XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
Tổng
00                     1                               1         2
01           1                     1             1               3
02                                               1       1 1     3
03   1   1                     1     1                           4
04               1           1                               2   4
05       1                   1     1               1 1           5
06 1                                     1     1                 3
07                     1   1     1                         1     4
08 1       1                 1                 1           1     5
09                               1   1                   1 1     4
10                       1   1                       1         1 4
11                     1         2   1       1     1   1         7
12         1       1       1             1       1 1         1 1 8
13                                 1     1           1 1 1       5
14     1             1           1                   1           4
15         1                                 1                   2
16 1 1         1       1 1         1                             6
17 1     1       1     1                   1                   1 6
18     1 1 1 1       1                             1     1       7
19   1     1         1           1           1 1 1   2 1 2   1   13
20     1         1   1                       1 1     1           6
21     1                   1   1                                 3
22           1   1       1 1                                     4
23   1       1               1                 1               1 5
24                         1 1 1 1   1   1       1               7
25 1                   1             1         1       1         5
26                                         1             1       2
27 1               2         1         1     1   1               7
28           2                         1                   1     4
29       1                 1       1 1                     1     5
30       1                             1                         2
31   1         2     1             3 1     1 1         1         11
32   1 1       2                         3             1         8
33           1           1                                       2
34 1   1       1   1                       2 1 1     1   1       10
35         1                                         1         1 3
36     1     1   1       2 1   1     1   2   1     1       1   1 14
37 1                 1                 1     1               1   5
38                                 1 1                     1 1   4
39       1                       1                   1           3
40         1   1         1                 1 1   1               6
41                   1     1           1                         3
42                 1                     1                   1   3
43                                           1   1   1           3
44     1 1           1         1         2 1     1               8
45                           1 1       1 1 1 1       1 1         8
46   2   1                           1             1             5
47     3         1     1     1   1               1             1 9
48               1   1       1           1       1   1       1   7
49             1   1           2 1                               5
50   1                       1                 1           1     4
51             1 1                         1   1   1             5
52             1           1   1                               1 4
53                 1               1             1   1           4
54 1                                       1         1           3
55         2 1   1               1         1 1   1               8
56   1                 1 1 2 1   1   1                 1         9
57 1 1               1     1     1     2   1   1   1     1     1 12
58           2   1               1       1                       5
59                 1                       1 1               1   4
60 1 2     1         1               1         1             1   8
61                             1                 1         1     3
62           1 1 1   1   3         1       1             1       10
63                                                               0
64     2                           1       1   1                 5
65     1     1       1       1 1 1     1       1               1 9
66 1 1   1 1       1   1   1 1     1   1                       1 11
67                                     1   1         1         1 4
68           1                         1               1         3
69         1       1     1       1 1     1   1     1             8
70                                     1     1     1         1   4
71             2   1       1                               2   1 7
72               1     1 1                     1     1 1         6
73                                           1     1       1     3
74                                                       1       1
75               1     1                         1               3
76           1       1               1                         1 4
77       1   1                         1             1   1       5
78     1 1                       1               1               4
79       1     1 1 1         1 1                       1   1     8
80 1               1 1       1 1     1                 1     1   8
81       1       1 1                                             3
82     1     1     1             1           1                   5
83       1           1       1 1     1   1                   1   7
84   1                 1   1               1   1                 5
85         1       1     1 1           1                         5
86       2                         1           1         2   1 1 8
87 1   1               1       1   1     1 1   2           3 1   13
88 1   1   1                   1                                 4
89 1                 1   1 1                             1       5
90             1   1   2 1     1     1                       1   8
91         1                                       1         1 1 4
92         1   1                                   2   1 2 1     8
93         1   1 2                   2           1     1       1 9
94 1               1   1     1                         1         5
95   2     1 1         1 1         1                             7
96               1                 1   1               2 1       6
97 1     1     1     1 1 1 1   1       1           1             10
98                                                 2         1   3
99   1                                 1         1 1           1 5
loading
Đang tải dữ liệu...