THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
Tổng
00 1     1   1           1     1   2       1   1                 9
01 2   2   1                   1             1         1         8
02                       1   1                 1                 3
03           1                     1             2       2       6
04         2       1                         1         1         5
05     1     1     1                                             3
06 1           1               1     1   1         1             6
07                     1                       1                 2
08           1         1   1     1 1             2     1         8
09         1 1       1         1       1 2                       7
10                     2 1       1   1     1           1         7
11   1                         1       1   1         1       1   6
12   1     1 1       1   1   1             1               1     8
13                   1             1     1                       3
14     1 1                     1     1 1                     2   7
15   1                 1                       1           1     4
16   1             2               1                         1   5
17             1     1           1   3           1               7
18             1                   1             1               3
19                                                               0
20           1 1           2 1                                   5
21                                 1   1     1           1       4
22       1 1 1     1 2                   1                 1   1 9
23         1       1       1       1   1           1   1 1       8
24               1   1         1     1 1                     1   6
25                   1           1   1 1     1                 1 6
26 1 1 1               1               1 1   1 1 1               9
27                   1             1       1               1   1 5
28   2 1     1   2         1                     1         2   1 11
29               1               1                     1   1 1   5
30               1 1   1                   1   1               1 6
31               1                       1   1       1           4
32       1 1                                   1       1         4
33         1   1         2             3     1                   8
34       2           1       1                   1       1       6
35   1                           2         1                   1 5
36 1                                 1     1         1 1 1       6
37               1   2                                 1         4
38     1   1               1                   1     1       1   6
39 1             1               1               1       1     1 6
40         1 1         1         1                 1 1   1     1 8
41 2     1                       1 1                             5
42         1       1           1                               1 4
43           1     1       1                 1     2 1           7
44               1                                     1       1 3
45                                 1   1       1 2 1     1       7
46                                 1       1           1 1   1   5
47         1     1                         1         1           4
48                             1             1         1         3
49   1   1           1       4               1                 2 10
50 1                   1                                         2
51 2 1   1     1     1     1                       1         1   9
52         1   2                         1                       4
53     1                     1                     1           1 4
54       1       1           2 1                     2   1       8
55   1         1   1                                           1 4
56                                                           1 2 3
57                             1               1   1     1       4
58               1         1                   1           2 2   7
59       1     1   2   1   1         1       1             1     9
60     1         1       2               1     1     1           7
61   1                 1     1       1                       1   5
62       2             1 1       1 1                             6
63                       1                   1               1   3
64                                         1                     1
65   1                   1       1                 1       1     5
66   1   1       1                               2   1 1         7
67     1           1   1                                         3
68   1                       1                 1     1     1     5
69             1                                   1 1           3
70                         1             2     1   1             5
71     1             1 1   1       1   1                 1       7
72                     1     1 1     1       1     2 1           8
73     2         1   1       1       1       1   1               8
74     1                     1 1         2 1   1     1           8
75         1 1                     1 1                       1   5
76 1     1                           2         1         1     1 7
77         1   1       1 1   1                       1     1     7
78     1           1 1                     1                     4
79           1     1       1     2   1 1                         7
80             1         1                                       2
81                                                               0
82       1       1       2     1       2       1   1         1   10
83           2 2   1                       1       1       1     8
84   1                                                           1
85 1   1                   1     1       1 1 1               1   8
86           1   1   1           2         1     1   1   1 2     11
87                 1           1         1       1     1   1     6
88 1 1   1         1       1                     1 1   1         8
89           1                               2           1       4
90                           1     1     1 1       1         1   6
91 2                   1 1         1                       1     6
92                                                       1       1
93         1 1                 2                                 4
94   1         1         1             1   1         1 1 1       8
95         1               2     1     1                       1 6
96       1                               2   1         2         6
97     1                       1     1         1                 4
98 1   1       2 1       1 1                                     7
99                     1                                         1


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...