XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
27
-
3
28
-
3
29
-
3
30
-
3
31
-
3
1
-
4
2
-
4
3
-
4
4
-
4
5
-
4
6
-
4
7
-
4
8
-
4
9
-
4
10
-
4
11
-
4
12
-
4
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
18
-
4
19
-
4
20
-
4
21
-
4
22
-
4
23
-
4
24
-
4
25
-
4
26
-
4
Tổng
00     2 1           2           1   1                 1         8
01       1             2   1 1       2     1 1                   9
02         1                 1         1 1 1 1     1             7
03 1   1 1       2       1                     1                 7
04         1   1                             1                   3
05           1                         1                         2
06       1 1                                       1             3
07 1     1       1 1 1         1     1 1     1                   9
08     1   1     2 1     1     1   1         1     1   1     1   12
09   1             1   1                       1                 4
10       1     2   1 2 1     1     2     1         2             13
11       2   1                   1                     1   1   1 7
12 1       2   1             1       1           1 1           2 10
13     1       1   1 1   1               1       2 1 1         1 11
14         1                 1               1 1                 4
15           1         1   1 1     2 2                 1     2   11
16       1                 2     1 1 1       1       1   1 1     10
17           1     1                   1       1             1   5
18 1       1 1   1   1   1       1 1       1 1 1   1     1 1     14
19             1               1                       1     1   4
20   1   1   1                             1             1 1     6
21   1           1       1   1 1           1   2   1   1         10
22 2         1   1       1     1 1     1   1 1 1   1   1     1 1 15
23         1             1   1 2               1 1 1           2 10
24 1     1       1                   1       1             2     7
25                               1   1       1         1 1     2 7
26   1       1     1   1       2                       1         7
27   1             1                   1             2   1 1 1   8
28       1           1 1 2 1 1         1           1     1       10
29 1 1       1         1     2 1     1 1 1   1           1   1 2 15
30       1             1                     1     1 1           5
31 1         1                   1 1 2   1 1 1   1   1 1   3     15
32   2   2                         1   1 1     1         1   2 1 12
33                   1   1             1         1   1         1 6
34                                             2 1   1           4
35     2         1   1     1                 1 2 1               9
36       1         1         1     1           1                 5
37             1                   1               1 1 1     2   7
38     1           1     1 1         1     1 1 1   2 1           11
39         1             1   1 1           1 1 1                 7
40       2     1   1   1 1   1             1 1   1 1     1   1   13
41         1   1     1       1   2   1     1     1 1             10
42   1 1       1           1 1     1                         1   7
43             1   1     1 1 1 1   1           1   1 1           10
44 1   3     1         1   1       1       1     1 2       1 1   14
45 1           2         1 1                     1   1   1 1     9
46       1 1     1   2     1     1 1   1   1             1 1   1 13
47     1 2               1           1 1 1                       7
48               1                     1 1               1       4
49             1                 2           1         2         6
50 2 2 1             1       1     1                         1   9
51   1             1       1   1 1 1     1             1       1 9
52                 1     2     2         2           1 1         9
53               1                 1 1     1         1 2         7
54   1           2     1     1                   1     1   1 1 1 10
55   1       1 1   1 1                 1   1 1 1               1 10
56 1         1 1                   1   1 1         1 1     1     9
57         1             1   1           1 2                   1 7
58 1   1             1                   1 1     1               6
59 1     1                 1     1                         1 1   6
60               1             1 1             1           1     5
61 1       2   1       1 1         1 1 1           1       2     12
62   1 1         1         1   1     1           1           2   9
63               1 1     1 2     1     1         1       2 1   1 12
64   1     1         2     1                 1       1           7
65     1             1           1       1 1 1   1     1         8
66                     1             2     1         1         1 6
67 2 1 1           1 2 1       1   1   1     1       1   1     1 15
68 1   1       1   1   1   1 1         1           1   3       1 13
69   1 1               1             1 1                 1       6
70 1       1 1                         1         1         1     6
71   3       1         1                                 1       6
72                             1   1   1     1 1       1   1     7
73               1             1 1 1                     2       6
74         1   2 1 1   1                 1               1       8
75 1         1                                       1       1   4
76     1 1   2 1 2       2         2       1     1             1 14
77                   1                   1 1       1   1 2       7
78 1                           1     1               1           4
79           1 1                       1   1     1         1 2   8
80 1   1   1 1         1                         1   1   1       8
81   1                 1     1   1           1         1 1       7
82 1           1 1 2 2       1 1               1     1           11
83     1 1 1   1                 2       1   1   1               9
84                   1     1     1       2           1           6
85   1   1     1       2     1 1     1   1 1     1   1   1 1     14
86         1       1       1 1     1         1 2     1         1 10
87         1       1         1       1     1     1           1   7
88   2 1   1 1   1         1   2       1 2                       12
89 1             1         1 1         1 1                       6
90     1 1   1             1   1 2               1               8
91           1         1             1   1 1             1   1   7
92   1             1                       1     1     1   1     6
93     1   1     1 1                                             4
94   1   1         1 1           1             1   1       1 1 1 10
95         2 1 1         1 1           1       1                 8
96           2   1 1   1 1     1         1     1 1   1         1 12
97           1       1 2 1 1     2       1         1 1     1 1   13
98 1   1   1             1 1         1 1               1         8
99             1                   1                     1     1 4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...