XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
24
-
5
25
-
5
26
-
5
27
-
5
28
-
5
29
-
5
30
-
5
31
-
5
1
-
6
2
-
6
3
-
6
4
-
6
5
-
6
6
-
6
7
-
6
8
-
6
9
-
6
10
-
6
11
-
6
12
-
6
13
-
6
14
-
6
15
-
6
16
-
6
17
-
6
18
-
6
19
-
6
20
-
6
21
-
6
22
-
6
23
-
6
Tổng
00                   1 1   1             1 1     1         1 1 2 10
01 1       1         1             1     1   1       2           8
02                 1 1         1             1 1 1 1             7
03                             1     1     1           1   1   1 6
04                       1 1 2     1 1       2     1 1 1     1   12
05   1     1 3   1                               1     1         8
06         1         1           1   1   2         1             7
07           1     1               1                   1 1 1     6
08     1 1     1     1   1   1             1       1             8
09 1     1     1                 1                     1     1   6
10     2   1   1       2 1                 1 1 2                 11
11   1         1 1   1   1   1                           1       7
12       1   1 1 2 1 1         1                                 8
13     1       1       1         1           1           1       6
14             1   1   1       1         1       1               6
15       1                                   1           1       3
16                 1   1   1     1       1       1 1             7
17       1                       1 1 1         1         2   1   8
18 1   1 1   1     1 1         1   1   1     1   1               11
19         1 2 1     1     1 2     1             1               10
20             1         1   1                   1         1     5
21   2   1 1 1   1 2     1     1 1     1         1       1       14
22                 1                 1     1   1 1             2 7
23       1 2           1   1     2     1   1                     9
24               2 1             1           1   1   2       1   9
25     1 1       1   1         1 2     1 1   1                   10
26             1                               1 1         1     4
27 1                       1       1       1           1         5
28         1   1           1 1     1   1       1                 7
29   1 1           1           1           1                 1   6
30       1   1 1 1             1   1         1   1           1 1 10
31 1     1               2 1         1 1                       1 8
32                         2                                   1 3
33                     1         1   1         1     1           5
34     1 1                       1   1 1     1       1       1   8
35   1         1     1     1       1           1   1             7
36   1         1 1   1             1   1 1         1   1   1 1   11
37   1 1         1                   1     1         1 1       1 8
38 1   2   1 1   1       1   1 1 1                 1             11
39   1             1 1 1                       1   2   1 1   3 1 13
40       1   1 1       2 1   1 1                 1 2 1           12
41 1                                     1             1         3
42 1           1         1                                     1 4
43 1                   1   1 1             1 2   1               8
44   3                     1                 1         1     1 1 8
45   1                             1 1         1         1   1   6
46 2   1     1             1     2   1                     1     9
47     2         1 1 1     1           1       2   1 1 1         12
48 1 2                 1     1   2 1             1               9
49 1   1 1       1 1           1       1             2   1       10
50           1                       1   1   1           2       6
51                           1         1       1     1 1     1   6
52 2 1     1             1     1   1   1 1 1   1           1     12
53 1   1           1                     1     2     1   1     1 9
54 1     1 1     2     1   1           1 1         1   1         11
55   1       1                       1   1     1       1         6
56   1               1     1           1     1             2     7
57                                           1                   1
58                   1                 1               1 1 1 1   6
59   1       1     1   1     1 1 1                 1             8
60           1       1   1   1         1   1               1   1 8
61         1     1               1                 1     1 1     6
62     1   2   1     1             1     1 1                   1 9
63           1 1         1                     1         1 1     6
64     1   1   1   1       1 1 1 1 1               2           1 12
65 1   1 1               1   2 1       1     1         1         10
66           1                 1 1   1     1 1 1 1     1         9
67     1   1     1     1 1   1       4 1 1                   1 2 15
68       1 1   1 1                                   1 1 2 1 1   10
69       1       1 1                             1   1   1   1   7
70   1   1       1             1 1       1           1   1   1   9
71         1         1             1         1         1         5
72   1         1   2   1 1         1   1     1             2     11
73     2 1 1         1   1         1 1     1   1 1 1 1     1     14
74 1         1         1   1   1     2           1             1 9
75   1   1             1     1     1 1   1                     1 8
76 2           1         1 1 1             1 1   1             1 10
77       1     1               1 1   1         1         1 1 1   9
78     1     1         1       1         1 1       1     2 2 1   12
79   1   1     1                       1   1                     5
80       1 1 1     1 1   1 2     1   1   1   1 1     1 1       1 16
81             1                           2       1 1           5
82 1             1     1     1 1   1       1             2       9
83 1                   1 1       1     1       2   1         1   9
84   1 2   1           1       1   1     2   1 1     1   1   1   14
85 1   1 2   1   1 1 3     1                               1     12
86         1   1 1       1                                 2   1 7
87                     2           1     1         2             6
88                       3     1 1 1     1     1   1 1           10
89                           1 2     1 1   1     2     1       1 10
90           1   1         1 1       1     1 1         2         9
91 1     1 2     1 1 1             1   1           1 1           11
92 1   1                 1   1             2     1           1 1 9
93             1     1   1 2 1                       1           7
94   1                                 1 2                       4
95   1               1         1             1         1     1   6
96   1                               1               1 1   1   2 7
97         2 2     3   1   1 1         1   2     1 1 1     1     17
98               1 1   1           1   1         2       1   1   9
99 1         1                     1   1 1           1 1   1     8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...