THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
13
-
10
18
-
10
20
-
10
25
-
10
27
-
10
1
-
11
3
-
11
8
-
11
10
-
11
15
-
11
17
-
11
22
-
11
24
-
11
29
-
11
1
-
12
6
-
12
8
-
12
13
-
12
15
-
12
20
-
12
22
-
12
27
-
12
29
-
12
3
-
1
5
-
1
10
-
1
12
-
1
17
-
1
19
-
1
24
-
1
26
-
1
Tổng
00   1                 1 1                                   1   4
01   1           1 1                   1         2 1             7
02       1                                               1   1   3
03     1                       1 1                               3
04     1       1   1   1       1           1                   1 7
05   1       1   1             1 1             1                 6
06   1 1 1 1         1                                           5
07                             1               1 1           1   4
08                     1   1     1   1                           4
09               2 1                           1 1           1   6
10                                               1   1       1   3
11         1   1 1     1                   1   1   1 1           8
12 1   1     1                     1           1     1 1       1 8
13               1             1         1   1                   4
14 1                         1           2     1         1       6
15                       1     1       1                         3
16       2 2           1           1           1                 7
17   1       1                             1           1       1 5
18     1     2       1     1                                     5
19                     1       1     1       1         1   1     6
20 2     1                           1         1         1       6
21 2             1 1   1         1           1   1 1     1 1     11
22     1                   1         1 1 1   2                   7
23                 1         1         1         1     1 1 1 1 1 9
24             1                           1                     2
25 1                     1   1   1           1                   5
26         1               1 1   1                 1   1         6
27 1             1 2           1 1           1 1       1         9
28         1   1       1   1       1                         1   6
29                 1                                     1 2   1 5
30 1   1     1 1     1   1             1             1   1       9
31                 1 2                     2 1       1 1       1 9
32               1                             1               1 3
33       1                 1     1 3   1             1           8
34                 1     1   1           1     1 1   1 1     1   9
35                                               1         1   1 3
36 1                     1       1         1   1                 5
37                         1             1                 1   1 4
38         1           1   2   1 1 1       1                     8
39   1                               2           1               4
40               1                     1   1       1             4
41 1                   1       1   1                   1         5
42                           1     1   1                         3
43             1               1   1       1                     4
44         1 1         1 1   2 1   1                             8
45               1                         1     1               3
46 1 1         1                 1                               4
47                   1                       1       1           3
48                           1               1     1       1     4
49                   2   1             1   1                     5
50                       1   1 1       1   1             1       6
51                       1               1   1           1 1   1 6
52                             1 1     1                     1   4
53     1     1     1                                             3
54   2 1                             1                           4
55         1               1       1 1           1   1           6
56       1   1 1     1 1         1           1     1             8
57                       1   1       1 1                       1 5
58                   1                   1       1               3
59       1               1 1     1 1                 1   2 1 1   10
60     1                 1         1 1 2   1 1   1 1         1   11
61         1   1   1     1             1               1         6
62                 1 1                             1     2 1     6
63       1                           1               1           3
64   1             1 1 1             1   1                 1     7
65     1       1       1         1   1               1       1   7
66 2       1 2             1       1         1     1           1 10
67       1       1           1                 1           1     5
68                                       1         1             2
69           1 1 1       1           1   1           1         1 8
70   1   1 1                 1               1         1         6
71                 1 1               1 1           2     1       7
72 1 1   1                 1 1     1                 1 1         8
73 1 1                 1         1                     1       1 6
74             1                 1           1   1               4
75           1         1   1                   1       1         5
76                 1                                             1
77 1 2                                             1             4
78               1             1                         1       3
79             1     1 1 1 1 1       1       1     1 1         1 11
80                             1         1                       2
81                   1     1                     1               3
82               1       1             1 1 2   1       2         9
83     1 1 1                           1   1   2             1   8
84     1 1                                           1 1         4
85       1   1 1 1 1       1             1                       7
86               1               1 2           1 1 1           1 8
87             1             1               1       1 1         5
88     1     1   1   1         2     1     1       1     2       11
89   1                       1                             1     3
90           1           1 1             1                       4
91       1                                                 2 2   5
92   1   1 1                                               1     4
93     1   1                                       1     1   2   6
94     2   1                                                   1 4
95         1 1     1 1                   1       1         1     7
96       1 1   1       1     1       1                           6
97   1 1                                                         2
98 1           1     1                   2           1           6
99           1 1                                             1 1 4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...