THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
9
-
8
13
-
8
16
-
8
20
-
8
23
-
8
27
-
8
30
-
8
3
-
9
6
-
9
10
-
9
13
-
9
17
-
9
20
-
9
24
-
9
27
-
9
1
-
10
4
-
10
8
-
10
11
-
10
15
-
10
18
-
10
22
-
10
25
-
10
29
-
10
1
-
11
5
-
11
8
-
11
12
-
11
15
-
11
19
-
11
22
-
11
Tổng
00           1       1 1       1                                 4
01         1 1       1       2 1   1         1       1         1 10
02                                                               0
03                                 1 1 1               1         4
04   1           1 1           1           1               1 1   7
05   1 1     1       1                                           4
06                       1                       1 1 1 1   1 1 1 8
07         1             1   1           2     1               2 8
08                     1     1         1             1           4
09       1                 1                   1       1         4
10   1               1       2         1                     1   6
11 1               1     1 1   1   1                             6
12         1           1           2               1     1       6
13     1 1         2   1 1               1                   1 1 9
14   1 1             1     1     1 1                   1         7
15     1 2   1                           1     1               1 7
16         2 1   2   1           1                               7
17                                   1 1   1 1   1             1 6
18                         1           1                   1     3
19 1 1         2                 1       2             1 1   2   11
20 1     1     1     1                 1   1                     6
21           1         1               1             1           4
22             1               1 1   1     1       1         1   7
23     1         1                               2   1   1       6
24         1                     1             1   1           1 5
25 2             1         1   1       1             1       1   8
26             1       1       1     1                           4
27   1     1                             1         1             4
28         1                 1   1 1               1             5
29 1                             1               1 1         2   6
30                         1             1     1                 3
31   1   1                   1         2                         5
32               1   1 1 1         1                       2 1   8
33       1             1   1   1         1         1             6
34             1                 1                   1           3
35             1   1                 1           1       1       5
36   2               1   1   1   1     1                 1 1     9
37         1           1                     1 1         1       5
38                                         1           1         2
39         1         1           1 1                             4
40       1   1   1 1         1           1 1                   1 8
41   2                   1     2                                 5
42 1   1         1           1             1                     5
43                 1                     1   1         1 1       5
44 1       1     1               1     1   1                     6
45               1     1       1 1 1         1 1         1 1     9
46   1       1   1   1 1     1                                 1 7
47                   1               1         1                 3
48       1       1             1 1 1       1                     6
49             1         2     1   1           1   1             7
50             1               1                         2       4
51                 1   1     1               1   1         1     6
52       1                 1               1       1             4
53                   1     1                       1 1           4
54   1 1     1     1           1             2 1                 8
55                                   1               1   1       3
56           1   1       1             1   1       1   1         7
57     1   1                       1                             3
58 1     1             1                             1 1         5
59                         2                                   1 3
60                 1                     1     1               1 4
61                 2   1 1                   1   1         2     8
62           1                                   1               2
63     1                                       1     1         1 4
64     1           1                                     1 1     4
65 1   2           1       1             2   1 1 1             1 11
66 1   1               1             1     1           1   1     7
67         1   1                     1                           3
68   1 1                     1                   1       1   2   7
69           1 1         2           1       1       1           7
70                                                     1         1
71               1               1             2         1       5
72       1             1   1   1   1             1     1     1   8
73                 1     1             1   1   1 1     1   1     8
74       1         1                                             2
75 2                   1             1   1       1 1   1 1 1     10
76             1             1                                   2
77                             1         1                   1   3
78         1 1       1     1               1                     5
79   1         1     1       1     1 1     1                 1   8
80   1                       1 1 1       1       1     1   1 1   9
81             1 1         1                 1                   4
82     1                 1       1           1       1 1 1     1 8
83           1             1                   1   1             4
84           1 1 2               1     2           1   1         9
85 2 1                               1       1     1 1   1       8
86 1                                       1                 1   3
87       1         1     1           1 1                 1       6
88 1   1 1   1     1                 1           1             1 8
89         1                                 1   1 1 1     1     6
90     1 1                       1 1                             4
91   1         1             1           1   1 1 1               7
92         1 1                     1                             3
93         1         1                 1     1       1     2     7
94                   1   1 1         1               1           5
95                   1                             1             2
96 1     1 1                       1                           1 5
97       1     1       1   1         1     1         1           7
98           1 1                           1 1                   4
99     1         1       1           1                 1       1 6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...