THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

  Ngày
\
Cặp số
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
Tổng
00                   1         1 1     1   1                     5
01     1     1           1                           1     1     5
02                         1 1 2           3     1         1   1 10
03                 1               1   2         1 1             6
04     1     1                                                   2
05     1         1 1       1         1     2             1       8
06         1                       1             1               3
07       1       1                 1   1                 1       5
08       1       1     1   1   1             1     1             7
09     1               1       1       1                         4
10         1             1         1                 1     1   1 6
11     1                 1                           1   2   1 1 7
12               1         1             1             1         4
13                             1           1                   1 3
14               1                         1       1 2 1         6
15               1   1                               1   2       5
16 1 1                                       1                   3
17     1 1       1       1                   1   1     1     1 1 9
18   2                   1   1   1 1     1             1     1   9
19   2 1                         1 1                             5
20                       1 1       1 1     1 1       1         1 8
21         1         1       2     1                     1     2 8
22             1     1 1 2       1                               6
23 3                                     2     1 1           1   8
24   1   2   1   2   1                                       1   8
25                   1         1           1                     3
26     1               1       1                   1       1     5
27 1 1       2               1   1 1   2 1   1             1     12
28         1       1   1                         1       1   1   6
29       1 1       1   1                           2   1     1   8
30               1                 1     1         1             4
31   1                                                           1
32                               1             1   2             4
33                             1       1   1             1     1 5
34                       1                                     2 3
35             1                             1                   2
36       1             1             2 2   1       1         1   9
37                 1           1     1       1 1 1   1     1     8
38   1       1     1 1   1           1   1 2     1     1         11
39 1                             2           1 1 1               6
40                     1                       1 1               3
41       1       1                                               2
42 1     1           1     1               1       1             6
43     1     1                   1     1                         4
44   2   1 1               3                       1           1 9
45             1   1       2 1     1                 1           7
46 1 1 2     1     1     1           2       1 1                 11
47         1                                   2               1 4
48   1               1         1                   1             4
49     1               1 1                   1           2 1     7
50               1 1           1 1               1               5
51 1       1       1         1         1                 1       6
52         1   1                               1         1 2     6
53 1                   1                         1               3
54 1                           1                                 2
55     1       1                           1         1         1 5
56         1   1                         2     1                 5
57   1   1               2   1                                   5
58               2                                         1 1 2 6
59                         1       1   1   1               1 1   6
60 1 2   2     2             1 1 1 1 1               1 1   1     15
61                                       2     1     1   1       5
62             1           1                         1   1       4
63             1       1       1                           1     4
64                                 1             1     1   1     4
65                                                   1           1
66 2 1     1       1 1           1       1   1     1   1         11
67 1       1                 1       1 1       2           1 1   9
68                               1 1     1   1 2 1           2 1 10
69                                   1         1                 2
70           1           1       1               1 1             5
71                   1         1         1       1       1       5
72                         1                                 1   2
73             1       1             1 1                   1 1   6
74         1   1 1   1     1         2                       2   9
75               1   1 1       1       1 1             1 1       8
76             1       1                               1         3
77           2     1   1                       1   1             6
78                                 1                 1           2
79 1       1       1 1       1       1                           6
80         1                                               1   1 3
81 1               1                         2   1               5
82           1             1       1               1 1           5
83     1 1                 1   1 1                               5
84                   2                                           2
85         1     1   1       1   2                     1         7
86           1 1                                     1       1   4
87                 1     1               1   1       1           5
88             1                     2     1 1         1         6
89     2 1         1                             1               5
90       1 1 1     1   1                               1         6
91       1   1         1     1                                   4
92   1       1               1               2                   5
93 1           1           1           1               1         5
94             1             1     1   1       1                 5
95           1   1       1                                       3
96                           1           1         1   2   1     6
97     1               1     2       1                           5
98     1   1 1 1   1 1   1               1             1 1       10
99       1                       1                               2
loading
Đang tải dữ liệu...