XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
Tổng
00                     1             1 1 1               1   2   7
01   1 1                 1           1                 1         5
02     1                   1                 1 1           1     5
03                                         1   1                 2
04           1     1       1               1           1         5
05                   1               1             2       2     6
06                     1 1           2   1                       5
07         1                                             1   1   3
08         1               1                 1                   3
09         1             1   1     1                   1         5
10             1         1 1     1   1     1       1     1       8
11     1               1                 1           1           4
12           1 1               1     1                           4
13   1   1         2 1 2           1   1             1   1   1   12
14     1           1           1 1                   1           5
15         1       1           1           1 1   1               6
16       1         1                     1 1       1         1   6
17           1             1 1     1     1 1   1 2 1   1     2 1 14
18   1   3                   1 1       1       1 1       1 1     11
19     1       1                         1   1             1     5
20 1                       1             2           1 2   1     8
21     1     1 1     1               1       1   1               7
22 2             1     1 1   1       1           1   1           9
23                   1               1                           2
24                             1       1       1   1             4
25   1     1     1             1             1 1           1   1 8
26                                   1       1       1           3
27   1 1                                         1     1     1   5
28             1                 1                   1           3
29         1     1   1                             1     1       5
30                         1   1                                 2
31 1     1       1                 1                             4
32         1   1                 1         1             1     1 6
33 1           2     1           1     2       1   1             9
34             1 1           1                                   3
35   1             1 1       1             1 1   1     1 1   1   10
36                 1                                     1       2
37                                                               0
38       1 1     1                                       1     1 5
39           3         1     2         1       1               1 9
40   1   1   2         1                                       1 6
41         1   1         1                       1     1   1     6
42   2       1           1     1                               1 6
43 1                         1             1           1 1       5
44     1                                 1 1       1             4
45 1   1         1           1     1   1   1 1           1   1 1 11
46       1           1           1           1                   4
47         1 1   2     2 1 1             1 1 1 1       1         13
48   1                                                           1
49         1   1   1   1       1   1                             6
50 1                         1         1     1 1                 5
51     1       1                           1   1         1       5
52       1                     1         1 1             1     1 6
53 1     1                     1                     1           4
54           1                     1                           1 3
55         1             1         1 1     1               1     6
56 1                   1   1                   1   1           1 6
57 1                                 1 1       1   1         1   6
58 1       1         1                           1   1       1   6
59 1   1     1   1           1       1               1     1   1 9
60   1     2 1                 1       2 1                       8
61   1                 1             1                 1   1     5
62     2                     1                                   3
63             1   1     1         2   1       1                 7
64               1                 1             2       1       5
65         1     1 1       1                                     4
66                 1             1             1     1     1     5
67                           1   1     1                         3
68             1                                 1 1       1     4
69                 1     2         1             1   1           6
70       1 1           1               1             1 1         6
71                   1       1                           1   1   4
72     1                 1 1                                     3
73 1         2                 1   2           1   1           1 9
74               1 1             2           1       1 1     1   8
75                     1     1             1                     3
76       1       1     1         1                     1         5
77             1   1       1             2         1             6
78               1 1   1 1         1   1 1       2       1 1     11
79       1                                                   1   2
80   1         1     1 1 1                                       5
81   1                   1         1 2       1       1     1     8
82       1       1   1     1       1                   1       1 7
83     1 1           1   1     1     1 1     2                   9
84   1               1                     1   1 1 1 1         1 8
85 1         1 1                 1 1                 1           6
86                   1                   1       1         1     4
87       1   1                 1                     1           4
88               1         1                   1   1         1   5
89   1 1 1           1     1 1   1           1         1       1 10
90 1               1                                             2
91                 1 1           1       1             1         5
92   1                     1   1       1                 1 1     6
93   1                         1 2         1                     5
94         1         1                             1             3
95 1             1       1       2           1     1       1 1   9
96     1                                                       1 2
97                           1                                   1
98 1   1       1           1                                 1   5
99                         1   1         1                     1 4
loading
Đang tải dữ liệu...