THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

  Ngày
\
Cặp số
11
-
6
15
-
6
18
-
6
22
-
6
25
-
6
29
-
6
2
-
7
6
-
7
9
-
7
13
-
7
16
-
7
20
-
7
23
-
7
27
-
7
30
-
7
3
-
8
6
-
8
10
-
8
13
-
8
17
-
8
20
-
8
24
-
8
27
-
8
31
-
8
3
-
9
7
-
9
10
-
9
14
-
9
17
-
9
21
-
9
24
-
9
Tổng
00 1                                                       1     2
01     1     1                           1       1               4
02     1                                             1 1   1 1 1 6
03                 1       1 1                           1 1   1 6
04                                   2 1 1                 1     5
05       1     1             1   1                         1   1 6
06       1                                                       1
07 2               1     1                             1 1       6
08                       1                                       1
09         1                                   1     1   1       4
10                               1     1       2               1 5
11                           1         1                 1       3
12   1                             1   1     1 2       1         7
13         1 1     1 1                     1   1 1 1       1     9
14     1 1                         1               2 1           6
15           1     1 1     1   1 1         2       1 1 1   1 1   13
16                         2   1     1 1     1       1   1       8
17       1             1                   2                     4
18   1         1                           1           1         4
19 1 1     1       1   1 1                   1   1         1     9
20       1                       1       1               1       4
21       1         1             1 1       1 1                   6
22 1     1       1             1         1     1                 6
23   1       2         1           2                   1       1 8
24                         1 1 1     1 1     1                   6
25                         1           1               1         3
26           1 2   1   1           1     1                       7
27     1       1 1         1     1           1 1   1   1         9
28                   2 1                         1               4
29   1             1 1             2                 1   1     1 8
30 1         1   1                   1       1           1       6
31                     1               1   1                   1 4
32 1                   1                 2                       4
33     1 2     2 1   1 1     2                               3 2 15
34           1 1 1   1   1           1             1             7
35                                                 1     1       2
36             1 2         1                                     4
37     1 1           1   1   1       1 1           1         1   9
38 1         1   1                               1         1     5
39         1   1                         1   1           1       5
40         1             1     1                   1             4
41   1       1 1         3       1   1 1       1         1       11
42                       1           1                     1     3
43                                 1           1 1 1             4
44 1     1       1       1   1 1 1   1 1   1 1 1         1       13
45         1       1   1               1                         4
46                           1   1         1     1               4
47       1             2       2 1     1           1         2   10
48                           1             1     1       1       4
49 1 1                             1                   1     1   5
50         1         1     1     2             1 2     1         9
51           1   1         1                 1                   4
52   1                                       1       1           3
53   1                                     1             1     1 4
54         1                   1         1       1   1           5
55             1                 1     1 1       1 1             6
56 1 1         1     1   1                                       5
57               1                         1               1     3
58                 1   1 1     1             1 1             1   7
59   1 1                     1                   1   1         1 6
60                           1                 1       1         3
61   1 2                             1   1                   1   6
62       1   1 1   1       1                 1             1   1 8
63             1 1                   1   1           1           5
64           1               1 1     1                         1 5
65     1           1                 1                 1     1   5
66     1     1         1           1                   1     1   6
67 1       1                 1     1                             4
68     1   1         2             1   2     1   2   1           11
69                   1 1                 2             1         5
70         1       1       1   1                         1       5
71     1         1     2       1             1                   6
72   1                 1   1     1             1   1             6
73                   1                 1   1               1     4
74   1           1               1 1             1               5
75   1               2           1 1       1         2 1     2   11
76     1   1             1             1                         4
77               1 1     1         1           1   1 1 1         8
78 1               1                 1               1           4
79   1       2                       1                   1 1     6
80 1       2             2   1               1       1           8
81       2                               1     1 1               5
82                                       1       1 1             3
83 1                 1   1           1                           4
84     1                     1                                   2
85   1   1       1             1 1                               5
86                                   1                   1 1     3
87 1             2                 1                             4
88         1         1                                         1 3
89     1           1           1         2                 1     6
90         1       1       3                               1     6
91                                 1                           2 3
92     1 1                     2                   2           1 7
93                         1     1           1         1         4
94 1         2     1                       1                 1   6
95             1                           1   1                 3
96       1 1   1       1                     1                 1 6
97 1                                       1         1       1   4
98             1           1 2 1                   1     1 1 1   9
99   1 1   1                                         1 1         5
loading
Đang tải dữ liệu...