THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
Tổng
00     1       2     1 1     1                                   6
01       1                                     1 1       1 1   1 6
02   1         1         1           1   2 1   1                 8
03         1   1     1           1                         1     5
04     1                   1       2   1 1   3       1 1     1   12
05     1                                                         1
06   1         1                               1     1     1   1 6
07                   1   1   1     1         1     1             6
08       1             1 2 1 1             1         1           8
09     1               1   1     1                     2   1   2 9
10             1         1             1   1             1 1     6
11   1                   1                     1                 3
12   1 1     1                   1   1                   1 1 1 1 9
13     1         1                     1               1         4
14   1 2   1 1   1                   1             1       1     9
15     1     1 1         1               1                       5
16                 1 1               1         1             1   5
17                           1                       1   1       3
18   1             1           1 1       1         1             6
19 1         2               1   1 1       1   1               1 9
20           1         1     1       1       1   2     1         8
21           1                         1 2   1                   5
22 1       1         1         1 1 2                         1   8
23                                     1       1       1       1 4
24       1                                                       1
25               1         1   1                         1   1   5
26                             1         1                       2
27         1             1 1   1 1         1       1             7
28   1                       1   1           2   1     1   1     8
29       1                 1       1         1 1             1   6
30                 1       1                 1         1 2       6
31       2         1 2 1     1   1 1     1         1             11
32     1     1     1   1         1                 1             6
33           1   1     1                     1         1         5
34 1     1               1   2   1   1           1           1   9
35                       1                           1           2
36 1                                                             1
37       1   1           1           1   2 1           1     1   9
38         1                             1           1           3
39 1                                     1   2                 1 5
40 1                     1         1         1                   4
41   1         2                                                 3
42       1       1             2                 1 1             6
43 1 1         1 1           1       1     1           1       1 9
44                             1                                 1
45       1                                                 1 1   3
46                 1               2   1   1               1     6
47         1                             1                       2
48                     1   1                     1 1       1   1 6
49         1               1           1   1                 1   5
50                         1           1       1       1         4
51       1         1     1                         1 1           5
52                             1     1     1     1     1     1   6
53             1                 1     1                 1       4
54         1       1                   1         1               4
55   2                       1 1       1       1                 6
56         1                               1         2           4
57                   1 1   2     1         1           1     1   8
58 2                                                     1 1   1 5
59         1       1                                       1     3
60                             1       1     1 1   1             5
61 1                   1       1                       1         4
62             1             1                                   2
63         2 1                     1     1         1 1           7
64   1   1         2                               1           1 6
65   2                                 1       1                 4
66 1   1         1   1         1                               1 6
67         1                 1 1       1 1 2   1 1       1       10
68               1               1   1   1           1       1   6
69       1 1             1   1                 1     1       2   8
70           1                     1       1     1         2   1 7
71             1           1                     1 1   1         5
72           1       2         2   1 1                           7
73       1   1   2   1 1     1 1 1                   1           10
74           1 1               1                                 3
75 1   1       1     1 1   1               2       1             9
76             1     1 1     1         1     1                 1 7
77                 1                 2             1             4
78   1                                             1             2
79                 1                 1       1         1   1     5
80             2 1   1   1         1 1             1             8
81       1 1               1     1   1           1               6
82 1       1             1       1                       1       5
83     1           1         1             1     1   1 1         7
84     1   1                                     1       1       4
85               1     1                       1                 3
86     1 1                           2             1     1     1 7
87       1           1     1     1                               4
88       1             1   1           1     1           2       7
89   1       1           1                                   1   4
90 1 1 1   1       1               1                             6
91 1             2                     1                 1 1 1   7
92                     3                       2     2           7
93               1                     1         1           1   4
94 1                     1         1             1   1           5
95 1   1                                         1       1 1   1 6
96           1   1 1 1                               1           5
97   1 1         1 1       1                                   1 6
98               1                             1         1       3
99 1         1     1 1             1     1                       6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...