XSKT Bạch thủ TV Cầu XSTV

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
Tổng
00   1                       1         1             1   1       5
01         1                   1           2         1 1   1     7
02             1                 1 1                     1 1     5
03                                       1                   1 1 3
04     2       1     1       1     2 1   1       1           1   11
05                                   1 1   1                 1   4
06     1 1           1                               1   1       5
07                         1             1     1 1               4
08                 1             1     1                         3
09 2               1   1                                         4
10         1 1             1     1                               4
11               1       1 1                               1     4
12     1                         1                     1       2 5
13                     1       1                           1     3
14           1 2                 1           2                   6
15             1       1             1                   1       4
16         1                 1               1                   3
17   1 1       1       1   2   1   1 1                     1     10
18                                     1       1   1             3
19         1               1     1                               3
20                                 1 1                   1     1 4
21     1 1       1         1   1           1 1     1             8
22                             1                     1 1   1     4
23   1     1                 1   1               1           1   6
24                   2       1         1 1 1 2     1 1           10
25                 1   1       1         1       1               5
26 1     1 1   1 1 1   1                               1         8
27   1                                 1   1     1 1     1       6
28     1                         1     1           1   2         6
29   1     1                 1       1   1     1 1       1     1 9
30     1     1   2   1   1           1             1             8
31 1 1   1               1 1                   1             1   7
32                 1     1       1                       2     1 6
33   1   1                         1                     2       5
34 1       1         1                                       1   4
35           1               1   2                   1           5
36                 2           1   1                         1   5
37           1                       1                           2
38     1 1         1             1     1       1     1         1 8
39   1                 1   1 2   1       1                     1 8
40       1           1   1     1             1       1           6
41         1   1       1         1           1               1   6
42   1             1       1                                   2 5
43                       1     1     1                         1 4
44     1     1         1                     1     2             6
45         1   1     1   1             1                       1 6
46           2 1 1       1   1       1 1                         8
47                 1                   1 1                 1     4
48 1               1               1     1 1                     5
49   1 1 1       1     1             1 1             1       1   9
50                     1 1   1   1             2                 6
51           1   2 1 1                           1               6
52                                                     2         2
53       1 1     1                     1             1   1       6
54 1       1                   1               2 1           1   7
55         1   1   1   1           1               1         1   7
56   1     1   1   1                       1         1           6
57 2                     1 1   1                 1   1     1     8
58           1         1         1     1               1         5
59       1   1                     1       1               2   1 7
60             1                     1     1   1                 4
61         1                       1       1                     3
62                           1             1                 1   3
63         1     1 1   1 1           1             1             7
64     1           1   1 1               1 1     1     1       1 9
65 1 1           1         1   1       1       1                 7
66                                                         1     1
67   2       1   1                   1             1             6
68 1                     1                                   1   3
69               1             1   1               1       1     5
70     1   1         1                           1       1       5
71     2     1         1       1                   1 1       1   8
72             1         1                   1 1 1               5
73           1 1               1   1 1   1   1 1           1     9
74                         1                                     1
75                       1 1             1     1                 4
76     1 1   1         1                   1   1       1       1 8
77 1     1           1                 1   1 1     1   1         8
78             1     1     1 1 1   1       1   1   1             9
79       1           1       2 1 1         1     1       1       9
80   2         1         1                                 1     5
81           1 1   1                         1       1           5
82       1 1                   1     1     1 1                   6
83   1   1       1                       1         1     1   1   7
84 1                                               1             2
85     1           1                             1 1             4
86 1             1   1       1               1         1       1 7
87                         2 1           1           1 2         7
88                       1       1               1       1     1 5
89                                       1   2                   3
90                                   1           1   1           3
91   1   1   1                     1                             4
92 1                 1             2 1                           5
93 2   1             2                   1       1     1         8
94                                       1           1     2     4
95       1       1                                         1     3
96               1       1                     1     1 1 1 1 2   9
97 1                 1                 1               1         4
98       1   1                         1       1 1       1       6
99                     1   1 1     1     1   1               1 1 8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...