XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
Tổng
00               1               1                     1   1   1 5
01                 1             1                               2
02     1         1 1             1         1           2         7
03                   1         1           1   1               1 5
04   1               1                       1                   3
05                                                 1 1           2
06                               1           1             1 1   4
07             1 1                             1                 3
08           1     2   1   1           1   1     1     1     1   10
09                       1           1                     1     3
10 1                   1       1         1 1           1 1       7
11         1             1                       1               3
12             1     1                                       1 1 4
13   1 1 2               1   1   1   1       1                   9
14                   2           1   1     1                     5
15 1 1             2   2 1     1     1 1                         10
16                 1               1               1 1 1     1   6
17                 1                   1                 1       3
18     1   1                     1               1     1         5
19                             1   1 1             1 1           5
20               1                     1   1               1     4
21 1               1 1                       1 1   1         1   7
22                                                               0
23               1                           1                   2
24 1     1                 2   1                 1       1       7
25 1 1     1     1                   1               1           6
26 1     1 1                 1                 1     1   1       7
27       1     1                           1                     3
28           1 1                               1           1     4
29       1   1           1           1             1             5
30     1               1         1   1           1         1   1 7
31   1       1               1           1                   1   5
32                                 1         1 1 1   1           5
33             1                 1   1   2           1       1   7
34                       1                                   1 1 3
35           1                               1 1       1       1 5
36                     1                             1           2
37 1                                   1     1   1             1 5
38   1 1   3 1           1           1 1 1                       10
39 1                                                           1 2
40                     1   1   2     1                           5
41               1                                   2     1     4
42       2   1               1                           1       5
43       1     1 1   1           1 2 1         1     1   1       11
44   1                   1 1   1         1                   1   6
45     1   2   1                       1 1 1   1         1       9
46                                 1             1               2
47                                                 1     1       2
48               1 1       1   1                 1               5
49         1     1             1                       1       1 5
50     1                       1           2   1                 5
51           1   1   2 1       1             1             1     8
52                               1           1                   2
53                     1                                   1     2
54         1 1 1       2     1     1                     2       9
55   1                                         1 1   1     1     5
56     1       1                     1 1                     2   6
57     1                                         1         1     3
58   1                         1 1     1                 1 1     6
59       1   2             1                   1     1       1   7
60 2     1     1   1     2         1       1       2         1   12
61             1       1   1 1                             1   1 6
62                 2                                             2
63           1                   1   1   2   1     1             7
64           1           1   1           1   1     2 1           8
65   1               1       2 1                                 5
66     1                           1     1                       3
67               1                 1           1 2             1 6
68 1                             1         1                   1 4
69                       1                                       1
70 1         1 1                       2     1 1     1 1     1   10
71 1           1           1 1       1 1     1   1               8
72             2 1                               1 1   1       1 7
73 1                   1     1         1   1 1 1       1         8
74                                     1                   1 1 1 4
75 1   1       1             1           1         1             6
76         2         1 1 1 2       1                             8
77               1   1           1   1           1   2           7
78   1     1       1   1     1                         1         6
79                   1       1                                 1 3
80           2   1     1               1                     1   6
81       1               1 1   1         1         1     1       7
82   2                     1               1         1           5
83 2   1                   1                   1                 5
84     1       1         1                 1   1 1     1     1 1 9
85   1     1 1     1             1   1 1                       1 8
86       1     1 1                 1                       1     5
87       1       1   2             2                   2     1   9
88       2             1   1             2     1                 7
89   2     1                             1         1     1     1 7
90     1                 1   1           1               1       5
91   1   1           1     1   1   1       1 1         1 1       10
92               1 1   1 1 1     1 1         1           1       9
93                                                 1       1     2
94     1             1   1 1   1   1   1 1 1 1                   10
95                                   1     1       1     1 1     5
96     1     1     1                                             3
97   1 2   2         1       1 1 1                 1   1   1     12
98                 1                   1         1       1       4
99 1     1                   2     1                             5
loading
Đang tải dữ liệu...