THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
13
-
12
17
-
12
20
-
12
24
-
12
27
-
12
31
-
12
3
-
1
7
-
1
10
-
1
14
-
1
17
-
1
21
-
1
24
-
1
28
-
1
31
-
1
4
-
2
7
-
2
11
-
2
14
-
2
18
-
2
21
-
2
25
-
2
28
-
2
4
-
3
7
-
3
11
-
3
14
-
3
18
-
3
21
-
3
25
-
3
28
-
3
Tổng
00           1                                       2           3
01 1 1       1                 1       1     1             1     7
02         1                           1   1 1 1         1       6
03     1     1               1           1 1       2 1         1 9
04   1           1                 1               1 1       1   6
05     1             1     1     1 1 1 1       1                 8
06 1 1 1             1 1                         2             1 8
07                                   1         1 1     1         4
08                 1           1   1   1                         4
09                 1           1           1                     3
10       1   1                                                   2
11             1       2   1                 1   1     1       1 8
12             1       1 1 1               1                     5
13                       1   1     2             2         1     7
14                         1         1 1       1                 4
15       1               1                         1       1   1 5
16                                   1                       1 1 3
17 1           1   1   1                 1                     1 6
18                                       1       1             1 3
19       1       1                           1                   3
20               1                 1                             2
21     1           1 1 1   1                         1           6
22     1             1   1   1                                   4
23 2                     1         1           1   1             6
24   1     1           1     1         1 1                       6
25     1     1 1 2         1     2     1 1         3             13
26         1 1       1                             1             4
27 1           1                             1       1 1   1     6
28           1     1                     1 1 1                   5
29     1               1                   2         1       2   7
30     1                           1       1     1               4
31   1   1 1 1                       1 1       1     1 1   1 1   11
32                       1   1 1 1       1                       5
33     1       1 1       2             1 1               1   1   9
34                                                         1     1
35                 1                   1             1           3
36   1                 1           1 1         1       1   1     7
37             1                           1     1       1       4
38   1         1   1             1                       1 1     6
39         1                   3 1                 1       1     7
40               1           1   1   1                           4
41 2       1 1             1         1         1     1           8
42 1   1   1   1             1                 2 1 1             9
43         1                 1                                   2
44 1           1         2 1 1                     1             7
45       1                       1   1                           3
46   1                     1       1 2           1               6
47   1                               1       1           1       4
48                   1 2                 1     1   1 1   1       8
49       1       1         1     1             1 1     1 1 1 1 2 12
50             2         1                 1   1         1       6
51       1                                   1                   2
52                             1       2     1                   4
53                 1     1   1                                   3
54       3     1       1   1           1   1             1     2 11
55                                     1                 1       2
56                                       1       1 1     1 1     5
57       1       1       1         1       1                 1   6
58     1     1                                                   2
59                 1                                             1
60       1     1   1                         1                   4
61     1   1       1 1 1                           1             6
62         2                           1 2             1 1       7
63   1           1 1                                             3
64                             1 1         1                     3
65   1           1             1       1                         4
66 1         1                       1         1             1   5
67     1     1     1   1                                         4
68         1   1 1     1 1   1   1                   1           8
69   1 1             1     1   1 1   1     1             1       9
70     1         1   1       1       1                       1   6
71               1     1                 1   1 1     1         2 8
72     1     1           1                             1         4
73           1       1     1   2                             2   7
74         1                 1                         1         3
75 1 1   1       1                         1 1   1     1 1       9
76                             1                   1     1 1   1 5
77                   2       1 1             1             1     6
78         1                 1           1                       3
79                                       1           2 1         4
80 1     1                                 1   1     1 2   1     8
81   1 1           1     1   1     1             1     1 1   2   11
82         2       1           1 2 1     1 1   1     1         1 12
83                   1     1           1                         3
84           1 1 1                 1                 1       1   6
85         1   1     1     1         1     1 1   2               9
86 1     1                                   1 1           1   1 6
87       1   1   1   1       1                         1 1       7
88                         1       1         1             1     4
89                 1   1   1             1             1         5
90           1                           1                       2
91   2                                       1               1   4
92       1 1                     2                 1       1 1 1 8
93   1   1   1   1                 1             1           1   7
94 1 1 1             1   1     1 1     1                       1 9
95                 1                 1       1         2 1 1     7
96             1     2       1     1 1                           6
97 1               1     1                         1             4
98 1                   1   1       1                             4
99 1                           1 1                               3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...