XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
Tổng
00         1                                                     1
01     1       1             1       1   1     1           1     7
02                 1               1       1 1 1                 5
03   1   1   1       1             1     1         1       1 1   9
04 1     1                 2                   1           1 1   7
05               1         1 1 1   1                     1       6
06   1           1       1         1     1 1                 1   7
07         1   1   1                               1 1           5
08 1                     1           1           1             1 5
09             1               1     1 1     1 2   1   1   1     10
10 1                 1 1                       1 1     1         6
11     1             1                     1     1               4
12           1 1     1                       1                   4
13                                                 1 1 1         3
14             1         1       1       1                       4
15 1 1     1     2             1   1                     1       8
16           1 1                             1   1 1 1       1   7
17   1   1                     1 1 1   2       1       1   1     10
18 1   2 1     1                       1   2 1         1         10
19                         1         2                           3
20               1           1   1                 1             4
21   1               1 1     1         1         1               6
22   1   1               1 1             1 1     1   1           8
23     1           1 1 1                   1           1     2   8
24     1 1         2               2     1 1 1               1   10
25                 1                   1                       1 3
26   1   1       2       1       1                     1 1       8
27                 1 1     1               1                 1   5
28 1                               1                             2
29       1           1 1         1 1 1                   1       7
30 1               1                   1                   1     4
31                                             1   1           2 4
32   2     1 1         1     1       1                         1 8
33       1 1   1 1     1   1 1                 1         1       9
34                           1                                   1
35   1                 1 1               1           1       1   6
36         3       1             1       1   1   2               9
37         1                 1 1             1                   4
38     1 2                   1 1                                 5
39       1 2         1       1 1       1                 1   1   9
40                       1 1         1     1               1     5
41 1                   1       1       1         1 1 1 1   1     9
42         1 2 1                 1     1       1     1           8
43                                     1 1   1         1         4
44                 1 1   1     1     1   1                 1     7
45     1               2             1 1   1             1 1     8
46         1 1 1                           1                     4
47                 1                               1 1           3
48           1         1 1                                     2 5
49 1 1                           2                       1       5
50   1                               1   1                       3
51 1               1       1     1     1       1   1       1     8
52                       1     1   1                             3
53 1               1     1   1 1                               1 6
54                           1                             1     2
55 1     1                   3     2           1           1   1 10
56       1           2 1   1   1                   1   1         8
57     1           1                             2             2 6
58                                                     1         1
59                         1     1         1   1                 4
60               2             1       1           1             5
61                       1                 1 1         1 2       6
62 1           1 2     1         1           1             1   1 9
63                           1                         1         2
64                   1             1       1       1             4
65     1   1       1 1     1                                     5
66         1                     2       1               2 1     7
67                                                 1 1       1 1 4
68 1       1   1               1                 1               5
69           1                               1                   2
70 1 1                                                           2
71     1       1         1 1       1           1                 6
72           1         1                     2       1         1 6
73     1     2 1   1         1                     1             7
74   1                                                 2         3
75     1         1                       1 1                     4
76   1       1   1 1               1           1       1 1       8
77     1       1       1                     1   1               5
78                                                   1     1     2
79         1       1                 1   2           1         1 7
80             1                 1                               2
81       1                     1           1 1     1 1           6
82                   1   1               1         1     1       5
83                         1     1     1       1     1         1 6
84             1 1                                   1           3
85 1                       3       1 2                     1     8
86     1       1                                 1 1     1   1   6
87     1             1 1         1                       1 1     6
88   1                             1 1                 1     1   5
89     1     1       1                 1                     2   6
90   1           1   1                   1                       4
91                     1 1   1         1 1     1 1   1   1     1 10
92 1     1   1                 2                             1   6
93 1                     2                           1       1   5
94                                                           1 1 2
95   1   1 1 2                   1             1 1               8
96     1     1         1   1         1 1         1   1           8
97               1       1     1           1 2                   6
98                                               1               1
99       1       1                   2                 1 1       6
loading
Đang tải dữ liệu...