THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
23
-
5
27
-
5
30
-
5
3
-
6
6
-
6
10
-
6
13
-
6
17
-
6
20
-
6
24
-
6
27
-
6
1
-
7
4
-
7
8
-
7
11
-
7
15
-
7
18
-
7
22
-
7
25
-
7
29
-
7
1
-
8
5
-
8
8
-
8
12
-
8
15
-
8
19
-
8
22
-
8
26
-
8
29
-
8
2
-
9
5
-
9
Tổng
00   1           2                   1 1                   1 1   7
01 1           1             1   1         1 1       1   1 1 1   10
02               1     1                 1     1     1           5
03 1         1         1     1                         1     1   6
04       2                 1               1         1           5
05                 1                                       1     2
06     1             1   1 1                                     4
07                         1             2         1 1 1         6
08                                       1                       1
09                           1                     1             2
10   1     1           1 1                                       4
11             1     1                       1     1       1     5
12   1     1               1         1   1                       5
13         1             1 1         2                           5
14         1                 2         2                 1 1     7
15               1 1   1           1 1 1   1                 1   8
16                     1             1                     1     3
17       1   1                                 1   2             5
18     2 1 2     1   1                   1             1     1 1 11
19                                         1       1     1       3
20 1       1               1           1         1     2 1       8
21     1             1   1 1                             1       5
22   1                         1                 1     1 1 1     6
23     2   1   1                                 2             1 7
24 1                 1     1                                     3
25       1     1       1     1 1           1                     6
26                 1 1                   1     1                 4
27           1 1                   1   1   1               1     6
28       1     1 1     1 1         1                   1         7
29   1         1           1   1       1                         5
30                     1     1                 1         1       4
31       1                                       1 1   1     1 2 7
32                 1         1         1   1       2           1 7
33             1           1                                     2
34   1 1                 2                 1                     5
35           1                               1         1         3
36                       1                       1 1             3
37                   2             1 1 1             1 1         7
38 1                           1       1                         3
39     1   1       1   1       1     1                           6
40           1     1                                 1         1 4
41               1 1               1 1         2           1     7
42             1             1   1 2                 1           6
43   1 1     1                     1     1 1 1                   7
44       1 1                               1 1                   4
45                 1                                     1       2
46 2           1           1 1               1                   6
47 1                             1                               2
48                   1                 1     1       3 2         8
49         2   1 1         1     1       1             1   1 1   10
50 2       1                   1                               1 5
51       2         1 1                               1           5
52           1   1                   1   1                 1   1 6
53 1                   1       1 1           1 2         1       8
54   1                 1       1                                 3
55         2   1                   1           1           1 1   7
56       1       1 1             1   1           1 1 1 1         9
57       1                   1       1                           3
58                           1 1             1 1         1       5
59 1               2     1 2   1                 1     1   1     10
60 1   2       1   1                             1               6
61           1             1     1     1                   1     5
62 1           1                                         1       3
63                                       1     1         1       3
64   1               2 1                           1         1   6
65                 1             1           1 1                 4
66     1   1             1   1             1         1           6
67                       1                       1             1 3
68         1     1 1   1                   1       1             6
69     2       1       1 1   1   1   1   1     1     1       2   13
70               1                           1               1   3
71 1   1     1                     1     1   1                   6
72   1         1     1   1                               1   1   6
73 1           1               1       1   1         1           6
74                   1                                           1
75           2             1   2   1       1   2 1       2   1   13
76                     1   1     1 1               1             5
77                   1         1       1           1           2 6
78                                         1 1     1             3
79 1 2     1         1   1     2     1       1                 1 11
80                                 1             1           1   3
81       1                       1       2 2           1 2 1     10
82           1     1         1               1     1       1 1   7
83   1           2         1 1               1     1             7
84     1 1   1                   1                               4
85   1       1           1   1     1   1       1               1 8
86   1                                       1                   2
87       1   1                   1 1     1                       5
88       1   1           2                       1   1           6
89   1             1             1                         1 1   5
90       1       1 1                                           1 4
91               1           1         1       1     1         1 6
92               1   1 1         2       1       1         1     8
93       1             1       1                     1 1 1       6
94                     1             2     1   1       1     1   7
95 1 2         1                   1     1       1               7
96     1         1       1       2 1 1           2             1 10
97     1     1                     1             1               4
98                                     1     1                 2 4
99           1       1         1     1 1                         5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...