THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
12
-
7
16
-
7
19
-
7
23
-
7
26
-
7
30
-
7
2
-
8
6
-
8
9
-
8
13
-
8
16
-
8
20
-
8
23
-
8
27
-
8
30
-
8
3
-
9
6
-
9
10
-
9
13
-
9
17
-
9
20
-
9
24
-
9
27
-
9
1
-
10
4
-
10
8
-
10
11
-
10
15
-
10
18
-
10
22
-
10
25
-
10
Tổng
00         1                 1       1 1       1                 5
01   1     2               1 1       1       2 1   1         1   11
02               1                                               1
03             1                                   1 1 1         4
04   1   1           1           1 1           1           1     7
05           1       1 1     1       1                           5
06           1   1                       1                       3
07   1   1                 1             1   1           2     1 8
08                                     1     1         1         3
09 1                     1                 1                   1 4
10             2     1               1       2         1         7
11     1           1               1     1 1   1   1             7
12   1           1         1           1           2             6
13               1     1 1         2   1 1               1       8
14                   1 1             1     1     1 1             6
15     1 1             1 2   1                           1     1 8
16               1         2 1   2   1           1               8
17               1                                   1 1   1 1   5
18           1                             1           1         3
19   1             1 1         2                 1       2       8
20   3             1     1     1     1                 1   1     9
21                           1         1               1         3
22           1   1             1               1 1   1     1     7
23         1           1         1                               3
24 1       1               1                     1             1 5
25   1 1           2             1         1   1       1         8
26   1                         1       1       1     1           5
27                   1     1                             1       3
28                         1                 1   1 1             4
29       1         1                             1               3
30 1   1       1                           1             1     1 6
31 1     1           1   1                   1         2         7
32 1       3 1                   1   1 1 1         1             10
33                       1             1   1   1         1       5
34                             1                 1               2
35     1 1                     1   1                 1           5
36 1       1         2               1   1   1   1     1         9
37         1               1           1                     1 1 5
38       1 1                                               1     3
39   1   1   1             1         1           1 1             7
40                       1   1   1 1         1           1 1     7
41 1                 2                   1     2                 6
42       1     1 1 1   1         1           1             1     8
43             1                   1                     1   1   4
44   1   1     1 1 1       1     1               1     1   1     10
45   1   2                       1     1       1 1 1         1 1 10
46 1                 1       1   1   1 1     1                   7
47   1 1                             1               1         1 5
48       1 1             1       1             1 1 1       1     8
49                             1         2     1   1           1 6
50           1 2               1               1                 5
51                                 1   1     1               1   4
52   1         1 1       1                 1               1     6
53                                   1     1                     2
54 1                 1 1     1     1           1             2 1 9
55         1   1                                     1           3
56         1   1             1   1       1             1   1     7
57   1   1       1     1   1                       1             6
58 1       1   1   1     1             1                         6
59 1   1         1                         2                     5
60                                 1                     1     1 3
61                                 2   1 1                   1   5
62           1   1           1                                   3
63     1     1         1                                       1 4
64     1 1       1     1           1                             5
65           1     1   2           1       1             2   1 1 10
66               1 1   1               1             1     1     6
67     2     1   1         1   1                     1           7
68                   1 1                     1                   3
69           1               1 1         2           1       1   7
70     1   1                                                     2
71   1       1                   1               1             2 6
72 1                     1             1   1   1   1             6
73   1                             1     1             1   1   1 6
74                       1         1                             2
75     1       1   2                   1             1   1       7
76     1     1                 1             1                   4
77                                             1         1       2
78                         1 1       1     1               1     5
79           1       1         1     1       1     1 1     1     8
80                   1                       1 1 1       1       5
81                             1 1         1                 1   4
82                     1                 1       1           1   4
83           2 1             1             1                   1 6
84       1                   1 1 2               1     2         8
85                 2 1                               1       1   5
86                 1                                       1     2
87 1                     1         1     1           1 1         6
88       1         1   1 1   1     1                 1           7
89                         1                                 1   2
90               1     1 1                       1 1             5
91 1         1   1   1         1             1           1   1 1 9
92         1               1 1                     1             4
93     1 1                 1         1                 1     1   6
94     1                             1   1 1         1           5
95                                   1                           1
96 2   1   1   1   1     1 1                       1             9
97             1         1     1       1   1         1     1     7
98     1       1             1 1                           1 1   6
99 2                   1         1       1           1           6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...