THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
10
-
1
12
-
1
17
-
1
19
-
1
24
-
1
26
-
1
31
-
1
2
-
2
7
-
2
9
-
2
14
-
2
16
-
2
21
-
2
23
-
2
28
-
2
2
-
3
7
-
3
9
-
3
14
-
3
16
-
3
21
-
3
23
-
3
28
-
3
30
-
3
4
-
4
6
-
4
11
-
4
13
-
4
18
-
4
20
-
4
25
-
4
Tổng
00         1                                             1     1 3
01                         1           1           2             4
02     1   1   1               1             1                   5
03             1 1                       1     1                 4
04           1     2       1     1       1         1             7
05                                             1         1     1 3
06                     1 1 1           1             1           5
07         1       1 1 1       1                             1 1 7
08                                       1   1           1       3
09         1           1 1     2   1       1 1   1             1 10
10 1       1           1     1 1                       1         6
11 1             1     1   1                   1                 5
12 1 1       1 1   1 2         1           1       1             10
13                           1                                 1 2
14     1           1         1               1               1   5
15                       1     1               1       1   4 1   9
16                   1                           1           1   3
17   1       1 1                 1                             1 5
18                     1       1 1 1         1             1     6
19   1   1             1                 1                       4
20     1                       1 1         1                     4
21     1 1                   1                   1   1     1     6
22                           1         2 2                 1     6
23   1 1 1 1 1             1 1                       1       1   9
24                   2             1 1     1   1   1             7
25               1 1 1     1 1         1                         6
26   1                   1       1                       1       4
27   1               1       1   1           1 2 1     1         9
28         1                             1     1           1 2   6
29     1 2   1         1 1         1       1                     8
30 1   1           1                                         1   4
31 1 1       1 1                           2         1 1         8
32           1     1         1         1           1   2   1     8
33 1           1   1 1 1                 1     1     1   1       9
34 1 1     1             1                       1               5
35       1   1               1                   1 1             5
36                     1             1                           2
37       1   1 1 1                 2         1                   7
38               1 1                 1                     1     4
39                       1         1                             2
40                                     1       1         1   1   4
41   1                             2       1       1             5
42             1     1           1                       1       4
43               1 1                             1           1   4
44                   1                   1                     1 3
45                                 1         1       1 1         4
46                       1       1               1       2 1   1 7
47 1           1 1   1         1 1 1 1           1               9
48       1         1           1             1     1 3           8
49                                                     1         1
50     1           1                     1               1 1 1   6
51     1 1   1               1   1                   1           6
52         1                   1             2                   4
53                                                 1             1
54                           1             1                     2
55 1           1                   1   1         1 1         1   7
56                                     1   1   1     1 1         5
57           1   1   1 1 1 1                     1   1 1         9
58                       1   1       2         1                 5
59 1   2 1 1     1                                         1   1 8
60         1             1 1         1 1   1               1   1 8
61   1                 1   1   1             1           2       7
62     2 1         1             2       2                       8
63 1                 1     1                   1       1         5
64       1         1   1     1       1   1                     1 7
65 1       1     1     1 1             2       1   1   2         11
66           1                             1                   1 3
67       1       1                   1                   1       4
68                                                               0
69 1         1   1         1   1                               1 6
70   1           1                             1       1         4
71     1           1               1 1   1     1 1 1             8
72 1 1             1                       1       1 1           6
73   1       1                   2   1           1               6
74                                 1         1                   2
75   1         2     1   1                       2               7
76             1     1               1                 1         4
77               1           1                         1         3
78     1                     1       1                     1     4
79 1         1           1         1                         2   6
80                                               1 1 1   1       4
81                 1             2       1       1   1           6
82   2                 1     1 1       1   2                 1   9
83         1                                   1   1   1         4
84 1 1                       1                                   3
85                         1           1                 1       3
86           1                       1               1           3
87 1 1           2     1 1 1       2 1     1 1                   12
88     2       2                 1             1   1           1 8
89       1                 2         1       1             1     6
90                             1   1 1 1     1         1   1   1 8
91       2 2               2                                   2 8
92       1               1                 1             1       4
93     1   2             1               1                   1   6
94           1 1 1     1               2   1                 1   8
95       1           1     1   1             1   1   1     1     8
96               1                   1   1           1   2       6
97             2         1               1                     1 5
98 1                 1 1         1           1     1             6
99         1 1                 1       1                     1   5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...