THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ QUẢNG TRỊ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ QUẢNG TRỊ

  Ngày
\
Cặp số
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
Tổng
00 2       1 1 1                     1                           6
01       1                   1     1   1     1           1       6
02 1         1           1             1 1                       5
03   1               2 1             1           1   1           7
04                                       1                   1   2
05     1             1   1         1   2             1           7
06             1         1       1       1   1 1                 6
07                   1       1     1   1                         4
08                     1   1               1 1 1       1         6
09                                   2 1                         3
10                                   1                           1
11           1             1       1         1                   4
12     1   1                         1                 1       1 5
13     1 1         1   1                 1                       5
14 1     1         1                 1 1     1     1             7
15   1     1                   1         1             1         5
16       1 1         1 1   1                   1 1         1     8
17   1               1                         1     1       1   5
18   1                           1                 1 1 1 1       6
19       1                           1           1     1         4
20       1       1               1         1       1         1   6
21                     1                 1 1       1             4
22                         1   2   1     1               1   1   7
23 1       1     1         1     1               1       1       7
24                 1       1 1 1   1 1                           6
25             1   1   1   1                   1                 5
26             1 1   1 1                                         4
27   1 1     1           1                 1   1               2 8
28                     1     1                           2       4
29         1   1       1   1           1     1       1           7
30   1 1                   1       1 1               1           6
31       1                 1                 1   1         2     6
32         1                     1               1 1       2     6
33                                         1             1       2
34                                             1   1       1   1 4
35     1     1     1 2               1                 1         7
36         1                                       1     1   1   4
37         1               1   1     1       1 1                 6
38   1                   1 1                                     3
39     1 1         1                   1 1           1           6
40               1                       1             1   1     4
41             1     1       1                                   3
42 1   1               1   1       1                           1 6
43         1             1     1 1 1                             5
44           1 1       1 1       1     1           1 1           8
45                                       1                       1
46                             1                 2   1           4
47           1                                     3         1   5
48     1         2                 1     1                   1   6
49 1                         1   1           1             1   1 6
50     1       1       1 1   1                   1               6
51   1 1     1 1                           1 1             1 1   8
52                             1   1     1                 1     4
53 1     1 1                     1           1                 1 6
54     1 1           1                         1                 4
55                       1     1       1               2 1   1   7
56       1 1   1   1           1             1   1               7
57                                           1 1 1               3
58 1 1           1         1               1             2   1   8
59     2   1   2                       1                       1 7
60           1     1         1 1               1 2     1         8
61     1                         1     1     1                   4
62                     1       1                         1 1 1   5
63 2                                       1                     3
64     2 1     1   1 1       2             1       2             11
65   1     1     1                                 1     1       5
66 2               1   1                       1 1   1 1       1 9
67             1   1 1                                           3
68                         1       1 1                   1       4
69   1     1                 1 1 1                     1       1 7
70     1     1     1       1     1         1                     6
71   1           2               1                         2   1 7
72                 1             1                           1   3
73                       1       1 1   1                         4
74   1                                 1                         2
75           1   1               1         1                 1   5
76       1         2     1   1         1                 1       7
77 2             1 1 1   1     1                     1   1       9
78                                 1               1 1           3
79   1                 1     1                       1     1 1 1 7
80           2 1 1             1 1     1       1               1 9
81   1           1           1       1               1       1 1 7
82       1               1   3       1 1           1     1     1 10
83       1 1                                 3       1           6
84 1                     1                       1               3
85           2     1 1                   1             1       1 7
86           1   1                         1         2           5
87               1                       1 2 1 1   1             7
88       1 1 1   1                             1   1   1         7
89                     1 1                     1                 3
90   1   1     2                         1 1               1   1 8
91   1     1         1     1 1 1 1   1                 1         9
92             1     1             1       1           1   1     6
93 1 1                   1         2                   1   1 2   9
94                 1   1       1   1           1               1 6
95           1                             1     2     1 1       6
96                                       1                   1   2
97                       1     1         2     1     1     1     7
98 1     1               1           1                           4
99               1   1 1   1         1     1     1               7
loading
Đang tải dữ liệu...