THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

  Ngày
\
Cặp số
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
Tổng
00   1 1     1                                         1 1   2   7
01   1   1     1   1               1       1   1 1               8
02                       2             1                 3 1 1   8
03         1     1 1               1                             4
04   1         1             1               1         2         6
05 1         1                     2 1                           5
06         2   1 1         1             2   2     1             10
07 1 2       1                     1         1       1     1     8
08             1   1                             1     1         4
09   1 1                       1               1               1 5
10                   1   1                   1                   3
11       2                                       1             1 4
12                                   1     1     1               3
13       1             1   1               1 1     1             6
14         1             1     1   1     1                       5
15     1                                   1         1           3
16                   1     1 1 1             1                   5
17             1       1       1                   1       1     5
18   1                                           1               2
19             1                               1         2   1   5
20     2                     1   1                         2   1 7
21                       1   1     1                           2 5
22             1                     1     1             1       4
23     1         1 1   2                     1               1   7
24                             1 1       1 1                   2 6
25                             1                             1   2
26 1     1   1 1 1                     1 1   1     1             9
27             1 1           1 1   1   1           1       1     8
28   1   2       1         1     1     1       1   1 1 1 1 3     15
29                   1           1       1           1       1   5
30 1                                                 1           2
31 1                                                         1 1 3
32     1       1 1 1   1         1                   1       1   8
33     1               1             1     1 1         1         6
34   1         1     1   1                                 1   1 6
35                                     1   1                     2
36           1     1                       1   1                 4
37     1   1 1               1       2           1       3       10
38         1               1                       1             3
39   1                   1     1       1 1 1             1   1   8
40 2                     1 1     1                   1           6
41 1         2                             1       1             5
42     1                                       2             1   4
43 1               1           1 1                     2   1   1 8
44   1                                             1   1   2     5
45       1         1   1                   1       1     1       6
46               1           1   1   1                           4
47                           1                             1     2
48     1   1         2   1         1   1   1   2         1       11
49                             1 1               1     1         4
50 1                 1         1                                 3
51       1     1           1   1     1           1 1   1       1 9
52                                   1 1 1                       3
53                                             1 1           1   3
54                 1             1                           3   5
55                 1   1   1         1   1   1       2           8
56             1             1       1                 1         4
57         1       1 1               1       1   1               6
58           1                     1       1   1         1       5
59                   2             1                             3
60             1       1         1                               3
61   1     1 1   1   1           1             1         1     1 9
62     1               1         1                   1   1       5
63 1                         1   1       1     1 2               7
64               1     1 1             1                   1   1 6
65       1             1 1 1                 1                   5
66     1   1                       1 1   1 1                     6
67 1   1                                                         2
68           1             1 2                     1 1           6
69             1 1                       1 1                     4
70         1 1   1   1   1           1                         1 7
71     1 1 1         1                         1                 5
72         1           1       1                 1     1       1 6
73 2           1 1 1     1             1       1 1               9
74                           1                       1           2
75           1   1       2             1             1           6
76           1     1                             1   1     1     5
77       1 1           1 1           1             1             6
78 2 1                                   1     1                 5
79               1     1         1                             2 5
80       1     1   1           1   1   1 1     1                 8
81   1 1 1 1         2 1           1         1                   9
82   1 1                   1                 2     1         1   7
83                           1   1                     1   1     4
84                       1 1 1                   1   1           5
85           1           1 3                           1   1     7
86 1                             1                               2
87       1           2     1           1 1                       6
88           1         1         1   1   1     1               1 7
89                 1           1       1             2 1     1   7
90 1 1       1   1 1       1       1   2     2     1             12
91                                                               0
92       1                     1   1               1 1           5
93     1                           2   1           1     1       6
94   1             1                 2                 1         5
95       2   1   2           1                                   6
96                   1     1             1 2                 1   6
97   1     1   1             2         1 1         1             8
98         2           1       1                 1     1         6
99                 1           1                 1               3
loading
Đang tải dữ liệu...