XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
Tổng
00         1                             1                       2
01 1     1   1     1           1                     1           6
02           1 1                                                 2
03         1           1   1                     1     1         5
04             1                   1           1                 3
05       1   2             1                   1     1           6
06     1       1   1 1                                     1     5
07 1     1   1                           1   1     1             6
08               1 1 1       1                 1                 5
09         2 1                                     1   1         5
10         1                               1   1                 3
11       1         1                     1         2   1       1 7
12         1                 1       1       1             1     5
13             1                                     1     1     3
14         1 1     1     1             1           1             6
15   1         1             1                                 1 4
16                   1 1         1       1 1         1           6
17                   1     1       1     1                   1   5
18     1                 1 1 1 1       1                         6
19         1           1     1         1           1           1 6
20     1         1       1         1   1                       1 6
21             1 1       1                   1   1               5
22   2   1     1               1   1       1 1                   8
23     1               1       1               1                 4
24 1 1   1 1                                 1 1 1 1   1   1     10
25                   1                   1             1         3
26                                                           1   1
27               1   1               2         1         1     1 7
28 1                           2                         1       4
29           1     1       1                 1       1 1         6
30       1 1               1                             1       4
31                 1   1         2     1             3 1     1 1 11
32     1               1 1       2                         3     8
33               1             1           1                     3
34                   1   1       1   1                       2 1 7
35         1                 1                                   2
36                       1     1   1       2 1   1     1   2   1 11
37   1     1       1 1                 1                 1     1 7
38                                                   1 1         2
39           1 1           1                       1             4
40             1             1   1         1                 1 1 6
41 1                                   1     1           1       4
42       1                           1                     1     3
43   1 1 1                                                     1 4
44     1     1           1 1           1         1         2 1   9
45             1                               1 1       1 1 1 1 7
46   1                 2   1                           1         5
47                       3         1     1     1   1             7
48       1     1                   1   1       1           1     6
49 1   1           1             1   1           2 1             8
50 1                   1                       1                 3
51               1 1             1 1                         1   5
52   1   1     1                 1           1   1               6
53     1           1                 1               1           4
54                   1                                       1   2
55   1       1               2 1   1               1         1 1 9
56   1             1   1                 1 1 2 1   1   1         10
57                 1 1 1               1     1     1     2   1   9
58               1             2   1               1       1     6
59           1                       1                       1 1 4
60 1 1               1 2     1         1               1         8
61     1     1     1                             1               4
62   1                         1 1 1   1   3         1       1   10
63               1                                               1
64 2             1       2                           1       1   7
65                       1     1       1       1 1 1     1       7
66                   1 1   1 1       1   1   1 1     1   1       10
67                                                       1   1   2
68       1 1                   1                         1       4
69 1 1 1                     1       1     1       1 1     1   1 10
70     1         1                                       1     1 4
71     1                         2   1       1                   5
72     1                           1     1 1                     4
73     1 1   1                                                 1 4
74           1                                                   1
75     1         1                 1     1                       4
76 1         1                 1       1               1         5
77   1                     1   1                         1       4
78       1               1 1                       1             4
79 1                       1     1 1 1         1 1               7
80   1 1     1       1               1 1       1 1     1         9
81 1       1               1       1 1                           5
82 3       1 1           1     1     1             1           1 10
83                 3       1           1       1 1     1   1     9
84                     1                 1   1               1   4
85             1             1       1     1 1           1       6
86               1         2                         1           4
87             1 2 1 1   1               1       1   1     1 1   11
88                   1   1   1                   1               4
89                   1                 1   1 1                   4
90             1 1               1   1   2 1     1     1         9
91 1 1 1   1                 1                                   5
92       1       1           1   1                               4
93       2                   1   1 2                   2         8
94   1   1           1               1   1     1                 6
95               1     2     1 1         1 1         1           8
96             1                   1                 1   1       4
97   1         2     1     1     1     1 1 1 1   1       1       12
98         1                                                     1
99         1     1     1                                 1       4
loading
Đang tải dữ liệu...