THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
10
-
1
14
-
1
17
-
1
21
-
1
24
-
1
28
-
1
31
-
1
4
-
2
7
-
2
11
-
2
14
-
2
18
-
2
21
-
2
25
-
2
28
-
2
4
-
3
7
-
3
11
-
3
14
-
3
18
-
3
21
-
3
25
-
3
28
-
3
1
-
4
4
-
4
8
-
4
11
-
4
15
-
4
18
-
4
22
-
4
25
-
4
Tổng
00                                   2             1       1     4
01             1       1     1             1     1     1         6
02                     1   1 1 1         1             1         6
03           1           1 1       2 1         1         1     1 9
04                 1               1 1       1   1     1         6
05   1     1     1 1 1 1       1                   3 1         1 12
06   1 1                         2             1                 5
07                   1         1 1     1                 1     1 6
08 1           1   1   1                           1             5
09 1           1           1                             1       4
10                                                             1 1
11     2   1                 1   1     1       1 1           1   9
12     1 1 1               1                                     4
13       1   1     2             2         1       1             8
14         1         1 1       1                           1     5
15       1                         1       1   1     1           5
16                   1                       1 1               1 4
17 1   1                 1                     1   2             6
18                       1       1             1   1       1     5
19                           1                     1           1 3
20                 1                             1               2
21 1 1 1   1                         1                           5
22   1   1   1                                   1               4
23       1         1           1   1                             4
24     1     1         1 1                           1           5
25         1     2     1 1         3                 1 1     1   11
26   1                             1                             2
27                           1       1 1   1                     4
28 1                     1 1 1                   1       1   1   7
29     1                   2         1       2     1             7
30                 1       1     1                               3
31                   1 1       1     1 1   1 1                   7
32       1   1 1 1       1                       1     1 2       9
33       2             1 1               1   1         1   1     8
34                                         1       1 1 1     1 1 6
35 1                   1             1                   1     1 5
36     1           1 1         1       1   1       1             7
37                         1     1       1                     1 4
38 1             1                       1 1           1     1   6
39             3 1                 1       1             1 1     8
40           1   1   1                                       1   4
41         1         1         1     1                           4
42           1                 2 1 1                             5
43           1                                           1       2
44       2 1 1                     1                           1 6
45               1   1                               1     1   1 5
46         1       1 2           1                               5
47                   1       1           1                 1     4
48   1 2                 1     1   1 1   1                       8
49         1     1             1 1     1 1 1 1 2                 10
50       1                 1   1         1                       4
51                           1                   1               2
52             1       2     1                           1       5
53 1     1   1                                       1           4
54     1   1           1   1             1     2     1       2   10
55                     1                 1               2   1 1 6
56                       1       1 1     1 1                     5
57       1         1       1                 1                   4
58                                                               0
59 1                                                     1       2
60 1                         1                             1 1   4
61 1 1 1                           1               1             5
62                     1 2             1 1                 1   1 7
63 1                                                 1 1   1     4
64             1 1         1                       1       2 2   8
65             1       1                                         2
66                   1         1             1                   3
67 1   1                                                   1     3
68     1 1   1   1                   1           2         1     8
69   1     1   1 1   1     1             1                       7
70   1       1       1                       1                 1 5
71     1                 1   1 1     1         2       1     1   9
72       1                             1         1     1   1     5
73   1     1   2                             2     1     1       8
74           1                         1                     1   3
75                         1 1   1     1 1       1             1 7
76             1                   1     1 1   1     1       1 1 8
77   2       1 1             1             1                     6
78           1           1                         1 2 1 1       7
79                       1           2 1                         4
80                         1   1     1 2   1                     6
81 1     1   1     1             1     1 1   2                   9
82 1           1 2 1     1 1   1     1         1 1   1         1 13
83   1     1           1                                         3
84                 1                 1       1             1     4
85   1     1         1     1 1   2                               7
86                           1 1           1   1                 4
87   1       1                         1 1                       4
88         1       1         1             1         1           5
89 1   1   1             1             1             1           6
90                       1                       1     1         3
91                           1               1   1               3
92               2                 1       1 1 1     1   1   1   9
93                 1             1           1   1     1         5
94   1   1     1 1     1                       1     1     1     8
95 1                 1       1         2 1 1     2   1   1 1   1 13
96   2       1     1 1                                 1         6
97 1     1                         1               1     1   2   7
98     1   1       1                                             3
99             1 1                                     3         5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...