THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
16
-
7
19
-
7
23
-
7
26
-
7
30
-
7
2
-
8
6
-
8
9
-
8
13
-
8
16
-
8
20
-
8
23
-
8
27
-
8
30
-
8
3
-
9
6
-
9
10
-
9
13
-
9
17
-
9
20
-
9
24
-
9
27
-
9
1
-
10
4
-
10
8
-
10
11
-
10
15
-
10
18
-
10
22
-
10
25
-
10
29
-
10
Tổng
00       1                 1       1 1       1                   5
01 1     2               1 1       1       2 1   1         1     11
02             1                                                 1
03           1                                   1 1 1           4
04 1   1           1           1 1           1           1       7
05         1       1 1     1       1                             5
06         1   1                       1                       1 4
07 1   1                 1             1   1           2     1   8
08                                   1     1         1           3
09                     1                 1                   1   3
10           2     1               1       2         1           7
11   1           1               1     1 1   1   1               7
12 1           1         1           1           2               6
13             1     1 1         2   1 1               1         8
14                 1 1             1     1     1 1               6
15   1 1             1 2   1                           1     1   8
16             1         2 1   2   1           1                 8
17             1                                   1 1   1 1   1 6
18         1                             1           1           3
19 1             1 1         2                 1       2         8
20 3             1     1     1     1                 1   1       9
21                         1         1               1           3
22         1   1             1               1 1   1     1       7
23       1           1         1                               2 5
24       1               1                     1             1   4
25 1 1           2             1         1   1       1           8
26 1                         1       1       1     1             5
27                 1     1                             1         3
28                       1                 1   1 1               4
29     1         1                             1               1 4
30   1       1                           1             1     1   5
31     1           1   1                   1         2           6
32       3 1                   1   1 1 1         1               9
33                     1             1   1   1         1         5
34                           1                 1                 2
35   1 1                     1   1                 1           1 6
36       1         2               1   1   1   1     1           8
37       1               1           1                     1 1   5
38     1 1                                               1       3
39 1   1   1             1         1           1 1               7
40                     1   1   1 1         1           1 1       7
41                 2                   1     2                   5
42     1     1 1 1   1         1           1             1       8
43           1                   1                     1   1     4
44 1   1     1 1 1       1     1               1     1   1       10
45 1   2                       1     1       1 1 1         1 1   10
46                 1       1   1   1 1     1                     6
47 1 1                             1               1         1   5
48     1 1             1       1             1 1 1       1       8
49                           1         2     1   1           1   6
50         1 2               1               1                   5
51                               1   1     1               1   1 5
52 1         1 1       1                 1               1       6
53                                 1     1                       2
54                 1 1     1     1           1             2 1   8
55       1   1                                     1             3
56       1   1             1   1       1             1   1       7
57 1   1       1     1   1                       1               6
58       1   1   1     1             1                           5
59   1         1                         2                       4
60                               1                     1     1   3
61                               2   1 1                   1   1 6
62         1   1           1                                   1 4
63   1     1         1                                       1   4
64   1 1       1     1           1                               5
65         1     1   2           1       1             2   1 1 1 11
66             1 1   1               1             1     1       6
67   2     1   1         1   1                     1             7
68                 1 1                     1                   1 4
69         1               1 1         2           1       1     7
70   1   1                                                       2
71 1       1                   1               1             2   6
72                     1             1   1   1   1             1 6
73 1                             1     1             1   1   1 1 7
74                     1         1                               2
75   1       1   2                   1             1   1       1 8
76   1     1                 1             1                     4
77                                           1         1         2
78                       1 1       1     1               1       5
79         1       1         1     1       1     1 1     1       8
80                 1                       1 1 1       1       1 6
81                           1 1         1                 1     4
82                   1                 1       1           1     4
83         2 1             1             1                   1   6
84     1                   1 1 2               1     2           8
85               2 1                               1       1     5
86               1                                       1       2
87                     1         1     1           1 1           5
88     1         1   1 1   1     1                 1           1 8
89                       1                                 1   1 3
90             1     1 1                       1 1               5
91         1   1   1         1             1           1   1 1 1 9
92       1               1 1                     1               4
93   1 1                 1         1                 1     1     6
94   1                             1   1 1         1             5
95                                 1                             1
96   1   1   1   1     1 1                       1               7
97           1         1     1       1   1         1     1       7
98   1       1             1 1                           1 1     6
99                   1         1       1           1             4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...