XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
Tổng
00 1                     1                             1         3
01               1     1   1     1           1                   5
02           1             1 1                                   3
03       2 1             1           1   1                     1 7
04                           1                   1           1   3
05       1   1         1   2             1                   1   7
06 1         1       1       1   1 1                             6
07       1       1     1   1                           1   1     6
08         1   1               1 1 1       1                 1   7
09                       2 1                                     3
10                       1                               1   1   3
11             1       1         1                     1         4
12                       1                 1       1       1     4
13     1   1                 1                                   3
14     1                 1 1     1     1             1           6
15                 1         1             1                     3
16       1 1   1                   1 1         1       1 1       8
17       1                         1     1       1     1         5
18                   1                 1 1 1 1       1           6
19                       1           1     1         1           4
20   1               1         1       1         1   1           6
21         1                 1 1       1                   1   1 6
22             1   2   1     1               1   1       1 1     9
23   1         1     1               1       1               1   6
24     1       1 1 1   1 1                                 1 1 1 9
25 1   1   1   1                   1                   1         6
26 1 1   1 1                                                     4
27           1                 1   1               2         1   6
28         1     1                           2                   4
29 1       1   1           1     1       1                 1     7
30             1       1 1               1                       4
31             1                 1   1         2     1           6
32                   1               1 1       2                 5
33                             1             1           1       3
34                                 1   1       1   1             4
35     1 2               1                 1                     5
36                                     1     1   1       2 1   1 7
37             1   1     1       1 1                 1           6
38           1 1                                                 2
39     1                   1 1           1                       4
40   1                       1             1   1         1       5
41 1     1       1                                   1     1     5
42         1   1       1                           1             4
43           1     1 1 1                                         4
44 1       1 1       1     1           1 1           1         1 9
45                           1                               1 1 3
46                 1                 2   1                       4
47                                     3         1     1     1   6
48   2                 1     1                   1   1       1   7
49               1   1           1             1   1           2 7
50 1       1 1   1                   1                       1   6
51 1                           1 1             1 1               5
52                 1   1     1                 1           1   1 6
53                   1           1                 1             3
54       1                         1                             2
55           1     1       1               2 1   1               7
56 1   1           1             1   1                 1 1 2 1   10
57                               1 1 1               1     1     5
58   1         1               1             2   1               6
59 2                       1                       1             4
60     1         1 1               1 2     1         1           8
61                   1     1     1                             1 4
62         1       1                         1 1 1   1   3       9
63                             1                                 1
64 1   1 1       2             1       2                         8
65   1                                 1     1       1       1 1 6
66     1   1                       1 1   1 1       1   1   1 1   10
67 1   1 1                                                       3
68             1       1 1                   1                   4
69               1 1 1                     1       1     1       6
70     1       1     1         1                                 4
71   2               1                         2   1       1     7
72     1             1                           1     1 1       5
73           1       1 1   1                                     4
74                         1                                     1
75   1               1         1                 1     1         5
76     2     1   1         1                 1       1           7
77   1 1 1   1     1                     1   1                   7
78                     1               1 1                       3
79         1     1                       1     1 1 1         1 1 8
80 1 1             1 1     1       1               1 1       1 1 10
81   1           1       1               1       1 1             6
82           1   3       1 1           1     1     1             9
83                               3       1           1       1 1 7
84           1                       1                 1   1     4
85     1 1                   1             1       1     1 1     7
86   1                         1         2                       4
87   1                       1 2 1 1   1               1       1 9
88   1                             1   1   1                   1 5
89         1 1                     1                 1   1 1     6
90 2                         1 1               1   1   2 1     1 10
91       1     1 1 1 1   1                 1                     7
92 1     1             1       1           1   1                 6
93           1         2                   1   1 2               7
94     1   1       1   1           1               1   1     1   8
95                             1     2     1 1         1 1       7
96                           1                   1               2
97           1     1         2     1     1     1     1 1 1 1   1 12
98           1           1                                       2
99   1   1 1   1         1     1     1                           7
loading
Đang tải dữ liệu...