THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
Tổng
00                       1       2     1 1     1                 6
01             2   1       1                                     4
02                 2   1         1         1           1   2 1   9
03                           1   1     1           1             4
04           1 1         1                   1       2   1 1   3 11
05 2                     1                                       3
06         1   1       1         1                               4
07                                     1   1   1     1         1 5
08   1 1     1   1         1             1 2 1 1             1   11
09   1 1         1       1               1   1     1             7
10         1     1               1         1             1   1   6
11                     1                   1                     2
12               1     1 1     1                   1   1         6
13                       1         1                     1       3
14                     1 2   1 1   1                   1         7
15           1           1     1 1         1               1     6
16   2           1 1                 1 1               1         7
17           2   1                             1                 4
18 1                   1             1           1 1       1     6
19   1               1         2               1   1 1       1   8
20                             1         1     1       1       1 5
21   1             1           1                         1 2   1 7
22   1               1       1         1         1 1 2           8
23           1                                           1       2
24 1       1               1                                     3
25     1 1                         1         1   1               5
26           1   1                               1         1     4
27                           1             1 1   1 1         1   6
28     1     1         1                       1   1           2 7
29                         1                 1       1         1 4
30 1   1 1         1                 1       1                 1 7
31           1   1 1       2         1 2 1     1   1 1     1     13
32                       1     1     1   1         1             5
33 1       1     1             1   1     1                     1 7
34   1           1   1     1               1   2   1   1         9
35               1                         1                     2
36         1         1                                           2
37       2   1             1   1           1           1   2 1   10
38                           1                             1     2
39             2     1                                     1   2 6
40 1                 1                     1         1         1 5
41     1 1       1     1         2                               6
42 1   1       1           1       1             2               7
43   1               1 1         1 1           1       1     1   8
44                                               1               1
45               1         1                                     2
46                 1                 1               2   1   1   6
47   1     1                 1                             1     4
48         1 1 1                         1   1                   5
49                           1               1           1   1   4
50     1 1                                   1           1       4
51 1                       1         1     1                     4
52       1 1                                     1     1     1   5
53                               1                 1     1       3
54       2     1             1       1                   1       6
55         2           2                       1 1       1       7
56       1                   1                               1   3
57         1                           1 1   2     1         1   7
58         1         2                                           3
59   1 1     1 1             1       1                           6
60   1                                           1       1     1 4
61   1               1                   1       1               4
62       1                       1             1                 3
63   2                       2 1                     1     1     7
64 2                   1   1         2                           6
65               1 1   2                                 1       5
66     1   1         1   1         1   1         1               7
67       1                   1                 1 1       1 1 2   8
68                 1               1               1   1   1     5
69 1             1 2       1 1             1   1                 8
70               1             1                     1       1   4
71                 1             1           1                   3
72       1                     1       2         2   1 1         8
73             1           1   1   2   1 1     1 1 1             10
74 1                           1 1               1               4
75                   1   1       1     1 1   1               2   8
76         1                     1     1 1     1         1     1 7
77     1 1   2     1                 1                 2         8
78       1     1       1                                         3
79               1                   1                 1       1 4
80 1       1   1   1             2 1   1   1         1 1         11
81   1 1   1   1           1 1               1     1   1         9
82                   1       1             1       1             4
83     1                 1           1         1             1   5
84       1               1   1                                   3
85                                 1     1                       2
86 1                     1 1                           2         5
87             1           1           1     1     1             5
88     2                   1             1   1           1     1 7
89         2 1     1   1       1           1                     7
90               1   1 1 1   1       1               1           7
91                   1             2                     1       4
92 1     1     1   1                     3                       7
93 1   1           1               1                     1       5
94 1           1     1                     1         1           5
95     2     1       1   1                                       5
96   1       1                 1   1 1 1                         6
97           1         1 1         1 1       1                   6
98   1         1                   1                             3
99       1           1         1     1 1             1     1     7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...