THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

  Ngày
\
Cặp số
24
-
6
27
-
6
1
-
7
4
-
7
8
-
7
11
-
7
15
-
7
18
-
7
22
-
7
25
-
7
29
-
7
1
-
8
5
-
8
8
-
8
12
-
8
15
-
8
19
-
8
22
-
8
26
-
8
29
-
8
2
-
9
5
-
9
9
-
9
12
-
9
16
-
9
19
-
9
23
-
9
26
-
9
30
-
9
3
-
10
7
-
10
Tổng
00                 1 1                   1 1         1           5
01         1   1         1 1       1   1 1 1       1 1         1 11
02   1                 1     1     1                 2   1       7
03   1     1                         1     1           1   1     6
04       1               1         1           1                 4
05                                       1                 1     2
06 1   1 1                                                   1   4
07       1             2         1 1 1             1       1   1 9
08                     1                       1                 2
09         1                     1                       1       3
10   1 1                                               1 1     1 5
11 1                       1     1       1           1     1     6
12       1         1   1                       1   1 1     1     7
13     1 1         2                           1                 5
14         2         2                 1 1         1     1   1   9
15   1           1 1 1   1                 1                     6
16   1             1                     1                       3
17                           1   2               1       1       5
18 1                   1             1     1 1                 1 6
19                       1       1     1         1               4
20       1           1         1     2 1           1         2   9
21 1   1 1                             1                         4
22           1                 1     1 1 1         1     1       7
23                             2             1         1         4
24 1     1                                     1                 3
25   1     1 1           1                           1 1     2 1 9
26 1                   1     1                     1           1 5
27               1   1   1               1         1   1   1     7
28   1 1         1                   1             1             5
29       1   1       1                           1       1   1 1 7
30   1     1                 1         1                         4
31                             1 1   1     1 2 1 1 1             9
32         1         1   1       2           1                   6
33       1                                                 1     2
34     2                 1                         1 1 1         6
35                         1         1             1         1   4
36     1                       1 1                               3
37 2             1 1 1             1 1               1           8
38           1       1                                         1 3
39   1       1     1                           1         1       5
40                                 1         1                   2
41               1 1         2           1     1     1           7
42         1   1 2                 1                             5
43               1     1 1 1                   1                 5
44                       1 1                     1               3
45                                     1           1   1         3
46       1 1               1                   1           1     5
47             1                                     1       1   3
48 1                 1     1       3 2                   1       9
49       1     1       1             1   1 1           1         7
50           1                               1 1       2         5
51 1                               1             2         1     5
52                 1   1                 1   1           1   1   6
53   1       1 1           1 2         1               1         8
54   1       1                                                   2
55               1           1           1 1                     4
56             1   1           1 1 1 1                   1       7
57         1       1                             1               3
58         1 1             1 1         1                         5
59     1 2   1                 1     1   1     1             1   9
60                             1                 1           1 1 4
61       1     1     1                   1             1         5
62                                     1       2               1 4
63                     1     1         1                         3
64 2 1                           1         1                     5
65             1           1 1                           2 1     6
66     1   1             1         1             1             1 6
67     1                       1             1                   3
68   1                   1       1               1     1         5
69   1 1   1   1   1   1     1     1       2         1           11
70                         1               1               1     3
71               1     1   1                             1       4
72 1   1                               1   1     1               5
73           1       1   1         1             1               5
74 1                                                   1     2   4
75       1   2   1       1   2 1       2   1         1       1 1 14
76   1   1     1 1               1             1               1 7
77 1         1       1           1           2             2 1 1 10
78                       1 1     1                               3
79 1   1     2     1       1                 1                 1 8
80               1             1           1                     3
81             1       2 2           1 2 1                       9
82         1               1     1       1 1         1   2       8
83       1 1               1     1             1       2         7
84             1                                     1           2
85     1   1     1   1       1               1 1 2 1     1       11
86                         1                     1     1         3
87             1 1     1                                         3
88     2                       1   1               1   1   1     7
89             1                         1 1               1 1 1 6
90                                           1                   1
91         1         1       1     1         1 1               1 7
92 1 1         2       1       1         1         1             8
93   1       1                     1 1 1         1               6
94   1             2     1   1       1     1         1           8
95               1     1       1                     1     1 1   6
96     1       2 1 1           2             1           1 1     10
97               1             1                 1   1     1     5
98                   1     1                 2     1           1 6
99 1         1     1 1                             1             5
loading
Đang tải dữ liệu...