XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
Tổng
00 1       1                   1           1         1           5
01                     1   1     1       1   1       1           6
02             1   1     1   1     1                   1         6
03             1                                       1         2
04               1                       1                 1     3
05 1     1     1 1       1                       1             1 7
06             1           1           1               1         4
07 1 1     1       1           1                                 5
08                   1                               2 1 1       5
09 1               1   1           2       1 1     2   1         10
10       1                           1               1           3
11 1             1 1                                       1 1   5
12   1       1 1   1       1                         1         1 7
13       1       1                     1     1                   4
14     1 1                 1             1             1   1     6
15       1     1     1       1               1       1           6
16               1       1                     1                 3
17     1                         1 2     2 1                     7
18     1     1                 1     1                           4
19       1             1         1         1 1   1               6
20                   1             1           1                 3
21     1                                 1       1     1         4
22                   1     1 1     1     1         1             6
23                 1             1   1     1                     4
24     1           1         2       1       1           1 1     8
25                             1       1     1               1   4
26                 1             1     1                         3
27     1             1 1                                 1       4
28     1                                   1 1   1               4
29 1     1       1     1                 1               1       6
30                       1     1                           1     3
31             1     1 1                         1             2 6
32         1               1     2             2 1   1           8
33   1         1 1   1                 1       1         1   1   8
34   1                     1 2             1         1         1 7
35     1       1       1         1       2             1     2   9
36 1             1 2 1     1       1 1     1                     9
37                           1     2                         1 1 5
38           1                                           1       2
39       1                                   1             1 1 1 5
40                     1                           1           1 3
41 1 2                                                           3
42   1                       1       1             1   1 1   1   7
43                                   2                   1       3
44 1       1 1               1     1               1     1       7
45   1     1                 1                       1           4
46 1 1     1                 1         1     1 1                 7
47                     1 1                                     1 3
48 1           1 1         1         1 1   1     1 1         1   10
49         1             1 1     1     1           1 1 1         8
50           1                         1             1   1       4
51   1                   1     1                             1 1 5
52       1     1             1 1               1 1               6
53                           1 1 1                               3
54               1 1       1           1   1   1   1       1   2 10
55             1                       1 1 1         1           5
56     1                   1                                 1   3
57                                   1       1     1 1 1         5
58     2   1 1       1   1 1     1   1                       1   10
59   2   1               1       1 1         1 1     1 1       2 12
60   1                               1   1 1                     4
61     1             1       1   1             1                 5
62         1 1                     1       1   1                 5
63 1   1 2 1 1     1   1 1         1   1                         11
64                                             1           1     2
65 1     1                                               2 1     5
66       1   1                               1         1   1 1   6
67             1   1 1 1       1               1   1             7
68             1 1             1         1               1 2     7
69     1                   1                     1               3
70     1     1                                   1               3
71               1   1                 1           1 1     1   1 7
72                     1   1           1       1 1       1       6
73                                               1 1       1     3
74 1                               1                       1     3
75           1       1                                           2
76           1       1     1     1                               4
77           2       1   1           1           2     1         8
78         1                             1               1       3
79             1                           1       1     1       4
80         1         1   1       1   1   1                 1 1   8
81                       1   1 1       1   1 1                   6
82         1   1       1                 1 1 1                   6
83                       2 1     1                           1   5
84         1 1         1   1 1         1   1 1           1       9
85 1         1   1                                               3
86   1     1                   1     1         1                 5
87                                                               0
88                   1         2 1                       1       5
89   1                   1               1                   1   4
90   1           1       1     1           1     1 1 1       1 1 10
91       2         1                 2   1       1           1   8
92                             1   1             1             1 4
93     2         1     2           1         1 1   1   1       1 11
94   1   1     1 1 1                                             5
95 1         1                 1 1               1               5
96 1   1   1   1       2           1 1         1       1         10
97         2     1 1         1                       1 2         8
98   1           1 1 1   1     1             1     2       1     10
99 1     1   1     1                   2       1           1     8
loading
Đang tải dữ liệu...