XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
Tổng
00     1           1                     1   1 1                 5
01   1             1                 1                           3
02                             1                                 1
03   1                       1   2                 1           1 6
04                           1 1         1   1         1     1   6
05               1                 1   1   1   1 1           1   7
06 1           1     1             1       1               1     6
07               1                   1                           2
08                         1 1                     1   1         4
09 1       1                                       1       1     4
10     1                           1                   1       1 4
11     1     1                                       1           3
12       1 1     1 1 1     1   1                                 7
13             1                     1                         1 3
14       1     1   1   1     1                                   5
15   1   1       1   1 1     1   1 1     1   1       1         1 12
16               1               1                               2
17 1           1       1     1                               1   5
18 1   1       1           1 1             1                     6
19 1                 1         1       1                 1 1     6
20 1 1               1   1                 1   1   1             7
21         1       1                       2         1           5
22   1 1               2       1   1                   1     1   8
23                                   1         1 1               3
24       1 1     1 1           1           1       1             7
25   1         1     1                   1       1 1   1     2   9
26                                                       1 2     3
27                     1                 1         1 2           5
28                                                             1 1
29             1           1                 1                   3
30 2                       1   1   1         1           1       7
31 1   1   1 1                                   1           1   6
32         1                         1 1 1         1             5
33         1   1     1     1                                     4
34       1                                             1         2
35       1                                       1 1             3
36                 1                               1   1 1 1   1 6
37       1                             1 1     1 2               6
38                                 1       1     1 1             4
39     1             1               1             1 1           5
40             1         1 1         1       1           1       6
41     2     1 1   1             1         1 1                   8
42                         1                               1   1 3
43 1                     1           1               1 1 1 1     7
44     2 1     1 1 1             1                     1   1 1   10
45             1                       1   1         1           4
46   1         1     1         1 1         1         1           7
47 1       1         1                                           3
48   1 1           1           1             2               1   7
49                 1                   1     1           1       4
50   2       1             1       1               1 1           7
51           1   2 1       1                                     5
52   1                         1               1       1   1     5
53     1                   1     2   1                         1 6
54           1         1     1             1   1     1       1   7
55                               1 1 1   1 1   1                 6
56                                 1         1                 1 3
57       1               1                                 1     3
58 1                     2           2         1                 6
59     1               1 1               1       1       1       6
60             1 1   1       1                 1             1 1 7
61 2             1     1           1                   1         6
62               1                     1 1               1       4
63 1                           1 1       1   1                   5
64     2                         1       1 1                     5
65               1 1 1                 1             1         1 6
66   1     1             1 1         1         1                 6
67       1 1     1 1           1                     1           6
68                     1           1                             2
69 1     1   2             1       1                     1       7
70         2         2             1             1 1         1 1 9
71             1 1                     1           1             4
72             1         1   1             1     1               5
73 1         1           1     1                                 4
74       1 1                 2 1           1                   1 7
75           1 1       1           1   1     1                   6
76   1                         1       2         1         1   1 7
77           1     1                                             2
78   1 1     1           1                   1   1     2 1 1     10
79                 1 1   2           1                         1 6
80           1       1   1                                       3
81 1 1                 1 1 1 2       1     1   1         1   1   12
82                       1                     1         1     1 4
83                                               1       1 1 1   4
84   1   1       1               1       1       1         1 1   8
85         1 2       1           1                   1       1   7
86       1   1                                       1 1 1       5
87   1 1     1               1         1               1         6
88   1                           1   1 1       1           1 1   7
89       1 1     1                       1     1   1 1 1         8
90       1     1     1                                 1 1       5
91                 1     1 1 2   1 1         1   1               9
92                     1         1     1 1             1       1 6
93                     1       1               2         1       5
94         1           1     1         1 1 1 1     1       1     9
95       1 1 1   1     1   1     1           1                   8
96         1                   1                   1 2           5
97                     2   2   1   2 1 1 1               1   1 1 13
98       1         1     1           1 1         2               7
99                                       1   1 1           1     4
loading
Đang tải dữ liệu...