XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
Tổng
00     1         1     1             1                 1         5
01 1 1                                                       1   3
02     1                 1 1             1                       4
03     1   1   1                         1       1             2 7
04         1               1             1                       3
05   1                         1     1 1 1                 1     6
06                 1                 1                           2
07                       1         1                         1   3
08     1                             1 1   1       1             5
09         1             1   1 1                     1 1     2   8
10   1   1                     1 1             2           1     7
11                                                 1   1         2
12   1       1     1   1 1         1                             6
13           1   3   1                             1   2         8
14   1       1                                                   2
15       1           1 2                             2         1 7
16       1                         1                             2
17     2           1                       1   1                 5
18 1                     2 1 2 1 1               1               9
19                                             1 1               2
20 1                         1         1           1             4
21                           1 2 1         1                   1 6
22                                   1             1         1   3
23                         1     1     1 2               1       6
24   1         1             1   1           1       1 1         7
25                                                               0
26             1       1                 1     1                 4
27 1     1                       1   1                           4
28       1                                     1 1         1 1   5
29       2                 1   1 1                               5
30               1 1                   2 1   1         1   1   2 10
31         1         1           1     1                   1     5
32     1   1       1   1   1 1                 2           1   2 11
33       1   1 1   1             2       1         1 1   1   1   11
34     1             1                     1     1         1     5
35         1 1 1   1   1   1                 1             1 2   10
36   1               1     1   1         1   1     1       1   1 9
37       1   1         1     1     1             1       1       7
38 1       1         1             1   1     1       2       1   9
39 1 1     1                               1               1     5
40   1 1       2         1                         1     1       7
41   1               1                             1           1 4
42         1 1 1           1 1     1               1     1 1   1 10
43   1 1     1     1           1 2 1                   1         9
44 1             1 1     2   1       1             1   1 1       10
45           1           1     1                                 3
46                 1         1 1     1           1               5
47             1 1   1                         1         1       5
48 1     1                 1                               1     4
49 1     1       1   1 1                     1   1             1 8
50     2 1     1     1       1             1     1   1 1 1       11
51           1     1   1   1 1         1                   1     7
52         1                   1           1   1         1   1   6
53               2         1         1       1                   5
54       1       1 1   1                 1         1     1       7
55                       1                 1           2         4
56           1 2         1                           1 1         6
57                               1   1                           2
58         1                   1     1                   1     1 5
59       1                 1             1   1                   4
60           1         1     1 1                     1           5
61       1                                 1   1   1 1   2 3     10
62 1           1     2   1         1   2 1       1               10
63   1 1   1                               1                     4
64                 1     1 1     1 1     1                       6
65     1                                                 1   1   3
66   1           1                               1               3
67                                       1 1                 1   3
68                         1               1 2     1         1   6
69 1         1                 1           1                     4
70       1           1                 1           2             5
71     1       1                                         1       3
72           1                         1     1         1 1       5
73 1 1     1                       2   1   1   1                 8
74               1 1                                     1       3
75           1   1       1         1     1   1     1 1           8
76 1       1                 1 1                 1           1 2 8
77 1               2       1                 1             1   2 8
78               1   1                       1                   3
79       1         1 2                                           4
80                                 1 1       1 1 2               6
81 1                       1     1         2 1 1                 7
82                     1                     1         1         3
83   1         1                   1 1       1       1           6
84     1   1           1 1         1             1               6
85 1   1   1   1                                                 4
86   1               1       1 1     1               2       1   8
87       1 1   1       1       1               1                 6
88   1                 1   1 1   1             2                 7
89         1                       1                             2
90                                                               0
91           1                     1     1           1 1   1 1   7
92                                                 1             1
93                     1             1 1 1                       4
94     1         1       1       1                     1         5
95               1           1   1     2   1                     6
96 1         1         1 1           1 1             1   1     1 9
97 1           1 1                 1 1           1   1 1         8
98   1       1     1 1               1     1   1 1           1   9
99                                               1               1
loading
Đang tải dữ liệu...