THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
Tổng
00           1       2     1 1     1                             6
01 2   1       1                                     1 1       1 7
02     2   1         1         1           1   2 1   1           10
03               1   1     1           1                         4
04 1         1                   1       2   1 1   3       1 1   12
05           1                                                   1
06 1       1         1                               1     1     5
07                         1   1   1     1         1     1       6
08   1         1             1 2 1 1             1         1     9
09   1       1               1   1     1                     2   7
10   1               1         1             1   1             1 6
11         1                   1                     1           3
12   1     1 1     1                   1   1                   1 7
13           1         1                     1               1   4
14         1 2   1 1   1                   1             1       8
15           1     1 1         1               1                 5
16   1 1                 1 1               1         1           6
17   1                             1                       1   1 4
18         1             1           1 1       1         1       6
19       1         2               1   1 1       1   1           8
20                 1         1     1       1       1   2     1   8
21     1           1                         1 2   1             6
22       1       1         1         1 1 2                       7
23                                           1       1       1   3
24             1                                                 1
25                     1         1   1                         1 4
26   1                               1         1                 3
27               1             1 1   1 1         1       1       7
28         1                       1   1           2   1     1   7
29             1                 1       1         1 1           5
30     1                 1       1                 1         1 2 7
31   1 1       2         1 2 1     1   1 1     1         1       13
32           1     1     1   1         1                 1       6
33   1             1   1     1                     1         1   6
34   1   1     1               1   2   1   1           1         9
35   1                         1                           1     3
36       1                                                       1
37             1   1           1           1   2 1           1   8
38               1                             1           1     3
39 2     1                                     1   2             6
40       1                     1         1         1             4
41   1     1         2                                           4
42 1           1       1             2                 1 1       7
43       1 1         1 1           1       1     1           1   8
44                                   1                           1
45   1         1                                                 2
46     1                 1               2   1   1               6
47               1                             1                 2
48 1                         1   1                     1 1       5
49               1               1           1   1               4
50                               1           1       1       1   4
51             1         1     1                         1 1     5
52                                   1     1     1     1     1   5
53                   1                 1     1                 1 4
54 1             1       1                   1         1         5
55         2                       1 1       1       1           6
56               1                               1         2     4
57                         1 1   2     1         1           1   7
58       2                                                     1 3
59 1             1       1                                       3
60                                   1       1     1 1   1       5
61       1                   1       1                       1   4
62                   1             1                             2
63               2 1                     1     1         1 1     7
64         1   1         2                               1       5
65   1 1   2                                 1       1           6
66       1   1         1   1         1                           5
67               1                 1 1       1 1 2   1 1       1 10
68     1               1               1   1   1           1     6
69   1 2       1 1             1   1                 1     1     9
70   1             1                     1       1     1         5
71     1             1           1                     1 1   1   6
72                 1       2         2   1 1                     7
73 1           1   1   2   1 1     1 1 1                   1     11
74                 1 1               1                           3
75       1   1       1     1 1   1               2       1       9
76                   1     1 1     1         1     1             6
77     1                 1                 2             1       5
78 1       1                                             1       3
79   1                   1                 1       1         1   5
80 1   1             2 1   1   1         1 1             1       10
81 1           1 1               1     1   1           1         7
82       1       1             1       1                       1 5
83           1           1         1             1     1   1 1   7
84           1   1                                     1       1 4
85                     1     1                       1           3
86           1 1                           2             1     1 6
87 1           1           1     1     1                         5
88             1             1   1           1     1           2 7
89     1   1       1           1                                 4
90   1   1 1 1   1       1               1                       7
91       1             2                     1                 1 5
92 1   1                     3                       2     2     9
93     1               1                     1         1         4
94 1     1                     1         1             1   1     6
95       1   1                                         1       1 4
96                 1   1 1 1                               1     5
97         1 1         1 1       1                               5
98 1                   1                             1         1 4
99       1         1     1 1             1     1                 6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...