 1                 1     7
54       1 1               1     1           1   1         2     8
55           1   1       2     1   1 1 1 1   1 1           1     12
56             2             1               2   1   1     1     8
57 1 1                       2             1       1             6
58                         1 1 1       1                         4
59 1         2       2                                 1   1     7
60   1     1 1       1 1           1   1     1         1 1   1   11
61   1             1               1 1   1 1       2       1     9
62   1       1         1                         1   2 1 1       8
63     1               2     1 1 1 2       1 1       1       1   12
64   1         1     1     1           3                 1       8
65           1               1 1                       1       2 6
66 1             1   1   1       1     1                       1 7
67                 1               1 2       1 1                 6
68   1     1       1               1   2       1     1   2 1 1   12
69   1     2     1             1           1   1         2     1 10
70     1       1 1 1   1       1                   1       1     8
71       1           1     1 1   1 1               1 1 1         9
72             1     1 2       1     1   1             1   1   1 10
73 1 1   1   1   2     1     1                               1   9
74     2               2     1   1       1 1       1             9
75           1 1         1   1     1     1   1 1     1   1       10
76         1         1         1         1       1   1 2         8
77 1                 1         1 1         1     1           2   8
78   1   1       1                           1             2     6
79   1           1                         1                     3
80             1 1                                         1     3
81         1   1     2       1 1       1       1                 8
82                       1 2 1 1     1     1                     7
83               1 1       1     1   1                     1 1   7
84 1           1     1 1     1       1 1 1 1     1   1   1       12
85 1       1   1     2           1                               6
86 1             1             1   1       1   1             2   8
87                                             1         1 1 2   5
88                                 1         1     1           1 4
89   1 2 1                   2     1       1   1   1         1 1 12
90 1 1 1   1                       1     1       1             2 9
91     1 1 1   1     1         1     1                           7
92           1         1   2                 1             1     6
93 1           1 1             1         1   1 1             1   8
94       1     1         1     1                 1               5
95       1   1   1 1 1           1                     1         7
96   1     1   1         1                   1     1     1       7
97     1                   1         1 1       1                 5
98 1   1 1 1             1               1           2 1         9
99   1       2 1   1 1     1         1   1         1             10


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...