XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
Tổng
00   1             1           1       2   1           1   2   1 10
01                       1   1       1           1             1 5
02     1 1                 1           1         1               5
03                     1           1           1 1 1             5
04         2   1           1       1                 1         2 8
05 1           1   1                         1         1     1   6
06               1         1             1       1           1   5
07       1       1                 1                 1 1         5
08       1     1 1                       1   1             1     6
09     1 1           1           1             1     1         1 7
10 1         1     1     1     1                   1         2   8
11   1           1                         1     1 1     1       6
12         1 1       1   1     1               1                 6
13 1 1 1                             1 1             1           6
14 1           1                 1   1 1     2                   7
15                     1   1   1     1           1       1       6
16                       1                               1       2
17           1                   2   1           1     1         6
18     1         1           1 1   1     1   3     1     1     1 12
19 2 1 2   1   1                               1       1         9
20 1                     1           1         1                 4
21                   1         1           1       1   1       1 6
22             1 1 2     1 1 1           1 1   1                 10
23           1         1           1                             3
24                 1       1 1     1           1                 5
25   1                 1         1 1   1                   1   1 7
26     1       1                     1     1               1     5
27                   1                     1           1         3
28       1                               1   1             1 1   5
29       1                       1 1           1             1   5
30                                             1                 1
31   1         1 1         1             1             1         6
32   1           1       1                       1   1     1     6
33                         1         1     1       1     1     1 6
34 1   1                 1                   1             1 1   6
35 1         1 1       1             1             1             6
36       1   1       1                   1           1 1     1   7
37         1     1                             1         1 1     5
38       1 1           1     1 1             1         1 1       8
39 1                               1     1                       3
40                     1       1                 1               3
41                                             1     1     1     3
42         1                   1               1 1     1         5
43 1                   1     1                       1           4
44                     1   1         2               1   1       6
45 1 1               1   1   2   1               1               8
46                         1                   1 1               3
47           1   1   1 1   1   1   2           1                 9
48 1       1       1       1   1           1         1 1 1       9
49               2 2                   1       1                 6
50       1         1                                 1       1   4
51             2                                   1   1         4
52           1       1 1                     1     2     1       7
53 1               1                   1 1         1         1   6
54 1                           1             1                   3
55                                                         1     1
56   1               1   1 1         1     1                   1 7
57     1     1                 1 1           1             1     6
58                       1       1     2             1           5
59         1             1                                   1   3
60         1                                       1             2
61       1                               2 1             1       5
62     1         1                       1   1     2             6
63             1             1     1           1                 4
64                     1 1             1 1     1       1 1       7
65           1   1           1                   1     1 1       6
66           1     1       1                             1 2     6
67 1         1 1   1 1                 1         1 1         1 1 10
68   1                           1 1   1                   1 1   6
69                         1     1               1               3
70         1     1   1     1             1                     1 6
71       2   1       1 1                                       1 6
72 1 1                       1                               1   4
73       1           2 1                     1             1   1 7
74     1                 1   1         2 1 1     1               8
75                   1         1                               1 3
76           1 1             1                 1   1             5
77 1   1                       1 1         1                 1   6
78                           1   1           1   1               4
79   1   1             1             1                   2 1     7
80   1     1           1 1                 1                     5
81                 1                 2 1           1             5
82                                         1           2         3
83         1       1         1           1           2           6
84             1                   1                             2
85                 1     1                                     1 3
86     2   1 1   1             2             1   1               9
87       3 1                     1 1 1                 1         8
88                                                 1             1
89     1       1   1         2   1                               6
90         1   1 1   1   1   1         1                         7
91         1 1 1 1                       1                   1   6
92   1 2 1             1         1         1         1           8
93   1       1       1             1         1               1   6
94   1                     1               1         1         1 5
95                         1       1                     1   1   4
96   2 1               1             1     1         1         1 8
97                                   1               1           2
98         1             1     1 1 1       1                     6
99           1     1 1           1     1 1               1 1     8
loading
Đang tải dữ liệu...