XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
Tổng
00 1         1       1         1     1             1             6
01               1 1                                             2
02                   1                 1 1             1         4
03 2                 1   1   1                         1       1 7
04   1     2 1           1               1             1         7
05 2   1           1                         1     1 1 1         8
06   1 1 3     1                 1                 1             8
07                                     1         1               2
08   1     1 1       1                             1 1   1       7
09   2                   1             1   1 1                   6
10                 1   1                     1 1             2   6
11 1                                                             1
12   1       1     1       1     1   1 1         1               8
13                         1   3   1                             5
14                 1       1                                     2
15     1               1           1 2                           5
16     1   1           1                         1               4
17     1             2           1                       1   1   6
18               1                     2 1 2 1 1               1 9
19           1                                               1 1 3
20             1 1                         1         1           4
21         1                               1 2 1         1       6
22   1                                             1             2
23             1                         1     1     1 2         6
24 1   1           1         1             1   1           1     7
25         1                                                     1
26     1                     1       1                 1     1   5
27   1           1     1                       1   1             5
28                     1                                     1 1 3
29 1       1           2                 1   1 1                 7
30                             1 1                   2 1   1     6
31         1             1         1           1     1           5
32 1     1           1   1       1   1   1 1                 2   10
33           1         1   1 1   1             2       1         8
34                   1             1                     1     1 4
35     1       1         1 1 1   1   1   1                 1     9
36 2           2   1               1     1   1         1   1     10
37           1         1   1         1     1     1             1 7
38               1       1         1             1   1     1     6
39           1   1 1     1                               1       5
40     1           1 1       2         1                         6
41 1 1             1               1                             4
42     1                 1 1 1           1 1     1               7
43         1       1 1     1     1           1 2 1               9
44       1       1             1 1     2   1       1             8
45                         1           1     1                   3
46                               1         1 1     1           1 5
47         1   1             1 1   1                         1   6
48         1     1     1                 1                       4
49               1     1       1   1 1                     1   1 7
50     1             2 1     1     1       1             1     1 9
51   1 1 1                 1     1   1   1 1         1           9
52   1 1     2           1                   1           1   1   8
53       1                     2         1         1       1     6
54             1       1       1 1   1                 1         6
55       1   1 1                       1                 1       5
56           1             1 2         1                         5
57   1                                         1   1             3
58   1     1 1           1                   1     1             6
59           1         1                 1             1   1     5
60     1                   1         1     1 1                   5
61   1                 1                                 1   1   4
62 1           1 1           1     2   1         1   2 1       1 12
63 1     1         1 1   1                               1       6
64                               1     1 1     1 1     1         6
65                   1                                           1
66         1       1           1                               1 4
67 1           1                                       1 1       4
68       1                               1               1 2     5
69       1       1         1                 1           1       5
70         1           1           1                 1           4
71         1         1       1                                   3
72                         1                         1     1     3
73               1 1     1                       2   1   1   1   8
74                             1 1                               2
75                         1   1       1         1     1   1     6
76       2     2 1       1                 1 1                 1 9
77 1       1   1 1               2       1                 1     8
78         1 1                 1   1                       1     5
79       1     2       1         1 2                             7
80             1                                 1 1       1 1 2 7
81               1                       1     1         2 1 1   7
82                                   1                     1     2
83   2             1         1                   1 1       1     7
84                   1   1           1 1         1             1 6
85       1     1 1   1   1   1                                   6
86       1   2     1               1       1 1     1             8
87                     1 1   1       1       1               1   6
88 1               1                 1   1 1   1             2   8
89     1                 1                       1               3
90   1   1                                                       2
91 1   1 1                 1                     1     1         6
92         1                                                     1
93                                   1             1 1 1         4
94   1       1       1         1       1       1                 6
95                             1           1   1     2   1       6
96     1         1         1         1 1           1 1           7
97               1           1 1                 1 1           1 6
98                 1       1     1 1               1     1   1 1 8
99     1                                                       1 2
loading
Đang tải dữ liệu...