XSKT Bạch thủ AG Cầu XSAG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
Tổng
00           1                   1       1     2     1           6
01       1   1                           1             1         4
02                     1                         1               2
03       1 2                 1 1   2 1               1           9
04       1                                               1       2
05                 1       1 1           1           1           5
06           1       1         1       1           1     1 1     7
07     1           1                               1     1 1     5
08   1               2 1   1     1         1   1   1             9
09   1                                 1 1 1                 1 1 6
10                         1       1           1 1   1   1       6
11   1                                   1                       2
12   1       1               1 1     1 1       1                 7
13         1 1   1               1       1         1             6
14   1 1     1 1             1                   1               6
15         1     1         2 1               2         2     1 1 11
16                     1   1               1 2   1         1     7
17   1                 1         1       1                       4
18           1               1                     1         1   4
19 1 1                   1         1     1           1           6
20       2     1 1               1 1                           1 7
21             1       1 1                           1           4
22     1             1   2                                       4
23   1       1           1               1     1           1     6
24               1                 1         1             1     4
25     1                                                       1 2
26               1                     1     1       1         1 5
27         1 1           1 1       1           1       1         7
28           1   1           1       1     1   1   1         1   8
29   2               1       1   2 1         1                   8
30         1           1           1                             3
31       1 1     1 1       1   2                             1   8
32     1                 1                 1           1         4
33 1                                                     1       2
34   1             1             1                       1       4
35               1     1 1                       1   1 1         6
36 1           2                       1         1       1       6
37 1       1               1           1                       2 6
38   1                     1         1                           3
39 1           1                                     1         1 4
40   1 2   1     1                     1         1               7
41   1   1 1                                       2             5
42 1                               1                       1 1   4
43                               1           1               1   3
44                       1       1                               2
45                                                           1   1
46                               1       1               2   1   5
47                       1                     1 1       1       4
48       1 1       1 1       1                                   5
49               1   1         1                                 3
50                 1   1 1         1 1         1   1   1     1 1 10
51                                         1 1               1   3
52       1       1         1     1               1         1   1 7
53 2     1   1             1 1       1   1     1       1         10
54 1     1   1                                     1             4
55                 1         1                                   2
56             1   1 1   1     1   1   1   1                     8
57           1 1       1             1                           4
58         1       1                         2             2   1 7
59     1 1           1                       1 1   1             6
60     2 1   2 1             1 1                               1 9
61         1                       1       1           1         4
62                       1                                       1
63     1               2               1                 1 1     6
64                   2           1       1             1 1       6
65 1     1               1           1   1                       5
66             1   1                   1           1 1           5
67                                                     1         1
68     2           1                             1   1     1   1 7
69 1         1 1       1 1       1 1 1     3                     11
70                     1   1         1           1   1     1     6
71 1                     1 1                           1         4
72         1                   1 1                     1         4
73 1 1     1 1     1   1                       1       1     1   9
74       1     1 1 1 1         1       1   1 1     1             10
75                 1       1                   1           1 2   6
76               1       1 1 1       1     2                     7
77               1             1       1         1               4
78             1 1                       1         1             4
79             1       1       1                 2           1   6
80   1 1           1     1         1       1 1       1 2         10
81 1                                   1 1         1             4
82         2       1                 1         1               1 6
83                     1               1                 1       3
84     1             1 1       1 1                               5
85                         1         2   1   1               1 1 7
86                     1           1 1       1               1   5
87       1       2           1                       2 1         7
88 2     2     2   1               1                     1       9
89                           1               1   1 1           1 5
90                   1         1 1         1 1                   5
91   1                                         1         2 2 1 1 8
92         1       1         1 1       1           1   1   1     8
93     1     1             1 1 2     2     1     2         1     12
94                                   1   2                 1     4
95                   2                 1             1           4
96 2   1                                       1     2   1     1 8
97     1       1               1       1           1             5
98   1         1                 1 1   1   1     1               7
99               1   2       1                 1         1       6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...