XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
Tổng
00                 1           1                     1   1 1     5
01     1         1             1                 1               4
02                                         1                     1
03   1           1                       1   2                 1 6
04                                       1 1         1   1       4
05       1   1               1                 1   1   1   1 1   8
06   1         1           1     1             1       1         6
07           1               1                   1               3
08                                     1 1                     1 3
09             1       1                                       1 3
10                 1                           1                 2
11     1   1       1     1                                       4
12 1                 1 1     1 1 1     1   1                     8
13         1               1                     1               3
14 1     1           1     1   1   1     1                       7
15     1   1     1   1       1   1 1     1   1 1     1   1       12
16           1               1               1                   3
17           1 1           1       1     1                       5
18         1 1 1   1       1           1 1             1         8
19     1   1   1                 1         1       1             6
20             1 1               1   1                 1   1   1 7
21 1         1         1       1                       2         6
22   1           1 1               2       1   1                 7
23   1     1                                     1         1 1   5
24 1                 1 1     1 1           1           1       1 8
25       1       1         1     1                   1       1 1 7
26   1   1                                                       2
27                                 1                 1         1 3
28           1                                                   1
29 1 2       1             1           1                 1       7
30         1   2                       1   1   1         1       7
31             1   1   1 1                                   1   5
32   1                 1                         1 1 1         1 6
33     1 1             1   1     1     1                         6
34                   1                                           1
35 1         1       1                                       1 1 5
36                             1                               1 2
37 1 2               1                             1 1     1 2   9
38         1                                   1       1     1 1 5
39 1               1             1               1             1 5
40                         1         1 1         1       1       5
41     2           2     1 1   1             1         1 1       10
42                                     1                         1
43           1 1                     1           1               4
44       1         2 1     1 1 1             1                   8
45 1   1 1   1             1                       1   1         7
46         1     1         1     1         1 1         1         7
47           1 1       1         1                               4
48     1         1 1           1           1             2       7
49     1                       1                   1     1       4
50       1       2       1             1       1               1 7
51                       1   2 1       1                         5
52               1                         1               1     3
53   1     1       1                   1     2   1               7
54 1       1             1         1     1             1   1     7
55       1                                   1 1 1   1 1   1     7
56                                             1         1       2
57         2 1       1               1                           5
58           1 1                     2           2         1     7
59   1             1               1 1               1       1   6
60           1             1 1   1       1                 1     6
61 1           2             1     1           1                 6
62                           1                     1 1           3
63             1                           1 1       1   1       5
64       2 1       2                         1       1 1         8
65                           1 1 1                 1             4
66       1       1     1             1 1         1         1     7
67   1               1 1     1 1           1                     6
68                                 1           1                 2
69             1     1   2             1       1                 6
70                     2         2             1             1 1 7
71                         1 1                     1           1 4
72                         1         1   1             1     1   5
73     1 1 1   1         1           1     1                     7
74                   1 1                 2 1           1         6
75                       1 1       1           1   1     1       6
76   1 1         1                         1       2         1   7
77 1   1                 1     1                                 4
78       1   1   1 1     1           1                   1   1   8
79   1                         1 1   2           1               6
80                       1       1   1                           3
81             1 1                 1 1 1 2       1     1   1     10
82                                   1                     1     2
83                                                           1   1
84 1     1 1     1   1       1               1       1       1   9
85                     1 2       1           1                   5
86 1                 1   1                                       3
87     1 1 1     1 1     1               1         1             8
88     1         1                           1   1 1       1     6
89 1                 1 1     1                       1     1   1 7
90       1           1     1     1                               4
91         1                   1     1 1 2   1 1         1   1   10
92   1       1                     1         1     1 1           6
93 1                               1       1               2     5
94 1   2     1         1           1     1         1 1 1 1     1 12
95                   1 1 1   1     1   1     1           1       8
96                     1                   1                   1 3
97                                 2   2   1   2 1 1 1           10
98   1 1 1           1         1     1           1 1         2   10
99 1 1                                               1   1 1     5
loading
Đang tải dữ liệu...