THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
12
-
5
17
-
5
19
-
5
24
-
5
26
-
5
31
-
5
2
-
6
7
-
6
9
-
6
14
-
6
16
-
6
21
-
6
23
-
6
28
-
6
30
-
6
5
-
7
7
-
7
12
-
7
14
-
7
19
-
7
21
-
7
26
-
7
28
-
7
2
-
8
4
-
8
9
-
8
11
-
8
16
-
8
18
-
8
23
-
8
25
-
8
Tổng
00         1         1                               1           3
01     1                                                   1     2
02   1     1       1                     1           1           5
03     1             1               1                           3
04           1           1 1                     2       1       6
05             1   1       1         1 1     1       1           7
06               1     1                       2           1 1   6
07 1         1                                       1     1 1   5
08         1                   1       1               1   1     5
09       2   1             1     2     1 1         1     1   1   11
10     1               1 1                 1       1             5
11           1   1             1         1                   1   5
12             1   2       1                     1               5
13 1   2                 2               1   1         2         9
14           1         1     1 1   1   1               1         7
15         1     1               1                   1 2   1     7
16 1                         1         1   1     1   1   1       7
17         1                               1                     2
18         1               1                   1   1   1     1 1 7
19             1   1   1     1     1     1   1         1 1   1   10
20                     1       1   1 1       2   1         1     8
21         1         1                                     2   1 5
22                                   1                       2   3
23 1               1     1       1     1 1                 1     7
24 1         1         1     1         1           1             6
25     1   1                                       1             3
26           1       1 1       1             1                   5
27 1                       2                       1             4
28                       2                                 1     3
29       1                       1   1           1   1   1   1   7
30   1                           1 1     1                       4
31                       1             1 1         1 1           5
32   1   1           1           1                               4
33   1       2   1 3       3 1   1   1     1 1   1               16
34               1               2 1   1               1 1   1   8
35 1                           1 1                             1 4
36                                 1                   1         2
37       1                 1                           1       1 4
38       1   1     1 1   2   1                                   7
39   1                             1     1                       3
40           1               1     1   1   1       1             6
41   1           3                 1     1 1   1         1       9
42                     1           1     1 1   1               1 6
43 1             1                       1   1                   4
44                       1   2       2                     1   1 7
45                           1                     1   1         3
46   1   1               1     1               1                 5
47                 1               1                   1         3
48       1   1         1 1     1   1 1         1 1               9
49 1 1   1         1         1       1                   1 1 1 1 10
50                       1   1               1     1     1 1     6
51 1     1     1                                   1             4
52               1                         1                     2
53         1     2                           1           1       5
54           1   1 1                           1     1       2   7
55 1 1     1           1   1                                 1 1 7
56     2                           1           1                 4
57 1       1     1   1           1   1     1     2               9
58                   1                                           1
59         1     1     1             1                   1     1 6
60   1     1           1     1 1                 1               6
61       1           1                                   1       3
62                                                       1       1
63             2   1                                             3
64     1 1     1                     1                 1       1 6
65       1                 1                       1   1         4
66       1                       1     1   1   1                 5
67 2   1             2           1     1                         7
68   1     1                   1           1   2                 6
69           1                             2       1         1   5
70                 1 1         1                   1             4
71             1             1 1   1 1   1     1                 7
72             2         1     1 1           1       1   1       8
73     1   1 1       1             1       1           1     1   8
74   1 1       1                 1 1         1     1       1     8
75     1 1   1                                 2         1       6
76   1 1                   1 1 1                     1           6
77       1     2 1     2   1       1 1           1               10
78     1                               1       1                 3
79             1     1 1                       1     1         1 6
80   1                             1     2   1       1     1     7
81   1       1         1                 1                       4
82                       1     1     1 1                       1 5
83   1 2         1 1                         2     1         1 1 10
84                   1         1           1       1 1   1       6
85         1         1 1               1                         4
86             1           1               1     1             1 5
87 1                       1         1   1                     1 5
88                 2         1 1 1       1                       6
89       2       1                             1 1     1     1   7
90 1   1                     1             1 1   1               6
91           1                         2                         3
92                             1                   1     1 1     4
93                   1 1                     1   2   1         1 7
94 1 1         1         1             1             1           6
95             1                           1               1     3
96 1       1         1   1 1         1                   1       7
97             1                                 1             1 3
98   1                       1   1                   2         1 6
99         1                                 1         1   1     4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...