XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
Tổng
00     1     1         1     1   1             1   2   1 1       10
01                       1                   1                   2
02           1   1             1         2       1     1         7
03 1   1                   1     1             1             1   6
04       1   1     1           1         1               1       6
05 1               1   1       1         1     1     1     1     8
06       1   1       1         2     1           1               7
07                     1 1                 1         1           4
08       1             1           1             1               4
09     1                 1     1                 1             1 5
10   1               1                 1 1                       4
11       1                             1       1 1         1     5
12 1           1       1               1               1       1 6
13                   1   1                 1 1             1     5
14     1                     2     1   1 1                       6
15                         1         1           1         1     4
16 1   2     1                             1           1 1       7
17                 1 1                 1         1               4
18       1           1     1     1   1 1       1                 7
19             1 1                   1     2       1     1 1     8
20             1   1   1 1           1 1             1   1 1     9
21       1                 1   1       1           2   1         7
22                   1           2         1                 1   5
23       1   1   1     1         2 1                 1           8
24                             1                                 1
25                                   1 1 1   1 1 1               6
26       1   1             1                                 1 2 6
27 1   1           1       1   1   1 1                           7
28 1   1   1 1           1         1     1         1       1     9
29 1 1           1     1   1                     1     1 1       8
30                                 1                 1   1   1   4
31         1 1             1 1           1   1           1       7
32             1 1         1   1   1                     1       6
33                     2     1     1                             4
34 1         1                     1                       1     4
35   1                 1     1       2         1           1     7
36     1       1     1           1   1     1         1       1   8
37   1     1     1   1           1         1   1             2 1 10
38               1 1     1                                       3
39 1 2   1               1             1     3     1       1 2   13
40               1 1 1         1                           1     5
41 1                           1       1                         3
42                         1 1       1         2       1   1     7
43       2                                       1             1 4
44             2       1 2             1     1               2   9
45   1   1           1       1       1       1     2   1       1 10
46   1                   1                             1       1 4
47                                             1 1               2
48 1   1     1                     1       1                 1   6
49   1                     1               1 1       1         1 6
50   1                                                   1       2
51   1 1           1                   1                 1       5
52     1     1               2     1                     1   1   7
53                                 1                           1 2
54             1       1     1       1             2 1 1     1   9
55         1                       1                             2
56         2             1 1                 1         1   1     7
57 1               1                                   1         3
58                                                   2           2
59                       1                 1 1                   3
60 1                 1     1                                     3
61       1 1 1     1   2       1                           1     8
62               2         1   1     1           1       1   1 1 9
63     1       1       1     1             1                     5
64           2 1   1     1       1   1                   1   1   9
65         1                             1 1               1     4
66             1               1       1       1         1       5
67     1 1       1   1                                           4
68             1                                     1           2
69   1                           1   1                           3
70                                 1     1       1   1           4
71         1     2                             1       1         5
72       1 2   1   1 1             1 1   1       1               10
73                   1         2 1         1                     5
74 1 1     1 1 1           1 1           1   1                   9
75                               1 1     1   1                   4
76 1 1                                 1       1   1       1   2 8
77               1               1               1 1             4
78                 1                 1                           2
79                           1                           1       2
80 1                                     1   1       1       1   5
81 1 1   1                                           1           4
82       1             1         1 1                 2           6
83               1 1 1           1               1 1             6
84         1               1                     1             1 4
85             2               1         1     1   2             7
86         1                 1                     1           2 5
87               1           1         1 1         1     2       7
88   1     1     1       2                 1           2         8
89           1     1 1                 1 1     1             1   7
90     1                         1         1                     3
91   1         1         1 1                               1   1 6
92     1     1                   1             1     1           5
93     1   1     1                         1 1         1         6
94     1   1                           1   1 2         1         7
95                 1 1 1                         1         1     5
96       1     1   1         1                                   4
97   1               1     1 1                 1                 5
98 1       1             1         1                 1 1         6
99                 1                                           1 2
loading
Đang tải dữ liệu...