THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

  Ngày
\
Cặp số
26
-
10
31
-
10
2
-
11
7
-
11
9
-
11
14
-
11
16
-
11
21
-
11
23
-
11
28
-
11
30
-
11
5
-
12
7
-
12
12
-
12
14
-
12
19
-
12
21
-
12
26
-
12
28
-
12
2
-
1
4
-
1
9
-
1
11
-
1
16
-
1
18
-
1
23
-
1
25
-
1
30
-
1
1
-
2
6
-
2
8
-
2
Tổng
00           1                             1           1 1     1 5
01 1     1                         1       1                     4
02           1         2 1 1 1       1   1           1     1     10
03 1               1     1       1         1 1                   6
04 1               1           1                 1     1   1     6
05       1   1   1             1         1                       5
06                           1 1                   1   2       1 6
07 1       1                       1                             3
08     1         1                     1       1   1     1       6
09         1     1   1         1 1         1       1             7
10                                 1   1     1               1   4
11       2     1             1                   1 1 1 1 1 1 1   11
12 1                   1   1                 1     1           1 6
13         1 1                                                 1 3
14         1           1       1           1     2       1   2   9
15                     1     1 1       1                   1     5
16                     1       1 2       1     1         1       7
17           1                                   2               3
18     2     1                 1                                 4
19 1                   1 2                           1           5
20             1               1 1   1 1                         5
21           1                   1                     1 1       4
22 1       1       1   1                                         4
23 1                     1             1       1   1             5
24 1                           1                                 2
25     1                             1 1     1         2         6
26   1                   1                           1     1 1   5
27         1 1     1       1     1     1                         6
28   1     1                             1                     1 4
29   1     1   1       1                                         4
30           1   1                   1 1     1 2                 7
31     1     1               1                                   3
32 1   1       1             1   1                           2   7
33   1     1     1   1       1     1     1   1                 1 9
34             1 1               1                               3
35   1                               1   1         1             4
36               2   1     1         1             1 1           7
37     1 1                         1                             3
38           1       1 1                               1         4
39                                       1     1 1               3
40             1     1           1           1 2   1     1   1 1 10
41               1       1           1   1               1     1 6
42 2           1   1     1       1         1 1               1   9
43       1           2   1     1                     1         1 7
44 1     1                 1     1             1                 5
45     1   1               1   1     1                           5
46   1               1   1                     2                 5
47   1       1           1     2       1       1               1 8
48     2         1         1     1               1               6
49   1         1     1                                         1 4
50     1         1 1                   1     1               1   6
51               1         1                 1   1             1 5
52 1       1     1       1     1   2 1                     1     9
53                                   1 1       1       1         4
54       1                         1       1   1                 4
55     1 1                 1 1               1               1   6
56                                           1       1           2
57       1         1           1         1                       4
58                     1         1       1       2 2       1 1   9
59   1   2       1     2     1       1       2           1       11
60             1   1 1                     1                 1   5
61     1   2       1         1                                 1 6
62   1                             1     1   1   1           1   6
63       1   1                           1 2       1             6
64       1     1 2         1               1             2 1   1 10
65                 1   1 1   1           1       1   2         2 10
66   1             1                                             2
67   1       1     1               1               1       1     6
68     1                                                         1
69   1   1   1     1       1                 1     3   1 1       11
70                                         1                     1
71               1     1                   1         1     1     5
72 1             1       1                 1   1   1             6
73             1       2     1       1     1             1       7
74     1   1   1                     1                   1       5
75     1                     1                       1           3
76 1       1   1   1       1       1                             6
77                 1       1 1 1                             1   5
78 1 1       1 1   1               1                     1 2 1   10
79                   1   1   1       1 1   1     1   1           8
80                         1                   1 1               3
81             1     1             1   1               1         5
82   1         1                   1 1                 1         5
83           1 1                 1                               3
84                         1                                     1
85                   1                 1 1           1   1       5
86                   1   1           1       1               1   5
87   2     1         1     1                               1     6
88     2 1                                 1                     4
89                       1       2               1   1   1       6
90         1                         1         1   1   1         5
91   1   1           1     1       1 1 1     1             1     9
92                                         1           1   1     3
93 1                             1                   1           3
94         1                 1     1           1     1     1     6
95                 1 1   1             1 2             1     1 1 9
96       1   1     1               2     1       2             1 9
97                                                   1 1 1 1     4
98                   1 1               2             1     1     6
99             1           1 2 1         1             1         7
loading
Đang tải dữ liệu...