XSKT Bạch thủ DNO Cầu DNO

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
Tổng
00     1         1                           1 1   1             5
01         1             1           1 1                         4
02               2 1   1               1             1         1 7
03                                 1       1 1 1                 4
04   1     1   1                       1   1                 1   6
05         1                       1                           1 3
06 1     2           1   1     2           1   1     1           10
07                             2   1                         1 2 6
08               1                     1             1   1       4
09     1   1             1     1         1         1     1     1 8
10               1     1   1     1 1     1         2             8
11         1             1                       1   1       1   5
12       1   1       1                     1   1               1 6
13   1                 1   1 1     1             1               6
14         1         1                   1   1                 1 5
15 1       1       2   1             1 1               1 1       9
16                     1 1                             1 1       4
17           1   1 1                                             3
18                               1             3       1 1     1 7
19     1         1       1               1       1 1             6
20 1         1 1                                                 3
21           1               1   1 1                   2         6
22     1             1                                           2
23   1                   1                     1                 3
24           1                 1       1   1             1       5
25               1     1       1                 2           1   6
26   1     1           1     1     1     1   1                   7
27                                   1                     1 1   3
28                       1           2               1   1     1 6
29 1 1     1   1                                                 4
30 1         1       1     1     1     1                       1 7
31             1           1 2 1     1             1     2   1   10
32     1             1     1             1           1           5
33 1     1   1 1       1     1   1         1 1               1   10
34   1               1           1   1   1                       5
35 1         1                                                   2
36     1     1       1 1     1       1                           6
37   1     1 2     1   1           1           1     1     2     11
38     1               2 2           1   1   1   1   1           10
39             1   1     1             1   1     1 1 1   1       9
40         1   1   1     1                         2         1   7
41       1       1 1     1       1 1   1           1             8
42           1 1     1   1 1               1               1 1   8
43     1                   1                                   1 3
44       1         1             1                               3
45                   1       2                             1     4
46       2   1             1                         1         1 6
47       1     1                       1     1                   4
48   1   1         2         1       1   1   1     1   1         10
49               1           1 1 1 1       1 1               1   8
50       1           1         1                 1     2 1     1 8
51                     1   1   1       1       1           1 1   7
52         1                           1   1     1   1 1         6
53   1                                                     2     3
54     1 1                             1                 1       4
55                 1         1       1   1 1 1           1     1 8
56                 1 1           1   1 1     1                   6
57   1   1 1           1   1             1 1               1 1   9
58     1         1   1                 1                     1   5
59 1                         1 1                   2       1     6
60     1   1     1           1     1       1                     6
61                               1 1         1                   3
62 1                                                         1   2
63                 1 1             1               1       1     5
64   1 1                           1               1   1         5
65   1 1       1           1                         1 1   1     7
66 1 1               1                 1       1           2     7
67         1                         1 1         1   1 1         6
68                                         1                     1
69                                               1       1       2
70                   1                           1         1 1   4
71                                           2 1       1 1       5
72           1             1       1               1 1         1 6
73 1     1                       2       1   1                   6
74     1                   1 1               1       1     1     6
75 1     1     1                             1   1   1           6
76 1             1     1     1       1                         2 7
77 1       1       1           1 1                       1 1     7
78             1 1           1                                   3
79 1 1                 1       1             1 1       1     1   8
80                     1                 1             1         3
81             1             1 1         1                       4
82                               1                               1
83 1 2         1 1                                               5
84               2         1       1                             4
85                 1     1       1               1     1 1       6
86     1                                       1 1           1   4
87 1           1     1 1 1         1     1 2         1           10
88   1 1 1                               1             1         5
89           1                     1               1             3
90                                   2                     1     3
91                         1                   1 1               3
92 1         1           1               1     1                 5
93         1 1             1                       1 1           5
94   1       1   1         1     1     1                         6
95       1                     1     1                   1   1 1 6
96     1   1   1               1 1         1     1     1         8
97                 2       1   1     1         1 1               7
98       1     1         1               1                       4
99     1       1     1                     1   1                 5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...