XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
9
-
11
12
-
11
16
-
11
19
-
11
23
-
11
26
-
11
30
-
11
3
-
12
7
-
12
10
-
12
14
-
12
17
-
12
21
-
12
24
-
12
28
-
12
31
-
12
4
-
1
7
-
1
11
-
1
14
-
1
18
-
1
21
-
1
25
-
1
28
-
1
1
-
2
4
-
2
8
-
2
11
-
2
15
-
2
18
-
2
22
-
2
Tổng
00                   1               1                 1         3
01           1             1   2 1 1           1                 7
02             1                                       1     1 1 4
03           1         1               1         1     1   1 1   7
04 1                     1 1   1   1                     1 1   1 8
05         1       1         1                   1               4
06       1   1   1             1       1                   1     6
07       1                         1       1   2     1   1       7
08   1           1           1                             1     4
09 1 1   1 1       1             2       1   1                   9
10     1   1   1           1               1                   1 6
11             1 1   1                       1           1     1 6
12                         1 1         1             1   1       5
13       1                                         1             2
14             1 1         1                 1         1   1 1   7
15   1 1     1     1     1             1     1   1               8
16         1       1               1       1       1 1           6
17     1 1           1 1         1 1       1                     7
18     1 1 1                       1       1     1 1     1       8
19                             1         1             1   1     4
20 1 1                         1               2                 5
21                                               1 2   1         4
22     1   1                   1         1       1 1             6
23   1   1   1                         1   1               1     6
24     1         1           1             1       1 2           7
25                               1     2                       1 4
26                   1                                   1 1     3
27                           1     1 1     1     1               5
28                                       1                       1
29     1               1             1           1               4
30 1             1       1 1                   1     1           6
31 1             1         1         1         1             1   6
32       1 1     1           1     1 1       1       1   1   1   10
33                     1 1                                   1   3
34                 1                 1           1               3
35       1   2     1                   1     1     1       1     8
36 1 2             1 2 1   2   1             2           1 1     14
37   1                               1         1                 3
38   1     1   1     1 1                       1             1   7
39                       1   1       2   2 1                 1   8
40 1                   1     1 1 1             1 1     1     1   9
41       1   1                                         1         3
42                 1             1   1                         1 4
43           1   1               1       2                   1   6
44                               1 1           1 1             1 5
45                     1   1 1   1 1                             5
46                 1         2   1       1   1                   6
47         1             1   1                                   3
48         1                     1   1     1           1       1 6
49                               1   1           1   1         1 5
50               1         2                 2 1     1           7
51                                     1       1   1         1 1 5
52                   1   1         1             1 1             5
53     1 1 1         1   1                           1           6
54   1       1   2                     1   1       1             7
55                         1                                 1   2
56 1   3       1         1         1   1         1               9
57 1                           1         1 1       1       1     6
58         1     1                 1                       1     4
59   1               1 1           2     1                       6
60 1   1   1             1                                       4
61                                                       1       1
62           1                             1         1 1   1     5
63             1   1           1     1               1   1       6
64             2 1     1 1 1         2 1     1       2           12
65             1                               1 1       1   1   5
66 1     2   1                               1                   5
67   1     1 1                         1       1 1               6
68                   1     1       1                   1         4
69                                                       1 1   2 4
70         1                     1       1         1     1       5
71         1       1 1 1             1 1           1             7
72 1   1     1                                         1 1 1     6
73 1 1   1                                             1   1     5
74     1           1           1           1     1           1   6
75 1   1     1 1 1           1                     1             7
76   1         1           1     1         1           1         6
77             1                 2                               3
78                 1         1               1     1         1 1 6
79     1 1                               1   1                   4
80       1   1 1     2 1 2                           1 1         10
81                   1   1               1       1             1 5
82                   1   1                                 1     3
83 1 1                 2       2                         1   1   8
84 1               1   1     2     1           1           1     8
85                             1         1   1     1         1   5
86 1 1                                   1             1         4
87                 2     1               1               2     1 7
88     1 1       1                     1     1 1             1 1 8
89     1 1             1     1                         1         5
90                             1     1     1                     3
91             1         1     1       1                       1 5
92   1     1                                                     2
93   1       1       2                               1 1 1       7
94         1       1       1 1         1 1   1     1           1 9
95             2 1     1 1       1 1       1         2           10
96             1           1         1                           3
97               1 1                           1                 3
98           1                         1   1                     3
99 1                   1       1                                 3
loading
Đang tải dữ liệu...