THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

  Ngày
\
Cặp số
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
Tổng
00   1                                       1       1 1     1   5
01                             1             1       1   1     1 5
02             1       1               1       1                 4
03 1                   1     1     1   1                   1     6
04       1     1                             1   1   1         1 6
05         1                                 1 1 1 1         1   6
06                 1                                       2   1 4
07   1           1               2   1 1 1         1 2       1   11
08 1                 2 1                   1                   1 6
09         1               1                 1       1 1         5
10 1   2       1                 1                               5
11         1       1 1           1                       2       6
12       1           1                           1               3
13           1                 1                         1       3
14 1   1                         1     1       1           1     6
15       1       1   1 1                 1             1         6
16   1                       1           1 1     1               5
17 1                 1             1       2     1             1 7
18                                 1                 1           2
19     2 2 1 1                 1   2   1         1             1 12
20 1   1                       1                       2         5
21       1         1   1                                         3
22           1   1       1 1           1                       1 6
23   1 1   1                 1                         1         5
24                                   1                           1
25   1         1               1     1                           4
26                     1     1                 1   1     1   1 1 7
27                         1   1 1             1               1 5
28             1         1     1 1             1     1   2       8
29                         1                                     1
30               1 1           1                   1             4
31                                   1   1         1             3
32         1                   1                       1       1 4
33                                                     1         1
34       1                 1     1           1       1         1 6
35             1         1           1 1 1                       5
36 1                                                         1   2
37                   1           1                     1   1 1   5
38       1       1     2 1   1       2 1         2         1     12
39 1     1                   1         1         1   1           6
40       1           1               1             2             5
41   2                 1     1                     1         2   7
42     1           1 1               1 1 1             1         7
43     1           1       1       1   1           1             6
44   1       1         1                             1           4
45                             1               1         1       3
46       1         1         1       1     1                     5
47       1       1                         1   1 1               5
48 1               1           1 1                     1   1     6
49                       1                                       1
50         1   1                                   1             3
51     1                 1   1 3             2           1     1 10
52           1     1                           1                 3
53 1     1                                                       2
54 1 1 2     1         1                                         6
55   1         1                                                 2
56   1                       1   1 1         1                 1 6
57   1                             1       1               1     4
58 1         2 1 1     1       1     1 1                     1   10
59 1                       1             2                       4
60             3                           1                   1 5
61                                           1 1     1     1 1   5
62                       1 2   1       1         2     1         8
63       1 2   2     1       1           1   1     1             10
64                 1         2           1     1                 5
65         1                               1             1       3
66               2                   1       1         1   1     6
67   1               1           1             1   1   1         6
68   1   1 1           1 1   1             1                 1   8
69                 1                       1 1 1               1 5
70                                   1                     1 1   3
71           1       1   3     1       1   1           1 1 1     11
72           1       1             1 1   1                 1     6
73                               1             1 1 2           1 6
74   1       1       1     1 1                 1                 6
75           1               1           1                   1   4
76               1 1               1                         1   4
77                         1     1 1                     1 1     5
78                       1                       1 2 1           5
79           1       1                       2                   4
80         1       1     1               1               1     1 6
81 1               1 1 1           1             1   1 1 1 1     10
82     1   1 3 1       1   1       1     3           1 1         14
83               1       1       1         1                     4
84     1         1     1 1           2                           6
85 1                   1 1 1             1                   1   6
86 2     1                 1                       1             5
87               1             1           1   1 1       1       6
88   1           1 1 1   1       2       1 1                 1   10
89                   1 1   1           1     2                   6
90 1 1   1 1               1       1             1 1 1       1   10
91           1     1       1       1 1     1                     6
92     2                 1       1     1                 1       6
93     1         1         1           1               1         5
94       1 2 1   1 1               1 1           1   1           10
95         1   1 2 1                   1     1           2   1   10
96   1     1                                                     2
97             1             1     1       1   2     1     1   1 9
98                                                         2     2
99     1       1             1     1       1                     5
loading
Đang tải dữ liệu...