THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
3
-
9
6
-
9
10
-
9
13
-
9
17
-
9
20
-
9
24
-
9
27
-
9
1
-
10
4
-
10
8
-
10
11
-
10
15
-
10
18
-
10
22
-
10
25
-
10
29
-
10
1
-
11
5
-
11
8
-
11
12
-
11
15
-
11
19
-
11
22
-
11
26
-
11
29
-
11
3
-
12
6
-
12
10
-
12
13
-
12
17
-
12
Tổng
00     1 1       1                                   1           4
01     1       2 1   1         1       1         1     1     1 1 11
02                                                               0
03                   1 1 1               1         1   1         6
04 1 1           1           1               1 1   3     1     1 11
05     1                                                         1
06         1                       1 1 1 1   1 1 1           1 1 10
07         1   1           2     1               2       1       8
08       1     1         1             1                         4
09           1                   1       1                       3
10     1       2         1                     1   1             6
11   1     1 1   1   1                                   2       7
12       1           2               1     1         1           6
13   2   1 1               1                   1 1         1     8
14     1     1     1 1                   1                 1     6
15                         1     1               1   1 1         5
16 2   1           1                               1   1         6
17                     1 1   1 1   1             1           1   7
18           1           1                   1                   3
19                 1       2             1 1   2                 7
20     1                 1   1                         1         4
21       1               1             1           1     1       5
22               1 1   1     1       1         1                 6
23 1                               2   1   1           2     2   9
24                 1             1   1           1   1         1 6
25 1         1   1       1             1       1     1 1         8
26       1       1     1                                         3
27                         1         1                   1 1 1   5
28             1   1 1               1                           4
29                 1               1 1         2     1           6
30           1             1     1                               3
31             1         2                                     1 4
32 1   1 1 1         1                       2 1     1 1         10
33       1   1   1         1         1                 1 1       7
34                 1                   1             1           3
35   1                 1           1       1               1     5
36     1   1   1   1     1                 1 1     1           1 9
37       1                     1 1         1         1 1 1       7
38                           1           1                     1 3
39     1           1 1                                           3
40 1 1         1           1 1                   1               6
41         1     2                                   1   2   2   8
42 1           1             1                               1   4
43   1                     1   1         1 1                     5
44 1               1     1   1                               1   5
45 1     1       1 1 1         1 1         1 1                   9
46 1   1 1     1                                 1   1         1 7
47     1               1         1                   1         1 5
48 1             1 1 1       1                         1   2     8
49         2     1   1           1   1                     1     7
50               1                         2               1     4
51   1   1     1               1   1         1             1     7
52           1               1       1                           3
53     1     1                       1 1                         4
54   1           1             2 1                 1             6
55                     1               1   1                     3
56 1       1             1   1       1   1                       6
57                   1                             1             2
58       1                             1 1               1       4
59           2                                   1               3
60   1                     1     1               1 1             5
61   2   1 1                   1   1         2                   8
62                                 1                             1
63                               1     1         1         1   1 5
64   1                                     1 1     1       1     5
65   1       1             2   1 1 1             1     1       1 10
66       1             1     1           1   1         1 1   1   8
67                     1                                         1
68             1                   1       1   2     2     1     8
69         2           1       1       1                   1   1 7
70                                       1           1           2
71 1               1             2         1           1         6
72       1   1   1   1             1     1     1                 7
73   1     1             1   1   1 1     1   1           1       9
74   1                                                           1
75       1             1   1       1 1   1 1 1     1         1 1 11
76             1                                                 1
77               1         1                   1         1       4
78     1     1               1                                   3
79     1       1     1 1     1                 1       1         7
80             1 1 1       1       1     1   1 1       1     1   10
81 1         1                 1                         1     1 5
82         1       1           1       1 1 1     1       1       8
83           1                   1   1                           3
84 2               1     2           1   1                       7
85                     1       1     1 1   1             1       6
86                           1                 1             1   3
87   1     1           1 1                 1                     5
88   1                 1           1             1               4
89                             1   1 1 1     1       1     1     7
90                 1 1                                 1   1     4
91             1           1   1 1 1                 1     1   2 9
92                   1                                     1     2
93     1                 1     1       1     2     1       1   1 9
94     1   1 1         1               1                 1   1 1 8
95     1                             1             1             3
96                   1                           1 1             3
97       1   1         1     1         1           2         1   8
98                           1 1                     1       1   4
99 1       1           1                 1       1           1   6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...