THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
16
-
4
19
-
4
23
-
4
26
-
4
30
-
4
3
-
5
7
-
5
10
-
5
14
-
5
17
-
5
21
-
5
24
-
5
28
-
5
31
-
5
4
-
6
7
-
6
11
-
6
14
-
6
18
-
6
21
-
6
25
-
6
28
-
6
2
-
7
5
-
7
9
-
7
12
-
7
16
-
7
19
-
7
23
-
7
26
-
7
30
-
7
Tổng
00   1         1           2     1 1 1   1 1                 1   10
01         1                     1           1 1       1     2   7
02         1           1     1                                   3
03 2 1   2 1                               1   1                 8
04 1             1                   1                 1   1     5
05         1     1                     1                       1 4
06     1   1                   1 2       1 1     1             1 9
07                                         1   1       1   1     4
08           1                     2           1                 4
09 1           1 1                 1 1 1 1           1           8
10                     1               1   1 1 1                 5
11       1                 1       2               2     1       7
12       1         2                                   1         4
13             2                                   1             3
14               1                           1                   2
15     1                             1   1       1       1 1     6
16       1     1   1 1             1   2 1       1               9
17 1                     1           1 1 1       1 1             7
18         1       1   2                                       1 5
19             2   1   1       1                       1         6
20       1                           1   1             3         6
21 1       1 1               2                                   5
22     1           1         2     1       1 1   1             1 9
23               1     1   1             1 1   1             1   7
24     1 1                 1   1 1                 1 1       1   8
25 2                                           1       1 1       5
26       1                           1 1   1       1   1         6
27   1               1   1     1     1                           5
28   1 1 1 1         1                                           5
29     1     1   1         1 1     1 1         2           1     10
30                                     1             1   1       3
31   1       1                     2                 1     1     6
32         1 1   1             1                     1       3 1 9
33 1           1               1         1       1               5
34                     1 2                     1 1 1             6
35   1       1       1   1             1         1       1 1     8
36     1                             1               1       1   4
37 1         1 1           1     1               1           1   7
38                 1                                       1 1   3
39         1                   2       1               1   1   1 7
40   1   1               1 1             1   1                   6
41           1                     1                 1           3
42                 1     1       1       1   1             1     6
43     2         1       1       1 1       2                     8
44       1 1                 1   1     1               1   1     7
45   1         1     1                                 1   2     6
46     1             1                       1     1 1           5
47   1           1 1             1         1 1     1   1 1       9
48   1           1         1       1     1 1               1 1   8
49         1     1     1   1         1                           5
50               1       1           1           1             1 5
51       1         1     2                   1     1             6
52 1                           1               1 1     1         5
53 1     1     2               1         1 2                     8
54   1 1                 1   1 1                     1           6
55       1   1         1         1     1                     1   6
56                                   1                       1   2
57         1                   1 1         1           1   1     6
58 1 1     1   1   2                           1 1 1 1       1   11
59   1     1                 1         1       1 1   1   1       8
60                 1     1       1 1     1   1     1             7
61     1                     1                                   2
62 1                     1         1               1           1 5
63               1         1                   1 1       1     1 6
64   1     1                                             1 1     4
65                     1 1                                     1 3
66                   1                         1                 2
67   1       1         1   1     1                       2     1 8
68                 1 1     1                                     3
69                                           1                 1 2
70     1                     1             1 2           1   1   7
71       1       1     1     1               1         1       1 7
72               1         1     1     1       1     1           6
73 1                     1     1     1                 1         5
74   1 1 1                                                       3
75 1 1 1 1             2     1 1                         1       9
76         1 1       1           1 1           1         1     1 8
77     1           1 1                       1                   4
78               1   1   1     1   1                             5
79                         1         1                         1 3
80           1       1       1                                   3
81           1       1           1       1       1               5
82                                               1               1
83             1 1             1       1   1     1             2 8
84           1 1     1       2                             1     6
85             1                       1                         2
86             1     1       1                                   3
87       1   2               1       1           1 1 1           8
88                                         1       1       1     3
89         1         1     1   1             1                   5
90                     1                     1                   2
91                     1                 1           1         1 4
92               1 2 1               1   2                   1   8
93   1                 1         1                 1     1 1     6
94           1                                           1       2
95     1                   1                   1   1             4
96                 1                         1       2   1   1   6
97                     1             1 1                         3
98 1           1         1             1           1     1       6
99 1   1     1       1     1   1                     2           8


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...