THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

  Ngày
\
Cặp số
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
Tổng
00   1                       1         1 1     1   1             6
01   1 1       1     1           1                           1   6
02   1                             1 1 2           3     1       9
03                         1               1   2         1 1     6
04             1     1                                           2
05             1         1 1       1         1     2             7
06                 1                       1             1       3
07               1       1                 1   1                 4
08               1       1     1   1   1             1     1     7
09 1   1       1               1       1       1                 6
10   1             1             1         1                 1   5
11             1                 1                           1   3
12                       1         1             1             1 4
13       1                             1           1             3
14   1                   1                         1       1 2 1 7
15   2                   1   1                               1   5
16 1       1 1                                       1           4
17 1     1     1 1       1       1                   1   1     1 9
18 1         2                   1   1   1 1     1             1 9
19           2 1                         1 1                     5
20                               1 1       1 1     1 1       1   7
21 1               1         1       2     1                     6
22                     1     1 1 2       1                       6
23         3                                     2     1 1       7
24 1         1   2   1   2   1                                   8
25                           1         1           1             3
26             1               1       1                   1     4
27 1 1     1 1       2               1   1 1   2 1   1           13
28 1               1       1   1                         1       5
29     1         1 1       1   1                           2   1 8
30                       1                 1     1         1     4
31     1     1                                                   2
32                                       1             1   2     4
33   1                                 1       1   1             4
34     1                         1                               2
35   2 1               1                             1           5
36               1             1             2 2   1       1     8
37 1                       1           1     1       1 1 1   1   8
38           1       1     1 1   1           1   1 2     1     1 11
39   1     1                             2           1 1 1       7
40       1                     1                       1 1       4
41               1       1                                       2
42 2       1     1           1     1               1       1     8
43     1 1     1     1                   1     1                 6
44   1   2   2   1 1               3                       1     11
45                     1   1       2 1     1                 1   7
46 1       1 1 2     1     1     1           2       1 1         12
47                 1                                   2         3
48           1               1         1                   1     4
49     1       1               1 1                   1           5
50   1                   1 1           1 1               1       6
51       1 1       1       1         1         1                 6
52                 1   1                               1         3
53         1                   1                         1       3
54   1     1                           1                         3
55             1       1                           1         1   4
56     1 1         1   1                         2     1         7
57           1   1               2   1                           5
58                       2                                       2
59                                 1       1   1   1             4
60     1   1 2   2     2             1 1 1 1 1               1 1 15
61       1                                       2     1     1   5
62                     1           1                         1   3
63     2               1       1       1                         5
64                                         1             1     1 3
65                                                           1   1
66         2 1     1       1 1           1       1   1     1   1 11
67 1       1       1                 1       1 1       2         8
68     1                                 1 1     1   1 2 1       8
69     1 1                                   1         1         4
70                   1           1       1               1 1     5
71                           1         1         1       1       4
72   1                             1                             2
73       1             1       1             1 1                 5
74 1               1   1 1   1     1         2                   8
75 1     1               1   1 1       1       1 1             1 9
76                     1       1                               1 3
77                   2     1   1                       1   1     6
78 1 1 1 1                                 1                 1   6
79         1       1       1 1       1       1                   6
80                 1                                             1
81     1   1               1                         2   1       6
82                   1             1       1               1 1   5
83       2     1 1                 1   1 1                       7
84       1                   2                                   3
85                 1     1   1       1   2                     1 7
86                   1 1                                     1   3
87     1                   1     1               1   1       1   6
88       1             1                     2     1 1         1 7
89 1           2 1         1                             1       6
90 1   1         1 1 1     1   1                               1 8
91   1           1   1         1     1                           5
92           1       1               1               2           5
93         1           1           1           1               1 5
94                     1             1     1   1       1         5
95                   1   1       1                               3
96       1                           1           1         1   2 6
97             1               1     2       1                   5
98             1   1 1 1   1 1   1               1             1 9
99               1                       1                       2
loading
Đang tải dữ liệu...