THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

  Ngày
\
Cặp số
7
-
1
8
-
1
9
-
1
10
-
1
11
-
1
12
-
1
13
-
1
14
-
1
15
-
1
16
-
1
17
-
1
18
-
1
19
-
1
20
-
1
21
-
1
22
-
1
23
-
1
24
-
1
25
-
1
26
-
1
27
-
1
28
-
1
29
-
1
30
-
1
31
-
1
1
-
2
2
-
2
3
-
2
4
-
2
5
-
2
6
-
2
Tổng
00 1     1         1     1   1                         1         6
01   1           1         1   1   1   1   1             1       8
02           1 1                 2   1         1 1               7
03 4                 1   2 1     1 1     1 2 1       1           15
04     1   1           1   1         1 1 1             1     1 1 10
05   1       1                     1     1       1           1   6
06           2   1   1   1       1         1 1             1     9
07 1     1                 1             1 1     3 1   1 1       11
08 1                 1   2       1           1   1         1     8
09             1         1 1       1   1     1       1         1 8
10 1 1         1     1 1   1   1     1     1       1             10
11               1             1       1       1   1             5
12 1         1     1                 1     2                     6
13             1 1                                     3     2   7
14         2 1     2   1       1 1                 1   2         11
15 1     1           1           1                 1       1     6
16   1 1                 1               1       1               5
17       1 1       1   1 1 1       1                 1           8
18   1 1   1   1   1     1 1                           1 1       9
19   1       1     1   1     1       1     1   1     1     1     10
20         1                   1       2         1   1 1         7
21               1 1     1 1       1         1 1                 7
22   1 1 1   1   1       1                 1                 1   8
23   1         1     1   1           1           1   1     1     8
24     1   2             1       1       1   1 3             1   11
25                     1     1   1           1     1       1   1 7
26 1       1       1         1         1     1                   6
27 1                           1           1                   1 4
28 1         1       1     2   1     1     1 1   1   1 1   1     13
29       1             2     1 1     1   1   2 1   2           2 14
30   2                           1     1                         4
31             1 1             2   1 1     1   1 1 1   1     1   12
32   1     1 1     1   2     1           2               1     1 11
33         2                 1       1 1   2 1         1 1     1 11
34 1             1 1   1 1 1   2     1                   3       12
35       1     1     2               1   2                       7
36   1 1 1 1         2           1     1             1 1 1 1     12
37   1 1     1 1             1                         1     1   7
38     1                   1           1 1     1   1 1       1 3 11
39   1     1           1 1                 1     1 1 1 1 1 1     11
40             1 1   1       2         1                     1   7
41 1           1 1     1     1   2                   1           8
42     1               2                               1         4
43   1       1               1                         1         4
44 1     1 1     1         1 1                       1   1 1     9
45   1       1                   2           1               1   6
46         1     1   1             1                           1 5
47     1   1         1   1                 1     1           1   7
48   1         1                     1     1   1                 5
49                 2     1           1 1 1                     1 7
50     1     1               1     1 2     1       1   1   1   2 12
51           1                 1 1   1       2     1             7
52     1       1 3     1       2     1   1 1 1   2   2     1 1   18
53   1           2     2     1       1 2             1           10
54   1   1   1             1 1 1       1       2     1           10
55                           1 1                 1     1 1 1     6
56     1 1     1   2     1                   1   1       1     2 11
57                   1           1               1     1         4
58             2                             1   1         1     5
59 1         1 1       1       1                 2     1   1   1 10
60 1             1           1             1             1     1 6
61 1   1         1       1       2             1   4         1   12
62     1 2                     2             1 1     1   1       9
63                     1         1           2       1           5
64 1   1     1     1 1 1           1       1     1         1   2 12
65 1                                   1       1               1 4
66 1     3     1 1                       1 1   1 1           1   11
67     1                   1       2     1               1 1     7
68 1       1       1       1           2         1       2       9
69         1                           2                   1     4
70                     1   1 1 1 1                 1     1       7
71 1   1     1                   1     1     1     2 1 1         10
72       1 1         1     1 1                 1       1   1     8
73           1 1   1             1               1         2 1   8
74     1             1             1               1     1   1 1 7
75           1       1                   1               1   1   5
76   1     1 1     1       1           1                   1     7
77   1   2 1   1 1 1     1         1             1   1 1     2   14
78     1             2         1           1 1     1         1   8
79 1         1     1 2           1       1     1           1     9
80   1   1           1 1     3     1           1   1 1     1 1   13
81   1   1     1       2 1         1 1   1     1             1   11
82               1             1   1 1       1                   5
83     1       1                   2 1     1           1     1   8
84     1 2 1     1 1   1 1           1   1         1       1   1 13
85   1                   1 1   1       1 1       1               7
86           1   1           1 2             1 1             1   8
87         1         1   1       1   1             1 1           7
88 2   1       1             1     1     1     1       1   1 1   11
89     1     1 2   1 1     1 1     1 1               1   1       12
90     1   1   1       1           1           2     1           8
91       1 1       1       2                                     5
92                         1       2       2 1 2     1     1   1 11
93   1   1       2       1         1     1               2   1   10
94     1 1   1     1       2   1 2 1 1 1                 1     1 14
95     1 1         1         1           1               1       6
96   2               1                               1           4
97               1                   1 1 1                     1 5
98         1   1         1             1 1         2     1       8
99           1     1               1     1   1       1           6
loading
Đang tải dữ liệu...