THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

  Ngày
\
Cặp số
14
-
5
16
-
5
21
-
5
23
-
5
28
-
5
30
-
5
4
-
6
6
-
6
11
-
6
13
-
6
18
-
6
20
-
6
25
-
6
27
-
6
2
-
7
4
-
7
9
-
7
11
-
7
16
-
7
18
-
7
23
-
7
25
-
7
30
-
7
1
-
8
6
-
8
8
-
8
13
-
8
15
-
8
20
-
8
22
-
8
27
-
8
Tổng
00       1               1                 1 1   1               5
01   1                     1   1   1         1       1           6
02   1           2     1                   1     1               6
03         1     1     1       1     1                 1   2   1 9
04                   1         3 1 1                     1       7
05 2               1     1   1                                   5
06 1                 1 1 1       1 1     1 1     1 1           1 11
07 1   1           1     1     1 1                 1       1 1   9
08                   1         1                                 2
09   1       1         1 1             1       1             1   7
10         1                   1       1   1 1                   5
11     1 1       1   1 1   1               1       2             9
12       1 1           1   1       1                   1         6
13       1                           2   2                       5
14                       1 1   1           1                 1   5
15                 1         1                         1 1 1     5
16                     1   1                 3 1                 6
17   1                             1       1   1       1         5
18         1   1       1     1                   1       1       6
19             1           1     1   1             1             5
20                                         1   1     1   1 1     5
21               1       1                       1             1 4
22 2 1 1     1                                       1         1 7
23       1   1     1         1 1 1 1         1                   8
24                 1                             1 1             3
25           2             1   1     1     1   1                 7
26         1 1                         1     1           1       5
27     1       1 1 1 1   1         1                     2       9
28   1 1                   2         1               1           6
29 1                                   1         1               3
30   2   1   1         1               1           1         1   8
31             1             2                                   3
32           1     1                   2   1     1             1 7
33   1                     1     1                       1       4
34     1 1                   2                     1   1         6
35 1 1     1   1       1     1                                   6
36       1                                   1             1     3
37                   1                             1     1       3
38 1   1                             1   2                 1     6
39                                     1                       1 2
40               1               1                             1 3
41     1       1   2 1   1                                   2   8
42       1   1 1 1 1                               1         1   7
43 1                               1           1                 3
44         2                           1 1                   1   5
45                   1 1                   1                     3
46                                       1       1   1           3
47   1                           1         1           1 1       5
48             1 1                     1     1               1   5
49         1     1 1 1 1                           1   1     1   8
50       1                     1 1     2   1         1   1     1 9
51 1             1                             1           1     4
52       1         1       1 1                   1               5
53             1                   1             1 1 1 2 1       8
54   1         1     1           1   1       1                   6
55 1       1 1   2     1                       3       1         10
56   1                 1     2 1   1 1             1 1 1   1     11
57 2   1       2   1     1     1         1               1       10
58           1     1               1         1         1   1   1 7
59           1                 1                           1     3
60 1         1               1                 1               1 5
61                                   1                       1   2
62     1 1       1             1           1                     5
63 1   1       1 1   1       1   1 1 1     1                   1 11
64                                       1 1           1         3
65             1             1                         2     1   5
66                                 1                       1 2   4
67     1           1             1 1 1       1 1     2           9
68         1 1       1               1 1                         5
69   1   1           1   1 1       1 1   1 1   1   1           1 12
70     1   1         1                     1     1     1 1       7
71         1 1           1 1           1         2               7
72           1     1                               2 1   1       6
73   1                           1             1               1 4
74       1   1   1             1                 1         1     6
75                     1 1             2     1       1           6
76         1                                                     1
77     1                 1                       2           1   5
78     1                                       1                 2
79                                       1   1             1   1 4
80     1                     1               1         1         4
81                   1   1 1             3     1   1   1         9
82       1                   1                               1 2 5
83         1 1     1                                             3
84   1               1                             1             3
85       1                           1   1           1       1   5
86       1       1       1   1         1                 1 1     7
87                   1           1       1                 1     4
88                     1                                 1       2
89                               1                   1           2
90             2     1                                           3
91 1                     1 1     1 1                 1         1 7
92                                     1     1             1     3
93                               2                               2
94         3   1       1   1       1                     1       8
95                         1         1   1   1       1         1 6
96   1 1       1   1   1                             1     1 1   8
97   1 1                                         1               3
98       1       1       1     1     1         1                 6
99 1                       1       1 1   1     1     1           7
loading
Đang tải dữ liệu...