XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
Tổng
00       1         1                     1     1   1 1           6
01     1   1       1                 1                           4
02                   1                   1       1       1       4
03                   1           1                         1     3
04     1                 1                 1       1         1   5
05             1             1 1       1     1   1 1       1 1   9
06   1               1         1 1       1                 1     6
07                                         1   1 1               3
08                 2 1 1                                 1       5
09       1 1     2   1               1               1 1   1   2 11
10 1               1             1                 1     1       5
11                       1 1                 1         1     1   5
12                 1         1 1 1     1                         5
13   1     1                       1   1 1                       5
14     1             1   1         1     1                       5
15         1       1                                   1 2 1     6
16           1                                                   1
17     2 1                                   1         1   1     6
18 1                                       1     1               3
19       1 1   1                         1       1               5
20           1                   2             1   1             5
21     1       1     1               1                           4
22     1         1                                         1 1   4
23 1     1                                             1         3
24 1       1           1 1                                 1     5
25   1     1               1                                     3
26   1                             2   1   1   1 1 1           1 9
27                     1                           1 1     1     4
28       1 1   1                             1                   4
29     1               1                       1 2               5
30                       1           1           1               3
31             1             2         1                       1 5
32           2 1   1           1               1   1             7
33   1       1         1   1       1 1                           6
34       1         1         1                 1               1 5
35     2             1     2             1                 1     7
36 1     1                       1                           1   4
37                         1 1         1             1   1       5
38                     1         1   1             1       1     5
39         1             1 1 1               1           2       7
40               1           1     1 1 1     1           1   1   8
41                                                               0
42 1             1   1 1   1     1                   1           7
43 2                   1               2         1           1   7
44               1     1       1   1 1     1 1       1           8
45                 1                               1             2
46   1     1 1                     1       1 1   1           2   9
47                           1                             1     2
48 1 1   1     1 1         1     2   1   1 1           1       1 13
49   1           1 1 1                       1 1   1             7
50   1             1   1       1     1 1       1   1     1   1   10
51                         1 1       1     1     2     1         7
52           1 1                           1 1         1     1   6
53                                         2                     2
54   1   1   1   1       1   2     1           1               1 10
55   1 1 1         1           1             1       2           8
56                         1   1       1                     1   4
57 1       1     1 1 1                         1               2 8
58 1                       1   1     1                       1   5
59         1 1     1 1       2 1                 1   2   1 1     12
60 1   1 1                                 1 1 1             1   7
61           1                 1 1           1         1         5
62       1   1                                       1           3
63   1                                     1   1                 3
64           1           1           1                 1         4
65                     2 1               1                     1 5
66         1         1   1 1         1 2         1               8
67           1   1                   1                       1   4
68     1               1 2     1                   1           1 7
69             1                                     1           2
70             1                       1                         2
71   1           1 1     1   1     2                             7
72   1       1 1       1         1                 1             6
73             1 1       1       1 1     2     1                 8
74                       1         1         1               1   4
75                             1     1   1           1           4
76                                       1           1           2
77 1           2     1             1     1               1     1 8
78     1               1                                   2     4
79       1       1     1         1                         1     5
80 1   1                 1 1               1             1       6
81   1   1 1                                   1 1               5
82     1 1 1                           1   1     1 1 1       1   9
83                         1                             1       2
84   1   1 1           1                       1   1           1 7
85                               1     1 1           1 1 1       6
86 1         1                 1         2   1                 1 7
87                             1   1 1 1               1         5
88                     1       1 1                       1   1   5
89     1                   1                 2 2                 6
90       1     1 1 1       1 1               1         1         8
91 2   1       1           1   1                   2 1 1         10
92             1             1     1       1               1   1 6
93         1 1   1   1       1                           1 1   2 9
94                                                     2         2
95             1                   1       1         1           4
96 1         1       1         1   1       1                     6
97                 1 2               1   1             1       1 7
98         1     2       1             1                         5
99   2       1           1       1               1     1 1       8
loading
Đang tải dữ liệu...