THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

  Ngày
\
Cặp số
7
-
5
11
-
5
14
-
5
18
-
5
21
-
5
25
-
5
28
-
5
1
-
6
4
-
6
8
-
6
11
-
6
15
-
6
18
-
6
22
-
6
25
-
6
29
-
6
2
-
7
6
-
7
9
-
7
13
-
7
16
-
7
20
-
7
23
-
7
27
-
7
30
-
7
3
-
8
6
-
8
10
-
8
13
-
8
17
-
8
20
-
8
Tổng
00       1           1 1                                         3
01     1                   1     1                           1   4
02                         1                                     1
03           1                         1       1 1               4
04   1         1                                         2 1 1   6
05   1             1         1     1             1   1           6
06           1 1   1         1                                   4
07               1     2               1     1                   5
08       2 1                                 1                   4
09     1             1         1                                 3
10     1       1   1 1                               1     1     6
11   1         1                                 1         1     4
12 1                     1                             1   1     4
13         1         1         1 1     1 1                     1 7
14   1 1 1                 1 1                         1         6
15       1   1     1 1           1     1 1     1   1 1         2 12
16             1                               2   1     1 1     6
17     1 1                   1             1                   2 6
18   1         2 1 2 1   1         1                           1 10
19                     1 1     1       1   1 1                   6
20 1 1               1       1                       1       1   6
21 1   1 1     1             1         1             1 1       1 9
22               1     1     1       1             1         1   6
23             1         1       2         1           2         7
24           1                                 1 1 1     1 1     6
25                                             1           1     2
26     1 1     1     1           1 2   1   1           1     1   11
27                 1       1       1 1         1     1           6
28     1 1                               2 1                     5
29         1             1             1 1             2         6
30                     1         1   1                   1       4
31                                         1               1   1 3
32 1   1             1 1                   1                 2   7
33             2   1       1 2     2 1   1 1     2               13
34             1     1           1 1 1   1   1           1       8
35                                                               0
36   1 1                           1 2         1                 6
37                         1 1           1   1   1       1 1     7
38               2 1   1         1   1                           6
39       1       1 1           1   1                         1   6
40                             1             1     1             3
41 1     1               1       1 1         3       1   1 1     11
42 1                                         1           1       3
43 1   1   1     1 1                                   1         6
44   1     1           1     1       1       1   1 1 1   1 1   1 12
45   1       1       1         1       1   1               1     7
46                 1                             1   1         1 4
47                           1             2       2 1     1     7
48               2                               1             1 4
49             1       1 1                             1         4
50                   1         1         1     1     2           6
51   1     2 1       1           1   1         1                 8
52     2 1   1           1                                       5
53   1                   1                                     1 3
54       1           1         1                   1         1   5
55                                 1                 1     1 1   4
56           1         1 1         1     1   1                   6
57                                   1                         1 2
58                                     1   1 1     1             4
59                       1 1                     1               3
60 1               1 1                           1               4
61           1           1 2                             1   1   6
62 1                         1   1 1   1       1                 6
63       1 1     1                 1 1                   1   1   7
64       1 1                     1               1 1     1       6
65       1   2 1           1           1                 1       7
66                         1     1         1           1         4
67 1                   1       1                 1     1         5
68   2                     1   1         2             1   2     9
69   1     1     1                       1 1                 2   7
70           1                 1       1       1   1             5
71 1       2               1         1     2       1             8
72     1       1         1                 1   1     1           6
73   1     1                             1                 1   1 5
74 1         1           1           1               1 1         6
75   1 1                 1               2           1 1       1 8
76 1             2 1       1   1             1             1     8
77           1   2                   1 1     1         1         7
78                     1               1                 1       3
79 2   1     1           1       2                       1       8
80       1             1       2             2   1               7
81           1               2                               1   4
82   1                                                       1   2
83       1     1 1     1                 1   1           1       7
84           1       1     1                     1               4
85                       1   1       1             1 1           5
86                                                       1       1
87         1       1   1             2                 1         6
88         1                   1         1                       3
89           1             1           1           1         2   6
90                             1       1       3                 5
91     1           1                                   1         3
92         1               1 1                     2             5
93 1 1                                         1     1           4
94     1         1     1         2     1                       1 7
95                                 1                           1 2
96                           1 1   1       1                     4
97 1       1           1                                       1 4
98 1       1   1 1 1 1             1           1 2 1             11
99                 1 1   1 1   1                                 5
loading
Đang tải dữ liệu...