THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
22
-
4
23
-
4
24
-
4
25
-
4
26
-
4
27
-
4
28
-
4
29
-
4
30
-
4
1
-
5
2
-
5
3
-
5
4
-
5
5
-
5
6
-
5
7
-
5
8
-
5
9
-
5
10
-
5
11
-
5
12
-
5
13
-
5
14
-
5
15
-
5
16
-
5
17
-
5
18
-
5
19
-
5
20
-
5
21
-
5
22
-
5
Tổng
00   1 1               1 2     1   1 1       1           1 1 1   12
01     1 1               1     1 1       1       1     1         8
02         1       2         1       1               1 1         7
03       1 1   1           1       1             2     1         8
04 1   3     2       1 1         1       1   3 1                 14
05                   1     1 2                 1             1   6
06             1         2     1 1             1       1         7
07   1   1   2 1 1 1             1   1           1     2   1     13
08                                 1   2     1   1 1 1     1     8
09                   1     1                                     2
10   1                 2         1       1   3 1     1 1 1 1     13
11                   1 1             1   1                 1 1 2 8
12         1                 1   1     1         1               5
13 1       2       1                       2 1       1   1       9
14                           1     1     1 1               1   2 7
15   2 1     2   1       1   1     1 1     1             1       12
16 1     1                 2     1 1   1       1     1           9
17     1     1                       1       1     1 2   1       8
18     1   1 1   1   1       2               1     1   1 2       12
19 1   1         1         1 1         1 1       1         1     9
20   1                       1   1 2 1   2           1   1 1 2   13
21 1         1 1   1                   1           1             6
22         1             1     1                     1   2       6
23           1 1   1 1   1                 1           1       1 8
24       2     1   1 1                                           5
25 1 1   1           2     1     1 1                   1 1     2 12
26               2         1                     1 1 1       1 2 9
27     1 1             1     1     1     1       1 1             8
28 1 1                                           1           1   4
29 1         2   1 1             2         1           1   1     10
30       2 1             1     1             1         1         7
31                   1   2                             1         4
32 1           1 1     1   1                   1                 6
33 1               1           1 1     2       2       1         9
34 1               1 1                     1 1         1       1 7
35           1               1     1       1 1 1   1 1 1         9
36     1     1   1                               1     1         5
37                   1         1                                 2
38   1         1 2       2   2   1         1 1 2 1 1         1   16
39       1 1 1     1 2         1     1 1                     1   10
40           1   3   2     1   1     1   1           1 1 1     1 14
41       1       1     2     1   1   1 1 1         1       1 1   12
42   1 2       1                   1               2 1 1 1     2 12
43             1       1         1 1           1   1             6
44       1         1         1       1   2   1   1         2     10
45                 1   2   1     2 1           1   1         1   10
46         1                     1 1     1 1           1         6
47                     1                   1 1           1       4
48           1 1                 1                 1         1   5
49 1     1 1         1 1   2           1 1     1 1 1         1   13
50     1   1           1 1           1     1 1   1   1   1       10
51   4                 1 1 1 2 1           1 1     1   1   2     16
52       1 1       1     1           1   1   1   1             1 9
53   1 1 1                     2 1 1                   1         8
54                     1 2       1       1         1         1   7
55   1   1   1                       1   1                       5
56 1 1                     1               2 1 1           1     8
57         1     1       1                     1     1           5
58 1         1               1 1         1         1         2   8
59   1             1   1     1                                   4
60 1 1                     1                     1               4
61     1   2 1       1   1 1                     1   1     1     10
62                 1       1               1         1 1         5
63 1   1         1 1           1   1     1     1 1       1 2     12
64               1   1       1 1     1         1   1     1       8
65         1     1     1 1 2                     1 1             8
66                                           1     1   1         3
67       1             1 1                 1             1       5
68       1 1   1 1         1           1             1           7
69       1       1                     1       1         1       5
70 2     1     2   1     1 1       1     1 1         1           12
71     3       1 1     1     1   1       1 1         1       1   12
72 1 1 1             1               2     1     1         1     9
73   1     1   1 1                 1         1   2   1         1 10
74       1                     1 1   1 1           1       1     7
75       1     1   2           1       1   1   1         2 2   1 13
76   1   1 1 1     1 2 1     1     1 1                     1 1 1 14
77           2 1       1 1                           1       1 1 8
78     1               2       3         1               1     1 9
79 1 1                     1                         1         1 5
80             1   1     1             1                     1 2 7
81         1 1   1             1   1   1 1   1     2       1     11
82 1   1   2       1                                 1   1 1     8
83               1 1     1 2     2             2               1 10
84                                       1     1             2   4
85                     1   1       1       1     1   1   1       7
86 1     1   1                   1               1 1           1 7
87     1       1 1                   1 1         1       1     1 8
88   2   1   1                 1   1       1 1                   8
89 1       1 1     1 1 1     1         1   1   1       1     1   12
90                   1         1     1 1   1       1   1     1   8
91 1                               2     2             1   1     7
92 1 1   1       1 1                 1     1 1                   8
93         1   1             1     1 1         1         1   2   9
94   1         1     2   1   1         1                 1   1   9
95     1                       2 1 1 1         1   1             8
96 1   1       1           1         2 1                       1 8
97         1   1   1 1       1 1             1 1     2     1     11
98 1           1               1       3                       1 7
99     1   1   2                     1 2   1     1               9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...