XSKT Bạch thủ CM Cầu XSCM

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
Tổng
00     1           1                 1     1 1                 1 6
01                   1       1         1           1             4
02       1                       1 1                       1     4
03         1   1                                 5               7
04         1       1   1           1                 3     1     8
05             1                                           1     2
06     1                                 1       1               3
07                 1               1       1                   1 4
08                     1             1                   1   1   4
09                           1           1       1               3
10                   1   1     1 1                         1   1 6
11     1 1               1     1 1             1   1             7
12         2 1 1           1                           1       1 7
13                               1   1   1                       3
14 1         2 1 1   1   1 1         1         1         1       11
15                 1                         1     1             3
16                                           1                   1
17       1       1                                               2
18                                     1 1         1 1     1     5
19   1   1                       1                         2     5
20 1 1                 1                         1               4
21             1                               1         1       3
22       1           1               1 1 1         2         1   8
23               1     1   1 1           1 1           1 2       9
24           1   1 1                 1                 1   1     6
25             1         1 1                   1     1           5
26                   1   1               1           1 1         5
27     1                   1               1       1   1     2   7
28             1                     1                   1       3
29           1   1                                       1       3
30       1 1     1 1 1   1                                       6
31                                     1                       1 2
32   1     1     1     2     1 2                     1 1         10
33   1                     1   1 1         1           1         6
34                       1             1         1               3
35 1       1   1       1             1   1     1         1 2     10
36           1         1         1   1                           4
37 2             1   1 1     1               1 1     1         1 10
38                                   1           1   1 1         4
39           1                                 2   2     1       6
40             1         1 2               1 1     1     1       8
41                 1                         1                   2
42             1                 1 1 1     1 1 1       1 1       9
43     1     1                 1   1             1               5
44         1         1             1         1                   4
45           1                     1               1             3
46   1             1             1             1                 4
47     1 1 1                 1       1 2       1   1           1 10
48         1                                       1       2     4
49 1 1 1           1 1                         1                 6
50     1                                     1               1 1 4
51       1                                         1           1 3
52   1     1                   3   1     1   1       1         1 10
53 1   1           1               1     1       2       1       8
54   1             1                               1             3
55       1         1     1 1 1 1                                 6
56   1 1         1                         1 1                   5
57                 1 1             1           1       1         5
58   1           2   1       1             1     1     1   1     9
59                             1 1                               2
60                   1                                 1         2
61   1 1           1         1   1                             1 6
62         1                   1       1 1                       4
63   1           1   1 1               1                         5
64                           1               1         2     1   5
65           1             1 1   2                               5
66 1           1 1           1   1                     1   1     7
67 1   1     1     1   1               1                     1   7
68       1 1         1   1                     1             2   7
69   1                                 1   1 1   1           1   6
70       1     1   1     1   1           1                       6
71 1     1           1                                         1 4
72           2           1               1               1 1     6
73 1       1 1 1       1         1                             1 7
74 1   1             1                   1     1     1         1 7
75 1                     1 1 1                               1 1 6
76   1     1                                 1 1     1       1   6
77                                     1   2           1       1 5
78 1     1               1 2 1             1         2         1 10
79   1           1     1   1   1                   1 1           7
80   1   1                     1   1 1                   1       6
81         1           1                 1 1             1       5
82       1   1   1                 1                             4
83           1           1     1     1 1             2           7
84 1   1       1               1           2             1       7
85   1       1     1           1       1   1         1   1       8
86                   1 1         1                     1         4
87     1                                           1             2
88     1   1         1                 1 1                   2   7
89                       1 1 1     1         2           1 1     8
90   1 1 1       1             1         1                   1   7
91         1           2                                         3
92 1             1               1         1 1   1 1       2     9
93                       1 1 1     1 1                           5
94       1         1   1   2 1   1   1 1                       1 10
95                       1           1       1   2     1     1   7
96       1     1 1                 1                         1   5
97 1   1     1                     2   1 1     1             1   9
98 1           2                   1                             4
99             1                     1 1       1                 4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...