XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
Tổng
00         1                                         1 1   1     4
01               1                     1         1         1     4
02 1   1     1                                                   3
03       2 1   2   1     1             1           1   1   1   1 12
04                       1   1                       1       1   4
05     2         1   1       1               1 2                 8
06           1                                   1     1         3
07                               1       1   2               1   5
08             1   1   1 1                                       4
09     1           1       1   1       1     1                   6
10 2             1 1           1     2   1 1   1                 10
11 1 1           1       1 1   2 1 1                     1       10
12 1           1                 1         2 1 1         1     1 9
13                   1                                   1       2
14 1         1   1       1               1 1   1 1 1 1       1   11
15         1 1 1       2   1         1   1                     1 9
16                                     1         1             1 3
17       1                 1                         1     1   1 5
18                     1                   1                     2
19         1         1               1 1     1   1         1     7
20           1                                 1     1           3
21         1                   1   1         1       1           5
22                           1       1                           2
23                   1 1           1                 1           4
24                   1       1 1                 1           1 1 6
25         1     2                 1 1           1       1       7
26   1                       1   1   1     1 1         1 1       8
27     1     1                 1                                 3
28         1       1       1   1   1               1       2     8
29   1                   2             2       1             1   7
30         1                 1 1     1                 1     1   6
31     1 1 1       1                 1         2 1     1         9
32   1     1           1 1             1     1               2   8
33       2                               2 1   1                 6
34                     1             1 1           1             4
35                     1     1 1           1             1     1 6
36   1     1             1                                   1   4
37 1 1       1       1       1                     1           1 7
38 1 1       1 1         1         1               1           1 8
39       1             1         1 1 1       1                   6
40         1                 1 1   1         1 1       1         7
41     3     1     1                                   1         6
42                   1     3     1     1   1           1         8
43 1   1             1         1                                 4
44         2   1                         1     1           1     6
45     1   1   1           1         1                 1         6
46       1           1                 1 1         1             5
47                 1                         1           1       3
48       1             1 1                         1           1 5
49                                       1                       1
50 1       1       1                   1     1     1             6
51   1               1 1 1   1           1       1   1         1 9
52 1 2 1           1 2     1     1                 1             10
53   1         1 1         1   1                 1         1   1 8
54       1       1                   1     1   1 1               6
55                         1         1               2   1       5
56           1 1   1 1                                           4
57                           1                           2       3
58   1                   1                         1 1           4
59 1                   1                                   1     3
60           2     1 1           2                   2 1   1     10
61 1             1 1             1         1 1           1       7
62 1     1       1                                   1       1   5
63   1         1 1             2 1   1 1       1                 9
64       1                         1                         1   3
65   1         1           1                 1         1         5
66             1 1 1     1               1             2 2       9
67                           1   1 1       1   1 1     1       1 8
68       1                               1         1   1         4
69         1   1       1           1   1   1                     6
70                                 1             1               2
71   1           1             1 1         1 1     1             7
72 1     1 1                                     1               4
73                       1                               1 1 1   4
74               1   1     1       1             2   1     1     8
75                                       1         1             2
76           1             1 2     1     1 1     1               8
77                                       1               1       2
78                 1         1           1                 1     4
79               1               1 1     1         1             5
80           1                                       1           2
81       1               1 1                             2       5
82                           1           1                       2
83           1                                               1   2
84   1 1                   1                   1     1       1   6
85       1     1 1     1       1           1 1           1       8
86       1     1                 1                     1     1   5
87     1 1         2                 1         1     1       1 2 10
88             1       2 1   1     1   2                       1 9
89           2                               1   1 1         1   6
90           1 1 1             1                                 4
91                                                 1             1
92 1   2             1               1                           5
93 1                         1         2               1       1 6
94                     1 1                         1       1   1 5
95     1           1 1 1           2                             6
96 1 1 1                                   1                     4
97                               3                               3
98   1               1     1                   1           2     6
99                                   1     1               1 1   4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...