XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
Tổng
00       1                               1             1 1 1     5
01                     1 1                 1           1         4
02 1 1 1         1       1                   1                 1 7
03 1       1     1                                           1   4
04                 1           1     1       1               1   5
05           1                         1               1         3
06                                       1 1           2   1     5
07           1               1                                   2
08     1   1                 1               1                 1 5
09                           1             1   1     1           4
10                               1         1 1     1   1     1   6
11     1 1               1               1                 1     5
12                             1 1               1     1         4
13                     1   1         2 1 2           1   1       9
14   1                   1           1           1 1             5
15       1     1             1       1           1           1 1 7
16         1               1         1                     1 1   5
17     1     1                 1             1 1     1     1 1   8
18       1   1         1   3                   1 1       1       9
19           1   1       1       1                         1   1 6
20   1         1     1                       1             2     6
21               1       1     1 1     1               1       1 7
22                   2             1     1 1   1       1         7
23     1       1                       1               1         4
24         1                                     1       1       3
25         1           1     1     1             1             1 6
26                                                     1       1 2
27 1     1             1 1                                       4
28   1       1                   1                 1             4
29                 1         1     1   1                         4
30                 1                         1   1               3
31               1 1 1     1       1                 1           6
32   1     1                 1   1                 1         1   6
33   1       1       1           2     1           1     2       9
34                 2             1 1           1                 5
35           1         1             1 1       1             1 1 7
36     1     1                       1                           3
37                                                               0
38       1                 1 1     1                             4
39   1         1               3         1     2         1       9
40     1               1   1   2         1                       6
41     1   2   2   1         1   1         1                     9
42                     2       1           1     1               5
43   1     1     2   1                         1             1   7
44   1                   1                                 1 1   4
45                   1   1         1           1     1   1   1 1 8
46         1       1       1           1           1           1 6
47 1         1               1 1   2     2 1 1             1 1 1 13
48   1 1         1 1   1                                         5
49                           1   1   1   1       1   1           6
50 1   1 1 1   1 1   1                         1         1     1 10
51             1         1       1                           1   4
52     2                   1                     1         1 1   6
53 1         1       1     1                     1               5
54     1         2             1                     1           5
55 1         1 1 1           1             1         1 1     1   9
56     1             1                   1   1                   4
57             1     1                                 1 1       4
58                   1       1         1                         3
59 1       1         1   1     1   1           1       1         8
60         1   2 1     1     2 1                 1       2 1     12
61                     1                 1             1         3
62       2       1 1     2                     1                 7
63                               1   1     1         2   1       6
64   1                             1                 1           3
65 2       1   1   1         1     1 1       1                   9
66                                   1             1             2
67           1                                 1   1     1       4
68       1         1             1                               3
69                                   1     2         1           4
70 1 1         1 1         1 1           1               1       8
71 1     1 1 1   1                     1       1                 7
72   1             1     1                 1 1                   5
73         1       1 1         2                 1   2           8
74 1       1                       1 1             2           1 7
75             1   1                     1     1             1   5
76                         1       1     1         1             4
77             1                 1   1       1             2     6
78   2                             1 1   1 1         1   1 1     9
79 1   1     1             1                                     4
80                     1         1     1 1 1                     5
81   1   1   1         1                   1         1 2       1 9
82   1           1         1       1   1     1       1           7
83       1               1 1           1   1     1     1 1     2 10
84       1         1   1               1                     1   5
85 1   1     1       1         1 1                 1 1           8
86                                     1                   1     2
87     1 1                 1   1                 1               5
88                                 1         1                   2
89       1             1 1 1           1     1 1   1           1 9
90     1       1     1               1                           4
91                 1                 1 1           1       1     5
92   1                 1                     1   1       1       5
93 1     1             1                         1 2         1   7
94             1             1         1                         3
95       1           1             1       1       2           1 7
96                 1     1                                       2
97 1       1                                   1                 3
98               1   1   1       1           1                   5
99 1         1                               1   1         1     5
loading
Đang tải dữ liệu...