XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
Tổng
00                   1             1           1       2   1     6
01             1                         1   1       1           4
02             1       1 1                 1           1         5
03 1                                   1           1           1 4
04                         2   1           1       1             5
05               1 1           1   1                         1   5
06     1     1                   1         1             1       5
07                       1       1                 1             3
08           1           1     1 1                       1   1   6
09 1                   1 1           1           1             1 6
10                 1         1     1     1     1                 5
11 1       1     1   1           1                         1     6
12     1       1 1         1 1       1   1     1               1 9
13     1           1 1 1                             1 1         6
14                 1           1                 1   1 1     2   7
15         1                           1   1   1     1           5
16                                       1                       1
17       1                   1                   2   1           5
18               1     1         1           1 1   1     1   3   10
19         1 1 1   2 1 2   1   1                               1 11
20         1 1     1                     1           1         1 6
21                                   1         1           1     3
22                             1 1 2     1 1 1           1 1   1 10
23           1               1         1           1             4
24 1   1       1                   1       1 1     1           1 8
25 1         1       1                 1         1 1   1         7
26       1             1       1                     1     1     5
27   1     1   1                     1                     1     5
28   1                   1                               1   1   4
29 1                     1                       1 1           1 5
30   1                                                         1 2
31 1     1 1         1         1 1         1             1       8
32     3             1           1       1                       6
33                                         1         1     1     3
34       2 1 1     1   1                 1                   1   8
35                 1         1 1       1             1           5
36 1   2   1     1       1   1       1                   1       9
37   1     1               1     1                             1 5
38 1                     1 1           1     1 1             1   7
39                 1                               1     1       3
40       1 1   1                       1       1                 5
41   1                                                         1 2
42     1                   1                   1               1 4
43         1   1   1                   1     1                   5
44     2 1     1                       1   1         2           8
45   1 1 1 1       1 1               1   1   2   1               11
46 1             1                         1                   1 4
47             1             1   1   1 1   1   1   2           1 10
48     1       1   1       1       1       1   1           1     8
49                               2 2                   1       1 6
50           1           1         1                             3
51       1   1   1             2                                 5
52                           1       1 1                     1   4
53             1   1               1                   1 1       5
54       1         1                           1             1   4
55       1 1   1                                                 3
56 1                 1               1   1 1         1     1     7
57   2   1   1   1     1     1                 1 1           1   10
58     1                                 1       1     2         5
59       1 1               1             1                       4
60 1         1             1                                     3
61             1         1                               2 1     5
62       1             1         1                       1   1   5
63                             1             1     1           1 4
64       1   1                         1 1             1 1     1 7
65   1       1               1   1           1                   5
66   1                       1     1       1                     4
67   1   1         1         1 1   1 1                 1         8
68   1               1                           1 1   1         5
69     1   1     1                         1     1               5
70   1     1     1         1     1   1     1             1       8
71                       2   1       1 1                         5
72           1     1 1                       1                   4
73         1     1       1           2 1                     1   7
74                     1                 1   1         2 1 1     7
75             1                     1         1                 3
76 1                         1 1             1                 1 5
77   1             1   1                       1 1         1     6
78             1                             1   1           1   4
79                   1   1             1             1           4
80 1                 1     1           1 1                 1     6
81                                 1                 2 1         4
82         1                                               1     2
83 1   1                   1       1         1           1       6
84       1   1                 1                   1             4
85   1                             1     1                       3
86           1         2   1 1   1             2             1   9
87     1 1   2           3 1                     1 1 1           11
88                                                               0
89                     1       1   1         2   1               6
90 1                       1   1 1   1   1   1         1         8
91               1         1 1 1 1                       1       6
92               2   1 2 1             1         1         1     9
93 2           1     1       1       1             1         1   8
94                   1                     1               1     3
95                                         1       1             2
96   1               2 1               1             1     1     7
97   1           1                                   1           3
98               2         1             1     1 1 1       1     8
99   1         1 1           1     1 1           1     1 1       9
loading
Đang tải dữ liệu...