THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
Tổng
00                                       1         1 1     1     4
01                 1 1       1 1   1     2           1 1     2   11
02       1   2 1   1                   1                         6
03   1                         1     1                   2       5
04     2   1 1   3       1 1     1       1   1 1       1     1 1 16
05                                         1                     1
06                 1     1     1   1 1                   1       6
07     1         1     1                                         3
08             1         1                   1               1   4
09   1                     2   1   2           1                 7
10         1   1             1 1           1 1                   6
11                 1                 1         1               1 4
12   1   1                   1 1 1 1             1 2 1 1 1 1 1   14
13         1               1         1                           3
14       1             1       1         1     1 1     1         7
15           1                             1   1   1 1 1         6
16       1         1             1   1       1   1       1       7
17                       1   1         1           1             4
18 1 1       1         1               1 1   1   2               9
19   1 1       1   1               1                             5
20       1       1   2     1         1                           6
21         1 2   1                                             1 5
22 1 1 2                         1                 1     1       7
23         1       1       1       1                             4
24                                                   1     1 2   4
25 1                         1   1                 1 1         1 6
26 1         1                       1                       1   4
27 1 1         1       1                               1     1   6
28   1           2   1     1   1           1         1 1       1 10
29     1         1 1             1                               4
30               1         1 2               1         1 1       7
31   1 1     1         1                         1     1   1   1 8
32   1                 1             1       1 1           1     6
33               1         1             1 1           1         5
34   1   1           1           1                 1       1 1   7
35                       1                       1 1     1       4
36                                                   1           1
37       1   2 1           1     1     1                         7
38           1           1             1       1   1         1   6
39           1   2                 1   1     1 1               1 8
40     1         1                               2       2       6
41                                     2     1       1           4
42 2                 1 1                                         4
43       1     1           1       1                     1   1 1 7
44 1                                     1             1         3
45                             1 1             1                 3
46     2   1   1               1         1                       6
47           1                         1                   1   1 4
48                   1 1       1   1       1                   1 6
49         1   1                 1   1 1   1                     6
50         1       1       1                               1     4
51                     1 1           1                     2     5
52 1     1     1     1     1     1           1       1 1 1       10
53   1     1                 1           1                 2 1   7
54         1         1                                           2
55 1       1       1                     1       1 1             6
56             1         2             1           1             5
57   1         1           1     1     1                 1       6
58                           1 1   1       1       1   1         6
59                             1                                 1
60 1       1     1 1   1             2   1 1 2                 1 12
61 1                       1                                   1 3
62                                         1               1     2
63     1     1         1 1             1                       1 6
64                     1           1                             2
65         1       1                     1     1 1         1     6
66 1                               1 1     1                 1   5
67 1       1 1 2   1 1       1                               1   9
68   1   1   1           1       1             1   1             7
69                 1     1       2                 1     1     1 7
70     1       1     1         2   1           1                 7
71                   1 1   1               2       1       1     7
72 2   1 1                           1         1         1       7
73 1 1                   1                     1                 4
74 1                                 1     2 1   1     1     1   8
75             2       1               1                         4
76         1     1                 1         1         1         5
77       2             1                             1           4
78                     1               1                   1     3
79       1       1         1   1         1           1         1 7
80     1 1             1                 1           1           5
81   1   1           1                               1           4
82   1                       1                 1                 3
83             1     1   1 1             1   1   1       1       8
84                   1       1                                   2
85                 1                     1     1 1     1 1       6
86       2             1     1     1 1         1     1     1   1 10
87   1                                     1     1               3
88         1     1           2                   1           1   6
89                               1                   1           2
90     1                             1     1         1           4
91         1                 1 1 1     1       1     1 1         8
92                 2     2                   1   1             1 7
93         1         1           1                       1       4
94     1             1   1           1 1   1 1   1               8
95                   1       1 1   1               1       1     6
96                       1               1   1     1             4
97                                 1   1               1     1 1 5
98                 1         1                                   2
99     1     1                                                   2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...