XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
Tổng
00               1 1   2       1                             1   6
01   1   1 1                                             1       4
02                 3 1 1       1 1                               7
03                           1                   1           1 2 5
04     1         2           1 1             1                   6
05                             2       1 1                       4
06 2   2     1                                                   5
07     1       1     1       1 1                                 5
08         1     1                   1             1 1           5
09       1               1 1 1 1 1           1                   7
10     1                           1 1           1     2 1     1 8
11         1             1     1             1                   4
12   1     1                                 1 1     1 1 2     1 9
13   1 1     1                                                   3
14 1                               1         1 1                 4
15   1         1           1         1                 1 1     1 7
16     1                           3   1                 1 1   1 8
17           1       1                         1 1       2       6
18         1                       2                             3
19       1         2   1           1       1       1     1     1 9
20                   2   1   2     1       1       1           1 9
21                       2             1     1                   4
22   1             1               1   1       1 1               6
23     1               1                 1         1             4
24 1 1                   2 1 1                 1                 7
25                     1     1                         1         3
26 1   1     1                   1       1   1     1   1   1     9
27           1       1                               1     1     4
28       1   1 1 1 1 3                                           8
29 1           1       1                 1                 1   1 6
30             1                   1       1     1               4
31                     1 1     2 1         2 1                   8
32             1       1     1                                   3
33   1 1         1                     1     1                   5
34                   1   1                                     1 3
35   1                                 1         1           2   5
36   1   1                             1 1 1               1     6
37         1       3                                       1   2 7
38           1               1                   1         1 1   5
39 1 1             1   1       1         1               2       8
40             1           1                       1             3
41   1       1                 1                     1           4
42       2             1     2                                   5
43               2   1   1 1     2               1   1       1   10
44           1   1   2     1             1 1                 1   8
45   1       1     1       1     1                             1 6
46                               1     1           1             3
47                   1       1                 1                 3
48   1   2         1               1                             5
49         1     1                 1 1   1 1         2           8
50                                   1                 1 1       3
51         1 1   1       1         1   1         1 1         1 1 10
52 1                       1   1           2           1         6
53       1 1           1                 1         1   1     1   7
54                     3       1   1                     1 1     7
55 1   1       2                               1                 5
56               1                               1 1             3
57     1   1                                     1   1           4
58   1   1         1                                             3
59                                           1         1 1       3
60                             1           1                     2
61       1         1     1       1   1       1                   6
62             1   1             1   2 1 1                 1     8
63 1     1 2                     1   1                     1     7
64                   1   1       1       1 1   1         1       7
65     1                   1                     1 1     1   1 1 7
66 1 1                                 1     1       1           5
67                         2         1 1     1   1   1         1 8
68           1 1                   1                   1   1     5
69 1 1                     1 1           1                       5
70                       1 1 1     1               1   1     1   7
71       1                           2     1 1                 1 6
72         1     1       1       2           1 3       1         10
73       1 1                                                     2
74             1                                             1   2
75             1                                   1 2         1 5
76         1   1     1     1               1                 1   6
77           1                                   1               2
78 1     1                       1   1 1   1 1     1       1 2   11
79                       2     1       1   2 1 1   1 1           10
80 1     1                 1                 1   1 1 1   1       8
81     1                                 1           1 1   1 1   6
82     2     1         1         1     1       1                 7
83               1   1                                 1         3
84         1   1                 1       1                       4
85               1   1           1               1               4
86                         1             1                       2
87 1                                           1           1     3
88 1     1               1 1 1       2 1             1     1 1   11
89             2 1     1                       2       2   1 1   10
90     2     1                                                   3
91                                   1 1 1         1       1     5
92           1 1                                   1             3
93           1     1                                             2
94               1           1     1             1     1         5
95                                             1     1           2
96 1 2                 1       1                 1         1     7
97 1         1                 1                                 3
98         1     1                   1 1 1 1   1     1           8
99         1               1 1       1   1               1       6
loading
Đang tải dữ liệu...