XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
Tổng
00             1                               1             1   3
01   1                     1             1                       3
02                                       1       1 1             3
03                     1     1                                   2
04       1           1                               2   1       5
05                   1     1               1 1           1   1   6
06                               1     1                   1     3
07             1   1     1                         1       1     5
08 1                 1                 1           1     1 1     6
09                       1   1                   1 1           1 5
10               1   1                       1         1     1   5
11             1         2   1       1     1   1           1     8
12 1       1       1             1       1 1         1 1       1 9
13                         1     1           1 1 1               5
14           1           1                   1           1       4
15 1                                 1                           2
16     1       1 1         1                                     4
17       1     1                   1                   1         4
18 1 1       1                             1     1         1     6
19 1         1           1           1 1 1   2 1 2   1   1       13
20       1   1                       1 1     1                   5
21                 1   1                                       1 3
22   1   1       1 1                                     1 1 2   8
23   1               1                 1               1         4
24                 1 1 1 1   1   1       1                   1   8
25             1             1         1       1                 4
26                                 1             1       1       3
27         2         1         1     1   1                     1 7
28   2                         1                   1             4
29                 1       1 1                     1             4
30                             1                                 1
31     2     1             3 1     1 1         1         1 1     12
32     2                         3             1           1     7
33   1           1                                               2
34     1   1                       2 1 1     1   1               8
35 1                                         1         1 1       4
36   1   1       2 1   1     1   2   1     1       1   1       1 14
37           1                 1     1               1     1     5
38                         1 1                     1 1           4
39                       1                   1                   2
40 1   1         1                 1 1   1                       6
41           1     1           1                                 3
42         1                     1                   1           3
43                                   1   1   1                   3
44           1         1         2 1     1                       6
45                   1 1       1 1 1 1       1 1               1 9
46                           1             1                     2
47       1     1     1   1               1             1   1   1 8
48       1   1       1           1       1   1       1       1   8
49     1   1           2 1                                 2 2   9
50                   1                 1           1         1   4
51     1 1                         1   1   1             2       7
52     1           1   1                               1       1 5
53         1               1             1   1               1   5
54                                 1         1                   2
55 2 1   1               1         1 1   1                       8
56             1 1 2 1   1   1                 1               1 9
57           1     1     1     2   1   1   1     1     1         10
58   2   1               1       1                               5
59         1                       1 1               1           4
60 1         1               1         1             1           5
61                     1                 1         1             3
62   1 1 1   1   3         1       1             1         1     11
63                                                       1       1
64                         1       1   1                         3
65   1       1       1 1 1     1       1               1   1     9
66 1       1   1   1 1     1   1                       1     1   9
67                             1   1         1         1 1   1 1 7
68   1                         1               1                 3
69 1       1     1       1 1     1   1     1                     8
70                             1     1     1         1     1   1 6
71     2   1       1                               2   1       1 8
72       1     1 1                     1     1 1                 6
73                                   1     1       1           2 5
74                                               1               1
75       1     1                         1                     1 4
76   1       1               1                         1 1       5
77   1                         1             1   1               4
78                       1               1                       2
79     1 1 1         1 1                       1   1             7
80         1 1       1 1     1                 1     1           7
81       1 1                                                 1   3
82   1     1             1           1                           4
83           1       1 1     1   1                   1       1   7
84             1   1               1   1                 1       5
85 1       1     1 1           1                             1   6
86                         1           1         2   1 1   1     7
87             1       1   1     1 1   2           3 1           11
88 1                   1                                         2
89           1   1 1                             1       1   1   6
90     1   1   2 1     1     1                       1   1 1   1 11
91 1                                       1         1 1 1 1     6
92 1   1                                   2   1 2 1             8
93 1   1 2                   2           1     1       1       1 10
94         1   1     1                         1                 4
95 1 1         1 1         1                                     5
96       1                 1   1               2 1               6
97     1     1 1 1 1   1       1           1                     8
98                                         2         1           3
99                             1         1 1           1     1 1 6
loading
Đang tải dữ liệu...