XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
12
-
11
14
-
11
19
-
11
21
-
11
26
-
11
28
-
11
3
-
12
5
-
12
10
-
12
12
-
12
17
-
12
19
-
12
24
-
12
26
-
12
31
-
12
2
-
1
7
-
1
9
-
1
14
-
1
16
-
1
21
-
1
23
-
1
28
-
1
30
-
1
4
-
2
6
-
2
11
-
2
13
-
2
18
-
2
20
-
2
25
-
2
Tổng
00 1             1       1                                     1 4
01   2                         1       1   1     1         1   1 8
02     1 1   1     1       1 1         1     1       1           9
03           1     1       1     1         1   1   1           1 8
04             1     1               1         1                 4
05       1     1             1                 1                 4
06                             1   1                 1 1         4
07                       1         1         1         1         4
08               2     1               1 1     1     1 1   2     10
09 1                   1           1                 1       1   5
10                                 1   1 1         1 2 1       1 8
11             1       1   1     1     1 3 1     1               10
12 1             2   2 1             1       1 1                 9
13   2                     1         1               1           5
14           1     1     1           1   1                       5
15           1     1                       1         1           4
16       1                                   1     1           1 4
17     2         1                                           2   5
18                 1             1               1 1     1     1 6
19               1           1                       1           3
20     1 1 1               1 2                 2   1   1         10
21     1                     2                                   3
22 1 1 1       1   1 1 1                   1                     8
23       1 2                         2                           5
24       1   1     1           1               1             1 1 7
25       2       1                           1                   4
26   1       1         1   1                                 1 1 6
27     1           1       1         1       1         1     1   7
28   1   1                     1         1                     1 5
29     1 1                                                       2
30                 1       1     1   1         1             1   6
31     1         1   1       1       1       1       1           7
32     1     1         1 1                     1 1 1             7
33                 1 1   1   1 1 1         1     1           1   9
34                     1                         1       2       4
35                                 1                     1       2
36       1               1         1       1                   1 5
37   1               1           1     1     1             1     6
38                   1   1                                       2
39         2       1   1     1   1 1   1 1                   1   10
40         1         1 1         1   1                           5
41                     1 1 1                           1       1 5
42           1                                                   1
43         1                 1 1                                 3
44     2     1                                   1     1 1 2     8
45             1     1                 1           1   1         5
46         1         2     1             1   1 1           2     9
47                       1                               1     1 3
48 1             1                               1         1     4
49                 1           1   1                             3
50   1   1     2                         2     1       1         8
51                   1                               1           2
52   1       1                           1   2   1               6
53   1             1           1                   1     1     2 7
54   1 1         2         1 1           1           1       1 1 10
55                             1 1   1         1   1             5
56         1                     2           1                   4
57 1 1                         1                 1               4
58       1       1   2                 1         2       1       8
59 1                   1                       1 1 1             5
60       1                         1                             2
61 1       1 2               1       1 1                         7
62       2                         1           1     1 1         6
63     1                       1               1   1       1 1 1 7
64   1     1         1                       1     1     1 1     7
65                 1   1 1           1                 1 1       6
66           1         1 1                 1           1         5
67 1                                 1                           2
68 2           2                       1   1   1         1     1 9
69 1 1     1           1     2     1     1             1         9
70                         1                                     1
71                         1     1     1       1   1 1   1 1     8
72         2     1     1             1   1         1       1     8
73                                 1                             1
74     1       4                 1         1                     7
75               2           1 1                     1   1       6
76               1 1                 1                           3
77                             2 1 1 1           1       2   3   11
78           1           2   1 1                     1 1   1     8
79 1   1   1                           1         1   1     1     7
80                                       1                 1   1 3
81                   1 1             1               1           4
82       1                     1                             1   3
83           1           1       2                 1   1         6
84   1         1                                   1             3
85 1       1       1       1           1   3                 1   9
86 1 1 1     1                   1 1               1             7
87       1                 1       1                   1   1     5
88   1         1 1                         1                     4
89             1                   1                         1   3
90 1               1     1               1   2     1             7
91                                     1                 1       2
92         1   1         3               1       1       1 1     9
93           1                 1   1         1                   4
94     1               1   1   1       1   1                 1   7
95                                 1                     1       2
96 1           1   1 1                 1   1 1                   7
97         1 1             2               1           1         6
98                           1                   2               3
99 1                             1     1   1 1                   5
loading
Đang tải dữ liệu...