THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

  Ngày
\
Cặp số
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
Tổng
00 1           1                       1         1 1     1   1   7
01 2 1     1   1 1       1     1           1                     9
02             1                             1 1 2           3   8
03   1                               1               1   2       5
04                       1     1                                 2
05   1                   1         1 1       1         1     2   8
06                           1                       1           2
07                         1       1                 1   1       4
08       2 1               1       1     1   1   1             1 9
09     1     1   1       1               1       1       1       7
10 1   1       1             1             1         1           6
11       1               1                 1                     3
12                                 1         1             1     3
13                 1                             1           1   3
14             1                   1                         1   3
15             2                   1   1                         4
16   1       1       1 1                                       1 5
17     1 2   1     1     1 1       1       1                   1 10
18           1         2                   1   1   1 1     1     8
19                     2 1                         1 1           5
20       1 1                               1 1       1 1     1 1 8
21           1               1         1       2     1           6
22     1                         1     1 1 2       1             7
23       1           3                                     2     6
24           1         1   2   1   2   1                         8
25                                     1         1           1   3
26     1   1             1               1       1               5
27       1   1 1     1 1       2               1   1 1   2 1   1 14
28           1               1       1   1                       4
29               1         1 1       1   1                       5
30                                 1                 1     1     3
31   1 1   1     1     1                                         5
32                                                 1             1
33       1     1                                 1       1   1   5
34               1                         1                     2
35             2 1               1                             1 5
36   1     1               1             1             2 2   1   9
37           1                       1           1     1       1 5
38     1               1       1     1 1   1           1   1 2   10
39         1   1     1                             2           1 6
40 1   1           1                     1                       4
41                         1       1                             2
42 1         2       1     1           1     1               1   8
43               1 1     1     1                   1     1       6
44 1           1   2   2   1 1               3                   11
45   1                           1   1       2 1     1           7
46           1       1 1 2     1     1     1           2       1 11
47                           1                                   1
48       1             1               1         1               4
49 2             1       1               1 1                   1 7
50   1   1     1                   1 1           1 1             7
51                 1 1       1       1         1         1       6
52     1                     1   1                               3
53 2                 1                   1                       4
54             1     1                           1               3
55         1             1       1                           1   4
56               1 1         1   1                         2     6
57     1               1   1               2   1                 6
58 1 1 1                           2                             5
59 1   1                                     1       1   1   1   6
60       1       1   1 2   2     2             1 1 1 1 1         14
61       1         1                                       2     4
62         1                     1           1                   3
63     2 1       2               1       1       1               8
64   1 1   1                                         1           4
65                                                               0
66                   2 1     1       1 1           1       1   1 9
67           1       1       1                 1       1 1       6
68               1                                 1 1     1   1 5
69         1     1 1                                   1         4
70                             1           1       1             3
71   1                                 1         1         1     4
72             1                             1                   2
73                 1             1       1             1 1       5
74           1               1   1 1   1     1         2         8
75       1   1     1               1   1 1       1       1 1     9
76 1                             1       1                       3
77 1 1   1                     2     1   1                       7
78   1     1 1 1 1 1                                 1           7
79   1   1           1       1       1 1       1       1         8
80                           1                                   1
81               1   1               1                         2 5
82 1   1   1                   1             1       1           6
83   1             2     1 1                 1   1 1             8
84     1 1 1       1                   2                         6
85 1 1     1                 1     1   1       1   2             9
86 1                           1 1                               3
87               1                   1     1               1   1 5
88                 1             1                     2     1 1 6
89     1     1           2 1         1                           6
90           1   1         1 1 1     1   1                       7
91             1           1   1         1     1                 5
92                     1       1               1               2 5
93         1         1           1           1           1       5
94         1                     1             1     1   1       5
95                             1   1       1                     3
96         1       1                           1           1     4
97                       1               1     2       1         5
98   2                   1   1 1 1   1 1   1               1     10
99                         1                       1             2
loading
Đang tải dữ liệu...