XSKT Bạch thủ DNO Cầu DNO

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
Tổng
00 1   1               1         1         1                     5
01               1     1   1         1             1           1 6
02                       1                 2 1   1               5
03       1 1                                                 1   3
04                         1   1     1   1                       4
05         1           1             1                       1   4
06   1           2           1     2           1   1     2       10
07                                                       2   1   3
08                   1                     1                     2
09                               1   1             1     1       4
10               1                         1     1   1     1 1   6
11                     1 1           1             1             4
12         1     1                 1   1       1                 5
13 1     1                     1                 1   1 1     1   7
14   1             1                 1         1                 4
15         1 1       1       1       1       2   1             1 9
16                                               1 1             2
17                 1       1           1   1 1                   5
18             1                                           1     2
19 1     1                       1         1       1             5
20 1         1             1 1         1 1                       6
21 1     1         1                   1               1   1 1   7
22                     1         1             1                 3
23   1                         1                   1             3
24             2           1           1                 1       5
25       1               2                 1     1       1       6
26 1           1               1     1           1     1     1   7
27                 1 2                                         1 4
28                       1 1                       1           2 5
29                           1 1     1   1                       4
30             1 1       1   1         1       1     1     1     8
31             1     2                   1           1 2 1     1 9
32                               1             1     1           3
33 1     1   1       1       1     1   1 1       1     1   1     11
34       1                     1               1           1   1 5
35     1       1 2 1         1         1                         7
36     1   1 1                   1     1       1 1     1       1 9
37       1     1               1     1 2     1   1           1   9
38     1 1 1   1           1     1               2 2           1 11
39                 1                     1   1     1             4
40                 1                 1   1   1     1             5
41       1                 1       1       1 1     1       1 1   8
42     1                 1             1 1     1   1 1           7
43 1   1   1               1     1                   1           6
44     1                           1         1             1     4
45     1                                       1       2         4
46     1     1                     2   1             1           6
47 1             1                 1     1                       4
48               1     1       1   1         2         1       1 8
49 1       1   1 1       1                 1           1 1 1 1   10
50 1 1               1             1           1         1       6
51     1     1     1 1                           1   1   1       7
52         1                         1                           2
53   1         1   1     1     1                                 5
54                       1       1 1                             3
55   1                                       1         1       1 4
56                   1                       1 1           1   1 5
57         1 1 1               1   1 1           1   1           8
58       1               1       1         1   1                 5
59         1           1     1                         1 1       5
60 1 1       2     1   1         1   1     1           1     1   11
61 1         2                                             1 1   5
62       1 1     1         2 1                                   6
63     1               1                     1 1             1   5
64                     1       1 1                           1   4
65                 2 1         1 1       1           1           7
66       1 2             1   1 1               1                 7
67 1 2       1   1                   1                         1 7
68                   1     1                                     2
69     1         1 1 1                                           4
70         1 1                                 1                 3
71     2 1       1     1   2                                     7
72                                     1             1       1   3
73     1                 1   1     1                       2     6
74       1         1             1                   1 1         5
75         1   1             1     1     1                       5
76 1               1     1   1             1     1     1       1 8
77   1   1             1     1       1       1           1 1     8
78                   1                   1 1           1         4
79                           1 1                 1       1       4
80             1   1   1                         1               4
81               1                       1             1 1       4
82                   1                                     1     2
83                           1 2         1 1                     5
84                                         2         1       1   4
85 1 1       1       1 1 1                   1     1       1     9
86 1                             1                               2
87     1 1 1     1     1   1 1           1     1 1 1         1   12
88   1       1         1       1 1 1                             6
89 1                 1 1   1           1                     1   6
90           1     1 1                                         2 5
91   2 1   1   1         1                           1           7
92                       1   1         1           1             4
93   1                     1         1 1             1           5
94             1       1       1       1   1         1     1     7
95                         1       1                     1     1 4
96     1     2                   1   1   1               1 1     8
97   2                                       2       1   1     1 7
98               1 1     1         1     1         1             6
99   1   1     2                 1       1     1                 7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...