XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
Tổng
00 1                                         2                   3
01                           1     1                             2
02                                   1   1       1 1 1       1   6
03     1           1 1     1   1                   1 1           7
04         1     1     1 1 2       1   1                         8
05 1 1           1     1 1   1                   1 1         1 1 10
06             1       1   2         1                           5
07                       1                                     1 2
08     1   1                       1               1 1       1   6
09     1       1                 1                               3
10         1       1   2       1       1       1 2             1 10
11       1               1   1                 1     1           5
12                               1       2                       3
13                 1 1                       1         1     2 1 7
14                             1           1       1             3
15       1         1   1             1 1               1         6
16                           1 1                 1               3
17               1   1                 1     2                   5
18                     1 2   1   1           1                   6
19           1 1                   1   1   1 2         1 2 1     11
20 1   1                   1 1       1 1   1   1         1       9
21       1                   1                               1   3
22         1     1                             1         1       4
23 1 1                     1     2   1 1     1         1         9
24     1               2   1     1                     1       1 7
25   1 1   1     2               1   1         1           1     9
26           1 2               1       1       1                 6
27     1 2             1       1         1                 1     7
28                 1                       1       1         1   4
29                           1               1         1       1 4
30           1           1 1 1 1                     1           6
31   1           1     1             1                 1       1 6
32     1             1                         1   1       1     5
33                     1                                 1     1 3
34         1                           1           1             3
35   1 1             1   1     1                 1               6
36     1   1 1 1   1     2             1   1     1               10
37 1 2                                                 1   1     5
38   1 1             2       1         1                         6
39     1 1                 1               1         1           5
40           1                 1         2                       4
41                             1 1           1               1   4
42             1   1     1                                   1   4
43       1 1 1 1                     2                     1     7
44         1   1 1   1         1     1           1         1 1   9
45       1           1                   2                     1 5
46       1                   1 1                         1     1 5
47                                         1             1       2
48               1             1     1 1   1   1       1     1   8
49           1                             2               1     4
50     1 1                               1 1                   2 6
51                     1                       1                 2
52 1       1   1     1     2         1 1                   2     10
53                 1 1                       1     1       1     5
54 1     1       1       1   1   1             1         1       8
55 1                         1               1   1               4
56                 1         1     2                             4
57             1                   2                 1   1       5
58 1                             1           1       1           4
59   1       1                                 1   1   1 1     1 7
60 1             1 1                                 1   1     1 6
61         1               1 1       1         1         1       6
62           1         1                 1 1       1             5
63                   1           2     1           1 1         1 7
64                                           1                 1 2
65       1         1   1                                         3
66 1                                     1   1                   3
67       1                 1       2     1               1   1   7
68                   1   2         1                     1   1   6
69           1                       1       1       1           4
70   1 1         1 1                   1       1                 6
71     1                     2 1 1 1     1                       7
72   1                                   1                       2
73                                                       1       1
74                 1                               1         1   3
75                                     1               1         2
76   1         1   1 1                           1           1   6
77                   1     1         1     2   2     1           8
78   1     2 1 1     1               1             2             9
79                 1                                       1     2
80                             1                       1         2
81 1         1   1         1       1                             5
82 1         1     1                     1     2 1           1   8
83   1       1 1 1       1     2                     1   1 1     10
84   1         1 1                                   1           4
85       1       1                                   1           3
86       1 1 1         1 1                 1 1   1 1             9
87         1               1     1 1                   1 1       6
88 1           1 1         1       2       2     1     1   1 1   12
89 1   1 1 1                             1           1       1   7
90         1 1       1               1             2 1 1 1       9
91   1               1                     1     1     1       1 6
92         1       1             2               1               5
93 2         1                 1 1               1         1     7
94     1       1         1         1                   1   2     7
95                     1         1                               2
96     1 2             1 1   1           2                 1     9
97           1   1 1               1   1             1 1         7
98   2                               1           1             1 5
99 1           1                       1       1 1               5
loading
Đang tải dữ liệu...