THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

  Ngày
\
Cặp số
11
-
7
16
-
7
18
-
7
23
-
7
25
-
7
30
-
7
1
-
8
6
-
8
8
-
8
13
-
8
15
-
8
20
-
8
22
-
8
27
-
8
29
-
8
3
-
9
5
-
9
10
-
9
12
-
9
17
-
9
19
-
9
24
-
9
26
-
9
1
-
10
3
-
10
8
-
10
10
-
10
15
-
10
17
-
10
22
-
10
24
-
10
Tổng
00       1 1   1                         1   1     1           1 7
01         1       1                                         1   3
02       1     1                 1   1           1               5
03 1                 1   2   1       1                   1     1 8
04                     1       1 1   2                           5
05                             2 1     1       1       1         6
06     1 1     1 1           1     1     1   1                   8
07               1       1 1   1 1             1                 6
08                               1               1           1   3
09   1       1             1     1           1                   5
10   1   1 1                   1                                 4
11       1       2                               1 1             5
12                   1             1                   1 1       4
13 2   2                           1   1         1               7
14       1                 1     1       1 1     1               6
15                   1 1 1           1             1   1 1       7
16         3 1                     1                             5
17       1   1       1                                         1 4
18             1       1                         1               3
19 1             1               1     2           2 1           8
20       1   1     1   1 1             2         1         1     9
21             1             1           1         1     1   1   6
22                 1         1       1             1             4
23         1                   1                     1         1 4
24             1 1                       1     1           1     5
25 1     1   1                     1       1                     5
26   1     1           1                 1               1     1 6
27                     2         1     1           1           1 6
28 1               1                     1     1           1     5
29   1         1                 1                             1 4
30   1           1         1   1   1                             5
31                                 1         1           1   1   4
32   2   1     1             1   1       1 1       1   1     1   11
33                     1               1         1               3
34               1   1                         1     1           4
35                                 1             1   1     1   1 5
36         1             1               1       1   1       1   6
37               1     1                         1     2   1     6
38 1   2                 1                               1       5
39   1                       1             1   1                 4
40                           1               1       1           3
41                         2   1 1 1                             5
42               1         1                                 1   3
43           1                         1   1   1 1   1     1 2   9
44   1 1                   1           1       1                 5
45       1                     1                         2       4
46     1       1   1                               1             4
47       1           1 1         1                 1 2           7
48   1     1               1               1       1           1 6
49               1   1     1                 1               1   5
50   2   1         1   1     1                     1             7
51           1           1                           1           3
52             1                             1         1       1 4
53             1 1 1 2 1                   1         1           8
54 1       1                         1                 1         4
55           3       1         1   1   1 1   1       1     1     11
56 1             1 1 1   1     2     1           1       1       10
57     1               1                           1     1       4
58         1         1   1   1 1         1 1                 1   8
59                       1                           1       1 2 5
60           1               1                       1 1     1   5
61 1                       1     1 1                       1     5
62       1                     1     1             1             4
63 1     1                   1                 2   1   1         7
64     1 1           1                                           3
65                   2     1         1 1                   1     6
66                       1 2                 1 1                 5
67 1       1 1     2                         1           1     1 8
68 1 1                               2 1   1           1   1 1   9
69 1   1 1   1   1           1                           1     1 8
70       1     1     1 1         1     1       1           1     8
71   1         2                           2                 1   6
72               2 1   1                     1 1               1 7
73           1               1     1       1     1   1         1 7
74             1         1         2                 1 1       1 7
75   2     1       1                         1             1     6
76                                   1                     1     2
77             2           1   1 1       1   1                   7
78           1                   2               2   1           6
79     1   1             1   1       1   1               1     1 8
80         1         1             2                             4
81     3     1   1   1                   1     1       2         10
82                         1 2                   1           1   5
83                                                     1   1     2
84               1                 1         1         1 1       5
85 1   1           1       1         1   2 1         1           9
86   1                 1 1     1             1         1         6
87     1                 1                         1             3
88                     1                     1                   2
89                 1                   1   1 1               1   5
90                                   1     1   2                 4
91                 1         1 1         1 1                     5
92   1     1             1         1   1   1             1       7
93                                                     1   2     3
94                     1                       1                 2
95 1   1   1       1         1 1     2                           8
96                 1     1 1           2         1 1     1 1     9
97             1                               1             1   3
98 1         1                                           1       3
99 1   1     1     1                     1 1 1             1     8
loading
Đang tải dữ liệu...