XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
Tổng
00   1             1                 1                           3
01                                         1                   1 2
02     1 1             1                                     1 1 5
03                     1       1             2                   4
04       1             1                                 1       3
05           1     1 1 1                 1           1       1   7
06                 1                                         1 1 3
07     1         1                         1           1         4
08                 1 1   1       1             1         1       6
09     1   1 1                     1 1     2           1         8
10           1 1             2           1           1       1   7
11                               1   1             1 1           4
12   1 1         1                               1   1           5
13 1                             1   2         1                 5
14                                                 1   1       1 3
15 1 2                             2         1     1             7
16               1                             1     1     1     4
17                       1   1                   1   1       1   5
18     2 1 2 1 1               1               1     1         1 11
19                           1 1               1 1     2   1     7
20         1         1           1                     1         4
21         1 2 1         1                   1       1       1   8
22                 1             1         1         1   1       5
23       1     1     1 2               1                         6
24         1   1           1       1 1                   1       6
25                                                 1             1
26   1                 1     1                   1     1 1       6
27             1   1                                           1 3
28                           1 1         1 1                     4
29       1   1 1                                   1         1   5
30                   2 1   1         1   1   2                   8
31 1           1     1                   1     1         1       6
32   1   1 1                 2           1   2                   8
33             2       1         1 1   1   1               1   1 9
34 1                     1     1         1     1 1   2         2 10
35   1   1                 1             1 2     1             1 8
36 1     1   1         1   1     1       1   1       1           9
37   1     1     1             1       1                 1 1     7
38 1             1   1     1       2       1     1               8
39                       1               1     2     1 1         6
40     1                         1     1       1             1 1 6
41 1                             1           1               2   5
42       1 1     1               1     1 1   1   1 1     1       10
43           1 2 1                   1                 1         6
44     2   1       1             1   1 1         2         1   1 11
45     1     1                                                 1 3
46         1 1     1           1                   1 1 2   1     9
47 1                         1         1                         3
48       1                               1                 1     3
49 1 1                     1   1             1     1         1   7
50 1       1             1     1   1 1 1       1                 8
51   1   1 1         1                   1     1     1           7
52           1           1   1         1   1     1 1             7
53       1         1       1                             1     1 5
54   1                 1         1     1       1         1       6
55     1                 1           2             1   2 1       8
56     1                           1 1             1       1     5
57             1   1                             1 1             4
58           1     1                   1     1             1     5
59       1             1   1                       1             4
60   1     1 1                     1                 1         1 6
61                       1   1   1 1   2 3         1       1     11
62 2   1         1   2 1       1                                 8
63                       1                       1           1   3
64     1 1     1 1     1                                         5
65                                     1   1   1         2       5
66                             1                 1 1         1   4
67                     1 1                 1   1               1 5
68       1               1 2     1         1                 1   7
69           1           1                         1   1         4
70 1                 1           2                     1   1     6
71                                     1                         1
72                   1     1         1 1         1             1 6
73               2   1   1   1                   1               6
74                                     1               1         2
75     1         1     1   1     1 1                             6
76         1 1                 1           1 2           1   1   8
77       1                 1             1   2                 1 6
78 1                       1                               1     3
79 2                                                             2
80               1 1       1 1 2                                 6
81       1     1         2 1 1                                   6
82   1                     1         1                       1   4
83               1 1       1       1               1     1   1   7
84   1 1         1             1                         1 1     6
85                                             1       1         2
86 1       1 1     1               2       1     1               8
87   1       1               1                       1           4
88   1   1 1   1             2                                   6
89               1                                               1
90                                                         1     1
91               1     1           1 1   1 1   1         1       8
92                               1               1   1 1         4
93   1             1 1 1                                     1   5
94     1       1                     1         1                 4
95         1   1     2   1                         1     1 1     8
96   1 1           1 1             1   1     1             1     8
97               1 1           1   1 1                           5
98 1               1     1   1 1           1               1     7
99                             1                           1     2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...