THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

  Ngày
\
Cặp số
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
Tổng
00         1           1                       1         1 1     5
01   1     2 1     1   1 1       1     1           1             10
02   1                 1                             1 1 2       6
03       1   1                               1               1   4
04                               1     1                         2
05           1                   1         1 1       1         1 6
06                                   1                       1   2
07     1                           1       1                 1   4
08               2 1               1       1     1   1   1       8
09             1     1   1       1               1       1       6
10     1   1   1       1             1             1         1   7
11               1               1                 1             3
12   2                                     1         1           4
13       1                 1                             1       3
14 1   1 1             1                   1                     5
15                     2                   1   1                 4
16       1   1       1       1 1                                 5
17             1 2   1     1     1 1       1       1             9
18   1               1         2                   1   1   1 1   8
19   1                         2 1                         1 1   6
20       1       1 1                               1 1       1 1 7
21   1               1               1         1       2     1   7
22             1                         1     1 1 2       1     7
23   1 2         1           3                                   7
24                   1         1   2   1   2   1                 8
25 2                                           1         1       4
26       1     1   1             1               1       1       6
27 1             1   1 1     1 1       2               1   1 1   11
28                   1               1       1   1               4
29 1                     1         1 1       1   1               6
30                                         1                 1   2
31   1       1 1   1     1     1                                 6
32       1                                                 1     2
33               1     1                                 1       3
34   1                   1                         1             3
35                     2 1               1                       4
36     1     1     1               1             1             2 7
37                   1                       1           1     1 4
38             1               1       1     1 1   1           1 7
39 1               1   1     1                             2     6
40   1   1 1   1           1                     1               6
41                                 1       1                     2
42         1         2       1     1           1     1           7
43                       1 1     1     1                   1     5
44         1           1   2   2   1 1               3           11
45 3   1     1                           1   1       2 1     1   11
46 2                 1       1 1 2     1     1     1           2 12
47                                   1                           1
48               1             1               1         1       4
49         2             1       1               1 1             6
50     1     1   1     1                   1 1           1 1     8
51                         1 1       1       1         1         5
52   1   1     1                     1   1                       5
53 1       2                 1                   1               5
54       1             1     1                           1       4
55 2               1             1       1                       5
56       1               1 1         1   1                       5
57     1 1     1               1   1               2   1         8
58         1 1 1                           2                     5
59         1   1                                     1       1   4
60               1       1   1 2   2     2             1 1 1 1 1 14
61               1         1                                     2
62   1             1                     1           1           4
63             2 1       2               1       1       1       8
64           1 1   1                                         1   4
65                                                               0
66                           2 1     1       1 1           1     7
67   1               1       1       1                 1       1 6
68                       1                                 1 1   3
69                 1     1 1                                   1 4
70   1 1                               1           1       1     5
71       1   1                                 1         1       4
72     1               1                             1           3
73     1                   1             1       1             1 5
74                   1               1   1 1   1     1         2 8
75   1 1         1   1     1               1   1 1       1       9
76     1 1 1                             1       1               5
77         1 1   1                     2     1   1               7
78           1     1 1 1 1 1                                 1   7
79           1   1           1       1       1 1       1       1 8
80                                   1                           1
81       1               1   1               1                   4
82 1       1   1   1                   1             1       1   7
83     1     1             2     1 1                 1   1 1     9
84             1 1 1       1                   2                 6
85         1 1     1                 1     1   1       1   2     9
86     1   1                           1 1                       4
87       1               1                   1     1             4
88                         1             1                     2 4
89             1     1           2 1         1                   6
90                   1   1         1 1 1     1   1               7
91   1 1               1           1   1         1     1         7
92                             1       1               1         3
93 1 1   1         1         1           1           1           7
94       1         1                     1             1     1   5
95                                     1   1       1             3
96 1               1       1                           1         4
97                               1               1     2       1 5
98 1         2                   1   1 1 1   1 1   1             10
99     1                           1                       1     3
loading
Đang tải dữ liệu...