XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
Tổng
00         2     1   1   1               1         1         1   8
01 1 1       1                     1     1   1         1         7
02       1       1                         1                 2 1 6
03       1 1               1 1                                   4
04                                           1   1     1   1     4
05   1 1 1 1                 1           1             1         7
06     1               1           2           1     2           7
07 3           1                                                 4
08                                     1                     1   2
09 1                                               1   1         3
10           1     1               1                         1   4
11   1         1                         1 1           1         5
12     1     1               1     1                 1   1       6
13                   1     1                     1               3
14   1     1     1 2   1             1                 1         8
15       1   1               1 1       1       1       1       2 9
16   1                                                           1
17                                   1       1           1   1 1 5
18     1       1                 1                               3
19                   1     1                       1         1   4
20               1   1         1             1 1         1 1     7
21                   1     1         1                   1       4
22   1           1                       1         1             4
23   1                 1                         1               3
24       2   1   1               2           1           1       8
25       1                 1               2                 1   5
26       1           1           1               1     1         5
27                                   1 2                         3
28         2                               1 1                   4
29 1   1   1       1                           1 1     1   1     8
30               1               1 1       1   1         1       6
31       1       1               1     2                   1     6
32   1 1     2   1                                 1             6
33           1       1     1   1       1       1     1   1 1     9
34 1               1       1                     1               4
35 1           1   1     1       1 2 1         1         1       10
36         1 1   1       1   1 1                   1     1       8
37             1           1     1               1     1 2     1 8
38   1   1               1 1 1   1           1     1             8
39 1                                 1                     1   1 4
40   1         1                     1                 1   1   1 6
41         1   3           1                 1       1       1 1 9
42 1     1   2 1         1                 1             1 1     9
43               1   1   1   1               1     1             6
44                       1                           1         1 3
45                       1                                       1
46     1                 1     1                     2   1       6
47                   1             1                 1     1     4
48 1                               1     1       1   1         2 7
49   1 1   1       1 1       1   1 1       1                 1   10
50     1             1 1               1             1           5
51       1     1         1     1     1 1                         6
52         1 2               1                         1         5
53       1             1         1   1     1     1               6
54   1   1         2                       1       1 1           7
55       1             1                                       1 3
56   1   1     1                       1                       1 5
57                           1 1 1               1   1 1         6
58                         1               1       1         1   4
59                           1           1     1                 3
60           1       1 1       2     1   1         1   1     1   10
61       1           1         2                                 4
62                         1 1     1         2 1                 6
63                       1               1                     1 3
64 1             1                       1       1 1             5
65                                   2 1         1 1       1     6
66 2   1                   1 2             1   1 1               9
67         1 1       1 2       1   1                   1         8
68 1   2           1                   1     1                   6
69                       1         1 1 1                         4
70 1 1         2             1 1                                 6
71                       2 1       1     1   2                   7
72             1                                         1       2
73                 1     1                 1   1     1           5
74                         1         1             1             3
75         1 1 1 1           1   1             1     1     1     9
76 1       1         1               1     1   1             1   7
77     1               1   1             1     1       1       1 7
78               1 1                   1                   1 1   5
79     1                                       1 1               3
80                               1   1   1                       3
81     1         1                 1                       1     4
82 1     1         1                   1                         4
83                                             1 2         1 1   5
84               1 1                                         2   4
85   1       1       1 1       1       1 1 1                   1 9
86     1   1     1   1                             1             5
87   1                   1 1 1     1     1   1 1           1     9
88                     1       1         1       1 1 1           6
89     1     1       1                 1 1   1           1       7
90                 1           1     1 1                         4
91   1                 2 1   1   1         1                     7
92                 1                       1   1         1       4
93         1   1       1                     1         1 1       6
94         1                     1       1       1       1   1   6
95                 1                         1       1           3
96               1       1     2                   1   1   1     7
97   1                 2                                       2 5
98             1   1               1 1     1         1     1     7
99     1               1   1     2                 1       1     7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...