THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
7
-
7
12
-
7
14
-
7
19
-
7
21
-
7
26
-
7
28
-
7
2
-
8
4
-
8
9
-
8
11
-
8
16
-
8
18
-
8
23
-
8
25
-
8
30
-
8
1
-
9
6
-
9
8
-
9
13
-
9
15
-
9
20
-
9
22
-
9
27
-
9
29
-
9
4
-
10
6
-
10
11
-
10
13
-
10
18
-
10
20
-
10
Tổng
00                   1                           1     1 1   1   5
01                         1       1   1           1         1   5
02       1           1                 1 1   1     1             6
03   1                           1                   1         1 4
04               2       1       1           1                 1 6
05   1 1     1       1             1                         1   6
06             2           1 1           1               1   1 1 8
07                   1     1 1             1                     4
08     1               1   1         2               1           6
09     1 1         1     1   1                     1             6
10         1       1                       1             1       4
11       1                   1           1     2   1 1           7
12               1               1   1       2             1   1 7
13       1   1         2             1     1       1   1         8
14 1   1               1                   1             1 1     6
15                   1 2   1             1 1   1                 7
16     1   1     1   1   1                                       5
17         1                     1           2               1   5
18             1   1   1     1 1   1   1         1       1     1 10
19 1     1   1         1 1   1         1         2               9
20 1 1       2   1         1               1           1 1 2     11
21                         2   1                         1 2     6
22   1                       2               1           1     1 6
23     1 1                 1     1             1 1               6
24     1           1                         1                   3
25                 1                 1   1                 1     4
26           1                               1 2       1         5
27                 1                                       1     2
28                         1                       1             2
29   1           1   1   1   1     1     1           2           9
30 1     1                         1     1               1 1   1 7
31     1 1         1 1             1                             5
32                                       1             1         2
33   1     1 1   1                         2   1                 7
34 1   1               1 1   1                       1           6
35                             1   1       1 1 1         1       6
36 1                   1                                   1     3
37                     1       1                         1       3
38                                   2 1                         3
39 1     1                           1         1 1           1   6
40 1   1   1       1             1                               5
41 1     1 1   1         1           1 1           1 1     1     10
42 1     1 1   1               1             1                   6
43       1   1                                         1         3
44   2                     1   1   2     1                       7
45                 1   1                                         2
46             1                 1               1         1 1   5
47 1                   1                         1               3
48 1 1         1 1                                     1         5
49   1                   1 1 1 1 1   1           1               8
50           1     1     1 1                       1     1       6
51                 1                                             1
52         1                             1       1     1         4
53           1           1           1   1     1 1       1     1 8
54             1     1       2     1                         2 1 8
55                           1 1             1 1     1   1       6
56 1           1                       1     1                   4
57   1     1     2                 1               2             7
58                                           1                   1
59   1                   1     1     1     1     1     1         7
60               1                 1 1 1             2         1 7
61                       1                 1 1         1         4
62                       1       2                               3
63                                 1           1         1       3
64   1                 1       1 1                   2       1   7
65                 1   1         1       1                     1 5
66     1   1   1                   1   1                   2     7
67     1                                                         1
68         1   2                       2   1                     6
69         2       1         1   1   1                           6
70                 1                                 1       1   3
71 1 1   1     1                 1         1       1   1         8
72           1       1   1                             1   1 1   6
73 1       1           1     1             1     1   1     1 1   9
74 1         1     1       1               1                     5
75             2         1         1         1   1       1       7
76                   1           2                               3
77 1 1           1                       2               1 1 2   9
78     1       1                                     1           3
79             1     1         1                   1   1         5
80 1     2   1       1     1       2 1       1                   10
81       1                               1     1     1 1         5
82   1 1                       1     1 1           1             6
83           2     1         1 1                 1 1           1 8
84         1       1 1   1                         1           1 6
85     1                                 1             1         3
86         1     1             1 1                   1           5
87   1   1                     1       1                         4
88       1                       1             1               1 4
89             1 1     1     1                 1 2       1   1   9
90         1 1   1                     1             1 1         6
91     2                           1   1 1                       5
92                 1     1 1               1           1     1   6
93           1   2   1         1               1 1             1 8
94     1             1                 1                       2 5
95         1               1         1         1   1             5
96   1                   1             2                         4
97               1             1     1     2   1             1 1 8
98                   2         1         1   1         1   1     7
99           1         1   1                       2             5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...