THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
25
-
3
26
-
3
27
-
3
28
-
3
29
-
3
30
-
3
31
-
3
1
-
4
2
-
4
3
-
4
4
-
4
5
-
4
6
-
4
7
-
4
8
-
4
9
-
4
10
-
4
11
-
4
12
-
4
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
18
-
4
19
-
4
20
-
4
21
-
4
22
-
4
23
-
4
24
-
4
Tổng
00               3   1 1     2 1   2       2       1   1     1 1 16
01             1   1     1 1         1 1   2     1 1 1         1 12
02       1             1               1               1         4
03       1           1 1     1       1   1             1         7
04 1           1     1     1     2 2 1       1             1   3 14
05         1 1 1 1     1 2     1             1         1         10
06             2   2 1           2 1   2                 1       11
07   1       1           1                       1   3       1   8
08     1   1           1       1         1 1         1   1       8
09             1 1                 1           1     1           5
10   1     1         1     1         1 1             1 1 1   1   10
11 1                             1 1 1 1               1         6
12     1         1       1           1     1           1         6
13 1     1   1                     1     1 1   1 1         1     9
14       1                   1         1   1     1               5
15       1 1                       1     1 1 1               2 1 9
16       1 1   1 1             1               1 1 1       1     9
17 2 3                 2                 2         1           1 11
18               1   1           1   1                         1 5
19         2         1         1               1       1   1   1 8
20 1   1   1                   1 1                   1 1     1   8
21     1     1         1   1     1           1     1       1     8
22         1 1             1 1                     1             5
23   1   1     1 2                     1     1 1         1       9
24 1 2 1 1         1       1           3     1 1   2 1           15
25         1 1   2             1   1 2 1                   1 1   11
26 1 1     2           1                     1       2 1 1       10
27   3             2 1 3       1   1 1           1 1   1       1 16
28       1                                             1 1 1 1   5
29     1     1     1 1         1       1           1 1     1     9
30 1 1   2         1   1 1   1   1             1   1     1       12
31   1   1                 1       1 1   2           2           9
32           2         1                                 1 1     5
33 1 1             1       1 1   1         1 2 1   1     1 1     13
34 1           1   1   1 1         1 1                   1 1     9
35   1       1       1 1 2     1               1                 8
36                     1 1 1         1         1               1 6
37               1 1       1             1   1   1 2             8
38                                     1 1   1               1   4
39   1       2   1       2       1   1                 1 1       10
40 2   1               2         1       2             1         9
41                   1       1               1   1               4
42           1             1                 1 1     1       1 2 8
43   2         1     1             1 1   2   1                   9
44                                 1             2 1     1       5
45     1 1       2 1         1     1     2   1     1     1       12
46     1     1           1             1       3 1               8
47 1         1     1       1 2           1       1               8
48   1 1     1     1     1   1 1 1               3 2   1         14
49     1 1           3   2       1                         1     9
50         1   1             1                       1         1 5
51                         2             1 1   1             4   9
52                   1       1     1   1 1         2             7
53                 1     1     1 1         1   1 2   1   1   1 1 12
54                             2 1                               3
55   1                 1             1       1     1   1     1   7
56       1   1   1     1     2   1         1           1   1 1   11
57 1   1 2             1 1 1     1       1                       9
58     1         1 1   1               1   1   1   1   1   1     10
59     2   1       1     1   1 1 1           1           1   1   11
60 1         1 1       1 1                   1   1   1     1 1   10
61 1                 1                             1     1     1 5
62     1       1       1           1 1   1 1   2                 9
63   1               2             1 1 1       1     1   1 1   1 11
64         1               1 1 1   1       1 1                   7
65         1   1   1 1                 1     1     1 1           8
66   1   1   1   1         2   1             1 1       1         10
67     1             1     2           2       1 1       1       9
68                         1       1       1             1       4
69 1 1     1           1 1                     1         1       7
70         1   1     1                           1         2     6
71           1           1                             1       3 6
72 1           1                   1                 1     1 1 1 7
73     1       1           1                 1 1             1   6
74   1 1 2 1                     1 2     1       1               10
75   1   1               2     2 1   1     1             2       11
76 1     1     1             1     1                 1       1   7
77         1     1             1       1                         4
78     1 1 1     1 1             1   1             1     1     1 10
79 1   1 1   1     1       1     1         1           2   1 1   12
80                 1         1           1 1             1       5
81             3       1               1   2 2                   9
82           1     1                                       1   1 4
83       1                     2 1   3           1               8
84       1         1 1         1       1 1 1                     7
85             1 1 1       1     1   1     1 1                   8
86         1   1         1       2     1     2 1     1   1 1     12
87           1                 1   1 1                         1 5
88     1         1       1             1         1           2   7
89                           1     1             1       1 1     5
90     1                   1 2           1           1 1 1       8
91 2             1 2                 2     2           1   1     11
92     2           1 1       1                             1 1   7
93     2   1 1 1             2           1       1               9
94         1               1               1       1 1 1     1   7
95         2 1 1     2     1   1         1       1   1 1       1 13
96 4         1   1                     1       1 1 1   1   1   1 13
97   1         1             1 1                                 4
98       1 1   1 1       1     1                     1     1     8
99           1   1   1                         1               1 5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...