XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
6
-
5
10
-
5
13
-
5
17
-
5
20
-
5
24
-
5
27
-
5
31
-
5
3
-
6
7
-
6
10
-
6
14
-
6
17
-
6
21
-
6
24
-
6
28
-
6
1
-
7
5
-
7
8
-
7
12
-
7
15
-
7
19
-
7
22
-
7
26
-
7
29
-
7
2
-
8
5
-
8
9
-
8
12
-
8
16
-
8
19
-
8
Tổng
00                       1 1     2             1 1     1         7
01   1                                                 1         2
02         1                         1                           2
03             1       1   2   1   1         1                   7
04             1         1     1                 1   1     1     6
05             1 1         1             1         1             5
06               1           1 1         2   1             1     7
07               1 1     1   1 1     1     2   1     1         1 11
08                         1 1 2                 1   1           6
09   1   1                     1 1         1 1   1   1           8
10           1       1     1                   1     1   1       6
11   1                                 1                         2
12                       1         1   1                 1       4
13 1       1           1 1       1               1       1 1     8
14                               2                       1       3
15             1         1                               1   1   4
16   1 1                     1     1   1 1                       6
17           1 1         1                 1     1   2           7
18 2     1       1   1     1                           1         7
19     1       1             1             1     1               5
20   1               2           1                             1 5
21     1                                   1                     2
22       1 1       1   1                   1   1     1   1       8
23     1           1                                             2
24   1   1       1           1                               1   5
25   2                     1     1   1       2 1   1           1 10
26             1                                     1           2
27 1     1 1     1   1               1                 1         7
28               1 1       1 2                   1 1           1 8
29 2                           2   1         1               1   7
30               1         1       1               1 1   1     1 7
31 1                 2           1           1                   5
32                             2     1     1                     4
33                   1                           1               2
34 1                   2 2                                       5
35       1           1                     1   1                 4
36       1 1       1       1 1     1     1             1         8
37 1               1       1         1 1       2       1 1       9
38       1   1                                                   2
39                               1   1       1       1           4
40                     1 1   1                   1         1     5
41     1 1 1       1   1               2       1                 8
42                   2           1   1 1 1     1         1     1 9
43         2   1       1           1           1           1     7
44                       1                   2                   3
45     1     1                 1   1                           1 5
46       1     1                               1             1   4
47             1               1           1               1 2   6
48       1             1           1                 1     1 1   6
49         1         1                                 2 1       5
50         1 1                       1     1                     4
51                                                               0
52               1         1     1   1             1         1   6
53         1         1         1                   1   1         5
54             1       1                 1                   1 1 5
55 1                               1           1                 3
56                           1   1 1   1 1 1 1           1       8
57               1                                   1           2
58               1     2     1         1         1 1             7
59               1                   1 1     1   1               5
60     2                         1       1         2             6
61                                     1                         1
62 1                     1         1               1           1 5
63         1         3   1   1       1           1         1     9
64     2     2     1           1                 1 1     2       10
65       1               1                           1         2 5
66         1     1     1           1 2                     1     7
67         1 1     1                     1   2     1         2   9
68 1 1             1   1   2           1   1           1 1 1 1 2 14
69           1   1                     1                       1 4
70                                         1               1 1   3
71                 1 1                                       1   3
72   2       2               1   1               1   1 1         9
73     1 1             1               2               1 1       7
74                 1               2           1     1 2         7
75 1   1   1 1 1   1           1       1             1     1 1   11
76       1 2 1                                     1       2     7
77                 1           1                 1     1         4
78 1           1           1             1     1           1     6
79 1 1       1                       1                           4
80               1                 1 1       1     1   1         6
81             1                   1 1       2           1   2   8
82 1                     1                   1         1         4
83   1       1         1     1     1       1               1 1   8
84         1                               1   1 1               4
85     1 1     1       1               1 1     1                 7
86                           1           1 1               2     5
87 1 1                       1                     1             4
88                       1               1                       2
89                   1           2       1               1     1 6
90   1 2 1                                                     1 5
91             1                     1                           2
92   2 1         1 1                     1                       6
93   1       1   1 1                               1             5
94 1   1                       1                                 3
95                       1 1 1   1       1     1     1           7
96             2 1     1                                       1 5
97     1     1           1                                     1 4
98           1     1       1           1 1         1   1 1       8
99       2         1                       1     1 1             6
loading
Đang tải dữ liệu...