XSKT Bạch thủ DNG Cầu DNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
2
-
9
6
-
9
9
-
9
13
-
9
16
-
9
20
-
9
23
-
9
27
-
9
30
-
9
4
-
10
7
-
10
11
-
10
14
-
10
18
-
10
21
-
10
25
-
10
28
-
10
1
-
11
4
-
11
8
-
11
11
-
11
15
-
11
18
-
11
22
-
11
25
-
11
29
-
11
2
-
12
6
-
12
9
-
12
13
-
12
16
-
12
Tổng
00                                 1   1                 1       3
01       1     1                       2       1 1     1         7
02       2     3   1       1 1   1         1 1         1         12
03                             1 2 1           1                 5
04           1                     1                             2
05       1         1   1     1 1     1 1 1         1     1       10
06 2                                 1 1                 1       5
07     1   1                         2     2 1 1     1 1 1   1   12
08   1             1 1 1     1 1   1               2             9
09 1       1             2 1               1                     6
10 1                         1   1         1                     4
11     2 1           2                         1             1   7
12           1                     1       1 1             1     5
13           1                         1     1             1 1   5
14                                                     1   1     2
15                         1   1                               1 3
16         1   1           1   2                 1               6
17                   1         1             2                   4
18     1     1       2                               1 1         6
19 2               1                     1 1                     5
20   1         1   1     1                 1 1   1     1         8
21       1         1                     1                       3
22     1             1 1 1     1 2   1                           8
23 1                               1         1   1               4
24                                               1         1     2
25 1       1                         1   1                       4
26     1   1             1     2     1                   1       7
27                     1             1       1   1 1 2           7
28 1                       1         1                           3
29 2               1   1                               1     2   7
30     1   1                               1                     3
31             1     1             1 1       1               1   6
32     2         1       1       1     1     1     1       1   1 10
33                     1 1                 1                     3
34             1 1   1             1 2       1 1                 8
35   1   1   2     2                                             6
36   1               1                                   1       3
37           1   1     1 1     1                             1   6
38 1                                     1           1           3
39         1 1                                       1           3
40   1 1     1 1         1     1               1                 7
41     1                             1 1       1                 4
42                                             2 1         1     4
43   1   1                               1 1                     4
44   2     1 1                                           1       5
45                                                         1     1
46           1   1             1   1           1   1     1 1     8
47           1                             1                     2
48       1                 1                       1           1 4
49   1         1         1                   1                   4
50       1       2       1                         1 1       1   7
51       1   1                 1                   1   1       1 6
52 1             1               2                       1       5
53 1       1         1     1                       1             5
54         1       1   1   2         1                   1       7
55             1                         1   1             2     5
56 1 1                             1 1       1         1 1     1 8
57                   1 1                         1         1     4
58   1   1     1       1         1 1 1       1           1       9
59                                 1                         1   2
60               1   1       1   2                               5
61       1 1   1             1     1           1             2 2 10
62             1 1                   1             1     1     1 6
63   1 1         1                                               3
64           1 1           1           1     1                 1 6
65           1     1   1   1       1                 1   1       7
66     1       1             1               1         2         6
67   1 1       1   1     1               1             2       1 9
68         2 1                 1         1     1 1               7
69                 1                     1               1   1   4
70                     2                                         2
71   2 1 2                     1 1       2             1 1       11
72   1                                   1     1       1 1       5
73         1       1 1           1     1             2     1     8
74                         1 2           1         1   1       1 7
75         1     1       1             1 1       2 1         1   9
76         1     1         1               2                   1 6
77               1 1   1                 1           1           5
78               2 1 1 1 1     1   1           1                 9
79 1               1     1     1   1                 1       1   7
80   1           1           1                   1   1           5
81                       1                 1                   1 3
82                       1       1                 1           1 4
83                           2         1                         3
84     1     1                     1   1                   1 1   6
85                                         1   1           1     3
86 1     1   1   1         1 1   2     1 1           2     1     13
87       1           2                 1       1 2         1     8
88                           1                     1       1   1 4
89                                     1   1                     2
90                     1   2                     2   1   1       7
91       1       1     1         1             1                 5
92     1                           1                 1 1         4
93   1                                                           1
94                                                 2 1     1 1   5
95             1           1 1                               1 1 5
96     1   1                 2       1   1       1             1 8
97 1                 1 1   1                                     4
98                                         1     1 1   1         4
99         1       1     1   1         2       1             1 1 9

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...