XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
Tổng
00       1                             1     1   1               4
01                                 1         1 1 1               4
02       1 1                               1 1       1           5
03     1                   1           1 2 3     2 1 1 1 1 1     15
04     1 1             1                           1 1   1     1 7
05       2       1 1                                             4
06                                                             1 1
07     1 1                                 1   1       1   1 1   7
08             1             1 1                             1   4
09 1 1 1 1 1           1                       1       2         9
10           1 1           1     2 1     1                       7
11 1     1             1                         1               4
12                     1 1     1 1 2     1                       7
13                                         1                     1
14           1         1 1                   1     1             5
15   1         1                 1 1     1         1       1 1   8
16           3   1                 1 1   1             1 1 1     10
17                       1 1       2       1 1       1       1   8
18           2                                       1   1   1 1 6
19           1       1       1     1     1                 1 1   7
20 1   2     1       1       1           1 1                     8
21 2             1     1                       2                 6
22           1   1       1 1                                     4
23                 1         1                               1   3
24 2 1 1                 1                                       5
25     1                         1             1                 3
26         1       1   1     1   1   1     1             1   1   9
27                             1     1         1       1   1     5
28                                               1               1
29                 1                 1   1                       3
30           1       1     1                 2             1     6
31 1     2 1         2 1                   1                 1 1 10
32     1                                       1                 2
33               1     1                   1 1 1                 5
34 1                                     1             1         3
35               1         1           2           1   1   1     7
36               1 1 1               1             2 1     2   1 10
37                                   1   2                     1 4
38     1                   1         1 1                         4
39       1         1               2       1         1   1       7
40   1                       1                                   2
41       1                     1           1         1   1       5
42     2                                       1 1     1 1       6
43 1 1     2               1   1       1             1     1     9
44   1             1 1                 1           1         1 1 7
45   1     1                             1                       3
46         1     1           1               1           1       5
47     1                 1                   1   1           1   5
48           1                                   1   1   1   1   5
49           1 1   1 1         2                 1 1             8
50             1                 1 1                 1 1         5
51 1         1   1         1 1         1 1                   1   8
52   1   1           2           1                     1         6
53                 1         1   1     1   1         1 1         7
54       1   1                     1 1                           4
55                       1                                       1
56                         1 1             1           1   1     5
57                         1   1                 2 1 1           6
58                                           1       1           2
59                     1         1 1             1         3     7
60       1           1                       1                   3
61 1       1   1       1                                         4
62         1   2 1 1                 1                           6
63         1   1                     1                 1 1   1   6
64 1       1       1 1   1         1           1                 7
65   1                     1 1     1   1 1                     1 7
66               1     1       1                                 3
67   2         1 1     1   1   1         1         1   1         10
68           1                   1   1                     1     4
69   1 1           1                           2                 5
70 1 1 1     1               1   1     1     1 1                 9
71             2     1 1                 1   1 1     1   1       9
72 1       2           1 3       1           1 1     1         1 12
73                                                               0
74                                     1                 1     1 3
75                           1 2         1                       4
76   1               1                 1       1                 4
77                         1               1 1     1             4
78         1   1 1   1 1     1       1 2     1           1       11
79 2     1       1   2 1 1   1 1                       1         11
80   1                 1   1 1 1   1         1                   7
81                 1           1 1   1 1           1           2 8
82         1     1       1                         1     1   1   6
83                               1                               1
84         1       1                                           1 3
85         1               1                               1     3
86   1             1                                   1     1   4
87                       1           1                         1 3
88 1 1 1       2 1             1     1 1           1             10
89                       2       2   1 1   1           1     1 1 10
90                                               1           1   2
91             1 1 1         1       1               1           6
92                           1                                   1
93                                               1               1
94     1     1             1     1             1 1       2 1     9
95                       1     1                 1             1 4
96       1                 1         1               1           4
97       1                                 1                   1 3
98             1 1 1 1   1     1                   1     1     1 9
99   1 1       1   1               1             1 2             8
loading
Đang tải dữ liệu...