XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
Tổng
00                               1 1   1       1       1         5
01                 1         1         1         1     1 1       6
02                                           1   2               3
03   1             1           1   1   1   1             1       7
04   1   1                       1       1   1 1                 6
05       1               1 2                                     4
06                           1     1             1   1           4
07           1       1   2               1                       5
08 1 1                                           1 1             4
09     1   1       1     1                       2           1 1 8
10         1     2   1 1   1                   1 2   1     1 1   12
11   1 1   2 1 1                     1         1                 8
12           1         2 1 1         1     1           1   1 1   10
13                                   1                           1
14   1               1 1   1 1 1 1       1                       8
15 2   1         1   1                     1                     6
16                 1         1             1   1               1 5
17     1                         1     1   1 1       1           6
18 1                   1                             1           3
19               1 1     1   1         1       1 1     1         8
20                         1     1                 2         1   5
21         1   1         1       1                     1   1 1   7
22       1       1                                               2
23 1           1                 1           1         1         5
24       1 1                 1           1 1     1       2   1   9
25             1 1           1       1         1 1 1         1   8
26       1   1   1     1 1         1 1           1     1         9
27         1                                               1     2
28     1   1   1               1       2             1         1 8
29   2             2       1             1         1       1     8
30       1 1     1                 1     1     1                 6
31               1         2 1     1         1                 1 7
32 1 1             1     1               2   1           1       8
33                   2 1   1                                     4
34 1             1 1           1                                 4
35 1     1 1           1             1     1                     6
36   1                                   1               1       3
37       1                     1           1         1   1       5
38   1         1               1           1                 1   5
39 1         1 1 1       1                   1           1   1   8
40       1 1   1         1 1       1             1               7
41                                 1                             1
42     3     1     1   1           1                 1           8
43         1                                             1   1   3
44                   1     1           1       1               1 5
45     1         1                 1         1 1                 5
46                 1 1         1                                 3
47                       1           1       1   2               5
48 1 1                         1           1 1           1   1   7
49                   1                       1 1           1     4
50                 1     1     1                         1       4
51 1 1   1           1       1   1         1 1       1 1     1   11
52     1     1                 1                         1       4
53     1   1                 1         1   1               1     6
54               1     1   1 1                             1     5
55     1         1               2   1         1   1 1         1 9
56                                                 1             1
57       1                           2                           3
58   1                         1 1                 1   1         5
59 1                                   1                         2
60           2                   2 1   1                         6
61           1         1 1           1                           4
62                               1       1               2 1     5
63         2 1   1 1       1                               1   1 8
64             1                         1         1     1     1 5
65     1                 1         1               1             4
66   1               1             2 2                 2       1 9
67       1   1 1       1   1 1     1       1             1     1 10
68                   1         1   1                 1           4
69 1           1   1   1                           1 1         1 7
70             1             1               1       1           4
71         1 1         1 1     1               1             1   7
72                           1               1     1       1     4
73   1                               1 1 1         1 1     1     7
74     1       1             2   1     1                         6
75                   1         1                                 2
76     1 2     1     1 1     1                   1 1             9
77                   1               1         1       1   1     5
78       1           1                 1                       1 4
79           1 1     1         1             2 1   1         1   9
80                               1                         1   1 3
81   1 1                             2                       1   5
82       1           1                                       1 1 4
83                                       1         1             2
84     1                   1     1       1       1     1 1       7
85 1       1           1 1           1                 1       2 8
86           1                     1     1     1               1 5
87               1         1     1       1 2       1 1           8
88 2 1   1     1   2                       1         1       1   10
89                       1   1 1         1                       4
90         1                                   1     1     1     4
91                             1                       1   1     3
92               1                                       1       2
93       1         2               1       1                     5
94 1 1                         1       1   1           1         6
95 1           2                                   1             4
96                     1                                         1
97           3                               1       2 1     1   8
98     1                   1           2       1       1   1     7
99               1     1               1 1   1             1   1 7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...