THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

  Ngày
\
Cặp số
16
-
4
20
-
4
23
-
4
27
-
4
30
-
4
4
-
5
7
-
5
11
-
5
14
-
5
18
-
5
21
-
5
25
-
5
28
-
5
1
-
6
4
-
6
8
-
6
11
-
6
15
-
6
18
-
6
22
-
6
25
-
6
29
-
6
2
-
7
6
-
7
9
-
7
13
-
7
16
-
7
20
-
7
23
-
7
27
-
7
30
-
7
Tổng
00 1     1           1           1 1                             5
01                 1                   1     1                   3
02   1   1                             1                         3
03                       1                         1       1 1   4
04 1         1   1         1                                     4
05               1             1         1     1             1   5
06         1 2           1 1   1         1                       7
07 2       1                 1     2               1     1       8
08 1                 2 1                                 1       5
09     1   1       1             1         1                     5
10   1   1         1       1   1 1                               6
11         1     1         1                                 1   4
12             1                     1                           2
13         2           1         1         1 1     1 1           8
14               1 1 1                 1 1                       5
15 2   1             1   1     1 1           1     1 1     1   1 12
16     1                   1                               2   1 5
17   1 1 1         1 1                   1             1         7
18 1     1 1     1         2 1 2 1   1         1                 12
19   1 1     1                     1 1     1       1   1 1       9
20           1 1 1               1       1                       5
21     1       1   1 1     1             1         1             7
22   1       1               1     1     1       1             1 7
23   1   2   1             1         1       2         1         9
24                       1                                 1 1 1 4
25                                                         1     1
26           1     1 1     1     1           1 2   1   1         10
27                             1       1       1 1         1     5
28     1           1 1                               2 1         6
29 1                   1             1             1 1           5
30                                 1         1   1               3
31         1                                           1         2
32       1 2   1   1             1 1                   1         8
33 1                       2   1       1 2     2 1   1 1     2   14
34 1                       1     1           1 1 1   1   1       8
35                                                               0
36         1     1 1                           1 2         1     7
37                                     1 1           1   1   1   5
38                           2 1   1         1   1               6
39                   1       1 1           1   1                 5
40   1 2                                   1             1     1 6
41             1     1               1       1 1         3       8
42     1       1                                         1       3
43             1   1   1     1 1                                 5
44               1     1           1     1       1       1   1 1 8
45   1   1       1       1       1         1       1   1         8
46                             1                             1   2
47                                       1             2       2 5
48   1                       2                               1   4
49           1             1       1 1                           4
50                               1         1         1     1     4
51               1     2 1       1           1   1         1     8
52     1           2 1   1           1                           6
53               1                   1                           2
54       1           1           1         1                   1 5
55       1                                     1                 2
56         1             1         1 1         1     1   1       7
57 1 2 1                                         1               5
58 1 1                                             1   1 1     1 6
59                                   1 1                     1   3
60   2 1       1               1 1                           1   7
61       1 1 1           1           1 2                         7
62             1                         1   1 1   1       1     6
63 1         1       1 1     1                 1 1               7
64       1           1 1                     1               1 1 6
65           1       1   2 1           1           1             7
66     2     1                         1     1         1         6
67             1                   1       1                 1   4
68     1         2                     1   1         2           7
69           1   1     1     1                       1 1         6
70           1           1                 1       1       1   1 6
71             1       2               1         1     2       1 8
72       1 1       1       1         1                 1   1     7
73     1         1     1                             1           4
74             1         1           1           1               4
75   2   1       1 1                 1               2           8
76             1             2 1       1   1             1       7
77       1               1   2                   1 1     1       7
78         1 1                     1               1             4
79             2   1     1           1       2                   7
80 1                 1             1       2             2   1   8
81         1             1               2                       4
82 1             1                                               2
83                   1     1 1     1                 1   1       6
84                       1       1     1                     1   4
85                                   1   1       1             1 4
86 1                                                             1
87                     1       1   1             2               5
88       1             1                   1         1           4
89     1                 1             1           1           1 5
90   1                                     1       1       3     6
91                 1           1                                 2
92 1 1       1         1               1 1                     2 8
93             1 1                                         1     3
94                 1         1     1         2     1             6
95         1 1                                 1                 3
96         1                             1 1   1       1         5
97       1     1       1           1                             4
98             1       1   1 1 1 1             1           1 2 1 11
99                             1 1   1 1   1                     5
loading
Đang tải dữ liệu...