THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
2
-
1
3
-
1
4
-
1
5
-
1
6
-
1
7
-
1
8
-
1
9
-
1
10
-
1
11
-
1
12
-
1
13
-
1
14
-
1
15
-
1
16
-
1
17
-
1
18
-
1
19
-
1
20
-
1
21
-
1
22
-
1
23
-
1
24
-
1
25
-
1
26
-
1
27
-
1
28
-
1
29
-
1
30
-
1
31
-
1
1
-
2
Tổng
00       1             1       1   1 1   2   1     1           1 10
01   1   1     1       1   1 1       1   1                       8
02 2     1   1   2         1                     1 1     1       10
03             2     1         1             2 1     1       1   9
04 1   1   1         1 1   1   1     1   1       1       1   1 1 13
05         1           1 1             1                   2     6
06   1 1         1           1   1 1 1                           7
07                   1       1                 1   1 1   2 1   1 9
08   1       1 1               1         1   1             2     8
09           1 1               1         1             1   1     6
10   1 1             1     1           1             1   1 1     8
11                     2 1       1     1 1   1           2       9
12         1     1                                     1         3
13     1     2         1       1   1                 1           7
14 1 1     1                             1 1   1         1   1 1 9
15                     1               1                 1   1   4
16           1           1           2     1                   1 6
17       1   1         1   1 1     2 1     3     1               12
18 1             1 1 1         1     1         1 1           1   9
19           1 1                       1           2             5
20       1       1 2 1             1           1           1     8
21     1   2     1 1 1   1           1                 1         9
22 2               1     1   2               1 1         2     1 11
23         1                   1 1 1   1     1   2               8
24       2     1         1 1               1         1 1     1 1 10
25 1       1   1     2   1                       2     1     1   10
26                         1   1             1   1 1   1   1 1   8
27     1               1       2       1         1 1           1 8
28     1     1       2       3   1 1         1         1       1 12
29 1     2     1   1   2       1               1     2   1     1 13
30         1           1 1     1   1                   1 1 1     8
31   1   1       3     1   1           2 2     1     1 1 1 1     16
32 1       1                         3   1 1   2 1 1             11
33   1         1   1   1   1     1   2           1               9
34                                     1 1         1   1   1     5
35 1   1 1 2               1                 1           1 2     10
36     1         1 1               1 1                       1 1 7
37   1                             1     1         2   1   1     7
38         1                 1         1   1 1 1           1     7
39 1     1       1 1 1   2     1 1 1         1 1   1             13
40     1   1 1 1             1           2                       7
41                       2                                 1 1   4
42                     1         1         1                     3
43     1             1 1                 1             1 1       6
44   2 1     1 1 1             1       1                   1     9
45       1 1     1                     1     3   1     2       1 11
46   2       1 1                               1     2           7
47 2   1 1               1               1                     1 7
48                                           1 1           2     4
49         1     1     1 1     2 1 1   1                         9
50       1             1                               1     1 1 5
51                           1         2       1             1   5
52         1             1           1           1 1 1           6
53                               1           1     1     2   2 1 8
54 1                 2                       1 1     1           6
55 1 1   1 1                 1         1           1 1         1 9
56   1 1     1             1   1 1     1         1       1 1     10
57               1         1     2     1                     1   6
58                 1 1   1   1     3           1     1   1       10
59 2 1             3         2   1 1       1         1 1         13
60                   1   1     1           2   1                 6
61 1   2 1   1     2 1     1         1       1               1   12
62             1 1       1     1                     1   1       6
63   1     1 1           2 1   1             1       1           9
64   1     1                             1     2 1             1 7
65                       1 2 1             1       1   1     1   8
66         1               1 1   1   2             1 1           8
67 1                                   1         1               3
68 1     2 1 1 1   1   1 1                                 1   1 11
69       1                         1 1     1       1   1         6
70     1         1               2                         1 1   6
71                 1       1     1         1                   2 6
72   1       1 2     1     1         1   1         2 1 1     1   13
73   1   1       1 1     1         1           1                 7
74       2     1                   1   1   1   1 1     1     1   10
75   1         1             1   1   1   1 2             1       9
76           1     1   1 1         2 1   1                       8
77   1 1 1 1   1     1                                       1   7
78           1 2 1 2           1 1     1 1     1 1               12
79     1         1             1 1                   1   1       6
80   1   1 1           2                         1     1 1   1 1 10
81 1         1   1               1       1       1 1 1   1     1 10
82     2     1     1         1                   1               6
83 1   1           1             1                           1 1 6
84               2           1   1           1   1 1   1 1   1   10
85     1     2 1     1 1   1             1   1       1   1       11
86               1 1 2       1       1     2                   1 9
87     1     1   1         1 1     2                   2         9
88       1                 1   1   1     1   1 1 1   1       2   11
89         1 1 1       1   1 2             2                   1 10
90   1               1 1   1           1   1   1 1               8
91     1     1     1   1 1       1     2 1 2 2     1 3           17
92     1       1     2   2         1         1                   8
93 1 1     1     1 1 1       1 1 1   1           1         1     12
94 1                           1     2 1   1 1 1   1   1         10
95   1             1       1   1 1     1       1   1 1     1   1 11
96 1 1 1 1                       1                 1             6
97         1                             1             2         4
98   1       1 1                                   1       2 1   7
99 1           1           2 1     1       1     1             1 9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...