XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
Tổng
00   1                           1 1       1         1     1 1   7
01       1       2 2     1           1                           7
02         1   1                                       1 1   1   5
03     1                                     1 1       1 1   1 1 7
04         1 1   1   2   1       1   2   1     1             1 1 13
05                     1   1 1 1                         1       5
06                             1 1                               2
07                     1     1                   1               3
08                 1                           1             1   3
09     1   1   1       1                                       1 5
10   1           1                 1             1               4
11   1 1                     1   2     1     1   1             1 9
12         1               1                               1     3
13               1                   1     1   1       1         5
14   2     1 1 2         1             1                         8
15                               1 1   1       1                 4
16   1     1       1 1       1 1                       2 1 1     10
17                   1         1       1 1         1 1 1         7
18 1                             1           1   1   2   1     1 8
19       2                                               1       3
20             1                                                 1
21           1                   1     1         1               4
22 1       1                 1                                 1 4
23             1                                 1               2
24   1       1                                 1     1           4
25       1 1       1   1   1   1               1 1       2   1   11
26   1                               1 1   1         1 1         6
27 1       1 1   1       1     1     1     1 1                   9
28   1 1 1   1       1               1                         1 7
29 1   1                     1                 1   1     1       6
30     1       1   1                   1                         4
31                 1               1         1               1   4
32   1 1                       1       1           1             5
33             1     1                       1         1         4
34       1               1                           1           3
35 1   2           1                           1     1         1 7
36               1 1 1   1             1         1             1 7
37                   1   2   1                                   4
38           1   1 1               1       1                     5
39   1   1                 2 2           1         1   1         9
40             1           1 1 1                                 4
41                               1         1   1                 3
42                         1   1 1     1     1               1   6
43 1         1 1           2               1                   1 7
44 1 1 1         1                 1   1     1 1                 8
45           1   1       1               1                       4
46           1           1 1       1         1       1           6
47       2 2                                                   1 5
48     1     1 1   1 1         3 1 1     1       2               13
49           1         1 1   1       1                           5
50 1       2 1     2     1   2                     1       1     11
51         1   1                                     1   1     1 5
52                             1   1 1             1             4
53       2           1 1         1           1   1     2         9
54                   1 1       1                           1     4
55                                   1 1                   1     3
56     2           1             1   1     1                     6
57             1                             1     2       1     5
58   1     1                       1 1             1 1           6
59 1                     1 1       2     1               1       7
60                     2 1 2           1             1       2   9
61           1 1           1 1             1                     5
62 1 2           1                     1 1               1 1     8
63               1                                 1 1           3
64                               1                         1     2
65                 1   1       1             1 1   1   1         7
66       1         1   1                           1             4
67                   1                   2 1   1 1               6
68 2                   1       1 1                     1   1     7
69   1           1           1       1                       2   6
70       1                       1   1   1   1         1         6
71                                                   1     1     2
72     1                                   1 2     1           1 6
73   1   1 1             1               1 1                     6
74           1                                               1   2
75                   1 1 1 1           2                   1 1   8
76                 1           1             1 1   1         1   6
77 1                                     1 2                     4
78 1                     1                   1 1         1       5
79 1           1                   1 1           1 1       1     7
80           1 1     1       1     1                   1 2       8
81         1                 1       1   1     1   1       1   1 8
82                     1                             1     2     4
83         1                             1             1         3
84 1                     1               1               1 1   1 6
85 1     1   1                     2                             5
86                           1 1         1 1   1       1         6
87       1     1 1                         1     1           1 1 7
88     1         1   1 1   2             1                       7
89                   1               1           1         1   1 5
90   1                     1                     1 1 2       1 1 8
91           1     1   2         1 1   1               1     1   9
92                     1                     1 1                 3
93     1 1           1                   1               1       5
94     1         1                                               2
95                                         1                     1
96       1       1               1     1         1 1     1       7
97                                               1               1
98 1             1   1                                           3
99     1       1                   1 1     1         1           6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...