XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
Tổng
00                                                   2     1   1 4
01   1       1   1     1           1         1 1       1         8
02         1       1 1 1                           1       1     6
03         1     1         1       1 1             1 1           7
04 2                   1           1 1                           5
05 1 1 1   1                     1             1 1 1 1           9
06         1     1 1                 1           1               5
07                         1 1               3           1       6
08           1           1             1   1                     4
09     1     1 1     1 2   1   1   1         1                   10
10                     1 1     1         1             1     1   6
11                 1     1                     1         1       4
12                   1                           1     1         3
13                         1 1 1           1                   1 5
14       1       1                         1   1     1     1 2   8
15     1   1                     1         1       1   1         6
16                   1   1 1 1       1         1                 6
17     1 1 1   2       1       1   1                             8
18             1   2 1         1                 1       1       7
19 1         2                           1                     1 5
20   1   1                 1                               1   1 5
21   1         1         1                 1                   1 5
22 1             1 1     1   1                 1           1     7
23                 1           1     2     1   1                 6
24         2     1 1 1               1             2   1   1     10
25             1                       1           1             3
26       1                     1 1                 1           1 5
27 1               1                 1                           3
28         1                                         2           3
29       1 1 1                   1           1   1   1       1   8
30             1                   1                       1     3
31                     1   1           2           1       1     6
32   1       1                         1       1 1     2   1     8
33 1 1                 1         1                     1       1 6
34   1                                       1               1   3
35               1           1       1       1           1   1   6
36       1       1   1   2               2 1         1 1   1     11
37   1 1             1                                   1       4
38   1 1                                       1   1             4
39   1 1       1                 1   1       1                   6
40 1         1     1               1           1         1       6
41     1       1         1 1 1 1   1     1           1   3       12
42       1     1       1     1               1     1   2 1       9
43             1 1   1         1         1                 1   1 7
44     1     1   1                 1       1                     5
45           1 1   1             1 1                             5
46                 1                             1               2
47                         1 1           1                     1 4
48                                     2   1 1                   4
49       2                       1             1 1   1       1 1 8
50           1   1                               1             1 4
51 1     1     1       1   1       1       1       1     1       9
52     1   1                               1         1 2         6
53   1 1                               1           1             4
54   1                             1           1   1         2   6
55   3     2           1           1   1           1             9
56 1   1                   1   1               1   1     1       7
57                       2             2 1 1                     6
58                             1         1                       2
59 1     1         1   1                                         4
60     1       1           1             1             1       1 6
61                 1 1         1 2                 1           1 7
62       1           1             1   1   1                     5
63   1                         1                                 2
64         1       1       1             1   1             1     6
65 1                                       1                     2
66       2       1               2 1         2   1               9
67                         1 1       1 1             1 1       1 7
68     1                 1                 1 1   2           1   7
69                   1                                           1
70                                           1 1         2       4
71 1       1           1                                         3
72                   2       1         1                 1       5
73   1                     1             2                   1   5
74                             2           1                     3
75               1 1                                 1 1 1 1     6
76         1           1       1 1           1       1         1 7
77                   1   1               1       1               4
78                           1     1     1                 1 1   5
79           1   2           1         1   1     1               7
80       1                                                       1
81     1           1 1     1 1                   1         1     7
82               1         1     1       1   1     1         1   7
83 1     1     1       1     1         1                         6
84                           1           1                 1 1   4
85 3       1 2                     1           1       1       1 10
86                       1 1     1   1           1   1     1   1 8
87       1                       1 1           1                 4
88         1 1                 1     1                           4
89             1                     2           1     1       1 6
90               1                                           1   2
91   1         1 1     1 1   1   1     1       1                 9
92     2                             1                       1   4
93                           1       1               1   1       4
94                                   1 1             1           3
95       1             1 1                                   1   4
96 1         1 1         1   1                             1     6
97     1           1 2                   1     1                 6
98                       1                               1   1   3
99           2                 1 1         1     1               6
loading
Đang tải dữ liệu...