THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
Tổng
00     1     1   2       1   1                       2           8
01           1             1         1                   1       4
02     1   1                 1                     1   1     1 1 7
03               1             2       2       1           1     7
04                         1         1           1           1   4
05                                                   1           1
06           1     1   1         1               1 1             6
07   1                       1                                   2
08   1   1     1 1             2     1           2 3   1         13
09 1         1       1 2                         1     1 1       8
10   2 1       1   1     1           1         1   1         1   10
11           1       1   1         1       1           1         6
12 1   1   1             1               1                       5
13 1             1     1                         1 1         1   6
14           1     1 1                     2                 1   6
15   1                       1           1               2 1     6
16               1                         1           1   1   1 5
17 1           1   3           1                                 6
18               1             1                     1           3
19                                                               0
20       2 1                                     1   1     1     6
21               1   1     1           1                   1     5
22 2                   1                 1   1                   5
23       1       1   1           1   1 1         1             1 8
24 1         1     1 1                     1               1   1 7
25 1           1   1 1     1                 1     1       1     8
26   1               1 1   1 1 1               1                 7
27 1             1       1               1   1               2   7
28       1                     1         2   1 1                 6
29             1                     1   1 1       1       1     6
30   1                   1   1               1     1 1   1   1   8
31                     1   1       1           1     1           5
32                           1       1                           2
33     2             3     1                           1         7
34 1       1                   1       1             1   1   2   8
35             2         1                   1   1       1       6
36                 1     1         1 1 1               1       1 7
37 2                                 1           1             1 5
38       1                   1     1       1           1         5
39             1               1       1     1                   4
40   1         1                 1 1   1     1       1           7
41             1 1                               1       1       4
42           1                               1               1   3
43       1                 1     2 1           1     1         1 8
44                                   1       1 1         1       4
45               1   1       1 2 1     1                         7
46               1       1           1 1   1               1     6
47                       1         1           1                 3
48           1             1         1                   1       4
49 1       4               1                 2   2               10
50   1                                               1           2
51 1     1                       1         1           2         6
52                     1                                       1 2
53         1                     1           1             1     4
54         2 1                     2   1           1 1     1     9
55                                           1                   1
56                                         1 2               1   4
57           1               1   1     1               1         5
58       1                   1           2 2     1               7
59   1   1         1       1             1                       5
60     2               1     1     1                             5
61   1     1       1                       1   1 1               6
62   1 1       1 1                                   1     1     6
63     1                   1               1   1                 4
64                       1                                       1
65     1       1                 1       1         1             5
66                             2   1 1                 1     1   6
67   1                                             1 1 1         4
68         1                 1     1     1     1 1       2       8
69                               1 1                     2 1   1 6
70       1             2     1   1                   1     1   1 8
71 1 1   1       1   1                 1       1   1   1         9
72   1     1 1     1       1     2 1                     1 1     10
73 1       1       1       1   1                           1     6
74         1 1         2 1   1     1           1         1   1   10
75               1 1                       1                   1 4
76                 2         1         1     1     1             6
77   1 1   1                       1     1                       5
78 1                     1                                 1 1 1 5
79       1     2   1 1                         1                 6
80     1                                                 1       2
81                                                               0
82     2     1       2       1   1         1                     8
83                       1       1       1                 1     4
84                                                     1       1 2
85       1     1       1 1 1               1   1                 7
86 1           2         1     1   1   1 2                     1 10
87           1         1       1     1   1         1     1   1   8
88       1                     1 1   1         2                 6
89                         2           1                         3
90         1     1     1 1       1         1         1       1   8
91   1 1         1                       1       1               5
92                                     1           1           2 4
93           2                                               1 2 5
94     1             1   1         1 1 1             1           7
95       2     1     1                       1     1             6
96                     2   1         2                           5
97           1     1         1                         1         4
98     1 1                                     1     1 2         6
99   1                                           1               2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...