XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
5
-
12
10
-
12
12
-
12
17
-
12
19
-
12
24
-
12
26
-
12
31
-
12
2
-
1
7
-
1
9
-
1
14
-
1
16
-
1
21
-
1
23
-
1
28
-
1
30
-
1
4
-
2
6
-
2
11
-
2
13
-
2
18
-
2
20
-
2
25
-
2
27
-
2
4
-
3
6
-
3
11
-
3
13
-
3
18
-
3
20
-
3
Tổng
00 1       1                                     1         2   1 6
01               1       1   1     1         1   1 1           1 8
02   1       1 1         1     1       1                         6
03   1       1     1         1   1   1           1         1     8
04     1               1         1                               3
05             1                 1                             1 3
06               1   1                 1 1                 1     5
07         1         1         1         1         1         1   6
08 2     1               1 1     1     1 1   2     1 1     1     13
09       1           1                 1       1           1   1 6
10                   1   1 1         1 2 1       1 1     1 1     11
11       1   1     1     1 3 1     1                   1         10
12 2   2 1             1       1 1                 1             9
13           1         1               1                   1     4
14   1     1           1   1                         1           5
15   1                       1         1                         3
16                             1     1           1   1           4
17 1                                           2         1   1   5
18   1             1               1 1     1     1             1 7
19 1           1                       1                         3
20           1 2                 2   1   1                     2 9
21             2                                             1   3
22   1 1 1                   1                     1             5
23                     2                             1 1         4
24   1           1               1             1 1   1         1 7
25 1                           1                     1           3
26       1   1                                 1 1   1 1         6
27   1       1         1       1         1     1             2   8
28               1         1                     1               3
29                                                         1 1   2
30   1       1     1   1         1             1                 6
31 1   1       1       1       1       1                 1   1   8
32       1 1                     1 1 1                           5
33   1 1   1   1 1 1         1     1           1   1     2   1   13
34       1                         1       2                     4
35                   1                     1       1     2   1   6
36         1         1       1                   1             1 5
37     1           1     1     1             1       1           6
38     1   1                                       1   1     1   5
39   1   1     1   1 1   1 1                   1                 8
40     1 1         1   1                             1           5
41       1 1 1                           1       1   2           7
42                                                       2     1 3
43             1 1                                           1   3
44                                 1     1 1 2                 1 6
45     1                 1           1   1             1   1     6
46     2     1             1   1 1           2       1       1   10
47         1                               1     1     2         5
48 1                               1         1             1     4
49   1           1   1                                   1       4
50                         2     1       1                       4
51     1                               1                         2
52                         1   2   1                           1 5
53   1           1                   1     1     2             1 7
54 2         1 1           1           1       1 1 1   1         10
55               1 1   1         1   1                   1 1     7
56                 2           1                                 3
57               1                 1                             2
58 1   2                 1         2       1         2       1   10
59       1                       1 1 1                           4
60                   1                                           1
61             1       1 1                                       3
62                   1           1     1 1                       4
63               1               1   1       1 1 1               6
64     1                       1     1     1 1       2     1     8
65   1   1 1           1                 1 1                     6
66       1 1                 1           1                       4
67                     1                                 1 1     3
68                       1   1   1         1     1               5
69       1     2     1     1             1               1   1   8
70           1                                                   1
71           1     1     1       1   1 1   1 1       1   1     1 11
72 1     1             1   1         1       1         1         7
73                   1                                   1   1   3
74                 1         1                             1     3
75 2           1 1                     1   1                     6
76 1 1                 1                               1     1   5
77               2 1 1 1           1       2   3   1 1 1   1     15
78         2   1 1                     1 1   1     1     1       9
79                       1         1   1     1         1   1     6
80                         1                 1   1               3
81     1 1             1               1           2             6
82               1                             1       1         3
83         1       2                 1   1         1   1         7
84                                   1                         1 2
85   1       1           1   3                 1             1   8
86                 1 1               1                 1         4
87           1       1                   1   1                   4
88 1                         1                             1 1   4
89                   1                         1   1           1 4
90   1     1               1   2     1                         1 7
91                       1                 1             1       3
92         3               1       1       1 1                   7
93               1   1         1                       1         4
94       1   1   1       1   1                 1   1             7
95                   1                     1           1 1       4
96   1 1                 1   1 1                       1         6
97           2               1           1                     1 5
98             1                   2                             3
99                 1     1   1 1                   1             5
loading
Đang tải dữ liệu...