XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
Tổng
00 1                             1   1 2 1       1         1     8
01           1     1           1         1                     1 5
02 3     1         1   1       1           1                     8
03       1 1                         1       1   2               6
04                                         1       1     2 1     5
05 2             1             1               1 2   1           8
06       1                       1             1   1 1 3     1   9
07               1                                               1
08   1     1                             1         1     1 1     6
09                           1   1                 2             4
10           1     1   1       1 1                               5
11           1   2   1 1                       1 1               7
12             1         1       1             1   1       1     6
13 1                   1       1                                 3
14 1       1 2 1                       1                         6
15           1   2         1   1   1                 1           7
16   1                               1     1         1   1       5
17   1   1     1     1 1   1 1 1     1         1     1           11
18             1     1   1   1     1                           1 6
19                                       1                 1     2
20 1 1       1         1               1       1             1 1 8
21               1     2 1 1                 1           1       7
22                         1                       1             2
23     1 1           1     1 1                 1             1   7
24                   1     1                     1   1           4
25 1                             2   1         1         1       6
26         1       1     2               1     1     1           7
27   1             1           1         1 1 1     1           1 8
28       1       1   1             1       1                     5
29         2   1     1                           1       1       6
30         1               1                                     2
31                                       1               1       2
32     1   2                                     1     1         5
33 1             1     1           1                       1     5
34                     2   1     2 1 1       1                   8
35   1                           1                   1       1   4
36 1       1         1   1     1       1       1 2           2   11
37   1 1 1   1     1                     1                 1     7
38 2     1     1                   1       1 1 1               1 9
39   1 1 1                         1 1   1   1             1   1 9
40     1 1                         1 1     1         1           6
41                           1       1           1 1             4
42 1       1                                         1           3
43                         1   1       1     1           1       5
44         1           1                               1       1 4
45           1                         1     1                   3
46   1 1                           1                             3
47     2               1         1 1                     1   1   7
48         1                             1               1     1 4
49   1           2 1     1                   1                 1 7
50       1                 1                         1           3
51               1       1     1       1           1 1 1         7
52     1         1 2                   1   2       1 1     2     11
53       1                                             1         2
54                                                           1   1
55 1         1         1                   2           1   1 1   8
56     1                 1   1                             1     4
57                                                 1             1
58                 1 1 2           1       1       1     1 1     9
59 1               1 1     1       1         1             1     7
60           1 1   1                     1   1       1           6
61     1     1   1             1 1           1     1             7
62           1   1                 1     1       1           1 1 7
63                 1                   1         1     1         4
64       1     1   1             1     1   1                     6
65           1                     2 1   1   1 1                 7
66   1     1   1           1           1                 1       6
67     2           1 1           1 1   1         1           1   9
68   1 2 1           2 1 1   1                         1         10
69     1                     1                 1       1       1 5
70       1 1             1   1           2   1           1       8
71       1       1             1   1 1                   1       6
72                   1   1   3 1     2       1                   9
73                 1 1       1                                 1 4
74                   2   1       1   1                           5
75             1 1       1                                       3
76             1           1                           2     2 1 7
77     1   1               1                     1       1   1 1 7
78           1                         1 1 2 1           1 1     8
79                       1     1                       1     2   5
80                 1   1 1                 1                 1   5
81   2   1                 1               1                   1 6
82         1 1             1                                     3
83                           1 1     1 2 1     1   2             9
84                         1           1       1                 3
85             1             1                         1     1 1 5
86           1       1                         1       1   2     6
87   1       1             1                                     3
88 1 1         1                                 1               4
89       1               1   1           1           1           5
90             1                     1             1   1         4
91                           1       1           1   1 1         5
92   2                         1     1                   1       5
93             1                 1     1                         3
94     1                         1           1     1       1     5
95                           1                                   1
96         1   2   1               1                 1         1 7
97                                           1 1               1 3
98             1 1       1     1                                 4
99                               1         1   1     1           4
loading
Đang tải dữ liệu...