THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
Tổng
00           1     1   1           1     1   2       1   1       9
01     1     2   2   1                   1             1         8
02                                 1   1                 1       3
03       1             1                     1             2     5
04                   2       1                         1         4
05       1       1     1     1                                   4
06           1           1               1     1   1         1   6
07 1                             1                       1       3
08       1             1         1   1     1 1             2     8
09                   1 1       1         1       1 2             7
10   1   1                       2 1       1   1     1           8
11         1   1                         1       1   1         1 6
12   1         1     1 1       1   1   1             1           8
13 1                           1             1     1             4
14 1             1 1                     1     1 1               6
15             1                 1                       1       3
16     1       1             2               1                   5
17                       1     1           1   3           1     7
18   1     1             1                   1             1     5
19                                                               0
20                     1 1           2 1                         5
21       1                                   1   1     1         4
22                 1 1 1     1 2                   1             7
23       1           1       1       1       1   1           1   7
24 1                       1   1         1     1 1               6
25                             1           1   1 1     1         5
26   1       1 1 1               1               1 1   1 1 1     10
27 1                           1             1       1           4
28   1 1       2 1     1   2         1                     1     10
29   1   1                 1               1                     4
30         1               1 1   1                   1   1       6
31                         1                       1   1       1 4
32         1       1 1                                   1       4
33 1       1         1   1         2             3     1         10
34       1         2           1       1                   1     6
35             1                           2         1           4
36 1         1                                 1     1         1 5
37   1                     1   2                                 4
38         1     1   1               1                   1     1 6
39   1       1             1               1               1     5
40 1 1   1 2         1 1         1         1                 1 1 11
41 1       1 2     1                       1 1                   7
42   1               1       1           1                       4
43   1 1               1     1       1                 1     2 1 9
44                         1                                     1
45         1                                 1   1       1 2 1   7
46                                           1       1           2
47                   1     1                         1         1 4
48     1                                 1             1         3
49             1   1           1       4               1         8
50 1   1     1                   1                               4
51           2 1   1     1     1     1                       1   8
52 2                 1   2                         1             6
53               1                     1                     1   3
54     1           1       1           2 1                     2 8
55   1         1         1   1                                   4
56         2                                                     2
57   1     1                             1               1   1   5
58                         1         1                   1       3
59                 1     1   2   1   1         1       1         8
60               1         1       2               1     1     1 7
61             1                 1     1       1                 4
62                 2             1 1       1 1                   6
63                                 1                   1         2
64     1   1                                         1           3
65   1         1                   1       1                 1   5
66             1   1       1                               2   1 6
67 1       1     1           1   1                               5
68             1                       1                 1     1 4
69   1                   1                                   1 1 4
70 1   1                             1             2     1   1   7
71               1             1 1   1       1   1               6
72     1 1                       1     1 1     1       1     2 1 10
73         1     2         1   1       1       1       1   1     9
74               1                     1 1         2 1   1     1 8
75       1           1 1                     1 1                 5
76           1     1                           2         1       5
77         1         1   1       1 1   1                       1 7
78       2       1           1 1                     1           6
79 1 1   1             1     1       1     2   1 1               10
80     1                 1         1                             3
81       1                                                       1
82     2           1       1       2     1       2       1   1   11
83   1                 2 2   1                       1       1   8
84             1                                                 1
85           1   1                   1     1       1 1 1         7
86       1             1   1   1           2         1     1   1 9
87   1 2                     1           1         1       1     7
88 1         1 1   1         1       1                     1 1   8
89 1                   1                               2         4
90                                     1     1     1 1       1   5
91           2                   1 1         1                   5
92       1                                                       1
93                   1 1                 2                       4
94             1         1         1             1   1         1 6
95                   1               2     1     1               5
96 1               1                               2   1         5
97     1 1       1                       1     1         1       6
98     1   1 1   1       2 1       1 1                           9
99     1                         1                               2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...