XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
Tổng
00                           1     1   1                   1   1 5
01                       1         1 1 1                     1   5
02                               1 1       1           1   1     5
03               1           1 2 3     2 1 1 1 1 1           1   15
04           1                           1 1   1     1 1         6
05     1 1                                                   1   3
06                                                   1   1       2
07                               1   1       1   1 1   1         6
08   1             1 1                             1             4
09           1                       1       2         1     1   6
10 1 1           1     2 1     1                                 7
11           1                         1                   1     3
12           1 1     1 1 2     1                           1     8
13                               1                           1 1 3
14 1         1 1                   1     1                       5
15   1                 1 1     1         1       1 1             7
16 3   1                 1 1   1             1 1 1               10
17             1 1       2       1 1       1       1       1     9
18 2                                       1   1   1 1           6
19 1       1       1     1     1                 1 1   1         8
20 1       1       1           1 1                               5
21     1     1                       2                           4
22 1   1       1 1                                       1       5
23       1         1                               1     1       4
24             1                                       1         2
25                     1             1                   1   1   4
26       1   1     1   1   1     1             1   1             8
27                   1     1         1       1   1               5
28                                     1                 1   1 2 5
29       1                 1   1                           1     4
30 1       1     1                 2             1       1       7
31         2 1                   1                 1 1   1       7
32                                   1                         1 2
33     1     1                   1 1 1                     1 1   7
34                             1             1         1       1 4
35     1         1           2           1   1   1           1   8
36     1 1 1               1             2 1     2   1 1         11
37                         1   2                     1         2 6
38               1         1 1                               1 1 5
39       1               2       1         1   1               1 7
40                 1                                           1 2
41                   1           1         1   1                 4
42                                   1 1     1 1         1       5
43               1   1       1             1     1               5
44       1 1                 1           1         1 1           6
45                             1                                 1
46     1           1               1           1                 4
47             1                   1   1           1           1 5
48 1                                   1   1   1   1   1         6
49 1 1   1 1         2                 1 1             1         9
50   1                 1 1                 1 1         1   1     7
51 1   1         1 1         1 1                   1             7
52         2           1                     1                   4
53       1         1   1     1   1         1 1           2       9
54 1                     1 1                                     3
55             1                                         2 1     4
56               1 1             1           1   1               5
57               1   1                 2 1 1             1       7
58                                 1       1                   1 3
59           1         1 1             1         3               7
60         1                       1                             2
61   1       1                                           1       3
62   2 1 1                 1                               1     6
63   1                     1                 1 1   1             5
64       1 1   1         1           1                           5
65               1 1     1   1 1                     1           6
66     1     1       1                                 1   1     5
67   1 1     1   1   1         1         1   1         1         9
68 1                   1   1                     1               4
69       1                           2                     1     4
70 1               1   1     1     1 1                           6
71   2     1 1                 1   1 1     1   1               1 10
72           1 3       1           1 1     1         1           9
73                                                               0
74                           1                 1     1 1         4
75                 1 2         1                               1 5
76         1                 1       1                           3
77               1               1 1     1                       4
78   1 1   1 1     1       1 2     1           1       1         11
79     1   2 1 1   1 1                       1             1 1   10
80           1   1 1 1   1         1                             6
81       1           1 1   1 1           1           2       1   9
82     1       1                         1     1   1       1 2   8
83                     1                                 1 1 1   4
84       1                                           1 1 1 1     5
85               1                               1               2
86       1                                   1     1             3
87             1           1                         1         1 4
88   2 1             1     1 1           1                       7
89             2       2   1 1   1           1     1 1       1   11
90                                     1           1     2     1 5
91   1 1 1         1       1               1                     6
92                 1                                             1
93                                     1                         1
94 1             1     1             1 1       2 1         1 1   10
95             1     1                 1             1 1         5
96               1         1               1               1   1 5
97                               1                   1           2
98   1 1 1 1   1     1                   1     1     1 1     1   11
99   1   1               1             1 2                       6
loading
Đang tải dữ liệu...