XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
24
-
8
27
-
8
31
-
8
3
-
9
7
-
9
10
-
9
14
-
9
17
-
9
21
-
9
24
-
9
28
-
9
1
-
10
5
-
10
8
-
10
12
-
10
15
-
10
19
-
10
22
-
10
26
-
10
29
-
10
2
-
11
5
-
11
9
-
11
12
-
11
16
-
11
19
-
11
23
-
11
26
-
11
30
-
11
3
-
12
7
-
12
Tổng
00               1     1             1       1                   4
01     1               1                   1 1           1       5
02         1 1   1 1 1     1           1     1             1     9
03             1 1   1     1             1               1       6
04               1     1       1               1                 4
05               1   1 1       1     1                 1       1 7
06                                         1 1       1   1   1   5
07           1 1                                     1           3
08                                               1           1   2
09   1     1   1       1 1                     1 1   1 1       1 10
10   2               1 1 1       1 1               1   1   1     10
11             1         1             1   1               1 1   6
12 1 2       1           1   1                                   6
13   1 1 1       1           2             1         1           8
14       2 1                       1 1   1                 1 1   8
15       1 1 1   1 1                 1           1 1     1     1 10
16 1       1   1             1                         1       1 6
17                                                 1 1           2
18           1           1     1     1             1 1 1         7
19 1   1         1                         1                     4
20             1                       1       1 1               4
21 1                         1       1   1   1                   5
22   1                           1   1             1   1         5
23           1       1 1             1           1   1   1       7
24 1                     1                   1     1         1   5
25           1           1         1   1                         4
26                                   1   1                       2
27 1 1   1   1                                                   4
28     1                               1                         2
29         1   1     1 1 2   1                     1             8
30 1           1                 1             1             1   5
31                   1                   2     1             1   5
32                                   1               1 1     1   4
33                 3 2             1                             6
34       1                         1     1                     1 4
35       1     1                                     1   2     1 6
36                             2           1   1 2             1 7
37       1         1       1 1                   1               5
38     1         1           1     1         1   1     1   1     8
39 1           1                                                 2
40       1                               1     1                 3
41   1         1                 1   1               1   1       6
42               1           1       1       2                 1 6
43   1 1 1             1           1         1           1   1   8
44 1 1         1             1 1         1   1                   7
45                       1           1                           2
46     1                     1           1                     1 4
47       1         2       1                           1         5
48     1       1                     1 1   1           1         6
49           1     1               2                             4
50   1 2     1                 1                             1   6
51 1                   1       1 1 1                             5
52 1       1                   1 1                               4
53             1     1   1       1                 1 1 1         7
54     1   1                                     1       1   2   6
55     1 1             2   1           1                         6
56                         1 1       1     1   1   3       1     9
57               1     1   1   2               1                 6
58 1 1             1       1               1           1     1   7
59     1   1         1       1                   1               5
60   1       1             1                   1   1   1         6
61                 1     1               1                       3
62 1             1   1                   1 1             1       6
63         1                     1           1             1   1 5
64                   1     2 1     1   2 1                 2 1   11
65           1     1                                       1     3
66           1     1                           1     2   1       6
67                                 1 1           1     1 1       5
68 1   2   1               1             1   1                   7
69           1         1     1             1                     4
70             1           1           1               1         4
71 1                               2                   1       1 5
72   1   1                         1           1   1     1       6
73               1       1   2   2             1 1   1           9
74     1                                           1           1 3
75         2 1     2       1   1         1     1   1     1 1 1   13
76                                               1         1     2
77   1   1 1 1         1     1             1 1             1     9
78         1                               3                   1 5
79             1 1                                 1 1           4
80 1       1             1 1                         1   1 1     7
81   1 1                 1       2                               5
82     1 1                 1                                     3
83                     1 1     1 1         1   1 1               7
84                             1           1   1               1 4
85                     1       1             1                   3
86             1 1               1 2   1       1 1               8
87                     1       1             1                 2 5
88                   1         1       1           1 1       1   6
89               1                                 1 1           3
90               1                 1 1   1                       4
91                   2           1   1 2     1             1     8
92       2           1   1             1         1     1         7
93 1         1                                   1       1       4
94                 1     1 2           1               1       1 7
95   1                         1         1   1             2 1   7
96 1                 1           2                         1     5
97         1       1             1                           1 1 5
98       1     1 1 1                       1             1       6
99         1 1                         2 1     1                 6
loading
Đang tải dữ liệu...