XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
Tổng
00           1     1   1 1           1                       1   6
01       1                                 1                   1 3
02           1       1       1                 1                 4
03   1                         1                                 2
04             1       1         1     2       1     1       1   8
05 1       1     1   1 1       1 1                               7
06 1 1       1                 1       1 1           1           7
07             1   1 1                                     1     4
08                           1                     1             2
09       1               1 1   1   2               1   1         8
10   1                 1     1             1 1             1     6
11               1         1     1               1       1 1     6
12 1 1     1                           1                         4
13     1   1 1                                         1       1 5
14     1     1                               1 2                 5
15                         1 2 1               1       1         6
16                                         1                 1   2
17               1         1   1     1 1       1       1   2   1 10
18             1     1                                           2
19           1       1                     1               1     4
20   2             1   1                                         4
21       1                             1 1       1         1   1 6
22                             1 1                             1 3
23                         1         1     1                 1   4
24                             1                     2       1   4
25                                                 1   1       1 3
26     2   1   1   1 1 1           1     1 1   1 1 1   1         14
27                     1 1     1     1                           4
28               1                     1                         2
29                 1 2               1     1                 1   6
30       1           1                 1     1   2   1   1       8
31         1                       1 1   1               1 1     6
32 1               1   1                           1     1       5
33     1 1                           1   1                       4
34                 1               1       1         1           4
35           1                 1             1               1   4
36   1                           1                 2           1 5
37         1             1   1               1                   4
38   1   1             1       1       1 1         1             7
39               1           2       1                 1   1 2   8
40     1 1 1     1           1   1       1           1   1     1 10
41                                         1   1       1         3
42   1                   1           1             1       1     5
43         2         1           1                       1     1 6
44 1   1 1     1 1       1             1     1         1         9
45                     1                   1   1     1   1       5
46     1       1 1   1           2           2 1 1       1   1   12
47                             1                   1             2
48   2   1   1 1           1       1               1             8
49               1 1   1             1 1 1       1     1         8
50 1     1 1       1   1     1   1                     1 1   1   10
51       1     1     2     1                 1   2 1 1           10
52             1 1         1     1                               4
53             2                         1 1     1               5
54     1           1               1       1                   1 5
55 1             1       2                 1   1   1   1         8
56 1       1                     1   1     1   1   1             7
57                 1               2                     1 1   1 6
58 1     1                       1           1         1         5
59 1                 1   2   1 1         1   1                   8
60             1 1 1             1             1                 5
61 1 1           1         1               1                     5
62                       1                                   1   2
63             1   1                       1     1 1   1 1       7
64       1                 1           1           1   1 1       6
65           1                     1 1           1         1   1 6
66       1 2         1                                           4
67       1                       1   2       1   1               6
68 1                   1           1                     1       4
69                       1                       1             1 3
70         1                           1   1         1           4
71     2                               2     1         1       1 7
72   1                 1                       1         1       4
73   1 1     2     1                         1 1               1 8
74     1         1               1                         1     4
75 1     1   1           1                               1 1     6
76           1           1             1 1   1         1         6
77     1     1               1     1     1           1           6
78                             2               1     1     1 1 1 7
79   1                         1         1           1       2 1 7
80             1             1       2         1         1       6
81                 1 1                       1 1   1             5
82         1   1     1 1 1       1       1 1                   1 9
83                           1       1   1       1               4
84                 1   1           1                             3
85   1     1 1           1 1 1         1           1             8
86 1         2   1                 1             1   1       1   8
87 1   1 1 1               1                               2 1   8
88 1 1                       1   1                       1       5
89               2 2                                             4
90               1         1                                     2
91 1                   2 1 1         1   1   1                   8
92     1       1               1   1                 1           5
93                           1 1   2   1             2           7
94                         2                                     2
95     1       1         1               1       1               5
96 1   1       1                                 1       1       5
97       1   1             1       1                 1           5
98         1                             1   1                   3
99   1               1     1 1                         1   1 1   7
loading
Đang tải dữ liệu...