THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬNMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN  Ngày
\
Cặp số
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
Tổng
00 1             1                   2 1   1                     6
01               1                                           1 1 3
02   1         1           2       1             1             1 7
03             2           2         1               1 1 1       8
04                             2 1         1                     4
05                       1                             1     1   3
06           1           1         1           1       1         5
07       1           2             1 1                           5
08                             1       1           1 1       1   5
09   1   1           1     1                           1         5
10   1         1         1       1     1       1                 6
11                                         1               1     2
12       1           1       1       1                 1         5
13             1 2                   1 1   1       1             7
14 1               2       1 1           1                       6
15         1           2     1     1     1       1       1   1   9
16           1               1                                   2
17               1 1   1       1                     1           5
18 1                                         1         1         3
19                   1   1       1     1     1   1         1     7
20                   1       1 1         1                       4
21 1     1       1   1   1         1   1                   1   1 9
22               1           2           1 1 1           1 1     8
23         1           2 1     1 1           1         1         8
24 1           1   1                                 1           4
25     1 1                     2         1           1           6
26           1                       1               1   2   1   6
27 1         1         1   1                   1   1             6
28               1                   1 1   1                 1   5
29             1                             1   1       1       4
30   1   1     1       1             2             2           1 9
31     1         1     1         1 1     1     1                 7
32   1 1                         1       1   1 1                 6
33     1 1 1       1   1                             1       1   7
34             1     1   1 1     1                               5
35           1                                   1   1 1 1   1   6
36     1                     1     1         2       1     1     7
37   1                           1   1             1             4
38           1               1         1                 1     1 5
39     1         1 1         1                                   4
40     2       1     1                     1     1       1       7
41   1             1                 1                           3
42                 1     1       1                               3
43       1                                       1 1           1 4
44         1               1         1                     1 1   5
45         1                   1 1       1 1         1       1   7
46                                                         1     1
47         1               1 1                   1               4
48   1                     1                                   1 3
49                 1             2     1                 1 2     7
50 1   3         1 1       1   1                               2 10
51         1 1                     1               1         1   5
52         1                         1                           2
53 1     1         1   1                               1         5
54       1 2 1             1                   2               1 8
55   1 1     1               1               1     1     1       7
56     2 1   1 1       1           1                       1     8
57                             1       1     1       1           4
58 1         1             1 1     1             1   1 1 1       9
59         1         1 1                               1         4
60             1             1   1       2           1   1       7
61                                             1     1 1   1     4
62                               1                           1   2
63                                         1 1                   2
64               1                     1     1 1                 4
65                       1                 1       1           1 4
66   1           1           1         1       2   1   1       1 9
67   1   1   1         1             1 1   1   1 1 1             10
68     1                                         1           1   3
69   1     1                   2 1 1       1   1     1           9
70     1     1           1             1         1               5
71     1         1 1     1             1   1 1   1       1       9
72 1 1                           1       1         1         1 1 7
73 1     1           3             1                             6
74 1       1             2                   1           1       6
75 1           2 1     1           1   1 1 1       1     1       11
76                       1     1         1                       3
77       1                     1     1       1             1     5
78               1             1         1 1               1   1 6
79   1               2 1                   1   1           1     7
80         1                                   1                 2
81                                                 2         1   3
82 1         1     1 1 1 1                         1 1 1       1 10
83 1                                   1       1                 3
84         1               1                               1     3
85                 1   1   2 1     2                   1         8
86 1         1                 1         2             1         6
87           1                 1                               1 3
88         1   1         1       1           1                   5
89               1       1               1                       3
90                 1             1       1     1 2               6
91 1   1       1     2             1         1           2       9
92 1 1   1   1 2 1 1                             2   1     1     12
93         1                 1       1 1       1 1               6
94         1           1 1                             1   1   1 6
95       1                 1                           1     1   4
96           1                     2       1       1         1 1 7
97   1             1                 1     1 1             1 1   7
98   1   1                   1                                   3
99   1   1         1                                 1           4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...