XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
Tổng
00       1           1                                           2
01     2   1     1       1             1       1   1     1       9
02         1                 1               1       1 1 1       6
03             1   1   1       1             1     1         1   7
04 1 1     1 1     1                 2                   1       8
05         1               1         1 1 1   1                   6
06             1           1       1         1     1 1           6
07                   1   1   1                               1 1 5
08           1                     1           1           1     4
09                       1               1     1 1     1 2   1   8
10           1                 1 1                       1 1     5
11               1             1                     1     1     4
12 1                   1 1     1                       1         5
13 1                                                         1 1 3
14         1             1         1       1       1             5
15 1   1     1 1     1     2             1   1                   9
16   1 1 1             1 1                             1   1 1 1 9
17     1       1   1                     1 1 1   2       1       9
18   1       1   2 1     1                       1   2 1         10
19 1                                 1         2                 4
20         1               1           1   1                 1   5
21     1       1               1 1     1         1         1     7
22   1 1 1     1   1               1 1             1 1     1   1 11
23       1 1     1           1 1 1                   1           7
24 1             1 1         2               2     1 1 1         10
25                           1                   1               2
26 1           1   1       2       1       1                     7
27 1   1 1                   1 1     1               1           7
28 1 1       1                               1                   4
29 1     1         1           1 1         1 1 1                 8
30     2     1               1                   1               5
31   1                                                   1   1   3
32 1       1   2     1 1         1     1       1                 9
33                 1 1   1 1     1   1 1                 1       8
34                                     1                         1
35     1       1                 1 1               1           1 6
36                   3       1             1       1   1   2     9
37   2   1           1                 1 1             1         7
38     1         1 2                   1 1                       6
39 1       1       1 2         1       1 1       1               9
40                                 1 1         1     1           4
41           1                   1       1       1         1 1 1 7
42                   1 2 1                 1     1       1     1 8
43                                               1 1   1         3
44         1                 1 1   1     1     1   1             7
45   1 1         1               2             1 1   1           8
46                   1 1 1                           1           4
47         1                 1                               1 1 4
48                     1         1 1                             3
49       1   1 1                           2                     5
50             1                               1   1             3
51           1               1       1     1     1       1   1   7
52       1                         1     1   1                   4
53 1     1   1               1     1   1 1                       7
54                                     1                         1
55     1     1     1                   3     2           1       9
56   1             1           2 1   1   1                   1   8
57               1           1                             2     4
58   1     1                                                     2
59                                   1     1         1   1       4
60         1               2             1       1           1   6
61                                 1                 1 1         3
62       1   1           1 2     1         1           1         8
63                                     1                         1
64                             1             1       1       1   4
65 1   2         1   1       1 1     1                           8
66   1               1                     2       1             5
67                                                           1 1 2
68   1       1       1   1               1                 1     6
69                     1                               1         2
70           1 1                                                 2
71               1       1         1 1       1           1       6
72 1   1 1             1         1                     2       1 8
73               1     2 1   1         1                     1   7
74             1                                                 1
75       1       1         1                       1 1           5
76         1   1       1   1 1               1           1       7
77     1         1       1       1                     1   1     6
78                                                             1 1
79                   1       1                 1   2           1 6
80   1                   1                 1                     3
81                 1                     1           1 1     1 1 6
82                             1   1               1         1   4
83   1                               1     1     1       1     1 6
84   1   1               1 1                                   1 5
85 1     1   1                       3       1 2                 9
86 1             1       1                                 1 1   5
87               1             1 1         1                     4
88             1                             1 1                 3
89               1     1       1                 1               4
90       1 1   1           1   1                   1             6
91                               1 1   1         1 1     1 1   1 8
92           1     1   1                 2                       5
93           1                     2                           1 4
94   1                                                           1
95             1   1 1 2                   1             1 1     8
96 1       1     1     1         1   1         1 1         1   1 10
97   1   1                 1       1     1           1 2         8
98         1                                               1     2
99       1 1       1       1                   2                 6
loading
Đang tải dữ liệu...