THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
Tổng
00 1       1                       1       2     1 1     1       8
01       1 1             2   1       1                           6
02                           2   1         1         1           5
03                                     1   1     1           1   4
04                     1 1         1                   1       2 6
05         1 2                     1                             4
06                   1   1       1         1                     4
07   1                                           1   1   1     1 5
08     1       1 1     1   1         1             1 2 1 1       11
09             1 1         1       1               1   1     1   7
10                   1     1               1         1           4
11 1   1                         1                   1           4
12       1                 1     1 1     1                   1   6
13                                 1         1                   2
14     1 1                       1 2   1 1   1                   8
15       2             1           1     1 1         1           7
16       1 1   2           1 1                 1 1               8
17         1           2   1                             1       5
18     1     1                   1             1           1 1   6
19             1               1         2               1   1 1 7
20                                       1         1     1       3
21             1             1           1                       3
22     1       1               1       1         1         1 1 2 9
23                     1                                         1
24         1 1       1               1                           4
25               1 1                         1         1   1     5
26     1               1   1                               1     4
27                                     1             1 1   1 1   5
28 2   1         1     1         1                       1   1   8
29                                   1                 1       1 3
30         1 1   1 1         1                 1       1         7
31 1                   1   1 1       2         1 2 1     1   1 1 13
32     1                           1     1     1   1         1   6
33       1 1 1       1     1             1   1     1             8
34             1           1   1     1               1   2   1   8
35                         1                         1           2
36     2             1         1                                 4
37 1               2   1             1   1           1           7
38                                     1                         1
39                       2     1                                 3
40           1                 1                     1         1 4
41   1           1 1       1     1         2                     7
42     1     1   1       1           1       1             2     8
43   1         1               1 1         1 1           1       7
44 1     1                                                 1     3
45                         1         1                           2
46 1                         1                 1               2 5
47   2         1     1                 1                         5
48       1           1 1 1                         1   1         6
49                                     1               1         2
50               1 1                                   1         3
51   1     3 1                       1         1     1           8
52       1         1 1                                     1     4
53 1                                       1                 1   3
54                 2     1             1       1                 5
55   1     1         2           2                       1 1     8
56     1           1                   1                         3
57                   1                           1 1   2     1   6
58 1 1               1         2                                 5
59   1   1     1 1     1 1             1       1                 8
60   1     1   1                                           1     4
61             1               1                   1       1     4
62 1 2             1                       1             1       6
63   1         2                       2 1                     1 7
64 1         2                   1   1         2                 7
65                         1 1   2                               4
66   1     1     1   1         1   1         1   1         1     9
67 1   1 1 1       1                   1                 1 1     8
68         1                 1               1               1   4
69           1             1 2       1 1             1   1       8
70                         1             1                     1 3
71                           1             1           1         3
72     1           1                     1       2         2   1 8
73                       1           1   1   2   1 1     1 1 1   10
74           1                           1 1               1     4
75       1                     1   1       1     1 1   1         7
76         1         1                     1     1 1     1       6
77     1         1 1   2     1                 1                 7
78                 1     1       1                               3
79 1                       1                   1                 3
80     1     1       1   1   1             2 1   1   1         1 11
81             1 1   1   1           1 1               1     1   8
82 1                           1       1             1       1   5
83   1           1                 1           1         1       5
84                 1               1   1                         3
85                                           1     1             2
86         1 1                     1 1                           4
87 1 1                   1           1           1     1     1   7
88               2                   1             1   1         5
89                   2 1     1   1       1           1           7
90   1   1                 1   1 1 1   1       1               1 9
91   1                         1             2                   4
92           1     1     1   1                     3             7
93           1   1           1               1                   4
94 1         1           1     1                     1         1 6
95 1     2       2     1       1   1                             8
96     1       1       1                 1   1 1 1               7
97     1               1         1 1         1 1       1         7
98       1     1         1                   1                   4
99       1         1           1         1     1 1             1 7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...