THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

  Ngày
\
Cặp số
20
-
1
23
-
1
27
-
1
30
-
1
3
-
2
6
-
2
10
-
2
13
-
2
17
-
2
20
-
2
24
-
2
27
-
2
2
-
3
5
-
3
9
-
3
12
-
3
16
-
3
19
-
3
23
-
3
26
-
3
30
-
3
2
-
4
6
-
4
9
-
4
13
-
4
16
-
4
20
-
4
23
-
4
27
-
4
30
-
4
4
-
5
Tổng
00       1                                 1   2     1     1     6
01       1           1         1       1                         4
02                   1       1   1     1 2         1   1   1     9
03   2         1           1 2   1   1                           8
04                 1           1 1   1               1         1 6
05     1               1         1           1                   4
06 1                           2   1   1                     1 2 8
07           1                           1           2       1   5
08                   1             1 1               1           4
09                                                       1   1   2
10   1       1     1                 1                 1   1     6
11                 1       2                     1 1         1   6
12                   1 1 1             1           1             5
13   1     1                                                 2   4
14                   1 1                                         2
15     1               1           1                 2   1       6
16 1 1   2     1                       1 1               1       8
17 1             1                       1 1           1 1 1     7
18                     1         1         1   1     1     1 1   7
19           1           1         1     1             1 1     1 7
20     1                                                       1 2
21       1                                         1     1       3
22                               1                     1       1 3
23                         1           1     1 1       1   2   1 8
24                                         1     1 1             3
25         1             1                   1   1               4
26   1               1   2   1 1     1           1             1 9
27   1   1                   1     1   1 2         1             8
28       1         1               1 1     1             1       6
29           1               1                       1           3
30                   1           1   1                           3
31                       2           1                       1   4
32                 1   1                                   1 2   5
33   2 1 1                                           1           5
34                                     1 1 1         1           4
35       1       1   1                                           3
36             1           1             1 1                 1   5
37 1   1 1             1     1   1 1         1     1             9
38           1                                   1               2
39 2             1       1   1               1   2 1             9
40 1           1         1 1   1       1   1     1     1 2       11
41             1                     1         1 1               4
42     2 1     1   1             1                       1       7
43       1                   1                                   2
44                         3 1           1                       5
45                             1                       1   1     3
46     1         1   1 1         1         2       1             8
47                   1       1                   1               3
48           1                                         1         2
49   1 1         1     1       1                               1 6
50             1   1     1             2                         5
51     1                             1     1 1   1               5
52     1     1                             1 1   1 1     1       7
53 1 1     1 1         1       1               1 1               8
54           1 1                   1                       1     4
55   1 1         1       1     2                           1     7
56             1               1   1                         1   4
57 1 1                         1 1   1               1 2 1       9
58   1   1             1     2                       1 1         7
59 1               1                     1   1                   4
60 1       1     1             1 1       1   1 1   1   2 1       12
61       1 1   1       3     1   1           1             1 1 1 12
62     1                           1         1                   3
63           1 1         1               1           1         1 6
64         1   1                       1       1           1     5
65             1 1         1         1                         1 5
66               2   1   1   1 1 2   1         1         2     1 13
67                 1                   1 1 1                     4
68 1         2       1                                   1       5
69           1             1                   1               1 4
70                 1               1   1   1   1   1           1 7
71 1                       1       1             1               4
72 1       2                 1                 1           1 1   7
73 1     1       1     1   1     1       1       1       1       9
74           1                                     1             2
75         1                                   1       2   1     5
76                   1             1             1 1             4
77                                                         1     1
78                 1       1                 1               1 1 5
79 1   2   1 1 1 1       1         1               1             10
80   1                           1   1               1           4
81         2     1 1 1                 1     1               1   8
82                     1 1               1 1         1           5
83             1   2 1       1               2                   7
84           2                     1   1           2             6
85     1                 1 1     1   1                           5
86                                 1     1           1           3
87     1 1 1     2 2       1                   1                 9
88                   1   1                   1             1     4
89     1       1 1             1   1                     1       6
90                 1                 1       1         1         4
91   1       1                         1         1               4
92                             1     1       1       1 1       1 6
93             1         1         1           1                 4
94 1               1   1       1     1 1       1                 7
95   1     1         2     1 1             1   1 1           1 1 11
96   1   2 2     1     1                       1             1   9
97               1                                 1       1     3
98         1   1                           1                     3
99 1       1               1               1                     4
loading
Đang tải dữ liệu...