THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
7
-
6
9
-
6
14
-
6
16
-
6
21
-
6
23
-
6
28
-
6
30
-
6
5
-
7
7
-
7
12
-
7
14
-
7
19
-
7
21
-
7
26
-
7
28
-
7
2
-
8
4
-
8
9
-
8
11
-
8
16
-
8
18
-
8
23
-
8
25
-
8
30
-
8
1
-
9
6
-
9
8
-
9
13
-
9
15
-
9
20
-
9
Tổng
00     1                               1                         2
01                                           1       1   1       3
02   1                     1           1                 1 1   1 6
03     1               1                           1             3
04         1 1                     2       1       1           1 7
05   1       1         1 1     1       1             1           7
06 1     1                       2           1 1           1     7
07                                     1     1 1             1   4
08               1       1               1   1         2         6
09           1     2     1 1         1     1   1                 8
10       1 1                 1       1                       1   5
11 1             1         1                   1           1     5
12   2       1                     1               1   1       2 8
13         2               1   1         2             1     1   8
14       1     1 1   1   1               1                   1   7
15 1               1                   1 2   1             1 1   8
16             1         1   1     1   1   1                     6
17                           1                     1           2 4
18           1                   1   1   1     1 1   1   1       8
19   1   1     1     1     1   1         1 1   1         1       10
20       1       1   1 1       2   1         1               1   9
21     1                                     2   1               4
22                     1                       2               1 4
23   1     1       1     1 1                 1     1             7
24       1     1         1           1                         1 5
25                                   1                 1   1     3
26     1 1       1             1                               1 5
27           2                       1                           3
28         2                                 1                   3
29                 1   1           1   1   1   1     1     1     8
30                 1 1     1                         1     1     5
31         1             1 1         1 1             1           6
32     1           1                                       1     3
33 1 3       3 1   1   1     1 1   1                         2   15
34 1               2 1   1               1 1   1                 8
35               1 1                             1   1       1 1 6
36                   1                   1                       2
37           1                           1       1               3
38   1 1   2   1                                       2 1       8
39                   1     1                           1         3
40             1     1   1   1       1             1             6
41 3                 1     1 1   1         1           1 1       10
42       1           1     1 1   1               1             1 7
43 1                       1   1                                 3
44         1   2       2                     1   1   2     1     10
45             1                     1   1                       3
46         1     1               1                 1             4
47   1               1                   1                       3
48       1 1     1   1 1         1 1                             7
49   1         1       1                   1 1 1 1 1   1         9
50         1   1               1     1     1 1                   6
51                                   1                           1
52 1                         1                             1     3
53 2                           1           1           1   1     6
54 1 1                           1     1       2     1           7
55       1   1                                 1 1             1 5
56                   1           1                       1     1 4
57 1   1           1   1     1     2                 1           8
58     1                                                       1 2
59 1     1             1                   1     1     1     1   7
60       1     1 1                 1                 1 1 1       7
61     1                                   1                 1 1 4
62                                         1       2             3
63   1                                               1           2
64                     1                 1       1 1             4
65           1                       1   1         1       1     5
66                 1     1   1   1                   1   1       6
67     2           1     1                                       4
68               1           1   2                       2   1   7
69                           2       1         1   1   1         6
70   1 1         1                   1                           4
71             1 1   1 1   1     1                 1         1   8
72         1     1 1           1       1   1                     6
73     1             1       1           1     1             1   6
74                 1 1         1     1       1               1   6
75                               2         1         1         1 5
76           1 1 1                     1           2             6
77 1     2   1       1 1           1                       2     9
78                       1       1                               2
79     1 1                       1     1         1               5
80                   1     2   1       1     1       2 1       1 10
81       1                 1                               1     3
82         1     1     1 1                       1     1 1       7
83 1 1                         2     1         1 1               7
84     1         1           1       1 1   1                     6
85     1 1               1                                 1     4
86           1               1     1             1 1             5
87           1         1   1                     1       1       5
88   2         1 1 1       1                       1             7
89 1                             1 1     1     1                 5
90             1             1 1   1                     1       5
91                       2                           1   1 1     5
92               1                   1     1 1               1   5
93     1 1                     1   2   1         1               7
94         1             1             1                 1       4
95                           1               1         1         3
96     1   1 1         1                   1             2       7
97                                 1             1     1     2   5
98             1   1                   2         1         1   1 7
99                             1         1   1                   3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...