XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
Tổng
00       1                     1     1   1 1           1         6
01       1                 1                                 1   3
02         1                   1       1       1                 4
03         1           1                         1               3
04             1                 1       1         1     2       6
05   1             1 1       1     1   1 1       1 1             9
06         1         1 1       1                 1       1 1     7
07                               1   1 1                         3
08       2 1 1                                 1                 5
09     2   1               1               1 1   1   2           9
10       1             1                 1     1             1 1 6
11             1 1                 1         1     1             5
12       1         1 1 1     1                           1       6
13                       1   1 1                                 3
14         1   1         1     1                               1 5
15       1                                   1 2 1               5
16 1                                                         1   2
17                                 1         1   1     1 1       5
18                               1     1                         2
19   1                         1       1                     1   4
20 1                   2             1   1                       5
21   1     1               1                             1 1     5
22     1                                         1 1             3
23                                           1         1     1   3
24           1 1                                 1               3
25               1                                               1
26                       2   1   1   1 1 1           1     1 1   10
27           1                           1 1     1     1         5
28   1                             1                     1       3
29           1                       1 2               1     1   6
30             1           1           1                 1     1 5
31   1             2         1                       1 1   1     7
32 2 1   1           1               1   1                       7
33 1         1   1       1 1                           1   1     7
34       1         1                 1               1       1   5
35         1     2             1                 1             1 6
36                     1                           1             2
37               1 1         1             1   1               1 6
38           1         1   1             1       1       1 1     7
39             1 1 1               1           2       1         7
40     1           1     1 1 1     1           1   1       1     9
41                                                           1   1
42     1   1 1   1     1                   1           1         7
43           1               2         1           1             5
44     1     1       1   1 1     1 1       1             1     1 10
45       1                               1                   1   3
46 1                     1       1 1   1           2           2 9
47                 1                             1               2
48   1 1         1     2   1   1 1           1       1           10
49     1 1 1                       1 1   1             1 1 1     9
50       1   1       1     1 1       1   1     1   1             9
51               1 1       1     1     2     1                 1 8
52 1 1                           1 1         1     1             6
53                               2                         1 1   4
54 1   1       1   2     1           1               1       1   9
55       1           1             1       2                 1   6
56               1   1       1                     1   1     1   6
57     1 1 1                         1               2           6
58               1   1     1                       1           1 5
59 1     1 1       2 1                 1   2   1 1         1   1 13
60                               1 1 1             1             4
61 1                 1 1           1         1               1   6
62 1                                       1                     2
63                               1   1                       1   3
64 1           1           1                 1           1       5
65           2 1               1                     1 1         6
66         1   1 1         1 2         1                         7
67 1   1                   1                       1   2       1 7
68           1 2     1                   1           1           6
69   1                                     1                     2
70   1                       1                           1   1   4
71     1 1     1   1     2                               2     1 9
72 1 1       1         1                 1                       5
73   1 1       1       1 1     2     1                         1 9
74             1         1         1               1             4
75                   1     1   1           1                     4
76                             1           1             1 1   1 5
77   2     1             1     1               1     1     1     8
78           1                                   2               3
79     1     1         1                         1         1     5
80             1 1               1             1       2         6
81                                   1 1                       1 3
82                           1   1     1 1 1       1       1 1   8
83               1                             1       1   1     4
84           1                       1   1           1           4
85                     1     1 1           1 1 1         1       7
86 1                 1         2   1                 1           6
87                   1   1 1 1               1                   5
88           1       1 1                       1   1             5
89               1                 2 2                           5
90   1 1 1       1 1               1         1                   7
91   1           1   1                   2 1 1         1   1   1 10
92   1             1     1       1               1   1           6
93 1   1   1       1                           1 1   2   1       9
94                                           2                   2
95   1                   1       1         1               1     5
96 1       1         1   1       1                               5
97       1 2               1   1             1       1           7
98     2       1             1                             1   1 6
99 1           1       1               1     1 1                 6
loading
Đang tải dữ liệu...