THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
Tổng
00       2                                     1   1             4
01           1                       1   1                       3
02     1   1     1 1   1   1       1     1                   1   9
03 1           1     2       1       1       1   1               8
04   1           1   1 1   1                           1     1   7
05       1               2   1     1           1         1       7
06   1 1               2   1     1   1         1                 8
07                     2                           1           1 4
08   2 3   1                   1   1         2   1               11
09   1     1 1               1       1                   1       6
10 1   1         1       1           1           1   2       1   9
11         1                 1           1               1       4
12                       1   1                         1         3
13   1 1         1                 1       1               1     6
14               1               1       1 1   1 1   1           7
15           2 1       1       1               1       1       1 8
16         1   1   1     1         2       1       1             8
17                   1                           1               2
18       1             1     1 1   1                             5
19                     1         2       1           2 2 1 1     10
20   1   1     1         1                       1   1           6
21             1                                       1         2
22                         1 1           1     2           1   1 7
23   1             1     1                   1     1 1   1       7
24             1   1           1 1           1                   5
25     1       1               1                   1         1   5
26 1                       1       2                             4
27               2       1 1   1   1                             6
28 1                             1                           1   3
29     1       1         1     1                                 4
30     1 1   1   1                       1     1               1 7
31 1     1                                                       2
32                   1     1               1 2           1       6
33         1                                 1                   2
34       1   1   2       1 1         1 1               1         9
35   1       1           2                                   1   5
36         1       1         1   1               1               5
37   1             1         2 2   1                             7
38         1               1     1                     1       1 5
39                                       1   1   1     1         4
40       1           2       1                         1         5
41   1       1             1           1     1     2             7
42               1       1       1     1             1           5
43 1     1         1   1         1                   1           6
44 1         1       1         1                   1       1     6
45                   2         1         1                       4
46             1     1   1     1       1 1             1         7
47 1                       1                           1       1 4
48           1         1     1             1 1   1               6
49   2                         1                                 3
50       1                     1             1           1   1   5
51         2               1                         1           4
52                 1   1   1           1     1             1     6
53             1           1                   1 1     1         5
54     1 1     1                 1             1 1 1 2     1     10
55                                                 1         1   2
56               1     1                           1             3
57         1               1     1       1         1             5
58   1                 1                   1     1         2 1 1 8
59                           1           2       1               4
60                                       1                   3   4
61 1 1               1                                           3
62       1     1           1                   1                 4
63 1                           1       1   1           1 2   2   9
64                           1         1 1                       3
65     1             1       1       1         1         1       6
66         1     1                                             2 4
67     1 1 1                         1 1           1             6
68 1 1       2           1           1   1         1   1 1       10
69           2 1   1         1               1                   6
70       1     1   1   1                                         4
71 1   1   1                   1               1           1     6
72           1 1                                           1     3
73             1                 1     1   1   1                 5
74 1         1   1                   1             1       1     6
75                 1         1 1     2                     1     6
76     1                                                       1 2
77                                   1                           1
78             1 1 1               1                             4
79 1                                   1                   1     3
80           1         1             1   1   1           1       6
81                     1 1                       1               3
82                   1               1       1 1     1   1 3 1   10
83             1         1   1     1       1 1                 1 7
84         1       1                       1 1 1     1         1 7
85 1                             1 1 2 1         1               7
86                 1 1                 1         2     1         6
87     1     1   1                     1                       1 5
88 2                               1       3   1   1           1 9
89                         1   1 1                               3
90       1       1               1               1 1   1 1       7
91   1                               1     1   1           1     5
92     1           2                                 2           5
93               1 2     1         1   2   1         1         1 10
94       1           2           1                     1 2 1   1 9
95     1                           1   2                 1   1 2 8
96                     1   1           1   1       1     1       6
97         1         1           1 1     1                   1   6
98 1     1 2                               1                     5
99   1                                     1         1       1   4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...