THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
Tổng
00   1   2       1   1                       2                   7
01   1             1         1                   1               4
02 1                 1                     1   1     1 1   1   1 8
03       1             2       2       1           1     2       9
04                 1         1           1           1   1 1   1 7
05                                           1               2   3
06   1     1   1         1               1 1               2   1 9
07                   1                                     2     3
08     1 1             2     1           2 3   1                 11
09   1       1 2                         1     1 1               7
10     1   1     1           1         1   1         1       1   8
11   1       1   1         1       1           1                 6
12 1             1               1                           1   4
13       1     1                         1 1         1           5
14   1     1 1                     2                 1           6
15                   1           1               2 1       1     6
16       1                         1           1   1   1     1   6
17     1   3           1                                 1       6
18       1             1                     1             1     4
19                                                         1     1
20 1                                     1   1     1         1   5
21       1   1     1           1                   1             5
22             1                 1   1                         1 4
23       1   1           1   1 1         1             1     1   8
24   1     1 1                     1               1   1         6
25     1   1 1     1                 1     1       1             7
26           1 1   1 1 1               1                       1 7
27       1       1               1   1               2       1 1 8
28                     1         2   1 1                         5
29     1                     1   1 1       1       1         1   7
30               1   1               1     1 1   1   1           7
31             1   1       1           1     1                   5
32                   1       1                           1     1 4
33           3     1                           1                 5
34 1                   1       1             1   1   2       1 1 9
35     2         1                   1   1       1           2   8
36         1     1         1 1 1               1       1         7
37                           1           1             1         3
38                   1     1       1           1               1 5
39     1               1       1     1                           4
40     1                 1 1   1     1       1           2       8
41     1 1                               1       1             1 5
42   1                               1               1       1   4
43                 1     2 1           1     1         1   1     8
44                           1       1 1         1       1       5
45       1   1       1 2 1     1                         2       9
46       1       1           1 1   1               1     1   1   8
47               1         1           1                       1 4
48   1             1         1                   1         1     5
49 4               1                 2   2                       9
50                                           1                   1
51                       1         1           2               1 5
52             1                                       1   1   1 4
53 1                     1           1             1           1 5
54 2 1                     2   1           1 1     1             9
55                                   1                           1
56                                 1 2               1     1     5
57   1               1   1     1               1               1 6
58                   1           2 2     1                 1     7
59         1       1             1                               3
60             1     1     1                                     3
61 1       1                       1   1 1               1       6
62     1 1                                   1     1           1 5
63                 1               1   1                         3
64               1                                               1
65     1                 1       1         1             1       5
66                     2   1 1                 1     1           6
67                                         1 1 1                 3
68 1                 1     1     1     1 1       2           1   9
69                       1 1                     2 1   1         6
70             2     1   1                   1     1   1   1     8
71       1   1                 1       1   1   1                 6
72 1 1     1       1     2 1                     1 1             9
73 1       1       1   1                           1             5
74 1 1         2 1   1     1           1         1   1           10
75       1 1                       1                   1         4
76         2         1         1     1     1                     6
77 1                       1     1                               3
78               1                                 1 1 1         4
79     2   1 1                         1                         5
80                                               1         1     2
81                                                         1 1   2
82   1       2       1   1         1                     1       7
83               1       1       1                 1         1   5
84                                             1       1         2
85     1       1 1 1               1   1                         6
86     2         1     1   1   1 2                     1 1       10
87   1         1       1     1   1         1     1   1           8
88                     1 1   1         2                         5
89                 2           1                               1 4
90 1     1     1 1       1         1         1       1           8
91       1                       1       1                       3
92                             1           1           2         4
93   2                                               1 2     1   6
94           1   1         1 1 1             1           2       8
95     1     1                       1     1                     4
96             2   1         2                             1   1 7
97   1     1         1                         1         1       5
98                                     1     1 2                 4
99                                       1                       1


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...