THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
9
-
4
12
-
4
16
-
4
19
-
4
23
-
4
26
-
4
30
-
4
3
-
5
7
-
5
10
-
5
14
-
5
17
-
5
21
-
5
24
-
5
28
-
5
31
-
5
4
-
6
7
-
6
11
-
6
14
-
6
18
-
6
21
-
6
25
-
6
28
-
6
2
-
7
5
-
7
9
-
7
12
-
7
16
-
7
19
-
7
23
-
7
Tổng
00 1     1         1           2     1 1 1   1 1                 10
01             1                     1           1 1       1     5
02             1           1     1                               3
03     2 1   2 1                               1   1             8
04     1             1                   1                 1   1 5
05             1     1                     1                     3
06   1     1   1                   1 2       1 1     1           9
07   2                                         1   1       1   1 6
08               1                     2           1             4
09     1           1 1                 1 1 1 1           1       8
10                         1               1   1 1 1             5
11           1                 1       2               2     1   7
12   1       1         2                                   1     5
13                 2                                   1         3
14                   1                           1               2
15         1                             1   1       1       1 1 6
16 1         1     1   1 1             1   2 1       1           10
17     1                     1           1 1 1       1 1         7
18             1       1   2                                     4
19                 2   1   1       1                       1     6
20   1       1                           1   1             3     7
21 1   1       1 1               2                               6
22         1           1         2     1       1 1   1           8
23 1                 1     1   1             1 1   1             7
24         1 1                 1   1 1                 1 1       7
25     2                                           1       1 1   5
26           1                           1 1   1       1   1     6
27       1               1   1     1     1                       5
28 2 1   1 1 1 1         1                                       8
29         1     1   1         1 1     1 1         2           1 10
30 1 1                                     1             1   1   5
31       1       1                     2                 1     1 6
32             1 1   1             1                     1       5
33   1 1           1               1         1       1           6
34                         1 2                     1 1 1         6
35       1       1       1   1             1         1       1 1 8
36 1       1                             1               1       4
37   1 1         1 1           1     1               1           7
38                     1                                       1 2
39             1                   2       1               1   1 6
40   1   1   1               1 1             1   1               7
41               1                     1                 1       3
42 1                   1     1       1       1   1             1 7
43 1       2         1       1       1 1       2                 9
44           1 1                 1   1     1               1   1 7
45 1     1         1     1                                 1   2 7
46         1             1                       1     1 1       5
47       1           1 1             1         1 1     1   1 1   9
48       1           1         1       1     1 1               1 7
49             1     1     1   1         1                       5
50   1               1       1           1           1           5
51           1         1     2                   1     1         6
52     1                           1               1 1     1     5
53     1     1     2               1         1 2                 8
54       1 1                 1   1 1                     1       6
55           1   1         1         1     1                     5
56                                       1                       1
57             1                   1 1         1           1   1 6
58     1 1     1   1   2                           1 1 1 1       10
59       1     1                 1         1       1 1   1   1   8
60 1                   1     1       1 1     1   1     1         8
61   1     1                     1                               3
62     1                     1         1               1         4
63   1               1         1                   1 1       1   6
64       1     1                                             1 1 4
65                         1 1                                   2
66                       1                         1             2
67       1       1         1   1     1                       2   7
68                     1 1     1                                 3
69                                               1               1
70         1                     1             1 2           1   6
71           1       1     1     1               1         1     6
72                   1         1     1     1       1     1       6
73 1 1 1                     1     1     1                 1     7
74       1 1 1                                                   3
75     1 1 1 1             2     1 1                         1   9
76 1           1 1       1           1 1           1         1   8
77         1           1 1                       1               4
78                   1   1   1     1   1                         5
79                             1         1                       2
80               1       1       1                               3
81               1       1           1       1       1           5
82 1                                                 1           2
83                 1 1             1       1   1     1           6
84               1 1     1       2                             1 6
85                 1                       1                     2
86                 1     1       1                               3
87           1   2               1       1           1 1 1       8
88 1                                           1       1       1 4
89 1           1         1     1   1             1               6
90 1                       1                     1               3
91                         1                 1           1       3
92   3               1 2 1               1   2                   10
93       1                 1         1                 1     1 1 6
94   1           1                                           1   3
95         1                   1                   1   1         4
96                     1                         1       2   1   5
97                         1             1 1                     3
98     1           1         1             1           1     1   6
99     1   1     1       1     1   1                     2       8


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...