THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
14
-
4
19
-
4
21
-
4
26
-
4
28
-
4
3
-
5
5
-
5
10
-
5
12
-
5
17
-
5
19
-
5
24
-
5
26
-
5
31
-
5
2
-
6
7
-
6
9
-
6
14
-
6
16
-
6
21
-
6
23
-
6
28
-
6
30
-
6
5
-
7
7
-
7
12
-
7
14
-
7
19
-
7
21
-
7
26
-
7
28
-
7
Tổng
00                         1         1                           2
01           1         1                                         2
02   1               1     1       1                     1       5
03                     1             1               1           3
04           1               1           1 1                     4
05             1               1   1       1         1 1     1   7
06             1                 1     1                       2 5
07   1 1 1         1         1                                   5
08 1                       1                   1       1         4
09                       2   1             1     2     1 1       8
10                     1               1 1                 1     4
11   1       2               1   1             1         1       7
12           1                 1   2       1                     5
13   1 1   2       1   2                 2               1   1   11
14 1           1 1           1         1     1 1   1   1         9
15           1             1     1               1               4
16       1         1                         1         1   1     5
17         2   1           1                               1     5
18 1       1               1               1                   1 5
19           1                 1   1   1     1     1     1   1   8
20             1                       1       1   1 1       2   7
21                         1         1                           2
22                                                   1           1
23       1       1 1               1     1       1     1 1       8
24   1             1         1         1     1         1         6
25 1           1 1     1   1                                     5
26     1       1             1       1 1       1             1   7
27               1 1                       2                     4
28                                       2                       2
29         1   1         1                       1   1           5
30                   1                           1 1     1       4
31     1     1                           1             1 1       5
32           1       1   1           1           1               5
33   1       1       1       2   1 3       3 1   1   1     1 1   17
34       1                       1               2 1   1         6
35 1     1         1                           1 1               5
36   1           1                                 1             3
37         1             1                 1                     3
38           1   1       1   1     1 1   2   1                   9
39                   1                             1     1       3
40         1                 1               1     1   1   1     6
41   1         1     1           3                 1     1 1   1 10
42           1   1                     1           1     1 1   1 7
43                 1             1                       1   1   4
44 1                                     1   2       2           6
45         1                                 1                   2
46 1       1 1       1   1               1     1               1 8
47 1         1                     1               1             4
48   1   2               1   1         1 1     1   1 1         1 11
49       1       1 1 1   1         1         1       1           8
50                                       1   1               1   3
51 1   1           1     1     1                                 5
52 1 1           1               1                         1     5
53 2                       1     2                           1   6
54     1                     1   1 1                           1 5
55             1 2 1 1     1           1   1                     8
56                     2                           1           1 4
57       1         1       1     1   1           1   1     1     8
58   1         1 1                   1                           4
59                         1     1     1             1           4
60                   1     1           1     1 1                 5
61       1               1           1                           3
62                                                               0
63         1                   2   1                             4
64     2   1 1         1 1     1                     1           8
65                       1                 1                     2
66                       1                       1     1   1   1 5
67   1         1   2   1             2           1     1         9
68         2   1     1     1                   1           1   2 9
69   1           1           1                             2     5
70         1                       1 1         1                 4
71 1 1                         1             1 1   1 1   1     1 9
72       1 1                   2         1     1 1           1   8
73           1         1   1 1       1             1       1     7
74         1     1   1 1       1                 1 1         1   8
75     1         1     1 1   1                                 2 7
76       1           1 1                   1 1 1                 6
77   1   1     1         1     2 1     2   1       1 1           12
78                     1                               1       1 3
79                             1     1 1                       1 4
80   1 1         1   1                             1     2   1   8
81     1             1       1         1                 1       5
82     1         1                       1     1     1 1         6
83 1                 1 2         1 1                         2   8
84                                   1         1           1     3
85           1             1         1 1               1         5
86     2     1                 1           1               1     6
87       1         1                       1         1   1       5
88 2             1                 2         1 1 1       1       9
89             1         2       1                             1 5
90                 1   1                     1             1 1   5
91     1 2                   1                         2         6
92     1   1                                   1                 3
93 1           1                     1 1                     1   5
94 1     1         1 1         1         1             1         7
95   2 1       1               1                           1     6
96             1   1       1         1   1 1         1           7
97       1                     1                                 2
98                   1                       1   1               3
99     1                   1                                 1   3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...