XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
Tổng
00           1     1   1   1               1             1     1 7
01   1         1   1               1             1     1   1   1 8
02                   1 1     1     1 1     1                     6
03             1       1               2                     1   5
04   1                 1         1   1       1 1     1           7
05                     1     1     2             1 1 1           7
06                 1                       2     1   1           5
07                                     1 1     1       1         4
08     1     1 1 1   2 1 1 1   1 1     1 1       1   1           15
09                                 1         1       1     1     4
10       1 1         1     1     1   1         1             1   8
11               2               2   1   1         1   1     1   9
12                 1         1     1 1               1     1     6
13     1   1   1           1               1     1             1 7
14 1       1                     1         1   1   1             6
15   2 1   1         1                         1         1       7
16               1       1   1                                 1 4
17     2           1       1           1 1 1                     7
18                       1 1     1           1             1 1 1 7
19               1     1       1 1     1 1                   1   7
20 1     2           1   1           1             1     1     1 9
21                         1                                     1
22               1                   1                 1         3
23     1         1     2           1 1 1 1                       8
24                             2                       1         3
25                     1         1           1   1 1             5
26 1                           1       1 1   1             1   1 7
27     1     1 1             1                 1         1   2   8
28       1           1                   1                 1     4
29   1                         1           1                   1 4
30   1             1                     1       1     1 1       6
31     1             1   1   1   1                 1       1     7
32       1 1         1     1             1                       5
33   1           1 1     1 1 1             1     1 1 1           10
34       1       1 1                                       1     4
35     1 1     1           1           1           1             6
36                                   1   1           1           3
37 1                       1   1                     1   1   1   6
38 1   1 1 2                   1   1 1     1                     9
39       1                               1                       2
40   1                       1 1                                 3
41             1                             1 1           1   1 5
42 1       1     1         2     1 1         1 1                 9
43                                   1                   1       2
44 1       1   1 1             1                                 5
45 1             1         1                     1 1     1 1     7
46 1           1   1     1         1                 2           7
47 1                             1     1                         3
48                             1                 1             1 3
49   1 1             1       1                       1           5
50   1     1 1       1   1                               1   1   7
51                                                         1     1
52                           1   1           1   1           1   5
53     1 1                           1       1               1   5
54 1 1                         1                 1               4
55                                 1         1 1                 3
56 1         1     1       1   1           1                     6
57                     1             1       1     2         1 1 7
58       1                                           1     1     3
59 1 1         1   1                                   1     1   6
60       1     1                       1                   1   1 5
61         1             1             1                         3
62     1   1   1 2     1           2     1     1             1 1 12
63             1     2   3     1       1         1     1 2   1   13
64         1   1                               1       1       1 5
65           1   1       1                   1         1 1 1     7
66                                             1   1             2
67     1       1                     1                 1         4
68         1                     1       1               1       4
69 1 1   1 1                                 1     1             6
70     1                 1           1                           3
71               1                                       1 1   1 4
72                     1     1             2 1     1             6
73 1   1               1     1                               1   5
74                                           1                   1
75           2                                   1               3
76           1 1             1             2 1 1         2       9
77           1               1                         1 1       4
78   1                       1           1           1 1         5
79       2                     1       1                         4
80         1         1 1       1             1                   5
81                     1 1               1   1 1 1     2         8
82       1   2   1       1       2                 1     1 1   1 11
83 1       1 1             1       1                         2 1 8
84     1         1   1       1                       1           5
85           1                           1                       2
86           1       1                 1 1         1 1           6
87         1         1   2     1                 1               6
88                                   1 1             1     1     4
89   1   1         2                       1           1         6
90           1                 1 1 1 1         1                 6
91 2 1         1           1         1     1                     7
92   1               1                     1                   1 4
93                                                   1           1
94           1 1                               1 1     1         5
95                 1             1     1           2             5
96                 1               1             1         1     4
97                 2                   1       1                 4
98   1   1             1     1     2           1                 7
99     1     1     1   1   1 1                         1         7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...