THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
18
-
6
21
-
6
25
-
6
28
-
6
2
-
7
5
-
7
9
-
7
12
-
7
16
-
7
19
-
7
23
-
7
26
-
7
30
-
7
2
-
8
6
-
8
9
-
8
13
-
8
16
-
8
20
-
8
23
-
8
27
-
8
30
-
8
3
-
9
6
-
9
10
-
9
13
-
9
17
-
9
20
-
9
24
-
9
27
-
9
1
-
10
Tổng
00   1 1                 1                 1       1 1       1   7
01       1 1       1     2               1 1       1       2 1   11
02                             1                                 1
03     1   1                 1                                   3
04                 1   1           1           1 1           1   6
05 1                       1       1 1     1       1             6
06   1 1     1             1   1                       1         6
07     1   1       1   1                 1             1   1     7
08         1                                         1     1     3
09 1 1           1                     1                 1       5
10 1   1 1 1                 2     1               1       2     10
11             2     1           1               1     1 1   1   8
12                 1           1         1           1           4
13             1               1     1 1         2   1 1         8
14       1                         1 1             1     1     1 6
15   1       1       1 1             1 2   1                     8
16 2 1       1                 1         2 1   2   1           1 12
17 1 1       1 1               1                                 5
18                         1                             1       2
19                 1             1 1         2                 1 6
20   1             3             1     1     1     1             8
21                                         1         1           2
22     1 1   1             1   1             1               1 1 8
23   1 1   1             1           1         1                 6
24             1 1       1               1                     1 5
25         1       1 1           2             1         1   1   8
26 1   1       1   1                         1       1       1   7
27                                 1     1                       2
28                                       1                 1   1 3
29         2           1         1                             1 5
30 1             1   1       1                           1       5
31               1     1           1   1                   1     5
32               1       3 1                   1   1 1 1         9
33   1       1                         1             1   1   1   6
34         1 1 1                             1                 1 5
35 1         1       1 1                     1   1               6
36               1       1         2               1   1   1   1 8
37           1           1               1           1           4
38                     1 1                                       2
39 1               1   1   1             1         1           1 7
40   1   1                             1   1   1 1         1     7
41               1                 2                   1     2   6
42   1   1             1     1 1 1   1         1           1     9
43     2                     1                   1               4
44 1               1   1     1 1 1       1     1               1 9
45                 1   2                       1     1       1 1 7
46       1     1 1                 1       1   1   1 1     1     9
47     1 1     1   1 1                             1             6
48   1 1               1 1             1       1             1 1 8
49                                           1         2     1   4
50           1             1 2               1               1   6
51       1     1                                 1   1     1     5
52         1 1     1         1 1       1                 1       7
53   1 2                                           1     1       5
54               1                 1 1     1     1           1   6
55 1                     1   1                                   3
56                       1   1             1   1       1         5
57     1           1   1       1     1   1                       6
58         1 1 1 1       1   1   1     1             1           9
59 1       1 1   1   1         1                         2       8
60   1   1     1                                 1               4
61                                               2   1 1         4
62             1           1   1           1                     4
63         1 1       1     1         1                           5
64                   1 1       1     1           1               5
65                         1     1   2           1       1       6
66         1                   1 1   1               1           5
67                   2     1   1         1   1                   6
68                                 1 1                     1     3
69       1                 1               1 1         2         6
70     1 2           1   1                                       5
71       1         1       1                   1               1 5
72 1       1     1                     1             1   1   1   7
73                 1                             1     1         3
74                                     1         1               2
75                   1       1   2                   1           5
76         1         1     1                 1             1     5
77       1                                                   1   2
78                                       1 1       1     1       4
79                         1       1         1     1       1     5
80                                 1                       1 1 1 4
81   1       1                               1 1         1       5
82           1                       1                 1       1 4
83 1   1     1             2 1             1             1       8
84                     1                   1 1 2               1 6
85 1                             2 1                             4
86                               1                               1
87           1 1 1                     1         1     1         6
88     1       1       1         1   1 1   1     1               8
89       1                               1                       2
90       1                     1     1 1                       1 5
91   1           1         1   1   1         1             1     7
92   2                   1               1 1                     5
93             1     1 1                 1         1             5
94                   1                             1   1 1       4
95         1   1                                   1             3
96       1       2   1   1   1   1     1 1                       9
97 1                         1         1     1       1   1       6
98 1           1     1       1             1 1                   6
99               2                   1         1       1         5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...