THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
Tổng
00                   1       2     1 1     1                     6
01         2   1       1                                     1 1 6
02             2   1         1         1           1   2 1   1   10
03                       1   1     1           1                 4
04       1 1         1                   1       2   1 1   3     11
05                   1                                           1
06     1   1       1         1                               1   5
07                                 1   1   1     1         1     5
08 1     1   1         1             1 2 1 1             1       10
09 1         1       1               1   1     1                 6
10     1     1               1         1             1   1       6
11                 1                   1                     1   3
12           1     1 1     1                   1   1             6
13                   1         1                     1           3
14                 1 2   1 1   1                   1             7
15       1           1     1 1         1               1         6
16           1 1                 1 1               1         1   6
17       2   1                             1                     4
18                 1             1           1 1       1         5
19               1         2               1   1 1       1   1   8
20                         1         1     1       1       1   2 7
21             1           1                         1 2   1     6
22               1       1         1         1 1 2               7
23       1                                           1       1   3
24     1               1                                         2
25 1 1                         1         1   1                   5
26       1   1                               1         1         4
27                       1             1 1   1 1         1       6
28 1     1         1                       1   1           2   1 8
29                     1                 1       1         1 1   5
30 1 1         1                 1       1                 1     6
31       1   1 1       2         1 2 1     1   1 1     1         13
32                   1     1     1   1         1                 5
33     1     1             1   1     1                     1     6
34           1   1     1               1   2   1   1           1 9
35           1                         1                         2
36     1         1                                               2
37   2   1             1   1           1           1   2 1       10
38                       1                             1         2
39         2     1                                     1   2     6
40               1                     1         1         1     4
41 1 1       1     1         2                                   6
42 1       1           1       1             2                 1 7
43               1 1         1 1           1       1     1       7
44                                           1                   1
45           1         1                                         2
46             1                 1               2   1   1       6
47     1                 1                             1         3
48     1 1 1                         1   1                     1 6
49                       1               1           1   1       4
50 1 1                                   1           1       1   5
51                     1         1     1                         3
52   1 1                                     1     1     1     1 6
53                           1                 1     1           3
54   2     1             1       1                   1         1 7
55     2           2                       1 1       1       1   8
56   1                   1                               1       3
57     1                           1 1   2     1         1       7
58     1         2                                               3
59 1     1 1             1       1                               5
60                                           1       1     1 1   4
61               1                   1       1                   3
62   1                       1             1                     3
63                       2 1                     1     1         5
64                 1   1         2                               4
65           1 1   2                                 1       1   6
66 1   1         1   1         1   1         1                   7
67   1                   1                 1 1       1 1 2   1 1 10
68             1               1               1   1   1         5
69           1 2       1 1             1   1                 1   8
70           1             1                     1       1     1 5
71             1             1           1                     1 4
72   1                     1       2         2   1 1             8
73         1           1   1   2   1 1     1 1 1                 10
74                         1 1               1                   3
75               1   1       1     1 1   1               2       8
76     1                     1     1 1     1         1     1     7
77 1 1   2     1                 1                 2             8
78   1     1       1                                             3
79           1                   1                 1       1     4
80     1   1   1             2 1   1   1         1 1             10
81 1   1   1           1 1               1     1   1           1 9
82               1       1             1       1                 4
83 1                 1           1         1             1     1 6
84   1               1   1                                     1 4
85                             1     1                       1   3
86                   1 1                           2             4
87         1           1           1     1     1                 5
88 2                   1             1   1           1     1     7
89     2 1     1   1       1           1                         7
90           1   1 1 1   1       1               1               7
91               1             2                     1           4
92   1     1   1                     3                       2   8
93 1           1               1                     1         1 5
94         1     1                     1         1             1 5
95 2     1       1   1                                         1 6
96       1                 1   1 1 1                             5
97       1         1 1         1 1       1                       6
98         1                   1                             1   3
99   1           1         1     1 1             1     1         7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...