XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
Tổng
00 1                                                             1
01     1             1       1   1     1           1         1 1 8
02         1               1       1 1 1                         5
03   1       1             1     1         1       1 1           7
04                 2                   1           1 1           5
05       1         1 1 1   1                     1             1 7
06       1       1         1     1 1                 1           6
07 1   1   1                               1 1               3   8
08               1           1           1             1   1     5
09     1               1     1 1     1 2   1   1   1         1   11
10           1 1                       1 1     1         1       6
11           1                     1     1                     1 4
12   1 1     1                       1                           4
13                                         1 1 1           1     4
14     1         1       1       1                         1   1 6
15 1     2             1   1                     1         1     7
16   1 1                             1   1 1 1       1         1 8
17                     1 1 1   2       1       1   1             8
18     1                       1   2 1         1                 6
19                 1         2                           1       4
20       1           1   1                 1                     4
21           1 1     1         1         1                 1     6
22               1 1             1 1     1   1                 1 7
23         1 1 1                   1           1     2     1   1 9
24         2               2     1 1 1               1           8
25         1                   1                       1         3
26       2       1       1                     1 1               6
27         1 1     1               1                 1           5
28                         1                                     1
29           1 1         1 1 1                   1           1   7
30         1                   1                   1             3
31                                     1   1           2         4
32 1 1         1     1       1                         1       1 7
33 1   1 1     1   1 1                 1         1               8
34                   1                                       1   2
35             1 1               1           1       1       1   6
36 3       1             1       1   1   2               2 1     12
37 1                 1 1             1                           4
38                   1 1                                       1 3
39 2         1       1 1       1                 1   1       1   9
40               1 1         1     1               1           1 6
41             1       1       1         1 1 1 1   1     1       9
42 1 2 1                 1     1       1     1               1   9
43                             1 1   1         1         1       5
44         1 1   1     1     1   1                 1       1     8
45             2             1 1   1             1 1             7
46 1 1 1                           1                             4
47         1                               1 1           1       4
48   1         1 1                                     2   1 1   7
49                       2                       1             1 4
50                           1   1                               2
51         1       1     1     1       1   1       1       1     8
52               1     1   1                               1     4
53         1     1   1 1                               1         5
54                   1                             1           1 3
55                   3     2           1           1   1         8
56           2 1   1   1                   1   1               1 8
57         1                             2             2 1 1     7
58                                             1         1       2
59                 1     1         1   1                         4
60       2             1       1           1             1       6
61               1                 1 1         1 2               6
62     1 2     1         1           1             1   1   1     9
63                   1                         1                 2
64           1             1       1       1             1   1   6
65 1       1 1     1                                       1     5
66 1                     2       1               2 1         2   9
67                                         1 1       1 1         4
68 1   1               1                 1                 1 1   6
69   1                               1                           2
70                                                           1 1 2
71     1         1 1       1           1                         5
72   1         1                     2       1         1         6
73   2 1   1         1                     1             2       8
74                                             2           1     3
75       1                       1 1                             3
76   1   1 1               1           1       1 1           1   8
77     1       1                     1   1               1       5
78                                           1     1     1       3
79 1       1                 1   2           1         1   1     8
80     1                 1                                       2
81                     1           1 1     1 1                   5
82           1   1               1         1     1       1   1   7
83                 1     1     1       1     1         1         6
84     1 1                                   1           1       4
85                 3       1 2                     1           1 8
86     1                                 1 1     1   1           5
87           1 1         1                       1 1           1 6
88                         1 1                 1     1           4
89   1       1                 1                     2           5
90       1   1                   1                               3
91             1 1   1         1 1     1 1   1   1     1       1 11
92   1                 2                             1           4
93               2                           1       1           4
94                                                   1 1         2
95 1 2                   1             1 1                       6
96   1         1   1         1 1         1   1                   7
97       1       1     1           1 2                   1     1 8
98                                       1                       1
99       1                   2                 1 1         1     6
loading
Đang tải dữ liệu...