THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
15
-
10
18
-
10
22
-
10
25
-
10
29
-
10
1
-
11
5
-
11
8
-
11
12
-
11
15
-
11
19
-
11
22
-
11
26
-
11
29
-
11
3
-
12
6
-
12
10
-
12
13
-
12
17
-
12
20
-
12
24
-
12
27
-
12
31
-
12
3
-
1
7
-
1
10
-
1
14
-
1
17
-
1
21
-
1
24
-
1
28
-
1
Tổng
00                           1                 1                 2
01     1       1         1     1     1 1       1                 7
02                                           1                   1
03               1         1   1         1     1               1 6
04   1               1 1   3     1     1           1             9
05                                       1             1     1   3
06         1 1 1 1   1 1 1           1 1 1             1 1       12
07 2     1               2       1                               6
08             1                                     1           2
09       1       1                                   1           3
10                     1   1               1   1                 4
11                               2               1       2   1   6
12           1     1         1                   1       1 1 1   7
13 1                   1 1         1                       1   1 6
14               1                 1                         1   3
15 1     1               1   1 1           1               1     7
16                         1   1                                 2
17   1 1   1             1           1           1   1   1       8
18                   1                                           1
19 2             1 1   2                   1       1             8
20   1                         1                   1             3
21             1           1     1       1           1 1 1   1   8
22   1       1         1                 1             1   1   1 7
23         2   1   1           2     2                     1     9
24       1   1           1   1         1     1           1     1 8
25             1       1     1 1         1     1 1 2         1   10
26                                           1 1       1         3
27 1         1                   1 1 1           1               6
28           1                                 1     1           3
29         1 1         2     1           1               1       7
30 1     1                               1                       3
31                                     1   1 1 1                 4
32                   2 1     1 1                           1   1 7
33 1         1                 1 1       1       1 1       2     9
34             1             1                                   2
35         1       1               1                 1           4
36                 1 1     1           1                 1       5
37     1 1         1         1 1 1               1               7
38   1           1                     1         1   1           5
39                                           1                   1
40 1 1                   1                         1           1 5
41                           1   2   2       1 1             1   8
42   1                               1   1   1   1             1 6
43 1   1         1 1                         1                 1 6
44   1                               1           1         2 1 1 7
45     1 1         1 1                     1                     5
46                       1   1         1                     1   4
47       1                   1         1                         3
48   1                         1   2                   1 2       7
49       1   1                     1       1       1         1   6
50                 2               1             2         1     6
51     1   1         1             1       1                     5
52   1       1                                                   2
53           1 1                                     1     1   1 5
54     2 1                 1               3     1       1   1   10
55             1   1                                             2
56   1       1   1                                               3
57                         1               1       1       1     4
58             1 1               1       1     1                 5
59                       1                           1           2
60 1     1               1 1               1     1   1           7
61     1   1         2                   1   1       1 1 1       9
62         1                                 2                   3
63       1     1         1         1   1           1 1           7
64                 1 1     1       1                             4
65 2   1 1 1             1     1       1           1             9
66   1           1   1         1 1   1         1                 7
67                                       1     1     1   1       4
68         1       1   2     2     1         1   1 1     1 1   1 13
69     1       1                   1   1 1             1     1   7
70               1           1           1         1   1       1 6
71       2         1           1                   1     1       6
72         1     1     1                 1     1           1     6
73   1   1 1     1   1           1             1       1     1   9
74                                           1                 1 2
75 1       1 1   1 1 1     1         1 1   1       1             11
76                                                               0
77 1                   1         1                     2       1 6
78   1                                       1                 1 3
79   1                 1       1                                 3
80 1       1     1   1 1       1     1     1                     8
81     1                         1     1 1           1     1   1 7
82     1       1 1 1     1       1           2       1           9
83       1   1                                         1     1   4
84           1   1                             1 1 1             5
85     1     1 1   1             1           1   1     1     1   9
86   1                 1             1     1                     4
87                 1                       1   1   1   1       1 6
88         1             1                                   1   3
89     1   1 1 1     1       1     1                 1   1   1   10
90                             1   1           1                 3
91 1   1 1 1                 1     1   2                         8
92                                 1       1 1                   3
93     1       1     2     1       1   1   1   1   1             10
94             1                 1   1 1 1             1   1     7
95           1             1                         1           3
96                       1 1                     1     2       1 6
97   1         1           2         1               1     1     7
98   1 1                     1       1                   1   1   6
99               1       1           1                           3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...