THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
18
-
3
21
-
3
25
-
3
28
-
3
1
-
4
4
-
4
8
-
4
11
-
4
15
-
4
18
-
4
22
-
4
25
-
4
29
-
4
2
-
5
6
-
5
9
-
5
13
-
5
16
-
5
20
-
5
23
-
5
27
-
5
30
-
5
3
-
6
6
-
6
10
-
6
13
-
6
17
-
6
20
-
6
24
-
6
27
-
6
1
-
7
Tổng
00           1       1                     1           2         5
01   1     1     1         1             1           1           6
02 1             1         1   1   1   1               1     1   8
03       1         1     1     1         1         1         1   7
04     1   1     1                             2                 5
05           3 1         1     1   1   1                 1       9
06       1                   1   1     1     1             1   1 7
07                 1     1   1   1   1 1                         6
08           1             2       1                             4
09                 1       1                                     2
10                       1                 1     1           1 1 5
11       1 1           1                             1     1     5
12                                     1   1     1               3
13   1       1                                   1             1 4
14                   1             1   1         1               4
15   1   1     1             1                         1 1   1   7
16     1 1               1 1     1                           1   6
17       1   2               1                 1   1             6
18       1   1       1           1   1 1     2 1 2     1   1     13
19           1           1                                       2
20         1                 1           1       1               4
21                                     1     1             1   1 4
22         1                 1             1                     3
23                               1           2   1   1           5
24             1                         1                 1     3
25             1 1     1   1         1         1     1       1   8
26                             1                         1 1     3
27   1                                 1           1 1           4
28         1       1   1                       1     1 1     1 1 8
29     2     1               1             1         1           6
30                             1 2 1                         1   5
31   1 1                                       1                 3
32         1     1 2       1         1                   1       7
33 1   1         1   1               1               1           6
34   1       1 1 1     1 1 1               1 1                 2 11
35                 1     1 1     1                 1             5
36   1       1                                                 1 3
37 1                     1                                 2     4
38 1 1           1     1             1   1                       6
39   1             1 1       1               1   1       1   1   8
40                     1         1                 1     1       4
41                           1                         1 1       3
42                                                   1           1
43                 1         1       1     1 1     1             6
44                       1   1     1           1 1               5
45             1     1   1                               1       4
46                             2   1     2           1           6
47 1                 1         1         1                       4
48 1                                                       1     2
49 1 1 1 2                         1   1         2   1 1         11
50 1                       1             2       1               5
51         1               1     1             2         1 1     7
52                 1               1               1   1         4
53             1                   2     1                   1   5
54 1     2     1       2                   1                 1   8
55 1               2   1 1       1   2           2   1           11
56 1 1                       1     1 1         1       1 1       8
57     1                                       1                 2
58                                                               0
59                 1               1   1 1               2     1 7
60                   1 1             1   1   2       1   1       8
61           1                 1   1               1             4
62 1                 1   1   1   1     1 1           1           8
63             1 1   1             1                             4
64           1       2 2   1     1         1               2 1   11
65                             1                         1       2
66     1                   1                 1   1             1 5
67                   1                                         1 2
68         2         1             1             1     1 1   1   8
69 1                                   1     2       1       1 1 7
70     1                 1     1       1               1         5
71       2       1     1       1 1       1   1     1             9
72         1     1   1               1     1         1     1   1 8
73     2     1     1                     1           1           6
74                     1                                   1     2
75 1       1             1       1     1           2             7
76 1 1   1     1       1 1                                   1   7
77   1                           1                         1     3
78           1 2 1 1           1     1                           7
79                                   1   1 2     1         1   1 7
80   1                                                           1
81 1   2                   1           1       1                 6
82       1 1   1         1                         1     1       6
83                                 1       1           2         4
84     1             1               1       1 1   1             6
85                                         1       1           1 3
86   1   1                   1   1         1                     5
87 1                         1 1     1 1       1   1             7
88   1         1               2 1   1         1   1           2 10
89             1             1 1           1             1       5
90         1     1                             1       1 1       5
91     1   1               1           1               1         5
92   1 1 1     1   1   1                               1   1 1   9
93     1   1     1           1                 1             1   6
94       1     1     1             1                         1   5
95 1 1     2   1   1 1   1               1 2         1           12
96               1         1         1       1         1       1 6
97           1     1   2                     1     1             6
98                                                               0
99               3         1 1 1                   1       1     8


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...