THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
Tổng
00                 2                                     1   1   4
01 1                   1                       1   1             4
02               1   1     1 1   1   1       1     1             8
03   2       1           1     2       1       1       1   1     10
04 1           1           1   1 1   1                           6
05                 1               2   1     1           1       6
06             1 1               2   1     1   1         1       8
07                               2                           1   3
08 1           2 3   1                   1   1         2   1     12
09             1     1 1               1       1                 5
10 1         1   1         1       1           1           1   2 9
11       1           1                 1           1             4
12     1                           1   1                         3
13             1 1         1                 1       1           5
14       2                 1               1       1 1   1 1   1 9
15     1               2 1       1       1               1       7
16       1           1   1   1     1         2       1       1   9
17                             1                           1     2
18                 1             1     1 1   1                   5
19                               1         2       1           2 6
20             1   1     1         1                       1   1 6
21   1                   1                                       2
22     1   1                         1 1           1     2       7
23 1 1         1             1     1                   1     1 1 8
24       1               1   1           1 1           1         6
25         1     1       1               1                   1   5
26           1                       1       2                   4
27     1   1               2       1 1   1   1                   8
28     2   1 1                             1                     5
29 1   1 1       1       1         1     1                       7
30         1     1 1   1   1                       1     1       7
31           1     1                                             2
32 1                           1     1               1 2         6
33                   1                                 1         2
34   1             1   1   2       1 1         1 1               9
35         1   1       1           2                             5
36 1 1               1       1         1   1               1     7
37 1           1             1         2 2   1                   8
38       1           1               1     1                     4
39   1     1                                       1   1   1     5
40   1     1       1           2       1                         6
41             1       1             1           1     1     2   7
42         1               1       1       1     1             1 6
43           1     1         1   1         1                   1 6
44 1       1 1         1       1         1                   1   7
45   1                         2         1         1             5
46 1 1   1               1     1   1     1       1 1             9
47           1                       1                           2
48 1                   1         1     1             1 1   1     7
49         2   2                         1                       5
50                 1                     1             1         3
51       1           2               1                         1 5
52                           1   1   1           1     1         5
53         1             1           1                   1 1     5
54   1           1 1     1                 1             1 1 1 2 10
55         1                                                 1   2
56       1 2               1     1                           1   6
57   1               1               1     1       1         1   6
58     2 2     1                 1                   1     1     8
59     1                               1           2       1     5
60                                                 1             1
61       1   1 1               1                                 4
62                 1     1           1                   1       4
63       1   1                           1       1   1           5
64                                     1         1 1             3
65     1         1             1       1       1         1       6
66 1                 1     1                                     3
67               1 1 1                         1 1           1   6
68     1     1 1       2           1           1   1         1   9
69                     2 1   1         1               1         6
70                 1     1   1   1                               4
71   1       1   1   1                   1               1       6
72                     1 1                                       2
73                       1                 1     1   1   1       5
74           1         1   1                   1             1   5
75       1                   1         1 1     2                 6
76   1     1     1                                               3
77     1                                       1                 2
78                       1 1 1               1                   4
79           1                                   1               2
80                     1         1             1   1   1         5
81                               1 1                       1     3
82       1                     1               1       1 1     1 6
83     1                 1         1   1     1       1 1         7
84                   1       1                       1 1 1     1 6
85       1   1                             1 1 2 1         1     8
86   1 2                     1 1                 1         2     8
87 1   1         1     1   1                     1               6
88 1         2                               1       3   1   1   9
89   1                               1   1 1                     4
90       1         1       1               1               1 1   6
91     1       1                               1     1   1       5
92   1           1           2                                 2 6
93                         1 2     1         1   2   1         1 9
94 1 1             1           2           1                     6
95         1     1                           1   2               5
96 2                             1   1           1   1       1   7
97                   1         1           1 1     1             5
98           1     1 2                               1           5
99             1                                     1         1 3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...