THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
Tổng
00   1 1     1                     1   1                       1 6
01     1 1     2     1 1             1   1                 1     9
02                             1 1   1       1       1     1     6
03         2             1       1                     1     2   7
04       1     1 1   1 1             2               2   1       10
05                             2   1           2                 5
06         1                       1 1   1   1     1         1 1 8
07                             1 1             1             1 1 5
08             1             1     1   2   1                     6
09                                   1       1 1       1       1 5
10                         2         1   1   1             1     6
11               1                             1       1         3
12 1 2 1 1 1 1 1                                       1         9
13                 1 2                 2         1   1           7
14 1     1         1                       1   1 1     1     1   8
15   1 1 1                                 1 1 1             1   7
16 1       1         1               1                           4
17   1             1                 1   1   1           1     1 7
18 2                     1 1           1                         5
19                             1           1 1     1       1     5
20                   1                       1       1 1       1 5
21               1   1     1   1   1             1   1     1     8
22   1     1         1         1 2                     1         7
23                       2   1           1   1     1     1       7
24     1     1 2       1       1 3           1                   10
25   1 1         1 1                         1   2           1   8
26             1           1   1                   1             4
27       1     1         1                       2     1         6
28     1 1       1 1     1                         1       1     7
29                                       1     1             1   3
30       1 1                     1               1               4
31 1     1   1   1           1                 1                 6
32           1                                                   1
33       1                                     2   1       1     5
34   1       1 1     1                 1           1 1 2       1 10
35 1 1     1           2                     1         1   1   1 9
36     1           1     1       1 1                 1 1   1   2 10
37                 1                           1         1       3
38   1         1               1                 1           1   5
39               1 1       1   1     1     1           1 1       8
40 2       2                       1     1 2                     8
41     1           1 1                           1   1 1 1       7
42                                   1 1 1   1 1     1           6
43         1   1 1   1       2   1       1                       8
44       1         1       1       1           1   1 1           7
45                         1                                     1
46                                         2         1   1 1     5
47           1   1       1   1                   1 1 1           7
48               1           1     1   1         1           1   6
49                       1     1                         1       3
50           1                   1                           1   3
51           2       1   1             1           1             6
52     1 1 1               1           1           1 1           7
53           2 1     1                   1                       5
54                 1                 1                   1       3
55 1 1                                                           2
56   1                           1                 1             3
57         1                                                   1 2
58   1   1           1         1           1                     5
59                         1   2               1         1       5
60               1                   1           1           1   4
61               1           1     1     1   1                   5
62           1               1         1                         3
63               1     1                   1 1     1   1   1 1   8
64                 1     1                               1       3
65 1         1       1   1                           1           5
66             1     1       2                                   4
67             1         1                 1                     3
68   1                           1                   1         1 4
69   1     1     1                 1     1             1         6
70                 1     2   1   1       1               2     1 9
71   1       1             1         1                     1     5
72         1               1   1         1     1                 5
73                 1 1 1                           1 1   1       6
74 1     1     1           1       2                     1       7
75                     1                         1               2
76       1                                                 2     3
77     1                                               1     1 1 4
78           1                     1   1                   1 1   5
79     1         1         1             1       1       1       6
80     1           1     1                             1         4
81     1               1     1     1     1 1                     6
82                                   1 1           1             3
83 1       1       1   1     1       1             1           1 8
84                     1   1       1       1             1   1   6
85 1     1 1           2                 1 1     1 1 1           10
86     1     1   1         1               1                     5
87 1                   1     1       1                       1   5
88 1           1             1         1         1               5
89     1                             1                   1     1 4
90     1           1       1 1             1                     5
91     1 1                         1                             3
92 1             1       1     1       1     1             1   1 8
93         1         1                                           2
94 1                   2                   1                     4
95   1       1           1     1 1                             1 6
96   1                 1   1 1                 1   1         1   7
97       1     1 1     1         1       1                 1     7
98                 1                   2       1                 4
99                               1 1         2   1         1     6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...