XSKT Bạch thủ GL Cầu XSGL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
Tổng
00                 1   1           1           1                 4
01               1 1             1   1                         1 5
02             1 1                                               2
03                                                             1 1
04         1                 1         1   1               1     5
05     1       1         1                     1                 4
06             1 1                 1         1           1 1     6
07       1           1           1     1 1     1 1     1     1   9
08         1                             1                       2
09       1         1                             1               3
10     1       1         1           1                   1 1   1 7
11   1 1                           1   2                         5
12 1   1                                                         2
13                     1                           1             2
14   1   1       1   1                               1 1         6
15   1             2   1     1                         1 1       7
16     1     1                             1                     3
17 1   1       1             1   1     1         1   3           10
18     1         1           1               1                   4
19 1     2   1         2                     1                 2 9
20       1                           1             2   2         6
21     1       1                                                 2
22     1   1         1           1   2       1     1             8
23                     1     2 1       1 1 1     1               8
24         1             2   1                       1   1       6
25   1                     2                             1 1 1   6
26 1     1 1                                 1   1               5
27               1   1   1     1   1         1         1       1 8
28                     1                           1             2
29   1         1   1 1 1                             1 1   1     8
30                   1             2                             3
31         1       1 1             1                             4
32                               1           1   1       1 1     5
33           1   1 1             1   1       1 1                 7
34 1   2         2 1       1               1                     8
35 1             1         1                 1 1     1       2   8
36     1                             1                           2
37         1 1         1   1         1         1           2     8
38 1                       1             1                       3
39     1 1                       1   1       1             1 1   7
40             1 1                         1       1     1       5
41             2                   1       2   2                 7
42 1 1     1                   1               1   1   1         7
43       1           1   2   1       1 2     1                 1 10
44 2         1   1 1   1     1 1 1                   1           10
45               1       1   1     1       1   1   1             7
46   1 1 2   1       1                     1   1 1 1             10
47                                   1                           1
48           1         1                         1       1       4
49   1         1     1           1                     1         5
50                   2             1     1   1                   5
51     1                                                     1   2
52 1 1                 1         1         2       1             7
53         1     1   1   1         1     1               1       7
54         1                   1                     1   1   1   5
55   1   2 1               1       1   1         1   1 1       1 11
56   1       1                     2         1     1         1   7
57 1 1                     1                           1         4
58           1     1 1     1   1     1 1                         7
59   1                           1           2     1       1 1 1 8
60     1         1           1           2                       5
61   1       1     1       1                             1       5
62                                                       1       1
63 1           1       1 1     1       1   1               1     8
64                             1                           1     2
65         2                               1                     3
66 1 1         1   1                                         1   5
67               1             1                     1           3
68             1                     1             1           1 4
69   1   1                 1       1                             4
70       1   1     1   1   1 1       1 2       1   1           2 13
71                 1 1       1           1                   1   5
72 1             1                 1   1                       1 5
73 1                             1   1       1 1   1             6
74       1             1                   1     1       1   2   7
75                       2       1                             1 4
76         1   1   1                   1   1                     5
77               1   1       1 1     1           1               6
78           1                                   2               3
79                               1     1 1           1     1     5
80                         1       1     1               1   1   5
81                       1                             1   1   2 5
82             1   1   1     1   1           1 1   1             8
83   1     1   1           2           1 1                   1   8
84         1 1                           1       2 1       1     7
85       1                               1       1               3
86 1                             1             1       1         4
87     1               1     1   1                               4
88                           1 1                             1   3
89                 1   1 1             1 1   1       1   1 1 1   10
90           1             1                               1     3
91         1               2   1               1   1   1     1   8
92 1   1 1               2     1               1 1   1     1     10
93             1     1                   1 1           2         6
94                                   1   1             1         3
95   1     1 1                 2         1 1         1 1         9
96           1       1         1                 1             1 5
97                             1 1                   1   1       4
98           1           2   1 1     1               2           8
99           1                     1       1   1         2     1 7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...