THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
4
-
1
6
-
1
11
-
1
13
-
1
18
-
1
20
-
1
25
-
1
27
-
1
1
-
2
3
-
2
8
-
2
10
-
2
15
-
2
17
-
2
22
-
2
24
-
2
1
-
3
3
-
3
8
-
3
10
-
3
15
-
3
17
-
3
22
-
3
24
-
3
29
-
3
31
-
3
5
-
4
7
-
4
12
-
4
14
-
4
19
-
4
Tổng
00             1       1   1 1   1             1 1   1     1     9
01   1           1     1     1                                   4
02         1               1     1 2   1 1                     1 8
03           1     1   1 1   1 1 1     1             1 1         10
04                   1                   1                       2
05   1   1                           1   1 1 1     1             7
06       1                                           1     1     3
07           1     1                         1                 1 4
08           2       1         2     2           1           1   9
09           1       1 1   1                     1 1       1     7
10 1                                                   1         2
11   1                                           1             1 3
12                                           1           1       2
13         1                   1               1               1 4
14       1         1   1     1   1   1 1 1 1     1       2   1   13
15 1                 1               1       1   1         1     6
16                             1     1   1                 1     4
17 1       1 1     2     1 1                     1 2             10
18       1                 1         1                       1   4
19 1     1   2         1       1 1           1 1   1     1       11
20 1 1 1                 2               2     1                 8
21       1 1                                         1   1       4
22   1 1       1                               1   1     1       6
23 1                 1       1                       1   2       6
24           1               1   1           1 1               1 6
25               1               1 1   1         1 1   1     1   8
26 1 1   1 1         1     1     1                               7
27               1 1       1                 2 1   1             7
28                                                 1 1           2
29   1   1 1                               1   2       2   1     9
30   1                                                     1     2
31 1                       1   1 1                               4
32                   1 1 2 1               1               1     7
33   1     1       2   1   1 2 1                         1     1 11
34       1           1 1 1               1 1 1                   7
35         1                                     1           1   3
36 1                     1     1   1       1                   1 6
37                 1       1                               1     3
38 1                                                             1
39             1                             1     2             4
40                       1       1               1         1     4
41       1   1   1             1     1                         1 6
42                     1                                         1
43                 2       1               1     1               5
44     1         1 1               1   1                     1   6
45     1       2 1 1         1 1     1           1               9
46 1   1 1     1       1                   2             1   1   9
47                   1   1         2                       1 1   6
48                                     1 1             1       1 4
49   1           1 1                             1               4
50           1                           1     1                 3
51       1                     1                   1         1   4
52                                           1     1   1 1   1 1 6
53       1           1           1     1     1             1 2   8
54 1                 1 1     1                 2       1         7
55                   2       2         1 1 1                     7
56 1 1           1 1               1     1                       6
57       1 1                                 2     1     1       6
58         1                 1                         1       1 4
59     1   1   1 1             1                                 5
60   1                     1                               1     3
61 1               1   1       1                     1           5
62 1                     1 1         1                           4
63                                                     2         2
64                       1                           2   1       4
65     2       1 1     1                   1   1                 7
66                                                         1     1
67             1                   1   2 1             2       1 8
68   1 1 1     1 1                 1                             6
69       1             1                 1           1         1 5
70                           1   1 1     2     1   1             7
71           1                   1 1                         1 1 5
72       1               1 1   1     1           1   1   1       8
73     1                 1                   1 1       1         5
74   1                     1 1         1 1     1     1   1       8
75 1                   1   1                                     3
76 1           1 1         1                                     4
77               1               2 1       1                   1 6
78   1         1         1                                       3
79               1 1   1           1 1                           5
80                     1         1   1 2   1 1       1     1   1 10
81   1     1   1               1       2             1   1       8
82     1                 1           1               2 1         6
83     1   1   1   1     1         1               1 1     1 1   10
84         1         1   1                       2     1         6
85           1       1         1   1                             4
86                   1           1         1     1     1         5
87     2     1               2     1 1                   1       8
88     1         2                 1       1         1       2   8
89     1   1 1                         1         1               5
90   1                                 1                         2
91 1                                       1       1             3
92             2 1   2                                   1       6
93   1       1                                             1 1   4
94           1                       1       1     1         1   5
95         1   1 1                       1     1       1       2 8
96       1   1                             1                     3
97     1   1                     1     1   1 1                   6
98             1               1               1           1     4
99     1   1                 1       2                           5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...