THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

  Ngày
\
Cặp số
27
-
6
28
-
6
29
-
6
30
-
6
1
-
7
2
-
7
3
-
7
4
-
7
5
-
7
6
-
7
7
-
7
8
-
7
9
-
7
10
-
7
11
-
7
12
-
7
13
-
7
14
-
7
15
-
7
16
-
7
17
-
7
18
-
7
19
-
7
20
-
7
21
-
7
22
-
7
23
-
7
24
-
7
25
-
7
26
-
7
27
-
7
Tổng
00     1   1             1     1 1 1 1 1 1   1       1 2         13
01               1         2     1     1           1     1     1 8
02     1   1           1   1                                 2   6
03     1   1   1   1         1         1 2 1 1 1 1 1   1 1       15
04 1 1     1                             1     1 1         2   2 10
05             1             1   1 1           1 1           2   8
06                     1                 1   1     1           2 6
07     1           2   1           1                   1     1   7
08           1 1   1         1       1     1               1     7
09             1 2       1                 2                   1 7
10   1 1           1     1 1       1     1               1       8
11   1     1       1         1   1                 1     1       7
12         1             1       1     1 1     1   1 2     1     10
13 1         1       1               1     1 1     1 1 1 1       10
14   2 1 1   1 1                             1       1   1     1 10
15                   1         1     1               1           4
16   1 1             2   1     1       1   1 1   1 1   1   1     13
17 1   1 3 1 1         2         1               1   2         2 15
18     1     1 1   1           1             1 2         1       9
19             1   1                         1                 1 4
20                     1       1       1   1 1   1     2 1     1 10
21 1               1                       1   1   1   1         6
22   1     1           1     1       1 1       1   1     1 1   1 11
23 1 1     3 1 1           1       1         1       1   1     1 13
24   1   1     1                   1   1       1     1       1   8
25           1         1 1 1                   1 1               6
26 1 1                   1   1     2     1                       7
27       1       1                 1   1   1             2   2   9
28       1   1 1               1     1 1         1 1       2     10
29       1               1     1 1 1 1     1   1 1     1 1 1 2   14
30   1   1 1   1 2   1   1         2     1         1 1         1 14
31         1   2             1     1         1     1         1 1 9
32 2         1   1             1 1           1 1       1       1 10
33 1       1   1       2 1     1 1   1 1 1   1                   12
34       1         1                                     1 1     4
35     1 1   1         3                   1 1   1         2   1 12
36 1                   1 1 1 2   1 1                           1 9
37                   1         1     2   1               1     1 7
38           1 1                                                 2
39     1 1       1   1 1   1           1                         7
40 2           1 1       1       1 1     1     1 1 1 2 1         14
41 1             1 1 1     1       1                       1     7
42     1             1                                     2     4
43 1     1 1             1 2 1               1         1         9
44     1 1       1     1 1         1             1           1   8
45     1       1             1     1   1                     1   6
46   1     1       1               1 1         1                 6
47                       2             1               1         4
48                   1                           2     1 1       5
49 1       1               1   1 1 1             1     1         8
50 1     1       1     1 1     1       1         1   1         1 10
51     1           2 1       1     1                   1         7
52         1     1   1     1 1   1 1       1             1   1 1 11
53   1 1     1       1   1   1           1 1         1     1 2   12
54   1     1                 1       1                   1       5
55   1               1   1       1   1 1     1         1         8
56                       1   1   2         2 1                   7
57 1 1         1     1 1     1   1       1     1   1       2   1 13
58             1             1                         1         3
59 1       1 1 1               1 2               1         1   1 10
60 1                                     1     2   1     1       6
61     1 1   1 1 1     1               1 2                 1 1   11
62               2 1           1     1             1             6
63           2         1   1 1                                   5
64   1   2   1       1         1     1         1             1   9
65       1   1     1       1   1       1   1 1 1   2             11
66                 1     1     1           1   1       1         6
67             2       1                 2 2       1   1         9
68       1         1         1 1                         1 1     6
69   1   1   1   1                                       1   3   8
70                                   1 1 1   2       1       1   7
71         1       2       2 2           1 1     1     2 1 1 1   15
72   1                 1               1             1           4
73     1   1     1           1   1     1             1 1 1   1   10
74     1             1   1 1   1     1 1       1 1               9
75 1 2                   1           1             2             7
76                 1       1         1   1                     1 5
77     1           1       1     1   1   1 1       1         1   9
78       1 1 1                   2       1 1           1         8
79   1       1 1 2       2       1 1     1       1         1   1 13
80         1   1   1   1               2 1 1   1 2       1       12
81 1                 1     1 1             1     1       1 1   1 9
82     1               1       1           1   1 1 1             7
83 2 1 1     1       1                                           6
84 1     1                 1     1     1         1 1 1       1   9
85                   1 1   1   1             1 1 1   1           8
86 1 1   1         1 1         1                         1       7
87   1   1 1     2           1 1 1 1   1   1   1           1     13
88                             1   1               1 1 1 1       6
89 1   1         1   2                   1   1       1           8
90   1     2     2 1       1   1   2                       1     11
91           1 1     2               1     1                     6
92           1       1     1         1                           4
93     1           1                           1       1         4
94           2         1 1 1   1     2         1   1             10
95     1 1       1           1   1                               5
96 1   1     1 1               1             2     1 1     1     10
97       1       1     1   1 1               1       3           9
98     1             1               2 1     1       1         1 8
99   1             1     1           1       1   1           1   7
loading
Đang tải dữ liệu...