XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
Tổng
00   1   1 2 1       1         1       1         1     1         10
01 1         1                     1 1                           4
02 1           1                       1                 1 1     5
03       1       1   2                 1   1   1                 7
04             1       1     2 1           1               1     7
05 1               1 2   1           1                         1 7
06   1             1   1 1 3     1                 1             9
07                                                       1       1
08           1         1     1 1       1                         5
09   1                 2                   1             1   1 1 7
10 1 1                               1   1                     1 5
11                 1 1                                           2
12   1             1   1       1     1       1     1   1 1       9
13 1                                         1   3   1           6
14         1                         1       1                   3
15 1   1                 1               1           1 2         7
16       1     1         1   1           1                       5
17 1     1         1     1             2           1             7
18     1                           1                     2 1 2 1 8
19           1                 1                                 2
20         1       1             1 1                         1   5
21               1           1                               1 2 5
22                     1                                         1
23                 1             1                         1     3
24                   1   1           1         1             1   5
25   2   1         1         1                                   5
26           1     1     1                     1       1         5
27 1         1 1 1     1           1     1                       7
28     1       1                         1                       3
29                   1       1           2                 1   1 6
30                                               1 1             2
31           1               1             1         1           4
32                   1     1           1   1       1   1   1 1   8
33     1                       1         1   1 1   1             6
34   2 1 1       1                     1             1           7
35   1                   1       1         1 1 1   1   1   1     9
36 1       1       1 2           2   1               1     1   1 11
37           1                 1         1   1         1     1   6
38     1       1 1 1               1       1         1           7
39     1 1   1   1             1   1 1     1                     8
40     1 1     1         1           1 1       2         1       9
41       1           1 1             1               1           5
42                       1                 1 1 1           1 1   6
43 1       1     1           1       1 1     1     1           1 9
44                         1       1             1 1     2   1   7
45         1     1                           1           1     1 5
46     1                                           1         1 1 4
47   1 1                     1   1             1 1   1           7
48           1               1     1     1                 1     5
49               1                 1     1       1   1 1         6
50                       1             2 1     1     1       1   7
51 1       1           1 1 1                 1     1   1   1 1   10
52         1   2       1 1     2           1                   1 9
53                         1                     2         1     4
54                               1       1       1 1   1         5
55             2           1   1 1                       1       6
56                             1             1 2         1       5
57                     1                                         1
58     1       1       1     1 1           1                   1 7
59     1         1             1         1                 1     5
60           1   1       1                   1         1     1 1 7
61 1 1           1     1                 1                       5
62     1     1       1           1 1           1     2   1       9
63         1         1     1         1 1   1                     6
64   1     1   1                                   1     1 1     6
65     2 1   1   1 1                   1                         7
66         1                 1       1           1               4
67   1 1   1         1           1                               5
68                         1                               1     2
69                 1       1       1         1                 1 5
70           2   1           1           1           1           6
71 1   1 1                   1         1       1                 6
72 1     2       1                           1                   5
73                                 1 1     1                     3
74   1   1                                       1 1             4
75                                           1   1       1       3
76                         2     2 1       1                 1 1 8
77                   1       1   1 1               2       1     7
78         1 1 2 1           1 1                 1   1           9
79 1                       1     2       1         1 2           8
80             1                 1                               2
81             1                   1                       1     3
82                                                     1         1
83 1     1 2 1     1   2             1         1                 10
84         1       1                   1   1           1 1       6
85                         1     1 1   1   1   1                 6
86                 1       1   2     1               1       1 1 8
87                                       1 1   1       1       1 5
88                   1               1                 1   1 1   5
89           1           1                 1                     3
90       1             1   1                                     3
91       1           1   1 1                 1                   5
92 1     1                   1                                   3
93   1     1                                           1         3
94   1           1     1       1       1         1       1       7
95                                               1           1   2
96     1                 1         1         1         1 1       6
97               1 1               1           1 1               5
98 1                                 1       1     1 1           5
99   1         1   1     1                                       4
loading
Đang tải dữ liệu...