THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

  Ngày
\
Cặp số
12
-
3
14
-
3
19
-
3
21
-
3
26
-
3
28
-
3
2
-
4
4
-
4
9
-
4
11
-
4
16
-
4
18
-
4
23
-
4
25
-
4
30
-
4
2
-
5
7
-
5
9
-
5
14
-
5
16
-
5
21
-
5
23
-
5
28
-
5
30
-
5
4
-
6
6
-
6
11
-
6
13
-
6
18
-
6
20
-
6
25
-
6
Tổng
00 1   2                         1           1               1   6
01               1       1               1                     1 4
02 2 1 1               1 1 1   1         1           2     1     12
03                   2       1   1 1           1     1     1     8
04                                                       1       1
05                             2   1   2               1     1   7
06   1 2     1   1               1   1 1                 1 1 1   11
07     1       1                       1   1           1     1   6
08           1         1             1                   1       4
09     1                   1 1       1   1       1         1 1   8
10   1                                         1                 2
11   1   1                 1               1 1       1   1 1   1 9
12                   1 1         1           1 1           1   1 7
13 1 1     1         1   1 2                 1                   8
14                             2                             1 1 4
15           2 2 1               1                     1         7
16                 1     2                                 1   1 5
17     1   2       1           1         1                       6
18     1       1     1 1                       1   1       1     7
19       1                 1     1   1             1           1 6
20             1     1               1                           3
21 1       1 1             1                         1       1   6
22           1   1                     2 1 1     1               7
23 1                                         1   1     1         4
24     1                     1                         1         3
25   1           2       1         1             2             1 8
26               1     1     1                 1 1               5
27     1         1       1                 1       1 1 1 1   1   9
28               1                   1   1 1                   2 6
29               1   1       1       1 1                         5
30   1                                   2   1   1         1     6
31 1                                               1             2
32                                               1     1         2
33       1         1   2                 1                     1 6
34             1       1 1         1       1 1                   6
35                                     1 1     1   1       1     5
36       1 2                       1         1                   5
37                       1   1                           1       3
38               1   2   1         1 1 1   1                     8
39           1         1         1 1                             4
40   1                                               1           2
41           1       1       1 1           1       1   2 1   1   10
42     1     2     1               1 1       1   1 1 1 1         11
43 1 1 1   1                           1                         5
44                           1     1 1         2                 5
45                 1                                     1 1     3
46           1                                                   1
47                                       1                       1
48           1               1                     1 1           4
49 1             1     1   1   1               1     1 1 1 1     10
50 1                     2                   1                   4
51 1                   1     2   2     1             1           8
52           1       1         1 1           1         1       1 7
53   1         1       1                           1             4
54   1   1 1           1   1   1         1         1     1       9
55             1   1                   1       1 1   2     1     8
56     1 1 1       2                     1                 1     7
57                     1       1       2   1       2   1     1   9
58       1     1         1         1 1           1     1         7
59 1                     1     1                 1               4
60         1                       1   1         1               4
61         1                         1                           2
62                   1           1         1 1       1           5
63   1         1       1 1   2   1     1   1       1 1   1       12
64         1 1                   1 1                             4
65             1                     1             1             3
66                 1   1             2                           4
67   1     1 1   1   1 1 1           1     1           1         10
68         1   1             1   1   1         1 1       1       8
69       1         1           1         1   1           1   1 1 8
70                           1 1 1         1   1         1       6
71             1     1                         1 1           1 1 6
72                 1             1               1     1         4
73                                       1                       1
74     1       1             1               1   1   1           6
75   1         1           1       1                       1 1   6
76         1       1                           1                 3
77     1           1               1       1                 1   5
78                         1               1                     2
79       1                         2                             3
80       1                                 1                     2
81 1     1                   1                           1   1 1 6
82                 1                 1       1                   3
83 2 1                     1                   1 1     1         7
84 1             1         1             1               1       5
85   1   1       1                           1                   4
86   1       1 1   1 1             1         1       1       1   9
87                                                       1       1
88 1   1 1                                                 1     4
89   1     1                   2 1                               5
90                         1                       2     1       4
91 1     2                 1   1 1     1                     1 1 9
92           2   1 1                                             4
93                 1       1                                     2
94     1 1       1         1                   3   1       1   1 10
95             1   1 1   1                                     1 5
96                         1 1           1 1       1   1   1     7
97         1   1     1 1           1     1 1                     7
98       2 1                                 1       1       1   6
99               1   1   1     1       1                       1 6
loading
Đang tải dữ liệu...