THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
11
-
8
16
-
8
18
-
8
23
-
8
25
-
8
30
-
8
1
-
9
6
-
9
8
-
9
13
-
9
15
-
9
20
-
9
22
-
9
27
-
9
29
-
9
4
-
10
6
-
10
11
-
10
13
-
10
18
-
10
20
-
10
25
-
10
27
-
10
1
-
11
3
-
11
8
-
11
10
-
11
15
-
11
17
-
11
22
-
11
24
-
11
Tổng
00                           1     1 1   1                 1 1   6
01     1       1   1           1         1           1 1         7
02                 1 1   1     1             1                   5
03           1                   1         1                     3
04   1       1           1                 1       1   1   1     7
05             1                         1       1   1           4
06     1 1           1               1   1 1 1 1         1       9
07     1 1             1                                         3
08 1   1         2               1                         1   1 7
09   1   1                     1                     2 1         6
10                     1             1                           2
11       1           1     2   1 1             1   1 1     1     10
12           1   1       2             1   1     1               7
13 2             1     1       1   1                 1           7
14 1                   1             1 1                         4
15 2   1             1 1   1                                 1   7
16   1                                       2 2           1     6
17           1           2               1       1               5
18 1     1 1   1   1         1       1     1     2       1     1 12
19 1 1   1         1         2                             1     7
20     1               1           1 1 2     1                   7
21     2   1                         1 2             1 1   1     9
22       2               1           1     1                   1 6
23     1     1             1 1                         1         5
24                       1                         1             2
25               1   1                 1                     1   4
26                       1 2       1           1               1 6
27                                     1             1 2         4
28     1                       1               1   1       1   1 6
29   1   1     1     1           2                     1         7
30             1     1               1 1   1     1 1     1   1   9
31             1                                       1 2       4
32                   1             1                 1           3
33                     2   1                 1                 1 5
34 1 1   1                       1                     1     1   6
35         1   1       1 1 1         1                           6
36 1                                   1                     1   3
37 1       1                         1                         1 4
38               2 1                           1           1   2 7
39               1         1 1           1                       4
40           1                                       1           2
41   1           1 1           1 1     1                   1     7
42         1             1                                       2
43                                 1               1             2
44     1   1   2     1                         1 1         1 1   9
45 1                                                 1           2
46           1               1         1 1         1             5
47 1                         1                           1       3
48                                 1                             1
49   1 1 1 1 1   1           1                           2   1   10
50   1 1                       1     1                       1   5
51                                                           1   1
52                   1       1     1                             3
53   1           1   1     1 1       1     1     1     1         9
54       2     1                         2 1                     6
55       1 1             1 1     1   1         1               1 8
56                 1     1                   1   1 1     1 1     7
57             1               2                             1   4
58                       1                               1       2
59   1     1     1     1     1     1         1               1 1 9
60             1 1 1             2         1                 1   7
61   1                 1 1         1           1   1   1     1   8
62   1       2                                         1 1       5
63             1           1         1       1                   4
64 1       1 1                   2       1             1 1 1     9
65 1         1       1                     1       1       1     6
66             1   1                   2       1 2             1 8
67                                           1       1           2
68                 2   1                                         3
69       1   1   1                               1 1 1       1   7
70                               1       1   1 1                 4
71           1         1       1   1                   1 1       6
72   1                             1   1 1   1                 1 6
73 1     1             1     1   1     1 1                 1     8
74     1               1                           1             3
75   1         1         1   1       1           1         1   1 8
76           2                                         1         3
77                   2               1 1 2                       6
78                               1                   1           2
79         1                   1   1               1     1 1 1 1 8
80     1       2 1       1                                       5
81                   1     1     1 1                     1     1 6
82         1     1 1           1                     1       1   6
83       1 1                 1 1           1 1 1                 7
84   1                         1           1 1                   4
85                   1             1         1   1 1 1 1       1 8
86         1 1                   1                   1           4
87         1       1                               1             3
88           1             1               1     1   1   1       6
89 1     1                 1 2       1   1                       7
90                 1             1 1             1           1 1 6
91             1   1 1                       1                   4
92   1 1               1           1     1   1 1                 7
93         1               1 1             1   1                 5
94                 1                       2   1                 4
95     1         1         1   1               1 1     1 1       8
96   1             2                         1 1   1       1     7
97         1     1     2   1             1 1                     7
98         1         1   1         1   1           1     1       7
99 1   1                       2                 1 1             6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...