THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
Tổng
00                                       1     1   1           1 4
01               1 1               1     2   2   1               8
02   1             1         1                                 1 4
03       1 1 1             1         1             1             6
04                   2                           2       1       5
05         1     1       1           1       1     1     1       7
06 1       1             1 1             1           1           6
07                             1                             1   2
08     1 1       1     1             1             1         1   7
09         1           1                         1 1       1     5
10 1                             1   1                       2 1 6
11             1                       1   1                     3
12         1           1         1         1     1 1       1   1 8
13     1                       1                           1     3
14                             1             1 1                 3
15   1       1   1       1                 1                 1   6
16                   2   1         1       1             2       7
17       1           1                               1     1     4
18         1                     1     1             1           4
19   1         1                                                 2
20                       1                         1 1           3
21             1   1   1             1                           4
22           1 1             1                 1 1 1     1 2     9
23         1             1           1           1       1       5
24       1                     1                       1   1     4
25       1                                                 1     2
26       1   2   1           1   1       1 1 1               1   10
27 1   1               1       1                           1     5
28               1         1     1 1       2 1     1   2         10
29   1       1                   1   1                 1         5
30     2           1                   1               1 1   1   7
31 1                                                   1         2
32 1                                   1       1 1               4
33       1       1   1   1   1 1       1         1   1         2 11
34                         1         1         2           1     5
35   1   1 1 1   1       1                 1                     7
36       1     1       1       1         1                       5
37     1                   1     1                     1   2     6
38           1     1   1               1     1   1               6
39                     1   1     1       1             1         5
40   1       1       1         1 1   1 2         1 1         1   11
41                             1       1 2     1                 5
42                               1               1       1       3
43   1 1           1         1   1 1               1     1       8
44             1 1                                     1         3
45       1       1           1         1                         4
46             1       1                                         2
47   1                                           1     1         3
48                 1               1                             2
49           1 2                           1   1           1     6
50                 2           1   1     1                   1   6
51     1         1     1 1 1             2 1   1     1     1     11
52                             2                 1   2           5
53         1         1     1                 1                   4
54 2               1   1           1           1       1         7
55     1     1                   1         1         1   1       6
56             1         1   1         2                         5
57       1                       1     1                         3
58   1   1 1 1       1                                 1         6
59         1         1   1                     1     1   2   1   8
60       1   1           1 1                 1         1       2 8
61 1     1 1   1                           1                 1   6
62               1       1                     2             1 1 6
63                   1 1 1                                     1 4
64 1                       1       1   1                         4
65     1           1 1 1 1       1         1                   1 8
66 2   1   1       1   1     1             1   1       1         10
67 1 1 1                   1   1       1     1           1   1   9
68   1           1                         1                     3
69 1     1           2     1 1   1                   1           8
70   1                         1   1                             3
71   1       1           1                   1             1 1   6
72     1         1 1   1     1     1 1                       1   8
73                     1               1     2         1   1     6
74           1                               1                   2
75     1     1             1         1           1 1             6
76                                       1     1                 2
77             1             1         1         1   1       1 1 7
78             1   1   1     1       2       1           1 1     9
79 1           1       1       1 1   1             1     1       8
80 1                 1             1                 1         1 5
81     2         1           2       1                           6
82     1 1 1       1 1   1 1       2           1       1       2 13
83 1                       1     1                 2 2   1       8
84             1                           1                     2
85         1                 1           1   1                   4
86         1               2 1       1             1   1   1     8
87                 1         1   1 2                     1       6
88                       1 1 1 1         1 1   1         1       8
89                             1                   1             2
90 1 2                                                           3
91           2                           2                   1 1 6
92   2   1     1                     1                           5
93 1 1                                           1 1             4
94         1   1   1                       1         1         1 6
95         1     1                               1               3
96     1         1 1 1         1               1                 6
97             1 1   1             1 1       1                   6
98                                 1   1 1   1       2 1       1 8
99       1                         1                         1   3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...