XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
Tổng
00                           2     1   1   1               1     6
01         1         1 1       1                     1     1   1 7
02                         1       1                         1   3
03 1       1 1             1 1               1 1                 7
04         1 1                                                 1 3
05       1             1 1 1 1                 1           1     7
06           1           1               1           2           5
07 1 1               3           1                               6
08             1   1                                     1       3
09 1   1   1         1                                           4
10     1         1             1     1               1           5
11                     1         1                         1 1   4
12                       1     1               1     1           4
13 1 1 1           1                   1     1                   6
14                 1   1     1     1 2   1             1         8
15       1         1       1   1               1 1       1       7
16 1 1       1         1                                         4
17     1   1                                           1       1 4
18     1                 1       1                 1             4
19               1                     1     1                   3
20 1                               1   1         1             1 5
21                 1                   1     1         1         4
22   1                 1           1                       1     4
23     1     2     1   1                 1                       6
24           1             2   1   1               2           1 8
25             1           1                 1               2   5
26     1 1                 1           1           1             5
27           1                                         1 2       4
28                           2                               1 1 4
29       1           1   1   1       1                           5
30         1                       1               1 1       1   5
31 1           2           1       1               1     2       8
32             1       1 1     2   1                             6
33       1                     1       1     1   1       1       6
34                   1               1       1                   3
35   1       1       1           1   1     1       1 2 1         10
36               2 1         1 1   1       1   1 1               9
37                               1           1     1             3
38                     1   1               1 1 1   1           1 7
39       1   1       1                                 1         4
40         1           1         1                     1         4
41 1 1 1   1     1           1   3           1                 1 11
42   1               1     1   2 1         1                 1   8
43     1         1                 1   1   1   1               1 7
44         1       1                       1                     3
45       1 1                               1                     3
46                       1                 1     1               3
47 1 1           1                     1             1           5
48             2   1 1                               1     1     6
49       1             1 1   1       1 1       1   1 1       1   10
50                       1             1 1               1       4
51 1       1       1       1     1         1     1     1 1       9
52                 1         1 2               1                 5
53             1           1             1         1   1     1   6
54         1           1   1         2                       1   6
55         1   1           1             1                       4
56 1   1               1   1     1                       1       6
57             2 1 1                           1 1 1             7
58     1         1                           1               1   4
59                                             1           1     2
60 1             1             1       1 1       2     1   1     9
61     1 2                 1           1         2               7
62         1   1   1                         1 1     1         2 8
63     1                                   1               1     3
64 1             1   1             1                       1     5
65                 1                                   2 1       4
66       2 1         2   1                   1 2             1   10
67 1 1       1 1             1 1       1 2       1   1           11
68                 1 1   2           1                   1     1 7
69                                         1         1 1 1       4
70                   1 1         2             1 1               6
71                                         2 1       1     1   2 7
72   1         1                 1                               3
73 1             2                   1     1                 1   6
74     2           1                         1         1         5
75                           1 1 1 1           1   1             6
76     1 1           1       1         1               1     1   7
77               1       1               1   1             1     5
78   1     1     1                 1 1                   1       6
79   1         1   1     1                                       4
80                                                 1   1   1     3
81 1 1                   1         1                 1           5
82 1     1       1   1     1         1                   1       7
83   1         1                                                 2
84   1           1                 1 1                           4
85         1           1       1       1 1       1       1 1 1   9
86 1     1   1           1   1     1   1                         7
87       1 1           1                   1 1 1     1     1   1 9
88     1     1                           1       1         1     5
89           2           1     1       1                 1 1   1 8
90                                   1           1     1 1       4
91   1   1     1       1                 2 1   1   1         1   10
92           1                       1                       1   3
93   1       1               1   1       1                     1 6
94           1 1             1                     1       1     5
95                                   1                         1 2
96   1                             1       1     2               5
97               1     1                 2                       4
98                               1   1               1 1     1   5
99     1 1         1     1               1   1     2             8
loading
Đang tải dữ liệu...