XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
Tổng
00                   1           1         1                     3
01           1   1     1       1   1       1                 1   7
02   1   1     1   1     1                   1                   6
03   1                                       1           1       3
04     1                       1                 1               3
05   1 1       1                       1             1 1       1 7
06   1           1           1               1         1 1       6
07       1           1                                           2
08         1                               2 1 1                 5
09       1   1           2       1 1     2   1               1   10
10                         1               1             1       3
11     1 1                                       1 1             4
12 1 1   1       1                         1         1 1 1     1 9
13     1                     1     1                       1   1 5
14               1             1             1   1         1     5
15   1     1       1               1       1                     5
16     1       1                     1                           3
17                     1 2     2 1                               6
18 1                 1     1                                     3
19           1         1         1 1   1                         5
20         1             1           1                   2       5
21                             1       1     1               1   4
22         1     1 1     1     1         1                       6
23       1             1   1     1                               4
24       1         2       1       1           1 1               7
25                   1       1     1               1             4
26       1             1     1                             2   1 6
27         1 1                                 1                 3
28                               1 1   1                         3
29     1     1                 1               1                 4
30             1     1                           1           1   4
31   1     1 1                         1             2         1 7
32               1     2             2 1   1           1         8
33   1 1   1                 1       1         1   1       1 1   9
34               1 2             1         1         1           6
35   1       1         1       2             1     2             8
36     1 2 1     1       1 1     1                       1       9
37                 1     2                         1 1         1 6
38 1                                           1         1   1   4
39                                 1             1 1 1           4
40           1                           1           1     1 1 1 6
41                                                               0
42                 1       1             1   1 1   1     1       7
43                         2                   1               2 5
44 1               1     1               1     1       1   1 1   8
45                 1                       1                     2
46                 1         1     1 1                     1     5
47           1 1                                     1           3
48   1 1         1         1 1   1     1 1         1     2   1   12
49             1 1     1     1           1 1 1                   7
50 1                         1             1   1       1     1 1 7
51             1     1                             1 1       1   5
52   1             1 1               1 1                         5
53                 1 1 1                                         3
54     1 1       1           1   1   1   1       1   2     1     11
55   1                       1 1 1         1           1         6
56               1                                 1   1       1 4
57                         1       1     1 1 1                   5
58 1       1   1 1     1   1                       1   1     1   9
59             1       1 1         1 1     1 1       2 1         10
60                         1   1 1                               3
61         1       1   1             1                 1 1       6
62 1                     1       1   1                           4
63 1     1   1 1         1   1                                   6
64                                   1           1           1   3
65                                             2 1               3
66 1                               1         1   1 1         1 2 8
67   1   1 1 1       1               1   1                   1   8
68   1 1             1         1               1 2     1         8
69               1                     1                         2
70 1                                   1                       1 3
71     1   1                 1           1 1     1   1     2     9
72           1   1           1       1 1       1         1       7
73                                     1 1       1       1 1     5
74                       1                       1         1     3
75 1       1                                           1     1   4
76 1       1     1     1                                         4
77 2       1   1           1           2     1             1     9
78                             1               1                 2
79   1                           1       1     1         1       5
80         1   1       1   1   1                 1 1             7
81             1   1 1       1   1 1                             6
82   1       1                 1 1 1                           1 6
83             2 1     1                           1             5
84 1         1   1 1         1   1 1           1                 8
85 1   1                                                 1     1 4
86                   1     1         1                 1         4
87                                                     1   1 1 1 4
88         1         2 1                       1       1 1       7
89             1               1                   1             3
90     1       1     1           1     1 1 1       1 1           9
91       1                 2   1       1           1   1         7
92                   1   1             1             1     1     5
93     1     2           1         1 1   1   1       1           9
94   1 1 1                                                       3
95 1                 1 1               1                   1     5
96   1       2           1 1         1       1         1   1     9
97     1 1         1                       1 2               1   7
98     1 1 1   1     1             1     2       1             1 10
99 1     1                   2       1           1       1       7
loading
Đang tải dữ liệu...