XSKT Bạch thủ BP Cầu XSBP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
Tổng
00 1       1 1   1         1   1   1 1     1 1       1           11
01             1       1   1               1 1       2       1   8
02           1             1 1             1                     4
03 1 1                       1 1   1     1                       6
04     1   2       1     1   1                                   6
05         2     1     1   1                   1   1             7
06     2         1                           1     1     1   2 1 9
07               1           2     1                             4
08   1           1               1     1                         4
09               1             1       1   1               1     5
10 1     1                                   1 1 1 1   1 1       8
11     1       1                                   1     1     1 5
12                     1   1     1                     1         4
13 1     1   1           1           2                 1         7
14     1   1 1                                                   3
15       1   2             1               1     1               6
16                             1     1             1             3
17           1     1             1                     1         4
18   1       1       1                         1 1               5
19   1 1   1         1     1                                 1   6
20       1 1 1     2 1             1 1   1       1       1     1 12
21   1 1           1                       1 1 1 1   1     1     9
22     1                           1 1                   1   1   5
23     1             1 1               1                         4
24       1     2     1 1                 1                 1     7
25                   1 1   1           1 1                       5
26                                                           1   1
27     1                 1           1         2 1     1         7
28         1               1   1         1         1           1 6
29   1   1   1                       1       1             1 2   8
30   1                               1             1             3
31                           1     1           1 2               5
32               1         1 1   1                             1 5
33           1             1 1   1 1                   1         6
34           1   1                 1 1           2     1         7
35   1                             1     1     1       1 1   1   7
36       1               2                                       3
37               1             1   1   1           1           1 6
38         1     1 1       1 1     1                             6
39                 1                     1         1           1 4
40 1     1 1   1       1 1                                       6
41       1   1                       1                           3
42                     1         2           1       1     1     6
43                 1                     1     1       2     1   6
44           1 1     1                 1       1             1   6
45   1 1 1                     1     1   1 1 1                   8
46   1         1     1       1           1       1         1 1   8
47                           1   1         1                     3
48   1         1   1       1             1                     2 7
49               1                               1         1   1 4
50                     1 1       1             1                 4
51       1           1             1     1 1                     5
52   2   2         1       1   2               1                 9
53 1           2                 1                               4
54                                             1                 1
55 1                   1     1                 1   1   1         6
56                   1     1       1   1   1                   1 6
57     1         1     1 2                   1     1       1     8
58                             2       1             1   1 1     6
59                     1       1 1                   2           5
60               1               1   1 1 1                       5
61 1                   1 1                 1     2   1           7
62 1             1 1     1                 1         1     1     7
63 1   1                       1       1               1         5
64                           1 1         2                       4
65         1   2 1                           1     1     1   1   8
66                                                             1 1
67 1 1 1   1 1       1     1     1 1   1     1     1           1 13
68     1                 1   1               1                   4
69                       1                     1                 2
70                   1       1             2         2       1   7
71 1                                                           1 2
72     1       1           1           1 1           1     1     7
73 1     1     1                             1         1         5
74         1     1     1               1                 1 1     6
75       1     2               1               1                 5
76     1   1 1 1     1 1 1   1   1   1 1                 1       12
77         1             1                   1                   3
78           1               1     2             1       2   1   8
79 1                                       1           1         3
80 1 1                 1                     1                   4
81                   2       1   1                   1         1 6
82 2     1         1                 1                   2 1 1   9
83 1           1         1     1     1         1     1   1   1   9
84                 1                   1   1         1     1     5
85   1               1 1               1         1 1   1         7
86   1                               1       1       1     2     6
87         2                       1   1                 2   1   7
88                         1     2     1                         4
89                 1                 1           1               3
90           1     1                             1             1 4
91     1                                 1 1 1     1           1 6
92                 1           1                       1         3
93       1                         1               1   1         4
94                 1 1   1     1 1       1                       6
95       1       1                                 1             3
96   1             1                       1 1 1         1 2     8
97                                                               0
98               1   1   1                             1       1 5
99                     1                           1 1           3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...