XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
Tổng
00 1                               1                 1           3
01   1                                             1           1 3
02                 1                           1 1             1 4
03             1 2     1   1           1   1     1 1 1   1       11
04         1         1                         1                 3
05           1   1     1               1               1       1 6
06                               1   1         1     1     2     6
07   1 1 1               1             1         1 1             7
08   1                                 2 1 1 1       1   1 1     9
09 1           1                                 1     1       1 5
10             1   1     1                 1 2       1       1   8
11                     1                                   1     2
12   1                         1       1                         3
13 1   1           1       1       1         1   1         1   1 9
14             1                                             1 1 3
15     1 1 1 1 1 2 1                         1   1               10
16 1           1     1                                           3
17                                         1   1             1   3
18     1                 1 1               1     1 1             6
19 1               1     1                     1                 4
20   1           1           1                         1       1 5
21                           1         1             1 1 2       6
22                                 1               1             2
23           1               1   1                               3
24                                   1       1               1   3
25       1             1   1 1                     1             5
26     1   1       1                                   1     1   5
27                     2 1       1       1               1 1     7
28   1             1 1                   1   1 1   1 1 1 1 1     11
29         1     1             1         1                   1   5
30           2       1                   1         1   1       1 7
31     1   1 1           1   1                                   5
32           1     1                         2               1   5
33                                             1       1 2       4
34 1   1         1 1     1     1           1         1         1 9
35                 1       1   1               1           1     5
36             1           1               1         1           4
37           1         1                                         2
38               1               2                             1 4
39 1       2 1     1 1 1 2   1 1     3                           14
40     1 1     1   1       1         1             1             7
41   1                             1   1                         3
42                                                               0
43 1                 1 1         1 1             1     2         8
44         2 1         1 1   1   1         1 1         2     1   12
45           1                           1             1         3
46     1 1     1     1                                           4
47 1           1 1                 1   1         1         1     7
48   1 2                                     1       1           5
49 1     4     1   1                                     1       8
50   1       2 1                                           1 1   6
51     1   1   1                 1               1 1             6
52                                     1         1           1   3
53 1                 1 1         1   1           1             1 7
54 1 1 1   1   1                     1 1                         7
55       1   1                     1                   1 3   1 1 9
56 1   1                   1                   1                 4
57       1 1                     1                   1   1 1   1 7
58                                 3     1   1     1       1     7
59                 1     1     1   1 1           1 1           1 8
60                 1 1   1 2                             1       6
61       1 1           1 1     1         2         1             8
62                             1               1           1     3
63   1     1     1           1 1         1     1                 7
64           1 1                 2   2     1     2               9
65 1     1 1     1             1     1       1       1           8
66       1       1   1       1 1                                 5
67         1                         1         1           1     4
68                   1                         1                 2
69               1   1             1     1           1           5
70   1         1   1     1     1 1 1     2       2     1   1     13
71                                     2   1             1       4
72                   1   1               1 1                 1   5
73       2             1 1                 1   1                 6
74                             1                               1 2
75                   1 1             1   1     1   1 1           7
76                   1     1   1                               1 4
77   1                 1     1   1         1                     5
78         1     1   1                 1             1           5
79                         1 1       1 1   1                 1   6
80   1       1   1   1 1   2                           1         8
81               1                             1 1               3
82 2         1     1               1       1         1   1       8
83     1                     1           1   1               1   5
84       1         1         1   1                 1             5
85             1       1           2                     1 1 1   7
86         1                                 1             1     3
87   1 1                   1         1                   1   1   6
88     2                   1       1                       1 1   6
89   1               1       2                                   4
90   1                                                         1 2
91           1                           1             1     1   4
92             1 1       1   1 1               1   2             8
93                             2   1 1                           4
94   1                                     1         2 1         5
95                         1 1   1       1   1                   5
96                           1                 1                 2
97 2     1               1     1 1     2   1                     9
98                     1               1     2     1           1 6
99                         1     1   1     1                     4
loading
Đang tải dữ liệu...