XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMB THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
22
-
1
23
-
1
24
-
1
25
-
1
26
-
1
31
-
1
1
-
2
2
-
2
3
-
2
4
-
2
5
-
2
6
-
2
7
-
2
8
-
2
9
-
2
10
-
2
11
-
2
12
-
2
13
-
2
14
-
2
15
-
2
16
-
2
17
-
2
18
-
2
19
-
2
20
-
2
21
-
2
22
-
2
23
-
2
24
-
2
25
-
2
Tổng
00   2 1       1       1 1         1         1     2             10
01     1         1 1     1         2                   1   1     8
02             2 1                 2     2 1                 1   9
03 1 1     1 1           1 1         1 1       1           1     10
04               1   1   1   1     1       1                   1 7
05   1 1       1                   1 1       1                   6
06           2         1 1                 1       2 1           8
07 1             2     1   1     2         1       1             9
08     1                 1   1             1       1       1 1   7
09       1 1         1                           2 1             6
10                   1 1               1         2               5
11 1 1     2           1       1         1                       7
12 2 1 1             1       1   1 1   1       1     1       1 1 13
13 1 1   1 2 1     2           1         1 1 1         1         13
14       2     1 1   1       2 1                   1 1           10
15           2         2             1   1       1     1   1     9
16 1   1         1                                     1         4
17 1                             1         1 1           1       5
18                 1 1 1   1       1 1           2   1     1 1   11
19         2     1 1             1     1 1 2             1 1     11
20 1       1       1 1       1 1   1 1             1         1   10
21       1   1   1     2 1 2                         1 1       1 11
22                             1               1     1           3
23     1     2   1   1       1         1 1       1   1 1         11
24 1       1   1       1       1 1             1       1 1       9
25               1         1   1     1     1     1   1         1 8
26   1   1                 1       1             1 1     2   1   9
27       1 1                   1 1       3   3 1 1       2   1 2 17
28 1     1           1       1               1     1     1       7
29 1           2     1       1   1   2               1     2 1 1 13
30   1             1       1                   1             3   7
31     1     1     1     1           2 1     1       1           9
32               1   2           1     1   1     1 2 1   1 2     13
33       1     1   1         1   1       2     1         1       9
34 1                 1 2     1         1   1   2           1     10
35       1               1           1     1                     4
36     1             1   1     1   1 1     1                   2 9
37     1                 1   1         1 1   1 1   1   1 1     2 12
38           1 1   1               1       1   1     1           7
39 1 1         1   1   1               1       1 1     1         9
40 1 1 2     2 1       1       1     1             1 1 1       1 14
41                         1     1   1     1                   1 5
42         1 1 1 1 1       1     1     1       1     1 1   1     12
43     1   1                                 1   1   1   1       6
44         1   1                               1 1   1 1   1     7
45     1             1     1               1 1   1     1 1       8
46 1 1 1 1         1     2   1   1                 1 1     1     12
47                       1 1   1   1 2 1 1 1                     9
48         1     1     1 1   1             1         1 2 3     2 14
49       2 1   1 2                           1                   7
50               1                 1                             2
51   1 1       1   1   1       1 1 1           2                 10
52   1     1               1     1   1 1       1                 7
53           1 1   1                   2             1       1   7
54         1 1                   1 1         1     2   1     1   9
55   1         1           1   1     1                 1         6
56   1       1 1   1 1         1 1               1           1   9
57 1   1                       1                       1   1     5
58                   1     1   1     1 1     1 1         1   1   9
59                       1           1 1 1                 1 1   6
60                   1                             2       1   1 5
61   1       1   1 1     1   1             1 1   1   1   1 1     12
62         1         1 1   1 1       1 1                 2 1     10
63 1 1 1 2                       1     1             1           8
64   1               1                             1             3
65                   1 2                               1   1     5
66       1 1     1       1 2   1 1       1     1     1 1 1     1 14
67 1   1       1 1         1       1                           1 7
68   1             1   2 1   1 1       1             1     1     10
69             1                     1     1 1                   4
70               1 1 1               1         1 1   1           7
71 1               1 1     1 2       1 1                 1   1   10
72   1   2       1               1             1                 6
73   1 1 1 1                   1             2 1 1           1   10
74 1   1 2   1                   1                 1         2   9
75           1         1     1           1                     1 5
76       1   1               1 1 2               1       1   1   9
77           1         1     1           1   1 1               1 7
78     1   1       1 1     1                 1     1   1       1 9
79                       3         1     2       1         1   1 9
80 2         1                 1 1                   1 1         7
81                         2 1 1                     1 1 1   1   8
82         1     1 1           1                 1 1 1 1   1 1   10
83               1 1                           1         1 1     5
84 2 1         1           1     1     2 1                     1 10
85               1 1               2       1   1       1 1 1 1   10
86   1   1 1   1           1           1   1                     7
87   1       1           1   1 1       1   1     1     1         9
88 2       1   1         1   1       1                       1   8
89     2                                 1                 1     4
90                       2               1 1               1     5
91   1   2       1 1 1     2 1 1         1 1 1                   13
92     1     1       1             1 1 1 1   1   1             1 10
93     1   1   2     1         1                 1               7
94       1     1   1     1           1   1   1     1           2 10
95   1       1     1   1           1         1 1             1   8
96       1       1               1 1           1         1     1 7
97     1   1 1                   1           1     1             6
98                     1     1 1   2   1 1 1                     8
99                     1           1         1   1 1   1     1   7
loading
Đang tải dữ liệu...