THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
Tổng
00     1         1 1     1                     1   1             6
01     2           1 1     2     1 1             1   1           10
02   1                                     1 1   1       1       5
03 1                   2             1       1                   5
04     1   1 1       1     1 1   1 1             2               10
05       1                                 2   1           2     6
06 1                   1                       1 1   1   1     1 7
07                                         1 1             1     3
08         1               1             1     1   2   1         7
09           1                                   1       1 1     4
10       1 1                           2         1   1   1       7
11 1         1               1                             1     4
12             1 2 1 1 1 1 1                                     8
13 1                           1 2                 2         1   7
14     1     1 1     1         1                       1   1 1   8
15       1   1   1 1 1                                 1 1 1     8
16 1       1   1       1         1               1               6
17   1           1             1                 1   1   1       6
18   1 1   1   2                     1 1           1             8
19                                         1           1 1     1 4
20 1                             1                       1       3
21                           1   1     1   1   1             1   6
22               1     1         1         1 2                   6
23                                   2   1           1   1     1 6
24                 1     1 2       1       1 3           1       10
25               1 1         1 1                         1   2   7
26 1                       1           1   1                   1 5
27                   1     1         1                       2   5
28       1         1 1       1 1     1                         1 7
29                                                   1     1     2
30         1         1 1                     1               1   5
31             1     1   1   1           1                 1     6
32 1       1 1           1                                       4
33     1 1           1                                     2   1 6
34               1       1 1     1                 1           1 6
35             1 1     1           2                     1       6
36                 1           1     1       1 1                 5
37   1                         1                           1     3
38   1       1   1         1               1                 1   6
39   1     1 1               1 1       1   1     1     1         9
40             2       2                       1     1 2         8
41   2     1       1           1 1                           1   7
42                                               1 1 1   1 1     5
43                     1   1 1   1       2   1       1           8
44     1             1         1       1       1           1   1 7
45           1                         1                         2
46     1                                               2         3
47   1                   1   1       1   1                   1 1 7
48       1                   1           1     1   1         1   6
49 1 1   1                           1     1                     5
50                       1                   1                   2
51 1                     2       1   1             1           1 7
52         1       1 1 1               1           1           1 7
53     1                 2 1     1                   1           6
54                             1                 1               2
55     1       1 1                                               3
56   1           1                           1                 1 4
57   1                 1                                         2
58       1       1   1           1         1           1         6
59                                     1   2               1     4
60 2   1 1 2                 1                   1           1   9
61                           1           1     1     1   1       5
62       1               1               1         1             4
63   1                       1     1                   1 1     1 6
64                             1     1                           2
65     1     1 1         1       1   1                           6
66 1     1                 1     1       2                       6
67                         1         1                 1         3
68           1   1                           1                   3
69               1     1     1                 1     1           5
70           1                 1     2   1   1       1           7
71       2       1       1             1         1               6
72 1         1         1               1   1         1     1     7
73           1                 1 1 1                           1 5
74 1     2 1   1     1     1           1       2                 10
75   1                             1                         1   3
76         1         1                                           2
77                 1                                             1
78   1                   1                     1   1             4
79     1           1         1         1             1       1   6
80     1           1           1     1                           4
81                 1               1     1     1     1 1         6
82           1                                   1 1           1 4
83     1   1   1       1       1   1     1       1             1 9
84                                 1   1       1       1         4
85     1     1 1     1 1           2                 1 1     1 1 11
86 1         1     1     1   1         1               1         7
87       1     1                   1     1       1               5
88             1           1             1         1         1   5
89                 1                             1               2
90 1     1         1           1       1 1             1         7
91   1       1     1 1                         1                 5
92         1   1             1       1     1       1     1       7
93                     1         1                               2
94 1 1   1 1   1                   2                   1         8
95               1       1           1     1 1                   5
96     1   1     1                 1   1 1                 1   1 8
97   1               1     1 1     1         1       1           7
98                             1                   2       1     4
99                                           1 1         2   1   5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...