THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
5
-
7
9
-
7
12
-
7
16
-
7
19
-
7
23
-
7
26
-
7
30
-
7
2
-
8
6
-
8
9
-
8
13
-
8
16
-
8
20
-
8
23
-
8
27
-
8
30
-
8
3
-
9
6
-
9
10
-
9
13
-
9
17
-
9
20
-
9
24
-
9
27
-
9
1
-
10
4
-
10
8
-
10
11
-
10
15
-
10
18
-
10
Tổng
00             1                 1       1 1       1             5
01       1     2               1 1       1       2 1   1         10
02                   1                                           1
03                 1                                   1 1 1     4
04       1   1           1           1 1           1           1 7
05               1       1 1     1       1                       5
06 1             1   1                       1                   4
07       1   1                 1             1   1           2   7
08                                         1     1         1     3
09     1                     1                 1                 3
10                 2     1               1       2         1     7
11   2     1           1               1     1 1   1   1         9
12       1           1         1           1           2         6
13   1               1     1 1         2   1 1               1   9
14                       1 1             1     1     1 1         6
15 1       1 1             1 2   1                           1   8
16 1                 1         2 1   2   1           1           9
17 1 1               1                                   1 1   1 6
18               1                             1           1     3
19       1             1 1         2                 1       2   8
20       3             1     1     1     1                 1   1 9
21                               1         1               1     3
22 1             1   1             1               1 1   1     1 8
23             1           1         1                           3
24   1 1       1               1                     1           5
25       1 1           2             1         1   1       1     8
26   1   1                         1       1       1     1       6
27                       1     1                             1   3
28                             1                 1   1 1         4
29           1         1                             1           3
30     1   1       1                           1             1   5
31     1     1           1   1                   1         2     7
32     1       3 1                   1   1 1 1         1         10
33 1                         1             1   1   1         1   6
34 1 1                             1                 1           4
35 1       1 1                     1   1                 1       6
36     1       1         2               1   1   1   1     1     9
37 1           1               1           1                     4
38           1 1                                               1 3
39       1   1   1             1         1           1 1         7
40                           1   1   1 1         1           1 1 7
41     1                 2                   1     2             6
42           1     1 1 1   1         1           1             1 8
43                 1                   1                     1   3
44       1   1     1 1 1       1     1               1     1   1 10
45       1   2                       1     1       1 1 1         8
46   1 1                 1       1   1   1 1     1               8
47   1   1 1                             1               1       5
48           1 1             1       1             1 1 1       1 8
49                                 1         2     1   1         5
50 1             1 2               1               1             6
51   1                                 1   1     1               4
52 1     1         1 1       1                 1               1 7
53                                       1     1                 2
54     1                 1 1     1     1           1             6
55             1   1                                     1       3
56             1   1             1   1       1             1   1 7
57       1   1       1     1   1                       1         6
58 1 1 1       1   1   1     1             1                     8
59 1   1   1         1                         2                 6
60   1                                 1                     1   3
61                                     2   1 1                   4
62   1           1   1           1                               4
63 1       1     1         1                                     4
64         1 1       1     1           1                         5
65               1     1   2           1       1             2   8
66                   1 1   1               1             1     1 6
67         2     1   1         1   1                     1       7
68                       1 1                     1               3
69               1               1 1         2           1       6
70         1   1                                                 2
71       1       1                   1               1           4
72     1                     1             1   1   1   1         6
73       1                             1     1             1   1 5
74                           1         1                         2
75         1       1   2                   1             1   1   7
76         1     1                 1             1               4
77                                                 1         1   2
78                             1 1       1     1               1 5
79               1       1         1     1       1     1 1     1 8
80                       1                       1 1 1       1   5
81 1                               1 1         1                 4
82 1                       1                 1       1           4
83 1             2 1             1             1                 6
84           1                   1 1 2               1     2     8
85                     2 1                               1       4
86                     1                                       1 2
87 1 1 1                     1         1     1           1 1     8
88   1       1         1   1 1   1     1                 1       8
89                             1                                 1
90                   1     1 1                       1 1         5
91     1         1   1   1         1             1           1   7
92             1               1 1                     1         4
93   1     1 1                 1         1                 1     6
94         1                             1   1 1         1       5
95   1                                   1                       2
96     2   1   1   1   1     1 1                       1         9
97                 1         1     1       1   1         1     1 7
98   1     1       1             1 1                           1 6
99     2                   1         1       1           1       6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...