XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
Tổng
00                   1   1 2 1       1         1       1         8
01     1           1         1                     1 1           5
02     1   1       1           1                       1         5
03                       1       1   2                 1   1   1 7
04                             1       1     2 1           1     6
05   1             1               1 2   1           1           7
06                   1             1   1 1 3     1               8
07   1                                                           1
08                           1         1     1 1       1         5
09               1   1                 2                   1     5
10     1   1       1 1                               1   1       6
11   2   1 1                       1 1                           6
12 1         1       1             1   1       1     1       1   8
13         1       1                                         1   3
14 1                       1                         1       1   4
15   2         1   1   1                 1               1       7
16                       1     1         1   1           1       5
17 1     1 1   1 1 1     1         1     1             2         11
18 1     1   1   1     1                           1             6
19                           1                 1                 2
20         1               1       1             1 1             5
21   1     2 1 1                 1           1                   7
22             1                       1                         2
23       1     1 1                 1             1               5
24       1     1                     1   1           1         1 6
25                   2   1         1         1                   5
26     1     2               1     1     1                     1 7
27     1           1         1 1 1     1           1     1       8
28   1   1             1       1                         1       5
29 1     1                           1       1           2       6
30             1                                                 1
31                           1               1             1     3
32                                   1     1           1   1     4
33   1     1           1                       1         1   1 1 7
34         2   1     2 1 1       1                     1         9
35                   1                   1       1         1 1 1 6
36       1   1     1       1       1 2           2   1           10
37     1                     1                 1         1   1   5
38 1                   1       1 1 1               1       1     7
39                     1 1   1   1             1   1 1     1     8
40                     1 1     1         1           1 1       2 8
41               1       1           1 1             1           5
42                                       1                 1 1 1 4
43             1   1       1     1           1       1 1     1   8
44         1                               1       1             3
45                         1     1                           1   3
46                     1                                         1
47         1         1 1                     1   1             1 6
48                           1               1     1     1       4
49   2 1     1                   1                 1     1       7
50             1                         1             2 1     1 6
51   1       1     1       1           1 1 1                 1   8
52   1 2                   1   2       1 1     2           1     11
53                                         1                     1
54                                               1       1       2
55         1                   2           1   1 1               6
56           1   1                             1             1 2 6
57                                     1                         1
58     1 1 2           1       1       1     1 1           1     10
59     1 1     1       1         1             1         1       7
60 1   1                     1   1       1                   1   6
61   1             1 1           1     1                 1       6
62   1                 1     1       1           1 1           1 7
63     1                   1         1     1         1 1   1     7
64 1   1             1     1   1                                 5
65                     2 1   1   1 1                   1         7
66 1           1           1                 1       1           5
67     1 1           1 1   1         1           1               7
68       2 1 1   1                         1                     6
69               1                 1       1       1         1   5
70           1   1           2   1           1           1       7
71   1             1   1 1                   1         1       1 7
72       1   1   3 1     2       1                           1   10
73     1 1       1                                 1 1     1     6
74       2   1       1   1                                       5
75 1 1       1                                               1   4
76 1           1                           2     2 1       1     8
77             1                     1       1   1 1             5
78                         1 1 2 1           1 1                 7
79           1     1                       1     2       1       6
80     1   1 1                 1                 1               5
81             1               1                   1             3
82             1                                                 1
83               1 1     1 2 1     1   2             1         1 11
84             1           1       1                   1   1     5
85 1             1                         1     1 1   1   1   1 8
86       1                         1       1   2     1           6
87             1                                         1 1   1 4
88 1                                 1               1           3
89           1   1           1           1                 1     5
90 1                     1             1   1                     4
91               1       1           1   1 1                 1   6
92                 1     1                   1                   3
93 1                 1     1                                     3
94                   1           1     1       1       1         5
95               1                                               1
96 2   1               1                 1         1         1   7
97                               1 1               1           1 4
98 1 1       1     1                                 1       1   6
99                   1         1   1     1                       4
loading
Đang tải dữ liệu...