XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
Tổng
00 1     1   1                             1   1 2 1       1     9
01                     1     1           1         1             4
02           3     1         1   1       1           1           8
03   1   2         1 1                         1       1   2     9
04                                                   1       1   2
05     1     2             1             1               1 2   1 9
06   1             1                       1             1   1 1 6
07   1   1                 1                                     3
08             1     1                             1         1   4
09       1                             1   1                 2   5
10   1                 1     1   1       1 1                     6
11                     1   2   1 1                       1 1     7
12         1             1         1       1             1   1   6
13           1                   1       1                       3
14           1       1 2 1                       1               6
15                     1   2         1   1   1                 1 7
16             1                               1     1         1 4
17             1   1     1     1 1   1 1 1     1         1     1 11
18 1 1     1             1     1   1   1     1                   8
19 1 1                                             1             3
20   1 1     1 1       1         1               1       1       8
21   1                     1     2 1 1                 1         7
22 1                                 1                       1   3
23         2     1 1           1     1 1                 1       8
24                             1     1                     1   1 4
25           1                             2   1         1       5
26                   1       1     2               1     1     1 7
27 1 1   2 1   1             1           1         1 1 1     1   12
28                 1       1   1             1       1           5
29                   2   1     1                           1     5
30   1     1         1               1                           4
31                                                 1             1
32 1             1   2                                     1     5
33       1   1             1     1           1                   5
34                               2   1     2 1 1       1         8
35             1                           1                   1 3
36     2 2   1       1         1   1     1       1       1 2     13
37     1       1 1 1   1     1                     1             7
38     1   1 2     1     1                   1       1 1 1       10
39 2           1 1 1                         1 1   1   1         9
40               1 1                         1 1     1         1 6
41                                     1       1           1 1   4
42           1       1                                         1 3
43 1     1                           1   1       1     1         6
44                   1           1                               2
45   1                 1                         1     1         4
46     2       1 1                           1                   5
47               2               1         1 1                   5
48                   1                             1             2
49             1           2 1     1                   1         6
50 1               1                 1                         1 4
51       1                 1       1     1       1           1 1 7
52               1         1 2                   1   2       1 1 9
53                 1                                             1
54                                                               0
55           1         1         1                   2           5
56         2     1                 1   1                         5
57                                                           1   1
58                           1 1 2           1       1       1   7
59   1   1   1               1 1     1       1         1         8
60 1 1 1               1 1   1                     1   1       1 9
61         2     1     1   1             1 1           1     1   9
62                     1   1                 1     1       1     5
63                           1                   1         1     3
64   1             1     1   1             1     1   1           7
65                     1                     2 1   1   1 1       7
66 1       1   1     1   1           1           1               7
67     1 1       2           1 1           1 1   1         1     10
68 1 1     1   1 2 1           2 1 1   1                         12
69     1         1                     1                 1       4
70 1               1 1             1   1           2   1         8
71         1       1       1             1   1 1                 6
72                             1   1   3 1     2       1         9
73     1 1                   1 1       1                         5
74     2                       2   1       1   1                 7
75       1 1             1 1       1                             5
76                       1           1                           2
77               1   1               1                     1     4
78   1                 1                         1 1 2 1         7
79     1                           1     1                       3
80                           1   1 1                 1           4
81             2   1                 1               1           5
82   1               1 1             1                           4
83 1                                   1 1     1 2 1     1   2   10
84                                   1           1       1       3
85 2                     1             1                         4
86                     1       1                         1       3
87         1   1       1             1                           4
88     2     1 1         1                                 1     6
89                 1               1   1           1           1 5
90                       1                     1             1   3
91                                     1       1           1   1 4
92             2                         1     1                 4
93       1               1                 1     1               4
94   1   1       1                         1           1     1   6
95                                     1                         1
96         1         1   2   1               1                 1 7
97     1                                               1 1       3
98         1             1 1       1     1                       5
99 1                                       1         1   1     1 5
loading
Đang tải dữ liệu...