XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
5
-
10
8
-
10
12
-
10
15
-
10
19
-
10
22
-
10
26
-
10
29
-
10
2
-
11
5
-
11
9
-
11
12
-
11
16
-
11
19
-
11
23
-
11
26
-
11
30
-
11
3
-
12
7
-
12
10
-
12
14
-
12
17
-
12
21
-
12
24
-
12
28
-
12
31
-
12
4
-
1
7
-
1
11
-
1
14
-
1
18
-
1
Tổng
00           1       1                   1               1       4
01                 1 1           1             1   2 1 1         8
02 1           1     1             1                             4
03 1             1               1         1               1     5
04     1               1                     1 1   1   1         6
05     1     1                 1       1         1               5
06                 1 1       1   1   1             1       1     7
07                           1                         1       1 3
08                       1           1           1               3
09                     1 1   1 1       1             2       1   8
10       1 1               1   1   1           1               1 7
11             1   1               1 1   1                       5
12   1                                         1 1         1     4
13   2             1         1                                   4
14         1 1   1                 1 1         1                 6
15           1           1 1     1     1     1             1     7
16   1                         1       1               1       1 5
17                         1 1           1 1         1 1       1 7
18     1     1             1 1 1                       1       1 7
19                 1                               1         1   3
20             1       1 1                         1             4
21   1       1   1   1                                           4
22       1   1             1   1                   1         1   6
23           1           1   1   1                         1   1 6
24                   1     1         1           1             1 5
25         1   1                                     1     2     5
26           1   1                       1                       3
27                                               1     1 1     1 4
28             1                                             1   2
29   1                     1               1             1       4
30       1             1             1       1 1                 5
31               2     1             1         1         1       6
32           1               1 1     1           1     1 1       7
33         1                               1 1                   3
34         1     1                     1                 1       4
35                           1   2     1                   1     5
36     2           1   1 2             1 2 1   2   1             13
37 1 1                   1                               1       4
38   1     1         1   1     1   1     1 1                     8
39                                           1   1       2   2 1 7
40               1     1                   1     1 1 1           6
41       1   1               1   1                               4
42   1       1       2                 1             1   1       7
43         1         1           1   1               1       2   7
44   1 1         1   1                               1 1         6
45           1                             1   1 1   1 1         6
46   1           1                     1         2   1       1   7
47 1                           1             1   1               4
48           1 1   1           1                     1   1     1 7
49         2                                         1   1       4
50     1                             1         2                 4
51     1 1 1                                               1     4
52     1 1                               1   1         1         5
53       1                 1 1 1         1   1                   6
54                       1       1   2                     1   1 6
55 1           1                               1                 3
56 1 1       1     1   1   3       1         1         1   1     12
57 1   2               1                           1         1 1 7
58 1               1           1     1                 1         5
59   1                   1               1 1           2     1   7
60 1                   1   1   1             1                   5
61               1                                               1
62               1 1             1                             1 4
63       1           1             1   1           1     1       6
64 2 1     1   2 1                 2 1     1 1 1         2 1     16
65                                 1                             1
66                     1     2   1                               4
67         1 1           1     1 1                         1     6
68 1             1   1                   1     1       1         6
69   1             1                                             2
70 1           1               1                     1       1   5
71         2                   1       1 1 1             1 1     8
72         1           1   1     1                               4
73   2   2             1 1   1                                   7
74                         1           1           1           1 4
75 1   1         1     1   1     1 1 1           1               9
76                       1         1           1     1         1 5
77   1             1 1             1                 2           6
78                 3                   1         1               5
79                         1 1                               1   3
80 1                         1   1 1     2 1 2                   9
81       2                               1   1               1   5
82 1                                     1   1                   3
83     1 1         1   1 1                 2       2             9
84     1           1   1               1   1     2     1         8
85     1             1                             1         1   4
86       1 2   1       1 1                                   1   7
87     1             1                 2     1               1   6
88     1       1           1 1       1                     1     6
89                         1 1             1     1               4
90         1 1   1                                 1     1     1 6
91       1   1 2     1             1         1     1       1     9
92             1         1     1                                 3
93                       1       1       2                       4
94 2           1               1       1       1 1         1 1   9
95     1         1   1             2 1     1 1       1 1       1 11
96       2                         1           1         1       5
97       1                           1 1                         3
98                 1             1                         1   1 4
99             2 1     1                   1       1             6
loading
Đang tải dữ liệu...