XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
Tổng
00             1 1       1         1     1 1             1       7
01     1           1                               1             3
02                                   1 1   1             1       4
03                         1 1       1 1   1 1     1             7
04 2   1       1   2   1     1             1 1                   10
05   1   1 1 1                         1               1         6
06           1 1                               1               1 4
07   1     1                   1                     1   1   1   6
08                           1             1                     2
09   1                                       1 1     1 1         5
10               1             1                 1         2     5
11         1   2     1     1   1             1                   7
12       1                               1             1       1 4
13                 1     1   1       1         1       1     1   7
14     1             1                         1                 3
15             1 1   1       1                                   4
16 1       1 1                       2 1 1                       7
17 1         1       1 1         1 1 1             1   1         9
18             1           1   1   2   1     1   1               8
19                                     1             1           2
20                                               1   1 1         3
21             1     1         1               1                 4
22         1                                 1 1       1         4
23                             1                   1             2
24                           1     1                 1   1       4
25   1   1   1               1 1       2   1     1         1     10
26                 1 1   1         1 1                           5
27     1     1     1     1 1                   1                 6
28 1               1                         1 1                 4
29         1                 1   1     1                 1   1 1 7
30                   1                               1     1     3
31               1         1               1     1         2     6
32           1       1           1                 1       1     5
33 1                       1         1         1 1               5
34     1                           1                 1         1 4
35                           1     1         1   1 1         2   7
36 1   1             1         1             1                   5
37 1   2   1                                       1       1     6
38               1       1                                       2
39       2 2           1         1   1                   1   1   9
40       1 1 1                                             1 1   5
41             1         1   1                   1   1           5
42       1   1 1     1     1               1     2               8
43       2               1                   1     2     1   1   8
44               1   1     1 1                     1       1 1 1 8
45     1               1                         1   1           4
46     1 1       1         1       1               2   1   1     9
47                                           1       1 1     1   4
48 1         3 1 1     1       2                     1     1     11
49   1 1   1       1                               1             5
50     1   2                     1       1     1                 6
51                                 1   1     1 1 1             1 6
52           1   1 1             1                     1     1   6
53 1 1         1           1   1     2                           7
54 1 1       1                           1         1 1   2       8
55                 1 1                   1         1             4
56             1   1     1                     1           1     5
57                         1     2       1             1       1 6
58               1 1             1 1                           1 5
59     1 1       2     1               1         1 1             8
60   2 1 2           1             1       2             2     2 13
61       1 1             1                       1               4
62                   1 1               1 1               1     2 7
63                               1 1             1       1       4
64             1                         1       1     1         4
65   1       1             1 1   1   1                           6
66   1                           1                               2
67 1                   2 1   1 1               1       2 1       10
68   1       1 1                     1   1       1               6
69         1       1                       2         1     1   1 7
70             1   1   1   1         1                           5
71                                 1     1                       2
72                       1 2     1           1                   5
73     1               1 1                           1 1   1     6
74                                         1                     1
75 1 1 1 1           2                   1 1                     8
76           1             1 1   1         1                     5
77                     1 2                         1 1           5
78     1                   1 1         1               1         5
79               1 1           1 1       1     1         1       7
80 1       1     1                   1 2       1                 7
81         1       1   1     1   1       1   1       1           8
82   1                             1     2         1     1       6
83                     1             1                           2
84     1               1               1 1   1   1           1   7
85               2                                               2
86         1 1         1 1   1       1                     1     7
87                       1     1           1 1               1   5
88 1 1   2             1                       1     1 1 1       9
89 1               1           1         1   1             1     6
90       1                     1 1 2       1 1         1 1     1 10
91   2         1 1   1               1     1               1     8
92   1                     1 1                       1         2 6
93 1                   1               1       1             1   5
94                                                           1   1
95                       1                                   1   2
96             1     1         1 1     1                     1   6
97                             1                                 1
98 1                                           1               1 3
99               1 1     1         1                         1 1 6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...