THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
Tổng
00           1         1 1     1                     1   1       6
01 1   1     2           1 1     2     1 1             1   1     12
02         1                                     1 1   1       1 5
03 1     1                   2             1       1             6
04   1       1   1 1       1     1 1   1 1             2         11
05             1                                 2   1           4
06 1   1 1                   1                       1 1   1   1 8
07                                               1 1             2
08               1               1             1     1   2   1   7
09 1   2           1                                   1       1 6
10 1           1 1                           2         1   1   1 8
11       1         1               1                             3
12 1 1 1             1 2 1 1 1 1 1                               11
13       1                           1 2                 2       6
14 1         1     1 1     1         1                       1   7
15             1   1   1 1 1                                 1 1 7
16   1   1       1   1       1         1               1         7
17         1           1             1                 1   1   1 6
18         1 1   1   2                     1 1           1       8
19     1                                         1           1 1 4
20       1                             1                       1 3
21                                 1   1     1   1   1           5
22   1                 1     1         1         1 2             7
23     1                                   2   1           1   1 6
24                       1     1 2       1       1 3           1 10
25   1                 1 1         1 1                         1 6
26       1                       1           1   1               4
27                         1     1         1                     3
28 1           1         1 1       1 1     1                     7
29   1                                                     1     2
30               1         1 1                     1             4
31                   1     1   1   1           1                 5
32       1       1 1           1                                 4
33           1 1           1                                     3
34   1                 1       1 1     1                 1       6
35                   1 1     1           2                     1 6
36                       1           1     1       1 1           5
37   1     1                         1                           3
38         1       1   1         1               1               5
39     1   1     1 1               1 1       1   1     1     1   10
40                   2       2                       1     1 2   8
41         2     1       1           1 1                         6
42                                                     1 1 1   1 4
43     1                     1   1 1   1       2   1       1     9
44           1             1         1       1       1           5
45 1 1             1                         1                   4
46 1         1                                               2   4
47         1                   1   1       1   1                 5
48 1   1       1                   1           1     1   1       7
49   1   1 1   1                           1     1               6
50                             1                   1             2
51       1                     2       1   1             1       6
52   1           1       1 1 1               1           1       7
53           1                 2 1     1                   1     6
54                                   1                 1         2
55           1       1 1                                         3
56         1           1                           1             3
57   1     1                 1                                   3
58 1   1       1       1   1           1         1           1   8
59 1                                         1   2               4
60       2   1 1 2                 1                   1         8
61                                 1           1     1     1   1 5
62             1               1               1         1       4
63         1                       1     1                   1 1 5
64     1                             1     1                     3
65           1     1 1         1       1   1                     6
66     1 1     1                 1     1       2                 7
67                               1         1                 1   3
68   1             1   1                           1             4
69   2                 1     1     1                 1     1     7
70 2   1           1                 1     2   1   1       1     10
71             2       1       1             1         1         6
72       1         1         1               1   1         1     6
73                 1                 1 1 1                       4
74       1     2 1   1     1     1           1       2           10
75         1                             1                       2
76     1         1         1                                     3
77                       1                                       1
78         1                   1                     1   1       4
79 1         1           1         1         1             1     6
80           1           1           1     1                     4
81                       1               1     1     1     1 1   6
82                 1                                   1 1       3
83           1   1   1       1       1   1     1       1         8
84                                       1   1       1       1   4
85           1     1 1     1 1           2                 1 1   9
86     1 1         1     1     1   1         1               1   8
87             1     1                   1     1       1         5
88                   1           1             1         1       4
89   1                   1                             1         3
90       1     1         1           1       1 1             1   7
91 1 1     1       1     1 1                         1           7
92               1   1             1       1     1       1     1 7
93   1                       1         1                         3
94       1 1   1 1   1                   2                   1   8
95 1   1               1       1           1     1 1             7
96           1   1     1                 1   1 1                 6
97     1   1               1     1 1     1         1       1     8
98                                   1                   2       3
99                                                 1 1         2 4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...