XSKT Bạch thủ DNG Cầu DNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
3
-
3
7
-
3
10
-
3
14
-
3
17
-
3
21
-
3
24
-
3
28
-
3
31
-
3
4
-
4
7
-
4
11
-
4
14
-
4
18
-
4
21
-
4
25
-
4
28
-
4
2
-
5
5
-
5
9
-
5
12
-
5
16
-
5
19
-
5
23
-
5
26
-
5
30
-
5
2
-
6
6
-
6
9
-
6
13
-
6
16
-
6
Tổng
00             1                               1 1         1 1   5
01     1         1                   1                           3
02 1           1       1                   1               2     6
03   1         1               1   1   1                     1   6
04   2   1 1   1                               1 1       1 1     9
05                                                       1     1 2
06     1     1                                                   2
07 1         1                 1       1 1                   1   6
08         1                     1                               2
09                 1 2       1                     1   1         6
10     1     1 1 1                 1   1                 1       7
11             1         1                                       2
12     1         1       1       1   1     2 2 1                 10
13         1         1   1   1             1             1       6
14       1                           1   1             1         4
15         1   1     1 1                           1             5
16             1           1 1 1     2           1     1 1   1   10
17 1                 1 1         1       1           1           6
18                   1                   1                       2
19         1       2         1   1     1 1     2             1   10
20       1       1         1       2         1   1               7
21 1 1                           2   1                     1     6
22                   1         1                   1         1   4
23                                               1           1   2
24     1   1       1   1               1       1   1     1     1 9
25                           1 1 1       1               1     1 6
26                             1 1         1       1             4
27                     2                 1         1 1   1   1   7
28           2                       1               1           4
29                                                         1   1 2
30           2                       1       1         1       1 6
31   1   1                 1 1               3 1       1 1       10
32 1 1 1               1   1           1       1                 7
33       1           1 1                                   1     4
34     1       1   1     1   1     1             1           1   8
35                             1       1                 1       3
36                     1                                         1
37 1     1                                   1               1 1 5
38                                                     1     2 1 4
39   1               1 1                       1                 4
40     1                       1                 1               3
41             1       2                     1     1 1           6
42             1     1   1 1                     1               5
43   1 1                                         1   2           5
44           1     1     1   2                   1               6
45               1   1       1       2 1           2             8
46   1                               1   1               1       4
47   1 1                           1 1           1 1 1         1 8
48   1                           1                         2   1 5
49     1 1       1         1                   1                 5
50           1 1   1               1 1                           5
51 1                     1                   1   1           1 1 6
52 1   1     1                                                 1 4
53           1   1           1     1                   1       1 6
54     1   1     1       2   1   1       1                       8
55           1 1   1 1   1                     1   1             7
56         1               2 1 1           1 1         1   1     9
57             1                           1               1     3
58 2     1               1                 1 1   1         2     9
59                     1 1               1                       3
60   1 1         1 1 1       1 1     1                         1 9
61   1           2   1     2             1           1 2         10
62       1     1   2     1         1                 1       1   8
63         1                           1         1 1   1         5
64             1                                     1 1         3
65   1     2     1             1   1                         1   7
66 1       1                           1                   1     4
67   1           1           1 1         1           1           6
68                                       1       1         1     3
69     1                                     1 2 1 1           1 7
70         1               1         1         1         1       5
71 1 1           1             1 1                               5
72           1             1     1     2   1                     6
73       1           1     1       1 1     1 1     1             8
74 1     1                                             1 1       4
75                     1       1         2             1         5
76     1   1 1                             1           1         5
77               1 1       1           1 1   2       1           8
78       1       1       1           1               1       1   6
79         1                               1   1     1           4
80 1         1       1           1 1               1 1           7
81   1     1         1                   1   1           1       6
82       2 1             1                                       4
83   1   1                 1       1               1             5
84 1           1 1 1   1 1             1   1                     8
85     1     1           1         1                             4
86                         1           1               1 2       5
87 1                 1       1   1             2 2       1 1     10
88                     1                               1         2
89         1                       1           1     1     1     5
90                 1             2   1 2   2               1 1   10
91 1             1             1 1     1   1         1           7
92       1         1               1         1                 1 5
93             1   1           1   1                           1 5
94                 1     1     1                                 3
95           1             1     1         1       1             5
96       1                 1 1 1   1     1 1                   1 8
97                 1   1                                 1       3
98 1   1                                                       1 3
99       1   1         1     1                     1 1 1     1   8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...