XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
Tổng
00 1   1                   1               1     1         1     6
01 1                 1                                       1   3
02                                               1   1           2
03 1   1             2     1           1   1                   1 8
04                   1         1             1   1     1         5
05         1                     1     1               1   1     5
06         1 1                               1   1       1       5
07   1                 1     2 1                           1 1   7
08 1           2   1     1 1     1           1             1     9
09                             1           1                 1   3
10       1       1       1   1           1               1       6
11       1     1                             1                   3
12                         1           1           1       1     4
13 1     2         1           2                         1   1   8
14                                         1                     1
15                 1         1                                 1 3
16   1 1   1 1                         1   2     1               8
17             2         2   2       1                 1 1       9
18   1                           1           1           1     1 5
19           1         1                           1 1           4
20       1         1         1     1               1   1   1 1   8
21           1     1                         1                 1 4
22     1   1   1             2                           1       6
23         1         1 1             2       1   1   1     1     9
24   2       1     1       1     1                               6
25   1                 1                                         2
26     1         1     1                     1   1             1 6
27               1                     1   1           1       1 5
28                                     1   1   1 1           1   5
29 1       1               1 1 1     1 1 1           1     1   1 11
30       1   1               1     1                             4
31         2   1 1   2                         1 1             1 9
32     1                           1 1             1 1         1 6
33                   1           1                         2     4
34     1         1       1   1         1         1               6
35                       1               1                 1     3
36           1         1                   1       1     1       5
37 1     1                               1     1     1   1       6
38                 1 1     1                         1 1     1   6
39 1 1   1       1   1     1           1 2   1               1   11
40         1   2     1 1         2                   1 1 1       10
41         1     1                     1                         3
42                                                             1 1
43                 1   1 1                   2                   5
44 1             2     1             1             2       1 2   10
45                 1       1 1   1       1   1           1       7
46       1               1         1 1   1                   1   6
47                 1                                             1
48   1   1                         1   1   1     1               6
49             1                         1                     1 3
50         1 1         1 1         1     1                       6
51 1   1           1                     1 1           1         6
52   1 1       1           1               1     1               6
53     1             1   1     1                                 4
54     1 1             1 1     2   1               1       1     9
55             1                     1         1                 3
56               1         1                   2             1 1 6
57 1       1         1 1   1 1 1 1     1               1         10
58                         1       1                             2
59 1         1 1 1       2         1                         1   8
60     1                   1           1                 1     1 5
61           2                               1 1 1     1   2     8
62     1           1             1   1               2         1 7
63   1     1   1                           1       1       1     6
64                                               2 1   1     1   5
65       2                                     1                 3
66                 1   1       1   1               1             5
67 1                                       1 1       1   1       5
68                                   1             1             2
69       1   1               1           1                       4
70 1   2 1                       1                               5
71   1             1                           1     2           5
72                         1       2         1 2   1   1 1       9
73                   1                                   1       2
74             1                       1 1     1 1 1           1 7
75                         1     2                               3
76                                 1   1 1                       3
77         1     1       1       1   1               1           6
78         1 1                 1 1   2                 1         7
79 1                             2                               3
80 1 1                 1     1         1                         5
81           1   1                   1 1 1   1                   6
82           1   1     1   1       1 1       1             1     8
83         1   1   1     1   1                       1 1 1       8
84             1   1   1                       1               1 5
85 1   1 1   1   1                   1             2             8
86 1 2           1             1               1                 6
87                   1   1                           1           3
88   1           1                 1     1     1     1       2   8
89       1         1       1   1                 1     1 1       7
90         1           1                   1                     3
91                 1     1     1         1         1         1 1 7
92                     1         1         1     1               4
93           1           1     1           1   1     1           6
94     1                             1     1   1                 4
95                           1                         1 1 1     4
96             1     1         1   1 1       1     1   1         8
97   1   1 1     1             1         1               1     1 8
98   2               1                 1       1             1   6
99     1     1       1             2                   1         6
loading
Đang tải dữ liệu...