THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM  Ngày
\
Cặp số
17
-
11
22
-
11
24
-
11
29
-
11
1
-
12
6
-
12
8
-
12
13
-
12
15
-
12
20
-
12
22
-
12
27
-
12
29
-
12
3
-
1
5
-
1
10
-
1
12
-
1
17
-
1
19
-
1
24
-
1
26
-
1
31
-
1
2
-
2
7
-
2
9
-
2
14
-
2
16
-
2
21
-
2
23
-
2
28
-
2
2
-
3
Tổng
00 1 1                                   1                       3
01                 1         2 1                         1       5
02                                   1   1   1               1   4
03         1 1                               1 1                 4
04 1       1           1                   1     2       1     1 8
05         1 1             1                                     3
06                                                   1 1 1       3
07         1               1 1           1       1 1 1       1   8
08 1   1     1   1                                               4
09                         1 1           1           1 1     2   7
10                           1   1       1           1     1 1   6
11 1                   1   1   1 1             1     1   1       8
12             1           1     1 1       1 1   1 2         1   10
13         1         1   1                                 1     4
14       1           2     1         1           1         1     7
15   1     1       1                                   1     1   5
16 1           1           1                       1             4
17                     1           1       1 1                 1 5
18     1                                             1       1 1 4
19 1       1     1       1         1   1             1           7
20               1         1         1                       1 1 5
21 1         1           1   1 1     1 1                   1     8
22     1         1 1 1   2                                 1     7
23       1         1         1     1 1 1 1 1             1 1     10
24                     1                           2             3
25   1   1   1           1                     1 1 1     1 1     9
26     1 1   1                 1   1                   1       1 7
27         1 1           1 1       1               1       1   1 8
28 1   1       1                         1                       4
29                                   1 2   1         1 1         6
30   1             1             1   1           1               5
31                     2 1       1 1       1 1                   7
32                         1               1     1         1     4
33     1     1 3   1             1           1   1 1 1           11
34   1   1           1     1 1   1 1     1             1         9
35                           1         1   1               1     4
36   1       1         1   1                         1           5
37     1             1                 1   1 1 1                 6
38 1   2   1 1 1       1                       1 1               9
39               2           1                         1         4
40                 1   1       1                                 3
41 1       1   1                   1                             4
42       1     1   1                         1     1           1 6
43         1   1       1                       1 1               5
44 1 1   2 1   1                                   1             7
45                     1     1                                   2
46           1                                         1       1 3
47                       1       1           1 1   1         1 1 7
48       1               1     1       1         1           1   6
49   1             1   1                                         3
50   1   1 1       1   1             1           1               7
51   1               1   1           1 1   1               1   1 8
52         1 1     1                     1                   1   5
53                                                               0
54               1                                         1     2
55     1       1 1           1   1           1                   6
56 1         1           1     1                                 4
57   1   1       1 1                       1   1   1 1 1 1       10
58                   1       1                         1   1     4
59   1 1     1 1                 1   2 1 1     1                 10
60   1         1 1 2   1 1   1 1         1             1 1       12
61   1             1               1                 1   1   1   6
62                             1     2 1         1             2 7
63               1               1                 1     1       4
64 1             1   1                 1         1   1     1     7
65 1         1   1               1       1     1     1 1         8
66     1       1         1     1           1                     5
67       1                 1           1       1                 4
68                   1         1                                 2
69   1           1   1           1         1   1         1   1   8
70       1               1         1           1                 4
71               1 1           2     1           1               6
72     1 1     1                 1 1             1               6
73 1         1                     1       1                   2 6
74           1           1   1                                   3
75 1   1                   1       1         2     1   1         8
76                                           1     1             2
77                             1               1           1     3
78         1                         1                     1     3
79 1 1 1 1       1       1     1 1         1           1         10
80         1         1                                           2
81     1                     1                   1             2 5
82   1             1 1 2   1       2                 1     1 1   11
83                 1   1   2             1                       5
84                               1 1                       1     3
85     1             1                                   1       3
86           1 2           1 1 1           1                     7
87       1               1       1 1           2     1 1 1       9
88         2     1     1       1     2       2                 1 10
89       1                             1                 2       4
90   1 1             1                                       1   4
91                                     2 2               2       6
92                                     1               1         2
93                             1     1   2             1         5
94                                         1 1 1     1           4
95                   1       1         1           1     1   1   6
96 1     1       1                             1                 4
97                                           2         1         3
98                   2           1                 1 1         1 6
99                                       1 1                 1   3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...