THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

  Ngày
\
Cặp số
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
Tổng
00 1       1 1     1                                         1 1 6
01 1       1   1     1   1               1       1   1 1         9
02   1                         2             1                 3 7
03               1     1 1               1                       4
04 1   1   1         1             1               1         2   8
05 1 1 1 1         1                     2 1                     8
06               2   1 1         1             2   2     1       10
07       1 2       1                     1         1       1     7
08                   1   1                             1     1   4
09 1       1 1                       1               1           5
10                         1   1                   1             3
11             2                                       1         3
12     1                                   1     1     1         4
13             1             1   1               1 1     1       6
14   1           1             1     1   1     1                 6
15           1                                   1         1     3
16     1                   1     1 1 1             1             6
17     1             1       1       1                   1       5
18         1                                           1         2
19     1             1                               1         2 5
20           2                     1   1                         4
21                             1   1     1                       3
22                   1                     1     1             1 4
23           1         1 1   2                     1             6
24                                   1 1       1 1               4
25                                   1                           1
26   1   1     1   1 1 1                     1 1   1     1       10
27   1               1 1           1 1   1   1           1       8
28   1     1   2       1         1     1     1       1   1 1 1 1 13
29                         1           1       1           1     4
30       1                                                 1     2
31       1                                                       1
32           1       1 1 1   1         1                   1     7
33           1               1             1     1 1         1   6
34 1       1         1     1   1                                 5
35                                           1   1               2
36                 1     1                       1   1           4
37           1   1 1               1       2           1       3 10
38     2         1               1                       1       5
39     1   1                   1     1       1 1 1             1 8
40       2                     1 1     1                   1     6
41       1         2                             1       1       5
42           1                                       2           3
43       1               1           1 1                     2   6
44         1                                             1   1   3
45   1         1         1   1                   1       1     1 7
46                     1           1   1   1                     4
47   1 1                           1                             3
48           1   1         2   1         1   1   1   2         1 11
49                                   1 1               1     1   4
50       1                 1         1                           3
51 2           1     1           1   1     1           1 1   1   10
52   1                                     1 1 1                 4
53                                                   1 1         2
54                       1             1                         2
55                       1   1   1         1   1   1       2     8
56 1                 1             1       1                 1   5
57               1       1 1               1       1   1         6
58                 1                     1       1   1         1 5
59                         2             1                       3
60                   1       1         1                         3
61 1 1     1     1 1   1   1           1             1         1 10
62     2     1               1         1                   1   1 7
63 1     1                         1   1       1     1 2         8
64   1                 1     1 1             1                   5
65             1             1 1 1                 1             5
66 1         1   1                       1 1   1 1               7
67   1   1   1                                                   3
68                 1             1 2                     1 1     6
69 1 1               1 1                       1 1               6
70               1 1   1   1   1           1                     6
71           1 1 1         1                         1           5
72               1           1       1                 1     1   5
73   1 1 2           1 1 1     1             1       1 1         11
74   1                             1                       1     3
75                 1   1       2             1             1     6
76                 1     1                             1   1     4
77             1 1           1 1           1             1       6
78     1 2 1                                   1     1           6
79 2                   1     1         1                         5
80             1     1   1           1   1   1 1     1           8
81     1   1 1 1 1         2 1           1         1             10
82         1 1                   1                 2     1       6
83                                 1   1                     1   3
84                             1 1 1                   1   1     5
85                 1           1 3                           1   6
86       1                             1                         2
87   1 1       1           2     1           1 1                 8
88                 1         1         1   1   1     1           6
89 2                     1           1       1             2 1   8
90     1 1 1       1   1 1       1       1   2     2     1       13
91                                                               0
92             1                     1   1               1 1     5
93           1                           2   1           1     1 6
94     1   1             1                 2                 1   6
95 1           2   1   2           1                             7
96                         1     1             1 2               5
97   2     1     1   1             2         1 1         1       10
98               2           1       1                 1     1   6
99                       1           1                 1         3
loading
Đang tải dữ liệu...