XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
Tổng
00   1           1         1                     1     1   1 1   7
01     1       1   1       1                 1                   5
02 1     1                   1                   1       1       5
03                           1           1                       2
04             1                 1                 1       1     4
05                     1             1 1       1     1   1 1     7
06           1               1         1 1       1               5
07   1                                             1   1 1       4
08                         2 1 1                                 4
09       2       1 1     2   1               1               1 1 10
10         1               1             1                 1     4
11                               1 1                 1         1 4
12                         1         1 1 1     1                 5
13           1     1                       1   1 1               5
14             1             1   1         1     1               5
15 1               1       1                                   1 4
16                   1                                           1
17     1 2     2 1                                   1         1 8
18   1     1                                       1     1       4
19     1         1 1   1                         1       1       6
20       1           1                   2             1   1     6
21             1       1     1               1                   4
22 1     1     1         1                                       4
23     1   1     1                                             1 4
24 2       1       1           1 1                               6
25   1       1     1               1                             4
26     1     1                             2   1   1   1 1 1     9
27                             1                           1 1   3
28               1 1   1                             1           4
29             1               1                       1 2       5
30   1                           1           1           1       4
31                     1             2         1                 4
32     2             2 1   1           1               1   1     9
33           1       1         1   1       1 1                   6
34 2             1         1         1                 1         6
35     1       2             1     2             1               7
36       1 1     1                       1                       4
37 1     2                         1 1         1             1   7
38                             1         1   1             1     4
39                 1             1 1 1               1           5
40                       1           1     1 1 1     1           6
41                                                               0
42 1       1             1   1 1   1     1                   1   8
43         2                   1               2         1       6
44 1     1               1     1       1   1 1     1 1       1   10
45 1                       1                               1     3
46 1         1     1 1                     1       1 1   1       8
47                                   1                           1
48         1 1   1     1 1         1     2   1   1 1           1 12
49     1     1           1 1 1                       1 1   1     8
50           1             1   1       1     1 1       1   1     8
51   1                             1 1       1     1     2     1 8
52 1 1               1 1                           1 1         1 7
53 1 1 1                                           2             5
54           1   1   1   1       1   2     1           1         9
55           1 1 1         1           1             1       2   8
56                                 1   1       1                 3
57         1       1     1 1 1                         1         6
58     1   1                       1   1     1                   5
59     1 1         1 1     1 1       2 1                 1   2   12
60         1   1 1                                 1 1 1         6
61 1   1             1                 1 1           1         1 7
62       1       1   1                                       1   4
63       1   1                                     1   1         4
64                   1           1           1                 1 4
65                             2 1               1               4
66                 1         1   1 1         1 2         1       8
67   1               1   1                   1                   4
68   1         1               1 2     1                   1     7
69                     1                                     1   2
70                     1                       1                 2
71           1           1 1     1   1     2                     7
72           1       1 1       1         1                 1     6
73                     1 1       1       1 1     2     1         8
74       1                       1         1         1           4
75                                     1     1   1           1   4
76     1                                         1           1   3
77         1           2     1             1     1               6
78             1               1                                 2
79               1       1     1         1                       4
80     1   1   1                 1 1               1             6
81 1 1       1   1 1                                   1 1       7
82             1 1 1                           1   1     1 1 1   8
83     1                           1                             2
84 1         1   1 1           1                       1   1     7
85                                       1     1 1           1 1 5
86   1     1         1                 1         2   1           7
87                                     1   1 1 1               1 5
88   2 1                       1       1 1                       6
89             1                   1                 2 2         6
90   1           1     1 1 1       1 1               1         1 9
91         2   1       1           1   1                   2 1 1 10
92   1   1             1             1     1       1             6
93       1         1 1   1   1       1                           6
94                                                             2 2
95   1 1               1                   1       1         1   6
96       1 1         1       1         1   1       1             7
97 1                       1 2               1   1             1 7
98   1             1     2       1             1                 6
99           2       1           1       1               1     1 7
loading
Đang tải dữ liệu...