THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ BÌNH THUẬN

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ BÌNH THUẬN

  Ngày
\
Cặp số
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
Tổng
00                               1           1                   2
01                   1         1             1                 1 4
02   1                                                   1       2
03     1 1         1           1                       1   2     7
04                                                     1 1       2
05   1   1             1   1               1                 1   6
06                 1         1           1     1             1   5
07                         1               1                   1 3
08         1                                         1 1         3
09 1     1   1 1             1       1                           6
10       1                       1                           1   3
11     1             1   1       1     1                         5
12               1                 1 1     1 1 1     1   1       8
13 1                     1               1                     1 4
14     1         1     1           1     1   1   1     1         8
15     1 1   1       1   1     1   1       1   1 1     1   1 1   13
16           1             1               1               1     4
17 1   1 1     1           1 1           1       1     1         9
18                       1 1 1   1       1           1 1         7
19   1       1 1     1   1   1                 1         1       8
20       1                   1 1               1   1             5
21         1     1         1         1       1                   5
22           1     1           1 1               2       1   1   8
23       1         1     1                                     1 4
24   1           1                 1 1     1 1           1       7
25                     1       1         1     1                 4
26   1       1 1   1   1                                         5
27                                               1               1
28         1   1           1                                     3
29               1 2       1             1           1           6
30         1   1         1   2                       1   1   1   8
31             1             1   1   1 1                         5
32         1 1     1                 1                         1 5
33           1       1 1             1   1     1     1           7
34   1 1       1                   1                             4
35               1         1       1                             3
36                                           1                   1
37               1 2               1                             4
38                       1                                   1   2
39         1     1               1             1               1 5
40 1                                     1         1 1         1 5
41 1     1           2           2     1 1   1             1     10
42             1                                     1           2
43         1               1 1                     1           1 5
44 2 1     1           1         2 1     1 1 1             1     12
45               1   1 1   1             1                       5
46     1                 1     1         1     1         1 1     7
47   1         1           1 1       1         1                 6
48 1           1     1         1 1           1           1       7
49             1     1                       1                   3
50       1             1       2       1             1       1   7
51   1 1                               1   2 1       1           7
52     1     1                 1                         1       4
53 1               1     1       1                   1     2   1 8
54           1   1       1             1         1     1         6
55                     1                                   1 1 1 4
56     1                                                     1   2
57                       2 1       1               1             5
58     1 1                 1 1                     2           2 8
59   1             1             1               1 1             5
60       1                 1             1 1   1       1         6
61               1           2             1     1           1   6
62 1       1                               1                     3
63 1   2                     1                           1 1     6
64         1 1         2 1       2                         1     8
65   1     1 1                             1 1 1                 6
66       1             1       1     1             1 1         1 7
67   1             1               1 1     1 1           1       7
68       1 1                                     1           1   4
69             1             1     1   2             1       1   7
70   1   1                           2         2             1   7
71           1 1                         1 1                     4
72     1 1 1                             1         1   1         6
73                   1 1 1   1         1           1     1       7
74   1                             1 1                 2 1       6
75 1 1                                 1 1       1           1   6
76                 1 1         1                         1       4
77               1   1                 1     1                   4
78 3   2       1       1   1   1 1     1           1             12
79   1             1                         1 1   2           1 7
80             2                       1       1   1             5
81         1                 1 1                 1 1 1 2       1 9
82           1                                     1             2
83                                                               0
84 1       1     1     1 1     1   1       1               1     9
85                                   1 2       1           1     5
86               1                 1   1                         3
87                   1 1 1     1 1     1               1         7
88                   1         1                           1   1 4
89               1                 1 1     1                     4
90           1         1           1     1     1                 5
91     1     1           1                   1     1 1 2   1 1   10
92   1   1         1       1                     1         1     6
93               1                               1       1       3
94         1 1   1   2     1         1           1     1         9
95       1                         1 1 1   1     1   1     1     8
96 1 1     1 1                       1                   1       6
97         1   1                                 2   2   1   2 1 10
98                 1 1 1           1         1     1           1 7
99 1   1         1 1                                             4
loading
Đang tải dữ liệu...