XSKT Bạch thủ GL Cầu XSGL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
Tổng
00                 1                           1   1           1 4
01                       1                   1 1             1   4
02   1                                     1 1                   3
03   1       1             2                                     4
04   1                                 1                 1       3
05 1 1                 1           1       1         1           6
06                                         1 1                 1 3
07                       1           1           1           1   4
08 1   1       1             1         1                         5
09               1 1     2           1         1                 6
10         2           1           1       1         1           6
11             1   1             1 1                           1 5
12                             1   1                             2
13             1   2         1                     1             5
14                               1   1       1   1               4
15               2         1     1             2   1     1       8
16                           1     1     1                       3
17     1   1                   1   1       1             1   1   7
18           1               1     1         1           1       5
19         1 1               1 1     2   1         2             9
20 1           1                     1                           3
21     1                   1       1       1                     4
22             1         1         1   1         1           1   6
23 1 2               1                             1     2 1     8
24       1       1 1                   1             2   1       7
25                               1                     2         3
26   1     1                   1     1 1                         5
27                                           1   1   1     1   1 5
28         1 1         1 1                         1             5
29                               1         1   1 1 1             5
30 2 1   1         1   1   2                     1             2 11
31 1                   1     1         1       1 1             1 7
32         2           1   2                                 1   6
33   1         1 1   1   1               1   1 1             1   9
34     1     1         1     1 1   2         2 1       1         11
35       1             1 2     1             1         1         7
36   1   1     1       1   1       1                             6
37           1       1                 1 1         1   1         6
38 1     1       2       1     1                       1         7
39     1               1     2     1 1                       1   7
40             1     1       1             1 1                   5
41             1           1               2                   1 5
42             1     1 1   1   1 1     1                   1     8
43                 1                 1           1   2   1       6
44             1   1 1         2         1   1 1   1     1 1 1   12
45                                           1       1   1     1 4
46           1                   1 1 2   1       1               7
47         1         1                                           2
48                     1                 1         1             3
49       1   1             1     1         1     1           1   7
50     1     1   1 1 1       1                   2             1 9
51 1                   1     1     1                             4
52     1   1         1   1     1 1                 1         1   8
53       1                             1     1   1   1         1 6
54   1         1     1       1         1                   1     6
55     1           2             1   2 1               1       1 9
56               1 1             1       1                     2 6
57                             1 1                     1         3
58                   1     1             1     1 1     1   1     7
59   1   1                       1                           1   4
60               1                 1         1           1       4
61     1   1   1 1   2 3         1       1     1       1         13
62 2 1       1                                                   4
63     1                       1           1       1 1     1     6
64   1                                                     1     2
65                   1   1   1         2                         5
66           1                 1 1         1   1                 5
67   1 1                 1   1               1             1     6
68     1 2     1         1                 1                     6
69     1                         1   1                 1       1 5
70 1           2                     1   1     1   1   1 1       9
71                   1                         1 1       1       4
72 1     1         1 1         1             1                 1 7
73 1   1   1                   1                             1   5
74                   1               1             1             3
75   1   1     1 1                                   2       1   7
76           1           1 2           1   1   1                 7
77       1             1   2                 1   1       1 1     8
78       1                               1                       2
79                                                           1   1
80       1 1 2                                         1       1 6
81     2 1 1                                         1           5
82       1         1                       1   1   1     1   1   7
83       1       1               1     1   1           2         7
84           1                         1 1                       3
85                           1       1                           2
86               2       1     1                             1   5
87         1                       1               1     1   1   5
88         2                                             1 1     4
89                                             1   1 1           3
90                                       1             1         2
91   1           1 1   1 1   1         1               2   1     10
92             1               1   1 1               2     1     7
93 1 1                                     1     1               4
94                 1         1                                   2
95 2   1                         1     1 1                 2     8
96 1             1   1     1             1       1         1     7
97           1   1 1                                       1 1   5
98     1   1 1           1               1           2   1 1     9
99           1                           1                     1 3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...