XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
Tổng
00             1                 1       1       1 1   1       1 7
01   1   1 1               1                 1               1   6
02 1   1                     1           1       1 1         1   7
03 1       1   1 1     1               1                       1 7
04   1                                 2   1 1       1           6
05                     1         1           1       1   1       5
06                                     1                     1   2
07                 1 1         1           1       1             5
08     1 1     1 1   2     1       1                             8
09     1   1 1   3               1     1 1 1 1         2 1   1 1 16
10             1     1         1               1           1     5
11 1             2 1       1   1     1 1 1 1 1     1             12
12                 1 1         1                 1 1   1         6
13   1                                           1   1   1       4
14           1   1       1             1                   1     5
15 1                 1             1   1                         4
16   1                                     1               2   2 6
17 1                               2                             3
18                                               1               1
19     1                 1     1 1   1         1               1 7
20                 1     1                                       2
21                         1         1                     1     3
22       1                 1                             1     1 4
23   1         1             1         1   1   1         1     1 8
24                     1                               1         2
25 1       1           1             1                           4
26                                 1 1   1 1     1               5
27       2 1             1                           1 1         6
28 1       1                 1   1             2                 6
29 1 2                       1       1           1               6
30   1             1           1         1   1 1             1   7
31             1             1     1 1                 1     1   6
32           1 1       1     2 1   1         1 1                 9
33   1   1       2   1                 2       1   1       1     10
34                         1               1 1               1   4
35         1               1         1                     1     4
36 1         1       1                             1             4
37 1                             1           1                   3
38 1   1 1               1           1                           5
39     1   1                                       1             3
40   1     1 1   1                       1       1         1     7
41   1     1       1             1                             1 5
42             1               1 1   1                   1       5
43       1   1     1   1                           1       1     6
44   1                     2   1 1         1         1           7
45     1                     1                 1             1   4
46     1       1     1             2                     2 1     8
47     1 1             1       1           1                   1 6
48                     1             1                 1     1   4
49           1       1           1               3     2         8
50 1   1     1     1 1                                           5
51         1           1                   1                 1 1 5
52         1 1                                     1             3
53                     1         1 1 1 1   1   1           1     8
54           1 1                 1 1   1                   1     6
55   1   1                                 1                   1 4
56     1               2   1               1 1                   6
57                 1         1               1     1             4
58     1   1   1 1                             1                 5
59   1       1     1 1 1                             1           6
60                             1   1             1 1             4
61             2         1 1     1       1           2           8
62   1                       1 1                 1               4
63         1                                                   1 2
64           1         1         1   1               2       1   7
65               1 1                     1       2       1       6
66             1                   1                             2
67               1           2                           1       4
68     1       1       1                 1 1                     5
69 2                         1   1         1 1 1           2   1 10
70             1     1   1   1         1     1       1   1       8
71     1       1                   1 1         1         1   1 1 8
72       1               1                   1           1 1   1 6
73   1             1   1     1 1                   1     1       7
74           1   1                           1         1         4
75                           1                       1     1     3
76                 2       1         1               1 2         7
77                       1     1   1   1 1                       5
78       1           1                       1 1     1       1   6
79     1   1       1     1                     1         1       6
80   1           1                             1     1         1 5
81       1     1           2   1         2             2         9
82       1   1                                         1     1   4
83       1 1 1       1       1   1     1                 1       8
84 2         1                 1     1   1         1             7
85     1                       1     1   1           1   2       7
86 1         1           1         1   1                         5
87           1                                               1   2
88 1                   1           1                   1         4
89       1 1             2         1                             5
90       1 1     1                   1     1     1             1 7
91     1                   1             1                       3
92               1       1 1           1 1   1       2 1         9
93   1                                   1 1   1   2             6
94     1             1   1                       1               4
95       1           1                           1               3
96                       1       1                 1             3
97                     1 2 1                                 1   5
98                 1 1           1           1               1   5
99                 2       1 1 1               1   1       2 1   10

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...