XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
Tổng
00 1 1   2       1                             1     1   1       8
01                                         1         1 1 1       4
02   3 1 1       1 1                               1 1       1   10
03             1                   1           1 2 3     2 1 1 1 13
04 2           1 1             1                           1 1   7
05               2       1 1                                     4
06                                                               0
07     1       1 1                                 1   1       1 6
08 1                   1             1 1                         4
09         1 1 1 1 1           1                       1       2 9
10                   1 1           1     2 1     1               7
11         1     1             1                         1       4
12                             1 1     1 1 2     1               7
13                                                 1             1
14                   1         1 1                   1     1     5
15           1         1                 1 1     1         1     6
16                   3   1                 1 1   1             1 8
17     1                         1 1       2       1 1       1   8
18                   2                                       1   3
19   2   1           1       1       1     1     1               8
20     2   1   2     1       1       1           1 1             10
21         2             1     1                       2         6
22   1               1   1       1 1                             5
23       1                 1         1                           3
24         2 1 1                 1                               5
25       1     1                         1             1         4
26                 1       1   1     1   1   1     1             7
27     1                               1     1         1       1 5
28 1 1 3                                                 1       6
29       1                 1                 1   1               4
30                   1       1     1                 2           5
31       1 1     2 1         2 1                   1             9
32       1     1                                       1         3
33 1                     1     1                   1 1 1         6
34     1   1                                     1             1 4
35                       1         1           2           1   1 6
36                       1 1 1               1             2 1   7
37   3                                       1   2               6
38             1                   1         1 1                 4
39   1   1       1         1               2       1         1   8
40           1                       1                           2
41               1                     1           1         1   4
42       1     2                                       1 1     1 6
43 2   1   1 1     2               1   1       1             1   11
44 1   2     1             1 1                 1           1     8
45   1       1     1                             1               4
46                 1     1           1               1           4
47     1       1                 1                   1   1       5
48   1               1                                   1   1   4
49 1                 1 1   1 1         2                 1 1     9
50                     1                 1 1                 1 1 5
51 1       1         1   1         1 1         1 1               8
52           1   1           2           1                     1 6
53       1                 1         1   1     1   1         1 1 8
54       3       1   1                     1 1                   7
55                               1                               1
56 1                               1 1             1           1 5
57                                 1   1                 2 1 1   6
58   1                                               1       1   3
59                             1         1 1             1       4
60               1           1                       1           3
61   1     1       1   1       1                                 5
62   1             1   2 1 1                 1                   7
63                 1   1                     1                 1 4
64     1   1       1       1 1   1         1           1         8
65           1                     1 1     1   1 1               6
66                       1     1       1                         3
67           2         1 1     1   1   1         1         1   1 10
68                   1                   1   1                   3
69           1 1           1                           2         5
70         1 1 1     1               1   1     1     1 1         9
71                     2     1 1                 1   1 1     1   8
72 1       1       2           1 3       1           1 1     1   12
73                                                               0
74                                             1                 1
75                                   1 2         1               4
76     1     1               1                 1       1         5
77                                 1               1 1     1     4
78                 1   1 1   1 1     1       1 2     1           10
79         2     1       1   2 1 1   1 1                       1 11
80           1                 1   1 1 1   1         1           7
81                         1           1 1   1 1           1     6
82       1         1     1       1                         1     5
83 1   1                                 1                       3
84                 1       1                                     2
85 1   1           1               1                             4
86           1             1                                   1 3
87                               1           1                   2
88         1 1 1       2 1             1     1 1           1     10
89 1     1                       2       2   1 1   1           1 10
90                                                       1       1
91                     1 1 1         1       1               1   6
92                                   1                           1
93   1                                                   1       2
94 1           1     1             1     1             1 1       7
95                               1     1                 1       3
96       1       1                 1         1               1   5
97               1                                 1             2
98 1                   1 1 1 1   1     1                   1     8
99           1 1       1   1               1             1 2     8
loading
Đang tải dữ liệu...