THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

  Ngày
\
Cặp số
25
-
7
26
-
7
27
-
7
28
-
7
29
-
7
30
-
7
31
-
7
1
-
8
2
-
8
3
-
8
4
-
8
5
-
8
6
-
8
7
-
8
8
-
8
9
-
8
10
-
8
11
-
8
12
-
8
13
-
8
14
-
8
15
-
8
16
-
8
17
-
8
18
-
8
19
-
8
20
-
8
21
-
8
22
-
8
23
-
8
24
-
8
Tổng
00                   1     1         1     1     1 1 1   1       8
01     1 1                                     2                 4
02   2         1 1         1     1 1 1       1     1       1   1 12
03         1   1     1 1 1 1   1 1         1     1   1     1     12
04 2   2 1   1           1     1         1               1     1 11
05   2                 1   1     1     1   1     3         1     11
06     2 1   1 1               1       2         2           1   11
07   1                       1   1 2     2       1               8
08 1               1 1 1   1 1     1                         3   10
09     1   1 1           1           1     1 1 1 1     1 2       12
10       1 1 1           1 1             1                   1   7
11         1                       1             1         1     4
12 1               1     1     1 1       1 1   1     1   1     2 12
13       1       2     1     1       2 1         1       1   1   11
14     1                 2 1 1                     1 1   1   1   9
15               2         1     1 1         1       1 1         8
16 1         1     1       1           1     1 1       1         8
17     2 1                         2                 2 2   1     10
18                     1           1 1                 1 1       5
19     1   1           1 1   1 1     1                   1   3   11
20     1       2     2           2               1     2     1   11
21       1       1 1   2             1       1                   7
22 1   1 1       3 1               1         1 1                 10
23     1                 1       1     1   1           1         6
24   1     1       1                           1         1       5
25           1   1   1         1 1     1     1         1         8
26       1 1       1                     1       1   2     1   1 9
27   2       1         1 1               1 1 1 1 1 1         1 1 13
28 2     1 1         1                     2                     7
29 1 2     2 1           1   1 1           1   1     1           12
30     1   1                     1                             1 4
31   1 1         1             1 1       1 1           1       1 9
32     1             1             1 1     1       1   1     1   8
33                 1   1       1         1       1 1       1 2 1 10
34 1               1 1                 1                         4
35 2   1   1           1         1   1     1         1 1   1     11
36     1   2 1     1       1       1                     1       8
37     1 1   1     1 2               1       1       1         2 11
38           1         1 1   1                   1     1         6
39           1 2           1   1                       1     1   7
40           1 1 1           1               1   1 1     1       8
41 1     1                 1 1   1   2       1       1 1   1     11
42 2           1 2                 3 1               1           10
43             2         1 1                     1   1         1 7
44   1   1 1   1       1     1 1         1 1                     9
45   1   1     1 1                     1 1   2 1             1   10
46       1 1           1 1                   1                   5
47             1         1   1 1   1 1                     2     8
48       1     1               1                                 3
49       1 1 1 1               1       1       1         1       8
50     1                     1 2         2 1           1       1 9
51         1     1   1               3                     1 1 1 9
52   1 1             1 1         1               1       1       7
53 1 2           1   1 1     2         1     2 1           1     13
54             1 1           1     1   2 1     2   1             10
55                   1   1     1 1         1   1           1     7
56           1     2 1 1           1   1 2         1   2         12
57 2   1                               1         3             1 8
58         1       2       1     1 1   1       1           2   1 11
59 1   1             1         1   1     1             1         7
60             1       1     1       1             1 1         1 7
61 1 1           1   1         1               1           1 1   8
62         1     1 1 1         1 1       1         2       1 2   12
63                 1           1       1           2         1   6
64   1           1           1                             1     4
65               1 1     1 1     1                 1     1       7
66             1           1                         1           3
67         1                                       2             3
68 1     1   1 2           1   1   1   1     1 1               1 12
69   3   1                         1   2 1       1       1       10
70   1       1 1                         1     1   1 1       1   8
71 1 1   1         1   2       1 1   1       1                   10
72                           1             1 1           1       4
73   1               1           1     1       1   1             6
74           1     1                 1   1 1 1 2 1   1           10
75               1   1 1   1           1           1           1 7
76     1 1         1     4                 3               2   1 13
77   1                       1         1   1       1 1           6
78                     1               1 1                     1 4
79 1   1   2     1 1         1       1 1 1 2 1         1         14
80                 1     1 1     1   1       1         1         7
81 1   1     1         2               1         1   2 1 2 1     13
82         1 2       1   1 1               1             1       8
83                   1     2     2 1 1                     1   1 9
84   1     1       1 1 1                     1     1       1     8
85           1   1 1   1             1           1 1 1   1 1 1 1 12
86           1 1         1   1     1       1 1 1     1           9
87 1     2                     1 1   1   1   1 1   1   1     1   12
88       1       1   1           1 1           1 1 1 1   1       10
89         1 1 1         1 1             1     1         2       9
90 1                 1                   1     1                 4
91         1 1     1     1 1                         1 1   1     8
92                           1 1   1                 1           4
93       1             1                           1           1 4
94                         1 1   1 1 1 1 1   1         1   1     10
95           1 2             1 1                               2 7
96 1                       1 1 1                       1 2       7
97             1                             1     1             3
98     1         1   1   1   1             1             1       7
99   1   2   1     1       1 1                               2 1 10
loading
Đang tải dữ liệu...