XSKT Bạch thủ AG Cầu XSAG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
Tổng
00       1                             1                   1     3
01     1           1   1           1   1                         5
02 1 1             1                             1               4
03   1 1 1   1           1         1 2                 1 1   2 1 13
04 1                               1                             2
05         1       1     1                   1       1 1         6
06 1     1     2       1               1       1         1       8
07   1 1                         1           1                   4
08       1   1 1     1 1   1   1               2 1   1     1     12
09   1     1       1           1                                 4
10       1       1         1                         1       1   5
11             1     1         1                                 3
12                             1       1               1 1     1 5
13   1         1   1   1             1 1   1               1     8
14               1 1   1       1 1     1 1             1         8
15   1               1               1     1         2 1         7
16                         1                     1   1           3
17 1             1   1   1     1                 1         1     7
18   1 1               1   1           1               1         6
19 1                         1 1                   1         1   5
20         1       1               2     1 1               1 1   8
21       1 1 2                           1       1 1             7
22     1                 1       1             1   2             6
23                             1       1           1             3
24               1       2                 1                 1   5
25     1                         1                               2
26         1     1   1   1                 1                     5
27           1 1         1           1 1           1 1       1   8
28 1   1 1 1 1 1     1                 1   1           1       1 11
29               1         1   2               1       1   2 1   9
30     1   1       1   1             1           1           1   7
31                                 1 1     1 1       1   2       7
32               1         1     1                 1             4
33 1       1 2               1                                   5
34       1         1       1   1             1             1     6
35 1           1       1 1                 1     1 1             7
36       1           1       1           2                       5
37                           1       1               1           3
38                 1           1                     1         1 4
39                         1 1           1                       3
40     1                 1     1 2   1     1                     7
41                     1       1   1 1                           4
42                           1                               1   2
43   1     2         1                                     1     5
44         2     1                                 1       1     5
45         1                                                     1
46                                                         1     1
47   1         1       1                           1             4
48       1                         1 1       1 1       1         6
49           1                             1   1         1       4
50             1 1                           1   1 1         1 1 7
51   1 1                                                         2
52   1           1                 1       1         1     1     6
53   1             1     1 3 2     1   1             1 1       1 13
54                           1     1   1                         3
55         1 3   1 1 1                       1         1         9
56 1                                     1   1 1   1     1   1   7
57       1   1 1   1 1   1             1 1       1             1 10
58     1       1                     1       1                   4
59   1 1           1     1 1     1 1           1                 8
60           1       1           2 1   2 1             1 1       10
61     1                             1                       1   3
62 1           1       1                           1             4
63 1                   1   1     1               2               6
64   2                                         2           1     5
65       1                   1     1               1           1 5
66                     1                 1   1                   3
67 1           1           1                                     3
68 1                 1           2           1                   5
69       1           1       1         1 1       1 1       1 1 1 10
70   2     1   1     1 1   1                     1   1         1 10
71           1               1                     1 1           4
72               1                   1                   1 1     4
73 1                 1       1 1     1 1     1   1               8
74                 1               1     1 1 1 1         1       7
75 1   1 1                                   1       1           5
76                 1     1                 1       1 1 1       1 7
77                     1                   1             1       3
78       1                               1 1                     3
79               1                       1       1       1       4
80         1                   1 1           1     1         1   6
81 1 1                       1                                   3
82       1   1                       2       1                 1 6
83               1   1                           1               3
84     1                         1             1 1       1 1     6
85           1 1 1                                   1         2 6
86             1           1                     1           1 1 5
87           1   1                 1       2           1         6
88             1 1     1     2     2     2   1               1   11
89                   1   1                             1         3
90                 1     2                     1         1 1     6
91         1     1             1                                 3
92 1   2               1 1 1         1       1         1 1       10
93                     1         1     1             1 1 2     2 9
94       2 1                                                   1 4
95                                             2                 2
96 1                         2   1                               4
97                         1     1       1               1       4
98     1           1           1         1                 1 1   6
99                   1                     1   2       1         5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...