XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
Tổng
00               1                 1                             2
01                               1           1   1           1   4
02                           1 1             1                   3
03   1   1           1   1     1 1 1   1           1         1 2 12
04 1                         1                               1   3
05   1               1               1       1     1             5
06             1   1         1     1     2       1               7
07     1             1         1 1                         1     5
08                   2 1 1 1       1   1 1     1 1   1   1       12
09                             1     1       1           1       4
10     1                 1 2       1       1         1           7
11   1                                   1     1         1       4
12           1       1                                   1       3
13       1       1         1   1         1   1   1             1 8
14                                         1 1   1       1 1     5
15                         1   1               1               1 4
16 1                                                 1           2
17                       1   1             1   1   1     1       6
18     1 1               1     1 1               1   1           7
19     1                     1                         1 1       4
20         1                         1       1               2   5
21         1         1             1 1 2                         6
22               1               1                 1       1     4
23         1   1                                         1       3
24                 1       1               1       2             5
25   1   1 1                     1                         1     5
26                                   1     1   1   1             4
27   2 1       1       1               1 1         1           1 9
28 1                   1   1 1   1 1 1 1 1     1                 10
29           1         1                   1         1   2       6
30 1                   1         1   1       1   1             1 7
31     1   1                                                 1 1 4
32                         2               1         1     1     5
33                           1       1 2               1         5
34     1     1           1         1         1       1   1       7
35       1   1               1           1       1 1             6
36       1               1         1           1       1         5
37   1                                                 1       1 3
38             2                             1           1       4
39 1 1 2   1 1     3                                 1 1         11
40       1         1             1                 1     1 2   1 8
41               1   1                           1       1   1 1 6
42                                                     1         1
43 1 1         1 1             1     2         1                 8
44   1 1   1   1         1 1         2     1                     9
45                     1             1                           2
46 1                                                             1
47               1   1         1         1       1               5
48                         1       1                         1 1 4
49                                     1                         1
50                                       1 1                     2
51             1               1 1                               3
52                   1         1           1                 1   4
53 1 1         1   1           1             1     1 3 2     1   13
54                 1 1                                 1     1   4
55               1                   1 3   1 1 1                 8
56       1                   1                                   2
57             1                   1   1 1   1 1   1             7
58               3     1   1     1       1                     1 8
59     1     1   1 1           1 1           1     1 1     1 1   11
60 1   1 2                             1       1           2 1   9
61   1 1     1         2         1                             1 7
62           1               1           1       1               4
63         1 1         1     1                   1   1     1     7
64             2   2     1     2                                 7
65           1     1       1       1                   1     1   6
66 1       1 1                                   1               4
67                 1         1           1           1           4
68 1                         1                 1           2     5
69 1             1     1           1           1       1         6
70     1     1 1 1     2       2     1   1     1 1   1           13
71                   2   1             1               1         5
72 1   1               1 1                 1                   1 6
73   1 1                 1   1                 1       1 1     1 8
74           1                               1               1   3
75 1 1             1   1     1   1 1                             7
76 1     1   1                               1     1             5
77   1     1   1         1                       1               5
78 1                 1             1                             3
79       1 1       1 1   1                 1                     6
80 1 1   2                           1                   1 1     7
81                           1 1                       1         3
82               1       1         1   1                       2 6
83         1           1   1               1   1                 5
84         1   1                 1                         1     4
85   1           2                     1 1 1                     6
86                         1             1           1           3
87       1         1                   1   1                 1   5
88       1       1                       1 1     1     2     2   9
89 1       2                                   1   1             5
90                                           1     2             3
91                     1             1     1             1       4
92     1   1 1               1   2               1 1 1         1 10
93           2   1 1                             1         1     6
94                       1         2 1                           4
95       1 1   1       1   1                                     5
96         1                 1                         2   1     5
97     1     1 1     2   1                           1     1     8
98   1               1     2     1           1           1       7
99       1     1   1     1                     1                 5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...