LIÊN KẾT TÀI TRỢ
 
THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
6
-
1
11
-
1
13
-
1
18
-
1
20
-
1
25
-
1
27
-
1
1
-
2
3
-
2
8
-
2
10
-
2
15
-
2
17
-
2
22
-
2
24
-
2
1
-
3
3
-
3
8
-
3
10
-
3
15
-
3
17
-
3
22
-
3
24
-
3
29
-
3
31
-
3
5
-
4
7
-
4
12
-
4
14
-
4
19
-
4
21
-
4
Tổng
00           1       1   1 1   1             1 1   1     1       9
01 1           1     1     1                                     4
02       1               1     1 2   1 1                     1   8
03         1     1   1 1   1 1 1     1             1 1           10
04                 1                   1                         2
05 1   1                           1   1 1 1     1               7
06     1                                           1     1       3
07         1     1                         1                 1 1 5
08         2       1         2     2           1           1     9
09         1       1 1   1                     1 1       1       7
10                                                   1           1
11 1                                           1             1   3
12                                         1           1         2
13       1                   1               1               1 1 5
14     1         1   1     1   1   1 1 1 1     1       2   1     13
15                 1               1       1   1         1       5
16                           1     1   1                 1       4
17       1 1     2     1 1                     1 2               9
18     1                 1         1                       1     4
19     1   2         1       1 1           1 1   1     1         10
20 1 1                 2               2     1                   7
21     1 1                                         1   1         4
22 1 1       1                               1   1     1         6
23                 1       1                       1   2         5
24         1               1   1           1 1               1   6
25             1               1 1   1         1 1   1     1     8
26 1   1 1         1     1     1                               1 7
27             1 1       1                 2 1   1               7
28                                               1 1             2
29 1   1 1                               1   2       2   1       9
30 1                                                     1       2
31                       1   1 1                               1 4
32                 1 1 2 1               1               1       7
33 1     1       2   1   1 2 1                         1     1   11
34     1           1 1 1               1 1 1                     7
35       1                                     1           1     3
36                     1     1   1       1                   1   5
37               1       1                               1       3
38                                                               0
39           1                             1     2               4
40                     1       1               1         1       4
41     1   1   1             1     1                         1   6
42                   1                                           1
43               2       1               1     1                 5
44   1         1 1               1   1                     1     6
45   1       2 1 1         1 1     1           1                 9
46   1 1     1       1                   2             1   1     8
47                 1   1         2                       1 1     6
48                                   1 1             1       1   4
49 1           1 1                             1                 4
50         1                           1     1                   3
51     1                     1                   1         1   1 5
52                                         1     1   1 1   1 1   6
53     1           1           1     1     1             1 2     8
54                 1 1     1                 2       1         1 7
55                 2       2         1 1 1                       7
56 1           1 1               1     1                         5
57     1 1                                 2     1     1         6
58       1                 1                         1       1   4
59   1   1   1 1             1                                   5
60 1                     1                               1       3
61               1   1       1                     1             4
62                     1 1         1                             3
63                                                   2           2
64                     1                           2   1       2 6
65   2       1 1     1                   1   1                   7
66                                                       1       1
67           1                   1   2 1             2       1   8
68 1 1 1     1 1                 1                               6
69     1             1                 1           1         1   5
70                         1   1 1     2     1   1               7
71         1                   1 1                         1 1   5
72     1               1 1   1     1           1   1   1         8
73   1                 1                   1 1       1           5
74 1                     1 1         1 1     1     1   1         8
75                   1   1                                     1 3
76           1 1         1                                       3
77             1               2 1       1                   1   6
78 1         1         1                                         3
79             1 1   1           1 1                             5
80                   1         1   1 2   1 1       1     1   1 1 11
81 1     1   1               1       2             1   1       1 9
82   1                 1           1               2 1         1 7
83   1   1   1   1     1         1               1 1     1 1     10
84       1         1   1                       2     1           6
85         1       1         1   1                               4
86                 1           1         1     1     1         2 7
87   2     1               2     1 1                   1         8
88   1         2                 1       1         1       2     8
89   1   1 1                         1         1                 5
90 1                                 1                           2
91                                       1       1             1 3
92           2 1   2                                   1       1 7
93 1       1                                             1 1     4
94         1                       1       1     1         1     5
95       1   1 1                       1     1       1       2 1 9
96     1   1                             1                       3
97   1   1                     1     1   1 1                     6
98           1               1               1           1       4
99   1   1                 1       2                           1 6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...