THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
Tổng
00                             1     1   1           1     1   2 7
01     1 1               1     2   2   1                   1     9
02       1         1                                 1   1       4
03 1             1         1             1                     1 5
04         2                           2       1                 5
05     1       1           1       1     1     1                 6
06             1 1             1           1               1     5
07                   1                             1             2
08     1     1             1             1         1   1     1 1 8
09           1                         1 1       1         1     5
10                     1   1                       2 1       1   6
11   1                       1   1                         1     4
12           1         1         1     1 1       1   1   1       8
13                   1                           1             1 3
14                   1             1 1                     1     4
15 1   1       1                 1                 1             5
16         2   1         1       1             2               1 8
17         1                               1     1           1   4
18                     1     1             1                   1 4
19   1                                                           1
20             1                         1 1           2 1       6
21   1   1   1             1                                   1 5
22 1 1             1                 1 1 1     1 2               9
23             1           1           1       1       1       1 6
24                   1                       1   1         1     4
25                                               1           1   2
26 2   1           1   1       1 1 1               1             9
27           1       1                           1             1 4
28     1         1     1 1       2 1     1   2         1         11
29 1                   1   1                 1               1   5
30       1                   1               1 1   1             5
31                                           1                   1
32                           1       1 1                         3
33     1   1   1   1 1       1         1   1         2           10
34               1         1         2           1       1       6
35 1   1       1                 1                           2   6
36   1       1       1         1                                 4
37               1     1                     1   2               5
38 1     1   1               1     1   1               1         7
39           1   1     1       1             1               1   6
40 1       1         1 1   1 2         1 1         1         1   11
41                   1       1 2     1                       1 1 7
42                     1               1       1           1     4
43       1         1   1 1               1     1       1         7
44   1 1                                     1                   3
45     1           1         1                                 1 4
46   1       1                                                 1 3
47                                     1     1                   2
48       1               1                                 1     3
49 1 2                           1   1           1       4       10
50       2           1   1     1                   1             6
51     1     1 1 1             2 1   1     1     1     1         11
52                   2                 1   2                     5
53         1     1                 1                     1       4
54       1   1           1           1       1           2 1     8
55 1                   1         1         1   1                 5
56   1         1   1         2                                   5
57                     1     1                             1     3
58 1       1                                 1         1         4
59         1   1                     1     1   2   1   1         8
60 1           1 1                 1         1       2           7
61   1                           1                 1     1       4
62     1       1                     2             1 1       1 1 8
63         1 1 1                                     1           4
64               1       1   1                                   3
65       1 1 1 1       1         1                   1       1   8
66       1   1     1             1   1       1                   6
67               1   1       1     1           1   1             6
68     1                         1                       1       3
69         2     1 1   1                   1                     6
70                   1   1                             1         3
71 1           1                   1             1 1   1       1 7
72     1 1   1     1     1 1                       1     1 1     9
73           1               1     2         1   1       1       7
74 1                               1                     1 1     4
75 1             1         1           1 1                     1 6
76                             1     1                           2
77   1             1         1         1   1       1 1   1       8
78   1   1   1     1       2       1           1 1               9
79   1       1       1 1   1             1     1       1     2   10
80         1             1                 1         1           4
81     1           2       1                                     4
82       1 1   1 1       2           1       1       2     1     11
83               1     1                 2 2   1                 7
84   1                           1                               2
85                 1           1   1                   1     1   5
86               2 1       1             1   1   1           2   9
87       1         1   1 2                     1           1     7
88             1 1 1 1         1 1   1         1       1         9
89                   1                   1                       2
90                                                       1     1 2
91 2                           2                   1 1         1 7
92   1                     1                                     2
93                                     1 1                 2     4
94   1   1                       1         1         1           5
95     1                               1               2     1   5
96     1 1 1         1               1                           5
97   1 1   1             1 1       1                       1     7
98                       1   1 1   1       2 1       1 1         9
99                       1                         1             2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...