XSKT Bạch thủ CM Cầu XSCM

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
Tổng
00                 1     1     1           1 1 1         1       7
01     1                 1 1   1     1             1         1   7
02             1       1 1 1             1 1   2                 8
03   5                                                           5
04       3     1         1       1             1               1 8
05             1                                               1 2
06   1               1                   1   1         1     2   7
07                 1 1       1 1             1     1             6
08           1   1                         1                   1 4
09   1                             1                     1 1     4
10             1   1       1             1                     1 5
11 1   1                               1       1         1       5
12         1       1 1 1   1   1 1 1   1                   1     10
13                                             1 1 1             3
14 1         1                 1         1 1 1     1             7
15     1                                                         1
16                     1         1               1         1 1   5
17                       1             1               1         3
18     1 1     1         2                               1       6
19             2     1       1     1                       1     6
20   1                     1                   1     1   1       5
21 1         1           1                             1     1   5
22     2         1             2       1 1               1   1   9
23         1 2         1 1   1                   1     1 1       9
24         1   1                   1     1     1 1         1   1 8
25 1     1                 1 1           2   1   1 2             10
26       1 1           1                   1                     4
27     1   1     2   1     1                             1       7
28           1           1       1                 1     1       5
29           1                   1     1 1 1         1           6
30                                     1   1         1         1 4
31                 1 1                     1         1 1         5
32       1 1                           1     1                   4
33         1               1                 1     1             4
34   1                         1           1 1             1 1   6
35 1         1 2               1       1                 1       7
36                         1   1           2         1 1         6
37 1     1         1                     1         1       1 1   7
38   1   1 1                 2     1             1     1 1 1     10
39 2   2     1         1             1         1     1     2     11
40     1     1                               1         1       1 5
41                               1     1         2   1           5
42 1       1 1         1   1   1 1                   1     1     9
43   1                       1       1   1     1 1     1         7
44                         1 1         2             1     1     6
45     1                             1       1               1   4
46 1                                                 1           2
47 1   1           1                     1                 1     5
48     1       2               1         1         1 1         1 8
49 1                 1   1         1                         1   5
50               1 1 1                       1       1     1     6
51     1           1   1     1       1 1                         6
52       1         1             1 1 1   1         1         1   8
53   2       1           1           2                   1       7
54     1                       1     1                           3
55                     1                               1         2
56                     2   1           1         1               5
57 1       1                 1     1                           1 5
58   1     1   1       1                     1             1     6
59                                                 1   1         2
60         1           1   1                                 1   4
61                 1             1           1 1                 4
62                   1 1   1                         1   1       5
63                   1                                           1
64         2     1                                   1   1   1   6
65                   2           1             1         1       5
66         1   1         2                             1         5
67               1                             1 1             1 4
68 1             2                                               3
69   1           1                               2               4
70                     1     1     1         1     1   1         6
71                 1                       1   1       1       1 5
72           1 1     1           1 1                             5
73                 1             1                               2
74 1     1         1       1             1 1     1               7
75               1 1   1       1     1               1     2     8
76 1     1       1   1               1 1             1           7
77         1       1         1   1                           1   5
78       2         1 1       1           1     1   2   1         10
79     1 1           1   1         1 1 1             1   1   1   10
80           1       1           1 1 2           1               7
81           1                     1                             2
82                               1                               1
83       2             1   1   2           1             1     1 9
84           1                       1                 1       1 4
85       1   1               1                     1           2 6
86         1             1   1     1             1     1         6
87     1                   1 2       1 1     1                   7
88               2                     1           1   1     1   6
89           1 1           1                                   1 4
90               1   1             1         1 1             2 1 8
91                                       1     1                 2
92   1 1       2       1 1   1   1 1     1           1         1 12
93                               1   2       1 1 1               6
94                 1                       1 1   1 1             5
95   2     1     1                 1       1             1       7
96               1                 1       1                     3
97 1             1       1     2       1                         6
98                                         1                     1
99 1                             1                         1     3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...