XSKT Bạch thủ CM Cầu XSCM

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
Tổng
00       1     1 1                 1     1     1           1 1 1 9
01         1           1                 1 1   1     1           6
02   1 1                       1       1 1 1             1 1   2 10
03                   5                                           5
04     1                 3     1         1       1             1 8
05                             1                                 1
06           1       1               1                   1   1   5
07     1       1                   1 1       1 1             1   7
08       1                   1   1                         1     4
09           1       1                             1             3
10 1 1                         1   1       1             1       6
11 1 1             1   1                               1       1 6
12                         1       1 1 1   1   1 1 1   1         9
13   1   1   1                                                 1 4
14       1         1         1                 1         1 1 1   7
15               1     1                                         2
16               1                     1         1               3
17                                       1             1         2
18         1 1         1 1     1         2                       7
19   1                         2     1       1     1             6
20                   1                     1                   1 3
21                 1         1           1                       3
22       1 1 1         2         1             2       1 1       10
23           1 1           1 2         1 1   1                   8
24       1                 1   1                   1     1     1 6
25                 1     1                 1 1           2   1   7
26           1           1 1           1                   1     5
27             1       1   1     2   1     1                     7
28       1                   1           1       1               4
29                           1                   1     1 1 1     5
30                                                     1   1     2
31         1                       1 1                     1     4
32 2                     1 1                           1     1   6
33 1 1         1           1               1                 1   6
34         1         1                         1           1 1   5
35       1   1     1         1 2               1       1         8
36   1   1                                 1   1           2     6
37               1 1     1         1                     1       5
38       1           1   1 1                 2     1             7
39                 2   2     1         1             1         1 8
40             1 1     1     1                               1   5
41               1                               1     1         3
42   1 1 1     1 1 1       1 1         1   1   1 1               12
43 1   1             1                       1       1   1     1 7
44     1         1                         1 1         2         6
45     1               1                             1       1   4
46   1             1                                             2
47       1 2       1   1           1                     1       7
48                     1       2               1         1       5
49                 1                 1   1         1             4
50               1               1 1 1                       1   5
51                     1           1   1     1       1 1         6
52 3   1     1   1       1         1             1 1 1   1       12
53     1     1       2       1           1           2           8
54                     1                       1     1           3
55 1                                   1                         2
56             1 1                     2   1           1         6
57     1           1       1                 1     1             5
58             1     1     1   1       1                     1   6
59 1 1                                                           2
60                         1           1   1                     3
61   1                             1             1           1 1 5
62 1       1 1                       1 1   1                     6
63         1                         1                           2
64               1         2     1                               4
65   2                               2           1             1 6
66   1                     1   1         2                       5
67         1                     1                             1 3
68                 1             2                               3
69         1   1 1   1           1                               5
70           1                         1     1     1         1   5
71                                 1                       1   1 3
72           1               1 1     1           1 1             6
73   1                             1             1               3
74           1     1     1         1       1             1 1     7
75                               1 1   1       1     1           5
76               1 1     1       1   1               1 1         7
77         1   2           1       1         1   1               7
78             1         2         1 1       1           1     1 8
79 1                   1 1           1   1         1 1 1         8
80 1   1 1                   1       1           1 1 2           9
81           1 1             1                     1             4
82     1                                         1               2
83 1     1 1             2             1   1   2           1     10
84 1           2             1                       1           5
85 1       1   1         1   1               1                   6
86   1                     1             1   1     1             5
87                     1                   1 2       1 1     1   7
88         1 1                   2                     1         5
89     1         2           1 1           1                     6
90 1         1                   1   1             1         1 1 7
91                                                       1     1 2
92   1         1 1   1 1       2       1 1   1   1 1     1       13
93     1 1                                       1   2       1 1 7
94   1   1 1                       1                       1 1   6
95       1       1   2     1     1                 1       1     8
96     1                         1                 1       1     4
97     2   1 1     1             1       1     2       1         10
98     1                                                   1     2
99       1 1       1                             1               4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...