XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
Tổng
00               1               1     1         1     1   1     6
01         1                                       1             2
02                                     1   1             1       3
03         2     1           1   1                   1     1     7
04         1         1             1   1     1           1       6
05                     1     1               1   1       1       5
06 1                               1   1       1         2     1 7
07           1     2 1                           1 1             6
08   2   1     1 1     1           1             1           1   9
09                   1           1                 1     1       4
10     1       1   1           1               1                 5
11   1                             1                             2
12               1           1           1       1               4
13       1           2                         1   1             5
14                               1                     2     1   4
15       1         1                                 1         1 4
16 1                         1   2     1                         5
17   2         2   2       1                 1 1                 9
18                     1           1           1     1     1   1 6
19 1         1                           1 1                   1 5
20       1         1     1               1   1   1 1           1 8
21 1     1                         1                 1   1       5
22   1             2                           1           2     6
23         1 1             2       1   1   1     1         2 1   11
24 1     1       1     1                                 1       5
25           1                                                 1 2
26     1     1                     1   1             1           5
27     1                     1   1           1       1   1   1 1 8
28                           1   1   1 1           1         1   6
29               1 1 1     1 1 1           1     1   1           9
30 1               1     1                                   1   4
31   1 1   2                         1 1             1 1         8
32                       1 1             1 1         1   1   1   7
33         1           1                         2     1     1   6
34     1       1   1         1         1                     1   6
35             1               1                 1     1       2 6
36 1         1                   1       1     1           1   1 7
37                             1     1     1   1           1     5
38       1 1     1                         1 1     1             6
39     1   1     1           1 2   1               1             8
40   2     1 1         2                   1 1 1         1       10
41     1                     1                           1       3
42                                                   1 1       1 3
43       1   1 1                   2                             5
44     2     1             1             2       1 2             9
45       1       1 1   1       1   1           1       1       1 9
46             1         1 1   1                   1             5
47       1                                                       1
48                       1   1   1     1                     1   5
49   1                         1                     1           3
50 1         1 1         1     1                                 5
51       1                     1 1           1                   4
52   1           1               1     1               2     1   7
53         1   1     1                                       1   4
54           1 1     2   1               1       1     1       1 9
55   1                     1         1                       1   4
56     1         1                   2             1 1           6
57         1 1   1 1 1 1     1               1                   8
58               1       1                                       2
59 1 1 1       2         1                         1             7
60               1           1                 1     1           4
61 2                               1 1 1     1   2       1       9
62       1             1   1               2         1   1     1 8
63   1                           1       1       1     1         5
64                                     2 1   1     1       1   1 7
65                                   1                           1
66       1   1       1   1               1               1       6
67                               1 1       1   1                 4
68                         1             1                       2
69 1               1           1                           1   1 5
70                     1                                     1   2
71       1                           1     2                     4
72               1       2         1 2   1   1 1             1 1 11
73         1                                   1         2 1     5
74   1                       1 1     1 1 1           1 1         8
75               1     2                                   1 1   5
76                       1   1 1                                 3
77     1       1       1   1               1               1     6
78 1                 1 1   2                 1                 1 7
79                     2                               1         3
80           1     1         1                                   3
81 1   1                   1 1 1   1                             6
82 1   1     1   1       1 1       1             1         1 1   10
83   1   1     1   1                       1 1 1           1     8
84   1   1   1                       1               1           5
85 1   1                   1             2               1       6
86     1             1               1                 1         4
87         1   1                           1           1         4
88     1                 1     1     1     1       2             7
89       1       1   1                 1     1 1                 6
90           1                   1                         1     3
91       1     1     1         1         1         1 1           7
92           1         1         1     1                   1     5
93 1           1     1           1   1     1                     6
94                         1     1   1                           3
95                 1                         1 1 1               4
96   1     1         1   1 1       1     1   1         1         9
97     1             1         1               1     1 1         6
98         1                 1       1             1         1   5
99 1       1             2                   1                   5
loading
Đang tải dữ liệu...