XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
Tổng
00 1                     1                                       2
01                             1                     1         1 3
02               1   1     1                                     3
03                     2 1   2   1     1             1           8
04                                     1   1                     2
05     1   1 1       2         1   1       1               1 2   11
06       1                 1                                   1 3
07   2   1                                     1       1   2     7
08       1                   1   1   1 1                         5
09                   1           1       1   1       1     1     6
10             1 2             1 1           1     2   1 1   1   11
11     1   1 1   1 1           1       1 1   2 1 1               12
12             2 1           1                 1         2 1 1   9
13 1                               1                             2
14               1         1   1       1               1 1   1 1 8
15         1             1 1 1       2   1         1   1         9
16         1                                         1         1 3
17                     1                 1                       2
18             1                     1                   1       3
19   1                   1         1               1 1     1   1 7
20     1                   1                                 1   3
21           1           1                   1   1         1     5
22                                         1       1             2
23         1   1                   1 1           1               5
24                                 1       1 1                 1 4
25       1               1     2                 1 1           1 7
26   1   1         1                       1   1   1     1 1     8
27       1           1     1                 1                   4
28 2 1     1             1       1       1   1   1               9
29                 1                   2             2       1   6
30             1         1                 1 1     1             5
31   1               1 1 1       1                 1         2 1 9
32 1 1 1       1   1     1           1 1             1     1     10
33     1               2                               2 1   1   7
34 1                                 1             1 1           4
35                                   1     1 1           1       4
36         1   1   1     1             1                         5
37 2     1       1 1       1       1       1                     8
38 1             1 1       1 1         1         1               7
39 1                   1             1         1 1 1       1     7
40 1   1                 1                 1 1   1         1 1   8
41   1 1 1           3     1     1                               8
42   1                             1     3     1     1   1       8
43   1       1   1   1             1         1                   6
44       1     1         2   1                         1     1   7
45     1             1   1   1           1         1             6
46     1               1           1                 1 1         5
47 1           1                 1                         1     4
48   1                 1             1 1                         4
49   1         1                                       1         3
50           1   1       1       1                   1     1     6
51   1             1               1 1 1   1           1       1 8
52             1 1 2 1           1 2     1     1                 10
53     1     1     1         1 1         1   1                 1 8
54       1             1       1                   1     1   1 1 7
55   1                                   1         1             3
56                         1 1   1 1                             4
57                                         1                     1
58 1   1           1                   1                         4
59               1                   1                           2
60             1           2     1 1           2                 7
61         1 1   1             1 1             1         1 1     8
62               1     1       1                                 3
63                 1         1 1             2 1   1 1       1   9
64           1         1                         1               3
65             1   1         1           1                 1     5
66       1 1                 1 1 1     1               1         7
67     2   1                               1   1 1       1   1 1 9
68   1   1             1                               1         4
69         1             1   1       1           1   1   1       7
70         1                                     1             1 3
71 1               1           1             1 1         1 1     7
72     1   1 1   1     1 1                                     1 7
73       2                             1                         3
74     1     1 2               1   1     1       1             2 10
75 1 1       1                                         1         4
76         1               1             1 2     1     1 1     1 9
77     1 1     1                                       1         4
78                               1         1           1         3
79         1                   1               1 1     1         5
80                         1                                     1
81           1         1               1 1                       4
82         1   1                           1           1         4
83     1 2   1             1                                     5
84           1     1 1                   1                   1   5
85                     1     1 1     1       1           1 1     7
86         1 1         1     1                 1                 5
87 1 1               1 1         2                 1         1   8
88     1                     1       2 1   1     1   2           9
89                         2                               1   1 4
90 1                       1 1 1             1                   5
91                                                               0
92         1 2   1   2             1               1             8
93               1                         1         2           4
94           1                       1 1                         3
95                   1           1 1 1           2               6
96 1 1           1 1 1                                   1       6
97                                             3                 3
98       1         1               1     1                   1   5
99                                                 1     1       2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...