XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
Tổng
00       1       1               1                     1   1   1 6
01             1     1       1 1               1 1           1   7
02           1       1             1       1                     4
03           1 1                   1       1                     4
04 2       1     2             1         1 1   1     1     1 1   12
05                                                   1   1 1 1   4
06                   1 1   1   1                                 4
07           1 1   1       1             1   1           1       7
08                                       1               2 1     4
09     1         2     1                 1 1 1                 1 8
10                 1                   1       1       1     1   5
11 1         1       1     1                   1                 5
12 1     1   1                 1           1           1   2     8
13               2             1   1             2       1     1 8
14   1   1                 1           1 1                       5
15           1                       1       1             1     4
16   1         2                       1                       1 5
17                                                       1       1
18       1 1                         1             1 1     1     6
19   1                             1       1                   1 4
20 1   1 1                       1                               4
21           2       3               1         1       1 1       9
22           1 1                   1                             3
23         2     1   1           1                           1   6
24               1       1       1                               3
25       1                                                       1
26   1 1       1       1     1     2                 1           8
27   1 1                           1                   1     2   6
28                       1   1 1             1                   4
29   1           1     1     1                       1           5
30     2         1                                 1     1       5
31                         1 1                                   2
32 1 1                       1   1               1 1   1   1     8
33                   1                   1       1   1           4
34 1                   1             1 1         1 1 1 1       1 9
35                         1   1             1             1     4
36                             1   1               1             3
37       1       1           1               1           1       5
38                 1         1                         1 1   1   5
39   1   1           1     1                 1   1   1         1 8
40     1 1     1         1         1 1     1   1         1       9
41                 1   1       1                                 3
42                           1       1   1       1   1           5
43       2   1       2 1 1             1 1                     1 10
44 2     1               1               1     1 1     1   1 1   10
45 1                             1 1       1 1                   5
46   1 1               2 1 1 2 1     1               1   1       12
47 1                                                           1 2
48                       1 1                         1           3
49                             1                 1     1     1 1 5
50           1 1               1       1       1                 5
51       1 1       1   2 1             1 2                   1   10
52     2     2                           1         1             6
53         2             1             1     1       1 1     2 1 10
54   1 1               1           1 1                       1 1 7
55     1         1                             1         1       4
56     1                   2       1           1               1 6
57       1   1                   2       1 1       3             9
58 2       1     1             1     2                       1   8
59                 2                   1     1       1 2         7
60   1             1         1   1 1                 1   1       7
61                                   1       1         1         3
62                 1               1   1   1       3             7
63 1             1 1             1 1                     1       6
64                   1       1                     1   1         4
65         1   1         1       1                             1 5
66                   1       1                                   2
67   1     1                         1             1             4
68                                   1         1 1         1     4
69   1   1                               1 1     1               5
70                                       1 1 1           1   1   5
71                 1       1 1 1             1                   5
72               1       1             1         1 1             5
73                       1       1                   1   1       4
74                     1   2     1     1   1         1           7
75                   1     1 1 1               2           1     7
76             1   2       1                                     4
77               1             1       1 1     1           1     6
78         2 1         1         2       1 1       1             9
79     1                 2       1                               4
80   1 1                       1     2       1 1 1   1           9
81           1 1     1 1           1                             5
82     1 1     2                                       1     1 2 8
83 1       1                                                     2
84 1     1   1 1                 1   1                     2     8
85   1     1       1             1         1 1                   6
86                             1       1     1         1         4
87   1         1     2               1             1             6
88                       1                     1           1     3
89   1                             1           1                 3
90                 1                       1 1       1           4
91                       1           1                           2
92                                     1           1             2
93         1   2   1   2     1                           1   1   9
94 1   1                 1 1           1       1 2               8
95   1     1       1                   1 1 1           1         7
96           1         1                   1     1               4
97     1 1       1                                             2 5
98         1               1 1                             1     4
99 1       1       1     1             1     1   1               7
loading
Đang tải dữ liệu...