XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
Tổng
00   1     1                         1     2       1           1 7
01   1                             1       1                     3
02 1       1     1                         1         1           5
03 1     2   1             1                 1         1   1     8
04         1                                           1       1 3
05       1             1 1                                 1     4
06               1 1   1 1       1         1       1             7
07               1       1     1             1                 1 5
08 1                                                             1
09                   1                                           1
10                   1         1 1                               3
11               2             3                   1 1           7
12     1 1         1 1           1 1                   2 1 1     10
13                                       1                       1
14           1         1                 1   1 1         2 1 1   9
15 1 1     1               1           1                       1 6
16             1       2 1           1 1                         6
17     1     1     1   1     1       1               1       1   8
18 1                             1   1                           3
19                         1 1     1 1   2       1   1           8
20 1                                 1         1 1               4
21                 1             1       1                 1     4
22             1                     2               1           4
23           1                                               1   2
24             1 1               1                       1   1 1 6
25         1     1           1           1                 1     5
26     1                 1 1   1           1                     5
27       1     1                       1           1             4
28         1                                 1             1     3
29                             1                         1   1   3
30     1                                             1 1     1 1 5
31                                     1                         1
32           1                   1               1     1     1   5
33     1           1     1     1                 1               5
34                                     1     1                   2
35   1         1                             1 1       1   1     6
36     1 1         1               1                     1       5
37       1     1 1           1               1 2             1   8
38 1 1         1                   1                             4
39         1                     1       2 1             1       6
40         1                           1                   1     3
41                                           1                 1 2
42                                         1 1             1     3
43       1 1                             1   1     1     1       6
44         1             1 1                           1         4
45             2     1       1 1                         1       6
46     1     1       1       1   1   1           1             1 8
47         1     1   1                       1     1 1 1         7
48             1                     1 1 1             1         5
49 1                         1         1       1 1 1           1 7
50   1   1               1                 1       1             5
51                                 2   1             1           4
52       1                   1               1   1     1         5
53   2 1   1 1       1     2                   1   1           1 11
54                         1 1 1         2       1             1 7
55   1   1             1                             1         1 5
56                 1   1     1   1       1       1 1         1   8
57         1 2   1 1 1 1 1 1   1                               1 11
58                 1                       1     1           2   5
59 1                       1                                     2
60 1                     2 2               1                     6
61           1     1   1 1   1               1   1 1           1 9
62 1             1     1           1 1     1           1         7
63                 1               1 2           1           1   6
64     1     1     1   1     1                                   5
65     1 1 1 1                   2 1                     1       8
66             1         2                     1           1 1   6
67 1 1         1             1         1       1   1     1     1 9
68                                           2       1 1         4
69                       1   2   1     1         1               6
70                       1       1         2         1     1   1 7
71   1 1             1                         1     1           5
72         1                           1                 2       4
73 1     1   1 1 1     1     1     1     1     1       1 1 1     13
74 1         1         1                   1   1   1             6
75                   1             2     1   1 1                 6
76                 2           1                 1     1         5
77                 1       1           1                         3
78         1       1       1     1             1     1           6
79   1   1                   1 1                 1           1   6
80   1   1     1                                 1   1           5
81     2     1             2 1 1 1   2                 1         11
82 1   2                       1                     1   1   1   7
83               1 1 1 1                                 1       5
84   1       1 1 1                 1 1         1   1       1     9
85                   1 1                         1       1     1 5
86                                                               0
87   1 1     2       2 1                 1         1             9
88               1     1   1                       1   1         5
89     1 1 1                                                     3
90   1           1       1             1   1     1 1 1       1   9
91             3               1   2                   1         7
92 1                                     1     1             1   4
93     1         1                   1     1                     4
94                             2   1   1             1         1 6
95   1               1   1       1 1 1 2                         8
96 1 1   1                       1           1       1     1 1   8
97       1       1   1                     1   1   1     1       7
98 1       1         2     1           1 1     1           2     10
99                 1                         1             1     3
loading
Đang tải dữ liệu...