THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

  Ngày
\
Cặp số
16
-
4
18
-
4
23
-
4
25
-
4
30
-
4
2
-
5
7
-
5
9
-
5
14
-
5
16
-
5
21
-
5
23
-
5
28
-
5
30
-
5
4
-
6
6
-
6
11
-
6
13
-
6
18
-
6
20
-
6
25
-
6
27
-
6
2
-
7
4
-
7
9
-
7
11
-
7
16
-
7
18
-
7
23
-
7
25
-
7
30
-
7
Tổng
00           1           1               1                 1 1   5
01   1               1                     1   1   1         1   6
02 1 1 1   1         1           2     1                   1     9
03       1   1 1           1     1     1       1     1           8
04                                   1         3 1 1             6
05         2   1   2               1     1   1                   8
06           1   1 1                 1 1 1       1 1     1 1     10
07                 1   1           1     1     1 1               6
08 1             1                   1         1                 4
09     1 1       1   1       1         1 1             1       1 9
10                         1                   1       1   1 1   5
11     1               1 1       1   1 1   1               1     8
12 1         1           1 1           1   1       1             7
13   1 2                 1                           2   2       8
14         2                             1 1   1           1     6
15           1                     1         1                   3
16   2                                 1   1                 3 1 8
17         1         1                             1       1   1 5
18 1                       1   1       1     1                   5
19     1     1   1             1           1     1   1           7
20               1                                         1   1 3
21     1                         1       1                       3
22                 2 1 1     1                                   5
23                       1   1     1         1 1 1 1         1   8
24       1                         1                             2
25   1         1             2             1   1     1     1   1 9
26 1     1                 1 1                         1     1   6
27   1                 1       1 1 1 1   1         1             8
28               1   1 1                   2         1           6
29       1       1 1                                   1         4
30                   2   1   1         1               1         6
31                             1             2                   3
32                           1     1                   2   1     5
33 2                 1                     1     1               5
34 1 1         1       1 1                   2                   7
35                 1 1     1   1       1     1                   6
36             1         1                                   1   3
37   1   1                           1                           3
38   1         1 1 1   1                             1   2       8
39 1         1 1                                       1         4
40                               1               1               2
41       1 1           1       1   2 1   1                       8
42             1 1       1   1 1 1 1                             7
43                 1                               1           1 3
44       1     1 1         2                           1 1       7
45                                   1 1                   1     3
46                                                       1       1
47                   1                           1         1     3
48       1                     1 1                     1     1   5
49 1   1   1               1     1 1 1 1                         8
50   2                   1                     1 1     2   1     8
51 1     2   2     1             1                             1 8
52         1 1           1         1       1 1                   6
53 1                           1                   1             3
54 1   1   1         1         1     1           1   1       1   9
55                 1       1 1   2     1                       3 9
56                   1                 1     2 1   1 1           7
57 1       1       2   1       2   1     1     1         1       11
58   1         1 1           1     1               1         1   7
59   1     1                 1                 1                 4
60             1   1         1               1                 1 5
61               1                                   1           2
62           1         1 1       1             1           1     6
63 1 1   2   1     1   1       1 1   1       1   1 1 1     1     15
64           1 1                                         1 1     4
65               1             1             1                   3
66 1             2                                 1             4
67 1 1           1     1           1             1 1 1       1 1 10
68       1   1   1         1 1       1               1 1         8
69         1         1   1           1   1 1       1 1   1 1   1 11
70       1 1 1         1   1         1                     1     7
71                         1 1           1 1           1         5
72           1               1     1                             3
73                   1                           1             1 3
74       1               1   1   1             1                 5
75     1       1                       1 1             2     1   7
76                         1                                     1
77             1       1                 1                       3
78     1               1                                       1 3
79             2                                         1   1   4
80                     1                     1               1   3
81       1                           1   1 1             3     1 8
82               1       1                   1                   3
83     1                   1 1     1                             4
84     1             1               1                           3
85                       1                           1   1       3
86             1         1       1       1   1         1         6
87                                   1           1       1       3
88                                     1                         1
89         2 1                                   1               4
90     1                       2     1                           4
91     1   1 1     1                     1 1     1 1             8
92                                                     1     1   2
93     1                                         2               3
94     1                   3   1       1   1       1             8
95   1                                     1         1   1   1   5
96     1 1           1 1       1   1   1                         7
97 1           1     1 1                                         4
98                       1       1       1     1     1         1 6
99   1     1       1                       1       1 1   1     1 8
loading
Đang tải dữ liệu...