XSKT Bạch thủ BP Cầu XSBP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
Tổng
00                       1 1       1 1   1         1   1   1 1   9
01   2                   1             1       1   1             6
02   1           1   1               1             1 1           6
03                         1 1                       1 1   1     5
04       1         2     1     1   2       1     1   1           10
05                                 2     1     1   1             5
06           1   1 1           2         1                       6
07                 1 1                   1           2     1     6
08               1           1           1               1     1 5
09 1   1 1 1                             1             1       1 7
10       1             1   1     1                               4
11       1             1       1       1                         4
12                                             1   1     1       3
13                   1     1     1   1           1           2   7
14       1                     1   1 1                           4
15       1   1         1         1   2             1             7
16   1                                                 1     1   3
17                 1                 1     1             1       4
18                           1       1       1                   3
19         1 1               1 1   1         1     1             7
20   1         1   1             1 1 1     2 1             1 1   11
21     1   1                 1 1           1                     5
22         1         1         1                           1 1   5
23 1                           1             1 1               1 5
24                               1     2     1 1                 5
25         1       1 1                       1 1   1           1 7
26                     1                                         1
27 2                 2         1                 1           1   7
28             1 1   1             1               1   1         6
29                           1   1   1                       1   4
30 1 2         1         1   1                               1   7
31 1 1     1                                         1     1     5
32     1                                 1         1 1   1       5
33 1           1 1                   1             1 1   1 1     8
34   1             2                 1   1                 1 1   7
35   1         1             1                             1     4
36 1       1           1         1               2               6
37   1 1       1       1                 1             1   1   1 8
38       1                         1     1 1       1 1     1     7
39                       1                 1                     2
40       1     1       1   1     1 1   1       1 1               9
41       1       1 1 1           1   1                       1   7
42                                             1         2       3
43 1   1 1   1   1                         1                     6
44   1           2                   1 1     1                 1 7
45 1     1             1     1 1 1                     1     1   8
46     1             1   1   1         1     1       1           7
47   1     1 1                                       1   1       5
48             1             1         1   1       1             5
49           1 1 1                       1                       4
50             1                               1 1       1       4
51       1   1       1   1       1           1             1     7
52     1             1       2   2         1       1   2         10
53                 1       1           2                 1       5
54     1 1       1     1                                         4
55     1 1 2             1 1                   1     1           8
56 1             1       1                   1     1       1   1 7
57                       1     1         1     1 2               6
58           1 1         1                             2       1 6
59           1     1 1                         1       1 1       6
60             1       1                 1               1   1 1 6
61 2       1               1                   1 1               6
62                         1             1 1     1               4
63                         1   1                       1       1 4
64     1       1 1 1 2                               1 1         8
65         1                       1   2 1                       5
66                                                               0
67             1           1 1 1   1 1       1     1     1 1   1 11
68   1       1           1     1                 1   1           6
69           1                                   1               2
70                     1                     1       1           3
71     1                   1                                     2
72           1 1 1       2     1       1           1           1 9
73 1     1                 1     1     1                         5
74                     1           1     1     1               1 5
75     1                         1     2               1         5
76                             1   1 1 1     1 1 1   1   1   1 1 11
77                       1         1             1               3
78             1 1     1             1               1     2     7
79         1               1                                     2
80               1         1 1                 1                 4
81   1       1   1     1                     2       1   1       8
82   1     1     1     1   2     1         1                 1   9
83     1                   1           1         1     1     1   6
84       1           1   1                 1                   1 5
85         1         1       1               1 1               1 6
86             1   1     1   1                               1   5
87         1 1 1   1               2                       1   1 8
88     3                                           1     2     1 7
89                     1                   1                 1   3
90     1                             1     1                     3
91 1                           1                                 2
92 1               1                       1           1         4
93   1             1             1                         1     4
94     1     1           1                 1 1   1     1 1       8
95 1       1 1     1   1         1       1                       7
96 1         2       1       1             1                     6
97       2             1                                         3
98   1     1                             1   1   1               5
99                                             1                 1

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...