XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
Tổng
00             1                     1   1   1           1       5
01             1                                 1   1           3
02             1         1           2           1           1   6
03 1         1           1   1               1             1     6
04 1                       1                     1     1   2     6
05                               1 1           1                 3
06             1           1             1 1     1       1       6
07                           1                         1         2
08   1   1           1   1     1     1     1         2       1   10
09     1           1                     1                 1   1 5
10   1       1         1 1           1 1                     1 1 8
11     1                       1               1         1 1     5
12 1                                       1 1 1             1   5
13     1   1   1   1       1                       1 1     1     8
14 2           1   1     1                         1             6
15   2 1     1     1 1                         1       1         8
16               1               1 1 1     1     1         1   1 8
17                   1                 1           1           1 4
18             1               1     1                 1 1       5
19           1   1 1             1 1                 1           6
20                   1   1               1     1 1 1             6
21 1                       1 1   1         1                 1   6
22                                             1   1           1 3
23                         1                         1         1 3
24       2   1                 1       1       1           1     7
25                 1               1                           1 3
26         1                 1     1   1               1       2 7
27                       1                                       1
28                           1           1                       2
29     1           1             1             1   1   1   1     7
30   1         1   1           1         1   1     1 1           8
31         1           1                   1             1       4
32               1         1 1 1   1                             5
33             1   1   2           1       1                     6
34     1                                   1 1 2                 5
35                         1 1       1       1             1     5
36   1                             1           1   1             4
37                   1     1   1             1       1       2   7
38     1           1 1 1                           2     1       7
39                                           1   1     1         3
40   1   1   2     1                                   1   1     7
41                                 2     1               1       4
42         1                           1                         2
43 1           1 2 1         1     1   1                         8
44     1 1   1         1                   1                     5
45                   1 1 1   1         1                         5
46               1             1                   1   1         4
47                               1     1                 1       3
48       1   1                 1                       2         5
49           1                       1       1               1   4
50           1           2   1                   1             1 6
51 2 1       1             1             1     1             1   8
52             1           1                                     2
53   1                                   1     1                 3
54   2     1     1                     2         1               7
55                           1 1   1     1           1           5
56                 1 1                     2     1 1             6
57                             1         1     1         1 1     5
58           1 1     1                 1 1                   1   6
59       1                   1     1       1                     4
60     2         1       1       2         1           2 1 1     11
61   1   1 1                             1   1                   5
62                                             1 2     1         4
63             1   1   2   1     1             2 1           1 2 12
64     1   1           1   1     2 1                             7
65 1       2 1                                                   4
66               1     1                               1       1 4
67               1           1 2             1                   5
68             1         1                   1     1   1   1     6
69     1                                                     1   2
70                   2     1 1     1 1     1         1           8
71       1 1       1 1     1   1                     2       1   9
72                             1 1   1       1         1         5
73   1     1         1   1 1 1       1                           7
74                   1                   1 1 1   1 1             6
75         1           1         1               1   1           5
76 1 1 1 2       1                                         1 1 2 10
77 1           1   1           1   2                 1   1   1   9
78   1     1                         1           1   1           5
79 1       1                                 1       1       1   5
80   1               1                     1   1                 4
81     1 1   1         1         1     1               1         7
82       1               1         1                       1   1 5
83       1                   1                   1   1       1   5
84     1                 1   1 1     1     1 1           1       8
85             1   1 1                       1                   4
86               1                       1         1             3
87 2             2                   2     1     1               8
88   1   1             2     1                           2       7
89                     1         1     1     1       1   1       6
90     1   1           1               1                 1       5
91 1     1   1   1       1 1         1 1                     1 1 10
92   1 1 1     1 1         1           1           1     2       10
93                               1       1                       2
94 1   1 1   1   1   1 1 1 1                       1             10
95                 1     1       1     1 1                       5
96                                                               0
97 1       1 1 1                 1   1   1                       7
98                   1         1       1           1           1 5
99         2     1                                         2     5
loading
Đang tải dữ liệu...