THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
Tổng
00                               1         1 1     1             4
01         1 1       1 1   1     2           1 1     2     1 1   13
02   2 1   1                   1                                 5
03                     1     1                   2             1 5
04 1 1   3       1 1     1       1   1 1       1     1 1   1 1   16
05                                 1                             1
06         1     1     1   1 1                   1               6
07       1     1                                                 2
08     1         1                   1               1           4
09                 2   1   2           1                         6
10 1   1             1 1           1 1                           6
11         1                 1         1               1         4
12                   1 1 1 1             1 2 1 1 1 1 1           12
13 1               1         1                           1 2     6
14             1       1         1     1 1     1         1       7
15   1                             1   1   1 1 1                 6
16         1             1   1       1   1       1         1     7
17               1   1         1           1             1       5
18   1         1               1 1   1   2                     1 8
19     1   1               1                                     3
20       1   2     1         1                             1     6
21 1 2   1                                             1   1     6
22                       1                 1     1         1     4
23 1       1       1       1                                   2 6
24                                           1     1 2       1   5
25                   1   1                 1 1         1 1       6
26   1                       1                       1           3
27     1       1                               1     1         1 5
28       2   1     1   1           1         1 1       1 1     1 11
29       1 1             1                                       3
30       1         1 2               1         1 1               7
31   1         1                         1     1   1   1         6
32             1             1       1 1           1             5
33       1         1             1 1           1                 5
34           1           1                 1       1 1     1     6
35               1                       1 1     1           2   6
36                                           1           1     1 3
37   2 1           1     1     1                         1       7
38   1           1             1       1   1         1           6
39   1   2                 1   1     1 1               1 1       9
40       1                               2       2               5
41                             2     1       1           1 1     6
42           1 1                                                 2
43     1           1       1                     1   1 1   1     7
44                               1             1         1       3
45                     1 1             1                         3
46 1   1               1         1                               4
47   1                         1                   1   1       1 5
48           1 1       1   1       1                   1         6
49 1   1                 1   1 1   1                           1 7
50 1       1       1                               1             4
51             1 1           1                     2       1   1 7
52     1     1     1     1           1       1 1 1               8
53 1                 1           1                 2 1     1     7
54 1         1                                           1       3
55 1       1                     1       1 1                     5
56     1         2             1           1                     5
57     1           1     1     1                 1               5
58                   1 1   1       1       1   1           1     7
59                     1                                         1
60 1     1 1   1             2   1 1 2                 1         11
61                 1                                   1         2
62                                 1               1             2
63   1         1 1             1                       1     1   6
64             1           1                             1     1 4
65 1       1                     1     1 1         1       1   1 8
66                         1 1     1                 1     1     5
67 1 1 2   1 1       1                               1         1 9
68   1           1       1             1   1                     5
69         1     1       2                 1     1     1         7
70     1     1         2   1           1                 1     2 9
71           1 1   1               2       1       1             7
72                           1         1         1               3
73               1                     1                 1 1 1   5
74                           1     2 1   1     1     1           7
75     2       1               1                             1   5
76 1     1                 1         1         1                 5
77             1                             1                   2
78             1               1                   1             3
79       1         1   1         1           1         1         6
80             1                 1           1           1     1 5
81           1                               1               1   3
82                   1                 1                         2
83     1     1   1 1             1   1   1       1       1   1   10
84           1       1                                       1   3
85         1                     1     1 1     1 1           2   8
86             1     1     1 1         1     1     1   1         8
87                                 1     1                   1   3
88 1     1           2                   1           1           6
89                       1                   1                   2
90                           1     1         1           1       4
91 1                 1 1 1     1       1     1 1                 8
92         2     2                   1   1             1       1 8
93 1         1           1                       1         1     5
94           1   1           1 1   1 1   1                   2   9
95           1       1 1   1               1       1           1 7
96               1               1   1     1                 1   5
97                         1   1               1     1 1     1   6
98         1         1                                   1       3
99   1                                                           1


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...