XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
Tổng
00     1               1     1         1     1   1             1 7
01                                       1                   1   2
02                           1   1             1         2       5
03     1           1   1                   1     1             1 6
04         1             1   1     1           1         1       6
05           1     1               1   1       1         1     1 7
06                       1   1       1         2     1           6
07 1     2 1                           1 1                 1     7
08   1 1     1           1             1           1             6
09         1           1                 1     1                 4
10   1   1           1               1                 1 1       6
11                       1                             1       1 3
12     1           1           1       1               1         5
13         2                         1   1                 1 1   6
14                     1                     2     1   1 1       6
15       1                                 1         1           3
16                 1   2     1                             1     5
17   2   2       1                 1 1                 1         8
18           1           1           1     1     1   1 1       1 8
19 1                           1 1                   1     2     6
20       1     1               1   1   1 1           1 1         8
21                       1                 1   1       1         4
22       2                           1           2         1     6
23 1             2       1   1   1     1         2 1             10
24     1     1                                 1                 3
25 1                                                 1 1 1   1 1 6
26 1                     1   1             1                     4
27                 1   1           1       1   1   1 1           7
28                 1   1   1 1           1         1     1       7
29     1 1 1     1 1 1           1     1   1                     9
30       1     1                                   1             3
31                         1 1             1 1           1   1   6
32             1 1             1 1         1   1   1             7
33           1                         2     1     1             5
34   1   1         1         1                     1             5
35   1               1                 1     1       2         1 7
36 1                   1       1     1           1   1     1     7
37                   1     1     1   1           1         1   1 7
38     1                         1 1     1                       4
39     1           1 2   1               1             1     3   10
40 1         2                   1 1 1         1                 7
41                 1                           1       1         3
42                                         1 1       1         2 5
43 1 1                   2                                       4
44 1             1             2       1 2             1     1   9
45     1 1   1       1   1           1       1       1       1   9
46   1         1 1   1                   1                       5
47                                                             1 1
48             1   1   1     1                     1       1     6
49                   1                     1               1 1   4
50 1 1         1     1                                           4
51                   1 1           1                   1         4
52     1               1     1               2     1             6
53   1     1                                       1             3
54 1 1     2   1               1       1     1       1           9
55               1         1                       1             3
56     1                   2             1 1                 1   6
57 1   1 1 1 1     1               1                             7
58     1       1                                                 2
59   2         1                         1                 1 1   6
60     1           1                 1     1                     4
61                       1 1 1     1   2       1                 7
62           1   1               2         1   1     1           7
63                     1       1       1     1             1     5
64                           2 1   1     1       1   1           7
65                         1                             1 1     3
66 1       1   1               1               1       1       1 7
67                     1 1       1   1                           4
68               1             1                                 2
69       1           1                           1   1           4
70           1                                     1     1       3
71                         1     2                             1 4
72     1       2         1 2   1   1 1             1 1   1       12
73                                   1         2 1         1     5
74                 1 1     1 1 1           1 1           1   1   9
75     1     2                                   1 1     1   1   7
76             1   1 1                                 1       1 5
77   1       1   1               1               1               5
78         1 1   2                 1                 1           6
79           2                               1                   3
80 1     1         1                                     1   1   5
81               1 1 1   1                                       4
82 1   1       1 1       1             1         1 1             8
83   1   1                       1 1 1           1               6
84 1                       1               1                     3
85               1             2               1         1     1 6
86         1               1                 1                   3
87   1                           1           1         1 1       5
88             1     1     1     1       2                 1     7
89     1   1                 1     1 1                 1 1     1 8
90 1                   1                         1         1     4
91   1     1         1         1         1 1                     6
92 1         1         1     1                   1             1 6
93   1     1           1   1     1                         1 1   7
94               1     1   1                           1   1 2   7
95       1                         1 1 1                         4
96         1   1 1       1     1   1         1                   7
97         1         1               1     1 1                 1 6
98                 1       1             1         1             4
99             2                   1                             3
loading
Đang tải dữ liệu...