XSKT Bạch thủ HCM Cầu HCM

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
5
-
2
10
-
2
12
-
2
17
-
2
19
-
2
24
-
2
26
-
2
3
-
3
5
-
3
10
-
3
12
-
3
17
-
3
19
-
3
24
-
3
26
-
3
31
-
3
2
-
4
7
-
4
9
-
4
14
-
4
16
-
4
21
-
4
23
-
4
28
-
4
30
-
4
5
-
5
7
-
5
12
-
5
14
-
5
19
-
5
21
-
5
Tổng
00     1 1     1         1           1 2                         7
01         1           1                   1     1               4
02                                             1 1 1       2     5
03             1         1               1       1         1 1 1 7
04                     1 1         1                     1       4
05     1 1       1   2     1           1   1       1         1   10
06               1 1                                 1           3
07                               1         1   1                 3
08   1 1               1           1       1         1           6
09                                               1               1
10       1     1           2     1                     1         6
11               1       1     1     1             1             5
12       1       2 1             1 1     1         1   1     2 1 12
13             1       1   1   1   1                 1       1   7
14                     2           1 1   1           1   2       8
15 1 2                     2               1     1       2   1 1 11
16 2               1   1           1     2         1             8
17                 1     1                 1         1       1   5
18                                             1                 1
19         1           1 1   1 1 1 1                           1 8
20         1     1               1   1   1       1               6
21                     2     1             1 1         1         6
22 1         1   1   1           1   2   1             1         9
23   1     2       1 1   1                     1           1     8
24               1       1                                     1 3
25   1 1                             1 1       1                 5
26     1           1           1                           1 1 1 6
27         2                           1       1 1 1             6
28 1     1     1                                                 3
29 2 1 1 1   1                 1                               1 8
30         1 2               1             1                 1   6
31   2   1   2                     1     1   1                   8
32       2                     1   1       1               1 1 1 8
33                                             1   1   1         3
34                       1                 1   1           1     4
35           1     1         1         1             1           5
36   1             1     1 1           1                     1   6
37                                                       1       1
38 1       1         1               1     1                     5
39               1     1         1     1                         4
40           1             1                     1   1 1         5
41                     1               1     1                   3
42     1             1   1   1               1   1   1           7
43   1 1                 1     2   1               1     1       8
44   2                     1   1   1 2   1       1     1 1       11
45                               1   1               1           3
46           1               1         1   2 1             1     7
47             1     1       1     1   2         1               7
48         1                       1       1               1     4
49                           1     1 2                         1 5
50                                     1 1   1   1   1           5
51                 1             1         1           1         4
52             1       1 1         1   1 1         2     1     1 10
53         1       1                                 1     1 1   5
54 1                         1 1               1         1       5
55     1                 1   1           1           1           5
56           1   1   1 1 1       1                               6
57   1 1 1             1                 1   1             1 1   8
58     1 1   1     1                   1       1                 6
59   1         1                   1         1         1         5
60     1                   1 1   1 1         1                   6
61           1       1       1               1           2       6
62       1                   1           1   2     1   1         7
63       1   1 1   1                                 1           5
64       2       1               1             2                 6
65               1                               1             2 4
66                   2         1                                 3
67 1 1           1   1     1             1     1   1   1       1 10
68 1     1     1 2             2                   1     1       9
69           2 1     1 1   1   1 1             1         1 1     11
70       1     3   1                                   1 1     1 8
71             1 1           1     1     1         1             6
72                               1             1         1     1 4
73 1   1                             1                           3
74           1                       1       1           1       4
75 1   1             1   1 1                                     5
76   1     1       1             1   1               1     2     8
77                         1                                 1   2
78   1               1       1               1 1 1 2             8
79 1                                         1 1 1               4
80 1                           1                                 2
81                 1 1       1               1             1   1 6
82                     1     1       1                           3
83             1                       1   1 1               1   5
84         1   1               2       1           1             6
85 1     1                                                       2
86                         1     1           1                   3
87     1                   1                           1     1   4
88                 1           1     1                     1     4
89 1   1   1                                           1         4
90     1       1                           1                     3
91     1   1 1             1 1                             1   1 7
92   1     1           1         1       1       1   1     1     8
93 1       1               1                           1 1       5
94               2       1                 1           1         5
95         1         1                         1     1           4
96                 1                             1   1 1     1   5
97                       1             1 1       1   1           5
98                 1 1                             1   1       1 5
99           1                   1                           1   3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...