THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
Tổng
00 1     1                                       1         1 1   5
01                         1 1       1 1   1     2           1 1 9
02   1           1   2 1   1                   1                 7
03           1                         1     1                   3
04     1       2   1 1   3       1 1     1       1   1 1       1 15
05                                                 1             1
06                         1     1     1   1 1                   5
07   1   1     1         1     1                                 5
08 1 2 1 1             1         1                   1           8
09 1   1     1                     2   1   2           1         9
10   1             1   1             1 1           1 1           7
11   1                     1                 1         1         4
12           1   1                   1 1 1 1             1 2 1 1 11
13                 1               1         1                   3
14               1             1       1         1     1 1     1 7
15   1               1                             1   1   1 1 1 7
16               1         1             1   1       1   1       6
17       1                       1   1         1           1     5
18         1 1       1         1               1 1   1   2       9
19       1   1 1       1   1               1                     6
20 1     1       1       1   2     1         1                   8
21                 1 2   1                                       4
22         1 1 2                         1                 1     6
23                 1       1       1       1                     4
24                                                           1   1
25     1   1                         1   1                 1 1   6
26         1         1                       1                   3
27   1 1   1 1         1       1                               1 7
28       1   1           2   1     1   1           1         1 1 10
29     1       1         1 1             1                       5
30     1                 1         1 2               1         1 7
31 1     1   1 1     1         1                         1     1 8
32 1         1                 1             1       1 1         6
33 1                     1         1             1 1           1 6
34   1   2   1   1           1           1                 1     8
35   1                           1                       1 1     4
36                                                           1   1
37   1           1   2 1           1     1     1                 8
38                   1           1             1       1   1     5
39                   1   2                 1   1     1 1         7
40   1         1         1                               2       5
41                                             2     1       1   4
42         2                 1 1                                 4
43       1       1     1           1       1                     5
44         1                                     1             1 3
45                                     1 1             1         3
46             2   1   1               1         1               6
47                   1                         1                 2
48 1   1                     1 1       1   1       1             7
49     1           1   1                 1   1 1   1             7
50     1           1       1       1                             4
51   1                         1 1           1                   4
52         1     1     1     1     1     1           1       1 1 9
53           1     1                 1           1               4
54                 1         1                                   2
55       1 1       1       1                     1       1 1     7
56                     1         2             1           1     5
57 1   2     1         1           1     1     1                 8
58                                   1 1   1       1       1   1 6
59                                     1                         1
60         1       1     1 1   1             2   1 1 2           11
61 1       1                       1                             3
62       1                                         1             2
63             1     1         1 1             1                 5
64                             1           1                     2
65                 1       1                     1     1 1       5
66         1                               1 1     1             4
67       1 1       1 1 2   1 1       1                           9
68           1   1   1           1       1             1   1     7
69   1   1                 1     1       2                 1     7
70             1       1     1         2   1           1         7
71     1                     1 1   1               2       1     7
72         2   1 1                           1         1         6
73 1     1 1 1                   1                     1         6
74         1                                 1     2 1   1     1 7
75 1   1               2       1               1                 6
76 1     1         1     1                 1         1         1 7
77               2             1                             1   4
78                             1               1                 2
79               1       1         1   1         1           1   6
80   1         1 1             1                 1           1   6
81     1     1   1           1                               1   5
82   1       1                       1                 1         4
83       1             1     1   1 1             1   1   1       8
84                           1       1                           2
85 1                       1                     1     1 1     1 6
86               2             1     1     1 1         1     1   8
87     1     1                                     1     1       4
88 1   1           1     1           2                   1       7
89   1                                   1                   1   3
90             1                             1     1         1   4
91                 1                 1 1 1     1       1     1 1 8
92 3                       2     2                   1   1       9
93                 1         1           1                       3
94   1         1             1   1           1 1   1 1   1       9
95                           1       1 1   1               1     5
96                               1               1   1     1     4
97     1                                   1   1               1 4
98                         1         1                           2
99             1     1                                           2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...