XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
Tổng
00           1     1     1                         1     2       6
01         1       1                             1       1       4
02               1       1     1                         1       4
03   3       1 1 1     2   1             1                 1     11
04             1         1                                       2
05 1                   1             1 1                         4
06                             1 1   1 1       1         1       6
07           1 1               1       1     1             1     6
08       1       1                                               2
09     1     1 1                   1                             4
10         1                       1         1 1                 4
11           1                 2             3                   6
12         1         1 1         1 1           1 1               7
13 1                                                   1         2
14 1       1               1         1                 1   1 1   7
15       2       1 1     1               1           1           7
16   1     1   1             1       2 1           1 1           9
17                   1     1     1   1     1       1             6
18       1   1   1                             1   1             5
19         1   2                         1 1     1 1   2       1 10
20     1       1 1                                 1         1 1 6
21     2 2                       1             1       1         7
22     1                     1                     2             4
23 1 1     1   1           1                                     5
24         1                 1 1               1                 4
25     1                 1     1           1           1         5
26 1                 1                 1 1   1           1       6
27                     1     1                       1           3
28   1   1               1                                 1     4
29                                           1                   1
30   1               1                                           2
31                                                   1           1
32 1           1           1                   1               1 5
33 1 1       1       1           1     1     1                 1 8
34             1                                     1     1     3
35             1   1         1                             1 1   5
36           1       1 1         1               1               5
37           1         1     1 1           1               1 2   8
38   1   1   1   1 1         1                   1               7
39                       1                     1       2 1       5
40 1 1       1           1                           1           5
41       1                                                 1     2
42                                                       1 1     2
43     1               1 1                             1   1     5
44                       1             1 1                       3
45         1   1             2     1       1 1                   7
46   1 2       1     1     1       1       1   1   1           1 11
47                       1     1   1                       1     4
48                           1                     1 1 1         4
49               1                         1         1       1 1 5
50       1         1   1               1                 1       5
51   1                                           2   1           4
52         1   1       1                   1               1   1 6
53                 2 1   1 1       1     2                   1   9
54         1 1                           1 1 1         2       1 8
55                 1   1             1                           3
56   1                           1   1     1   1       1       1 7
57                       1 2   1 1 1 1 1 1   1                   10
58     1                         1                       1     1 4
59     1         1                       1                       3
60       2       1                     2 2               1       8
61                         1     1   1 1   1               1   1 7
62       1       1             1     1           1 1     1       7
63                               1               1 2           1 5
64                   1     1     1   1     1                     5
65                   1 1 1 1                   2 1               7
66     1   1                 1         2                     1   6
67   1     1     1 1         1             1         1       1   8
68           1                                             2     3
69         1                           1   2   1     1         1 7
70   1                                 1       1         2       5
71 2               1 1             1                         1   6
72 1                     1                           1           3
73     1         1     1   1 1 1     1     1     1     1     1   11
74           1   1         1         1                   1   1   6
75         1   1                   1             2     1   1 1   8
76 1       1                     2           1                 1 6
77       2                       1       1           1           5
78   1       1           1       1       1     1             1   7
79                 1   1                   1 1                 1 5
80     1           1   1     1                                 1 5
81     1   1         2     1             2 1 1 1   2             12
82 3       1     1   2                       1                   8
83     1                       1 1 1 1                           5
84                 1       1 1 1                 1 1         1   7
85                                 1 1                         1 3
86 1   1     1                                                   3
87                 1 1     2       2 1                 1         8
88   1                         1     1   1                       4
89                   1 1 1                                       3
90           1     1           1       1             1   1     1 7
91   1 1       1             3               1   2               9
92               1                                     1     1   3
93 1                 1         1                   1     1       5
94       1   1                               2   1   1           6
95                 1               1   1       1 1 1 2           8
96               1 1   1                       1           1     5
97       2             1       1   1                     1   1   7
98               1       1         2     1           1 1     1   8
99 1           1                 1                         1     4
loading
Đang tải dữ liệu...