THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

  Ngày
\
Cặp số
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
Tổng
00         1   1                       1 1                     1 5
01           1   1                 1           1 1       1     2 8
02     1 1   1       1       1     1               1     1       8
03       1                     1     2         1             1   6
04           2               2   1                   1           6
05     2   1           2                   2         1           8
06         1 1   1   1     1         1 1           1 1           9
07     1 1             1             1 1       1           1     7
08   1     1   2   1                                             5
09           1       1 1       1       1     1                   6
10 2         1   1   1             1       1     1         1   1 10
11                     1       1                   1             3
12                             1                         2       3
13             2         1   1                       1       1   6
14                 1   1 1     1     1             1 1 1   1 1   10
15                 1 1 1             1   1 1 1 1                 8
16           1                                               1   2
17           1   1   1           1     1 1     1                 7
18 1           1                             1           1       4
19     1           1 1     1       1         1       1   1       8
20                   1       1 1       1     1               1   6
21 1   1   1             1   1     1             1       1       8
22     1 2                     1               1     1           6
23   1           1   1     1     1           1     1     1 2     10
24     1 3           1                         1   1 1           8
25                   1   2           1   1 1   1       2         9
26 1   1                   1                       1         1   5
27                       2     1           1           1         5
28                         1       1                 1           3
29               1     1             1                 1         4
30       1               1                   1                   3
31   1                 1                 1 1       1     1       6
32                                       1         1         1   3
33                     2   1       1                             4
34             1           1 1 2       1                 1       7
35                   1         1   1   1         1               5
36       1 1                 1 1   1   2     1             1     9
37                     1         1                               2
38     1                 1           1   1     1   1             6
39 1   1     1     1           1 1                     1         7
40         1     1 2                                     1   1 1 7
41                       1   1 1 1                               4
42           1 1 1   1 1     1             1   1 1             1 10
43   2   1       1                                               4
44 1       1           1   1 1                                 1 6
45 1                                               1 1 3   1     7
46                 2         1   1 1               1 1 2         9
47   1                   1 1 1             1                     5
48   1     1   1         1           1   1       1 1             8
49     1                         1                             2 4
50       1                           1           2         1     5
51             1           1                 1     1             4
52 1           1           1 1                       1   1   1   7
53               1                           1   1     1       2 6
54           1                   1               1           1   4
55                                             1       2         3
56       1                 1               1 1       1       1   6
57                                     1       1           1 1   4
58     1           1                       1 1                 1 5
59 1   2               1         1                             1 6
60           1           1           1                           3
61   1     1     1   1                           1 1             6
62   1         1                                 1       1       4
63                 1 1     1   1   1 1           1               7
64                               1                               1
65                           1                                   1
66   2                                                           2
67                 1                                     1       2
68       1                   1         1                         3
69         1     1             1         1           1           5
70   1   1       1               2     1       1     1   1 1     10
71 1         1                     1           1 1           1   6
72 1   1         1     1                   1               1     6
73                         1 1   1         1               1     5
74 1       2                     1                               4
75                       1               2         1     1 1     6
76                                 2       1 1             1 1 1 7
77                             1     1 1     1                 1 5
78         1   1                   1 1         2     1           7
79 1             1       1       1       1   1                   6
80                             1           1                     2
81   1     1     1 1                             1           1   6
82           1 1           1                           1       1 5
83   1       1             1           1           2       1     7
84 1       1       1             1   1                           5
85               1 1     1 1 1                 1               1 7
86 1               1                       2         1     1   1 7
87   1       1                       1   1                   1   5
88   1         1         1               1 1                     5
89           1                   1     1 2     1                 6
90 1 1             1                             1   1           5
91         1                                     1       1 1     4
92     1       1     1             1   1         1               6
93                                                     1 1   1   3
94                 1                     1                   1   3
95     1 1                             1                         3
96 1 1                 1   1         1   1             1         7
97       1       1                 1         1                   4
98             2       1                     1         1         5
99       1 1         2   1         1         1             1     8
loading
Đang tải dữ liệu...