XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
Tổng
00           1                           1     1   1   1         5
01                               1         1   1               1 4
02             1         1                       1 1     1     1 6
03                         1               1       1             3
04         1     1   1 1         1                 1         1   7
05           1         1 1                         1     1     2 7
06         1             1                     1                 3
07     1                     1                                   2
08     2   1         1             1     1 1 1   2 1 1 1   1 1   15
09   1   1                 1                                   1 4
10           3   1     1             1 1         1     1     1   10
11     2       1       1                     2               2   8
12 1     1         1       1                   1         1     1 7
13   1 1   2         1     1       1   1   1           1         10
14     1           1           1       1                     1   5
15 1 1 2           1 1       1   2 1   1         1               12
16     1 1         1                         1       1   1       6
17   1   1     1                   2           1       1         7
18                                                   1 1     1   3
19 2 1     1   1 1         1                 1     1       1 1   11
20       1                     1     2           1   1           6
21       1           1   1                             1         4
22   1 1   1           1                     1                   5
23 1   1         1                 1         1     2           1 8
24                                                         2     2
25               1 1         1                     1         1   5
26   1                       1 1                           1     4
27         2   1         1 2       1     1 1             1       10
28       1               1   2       1           1               6
29   2               1 1 1       1                         1     7
30         1           1 1       1             1                 5
31   1   1                         1             1   1   1   1   7
32 1                 1               1 1         1     1         6
33       1     1                 1           1 1     1 1 1       8
34     1       1 1                   1       1 1                 6
35     1                           1 1     1           1         5
36 1       1     1           1                                   4
37                 1   1     1 1                       1   1     6
38                         1   1   1 1 2                   1   1 8
39           1   1           1       1                           4
40 1                       1     1                       1 1     5
41               1                         1                     2
42                 1           1       1     1         2     1 1 8
43                                                               0
44             1   1           1       1   1 1             1     7
45           1             1   1             1         1         5
46   1               1       1 1           1   1     1         1 8
47 1               1     2     1                             1   6
48               1                                         1     2
49                       1   1   1 1             1       1       6
50                               1     1 1       1   1           5
51         1               1                                     2
52         1           2                                 1   1   5
53               1           1     1 1                           4
54                             1 1                         1     3
55           1   1                                             1 3
56                 1   1 1     1         1     1       1   1     8
57           3                                     1             4
58   1 1                     1       1                           4
59                             1 1         1   1                 4
60                 1 1     1         1     1                     5
61                                     1             1           2
62 1         1                     1   1   1 2     1           2 10
63                 1                       1     2   3     1     8
64         1 2         1               1   1                     6
65     1             1 1                 1   1       1           6
66         1   1 1   1                                           4
67                   1 1           1       1                     4
68 1           1                       1                     1   4
69 1         1 1 1             1 1   1 1                         8
70 2           1                   1                 1           5
71                                           1                   1
72 1     1     1                                   1     1       5
73 1 3   1     1           1   1   1               1     1       11
74   1 1 1     1                                                 4
75                   1   1               2                       4
76               1                       1 1             1       4
77             1       1                 1               1       4
78               2   2     1     1                       1       7
79       1             1 1   1       2                     1     7
80 1             1     1 1   1         1         1 1       1     9
81           1     1         2                     1 1           6
82   1             1     1 1         1   2   1       1       2   11
83                     1 1 1   1       1 1             1       1 8
84           1     1 1             1         1   1       1       7
85       2                               1                       3
86       1         1                     1       1               4
87   1             1                   1         1   2     1     7
88                                                               0
89             1                 1   1         2                 5
90             1         1               1                 1 1 1 6
91                             2 1         1           1         5
92         1 1                   1               1               4
93 1       1                                                     2
94       1                               1 1                     3
95                           1                 1             1   3
96       1                                     1               1 3
97                   1                         2                 3
98     1   1               1     1   1             1     1     2 9
99                 1 1     1       1     1     1   1   1 1       9

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...