XSKT Bạch thủ DNG Cầu DNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
6
-
12
9
-
12
13
-
12
16
-
12
20
-
12
23
-
12
27
-
12
30
-
12
3
-
1
6
-
1
10
-
1
13
-
1
17
-
1
20
-
1
24
-
1
27
-
1
31
-
1
3
-
2
7
-
2
10
-
2
14
-
2
17
-
2
21
-
2
24
-
2
28
-
2
3
-
3
7
-
3
10
-
3
14
-
3
17
-
3
21
-
3
Tổng
00 1       1                                   1                 3
01                 1 2           1   1         1   1     1       8
02           1 1                                 2   1           5
03                   1   1   1               1         1         5
04             1         1                         1   2   1 1   7
05 1           1   1   1 1     1                                 6
06 1             1   1             1   1                 1     1 7
07 1   1                         2                   1         1 6
08             1                               1             1   3
09             1   1         1       1   2   1                   7
10         1               1               2             1     1 6
11     1                             3                           4
12   1                   1         2             1       1       6
13   1 1   1                                                 1   4
14   1       1                     1     1 1               1     6
15       1       1                             1             1   4
16               1     1         1   1 1           1             6
17               1           1   1             1   1 1           6
18         1                       1             1               3
19               1                       1   1               1   4
20           1                   1   1     2               1     6
21             1               1         1       1   1 1         6
22                   1       1 1     1   1         1             6
23             1 1     1   1     2         1 1                   8
24   1               1                                   1   1   4
25                       1   1 1     1     1   1                 6
26 1       1                     2   1           1               6
27         1       2                               1             4
28                     1   1               2   1 1 1           2 9
29     2     1               1             1 1                   6
30                         1           1                       2 4
31     1                               1     1         1   1     5
32   1   1   1                     1                 1 1 1       7
33           2     1                     1         1       1     6
34                   1   2           1   1               1       6
35                                 2         1                   3
36 1               1         1         2                         5
37     1           1 1   1 2                         1     1     8
38         1     1         1           1           1             5
39         1                 1         2   1   1       1         7
40                                                 1     1       2
41                           2               1                   3
42   1                     1         1   1     1   1             6
43               1                                     1 1       3
44 1               1               1         1   1             1 6
45   1                                           1               2
46 1 1               1       1 1           1       1   1         8
47                     1                               1 1       3
48       1   1                         1 1             1         5
49                                           1 1         1 1     4
50     1           2           1             1   1             1 7
51       1   1           1         1                 1           5
52 1       1 1   1             1       1           1 1   1     1 10
53               1     1                       1 2             1 6
54 1               1   1           1                     1   1   6
55   2         1           1                                   1 5
56 1     1     1     1   1   1 1                 1           1   9
57   1                               1                           2
58 1                           1                     2     1     5
59     1               1           1             1               4
60         1 1 1 2       1         1   1     1         1 1       11
61     2 2                     1                       1         6
62 1     1   1         1   1 1   1                         1     8
63                                         1                 1   2
64       1     1   1       1 1 1       1       1                 8
65 1                                                   1     2   4
66                     1       1       2             1       1   6
67       1             1   1           1 1             1         6
68                       1       1       1   1                   4
69 1   1           1   1                                 1       5
70                       1     1   1                         1   4
71 1           1                                     1 1         4
72 1         1                                                 1 3
73   1     1                     1     1     1             1     6
74       1       1   1               1   1   1       1     1     8
75     1             1                                           2
76       1                       1       1               1   1 1 6
77         1 1       1             1           1                 5
78             1   1                     1     2   1       1     7
79     1       1           1               1                 1   5
80                     2           1 1           1 1 1         1 8
81       1     1     3 1   1         1       1         1     1   11
82       1 1           1           1                       2 1   7
83                       1 1   1                   1   1   1     6
84   1 1     1     1                 1               1           6
85   1           1       1 1       1           1 1       1     1 9
86   1             1           2                                 4
87   1                         1         1           1           4
88   1   1                                                       2
89           2   1         1 1                 1             1   7
90 1       2             1   1   2       1   1                   9
91           1   1                                   1           3
92                 1                       1     1         1     4
93                     1                   2                     3
94   1 1       1           1                 1   1               6
95     1 1 1   1 1   1       1 1               1   1           1 11
96       1                       2     1   1               1     6
97               1     1 2               1                       5
98         1   1             1                       1   1       5
99     1 1 1         1               1             1       1   1 8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...