THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ BÌNH ĐỊNH

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ BÌNH ĐỊNH

  Ngày
\
Cặp số
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
Tổng
00     1                 1           1                           3
01       1     1 1                           1   1               5
02 2     1               1 2                       1     1       8
03   1                           1     1           1             4
04   1     1   1 1 1 1     1         1           1 1   1         11
05                 1           1                                 2
06             1                               1                 2
07   1                   1         1           2 2               7
08 1                           1                   1           1 4
09                             1     1   1         1             4
10           1 1                             1       1           4
11         1               1             1                   1   4
12                 1                     1                       2
13   1   1 1       1 1             1   1               1 1 2     11
14                   1   1 1       1   1   1                     6
15   1     1       1 1   1               1           1 1         8
16     1       2     1     2 1                                   7
17               1       1           1         1                 4
18                 1           1   2                     1   1   6
19 1                       1                                     2
20 1 1   1   1   1     1         1     1     1     1             10
21 1                           1             1       1           4
22   1               1         1                                 3
23                     1             1                           2
24                             1                 1 1 1     1     5
25 1                                       1 1       1 1     1   6
26     1             1                       1 1 1   1     1 1   8
27       1     1           1         1     1               1     6
28     2               1             1           1             1 6
29           1       1           1 1 1 1 1                 1   1 9
30       1   1       1                     1 1           1       6
31         1     1         1     1               2     1       1 8
32                   1       1     1                             3
33             1                                                 1
34                                           1                   1
35       1       1 1   1         1         1     1             1 8
36         1             1           1                           3
37     1     1                   1                 1 1           5
38       1               1 1       1         1         1 1   3 1 11
39                           2                       1           3
40               2             1                   1             4
41 1         1   1               1         1       1             6
42                         1 2           1                 2   1 7
43                               1       1       2         1     5
44       1             1             1         1       1         5
45                               1   1                   1   2   5
46           1                                 1   2             4
47     1 1   1     1 1         1     1   1                       8
48   1       1     1 1     1           2 2     1                 10
49             1       1                     1               1   4
50       1 1         1                   1               1       5
51                     1           1 1             1           1 5
52 1                                   1   2                     4
53     1       1   1   1             1     1                     6
54   1     1                   1   1                         1 1 6
55               1                               2     1         4
56 1         2             1                 1 1         1       7
57   1           1             1   1   1     1 1         1       8
58                                     1               1         2
59     1 1 1   1         1                                 1   2 8
60   1           1           1         1 1 1   1     2     1     10
61 1       1     1       1 1     1   1                           7
62             1             2   1                               4
63     1                                                       1 2
64     1   2             1   1     3         1   1             1 11
65   1 1           1           1   1   1       2       1         9
66         1             1                         1     1       4
67 1         1     1 1       2   1   1     1                     9
68 1 2 2         1       1   1                 1     1           10
69   1             1     1           1       1                   5
70 1   1                 1                           1         1 5
71     1 1   1           1 1 1                   1   1           8
72       1                       1       1     1                 4
73       1     1 1 1                       1       1 1           7
74                     1               1 2                       4
75                     1                 1         1 1   1       5
76 1 1 1               1   2 1             1                 2   10
77 1               1           1                                 3
78     1       1 1                                     1     1   5
79                 1   1                 1 1                     4
80       1     1               1       1                       2 6
81             1     1 1                     1             1     5
82                     1       1             1 1   1   2         7
83   1                 1     1   1         1         2   1       8
84       1   1 1       1 1             1                 1       7
85                   1                       1 1       1     1 1 6
86               1 1   1               1                   1     5
87   1               1           1     1   1     1         1     7
88       1 1       1   1                     1     1       2     8
89         1                                     1     2     1   5
90                           2                           1       3
91           1   1             1   1                   1   1     6
92 1                 1           1                               3
93           1                         1       1                 3
94                               1 1     1 1             1       5
95             1                   1 1                           3
96         1 1                 1 1                       1     1 6
97                                                     1 2   2   5
98 1       2 1                             1                     5
99                       1     1                     1     1     4
loading
Đang tải dữ liệu...