THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
Tổng
00       1   1                       2                           4
01         1         1                   1                       3
02           1                     1   1     1 1   1   1       1 8
03             2       2       1           1     2       1       9
04         1         1           1           1   1 1   1         7
05                                   1               2   1     1 5
06 1   1         1               1 1               2   1     1   9
07           1                                     2             3
08             2     1           2 3   1                   1   1 11
09   1 2                         1     1 1               1       7
10 1     1           1         1   1         1       1           7
11   1   1         1       1           1                 1       6
12       1               1                           1   1       4
13     1                         1 1         1                 1 5
14 1 1                     2                 1               1   6
15           1           1               2 1       1       1     7
16                         1           1   1   1     1         2 7
17 3           1                                 1               5
18             1                     1             1     1 1   1 6
19                                                 1         2   3
20                               1   1     1         1           4
21   1     1           1                   1                     4
22     1                 1   1                         1 1       5
23   1           1   1 1         1             1     1           7
24 1 1                     1               1   1           1 1   7
25 1 1     1                 1     1       1               1     7
26   1 1   1 1 1               1                       1       2 9
27       1               1   1               2       1 1   1   1 9
28             1         2   1 1                             1   6
29                   1   1 1       1       1         1     1     7
30       1   1               1     1 1   1   1                   7
31     1   1       1           1     1                           5
32           1       1                           1     1         4
33   3     1                           1                         5
34             1       1             1   1   2       1 1         8
35       1                   1   1       1           2           6
36 1     1         1 1 1               1       1         1   1   9
37                   1           1             1         2 2   1 8
38           1     1       1           1               1     1   6
39             1       1     1                                   3
40               1 1   1     1       1           2       1       8
41                               1       1             1         3
42                           1               1       1       1   4
43         1     2 1           1     1         1   1         1   9
44                   1       1 1         1       1         1     6
45   1       1 2 1     1                         2         1     9
46       1           1 1   1               1     1   1     1     8
47       1         1           1                       1         4
48         1         1                   1         1     1       5
49         1                 2   2                         1     6
50                                   1                     1     2
51               1         1           2               1         5
52     1                                       1   1   1         4
53               1           1             1           1         4
54                 2   1           1 1     1                 1   7
55                           1                                   1
56                         1 2               1     1             5
57           1   1     1               1               1     1   6
58           1           2 2     1                 1             7
59 1       1             1                               1       4
60     1     1     1                                             3
61 1                       1   1 1               1               5
62                                   1     1           1         3
63         1               1   1                           1     4
64       1                                               1       2
65               1       1         1             1       1       5
66             2   1 1                 1     1                   6
67                                 1 1 1                         3
68           1     1     1     1 1       2           1           8
69               1 1                     2 1   1         1       7
70     2     1   1                   1     1   1   1             8
71   1                 1       1   1   1                   1     6
72 1       1     2 1                     1 1                     7
73 1       1   1                           1                 1   5
74     2 1   1     1           1         1   1                   8
75 1                       1                   1         1 1     5
76 2         1         1     1     1                             6
77                 1     1                                       2
78       1                                 1 1 1               1 5
79 1 1                         1                                 3
80                                       1         1             2
81                                                 1 1           2
82   2       1   1         1                     1               6
83       1       1       1                 1         1   1     1 7
84                                     1       1                 2
85     1 1 1               1   1                             1 1 7
86       1     1   1   1 2                     1 1               8
87     1       1     1   1         1     1   1                   7
88             1 1   1         2                               1 6
89         2           1                               1   1 1   6
90     1 1       1         1         1       1               1   7
91                       1       1                               2
92                     1           1           2                 4
93                                           1 2     1         1 5
94   1   1         1 1 1             1           2           1   9
95   1                       1     1                           1 4
96     2   1         2                             1   1         7
97 1         1                         1         1           1 1 6
98                             1     1 2                         4
99                               1                               1


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...