XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
Tổng
00   1   2   1 1       1   1 1 2         1   1                   12
01 1                         1 1                   2             5
02     1     1                   1                 1           1 5
03   1             1   1       1 1           1 1                 7
04             1                                       1         2
05   1     1     1             1                                 4
06     1                                                   1   1 3
07         1               1 1     1                             4
08     1                                       1               1 3
09     1             1       1           1   1   1   1 1 1       9
10                               1       1             1         3
11   1 1         1                   1       1         1         6
12           1       1               1 1                         4
13 1             1                 1   1 1                       5
14                                 1                   1         2
15     1         1       1             1   1 1         1   1     8
16           1 1                           1       1             4
17     1                     1                                   2
18   1                     1         1     1                     4
19       1     1 1       1                               1 1     6
20         1   1 1     1 1                   1     1         1   8
21       2   1                 1                     1   1       6
22                 1       1                             1       3
23         1             1             1         1               4
24                         1   1         1 1                     4
25 1 1 1                           2                     1       6
26                 1 2 1                                         4
27                             1 1               2               4
28       1       1     1         1           1 2             1 1 9
29     1     1 1               1     1       1                   6
30         1   1   1     1       1         1 1 1 1 2         1   12
31 1           1             2 1 1               1 1     1       9
32             1       1     1   1         1         1           6
33                         1       1     1       1           1 1 6
34               1           1     1         1 1   1             6
35   1           1       1                 1       1         1   6
36         1       1                       1     1       1       5
37   1             2 1   1               1     1   1 1       1   10
38                         1               1           1         3
39 3     1       1 2                 1                           8
40               1     2 1   1                         1     1   7
41                                   1                 1       1 3
42   2       1   1       2                                       6
43     1             1       1                   1   1 1   1   1 8
44 1               2   1         1                 1           2 8
45 1     2   1       1             1 1           1     1         9
46           1       1   1       1 1                 1           6
47   1 1                       1       1           1     1 1     7
48                 1                 1 1                     1   4
49 1       1         1           1     1   1               1 1 1 9
50             1           1         1 1 1   1               1   7
51             1                           1           1   1     4
52             1   1           1                     1           4
53                   1             1     1                       3
54       2 1 1     1     1     1   1                 1 1       1 11
55                       1   1 2               1     1 1 2       9
56 1         1   1     1                 1     1 1             1 8
57           1         2 1         1           1                 6
58         2                                               1 1   4
59 1                   1 1 1     2   1 1                   1     9
60                                   1                       1   2
61               1                             1 2       1       5
62     1       1   1 1                 1 1 2 1                   9
63                                     1                         1
64             1   1                           1     1       1 1 6
65               1     1                 1               1       4
66   1         1           2       1       1                     6
67                         1         1                       1   3
68         1                 1               1 1   1       1     6
69                             1 1       1 1               1     5
70     1   1                 1                 1                 4
71   1       1         1 1                           1           5
72     1                             2         1           1 1 1 7
73                           1                   1     1         3
74 1                               1 1 1     1                   5
75 1                     1               1           1           4
76   1   1       1   2           1                               6
77     1 1                         2                             4
78                     1   1 1       1                       1 1 6
79             1       1                       1         1       4
80 1       1       1                   1 1                     1 6
81         1                               1       1       1   1 5
82         2           1     1                     1     1     1 7
83     1 1                                   1 1     1           5
84     1             1         1                       1         4
85   1   2                 1                             1       5
86       1           2                       1               1   5
87       1     2               1                         1 1 1   7
88           2             1     1                   3           7
89   1             1       2       1     2                       7
90                               1     1       1     1           4
91               1   1                           1               3
92   1     1                         1           1               4
93 1         1               1   1 1   1     1     1             8
94 2         1                         1             1     1     6
95     1         1                         1     1       1 1     6
96                                     1         1         2     4
97   1                                 1               2         4
98         1 1                       1   1 1 1     1     1       8
99                   1   1 1                                     3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...