XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
Tổng
00                           2                                   2
01           1     1                                             2
02                   1   1       1 1 1       1                   6
03 1 1     1   1                   1 1           1               7
04     1 1 2       1   1                                       1 7
05     1 1   1                   1 1         1 1 1               8
06     1   2         1                                         1 5
07       1                                     1   1       1     4
08                 1               1 1       1             2   1 7
09               1                                   1   1   1   4
10 1   2       1       1       1 2             1                 9
11       1   1                 1     1                     2     6
12               1       2                       1 1   1     1   7
13 1 1                       1         1     2 1         1 1   2 11
14             1           1       1                       1     4
15 1   1             1 1               1               1 1 2     9
16           1 1                 1                         1 1   5
17   1                 1     2                           1   1   6
18     1 2   1   1           1                                   6
19                 1   1   1 2         1 2 1           2 1     1 13
20         1 1       1 1   1   1         1                   1   8
21           1                               1   1           1   4
22                             1         1               1 1   1 5
23         1     2   1 1     1         1             1 1   1     10
24     2   1     1                     1       1     1           7
25               1   1         1           1                     4
26             1       1       1                         1       4
27     1       1         1                 1                   2 6
28 1                       1       1         1   1 1         1   7
29           1               1         1       1     1   2       7
30       1 1 1 1                     1                         1 6
31     1             1                 1       1         1   1   6
32   1                         1   1       1           1         5
33     1                                 1     1             1   4
34                     1           1                       1     3
35   1   1     1                 1                         1     5
36 1     2             1   1     1                     1       1 8
37                                     1   1                     2
38   2       1         1                         1   1           6
39         1               1         1             1 1           5
40             1         2                             1         4
41             1 1           1               1       1           5
42 1     1                                   1   1               4
43                   2                     1         1           4
44   1         1     1           1         1 1                   6
45   1                   2                     1                 4
46           1 1                         1     1         1       5
47                         1             1       1     1         4
48             1     1 1   1   1       1     1     2             9
49                         2               1       2             5
50                       1 1                   2                 4
51     1                       1                               1 3
52   1     2         1 1                   2                   1 8
53 1 1                       1     1       1       1 2           8
54       1   1   1             1         1         2             7
55           1               1   1                               3
56 1         1     2                             1 2 1           8
57                 2                 1   1                       4
58               1           1       1           2       1 1     7
59                             1   1   1 1     1                 5
60 1                                 1   1     1   1             5
61         1 1       1         1         1                       5
62     1                 1 1       1                 2 1         7
63   1           2     1           1 1         1 1               8
64                           1                 1               1 3
65 1   1                                                   1     3
66                       1   1                   1             1 4
67         1       2     1               1   1                   6
68   1   2         1                     1   1         1         7
69                   1       1       1                 1         4
70 1                   1       1                       2         5
71           2 1 1 1     1                                       6
72                       1                             1     1   3
73                                       1             1 3   1   6
74 1                               1         1           1 1 1   6
75                     1               1                         2
76 1 1                           1           1                   4
77   1     1         1     2   2     1                           8
78   1               1             2                             4
79 1                                       1     1           1   4
80             1                       1         1   1 1         5
81         1       1                               1             3
82 1                     1     2 1           1           1       7
83       1     2                     1   1 1       1             7
84                                   1             1             2
85                                   1               1       2   4
86     1 1                 1 1   1 1                         1   7
87         1     1 1                   1 1               1       6
88         1       2       2     1     1   1 1       2           11
89                       1           1       1                   3
90   1               1             2 1 1 1                       7
91   1                     1     1     1       1                 5
92 1             2               1                             1 5
93             1 1               1         1         1 1       1 7
94       1         1                   1   2                 1   6
95     1         1                                               2
96     1 1   1           2                 1       1         1   8
97 1               1   1             1 1                         5
98                   1           1             1 2         1   1 7
99                     1       1 1               1               4
loading
Đang tải dữ liệu...