THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

  Ngày
\
Cặp số
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
Tổng
00                           1 1   2       1                     5
01       1       1   1 1                                         4
02           1                 3 1 1       1 1                   8
03       1                               1                   1   3
04 1               1         2           1 1             1       7
05       2 1                               2       1 1           7
06             2   2     1                                       5
07       1         1       1     1       1 1                     6
08                     1     1                   1             1 4
09   1               1               1 1 1 1 1           1       8
10                 1                           1 1           1   4
11                     1             1     1             1       4
12         1     1     1                                 1 1     5
13               1 1     1                                       3
14   1   1     1                               1         1 1     6
15               1         1           1         1               4
16 1 1             1                           3   1             7
17   1                   1       1                         1 1   5
18                     1                       2                 3
19                   1         2   1           1       1       1 7
20 1   1                         2   1   2     1       1       1 10
21 1     1                           2             1     1       6
22         1     1             1               1   1       1 1   7
23                 1               1                 1         1 4
24   1 1       1 1                   2 1 1                 1     9
25   1                             1     1                       3
26           1 1   1     1                   1       1   1     1 8
27 1 1   1   1           1       1                               6
28     1     1       1   1 1 1 1 3                               10
29     1       1           1       1                 1           5
30                         1                   1       1     1   4
31                                 1 1     2 1         2 1       8
32     1                   1       1     1                       4
33         1     1 1         1                     1     1       6
34                               1   1                           2
35           1   1                                 1         1   4
36               1   1                             1 1 1         5
37 1       2           1       3                                 7
38                       1               1                   1   3
39   1       1 1 1             1   1       1         1           8
40     1                   1           1                       1 4
41               1       1                 1                     3
42                   2             1     2                       5
43   1 1                     2   1   1 1     2               1   10
44                       1   1   2     1             1 1         7
45               1       1     1       1     1                   5
46 1   1   1                                 1     1           1 6
47 1                             1       1                 1     4
48       1   1   1   2         1               1                 7
49   1 1               1     1                 1 1   1 1         8
50   1                                           1               2
51   1     1           1 1   1       1         1   1         1 1 10
52         1 1 1                       1   1           2         7
53                   1 1           1                 1         1 5
54     1                           3       1   1                 6
55         1   1   1       2                               1     6
56 1       1                 1                               1 1 5
57         1       1   1                                     1   4
58       1       1   1         1                                 4
59       1                                               1       2
60     1                                   1           1         3
61     1             1         1     1       1   1       1       7
62     1                   1   1             1   2 1 1           8
63 1   1       1     1 2                     1   1               8
64           1                   1   1       1       1 1   1     7
65                 1                   1                     1 1 4
66       1 1   1 1                                 1     1       6
67                                     2         1 1     1   1   6
68 2                     1 1                   1                 5
69             1 1                     1 1           1           5
70         1                         1 1 1     1               1 6
71                   1                           2     1 1       5
72   1                 1     1       1       2           1 3     10
73           1       1 1                                         3
74 1                       1                                     2
75           1             1                                   1 3
76                     1   1     1     1               1         5
77         1             1                                   1   3
78             1     1                       1   1 1   1 1     1 8
79     1                             2     1       1   2 1 1   1 10
80   1   1   1 1     1                 1                 1   1 1 9
81       1         1                                 1           3
82                 2     1         1         1     1       1     7
83 1   1                     1   1                               4
84 1                   1   1                 1       1           5
85                           1   1           1               1   4
86     1                               1             1           3
87           1 1                                           1     3
88     1   1   1     1               1 1 1       2 1             10
89   1       1             2 1     1                       2     8
90       1   2     2     1                                       6
91                                               1 1 1         1 4
92   1   1               1 1                                   1 5
93       2   1           1     1                                 5
94         2                 1           1     1             1   6
95 1                                                       1     2
96             1 2                 1       1                 1   6
97 2         1 1         1                 1                     6
98   1                 1     1                   1 1 1 1   1     8
99   1                 1               1 1       1   1           6
loading
Đang tải dữ liệu...