THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

  Ngày
\
Cặp số
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
Tổng
00                     1   1                                     2
01           1   1                                   1           3
02 1       1     1                   1       1               1   6
03   1       1       1   1                   1     1     1   1   8
04 1                           1     1                           3
05   1     1           1         1                               4
06 1     1   1         1                 1                       5
07                         1           1               2   1 1 1 7
08     1   1         2   1                 2 1                   8
09   1       1                   1               1               4
10           1           1   2       1                 1         6
11   1           1               1       1 1           1         6
12   1                         1           1                     3
13         1       1               1                 1           4
14       1       1 1   1 1   1                         1     1   8
15     1               1       1       1   1 1                 1 7
16         2       1       1                       1           1 6
17                       1                 1             1       3
18   1 1   1                                             1       4
19       2       1           2 2 1 1                 1   2   1   13
20                       1   1                       1           3
21                             1         1   1                   3
22 1 1           1     2           1   1       1 1           1   10
23                   1     1 1   1                 1             5
24     1 1           1                                     1     4
25     1                   1         1               1     1     5
26 1       2                                 1     1             5
27 1   1   1                                     1   1 1         6
28       1                           1         1     1 1         5
29     1                                         1               2
30               1     1               1 1           1           5
31                                                         1   1 2
32 1               1 2           1                   1           6
33                   1                                           1
34 1         1 1               1                 1     1         6
35                                   1         1           1 1 1 5
36   1   1               1                                       3
37   2 2   1                               1           1         7
38 1     1                     1       1     2 1   1       2 1   11
39               1   1   1     1                   1         1   6
40   1                         1           1               1     4
41 1           1     1     2                 1     1             7
42       1     1             1           1 1               1 1 1 8
43       1                   1           1       1       1   1   6
44     1                   1       1         1                   4
45     1         1                                   1           3
46     1       1 1             1         1         1       1     7
47 1                           1       1                         3
48   1             1 1   1               1           1 1         7
49     1                                       1                 2
50     1             1           1   1                           4
51 1                         1                 1   1 3           7
52 1           1     1             1     1                       5
53 1                   1 1     1                                 4
54       1             1 1 1 2     1         1                   8
55                         1         1                           2
56                         1                       1   1 1       4
57 1     1       1         1                             1       5
58                 1     1         2 1 1     1       1     1 1   10
59   1           2       1                       1             2 7
60               1                   3                           4
61                                                               0
62 1                   1                       1 2   1       1   7
63     1       1   1           1 2   2     1       1           1 11
64   1         1 1                       1         2           1 7
65   1       1         1         1                               4
66                                     2                   1     3
67           1 1           1               1           1         5
68           1   1         1   1 1           1 1   1             8
69   1               1                   1                       3
70                                                         1     1
71     1               1           1       1   3     1       1   9
72                                 1       1             1 1   1 5
73       1     1   1   1                               1         5
74           1             1       1       1     1 1             6
75   1 1     2                     1               1           1 7
76                                     1 1               1       3
77           1                                   1     1 1       4
78         1                                   1                 2
79             1                   1       1                     3
80           1   1   1           1       1     1               1 7
81                       1               1 1 1           1       5
82           1       1 1     1   1 3 1       1   1       1     3 15
83   1     1       1 1                 1       1       1         7
84                 1 1 1     1         1     1 1           2     9
85       1 1 2 1         1                   1 1 1             1 10
86             1         2     1                 1               5
87             1                       1             1           3
88         1       3   1   1           1 1 1   1       2       1 13
89 1   1 1                                 1 1   1           1   7
90       1               1 1   1 1               1       1       7
91           1     1   1           1     1       1       1 1     8
92                           2                 1       1     1   5
93         1   2   1         1         1         1           1   8
94       1                     1 2 1   1 1               1 1     9
95         1   2                 1   1 2 1                   1   9
96 1           1   1       1     1                               5
97       1 1     1                   1             1     1       6
98                 1                                             1
99                 1         1       1             1     1       5
loading
Đang tải dữ liệu...