XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
Tổng
00 1                     1   1 1                                 4
01 1                 1                                   1     1 4
02             1                                                 1
03           1   2                 1           1 1     1   1     8
04           1 1         1   1         1     1     1 1 2       1 11
05                 1   1   1   1 1           1     1 1   1       9
06   1             1       1               1       1   2         7
07                   1                               1           2
08         1 1                     1   1                       1 5
09                                 1       1                 1   3
10                 1                   1       1   2       1     6
11                                   1               1   1       3
12 1 1     1   1                                             1   5
13                   1                         1 1               3
14 1   1     1                                             1     4
15   1 1     1   1 1     1   1       1         1   1             10
16               1                                       1 1     3
17     1     1                               1   1               4
18         1 1             1                       1 2   1   1   8
19   1         1       1                 1 1                   1 6
20   1   1                 1   1   1                   1 1       7
21 1                       2         1                   1       5
22     2       1   1                   1     1                   6
23                   1         1 1                     1     2   6
24 1           1           1       1               2   1     1   8
25   1                   1       1 1   1     2               1   8
26                                       1 2               1     4
27     1                 1         1 2             1       1     7
28                                             1                 1
29         1                 1                           1       3
30         1   1   1         1           1           1 1 1 1     9
31                               1           1     1             3
32                   1 1 1         1             1               5
33   1     1                                       1             3
34                                     1                         1
35                               1 1             1   1     1     5
36 1                               1   1 1 1   1     2           8
37                     1 1     1 2                               5
38                 1       1     1 1             2       1       7
39   1               1             1 1                 1         5
40       1 1         1       1           1                 1     6
41 1             1         1 1                             1 1   6
42         1                               1   1     1           4
43       1           1               1 1 1 1                     6
44 1             1                     1   1 1   1         1     7
45                     1   1         1           1               4
46   1         1 1         1         1                   1 1     7
47   1                                                           1
48 1           1             2               1             1     6
49 1                   1     1           1                       4
50         1       1               1 1                           4
51 1       1                                       1             3
52             1               1       1   1     1     2         7
53         1     2   1                         1 1               6
54     1     1             1   1     1       1       1   1   1   9
55               1 1 1   1 1   1                         1       7
56                 1         1                 1         1     2 6
57       1                                 1                   2 4
58       2           2         1                             1   6
59     1 1               1       1       1                       5
60   1       1                 1             1 1                 5
61     1           1                   1               1 1       5
62                     1 1               1         1             4
63             1 1       1   1                   1           2   7
64               1       1 1                                     3
65 1 1                 1             1         1   1             6
66       1 1         1         1                                 4
67 1           1                     1                 1       2 6
68     1           1                             1   2         1 6
69         1       1                     1                       3
70   2             1             1 1         1 1                 7
71                     1           1                     2 1 1 1 7
72       1   1             1     1                               4
73       1     1                                                 2
74           2 1           1                   1                 5
75     1           1   1     1                                   4
76             1       2         1         1   1 1               7
77 1                                             1     1         3
78       1                   1   1     2 1 1     1               8
79 1 1   2           1                         1                 6
80   1   1                                                 1     3
81     1 1 1 2       1     1   1         1   1         1       1 12
82       1                     1         1     1                 4
83                               1       1 1 1       1     2     7
84               1       1       1         1 1                   5
85   1           1                   1       1                   4
86                                   1 1 1         1 1           5
87           1         1               1               1     1 1 6
88               1   1 1       1           1 1         1       2 9
89                       1     1   1 1 1                         5
90   1                                 1 1       1               4
91 1     1 1 2   1 1         1   1               1               10
92     1         1     1 1             1       1             2   8
93     1       1               2         1                 1 1   7
94     1     1         1 1 1 1     1       1         1         1 10
95     1   1     1           1                     1         1   6
96             1                   1 2             1 1   1       7
97     2   2   1   2 1 1 1               1   1 1               1 14
98 1     1           1 1         2                               6
99                       1   1 1           1                     4
loading
Đang tải dữ liệu...