XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
5
-
7
8
-
7
12
-
7
15
-
7
19
-
7
22
-
7
26
-
7
29
-
7
2
-
8
5
-
8
9
-
8
12
-
8
16
-
8
19
-
8
23
-
8
26
-
8
30
-
8
2
-
9
6
-
9
9
-
9
13
-
9
16
-
9
20
-
9
23
-
9
27
-
9
30
-
9
4
-
10
7
-
10
11
-
10
14
-
10
18
-
10
Tổng
00           1 1     1                                           3
01                   1                     1     1               3
02 1                                       2     3   1       1 1 9
03         1                     1                               2
04             1   1     1                     1                 4
05     1         1                         1         1   1     1 6
06     2   1             1       1   2                           7
07 1     2   1     1         1           1   1                   8
08             1   1                   1             1 1 1     1 7
09       1 1   1   1                 1       1             2 1   9
10           1     1   1         1   1                         1 6
11   1                             1     2 1           2         7
12   1                 1                       1                 3
13             1       1 1                     1                 4
14                     1           1                             2
15                     1   1       1                         1   4
16   1 1                           1         1   1           1   6
17       1     1   2                                   1         5
18                   1                   1     1       2         5
19       1     1                     2               1           5
20                           1         1         1   1     1     5
21       1                     1           1         1           4
22       1   1     1   1       2         1             1 1 1     10
23                                   1                           1
24                         1                                     1
25 1       2 1   1           1       1       1                   8
26                 1               1     1   1             1     5
27 1                 1                                   1       3
28             1 1           1       1                       1   5
29         1               1         2               1   1       6
30               1 1   1     1           1   1                   6
31         1                                     1     1         3
32 1     1                               2         1       1     6
33             1                                         1 1     3
34                                               1 1   1         3
35       1   1                         1   1   2     2           8
36     1             1                 1               1         4
37 1 1       2       1 1                       1   1     1 1     10
38                                   1                           1
39 1       1       1           2   1         1 1                 8
40             1         1     1       1 1     1 1         1     8
41   2       1                   1       1                       5
42 1 1 1     1         1     1                                   6
43           1           1       2     1   1                     6
44         2                       1   2     1 1                 7
45                           1 2                                 3
46           1             1                   1   1             4
47       1               1 2                   1                 5
48                 1     1 1     1 1       1                 1   7
49                   2 1               1         1         1     6
50 1     1                       1         1       2       1     7
51                               1         1   1                 3
52 1             1         1         1             1             5
53               1   1             1 1       1         1     1   7
54     1                   1 1   1           1       1   1   2   9
55           1                                   1               2
56   1 1 1 1           1         1   1 1                         8
57                 1           1                       1 1       4
58   1         1 1                     1   1     1       1       7
59 1 1     1   1                                                 4
60     1         2                                 1   1       1 6
61   1                         1           1 1   1             1 6
62               1           1                   1 1             4
63 1           1         1     1       1 1         1             7
64             1 1     2                       1 1           1   7
65                 1         2   1             1     1   1   1   8
66 2                     1       1 1     1       1             1 8
67     1   2     1         2           1 1       1   1     1     11
68   1   1           1 1 1 1 2               2 1                 11
69   1                       1                       1           3
70       1               1 1                             2       5
71                         1           2 1 2                     6
72             1   1 1         1       1                         5
73   2               1 1                     1       1 1         7
74           1     1 2                                       1 2 7
75   1             1     1 1                 1     1       1     7
76               1       2                   1     1         1   6
77             1     1             1               1 1   1       6
78     1     1           1         1               2 1 1 1 1     10
79 1                           1     1               1     1     5
80 1       1     1   1           2 1   1           1           1 10
81 1       2           1   2                               1     7
82         1         1           1 1                       1     5
83       1               1 1       1                           2 6
84       1   1 1               1   1     1     1                 7
85   1 1     1                                                   3
86     1 1               2       1   1     1   1   1         1 1 11
87               1             1           1           2         5
88     1                                                       1 2
89     1               1     1                                   3
90                           1                           1   2   4
91 1                                       1       1     1       4
92     1                                 1                       2
93               1                 1   1                         3
94                                                               0
95     1     1     1           1   1             1           1 1 8
96                           1   1       1   1                 2 6
97                           1 1     1                 1 1   1   6
98   1 1         1   1 1                                         5
99       1     1 1             1             1       1     1   1 8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...