XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
10
-
12
14
-
12
17
-
12
21
-
12
24
-
12
28
-
12
31
-
12
4
-
1
7
-
1
11
-
1
14
-
1
18
-
1
21
-
1
25
-
1
28
-
1
1
-
2
4
-
2
8
-
2
11
-
2
15
-
2
18
-
2
22
-
2
25
-
2
1
-
3
4
-
3
8
-
3
11
-
3
15
-
3
18
-
3
22
-
3
25
-
3
Tổng
00 1               1                 1                 1         4
01       1   2 1 1           1                   1         2     9
02                                   1     1 1 1     1           5
03   1               1         1     1   1 1   2                 8
04     1 1   1   1                     1 1   1     1           1 9
05         1                   1                               1 3
06           1       1                   1         1             4
07               1       1   2     1   1             1   1       8
08         1                             1                 1     3
09             2       1   1                                     4
10       1               1                   1     2 1           6
11 1                       1           1     1         1   1     6
12       1 1         1             1   1                         5
13                               1             1                 2
14       1                 1         1   1 1                     5
15     1             1     1   1                     1 1     1 1 8
16               1       1       1 1           1               1 6
17 1 1         1 1       1                                       5
18               1       1     1 1     1                 1   1   7
19           1         1             1   1                   1   5
20           1               2                     1         1   5
21                             1 2   1               1           5
22           1         1       1 1                     1       1 6
23                   1   1               1                       3
24         1             1       1 2                   1         6
25             1     2                       1     1 1           6
26 1                                   1 1     1     1         1 6
27         1     1 1     1     1                 1               6
28                     1                         1 1     1       4
29   1             1           1                   1             4
30     1 1                   1     1           1             1   6
31       1         1         1             1   1     1 1   1   1 9
32         1     1 1       1       1   1   1         1       1   9
33   1 1                                   1     1         1     5
34                 1           1                                 2
35                   1     1     1       1       1           1   6
36 2 1   2   1             2           1 1       1   1         1 13
37                 1         1                                   2
38 1 1                       1             1   1                 5
39     1   1       2   2 1                 1       1     1       10
40   1     1 1 1             1 1     1     1                     8
41                                   1           1       1       3
42             1   1                         1     1     1       5
43             1       2                   1   1                 5
44             1 1           1 1             1 1 1     1         8
45   1   1 1   1 1                                 1 1   1       8
46         2   1       1   1                               1   1 7
47     1   1                                               1   1 4
48             1   1     1           1       1   1 1             7
49             1   1           1   1         1       2 1 1 1     10
50       2                 2 1     1           1                 7
51                   1       1   1         1 1             1     6
52 1   1         1             1 1             1   1 1 1         9
53 1   1                           1                     1   1   5
54                   1   1       1                     1         4
55       1                                 1               1     3
56     1         1   1         1                 1         1   1 7
57           1         1 1       1       1                       5
58               1                       1                       2
59 1 1           2     1                         1               6
60     1                                                         1
61                                     1             1   1   1 1 5
62                       1         1 1   1       1     1     1   7
63           1     1               1   1                         4
64   1 1 1         2 1     1       2                         1 1 11
65                           1 1       1   1                     4
66                         1                   1         1       3
67                   1       1 1                 1       2       6
68 1     1       1                   1                   1       5
69                                     1 1   2         1     1   6
70             1       1         1     1       1   1     1       7
71 1 1             1 1           1                       1       6
72                                   1 1 1                 1     4
73                                   1   1     1           1     4
74           1           1     1           1   1         1 1     7
75         1                     1                 1   2       1 6
76       1     1         1           1                       1   5
77             2                                             1   3
78         1               1     1         1 1             1   1 7
79                     1   1                       1             3
80 2 1 2                           1 1                         1 8
81 1   1               1       1             1             1     6
82 1   1                                 1       1             1 5
83   2       2                         1   1   1   1     1       9
84   1     2     1           1           1       1   1       1   9
85           1         1   1     1         1         1 2     1   9
86                     1             1                           2
87     1               1               2     1     1         1   7
88                   1     1 1             1 1                 1 6
89   1     1                         1                           3
90           1     1     1                       2               5
91     1     1       1                       1             1     5
92                                                               0
93 2                               1 1 1         1     1         7
94       1 1         1 1   1     1           1                   7
95   1 1       1 1       1         2                             7
96       1         1                                             2
97                           1                         1         2
98                   1   1                                   1   3
99   1       1                                       1           3
loading
Đang tải dữ liệu...