XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
Tổng
00     1               1                     1   1   1           5
01   1     1       1 1               1 1           1   1         8
02 1       1             1       1                               4
03 1 1                   1       1                               4
04     2             1         1 1   1     1     1 1         1   10
05                                         1   1 1 1           1 5
06         1 1   1   1                                           4
07 1 1   1       1             1   1           1       1 1 1     10
08                             1               2 1     1         5
09     2     1                 1 1 1                 1           7
10       1                   1       1       1     1             5
11 1       1     1                   1                           4
12 1                 1           1           1   2     1         7
13     2             1   1             2       1     1   1       9
14               1           1 1                                 3
15 1                       1       1             1       1 1 1 1 8
16   2                       1                       1           4
17                                             1                 1
18                         1             1 1     1       1       5
19                       1       1                   1           3
20                     1                               1         2
21 2       3               1         1       1 1                 9
22 1 1                   1                                       3
23     1   1           1                           1           1 5
24     1       1       1                                         3
25                                                         1     1
26   1       1     1     2                 1             1   1   8
27                       1                   1     2             4
28             1   1 1             1                   1         5
29     1     1     1                       1                 1   5
30     1                                 1     1               2 5
31               1 1                                     1   1 1 5
32                 1   1               1 1   1   1             1 7
33         1                   1       1   1                     4
34           1             1 1         1 1 1 1       1   1       9
35               1   1             1             1               4
36                   1   1               1                       3
37     1           1               1           1               1 5
38       1         1                         1 1   1             5
39         1     1                 1   1   1         1       2 1 9
40   1         1         1 1     1   1         1         1 1     9
41       1   1       1                                 1         4
42                 1       1   1       1   1                     5
43 1       2 1 1             1 1                     1           8
44             1               1     1 1     1   1 1         2 1 10
45                     1 1       1 1                           1 5
46           2 1 1 2 1     1               1   1         1 1     12
47                                                   1           1
48             1 1                         1           1 2       6
49                   1                 1     1     1 1     4     9
50 1 1               1       1       1                 1       2 8
51       1   2 1             1 2                   1     1   1   10
52 2                           1         1                       4
53             1             1     1       1 1     2 1           8
54           1           1 1                       1 1 1 1   1   8
55     1                             1         1           1   1 5
56               2       1           1               1   1       6
57 1                   2       1 1       3                 1 1   10
58     1             1     2                       1             5
59       2                   1     1       1 2                   7
60       1         1   1 1                 1   1                 6
61                         1       1         1             1 1   5
62       1               1   1   1       3                       7
63     1 1             1 1                     1       1     1   7
64         1       1                     1   1                 1 5
65   1         1       1                             1     1 1   6
66         1       1                                       1     3
67                         1             1                   1   3
68                         1         1 1         1               4
69                             1 1     1                         3
70                             1 1 1           1   1   1         6
71       1       1 1 1             1                             5
72     1       1             1         1 1                       5
73             1       1                   1   1           2     6
74           1   2     1     1   1         1                     7
75         1     1 1 1               2           1               7
76   1   2       1                                               4
77     1             1       1 1     1           1     1         7
78 1         1         2       1 1       1                   1   8
79             2       1                                         3
80                   1     2       1 1 1   1           1       1 9
81 1 1     1 1           1                                       5
82   2                                       1     1 2         1 7
83                                                       1       1
84 1 1                 1   1                     2         1     7
85       1             1         1 1                             4
86                   1       1     1         1               1   5
87   1     2               1             1             1 1       7
88             1                     1           1       2       5
89                       1           1                 1         3
90       1                       1 1       1           1         5
91             1           1                                   1 3
92                           1           1                       2
93   2   1   2     1                           1   1             8
94             1 1           1       1 2               1         7
95       1                   1 1 1           1                   5
96 1         1                   1     1                         4
97     1                                             2     1     4
98               1 1                             1               3
99       1     1             1     1   1                         5
loading
Đang tải dữ liệu...