THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

  Ngày
\
Cặp số
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
Tổng
00   1                     1   1                       1 1       5
01     2     1 1             1   1                 1           1 8
02                     1 1   1       1       1     1             6
03 2             1       1                     1     2         1 8
04     1 1   1 1             2               2   1               9
05                     2   1           2                   2     7
06 1                       1 1   1   1     1         1 1         8
07                     1 1             1             1 1       1 6
08     1             1     1   2   1                             6
09                           1       1 1       1       1     1   6
10                 2         1   1   1             1       1     7
11       1                             1       1                 3
12 1 1 1                                       1                 4
13         1 2                 2         1   1                   7
14         1                       1   1 1     1     1           6
15                                 1 1 1             1   1 1 1 1 8
16 1         1               1                                   3
17         1                 1   1   1           1     1 1     1 8
18               1 1           1                             1   4
19                     1           1 1     1       1         1   6
20           1                       1       1 1       1     1   6
21       1   1     1   1   1             1   1     1             8
22 1         1         1 2                     1               1 7
23               2   1           1   1     1     1           1   8
24   1 2       1       1 3           1                         1 10
25       1 1                         1   2           1   1 1   1 9
26     1           1   1                   1                     4
27     1         1                       2     1           1     6
28       1 1     1                         1       1             5
29                               1     1             1           3
30 1                     1               1                   1   4
31   1   1           1                 1                 1 1     6
32   1                                                   1       2
33                                     2   1       1             4
34   1 1     1                 1           1 1 2       1         9
35 1           2                     1         1   1   1         7
36         1     1       1 1                 1 1   1   2     1   10
37         1                           1         1               3
38     1               1                 1           1   1     1 6
39       1 1       1   1     1     1           1 1               8
40 2                       1     1 2                             6
41         1 1                           1   1 1 1               6
42                           1 1 1   1 1     1             1   1 8
43 1   1 1   1       2   1       1                               8
44         1       1       1           1   1 1                   6
45                 1                                             1
46                                 2         1   1 1             5
47   1   1       1   1                   1 1 1             1     8
48       1           1     1   1         1           1   1       7
49               1     1                         1               3
50   1                   1                           1           3
51   2       1   1             1           1                 1   7
52 1               1           1           1 1                   5
53   2 1     1                   1                           1   6
54         1                 1                   1               3
55                                                             1 1
56                       1                 1               1 1   4
57 1                                                   1       1 3
58           1         1           1                       1 1   5
59                 1   2               1         1               5
60       1                   1           1           1           4
61       1           1     1     1   1                           5
62   1               1         1                                 3
63       1     1                   1 1     1   1   1 1           8
64         1     1                               1               3
65   1       1   1                           1                   4
66     1     1       2                                           4
67     1         1                 1                             3
68                       1                   1         1         3
69 1     1                 1     1             1         1       6
70         1     2   1   1       1               2     1       1 10
71   1             1         1                     1           1 5
72 1               1   1         1     1                   1     6
73         1 1 1                           1 1   1         1     7
74     1           1       2                     1               5
75             1                         1               2       4
76                                                 2       1 1   4
77                                             1     1 1     1   4
78   1                     1   1                   1 1         2 7
79       1         1             1       1       1       1   1   7
80         1     1                             1           1     4
81             1     1     1     1 1                             5
82                           1 1           1                     3
83 1       1   1     1       1             1           1         7
84             1   1       1       1             1   1           6
85 1           2                 1 1     1 1 1                 1 9
86   1   1         1               1                       2     6
87             1     1       1                       1   1       5
88     1             1         1         1               1 1     6
89                           1                   1     1 2     1 6
90         1       1 1             1                             4
91                         1                                     1
92       1       1     1       1     1             1   1         7
93 1         1                                                   2
94             2                   1                     1       4
95   1           1     1 1                             1         5
96             1   1 1                 1   1         1   1       7
97     1 1     1         1       1                 1         1   7
98         1                   2       1                     1   5
99                       1 1         2   1         1         1   7
loading
Đang tải dữ liệu...