XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
Tổng
00         1   2   1   1           1 1         1   1         1   10
01   1             1                 1       1           2 1     7
02   1               1         1                                 3
03 1 1 1                               1 1     1                 6
04       1         2         1               1       2           7
05         1     1   1                 1 1 1           1     1   8
06   1           1       1         2                           1 6
07       1 1           1 1       1       1                       6
08             1     1             1                             3
09 1     1         1                 1                           4
10     1         2                               1     1   2     7
11   1 1     1               1     1                         1   6
12 1                                     2           1           4
13       1                     2 1     1     1           1   1   8
14                           1             2                     3
15   1       1       1   1     2   1 1                           8
16           1           1                             1 1       4
17   1     1                 1                     1         1 1 6
18     1     1     1                           1       1   1     6
19 1       1           1 1     1 1     2         1           1   10
20 1                                     1       1 1         1   5
21     1   1       1       1               1 1                   6
22 1                 1             1         1         1 1       6
23                   1             1 1           1 1       2     7
24 1                           2 1                 1             5
25             1   1     1                   1 1               1 6
26             1         1     1     1               1           5
27         1             2     1 1               1     2 1       9
28             1 1       1                 1     1               5
29 1             1                         2       1       1     6
30 1                             1                     1       1 4
31         1               1   1                                 3
32   1   1     1                     1 1     1         1         7
33     1     1     1         1   1   1 1             1           8
34             1 1     1           1                     1 1     6
35     1                               1                   2     4
36       1 1     1         1 1   1             1               1 8
37 1         1 1       1     1       1             1 1           8
38         1 1                                     1             3
39                                       1                       1
40   1                   2         1       1   1 1   1           8
41 1     1     1     1     1               1 1               3 1 11
42 1 1     1               1                                     4
43       1             2   1         1     1                   1 7
44       1   1                 1                                 3
45   1                                 1   1                     3
46 1 1                   1               1         1       1     6
47 1                 1                     1                 1   4
48       1 1 1             1     1         1 1   1               8
49 1                   1                 1     2               2 7
50       1       1           1 1         1   1     1 1           8
51     1   1                   1         1 1                   2 7
52     2     1                           1     1           1     6
53     1         1         1 1   2 1                             7
54                   1 1   1 1                                   4
55             1                         1     1           1     4
56                 1                 1 1           1             4
57             1                                     1 1         3
58       1           2     1         1 2         1               8
59               1   1               1   1         1             5
60     1                     1   1             1 1     1     2   8
61           1               1                   1   1       1   5
62     2             1 1       1                                 5
63 1                   1   1                   1                 4
64 1       1 1                   1 1                   1         6
65   1     1 1         1   1     1                   1           7
66           1 2             1             1                     5
67   1 1         1 1       1               1       1       1     8
68             1 1     1     1       2           1   1 1         9
69   1                               2 1                         4
70                 1     1     1       1                         4
71                 1 1                                       1   3
72               1     1         1           2           1   1 1 8
73             1   1   1 1         2               1 1           8
74   1                                   1   1           1       4
75                 1                             1               2
76 1   1                                     1 1   1             5
77               1   1   1 1           1                         5
78   1                                 1     1   1   1           5
79           2 1                                                 3
80                         1   1               2                 4
81     1             1                 1   1       1           1 6
82         2                   1                                 3
83       2                 1               1             1       5
84                                             1     2 1         4
85                 1                             1       1 1     4
86   1                       1       1                   1     1 5
87         1                             1                       2
88     1                 1         1             1       1       5
89                                                       1 1     2
90                                       1     1 1   1         1 5
91               1   1       1                       1           4
92       1                                   1                 2 4
93               1         1                       1   1       1 5
94       1         1             2                     1 1   1   7
95           1   1         1                 1           2       6
96       1         1 1 1     1     1             1       1 1 1   10
97       1             1           1               1   2         6
98                     1 1               1   1 1                 5
99           1 1             1   1 1   1                   1     7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...