THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
8
-
9
13
-
9
15
-
9
20
-
9
22
-
9
27
-
9
29
-
9
4
-
10
6
-
10
11
-
10
13
-
10
18
-
10
20
-
10
25
-
10
27
-
10
1
-
11
3
-
11
8
-
11
10
-
11
15
-
11
17
-
11
22
-
11
24
-
11
29
-
11
1
-
12
6
-
12
8
-
12
13
-
12
15
-
12
20
-
12
22
-
12
Tổng
00           1     1 1   1                 1 1                   6
01 1           1         1           1 1                   1     6
02 1 1   1     1             1                                   5
03               1         1                       1 1           4
04       1                 1       1   1   1       1           1 7
05                       1       1   1             1 1           5
06   1               1   1 1 1 1         1                       7
07     1                                           1             2
08               1                         1   1     1   1       5
09             1                     2 1                         4
10     1             1                                           2
11   1     2   1 1             1   1 1     1                   1 10
12       2             1   1     1                     1         6
13     1       1   1                 1             1         1   6
14     1             1 1                         1           2   6
15   1 1   1                                 1     1       1     6
16                           2 2           1           1         6
17       2               1       1                             1 5
18 1         1       1     1     2       1     1                 8
19 1         2                             1       1     1       6
20     1           1 1 2     1                           1       7
21                   1 2             1 1   1         1           7
22       1           1     1                   1         1 1 1   7
23         1 1                         1         1         1     5
24       1                         1                           1 3
25   1                 1                     1   1   1           5
26       1 2       1           1               1 1   1           8
27                     1             1 2           1 1           6
28             1               1   1       1   1       1         6
29   1           2                     1                         4
30   1               1 1   1     1 1     1   1             1     9
31                                     1 2                     2 5
32   1             1                 1                           3
33     2   1                 1                 1     1 3   1     10
34               1                     1     1   1           1   5
35     1 1 1         1                                           4
36                     1                     1       1         1 4
37                   1                         1             1   3
38 1                           1           1   2   1 1 1       1 9
39         1 1           1                               2       5
40                                   1                     1   1 3
41 1           1 1     1                   1       1   1         7
42       1                                       1     1   1     4
43                 1               1               1   1       1 5
44   1                         1 1         1 1   2 1   1         9
45                                   1                         1 2
46           1         1 1         1                 1           5
47           1                           1                       2
48                 1                             1               2
49           1                           2   1             1   1 6
50             1     1                       1   1 1       1   1 7
51                                           1               1   2
52   1       1     1                               1 1     1     6
53   1     1 1       1     1     1     1                         7
54                       2 1                             1       4
55       1 1     1   1         1               1       1 1       8
56 1     1                   1   1 1     1 1         1           8
57             2                             1   1       1 1     6
58       1                               1                   1   3
59     1     1     1         1               1 1     1 1         8
60 1             2         1                 1         1 1 2   1 10
61     1 1         1           1   1   1     1             1     8
62                                     1 1                       2
63         1         1       1                           1       4
64               2       1             1 1 1             1   1   8
65   1                     1       1       1         1   1       6
66 1                   2       1 2             1       1         8
67                           1       1           1               3
68 2   1                                                     1   4
69                               1 1 1       1           1   1   6
70               1       1   1 1                 1               5
71     1       1   1                   1 1               1 1     7
72                 1   1 1   1                 1 1     1         7
73     1     1   1     1 1                 1         1           7
74     1                           1                 1           3
75       1   1       1           1         1   1                 6
76                                     1                         1
77   2               1 1 2                                       6
78               1                   1             1             3
79             1   1               1     1 1 1 1 1       1       9
80       1                                         1         1   3
81   1     1     1 1                     1     1                 6
82 1           1                     1       1             1 1 2 8
83           1 1           1 1 1                           1   1 7
84             1           1 1                                   3
85   1             1         1   1 1 1 1       1             1   9
86               1                   1               1 2         5
87 1                               1             1               3
88         1               1     1   1   1         2     1     1 9
89         1 2       1   1                       1               6
90 1             1 1             1           1 1             1   7
91 1 1                       1                                   3
92     1           1     1   1 1                                 5
93         1 1             1   1                                 4
94 1                       2   1                                 4
95         1   1               1 1     1 1                   1   7
96 2                         1 1   1       1     1       1       8
97     2   1             1 1                                     5
98   1   1         1   1           1     1                   2   8
99             2                 1 1                             4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...