THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

  Ngày
\
Cặp số
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
Tổng
00   1         1 1     1   1                             1   1 2 9
01       1                           1     1           1         4
02         1 1 2           3     1         1   1       1         11
03 1               1   2         1 1                         1   7
04                                                               0
05 1       1         1     2             1             1         7
06                 1             1                       1       3
07                 1   1                 1                       3
08     1   1   1             1     1                             5
09     1       1       1                             1   1       5
10       1         1                 1     1   1       1 1       7
11       1                           1   2   1 1                 6
12         1             1             1         1       1       5
13             1           1                   1       1         4
14                         1       1 2 1                       1 6
15   1                               1   2         1   1   1     7
16                           1                               1   2
17       1                   1   1     1     1 1   1 1 1     1   10
18       1   1   1 1     1             1     1   1   1     1     10
19               1 1                                             2
20       1 1       1 1     1 1       1         1               1 9
21   1       2     1                     1     2 1 1             9
22   1 1 2       1                                 1             6
23                       2     1 1           1     1 1           7
24   1                                       1     1             3
25   1         1           1                             2   1   6
26     1       1                   1       1     2               6
27           1   1 1   2 1   1             1           1         9
28 1   1                         1       1   1             1     6
29 1   1                           2   1     1                   6
30                 1     1         1               1             4
31                                                               0
32               1             1   2                             4
33             1       1   1             1     1           1     6
34       1                                     2   1     2 1 1   8
35                           1                           1       2
36     1             2 2   1       1         1   1     1       1 11
37 1           1     1       1 1 1   1     1                     8
38 1 1   1           1   1 2     1     1                   1     10
39               2           1 1 1                         1 1   7
40     1                       1 1                         1 1   5
41                                                   1       1   2
42   1     1               1       1                             4
43               1     1                           1   1       1 5
44         3                       1           1                 5
45 1       2 1     1                 1                         1 7
46 1     1           2       1 1                           1     7
47                             2               1         1 1     5
48   1         1                   1                             3
49     1 1                   1           2 1     1               7
50 1           1 1               1                 1             5
51 1         1         1                 1       1     1       1 7
52                             1         1 2                   1 5
53     1                         1                               2
54             1                                                 1
55                         1         1         1                 3
56                       2     1                 1   1           5
57       2   1                                                   3
58                                         1 1 2           1     5
59         1       1   1   1               1 1     1       1     8
60           1 1 1 1 1               1 1   1                     8
61                       2     1     1   1             1 1       7
62         1                         1   1                 1     4
63     1       1                           1                   1 4
64                 1             1     1   1             1     1 6
65                                   1                     2 1   4
66 1 1           1       1   1     1   1           1           1 9
67           1       1 1       2           1 1           1 1   1 10
68               1 1     1   1 2 1           2 1 1   1           12
69                   1         1                     1           3
70       1       1               1 1             1   1           6
71   1         1         1       1       1             1   1 1   8
72         1                                 1   1   3 1     2   9
73     1             1 1                   1 1       1           6
74   1     1         2                       2   1       1   1   9
75   1 1       1       1 1             1 1       1               8
76     1                               1           1             3
77 1   1                       1   1               1             5
78                 1                 1                         1 3
79 1 1       1       1                           1     1         6
80                                         1   1 1               3
81 1                         2   1                 1             5
82         1       1               1 1             1             5
83         1   1 1                                   1 1     1 2 8
84   2                                             1           1 4
85   1       1   2                     1             1           6
86                                   1       1                   2
87 1     1               1   1       1             1             6
88                   2     1 1         1                         5
89 1                             1               1   1           4
90 1   1                               1                     1   4
91     1     1                                       1       1   4
92           1               2                         1     1   5
93         1           1               1                 1     1 5
94           1     1   1       1                         1       5
95       1                                           1           2
96           1           1         1   2   1               1     7
97     1     2       1                                           4
98 1 1   1               1             1 1       1     1         8
99               1                                       1       2
loading
Đang tải dữ liệu...