THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

  Ngày
\
Cặp số
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
Tổng
00             1       1 1     1                                 4
01             1       1   1     1   1               1       1   7
02       1       1                         2             1       5
03   1   1                   1     1 1               1           6
04             1   1   1         1             1               1 6
05             1 1 1 1         1                     2 1         8
06                           2   1 1         1             2   2 9
07 2   1 1 1         1 2       1                     1         1 11
08           1                   1   1                           3
09             1       1 1                       1               4
10 1                                   1   1                   1 4
11 1                       2                                     3
12                 1                                   1     1   3
13                         1             1   1               1 1 5
14 1     1       1           1             1     1   1     1     8
15         1             1                                   1   3
16         1 1     1                   1     1 1 1             1 8
17   1       2     1             1       1       1               7
18   1                 1                                         2
19   2   1         1             1                               5
20                       2                     1   1             4
21                                         1   1     1           3
22       1                       1                     1     1   4
23                       1         1 1   2                     1 6
24     1                                         1 1       1 1   5
25     1                                         1               2
26               1   1     1   1 1 1                     1 1   1 9
27 1             1               1 1           1 1   1   1       8
28 1             1     1   2       1         1     1     1       9
29                                     1           1       1     3
30                   1                                           1
31     1   1         1                                           3
32                       1       1 1 1   1         1             6
33                       1               1             1     1 1 5
34 1           1       1         1     1   1                     6
35     1 1 1                                             1   1   5
36                             1     1                       1   3
37 1                     1   1 1               1       2         7
38     2 1         2         1               1                   7
39       1         1   1                   1     1       1 1 1   8
40     1             2                     1 1     1             6
41                   1         2                             1   4
42     1 1 1             1                                       4
43   1   1           1               1           1 1             6
44                     1                                         1
45               1         1         1   1                   1   5
46     1     1                     1           1   1   1         6
47           1   1 1                           1                 4
48 1                     1   1         2   1         1   1   1   9
49                                               1 1             2
50                   1                 1         1               3
51             2           1     1           1   1     1         7
52               1                                     1 1 1     4
53                                                               0
54                                   1             1             2
55                                   1   1   1         1   1   1 6
56 1 1         1                 1             1       1         6
57   1       1               1       1 1               1       1 7
58     1 1                     1                     1       1   5
59         2                           2             1           5
60           1                   1       1         1             4
61             1 1     1     1 1   1   1           1             8
62       1         2     1               1         1             6
63         1   1     1                         1   1       1     6
64         1     1                 1     1 1             1       6
65           1             1             1 1 1                 1 6
66     1       1         1   1                       1 1   1 1   8
67 1             1   1   1                                       4
68           1                 1             1 2                 5
69           1 1 1               1 1                       1 1   7
70     1                     1 1   1   1   1           1         7
71       1   1           1 1 1         1                         6
72   1 1   1                 1           1       1               6
73 1             1 1 2           1 1 1     1             1       10
74               1                             1                 2
75         1                   1   1       2             1       6
76   1                         1     1                           3
77 1 1                     1 1           1 1           1         7
78                 1 2 1                                   1     5
79             2                   1     1         1             5
80         1               1     1   1           1   1   1 1     8
81   1             1   1 1 1 1         2 1           1         1 11
82   1     3           1 1                   1                 2 9
83 1         1                                 1   1             4
84     2                                   1 1 1                 5
85         1                   1           1 3                   6
86                   1                             1             2
87           1   1 1       1           2     1           1 1     9
88 2       1 1                 1         1         1   1   1     9
89       1     2                     1           1       1       6
90   1             1 1 1       1   1 1       1       1   2     2 13
91   1 1     1                                                   3
92 1     1                 1                     1   1           5
93       1               1                           2   1       5
94   1 1           1   1             1                 2         7
95       1     1           2   1   2           1                 8
96                                     1     1             1 2   5
97   1       1   2     1     1   1             2         1 1     11
98                           2           1       1               4
99   1       1                       1           1               4
loading
Đang tải dữ liệu...