XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
6
-
2
11
-
2
13
-
2
18
-
2
20
-
2
25
-
2
27
-
2
4
-
3
6
-
3
11
-
3
13
-
3
18
-
3
20
-
3
25
-
3
27
-
3
1
-
4
3
-
4
8
-
4
10
-
4
15
-
4
17
-
4
22
-
4
24
-
4
29
-
4
1
-
5
6
-
5
8
-
5
13
-
5
15
-
5
20
-
5
22
-
5
Tổng
00           1         2   1 1 1     1 1     2     1     1       12
01       1   1 1           1       1                 1   1   2 1 10
02 1                               1                 1           3
03           1         1                             1           3
04                           1                   1         1     3
05                         1             1         1             3
06 1 1                 1                         1 1             5
07   1         1         1     2                         1       6
08 1 1   2     1 1     1     1           1       1               10
09 1       1           1   1     1                     1     1   7
10 2 1       1 1     1 1                   1                     8
11                 1           1                         1   1   4
12             1                     1                           2
13 1                   1                                 1 1     4
14               1                           1 1 1 1       1     6
15 1                           1   1                 1 1     1   6
16           1   1                 1 1     1       1             6
17         2         1   1   1           1 1       1             8
18     1     1             1               1                     4
19 1                                                   1         2
20   1                     2 1   1 1                 1   2       9
21                       1   1   1   1 1       1 1   1     1     9
22             1             1           1                     1 4
23               1 1         1   1 1         1     2     1       9
24         1 1   1         1   1   1   1               1   1     9
25               1               1                     1         3
26         1 1   1 1                 1     1               1     7
27   1     1             2       1 1   3     2       1           12
28           1                     1           1   1             4
29                     1 1       1 1                       1   1 6
30         1                 1         1             1           4
31 1                 1   1   1         1 1               1       7
32                                 1   1       1 1     1         5
33         1   1     2   1                   1 1     1         1 9
34     2                               1                 1       4
35     1       1     2   1       1 1                 1     1 1 1 11
36           1             1                   1           1     4
37       1       1                 1     1 1       1             6
38             1   1     1               1                     1 5
39         1                         1 1               2         5
40               1                 1                           1 3
41   1       1   2                               1             1 6
42                   2     1 1       1                           5
43                       1               1   1   1 1     1       6
44   1 1 2                 1   1                       1         7
45   1             1   1     1                                 1 5
46       2       1       1                   1 1       1         7
47     1     1     2         1 1     2 1                       1 10
48       1             1                                 1       3
49                   1                     1     1           1   4
50   1                         1   1                             3
51 1                             1     1 1           1           5
52                         1 1                 1                 3
53     1     2             1 1             1   1             1   8
54 1       1 1 1   1             1   1                           7
55                   1 1     1         1   1 1                   6
56                                                           2   2
57                             1                 1   1   1       4
58     1         2       1         1                         1   6
59                                                         1 1   2
60                               1                               1
61                                       1   1 1     1           4
62 1 1                           1         1     1   1           6
63       1 1 1                           2                       5
64     1 1       2     1             1         1 1               8
65   1 1                                           1       2     5
66   1                                 1 1 1                     4
67                   1 1       1                 1               4
68     1     1                 1                   1         1   5
69   1               1   1         1                   1         5
70                                   1                           1
71 1   1 1       1   1     1         1                           7
72       1         1                     1 1 1 1 1   1           8
73                   1   1                         1             3
74                     1       1         1       1 1     1       6
75 1   1                             1               1     1 1 1 7
76                 1     1                   1       1 1   1   1 7
77     2   3   1 1 1   1       1       1     1 1             1   14
78 1 1   1     1     1                         1           1     7
79 1     1         1   1             1     1 1 1         1       9
80       1   1                             2                     4
81 1           2             1   1             1 1 1       1     9
82         1       1           1                                 3
83   1         1   1           1 1                     1   1     7
84                         1     1 1                   1 1     1 6
85         1             1                                       2
86                 1                     1           1       1   4
87   1   1                           1                           3
88                     1 1           1 1               1 1 1     7
89         1   1           1     1   1     1           1         7
90                         1             1               1     2 5
91     1             1                   1   1               1   5
92     1 1                       2                           1   5
93                 1                   1                       1 3
94         1   1                               1   1   1         5
95     1           1 1       1             1 1                   6
96                 1           1                 1     1         4
97   1                     1   1                   1             4
98                                             1               1 2
99             1                           1 1   1             1 5
loading
Đang tải dữ liệu...