THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

  Ngày
\
Cặp số
15
-
8
17
-
8
22
-
8
24
-
8
29
-
8
31
-
8
5
-
9
7
-
9
12
-
9
14
-
9
19
-
9
21
-
9
26
-
9
28
-
9
3
-
10
5
-
10
10
-
10
12
-
10
17
-
10
19
-
10
24
-
10
26
-
10
31
-
10
2
-
11
7
-
11
9
-
11
14
-
11
16
-
11
21
-
11
23
-
11
28
-
11
Tổng
00       1     1     1   1   1       1                 1         7
01                                           1     1             2
02               1   1   1       1       1             1         6
03                   1   1                   1               1   4
04                     1                 1   1               1   4
05 1   1   2       1 1     1 1   1                 1   1   1     12
06                               1   2                           3
07             1             1 1             1       1           5
08     1       1           1         1           1         1     6
09                             1 1     1             1     1   1 6
10 1               1       2         1 1                         6
11     1 1                             1           2     1       6
12         1       1     1       1           1                   5
13 1                           1                     1 1         4
14   1                             1       1         1           4
15     1 1                                                       2
16     1                   1           1                         3
17     1   1       1           2 1         1           1         8
18       1             1               1 1       2     1         7
19   1           1                     1     1                   4
20 1         1 1                                         1       4
21           1   1                                     1         3
22                           1               1       1       1   4
23                       1                   1                   2
24                     1   1       1 1       1                   5
25                     1           1 1 1   2     1               7
26 2                   1                       1                 4
27   1   1                 1       1     1           1 1     1   8
28   1 1 1 2                     1   1         1     1           9
29     2 1       1     1     4                 1     1   1       12
30   1   1                                             1   1     4
31   1           1 2                             1     1         6
32                                 1         1   1       1       4
33 1         1 1                 1       1     1     1     1   1 9
34             1 1     1   1     1     1 2               1 1     10
35           1                 1     1         1                 4
36                   1                                     2   1 4
37       1   1     1     2                       1 1             7
38     1                   1 2           1             1       1 7
39                   1           1 1                             3
40           1   1 2   1                                 1     1 7
41 1                               1     1                 1     4
42     1       1       1                     2           1   1   7
43       1       1                         1       1           2 6
44   1 1       1               1     1       1     1             7
45   1         1               1       1         1   1           6
46     1   1 1   1           1     1           1               1 8
47           1 1 2                             1       1         6
48                         1                     2         1     4
49 1   2               1 1     1               1         1     1 9
50   1   1 1           2   2     1   1           1         1 1   12
51       1           1   1               1                 1     5
52                   1                       1       1     1     4
53       1   1 1     1 1         1   1     2                     9
54               1             1           1       1             4
55   1     1 1               1         1         1 1             7
56   1                             1   1                         3
57               1           1 1                   1         1   5
58               1                                               1
59               2   1                 1       1   2       1     8
60 1       1     1         1                             1   1 1 7
61                             1 1               1   2       1   6
62           2           1         1     1 1   1                 7
63         1 1                 1                   1   1         5
64 1       1 1                           1         1     1 2     8
65       1         1       1 1     1   1                     1   7
66 1               1     1     1           1   1             1   7
67   2             1 1                         1       1     1   7
68     1                   1     2   1           1               6
69 1     1                             1 1     1   1   1     1   8
70             1       1   1                                     3
71                       2         1 1                     1     5
72             1     1     1       1   1     1             1     7
73             1                                         1       2
74                 1 1 1                 1 2     1   1   1       9
75           1       1       1       1           1               5
76         1       1                         1       1   1   1   6
77   1     1             2         1                         1   6
78     1                   1       1         1 1       1 1   1   8
79       1                             1                       1 3
80                                                               0
81   2             1 1             1                     1     1 7
82                                             1         1       2
83             1     1 1       1     1                 1 1       7
84 1                         1           1                       3
85                                         3                   1 4
86 1                                     1 1                   1 4
87 1   1   1 1       1                 1       2     1         1 10
88         1           1                         2 1             5
89   1   1         1     1                                       4
90 1                         1   2                   1           5
91 1 1                       1       2         1   1           1 8
92           1 1 1                                               3
93                                 1       1 1                   3
94                 2 1         1 1                   1           6
95         1           1               1 1 1                 1 1 7
96             1               2         1         1   1     1   7
97       1               1                                       2
98           1           1         1                           1 4
99         1   1                                         1       3
loading
Đang tải dữ liệu...