XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
Tổng
00 1   1             1   2   1 1       1   1 1 2         1   1   14
01                 1                         1 1                 3
02   1         2       1     1                   1               6
03     1             1             1   1       1 1           1 1 8
04   1         1               1                                 3
05   1         1     1     1     1             1                 6
06   2     1           1                                         4
07               1         1               1 1     1             5
08       1             1                                       1 3
09   1                 1             1       1           1   1   6
10           1 1                                 1       1       4
11           1       1 1         1                   1       1   6
12           1               1       1               1 1         5
13               1 1             1                 1   1 1       6
14 2     1   1 1                                   1             6
15         1           1         1       1             1   1 1   7
16               1           1 1                           1     4
17           1         1                     1                   3
18     1   1 1       1                     1         1     1     7
19         1     2       1     1 1       1                       7
20         1 1             1   1 1     1 1                   1   8
21   1       1           2   1                 1                 6
22     2         1                 1       1                     5
23     2 1                 1             1             1         6
24   1                                     1   1         1 1     5
25         1 1 1   1 1 1                           2             8
26                                 1 2 1                         4
27   1   1 1                                   1 1               5
28       1     1         1       1     1         1           1 2 9
29                     1     1 1               1     1       1   6
30       1                 1   1   1     1       1         1 1 1 9
31 1           1   1           1             2 1 1               8
32   1   1                     1       1     1   1         1     7
33 1     1                                 1       1     1       5
34       1                       1           1     1         1 1 6
35 1       2         1           1       1                 1     7
36     1   1     1         1       1                       1     6
37     1         1   1             2 1   1               1     1 9
38                                         1               1     2
39           1     3     1       1 2                 1           9
40   1                           1     2 1   1                   6
41   1       1                                       1           3
42 1       1         2       1   1       2                       8
43                     1             1       1                   3
44           1     1               2   1         1               6
45 1       1       1     2   1       1             1 1           9
46                           1       1   1       1 1             5
47                   1 1                       1       1         4
48       1       1                 1                 1 1         5
49               1 1       1         1           1     1   1     7
50                             1           1         1 1 1   1   6
51           1                 1                           1     3
52 2     1                     1   1           1                 6
53       1                           1             1     1       4
54 1       1             2 1 1     1     1     1   1             10
55       1                               1   1 2               1 6
56                 1         1   1     1                 1     1 6
57                           1         2 1         1           1 6
58                         2                                     2
59               1 1                   1 1 1     2   1 1         9
60                                                   1           1
61   1                           1                             1 3
62   1     1           1       1   1 1                 1 1 2 1   11
63 1             1                                     1         3
64     1   1                   1   1                           1 5
65             1 1               1     1                 1       5
66   1       1       1         1           2       1       1     8
67                                         1         1           2
68                         1                 1               1 1 4
69     1   1                                   1 1       1 1     6
70       1     1       1   1                 1                 1 6
71                   1       1         1 1                       4
72       1 1   1       1                             2         1 7
73   2 1         1                           1                   5
74 1           1   1                               1 1 1     1   7
75     1 1     1   1                     1               1       6
76           1       1   1       1   2           1               7
77     1               1 1                         2             5
78         1                           1   1 1       1           5
79 1                           1       1                       1 4
80             1   1       1       1                   1 1       6
81                         1                               1     2
82     1 1                 2           1     1                   6
83     1               1 1                                   1 1 5
84                     1             1         1                 3
85   1         1     1   2                 1                     6
86 1                     1           2                       1   5
87 1         1 1         1     2               1                 7
88               1           2             1     1               5
89           1 1     1             1       2       1     2       9
90     1         1                               1     1       1 5
91                               1   1                           2
92     1             1     1                         1           4
93               1 1         1               1   1 1   1     1   8
94           1   1 2         1                         1         6
95                     1         1                         1     3
96 1                                                   1         2
97 1                 1                                 1         3
98       1                 1 1                       1   1 1 1   7
99                                   1   1 1                     3
loading
Đang tải dữ liệu...