THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

  Ngày
\
Cặp số
9
-
7
13
-
7
16
-
7
20
-
7
23
-
7
27
-
7
30
-
7
3
-
8
6
-
8
10
-
8
13
-
8
17
-
8
20
-
8
24
-
8
27
-
8
31
-
8
3
-
9
7
-
9
10
-
9
14
-
9
17
-
9
21
-
9
24
-
9
28
-
9
1
-
10
5
-
10
8
-
10
12
-
10
15
-
10
19
-
10
22
-
10
Tổng
00                                         1     1             1 3
01                       1       1               1               3
02                                   1 1   1 1 1     1           6
03 1       1 1                           1 1   1     1           7
04                   2 1 1                 1     1       1       7
05           1   1                         1   1 1       1     1 7
06                                                               0
07 1     1                             1 1                       4
08       1                                                       1
09                             1     1   1       1 1             5
10               1     1       2               1 1 1       1 1   9
11           1         1                 1         1             4
12                 1   1     1 2       1           1   1         8
13 1 1                     1   1 1 1       1           2         9
14                 1               2 1                       1 1 6
15 1 1     1   1 1         2       1 1 1   1 1                 1 13
16         2   1     1 1     1       1   1             1         9
17     1                   2                                     3
18                         1           1           1     1     1 5
19 1   1 1                   1   1         1                     6
20               1       1               1                       3
21 1             1 1       1 1                         1       1 7
22             1         1     1                           1   1 5
23     1           2                   1       1 1             1 7
24         1 1 1     1 1     1                     1             7
25         1           1               1           1         1   5
26 1   1           1     1                                     1 5
27         1     1           1 1   1   1                         6
28   2 1                         1                               4
29 1 1             2                 1   1     1 1 2   1         11
30                   1       1           1                 1     4
31     1               1   1                   1                 4
32     1                 2                                     1 4
33   1 1     2                               3 2             1   10
34   1   1           1             1                         1   5
35                                 1     1                       2
36         1                                             2       3
37   1   1   1       1 1           1         1       1 1         9
38                               1         1           1     1   4
39                       1   1           1                       3
40       1     1                   1                             3
41       3       1   1 1       1         1                 1   1 10
42       1           1                     1           1       1 5
43                 1           1 1 1             1           1   6
44       1   1 1 1   1 1   1 1 1         1             1 1       12
45 1   1               1                           1           1 5
46           1   1         1     1                     1         5
47     2       2 1     1           1         2       1           10
48           1             1     1       1                     1 5
49                 1                   1     1               2   5
50   1     1     2             1 2     1                 1       9
51         1                 1                   1       1 1 1   6
52                           1       1                   1 1     4
53                         1             1     1   1       1     5
54             1         1       1   1                           4
55               1     1 1       1 1             2   1           8
56   1   1                                           1 1       1 5
57                         1               1     1   1   2       6
58 1   1 1     1             1 1             1       1           8
59           1                   1   1         1       1         5
60           1                 1       1             1           4
61                   1   1                   1     1             4
62 1       1                 1             1   1                 5
63                   1   1           1                     1     4
64           1 1     1                         1     2 1     1   8
65 1                 1                 1     1                   4
66     1           1                   1     1                   4
67           1     1                                         1 1 4
68   2             1   2     1   2   1               1           10
69   1 1                 2             1         1     1         7
70 1       1   1                         1           1           5
71     2       1             1                               2   6
72     1   1     1             1   1                         1   6
73   1                 1   1               1       1   2   2     9
74               1 1             1                               3
75   2           1 1       1         2 1     2       1   1       12
76       1             1                                         2
77 1     1         1           1   1 1 1         1     1         9
78 1                 1               1                           3
79                   1                   1 1                     3
80       2   1               1       1             1 1           7
81                       1     1 1                 1       2     6
82                       1       1 1                 1           4
83   1   1           1                           1 1     1 1     7
84           1                                           1       2
85             1 1                               1       1       4
86                   1                   1 1               1 2   6
87                 1                             1       1       3
88   1                                         1         1       3
89 1           1         2                 1                     5
90 1       3                               1                 1 1 7
91                 1                           2           1   1 5
92             2                   2           1   1             6
93         1     1           1         1                         4
94 1                       1                 1     1 2           6
95                         1   1                         1       3
96     1                     1                 1           2     5
97                         1         1       1             1     4
98         1 2 1                   1     1 1 1                   8
99                                   1 1                         2
loading
Đang tải dữ liệu...