THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
7
-
2
11
-
2
14
-
2
18
-
2
21
-
2
25
-
2
28
-
2
4
-
3
7
-
3
11
-
3
14
-
3
18
-
3
21
-
3
25
-
3
28
-
3
1
-
4
4
-
4
8
-
4
11
-
4
15
-
4
18
-
4
22
-
4
25
-
4
29
-
4
2
-
5
6
-
5
9
-
5
13
-
5
16
-
5
20
-
5
23
-
5
Tổng
00                   2             1       1                     4
01     1     1             1     1     1         1             1 7
02     1   1 1 1         1             1         1   1   1   1   10
03       1 1       2 1         1         1     1     1         1 10
04 1               1 1       1   1     1                         6
05 1 1 1       1                   3 1         1     1   1   1   12
06               2             1                   1   1     1   6
07   1         1 1     1                 1     1   1   1   1 1   10
08 1   1                           1             2       1       6
09         1                             1       1               3
10                                             1                 1
11           1   1     1       1 1           1                   6
12         1                                                 1   2
13 2             2         1       1                             6
14   1 1       1                           1             1   1   6
15                 1       1   1     1             1             5
16   1                       1 1               1 1     1         6
17       1                     1   2               1             5
18       1       1             1   1       1           1   1 1   8
19           1                     1           1                 3
20 1                             1                 1           1 4
21                   1                                       1   2
22                               1                 1             2
23 1           1   1                                   1         4
24     1 1                           1                         1 4
25     1 1         3                 1 1     1   1         1     10
26                 1                                 1           2
27           1       1 1   1                                 1   5
28       1 1 1                   1       1   1                   6
29         2         1       2     1               1             7
30 1       1     1                                   1 2 1       7
31   1 1       1     1 1   1 1                                   7
32       1                       1     1 2       1         1     7
33     1 1               1   1         1   1               1     7
34                         1       1 1 1     1 1 1               7
35     1             1                   1     1 1     1         6
36 1 1         1       1   1       1                             6
37         1     1       1                     1                 4
38                       1 1           1     1             1   1 6
39                 1       1             1 1       1             5
40   1                                       1         1         3
41   1         1     1                             1             4
42             2 1 1                                             4
43                                       1         1       1     3
44                 1                           1   1     1       4
45   1                               1     1   1                 4
46 1 2           1                                   2   1     2 9
47   1       1           1                 1         1         1 6
48       1     1   1 1   1                                       5
49             1 1     1 1 1 1 2                         1   1   10
50         1   1         1                       1             2 6
51           1                   1               1     1         4
52     2     1                           1               1       5
53                                   1                   2     1 4
54     1   1             1     2     1       2                   8
55     1                 1               2   1 1       1   2     9
56       1       1 1     1 1                       1     1 1     8
57 1       1                 1                                   3
58                                                               0
59                                       1               1   1 1 4
60           1                             1 1             1   1 5
61                 1               1                 1   1       4
62     1 2             1 1                 1   1   1   1     1 1 11
63                                   1 1   1             1       4
64         1                       1       2 2   1     1         8
65     1                                             1           2
66   1         1             1                   1               4
67                                         1                     1
68                   1           2         1             1       5
69   1     1             1                                   1   4
70   1                       1                 1     1       1   5
71       1   1 1     1         2       1     1       1 1       1 11
72                     1         1     1   1               1     5
73                           2     1     1                     1 5
74                     1                     1                   2
75         1 1   1     1 1       1             1       1     1   9
76                 1     1 1   1     1       1 1                 7
77           1             1                           1         3
78       1                         1 2 1 1           1     1     8
79       1           2 1                                   1   1 6
80         1   1     1 2   1                                     6
81 1             1     1 1   2                   1           1   8
82 1     1 1   1     1         1 1   1         1                 9
83     1                                                 1       2
84 1                 1       1             1               1     5
85   1     1 1   2                                               5
86           1 1           1   1                   1   1         6
87                     1 1                         1 1     1 1   6
88 1         1             1         1               2 1   1     8
89       1             1             1             1 1           5
90       1                       1     1                         3
91           1               1   1               1           1   5
92                 1       1 1 1     1   1   1                   7
93 1             1           1   1     1           1             6
94     1                       1     1     1             1       5
95   1       1         2 1 1     2   1   1 1   1               1 13
96 1 1                                 1         1         1     5
97                 1               1     1   2                   5
98 1                                                             1
99                                     3         1 1 1           6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...