THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

  Ngày
\
Cặp số
18
-
1
23
-
1
25
-
1
30
-
1
1
-
2
6
-
2
8
-
2
13
-
2
15
-
2
20
-
2
22
-
2
27
-
2
29
-
2
5
-
3
7
-
3
12
-
3
14
-
3
19
-
3
21
-
3
26
-
3
28
-
3
2
-
4
4
-
4
9
-
4
11
-
4
16
-
4
18
-
4
23
-
4
25
-
4
30
-
4
2
-
5
Tổng
00     1 1     1           1     1   2                         1 8
01               1         1                   1       1         4
02   1     1                     2 1 1               1 1 1   1   10
03                                                 2       1   1 4
04     1   1           1     2                                   5
05                                                           2   2
06 1   2       1                   1 2     1   1               1 10
07                 1   1       1     1       1                   5
08 1     1               1                 1         1           5
09 1                                 1                   1 1     4
10           1           1         1                             3
11 1 1 1 1 1 1       1         1   1   1                 1       11
12 1           1 1       1                         1 1         1 7
13             1 1 1 1           1 1     1         1   1 2       11
14       1   2                                               2   5
15         1                   1           2 2 1               1 8
16       1       1                               1     2         5
17                     1             1   2       1           1   6
18               1                   1       1     1 1           5
19   1           1                     1                 1     1 5
20                           1               1     1             3
21     1 1                     1 1       1 1             1       7
22                   1 1 1     1           1   1                 6
23 1                         1   1                               3
24                 1 1         1     1                     1     5
25     2                           1           2       1         6
26   1     1 1         1                       1     1     1     7
27                   2               1         1       1         5
28             1         1                     1                 3
29                 1 1                         1   1       1     5
30                 1               1                             2
31                         1     1                               2
32           2           1                                       3
33             1           1 1         1         1   2           7
34                     2   1                 1       1 1         6
35 1                       1                                     2
36 1 1                 1               1 2                       6
37                                                     1   1     2
38     1             1                         1   2   1         6
39                 1         1             1         1         1 5
40 1     1   1 1   1       1 1     1                             8
41       1     1     1 1                   1       1       1 1   8
42           1             1         1     2     1               6
43   1         1                 1 1 1   1                       6
44                                                         1     1
45                             1                 1               2
46                 1                       1                     2
47             1     2       1 1                                 5
48                       1                 1               1     3
49             1   1             1             1     1   1   1   7
50           1             1     1                     2         5
51             1                 1                   1     2   2 7
52         1                               1       1         1 1 5
53     1                           1         1       1           4
54                                 1   1 1           1   1   1   6
55           1               1               1   1               4
56   1             1   1             1 1 1       2               8
57               1                                   1       1   3
58 2       1 1                 1       1     1         1         8
59       1               1       1                     1     1   5
60           1       1 1       1         1                       5
61             1                         1                       2
62           1   1                                 1           1 4
63 1             2                 1         1       1 1   2   1 10
64       2 1   1             2           1 1                   1 9
65   2         2   1   1                     1                   7
66                   1                           1   1           3
67 1       1           1   3       1     1 1   1   1 1 1         13
68                             1         1   1             1   1 5
69 3   1 1       1   1                 1         1           1   10
70                 1         1                             1 1 1 5
71   1     1                   1             1     1             5
72 1             1     1                         1             1 5
73       1         1 1   1   2 1                                 7
74       1             1 1           1       1             1     6
75   1           1 1           2   1         1           1       8
76                                       1       1               2
77           1                       1           1               3
78       1 2 1     1     1                               1       7
79   1           1 1                   1                         4
80                   1 1       1       1                         4
81     1                 1       1     1                   1     5
82     1         2                               1               4
83                           1   2 1                     1       5
84                     1         1             1         1       4
85   1   1                         1   1       1                 5
86           1                     1       1 1   1 1             6
87         1               1   1                                 3
88                               1   1 1                         3
89   1   1                         1     1                   2 1 7
90 1   1             1                                   1       4
91         1               2     1     2                 1   1 1 9
92     1   1                               2   1 1               6
93   1           1     1 1 1 1                   1       1       8
94   1     1         1               1 1       1         1       7
95     1     1 1           1 1               1   1 1   1         9
96             1   1         1                           1 1     5
97   1 1 1 1             2 1   1         1   1     1 1           12
98   1     1       1     3             2 1                       9
99     1         1                             1   1   1     1   6
loading
Đang tải dữ liệu...