XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
Tổng
00     1             1 1 1               1   2                   7
01       1           1                 1                   1   1 5
02         1                 1 1           1             1   1   6
03                         1   1                 2     1 1       6
04 1       1               1           1                   1     5
05   1               1             2       2                     6
06     1 1           2   1                                       5
07                                       1   1       1           3
08         1                 1                   2   1       1 1 7
09       1   1     1                   1                     1   5
10       1 1     1   1     1       1     1         1             8
11     1                 1           1             1     1       5
12             1     1                                           2
13 2 1 2           1   1             1   1   1             1     11
14 1           1 1                   1           1 1             6
15 1           1           1 1   1                       1       6
16 1                     1 1       1         1   1   1     1     8
17         1 1     1     1 1   1 2 1   1     2 1       1 1       15
18           1 1       1       1 1       1 1                     7
19                       1   1             1                 1   4
20         1             2           1 2   1                     7
21   1               1       1   1               1               5
22     1 1   1       1           1   1           1   1         1 9
23   1               1                           1 1   1   1     6
24             1       1       1   1             1               5
25             1             1 1           1   1         1       6
26                   1       1       1                           3
27                               1     1     1                 2 5
28               1                   1             1     1       4
29   1                             1     1         1     1 2     7
30         1   1                                           1     3
31                 1                                             1
32               1         1             1     1                 4
33   1           1     2       1   1                 1     1   1 9
34           1                                                   1
35 1 1       1             1 1   1     1 1   1                   9
36 1                                     1               1       3
37                                                       1       1
38                                       1     1         1   1 1 5
39     1     2         1       1               1             1   7
40     1                                       1   1       1     4
41       1                       1     1   1       1 1     1     7
42       1     1                               1       1         4
43           1             1           1 1             2       1 7
44                       1 1       1                   1   1     5
45           1     1   1   1 1           1   1 1             1   9
46   1           1           1                       1       1   5
47     2 1 1             1 1 1 1       1                     1 1 11
48                                                               0
49 1   1       1   1                                             4
50           1         1     1 1                   1   1 1   1   8
51                         1   1         1                       3
52             1         1 1             1     1                 5
53             1                     1                           2
54                 1                           1                 2
55       1         1 1     1               1       1 1 1   1   1 10
56     1   1                   1   1           1     1       1   7
57                   1 1       1   1         1                   5
58   1                           1   1       1       1       1   6
59           1       1               1     1   1   1 1     1     8
60             1       2 1                                       4
61     1             1                 1   1                     4
62           1                                   1         1     3
63 1     1         2   1       1                                 6
64                 1             2       1                       4
65 1       1                                     1 1 1           5
66 1             1             1     1     1                     5
67           1   1     1                           1             4
68                               1 1       1       1   1     1   6
69 1     2         1             1   1                   2       8
70     1               1             1 1         1               5
71   1       1                           1   1       1       1   6
72       1 1                                                   1 3
73             1   2           1   1           1           1     7
74 1             2           1       1 1     1   1 1             9
75     1     1             1                         1           4
76     1         1                     1               1         4
77 1       1             2         1                             5
78 1   1 1         1   1 1       2       1 1     1             1 12
79                                           1               1   2
80   1 1 1                                       1     1   1     6
81       1         1 2       1       1     1                   1 8
82   1     1       1                   1       1               1 6
83   1   1     1     1 1     2                   1   1         1 10
84   1                     1   1 1 1 1         1   1     2       10
85               1 1                 1                       1   4
86   1                   1       1         1             1       5
87             1                     1                           2
88         1                   1   1         1       2   1       7
89   1     1 1   1           1         1       1               1 8
90 1                                                           1 2
91 1 1           1       1             1           1         1   7
92         1   1       1                 1 1       1             6
93             1 2         1                     1         1     6
94   1                             1                         1   3
95       1       2           1     1       1 1         2       1 10
96                                             1       1         2
97           1                                                   1
98         1                                 1       1 1         4
99         1   1         1                     1       2         6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...