XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
Tổng
00         1                           1             1           3
01                                                               0
02   1       1                                 1 1 1         1   6
03   1 1         1                             1       1     1   6
04           2   1         1                 1                 1 6
05     1       1                 1                       1       4
06     1                                                         1
07                                         1             1       2
08       2                 1       1               1   1         6
09   1                 1                                         2
10       2       1   1         1         2                       7
11                                   1     1       1 1           4
12                 1         1         2                         4
13                   1     1   1 1       1   1                   6
14       1 1                 1     2     1       1               7
15       1 1                   1                     1     1     5
16                         1                           1         2
17 1       1                 2         2 1         1     1       9
18   1 2             1 1                 2   1       1   1       10
19             1               1 1                       1   1   5
20       1   1 1                           1 3   1         1     9
21   1                 1                                     1   3
22                         1         1                           2
23                       1                 2       1       1     5
24 1             1           1     1                   1         5
25                               1   1                 1         3
26         1           1     1     1       1                     5
27                       1             1       1     1           4
28             1 1                               1       1       4
29 1   1           1 1   2                   1                 1 8
30   1 1 1                     1                               1 5
31       1   1         1                   1 1               1 1 7
32                       1   3               1   1     1         7
33 1             1 1     1                       1       1       6
34                                                             2 2
35                         1       2                     1       4
36       1         1                 1     1       1     1       6
37       1     1       1 2 1       2     1                       9
38 1       1   1     1 1               1             1           7
39           1                                   1         1     3
40     2     1 1       1             1             1             7
41 1     1                     1 1 2               1   2   2   1 12
42   2 1     1 1     1             1       1                     8
43             1             1 1   1       1     1     1     2   9
44   1                         2         1   1   1               6
45           1   1               1                               3
46 1                   1         1                     1       1 5
47   1 1       1 1         1   1 1   1         1         1       10
48   1               1                     1     1 1         1 1 7
49 1               1           1     1 1 1                       6
50           2 1       1     1                 1   1 1 1   1 1   11
51 1   1           1           1     1   1                 1     7
52                     1             1             2             4
53       2 1                                   1         1       5
54 1             1                       1 1       1         2   7
55                       3 1                 1 1         1 1 1   9
56               1 3               1   1           1             7
57                       1                                 1     2
58                 1     1           1     1 1                   5
59         1   1                               1       1         4
60                   1     1               1           1   2 1   7
61   1     1     1               1           1                   5
62                               1 1   1             2       1 1 7
63 2 1     1                   1       1                         6
64         1 1   1               1   2           1               7
65           1       1 1         1       1     2       1   1   1 10
66         1     1           1       1                           4
67             1 1   1                 1   1             1       6
68       1 2   1                                     1         1 6
69 1           1   1             1       1   1                   6
70     1     1               1           1     1 1         1 1   8
71   1           1     1       1 1           1 1     1 1 1   1   11
72       1                         2             1             1 5
73                         3 1                         1       1 6
74 1   1 2                                     1       1         6
75                   1           1       1                 1   1 5
76   1               1   1 1                                     4
77           1   1       1         1     1                 1     6
78 1                       1                     2               4
79         1         3   2               1 1   1   1     1       11
80                         1     1   1     1                     4
81         1                 1 1             1   1   1   1       7
82     1           1 1 1             1           1           1   7
83             1             1                       1           3
84 1       1       1   1                             1         1 6
85                       1                     1   1     1       4
86                 1                                             1
87                   1                     1       1 1           4
88           1                         1                         2
89 1         1                 1       2     1       1           7
90         1   1                                   1       1     4
91   1 1               1   1   1     1 1                       1 8
92                     1         1     1     1   1               5
93     1       1       1     1 1               1     1           7
94   1             1                                       1     3
95 1 1           2 2                                 1           7
96           1     1             1   1                         1 5
97     1             1     1 1       1         1       1         7
98                                                           1   1
99                                     1       1         1       3
loading
Đang tải dữ liệu...