THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

  Ngày
\
Cặp số
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
Tổng
00                 1           1                       1         3
01 1 1       1     2 1     1   1 1       1     1           1     12
02     1     1                 1                             1 1 5
03 1             1   1                               1           4
04       1                               1     1                 3
05       1           1                   1         1 1       1   6
06     1 1                                   1                   3
07 1           1                           1       1             4
08                       2 1               1       1     1   1   7
09                     1     1   1       1               1       5
10   1         1   1   1       1             1             1     7
11     1                 1               1                 1     4
12           2                                     1         1   4
13       1       1                 1                             3
14     1 1 1   1 1             1                   1             7
15 1                           2                   1   1         5
16               1   1       1       1 1                         5
17 1                   1 2   1     1     1 1       1       1     10
18           1               1         2                   1   1 6
19       1   1                         2 1                       5
20               1       1 1                               1 1   5
21   1       1               1               1         1       2 7
22 1     1             1                         1     1 1 2     8
23     1     1 2         1           3                           8
24 1   1 1                   1         1   2   1   2   1         11
25 1       2                                           1         4
26     1         1     1   1             1               1       6
27         1             1   1 1     1 1       2               1 9
28       1                   1               1       1   1       5
29         1                     1         1 1       1   1       6
30                                                 1             1
31     1     1       1 1   1     1     1                         7
32     1         1                                               2
33                       1     1                                 2
34           1                   1                         1     3
35   1                         2 1               1               5
36             1     1     1               1             1       5
37                           1                       1           2
38 1   1               1               1       1     1 1   1     8
39         1               1   1     1                           4
40           1   1 1   1           1                     1       6
41                                         1       1             2
42 1 1             1         2       1     1           1     1   9
43                               1 1     1     1                 4
44                 1           1   2   2   1 1               3   11
45     1 1 3   1     1                           1   1       2 1 12
46     1 1 2                 1       1 1 2     1     1     1     12
47                                           1                   1
48   1 1                 1             1               1         5
49                 2             1       1               1 1     6
50   2         1     1   1     1                   1 1           8
51     1                           1 1       1       1         1 6
52       1   1   1     1                     1   1               6
53   1     1       2                 1                   1       6
54   1           1             1     1                           4
55 1       2               1             1       1               6
56       1       1               1 1         1   1               6
57 1           1 1     1               1   1               2   1 9
58                 1 1 1                           2             5
59                 1   1                                     1   3
60                       1       1   1 2   2     2             1 10
61   1 1                 1         1                             4
62   1       1             1                     1           1   5
63   1                 2 1       2               1       1       8
64                   1 1   1                                     3
65                                                               0
66                                   2 1     1       1 1         6
67           1               1       1       1                 1 5
68                               1                               1
69       1                 1     1 1                             4
70 1     1   1 1                               1           1     6
71 1 1           1   1                                 1         5
72             1               1                             1   3
73             1                   1             1       1       4
74                           1               1   1 1   1     1   6
75     1     1 1         1   1     1               1   1 1       9
76             1 1 1                             1       1       5
77                 1 1   1                     2     1   1       7
78 2     1           1     1 1 1 1 1                             9
79                   1   1           1       1       1 1       1 7
80                                           1                   1
81   1           1               1   1               1           5
82         1       1   1   1                   1             1   6
83     2       1     1             2     1 1                 1   9
84                     1 1 1       1                   2         6
85 1               1 1     1                 1     1   1       1 8
86       1     1   1                           1 1               5
87               1               1                   1     1     4
88                                 1             1               2
89 1                   1     1           2 1         1           7
90   1   1                   1   1         1 1 1     1   1       9
91   1       1 1               1           1   1         1     1 8
92   1                                 1       1               1 4
93         1 1   1         1         1           1           1   7
94               1         1                     1             1 4
95                                             1   1       1     3
96         1               1       1                           1 4
97                                       1               1     2 4
98         1         2                   1   1 1 1   1 1   1     10
99             1                           1                     2
loading
Đang tải dữ liệu...