XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
10
-
4
15
-
4
17
-
4
22
-
4
24
-
4
29
-
4
1
-
5
6
-
5
8
-
5
13
-
5
15
-
5
20
-
5
22
-
5
27
-
5
29
-
5
3
-
6
5
-
6
10
-
6
12
-
6
17
-
6
19
-
6
24
-
6
26
-
6
1
-
7
3
-
7
8
-
7
10
-
7
15
-
7
17
-
7
22
-
7
24
-
7
Tổng
00 1     2     1     1       1 1               1             1   9
01               1   1   2 1       2       1 1   1               10
02               1                               1     1         3
03               1           1     1               1   1         5
04           1         1                         1               3
05   1         1             1 1                   1 1           6
06           1 1               1                             2   5
07                   1             1     1     1   1             5
08   1       1                   1   1   1     1                 6
09                 1     1                           2       1   5
10     1                                 1                 1   1 4
11                   1   1   1 1                           1 1   6
12                                     1                         1
13                   1 1       1                 1       1       5
14       1 1 1 1       1         1                               6
15               1 1     1           1             1             5
16     1       1                 1     1     1                 1 6
17   1 1       1                     1                 2 1       7
18     1                     1       1       1             1     5
19                 1         1       1 1     1       2           7
20               1   2       1       1 1   1             1       8
21 1       1 1   1     1                                         5
22   1                     1 1               1           1 1 1   7
23       1     2     1           1                   1 1 1       8
24 1               1   1               1       1             1   6
25                 1           1           1     1       1     1 6
26     1               1                                         2
27 3     2       1                           1   1               8
28         1   1                             1 1     1           5
29                     1   1         1     1                     4
30 1             1                             1   1             4
31 1 1               1         1         1                 1     6
32 1       1 1     1           1 1         1   1                 8
33       1 1     1         1       1       1   1       1     1   9
34 1                 1         1     1                 1         5
35               1     1 1 1                                     4
36         1           1                                         2
37   1 1       1             1                   1 1           1 7
38   1                     1     1 1       1         1           6
39 1               2               1     1       1 1             7
40                         1                               1     2
41           1             1                   1     1           4
42                                       3               1 1 1   6
43   1   1   1 1     1                                   1   1 1 8
44                 1             1     1     2         1 2       8
45                         1               1 1 1           1     5
46       1 1       1                                 1         1 5
47 1                       1               1               2     5
48                   1           1   1                       1 1 5
49     1     1           1                   2         1         6
50                             1                                 1
51 1 1           1                   1           1             1 6
52         1                                       1 2           4
53     1   1             1   1 1   3                     1       9
54                           1   1             1 1       1     1 6
55 1   1 1                               1                 1     5
56                       2             1 1 1           1       1 7
57           1   1   1                           1 1             5
58                       1                         1             2
59                     1 1                                       2
60                               1               1   1   1 1   1 6
61   1   1 1     1                   1     1         1 1         8
62     1     1   1                   1 1         1     1   1     8
63   2                                                       1   3
64         1 1                             1             1     1 5
65             1       2             1                           4
66 1 1 1                               1                     1   5
67           1                 1                           2     4
68             1         1               1             1         4
69                 1             1       2   1     2             7
70                                                   2       1   3
71                                           3                   3
72   1 1 1 1 1   1               1     2                       1 10
73             1                               1                 2
74   1       1 1     1         1   1   1           1             8
75               1     1 1 1   1 1               1       1       8
76       1       1 1   1   1                   1   1             7
77 1     1 1             1     2     1   1 1             1       10
78         1           1               1     1                   4
79     1 1 1         1                                         1 5
80     2                     1     1           1       1     1 1 8
81         1 1 1       1               1               2 1       8
82                                     1       1           1     3
83                 1   1       2 1 1                             6
84                 1 1     1       1                             4
85                               1 2       1                     4
86   1           1       1                           2 1         6
87                           1           1 2     1               5
88 1               1 1 1         1 1     1             1     1   9
89     1           1                 1 1   1       1       1     7
90   1               1     2 1   1   1   1   1 1           1     11
91   1   1               1             1       1 1       1   1   8
92                       1                     1                 2
93 1                       1 1                     2             5
94         1   1   1                   1 1 1                   2 8
95     1 1                   1                     1         1   5
96           1     1         1       1                           4
97             1                   1 1           2               5
98         1               1 1                                 1 4
99     1 1   1             1     1                               5
loading
Đang tải dữ liệu...