THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
Tổng
00     2 1   1                                         1     1   6
01                             1 1               1     2   2   1 8
02   1             1             1         1                     4
03     1               1 1 1             1         1             6
04 1         1                     2                           2 6
05                       1     1       1           1       1     5
06   1           1       1             1 1             1         6
07   1 1                                     1                   3
08       1           1 1       1     1             1             6
09                       1           1                         1 3
10 1     1       1                             1   1             5
11           1               1                       1   1       4
12     1                 1           1         1         1     1 6
13     1 1   1       1                       1                   5
14         1                                 1             1 1   4
15   1     1       1       1   1       1                 1       7
16                                 2   1         1       1       5
17                     1           1                             2
18             1         1                     1     1           4
19 1     1     1   1         1                                   5
20         1                           1                         2
21   1   1                   1   1   1             1             6
22         1 1 1           1 1             1                 1 1 8
23 1           1         1             1           1           1 6
24                     1                     1                   2
25         1           1                                         2
26     1               1   2   1           1   1       1 1 1     10
27               1   1               1       1                   4
28     1 1   1                 1         1     1 1       2 1     10
29             1   1       1                   1   1             5
30     2             2           1                   1           6
31 1 1     1     1                                               4
32 1       1   1 1                                   1       1 1 7
33                     1       1   1   1   1 1       1         1 8
34 1                                     1         1         2   5
35                 1   1 1 1   1       1                 1       7
36   1         2       1     1       1       1         1         8
37 1   1             1                   1     1                 5
38       1                 1     1   1               1     1   1 7
39                                   1   1     1       1         4
40           1     1       1       1         1 1   1 2         1 10
41     1                                     1       1 2     1   6
42 1                                           1               1 3
43                 1 1           1         1   1 1               6
44     1                     1 1                                 3
45 1       1 1         1       1           1         1           7
46                           1       1                           2
47                 1                                           1 2
48                               1               1               2
49 2     1                 1 2                           1   1   8
50                               2           1   1     1         5
51   1               1         1     1 1 1             2 1   1   10
52     1                                     2                 1 4
53                       1         1     1                 1     4
54               2               1   1           1           1   6
55             1     1     1                   1         1       5
56   1                       1         1   1         2           6
57       1     1       1                       1     1           5
58   1             1   1 1 1       1                             6
59                       1         1   1                     1   4
60 1       2           1   1           1 1                 1     8
61               1     1 1   1                           1       5
62 1                           1       1                     2   5
63           1 1                   1 1 1                         5
64       1     1 1                       1       1   1           6
65           1       1           1 1 1 1       1         1       8
66       1       2   1   1       1   1     1             1   1   10
67     1 1   1   1 1 1                   1   1       1     1     10
68                 1           1                         1       3
69 1 1       1   1     1           2     1 1   1                 10
70       1         1                         1   1               4
71       1   1 1   1       1           1                   1     7
72 1       1         1         1 1   1     1     1 1             9
73   1                               1               1     2     5
74             1           1                               1     3
75   1   1 1 1       1     1             1         1           1 9
76         1                                           1     1   3
77     1       1             1             1         1         1 6
78         1 1               1   1   1     1       2       1     9
79           1   1           1       1       1 1   1             7
80               1                 1             1               3
81                   2         1           2       1             6
82                   1 1 1       1 1   1 1       2           1   10
83       1       1                       1     1                 4
84                           1                           1       2
85   2                   1                 1           1   1     6
86         2             1               2 1       1             7
87                               1         1   1 2               5
88 1           1                       1 1 1 1         1 1   1   9
89         1                                 1                   2
90 1       1     1 2                                             5
91   1         1           2                           2         6
92                 2   1     1                     1             5
93     1 1       1 1                                           1 5
94                       1   1   1                       1       4
95                       1     1                               1 3
96   2       1       1         1 1 1         1               1   9
97     1     1 1             1 1   1             1 1       1     9
98                                               1   1 1   1     4
99                     1                         1               2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...