XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
Tổng
00 1                             1               1               3
01         1   1                   1             1               4
02               1     1         1 1             1         1     6
03   1           1                   1         1           1   1 6
04 1           1 1   1               1                       1   6
05                                                               0
06           1                                   1           1   3
07           2 2               1 1                             1 7
08               1           1     2   1   1           1   1     8
09 1   1         1                       1           1           5
10         1       1                   1       1         1 1     6
11     1                   1             1                       3
12     1                       1     1                           3
13   1               1 1 2               1   1   1   1       1   10
14   1   1                           2           1   1     1     7
15     1           1 1             2   2 1     1     1 1         11
16                                 1               1             2
17 1         1                     1                   1         4
18                     1   1                     1               3
19                                             1   1 1           3
20   1     1     1               1                     1   1     6
21         1       1               1 1                       1 1 6
22                                                               0
23 1                             1                           1   3
24             1 1 1     1                 2   1                 7
25       1 1       1 1     1     1                   1           7
26         1 1 1   1     1 1                 1                 1 8
27 1     1               1     1                           1     5
28 1           1             1 1                               1 5
29 1 1 1                 1   1           1           1           7
30       1 1           1               1         1   1           6
31             2     1       1               1           1       6
32                                                 1         1 1 3
33                             1                 1   1   2       5
34         1                             1                       2
35       1     1             1                               1 1 5
36 1                                   1                         2
37               1 1                                   1     1   4
38         1         1 1   3 1           1           1 1 1       11
39                 1                                             1
40               1                     1   1   2     1           6
41       1       1               1                               3
42     1                 2   1               1                   5
43     1       2         1     1 1   1           1 2 1         1 12
44 1         1       1                   1 1   1         1       7
45 1                   1   2   1                       1 1 1   1 9
46           1   2                                 1             4
47 1   1                                                         2
48   2 2     1                   1 1       1   1                 9
49         1               1     1             1                 4
50     1               1                       1           2   1 6
51 1             1           1   1   2 1       1             1   9
52   1   2                                       1           1   5
53 1     1                             1                         3
54                         1 1 1       2     1     1             7
55             2     1                                         1 4
56         1 1         1       1                     1 1         6
57   1     1 1         1                                         4
58   1               1                         1 1     1         5
59                       1   2             1                   1 5
60   1 1 1   1     2     1     1   1     2         1       1     13
61 1                           1       1   1 1                   5
62                                 2                             2
63                           1                   1   1   2   1   6
64         1   1             1           1   1           1   1   7
65   1       2       1               1       2 1                 8
66               1     1                           1     1       4
67 1     1                       1                 1           1 5
68           1     1                             1         1     4
69 1       1                             1                       3
70                 1         1 1                       2     1 1 7
71             1   1           1           1 1       1 1     1   8
72     1     1                 2 1                               5
73       1       1 1                   1     1         1   1 1 1 9
74   1 2                                               1         4
75     1         1 1   1       1             1           1       7
76       1                 2         1 1 1 2       1             9
77                               1   1           1   1           4
78                   1     1       1   1     1                   5
79     1 1                           1       1                   4
80   1                       2   1     1               1         6
81         1             1               1 1   1         1       6
82         1 1   1   2                     1               1     7
83       1         2   1                   1                   1 6
84   1                 1       1         1                 1   1 6
85         1 1       1     1 1     1             1   1 1         9
86   1                   1     1 1                 1             5
87   1   1     1         1       1   2             2             9
88         1     1       2             1   1             2     1 9
89             1     2     1                             1       5
90                     1                 1   1           1       4
91                   1   1           1     1   1   1       1 1   8
92                               1 1   1 1 1     1 1         1   8
93   1       1                                                   2
94     1 1             1             1   1 1   1   1   1 1 1 1   12
95 1                                                 1     1     3
96                     1     1     1                             3
97                   1 2   2         1       1 1 1               9
98       1                         1                   1         3
99                 1     1                   2     1             5
loading
Đang tải dữ liệu...