THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
Tổng
00                   1     1   1           1     1   2       1   8
01             1     2   2   1                   1             1 8
02       1                                 1   1                 3
03     1         1             1                     1           4
04                           2       1                         1 4
05   1           1       1     1     1                           5
06   1 1             1           1               1     1   1     7
07         1                             1                       2
08 1             1             1         1   1     1 1           7
09 1                         1 1       1         1       1 2     8
10           1   1                       2 1       1   1     1   8
11                 1   1                         1       1   1   5
12 1         1         1     1 1       1   1   1             1   9
13         1                           1             1     1     4
14         1             1 1                     1     1 1       6
15   1                 1                 1                       3
16   1         1       1             2               1           6
17                               1     1           1   3         6
18           1     1             1                   1           4
19                                                               0
20   1                         1 1           2 1                 6
21 1             1                                   1   1     1 5
22       1                 1 1 1     1 2                   1     8
23   1           1           1       1       1       1   1       7
24         1                       1   1         1     1 1       6
25                                     1           1   1 1     1 5
26       1   1       1 1 1               1               1 1   1 9
27 1       1                           1             1       1   5
28     1     1 1       2 1     1   2         1                   10
29           1   1                 1               1             4
30                 1               1 1   1                   1   5
31                                 1                       1   1 3
32                 1       1 1                                   3
33   1   1 1       1         1   1         2             3     1 12
34     1         1         2           1       1                 6
35   1                 1                           2         1   5
36 1       1         1                                 1     1   5
37     1     1                     1   2                         5
38 1               1     1   1               1                   5
39 1   1     1       1             1               1             6
40         1 1   1 2         1 1         1         1             9
41         1       1 2     1                       1 1           7
42           1               1       1           1               4
43       1   1 1               1     1       1                 1 7
44                                 1                             1
45       1         1                                 1   1       4
46 1                                                 1       1   3
47                           1     1                         1   3
48             1                                 1             1 3
49                     1   1           1       4               1 8
50         1   1     1                   1                       4
51 1 1 1             2 1   1     1     1     1                   10
52         2                 1   2                         1     6
53     1                 1                     1                 3
54 1           1           1       1           2 1               7
55           1         1         1   1                           4
56   1   1         2                                             4
57           1     1                             1               3
58                                 1         1                   2
59   1                     1     1   2   1   1         1       1 9
60   1 1                 1         1       2               1     7
61                     1                 1     1       1         4
62   1                     2             1 1       1 1           7
63 1 1                                     1                   1 4
64     1       1   1                                         1   4
65 1 1       1         1                   1       1             6
66 1     1             1   1       1                             5
67     1   1       1     1           1   1                       6
68                     1                       1                 2
69     1 1   1                   1                               4
70         1   1                             1             2     5
71   1                   1             1 1   1       1   1       7
72 1     1     1 1                       1     1 1     1       1 9
73 1               1     2         1   1       1       1       1 9
74                       1                     1 1         2 1   6
75     1         1           1 1                     1 1         6
76                   1     1                           2         4
77       1         1         1   1       1 1   1                 7
78 1     1       2       1           1 1                     1   8
79 1       1 1   1             1     1       1     2   1 1       11
80             1                 1         1                     3
81       2       1                                               3
82   1 1       2           1       1       2     1       2       11
83     1     1                 2 2   1                       1   8
84                     1                                         1
85       1           1   1                   1     1       1 1 1 8
86     2 1       1             1   1   1           2         1   10
87       1   1 2                     1           1         1     7
88   1 1 1 1         1 1   1         1       1                   9
89         1                   1                               2 4
90                                             1     1     1 1   4
91                   2                   1 1         1           5
92               1                                               1
93                           1 1                 2               4
94                     1         1         1             1   1   5
95                           1               2     1     1       5
96         1               1                               2   1 5
97             1 1       1                       1     1         5
98             1   1 1   1       2 1       1 1                   9
99             1                         1                       2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...