THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
Tổng
00                     1       2     1 1     1                   6
01           2   1       1                                     1 5
02               2   1         1         1           1   2 1   1 10
03                         1   1     1           1               4
04         1 1         1                   1       2   1 1   3   11
05                     1                                         1
06       1   1       1         1                               1 5
07                                   1   1   1     1         1   5
08 1 1     1   1         1             1 2 1 1             1     11
09 1 1         1       1               1   1     1               7
10       1     1               1         1             1   1     6
11                   1                   1                     1 3
12             1     1 1     1                   1   1           6
13                     1         1                     1         3
14                   1 2   1 1   1                   1           7
15         1           1     1 1         1               1       6
16 2           1 1                 1 1               1         1 8
17         2   1                             1                   4
18                   1             1           1 1       1       5
19 1               1         2               1   1 1       1   1 9
20                           1         1     1       1       1   5
21 1             1           1                         1 2   1   7
22 1               1       1         1         1 1 2             8
23         1                                           1       1 3
24       1               1                                       2
25   1 1                         1         1   1                 5
26         1   1                               1         1       4
27                         1             1 1   1 1         1     6
28   1     1         1                       1   1           2   7
29                       1                 1       1         1 1 5
30   1 1         1                 1       1                 1   6
31         1   1 1       2         1 2 1     1   1 1     1       13
32                     1     1     1   1         1               5
33       1     1             1   1     1                     1   6
34 1           1   1     1               1   2   1   1           9
35             1                         1                       2
36       1         1                                             2
37     2   1             1   1           1           1   2 1     10
38                         1                             1       2
39           2     1                                     1   2   6
40                 1                     1         1         1   4
41   1 1       1     1         2                                 6
42   1       1           1       1             2                 6
43 1               1 1         1 1           1       1     1     8
44                                             1                 1
45             1         1                                       2
46               1                 1               2   1   1     6
47 1     1                 1                             1       4
48       1 1 1                         1   1                     5
49                         1               1           1   1     4
50   1 1                                   1           1       1 5
51                       1         1     1                       3
52     1 1                                     1     1     1     5
53                             1                 1     1         3
54     2     1             1       1                   1         6
55       2           2                       1 1       1       1 8
56     1                   1                               1     3
57       1                           1 1   2     1         1     7
58       1         2                                             3
59 1 1     1 1             1       1                             6
60 1                                           1       1     1 1 5
61 1               1                   1       1                 4
62     1                       1             1                   3
63 2                       2 1                     1     1       7
64                   1   1         2                             4
65             1 1   2                                 1       1 6
66   1   1         1   1         1   1         1                 7
67     1                   1                 1 1       1 1 2   1 9
68               1               1               1   1   1       5
69             1 2       1 1             1   1                 1 8
70             1             1                     1       1     4
71               1             1           1                     3
72     1                     1       2         2   1 1           8
73           1           1   1   2   1 1     1 1 1               10
74                           1 1               1                 3
75                 1   1       1     1 1   1               2     8
76       1                     1     1 1     1         1     1   7
77   1 1   2     1                 1                 2           8
78     1     1       1                                           3
79             1                   1                 1       1   4
80       1   1   1             2 1   1   1         1 1           10
81 1 1   1   1           1 1               1     1   1           9
82                 1       1             1       1               4
83   1                 1           1         1             1     5
84     1               1   1                                     3
85                               1     1                       1 3
86                     1 1                           2           4
87           1           1           1     1     1               5
88   2                   1             1   1           1     1   7
89       2 1     1   1       1           1                       7
90             1   1 1 1   1       1               1             7
91                 1             2                     1         4
92     1     1   1                     3                       2 8
93   1           1               1                     1         4
94           1     1                     1         1             4
95   2     1       1   1                                         5
96 1       1                 1   1 1 1                           6
97         1         1 1         1 1       1                     6
98 1         1                   1                             1 4
99     1           1         1     1 1             1     1       7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...