THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

  Ngày
\
Cặp số
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
Tổng
00                                 1   1                         2
01                       1   1                                   2
02   1 1   1   1       1     1                   1       1       8
03 1     2       1       1       1   1                   1     1 9
04   1   1 1   1                           1     1               6
05           2   1     1           1         1                   6
06         2   1     1   1         1                 1           7
07         2                           1           1             4
08                 1   1         2   1                 2 1       8
09               1       1                   1               1   4
10   1       1           1           1   2       1               7
11               1           1               1       1 1         5
12           1   1                         1           1         4
13   1                 1       1               1                 4
14   1               1       1 1   1 1   1                       7
15 1       1       1               1       1       1   1 1       8
16 1   1     1         2       1       1                       1 8
17       1                           1                 1         3
18         1     1 1   1                                         4
19         1         2       1           2 2 1 1                 10
20 1         1                       1   1                       4
21 1                                       1         1   1       4
22             1 1           1     2           1   1       1 1   9
23     1     1                   1     1 1   1                 1 7
24 1   1           1 1           1                               5
25 1               1                   1         1               4
26             1       2                                 1     1 5
27   2       1 1   1   1                                     1   7
28                   1                           1         1     3
29 1         1     1                                         1   4
30   1                       1     1               1 1           5
31                                                               0
32       1     1               1 2           1                   6
33                               1                               1
34   2       1 1         1 1               1                 1   8
35           2                                   1         1     4
36     1         1   1               1                           4
37     1         2 2   1                               1         7
38             1     1                     1       1     2 1   1 8
39                           1   1   1     1                   1 5
40       2       1                         1           1         5
41             1           1     1     2                 1     1 7
42   1       1       1     1             1           1 1         7
43     1   1         1                   1           1       1   6
44       1         1                   1       1         1       5
45       2         1         1                                   4
46 1     1   1     1       1 1             1         1         1 9
47             1                           1       1             3
48         1     1             1 1   1               1           6
49                 1                                       1     2
50                 1             1           1   1               4
51             1                         1                 1   1 4
52     1   1   1           1     1             1     1           7
53 1           1                   1 1     1                     5
54 1                 1             1 1 1 2     1         1       9
55                                     1         1               2
56   1     1                           1                       1 4
57             1     1       1         1                         4
58         1                   1     1         2 1 1     1       8
59               1           2       1                       1   5
60                           1                   3               4
61       1                                                       1
62 1           1                   1                       1 2   6
63                 1       1   1           1 2   2     1       1 10
64               1         1 1                       1         2 6
65       1       1       1         1         1                   5
66   1                                             2             3
67                       1 1           1               1         4
68           1           1   1         1   1 1           1 1   1 9
69 1   1         1               1                   1           5
70 1   1   1                                                     3
71                 1               1           1       1   3     7
72 1                                           1       1         3
73 1                 1     1   1   1                             5
74   1                   1             1       1       1     1 1 7
75     1         1 1     2                     1               1 7
76                                                 1 1           2
77                       1                                   1   2
78 1 1 1               1                                   1     5
79                         1                   1       1         3
80         1             1   1   1           1       1     1     7
81         1 1                       1               1 1 1       6
82       1               1       1 1     1   1 3 1       1   1   12
83 1         1   1     1       1 1                 1       1     8
84     1                       1 1 1     1         1     1 1     8
85                   1 1 2 1         1                   1 1 1   9
86     1 1                 1         2     1                 1   7
87   1                     1                       1             3
88                     1       3   1   1           1 1 1   1     10
89             1   1 1                                 1 1   1   6
90   1               1               1 1   1 1               1   7
91                       1     1   1           1     1       1   6
92     2                                 2                 1     5
93   1 2     1         1   2   1         1         1         1   11
94       2           1                     1 2 1   1 1           9
95                     1   2                 1   1 2 1           8
96         1   1           1   1       1     1                   6
97       1           1 1     1                   1             1 6
98                             1                                 1
99                             1         1       1             1 4
loading
Đang tải dữ liệu...