XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
Tổng
00     1   2                       1                 1       1   6
01   1                   1   1 1               1                 5
02       1             1   1                     1           1   5
03             2     1 1       1   1 1     1               1     9
04   1                   1                                 2   1 5
05       2                                 1         1           4
06                                                         1     1
07     1   1       1                   1 1         1           1 7
08             2   1       1 1     1 1   2     1       1         11
09   1                     1   1 1   3               1     1 1 1 11
10     1         1                 1     1         1             5
11 1             1     1             2 1       1   1     1 1 1 1 12
12                                     1 1         1             3
13 1   1   1             1                                       4
14 1           1 1               1   1       1             1     7
15                     1                 1             1   1     4
16         1   1   1     1                                     1 5
17   1     2 1       1 1                               2         8
18     1 1                                                       2
19       1                 1                 1     1 1   1       6
20 1 2   1                             1     1                   6
21             1                               1         1       3
22 1           1   1         1                 1                 5
23             1 1   1   1         1             1         1   1 8
24             1                           1                     2
25       1   1         1       1           1             1       6
26 1                                                   1 1   1 1 5
27   1     1                 2 1             1                   6
28 1             1     1       1                 1   1           6
29     1         1     1 2                       1       1       7
30                       1             1           1         1   4
31                                 1             1     1 1       4
32     1     1                   1 1       1     2 1   1         9
33                 1     1   1       2   1                 2     8
34                                             1               1 2
35   1 1   1                   1               1         1       6
36     1               1         1       1                       4
37                     1                             1           2
38     1     1         1   1 1               1           1       7
39           1             1   1                                 3
40           1   1       1     1 1   1                       1   7
41   1   1       1 1     1     1       1             1           8
42           1       1             1               1 1   1       6
43   1 1             2       1   1     1   1                     8
44                   1   1                     2   1 1         1 7
45     1   1 1             1                     1               5
46                 1       1       1     1             2         6
47   1                     1 1             1       1           1 6
48                                         1             1       2
49                               1       1           1           3
50               1   1 1   1     1     1 1                       7
51     1                       1           1                   1 4
52     1     1                 1 1                               4
53 1                                       1         1 1 1 1   1 7
54           1                   1 1                 1 1   1     6
55       1       1 1 1   1   1                                 1 7
56           1     1       1               2   1               1 7
57         1                           1         1               3
58 1       1       1       1   1   1 1                           7
59 1     1   1   1 1     1       1     1 1 1                     10
60                                                 1   1         2
61   1   1                         2         1 1     1       1   8
62             1         1                       1 1             4
63                             1                                 1
64     1                         1         1         1   1       5
65             1 1 1                 1 1                     1   6
66 1     1                         1                   1         4
67               1                   1           2               4
68       1       1   1     1       1       1                 1 1 8
69 1                   2                         1   1         1 6
70 1 1         1                   1     1   1   1         1     8
71     1   1       1       1       1                   1 1       7
72                           1               1                   2
73           1           1             1   1     1 1             6
74 1 1     1   1 1               1   1                           7
75                 1                             1               2
76   1               1                 2       1         1       6
77                                           1     1   1   1 1   5
78     1 1     1             1           1                       5
79         1               1   1       1     1                   5
80             1     1   1           1                           4
81 1     1                   1     1           2   1         2   9
82   1       1               1   1                               4
83             1   1         1 1 1       1       1   1     1     9
84 1         1   1     2         1                 1     1   1   9
85 1                       1                       1     1   1   5
86       1             1         1           1         1   1     6
87 1                             1                               2
88         1       2   1                   1           1         6
89   1       1               1 1             2         1         7
90                           1 1     1                   1     1 5
91   1           1         1                   1             1   5
92     1 1       1                   1       1 1           1 1   8
93             1         1                                   1 1 4
94                         1             1   1                   3
95       1 1         2       1           1                       6
96           1       1                       1       1           4
97                                         1 2 1                 4
98         1       1 1                 1 1           1           6
99           1       2                 2       1 1 1             8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...