XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
Tổng
00                 1     1   1                   1   1           5
01             1         1 1 1                     1             5
02                     1 1       1           1   1               5
03     1           1 2 3     2 1 1 1 1 1           1             15
04 1                           1 1   1     1 1                   6
05                                                 1     1   1 1 4
06                                         1   1           1     3
07                     1   1       1   1 1   1         2   1     9
08       1 1                             1                 1     4
09 1                       1       2         1     1             6
10     1     2 1     1                                           5
11 1                         1                   1       1   1 1 6
12 1 1     1 1 2     1                           1               8
13                     1                           1 1           3
14 1 1                   1     1                                 4
15           1 1     1         1       1 1                   1   7
16             1 1   1             1 1 1                     1   7
17   1 1       2       1 1       1       1       1               9
18                               1   1   1 1                     4
19       1     1     1                 1 1   1         1         7
20       1           1 1                                 1       4
21 1                       2                                   1 4
22   1 1                                       1                 3
23       1                               1     1             1   4
24   1                                       1                   2
25           1             1                   1   1       1     5
26 1     1   1   1     1             1   1             1   1     9
27         1     1         1       1   1                   1     6
28                           1                 1   1 2 1     1   7
29               1   1                           1               3
30     1                 2             1       1                 5
31 1                   1                 1 1   1       1         6
32                         1                         1 1 1       4
33 1                   1 1 1                     1 1     1       7
34                   1             1         1       1           4
35     1           2           1   1   1           1             7
36               1             2 1     2   1 1               1   9
37               1   2                     1         2     1     7
38     1         1 1                               1 1           5
39             2       1         1   1               1           6
40       1                                           1   1       3
41         1           1         1   1                 1 1 1     7
42                         1 1     1 1         1       1         6
43     1   1       1             1     1               1       1 7
44                 1           1         1 1               1     5
45                   1                                   1       2
46       1               1           1                   1       4
47   1                   1   1           1           1           5
48                           1   1   1   1   1         1         6
49         2                 1 1             1         1         6
50           1 1                 1 1         1   1             1 7
51     1 1         1 1                   1             1         6
52           1                     1                             2
53       1   1     1   1         1 1           2         1     1 10
54             1 1                                         1     3
55   1                                         2 1     1         5
56     1 1             1           1   1                         5
57     1   1                 2 1 1             1                 7
58                       1       1                   1   1       4
59 1         1 1             1         3                         7
60                       1                                       1
61 1                                           1             1 1 4
62               1                               1               2
63               1                 1 1   1                       4
64   1         1           1                                   1 4
65     1 1     1   1 1                     1                     6
66 1       1                                 1   1         1 1   6
67 1   1   1         1         1   1         1           2   1   10
68           1   1                     1               1   1     5
69                         2                     1           1   4
70       1   1     1     1 1                                 1   6
71 1                 1   1 1     1   1               1           7
72 1 3       1           1 1     1         1             1   1 1 12
73                                                         2     2
74                 1                 1     1 1           1     1 6
75       1 2         1                               1 1       1 7
76                 1       1                                 1   3
77     1               1 1     1                         1 1     6
78 1     1       1 2     1           1       1                   8
79 1 1   1 1                       1             1 1         1   8
80 1   1 1 1   1         1                                       6
81         1 1   1 1           1           2       1           1 9
82   1                         1     1   1       1 2         1   8
83           1                                 1 1 1     1 2   1 8
84                                         1 1 1 1             1 5
85     1                               1                         2
86                                 1     1                   1 1 4
87   1           1                         1         1 1         5
88         1     1 1           1                         1       5
89   2       2   1 1   1           1     1 1       1             11
90                           1           1     2     1           5
91       1       1               1                               3
92       1                                                   1 2 4
93                           1                                   1
94     1     1             1 1       2 1         1 1           1 10
95   1     1                 1             1 1                   5
96     1         1               1               1   1 1         6
97                     1                   1                     2
98   1     1                   1     1     1 1     1       1     8
99             1             1 2                                 4
loading
Đang tải dữ liệu...