XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
Tổng
00                   1   1   1           1         1             5
01                               1   1                 1       1 4
02       1           2           1           1           1       6
03       1   1               1             1                   1 5
04         1                     1     1   2                     5
05               1 1           1                                 3
06         1             1 1     1       1                   1 1 7
07           1                         1           1       1     4
08   1   1     1     1     1         2       1         1     2 1 12
09 1                     1                 1   1                 4
10     1 1           1 1                     1 1                 6
11             1               1         1 1     1     1 1     1 8
12                         1 1 1             1                   4
13 1       1                       1 1     1     1           1 1 8
14 1     1                         1                 1   1       5
15 1 1                         1       1                       1 5
16               1 1 1     1     1         1   1                 7
17   1                 1           1           1                 4
18             1     1                 1 1       1 1         1   7
19 1             1 1                 1               1           5
20   1   1               1     1 1 1                     1       7
21         1 1   1         1                 1     1   1         7
22                             1   1           1     1           4
23         1                         1         1       1         4
24             1       1       1           1         1           5
25 1               1                           1                 3
26           1     1   1               1       2       1   2     9
27       1                                                 1     2
28           1           1                       1     1         4
29 1             1             1   1   1   1             1       7
30 1           1         1   1     1 1                   1   1   8
31     1                   1             1                       3
32         1 1 1   1                                             4
33 1   2           1       1                         1           6
34                         1 1 2                   1 2           7
35         1 1       1       1             1                     5
36                 1           1   1                   1     1   5
37   1     1   1             1       1       2     1     1       9
38 1 1 1                           2     1         1     2       9
39                           1   1     1                         3
40 1                                   1   1                 1   4
41                 2     1               1                 1     5
42                     1                                         1
43 1         1     1   1                                     1   5
44     1                   1                             1       3
45   1 1 1   1         1                                         5
46             1                   1   1           1   1 1       6
47               1     1                 1       2 1 1 1   2     10
48             1                       2                   2     5
49                   1       1               1     2             5
50       2   1                   1             1 1 1     1   1 1 10
51         1             1     1             1               2   6
52         1                                         1     2     4
53                       1     1                 1           1   4
54                     2         1                               3
55           1 1   1     1           1                         1 6
56 1 1                     2     1 1             1               7
57             1         1     1         1 1                     5
58   1                 1 1                   1                   4
59           1     1       1                                     3
60       1       2         1           2 1 1             1       9
61                       1   1                           1       3
62                             1 2     1         1           1 1 7
63 1   2   1     1             2 1           1 2                 11
64     1   1     2 1                                 1     1     7
65                                                         2 1   3
66     1                               1       1           1     4
67           1 2             1                     1             5
68       1                   1     1   1   1                     5
69                                           1                 2 3
70   2     1 1     1 1     1         1             2         1 1 12
71 1 1     1   1                     2       1                   7
72             1 1   1       1         1                       1 6
73   1   1 1 1       1                               1         1 7
74   1                   1 1 1   1 1                   1   1     8
75     1         1               1   1               1   1       6
76                                         1 1 2             1   5
77 1           1   2                 1   1   1       1           8
78                   1           1   1             1             4
79                           1       1       1   1               4
80   1                     1   1                 1   1 1         6
81     1         1     1               1         1         1     6
82       1         1                       1   1     2         1 7
83           1                   1   1       1                   4
84       1   1 1     1     1 1           1         1             8
85 1 1                       1                                   3
86                       1         1                             2
87                   2     1     1                       1       5
88     2     1                           2                       5
89     1         1     1     1       1   1                       6
90     1               1                 1       2       2     1 8
91       1 1         1 1                     1 1 1         1 1 1 10
92         1           1           1     2             1         6
93               1       1                           1 1         4
94   1 1 1 1                       1             1     1         7
95 1     1       1     1 1                       1   1 2         9
96                                                     1         1
97               1   1   1                                       3
98   1         1       1           1           1                 5
99                                         2       1             3
loading
Đang tải dữ liệu...