THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
Tổng
00                         1     1   1           1     1   2     7
01 1 1               1     2   2   1                   1         9
02   1         1                                 1   1           4
03           1         1             1                     1     4
04     2                           2       1                     5
05 1       1           1       1     1     1                     6
06         1 1             1           1               1     1   6
07               1                             1                 2
08 1     1             1             1         1   1     1 1     8
09       1                         1 1       1         1       1 6
10                 1   1                       2 1       1   1   7
11                       1   1                         1       1 4
12       1         1         1     1 1       1   1   1           8
13               1                           1             1     3
14               1             1 1                     1     1 1 6
15 1       1                 1                 1                 4
16     2   1         1       1             2               1     8
17     1                               1     1           1   3   7
18                 1     1             1                   1     4
19                                                               0
20         1                         1 1           2 1           6
21   1   1             1                                   1   1 5
22             1                 1 1 1     1 2                   7
23         1           1           1       1       1       1   1 7
24               1                       1   1         1     1 1 6
25                                           1           1   1 1 4
26 1           1   1       1 1 1               1               1 8
27       1       1                           1             1     4
28 1         1     1 1       2 1     1   2         1             11
29                 1   1                 1               1       4
30   1                   1               1 1   1                 5
31                                       1                       1
32                       1       1 1                             3
33 1   1   1   1 1       1         1   1         2             3 13
34           1         1         2           1       1           6
35 1       1                 1                           2       5
36       1       1         1                                 1   4
37           1     1                     1   2                   5
38   1   1               1     1   1               1             6
39       1   1     1       1             1               1       6
40     1         1 1   1 2         1 1         1         1       10
41               1       1 2     1                       1 1     7
42                 1               1       1           1         4
43   1         1   1 1               1     1       1             7
44 1                                     1                       2
45 1           1         1                                 1   1 5
46       1                                                 1     2
47                                 1     1                       2
48   1               1                                 1         3
49                           1   1           1       4           7
50   2           1   1     1                   1                 6
51 1     1 1 1             2 1   1     1     1     1             11
52               2                 1   2                         5
53     1     1                 1                     1           4
54   1   1           1           1       1           2 1         8
55                 1         1         1   1                     4
56         1   1         2                                       4
57                 1     1                             1         3
58     1                                 1         1             3
59     1   1                     1     1   2   1   1         1   9
60         1 1                 1         1       2               6
61                           1                 1     1       1   4
62 1       1                     2             1 1       1 1     8
63     1 1 1                                     1               4
64           1       1   1                                       3
65   1 1 1 1       1         1                   1       1       8
66   1   1     1             1   1       1                       6
67           1   1       1     1           1   1                 6
68 1                         1                       1           3
69     2     1 1   1                   1                         6
70               1   1                             1             3
71         1                   1             1 1   1       1   1 7
72 1 1   1     1     1 1                       1     1 1     1   10
73       1               1     2         1   1       1       1   8
74                             1                     1 1         3
75           1         1           1 1                     1 1   6
76                         1     1                           2   4
77             1         1         1   1       1 1   1           7
78   1   1     1       2       1           1 1                   8
79       1       1 1   1             1     1       1     2   1 1 11
80     1             1                 1         1               4
81 1           2       1                                         4
82   1 1   1 1       2           1       1       2     1       2 13
83           1     1                 2 2   1                     7
84                           1                                   1
85             1           1   1                   1     1       5
86           2 1       1             1   1   1           2       9
87   1         1   1 2                     1           1         7
88         1 1 1 1         1 1   1         1       1             9
89               1                   1                           2
90                                                   1     1     2
91                         2                   1 1         1     5
92                     1                                         1
93                                 1 1                 2         4
94   1                       1         1         1             1 5
95 1                               1               2     1     1 6
96 1 1 1         1               1                               5
97 1   1             1 1       1                       1     1   7
98                   1   1 1   1       2 1       1 1             9
99                   1                         1                 2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...