THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
20
-
9
21
-
9
22
-
9
23
-
9
24
-
9
25
-
9
26
-
9
27
-
9
28
-
9
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
18
-
10
19
-
10
20
-
10
Tổng
00                     1         1   1           1         1     5
01       1 1       1 1           1         1 2       1         1 10
02         1 1         1       1       1       2                 7
03 1                 1 2 1     1   1         1       1 2 1       12
04               1               1     1   1   1       1 1       7
05                       1             1   2 1               1   6
06     1     1 1         1                   2 1         1   1   9
07       1 1 1 1 1           2 1   1 1                     1     11
08     1     1               1           1       1       1   2   8
09 1             1 1     1 1 1         1   1 1   1   1           11
10 1         2     1       1         1       2 1   1         1   11
11             2 1 1             1     1   1 1       1       1   10
12           1   1   2   1 1           1   1       1 1       1 1 12
13         1       1 1     1   1 1             1   2     1 1   1 12
14 1 1           1 1     1   1   1     1                       1 9
15 1 1       1       1                 1                 1       6
16   1 1                     1       1           1 2     1 2 1   11
17   1     1                       1   1                       1 5
18     1       2 1 1   1   1       1     1   1                   10
19         1   1     1     1           1         1 1 1   1     1 10
20       1       1   1                   1   1   1         1   2 9
21     3 2         2     1 2     1                   1 1 3       16
22 2       1   1                         1   1 1               1 8
23 2           3               1 1 1         1 2     1           12
24                 1 1               1   1 1   1       1       1 8
25   1           1         1 1                 1     1 1   1     8
26 1 1           1   1 1       1             1   1       1       9
27               1       1     1               1 1               5
28           1 1     1     1 1       1               1           7
29     2 1     1 1       1   1   1 1   1           1   1         12
30     1 1                             1           1   1     1 1 7
31     2           1             1   1 1 1     1 1               9
32   1                         1 1       1         1       2     7
33         1               1         1           1   1       1   6
34   1 1 1       1     1             1     3   1                 10
35     1   1 1         1     1       1                     1     7
36     1 1           1       2     1                 1       1   8
37   1       1       2     1         1 2   1                   1 10
38   2     1                         1               1   1     1 7
39   1     1 1 1   1   1           1 1           1     1         10
40       1   1         1     2     1           1         1       8
41     1           1     1   1 1   1   2               1         9
42 1 2       1             1   1           1   1                 8
43 2 1           1                     2   1                     7
44       1                 1     1   1 1     1               1   7
45         1             1   1   1           1         1         6
46                         1                         1           2
47 1         1   1   1   1 1 1           1           1 1     1 1 12
48       1   1 1                 1                   1       1   6
49 1           1 1             1                     1 1   3 1 1 11
50         1           1   1 1     1     2 1 1     1   1   1     12
51   1   1 1     1     2                     1     1     1       9
52 1   1       1 1     2 1     3                 1   1   1     1 14
53       1 1           1       1 1 1                       1 1   8
54               1           1 1               1     1           5
55   1             2             1   1       2     1   1 1 1 1   12
56 2     2           1             2             1               8
57   1 1   1   1     1 1 1                       2             1 10
58       1   2                                 1 1 1       1     7
59                 1 1 1         2       2                       7
60                       1     1 1       1 1           1   1     7
61                       1             1               1 1   1 1 6
62                       1       1         1                     3
63                   1     1               2     1 1 1 2       1 10
64         1       1     1         1     1     1           3     9
65 1 1           1 1             1               1 1             7
66   1 1             1 1             1   1   1       1     1     9
67                                     1               1 2       4
68 1         1           1     1       1               1   2     8
69         1             1     2     1             1           1 7
70 1           1   1       1       1 1 1   1       1             9
71   1   1         2 1       1           1     1 1   1 1         11
72             1                   1     1 2       1     1   1   8
73     1 1 1 1       1 1 1   1   1   2     1     1               13
74 1           1           2               2     1   1       1 1 10
75 1 1         1                 1 1         1   1     1     1   9
76 1     1       1   1         1         1         1         1   8
77 1                   1                 1         1 1         1 6
78 1       1   1         1   1       1                           6
79       1   1           1           1                         1 5
80   1       1       1             1 1                           5
81   1       1 1   1           1   1     2       1 1       1     11
82       1         1                         1 2 1 1     1     1 9
83         2 1                       1 1       1     1   1       8
84                     1           1     1 1     1       1 1 1 1 9
85   1 2   1           1       1   1     2           1           10
86       1       1 1   1             1             1   1       1 8
87           1     1                                             2
88   1     1                                           1         3
89     1 2 1       1     1 2 1                   2     1       1 13
90     1         1   2 1 1 1   1                       1     1   10
91   1                     1 1 1   1     1         1     1       8
92                               1         1   2                 4
93           2 1 1     1           1 1             1         1   9
94       1     1 1           1     1         1     1             7
95                           1   1   1 1 1           1           6
96     2       1   1     1     1   1         1                   8
97         1     1         1                   1         1 1     6
98                   1 1   1 1 1             1               1   7
99 1   1 1 1     1       1       2 1   1 1     1         1   1   14


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...