THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
16
-
3
21
-
3
23
-
3
28
-
3
30
-
3
4
-
4
6
-
4
11
-
4
13
-
4
18
-
4
20
-
4
25
-
4
27
-
4
2
-
5
4
-
5
9
-
5
11
-
5
16
-
5
18
-
5
23
-
5
25
-
5
30
-
5
1
-
6
6
-
6
8
-
6
13
-
6
15
-
6
20
-
6
22
-
6
27
-
6
29
-
6
Tổng
00                 1     1 1       1       1   1         2       8
01           2                                                   2
02     1                     2           1                 1     5
03 1     1                       1               1 1             5
04 1         1                     2         2           1       7
05       1         1     1         1 1     1     1               7
06             1                     1                           2
07                     1 1           1                 1     1   5
08 1   1           1           1     1   2                       7
09   1 1   1             1             1     1         1     1   8
10               1               1   1     1       1 2 2         9
11       1                       1   1                           3
12   1       1             1           1                 1       5
13                       1     1                 1             1 4
14     1               1                                   2   1 5
15       1       1   4 1   1                   1                 9
16         1           1         1                 1 1     1     6
17                       1 1   1                     1       1   5
18     1             1         1     1 1       1     1   1   1   9
19 1                                       1           1         3
20   1                     1       1                           1 4
21         1   1     1                         1     2           6
22 2                 1       1       1 1         1 1           1 9
23             1       1                 1       1               4
24   1   1   1                   1                         1     5
25                                           1     1             2
26                 1         1           1   1             1     5
27     1 2 1     1               1                     1       1 8
28 1     1           1 2     1           1                     1 8
29   1                                 1   1   1   1     2       7
30                     1   1   1                                 3
31   2         1 1                                               4
32           1   2   1     1     1     1 1 1                     9
33 1     1     1   1                       1     1   1           7
34         1                           1                         2
35         1 1               1           1           1   1       6
36                                               1           1   2
37     1                   1     1 1                       1     5
38                   1       1                                   2
39                           1   1 1 1     1         2           7
40       1         1   1   1         1 1                         6
41   1       1               1                         2       1 6
42                 1               1 1 1   1 1             1   1 8
43         1           1                         1               3
44 1                     1     1 2       1         2 1           9
45     1       1 1           1 1                                 5
46         1       2 1   1                     1       1       1 8
47         1                   1               1   1             4
48     1     1 3                                   1 1   1 1     9
49               1             1                   1             3
50 1               1 1 1         1   1                 1     1   8
51             1           1 1                           1       4
52     2                         1         1         2     1     7
53           1               1               1           1   1   5
54   1                                   1                       2
55         1 1         1     1       1 1     1 1   1             9
56   1   1     1 1           1       1     1             1       8
57         1   1 1                 1                   1     1   6
58       1                         1                 1           3
59                   1   1 2                             1 1     6
60   1               1   1                 2     1               6
61     1           2                           1                 4
62 2                         1                               1   4
63       1       1         1       2       1           1         7
64 1                     1       1           1   1           1   6
65       1   1   2                                               4
66   1                   1       1     1                         4
67                 1           1   1 1 1             1         1 7
68                                           1               1   2
69                       1 1         1           1 1           1 6
70       1       1                       1                 2     5
71 1     1 1 1                 1                 1               6
72   1       1 1               1       1     1               1   7
73         1                           1                         2
74     1                   1   2                           1     5
75         2                           1                 1       4
76               1                   1       1   1     2         6
77               1                 1     1                     1 4
78                   1                         1                 2
79                     2     1     1     1     1     1     1     8
80         1 1 1   1                   1                         5
81 1       1   1                   1   1 1         1             7
82   2                 1     1 1 1                 1         1 1 9
83       1   1   1         1                 1 1                 6
84                               1             1           1     3
85                 1           1                 1     1 1   1   6
86             1                   1   1     2                   5
87   1 1                         1         1           1       3 8
88       1   1           1     2           1     1 1     1 1     10
89     1             1                       1           1       4
90     1         1   1   1               1   1 1           1     8
91                       2 1                     1 1             5
92   1             1               1                             3
93 1                   1                 1     2             1 1 7
94   1                 1                       1 1               4
95     1   1   1     1                   1             1         6
96 1           1   2                       2   1 1 1     1       10
97 1                     1 1         1                       3   7
98     1     1               1           1                       4
99                     1                     1         1       1 4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...