THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

  Ngày
\
Cặp số
10
-
2
13
-
2
17
-
2
20
-
2
24
-
2
27
-
2
2
-
3
5
-
3
9
-
3
12
-
3
16
-
3
19
-
3
23
-
3
26
-
3
30
-
3
2
-
4
6
-
4
9
-
4
13
-
4
16
-
4
20
-
4
23
-
4
27
-
4
30
-
4
4
-
5
7
-
5
11
-
5
14
-
5
18
-
5
21
-
5
25
-
5
Tổng
00                             1   2     1     1           1     6
01       1         1       1                             1       4
02       1       1   1     1 2         1   1   1                 9
03 1           1 2   1   1                                     1 7
04     1           1 1   1               1         1   1         7
05         1         1           1                     1         4
06                 2   1   1                     1 2           1 8
07                           1           2       1               4
08       1             1 1               1                 2 1   7
09                                           1   1       1       3
10     1                 1                 1   1         1       5
11     1       2                     1 1         1     1         7
12       1 1 1             1           1             1           6
13                                               2           1   3
14       1 1                                           1 1 1     5
15         1           1                 2   1             1   1 7
16 1                       1 1               1                   4
17   1                       1 1           1 1 1         1 1     8
18         1         1         1   1     1     1 1     1         8
19           1         1     1             1 1     1             6
20                                                 1 1 1         3
21                                     1     1       1   1 1     5
22                   1                     1       1             3
23             1           1     1 1       1   2   1             8
24                             1     1 1                       1 4
25           1                   1   1                           3
26       1   2   1 1     1           1             1     1 1     10
27               1     1   1 2         1                         6
28     1               1 1     1             1           1 1     7
29               1                       1                   1   3
30       1           1   1                                       3
31           2           1                       1               4
32     1   1                                   1 2   1   1       7
33                                       1                       1
34                         1 1 1         1                       4
35   1   1                                                       2
36 1           1             1 1                 1     1 1       7
37         1     1   1 1         1     1                         6
38                                   1                           1
39   1       1   1               1   2 1                   1     8
40 1         1 1   1       1   1     1     1 2                   10
41 1                     1         1 1               1     1     6
42 1   1             1                       1       1           5
43               1                                   1   1   1   4
44             3 1           1                         1     1   7
45                 1                       1   1       1       1 5
46   1   1 1         1         2       1                         7
47       1       1                   1                           3
48                                         1                     1
49   1     1       1                               1             4
50 1   1     1             2                                     5
51                       1     1 1   1                 1     2 1 8
52                             1 1   1 1     1           2 1   1 9
53         1       1               1 1                 1         5
54 1                   1                       1           1     4
55   1       1     2                           1                 5
56 1               1   1                         1             1 5
57                 1 1   1               1 2 1                   7
58         1     2                       1 1                     5
59     1                     1   1                               3
60   1             1 1       1   1 1   1   2 1       1           11
61 1       3     1   1           1             1 1 1           1 11
62                     1         1                   1           3
63 1         1               1           1         1       1 1   7
64 1                       1       1           1           1 1   6
65 1 1         1         1                         1       1   2 8
66   2   1   1   1 1 2   1         1         2     1             13
67     1                   1 1 1                     1           5
68       1                                   1         2         4
69             1                   1               1   1     1   5
70     1               1   1   1   1   1           1           1 8
71             1       1             1               1       2   6
72               1                 1           1 1       1       5
73   1     1   1     1       1       1       1         1     1   9
74                                     1             1         1 3
75                                 1       2   1       1 1       6
76       1             1             1 1             1           5
77                                             1               1 2
78     1       1                 1               1 1             5
79 1 1       1         1               1             2   1     1 9
80                   1   1               1                 1     4
81   1 1 1                 1     1               1             1 7
82         1 1               1 1         1             1         6
83 1   2 1       1               2                         1     8
84                     1   1           2                       1 5
85           1 1     1   1                                       4
86                     1     1           1                       3
87   2 2       1                   1                         1   7
88       1   1                   1             1             1   5
89 1 1             1   1                     1                 1 6
90     1                 1       1         1                     4
91                         1         1                   1       3
92                 1     1       1       1 1       1         1   7
93 1         1         1           1                 1 1         6
94     1   1       1     1 1       1                     1       7
95       2     1 1             1   1 1           1 1             9
96   1     1                       1             1               4
97   1                                 1       1     1       1   5
98 1                           1                     1       1   4
99             1               1                                 2
loading
Đang tải dữ liệu...