THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
Tổng
00           1     1   2       1   1                       2     8
01                 1             1         1                   1 4
02           1   1                 1                     1   1   5
03                     1             2       2       1           6
04     1                         1         1           1         4
05     1                                                   1     2
06 1               1     1   1         1               1 1       7
07         1                       1                             2
08         1   1     1 1             2     1           2 3   1   13
09       1         1       1 2                         1     1 1 8
10         2 1       1   1     1           1         1   1       9
11                 1       1   1         1       1           1   6
12       1   1   1             1               1                 5
13       1             1     1                         1 1       5
14                 1     1 1                     2               5
15         1                       1           1               2 5
16     2               1                         1           1   5
17 1     1           1   3           1                           7
18 1                   1             1                     1     4
19                                                               0
20 1           2 1                                     1   1     6
21                     1   1     1           1                   4
22     1 2                   1                 1   1             6
23     1       1       1   1           1   1 1         1         8
24   1   1         1     1 1                     1               6
25       1           1   1 1     1                 1     1       7
26         1               1 1   1 1 1               1           7
27       1             1       1               1   1             5
28   2         1                     1         2   1 1           8
29   1               1                     1   1 1       1       6
30   1 1   1                   1   1               1     1 1   1 9
31   1                       1   1       1           1     1     6
32                                 1       1                     2
33 1         2             3     1                           1   8
34       1       1                   1       1             1   1 6
35                   2         1                   1   1       1 6
36                       1     1         1 1 1               1   6
37   1   2                                 1           1         5
38             1                   1     1       1           1   5
39   1               1               1       1     1             5
40         1         1                 1 1   1     1       1     7
41                   1 1                               1       1 4
42     1           1                               1             3
43     1       1                 1     2 1           1     1     8
44   1                                     1       1 1         1 5
45                     1   1       1 2 1     1                   7
46                     1       1           1 1   1               5
47   1                         1         1           1           4
48                 1             1         1                   1 4
49       1       4               1                 2   2         10
50         1                                               1     2
51 1     1     1                       1         1           2   7
52 2                         1                                   3
53               1                     1           1             3
54   1           2 1                     2   1           1 1     9
55 1   1                                           1             3
56                                               1 2             3
57                 1               1   1     1               1   5
58   1         1                   1           2 2     1         8
59 1   2   1   1         1       1             1                 8
60   1       2               1     1     1                       6
61         1     1       1                       1   1 1         6
62         1 1       1 1                                   1     5
63           1                   1               1   1           4
64                             1                                 1
65           1       1                 1       1         1       5
66   1                               2   1 1                 1   6
67     1   1                                             1 1 1   5
68               1                 1     1     1     1 1       2 8
69 1                                   1 1                     2 5
70             1             2     1   1                   1     6
71       1 1   1       1   1                 1       1   1   1   9
72         1     1 1     1       1     2 1                     1 9
73   1   1       1       1       1   1                           6
74               1 1         2 1   1     1           1         1 9
75                     1 1                       1               3
76                       2         1         1     1     1       6
77 1       1 1   1                       1     1                 6
78     1 1                     1                                 3
79     1       1     2   1 1                         1           7
80 1         1                                                 1 3
81                                                               0
82   1       2     1       2       1   1         1               9
83 2   1                       1       1       1                 6
84                                                           1   1
85             1     1       1 1 1               1   1           7
86   1   1           2         1     1   1   1 2                 10
87     1           1         1       1     1   1         1     1 8
88     1       1                     1 1   1         2           7
89                               2           1                   3
90               1     1     1 1       1         1         1     7
91         1 1         1                       1       1         5
92                                           1           1       2
93                 2                                             2
94 1         1             1   1         1 1 1             1     8
95             2     1     1                       1     1       6
96                           2   1         2                     5
97                 1     1         1                         1   4
98 2 1       1 1                                     1     1 2   9
99         1                                           1         2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...