XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
Tổng
00                           1             1                     2
01                                                       1 1     2
02 1                                 1 1 1         1       1     6
03     1                             1       1     1             4
04 2   1         1                 1                 1           6
05   1                 1                       1                 3
06                                                               0
07                               1             1               1 3
08               1       1               1   1                 1 5
09           1                                                 1 2
10     1   1         1         2                                 5
11                         1     1       1 1               1     5
12       1         1         2                                   4
13         1     1   1 1       1   1                     1   1   8
14                 1     2     1       1                   1     6
15                   1                     1     1             1 4
16               1                           1               1   3
17                 2         2 1         1     1                 7
18         1 1                 2   1       1   1         1   3   11
19   1               1 1                       1   1       1     6
20 1 1                           1 3   1         1     1         9
21           1                                     1       1     3
22               1         1                           2         4
23             1                 2       1       1               5
24     1           1     1                   1                   4
25                     1   1                 1           1     1 5
26           1     1     1       1                               4
27             1             1       1     1             1 1     6
28   1 1                               1       1                 4
29       1 1   2                   1                 1         1 7
30                   1                               1           2
31 1         1                   1 1               1 1 1     1   8
32             1   3               1   1     1                 1 8
33     1 1     1                       1       1       1         6
34                                                   2           2
35               1       2                     1         1       5
36       1                 1     1       1     1                 5
37   1       1 2 1       2     1                                 8
38   1     1 1               1             1                 1 1 7
39 1                                   1         1               3
40 1 1       1             1             1               1   1   7
41                   1 1 2               1   2   2   1         1 11
42 1 1     1             1       1                       2       7
43   1             1 1   1       1     1     1     2   1         10
44                   2         1   1   1                   1     6
45 1   1               1                               1   1     5
46           1         1                     1       1       1   5
47   1 1         1   1 1   1         1         1               1 9
48         1                     1     1 1         1 1   1       7
49       1           1     1 1 1                               1 6
50 2 1       1     1                 1   1 1 1   1 1   1         12
51       1           1     1   1                 1         1     6
52           1             1             2                   1   5
53                                   1         1       1     1   4
54     1                       1 1       1         2             6
55             3 1                 1 1         1 1 1           1 10
56     1 3               1   1           1             1         8
57             1                                 1     1         3
58       1     1           1     1 1                   1       1 7
59   1                               1       1         1   1     5
60         1     1               1           1   2 1     1     2 10
61     1               1           1                     1       4
62                     1 1   1             2       1 1     2     9
63                   1       1                                   2
64 1   1               1   2           1                         6
65 1       1 1         1       1     2       1   1   1         1 11
66     1           1       1                                     3
67   1 1   1                 1   1             1                 6
68   1                                     1         1           3
69   1   1             1       1   1                             5
70 1               1           1     1 1         1 1         1 1 9
71     1     1       1 1           1 1     1 1 1   1             10
72                       2             1             1     1     5
73               3 1                         1       1 1         7
74                                   1       1                   2
75         1           1       1                 1   1           5
76         1   1 1                                           1   4
77 1   1       1         1     1                 1               6
78               1                     2                         3
79         3   2               1 1   1   1     1             1   11
80               1     1   1     1                       1       5
81                 1 1             1   1   1   1         1       7
82       1 1 1             1           1           1         1   7
83   1             1                       1               1 1   5
84       1   1                             1         1   1       5
85             1                     1   1     1       1         5
86       1                                                       1
87         1                     1       1 1                 1   5
88 1                         1                                   2
89 1                 1       2     1       1             1 1 1   9
90   1                                   1       1     1         4
91           1   1   1     1 1                       1           6
92           1         1     1     1   1                 1       6
93   1       1     1 1               1     1             1       7
94       1                                       1             1 3
95     2 2                                 1           1         6
96 1     1             1   1                         1     1     6
97         1     1 1       1         1       1                   6
98                                                 1   1   1     3
99                           1       1         1                 3
loading
Đang tải dữ liệu...