XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
Tổng
00       1             1     1     1                         1   5
01                   1       1                             1     3
02                         1       1     1                       3
03         1   3       1 1 1     2   1             1             11
04     1                 1         1                             3
05       1   1                   1             1 1               5
06                                       1 1   1 1       1       5
07     1               1 1               1       1     1         6
08                 1       1                                     2
09         1     1     1 1                   1                   5
10 1       1         1                       1         1 1       6
11         1           1                 2             3         7
12                   1         1 1         1 1           1 1     7
13         1 1                                                   2
14           1       1               1         1                 4
15                 2       1 1     1               1           1 7
16 1           1     1   1             1       2 1           1 1 10
17 1                           1     1     1   1     1       1   7
18     1           1   1   1                             1   1   6
19                   1   2                         1 1     1 1   7
20               1       1 1                                 1   4
21 1 2 1   1     2 2                       1             1       11
22       1 1     1                     1                     2   6
23 1   1 1   1 1     1   1           1                           8
24   1     1         1                 1 1               1       6
25       1       1                 1     1           1           5
26           1                 1                 1 1   1         5
27                               1     1                       1 3
28             1   1               1                             3
29   1                                                 1         2
30     1       1               1                                 3
31   1                                                         1 2
32           1           1           1                   1       4
33       1 1 1 1       1       1           1     1     1         9
34 1       1             1                                     1 4
35       1               1   1         1                         4
36                     1       1 1         1               1     5
37         1           1         1     1 1           1           6
38   1     1   1   1   1   1 1         1                   1     9
39   1                             1                     1       3
40           1 1       1           1                           1 5
41   1             1                                             2
42     1                                                         1
43   1     1     1               1 1                             5
44 1 1                             1             1 1             5
45 1                 1   1             2     1       1 1         8
46       2     1 2       1     1     1       1       1   1   1   12
47       1                         1     1   1                   4
48 1     1                             1                     1 1 5
49                         1                         1         1 3
50 1               1         1   1               1               5
51     1 1     1                                           2   1 6
52 1                 1   1       1                   1           5
53 1                         2 1   1 1       1     2             9
54                   1 1                           1 1 1         5
55         1                 1   1             1                 4
56       1     1                           1   1     1   1       6
57   1                             1 2   1 1 1 1 1 1   1         11
58               1                         1                     2
59               1         1                       1             3
60   1             2       1                     2 2             8
61       1                           1     1   1 1   1           6
62                 1       1             1     1           1 1   6
63                                         1               1 2   4
64 1                           1     1     1   1     1           6
65 1     1                     1 1 1 1                   2 1     9
66               1   1                 1         2               5
67             1     1     1 1         1             1         1 7
68                     1                                         1
69                   1                           1   2   1     1 6
70             1                                 1       1       3
71           2               1 1             1                   5
72     1     1                     1                           1 4
73               1         1     1   1 1 1     1     1     1     9
74     1   1           1   1         1         1                 6
75                   1   1                   1             2     5
76       1   1       1                     2           1         6
77 1 1             2                       1       1           1 7
78             1       1           1       1       1     1       6
79 1 1                       1   1                   1 1         6
80               1           1   1     1                         4
81 1             1   1         2     1             2 1 1 1   2   13
82     1     3       1     1   2                       1         9
83         1     1                       1 1 1 1                 6
84                           1       1 1 1                 1 1   6
85       1                                   1 1                 3
86           1   1     1                                         3
87     1   1                 1 1     2       2 1                 9
88             1                         1     1   1             4
89                             1 1 1                             3
90 1   1               1     1           1       1             1 7
91     1       1 1       1             3               1   2     10
92                         1                                     1
93           1                 1         1                   1   4
94     2           1   1                               2   1   1 8
95   2 1 1                   1               1   1       1 1 1 2 12
96                         1 1   1                       1       4
97                 2             1       1   1                   5
98   1                     1       1         2     1           1 7
99   1 1   1 1           1                 1                     6
loading
Đang tải dữ liệu...