THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

  Ngày
\
Cặp số
11
-
6
13
-
6
18
-
6
20
-
6
25
-
6
27
-
6
2
-
7
4
-
7
9
-
7
11
-
7
16
-
7
18
-
7
23
-
7
25
-
7
30
-
7
1
-
8
6
-
8
8
-
8
13
-
8
15
-
8
20
-
8
22
-
8
27
-
8
29
-
8
3
-
9
5
-
9
10
-
9
12
-
9
17
-
9
19
-
9
24
-
9
Tổng
00       1                 1 1   1                         1   1 6
01         1   1   1         1       1                           5
02     1                   1     1                 1   1         5
03     1       1     1                 1   2   1       1         8
04   1         3 1 1                     1       1 1   2         11
05 1     1   1                                   2 1     1       7
06   1 1 1       1 1     1 1     1 1           1     1     1   1 13
07 1     1     1 1                 1       1 1   1 1             9
08   1         1                                   1             3
09     1 1             1       1             1     1           1 7
10             1       1   1 1                   1               5
11   1 1   1               1       2                             6
12     1   1       1                   1             1           5
13                   2   2                           1   1       6
14       1 1   1           1                 1     1       1 1   8
15 1         1                         1 1 1           1         6
16     1   1                 3 1                     1           7
17                 1       1   1       1                         4
18     1     1                   1       1                       4
19         1     1   1             1               1     2       7
20                         1   1     1   1 1             2       7
21       1                       1             1           1     4
22                                   1         1       1         3
23 1         1 1 1 1         1                   1               7
24 1                             1 1                       1     4
25         1   1     1     1   1                     1       1   7
26                     1     1           1                 1     4
27 1 1   1         1                     2         1     1       8
28         2         1               1                     1     5
29                     1         1                 1             3
30     1               1           1         1   1   1           6
31           2                                       1         1 4
32 1                   2   1     1             1   1       1 1   9
33         1     1                       1               1       4
34           2                     1   1                         4
35     1     1                                       1           3
36                           1             1               1     3
37   1                             1     1                       3
38                   1   2                 1                     4
39                     1                       1             1   3
40               1                             1               1 3
41 2 1   1                                   2   1 1 1           9
42 1                               1         1                   3
43                 1           1                         1   1   4
44                     1 1                   1           1       4
45   1 1                   1                     1               4
46                       1       1   1                           3
47               1         1           1 1         1             5
48                     1     1               1               1   4
49 1 1 1                           1   1     1                 1 7
50             1 1     2   1         1   1     1                 8
51                             1           1                     2
52 1       1 1                   1                             1 5
53                 1             1 1 1 2 1                   1   8
54   1           1   1       1                         1         5
55     1                       3       1         1   1   1 1   1 10
56     1     2 1   1 1             1 1 1   1     2     1         13
57 1     1     1         1               1                       5
58 1               1         1         1   1   1 1         1 1   9
59             1                           1                     2
60           1                 1               1                 3
61                   1                       1     1 1           4
62             1           1                     1     1         4
63   1       1   1 1 1     1                   1                 7
64                       1 1           1                         3
65           1                         2     1         1 1       6
66                 1                       1 2                 1 5
67 1             1 1 1       1 1     2                         1 9
68   1               1 1                               2 1   1   7
69   1   1 1       1 1   1 1   1   1           1                 10
70   1                     1     1     1 1         1     1       7
71       1 1           1         2                           2   7
72 1                               2 1   1                     1 6
73               1             1               1     1       1   5
74             1                 1         1         2           5
75     1 1             2     1       1                         1 7
76                                                     1         1
77       1                       2           1   1 1       1   1 8
78                             1                   2             3
79                       1   1             1   1       1   1     6
80           1               1         1             2           5
81   1   1 1             3     1   1   1                   1     10
82           1                               1 2                 4
83 1                                                             1
84   1                             1                 1         1 4
85                   1   1           1       1         1   2 1   8
86       1   1         1                 1 1     1             1 7
87   1           1       1                 1                     4
88     1                                 1                     1 3
89               1                   1                   1   1 1 5
90   1                                                 1     1   3
91       1 1     1 1                 1         1 1         1 1   9
92                     1     1             1         1   1   1   6
93               2                                               2
94     1   1       1                     1                       4
95         1         1   1   1       1         1 1     2         9
96 1   1                             1     1 1           2       7
97                               1                               1
98       1     1     1         1                                 4
99         1       1 1   1     1     1                     1 1 1 9
loading
Đang tải dữ liệu...