XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
Tổng
00           1       2   1           1   2   1   1           1 1 11
01     1   1       1           1             1                 1 6
02       1           1         1               1         1       5
03   1           1           1 1 1                               5
04       1       1                 1         2         1         6
05                         1         1     1   1                 4
06       1             1       1           1       1         2   7
07               1                 1 1           1 1       1     6
08                     1   1             1     1             1   5
09 1           1             1     1         1                 1 6
10     1     1                   1         2                     5
11                       1     1 1     1               1     1   6
12 1   1     1               1                                   4
13                 1 1             1                     2 1     6
14             1   1 1     2                           1         6
15   1   1   1     1           1       1       1   1     2   1 1 12
16     1                               1           1             3
17             2   1           1     1                 1         6
18         1 1   1     1   3     1     1     1                   10
19                           1       1           1 1     1 1     6
20     1           1         1                                   3
21 1         1           1       1   1       1       1           7
22     1 1 1           1 1   1                 1             1   8
23   1           1                             1             1 1 5
24       1 1     1           1                           2 1     7
25   1         1 1   1                   1   1     1             7
26                 1     1               1         1     1     1 6
27 1                     1           1             2     1 1     7
28                     1   1             1 1       1             5
29             1 1           1             1                     4
30                           1                             1     2
31       1             1             1               1   1       5
32     1                       1   1     1                     1 5
33       1         1     1       1     1     1         1   1   1 9
34     1                   1             1 1     1           1   6
35   1             1             1                               3
36 1                   1           1 1     1         1 1   1     8
37                           1         1 1       1     1       1 6
38   1     1 1             1         1 1                         6
39               1     1                                         2
40   1       1                 1                   2         1   6
41                           1     1     1     1     1           5
42           1               1 1     1               1           5
43   1     1                       1             2   1         1 7
44   1   1         2               1   1                 1       7
45 1   1   2   1               1                                 6
46       1                   1 1                   1             4
47 1 1   1   1   2           1                 1                 8
48       1   1           1         1 1 1             1     1     8
49                   1       1                   1               3
50                                 1       1           1 1       4
51                               1   1                   1       3
52 1 1                     1     2     1                         6
53                   1 1         1         1         1 1   2 1   9
54           1             1                   1 1   1 1         6
55                                       1                       1
56 1   1 1         1     1                   1                 1 7
57           1 1           1             1                       4
58     1       1     2             1           2     1         1 9
59     1                                   1   1               1 4
60                               1                     1   1     3
61                     2 1             1               1         5
62                     1   1     2             1 1       1       7
63         1     1           1                   1   1           5
64   1 1             1 1     1       1 1                   1 1   9
65         1                   1     1 1         1   1     1     7
66       1                             1 2             1         5
67 1                 1         1 1         1 1       1           7
68             1 1   1                   1 1     1     1       2 9
69       1     1               1                               2 5
70 1     1             1                     1     1     1       6
71 1 1                                       1 1                 4
72         1                               1     1         1     4
73 2 1                     1             1   1   1 1         2   10
74     1   1         2 1 1     1                                 7
75 1         1                               1                   3
76         1                 1   1                               3
77           1 1         1                 1   1   1 1           7
78         1   1           1   1                                 4
79   1             1                   2 1                       5
80   1 1                 1                           1   1       5
81                 2 1           1             1                 5
82                       1           2                   1       4
83         1           1           2                 1           5
84               1                                               1
85     1                                     1                   2
86           2             1   1                       1       1 6
87             1 1 1                 1                           4
88                               1                 1         1   3
89         2   1                                                 3
90 1   1   1         1                                           4
91                     1                   1   1       1         4
92   1         1         1         1                             4
93 1             1         1               1         1           5
94       1               1         1         1             2     6
95       1       1                     1   1         1           5
96   1             1     1         1         1 1 1     1     1   9
97                 1               1             1           1   4
98     1     1 1 1       1                       1 1             7
99 1           1     1 1               1 1             1   1 1   9

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...