THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
Tổng
00                       1         1 1     1                     4
01 1 1       1 1   1     2           1 1     2     1 1           13
02 1                   1                                     1 1 4
03             1     1                   2             1       1 6
04       1 1     1       1   1 1       1     1 1   1 1           11
05                         1                                 2   3
06 1     1     1   1 1                   1                       6
07     1                                                     1 1 3
08       1                   1               1             1     4
09         2   1   2           1                                 6
10           1 1           1 1                           2       6
11 1                 1         1               1                 4
12           1 1 1 1             1 2 1 1 1 1 1                   12
13         1         1                           1 2             5
14     1       1         1     1 1     1         1               7
15                         1   1   1 1 1                         5
16 1             1   1       1   1       1         1             7
17       1   1         1           1             1               5
18     1               1 1   1   2                     1 1       8
19 1               1                                         1   3
20   2     1         1                             1             5
21                                             1   1     1   1   4
22               1                 1     1         1         1 2 7
23 1       1       1                                   2   1     6
24                                   1     1 2       1       1 3 9
25           1   1                 1 1         1 1               6
26                   1                       1           1   1   4
27     1                               1     1         1         4
28   1     1   1           1         1 1       1 1     1         9
29 1             1                                               2
30         1 2               1         1 1                     1 7
31     1                         1     1   1   1           1     6
32     1             1       1 1           1                     5
33         1             1 1           1                         4
34   1           1                 1       1 1     1             6
35       1                       1 1     1           2           6
36                                   1           1     1       1 4
37         1     1     1                         1               4
38       1             1       1   1         1               1   6
39                 1   1     1 1               1 1       1   1   8
40                               2       2                       4
41                     2     1       1           1 1             6
42   1 1                                                         2
43         1       1                     1   1 1   1       2   1 9
44                       1             1         1       1       4
45             1 1             1                         1       4
46             1         1                                       2
47                     1                   1   1       1   1     5
48   1 1       1   1       1                   1           1     7
49               1   1 1   1                           1     1   6
50 1       1                               1                   1 4
51     1 1           1                     2       1   1         7
52   1     1     1           1       1 1 1               1       8
53           1           1                 2 1     1             6
54   1                                           1               2
55 1                     1       1 1                             4
56       2             1           1                           1 5
57         1     1     1                 1                       4
58           1 1   1       1       1   1           1         1   8
59             1                                         1   2   4
60 1   1             2   1 1 2                 1                 9
61         1                                   1           1     3
62                         1               1               1     3
63     1 1             1                       1     1           5
64     1           1                             1     1         4
65 1                     1     1 1         1       1   1         7
66                 1 1     1                 1     1       2     7
67 1 1       1                               1         1         5
68       1       1             1   1                           1 5
69 1     1       2                 1     1     1                 7
70   1         2   1           1                 1     2   1   1 10
71   1 1   1               2       1       1             1       8
72                   1         1         1               1   1   5
73       1                     1                 1 1 1           5
74                   1     2 1   1     1     1           1       8
75     1               1                             1           3
76                 1         1         1                         3
77     1                             1                           2
78     1               1                   1                     3
79         1   1         1           1         1         1       6
80     1                 1           1           1     1         5
81   1                               1               1     1     4
82           1                 1                                 2
83   1   1 1             1   1   1       1       1   1     1     10
84   1       1                                       1   1       4
85 1                     1     1 1     1 1           2           8
86     1     1     1 1         1     1     1   1         1       9
87                         1     1                   1     1     4
88           2                   1           1             1     5
89               1                   1                           2
90                   1     1         1           1       1 1     6
91           1 1 1     1       1     1 1                         7
92 2     2                   1   1             1       1     1   9
93   1           1                       1         1             4
94   1   1           1 1   1 1   1                   2           9
95   1       1 1   1               1       1           1     1 1 9
96       1               1   1     1                 1   1 1     7
97                 1   1               1     1 1     1         1 7
98 1         1                                   1               3
99                                                             1 1


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...