THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
1
-
8
2
-
8
3
-
8
4
-
8
5
-
8
6
-
8
7
-
8
8
-
8
9
-
8
10
-
8
11
-
8
12
-
8
13
-
8
14
-
8
15
-
8
16
-
8
17
-
8
18
-
8
19
-
8
20
-
8
21
-
8
22
-
8
23
-
8
24
-
8
25
-
8
26
-
8
27
-
8
28
-
8
29
-
8
30
-
8
31
-
8
Tổng
00     1   1 1 1   1 1 1   1         1       2 1                 12
01   1       1   2           1   1   2               1           9
02     1   1           1                                       1 4
03   1     1                 1 1     1               1 1       1 8
04 1 1 1           1       1                     2 1   1 1       10
05 1     2         1   2 1 1         1       1       1   1     1 13
06 1     1                 1         1 1   1 1                   7
07     1         1 1 1       1     1                 2   2 1     11
08       1         1   2 1 1           1           1           2 10
09                       2         1 1     1         1 1         7
10 1           1   1     1   1 1       1 1             1         9
11           1 1 1   2   1                                   1   7
12     1     2 1       1   1       1                   1 2       10
13   1 1       1             1 1 1 1     1     1         1       10
14   2         2   1             1     1     1 1                 9
15         1       1 1         2   1       2     1           1 1 11
16                         1         1   1   1   2           1   7
17           1 1     1 1         1 1     1               1       8
18                                     1   1   1 1           1 1 6
19   1   1                   1 1       1           2     1     1 9
20             1 1           1         2 1 1 1 1     1           10
21                   1         1 1   1                       1   5
22     1   1 1         2 1     1     2               2 1 1     1 14
23     1 1       1 1 1     1             1         2             9
24     1   2 1   1 1                     2             1   1 1   11
25       2       1 1       1                   2           1   1 9
26 1         1     2     1     1                   1       1 1   9
27     1   1     1                 1   1                         5
28                             1 1           1         1         4
29     1       1 1                         1 1   1           1   7
30 1       1               1 1   1   1                     1 1   8
31           1   1           1 1   1   1   1                   1 8
32 1       1   1             1         1         1       1   1   8
33       1 1     1 1                               1   2 1       8
34                               1         1   1                 3
35   1 1 1         1 1 1             1 1 1     1   1   1         12
36                 1     1   1   1               1     1     1   7
37             1             1   1               1     1         5
38 1               1 2             1       1   2 1           1   10
39 1                   1         1             1   2         2   8
40     1       1                   1   1       1 1 2 1 1   2     12
41                                   1     1     1 1             4
42 1 1       1       1               1     1         1     2     9
43 2 1       1 1       1       1           1           1     2 1 12
44   2     1           1       1   2     1   1 1           1   1 12
45                       1 1     1 1   1             1 1 1       8
46               1       2 1       1 2               1           8
47       1 1         1   1       1           1 1         1       8
48                   1 1 1       2   1       1 1               1 9
49     1   1   1       1 1   2 1 1   1       1       1   1 1     14
50   1 1 1                 1         1           1     1 2   2   11
51                           2 1                   1       1     5
52 1     1         1           1   1               1             6
53     1       1     1   1   1     1           1   1 1 2       2 13
54                     1               2 3                 1   1 8
55         1   1                 1   1 1           1             6
56           1             1     1         1       1     1   1   7
57 1         1         1   1   1 1                     1         7
58   1                           1       2   1 1       1 1       8
59         1             1                 1                   1 4
60   1   1     1                       1   1     1             1 7
61   1   1 1     2           1             1   1 1     1       2 12
62                                       1   1   1   3     1 1   8
63             1 1   1             1     1                       5
64     1     1   1         1       1                 1           6
65 1           1     1         1 1   1             1             7
66     1     1         1             1   1                   1   6
67 1   1 1   2       1   1 1                 1   1 1             11
68   1   1 1               1 1               1 1         1       8
69         1   1                                         1       3
70                 1   1       1       1         2         1     7
71 2   1 1           1   1         2   1   1     1   2           13
72 1     1   1       1     1 2         1 1                 1     10
73   1     1 2         1 1         1       1                     8
74                             1           1 1   1   1 1         6
75     1   1     1       1 1           1     1     1       1 1   10
76   1               1   1 1       1   1                   2     8
77       1 2   1 1           1       1       1         1   1     10
78           1 1   1   1   1             1     1     1           8
79 1   1   1   1   1 2 1   1             1 1 1   1 1             14
80       1                 1           1     1 1             1   6
81 1 1     1     1           1   1           1 1           1   1 10
82       1     1   1     1       1 1   1   1   1     1           10
83               2       1     1         1       1   1           7
84   1                 1     1 1   2 1 1   1   1     1           11
85   1                     1       1 1                     1     5
86 1   1         2 2   2 1       1   1     1                     12
87           1                               2       1   1       5
88 2 1   1   1 1     1   2                   1 1 1 1   1 1     1 16
89           1     1       1   1           1             1   2   8
90 1     1     1     1     1   1 1       1 1   1 1         2     13
91     1 1                                         1       1 1 2 7
92   1                       1 1         1 1           1         6
93         1 1     1   1       1                         2       7
94   1                           1     1                         3
95 1 1 1   1         1       1 1 1                         1     9
96                 1                     2   1   1 1             6
97           1       1             1     1         1           1 6
98 1 1 1 2       2           1                           1       9
99     1         1                                     1   1 1 1 6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...