XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
Tổng
00               1   1                     1                     3
01                 1                             1               2
02           1   1                 1   1     1                   5
03 1 1 1           1                     2 1   2   1     1       11
04   1     1 1                                           1   1   5
05                 1     1   1 1       2         1   1       1   9
06         1   1           1                 1                   4
07 1   1 1   1         2   1                                     7
08       1                 1                   1   1   1 1       6
09 2         1     1                   1           1       1   1 8
10                               1 2             1 1           1 6
11               1       1   1 1   1 1           1       1 1   2 11
12               1               2 1           1                 5
13                 1 1                               1           3
14                                 1         1   1       1       4
15     1 1                   1             1 1 1       2   1     9
16 1 1 1                     1                                   4
17       1       1                       1                 1     4
18   1   1 1                     1                     1         5
19     1 1   1         1                   1         1           6
20                       1                   1                   2
21                             1           1                   1 3
22             1                                             1   2
23       1     1             1   1                   1 1         6
24           1                                       1       1 1 4
25             1   1       1               1     2               6
26   1   1             1   1         1                       1   6
27 1   1                   1           1     1                 1 6
28             1   1 2 1     1             1       1       1   1 10
29               1                   1                   2       4
30     1       1                 1         1                 1 1 6
31       1 1   1       1               1 1 1       1             8
32                   1 1 1       1   1     1           1 1       8
33               1 1     1               2                       5
34 1         1       1                                 1         4
35 1   1           1                                   1     1 1 6
36     2   1 1               1   1   1     1             1       9
37         1         2     1       1 1       1       1       1   9
38                 1 1             1 1       1 1         1       7
39   1               1                   1             1         4
40                   1   1                 1                 1 1 5
41   1                 1 1 1           3     1     1             9
42 1 1         1       1                             1     3     8
43     1               1       1   1   1             1         1 7
44       1 1               1     1         2   1                 7
45                       1             1   1   1           1     5
46   1                   1               1           1           4
47       1           1           1                 1             4
48   1   1   1         1                 1             1 1       7
49           1         1         1                               3
50 1         1   1             1   1       1       1             7
51       1             1             1               1 1 1   1   7
52 1                             1 1 2 1           1 2     1     10
53 1           2         1     1     1         1 1         1   1 10
54                         1             1       1               3
55             2 1     1                                   1     5
56 1   1                                     1 1   1 1           6
57             1                                             1   2
58                   1   1           1                   1       4
59     3                           1                   1         5
60                               1           2     1 1           5
61             1             1 1   1             1 1             6
62               1                 1     1       1               4
63 1 1   1                           1         1 1             2 8
64                             1         1                       2
65         1                     1   1         1           1     5
66           1   1         1 1                 1 1 1     1       8
67 1         1           2   1                               1   6
68     1               1   1             1                       4
69               1           1             1   1       1         5
70                           1                                   1
71   1               1               1           1             1 5
72         1             1   1 1   1     1 1                     7
73                         2                             1       3
74   1     1 1           1     1 2               1   1     1     10
75                   1 1       1                                 3
76                           1               1             1 2   5
77                       1 1     1                               3
78   1       1                                     1         1   4
79 1             1 1         1                   1               5
80                                           1                   1
81         2       1           1         1               1 1     7
82   1   1       1 2         1   1                           1   8
83             1 1 1     1 2   1             1                   8
84         1 1 1 1             1     1 1                   1     8
85     1                                 1     1 1     1       1 6
86 1     1                   1 1         1     1                 6
87         1         1 1               1 1         2             7
88                       1                     1       2 1   1   6
89 1     1 1       1                         2                   6
90       1     2     1                       1 1 1             1 8
91                                                               0
92                           1 2   1   2             1           7
93                                 1                         1   2
94   2 1         1 1           1                       1 1       8
95         1 1                         1           1 1 1         6
96               1   1 1           1 1 1                         6
97         1                                                     1
98   1     1 1     1       1         1               1     1     8
99                                                               0
loading
Đang tải dữ liệu...