XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
Tổng
00   1   1             1       1               1                 5
01     1   1 1               1     1       1 1               1 1 9
02   1                     1       1             1       1       5
03 1   1                   1 1                   1       1       6
04               2       1     2             1         1 1   1   9
05         1 1                                                   2
06 1   1                           1 1   1   1                   6
07   1       1             1 1   1       1             1   1     8
08     1                                               1         2
09                   1         2     1                 1 1 1     7
10                               1                   1       1   3
11     1         1         1       1     1                   1   6
12 1 1     1     1     1   1                 1           1       8
13         2                   2             1   1             2 8
14     1           1   1                 1           1 1         6
15         1 1             1                       1       1     5
16             1   1         2                       1           5
17                                                               0
18                     1 1                         1             3
19                 1                             1       1       3
20               1   1 1                       1                 4
21             1           2       3               1         1   8
22   1         2           1 1                   1               6
23     1     1           2     1   1           1                 7
24                             1       1       1                 3
25                     1                                         1
26   1             1 1       1       1     1     2               8
27             1   1 1                           1               4
28           2                         1   1 1             1     6
29       1   1 1   1           1     1     1                     7
30                   2         1                                 3
31   1                                   1 1                     3
32       1       1 1                       1   1               1 6
33     1                           1                   1       1 4
34   1       1 2 1                   1             1 1         1 9
35     1                                 1   1             1     4
36 1                                         1   1               3
37                     1       1           1               1     4
38 1                             1         1                     3
39   1     1       1   1           1     1                 1   1 8
40                   1 1     1         1         1 1     1   1   8
41                               1   1       1                   3
42 1 1         1                           1       1   1       1 7
43 1 1   1             2   1       2 1 1             1 1         12
44               2     1               1               1     1 1 7
45               1                             1 1       1 1     5
46         1       1 1               2 1 1 2 1     1             11
47               1                                               1
48   1   1                             1 1                       4
49           1                               1                 1 3
50   1       1             1 1               1       1       1   7
51   1 1     1         1 1       1   2 1             1 2         12
52 1                 2     2                           1         6
53             1         2             1             1     1     6
54           1     1 1               1           1 1             6
55   1   1 1         1         1                             1   6
56                   1                   2       1           1   5
57       1   1         1   1                   2       1 1       8
58 2   1         2       1     1             1     2             10
59     1 1                       2                   1     1     6
60             1   1             1         1   1 1               6
61     1   1                                       1       1     4
62             1                 1               1   1   1       5
63               1             1 1             1 1               5
64         1 1                     1       1                     4
65             1         1   1         1       1                 5
66                                 1       1                     2
67       1         1     1                         1             4
68     1                                           1         1 1 4
69         1       1   1                               1 1     1 6
70 1                                                   1 1 1     4
71   1                           1       1 1 1             1     6
72       1                     1       1             1         1 5
73     1                               1       1                 3
74             1                     1   2     1     1   1       7
75         2                       1     1 1 1               2   8
76 1                         1   2       1                       5
77                             1             1       1 1     1   5
78 1       1             2 1         1         2       1 1       10
79                   1                 2       1                 4
80                 1 1                       1     2       1 1 1 8
81       1                 1 1     1 1           1               6
82       1           1 1     2                                   5
83 1           1 1       1                                       4
84               1     1   1 1                 1   1             6
85             1   1     1       1             1         1 1     7
86                                           1       1     1     3
87     1           1         1     2               1             6
88                                     1                     1   2
89     1           1                             1           1   4
90       1                       1                       1 1     4
91           1                         1           1             3
92         1 1                                       1           3
93       2               1   2   1   2     1                     9
94 1         1   1   1                 1 1           1       1 2 10
95 1 1         1   1     1       1                   1 1 1       9
96 1     2 1   1           1         1                   1     1 9
97     1             1 1       1                                 4
98 1 1                   1               1 1                     5
99       1 1     1       1       1     1             1     1   1 9
loading
Đang tải dữ liệu...