THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

  Ngày
\
Cặp số
24
-
10
28
-
10
31
-
10
4
-
11
7
-
11
11
-
11
14
-
11
18
-
11
21
-
11
25
-
11
28
-
11
2
-
12
5
-
12
9
-
12
12
-
12
16
-
12
19
-
12
23
-
12
26
-
12
30
-
12
2
-
1
6
-
1
9
-
1
13
-
1
16
-
1
20
-
1
23
-
1
27
-
1
30
-
1
3
-
2
6
-
2
Tổng
00 1   1                                 1                 1     4
01       1     1       1     1     1                       1     6
02         1                 1                                   2
03 1     1                               1             2         5
04                 1       1 1           1   1                   5
05                               1               1       1       3
06                       1 1               1 1 2     1           7
07         1       1     1                                     1 4
08               1               1                               2
09             1 1   1               1     1 1 1 1               8
10                 1           1                       1       1 4
11           1         1       1     1                           4
12                                 1                             1
13     2           1       1           2               1     1   8
14             2                     1                           3
15     1                           1     1               1       4
16                                 1                 1 1   2     5
17         1                                         1           2
18       1           1               1 1                         4
19       1       1   1 1     1   1       1   1   1             1 10
20       2     1             1                     3     1       8
21   1   1       1   1 1 1 1                               1     8
22                       1           1   1                       3
23       1                       1       1   1                   4
24       1   2 1     1         1             1 1                 8
25                               1   1     1       2         1   6
26         1         1           1     1 1 1           1         7
27                                   1                 1   1     3
28           1               1               1             1     4
29                     1       1           1     1 1           1 6
30   1         1             1 1                                 4
31         2 1     1       2               2                     8
32                           1 1 1               1               4
33   1                         1         1             2 1 1     7
34 1               1 1     1                 2                   6
35             1       1     1   1     1     1 2           1     9
36     1                 1                     1                 3
37   1 1                       1             1       1   1 1     7
38                       1 1                       1           1 4
39                 1       1 1           1   1       2           7
40                   1           1           1     1 1           5
41           1         1                                         2
42         1   1     1                 1   1             2 1     8
43                 1   1             1   1                 1     5
44   1 1   1   1 1   1   2   1     1           1   1             12
45 1   1               2                                         4
46     1   1         1       1                     1     1       6
47               1       1                     1 1               4
48       1   2         1     1                                 1 6
49 1               1 1             1           1       1 1       7
50   1                   1                                       2
51               1         1                             1       3
52       1       2   1 1 1           1             1     1     1 10
53     1                     1 1   1 1 1       1     1 1     1 1 11
54     1 1 1                   1     1 1                       1 7
55   1                                         1       1 1       4
56   1   1                                         1             3
57                         1 1     1         1       1 1         6
58                     1 2             2               1   1     7
59       1                     1     1 1       1 1   1           7
60               1           1               1       1       1   5
61 1                               2                       1 1   5
62                                     1           1     1       3
63             1                                   1           1 3
64 1   1                           1 1 2       1             1   8
65                       1 1   1         1       2               6
66             2   2           1         1                       6
67                   1                 1         1               3
68           1 1       1   1             1           1         2 8
69   1                                   1 1 1   1 1           1 7
70 3                     1 1   1                                 6
71 1   1                 1       1         1         1           6
72             1 1 1   3             1               1       2   10
73       1         1   1               1         1   1     1     7
74               1 1             3                             1 6
75 1                                       1                 1   3
76 1 1               2                                           4
77   1   1   1   1         1 1       1         1 1               9
78                             1     1           1               3
79         1       1           1         1     1     1   2   1 1 10
80         1                         1       1   1 1   1         6
81     1                   1     2 1       2                 2   9
82           1   1 1 1                                           4
83 1 2 4   2     1                 1       2                     13
84                   1           1     1       1   1           2 7
85               1             1 1                       1       4
86   1   1     1 1           1                   3               8
87                                   1 1   1             1 1 1   6
88 1 1     1             1               1         1             6
89   1     1 1                                           1       4
90                                           1                   1
91 2         1     1                     1             1       1 7
92           1                     1                             2
93 1         1             1                                     3
94         1                       1       1         1           4
95   1     1 1                 1 1 1                   1     1   8
96       1   1   1                 1                   1   2 2   9
97                                 1           1                 2
98   1         1   1                                         1   4
99           1 1         1 1               1         1       1   7
loading
Đang tải dữ liệu...