THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
7
-
2
9
-
2
14
-
2
16
-
2
21
-
2
23
-
2
28
-
2
2
-
3
7
-
3
9
-
3
14
-
3
16
-
3
21
-
3
23
-
3
28
-
3
30
-
3
4
-
4
6
-
4
11
-
4
13
-
4
18
-
4
20
-
4
25
-
4
27
-
4
2
-
5
4
-
5
9
-
5
11
-
5
16
-
5
18
-
5
23
-
5
Tổng
00                                       1     1 1       1       4
01         1           1           2                             4
02             1             1                     2           1 5
03                       1     1                       1         3
04 2       1     1       1         1                     2       8
05                             1         1     1         1 1     5
06     1 1 1           1             1                     1     6
07 1 1 1       1                             1 1           1     7
08                       1   1           1           1     1   2 7
09     1 1     2   1       1 1   1             1             1   10
10     1     1 1                       1               1   1     6
11     1   1                   1                       1   1     5
12 1 2         1           1       1             1           1   8
13           1                                 1     1           3
14 1         1               1               1                   4
15       1     1               1       1   4 1   1               10
16   1                           1           1         1         4
17               1                             1 1   1           4
18     1       1 1 1         1             1         1     1 1   9
19     1                 1                                       2
20             1 1         1                     1       1       5
21           1                   1   1     1                     4
22           1         2 2                 1       1       1 1   9
23         1 1                       1       1                 1 5
24   2             1 1     1   1   1                   1         8
25 1 1     1 1         1                                         5
26       1       1                       1         1           1 5
27   1       1   1           1 2 1     1               1         9
28                       1     1           1 2     1           1 7
29     1 1         1       1                                 1   5
30 1                                         1   1   1           4
31                         2         1 1                         4
32 1         1         1           1   2   1     1     1     1 1 11
33 1 1 1                 1     1     1   1                       7
34       1                       1                           1   3
35           1                   1 1               1           1 5
36     1             1                                           2
37                 2         1                   1     1 1       6
38 1                 1                     1       1             4
39       1         1                               1   1 1 1     6
40                     1       1         1   1   1         1 1   7
41                 2       1       1               1             5
42   1           1                       1               1 1 1   6
43 1                             1           1                   3
44   1                   1                     1     1 2       1 7
45                 1         1       1 1           1 1           6
46       1       1               1       2 1   1                 7
47   1         1 1 1 1           1                   1           7
48 1           1             1     1 3                           7
49                                     1             1           2
50 1                     1               1 1 1         1   1     7
51           1   1                   1           1 1             5
52             1             2                         1         4
53                                 1               1             2
54           1             1                                   1 3
55                 1   1         1 1         1     1       1 1   8
56                     1   1   1     1 1           1       1     7
57   1 1 1 1                     1   1 1                 1       8
58       1   1       2         1                         1       6
59                                         1   1 2               4
60       1 1         1 1   1               1   1                 7
61     1   1   1             1           2                       6
62 1             2       2                         1             6
63   1     1                   1       1         1       2       7
64 1   1     1       1   1                     1       1         7
65     1 1             2       1   1   2                         8
66                         1                   1       1     1   4
67                   1                   1           1   1 1 1   6
68                                                               0
69         1   1                               1 1         1     5
70                             1       1                       1 3
71 1               1 1   1     1 1 1                 1           8
72 1                       1       1 1               1       1   6
73               2   1           1                           1   5
74                 1         1                   1   2           5
75   1   1                       2                           1   5
76   1               1                 1                   1     4
77           1                         1                 1     1 4
78           1       1                     1                     3
79       1         1                         2     1     1     1 7
80                               1 1 1   1                   1   5
81 1             2       1       1   1                   1   1 1 9
82     1     1 1       1   2                 1     1 1 1         10
83                             1   1   1         1               4
84           1                                         1         2
85         1           1                 1           1           4
86                   1               1                   1   1   4
87     1 1 1       2 1     1 1                         1         9
88               1             1   1           1     2           6
89         2         1       1             1                     5
90             1   1 1 1     1         1   1   1               1 9
91         2                                   2 1               5
92       1                 1             1               1       4
93       1               1                   1                 1 4
94     1               2   1                 1                   5
95   1     1   1             1   1   1     1                   1 8
96                   1   1           1   2                       5
97       1               1                     1 1         1     5
98   1 1         1           1     1               1           1 7
99             1       1                     1                   3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...