THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

  Ngày
\
Cặp số
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
Tổng
00                   1       1 1     1                           4
01     1             1       1   1     1   1               1     7
02             1       1                         2             1 5
03   1     1   1                   1     1 1               1     7
04                   1   1   1         1             1           5
05                   1 1 1 1         1                     2 1   8
06                                 2   1 1         1             5
07       2   1 1 1         1 2       1                     1     10
08                 1                   1   1                     3
09 1                 1       1 1                       1         5
10       1                                   1   1               3
11       1                       2                               3
12                       1                                   1   2
13     1                         1             1   1             4
14       1     1       1           1             1     1   1     7
15               1             1                                 2
16   1           1 1     1                   1     1 1 1         8
17         1       2     1             1       1       1         7
18         1                 1                                   2
19     1   2   1         1             1                         6
20     1                       2                     1   1       5
21                                               1   1     1     3
22 1           1                       1                     1   4
23   1                         1         1 1   2                 6
24           1                                         1 1       3
25     1     1                                         1         3
26   1                 1   1     1   1 1 1                     1 8
27 1   1 1             1               1 1           1 1   1   1 10
28     1 1             1     1   2       1         1     1     1 10
29 1                                         1           1       3
30     1                   1                                     2
31           1   1         1                                     3
32     1                       1       1 1 1   1         1       7
33                             1               1             1   3
34 1     1           1       1         1     1   1               7
35           1 1 1                                             1 4
36                                   1     1                     2
37       1                     1   1 1               1       2   7
38   1       2 1         2         1               1             8
39   1         1         1   1                   1     1       1 7
40           1             2                     1 1     1       6
41   1                     1         2                           4
42           1 1 1             1                                 4
43 1       1   1           1               1           1 1       7
44                           1                                   1
45     1               1         1         1   1                 5
46   1       1     1                     1           1   1   1   7
47                 1   1 1                           1           4
48     1 1                     1   1         2   1         1   1 9
49                                                     1 1       2
50                         1                 1         1         3
51   1 3             2           1     1           1   1     1   11
52                     1                                     1 1 3
53                                                               0
54                                         1             1       2
55                                         1   1   1         1   4
56   1   1 1         1                 1             1       1   7
57         1       1               1       1 1               1   6
58     1     1 1                     1                     1     5
59 1             2                           2             1     6
60                 1                   1       1         1       4
61                   1 1     1     1 1   1   1           1       8
62 2   1       1         2     1               1         1       9
63   1           1   1     1                         1   1       6
64   2           1     1                 1     1 1             1 8
65                 1             1             1 1 1             5
66           1       1         1   1                       1 1   6
67       1             1   1   1                                 4
68   1             1                 1             1 2           6
69                 1 1 1               1 1                       5
70           1                     1 1   1   1   1           1   7
71     1       1   1           1 1 1         1                   7
72         1 1   1                 1           1       1         6
73       1             1 1 2           1 1 1     1             1 10
74 1 1                 1                             1           4
75   1           1                   1   1       2             1 7
76         1                         1     1                     3
77 1     1 1                     1 1           1 1           1   8
78                       1 2 1                                   4
79                   2                   1     1         1       5
80               1               1     1   1           1   1   1 7
81         1             1   1 1 1 1         2 1           1     10
82 1       1     3           1 1                   1             8
83       1         1                                 1   1       4
84           2                                   1 1 1           5
85 1             1                   1           1 3             7
86 1                       1                             1       3
87     1           1   1 1       1           2     1           1 9
88       2       1 1                 1         1         1   1   8
89 1           1     2                     1           1       1 7
90 1       1             1 1 1       1   1 1       1       1   2 12
91 1       1 1     1                                             4
92       1     1                 1                     1   1     5
93 1           1               1                           2   1 6
94         1 1           1   1             1                 2   7
95             1     1           2   1   2           1           8
96                                           1     1             2
97   1     1       1   2     1     1   1             2         1 11
98                                 2           1       1         4
99   1     1       1                       1           1         5
loading
Đang tải dữ liệu...