THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
15
-
12
20
-
12
22
-
12
27
-
12
29
-
12
3
-
1
5
-
1
10
-
1
12
-
1
17
-
1
19
-
1
24
-
1
26
-
1
31
-
1
2
-
2
7
-
2
9
-
2
14
-
2
16
-
2
21
-
2
23
-
2
28
-
2
2
-
3
7
-
3
9
-
3
14
-
3
16
-
3
21
-
3
23
-
3
28
-
3
30
-
3
Tổng
00                       1                                       1
01 1         2 1                         1           1           6
02                   1   1   1               1             1     5
03                           1 1                       1     1   4
04     1                   1     2       1     1       1         7
05         1                                                 1   2
06                                   1 1 1           1           4
07         1 1           1       1 1 1       1                   7
08                                                     1   1     2
09         1 1           1           1 1     2   1       1 1   1 11
10           1   1       1           1     1 1                   6
11     1   1   1 1             1     1   1                   1   8
12         1     1 1       1 1   1 2         1           1       10
13   1   1                                 1                     3
14   2     1         1           1         1               1     7
15 1                                   1     1               1   4
16         1                       1                           1 3
17     1           1       1 1                 1                 5
18                                   1       1 1 1         1     5
19       1         1   1             1                 1         5
20         1         1                       1 1         1       5
21       1   1 1     1 1                   1                   1 7
22 1 1   2                                 1         2 2         9
23 1         1     1 1 1 1 1             1 1                     9
24     1                           2             1 1     1   1   7
25       1                     1 1 1     1 1         1           7
26             1   1                   1       1                 4
27       1 1       1               1       1   1           1 2 1 10
28                       1                             1     1   3
29                   1 2   1         1 1         1       1       8
30 1             1   1           1                               4
31     2 1       1 1       1 1                           2       9
32         1               1     1         1         1           5
33 1             1           1   1 1 1                 1     1   8
34   1     1 1   1 1     1             1                       1 8
35           1         1   1               1                   1 5
36     1   1                         1             1             4
37   1                 1   1 1 1                 2         1     8
38     1                       1 1                 1             4
39           1                         1         1               3
40 1   1       1                                     1       1   5
41                 1                             2       1       4
42 1                         1     1           1                 4
43     1                       1 1                             1 4
44                                 1                   1         2
45     1     1                                   1         1     4
46                                     1       1               1 3
47       1       1           1 1   1         1 1 1 1           1 10
48       1     1       1         1           1             1     6
49 1   1                                                         2
50 1   1             1           1                     1         5
51   1   1           1 1   1               1   1                 7
52 1                     1                   1             2     5
53                                                               0
54                                         1             1       2
55           1   1           1                   1   1         1 6
56       1     1                                     1   1   1   5
57 1                       1   1   1 1 1 1                     1 8
58   1       1                         1   1       2         1   7
59               1   2 1 1     1                                 6
60 2   1 1   1 1         1             1 1         1 1   1       12
61 1               1                 1   1   1             1     6
62             1     2 1         1             2       2         9
63               1                 1     1                   1   4
64   1                 1         1   1     1       1   1         7
65               1       1     1     1 1             2       1   8
66       1     1           1                             1       4
67         1           1       1                   1             4
68   1         1                                                 2
69   1           1         1   1         1   1                   6
70       1         1           1                             1   4
71 1           2     1           1               1 1   1     1 1 10
72               1 1             1                       1       4
73                 1       1                   2   1           1 6
74       1   1                                   1         1     4
75         1       1         2     1   1                       2 8
76                           1     1               1             3
77             1               1           1                     3
78                   1                     1       1             3
79       1     1 1         1           1         1               6
80   1                                                         1 2
81           1                   1             2       1       1 6
82 1 1 2   1       2                 1     1 1       1   2       13
83 1   1   2             1                                   1   6
84               1 1                       1                     3
85   1                                   1           1           3
86         1 1 1           1                       1             5
87       1       1 1           2     1 1 1       2 1     1 1     13
88     1       1     2       2                 1             1   8
89                     1                 2         1       1     5
90   1                                       1   1 1 1     1     6
91                     2 2               2                       6
92                     1               1                 1       3
93             1     1   2             1               1         6
94                         1 1 1     1               2   1       7
95   1       1         1           1     1   1             1   1 8
96                             1                   1   1         3
97                           2         1               1         4
98   2           1                 1 1         1           1     7
99                       1 1                 1       1           4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...