XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
Tổng
00       1                     1   1 1                           4
01       1                 1                                   1 3
02                   1                                           1
03                 1   2                 1           1 1     1   7
04                 1 1         1   1         1     1     1 1 2   10
05     1                 1   1   1   1 1           1     1 1   1 10
06   1     1             1       1               1       1   2   8
07     1                   1                               1     3
08               1 1                     1   1                   4
09                                       1       1               2
10                       1                   1       1   2       5
11 1                                       1               1   1 4
12     1 1 1     1   1                                           5
13   1                     1                         1 1         4
14   1   1   1     1                                             4
15     1   1 1     1   1 1     1   1       1         1   1       11
16     1               1                                       1 3
17   1       1     1                               1   1         5
18   1           1 1             1                       1 2   1 8
19         1         1       1                 1 1               5
20         1   1                 1   1   1                   1 1 7
21       1                       2         1                   1 5
22           2       1   1                   1     1             6
23                         1         1 1                     1   4
24     1 1           1           1       1               2   1   8
25   1     1                   1       1 1   1     2             8
26                                             1 2               3
27           1                 1         1 2             1       6
28                                                   1           1
29   1           1                 1                           1 4
30               1   1   1         1           1           1 1 1 8
31 1                                   1           1     1       4
32                         1 1 1         1             1         5
33   1     1     1                                       1       4
34                                           1                   1
35                                     1 1             1   1     4
36       1                               1   1 1 1   1     2     8
37                           1 1     1 2                         5
38                       1       1     1 1             2       1 7
39         1               1             1 1                 1   5
40   1         1 1         1       1           1                 6
41 1 1   1             1         1 1                             6
42               1                               1   1     1     4
43             1           1               1 1 1 1               6
44   1 1 1             1                     1   1 1   1         8
45   1                       1   1         1           1         5
46   1     1         1 1         1         1                   1 7
47         1                                                     1
48       1           1             2               1             5
49       1                   1     1           1                 4
50 1             1       1               1 1                     5
51 1   2 1       1                                       1       6
52                   1               1       1   1     1     2   7
53               1     2   1                         1 1         6
54 1         1     1             1   1     1       1       1   1 9
55                     1 1 1   1 1   1                         1 7
56                       1         1                 1         1 4
57             1                                 1               2
58             2           2         1                           5
59           1 1               1       1       1                 5
60   1 1   1       1                 1             1 1           7
61     1     1           1                   1               1 1 6
62     1                     1 1               1         1       5
63                   1 1       1   1                   1         5
64                     1       1 1                               3
65     1 1 1                 1             1         1   1       7
66             1 1         1         1                           4
67     1 1           1                     1                 1   5
68           1           1                             1   2     5
69 2             1       1                     1                 5
70         2             1             1 1         1 1           7
71   1 1                     1           1                     2 6
72   1         1   1             1     1                         5
73 1           1     1                                           3
74                 2 1           1                   1           5
75 1 1       1           1   1     1                             6
76                   1       2         1         1   1 1         7
77 1     1                                             1     1   4
78 1           1                   1   1     2 1 1     1         9
79       1 1   2           1                         1           6
80 1       1   1                                                 3
81           1 1 1 2       1     1   1         1   1         1   11
82             1                     1         1     1           4
83                                     1       1 1 1       1     5
84     1               1       1       1         1 1             6
85 2       1           1                   1       1             6
86 1                                       1 1 1         1 1     6
87 1               1         1               1               1   5
88                     1   1 1       1           1 1         1   7
89     1                       1     1   1 1 1                   6
90   1     1                                 1 1       1         5
91       1     1 1 2   1 1         1   1               1         10
92           1         1     1 1             1       1           6
93           1       1               2         1                 5
94           1     1         1 1 1 1     1       1         1     9
95 1   1     1   1     1           1                     1       7
96                   1                   1 2             1 1   1 7
97           2   2   1   2 1 1 1               1   1 1           13
98       1     1           1 1         2                         6
99                             1   1 1           1               4
loading
Đang tải dữ liệu...