THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

  Ngày
\
Cặp số
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
Tổng
00                 1 1                     1           1         4
01             1           1 1       1     2 1     1   1 1       10
02       1     1               1     1                 1         5
03         1     2         1             1   1                   6
04       2   1                   1                               4
05 2                   2         1           1                   6
06     1         1 1           1 1                               5
07 1             1 1       1           1                         5
08                                               2 1             3
09 1       1       1     1                     1     1   1       7
10             1       1     1         1   1   1       1         7
11 1       1                   1                 1               4
12         1                         2                           3
13   1   1                       1       1                 1     5
14 1 1     1     1             1 1 1   1 1             1         10
15 1             1   1 1 1 1                           2         8
16                                       1   1       1       1 1 5
17           1     1 1     1                   1 2   1     1     9
18                       1           1               1         2 5
19     1       1         1       1   1                         2 7
20       1 1       1     1               1       1 1             7
21   1   1     1             1       1               1           6
22         1               1     1             1                 4
23     1     1           1     1     1 2         1           3   11
24                         1   1 1                   1         1 5
25   2           1   1 1   1       2                             8
26     1                       1         1     1   1             5
27   2     1           1           1             1   1 1     1 1 10
28     1       1                 1                   1           4
29 1             1                 1                     1       4
30   1                   1                                       2
31 1                 1 1       1     1       1 1   1     1     1 10
32                   1         1         1                       3
33 2   1       1                                 1     1         6
34     1 1 2       1                 1                   1       7
35         1   1   1         1                         2 1       7
36       1 1   1   2     1             1     1     1             9
37 1         1                                       1           3
38   1           1   1     1   1               1               1 7
39         1 1                     1               1   1     1   6
40                                   1   1 1   1           1     5
41   1   1 1 1                                                   4
42 1     1             1   1 1             1         2       1   9
43                                                       1 1     2
44 1   1 1                                 1           1   2   2 9
45                             1 1 3   1     1                   7
46       1   1 1               1 1 2                 1       1 1 10
47   1 1 1             1                                         4
48   1           1   1       1 1                 1             1 7
49           1                             2             1       4
50               1           2         1     1   1     1         7
51     1                 1     1                           1 1   5
52     1 1                       1   1   1     1                 6
53                       1   1     1       2                 1   6
54           1               1           1             1     1   5
55                         1       2               1             4
56     1               1 1       1       1               1 1     7
57                 1       1           1 1     1               1 6
58                     1 1                 1 1 1                 5
59 1         1                             1   1                 4
60   1           1                               1       1   1 2 7
61                           1 1                 1         1     4
62                           1       1             1             3
63     1   1   1 1           1                 2 1       2       10
64           1                               1 1   1             4
65       1                                                       1
66                                                           2 1 3
67                                   1               1       1   3
68       1         1                                     1       3
69         1         1           1                 1     1 1     6
70           2     1       1     1   1 1                         7
71             1           1 1           1   1                   5
72 1                   1               1               1         4
73     1 1   1         1               1                   1     6
74           1                                       1           2
75   1               2         1     1 1         1   1     1     9
76             2       1 1             1 1 1                     7
77         1     1 1     1                 1 1   1               7
78             1 1         2     1           1     1 1 1 1 1     11
79   1       1       1   1                   1   1           1   7
80         1           1                                         2
81                           1           1               1   1   4
82     1                           1       1   1   1             5
83     1           1           2       1     1             2     8
84           1   1                             1 1 1       1     6
85   1 1 1                 1               1 1     1             7
86                     2         1     1   1                     5
87               1   1                   1               1       4
88   1               1 1                                   1     4
89           1     1 2     1                   1     1           7
90                           1   1                   1   1       4
91                           1       1 1               1         4
92             1   1         1                                 1 4
93                                 1 1   1         1         1   5
94                   1                   1         1             3
95                 1                                             1
96 1   1         1   1             1               1       1     7
97             1         1                                       2
98 1                     1         1         2                   5
99   1         1         1             1                         4
loading
Đang tải dữ liệu...