LIÊN KẾT TÀI TRỢ
 
THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
Tổng
00                   1                     1 1       1           4
01         1 1     2                               1 1           6
02     1                   1 1         1                         4
03                 1     1                                       2
04 2     1       1     1         1 1     2 1                     10
05 1 1     1 1               1                       1 2         8
06   1   1             1   1       1                           1 6
07                                         1   1                 2
08   1       1   1     1     1                   1       1 1     8
09               1                                       1 1     3
10   1             1     1   2   1       1                     1 8
11   1   1 1 1   2           1 1   1         1   1               11
12           1                       1 1 1         1             5
13       1                     1                                 2
14     1         1                 1 1 1         1 1             7
15     1   1 1       1 2       1   1               2             10
16                   1                             1 1   2       5
17             1 1           1         1             1           5
18   2                                 1   1     1     1         6
19       1 1   1           1           1   1             1       7
20 1   1               1       1   1 2                           7
21                         1       1                     1       3
22                         1 1     1   1         1       1       6
23                               2       1                       3
24     1                       1     1               1 1       1 6
25                 1       1   1       1                   1 1   6
26 1     1         1         1                   1               5
27                 1   1       1                                 3
28   1     1                 1       2   1 1 2   1         1     11
29       1 1     1               1 1       1                     6
30         1 1 1     1   3                           1 1   1 1   11
31             1     1         1           1 1                   5
32           2     1                             1               4
33       1                           1             1 1 1       1 6
34                     1     1                           1       3
35     1         1           1   1                               4
36           1 1               1                 2             1 6
37                 1             1   1       1               2   6
38                   1                                           1
39 1                             1       1                       3
40 1             1                                     1         3
41                                     2       1           1 1   5
42           1                       1           1     1   1     5
43                     1   1                   1         1       4
44                                   1       1     1             3
45 1 1                                                           2
46     1     1                     1         1                   4
47     1     1       1           1     1       2         1     1 9
48 1                                               1           1 3
49     2                               1                         3
50             1                     1                     1 1   4
51 1     2         1       1     1             1     3 1         11
52       2       1             1   1       1       1         1 1 9
53   1         2                             1                   4
54           1               1                               2   4
55       1                       1             1     1         2 6
56                             1                 1           1   3
57               1 1                 1                         1 4
58     1       2 1       3                   1 1               1 10
59                 1   1             1         1   1     1 1     7
60                 1       1   1               1     1   1       6
61 2       1                   1   1                     1       6
62               1       1   1       1     2 1 2             1   10
63       1                       1             1         2       5
64         1 1 1       2 1               2   1         2         11
65 1         1       1 1               1                         5
66         3   1                               1     1     1   1 8
67             1         1                   1   1 1 1       1   7
68 1 1           1         1                         1           5
69                   1         1         2             1         5
70   1       1   1         1     1                               5
71         1       1                   1 1 1                     5
72 1 1               1                           1           1   5
73             1         2                                       3
74         1                           1 1             1         4
75     1 1   1           1                         1             5
76                 1                                 1         1 3
77   1 1           1 1                     2     1         1 1   9
78                         2     1                           1   4
79 1   1                       2             1                   5
80       1           1                     2     1     1       1 7
81     1               1 1 1 1                           1 1   1 8
82                       1                   1                   2
83   1               1           2 1           1           1     7
84                   1     1             1                   1   4
85   1         1                     1                           3
86     1   1       1                     1           1 1         6
87             1       1 1       1         1 1 1                 7
88       1 1           1   1 1       1                     2     8
89     1       1                           1                   2 5
90                                 1           1   1             3
91   1   1       1         1             1     1                 6
92                   1     1                           1     1   4
93                 1 2       1         1               1   1     7
94 1           1               1 1 3   1 1   1         1         11
95         1         1             1         1     2       2     8
96 1             1     1       1     1           1       1       7
97     1                               1         1               3
98                       1               1         1     1       4
99   1                 1     1                     1         1   5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...