THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

  Ngày
\
Cặp số
20
-
6
22
-
6
27
-
6
29
-
6
4
-
7
6
-
7
11
-
7
13
-
7
18
-
7
20
-
7
25
-
7
27
-
7
1
-
8
3
-
8
8
-
8
10
-
8
15
-
8
17
-
8
22
-
8
24
-
8
29
-
8
31
-
8
5
-
9
7
-
9
12
-
9
14
-
9
19
-
9
21
-
9
26
-
9
28
-
9
3
-
10
Tổng
00 2                       1             1     1     1   1   1   8
01                 1   2                                         3
02   1             1     2 1   1                 1   1   1       9
03                                                   1   1       2
04 1                   1                               1         3
05                 1     1         1   1   2       1 1     1 1   10
06             1                                                 1
07     1     1 1 1                             1             1 1 7
08                             1       1       1           1     4
09     1     1                                                 1 3
10                         1       1               1       2     5
11                       1             1 1                       3
12 1                                       1       1     1       4
13       1                         1                           1 3
14   2   1                           1                           4
15           1         1               1 1                       4
16   1               1 1               1                   1     5
17     1                               1   1       1           2 6
18 1   1     1         1   1             1             1         7
19         1         1               1           1               4
20       1                         1         1 1                 4
21                     1                     1   1               3
22       1   1 1             1 1                             1   6
23                       3     1                         1       5
24   1     2                                           1   1     5
25             2       1       1                       1         5
26   1         1 1           1 1 1 2                   1         9
27       1     1     1     1     1   1   1                 1     8
28       1     1   1       1         1 1 1 2                     9
29 2                 1   1     1       2 1       1     1     4   14
30         1         1               1   1                       4
31             1         1           1           1 2             6
32                   2                                           2
33               1           1   1 1         1 1                 6
34                                             1 1     1   1     4
35 1                       1 1 2 1           1                 1 8
36     1           1           1                     1           4
37   1       1       1     2 1           1   1     1     2       11
38                 1 1 1               1                   1 2   7
39             1           1                         1           3
40                 1       1                 1   1 2   1         7
41       1   1                 1   1                             4
42   1   1                             1       1       1         5
43                           1           1       1               3
44           1                       1 1       1               1 5
45                     1             1         1               1 4
46       1                             1   1 1   1           1   6
47                       1   1               1 1 2               6
48 1 1           1                                         1     4
49           1 1 1 1           1   1   2               1 1     1 11
50     1   1             1 1         1   1 1           2   2     11
51 1                                     1           1   1       4
52   1           2                                   1           4
53 1   1   1         1                   1   1 1     1 1         9
54             1                                 1             1 3
55         1             1       1   1     1 1               1   7
56 1                         1       1                           3
57     1               1                         1           1 1 5
58             2     1           1               1               5
59 1 1             1                             2   1           6
60           1     1               1       1     1         1     6
61               1           1                                 1 3
62     1                       1 1           2           1       6
63         1 1                             1 1                 1 5
64     1   1       1 2           1 1       1 1                   9
65                                       1         1       1 1   4
66                       1         1               1     1     1 5
67       1       1         1 1 1     2             1 1           9
68     1       1   1 1       1   2     1                   1     9
69       1 1                 1     1     1                       5
70   2     1                                   1       1   1     6
71                         1   1                         2       4
72     1                                       1     1     1     4
73         1                     1             1                 3
74   1               1                             1 1 1         5
75 1         1       1 1 1 1                 1       1       1   9
76               1     1         1         1       1             5
77       1 1 1   1                   1     1             2       8
78                     1               1                   1     3
79   1     1               1 1           1                       5
80                                                               0
81           1     2 1 1       1     2             1 1           10
82     1 1 1       1                                             4
83               2     1     1   1             1     1 1       1 9
84   1       1                   1 1                         1   5
85 1   1           1   1                                         4
86                       1         1                             2
87       3 2   1 2           2     1   1   1 1       1           15
88 1 1                                     1           1         4
89 1                             1   1   1         1     1       6
90   1                 1           1                         1   4
91               1             1   1 1                       1   5
92           2               1               1 1 1               6
93     1 1       1               2                               5
94           1     1     1                         2 1         1 7
95                   1                     1           1         3
96 1               1     1       1             1               2 7
97     3       1           1             1               1       7
98         1   1 1           1               1           1       6
99       1               1 1   1           1   1                 6
loading
Đang tải dữ liệu...