XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
Tổng
00         1   1   1                               1             4
01 1 1           1   1                                           4
02                                 1                           1 2
03                             1 2     1   1           1   1     7
04 1     1     1 1         1         1                         1 7
05       1   1 1 1           1   1     1               1         8
06                                               1   1         1 3
07           1       1 1 1               1             1         6
08           2 1     1                                 2 1 1 1   9
09                 1           1                                 2
10 1       1     1             1   1     1                 1 2   9
11 1                                   1                         2
12         1   2     1                         1       1         6
13   2       1     1   1           1       1       1         1   9
14                             1                                 1
15             1       1 1 1 1 1 2 1                         1   10
16                 1           1     1                           3
17           1                                             1   1 3
18     1 1     1       1                 1 1               1     7
19                 1               1     1                     1 4
20                   1           1           1                   3
21 1       1 1                               1         1         5
22                                                 1             1
23               1           1               1   1               4
24                                                   1       1   2
25                       1             1   1 1                   4
26       1             1   1       1                             4
27         1     2                     2 1       1       1       8
28                   1             1 1                   1   1 1 6
29       1                 1     1             1         1       5
30     1     1               2       1                   1       6
31                     1   1 1           1   1                   5
32   1 1   1   1             1     1                         2   8
33   1   1                                                     1 3
34   1 1 1 1       1   1         1 1     1     1           1     11
35             1                   1       1   1               1 5
36     1                       1           1               1     4
37           1               1         1                         3
38         1 1   1               1               2               6
39   1   1         1       2 1     1 1 1 2   1 1     3           16
40 1         1         1 1     1   1       1         1           8
41                   1                             1   1         3
42   1   1                                                       2
43                 1                 1 1         1 1             5
44 1 1     1   1 1         2 1         1 1   1   1         1 1   14
45                           1                           1       2
46       1   1         1 1     1     1                           6
47                 1           1 1                 1   1         5
48       1           1 2                                     1   5
49   1     1     1 1     4     1   1                             10
50 1                 1       2 1                                 5
51               1     1   1   1                 1               5
52     1                                               1         2
53       1 1     2 1                 1 1         1   1           9
54               1 1 1 1   1   1                     1 1         8
55 1         1           1   1                     1             5
56 1               1   1                   1                   1 5
57     3                 1 1                     1               6
58               1                                 3     1   1   6
59       1 2                       1     1     1   1 1           8
60       1   1                     1 1   1 2                     7
61         1             1 1           1 1     1         2       8
62     3                                       1               1 5
63           1       1     1     1           1 1         1     1 8
64     1   1                 1 1                 2   2     1     9
65                 1     1 1     1             1     1       1   7
66                       1       1   1       1 1                 5
67     1                   1                         1         1 4
68 1 1         1                     1                         1 5
69   1                           1   1             1     1       5
70           1   1   1         1   1     1     1 1 1     2       11
71                                                     2   1     3
72   1 1                             1   1               1 1     6
73       1   1           2             1 1                 1   1 8
74       1                                     1                 2
75 2           1                     1 1             1   1     1 8
76                                   1     1   1                 3
77 1           1     1                 1     1   1         1     7
78     1                   1     1   1                 1         5
79                                         1 1       1 1   1     5
80 1 1   1           1       1   1   1 1   2                     10
81                               1                             1 2
82         1     1 2         1     1               1       1     8
83                     1                     1           1   1   4
84             2         1         1         1   1               6
85                             1       1           2             4
86         1               1                                 1   3
87     1             1 1                   1         1           5
88 1           1       2                   1       1             6
89 1                 1               1       2                   5
90       1           1                                           2
91                           1                           1       2
92     1                       1 1       1   1 1               1 7
93           1   1                             2   1 1           6
94 1 2               1                                     1     5
95         1                               1 1   1       1   1   6
96   1                                       1                 1 3
97                 2     1               1     1 1     2   1     9
98             1                       1               1     2   5
99   1                                     1     1   1     1     5
loading
Đang tải dữ liệu...