XSKT Bạch thủ TV Cầu XSTV

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
Tổng
00       1   1                       1                 1   1 1   6
01       1 1   1     1                   1     1 1   1           8
02           1 1           1     2       1                       6
03               1 1     1 1 1     1 1       1                   8
04   1           1                             1                 3
05               1           1       1         1     1   1   1   7
06       1   1               1   1     1     1                   6
07 1 1               1   1   1   1             1         1       8
08                                     1 1     1     1 1 1       6
09                             1                     1         2 4
10                     1       3   1                             5
11             1     1   2                 2               2     8
12         1       2                             2           2   7
13             1                           2           1         4
14                                 1         1     1     1       4
15           1                   1                       1       3
16                   1           2       1         1     1 1     7
17             1     1               1             1 1           5
18 1   1                 2         1     2     1                 8
19                   1                                   1       2
20           1     1   1     1 1 1   1               1           8
21     1                 1             1                 1       4
22       1 1   1                                             1 1 5
23   1           1         2     1                 1             6
24     1 1           1       1         1           1     1       7
25   1                   1 1                           1 1       5
26         1                                 1 1   1 1 1         6
27   1 1     1             1   2 1 2             3               12
28     1   2                         1                   2   1   7
29 1 1       1     1       1           1   1               1     8
30     1                   1     1     1     1         1     1   7
31 1             1         2           1     1                 1 7
32           2     1     1                       1               5
33           2                           1         1 1   1     1 7
34               1                 1 1 1       1     1           6
35       1                         1                   1         3
36               1         1                                     2
37                       1         1     1               1       4
38 1     1         1 1               2     1       1 1     1 1   11
39                 1                                 1           2
40       1                             1     1 1           1 1   6
41               1   1             1                             3
42                 2           2   1         2   1               8
43                 1                             1         1     3
44     2                           1       1 1         1         6
45                 1   2             1                 1         5
46                         1                                     1
47             1           1       1                         1   4
48                       2                                       2
49       1       1                       1 1     1           1   6
50 2                   1               1 1       1               6
51   1                                             1           1 3
52         2                               1                     3
53       1   1       1 1         2               1         1 1   9
54 2 1           1         1           1 2 1 1 1         1       12
55     1         1           1       1 1   1                     6
56       1                     1                     2           4
57   1   1     1     1 1     1               1                   7
58         1                                       1 1           3
59             2   1                           1       1         5
60 1                 1 2                       1           1     6
61                     1     2         2                     1 1 7
62               1                                               1
63     1                     1       1                       2   5
64   1     1       1     1             1   1               1     7
65 1                   1                             1 1         4
66             1                 1   1             1   1         5
67     1                                 1                     2 4
68               1     2   2                 1                   6
69     1       1         1     2           1       1   1   1   1 10
70   1       1                           1 1                 1 1 6
71     1 1       1     1       1   1       1   1       1         9
72 1 1                       1   1                           1   5
73 1           1         1     1     1                           5
74                                               1       1 1     3
75 1                                       1           1         3
76 1       1       1           1         1                 1     6
77     1   1                     1     1     1     1           1 7
78 1   1                       1   1     1 1     1 1       1     9
79   1       1           1 1                       1     1 1     7
80             1     1   1                   1   1               5
81       1                           1 1         2 1   1         7
82                     1       1     1       1                   4
83     1     1   1       1   1                                   5
84     1             1 1           1 1         2 1 1     1       10
85   1 1                     1           1                       4
86         1       1   1     1 1                               1 6
87       1 2                                           1         4
88   1       1     1                 1               1           5
89                   1                                           1
90   1   1                 1       1                             4
91                           1                 1             1   3
92                   1 1     1                 2           1   1 7
93   1     1         1                       1     1           1 6
94       1     2                         1           1         1 6
95             1                   1                             2
96 1     1 1 1 1 2               1                             1 9
97         1         1                     1 1       1 1   1     7
98 1 1       1               1                                 1 5
99               1 1             1     1                         4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...