XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
Tổng
00                                         2     1   1   1       5
01 1   1     1           1         1 1       1                   7
02       1 1 1                           1       1               5
03     1         1       1 1             1 1               1 1   8
04           1           1 1                                     3
05                     1             1 1 1 1                 1   6
06     1 1                 1           1               1         5
07               1 1               3           1                 6
08 1           1             1   1                               4
09 1 1     1 2   1   1   1         1                             9
10           1 1     1         1             1     1             6
11       1     1                     1         1                 4
12         1                           1     1               1   4
13               1 1 1           1                   1     1     6
14     1                         1   1     1     1 2   1         8
15                     1         1       1   1               1 1 6
16         1   1 1 1       1         1                           6
17   2       1       1   1                                       5
18   1   2 1         1                 1       1                 7
19 2                           1                     1     1     5
20               1                               1   1         1 4
21   1         1                 1                   1     1     5
22     1 1     1   1                 1           1               6
23       1           1     2     1   1                 1         7
24     1 1 1               1             2   1   1               8
25   1                       1           1                 1     4
26                   1 1                 1           1           4
27       1                 1                                     2
28                                         2                     2
29 1                   1           1   1   1       1             6
30   1                   1                       1               3
31           1   1           2           1       1               6
32 1                         1       1 1     2   1               7
33           1         1                     1       1     1   1 6
34                                 1               1       1     3
35     1           1       1       1           1   1     1       7
36     1   1   2               2 1         1 1   1       1   1 1 13
37         1                                   1           1     3
38                                   1   1               1 1 1   5
39   1                 1   1       1                             4
40 1     1               1           1         1                 5
41   1         1 1 1 1   1     1           1   3           1     12
42   1       1     1               1     1   2 1         1       9
43   1 1   1         1         1                 1   1   1   1   9
44 1   1                 1       1                       1       5
45 1 1   1             1 1                               1       6
46       1                             1                 1     1 4
47               1 1           1                     1           4
48                           2   1 1                             4
49                     1             1 1   1       1 1       1   7
50 1   1                               1             1 1         5
51   1       1   1       1       1       1     1         1     1 9
52                               1         1 2               1   5
53                           1           1             1         3
54                       1           1   1         2             5
55           1           1   1           1             1         5
56               1   1               1   1     1                 5
57             2             2 1 1                           1 1 8
58                   1         1                           1     3
59       1   1                                               1   3
60   1           1             1             1       1 1       2 8
61       1 1         1 2                 1           1         2 9
62         1             1   1   1                         1 1   6
63                   1                                   1       2
64       1       1             1   1             1               5
65                               1                               1
66     1               2 1         2   1                   1 2   10
67               1 1       1 1             1 1       1 2       1 10
68             1                 1 1   2           1             6
69         1                                             1       2
70                                 1 1         2             1 1 6
71           1                                           2 1     4
72         2       1         1                 1                 5
73               1             2                   1     1       5
74                   2           1                         1     4
75     1 1                                 1 1 1 1           1   7
76           1       1 1           1       1         1           6
77         1   1               1       1               1   1     6
78                 1     1     1                 1 1             5
79 1   2           1         1   1     1                         7
80                                                               0
81       1 1     1 1                   1         1               6
82     1         1     1       1   1     1         1             7
83   1       1     1         1                                   4
84                 1           1                 1 1             4
85 2                     1           1       1       1 1       1 8
86             1 1     1   1           1   1     1   1           8
87                     1 1           1                   1 1 1   6
88 1                 1     1                           1       1 5
89   1                     2           1     1       1           6
90     1                                           1           1 3
91   1 1     1 1   1   1     1       1                 2 1   1   12
92                         1                       1             2
93                 1       1               1   1       1         5
94                         1 1             1                     3
95           1 1                                   1             3
96 1 1         1   1                             1       1     2 8
97       1 2                   1     1                 2         7
98             1                               1   1             3
99 2                 1 1         1     1               1   1     8
loading
Đang tải dữ liệu...