XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
Tổng
00         1             1                               1       3
01                                     1 1                 1     3
02                 1 1 1         1       1                   1   6
03                 1       1     1                               3
04               1                 1           1     1       1   5
05   1                       1                         1         3
06                                                       1 1     2
07             1             1               1                   3
08     1               1   1                 1               1   5
09                                           1             1   1 3
10 1         2                                   1         1 1   6
11       1     1       1 1               1               1       6
12         2                                   1 1               4
13 1 1       1   1                     1   1         2 1 2       11
14     2     1       1                   1           1           6
15 1                     1     1             1       1           5
16                         1               1         1           3
17         2 1         1     1                 1             1 1 8
18           2   1       1   1         1   3                   1 10
19 1 1                       1   1       1       1               6
20             1 3   1         1     1                       1   8
21                               1       1     1 1     1         5
22       1                           2             1     1 1   1 7
23             2       1       1                       1         5
24     1                   1                                     2
25   1   1                 1           1     1     1             6
26     1       1                                                 2
27         1       1     1             1 1                       5
28                   1       1                   1               3
29               1                 1         1     1   1         5
30 1                               1                         1   3
31             1 1               1 1 1     1       1             7
32               1   1     1                 1   1               5
33                   1       1       1           2     1         6
34                                 2             1 1           1 5
35     2                     1         1             1 1       1 7
36       1     1       1     1                       1           5
37     2     1                                                   3
38         1             1                 1 1     1             5
39                   1         1               3         1     2 8
40       1             1               1   1   2         1       7
41 1 1 2               1   2   2   1         1   1         1     13
42     1       1                       2       1           1     6
43 1   1       1     1     1     2   1                         1 9
44 2         1   1   1                   1                       6
45   1                               1   1         1           1 5
46   1                     1       1       1           1         5
47 1 1   1         1         1               1 1   2     2 1 1   13
48             1     1 1         1 1   1                         6
49 1     1 1 1                               1   1   1   1       8
50                 1   1 1 1   1 1   1                         1 8
51 1     1   1                 1         1       1               6
52       1             2                   1                     4
53                 1         1       1     1                     4
54           1 1       1         2             1                 6
55               1 1         1 1 1           1             1     7
56     1   1           1             1                   1   1   6
57                             1     1                           2
58       1     1 1                   1       1         1         6
59                 1       1         1   1     1   1           1 7
60             1           1   2 1     1     2 1                 9
61   1           1                     1                 1       4
62   1 1   1             2       1 1     2                     1 10
63 1       1                                     1   1     1     5
64   1   2           1                             1             5
65   1       1     2       1   1   1         1     1 1       1   11
66       1                                           1           2
67         1   1             1                                 1 4
68                       1         1             1               3
69   1       1   1                                   1     2     6
70           1     1 1         1 1         1 1           1       8
71 1 1           1 1     1 1 1   1                     1       1 10
72     2             1             1     1                 1 1   7
73                         1       1 1         2                 5
74                 1       1                       1 1           4
75   1       1                 1   1                     1     1 6
76                                         1       1     1       3
77     1     1                 1                 1   1       1   6
78                   2                             1 1   1 1     6
79           1 1   1   1     1             1                     6
80   1   1     1                       1         1     1 1 1     8
81 1             1   1   1   1         1                   1     7
82       1           1           1         1       1   1     1   7
83                       1               1 1           1   1     5
84                       1         1   1               1         4
85                 1   1     1       1         1 1               6
86                                                     1         1
87             1       1 1                 1   1                 5
88         1                                       1         1   3
89 1       2     1       1             1 1 1           1     1 1 11
90                     1       1     1               1           4
91 1     1 1                       1                 1 1         6
92   1     1     1   1                 1                     1   6
93 1               1     1             1                         4
94                             1             1         1         3
95                       1           1             1       1     4
96   1   1                         1     1                       4
97       1         1       1                                   1 4
98                               1   1   1       1           1   5
99         1       1         1                               1   4
loading
Đang tải dữ liệu...