XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
9
-
1
14
-
1
16
-
1
21
-
1
23
-
1
28
-
1
30
-
1
4
-
2
6
-
2
11
-
2
13
-
2
18
-
2
20
-
2
25
-
2
27
-
2
4
-
3
6
-
3
11
-
3
13
-
3
18
-
3
20
-
3
25
-
3
27
-
3
1
-
4
3
-
4
8
-
4
10
-
4
15
-
4
17
-
4
22
-
4
24
-
4
Tổng
00                           1         2   1 1 1     1 1     2   10
01   1   1     1         1   1 1           1       1             8
02   1     1       1                               1             4
03       1   1   1           1         1                         5
04 1         1                               1                   3
05           1                             1             1       3
06                 1 1                 1                         3
07         1         1         1         1     2                 6
08   1 1     1     1 1   2     1 1     1     1           1       12
09                 1       1           1   1     1               5
10   1 1         1 2 1       1 1     1 1                   1     11
11   1 3 1     1                   1           1                 8
12 1       1 1                 1                     1           5
13 1               1                   1                         3
14 1   1                         1                           1 1 5
15       1         1                           1   1             4
16         1     1           1   1                 1 1     1     7
17                         2         1   1   1           1 1     7
18             1 1     1     1             1               1     6
19                 1                                             1
20           2   1   1                     2 1   1 1             9
21                                       1   1   1   1 1       1 6
22       1                     1             1           1       4
23 2                             1 1         1   1 1         1   8
24           1             1 1   1         1   1   1   1         8
25         1                     1               1               3
26                         1 1   1 1                 1     1     6
27 1       1         1     1             2       1 1   3     2   13
28     1                     1                     1           1 4
29                                     1 1       1 1             4
30 1         1             1                 1         1         5
31 1       1       1                 1   1   1         1 1       8
32           1 1 1                                 1   1       1 6
33       1     1           1   1     2   1                   1 1 9
34             1       2                               1         4
35                     1       1     2   1       1 1             7
36       1                   1             1                   1 4
37   1     1             1       1                 1     1 1     7
38                             1   1     1               1       4
39   1 1                   1                         1 1         5
40 1                             1                 1             3
41                   1       1   2                               4
42                                   2     1 1       1           5
43                                       1               1   1   3
44             1     1 1 2                 1   1                 7
45   1           1   1             1   1     1                   6
46     1   1 1           2       1       1                   1 1 9
47                     1     1     2         1 1     2 1         9
48             1         1             1                         3
49                                   1                     1     2
50     2     1       1                         1   1             6
51                 1                             1     1 1       4
52     1   2   1                           1 1                 1 7
53               1     1     2             1 1             1   1 8
54     1           1       1 1 1   1             1   1           8
55 1         1   1                   1 1     1         1   1 1   9
56         1                                                     1
57             1                               1                 2
58   1         2       1         2       1         1             8
59           1 1 1                                               3
60                                               1               1
61 1 1                                                   1   1 1 5
62           1     1 1                           1         1     5
63           1   1       1 1 1                           2       7
64         1     1     1 1       2     1             1         1 9
65 1                 1 1                                         3
66       1           1                                 1 1 1     5
67 1                                 1 1       1                 4
68   1   1   1         1     1                 1                 6
69     1             1               1   1         1             5
70                                                   1           1
71   1       1   1 1   1 1       1   1     1         1           10
72 1   1         1       1         1                     1 1 1 1 9
73                                   1   1                       2
74       1                             1       1         1       4
75                 1   1                             1           3
76 1                               1     1                   1   4
77 1           1       2   3   1 1 1   1       1       1     1 1 15
78                 1 1   1     1     1                         1 6
79   1         1   1     1         1   1             1     1 1 1 10
80     1                 1   1                             2     5
81 1               1           2             1   1             1 7
82                         1       1           1                 3
83               1   1         1   1           1 1               6
84               1                         1     1 1             4
85   1   3                 1             1                       6
86               1                 1                     1       3
87                   1   1                           1           3
88       1                             1 1           1 1         5
89                         1   1           1     1   1     1     6
90     1   2     1                         1             1       6
91   1                 1             1                   1   1   5
92     1       1       1 1                       2               6
93         1                       1                   1         3
94   1   1                 1   1                               1 5
95                     1           1 1       1             1 1   6
96   1   1 1                       1           1                 5
97       1           1                     1   1                 4
98             2                                               1 3
99   1   1 1                   1                           1 1   6
loading
Đang tải dữ liệu...