THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮCMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC  Ngày
\
Cặp số
23
-
6
24
-
6
25
-
6
26
-
6
27
-
6
28
-
6
29
-
6
30
-
6
1
-
7
2
-
7
3
-
7
4
-
7
5
-
7
6
-
7
7
-
7
8
-
7
9
-
7
10
-
7
11
-
7
12
-
7
13
-
7
14
-
7
15
-
7
16
-
7
17
-
7
18
-
7
19
-
7
20
-
7
21
-
7
22
-
7
23
-
7
Tổng
00                             2 1   1   1   1   1 1         1 2 11
01               1     1       1     1 1 1 1 1   1               9
02   1   1   1   1   2   1                   1       1 1   1     11
03   1   1       1             1           1     1 1     1       8
04       2             1             1 1                         5
05   1   1                     1 1                             1 5
06 1           2             1           1 1 1       1     1 1 1 11
07   2   1           1 1                   1     1       1       8
08           1               1                   1               3
09       1                 1   1   1   1       1   1 1   1       9
10 1   1 1               1           2   2           1           9
11           2       3 1             1   1   1 1                 10
12 1                           1                     1   1 1     5
13 1 1           1 1   1   1         1         1       1     1   10
14       1   1           1         1         1   1     1     1   8
15                 2 1     1               1     1               6
16       1                   1     1 1             1     2 1 1   9
17   1 1     1   1           1         1                 1   1   8
18             1             1     1     1         1         1   6
19     1   1   1   2   1                               1         7
20 1   1 1                 1 2 1             1 3 1   1   1   1   15
21   1                   1 1     1 1             1             1 7
22       1 1       1   1       1             1                   6
23     2   1       1         1             1         1           7
24             1 1   1     1       1 1                   1   2   9
25     1               1               2       1             1   6
26               1     1     1     1                   1 1       6
27           1   1       1                                       3
28     1 1       1 1   1   1           1           1 1           9
29     3                       1             1                 1 6
30                     1               1   1     1 1             5
31   1         1 1     1   1               1     2 1             9
32 1           1 3 1         1                                   7
33                 1 1   1     1                 1 1   1   1     8
34       1         1 1     2     1 2       2 2 1       1 1       15
35     1         1 2       1     1   1       1         2   1 1 1 13
36 1       1                     2                 1   2     1   8
37             1 1               2   1     1 1   1   1 1         10
38   1       1 1       1 1 2           1     1   1               10
39                                                               0
40         1 2           1 1 1 1       1 1           1         1 11
41 1   1   2   1     1     1             1             1 1     1 11
42 1 1       1 1 1 1     1 1   1   2       1 1         1   1     15
43 1 1         1     2 1 2       1         1 1   1   1         1 14
44 1     1 1     1     1                       1 1           1   8
45 1                         1   1     1 2 1 1 1           1     10
46             2                         1                       3
47 1     1     1   1             1       1               1 1   1 9
48   1         1             1                 1         1   1   6
49           1                           1 1   2         2     1 8
50     1             1   1     1   1 1     1     1     1   2     11
51       1       1 1           1 1                 2 1   1     1 10
52                     1   1       1 3 1                 1 1 2   11
53     1     1       1                     1                     4
54     1 1 2             1     1 2   1         1                 10
55 1     1     1               1                 1               5
56     1                                     1   1         1   1 5
57   2 1 1                           1 1 1   1   1             1 10
58         1       1                 1 1             1         1 6
59                   1       1 1     1         1     1 1   1     8
60 1       1       1 1             1   1 1   1     2 2 1       1 14
61             1                     1   1         1 1 1   1   1 8
62 1 1   1   3 1                         1 2   2   1       2     15
63         2 1 1           1       1       1 1     1   1   1     11
64     1         1       1         1   1                 1     1 7
65   1 2               1   1   1       2         1 1 1     1     12
66   1 2                         1                 1             5
67 1       1                           2     1       1           6
68                   2   1             2     1       1           7
69           1   1   2 1     1 1     3             1             11
70 2                     1           1 1 1   1 1             1   9
71   1       1                   1     1   1     1       1   1 1 9
72           1 1 1 1       1     1 1                         1   8
73   1   1 1   1 2 1   1         1         1   2   1             13
74 1             1         1 1                 1       1       1 7
75           1       1                             1 1           4
76       1 1           2     1     1 1           1         1   1 10
77                           1   1       1   1       1 1   2     8
78           2 1     1           1 1   1                   1     8
79   1   1           1     1 1 1       1           2         1   10
80 1   2                   1                       1   1 1       7
81 1                 1   2   1   1 1           1   1     1       10
82 2               2   1 1                 1                     7
83         2       1     2               1 1         1       1   9
84                 1     1     1 2 1     1           1   1       9
85   1 1   1               1         1                   1   1   7
86               1             1   1     1     1     1     1 1 1 9
87   1       1     1   1 1     1     1           1     2         10
88         1         1   1 1     1                     1   2     8
89               1 1         1               1     1           2 7
90 1       1   1       2       2           1         1       1   10
91           1               1     1             1           1   5
92   1 1   1   1                 1           1             1 1   8
93         1               1             1                     1 4
94 1     1                   2   1                               5
95   1             1     1 1   1         1     1                 7
96   1   2 1 1 1       1 1               2 1   1     1           13
97           1 1             1     2           1         2       8
98   1                   1   1                         2 1     1 7
99 1       2     1   1 1     1     2   1   1   1 1               13


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...