LIÊN KẾT TÀI TRỢ
 
THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
8
-
1
11
-
1
15
-
1
18
-
1
22
-
1
25
-
1
29
-
1
1
-
2
5
-
2
8
-
2
12
-
2
15
-
2
19
-
2
22
-
2
26
-
2
1
-
3
5
-
3
8
-
3
12
-
3
15
-
3
19
-
3
22
-
3
26
-
3
29
-
3
2
-
4
5
-
4
9
-
4
12
-
4
16
-
4
19
-
4
23
-
4
Tổng
00                   1                 1 1             1     1   5
01             1         1     1 1             1                 5
02   1     1       1 1           1   1           1 3             10
03   1       1 1 1     1           1       1   1 1 1 1     2 1   14
04               1 1 1 1                             1     1     6
05 1   1   1             1 1                   1 1               7
06   2         1             1                           1     1 6
07 1               1         1 1                         2       6
08 1                                 1 1                         3
09       1       1     1       1   1         1   1 1 1     1     10
10         1     1                     1       1                 4
11             1               1                                 2
12     1     1       1     1             1   1           1       7
13 1       1                         1   1 2 1                   7
14               1 1           1 1         1                     5
15                 1   1                         1             1 4
16   1                     1   1                   1   1         5
17 1     1         1               1 1     1               1     7
18           1         1                 1 1                     4
19   1                     1   1       1 1         1             6
20                                                       1       1
21                 1             1 1               1   1   1     6
22       1   1 1               1                   1           1 6
23         1       1       1                 1         1         5
24 1   1                       1 1                             1 5
25       1     1           1         1   1   2             2     9
26             2     1                 1   1                     5
27 1       1   1     1             1               2 1       1   9
28                         1 1         1   1     1     2 1   1 1 10
29 1                     1   1           1                     1 5
30   1     1                                           1 1       4
31 1           1         1               1           1       1   6
32     1       1     1 1                       1                 5
33     3                           1                     1 1     6
34     1       1           1     1               1               5
35                                         1     1           1   3
36             1       1     2     2   1   1 1         1       1 11
37           1                       1       1       1   1 1     6
38 1 1 1             1     1   1     1                           7
39           1   1             1   1 1   1                       6
40 1                     2                     1         1   1   6
41   2       1   1               1     1 1         1             8
42     1             1             1       1     1     1         6
43                   1                                 1       2 4
44           1                               1     1             3
45 1 1         1                                       1     1   5
46 1   1     1     1                                           1 5
47                 1   1     1       1                       1   5
48     1                 1               1     2             1   6
49                                               1               1
50                                                       1       1
51       1                 1 1                       1           4
52             1                         1                 1     3
53       1               1                   1             1     4
54     1         1                     1       1     1       1 1 7
55                         1                   1                 2
56                                   1                           1
57                                           1                   1
58       1       2 1       1 1                     1       1 1   9
59         2     1     1                       1   2         1   8
60           1                   1                   1 1         4
61                                       1 1         1   1     1 5
62         1 1                                 1     1     1     5
63       2         1   1     1         1                 1       7
64       1               1           1   1       1           1   6
65         1         1 2                                         4
66   1                                     1                     2
67     1               1   1               1         1       1   6
68             1       1   1     1         1                     5
69                           1     1           1 1               4
70       1                 1 1           1                     1 5
71         1             1       1   1         1                 5
72                             1 1 1         1                   4
73         1   1         1                             1 1 1     6
74     1               1 1                         1         1 1 6
75       1       2   1   1                   1             1 1 1 9
76 1   1         1     1   1                   1       1         7
77 1             1               2     1     1                 1 7
78 2     1     1                             1 1                 6
79   1                       1   1     1                         4
80           1     1       1 1         2                         6
81                 1       1                                     2
82                 1 3                             1   1         6
83     1     1   1             1   1   1     1                   7
84   1                         1   2     1                       5
85       1   1       1           1                               4
86       1   1                                   1               3
87         1             1           1       1                   4
88   1   1   1                     1 1     1     1   1 1         9
89         1             1         1   1 1           1 1         7
90       1   1     1           1             1 1       1         7
91               1       2   1 1 1               1   1           8
92               1 1           1 1   2     1   1         3       11
93 1   1   1 1         1         1       1       1           1   9
94   1                       1             1         1   1       5
95   1     1       1               1   1                       1 6
96                   1 1               1             2           5
97       1           1   1     1                                 4
98         1                                               1     2
99   1                       2       2           2         1   1 9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...