THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ AN GIANG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ AN GIANG

  Ngày
\
Cặp số
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
Tổng
00           2   1   1             1       1               1     7
01                 1   1 1               1     1       1 1       7
02 1       1 1   1                     1       1             1   7
03     1       1   1                   1 1                   1   6
04   1 1 1                   2       1     2             1       9
05   1       2         1 1                                       5
06       1     1   1                           1 1   1   1       7
07 1 1           1       1             1 1   1       1           8
08     2           1                                             3
09       1 1                     1         2     1               6
10         1                                 1                   2
11                 1         1         1       1     1           5
12             1 1     1     1     1   1                 1       7
13       1 1           2                   2             1   1   8
14     1           1           1   1                 1           5
15 1                   1 1             1                       1 5
16                         1   1         2                       4
17 1 1                                                           2
18       1   1                     1 1                         1 5
19                             1                             1   2
20 2                         1   1 1                       1     6
21   2     1 1             1           2       3               1 11
22 1   1     1   1         2           1 1                   1   9
23           1     1     1           2     1   1           1     8
24                                         1       1       1     3
25       1                         1                             2
26       1   1   1             1 1       1       1     1     2   10
27                         1   1 1                           1   4
28     1 1               2                         1   1 1       7
29     1     1       1   1 1   1           1     1     1         9
30   1   1                       2         1                     5
31   1           1                                   1 1         4
32     1 1           1       1 1                       1   1     7
33   1 1           1                           1                 4
34         1     1       1 2 1                   1             1 8
35                 1                                 1   1       3
36             1                                         1   1   3
37       2 1 1                     1       1           1         7
38   1     1   1                             1         1         5
39               1     1       1   1           1     1           6
40                               1 1     1         1         1 1 6
41                                           1   1       1       3
42 1         1 1 1         1                           1       1 7
43             1 1   1             2   1       2 1 1             10
44           1               2     1               1             5
45         1                 1                             1 1   4
46                     1       1 1               2 1 1 2 1     1 11
47     2                     1                                   3
48     1         1   1                             1 1           5
49                       1                               1       2
50               1       1             1 1               1       5
51               1 1     1         1 1       1   2 1             9
52         1   1                 2     2                         6
53 1 2                     1         2             1             7
54       1   1           1     1 1               1           1 1 8
55               1   1 1         1         1                     5
56                               1                   2       1   4
57                   1   1         1   1                   2     6
58   1     1   2   1         2       1     1             1     2 12
59                 1 1                       2                   4
60     1                   1   1             1         1   1 1   7
61                 1   1                                       1 3
62         1               1                 1               1   4
63                           1             1 1             1 1   5
64 1                   1 1                     1       1         5
65 2                       1         1   1         1       1     7
66 1                                           1       1         3
67                   1         1     1                         1 4
68     1 1 1       1                                           1 5
69                     1       1   1                             3
70 1 1         1                                                 3
71       1   1   1                           1       1 1 1       7
72   1               1                     1       1             4
73                 1                               1       1     3
74                         1                     1   2     1     5
75         1           2                       1     1 1 1       7
76 1           1                         1   2       1           6
77                                         1             1       2
78             1       1             2 1         1         2     8
79   1 1                         1                 2       1     6
80         1                   1 1                       1     2 6
81                   1                 1 1     1 1           1   6
82     1             1           1 1     2                       6
83             1           1 1       1                           4
84                           1     1   1 1                 1   1 6
85         1               1   1     1       1             1     6
86   1   1                                               1       3
87                 1           1         1     2               1 6
88     1   1                                       1             3
89                 1           1                             1   3
90   1     1         1                       1                   4
91                       1                         1           1 3
92 1         2         1 1                                       5
93                   2               1   2   1   2     1         9
94             1         1   1   1                 1 1           6
95             1 1         1   1     1       1                   6
96 1           1     2 1   1           1         1               8
97 1               1             1 1       1                     5
98       1     1 1                   1               1 1         6
99       1           1 1     1       1       1     1             7
loading
Đang tải dữ liệu...