XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
Tổng
00         2                                   1                 3
01                                                               0
02 1   1       1 1 1       1                     1         1     8
03               1 1           1                             1   4
04   1                                       1     1   1 1       5
05             1 1         1 1 1               1         1 1     8
06 1                                         1             1     3
07                           1   1       1                     1 4
08               1 1       1             2   1         1         7
09                                 1   1   1                 1   4
10   1       1 2             1                 3   1     1       10
11           1     1                     2       1       1       6
12     2                       1 1   1     1         1       1   8
13         1         1     2 1         1 1   2         1     1   11
14       1       1                       1           1           4
15 1 1               1               1 1 2           1 1       1 10
16             1                         1 1         1           4
17   1     2                           1   1     1               6
18         1                                                     1
19   1   1 2         1 2 1           2 1     1   1 1         1   15
20 1 1   1   1         1                   1                     6
21                         1   1           1           1   1     5
22           1         1               1 1   1           1       6
23 1 1     1         1             1 1   1         1             8
24                   1       1     1                             3
25 1         1           1                         1 1         1 6
26   1       1                         1                       1 4
27     1                 1                   2   1         1 2   8
28       1       1         1   1 1         1               1   2 9
29         1         1       1     1   2               1 1 1     9
30                 1                         1           1 1     4
31 1                 1       1         1   1                     5
32           1   1       1           1                 1         5
33                     1     1             1     1               4
34   1           1                       1       1 1             5
35             1                         1                       2
36   1   1     1                     1       1     1           1 7
37                   1   1                           1   1     1 5
38   1                         1   1                         1   4
39       1         1             1 1           1   1           1 7
40     2                             1                       1   4
41         1               1       1               1             4
42                         1   1                     1           3
43 2                     1         1                             4
44 1           1         1 1                     1   1           6
45     2                     1                 1             1   5
46                     1     1         1               1       1 5
47       1             1       1     1               1     2     7
48 1 1   1   1       1     1     2                 1             9
49       2               1       2                         1   1 7
50     1 1                   2                                   4
51           1                               1               1   3
52 1 1                   2                   1           2       7
53         1     1       1       1 2               1           1 8
54           1         1         2                               4
55         1   1                               1   1             4
56                             1 2 1                 1   1 1     7
57                 1   1                       3                 5
58         1       1           2       1 1                     1 7
59           1   1   1 1     1                                   5
60                 1   1     1   1                   1 1     1   7
61 1         1         1                                         3
62     1 1       1                 2 1         1                 7
63   1           1 1         1 1                     1           6
64         1                 1               1 2         1       6
65                                       1             1 1       3
66     1   1                   1             1   1 1   1         7
67     1               1   1                           1 1       5
68                     1   1         1           1               4
69 1       1       1                 1         1 1 1             7
70   1       1                       2           1               5
71     1                                                         1
72     1                             1     1     1               4
73                     1             1 3   1     1           1   8
74               1         1           1 1 1     1               6
75   1               1                                 1   1     4
76             1           1                       1             3
77 1     2   2     1                             1       1       8
78 1             2                                 2   2     1   8
79                       1     1           1             1 1   1 6
80                   1         1   1 1             1     1 1   1 8
81                               1             1     1         2 5
82     1     2 1           1           1             1     1 1   9
83                 1   1 1       1                       1 1 1   7
84                 1             1             1     1 1         5
85                 1               1       2                     4
86       1 1   1 1                         1         1           6
87                   1 1               1             1           4
88       2     1     1   1 1       2                             8
89     1           1       1                     1               4
90 1             2 1 1 1                         1         1     8
91       1     1     1       1                                   4
92             1                             1 1                 3
93             1         1         1 1       1                   5
94                   1   2                 1                     4
95                                                             1 1
96     2                 1       1         1                     5
97   1             1 1                                 1         4
98 1           1             1 2         1   1               1   8
99   1       1 1               1                     1 1     1   7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...