THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

  Ngày
\
Cặp số
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
Tổng
00                                   1 1   2       1             5
01               1       1   1 1                                 4
02     2             1                 3 1 1       1 1           10
03               1                               1               2
04         1               1         2           1 1             6
05               2 1                               2       1 1   7
06       1             2   2     1                               6
07               1         1       1     1       1 1             6
08                             1     1                   1       3
09           1               1               1 1 1 1 1           7
10 1   1                   1                           1 1       5
11                             1             1     1             3
12                 1     1     1                                 3
13   1   1               1 1     1                               5
14     1     1   1     1                               1         5
15                       1         1           1         1       4
16 1     1 1 1             1                           3   1     9
17   1       1                   1       1                       4
18                             1                       2         3
19                           1         2   1           1       1 6
20         1   1                         2   1   2     1       1 9
21     1   1     1                           2             1     6
22                 1     1             1               1   1     5
23   2                     1               1                 1   5
24           1 1       1 1                   2 1 1               8
25           1                             1     1               3
26                   1 1   1     1                   1       1   6
27         1 1   1   1           1       1                       6
28       1     1     1       1   1 1 1 1 3                       11
29 1           1       1           1       1                 1   6
30                                 1                   1       1 3
31                                         1 1     2 1         2 7
32   1         1                   1       1     1               5
33   1             1     1 1         1                     1     6
34 1   1                                 1   1                   4
35                   1   1                                 1     3
36                       1   1                             1 1 1 5
37         1       2           1       3                         7
38       1                       1               1               3
39     1     1       1 1 1             1   1       1         1   9
40     1 1     1                   1           1                 5
41                       1       1                 1             3
42                           2             1     2               5
43           1 1                     2   1   1 1     2           9
44                               1   1   2     1             1 1 7
45   1                   1       1     1       1     1           6
46         1   1   1                                 1     1     5
47         1                             1       1               3
48 2   1         1   1   1   2         1               1         10
49           1 1               1     1                 1 1   1 1 8
50 1         1                                           1       3
51       1   1     1           1 1   1       1         1   1     9
52                 1 1 1                       1   1           2 7
53                           1 1           1                 1   4
54             1                           3       1   1         6
55   1   1         1   1   1       2                             7
56         1       1                 1                           3
57 1               1       1   1                                 4
58               1       1   1         1                         4
59 2             1                                               3
60   1         1                                   1           1 4
61 1           1             1         1     1       1   1       7
62   1         1                   1   1             1   2 1 1   9
63         1   1       1     1 2                     1   1       8
64   1 1             1                   1   1       1       1 1 8
65   1 1 1                 1                   1                 5
66               1 1   1 1                                 1     5
67                                             2         1 1     4
68       1 2                     1 1                   1         6
69                     1 1                     1 1           1   5
70 1   1           1                         1 1 1     1         7
71 1                         1                           2     1 5
72   1       1                 1     1       1       2           7
73     1             1       1 1                                 4
74         1                       1                             2
75     2             1             1                             4
76                             1   1     1     1               1 5
77   1 1           1             1                               4
78                     1     1                       1   1 1   1 6
79   1         1                             2     1       1   2 8
80           1   1   1 1     1                 1                 6
81 2 1           1         1                                 1   6
82       1                 2     1         1         1     1     7
83         1   1                     1   1                       4
84     1 1 1                   1   1                 1       1   7
85     1 3                           1   1           1           7
86             1                               1             1   3
87 2     1           1 1                                         5
88   1         1   1   1     1               1 1 1       2 1     11
89           1       1             2 1     1                     6
90       1       1   2     2     1                               7
91                                                       1 1 1   3
92           1   1               1 1                             4
93               2   1           1     1                         5
94                 2                 1           1     1         5
95         1                                                     1
96 1     1             1 2                 1       1             7
97         2         1 1         1                 1             6
98   1       1                 1     1                   1 1 1 1 8
99           1                 1               1 1       1   1   6
loading
Đang tải dữ liệu...