XSKT Bạch thủ HCM Cầu HCM

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
7
-
8
12
-
8
14
-
8
19
-
8
21
-
8
26
-
8
28
-
8
2
-
9
4
-
9
9
-
9
11
-
9
16
-
9
18
-
9
23
-
9
25
-
9
30
-
9
2
-
10
7
-
10
9
-
10
14
-
10
16
-
10
21
-
10
23
-
10
28
-
10
30
-
10
4
-
11
6
-
11
11
-
11
13
-
11
18
-
11
20
-
11
Tổng
00     1             1                     1             1 1     5
01 1                                   1                   1     3
02             1         2 2         1                           6
03     1   1                   1       1 1 1   1         1 2   1 11
04                               1 1               1       1 1   5
05 1             1   1 1 1 1                       1       1 1   9
06         1             1     1             1     1 1           6
07 1       1             1                   1       1       1   6
08       2                   1                   1               4
09     1   1 1 1                 1                             1 6
10 1               1                                             2
11   1       1   1             1       1   1       1   1         8
12           1               1     1     1 1   1           1     7
13 1                                   1     1 1         1       5
14                                       2     1                 3
15         1       1       1         1 1 1       1   1           8
16 1                       1   1                   1             4
17 1             1               1       1   1             2     7
18     1                                 1 1           1 1       5
19                                   1         1                 2
20     1 1             1         1 1     1         1   1         8
21             2         1                         1             4
22   1               1                 1     1       1       1   6
23     1     1                                         1 2       5
24 1 1                   2                                       4
25           1   2 1       1           1 1         1       1 1   10
26       1                         1                       1   1 4
27                           1                 1                 2
28       1   1       1   1       1   1         1   1     1       9
29     1             1   1   1                 1                 5
30     1       1   1     1         1       1 1       1           8
31           1     1                           1       1         4
32                     2     1             1 1           1       6
33                           1 1                     1 1 1   1   6
34       1                                         1         2   4
35                 1       1   1 1       1     1     1         1 8
36         1                     1                   1           3
37 1         2 1     1   2   1     1 1     1               1 1   13
38                     1                                         1
39       1                   1                           1 1     4
40       1       1 1               1           1       2         7
41                 1             1         1                     3
42             1   1               1 1                       1   5
43   1   1             1   1                   1   1           1 7
44   1           1     1                         1               4
45       2 1     1                   1     1     2               8
46               1 1 1               1     1   1                 6
47   1   1             1     1       1                           5
48 1             1         1             1                       4
49   1               1                       1                   3
50 1 1                                       2           1     2 7
51       1     1         1     1                                 4
52                                                   1   1   1   3
53         1                 1             1 1   1   2       1   8
54   2 1     1   1 1                   1             1 1         9
55 1   1         1                         1             1       5
56   1           1 1       1   1   1                   1 1       8
57   2   2             1       1         1                   1   8
58                     1 1 1       1                   1   1   1 7
59       1                 1       1     1       1 1     1       7
60     1       1           1 1     1   1                         6
61 1                           2                 2 1     1       7
62             1             1   2           1                   5
63               1               1   1                 1     1 1 6
64   1                 2       3       1 1   1         1       1 11
65         1   1                 2   1     1 1                   7
66                                   1                 1       1 3
67           1                                 1                 2
68                 1   1             1                           3
69 1                               1   1               1         4
70             1           1 1               1                   4
71                   2                           1 1       1 2   7
72     1                 1               1             1         4
73       1 3   1     1 1                                         7
74             1                 2     1           2           1 7
75               1             1                                 2
76                   1           1           1 1 2 1 1           8
77             1     1     2                                     4
78                                   1                 1     1 1 4
79               1                           1   1         1   1 5
80         2     1           1                 1                 5
81 1   1           1   1   1           1                   1     7
82         1 1     1   1               1             1           6
83         1                                         1           2
84         1                 1                 1                 3
85                     1 1   1     1 1 1       1 1             1 9
86 1   1   1   1                           1                     5
87   1   1   2                           1                 1     6
88                                     1           1     1       3
89     2                         1                             1 4
90     1     2 1 1 1 1             1                           1 9
91   1       1                                   1   1           4
92 2                 1                   1 1           1         6
93   1             1           1     1 1                 1   1 1 8
94                 1 1           1       1                       4
95     1       1               1     1 1                         5
96                   2             2                             4
97   1                 1             1     2 1   1   1           8
98                       1   1 1   1             1   1           6
99           1             1 1                   1               4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...