XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
3
-
10
8
-
10
10
-
10
15
-
10
17
-
10
22
-
10
24
-
10
29
-
10
31
-
10
5
-
11
7
-
11
12
-
11
14
-
11
19
-
11
21
-
11
26
-
11
28
-
11
3
-
12
5
-
12
10
-
12
12
-
12
17
-
12
19
-
12
24
-
12
26
-
12
31
-
12
2
-
1
7
-
1
9
-
1
14
-
1
16
-
1
Tổng
00 1           1       1 1             1       1                 6
01           1     1       2                         1       1   6
02                 1         1 1   1     1       1 1         1   8
03       1     1                   1     1       1     1         6
04                     1             1     1               1     4
05     1             1 2       1     1             1             7
06                                                   1   1       2
07               1 1                           1         1       4
08           1       1                 2     1               1 1 7
09                       1                   1           1       3
10                                                       1   1 1 3
11 1                                 1       1   1     1     1 3 9
12     1 1         2     1             2   2 1             1     11
13                         2                     1         1     4
14                                 1     1     1           1   1 5
15 1   1 1                         1     1                       5
16                   1         1                                 2
17             1     1       2         1                         5
18                                       1             1         2
19 2 1                                 1           1             5
20         1                 1 1 1               1 2             7
21 1     1   1         1     1                     2             7
22 1               1 1 1 1 1 1       1   1 1 1                   11
23   1         1       1       1 2                         2     8
24         1                   1   1     1           1           5
25               1             2       1                         4
26       1     1           1       1         1   1               6
27 1           1             1           1       1         1     6
28         1     1         1   1                     1         1 6
29             1             1 1                                 3
30                                       1       1     1   1     4
31       1   1               1         1   1       1       1     7
32 1   1     1   1           1     1         1 1                 8
33               1 2   1                 1 1   1   1 1 1         10
34   1                                       1                   2
35   1     1   1                                         1       4
36   1       1                 1               1         1       5
37     2   1               1               1           1     1   7
38       1                                 1   1                 3
39               1               2       1   1     1   1 1   1 1 10
40   1               1           1         1 1         1   1     7
41                                           1 1 1               3
42           1                     1                             2
43   1     1 2                   1                 1 1           7
44                           2     1                             3
45       2                           1     1                 1   5
46 1             1               1         2     1             1 7
47 1 2           1                             1                 5
48 1           1         1             1                         4
49           1     1                     1           1   1       5
50 1                       1   1     2                         2 7
51   1               1 1                   1                     4
52     1       1       1   1       1                           1 6
53   1                     1             1           1           4
54     1           1       1 1         2         1 1           1 9
55   1     1         1                               1 1   1     6
56       1                       1                     2         4
57 1     1           1   1 1                         1           6
58           1   1             1       1   2                 1   7
59   1       1 2         1                   1                   6
60   1 1     1         1       1                         1       6
61         1       1     1       1 2               1       1 1   9
62 1                           2                         1       4
63 1   1                     1                       1           4
64                         1     1         1                     3
65         1                             1   1 1           1     5
66                   1 1           1         1 1                 5
67       1     1     1   1                                 1     5
68     1   1 1   1       2           2                       1   9
69       1     1 1     1 1 1     1           1     2     1     1 12
70         1       1                             1               3
71           1     1                             1     1     1   5
72             1   2             2     1     1             1   1 9
73   1         1                                         1       3
74   1 1       1             1       4                 1         9
75         1                           2           1 1           5
76         1                           1 1                 1     4
77                   1                               2 1 1 1     6
78   1             1 1             1           2   1 1           8
79       1     1       1 1   1   1                           1   7
80                 2   1                                       1 4
81     2                                   1 1             1     5
82           1   1     1       1                     1           5
83     1   1                       1           1       2         6
84     1 1                 1         1                           4
85   1           3       1       1       1       1           1   9
86     1                 1 1 1     1                   1 1       7
87 1                           1                 1       1       4
88                         1         1 1                         3
89           1                       1                   1       3
90                       1               1     1               1 4
91               1   1                                       1   3
92       1       1               1   1         3               1 8
93     1   2                       1                 1   1       6
94                   2 1     1               1   1   1       1   8
95                                                       1       1
96 1     1 1             1           1   1 1                 1   8
97           1                   1 1             2               5
98       1           2                             1             4
99         1     1     1 1                             1     1   6
loading
Đang tải dữ liệu...