XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
11
-
3
15
-
3
18
-
3
22
-
3
25
-
3
29
-
3
1
-
4
5
-
4
8
-
4
12
-
4
15
-
4
19
-
4
22
-
4
26
-
4
29
-
4
3
-
5
6
-
5
10
-
5
13
-
5
17
-
5
20
-
5
24
-
5
27
-
5
31
-
5
3
-
6
7
-
6
10
-
6
14
-
6
17
-
6
21
-
6
24
-
6
Tổng
00 1                                                     1 1     3
01     2                             1                           3
02           1 1                           1                     3
03             1   1                           1       1   2   1 7
04         1                     1             1         1     1 5
05         1                                   1 1         1     4
06                                               1           1 1 3
07   1             1 1 1   1                     1 1     1   1 1 10
08     1       2 1       1                                 1 1 2 9
09                     1     1       1   1                     1 5
10                                           1       1     1     3
11 1   1               1         1   1                           5
12           1   2 1           2                         1       7
13               1               2 1       1           1 1       7
14                     1 1                                       2
15 1     1 1   1       1   1     1             1         1       9
16         1     1       1       1   1 1                     1   7
17           1           1   1               1 1         1       6
18   1   1             1 1 1       2     1       1   1     1     11
19       1   1   1       1             1       1             1   7
20       1   1       1 1         1   1               2           8
21                 1                   1                         2
22 1       1                 1           1 1       1   1         7
23                   1       1 1       1           1             5
24 1                                 1   1       1           1   5
25           1               1       2                     1     5
26         1   1 1           1                 1                 5
27           1 1     1             1     1 1     1   1           8
28   1                 1         1               1 1       1 2   8
29                   1 1 1         2                           2 7
30       1             1                         1         1     4
31 1   1   1   2         1         1                 2           9
32       1           1       1   1                             2 6
33     1               1         2                   1           5
34             1     1             1                   2 2       7
35       1                               1           1           3
36         1             1               1 1       1       1 1   7
37               1 1 1         1   1               1       1     7
38                             1         1   1                   3
39   1       1     1           1 1                               5
40                     1                               1 1   1   4
41   1                           1     1 1 1       1   1         7
42   1             1           2                     2           6
43                         1               2   1       1         5
44 1                           1                         1       3
45   1           1 1                   1     1                 1 6
46     1   1                             1     1                 4
47     1   1         1                         1               1 5
48                                       1             1         2
49 1 1 1       1                           1         1           6
50               1 1                       1 1                   4
51     1               1   1 1                                   4
52 1             1             1 1               1         1     6
53   1   1         1             1         1         1         1 7
54 1                                           1       1         3
55     1       1 1 1               1                             5
56     1   1                   1                             1   4
57           1                                   1               2
58                       2                       1     2     1   6
59             1 1                               1               3
60                   1     1 1   1     2                         6
61   1   1 1 1       3     1                                     8
62 1     1     1           2   1   1                     1       8
63           1                             1         3   1   1   7
64       1 1                   1       2     2     1           1 9
65                                       1               1       2
66   1         1             1             1     1     1         6
67   2             1         1             1 1     1             7
68   1       1   1         1 1     1 1             1   1   2     11
69 1     1       1       1                   1   1               6
70   1             1 1                                           3
71   1                         1                   1 1           4
72     1                     1 1     2       2               1   8
73     1       1       1     1         1 1             1         7
74   1 1           1   1     1 1                   1             7
75 2       1                       1   1   1 1 1   1           1 10
76       1                               1 2 1                   5
77       1         1       1                       1           1 5
78     1   1   1               1   1           1           1     7
79                     1           1 1       1                   4
80         1       1         1                   1               4
81     1             1                         1                 3
82         1 1             1       1                     1       5
83   1       1             2   1     1       1         1     1   9
84       1   1                             1                     3
85 2     1               2             1 1     1       1         9
86                   1           1                           1   3
87       1         1     1         1 1                       1   6
88         1             1                               1       3
89             1   1       1                         1           4
90                   1           1   1 2 1                       6
91     1         1     1   1 1                 1                 6
92                                   2 1         1 1             5
93 1                     1           1       1   1 1             6
94                         2       1   1                       1 5
95                     1 1   1                           1 1 1   6
96           1                                 2 1     1         5
97 1         1   1                     1     1           1       6
98       1       1                           1     1       1     5
99           1       1                   2         1             5
loading
Đang tải dữ liệu...