XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
Tổng
00           1                             1               1     3
01                   1   1                   1             1     4
02 2                       1     1         1 1             1     7
03       1     1           1                   1         1       5
04 1         1           1 1   1               1                 6
05     1                                                         1
06                     1                                   1     2
07         1           2 2               1 1                     7
08     1                   1           1     2   1   1           7
09     1     1   1         1                       1           1 6
10                   1       1                   1       1       4
11 1             1                   1             1             4
12               1                       1     1                 3
13         1   1               1 1 2               1   1   1   1 10
14 1       1   1   1                           2           1   1 8
15               1           1 1             2   2 1     1     1 10
16 2 1                                       1               1   5
17           1         1                     1                   3
18     1   2                     1   1                     1     6
19 1                                                     1   1 1 4
20       1     1     1     1               1                     5
21     1             1       1               1 1                 5
22     1                                                         1
23           1                             1                     2
24     1                 1 1 1     1                 2   1       8
25                 1 1       1 1     1     1                   1 7
26                   1 1 1   1     1 1                 1         7
27 1         1     1               1     1                       5
28           1           1             1 1                       4
29       1 1 1 1 1                 1   1           1           1 9
30                 1 1           1               1         1   1 6
31 1     1               2     1       1               1         7
32   1     1                                                 1   3
33                                       1                 1   1 3
34                   1                             1             2
35       1         1     1             1                         4
36           1                                   1               2
37       1                 1 1                                   3
38 1       1         1         1 1   3 1           1           1 11
39   2                       1                                   3
40     1                   1                     1   1   2     1 7
41       1         1       1               1                     4
42 1 2           1                 2   1               1         8
43       1       1       2         1     1 1   1           1 2 1 12
44           1         1       1                   1 1   1       6
45       1   1                   1   2   1                       6
46                     1   2                                 1   4
47     1     1   1                                               3
48 1           2 2     1                   1 1       1   1       10
49                   1               1     1             1       4
50               1               1                       1       3
51         1 1             1           1   1   2 1       1       9
52             1   2                                       1     4
53           1     1                             1               3
54     1   1                         1 1 1       2     1     1   9
55                       2     1                                 3
56 1                 1 1         1       1                     1 6
57     1   1   1     1 1         1                               6
58             1               1                         1 1     4
59                                 1   2             1           4
60   1         1 1 1   1     2     1     1   1     2         1   13
61 1     1   1                           1       1   1 1         7
62   2   1                                   2                   5
63                                     1                   1   1 3
64   1     3         1   1             1           1   1         9
65     1   1   1       2       1               1       2 1       10
66                         1     1                           1   3
67   2   1   1     1                       1                 1   7
68   1                 1     1                             1     4
69           1       1                             1             3
70                           1         1 1                       3
71 1 1                   1   1           1           1 1       1 8
72       1       1     1                 2 1                     6
73                 1       1 1                   1     1         5
74             1 2                                               3
75               1         1 1   1       1             1         6
76 2 1             1                 2         1 1 1 2       1   12
77     1                                   1   1           1   1 5
78                             1     1       1   1     1         5
79               1 1                           1       1         4
80     1       1                       2   1     1               6
81                   1             1               1 1   1       5
82     1             1 1   1   2                     1           7
83   1   1         1         2   1                   1           7
84             1                 1       1         1             4
85                   1 1       1     1 1     1             1   1 8
86             1                   1     1 1                 1   5
87       1     1   1     1         1       1   2             2   10
88                   1     1       2             1   1           6
89                       1     2     1                           4
90   2                           1                 1   1         5
91     1   1                   1   1           1     1   1   1   8
92       1                                 1 1   1 1 1     1 1   8
93             1       1                                         2
94       1 1     1 1             1             1   1 1   1   1   10
95         1 1                                                 1 3
96     1 1                       1     1     1                   5
97                             1 2   2         1       1 1 1     9
98                 1                         1                   2
99     1                     1     1                   2     1   6
loading
Đang tải dữ liệu...