XSKT Bạch thủ GL Cầu XSGL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
Tổng
00         1           1                                         2
01       1   1                         1   1   1 1               6
02                                         1                     1
03                                     1       1                 2
04   1         1   1               1                             4
05                     1                                         1
06         1         1           1 1                             4
07       1     1 1     1 1     1     1                           7
08               1                           2   1     1         5
09                       1                     1   2       1     5
10           1                   1 1   1                         4
11         1   2                         1             2         6
12                                           1       1   1       3
13                         1                   1           1     3
14                           1 1               1           1   1 5
15   1                         1 1                               3
16                 1                         1 2     2   1       7
17   1   1     1         1   3             1   1     1     1     11
18   1               1                   1                 1 1   5
19                   1                 2                 1       4
20           1             2   2         1       2 1         2   11
21                                                               0
22       1   2       1     1                         1           6
23   2 1       1 1 1     1                                     1 8
24   1                       1   1                     1         4
25 2                             1 1 1         2                 7
26                   1   1                           1   1       4
27     1   1         1         1       1   1 1         2   1 1   11
28                         1                                   1 2
29                           1 1   1       2                     5
30         2                                                   1 3
31         1                                     1   1   1       4
32       1           1   1       1 1             1 1 1 1         9
33       1   1       1 1                   1                   1 6
34 1               1                                             2
35 1                 1 1     1       2                   1       7
36           1                                 1 1       1   1   5
37 1         1         1           2               1             6
38 1             1                                         1     3
39       1   1       1             1 1               1       2 1 9
40                 1       1     1           1     1         1 1 7
41         1       2   2                         1 1 1       1   9
42     1               1   1   1         1   1           1     2 9
43   1       1 2     1                 1               1   1     8
44   1 1 1                   1                     1     1       6
45   1     1       1   1   1             1 1   1   1         1   10
46                 1   1 1 1             1 1 1         1       1 9
47           1                           1           1           3
48                       1       1                           1   3
49       1                     1           1     1               4
50         1     1   1                     1 1           1     1 7
51                                   1   2 1               1   1 6
52       1         2       1                       1     1 1     7
53         1     1               1           1     1       1 1   7
54     1                     1   1   1           1               5
55 1       1   1         1   1 1       1   1                     8
56         2         1     1         1                           5
57 1                           1         1   1     1           1 6
58 1   1     1 1                                     1           5
59       1           2     1       1 1 1 1               2       10
60   1           2                               1 1             5
61 1                             1       1                 1     4
62                               1         1     1 1   1         5
63     1       1   1               1             2   1           7
64     1                           1     1   1   1     1   2     8
65                 1                             1   1           3
66                                   1       1 2       3         7
67     1                     1                                   2
68           1             1           1                 1       4
69 1       1                                                     2
70 1 1       1 2       1   1           2                         9
71   1           1                   1                       1 1 5
72         1   1                       1   1               1     5
73       1   1       1 1   1             1                       6
74                 1     1       1   2   1     1       1     1   9
75       1                             1           1             3
76             1   1                             1           1   4
77   1 1     1           1                                       4
78                       2               1   1     1           1 6
79       1     1 1           1     1           1   1             7
80 1       1     1               1   1   1             1 1       8
81                             1   1   2                 1       5
82   1   1           1 1   1                           1         6
83 2           1 1                   1       1                   6
84               1       2 1       1           1 1   1           8
85               1       1                               1     1 4
86       1             1       1         1                 1     5
87   1   1                                   1                   3
88   1 1                             1                   1   1   5
89             1 1   1       1   1 1 1             1             8
90 1                               1         1       1     1   1 6
91 2   1               1   1   1     1               1         1 9
92     1               1 1   1     1                       1     6
93               1 1           2           1                     5
94           1   1             1             1 1                 5
95     2         1 1         1 1           1                 1   8
96     1                 1             1             1       1   5
97     1 1                   1   1                     1         5
98   1 1     1               2                                   5
99         1       1   1         2     1   1                     7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...