THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
9
-
8
11
-
8
16
-
8
18
-
8
23
-
8
25
-
8
30
-
8
1
-
9
6
-
9
8
-
9
13
-
9
15
-
9
20
-
9
22
-
9
27
-
9
29
-
9
4
-
10
6
-
10
11
-
10
13
-
10
18
-
10
20
-
10
25
-
10
27
-
10
1
-
11
3
-
11
8
-
11
10
-
11
15
-
11
17
-
11
22
-
11
Tổng
00 1                           1     1 1   1                 1 1 7
01       1       1   1           1         1           1 1       7
02 1                 1 1   1     1             1                 6
03             1                   1         1                   3
04     1       1           1                 1       1   1   1   7
05 1             1                         1       1   1         5
06       1 1           1               1   1 1 1 1         1     9
07 1     1 1             1                                       4
08   1   1         2               1                         1   6
09     1   1                     1                     2 1       6
10                       1             1                         2
11         1           1     2   1 1             1   1 1     1   10
12             1   1       2             1   1     1             7
13   2             1     1       1   1                 1         7
14   1                   1             1 1                       4
15 1 2   1             1 1   1                                 1 8
16 1   1                                       2 2           1   7
17             1           2               1       1             5
18   1     1 1   1   1         1       1     1     2       1     11
19   1 1   1         1         2                             1   7
20       1               1           1 1 2     1                 7
21       2   1                         1 2             1 1   1   9
22         2               1           1     1                   5
23       1     1             1 1                         1       5
24                         1                         1           2
25                 1   1                 1                     1 4
26                         1 2       1           1               5
27                                       1             1 2       4
28       1                       1               1   1       1   5
29 1   1   1     1     1           2                     1       8
30               1     1               1 1   1     1 1     1   1 9
31 1             1                                       1 2     5
32                     1             1                 1         3
33                       2   1                 1                 4
34   1 1   1                       1                     1     1 6
35           1   1       1 1 1         1                         6
36   1                                   1                     1 3
37   1       1                         1                         3
38                 2 1                           1           1   5
39                 1         1 1           1                     4
40             1                                       1         2
41     1           1 1           1 1     1                   1   7
42           1             1                                     2
43                                   1               1           2
44       1   1   2     1                         1 1         1 1 9
45   1                                                 1         2
46             1               1         1 1         1           5
47   1                         1                           1     3
48                                   1                           1
49     1 1 1 1 1   1           1                           2   1 10
50     1 1                       1     1                       1 5
51                                                             1 1
52                     1       1     1                           3
53     1           1   1     1 1       1     1     1     1       9
54 1       2     1                         2 1                   7
55         1 1             1 1     1   1         1               7
56                   1     1                   1   1 1     1 1   7
57               1               2                             1 4
58                         1                               1     2
59     1     1     1     1     1     1         1               1 8
60               1 1 1             2         1                 1 7
61     1                 1 1         1           1   1   1     1 8
62     1       2                                         1 1     5
63               1           1         1       1                 4
64   1       1 1                   2       1             1 1 1   9
65   1         1       1                     1       1       1   6
66               1   1                   2       1 2             7
67                                             1       1         2
68                   2   1                                       3
69         1   1   1                               1 1 1       1 7
70                                 1       1   1 1               4
71             1         1       1   1                   1 1     6
72 1   1                             1   1 1   1                 6
73   1     1             1     1   1     1 1                 1   8
74       1               1                           1           3
75     1         1         1   1       1           1         1   7
76 1           2                                         1       4
77                     2               1 1 2                     6
78                                 1                   1         2
79 1         1                   1   1               1     1 1 1 8
80 1     1       2 1       1                                     6
81                     1     1     1 1                     1     5
82           1     1 1           1                     1       1 6
83         1 1                 1 1           1 1 1               7
84 1   1                         1           1 1                 5
85                     1             1         1   1 1 1 1       7
86           1 1                   1                   1         4
87           1       1                               1           3
88             1             1               1     1   1   1     6
89   1     1                 1 2       1   1                     7
90                   1             1 1             1           1 5
91               1   1 1                       1                 4
92     1 1               1           1     1   1 1               7
93 1         1               1 1             1   1               6
94 1                 1                       2   1               5
95       1         1         1   1               1 1     1 1     8
96     1             2                         1 1   1       1   7
97           1     1     2   1             1 1                   7
98 2         1         1   1         1   1           1     1     9
99   1   1                       2                 1 1           6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...