THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

  Ngày
\
Cặp số
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
Tổng
00           1         1 1     1   1                             5
01   1           1                           1     1           1 5
02                 1 1 2           3     1         1   1       1 11
03         1               1   2         1 1                     6
04   1                                                           1
05       1 1       1         1     2             1             1 8
06 1                       1             1                       3
07       1                 1   1                 1               4
08       1     1   1   1             1     1                     6
09             1       1       1                             1   4
10 1             1         1                 1     1   1       1 7
11               1                           1   2   1 1         6
12       1         1             1             1         1       5
13                     1           1                   1       1 4
14       1                         1       1 2 1                 6
15       1   1                               1   2         1   1 7
16                                   1                           1
17       1       1                   1   1     1     1 1   1 1 1 10
18               1   1   1 1     1             1     1   1   1   9
19                       1 1                                     2
20               1 1       1 1     1 1       1         1         8
21 1         1       2     1                     1     2 1 1     10
22     1     1 1 2       1                                 1     7
23                               2     1 1           1     1 1   7
24   1   2   1                                       1     1     6
25           1         1           1                             3
26             1       1                   1       1     2       6
27   2               1   1 1   2 1   1             1           1 11
28 1       1   1                         1       1   1           6
29 1       1   1                           2   1     1           7
30       1                 1     1         1               1     5
31                                                               0
32                       1             1   2                     4
33                     1       1   1             1     1         5
34               1                                     2   1     4
35     1                             1                           2
36             1             2 2   1       1         1   1     1 10
37         1           1     1       1 1 1   1     1             8
38   1     1 1   1           1   1 2     1     1                 10
39                       2           1 1 1                       5
40             1                       1 1                       3
41       1                                                   1   2
42           1     1               1       1                     4
43   1                   1     1                           1   1 5
44 1               3                       1           1         6
45     1   1       2 1     1                 1                   7
46   1     1     1           2       1 1                         7
47 1                                   2               1         4
48           1         1                   1                     3
49             1 1                   1           2 1     1       7
50       1 1           1 1               1                 1     6
51 1       1         1         1                 1       1     1 7
52 1   1                               1         1 2             6
53             1                         1                       2
54                     1                                         1
55     1                           1         1         1         4
56 1   1                         2     1                 1   1   7
57               2   1                                           3
58       2                                         1 1 2         6
59                 1       1   1   1               1 1     1     7
60     2             1 1 1 1 1               1 1   1             10
61                               2     1     1   1             1 6
62     1           1                         1   1               4
63     1       1       1                           1             4
64                         1             1     1   1             4
65                                           1                   1
66 1       1 1           1       1   1     1   1           1     9
67 1                 1       1 1       2           1 1           8
68                       1 1     1   1 2 1           2 1 1   1   12
69                           1         1                     1   3
70   1           1       1               1 1             1   1   7
71           1         1         1       1       1             1 6
72                 1                                 1   1   3 1 7
73     1       1             1 1                   1 1       1   7
74 1   1 1   1     1         2                       2   1       10
75       1   1 1       1       1 1             1 1       1       9
76     1       1                               1           1     4
77   2     1   1                       1   1               1     7
78                         1                 1                   2
79 1       1 1       1       1                           1     1 7
80 1                                               1   1 1       4
81         1                         2   1                 1     5
82   1             1       1               1 1             1     6
83                 1   1 1                                   1 1 5
84           2                                             1     3
85 1     1   1       1   2                     1             1   8
86   1 1                                     1       1           4
87         1     1               1   1       1             1     6
88     1                     2     1 1         1                 6
89         1                             1               1   1   4
90 1 1     1   1                               1                 5
91   1         1     1                                       1   4
92   1               1               2                         1 5
93     1           1           1               1                 4
94     1             1     1   1       1                         5
95   1   1       1                                           1   4
96                   1           1         1   2   1             6
97             1     2       1                                   4
98 1 1 1   1 1   1               1             1 1       1     1 11
99                       1                                       1
loading
Đang tải dữ liệu...