THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
1
-
1
4
-
1
8
-
1
11
-
1
15
-
1
18
-
1
22
-
1
25
-
1
29
-
1
1
-
2
5
-
2
8
-
2
12
-
2
15
-
2
19
-
2
22
-
2
26
-
2
1
-
3
5
-
3
8
-
3
12
-
3
15
-
3
19
-
3
22
-
3
26
-
3
29
-
3
2
-
4
5
-
4
9
-
4
12
-
4
16
-
4
Tổng
00                       1                 1 1             1     4
01                 1         1     1 1             1             5
02   1   1     1       1 1           1   1           1 3         11
03       1       1 1 1     1           1       1   1 1 1 1     2 13
04                   1 1 1 1                             1     1 6
05     1   1   1             1 1                   1 1           7
06       2         1             1                           1   5
07 1   1               1         1 1                         2   7
08     1                                 1 1                     3
09 1         1       1     1       1   1         1   1 1 1     1 11
10             1     1                     1       1             4
11                 1               1                             2
12 1       1     1       1     1             1   1           1   8
13     1       1                         1   1 2 1               7
14                   1 1           1 1         1                 5
15                     1   1                         1           3
16       1                     1   1                   1   1     5
17     1     1         1               1 1     1               1 7
18               1         1                 1 1                 4
19       1                     1   1       1 1         1         6
20                                                           1   1
21                     1             1 1               1   1   1 6
22 1         1   1 1               1                   1         6
23             1       1       1                 1         1     5
24   1 1   1                       1 1                           5
25 1 1       1     1           1         1   1   2             2 11
26   1             2     1                 1   1                 6
27     1       1   1     1             1               2 1       8
28                             1 1         1   1     1     2 1   8
29   2 1                     1   1           1                   6
30       1     1                                           1 1   4
31     1           1         1               1           1       5
32         1       1     1 1                       1             5
33         3                           1                     1 1 6
34   1     1       1           1     1               1           6
35   1                                         1     1           3
36                 1       1     2     2   1   1 1         1     10
37 1             1                       1       1       1   1 1 7
38     1 1 1             1     1   1     1                       7
39 1             1   1             1   1 1   1                   7
40     1                     2                     1         1   5
41 1     2       1   1               1     1 1         1         9
42 2       1             1             1       1     1     1     8
43   1                   1                                 1     3
44               1                               1     1         3
45     1 1         1                                       1     4
46   1 1   1     1     1                                         5
47                     1   1     1       1                       4
48         1                 1               1     2             5
49 1                                                 1           2
50                                                           1   1
51   1       1                 1 1                       1       5
52                 1                         1                 1 3
53           1               1                   1             1 4
54 1       1         1                     1       1     1       6
55   1                         1                   1             3
56                                       1                       1
57                                               1               1
58           1       2 1       1 1                     1       1 8
59 1           2     1     1                       1   2         8
60               1                   1                   1 1     4
61                                           1 1         1   1   4
62 1           1 1                                 1     1     1 6
63           2         1   1     1         1                 1   7
64           1               1           1   1       1           5
65             1         1 2                                     4
66       1                                     1                 2
67         1               1   1               1         1       5
68   1             1       1   1     1         1                 6
69                               1     1           1 1           4
70   1       1                 1 1           1                   5
71             1             1       1   1         1             5
72                                 1 1 1         1               4
73 1           1   1         1                             1 1 1 7
74         1               1 1                         1         4
75           1       2   1   1                   1             1 7
76     1   1         1     1   1                   1       1     7
77   1 1             1               2     1     1               7
78 1   2     1     1                             1 1             7
79       1                       1   1     1                     4
80               1     1       1 1         2                     6
81                     1       1                                 2
82                     1 3                             1   1     6
83   1     1     1   1             1   1   1     1               8
84       1                         1   2     1                   5
85           1   1       1           1                           4
86 1         1   1                                   1           4
87             1             1           1       1               4
88       1   1   1                     1 1     1     1   1 1     9
89             1             1         1   1 1           1 1     7
90           1   1     1           1             1 1       1     7
91                   1       2   1 1 1               1   1       8
92                   1 1           1 1   2     1   1         3   11
93   1 1   1   1 1         1         1       1       1           9
94       1                       1             1         1   1   5
95       1     1       1               1   1                     5
96                       1 1               1             2       5
97           1           1   1     1                             4
98   1         1                                               1 3
99 1     1                       2       2           2         1 9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...