THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
Tổng
00             1 1       1                       1       2     1 7
01                     1 1             2   1       1             6
02         1                               2   1         1       5
03                                                   1   1     1 3
04   1 1     2 1                     1 1         1               8
05                       1 2                     1               4
06     1                           1   1       1         1       5
07             1   1                                           1 3
08                   1       1 1     1   1         1             6
09                           1 1         1       1               4
10   1       1                     1     1               1       5
11 1   1         1   1                         1                 5
12       1 1 1         1                 1     1 1     1         8
13 1                                             1         1     3
14     1 1 1         1 1                       1 2   1 1   1     11
15 1   1               2             1           1     1 1       8
16                     1 1   2           1 1                 1 1 8
17         1             1           2   1                       5
18         1   1     1     1                   1             1   6
19         1   1             1               1         2         6
20 1   1 2                                             1         5
21     1                     1             1           1         4
22     1   1         1       1               1       1         1 7
23   2       1                       1                           4
24 1     1               1 1       1               1             6
25 1       1                   1 1                         1     5
26                   1               1   1                       3
27 1                                                 1           2
28       2   1 1 2   1         1     1         1                 10
29   1 1       1                                   1             4
30                       1 1   1 1         1                 1   6
31 1           1 1                   1   1 1       2         1 2 11
32                   1                           1     1     1   4
33       1             1 1 1       1     1             1   1     8
34                           1           1   1     1             4
35   1                                   1                       2
36 1                 2             1         1                   5
37   1   1       1               2   1             1   1         8
38                                                   1           1
39   1       1                         2     1                   5
40                         1                 1                   2
41         2       1           1 1       1     1         2       9
42       1           1     1   1       1           1       1     7
43                 1         1               1 1         1 1     6
44       1       1     1                                         3
45                                       1         1             2
46     1         1                         1                 1   4
47   1     1       2         1     1                 1           7
48                     1           1 1 1                         4
49         1                                         1           2
50       1                     1 1                               3
51   1             1     3 1                       1         1   8
52 1   1       1       1         1 1                             6
53               1                                       1       2
54                               2     1             1       1   5
55   1             1     1         2           2                 7
56 1                 1           1                   1           4
57       1                         1                           1 3
58               1 1               1         2                   5
59       1         1   1     1 1     1 1             1       1   9
60 1               1     1   1                                   4
61 1   1                     1               1                   4
62       1     2 1 2             1                       1       8
63   1             1         2                       2 1         7
64           2   1         2                   1   1         2   9
65         1                             1 1   2                 5
66                 1     1     1   1         1   1         1   1 8
67               1   1 1 1       1                   1           6
68                       1                 1               1     3
69 1         2             1             1 2       1 1           9
70   1                                   1             1         3
71         1 1 1                           1             1       5
72                   1           1                     1       2 5
73                                     1           1   1   2   1 6
74         1 1             1                           1 1       5
75                     1                     1   1       1     1 5
76                       1         1                     1     1 4
77             2     1         1 1   2     1                 1   9
78   1                           1     1       1                 4
79 2             1                       1                   1   5
80             2     1     1       1   1   1             2 1   1 11
81                           1 1   1   1           1 1           6
82               1                           1       1           3
83   2 1           1           1                 1           1   7
84           1                   1               1   1           4
85       1                                                 1     2
86           1           1 1                     1 1             5
87   1         1 1 1                   1           1           1 7
88       1                     2                   1             4
89             1                   2 1     1   1       1         7
90     1           1   1                 1   1 1 1   1       1   9
91           1     1                         1             2     5
92                         1     1     1   1                     4
93         1               1   1           1               1     5
94 1 1 3   1 1   1         1           1     1                   11
95     1         1     2       2     1       1   1               9
96 1     1           1       1       1                 1   1 1 1 9
97         1         1               1         1 1         1 1   7
98           1         1     1         1                   1     5
99                     1         1           1         1     1 1 6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...