XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
Tổng
00           1   1 1                                         2   5
01       1                                   1     1             3
02 1                                                 1   1       3
03   2                 1           1 1     1   1                 7
04 1         1   1         1     1     1 1 2       1   1         11
05     1   1   1   1 1           1     1 1   1                   9
06     1       1               1       1   2         1           7
07       1                               1                       2
08                     1   1                       1             3
09                     1       1                 1               3
10     1                   1       1   2       1       1       1 8
11                       1               1   1                 1 4
12 1                                             1       2       4
13       1                         1 1                       1   4
14                                             1           1     2
15   1 1     1   1       1         1   1             1 1         9
16   1                                       1 1                 3
17                               1   1                 1     2   5
18             1                       1 2   1   1           1   7
19 1       1                 1 1                   1   1   1 2   9
20             1   1   1                   1 1       1 1   1   1 9
21             2         1                   1                   4
22 1   1                   1     1                             1 5
23       1         1 1                     1     2   1 1     1   9
24 1           1       1               2   1     1               7
25           1       1 1   1     2               1   1         1 9
26                           1 2               1       1       1 6
27           1         1 2             1       1         1       7
28                                 1                       1     2
29               1                           1               1   3
30 1   1         1           1           1 1 1 1                 8
31                   1           1     1             1           4
32       1 1 1         1             1                         1 6
33                                     1                         1
34                         1                           1         2
35                   1 1             1   1     1                 5
36                     1   1 1 1   1     2             1   1     9
37         1 1     1 2                                           5
38     1       1     1 1             2       1         1         8
39       1             1 1                 1               1     5
40       1       1           1                 1         2       6
41   1         1 1                             1 1           1   6
42                             1   1     1                       3
43       1               1 1 1 1                     2           7
44   1                     1   1 1   1         1     1           7
45         1   1         1           1                   2       6
46 1 1         1         1                   1 1                 6
47                                                         1     1
48 1             2               1             1     1 1   1   1 9
49         1     1           1                             2     5
50     1               1 1                               1 1     5
51                                     1                       1 2
52 1               1       1   1     1     2         1 1         9
53   2   1                         1 1                       1   6
54             1   1     1       1       1   1   1             1 8
55   1 1 1   1 1   1                         1               1   8
56     1         1                 1         1     2             6
57                             1                   2             3
58       2         1                             1           1   5
59           1       1       1                                 1 4
60                 1             1 1                             3
61     1                   1               1 1       1         1 6
62         1 1               1         1                 1 1     6
63 1 1       1   1                   1           2     1         8
64   1       1 1                                             1   4
65         1             1         1   1                         4
66       1         1                                     1   1   4
67 1                     1                 1       2     1       6
68     1                             1   2         1             5
69     1                     1                       1       1   4
70     1             1 1         1 1                   1       1 7
71         1           1                     2 1 1 1     1       8
72             1     1                                   1       3
73 1                                                             1
74 1           1                   1                             3
75     1   1     1                                     1         4
76 1       2         1         1   1 1                           7
77                                   1     1         1     2   2 7
78               1   1     2 1 1     1               1           8
79       1                         1                             2
80                                             1                 1
81       1     1   1         1   1         1       1             7
82                 1         1     1                     1     2 6
83                   1       1 1 1       1     2                 7
84   1       1       1         1 1                               5
85   1                   1       1                               3
86                       1 1 1         1 1                 1 1   7
87         1               1               1     1 1             5
88   1   1 1       1           1 1         1       2       2     11
89           1     1   1 1 1                             1       6
90                         1 1       1               1           4
91   1 1         1   1               1                     1     6
92   1     1 1             1       1             2               7
93 1               2         1                 1 1               6
94         1 1 1 1     1       1         1         1             8
95   1           1                     1         1               4
96 1                   1 2             1 1   1           2       9
97 1   2 1 1 1               1   1 1               1   1         11
98       1 1         2                               1           5
99           1   1 1           1                       1       1 6
loading
Đang tải dữ liệu...