XSKT Bạch thủ AG Cầu XSAG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
Tổng
00             1       1     2     1                 1           6
01                     1             1                         1 3
02   1                         1                     1 1         4
03         1 1   2 1               1                             6
04                                     1               1     1   3
05       1 1           1           1                             4
06 1         1       1           1     1 1                   1   7
07                               1     1 1               1       4
08 2 1   1     1         1   1   1                 1   1         10
09                   1 1 1                 1 1 2         1       8
10       1       1           1 1   1   1                         6
11                     1                                   1     2
12         1 1     1 1       1                   1               6
13             1       1         1                               3
14         1                   1                         1       3
15       2 1               2         2     1 1                   9
16   1   1               1 2   1         1                       7
17   1         1       1                                         3
18         1                     1         1                     3
19     1         1     1           1                             4
20             1 1                           1       2     1     6
21   1 1                           1                         1   4
22 1   2                                                   1   2 6
23     1               1     1           1         1             5
24               1         1             1                 1     4
25                                           1                 3 4
26                   1     1       1         1             1     5
27     1 1       1           1       1                           5
28         1       1     1   1   1         1                     6
29 1       1   2 1         1                                     6
30   1           1                                               2
31       1   2                             1         1           5
32     1                 1           1             1             4
33                                     1               1 1       3
34             1                       1       1 1     2     1   7
35   1 1                       1   1 1               1           6
36                   1         1       1                         3
37       1           1                       2               2   6
38       1         1                             1             1 4
39                                 1         1           1       3
40                   1         1                   1   1 1 1     6
41                               2             1   1         1   5
42               1                       1 1         1           4
43             1           1               1                     3
44     1       1                                     1           3
45                                         1                     1
46             1       1               2   1   1                 6
47     1                     1 1       1                         4
48 1       1                                             1 1     4
49 1         1                                         1     1 1 5
50   1 1         1 1         1   1   1     1 1   1               10
51                       1 1               1       1     1   1   6
52       1     1               1         1   1     1           1 7
53       1 1       1   1     1       1           1       1 1     9
54                               1                     1 1   1   4
55         1                                   1   1 1   1 1     6
56 1   1     1   1   1   1                     1         1 2     10
57   1             1                               1             3
58                         2             2   1             1     6
59 1                       1 1   1                               4
60         1 1                               1         1     1   5
61               1       1           1                           3
62     1                                       2 1 1             5
63   2               1                 1 1           1         1 7
64 2           1       1             1 1                         6
65     1           1   1                               1 1       5
66                   1           1 1               1             4
67                                   1         1         1       3
68                             1   1     1   1   1           1 1 7
69   1 1       1 1 1     3                           1 1 1     1 12
70   1   1         1           1   1     1             1         7
71     1 1                           1                 1 1       5
72           1 1                     1           1     1   1     6
73   1                       1       1     1     1         1     6
74 1         1       1   1 1     1                   1           7
75       1                   1           1 2       1             6
76     1 1 1       1     2                                       6
77           1       1         1                       1         4
78                     1         1             1 1           2   6
79   1       1                 2           1     1 1             7
80     1         1       1 1       1 2         2   1             10
81                   1 1         1                               3
82                 1         1               1                 1 4
83   1               1                 1       1   1       1     6
84 1 1       1 1                                   1 2           7
85       1         2   1   1               1 1               1   8
86   1           1 1       1               1   1     1       1 2 10
87         1                       2 1           2     1         7
88               1                     1             1           3
89         1               1   1 1           1         1         6
90 1         1 1         1 1                         1   1       7
91                           1         2 2 1 1 1 1         1   1 11
92         1 1       1           1   1   1     1         1       8
93       1 1 2     2     1     2         1     1   1 1           13
94                 1   2                 1       2         1   1 8
95 2                 1             1             1               5
96                           1     2   1     1   1               6
97           1       1           1                 1         2 1 7
98             1 1   1   1     1                           1     6
99 2       1                 1         1                         5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...