XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
Tổng
00   1     1       1                   1           1         1   6
01 1                           1   1     1       1   1       1   7
02                     1   1     1   1     1                   1 6
03   1   1             1                                       1 4
04                       1                       1               2
05         1     1     1 1       1                       1       6
06                     1           1           1               1 4
07   1     1 1     1       1           1                         6
08     1                     1                               2 1 5
09         1               1   1           2       1 1     2   1 10
10               1                           1               1   3
11         1             1 1                                     3
12   2       1       1 1   1       1                         1   8
13   1 1         1       1                     1     1           6
14 1 1         1 1                 1             1             1 7
15               1     1     1       1               1       1   6
16       1               1       1                     1         4
17   1         1                         1 2     2 1             8
18             1     1                 1     1                   4
19               1             1         1         1 1   1       6
20 1                         1             1           1         4
21     1       1                                 1       1     1 5
22                           1     1 1     1     1         1     6
23                         1             1   1     1             4
24             1           1         2       1       1           6
25     1                               1       1     1           4
26   1                     1             1     1                 4
27     2       1             1 1                                 5
28 1           1                                   1 1   1       5
29         1     1       1     1                 1               5
30 1 1   1                       1     1                         5
31       1             1     1 1                         1       5
32     1           1               1     2             2 1   1   9
33           1         1 1   1                 1       1         6
34           1                     1 2             1         1   6
35             1       1       1         1       2             1 7
36   1   1 1             1 2 1     1       1 1     1             11
37     1                             1     2                     4
38     1             1                                           2
39   1   1       1                                   1           4
40 1                           1                           1     3
41         1 2                                                   3
42           1                       1       1             1   1 5
43     1                                     2                   3
44     1   1       1 1               1     1               1     7
45 1         1     1                 1                       1   5
46         1 1     1                 1         1     1 1         7
47     1                       1 1                               3
48         1           1 1         1         1 1   1     1 1     9
49                 1             1 1     1     1           1 1 1 8
50                   1                         1             1   3
51 1         1                   1     1                         4
52               1     1             1 1               1 1       6
53                                   1 1 1                       3
54                       1 1       1           1   1   1   1     7
55                     1                       1 1 1         1   5
56 1     1     1                   1                             4
57   1                                       1       1     1 1 1 6
58       1     2   1 1       1   1 1     1   1                   10
59 1         2   1               1       1 1         1 1     1 1 11
60 1         1                               1   1 1             5
61 1   1       1             1       1   1             1         7
62       1         1 1                     1       1   1         6
63         1   1 2 1 1     1   1 1         1   1                 11
64                                                     1         1
65 1     1 1     1                                               4
66   1           1   1                               1         1 5
67 1                   1   1 1 1       1               1   1     8
68                     1 1             1         1               4
69             1                   1                     1       3
70     1 2     1     1                                   1       6
71                       1   1                 1           1 1   5
72       1                     1   1           1       1 1       6
73                                                       1 1     2
74         1                               1                     2
75       1           1       1                                   3
76   1               1       1     1     1                       5
77                   2       1   1           1           2     1 8
78 1               1                             1               3
79                     1                           1       1     3
80 1               1         1   1       1   1   1               7
81     1 1                       1   1 1       1   1 1           8
82                 1   1       1                 1 1 1           6
83       1                       2 1     1                       5
84                 1 1         1   1 1         1   1 1           8
85         1         1   1                                       3
86       1   1     1                   1     1         1         6
87 1                                                             1
88   2                       1         2 1                       6
89           1                   1               1               3
90     1     1           1       1     1           1     1 1 1   9
91 1             2         1                 2   1       1       8
92     1                               1   1             1       4
93             2         1     2           1         1 1   1   1 10
94           1   1     1 1 1                                     5
95     1   1         1                 1 1               1       6
96   1     1   1   1   1       2           1 1         1       1 11
97       1         2     1 1         1                       1 2 9
98           1           1 1 1   1     1             1     2     9
99         1     1   1     1                   2       1         7
loading
Đang tải dữ liệu...