XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
Tổng
00     1 1   1       1       1                           1       6
01 1         1         1     1 1       1       1         2       9
02                 1   2                           1 2       1   7
03   1   1   1   1             1               1                 6
04     1       1   1 1                           1       1   1   7
05                                                               0
06 1     1             1   1                           1         5
07             1                         1                       2
08                     1 1                     1 1           1   5
09                     2           1 1                   1   1 1 7
10                   1 2   1     1 1     1 1   1                 9
11         1         1                                     1     3
12         1     1           1   1 1                             5
13         1                                             1       2
14 1 1 1       1                                                 4
15               1                                         1     2
16 1             1   1               1     1   1                 6
17     1     1   1 1       1                     1   1 1   1     9
18                         1           1 1 1     1               5
19 1         1       1 1     1         1 1         2 1   1     1 12
20     1                 2         1       1               1   1 7
21     1                     1   1 1         2                   6
22                                               1     1         2
23     1           1         1                     1     2 1 1   8
24 1           1 1     1       2   1   1   1         1       2   12
25 1       1         1 1 1         1         1                   7
26       1 1           1     1           1                       5
27                               1             1                 2
28   1       2             1         1       1       1           7
29             1         1       1               1               4
30       1     1     1                     1   1             1   6
31 1     1         1                 1         1       1         6
32             2   1           1             1                   5
33                                         2                     2
34   1                                             1           1 3
35         1     1                                       1     1 4
36             1               1                           1     3
37   1           1         1   1                     1   1     1 7
38   1           1                 1                   1     1   5
39                 1           1   1   1     1                   5
40       1             1               1 1           1 2 1 1     9
41       1                                 1 1       1           4
42       1                 1                 1 1     1         1 6
43                             1   1       2 1   1               6
44           1       1               1 1   1           2       1 8
45       1         1 1                             1             4
46   1                                                     1     2
47         1       1   2                         1 1   1     1   8
48   1           1 1           1   1                 1         1 7
49                 1 1           1       1       1         1     6
50   1                         1             2             1     5
51 1   1         1 1       1 1     1                             7
52   1                         1               1                 3
53 1         1   1               1                               4
54 1                             1                 1         1   4
55     2   1         1   1 1         1     1         1     1   1 11
56                       1               2       1             1 5
57         2                                   1 1       1       5
58   1 1                 1   1                                   4
59           1                                                   1
60     2 1   1                             1   1                 6
61         1                                     1               2
62     1       1               2 1     1           1         1   8
63                               1   1 1         1 1       1     6
64             1         1     1     1       1       1           6
65       1               1                         1 1           4
66       2 2                 2       1         1                 8
67 1     1       1             1     1       1             2     8
68   1   1                 1           1     1       1           6
69                       1 1         1 1     1                   5
70 1               1       1           1                       1 5
71   1               1             1                             3
72 1               1     1       1                 2         1 1 8
73         1 1 1         1 1     1                     1         7
74 2   1     1                                               1   5
75   1                                   1                       2
76 1                   1 1                       1         1 1   6
77         1         1       1   1                   1 1         6
78           1                       1 1                         3
79   1             2 1   1         1           1 1         1     9
80     1                         1   1   1 1         1           6
81         2                       1                   1     1   5
82                                 1 1   1 1             1     1 6
83             1         1                     1   1     1   1 1 7
84     1       1       1     1 1       1 1     1                 8
85         1                 1       2       1         1 1     1 8
86       1     1     1               1             1     1       6
87     1       1 2       1 1           2       1   1             10
88               1         1       1       1     1     1         6
89 1 1         1                         1       1               5
90                   1     1     1                     1       1 5
91   1                       1   1       3   1                   7
92                             1       1             1       1   4
93       1       1                                 1   1         4
94   1       1   1           1           1             1   1     7
95                       1                     1                 2
96                                         1                     1
97                 1       2 1     1   1         1       1       8
98           2       1       1   1                 1       1   1 8
99           1 1   1             1   1       1                   6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...