THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
Tổng
00 1                                         1     1   1         4
01                   1 1               1     2   2   1           8
02       1             1         1                               3
03           1 1 1             1         1             1         6
04 1                     2                           2       1   6
05             1     1       1           1       1     1     1   7
06     1       1             1 1             1           1       6
07                                 1                             1
08         1 1       1     1             1             1         6
09             1           1                         1 1       1 5
10     1                             1   1                       3
11 1               1                       1   1                 4
12             1           1         1         1     1 1       1 7
13 1       1                       1                           1 4
14                                 1             1 1             3
15       1       1   1       1                 1                 5
16                       2   1         1       1             2   7
17           1           1                               1     1 4
18   1         1                     1     1             1       5
19   1   1         1                                             3
20                           1                         1 1       3
21                 1   1   1             1                       4
22 1 1           1 1             1                 1 1 1     1 2 11
23   1         1             1           1           1       1   6
24           1                     1                       1   1 4
25           1                                                 1 2
26           1   2   1           1   1       1 1 1               9
27     1   1               1       1                           1 5
28 1                 1         1     1 1       2 1     1   2     11
29   1   1       1                   1   1                 1     6
30         2           1                   1               1 1   6
31     1                                                   1     2
32   1 1                                   1       1 1           5
33           1       1   1   1   1 1       1         1   1       9
34                             1         1         2           1 5
35       1   1 1 1   1       1                 1                 7
36   2       1     1       1       1         1                   7
37         1                   1     1                     1   2 6
38               1     1   1               1     1   1           6
39                         1   1     1       1             1     5
40 1     1       1       1         1 1   1 2         1 1         11
41                                 1       1 2     1             5
42                                   1               1       1   3
43       1 1           1         1   1 1               1     1   8
44                 1 1                                     1     3
45 1         1       1           1         1                     5
46                 1       1                                     2
47       1                                           1     1     3
48                     1               1                         2
49               1 2                           1   1           1 6
50                     2           1   1     1                   5
51         1         1     1 1 1             2 1   1     1     1 11
52                                 2                 1   2       5
53             1         1     1                 1               4
54     2               1   1           1           1       1     7
55   1     1     1                   1         1         1   1   7
56                 1         1   1         2                     5
57   1       1                       1     1                     4
58       1   1 1 1       1                                 1     6
59             1         1   1                     1     1   2   7
60           1   1           1 1                 1         1     6
61     1     1 1   1                           1                 5
62                   1       1                     2             4
63 1 1                   1 1 1                                   5
64   1 1                       1       1   1                     5
65 1       1           1 1 1 1       1         1                 8
66     2   1   1       1   1     1             1   1       1     10
67 1   1 1 1                   1   1       1     1           1   9
68       1           1                         1                 3
69 1   1     1           2     1 1   1                   1       9
70       1                         1   1                         3
71 1 1   1       1           1                   1             1 7
72         1         1 1   1     1     1 1                       7
73                         1               1     2         1   1 6
74   1           1                               1               3
75 1       1     1             1         1           1 1         7
76                                           1     1             2
77   1             1             1         1         1   1       6
78 1               1   1   1     1       2       1           1 1 10
79 1   1           1       1       1 1   1             1     1   9
80     1                 1             1                 1       4
81         2         1           2       1                       6
82         1 1 1       1 1   1 1       2           1       1     11
83     1                       1     1                 2 2   1   8
84                 1                           1                 2
85             1                 1           1   1               4
86             1               2 1       1             1   1   1 8
87                     1         1   1 2                     1   6
88   1                       1 1 1 1         1 1   1         1   9
89                                 1                   1         2
90     1 2                                                       3
91   1           2                           2                   5
92       2   1     1                     1                       5
93     1 1                                           1 1         4
94             1   1   1                       1         1       5
95             1     1                               1           3
96 1       1         1 1 1         1               1             7
97 1 1             1 1   1             1 1       1               8
98                                     1   1 1   1       2 1     7
99           1                         1                         2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...