XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
Tổng
00             1 1       1             1     1     1             6
01       1     1                     1       1                   4
02                                         1       1     1       3
03               1         1   3       1 1 1     2   1           11
04               1     1                 1         1             4
05         1             1   1                   1             1 5
06       1     1 2                                       1 1   1 7
07         1 1         1               1 1               1       6
08                                 1       1                     2
09     1                   1     1     1 1                   1   6
10                 1       1         1                       1   4
11                         1           1                 2       4
12           1                       1         1 1         1 1   6
13   1   1 1   1           1 1                                   6
14                           1       1               1         1 4
15     1         1                 2       1 1     1             7
16                 1           1     1   1             1       2 7
17   1             1                           1     1     1   1 6
18 1 1                 1           1   1   1                     6
19                                   1   2                       3
20                               1       1 1                     3
21 1           2   1 2 1   1     2 2                       1     13
22 1         1   1       1 1     1                     1         7
23     1           1   1 1   1 1     1   1           1           9
24                   1     1         1                 1 1       5
25           1           1       1                 1     1       5
26   1   1                   1                 1                 4
27           1                                   1     1         3
28 1       1                   1   1               1             5
29 2         1       1                                           4
30   1     1           1       1               1                 5
31 1       1     1   1                                           4
32         1                 1           1           1           4
33       1       1       1 1 1 1       1       1           1     9
34     1 1         1       1             1                       5
35   1                   1               1   1         1         5
36     1   1     1                     1       1 1         1     7
37 1     1                 1           1         1     1 1       7
38                   1     1   1   1   1   1 1         1         8
39   1               1                             1             3
40                           1 1       1           1             4
41 1                 1             1                             3
42 1 2 1       1       1                                         6
43           1 1     1     1     1               1 1             7
44     1       1   1 1                             1             5
45                 1                 1   1             2     1   6
46       1     2 1       2     1 2       1     1     1       1   13
47     1                 1                         1     1   1   5
48           1     1     1                             1         4
49 1       2                               1                     4
50                 1               1         1   1               4
51             1       1 1     1                                 4
52   1 1 1   2     1                 1   1       1               9
53                 1                         2 1   1 1       1   7
54           1                       1 1                         3
55     1                   1                 1   1             1 5
56                       1     1                           1   1 4
57                   1                             1 2   1 1 1 1 8
58                               1                         1     2
59 1         1                   1         1                     4
60                   1             2       1                     4
61                       1                           1     1   1 4
62       1       1                 1       1             1     1 6
63   1                                                     1     2
64           1     1                           1     1     1   1 6
65   1             1     1                     1 1 1 1           7
66               1               1   1                 1         4
67               1             1     1     1 1         1         6
68                                     1                         1
69                                   1                           1
70         1   1               1                                 3
71   1                       2               1 1             1   6
72             1       1     1                     1             4
73     1                         1         1     1   1 1 1     1 8
74           1         1   1           1   1         1         1 7
75 1             1                   1   1                   1   5
76 1             2       1   1       1                     2     8
77   1     1 1 2   1 1             2                       1     10
78         1 1                 1       1           1       1     6
79       1 1       1 1                       1   1               6
80                               1           1   1     1         4
81       3         1             1   1         2     1           9
82   2         1 1     1     3       1     1   2                 12
83                         1     1                       1 1 1 1 6
84 1   1 3     1                             1       1 1 1       10
85         1             1                                   1 1 4
86                           1   1     1                         3
87   1 1               1   1                 1 1     2       2 1 11
88                             1                         1     1 3
89 1 1                                         1 1 1             5
90                 1   1               1     1           1       5
91     2 1             1       1 1       1             3         10
92 1   1                                   1                     3
93     1                     1                 1         1       4
94 1                   2           1   1                         5
95         2         2 1 1                   1               1   8
96                                         1 1   1               3
97                                 2             1       1   1   5
98     1   1 1       1                     1       1         2   8
99           1       1 1   1 1           1                 1     7
loading
Đang tải dữ liệu...