XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
27
-
8
29
-
8
3
-
9
5
-
9
10
-
9
12
-
9
17
-
9
19
-
9
24
-
9
26
-
9
1
-
10
3
-
10
8
-
10
10
-
10
15
-
10
17
-
10
22
-
10
24
-
10
29
-
10
31
-
10
5
-
11
7
-
11
12
-
11
14
-
11
19
-
11
21
-
11
26
-
11
28
-
11
3
-
12
5
-
12
10
-
12
Tổng
00             1   1     1           1       1 1             1   7
01                                 1     1       2               4
02     1   1           1                 1         1 1   1     1 8
03 1       1                   1     1                   1     1 6
04   1 1   2                                 1             1     6
05   2 1     1       1       1             1 2       1     1     11
06 1     1     1   1                                             4
07   1 1             1                 1 1                       5
08     1               1           1       1                 2   6
09     1           1                           1                 3
10   1                                                           1
11                     1 1                                 1     3
12       1                   1 1         2     1             2   8
13       1   1         1                         2               5
14     1       1 1     1                                 1     1 6
15         1             1   1 1                         1     1 6
16       1                                 1         1           3
17                                   1     1       2         1   5
18                     1                                       1 2
19     1     2           2 1                                 1   7
20           2         1         1                 1 1 1         7
21 1           1         1     1   1         1     1             7
22 1       1             1               1 1 1 1 1 1       1   1 11
23   1                     1         1       1       1 2         7
24             1     1           1                   1   1     1 6
25       1       1                     1             2       1   6
26             1               1     1           1       1       5
27     1     1           1           1             1           1 6
28             1     1           1     1         1   1           6
29     1                             1             1 1           4
30   1   1                                                     1 3
31       1         1           1   1               1         1   6
32 1   1       1 1       1   1     1   1           1     1       10
33           1         1               1 2   1                 1 7
34                   1     1                                     2
35       1             1   1     1   1                           5
36             1       1   1       1                 1           5
37                     1     2   1               1               5
38                             1                                 1
39 1             1   1                 1               2       1 7
40 1               1       1               1           1         5
41   1 1 1                                                       3
42                                 1                     1       2
43           1   1   1 1   1     1 2                   1         9
44           1       1                             2     1       5
45   1                         2                           1     4
46                       1             1               1         3
47     1                 1 2           1                         5
48               1       1           1         1             1   5
49                 1               1     1                     1 4
50 1                     1                       1   1     2     6
51                         1               1 1                   3
52                 1         1       1       1   1       1       6
53               1         1                     1             1 4
54         1                 1           1       1 1         2   7
55   1   1   1 1   1       1     1         1                     8
56   2     1           1       1                       1         6
57                       1     1           1   1 1               5
58 1 1         1 1                 1   1             1       1   8
59                         1       1 2         1                 5
60 1                       1 1     1         1       1           6
61     1 1                       1       1     1       1 2       8
62   1     1             1                           2           5
63 1                 2   1   1                     1             6
64                                               1     1         2
65         1 1                   1                             1 4
66                 1 1                     1 1           1       5
67                 1           1     1     1   1                 5
68         2 1   1           1   1 1   1       2           2     12
69 1                           1     1 1     1 1 1     1         8
70     1     1       1           1       1                       5
71               2                 1     1                       4
72                 1 1               1   2             2     1   8
73 1     1       1     1   1         1                           6
74       2                 1 1       1             1       4     10
75                 1             1                           2   4
76         1                     1                           1 1 4
77   1 1       1   1                       1                     5
78     2               2   1             1 1             1       8
79 1       1   1               1     1       1 1   1   1         9
80       2                               2   1                   5
81             1     1       2                                   4
82 2                   1           1   1     1       1           7
83                           1   1                       1       3
84       1         1         1 1                 1         1     6
85         1   2 1         1           3       1       1       1 11
86   1             1         1                 1 1 1     1       7
87                       1                           1           2
88                 1                             1         1 1   4
89           1   1 1               1                       1     5
90         1     1   2                         1               1 6
91 1 1         1 1                     1   1                     6
92       1   1   1             1       1               1   1     7
93                           1   2                       1       4
94                   1                     2 1     1             5
95 1 1     2                                                     4
96           2         1 1     1 1             1           1   1 9
97                   1             1                   1 1       4
98                             1           2                     3
99             1 1 1             1     1     1 1                 7
loading
Đang tải dữ liệu...