THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
Tổng
00     1                       1       2     1 1     1           7
01   1 1             2   1       1                               6
02                       2   1         1         1           1   6
03                                 1   1     1           1       4
04                 1 1         1                   1       2   1 7
05     1 2                     1                                 4
06               1   1       1         1                         4
07                                           1   1   1     1     4
08 1       1 1     1   1         1             1 2 1 1           11
09         1 1         1       1               1   1     1       7
10               1     1               1         1             1 5
11 1                         1                   1               3
12   1                 1     1 1     1                   1   1   7
13                             1         1                     1 3
14 1 1                       1 2   1 1   1                   1   9
15   2             1           1     1 1         1               7
16   1 1   2           1 1                 1 1               1   9
17     1           2   1                             1           5
18 1     1                   1             1           1 1       6
19         1               1         2               1   1 1     7
20                                   1         1     1       1   4
21         1             1           1                         1 4
22 1       1               1       1         1         1 1 2     9
23                 1                                           1 2
24     1 1       1               1                               4
25           1 1                         1         1   1         5
26 1               1   1                               1         4
27                                 1             1 1   1 1       5
28 1         1     1         1                       1   1       6
29                               1                 1       1     3
30     1 1   1 1         1                 1       1             7
31                 1   1 1       2         1 2 1     1   1 1     12
32 1                           1     1     1   1         1       6
33   1 1 1       1     1             1   1     1                 8
34         1           1   1     1               1   2   1   1   9
35                     1                         1               2
36 2             1         1                                     4
37             2   1             1   1           1           1   7
38                                 1                             1
39                   2     1                                     3
40       1                 1                     1         1     4
41           1 1       1     1         2                         6
42 1     1   1       1           1       1             2         8
43         1               1 1         1 1           1       1   7
44   1                                                 1         2
45                     1         1                               2
46                       1                 1               2   1 5
47         1     1                 1                             3
48   1           1 1 1                         1   1             6
49                                 1               1           1 3
50           1 1                                   1           1 4
51     3 1                       1         1     1               7
52   1         1 1                                     1     1   5
53                                     1                 1     1 3
54             2     1             1       1                   1 6
55     1         2           2                       1 1       1 8
56 1           1                   1                             3
57               1                           1 1   2     1       6
58               1         2                                     3
59   1     1 1     1 1             1       1                     7
60     1   1                                           1       1 4
61         1               1                   1       1         4
62             1                       1             1           3
63         2                       2 1                     1     6
64       2                   1   1         2                     6
65                     1 1   2                                 1 5
66     1     1   1         1   1         1   1         1         8
67 1 1 1       1                   1                 1 1       1 8
68     1                 1               1               1   1   5
69       1             1 2       1 1             1   1           8
70                     1             1                     1     3
71                       1             1           1             3
72 1           1                     1       2         2   1 1   9
73                   1           1   1   2   1 1     1 1 1       10
74       1                           1 1               1         4
75   1                     1   1       1     1 1   1             7
76     1         1                     1     1 1     1         1 7
77 1         1 1   2     1                 1                 2   9
78             1     1       1                                   3
79                     1                   1                 1   3
80 1     1       1   1   1             2 1   1   1         1 1   12
81         1 1   1   1           1 1               1     1   1   9
82                         1       1             1       1       4
83           1                 1           1         1           4
84             1               1   1                             3
85                                       1     1                 2
86     1 1                     1 1                           2   6
87                   1           1           1     1     1       5
88           2                   1             1   1           1 6
89               2 1     1   1       1           1               7
90   1                 1   1 1 1   1       1               1     8
91                         1             2                     1 4
92       1     1     1   1                     3                 7
93       1   1           1               1                     1 5
94       1           1     1                     1         1     5
95   2       2     1       1   1                                 7
96 1       1       1                 1   1 1 1                   7
97 1               1         1 1         1 1       1             7
98   1     1         1                   1                       4
99   1         1           1         1     1 1             1     7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...