XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
Tổng
00             1           1                             1       3
01   1 1                           1   1                   1     5
02             1 2                       1     1         1 1     7
03                     1     1           1                   1   4
04   1 1 1 1     1         1           1 1   1               1   10
05       1           1                                           2
06   1                               1                           2
07             1         1           2 2               1 1       8
08                   1                   1           1     2   1 6
09                   1     1   1         1                       4
10 1 1                             1       1                   1 5
11               1             1                   1             3
12       1                     1                       1     1   4
13       1 1             1   1               1 1 2               8
14         1   1 1       1   1   1                           2   8
15       1 1   1               1           1 1             2   2 10
16   2     1     2 1                                       1     7
17     1       1           1         1                     1     5
18       1           1   2                     1   1             6
19               1                                               1
20 1   1     1         1     1     1     1               1       8
21                   1             1       1               1 1   5
22         1         1                                           2
23           1             1                             1       3
24                   1                 1 1 1     1               5
25                               1 1       1 1     1     1       6
26         1                       1 1 1   1     1 1             7
27   1           1         1     1               1     1         6
28           1             1           1             1 1         5
29 1       1           1 1 1 1 1                 1   1           9
30 1       1                     1 1           1               1 6
31     1         1     1               2     1       1           7
32         1       1     1                                       3
33   1                                                 1         2
34                                 1                             1
35     1 1   1         1         1     1             1           7
36             1           1                                   1 3
37 1                   1                 1 1                     4
38             1 1       1         1         1 1   3 1           10
39                 2                       1                     3
40     2             1                   1                     1 5
41 1   1               1         1       1               1       6
42               1 2           1                 2   1           7
43                     1       1       2         1     1 1   1   8
44           1             1         1       1                   4
45                     1   1                   1   2   1         6
46 1                                 1   2                       4
47 1     1 1         1     1   1                                 6
48 1     1 1     1           2 2     1                   1 1     11
49   1       1                     1               1     1       5
50         1                   1               1                 3
51           1           1 1             1           1   1   2 1 9
52                           1   2                               3
53   1   1   1             1     1                             1 6
54                   1   1                         1 1 1       2 7
55     1                               2     1                   4
56 2             1                 1 1         1       1         7
57     1             1   1   1     1 1         1                 7
58                           1               1                   2
59   1         1                                 1   2           5
60     1           1         1 1 1   1     2     1     1   1     11
61     1       1 1     1   1                           1       1 7
62   1             2   1                                   2     6
63                                                   1           1
64             1   1     3         1   1             1           8
65       1           1   1   1       2       1               1   8
66             1                         1     1                 3
67 1     1 1       2   1   1     1                       1       9
68     1       1   1                 1     1                     5
69       1     1           1       1                             4
70             1                           1         1 1         4
71 1           1 1 1                   1   1           1         7
72                     1       1     1                 2 1       6
73   1 1 1                       1       1 1                   1 7
74           1               1 2                                 4
75           1                 1         1 1   1       1         6
76           1   2 1             1                 2         1 1 9
77       1           1                                   1   1   4
78   1 1                                     1     1       1   1 6
79       1   1                 1 1                           1   5
80   1               1       1                       2   1     1 7
81   1     1 1                     1             1               5
82           1       1             1 1   1   2                   7
83           1     1   1         1         2   1                 7
84 1 1       1 1             1                 1       1         7
85         1                       1 1       1     1 1     1     7
86     1 1   1               1                   1     1 1       7
87         1           1     1   1     1         1       1   2   9
88       1   1                     1     1       2             1 7
89                                     1     2     1             4
90                 2                           1                 3
91 1   1             1   1                   1   1           1   7
92         1           1                                 1 1   1 5
93 1                         1       1                           3
94                     1 1     1 1             1             1   6
95   1                   1 1                                     3
96 1                 1 1                       1     1     1     6
97                                           1 2   2         1   6
98 1                             1                         1     3
99             1     1                     1     1               4
loading
Đang tải dữ liệu...