XSKT Bạch thủ TV Cầu XSTV

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
Tổng
00 1   1 1           1                       1         1         6
01                         1                   1           2     4
02   1       1                 1                 1 1             5
03             1                                         1       2
04     1         1     2       1     1       1     2 1   1       11
05   1 1       1 1                                   1 1   1     7
06             1       1 1           1                           4
07 1 1                                     1             1     1 5
08           1                     1             1     1         4
09       1 1   1   2               1   1                         7
10     1     1             1 1             1     1               6
11         1     1               1       1 1                     5
12                     1                         1               2
13                                     1       1                 2
14                           1 2                 1           2   6
15         1 2 1               1       1             1           7
16                         1                 1               1   3
17         1   1     1 1       1       1   2   1   1 1           11
18   1                                                 1       1 3
19   1                     1               1     1               4
20 1   1                                           1 1           4
21                     1 1       1         1   1           1 1   7
22             1 1                             1                 3
23         1         1     1                 1   1               5
24             1                     2       1         1 1 1 2   9
25                                 1   1       1         1       4
26 1 1 1           1     1 1   1 1 1   1                         10
27     1 1     1     1                                 1   1     6
28                     1                         1     1         3
29 1 2               1     1                 1       1   1     1 9
30   1                 1     1   2   1   1           1           8
31                 1 1   1               1 1                   1 6
32 1   1                           1     1       1               5
33                   1   1                         1             3
34 1               1       1         1                           4
35             1             1               1   2               5
36               1                 2           1   1             5
37       1   1               1                       1           4
38     1       1       1 1         1             1     1       1 8
39           2       1                 1   1 2   1       1       9
40           1   1       1           1   1     1             1   7
41                         1   1       1         1           1   5
42       1           1             1       1                     4
43   1           1                       1     1     1           5
44       1             1     1         1                     1   5
45     1                   1   1     1   1             1         6
46   1           2           2 1 1       1   1       1 1         11
47             1                   1                   1 1       4
48         1       1               1               1     1 1     6
49 1   1             1 1 1       1     1             1 1         9
50 1   1     1   1                     1 1   1   1             2 10
51   2     1                 1   2 1 1                           8
52         1     1                                               2
53                       1 1     1                     1         4
54 1               1       1                   1               2 6
55       2                 1   1   1   1           1             7
56               1   1     1   1   1                       1     6
57 1               2                     1 1   1                 6
58               1           1         1         1     1         5
59   1   2   1 1         1   1                     1       1     9
60 1             1             1                     1     1   1 6
61         1               1                       1       1     4
62       1                                   1             1     3
63 1                       1     1 1   1 1           1           7
64         1           1           1   1 1               1 1     7
65                 1 1           1         1   1       1       1 7
66   1                                                           1
67               1   2       1   1                   1           6
68     1           1                     1                       3
69       1                       1             1   1             4
70                     1   1         1                           3
71                     2     1         1       1                 5
72     1                       1         1                   1 1 5
73 1                         1 1               1   1 1   1   1 1 9
74               1                         1                     2
75       1                               1 1             1     1 5
76       1             1 1   1         1                   1   1 7
77           1     1     1           1                 1   1 1   7
78             2               1     1     1 1 1   1       1   1 10
79             1         1           1       2 1 1         1     8
80           1       2         1         1                       5
81 1 1                       1 1   1                         1   6
82   1 1 1       1       1 1                   1     1     1 1   10
83           1       1   1       1                       1       5
84 1   1           1                                             3
85       1 1 1         1           1                             5
86                 1             1   1       1               1   5
87         1                               2 1           1       5
88           1   1                       1       1               4
89 2                                                     1   2   5
90         1                                         1           2
91     2 1 1         1   1   1                     1             8
92             1   1                 1             2 1           6
93           1 1   2   1             2                   1       8
94         2                                             1       3
95       1               1       1                               3
96                               1       1                     1 3
97         1       1                 1                 1         4
98                       1   1                         1       1 4
99   1     1 1                         1   1 1     1     1   1   9

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...