THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
15
-
4
18
-
4
22
-
4
25
-
4
29
-
4
2
-
5
6
-
5
9
-
5
13
-
5
16
-
5
20
-
5
23
-
5
27
-
5
30
-
5
3
-
6
6
-
6
10
-
6
13
-
6
17
-
6
20
-
6
24
-
6
27
-
6
1
-
7
4
-
7
8
-
7
11
-
7
15
-
7
18
-
7
22
-
7
25
-
7
29
-
7
Tổng
00   1                     1           2                   1 1   6
01         1             1           1             1   1         5
02         1   1   1   1               1     1                 1 7
03 1     1     1         1         1         1     1             7
04                             2                 1               3
05       1     1   1   1                 1                       5
06           1   1     1     1             1   1 1               7
07 1     1   1   1   1 1                         1             2 9
08         2       1                                           1 4
09 1       1                                       1             3
10       1                 1     1           1 1                 5
11     1                             1     1                     3
12                     1   1     1               1         1   1 6
13                               1             1 1         2     5
14   1             1   1         1                 2         2   8
15           1                         1 1   1           1 1 1   7
16       1 1     1                           1             1     5
17           1                 1   1                             3
18   1           1   1 1     2 1 2     1   1                   1 12
19       1                                                       1
20           1           1       1               1           1   5
21                     1     1             1   1 1               5
22           1             1                         1           3
23               1           2   1   1                           5
24                       1                 1     1               3
25     1   1         1         1     1       1     1 1           8
26             1                         1 1                   1 4
27                     1           1 1                   1   1   5
28 1   1                       1     1 1     1 1         1       8
29           1             1         1           1   1       1   6
30             1 2 1                         1     1             6
31                             1                                 1
32 2       1         1                   1         1         1   7
33   1               1               1           1               4
34     1 1 1               1 1                 2                 7
35 1     1 1     1                 1                             5
36                                             1                 1
37       1                                 2             1 1 1   6
38     1             1   1                           1       1   5
39 1 1       1               1   1       1   1       1     1     9
40     1         1                 1     1                       4
41           1                         1 1               1 1     5
42                                   1             1   1 2       5
43 1         1       1     1 1     1                     1     1 8
44       1   1     1           1 1                               5
45   1   1                               1                       3
46             2   1     2           1           1 1             8
47   1         1         1                             1         4
48                                         1                 1   2
49                 1   1         2   1 1         1     1       1 9
50         1             2       1                   1           5
51         1     1             2         1 1                     6
52 1               1               1   1                   1   1 6
53                 2     1                   1       1 1         6
54     2                   1                 1       1           5
55 2   1 1       1   2           2   1                   1       11
56           1     1 1         1       1 1             1   1     8
57                             1                   1       1     3
58                                                 1 1           2
59 1               1   1 1               2     1 2   1           10
60   1 1             1   1   2       1   1                       8
61             1   1               1             1     1     1   6
62   1   1   1   1     1 1           1                           7
63   1             1                                           1 3
64   2 2   1     1         1               2 1                   10
65             1                         1             1         3
66         1                 1   1             1   1             5
67   1                                         1                 2
68   1             1             1     1 1   1                   6
69                     1     2       1       1 1   1   1   1   1 10
70       1     1       1               1                         4
71     1       1 1       1   1     1                     1     1 8
72   1               1     1         1     1   1                 6
73 1                     1           1               1       1   5
74     1                                   1                     2
75       1       1     1           2             1   2   1       9
76     1 1                                   1   1     1 1       6
77               1                         1         1       1   4
78 1           1     1                                           3
79                   1   1 2     1         1   1     2     1     10
80                                                       1       1
81         1           1       1                       1       2 6
82       1                         1     1         1             4
83                 1       1           2         1 1             6
84   1               1       1 1   1                   1         6
85                         1       1           1   1     1   1   6
86           1   1         1                                     3
87           1 1     1 1       1   1                   1 1     1 9
88             2 1   1         1   1           2                 8
89           1 1           1             1             1         5
90                             1       1 1                       3
91         1           1               1           1         1   5
92 1   1                               1   1 1         2       1 8
93           1                 1             1       1           4
94   1             1                         1             2     5
95 1 1   1               1 2         1                   1     1 9
96         1         1       1         1       1       2 1 1     9
97 1   2                     1     1                     1       6
98                                                           1   1
99         1 1 1                   1       1         1     1 1   8


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...