XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
Tổng
00   1 1 1               1   2                       1           7
01   1                 1                   1   1 1               5
02           1 1           1             1   1                   5
03         1   1                 2     1 1       1   1 1     1   10
04         1           1                   1                     3
05   1             2       2                                 1   6
06   2   1                                                       3
07                       1   1       1                   1 1     5
08           1                   2   1       1 1     1 1   2     10
09 1                   1                     1   1 1   3         8
10   1     1       1     1         1                 1     1     7
11       1           1             1     1             2 1       7
12   1                                                   1 1     3
13 1   1             1   1   1             1                     6
14                   1           1 1               1   1       1 6
15         1 1   1                       1                 1     5
16       1 1       1         1   1   1     1                     7
17 1     1 1   1 2 1   1     2 1       1 1                       13
18     1       1 1       1 1                                     5
19       1   1             1                 1                 1 5
20       2           1 2   1                             1     1 8
21   1       1   1               1                               4
22   1           1   1           1   1         1                 6
23   1                           1 1   1   1         1           6
24     1       1   1             1                           1   5
25           1 1           1   1         1       1           1   7
26   1       1       1                                           3
27               1     1     1                 2 1             1 7
28                   1             1     1       1               4
29                 1     1         1     1 2                     6
30                                         1             1       2
31 1                                                 1           2
32         1             1     1                   1 1       1   6
33     2       1   1                 1     1   1       2   1     10
34                                                               0
35         1 1   1     1 1   1                   1               7
36                       1               1         1       1     4
37                                       1                       1
38                       1     1         1   1 1               1 6
39     1       1               1             1   1               5
40                             1   1       1     1 1   1         6
41               1     1   1       1 1     1     1       1       8
42                             1       1             1           3
43         1           1 1             2       1   1     1   1   9
44       1 1       1                   1   1                     5
45 1   1   1 1           1   1 1             1                   8
46           1                       1       1       1     1     5
47       1 1 1 1       1                     1 1             1   8
48                                                           1   1
49 1                                               1       1     3
50     1     1 1                   1   1 1   1     1     1 1     10
51         1   1         1                       1           1   5
52       1 1             1     1                 1 1             6
53                   1                                       1   2
54 1                           1                   1 1           4
55 1 1     1               1       1 1 1   1   1                 9
56             1   1           1     1       1               2   7
57   1 1       1   1         1                           1       6
58               1   1       1       1       1   1   1 1         8
59   1               1     1   1   1 1     1       1     1 1 1   11
60     2 1                                                       3
61   1                 1   1                         2         1 6
62                               1         1                     2
63 2   1       1                                 1               5
64 1             2       1                         1         1   6
65                               1 1 1                 1 1       5
66             1     1     1                         1           4
67     1                           1                   1         3
68               1 1       1       1   1     1       1       1   8
69 1             1   1                   2                       5
70     1             1 1         1                   1     1   1 7
71                       1   1       1       1       1           5
72                                             1               1 2
73 2           1   1           1           1             1   1   8
74           1       1 1     1   1 1               1   1         8
75         1                         1                           2
76                     1               1                 2       4
77       2         1                                           1 4
78 1   1 1       2       1 1     1             1           1     10
79                           1               1   1       1     1 5
80                               1     1   1           1         4
81 1 2       1       1     1                   1     1           8
82 1                   1       1               1   1             5
83   1 1     2                   1   1         1 1 1       1     10
84         1   1 1 1 1         1   1     2         1             10
85 1                 1                       1                   3
86       1       1         1             1         1           1 6
87                   1                             1             2
88             1   1         1       2   1                   1   7
89           1         1       1               1 1             2 7
90                                             1 1     1         3
91       1             1           1         1                   4
92     1                 1 1       1                   1       1 6
93         1                     1         1                     3
94                 1                         1             1   1 4
95           1     1       1 1         2       1           1     8
96                             1       1                       1 3
97                                                           1 2 3
98                           1       1 1                 1 1     5
99       1                     1       2                 2       6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...