THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

  Ngày
\
Cặp số
12
-
8
15
-
8
19
-
8
22
-
8
26
-
8
29
-
8
2
-
9
5
-
9
9
-
9
12
-
9
16
-
9
19
-
9
23
-
9
26
-
9
30
-
9
3
-
10
7
-
10
10
-
10
14
-
10
17
-
10
21
-
10
24
-
10
28
-
10
31
-
10
4
-
11
7
-
11
11
-
11
14
-
11
18
-
11
21
-
11
25
-
11
Tổng
00           1 1         1           1       1   1               6
01     1   1 1 1       1 1         1               1     1       9
02     1                 2   1                       1           5
03       1     1           1   1             1     1             6
04     1           1                                         1   3
05           1                 1                                 2
06                               1                               1
07   1 1 1             1       1   1   1   1         1       1   10
08                 1                 1                     1     3
09   1                       1         1   1             1 1   1 7
10                         1 1     1                         1   4
11   1       1           1     1       1 1             1         7
12                 1   1 1     1     1     1                     6
13                 1                             2           1   4
14         1 1         1     1   1                       2       7
15             1                         1       1               3
16           1                                                   1
17   2               1       1                       1           5
18       1     1 1                 1               1           1 6
19   1     1         1                     1       1       1   1 7
20 1     2 1           1         2                 2     1       10
21         1                                   1   1       1   1 5
22 1     1 1 1         1     1       1                           7
23 2             1         1                       1             5
24                 1                               1   2 1     1 6
25                       1 1     2 1                             5
26                     1           1                 1         1 4
27           1         1   1   1     1                           5
28       1             1                               1         3
29                   1       1   1 1                             4
30         1                             1     1         1       4
31 1 1   1     1 2 1 1 1                   2         2 1     1   15
32   2           1                       1                       4
33                             1           1   1                 3
34                     1 1 1           1 1   1               1 1 8
35       1             1         1   1                   1       5
36 1 1                                           1               3
37     1 1               1                     1 1               5
38                                 1 1 1                         3
39                 1         1       1                       1   4
40     1         1                     2                       1 5
41           1     1     1             1 1             1         6
42     1                             1               1   1     1 5
43                 1                                         1   2
44                   1                         1 1   1   1 1   1 7
45         1           1   1                 1   1               5
46                 1           1         1 1     1   1         1 7
47                       1       1                         1     3
48     3 2                   1             1       1   2         10
49       1   1 1           1           1     1               1 1 8
50               1 1       2                   1                 5
51     1             2         1                           1     5
52           1   1           1   1                 1       2   1 8
53         1               1                     1               3
54                                               1 1 1           3
55           1 1                         1 1   1                 5
56 1 1 1 1                   1       1         1   1             8
57                   1                                           1
58         1                               2                     3
59 1     1   1     1             1                 1             6
60 1                 1           1 1 1   1                 1     7
61           1             1             1   1                   4
62         1       2               1                             4
63         1                                             1       2
64   1         1                             1   1               4
65                           2 1                                 3
66     1             1             1   1                 2   2   8
67 1             1                     1                       1 4
68   1               1     1                           1 1       5
69     1       2         1                     1                 5
70             1               1         1 1 3                   7
71                           1               1   1               3
72         1   1     1                                   1 1 1   6
73     1             1                             1         1   4
74                         1     2         1               1 1   6
75 1       2   1         1       1 1 1       1                   9
76   1             1               1   1   1 1 1               2 9
77   1           2             2 1 1           1   1   1   1     11
78   1                                 1                         2
79               1                 1     1           1       1   5
80 1           1                         1 1         1           5
81       1 2 1                         1 1 1     1               8
82   1       1 1         1   2                         1   1 1 1 10
83   1             1       2         1       1 2 4   2     1     15
84                       1               1                     1 3
85               1 1 2 1     1       1   1                 1     9
86                   1     1                   1   1     1 1     6
87                                                               0
88 1   1               1   1   1             1 1     1           8
89           1 1               1 1 1           1     1 1         8
90               1                       1                       2
91     1         1 1               1 1       2         1     1   9
92 1         1         1             1                 1         5
93     1 1 1         1                       1         1         6
94       1     1         1               1 1         1           6
95 1                     1     1 1     2       1     1 1         9
96 2             1           1 1       1           1   1   1     9
97 1                 1   1     1     1 1                         6
98               2     1           1           1         1   1   7
99                     1             1                 1 1       4
loading
Đang tải dữ liệu...