THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

  Ngày
\
Cặp số
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
Tổng
00 1                                         1 1   2       1     6
01   1   1               1       1   1 1                         6
02             2             1                 3 1 1       1 1   10
03     1 1               1                               1       4
04   1             1               1         2           1 1     7
05 1                     2 1                               2     6
06   1 1         1             2   2     1                       8
07 1                     1         1       1     1       1 1     7
08   1   1                             1     1                   4
09                   1               1               1 1 1 1 1   7
10         1   1                   1                           1 4
11                                     1             1     1     3
12                         1     1     1                         3
13           1   1               1 1     1                       5
14             1     1   1     1                               1 5
15                               1         1           1         3
16         1     1 1 1             1                           3 8
17   1       1       1                   1       1               5
18                                     1                       2 3
19   1                               1         2   1           1 6
20                 1   1                         2   1   2     1 8
21             1   1     1                           2           5
22   1                     1     1             1               1 5
23     1 1   2                     1               1             6
24                   1 1       1 1                   2 1 1       8
25                   1                             1     1       3
26 1 1 1                     1 1   1     1                   1   8
27   1 1           1 1   1   1           1       1               8
28     1         1     1     1       1   1 1 1 1 3               12
29         1           1       1           1       1             5
30                                         1                   1 2
31                                                 1 1     2 1   5
32   1 1 1   1         1                   1       1     1       8
33           1             1     1 1         1                   5
34   1     1   1                                 1   1           5
35                           1   1                               2
36 1     1                       1   1                           4
37 1               1       2           1       3                 8
38               1                       1               1       3
39             1     1       1 1 1             1   1       1     8
40             1 1     1                   1           1         5
41 2                             1       1                 1     5
42                                   2             1     2       5
43       1           1 1                     2   1   1 1     2   10
44                                       1   1   2     1         5
45       1   1                   1       1     1       1     1   7
46     1           1   1   1                                 1   5
47                 1                             1       1       3
48         2   1         1   1   1   2         1               1 10
49                   1 1               1     1                 1 5
50         1         1                                           2
51   1           1   1     1           1 1   1       1         1 9
52                         1 1 1                       1   1     5
53                                   1 1           1             3
54       1             1                           3       1   1 7
55       1   1   1         1   1   1       2                     8
56   1             1       1                 1                   4
57       1 1               1       1   1                         5
58 1                     1       1   1         1                 5
59         2             1                                       3
60   1       1         1                                   1     4
61 1   1   1           1             1         1     1       1   8
62           1         1                   1   1             1   5
63                 1   1       1     1 2                     1   7
64     1     1 1             1                   1   1       1   7
65           1 1 1                 1                   1         5
66                       1 1   1 1                               4
67                                                     2         2
68 1             1 2                     1 1                   1 7
69   1 1                       1 1                     1 1       6
70 1   1   1   1           1                         1 1 1     1 9
71         1                         1                           2
72           1       1                 1     1       1       2   7
73   1 1 1     1             1       1 1                         7
74                 1                       1                     2
75 1   1       2             1             1                     6
76 1     1                             1   1     1     1         6
77           1 1           1             1                       4
78                             1     1                       1   3
79     1     1         1                             2     1     6
80   1   1           1   1   1 1     1                 1         8
81         2 1           1         1                             5
82               1                 2     1         1         1   6
83                 1   1                     1   1               4
84             1 1 1                   1   1                 1   6
85 1           1 3                           1   1           1   8
86                     1                               1         2
87         2     1           1 1                                 5
88 1         1         1   1   1     1               1 1 1       9
89       1           1       1             2 1     1             7
90 1   1 1       1       1   2     2     1                       10
91                                                               0
92                   1   1               1 1                     4
93                       2   1           1     1                 5
94       1                 2                 1           1     1 6
95 1   2           1                                             4
96         1     1             1 2                 1       1     7
97   1             2         1 1         1                 1     7
98           1       1                 1     1                   4
99       1           1                 1               1 1       5
loading
Đang tải dữ liệu...