THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
7
-
6
11
-
6
14
-
6
18
-
6
21
-
6
25
-
6
28
-
6
2
-
7
5
-
7
9
-
7
12
-
7
16
-
7
19
-
7
23
-
7
26
-
7
30
-
7
2
-
8
6
-
8
9
-
8
13
-
8
16
-
8
20
-
8
23
-
8
27
-
8
30
-
8
3
-
9
6
-
9
10
-
9
13
-
9
17
-
9
20
-
9
Tổng
00 1 1 1   1 1                 1                 1       1 1     9
01 1           1 1       1     2               1 1       1       9
02                                   1                           1
03           1   1                 1                             3
04     1                 1   1           1           1 1         6
05       1                       1       1 1     1       1       6
06 2       1 1     1             1   1                       1   8
07           1   1       1   1                 1             1   6
08   2           1                                         1     4
09   1 1 1 1           1                     1                 1 7
10       1   1 1 1                 2     1               1       8
11   2               2     1           1               1     1 1 9
12                       1           1         1           1     4
13                   1               1     1 1         2   1 1   8
14             1                         1 1             1     1 5
15     1   1       1       1 1             1 2   1               9
16   1   2 1       1                 1         2 1   2   1       12
17     1 1 1       1 1               1                           6
18                               1                             1 2
19                       1             1 1         2             5
20     1   1             3             1     1     1     1       9
21                                               1         1     2
22   1       1 1   1             1   1             1             7
23         1 1   1             1           1         1           6
24 1                 1 1       1               1                 5
25               1       1 1           2             1         1 7
26     1 1   1       1   1                         1       1     7
27     1                                 1     1                 3
28                                             1                 1
29   1 1         2           1         1                         6
30       1             1   1       1                           1 5
31   2                 1     1           1   1                   6
32                     1       3 1                   1   1 1 1   9
33         1       1                         1             1   1 5
34               1 1 1                             1             4
35       1         1       1 1                     1   1         6
36     1               1       1         2               1   1   7
37 1               1           1               1           1     5
38                           1 1                                 2
39       1               1   1   1             1         1       6
40         1   1                             1   1   1 1         6
41   1                 1                 2                   1   5
42 1       1   1             1     1 1 1   1         1           9
43 1 1       2                     1                   1         6
44 1     1               1   1     1 1 1       1     1           9
45                       1   2                       1     1     5
46             1     1 1                 1       1   1   1 1     8
47 1         1 1     1   1 1                             1       7
48   1     1 1               1 1             1       1           7
49     1                                           1         2   4
50     1           1             1 2               1             6
51             1     1                                 1   1     4
52               1 1     1         1 1       1                 1 7
53         1 2                                           1     1 5
54                     1                 1 1     1     1         5
55 1     1                     1   1                             4
56     1                       1   1             1   1       1   6
57 1         1           1   1       1     1   1                 7
58               1 1 1 1       1   1   1     1             1     9
59       1       1 1   1   1         1                         2 8
60 1 1     1   1     1                                 1         6
61                                                     2   1 1   4
62   1               1           1   1           1               5
63               1 1       1     1         1                     5
64                         1 1       1     1           1         5
65                               1     1   2           1       1 6
66               1                   1 1   1               1     5
67 1                       2     1   1         1   1             7
68                                       1 1                     2
69             1                 1               1 1         2   6
70           1 2           1   1                                 5
71             1         1       1                   1           4
72 1     1       1     1                     1             1   1 7
73     1                 1                             1     1   4
74                                           1         1         2
75                         1       1   2                   1     5
76 1 1           1         1     1                 1             6
77             1                                                 1
78   1                                         1 1       1     1 5
79     1                         1       1         1     1       5
80                                       1                       1
81 1       1       1                               1 1         1 6
82                 1                       1                 1   3
83       1   1     1             2 1             1             1 8
84                           1                   1 1 2           5
85       1                             2 1                       4
86                                     1                         1
87     1           1 1 1                     1         1     1   7
88           1       1       1         1   1 1   1     1         8
89             1                               1                 2
90             1                     1     1 1                   4
91         1           1         1   1   1         1             6
92     1   2                   1               1 1               6
93 1                 1     1 1                 1         1       6
94                         1                             1   1 1 4
95               1   1                                   1       3
96             1       2   1   1   1   1     1 1                 9
97     1 1                         1         1     1       1   1 7
98       1           1     1       1             1 1             6
99                     2                   1         1       1   5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...