XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
12
-
6
17
-
6
19
-
6
24
-
6
26
-
6
1
-
7
3
-
7
8
-
7
10
-
7
15
-
7
17
-
7
22
-
7
24
-
7
29
-
7
31
-
7
5
-
8
7
-
8
12
-
8
14
-
8
19
-
8
21
-
8
26
-
8
28
-
8
2
-
9
4
-
9
9
-
9
11
-
9
16
-
9
18
-
9
23
-
9
25
-
9
Tổng
00         1             1             1             1           4
01     1 1   1                   1 1                             5
02           1     1                           1         2 2     7
03             1   1                   1   1                   1 5
04           1               1                                   2
05             1 1             2   1             1   1 1 1 1     10
06                       2                 1             1     1 5
07   1     1   1                   1       1             1       6
08   1     1                             2                   1   5
09               2       1   1         1   1 1 1                 8
10   1                 1   1       1               1             5
11                     1 1           1       1   1             1 6
12 1                             2           1               1   5
13           1       1             1                             3
14                             1                                 1
15             1               1           1       1       1     5
16 1     1                 1     1 1                       1   1 7
17                 2 1             1             1               5
18       1             1               1                         3
19 1     1       2             1                                 5
20 1   1             1                 1 1             1         6
21                                             2         1       3
22       1           1 1 1           1               1           6
23               1 1 1       1         1     1                   6
24 1       1             1     1   1 1                   2       8
25     1     1       1     1     1           1   2 1       1     10
26                                       1                       1
27       1   1               1                               1   4
28       1 1     1                       1   1       1   1       7
29     1                               1             1   1   1   5
30         1   1               1       1       1   1     1       7
31   1                 1                     1     1             4
32     1   1                                           2     1   5
33     1   1       1     1                                   1 1 6
34                 1         2 1 1       1                       6
35                                                 1       1   1 3
36                             1           1                     2
37           1 1           1     1 1         2 1     1   2   1   12
38     1         1                                     1         3
39   1       1 1                         1                   1   5
40                     1         2       1       1 1             6
41         1     1                                 1             3
42   3               1 1 1                     1   1             8
43                   1   1 1         1   1             1   1     7
44 1     2         1 2       1       1           1     1         10
45     1 1 1           1                 2 1     1               8
46               1         1                     1 1 1           5
47     1               2             1   1             1     1   7
48                       1 1 2   1 1             1         1     8
49       2         1         1   1   1               1           7
50                             1   1 1                           3
51           1             1 1           1     1         1     1 7
52             1 2           1 1 1                               6
53                   1                     1                 1   3
54         1 1       1     1         2 1     1   1 1             10
55   1                 1           1   1         1               5
56 1 1 1           1       1     1   1           1 1       1   1 11
57           1 1                     2   2             1       1 8
58             1                                       1 1 1     4
59                                       1                 1     2
60           1   1   1 1   1           1       1           1 1   9
61     1         1 1           2   1                           2 8
62 1         1     1   1                       1             1   6
63                       1                       1               2
64     1             1     1         1                 2       3 9
65                               1         1   1                 3
66 1                     1                                       2
67                     2                     1                   3
68   1             1                               1   1         4
69   2   1     2                   1                             6
70               2       1   1                 1           1 1   7
71       3                                           2           5
72 2                       1 1         1                 1       6
73         1                     1       1 3   1     1 1         9
74 1           1                               1                 3
75           1       1                           1             1 4
76         1   1               1                     1           4
77   1 1             1                         1     1     2     7
78 1     1                                                       2
79                         1 1                   1               3
80         1       1     1 1 1             2     1           1   9
81 1               2 1         1   1   1           1   1   1     10
82 1       1           1     1   1         1 1     1   1         9
83                                         1                     1
84                                         1                 1   2
85     1                       1                       1 1   1   5
86               2 1               1   1   1   1                 7
87   1 2     1                       1   1   2                   8
88   1             1     1       1                               4
89 1   1       1       1       1 1     2                         8
90   1   1 1           1               1     2 1 1 1 1           11
91 1       1 1       1   1           1       1                   7
92         1                       2                 1           4
93             2             1       1             1           1 6
94 1 1 1                   2                       1 1           7
95             1         1             1       1               1 5
96                             1                     2           3
97           2                       1                 1         4
98                         1                             1   1 1 4
99                                           1             1 1   3
loading
Đang tải dữ liệu...