XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
Tổng
00     1                     1   1   1                           4
01 1 1               1 1           1   1                         6
02       1       1                                   1           3
03       1       1                               1 2     1   1   7
04   1         1 1   1     1     1 1         1         1         9
05                         1   1 1 1           1   1     1       7
06   1                                                           1
07             1   1           1       1 1 1               1     7
08             1               2 1     1                         5
09             1 1 1                 1           1               5
10           1       1       1     1             1   1     1     7
11                   1                                   1       2
12   1           1           1   2     1                         6
13   1   1             2       1     1   1           1       1   9
14           1 1                                 1               3
15         1       1             1       1 1 1 1 1 2 1           11
16           1                       1           1     1         4
17                             1                                 1
18         1             1 1     1       1                 1 1   7
19       1       1                   1               1     1     5
20     1                               1           1           1 4
21         1         1       1 1                               1 5
22       1                                                       1
23     1                           1           1               1 4
24     1                                                         1
25                                         1             1   1 1 4
26 1     2                 1             1   1       1           7
27       1                   1     2                     2 1     7
28 1 1             1                   1             1 1         6
29 1                       1                 1     1             4
30                       1     1               2       1         5
31 1                                     1   1 1           1   1 6
32 1   1               1 1   1   1             1     1           8
33             1       1   1                                     3
34         1 1         1 1 1 1       1   1         1 1     1     11
35   1             1             1                   1       1   5
36   1   1               1                       1           1   5
37 1               1           1               1         1       5
38 1                         1 1   1               1             5
39                 1   1   1         1       2 1     1 1 1 2   1 13
40       1 1     1   1         1         1 1     1   1       1   10
41   1                                 1                         2
42 1       1   1       1   1                                     5
43           1 1                     1                 1 1       5
44             1     1 1     1   1 1         2 1         1 1   1 12
45     1 1       1 1                           1                 5
46 2 1     1               1   1         1 1     1     1         10
47                                   1           1 1             3
48                         1           1 2                       4
49   1                 1     1     1 1     4     1   1           11
50   1       1       1                 1       2 1               7
51           1 2                   1     1   1   1               7
52             1         1                                       2
53           1     1       1 1     2 1                 1 1       9
54       1 1                       1 1 1 1   1   1               8
55                   1         1           1   1                 4
56       1           1               1   1                   1   5
57     2       1 1       3                 1 1                   9
58   1     2                       1                             4
59           1     1       1 2                       1     1     7
60 1   1 1                 1   1                     1 1   1 2   10
61         1       1         1             1 1           1 1     7
62       1   1   1       3                                       6
63     1 1                     1       1     1     1           1 7
64 1                     1   1                 1 1               5
65     1                             1     1 1     1             5
66 1                                       1       1   1       1 5
67         1             1                   1                   3
68         1         1 1         1                     1         5
69             1 1     1                           1   1         5
70             1 1 1           1   1   1         1   1     1     9
71 1 1             1                                             3
72           1         1 1                             1   1     5
73     1                   1   1           2             1 1     7
74     1     1   1         1                                     4
75 1 1               2           1                     1 1       7
76                                                     1     1   2
77   1       1 1     1           1     1                 1     1 8
78     2       1 1       1                   1     1   1         8
79     1                                                     1 1 3
80   1     2       1 1 1   1           1       1   1   1 1   2   14
81       1                                         1             2
82                           1     1 2         1     1           6
83                                       1                     1 2
84     1   1                     2         1         1         1 7
85     1         1 1                             1       1       5
86   1       1     1         1               1                   5
87         1             1             1 1                   1   5
88                   1           1       2                   1   5
89       1           1                 1               1       2 6
90               1 1       1           1                         4
91         1                                   1                 2
92           1           1                       1 1       1   1 6
93 1                           1   1                             3
94           1       1 2               1                         5
95           1 1 1           1                               1 1 6
96               1     1                                       1 3
97                                   2     1               1     4
98 1                             1                       1       3
99           1     1   1                                     1   4
loading
Đang tải dữ liệu...