XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
Tổng
00   1               1             1 1       1             1     6
01                           1     1                     1       3
02             1                                               1 2
03   1       1                       1         1   3       1 1 1 10
04       2       2                   1     1                 1   7
05     1                       1             1   1               4
06                           1     1 2                           4
07           1     1           1 1         1               1 1   7
08                 1                                   1       1 3
09             1     1     1                   1     1     1 1   7
10 1 1   1 2                           1       1         1       8
11           1   2   1                         1           1     6
12           1       1           1                       1       4
13           1           1   1 1   1           1 1               7
14 1 1 1             1                           1       1       6
15       1                 1         1                 2       1 6
16     1             1                 1           1     1   1   6
17                 1     1             1                         3
18               2   1 1 1                 1           1   1   1 9
19         1                                             1   2   4
20   1       1 1                                     1       1 1 6
21     2     1         1           2   1 2 1   1     2 2         15
22       1             1         1   1       1 1     1           7
23                         1           1   1 1   1 1     1   1   8
24     1 1                               1     1         1       5
25 1   1       1                 1           1       1           6
26 1     1   2           1   1                   1               7
27   2                           1                               3
28                   1 1       1                   1   1         5
29                     2         1       1                       4
30       1   1           1     1           1       1             6
31       1 1 1 1 2     1       1     1   1                       10
32       1       1   1         1                 1           1   6
33 1             1           1       1       1 1 1 1       1     9
34 1   2             1     1 1         1       1             1   9
35                       1                   1               1   3
36         1               1   1     1                     1     5
37             1       1     1                 1           1     5
38         1 1                           1     1   1   1   1   1 8
39   1 1                 1               1                       4
40     1                                         1 1       1     4
41                 1   1                 1             1         4
42             1       1 2 1       1       1                     7
43                   1           1 1     1     1     1           6
44                         1       1   1 1                       4
45 1               1                   1                 1   1   5
46       1 1                 1     2 1       2     1 2       1   12
47 1           1   1       1                 1                   5
48     1   1       1             1     1     1                   6
49                     1       2                               1 4
50 1               1                   1               1         4
51 1   1 1                         1       1 1     1             7
52   1             1     1 1 1   2     1                 1   1   10
53                                     1                         1
54   1           1               1                       1 1     5
55   1                     1                   1                 3
56                                           1     1             2
57   1       1       1                   1                       4
58     1                                             1           2
59             1 1     1         1                   1         1 6
60                                       1             2       1 4
61 1     1                                   1                   3
62         1                 1       1                 1       1 5
63   1 1       1         1                                       4
64 1                             1     1                         3
65 1 1                   1             1     1                   5
66               1   1               1               1   1       5
67               1                   1             1     1     1 5
68         1   1 1 1                                       1     5
69         1                                             1       2
70       1                     1   1               1             4
71             1   1     1                       2               5
72                 1               1       1     1               4
73                   1     1                         1         1 4
74   1               1           1         1   1           1   1 7
75         1           1             1                   1   1   5
76       1             1             2       1   1       1       7
77     1         1       1     1 1 2   1 1             2         11
78 1           1               1 1                 1       1     6
79                 1         1 1       1 1                       5
80                                                   1           1
81           1               3         1             1   1       7
82             1   1     2         1 1     1     3       1     1 12
83               2                             1     1           4
84         1 1         1   1 3     1                             8
85 1                           1             1                   3
86         1   2     1                           1   1     1     7
87           1     1 1   1 1               1   1                 7
88   1 1           1                               1             4
89                     1 1                                       2
90   1   1                             1   1               1     5
91         1 1             2 1             1       1 1       1   9
92                 1   1   1                                   1 4
93 1           1           1                     1               4
94     1           1   1                   2           1   1     7
95       1 1 1                 2         2 1 1                   9
96 2 1   1 1   1                                               1 7
97                                                     2         2
98         1               1   1 1       1                     1 6
99                   1           1       1 1   1 1           1   7
loading
Đang tải dữ liệu...