THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
Tổng
00                     1                     1 1       1         4
01           1 1     2                               1 1         6
02       1                   1 1         1                       4
03                   1     1                                     2
04   2     1       1     1         1 1     2 1                   10
05   1 1     1 1               1                       1 2       8
06     1   1             1   1       1                           5
07                                           1   1               2
08     1       1   1     1     1                   1       1 1   8
09                 1                                       1 1   3
10     1             1     1   2   1       1                     7
11     1   1 1 1   2           1 1   1         1   1             11
12 1           1                       1 1 1         1           6
13         1                     1                               2
14       1         1                 1 1 1         1 1           7
15       1   1 1       1 2       1   1               2           10
16                     1                             1 1   2     5
17               1 1           1         1             1         5
18     2                                 1   1     1     1       6
19         1 1   1           1           1   1             1     7
20   1   1               1       1   1 2                         7
21                           1       1                     1     3
22 1                         1 1     1   1         1       1     7
23 1                               2       1                     4
24       1                       1     1               1 1       5
25                   1       1   1       1                   1 1 6
26 1 1     1         1         1                   1             6
27                   1   1       1                               3
28     1     1                 1       2   1 1 2   1         1   11
29         1 1     1               1 1       1                   6
30           1 1 1     1   3                           1 1   1 1 11
31               1     1         1           1 1                 5
32             2     1                             1             4
33         1                           1             1 1 1       5
34                       1     1                           1     3
35       1         1           1   1                             4
36             1 1               1                 2             5
37                   1             1   1       1               2 6
38                     1                                         1
39   1                             1       1                     3
40   1             1                                     1       3
41                                       2       1           1 1 5
42             1                       1           1     1   1   5
43                       1   1                   1         1     4
44                                     1       1     1           3
45 1 1 1                                                         3
46       1     1                     1         1                 4
47       1     1       1           1     1       2         1     8
48   1                                               1           2
49       2                               1                       3
50 1             1                     1                     1 1 5
51   1     2         1       1     1             1     3 1       11
52         2       1             1   1       1       1         1 8
53     1         2                             1                 4
54 1           1               1                               2 5
55         1                       1             1     1         4
56 1                             1                 1           1 4
57                 1 1                 1                         3
58       1       2 1       3                   1 1               9
59                   1   1             1         1   1     1 1   7
60                   1       1   1               1     1   1     6
61 1 2       1                   1   1                     1     7
62                 1       1   1       1     2 1 2             1 10
63         1                       1             1         2     5
64           1 1 1       2 1               2   1         2       11
65 1 1         1       1 1               1                       6
66           3   1                               1     1     1   7
67 1             1         1                   1   1 1 1       1 8
68 1 1 1           1         1                         1         6
69                     1         1         2             1       5
70     1       1   1         1     1                             5
71 1         1       1                   1 1 1                   6
72   1 1               1                           1           1 5
73               1         2                                     3
74           1                           1 1             1       4
75       1 1   1           1                         1           5
76                   1                                 1         2
77     1 1           1 1                     2     1         1 1 9
78                           2     1                           1 4
79   1   1                       2             1                 5
80         1           1                     2     1     1       6
81 1     1               1 1 1 1                           1 1   8
82                         1                   1                 2
83     1               1           2 1           1           1   7
84                     1     1             1                   1 4
85     1         1                     1                         3
86 1     1   1       1                     1           1 1       7
87 2             1       1 1       1         1 1 1               9
88         1 1           1   1 1       1                     2   8
89       1       1                           1                   3
90                                   1           1   1           3
91 1   1   1       1         1             1     1               7
92                     1     1                           1     1 4
93                   1 2       1         1               1   1   7
94   1           1               1 1 3   1 1   1         1       11
95           1         1             1         1     2       2   8
96   1             1     1       1     1           1       1     7
97       1                               1         1             3
98                         1               1         1     1     4
99     1                 1     1                     1         1 5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...