THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
16
-
6
21
-
6
23
-
6
28
-
6
30
-
6
5
-
7
7
-
7
12
-
7
14
-
7
19
-
7
21
-
7
26
-
7
28
-
7
2
-
8
4
-
8
9
-
8
11
-
8
16
-
8
18
-
8
23
-
8
25
-
8
30
-
8
1
-
9
6
-
9
8
-
9
13
-
9
15
-
9
20
-
9
22
-
9
27
-
9
29
-
9
Tổng
00                               1                           1   2
01                                     1       1   1           1 4
02                   1           1                 1 1   1     1 6
03               1                           1                   2
04   1 1                     2       1       1           1       7
05     1         1 1     1       1             1                 6
06 1                       2           1 1           1           6
07                               1     1 1             1         4
08         1       1               1   1         2               6
09     1     2     1 1         1     1   1                     1 9
10 1 1                 1       1                       1         5
11         1         1                   1           1     2   1 7
12     1                     1               1   1       2       6
13   2               1   1         2             1     1       1 9
14 1     1 1   1   1               1                   1         7
15           1                   1 2   1             1 1   1     8
16       1         1   1     1   1   1                           6
17                     1                     1           2       4
18     1                   1   1   1     1 1   1   1         1   9
19 1     1     1     1   1         1 1   1         1         2   11
20 1       1   1 1       2   1         1               1         9
21                                     2   1                     3
22               1                       2               1       4
23   1       1     1 1                 1     1             1 1   8
24 1     1         1           1                         1       5
25                             1                 1   1           3
26 1       1             1                               1 2     6
27     2                       1                                 3
28   2                                 1                       1 4
29           1   1           1   1   1   1     1     1           8
30           1 1     1                         1     1           5
31   1             1 1         1 1             1                 6
32           1                                       1           2
33     3 1   1   1     1 1   1                         2   1     12
34           2 1   1               1 1   1                       7
35         1 1                             1   1       1 1 1     7
36             1                   1                             2
37     1                           1       1                     3
38   2   1                                       2 1             6
39             1     1                           1         1 1   5
40       1     1   1   1       1             1                   6
41             1     1 1   1         1           1 1           1 8
42 1           1     1 1   1               1             1       7
43                   1   1                                       2
44   1   2       2                     1   1   2     1           10
45       1                     1   1                             3
46   1     1               1                 1               1   5
47             1                   1                         1   3
48 1 1     1   1 1         1 1                                   7
49       1       1                   1 1 1 1 1   1           1   9
50   1   1               1     1     1 1                       1 7
51                             1                                 1
52                     1                             1       1   3
53                       1           1           1   1     1 1   6
54                         1     1       2     1                 5
55 1   1                                 1 1             1 1     6
56             1           1                       1     1       4
57           1   1     1     2                 1               2 8
58                                                       1       1
59 1             1                   1     1     1     1     1   7
60 1     1 1                 1                 1 1 1             7
61                                   1                 1 1       3
62                                   1       2                   3
63                                             1           1     2
64               1                 1       1 1                   4
65     1                       1   1         1       1           5
66           1     1   1   1                   1   1             6
67           1     1                                             2
68         1           1   2                       2   1         7
69                     2       1         1   1   1               6
70         1                   1                                 2
71       1 1   1 1   1     1                 1         1       1 9
72   1     1 1           1       1   1                           6
73             1       1           1     1             1     1   6
74           1 1         1     1       1               1         6
75                         2         1         1         1   1   6
76     1 1 1                     1           2                   6
77 2   1       1 1           1                       2           8
78                 1       1                                     2
79 1                       1     1         1                   1 5
80             1     2   1       1     1       2 1       1       10
81 1                 1                               1     1     4
82   1     1     1 1                       1     1 1           1 8
83                       2     1         1 1                 1 1 7
84         1           1       1 1   1                         1 6
85 1               1                                 1           3
86     1               1     1             1 1                   5
87     1         1   1                     1       1             5
88       1 1 1       1                       1             1     6
89                         1 1     1     1                 1 2   7
90       1             1 1   1                     1             5
91                 2                           1   1 1           5
92         1                   1     1 1               1         5
93 1                     1   2   1         1               1 1   8
94   1             1             1                 1             4
95                     1               1         1         1   1 5
96   1 1         1                   1             2             6
97                           1             1     1     2   1     6
98       1   1                   2         1         1   1       7
99                       1         1   1                       2 5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...