THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

  Ngày
\
Cặp số
9
-
3
12
-
3
16
-
3
19
-
3
23
-
3
26
-
3
30
-
3
2
-
4
6
-
4
9
-
4
13
-
4
16
-
4
20
-
4
23
-
4
27
-
4
30
-
4
4
-
5
7
-
5
11
-
5
14
-
5
18
-
5
21
-
5
25
-
5
28
-
5
1
-
6
4
-
6
8
-
6
11
-
6
15
-
6
18
-
6
22
-
6
Tổng
00             1   2     1     1           1           1 1       8
01 1       1                             1                   1   4
02   1     1 2         1   1   1                             1   8
03   1   1                                     1                 3
04 1 1   1               1         1   1         1               7
05   1           1                     1             1         1 5
06 2   1   1                     1 2           1 1   1         1 11
07           1           2       1                 1     2       7
08     1 1               1                 2 1                   6
09                           1   1       1             1         4
10       1                 1   1         1       1   1 1         7
11                   1 1         1     1         1               5
12         1           1             1                     1     4
13                               2           1         1         4
14                                     1 1 1                 1 1 5
15     1                 2   1             1   1     1 1         8
16         1 1               1                   1               4
17           1 1           1 1 1         1 1                   1 8
18   1         1   1     1     1 1     1         2 1 2 1   1     14
19     1     1             1 1     1                     1 1     7
20                                 1 1 1               1       1 5
21                     1     1       1   1 1     1             1 7
22   1                     1       1               1     1     1 6
23         1     1 1       1   2   1             1         1     9
24             1     1 1                       1                 4
25               1   1                                           2
26 1     1           1             1     1 1     1     1         8
27     1   1 2         1                             1       1   7
28     1 1     1             1           1 1                     6
29                       1                   1             1     3
30   1   1                                               1       3
31       1                       1                               2
32                             1 2   1   1             1 1       7
33                       1                       2   1       1 2 7
34         1 1 1         1                       1     1         6
35                                                               0
36           1 1                 1     1 1                       5
37   1 1         1     1                                     1 1 6
38                   1                             2 1   1       5
39               1   2 1                   1       1 1           7
40 1       1   1     1     1 2                                   7
41       1         1 1               1     1               1     6
42   1                       1       1                           3
43                                   1   1   1     1 1           5
44           1                         1     1           1     1 5
45 1                       1   1       1       1       1         6
46   1         2       1                             1           5
47                   1                                         1 2
48                         1                       2             3
49 1                               1             1       1 1     5
50         2                                           1         3
51       1     1 1   1                 1     2 1       1         9
52             1 1   1 1     1           2 1   1           1     10
53 1               1 1                 1                   1     5
54     1                       1           1           1         4
55 2                           1                                 3
56 1   1                         1             1         1 1     6
57 1 1   1               1 2 1                                   7
58                       1 1                                     2
59           1   1                                         1 1   4
60 1 1       1   1 1   1   2 1       1               1 1         12
61   1           1             1 1 1           1           1 2   9
62     1         1                   1                         1 4
63           1           1         1       1 1     1             6
64         1       1           1           1 1                   5
65       1                         1       1   2 1           1   7
66 1 2   1         1         2     1                         1   9
67         1 1 1                     1                   1       5
68                           1         2                     1   4
69                 1               1   1     1     1             5
70     1   1   1   1   1           1           1                 7
71     1             1               1       2               1   6
72                 1           1 1       1       1         1     6
73   1       1       1       1         1     1                   6
74                     1             1         1           1     4
75                 1       2   1       1 1                 1     7
76     1             1 1             1             2 1       1   8
77                             1               1   2             4
78               1               1 1                     1       4
79     1               1             2   1     1           1     7
80   1   1               1                 1             1       5
81         1     1               1             1               2 6
82           1 1         1             1                         4
83               2                         1     1 1     1       6
84     1   1           2                       1       1     1   7
85   1   1                                                 1   1 4
86     1     1           1                                       3
87                 1                         1       1   1       4
88               1             1             1                   3
89 1   1                     1                 1             1   5
90       1       1         1                                     3
91         1         1                   1           1           4
92 1     1       1       1 1       1         1               1 1 9
93     1           1                 1 1                         4
94 1     1 1       1                     1         1     1       7
95             1   1 1           1 1                             5
96                 1             1                             1 3
97                     1       1     1       1           1       5
98             1                     1       1   1 1 1 1         7
99             1                                     1 1   1 1   5
loading
Đang tải dữ liệu...