THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
Tổng
00               1       2     1 1     1                         6
01     2   1       1                                     1 1     6
02         2   1         1         1           1   2 1   1       10
03                   1   1     1           1                     4
04   1 1         1                   1       2   1 1   3       1 12
05               1                                               1
06 1   1       1         1                               1     1 6
07                             1   1   1     1         1     1   6
08   1   1         1             1 2 1 1             1         1 10
09       1       1               1   1     1                     5
10 1     1               1         1             1   1           6
11             1                   1                     1       3
12       1     1 1     1                   1   1                 6
13               1         1                     1               3
14             1 2   1 1   1                   1             1   8
15   1           1     1 1         1               1             6
16       1 1                 1 1               1         1       6
17   2   1                             1                       1 5
18             1             1           1 1       1         1   6
19           1         2               1   1 1       1   1       8
20                     1         1     1       1       1   2     7
21         1           1                         1 2   1         6
22           1       1         1         1 1 2                   7
23   1                                           1       1       3
24 1               1                                             2
25                         1         1   1                       3
26   1   1                               1         1             4
27                   1             1 1   1 1         1       1   7
28   1         1                       1   1           2   1     7
29                 1                 1       1         1 1       5
30         1                 1       1                 1         4
31   1   1 1       2         1 2 1     1   1 1     1         1   14
32               1     1     1   1         1                 1   6
33 1     1             1   1     1                     1         6
34       1   1     1               1   2   1   1           1     9
35       1                         1                           1 3
36 1         1                                                   2
37   1             1   1           1           1   2 1           8
38                   1                             1           1 3
39     2     1                                     1   2         6
40           1                     1         1         1         4
41       1     1         2                                       4
42     1           1       1             2                 1 1   7
43           1 1         1 1           1       1     1           7
44                                       1                       1
45       1         1                                             2
46         1                 1               2   1   1           6
47 1                 1                             1             3
48 1 1 1                         1   1                     1 1   7
49                   1               1           1   1           4
50                                   1           1       1       3
51                 1         1     1                         1 1 5
52 1                                     1     1     1     1     5
53                       1                 1     1               3
54     1             1       1                   1         1     5
55 2           2                       1 1       1       1       8
56                   1                               1         2 4
57 1                           1 1   2     1         1           7
58 1         2                                                   3
59   1 1             1       1                                   4
60                                       1       1     1 1   1   5
61           1                   1       1                       3
62                       1             1                         2
63                   2 1                     1     1         1 1 7
64             1   1         2                               1   5
65       1 1   2                                 1       1       6
66 1         1   1         1   1         1                       6
67                   1                 1 1       1 1 2   1 1     9
68         1               1               1   1   1           1 6
69       1 2       1 1             1   1                 1     1 9
70       1             1                     1       1     1     5
71         1             1           1                     1 1   5
72                     1       2         2   1 1                 7
73     1           1   1   2   1 1     1 1 1                   1 11
74                     1 1               1                       3
75           1   1       1     1 1   1               2       1   9
76 1                     1     1 1     1         1     1         7
77   2     1                 1                 2             1   7
78     1       1                                             1   3
79       1                   1                 1       1         4
80 1   1   1             2 1   1   1         1 1             1   11
81 1   1           1 1               1     1   1           1     8
82           1       1             1       1                     4
83               1           1         1             1     1   1 6
84               1   1                                     1     3
85                         1     1                       1       3
86               1 1                           2             1   5
87     1           1           1     1     1                     5
88                 1             1   1           1     1         5
89 2 1     1   1       1           1                             7
90       1   1 1 1   1       1               1                   7
91           1             2                     1               4
92     1   1                     3                       2     2 9
93         1               1                     1         1     4
94     1     1                     1         1             1   1 6
95   1       1   1                                         1     4
96   1                 1   1 1 1                               1 6
97   1         1 1         1 1       1                           6
98     1                   1                             1       3
99           1         1     1 1             1     1             6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...