THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
20
-
4
25
-
4
27
-
4
2
-
5
4
-
5
9
-
5
11
-
5
16
-
5
18
-
5
23
-
5
25
-
5
30
-
5
1
-
6
6
-
6
8
-
6
13
-
6
15
-
6
20
-
6
22
-
6
27
-
6
29
-
6
4
-
7
6
-
7
11
-
7
13
-
7
18
-
7
20
-
7
25
-
7
27
-
7
1
-
8
3
-
8
Tổng
00   1 1       1       1   1         2                       1   8
01                                                   1   2       3
02       2           1                 1             1     2 1   8
03           1               1 1                                 3
04             2         2           1                   1       6
05   1         1 1     1     1                       1     1     7
06               1                               1               2
07 1 1           1                 1     1     1 1 1             8
08         1     1   2                                           4
09   1             1     1         1     1     1                 6
10           1   1     1       1 2 2                         1   9
11           1   1                                         1     3
12     1           1                 1                           3
13   1     1                 1             1                     4
14 1                                   2   1                     4
15 1   1                   1                   1         1       5
16 1         1                 1 1     1               1 1       7
17   1 1   1                     1       1                       5
18         1     1 1       1     1   1   1     1         1   1   10
19                     1           1         1         1         4
20     1       1                           1                     3
21                         1     2                       1       4
22       1       1 1         1 1           1   1 1             1 9
23 1                 1       1                             3     6
24           1                         1     2                   4
25                       1     1                 2       1       5
26       1           1   1             1         1 1           1 7
27           1                     1       1     1     1     1   6
28 2     1           1                     1     1   1       1   8
29                 1   1   1   1     2                 1   1     8
30 1   1   1                                 1         1         5
31                                               1         1     2
32     1     1     1 1 1                               2         7
33                     1     1   1                 1           1 5
34                 1                                             1
35       1           1           1   1                       1 1 6
36                           1           1           1           3
37     1     1 1                       1       1       1     2 1 9
38       1                                           1 1 1       4
39       1   1 1 1     1         2               1           1   9
40 1   1         1 1                                 1       1   6
41       1                         2       1   1                 5
42             1 1 1   1 1             1   1                     7
43 1                         1                                 1 3
44   1     1 2       1         2 1             1                 9
45       1 1                                             1       3
46   1                     1       1       1                     4
47         1               1   1                           1   1 5
48                             1 1   1 1           1             5
49         1                   1               1 1 1 1           6
50 1         1   1                 1     1   1             1 1   8
51     1 1                           1                           3
52           1         1         2     1           2             7
53       1               1           1   1   1         1         6
54                   1                           1               2
55 1     1       1 1     1 1   1             1             1     9
56       1       1     1             1                         1 5
57             1                   1     1               1       4
58             1                 1               2     1         5
59   1 2                             1 1             1           6
60   1                 2     1                 1     1           6
61                         1                       1           1 3
62       1                               1                       2
63     1       2       1           1         1 1                 7
64   1       1           1   1           1   1       1 2         9
65                                                               0
66   1       1     1                                       1     4
67         1   1 1 1             1         1       1         1 1 9
68                       1               1       1   1 1       1 6
69   1 1         1           1 1           1 1                 1 8
70                   1                 2     1                   4
71         1                 1                               1   3
72         1       1     1               1                       4
73                 1                         1                   2
74     1   2                           1               1         5
75                 1                 1         1       1 1 1 1   7
76               1       1   1     2               1     1       7
77             1     1                     1 1 1   1             6
78                         1                             1       2
79 2     1     1     1     1     1     1     1               1 1 11
80                 1                                             1
81             1   1 1         1               1     2 1 1       9
82 1     1 1 1                 1         1 1 1       1           9
83     1                 1 1                       2     1     1 7
84           1             1           1       1                 4
85         1                 1     1 1   1           1   1       7
86             1   1     2                                 1     5
87           1         1           1       3 2   1 2           2 13
88   1     2           1     1 1     1 1                         8
89                       1           1                           2
90   1               1   1 1           1                 1       6
91   2 1                     1 1                   1             6
92             1                               2               1 4
93 1                 1     2             1 1       1             7
94 1                       1 1                 1     1     1     6
95                   1             1                   1         3
96                     2   1 1 1     1               1     1     8
97   1 1         1                       3       1           1   8
98       1           1                       1   1 1           1 6
99 1                     1         1       1               1 1   6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...