THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

  Ngày
\
Cặp số
22
-
9
23
-
9
24
-
9
25
-
9
26
-
9
27
-
9
28
-
9
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
18
-
10
19
-
10
20
-
10
21
-
10
22
-
10
Tổng
00       1             1 1             1 1     1       1         7
01 1   1   1     1       2     1     1           1     1   2     12
02       1         1     1 1   1       2 1   1               1   10
03 1       1 1                                   1     2       1 7
04 1   1       3     1 1 1           1 1 2             1 1       14
05               1   1   1   1 1             2   1   1   2 1     12
06     1       1       1 1                       1     1         6
07     1           1       1 1     1                 1 1         7
08   1   1   2     1       3                   2             1   11
09 1               1   1   1   1   1           1               1 8
10 1     2           1 1   1   1     1 1   1 1 1     1     1   1 15
11       1 1     1       1     1   1                         1   7
12         1     1                 1   1         1 1 2           8
13 1   1 1       1         1   1                                 6
14   1 1       1     1                         1       3   1     9
15   1         1   2         1   1 1 2                           9
16     2 1   2             2 1   1       1 1                     11
17     1         1 1 1   1       1     2 1         2         1   12
18                   1           1 1 1 1         3     1         9
19           1 1   1 2   1     2         1     1     1           11
20         2     1               1   1                 1 1       7
21         1   1       1 1   1   1     1 1                 1   1 10
22 1 1     1           1 1   1 1                                 7
23   2 1         1         1                                 1   6
24             1                                             1   2
25           1   2 1                                             4
26                 2       1               1     1         1     6
27               1 1     1 1       1                       1     6
28                               2   1             1 1 1     1   7
29   3     1     2   1     1     1           1     1       1     12
30   1 1 1 1 1 1                     1   1     1             1   10
31       1                           1       1 1 1   1           6
32                                       1             1   2     4
33   2   1   1       2       2   1   1               1         1 12
34         1 1                     1       1         1       1   6
35     1   1                 2             2 2 1             2   11
36   1           2     1                             1           5
37 1 1   1               1     1     1           1     1   2 1 1 12
38               1     1 1   1 1   2   1 1 1 1   1 1   1         14
39   1       1                     1     1             1 2       7
40           2               1           1       1 1     1       7
41     2 1   1           1         1 1                           7
42   1     1       1   1                       1 1   1           7
43               1           1       1   1                 1   1 6
44       1     2   1       1 1 1 1         1             1       10
45   1             1                       1               1     4
46       1 1       2       1 1               1         1 2       10
47   1       1           1             1   1       1             6
48 1                                   1       1 1 1   2         7
49     1   1   1         3       1 1 2     1       1 1   2     1 16
50 1       1 1                             2       1   1         7
51 1     1                       1 2           1                 6
52         1 1     1       3 1         1   1   1 1           1   12
53   1   1           1   1     1 1     1     1     1 2   2 1 1   15
54       1               1 1   1             1             1   1 7
55 1   1   1       1       2     1     1 2 1 1       2       1 1 16
56 1         1       1                 1 1                       5
57   1           1             1     1 1         1 1           1 8
58 1       1         1             1 1                   1 1     7
59 1   1       1   1                       2   1         2       9
60     1                         2         1 1                   5
61                     1         1         2   1                 5
62   1             1     1 1   1 2 2 1   1   1 1               1 14
63               1           1 1                 1               4
64       1       2     1           1         1 1 1   2           10
65 1           1               1                 1       1   1   6
66       1 1   1 1   1 1             1 1                         8
67       1             2     1     1       1       1           1 8
68 2   1       1     1       1                   1 1         1   9
69           1               1                     1             3
70                 1         1               2         1 1 1   1 8
71 1   2 1 2   2 1   1     1   1                   1           1 14
72   1     1       1   1       1 1           1                   7
73                                 1     1 1 1 1             2   7
74   1                     1 1   1   1 1         1   1           8
75           1   1     1     1       1                   1 1 1 1 9
76     1             1             1   1   1       1 1           7
77 2   3       1         1           2                         1 10
78                             1                 1     1     1 2 6
79       1                     1 3 1             1     1       1 9
80 1 1         1       2 1             1 1           1       1 1 11
81             1   1 1                         1   1   1 1       7
82 1       1     1 2 1 1               1     1     1         2   12
83           1               1     1           2         2 2     9
84 2       1 1                 1   1   1   1   1           1     10
85     1       2     1   1                   2     2 1           10
86                 1         1           1   2     1       1   1 8
87   1                               1 1   1       1   1   1     7
88     1 1             1   1   1         1                 1     7
89           1   1     1 1               1                       5
90       1           1             1     2         2     1     1 9
91 1         2       1 2       1                     2   1       10
92             1                 1         1                   1 4
93                   1         1     1 1     1 2                 7
94   1   1 1                                 1       1   1 1 1   8
95           2                         1       1     1 1         6
96             1 1     1     1           1     1 1 1           1 9
97 1       1         1             1 1                   1       6
98             1     2 2   1 1   1       1 1                 1   11
99   1   1                                       2           1 2 7
loading
Đang tải dữ liệu...