XSKT Bạch thủ HCM Cầu HCM

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
4
-
11
6
-
11
11
-
11
13
-
11
18
-
11
20
-
11
25
-
11
27
-
11
2
-
12
4
-
12
9
-
12
11
-
12
16
-
12
18
-
12
23
-
12
25
-
12
30
-
12
1
-
1
6
-
1
8
-
1
13
-
1
15
-
1
20
-
1
22
-
1
27
-
1
29
-
1
3
-
2
5
-
2
10
-
2
12
-
2
17
-
2
Tổng
00     1 1           1         1                   1 1       1 1 8
01       1     1       1   1 1 1 1           1                   8
02             1                       1     1                   3
03     1 2   1   1     1 2 2             1                       11
04       1 1     2                           1                   5
05       1 1                 1 1       2 1       1 1         1 1 11
06 1             2                               1               4
07 1       1                     1             1                 4
08                 1         1                             1 1   4
09           1     1           1                 1               4
10             1           1         1       1     1           1 6
11   1             1               1         1   1               5
12       1       1           1                                 1 4
13     1                     1     1       1 1                   5
14                   1             1                   1         3
15 1                     2             1                 1 2     7
16                     1     1         1   1           1 2       7
17       2                         1         1     1             5
18   1 1       1 1     1   1                                     6
19                   2                     1       1   1         5
20   1           1 1   1     1                                   5
21                       1       1           1 2                 5
22 1       1             1     1 1   1           1       1       8
23   1 2                                             1     1     5
24                       1               1                       2
25       1 1   1           1               1               1 1   7
26       1   1   1                         1                 1   5
27                   1         1             1                   3
28     1           1                 1 1                 1     1 6
29                                         1   1   1     2 1 1 1 8
30 1                 1 1   1             2             1         7
31   1                   1   1         1                   2   1 7
32     1                   1                                   2 4
33 1 1 1   1                       1           1                 6
34         2         1             1                             4
35 1         1                   1       1   1                   5
36 1               1   1                             1     1     5
37       1 1           1           1                   1         5
38             1                     1   1               1       4
39     1 1     1 2           1                     1   2         9
40   2           1                   1   1       1 1             7
41             1       1                         1               3
42         1               1                     1           1   4
43           1         1           1   1     1 2     1     1 1   10
44                   1       1   1       1     1       1   2     8
45                   1                 2                         3
46                             1 2       1           1           5
47                       1     1     1   1 1   1     1           7
48                 1         2   1   1         1                 6
49             1                         1   1                   3
50     1     2 1                                                 4
51                 1   1       1               1   1             5
52 1   1   1                   3 1     2 2       1               12
53 2       1                       1           1                 5
54 1 1               1     1               1       1     1       7
55     1               1     1                         1     1   5
56   1 1           1   1                       1 1               6
57         1                 1     1             1         1 1 1 7
58   1   1   1             1     1           1 1   1         1 1 10
59     1                                             1     1     3
60                 1                         1               1   3
61     1                         1         1   1 3     1         8
62                               2 1       1     2     1       1 8
63   1     1 1     1     1                 1                   1 7
64   1       1     2   1                               1       2 8
65             1   1 1               1               1           5
66   1       1     1           1                   2             6
67               1 1   1                 1               1 1     6
68               1       1                               1     1 4
69   1                   1           1     1         1           5
70                           1   1 1     1                     1 5
71       1 2     1   1                 1             1           7
72   1                             1                             2
73                       1       1     1       1   2   1 1   1   9
74           1 1         1         1                             4
75             2                                       1 1   1   5
76 1                   1       1                           1     4
77                         1       1     1             1         4
78   1     1 1             1   1   1       1               1     8
79       1   1                                           1       3
80                         1                         1   1       3
81       1     1     1     1   1     1                           6
82 1                 1               1 2           1             6
83 1                                 1 1 1 1       1             6
84               1       1           1         1                 4
85           1       1                     1     1       1     1 6
86                           1               1                   2
87       1               1                                   1   3
88     1                     1     1 1     1         1           6
89           1             1   1 1   1                   1   1   7
90           1       2 1 1       1 1   1     1 1             1   11
91 1           1                     3     1 1       1       1   9
92   1                     1                         2 1   1     6
93     1   1 1   1 1 1                     1       1     1       9
94                     1       1                                 2
95                                                   1 1         2
96                                                   1           1
97 1             1 1                                             3
98 1           1         1 1                 1   1   1           7
99             1             1                         1         3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...