XSKT Bạch thủ TV Cầu XSTV

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
Tổng
00         1         1             1   1                       1 5
01           1           2         1 1   1     1                 7
02             1 1                     1 1           1     2     7
03                     1                   1 1     1 1 1     1 1 8
04 1       1     2 1   1       1           1                     8
05                 1 1   1                 1           1       1 6
06 1                               1   1               1   1     5
07       1             1     1 1               1   1   1   1     8
08             1     1                                           2
09   1                                                   1       2
10       1     1                                 1       3   1   7
11     1 1                               1     1   2             6
12             1                     1       2                   4
13   1       1                           1                       3
14             1           2                                 1   4
15   1             1                   1                   1     4
16         1               1                   1           2     5
17   1   2   1   1 1                     1     1               1 9
18                   1       1   1                 2         1   6
19       1     1                               1                 3
20               1 1                   1     1   1     1 1 1   1 9
21       1   1           1 1     1                 1             6
22           1                     1 1   1                       4
23         1   1               1           1         2     1     7
24 2       1         1 1 1 2     1 1           1       1         12
25   1       1         1       1                   1 1           6
26   1                               1                           2
27                   1   1     1 1     1             1   2 1 2   11
28             1     1           1   2                         1 6
29         1       1   1     1 1       1     1       1           8
30 1   1           1             1                   1     1     6
31     1 1                   1             1         2           6
32     1       1                       2     1     1             6
33               1                     2                         3
34 1                                       1                 1 1 4
35         1   2                   1                         1   5
36           1   1                         1         1           4
37                 1                               1         1   3
38             1     1       1     1         1 1               2 8
39   1   1 2   1       1                     1                   7
40 1   1     1             1       1                             5
41   1         1           1               1   1             1   6
42       1                                   2           2   1   6
43     1     1     1                         1                   4
44   1                     1     2                           1   5
45 1   1             1                       1   2             1 7
46     1   1       1 1                               1           5
47                   1 1                 1           1       1   5
48               1     1 1                         2             5
49   1             1 1             1       1                     5
50   1 1   1   1             2                   1               7
51 1                           1                                 2
52                                   2                           2
53                   1             1   1       1 1         2     7
54           1               2 1           1         1           6
55   1           1               1         1           1       1 6
56                       1         1                     1       3
57     1 1   1                 1   1     1     1 1     1         9
58   1         1     1               1                           4
59               1       1               2   1                   5
60                 1     1   1                 1 2               6
61               1       1                       1     2         5
62         1             1                 1                     3
63   1 1           1             1                     1       1 6
64   1 1               1 1     1     1       1     1             8
65       1   1       1       1                   1               5
66                                       1                 1   1 3
67                 1             1                               2
68     1                                   1     2   2           6
69           1   1               1       1         1     2       7
70 1                           1       1                         3
71   1       1                   1 1       1     1       1   1   8
72     1                   1 1 1                       1   1     6
73           1   1 1   1   1 1           1         1     1     1 10
74       1                                                       1
75     1 1             1     1                                   4
76   1                   1   1       1       1           1       6
77 1                 1   1 1     1   1                     1     7
78 1     1 1 1   1       1   1   1                       1   1   10
79 1       2 1 1         1     1       1           1 1           10
80     1                                 1     1   1             4
81                         1       1                           1 3
82           1     1     1 1                     1       1     1 7
83                     1         1     1   1       1   1         6
84                               1             1 1           1 1 5
85                             1 1                     1         3
86 1       1               1         1       1   1     1 1       8
87       2 1           1           1 2                           7
88     1       1               1       1     1                 1 6
89                     1   2                   1                 4
90                 1           1   1                 1       1   5
91               1                                     1         2
92 1             2 1                           1 1     1         7
93 2                   1       1     1         1                 6
94                     1           1     2                       4
95                                       1                   1   2
96     1                     1     1 1 1 1 2               1     9
97 1                 1               1         1                 4
98                   1       1 1       1               1         5
99   1   1 1     1     1   1               1 1             1     9

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...