XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
Tổng
00                                                           2   2
01           1       1   1     1           1         1 1       1 8
02 1               1       1 1 1                           1     6
03   1             1     1         1       1 1             1 1   8
04         2                   1           1 1                   5
05         1 1 1   1                     1             1 1 1 1   9
06       1         1     1 1                 1           1       6
07 1                               1 1               3           6
08       1           1           1             1   1             5
09             1     1 1     1 2   1   1   1         1           10
10   1 1                       1 1     1         1             1 7
11   1                     1     1                     1         4
12   1                       1                           1     1 4
13                                 1 1 1           1             4
14       1       1       1                         1   1     1   6
15             1   1                     1         1       1   1 6
16                           1   1 1 1       1         1         6
17             1 1 1   2       1       1   1                     8
18                     1   2 1         1                 1       6
19         1         2                           1               4
20           1   1                 1                             3
21   1 1     1         1         1                 1             6
22       1 1             1 1     1   1                 1         7
23 1 1 1                   1           1     2     1   1         9
24 2               2     1 1 1               1             2   1 11
25 1                   1                       1           1     4
26       1       1                     1 1                 1     5
27 1 1     1               1                 1                   5
28                 1                                         2   3
29   1 1         1 1 1                   1           1   1   1   9
30 1                   1                   1                     3
31                             1   1           2           1     5
32     1     1       1                         1       1 1     2 8
33     1   1 1                 1         1                     1 6
34           1                                       1           2
35     1 1               1           1       1       1           6
36 1             1       1   1   2               2 1         1 1 11
37           1 1             1                                   3
38           1 1                                       1   1     4
39   1       1 1       1                 1   1       1           7
40       1 1         1     1               1           1         6
41     1       1       1         1 1 1 1   1     1           1   10
42               1     1       1     1               1     1   2 8
43                     1 1   1         1         1               5
44 1 1   1     1     1   1                 1       1             8
45     2             1 1   1             1 1                     7
46                         1                             1       2
47 1                               1 1           1               4
48     1 1                                     2   1 1           6
49               2                       1             1 1   1   6
50                   1   1                               1       3
51 1       1     1     1       1   1       1       1       1     9
52       1     1   1                               1         1 2 7
53 1     1   1 1                               1           1     6
54           1                             1           1   1     4
55           3     2           1           1   1           1     9
56   2 1   1   1                   1   1               1   1     9
57 1                             2             2 1 1             7
58                                     1         1               2
59         1     1         1   1                                 4
60             1       1           1             1             1 5
61       1                 1 1         1 2                 1     7
62     1         1           1             1   1   1             6
63           1                         1                         2
64   1             1       1       1             1   1           6
65 1 1     1                                       1             4
66               2       1               2 1         2   1       9
67                                 1 1       1 1             1 1 6
68             1                 1                 1 1   2       6
69                           1                                   1
70                                                   1 1         2
71       1 1       1           1                                 4
72     1                     2       1         1                 5
73 1         1                     1             2               5
74                                     2           1             3
75                       1 1                                 1 1 4
76 1               1           1       1 1           1       1   7
77     1                     1   1               1       1       5
78                                   1     1     1               3
79 1                 1   2           1         1   1     1       8
80               1                                               1
81             1           1 1     1 1                   1       6
82   1   1               1         1     1       1   1     1     8
83         1     1     1       1     1         1                 6
84                                   1           1               2
85         3       1 2                     1           1       1 9
86                               1 1     1   1           1   1   6
87   1 1         1                       1 1           1         6
88                 1 1                 1     1                   4
89   1                 1                     2           1     1 6
90   1                   1                                       2
91     1 1   1         1 1     1 1   1   1     1       1         11
92             2                             1                   3
93       2                           1       1               1   5
94                                           1 1             1   3
95               1             1 1                               3
96     1   1         1 1         1   1                           6
97       1     1           1 2                   1     1         7
98                               1                               1
99                   2                 1 1         1     1       6
loading
Đang tải dữ liệu...