XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
Tổng
00                               1                           1   2
01                                                   1         1 2
02 1 1       1                     1         1                   5
03 1 1           1                             1               1 5
04                             1     1   1 1         1           5
05 1         1 1 1               1         1 1                   7
06                             1             1                   2
07             1   1       1                     1               4
08 1 1       1             2   1         1             1     1 1 10
09                   1   1   1                 1                 4
10             1                 3   1     1             1 1     8
11   1                     2       1       1                     5
12               1 1   1     1         1       1                 6
13     1     2 1         1 1   2         1     1       1   1   1 13
14 1                       1           1           1       1     5
15     1               1 1 2           1 1       1   2 1   1     12
16                         1 1         1                         3
17                       1   1     1                   2         5
18                                                               0
19     1 2 1           2 1     1   1 1         1                 11
20       1                   1                     1     2       5
21           1   1           1           1   1                   5
22       1               1 1   1           1                     5
23     1             1 1   1         1                 1         6
24     1       1     1                                           3
25         1                         1 1         1               4
26                       1                       1 1             3
27         1                   2   1         1 2       1     1 1 10
28 1         1   1 1         1               1   2       1       9
29     1       1     1   2               1 1 1       1           9
30   1                         1           1 1       1           5
31     1       1         1   1                         1         5
32 1       1           1                 1               1 1     6
33       1     1             1     1                 1           5
34 1                       1       1 1                   1       5
35                         1                           1 1     1 4
36                     1       1     1           1               4
37     1   1                           1   1     1 1             6
38               1   1                         1   1   1 1 2     8
39   1             1 1           1   1           1       1       7
40                     1                       1     1           3
41           1       1               1                         1 4
42           1   1                     1           1       1     5
43         1         1                                           2
44         1 1                     1   1           1       1   1 7
45             1                 1             1   1             4
46       1     1         1               1       1 1           1 7
47       1       1     1               1     2     1             7
48     1     1     2                 1                           5
49         1       2                         1   1   1 1         7
50             2                                     1     1 1   5
51                             1               1                 2
52         2                   1           2                     5
53 1       1       1 2               1           1     1 1       9
54       1         2                               1 1           5
55                               1   1                           2
56               1 2 1                 1   1 1     1         1   9
57   1   1                       3                               5
58   1           2       1 1                     1       1       7
59 1   1 1     1                                   1 1         1 7
60   1   1     1   1                   1 1     1         1     1 9
61       1                                                 1     2
62 1                 2 1         1                     1   1   1 8
63 1 1         1 1                     1                       1 6
64             1               1 2         1               1   1 7
65                         1             1 1                 1   4
66               1             1   1 1   1                       5
67       1   1                           1 1           1       1 6
68       1   1         1           1                       1     5
69   1                 1         1 1 1             1 1   1 1     9
70                     2           1                   1         4
71                                                               0
72                     1     1     1                             3
73       1             1 3   1     1           1   1   1         10
74 1         1           1 1 1     1                             6
75     1                                 1   1               2   5
76           1                       1                       1 1 4
77   1                             1       1                 1   4
78 2                                 2   2     1     1           8
79         1     1           1             1 1   1       2       8
80     1         1   1 1             1     1 1   1         1     9
81                 1             1     1         2               5
82           1           1             1     1 1         1   2   8
83   1   1 1       1                       1 1 1   1       1 1   10
84   1             1             1     1 1             1         6
85   1               1       2                               1   5
86 1                         1         1                     1   4
87     1 1               1             1                   1     5
88     1   1 1       2                                           5
89   1       1                     1                 1   1       5
90 2 1 1 1                         1         1               1   8
91     1       1                                   2 1         1 6
92                             1 1                   1           3
93         1         1 1       1                                 4
94     1   2                 1                               1 1 6
95                                               1               1
96         1       1         1                                   3
97   1 1                                 1                       3
98             1 2         1   1               1     1   1       8
99               1                     1 1     1       1     1   6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...