THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
Tổng
00 1                       2                                     3
01         1                   1                       1   1     4
02 1                     1   1     1 1   1   1       1     1     9
03   2       2       1           1     2       1       1       1 11
04         1           1           1   1 1   1                   6
05                         1               2   1     1           5
06     1               1 1               2   1     1   1         8
07 1                                     2                       3
08   2     1           2 3   1                   1   1         2 13
09                     1     1 1               1       1         5
10         1         1   1         1       1           1         6
11       1       1           1                 1           1     5
12             1                           1   1                 3
13                     1 1         1                 1       1   5
14               2                 1               1       1 1   6
15 1           1               2 1       1       1               7
16               1           1   1   1     1         2       1   8
17   1                                 1                         2
18   1                     1             1     1 1   1           6
19                                       1         2       1     4
20                     1   1     1         1                     4
21           1                   1                               2
22             1   1                         1 1           1     5
23     1   1 1         1             1     1                   1 7
24               1               1   1           1 1           1 6
25                 1     1       1               1               4
26 1 1               1                       1       2           6
27             1   1               2       1 1   1   1           8
28   1         2   1 1                             1             6
29         1   1 1       1       1         1     1               7
30 1               1     1 1   1   1                       1     7
31       1           1     1                                     3
32 1       1                           1     1               1 2 7
33                           1                                 1 2
34   1       1             1   1   2       1 1         1 1       10
35                 1   1       1           2                     5
36       1 1 1               1       1         1   1             7
37         1           1             1         2 2   1           8
38 1     1       1           1               1     1             6
39   1       1     1                                       1   1 5
40     1 1   1     1       1           2       1                 8
41                     1       1             1           1     1 5
42                 1               1       1       1     1       5
43     2 1           1     1         1   1         1             8
44         1       1 1         1       1         1               6
45 1 2 1     1                         2         1         1     9
46         1 1   1               1     1   1     1       1 1     9
47       1           1                       1                   3
48         1                   1         1     1             1 1 6
49                 2   2                         1               5
50                         1                     1             1 3
51     1         1           2               1                   5
52                                   1   1   1           1     1 5
53     1           1             1           1                   4
54       2   1           1 1     1                 1             7
55                 1                                             1
56               1 2               1     1                       5
57 1   1     1               1               1     1       1     7
58 1           2 2     1                 1                   1   8
59             1                               1           2     4
60 1     1                                                 1     3
61               1   1 1               1                         4
62                         1     1           1                   3
63               1   1                           1       1   1   5
64                                             1         1 1     3
65     1       1         1             1       1       1         6
66   2   1 1                 1     1                             6
67                       1 1 1                         1 1       5
68 1     1     1     1 1       2           1           1   1     10
69     1 1                     2 1   1         1               1 8
70 1   1                   1     1   1   1                       6
71           1       1   1   1                   1               5
72     2 1                     1 1                               5
73   1                           1                 1     1   1   5
74 1     1           1         1   1                   1         6
75               1                   1         1 1     2         6
76 1         1     1     1                                       4
77       1     1                                       1         3
78                               1 1 1               1           4
79                   1                                   1       2
80                             1         1             1   1   1 5
81                                       1 1                     2
82 1   1         1                     1               1       1 6
83     1       1                 1         1   1     1       1 1 8
84                           1       1                       1 1 4
85               1   1                             1 1 2 1       7
86   1   1   1 2                     1 1                 1       8
87   1     1   1         1     1   1                     1       7
88   1 1   1         2                               1       3   9
89           1                               1   1 1             4
90     1         1         1       1               1             5
91             1       1                               1     1   4
92           1           1           2                           4
93                                 1 2     1         1   2   1   8
94       1 1 1             1           2           1             7
95                 1     1                           1   2       5
96         2                             1   1           1   1   6
97 1                         1         1           1 1     1     6
98                   1     1 2                               1   5
99                     1                                     1   2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...