THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
Tổng
00                           1     1   1           1     1   2   7
01   1 1               1     2   2   1                   1       9
02     1         1                                 1   1         4
03             1         1             1                     1   4
04       2                           2       1                   5
05   1       1           1       1     1     1                   6
06           1 1             1           1               1     1 6
07                 1                             1               2
08   1     1             1             1         1   1     1 1   8
09         1                         1 1       1         1       5
10                   1   1                       2 1       1   1 7
11 1                       1   1                         1       4
12         1         1         1     1 1       1   1   1         8
13                 1                           1             1   3
14                 1             1 1                     1     1 5
15   1       1                 1                 1               4
16       2   1         1       1             2               1   8
17       1                               1     1           1   3 7
18                   1     1             1                   1   4
19 1                                                             1
20           1                         1 1           2 1         6
21 1   1   1             1                                   1   5
22 1             1                 1 1 1     1 2                 8
23           1           1           1       1       1       1   6
24                 1                       1   1         1     1 5
25                                             1           1   1 3
26   1           1   1       1 1 1               1               7
27         1       1                           1             1   4
28   1         1     1 1       2 1     1   2         1           11
29                   1   1                 1               1     4
30     1                   1               1 1   1               5
31                                         1                     1
32                         1       1 1                           3
33   1   1   1   1 1       1         1   1         2             10
34             1         1         2           1       1         6
35   1       1                 1                           2     5
36 1       1       1         1                                 1 5
37             1     1                     1   2                 5
38     1   1               1     1   1               1           6
39         1   1     1       1             1               1     6
40       1         1 1   1 2         1 1         1         1     10
41                 1       1 2     1                       1 1   7
42                   1               1       1           1       4
43     1         1   1 1               1     1       1           7
44 1 1                                     1                     3
45   1           1         1                                 1   4
46 1       1                                                 1   3
47                                   1     1                     2
48     1               1                                 1       3
49 2                           1   1           1       4         9
50     2           1   1     1                   1               6
51   1     1 1 1             2 1   1     1     1     1           11
52                 2                 1   2                       5
53       1     1                 1                     1         4
54     1   1           1           1       1           2 1       8
55                   1         1         1   1                   4
56 1         1   1         2                                     5
57                   1     1                             1       3
58       1                                 1         1           3
59       1   1                     1     1   2   1   1         1 9
60           1 1                 1         1       2             6
61 1                           1                 1     1       1 5
62   1       1                     2             1 1       1 1   8
63       1 1 1                                     1             4
64             1       1   1                                     3
65     1 1 1 1       1         1                   1       1     8
66     1   1     1             1   1       1                     6
67             1   1       1     1           1   1               6
68   1                         1                       1         3
69       2     1 1   1                   1                       6
70                 1   1                             1           3
71           1                   1             1 1   1       1   6
72   1 1   1     1     1 1                       1     1 1     1 10
73         1               1     2         1   1       1       1 8
74                               1                     1 1       3
75             1         1           1 1                     1 1 6
76                           1     1                           2 4
77 1             1         1         1   1       1 1   1         8
78 1   1   1     1       2       1           1 1                 9
79 1       1       1 1   1             1     1       1     2   1 11
80       1             1                 1         1             4
81   1           2       1                                       4
82     1 1   1 1       2           1       1       2     1       11
83             1     1                 2 2   1                   7
84 1                           1                                 2
85               1           1   1                   1     1     5
86             2 1       1             1   1   1           2     9
87     1         1   1 2                     1           1       7
88           1 1 1 1         1 1   1         1       1           9
89                 1                   1                         2
90                                                     1     1   2
91                           2                   1 1         1   5
92 1                     1                                       2
93                                   1 1                 2       4
94 1   1                       1         1         1             5
95   1                               1               2     1     5
96   1 1 1         1               1                             5
97 1 1   1             1 1       1                       1     1 8
98                     1   1 1   1       2 1       1 1           9
99                     1                         1               2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...