XSKT Bạch thủ BP Cầu XSBP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
Tổng
00   1   1 1 2         1   1                         1 1       1 10
01         1 1                   2                   1           5
02             1                 1           1   1               4
03   1       1 1           1 1                         1 1       7
04                                   1         2     1     1   2 7
05           1                                                 2 3
06                                       1   1 1           2     5
07       1 1     1                             1 1               5
08                           1               1           1       3
09 1       1           1   1   1   1 1 1                         8
10             1       1             1             1   1     1   6
11                 1       1         1             1       1     5
12 1               1 1                                           3
13               1   1 1                         1     1     1   6
14               1                   1                     1   1 4
15     1             1   1 1         1   1         1         1   8
16                       1       1                               2
17         1                                   1                 2
18       1         1     1                               1       4
19     1                               1 1               1 1   1 6
20   1 1                   1     1         1   1             1 1 8
21           1                     1   1                 1 1     5
22       1                             1         1         1     4
23     1             1         1                           1     4
24       1   1         1 1                                   1   5
25               2                     1       1 1               5
26 2 1                                             1             4
27           1 1               2                 2         1     7
28   1         1           1 2             1 1   1             1 9
29           1     1       1                             1   1   5
30     1       1         1 1 1 1 2         1         1   1       11
31         2 1 1               1 1     1                         7
32   1     1   1         1         1                             5
33       1       1     1       1           1 1                   6
34         1     1         1 1   1             2                 7
35     1                 1       1         1             1       5
36                       1     1       1           1         1   5
37 1   1               1     1   1 1       1       1             8
38       1               1           1                         1 4
39                 1                                 1           2
40   2 1   1                         1     1       1   1     1 1 10
41                 1                 1       1 1 1           1   6
42     2                                                         2
43 1       1                   1   1 1   1   1                   7
44   1         1                 1           2                   5
45 1             1 1           1     1             1     1 1 1   9
46 1   1       1 1                 1             1   1   1       8
47           1       1           1     1 1                       5
48                 1 1                     1             1       4
49 1           1     1   1               1 1 1                   7
50       1         1 1 1   1               1                     6
51                       1           1   1       1   1       1   6
52           1                     1             1       2   2   7
53 1             1     1                       1       1         5
54     1     1   1                 1 1       1     1             7
55     1   1 2               1     1 1 2             1 1         11
56   1                 1     1 1             1       1           6
57   2 1         1           1                       1     1     7
58                                       1 1         1           3
59   1 1 1     2   1 1                   1     1 1               10
60                 1                       1       1             3
61                           1 2       1               1         5
62 1                 1 1 2 1                           1         7
63                   1                                 1   1     3
64                           1     1       1 1 1 2               7
65   1                 1               1                       1 4
66       2       1       1                                       4
67       1         1                       1           1 1 1   1 7
68         1               1 1   1       1           1     1     7
69           1 1       1 1               1                       5
70         1                 1                     1             3
71   1 1                           1                   1         4
72                 2         1           1 1 1       2     1     9
73         1                   1     1                 1     1   5
74               1 1 1     1                       1           1 6
75     1               1           1                         1   4
76 2           1                                           1   1 5
77               2                                   1         1 4
78   1   1 1       1                       1 1     1             7
79   1                       1         1               1         4
80                   1 1                     1         1 1       5
81                       1       1       1   1     1             5
82   1     1                     1     1     1     1   2     1   9
83                         1 1     1                   1         4
84 1         1                       1           1   1           5
85       1                             1         1       1       4
86 2                       1               1   1     1   1       7
87           1                         1 1 1   1               2 7
88       1     1                   3                             5
89       2       1     2                           1             6
90             1     1       1     1                             4
91 1                           1                           1     3
92                 1           1               1                 3
93         1   1 1   1     1     1             1             1   8
94                   1             1     1           1           4
95                       1     1       1 1     1   1         1   7
96                   1         1         2       1       1       6
97                   1               2             1             4
98                 1   1 1 1     1     1                         6
99 1   1 1                                                       3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...