XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
Tổng
00 1     1   1                   1   1                     1     6
01       1 1 1                     1                             4
02     1 1       1           1   1                 1   1     1   8
03 1 2 3     2 1 1 1 1 1           1                     2 1   2 19
04             1 1   1     1 1                                   5
05                                 1     1   1 1       2         6
06                         1   1           1                 1   4
07     1   1       1   1 1   1         2   1                     9
08                       1                 1                   1 3
09         1       2         1     1                   1         6
10   1                                           1 2             4
11           1                   1       1   1 1   1 1           7
12   1                           1               2 1           1 6
13     1                           1 1                           3
14       1     1                                   1         1   4
15   1         1       1 1                   1             1 1 1 8
16   1             1 1 1                     1                   5
17     1 1       1       1       1                       1       6
18               1   1   1 1                     1               5
19   1                 1 1   1         1                   1     6
20   1 1                                 1                   1   4
21         2                                   1           1     4
22                             1                                 1
23                       1     1             1   1               4
24                           1                                   1
25         1                   1   1       1               1     5
26     1             1   1             1   1         1           6
27         1       1   1                   1           1     1   6
28           1                 1   1 2 1     1             1     8
29   1                           1                   1           3
30       2             1       1                 1         1     6
31     1                 1 1   1       1               1 1 1     8
32         1                         1 1 1       1   1     1     7
33     1 1 1                     1 1     1               2       8
34   1             1         1       1                           4
35 2           1   1   1           1                             6
36             2 1     2   1 1               1   1   1     1     11
37   2                     1         2     1       1 1       1   9
38 1                               1 1             1 1       1 1 7
39     1         1   1               1                   1       5
40                                   1   1                 1     3
41     1         1   1                 1 1 1           3     1   10
42         1 1     1 1         1       1                         6
43 1             1     1               1       1   1   1         7
44 1           1         1 1               1     1         2   1 9
45   1                                   1             1   1   1 5
46       1           1                   1               1       4
47       1   1           1           1           1               5
48           1   1   1   1   1         1                 1       7
49           1 1             1         1         1               5
50               1 1         1   1             1   1       1     7
51 1 1                   1             1             1           5
52                 1                             1 1 2 1         6
53 1   1         1 1           2         1     1     1         1 10
54                                         1             1       2
55                             2 1     1                         4
56     1           1   1                                     1 1 5
57           2 1 1             1                                 5
58       1       1                   1   1           1           5
59           1         3                           1             5
60       1                                       1           2   4
61                             1             1 1   1             4
62                               1                 1     1       3
63                 1 1   1                           1         1 5
64         1                                   1         1       3
65 1 1                     1                     1   1         1 6
66                           1   1         1 1                 1 5
67   1         1   1         1           2   1                   7
68                     1               1   1             1       4
69         2                     1           1             1   1 6
70 1     1 1                                 1                   4
71   1   1 1     1   1               1               1           7
72       1 1     1         1             1   1 1   1     1 1     10
73                                         2                     2
74 1                 1     1 1           1     1 2               8
75   1                               1 1       1                 4
76 1       1                                 1               1   4
77     1 1     1                         1 1     1               6
78 2     1           1       1                                   5
79                 1             1 1         1                   4
80       1                                                   1   2
81 1           1           2       1           1         1       7
82             1     1   1       1 2         1   1               8
83                             1 1 1     1 2   1             1   8
84                         1 1 1 1             1     1 1         7
85                     1                                 1     1 3
86                 1     1                   1 1         1     1 6
87                         1         1 1               1 1       5
88 1           1                         1                     1 4
89 1   1           1     1 1       1                         2   8
90           1           1     2     1                       1 1 7
91               1                                               1
92                                           1 2   1   2         6
93           1                                     1             2
94         1 1       2 1         1 1           1                 8
95           1             1 1                         1         4
96               1               1   1 1           1 1 1         7
97     1                   1                                     2
98             1     1     1 1     1       1         1           7
99           1 2                                                 3
loading
Đang tải dữ liệu...