XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
4
-
2
8
-
2
11
-
2
15
-
2
18
-
2
22
-
2
25
-
2
1
-
3
4
-
3
8
-
3
11
-
3
15
-
3
18
-
3
22
-
3
25
-
3
29
-
3
1
-
4
5
-
4
8
-
4
12
-
4
15
-
4
19
-
4
22
-
4
26
-
4
29
-
4
3
-
5
6
-
5
10
-
5
13
-
5
17
-
5
20
-
5
Tổng
00   1                 1                                         2
01               1         2                             1       4
02   1     1 1 1     1           1 1                           1 8
03   1   1 1   2                   1   1                         7
04     1 1   1     1           1                     1           6
05                             1                                 1
06       1         1                                             2
07 1   1             1   1             1 1 1   1                 8
08       1                 1       2 1       1                   6
09                                         1     1       1   1   4
10           1     2 1                                           4
11     1     1         1   1               1         1   1       7
12 1   1                         1   2 1           2             8
13             1                     1               2 1       1 6
14   1   1 1                               1 1                   5
15                   1 1     1 1   1       1   1     1           8
16 1           1               1     1       1       1   1 1     8
17                               1           1   1               3
18     1                 1   1             1 1 1       2     1   9
19   1   1                   1   1   1       1             1     7
20                 1         1   1       1 1         1   1       7
21   1               1                 1                   1     4
22                     1       1                 1           1 1 5
23       1                               1       1 1       1     5
24 2                   1                                 1   1   5
25           1     1 1           1               1       2       7
26     1 1     1     1         1   1 1           1               8
27               1               1 1     1             1     1 1 7
28               1 1     1                 1         1           5
29                 1                     1 1 1         2         6
30 1           1             1             1                     4
31         1   1     1 1   1   1   2         1         1         10
32 1   1   1         1       1           1       1   1           8
33         1     1         1               1         2           6
34                                 1     1             1         3
35       1       1           1                               1   4
36     1 1       1   1         1             1               1 1 8
37                                   1 1 1         1   1         5
38         1   1                                   1         1   4
39         1       1     1       1     1           1 1           7
40   1     1                               1                     3
41   1           1       1                           1     1 1 1 7
42           1     1     1             1           2             6
43         1   1                               1               2 5
44           1 1 1     1                           1             5
45                 1 1   1           1 1                   1     6
46                         1   1                             1   3
47                         1   1         1                       3
48   1       1   1 1                                         1   5
49 1         1       2 1 1 1       1                           1 9
50 1           1                     1 1                       1 5
51         1 1             1               1   1 1               6
52             1   1 1 1             1             1 1           7
53 1                     1   1         1             1         1 6
54                     1                                         1
55         1               1       1 1 1               1         6
56               1         1   1                   1             4
57       1                       1                               2
58       1                                   2                   3
59               1                 1 1                           3
60                                       1     1 1   1     2     6
61     1             1   1   1 1 1       3     1                 10
62 1 1   1       1     1     1     1           2   1   1         11
63 1   1                         1                             1 4
64 2                         1 1                   1       2     7
65     1   1                                                 1   3
66             1         1         1             1             1 5
67               1       2             1         1             1 6
68   1                   1       1   1         1 1     1 1       8
69     1 1   2         1     1       1       1                   8
70     1       1   1     1             1 1                       6
71                       1                         1             2
72   1 1 1                 1                     1 1     2       8
73   1   1     1           1       1       1     1         1 1   9
74         1   1         1 1           1   1     1 1             8
75                 1   2       1                       1   1   1 7
76   1                       1                               1 2 5
77                           1         1       1                 3
78         1 1             1   1   1               1   1         7
79                 1                       1           1 1       4
80 1 1                         1       1         1               5
81           1             1             1                       3
82       1       1             1 1             1       1         6
83     1   1   1   1     1       1             2   1     1       10
84       1       1   1       1   1                             1 6
85         1         1 2     1               2             1 1   9
86   1                                   1           1           3
87     2     1     1         1         1     1         1 1       9
88         1 1                 1             1                   4
89   1                             1   1       1                 4
90               2                       1           1   1 2 1   8
91           1             1         1     1   1 1               6
92                                                       2 1     3
93 1 1 1         1     1                     1           1       7
94           1                                 2       1   1     5
95 2                                       1 1   1               5
96                               1                               1
97                     1         1   1                     1     4
98                           1       1                           2
99                   1           1       1                   2   5
loading
Đang tải dữ liệu...