XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
Tổng
00                             1                               1 2
01 1     1           1                     1             1       5
02 1 1                                                   1       3
03           1   1                     1     1                   4
04   1                   1           1                           3
05 2             1                   1     1               1 1   7
06   1   1 1                                     1     1         5
07 1                           1   1     1                       4
08     1 1 1       1                 1                 1         6
09 1                                     1   1                   3
10                               1   1                       1   3
11       1                     1         2   1       1     1   1 8
12                 1       1       1             1       1 1     6
13   1                                     1     1           1 1 5
14 1     1     1             1           1                   1   6
15   1             1                                 1           3
16         1 1         1       1 1         1                     6
17         1     1       1     1                   1             5
18             1 1 1 1       1                             1     6
19           1     1         1           1           1 1 1   2 1 10
20     1       1         1   1                       1 1     1   7
21   1 1       1                   1   1                         5
22   1               1   1       1 1                             5
23           1       1               1                 1         4
24                                 1 1 1 1   1   1       1       7
25         1                   1             1         1       1 5
26                                                 1             1
27     1   1               2         1         1     1   1       8
28                   2                         1                 3
29 1     1       1                 1       1 1                   6
30               1                             1                 2
31       1   1         2     1             3 1     1 1         1 12
32           1 1       2                         3             1 8
33     1             1           1                               3
34         1   1       1   1                       2 1 1     1   9
35                 1                                         1   2
36             1     1   1       2 1   1     1   2   1     1     12
37       1 1                 1                 1     1           5
38                                         1 1                   2
39 1 1           1                       1                   1   5
40   1             1   1         1                 1 1   1       7
41                           1     1           1                 3
42                         1                     1               2
43                                                   1   1   1   3
44 1           1 1           1         1         2 1     1       9
45   1                               1 1       1 1 1 1       1 1 9
46           2   1                           1             1     5
47             3         1     1     1   1               1       8
48   1                   1   1       1           1       1   1   7
49       1             1   1           2 1                       6
50           1                       1                 1         3
51     1 1             1 1                         1   1   1     7
52   1                 1           1   1                         4
53       1                 1               1             1   1   5
54         1                                       1         1   3
55 1               2 1   1               1         1 1   1       9
56       1   1                 1 1 2 1   1   1                 1 10
57       1 1 1               1     1     1     2   1   1   1     11
58     1             2   1               1       1               6
59 1                       1                       1 1           4
60         1 2     1         1               1         1         7
61 1     1                             1                 1       4
62                   1 1 1   1   3         1       1             9
63     1                                                         1
64     1       2                           1       1   1         6
65             1     1       1       1 1 1     1       1         8
66         1 1   1 1       1   1   1 1     1   1                 10
67                                             1   1         1   3
68                   1                         1               1 3
69                 1       1     1       1 1     1   1     1     8
70     1                                       1     1     1     4
71                     2   1       1                             4
72                       1     1 1                     1     1 1 6
73 1                                                 1     1     3
74 1                                                             1
75     1                 1     1                         1       4
76 1                 1       1               1                   4
77               1   1                         1             1   4
78             1 1                       1               1       4
79               1     1 1 1         1 1                       1 7
80 1       1               1 1       1 1     1                 1 8
81               1       1 1                                     3
82 1           1     1     1             1           1           6
83       3       1           1       1 1     1   1               9
84           1                 1   1               1   1         5
85   1             1       1     1 1           1                 6
86     1         2                         1           1         5
87   1 2 1 1   1               1       1   1     1 1   2         13
88         1   1   1                   1                         4
89         1                 1   1 1                             4
90   1 1               1   1   2 1     1     1                   9
91                 1                                       1     2
92     1           1   1                                   2   1 6
93                 1   1 2                   2           1     1 8
94         1               1   1     1                         1 5
95     1     2     1 1         1 1         1                     8
96   1                   1                 1   1               2 6
97   2     1     1     1     1 1 1 1   1       1           1     12
98                                                         2     2
99     1     1                                 1         1 1     5
loading
Đang tải dữ liệu...