THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
28
-
6
29
-
6
30
-
6
1
-
7
2
-
7
3
-
7
4
-
7
5
-
7
6
-
7
7
-
7
8
-
7
9
-
7
10
-
7
11
-
7
12
-
7
13
-
7
14
-
7
15
-
7
16
-
7
17
-
7
18
-
7
19
-
7
20
-
7
21
-
7
22
-
7
23
-
7
24
-
7
25
-
7
26
-
7
27
-
7
28
-
7
Tổng
00                   2 1   1   1   1   1 1         1 2 1   1   1 14
01     1     1       1     1 1 1 1 1   1                     1   10
02 1   1   2   1                   1       1 1   1     1 1     1 12
03     1             1           1     1 1     1               1 7
04           1             1 1                             1   2 6
05                   1 1                             1       1   4
06   2             1           1 1 1       1     1 1 1 1         11
07         1 1                   1     1       1           1     6
08 1               1                   1                       1 4
09               1   1   1   1       1   1 1   1       1     1   10
10             1           2   2           1                   1 7
11 2       3 1             1   1   1 1                           10
12                   1                     1   1 1     1   1 1   7
13     1 1   1   1         1         1       1     1       1     9
14 1           1         1         1   1     1     1             7
15       2 1     1               1     1                 1     1 8
16                 1     1 1             1     2 1 1             8
17 1   1           1         1                 1   1   1         7
18   1             1     1     1         1         1       2   1 9
19   1   2   1                               1           1   1   7
20               1 2 1             1 3 1   1   1   1     1       13
21             1 1     1 1             1             1           6
22       1   1       1             1                         1   5
23       1         1             1         1               1     5
24   1 1   1     1       1 1                   1   2       1   2 12
25           1               2       1             1     1       6
26     1     1     1     1                   1 1                 6
27 1   1       1                                           1     4
28     1 1   1   1           1           1 1                 1   8
29                   1             1                 1     1 1   5
30           1               1   1     1 1             1         6
31   1 1     1   1               1     2 1                       8
32   1 3 1         1                                       1   1 8
33       1 1   1     1                 1 1   1   1               8
34       1 1     2     1 2       2 2 1       1 1             1 1 16
35     1 2       1     1   1       1         2   1 1 1   1       13
36                     2                 1   2     1     1       7
37   1 1               2   1     1 1   1   1 1               1   11
38 1 1       1 1 2           1     1   1                   1 1   11
39                                                         1 1   2
40 2           1 1 1 1       1 1           1         1   1       11
41   1     1     1             1             1 1     1 1         8
42 1 1 1 1     1 1   1   2       1 1         1   1               13
43   1     2 1 2       1         1 1   1   1         1     1 1   14
44     1     1                       1 1           1             5
45                 1   1     1 2 1 1 1           1             1 10
46   2                         1                                 3
47   1   1             1       1               1 1   1 1         8
48   1             1                 1         1   1   2         7
49 1                           1 1   2         2     1           8
50         1   1     1   1 1     1     1     1   2         1     11
51     1 1           1 1                 2 1   1     1           9
52           1   1       1 3 1                 1 1 2             11
53 1       1                     1                     1         4
54             1     1 2   1         1                 1 1 1     9
55   1               1                 1                     1   4
56                                 1   1         1   1       1   5
57                         1 1 1   1   1             1       1   7
58       1                 1 1             1         1       1   6
59         1       1 1     1         1     1 1   1               8
60       1 1             1   1 1   1     2 2 1       1   1       13
61   1                     1   1         1 1 1   1   1   2   1 1 12
62 3 1                         1 2   2   1       2             1 13
63 1 1           1       1       1 1     1   1   1     1 1   1   12
64     1       1         1   1                 1     1 1   1     8
65           1   1   1       2         1 1 1     1             1 10
66                     1                 1                       2
67                           2     1       1           1 1       6
68         2   1             2     1       1           1       1 9
69 1   1   2 1     1 1     3             1             1         12
70             1           1 1 1   1 1             1             7
71 1                   1     1   1     1       1   1 1   1   1   10
72 1 1 1 1       1     1 1                         1   3 2       13
73   1 2 1   1         1         1   2   1                   1   11
74     1         1 1                 1       1       1     1   1 8
75 1       1                             1 1                     4
76           2     1     1 1           1         1   1   1       9
77                 1   1       1   1       1 1   2       1 1     10
78 2 1     1           1 1   1                   1               8
79         1     1 1 1       1           2         1             8
80               1                       1   1 1         1       5
81         1   2   1   1 1           1   1     1           1   1 11
82       2   1 1                 1                       1   1   7
83       1     2               1 1         1       1       1     8
84       1     1     1 2 1     1           1   1             1   10
85               1         1                   1   1           2 6
86     1             1   1     1     1     1     1 1 1           9
87 1     1   1 1     1     1           1     2         2         11
88         1   1 1     1                     1   2     1         8
89     1 1         1               1     1           2     1 1 1 10
90   1       2       2           1         1       1     1   1 1 11
91 1               1     1             1           1   1 1       7
92   1                 1           1             1 1       1 1   7
93               1             1                     1     1 1 1 6
94                 2   1                                 1       4
95       1     1 1   1         1     1                   2       8
96 1 1       1 1               2 1   1     1                   1 10
97 1 1             1     2           1         2           1   1 10
98             1   1                         2 1     1 1         7
99     1   1 1     1     2   1   1   1 1               1 1 1     13


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...