XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
Tổng
00     1                   1   1                           1 1   5
01         1       1               1       2 2     1           1 9
02           1                       1   1                       3
03                 1             1                               2
04                         1         1 1   1   2   1       1   2 10
05                                               1   1 1 1       4
06               1 1   1                                 1 1     5
07     1       1           1                     1     1         5
08         1     2 1     1                   1                   6
09 1                             1   1   1       1               5
10 1                   2       1           1                 1   6
11   1     1 1     1           1 1                     1   2     9
12                                   1               1           2
13   1           1 1                       1                   1 5
14       1   1                 2     1 1 2         1             9
15                 1                                       1 1   3
16 1                       2   1     1       1 1       1 1       9
17 1                       1                   1         1       4
18   1 1         1           1                             1     5
19       1                         2                             3
20           1       1                   1                       3
21     1   1           1   1           1                   1     6
22 1     1               1   1       1                 1         6
23 1       1                             1                       3
24       1                     1       1                         3
25 1                 1   1         1 1       1   1   1   1       9
26 2       1   2         1     1                               1 8
27             1           1 1       1 1   1       1     1     1 9
28   1     1             1     1 1 1   1       1               1 9
29           1               1   1                     1         4
30           1   1               1       1   1                   5
31                                           1               1   2
32                             1 1                       1       3
33       1           2                   1     1                 5
34     1 2                         1               1             5
35                           1   2           1                   4
36         1     1   1   1                 1 1 1   1             8
37     1     1                                 1   2   1         6
38     1     2         2               1   1 1               1   9
39                             1   1                 2 2         6
40               1   1                   1           1 1 1       6
41             1         1                                 1     3
42                                                   1   1 1     3
43               1   1       1         1 1           2           7
44           1               1 1 1         1                 1   6
45                                     1   1       1             3
46     1   1 1                         1           1 1       1   7
47   2 1 1 1   2                   2 2                           11
48             2                 1     1 1   1 1         3 1 1   12
49     2                 1             1         1 1   1       1 8
50 1 1 1     1   1 1 1       1       2 1     2     1   2         16
51               2                   1   1                       4
52       1     2     1                                   1   1 1 7
53   1           1       1         2           1 1         1     8
54                                             1 1       1       3
55                 1   1                                       1 3
56   1                           2           1             1   1 6
57                                       1                       1
58                     1       1     1                       1 1 5
59                   1 2   1 1                     1 1       2   9
60           1                                   2 1 2           6
61           1                         1 1           1 1         5
62   1           1 1         1 2           1                     7
63 2                                       1                     3
64       1     1                                           1     3
65             2 1                           1   1       1       6
66 1           1                   1         1   1               5
67     1               1                       1                 3
68                     1 1   2                   1       1 1     7
69                 2   1       1           1           1       1 7
70     2         1 1 1             1                       1   1 8
71                   1   1                                       2
72                 1 1           1                               3
73       1         1       1   1   1 1             1             7
74         1   1         1 1           1                         5
75       1   1                                 1 1 1 1           6
76 2             1   1                       1           1       6
77       1                   1                                   2
78     1                   1 1                     1             4
79   1               1       1           1                   1 1 6
80   1   1 1         1                 1 1     1       1     1   9
81   1         1           1         1                 1       1 6
82 1     2         1     1                       1               6
83                     1             1                           2
84     1               1 1   1                     1             5
85                           1     1   1                     2   5
86                                                     1 1       2
87           1                     1     1 1                     4
88                               1         1   1 1   2           6
89                       3                     1               1 5
90   2       2     1 1 1       1                     1           9
91 1 1         1 1 1       1           1     1   2         1 1   12
92         1                                     1               2
93       1 1           1   1     1 1           1                 7
94   1     1                     1         1                     4
95   1   1 2             1 2                                     7
96         1         1 1           1       1               1     6
97                                                               0
98 1                         1             1   1                 4
99     1                   1     1       1                   1 1 6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...