XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
Tổng
00       1 1         1   1         1   1 1     1           1     9
01         1       1           2 1           1                 1 7
02   1                                     1             2       4
03           1 1     1                           1       1       5
04 1               1       2           1                       1 6
05           1 1 1           1     1                   1     1   7
06       2                           1     1         1           5
07     1       1                                                 2
08       1                               1   1   1 1 2   1       8
09         1                           1   1       1             4
10                     1     1   2       1           2     1   1 9
11 1     1                         1       1         1           5
12             2           1                 1       1       1   6
13   2 1     1     1           1   1       1                     8
14 1             2                                 1   1         5
15   2   1 1                                     1               5
16                           1 1                                 2
17 1                     1         1 1         1     1 1 1 1   2 11
18                   1       1   1             1   1             5
19   1 1     2         1           1             1 2       1   1 11
20             1       1 1         1   1     1     1             7
21               1 1                         1 1     1           5
22       1         1         1 1         1     1                 6
23       1 1           1 1       2     1                   1     8
24   2 1                 1             1                         5
25                 1 1               1                           3
26   1     1               1                     1               4
27   1 1               1     2 1                 1   1     1     9
28               1     1                   1           1     1   5
29               2       1       1                         1     5
30     1                     1       1         1   1     1 1 1   8
31   1                                     1 1               1   4
32         1 1     1         1         1     1                 1 7
33 1   1   1 1             1                       1           1 7
34       1                     1 1           1       2         1 7
35           1                   2         1     1     1     1   7
36 1   1             1               1 1                 1       6
37 1       1             1 1                     2 1         2   9
38                       1                                       1
39             1                         1               1       3
40       1       1   1 1   1           1                         6
41               1 1               3 1                           6
42                                       1   1     1         1 1 5
43         1     1                   1           1               4
44   1                                                 1       1 3
45           1   1                                     1     1   4
46             1         1       1       1         1       1   1 7
47               1                 1         1                   3
48     1         1 1   1                       1                 5
49             1     2               2 1                         6
50 1 1         1   1     1 1               1               1     8
51   1         1 1                   2   1               1 1     8
52             1     1           1                     1 1       5
53 1   2 1                                                       4
54 1                                     1   1             1     4
55             1     1           1             1               1 5
56         1 1           1                   1   1               5
57                         1 1               1           1 1     5
58         1 2         1                       1             1   6
59         1   1         1                       1           1   5
60 1   1             1 1     1     2   1 1                 1     10
61 1                   1   1       1   1       1         1     1 8
62   1                                           1       1       3
63                   1                           1               2
64     1 1                   1           1                       4
65     1                   1             1                       3
66 1             1                             2   1   1   1     7
67               1       1       1             1         1       5
68 1       2           1   1 1           1   1                   8
69         2 1                                                   3
70   1       1                                                   2
71                                 1   1 1 2       1 1     2     9
72     1           2           1   1 1                           6
73       2               1 1                         1         1 6
74             1   1           1                     2           5
75                     1                     1                   2
76                 1 1   1             1         1       1   1   7
77           1                                   1           1   3
78           1     1   1   1             1                       5
79                                         1   1   1         1   4
80   1               2                         1                 4
81           1   1       1           1                         2 6
82   1                                 1 2         1         1   6
83               1             1       1   1                     4
84                   1     2 1                         1     1   6
85                     1       1 1         1         1 1         6
86 1       1                   1     1         1       1     1   7
87             1                           2 1   1       1       6
88       1             1       1               1       1         5
89                             1 1                     1         3
90             1     1 1   1         1                   1       6
91 1                       1               1                     3
92                 1                 2     1     1   1 1         7
93                       1   1       1                 1       1 5
94     2                     1 1   1                   2         7
95                 1           2         1               1       5
96 1     1             1       1 1 1   1           1             8
97       1               1   2         1     1 1           1     8
98             1   1 1                       1     1             5
99 1   1 1   1                   1                               5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...