THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

  Ngày
\
Cặp số
8
-
2
13
-
2
15
-
2
20
-
2
22
-
2
27
-
2
29
-
2
5
-
3
7
-
3
12
-
3
14
-
3
19
-
3
21
-
3
26
-
3
28
-
3
2
-
4
4
-
4
9
-
4
11
-
4
16
-
4
18
-
4
23
-
4
25
-
4
30
-
4
2
-
5
7
-
5
9
-
5
14
-
5
16
-
5
21
-
5
23
-
5
Tổng
00 1           1     1   2                         1           1 7
01   1         1                   1       1               1     5
02                   2 1 1               1 1 1   1         1     9
03                                     2       1   1 1           5
04         1     2                                               3
05                                               2   1   2       5
06 1                   1 2     1   1               1   1 1       9
07     1   1       1     1       1                       1   1   7
08           1                 1         1             1         4
09                       1                   1 1       1   1     5
10           1         1                                         2
11       1         1   1   1                 1               1 1 7
12 1 1       1                         1 1         1           1 7
13 1 1 1 1           1 1     1         1   1 2                 1 12
14                                               2               2
15                 1           2 2 1               1             7
16   1                               1     2                     4
17         1             1   2       1           1         1     7
18   1                   1       1     1 1                       5
19   1                     1                 1     1   1         5
20               1               1     1               1         4
21                 1 1       1 1             1                   5
22       1 1 1     1           1   1                     2 1 1   10
23               1   1                                         1 3
24     1 1         1     1                     1                 5
25                     1           2       1         1           5
26         1                       1     1     1                 4
27       2               1         1       1                 1   6
28 1         1                     1                   1   1 1   6
29     1 1                         1   1       1       1 1       7
30     1               1                                   2   1 5
31             1     1                                           2
32           1                                                   1
33 1           1 1         1         1   2                 1     8
34         2   1                 1       1 1         1       1 1 9
35             1                                         1 1     3
36         1               1 2                       1         1 6
37                                         1   1                 2
38       1                         1   2   1         1 1 1   1   9
39     1         1             1         1         1 1           6
40 1   1       1 1     1                                         5
41 1     1 1                   1       1       1 1           1   8
42             1         1     2     1               1 1       1 8
43 1                 1 1 1   1                           1       6
44                                             1     1 1         3
45                 1                 1                           2
46     1                       1                                 2
47 1     2       1 1                                       1     6
48           1                 1               1                 3
49 1   1             1             1     1   1   1               7
50             1     1                     2                   1 5
51 1                 1                   1     2   2     1       8
52                             1       1         1 1           1 5
53                     1         1       1                       3
54                     1   1 1           1   1   1         1     7
55               1               1   1                   1       4
56     1   1             1 1 1       2                     1     8
57   1                                   1       1       2   1   6
58                 1       1     1         1         1 1         6
59           1       1                     1     1               4
60       1 1       1         1                       1   1       6
61 1                         1                         1         3
62   1                                 1           1         1 1 5
63   2                 1         1       1 1   2   1     1   1   11
64 1             2           1 1                   1 1           7
65 2   1   1                     1                     1         6
66       1                           1   1             2         5
67         1   3       1     1 1   1   1 1 1           1     1   13
68                 1         1   1             1   1   1         6
69   1   1                 1         1           1         1   1 7
70     1         1                             1 1 1         1   6
71                 1             1     1                         3
72   1     1                         1             1             4
73     1 1   1   2 1                                       1     7
74         1 1           1       1             1               1 6
75   1 1           2   1         1           1       1           8
76                           1       1                           2
77                       1           1               1       1   4
78     1     1                               1               1   4
79   1 1                   1                         2           5
80       1 1       1       1                                 1   5
81           1       1     1                   1                 4
82   2                               1                 1       1 5
83               1   2 1                     1                   5
84         1         1             1         1             1     5
85                     1   1       1                           1 4
86                     1       1 1   1 1             1         1 7
87             1   1                                             2
88                   1   1 1                                     3
89                     1     1                   2 1             5
90       1                                   1                   2
91             2     1     2                 1   1 1     1       9
92                             2   1 1                           4
93   1     1 1 1 1                   1       1                   7
94       1               1 1       1         1                   5
95 1           1 1               1   1 1   1                     7
96 1   1         1                           1 1           1 1   7
97           2 1   1         1   1     1 1           1     1 1   11
98     1     3             2 1                                 1 8
99   1                             1   1   1     1       1       6
loading
Đang tải dữ liệu...