XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
Tổng
00 1         1     1   1             1   2   1 1       1   1 1 2 14
01             1                   1                         1 1 4
02 1   1             1         2       1     1                   7
03               1     1             1             1   1       1 6
04 1     1           1         1               1                 5
05       1   1       1         1     1     1     1             1 8
06 1       1         2     1           1                         6
07           1 1                 1         1               1 1   6
08           1           1             1                         3
09             1     1                 1             1       1   5
10         1                 1 1                                 3
11                           1       1 1         1               4
12   1       1               1               1       1           5
13         1   1                 1 1             1               5
14                 2     1   1 1                                 5
15               1         1           1         1       1       5
16 1                             1           1 1                 4
17       1 1                 1         1                     1   5
18         1     1     1   1 1       1                     1     7
19   1 1                   1     2       1     1 1       1       9
20   1   1   1 1           1 1             1   1 1     1 1       11
21               1   1       1           2   1                 1 7
22         1           2         1                 1       1     6
23 1   1     1         2 1                 1             1       8
24                   1                                     1   1 3
25                         1 1 1   1 1 1                         6
26 1             1                                 1 2 1         6
27       1       1   1   1 1                                   1 6
28 1           1         1     1         1       1     1         7
29     1     1   1                     1     1 1               1 7
30                       1                 1   1   1     1       5
31 1             1 1           1   1           1             2 1 9
32   1 1         1   1   1                     1       1     1   8
33           2     1     1                                 1     5
34 1                     1                       1           1   4
35           1     1       2         1           1       1       7
36   1     1           1   1     1         1       1             7
37     1   1           1         1   1             2 1   1       9
38     1 1     1                                           1     4
39             1             1     3     1       1 2             9
40     1 1 1         1                           1     2 1   1   9
41                   1       1                                   2
42               1 1       1         2       1   1       2       9
43                                     1             1       1   3
44   2       1 2             1     1               2   1         10
45         1       1       1       1     2   1       1           8
46             1                             1       1   1       4
47                                   1 1                       1 3
48 1                     1       1                 1             4
49               1               1 1       1         1           5
50                                             1           1     2
51       1                   1                 1                 3
52 1               2     1                     1   1           1 7
53                       1                           1           2
54   1       1     1       1             2 1 1     1     1     1 11
55                       1                               1   1 2 5
56             1 1                 1         1   1     1         6
57       1                                   1         2 1       5
58                                         2                     2
59             1                 1 1                   1 1 1     6
60         1     1                                               2
61 1     1   2       1                           1               6
62     2         1   1     1           1       1   1 1           9
63   1       1     1             1                               4
64 2 1   1     1       1   1                   1   1             9
65                             1 1               1     1         4
66   1               1       1       1         1           2     7
67     1   1                                               1     3
68   1                                     1                 1   3
69                     1   1                                   1 3
70                       1     1       1   1                 1   5
71     2                             1       1         1 1       6
72   1   1 1             1 1   1       1                         7
73         1         2 1         1                           1   6
74 1 1           1 1           1   1                             6
75                     1 1     1   1                     1       5
76                           1       1   1       1   2           6
77     1               1               1 1                       4
78       1                 1                           1   1 1   5
79                 1                           1       1         3
80                             1   1       1       1             4
81                                         1                     1
82           1         1 1                 2           1     1   7
83     1 1 1           1               1 1                       6
84               1                     1             1         1 4
85   2               1         1     1   2                 1     8
86                 1                     1           2           4
87     1           1         1 1         1     2               1 8
88     1       2                 1           2             1     7
89 1     1 1                 1 1     1             1       2     9
90                     1         1                               2
91   1         1 1                               1   1           5
92 1                   1             1     1                     4
93     1                         1 1         1               1   5
94                           1   1 2         1                   5
95       1 1 1                         1         1               5
96   1   1         1                                             3
97         1     1 1                 1                           4
98             1         1                 1 1                   4
99       1                                           1   1 1     4
loading
Đang tải dữ liệu...