THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
5
-
7
7
-
7
12
-
7
14
-
7
19
-
7
21
-
7
26
-
7
28
-
7
2
-
8
4
-
8
9
-
8
11
-
8
16
-
8
18
-
8
23
-
8
25
-
8
30
-
8
1
-
9
6
-
9
8
-
9
13
-
9
15
-
9
20
-
9
22
-
9
27
-
9
29
-
9
4
-
10
6
-
10
11
-
10
13
-
10
18
-
10
Tổng
00                     1                           1     1 1   1 5
01                           1       1   1           1         1 5
02         1           1                 1 1   1     1           6
03     1                           1                   1         3
04                 2       1       1           1                 5
05     1 1     1       1             1                         1 6
06               2           1 1           1               1   1 7
07                     1     1 1             1                   4
08       1               1   1         2               1         6
09 2     1 1         1     1   1                     1           8
10           1       1                       1             1     4
11         1                   1           1     2   1 1         7
12                 1               1   1       2             1   6
13         1   1         2             1     1       1   1       8
14   1   1               1                   1             1 1   6
15 1                   1 2   1             1 1   1               8
16       1   1     1   1   1                                     5
17           1                     1           2               1 5
18               1   1   1     1 1   1   1         1       1     9
19   1     1   1         1 1   1         1         2             9
20   1 1       2   1         1               1           1 1 2   11
21                           2   1                         1 2   6
22     1                       2               1           1     5
23 1     1 1                 1     1             1 1             7
24       1           1                         1                 3
25                   1                 1   1                 1   4
26             1                               1 2       1       5
27                   1                                       1   2
28                           1                       1           2
29 1   1           1   1   1   1     1     1           2         10
30 1 1     1                         1     1               1 1   7
31       1 1         1 1             1                           5
32 1                                       1             1       3
33 1   1     1 1   1                         2   1               8
34 2 1   1               1 1   1                       1         8
35 1                             1   1       1 1 1         1     7
36   1                   1                                   1   3
37                       1       1                         1     3
38                                     2 1                       3
39   1     1                           1         1 1           1 6
40   1   1   1       1             1                             5
41   1     1 1   1         1           1 1           1 1     1   10
42   1     1 1   1               1             1                 6
43         1   1                                         1       3
44     2                     1   1   2     1                     7
45                   1   1                                       2
46               1                 1               1         1 1 5
47   1                   1                         1             3
48   1 1         1 1                                     1       5
49     1                   1 1 1 1 1   1           1             8
50             1     1     1 1                       1     1     6
51                   1                                           1
52           1                             1       1     1       4
53             1           1           1   1     1 1       1     7
54               1     1       2     1                         2 7
55                             1 1             1 1     1   1     6
56   1           1                       1     1                 4
57 1   1     1     2                 1               2           8
58                                             1                 1
59     1                   1     1     1     1     1     1       7
60                 1                 1 1 1             2         6
61                         1                 1 1         1       4
62                         1       2                             3
63                                   1           1         1     3
64     1                 1       1 1                   2       1 7
65                   1   1         1       1                     4
66 1     1   1   1                   1   1                   2   8
67 1     1                                                       2
68           1   2                       2   1                   6
69           2       1         1   1   1                         6
70                   1                                 1       1 3
71   1 1   1     1                 1         1       1   1       8
72 1           1       1   1                             1   1 1 7
73   1       1           1     1             1     1   1     1 1 9
74 1 1         1     1       1               1                   6
75               2         1         1         1   1       1     7
76                     1           2                             3
77   1 1           1                       2               1 1 2 9
78       1       1                                     1         3
79               1     1         1                   1   1       5
80   1     2   1       1     1       2 1       1                 10
81         1                               1     1     1 1       5
82     1 1                       1     1 1           1           6
83             2     1         1 1                 1 1           7
84           1       1 1   1                         1           5
85       1                                 1             1       3
86           1     1             1 1                   1         5
87     1   1                     1       1                       4
88 1       1                       1             1               4
89               1 1     1     1                 1 2       1   1 9
90           1 1   1                     1             1 1       6
91       2                           1   1 1                     5
92                   1     1 1               1           1     1 6
93             1   2   1         1               1 1             7
94       1             1                 1                       3
95           1               1         1         1   1           5
96     1                   1             2                       4
97                 1             1     1     2   1             1 7
98 1                   2         1         1   1         1   1   8
99             1         1   1                       2           5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...