THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
15
-
11
19
-
11
22
-
11
26
-
11
29
-
11
3
-
12
6
-
12
10
-
12
13
-
12
17
-
12
20
-
12
24
-
12
27
-
12
31
-
12
3
-
1
7
-
1
10
-
1
14
-
1
17
-
1
21
-
1
24
-
1
28
-
1
31
-
1
4
-
2
7
-
2
11
-
2
14
-
2
18
-
2
21
-
2
25
-
2
28
-
2
Tổng
00         1                 1                                   2
01     1     1     1 1       1                 1       1     1   8
02                         1                           1   1 1 1 5
03       1   1         1     1               1           1 1     7
04 1 1   3     1     1           1                 1             9
05                     1             1     1     1 1 1 1       1 8
06 1 1 1           1 1 1             1 1                         8
07     2       1                                     1         1 5
08                                 1           1   1   1         4
09                                 1           1           1     3
10   1   1               1   1                                   4
11             2               1       2   1                 1   7
12         1                   1       1 1 1               1     6
13   1 1         1                       1   1     2             7
14               1                         1         1 1       1 5
15     1   1 1           1               1                       5
16       1   1                                       1           3
17     1           1           1   1   1                 1       6
18 1                                                     1       2
19   2                   1       1                           1   5
20           1                   1                 1             3
21       1     1       1           1 1 1   1                     7
22   1                 1             1   1   1                   5
23           2     2                     1         1           1 7
24     1   1         1     1           1     1         1 1       8
25   1     1 1         1     1 1 2         1     2     1 1       13
26                         1 1       1                           3
27             1 1 1           1                             1   5
28                           1     1                     1 1 1   5
29   2     1           1               1                   2     7
30                     1                           1       1     3
31                   1   1 1 1                       1 1       1 7
32 2 1     1 1                           1   1 1 1       1       10
33           1 1       1       1 1       2             1 1       9
34         1                                                     1
35               1                 1                   1         3
36 1     1           1                 1           1 1         1 7
37         1 1 1               1                           1     5
38                   1         1   1             1               4
39                         1                   3 1               5
40     1                         1           1   1   1           5
41         1   2   2       1 1             1         1         1 10
42                 1   1   1   1             1                 2 7
43                         1                 1                   2
44                 1           1         2 1 1                   6
45 1                     1                       1   1           4
46     1   1         1                     1       1 2           7
47         1         1                               1       1   4
48           1   2                   1 2                 1     1 8
49               1       1       1         1     1             1 6
50               1             2         1                 1   1 6
51 1             1       1                                   1   4
52                                             1       2     1   4
53                                 1     1   1                   3
54       1               3     1       1   1           1   1     9
55                                                     1         1
56                                                       1       1
57       1               1       1       1         1       1     6
58             1       1     1                                   3
59     1                           1                             2
60     1 1               1     1   1                         1   6
61 2                   1   1       1 1 1                         7
62                         2                           1 2       5
63     1         1   1           1 1                             5
64 1     1       1                             1 1         1     6
65     1     1       1           1             1       1         6
66 1         1 1   1         1                       1         1 7
67                     1     1     1   1                         4
68   2     2     1         1   1 1     1 1   1   1               12
69               1   1 1             1     1   1 1   1     1     9
70         1           1         1   1       1       1           6
71           1                   1     1                 1   1 1 6
72   1                 1     1           1                       4
73 1           1             1       1     1   2                 7
74                         1                 1                   2
75 1     1         1 1   1       1                         1 1   8
76                                             1                 1
77   1         1                     2       1 1             1   7
78                         1                 1           1       3
79   1       1                                           1       3
80 1 1       1     1     1                                 1   1 7
81             1     1 1           1     1   1     1             7
82     1       1           2       1           1 2 1     1 1   1 12
83                                   1     1           1         3
84                           1 1 1                 1             4
85             1           1   1     1     1         1     1 1   8
86   1             1     1                                   1 1 5
87                       1   1   1   1       1                   5
88     1                                   1       1         1   4
89 1       1     1                 1   1   1             1       7
90           1   1           1                           1       4
91         1     1   2                                       1   5
92               1       1 1                     2               5
93 2     1       1   1   1   1   1                 1             9
94             1   1 1 1             1   1     1 1     1         9
95       1                         1                 1       1   4
96     1 1                     1     2       1     1 1           8
97       2         1               1     1                       5
98         1       1                   1   1       1             5
99     1           1                           1 1               4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...