THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
14
-
7
19
-
7
21
-
7
26
-
7
28
-
7
2
-
8
4
-
8
9
-
8
11
-
8
16
-
8
18
-
8
23
-
8
25
-
8
30
-
8
1
-
9
6
-
9
8
-
9
13
-
9
15
-
9
20
-
9
22
-
9
27
-
9
29
-
9
4
-
10
6
-
10
11
-
10
13
-
10
18
-
10
20
-
10
25
-
10
27
-
10
Tổng
00               1                           1     1 1   1       5
01                     1       1   1           1         1       5
02   1           1                 1 1   1     1             1   7
03                           1                   1         1     3
04           2       1       1           1                 1     6
05 1     1       1             1                         1       5
06         2           1 1           1               1   1 1 1 1 10
07               1     1 1             1                         4
08 1               1   1         2               1               6
09 1 1         1     1   1                     1                 6
10     1       1                       1             1           4
11   1                   1           1     2   1 1             1 8
12           1               1   1       2             1   1     7
13   1   1         2             1     1       1   1             8
14 1               1                   1             1 1         5
15               1 2   1             1 1   1                     7
16 1   1     1   1   1                                       2 2 9
17     1                     1           2               1       5
18         1   1   1     1 1   1   1         1       1     1     10
19   1   1         1 1   1         1         2                   8
20       2   1         1               1           1 1 2     1   10
21                     2   1                         1 2         6
22                       2               1           1     1     5
23 1 1                 1     1             1 1                   6
24 1           1                         1                       3
25             1                 1   1                 1         4
26       1                               1 2       1           1 6
27             1                                       1         2
28                     1                       1               1 3
29           1   1   1   1     1     1           2               8
30   1                         1     1               1 1   1     6
31 1 1         1 1             1                                 5
32                                   1             1             2
33     1 1   1                         2   1                 1   7
34 1               1 1   1                       1               5
35                         1   1       1 1 1         1           6
36                 1                                   1         2
37                 1       1                         1           3
38                               2 1                           1 4
39   1                           1         1 1           1       5
40 1   1       1             1                                   4
41   1 1   1         1           1 1           1 1     1         9
42   1 1   1               1             1                       5
43   1   1                                         1             3
44                     1   1   2     1                         1 6
45             1   1                                             2
46         1                 1               1         1 1       5
47                 1                         1                   2
48         1 1                                     1             3
49                   1 1 1 1 1   1           1                   7
50       1     1     1 1                       1     1           6
51             1                                                 1
52     1                             1       1     1             4
53       1           1           1   1     1 1       1     1     8
54         1     1       2     1                         2 1     8
55                       1 1             1 1     1   1         1 7
56         1                       1     1                   1   4
57     1     2                 1               2                 6
58                                       1                       1
59                   1     1     1     1     1     1         1   7
60           1                 1 1 1             2         1     7
61                   1                 1 1         1           1 5
62                   1       2                                   3
63                             1           1         1       1   4
64                 1       1 1                   2       1       6
65             1   1         1       1                     1     5
66 1   1   1                   1   1                   2       1 8
67 1                                                         1   2
68     1   2                       2   1                         6
69     2       1         1   1   1                               6
70             1                                 1       1   1 1 5
71   1     1                 1         1       1   1             6
72       1       1   1                             1   1 1   1   7
73     1           1     1             1     1   1     1 1       8
74       1     1       1               1                         4
75         2         1         1         1   1       1           7
76               1           2                                   3
77           1                       2               1 1 2       7
78 1       1                                     1               3
79         1     1         1                   1   1             5
80   2   1       1     1       2 1       1                       9
81   1                               1     1     1 1             5
82 1                       1     1 1           1                 5
83       2     1         1 1                 1 1           1 1 1 10
84     1       1 1   1                         1           1 1   7
85 1                                 1             1         1   4
86     1     1             1 1                   1               5
87   1                     1       1                             3
88   1                       1             1               1     4
89         1 1     1     1                 1 2       1   1       9
90     1 1   1                     1             1 1             6
91 2                           1   1 1                       1   6
92             1     1 1               1           1     1   1 1 8
93       1   2   1         1               1 1             1   1 9
94 1             1                 1                       2   1 6
95     1               1         1         1   1               1 6
96                   1             2                         1 1 5
97           1             1     1     2   1             1 1     8
98               2         1         1   1         1   1         7
99       1         1   1                       2                 5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...