XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
Tổng
00 1   1   1           1         1                   1   1       7
01             1   1                 1       1               1   5
02 2           1           1           1                       1 6
03         1             1                   1             1     4
04             1     1   2                           1         1 6
05           1                                                   1
06     1 1     1       1                   1 1   1               7
07                   1           1       1           1           4
08 1     1         2       1         1     2 1     1             10
09     1                 1   1                             1   1 5
10 1 1                     1 1                   2       1       7
11           1         1 1     1     1 1     1           1 1     9
12       1 1 1             1                                   1 5
13               1 1     1     1           1 1                   6
14               1                 1   1                 2     1 6
15           1       1                       1                   3
16 1     1     1         1   1                       2   1     1 9
17   1           1           1                       1           4
18 1                 1 1       1 1         1           1         7
19                 1               1                         2   4
20     1     1 1 1                     1       1                 6
21       1                 1     1   1           1   1           6
22           1   1           1     1               1   1       1 7
23                 1         1       1                           3
24   1       1           1         1                     1       5
25                           1                 1   1         1 1 5
26   1               1       2       1   2         1     1       9
27                                       1           1 1       1 4
28     1                       1     1             1     1 1 1   7
29           1   1   1   1             1               1   1     7
30     1   1     1 1                   1   1               1     7
31       1             1                                         2
32                                                       1 1     2
33       1                         1           2                 4
34       1 1 2                   1 2                         1   8
35 1       1             1                             1   2     6
36           1   1                   1     1   1   1             6
37         1       1       2     1     1                         6
38               2     1         1     2         2               8
39         1   1     1                                   1   1   5
40                   1   1                 1   1                 4
41     1               1                 1         1             4
42   1                                                           1
43   1                                     1   1       1         4
44       1                             1               1 1 1     5
45   1                                                           1
46               1   1           1   1 1                         5
47   1                 1       2 1 1 1   2                   2 2 13
48                   2                   2                 1     5
49 1       1               1     2                 1             6
50             1             1 1 1     1   1 1 1       1       2 11
51     1     1             1               2                   1 6
52                                 1     2     1                 4
53     1     1                 1           1       1         2   7
54   2         1                                                 3
55     1           1                         1   1               4
56       2     1 1             1                           2     7
57     1     1         1 1                                       4
58   1 1                   1                     1       1     1 6
59       1                                     1 2   1 1         6
60       1           2 1 1             1                         6
61     1   1                           1                         3
62           1 2     1         1           1 1         1 2       10
63           2 1           1 2                                   6
64                                 1     1                       2
65                                       2 1                     3
66                   1       1           1                   1   4
67         1                     1               1               3
68         1     1   1   1                       1 1   2         8
69                         1                 2   1       1       5
70 1     1         1             2         1 1 1             1   9
71                 2       1                   1   1             5
72 1       1         1                       1 1           1     6
73 1                               1         1       1   1   1 1 7
74     1 1 1   1 1                   1   1         1 1           9
75             1   1               1   1                         4
76                       1 1 2             1   1                 6
77                 1   1   1       1                   1         5
78 1           1   1             1                   1 1         6
79         1       1       1   1               1       1         6
80       1   1                 1   1 1         1                 6
81   1               1         1         1           1         1 6
82                       1   1     2         1     1             6
83             1   1       1                     1             1 5
84 1     1 1           1         1               1 1   1         8
85         1                                           1     1   3
86     1         1                                               2
87 2     1     1                       1                     1   6
88                     2                                   1     3
89   1     1       1   1                           3             7
90   1                 1       2       2     1 1 1       1       10
91 1 1                     1 1 1         1 1 1       1           9
92   1           1     2             1                           5
93     1                           1 1           1   1     1 1   7
94               1             1     1                     1     4
95   1 1                       1   1 2             1 2           9
96                                   1         1 1           1   4
97 1   1                                                         2
98   1           1           1                         1         4
99                       2       1                   1     1     5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...