XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
Tổng
00   1                               1             1           1 4
01               1             1                         1   1   4
02                             1       1 1                 1     4
03           1     1                                   1         3
04         1                               2   1           1     5
05         1     1               1 1           1   1             6
06                     1     1                   1         1     4
07   1   1     1                         1       1               5
08         1                 1           1     1 1               5
09             1   1                   1 1           1           5
10     1   1                       1         1     1     1     1 7
11   1         2   1       1     1   1           1               8
12       1             1       1 1         1 1       1   1     1 9
13               1     1           1 1 1                         5
14 1           1                   1           1                 4
15                         1                           1   1   1 4
16   1 1         1                                       1       4
17   1                   1                   1                   3
18 1                             1     1         1           1 1 6
19 1           1           1 1 1   2 1 2   1   1                 12
20 1                       1 1     1                     1       5
21       1   1                                       1         1 4
22     1 1                                     1 1 2     1 1 1   9
23         1                 1               1         1         4
24       1 1 1 1   1   1       1                   1       1 1   10
25   1             1         1       1                 1         5
26                       1             1       1                 3
27         1         1     1   1                     1           5
28                   1                   1                       2
29       1       1 1                     1                       4
30                   1                                           1
31 1             3 1     1 1         1         1 1         1     11
32                     3             1           1       1       6
33     1                                                   1     2
34                       2 1 1     1   1                 1       7
35                                 1         1 1       1         4
36     2 1   1     1   2   1     1       1   1       1           12
37 1                 1     1               1     1               5
38               1 1                     1 1           1     1 1 7
39             1                   1                             2
40     1                 1 1   1                       1       1 6
41 1     1           1                                           3
42                     1                   1                   1 3
43                         1   1   1                   1     1   5
44 1         1         2 1     1                       1   1     8
45         1 1       1 1 1 1       1 1               1   1   2   12
46                 1             1                         1     3
47   1     1   1               1             1   1   1 1   1   1 10
48 1       1           1       1   1       1       1       1   1 9
49           2 1                                 2 2             7
50         1                 1           1         1             4
51                       1   1   1             2                 5
52       1   1                               1       1 1         5
53               1             1   1               1             4
54                       1         1                           1 3
55             1         1 1   1                                 4
56   1 1 2 1   1   1                 1               1   1 1     11
57 1     1     1     2   1   1   1     1     1                 1 11
58             1       1                                 1       3
59                       1 1               1             1       4
60 1               1         1             1                     4
61           1                 1         1                       3
62 1   3         1       1             1         1               8
63                                             1             1   2
64               1       1   1                         1 1       5
65 1       1 1 1     1       1               1   1           1   9
66   1   1 1     1   1                       1     1       1     8
67                   1   1         1         1 1   1 1           7
68                   1               1                           2
69     1       1 1     1   1     1                         1     7
70                   1     1     1         1     1   1     1     7
71       1                               2   1       1 1         6
72   1 1                     1     1 1                       1   6
73                         1     1       1           2 1         6
74                                     1                 1   1   3
75   1                         1                     1         1 4
76 1               1                         1 1             1   5
77                   1             1   1                       1 4
78             1               1                             1   3
79         1 1                       1   1             1         5
80 1       1 1     1                 1     1           1 1       8
81                                                 1             1
82             1           1                                     2
83 1       1 1     1   1                   1       1         1   8
84   1   1               1   1                 1                 5
85     1 1           1                             1     1       5
86               1           1         2   1 1   1             2 9
87   1       1   1     1 1   2           3 1                     11
88           1                                                   1
89 1   1 1                             1       1   1         2   8
90   2 1     1     1                       1   1 1   1   1   1   11
91                               1         1 1 1 1               5
92                               2   1 2 1             1         7
93                 2           1     1       1       1           6
94   1     1                         1                     1     4
95   1 1         1                                         1     4
96               1   1               2 1               1         6
97 1 1 1 1   1       1           1                               7
98                               2         1             1     1 5
99                   1         1 1           1     1 1           6
loading
Đang tải dữ liệu...