XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
Tổng
00           1             1 1       1             1     1     1 7
01                   1     1                     1       1       4
02     1                                               1       1 3
03   1                       1         1   3       1 1 1     2   11
04       2                   1     1                 1         1 6
05                     1             1   1                   1   4
06                   1     1 2                                   4
07   1     1           1 1         1               1 1           7
08         1                                   1       1         3
09     1     1     1                   1     1     1 1           7
10 2                           1       1         1               5
11   1   2   1                         1           1             6
12   1       1           1                       1         1 1   6
13   1           1   1 1   1           1 1                       7
14           1                           1       1               3
15                 1         1                 2       1 1     1 7
16           1                 1           1     1   1           5
17         1     1             1                           1     4
18       2   1 1 1                 1           1   1   1         9
19 1                                             1   2           4
20   1 1                                     1       1 1         5
21   1         1           2   1 2 1   1     2 2                 13
22             1         1   1       1 1     1                   6
23                 1           1   1 1   1 1     1   1           8
24                               1     1         1               3
25     1                 1           1       1                 1 5
26   2           1   1                   1                 1     6
27                       1                                   1   2
28           1 1       1                   1   1               1 6
29             2         1       1                               4
30   1           1     1           1       1               1     6
31 1 1 1 2     1       1     1   1                               9
32       1   1         1                 1           1           5
33       1           1       1       1 1 1 1       1       1     9
34           1     1 1         1       1             1           6
35               1                   1               1   1       4
36 1               1   1     1                     1       1 1   7
37     1       1     1                 1           1         1   6
38 1 1                           1     1   1   1   1   1 1       9
39               1               1                             1 3
40                                       1 1       1           1 4
41         1   1                 1             1                 4
42     1       1 2 1       1       1                             7
43           1           1 1     1     1     1               1 1 8
44                 1       1   1 1                             1 5
45         1                   1                 1   1           4
46 1                 1     2 1       2     1 2       1     1     12
47     1   1       1                 1                         1 5
48 1       1             1     1     1                           5
49             1       2                               1         4
50         1                   1               1         1   1   5
51                         1       1 1     1                     4
52         1     1 1 1   2     1                 1   1       1   10
53                             1                         2 1   1 5
54       1               1                       1 1             4
55                 1                   1                 1   1   4
56                                   1     1                     2
57   1       1                   1                             1 4
58                                           1                   1
59     1 1     1         1                   1         1         6
60                               1             2       1         4
61                                   1                           1
62 1                 1       1                 1       1         5
63     1         1                                               2
64                       1     1                           1     3
65               1             1     1                     1 1 1 6
66       1   1               1               1   1               5
67       1                   1             1     1     1 1       6
68 1   1 1 1                                       1             5
69 1                                             1               2
70                     1   1               1                     3
71     1   1     1                       2               1 1     7
72         1               1       1     1                     1 5
73           1     1                         1         1     1   5
74           1           1         1   1           1   1         6
75 1           1             1                   1   1           5
76             1             2       1   1       1               6
77       1       1     1 1 2   1 1             2                 10
78     1               1 1                 1       1           1 6
79         1         1 1       1 1                       1   1   7
80                                           1           1   1   3
81   1               3         1             1   1         2     9
82     1   1     2         1 1     1     3       1     1   2     14
83       2                             1     1                   4
84 1 1         1   1 3     1                             1       9
85                     1             1                           2
86 1   2     1                           1   1     1             7
87   1     1 1   1 1               1   1                 1 1     9
88         1                               1                     2
89             1 1                                         1 1 1 5
90                             1   1               1     1       4
91 1 1             2 1             1       1 1       1           9
92         1   1   1                                   1         4
93     1           1                     1                 1     4
94         1   1                   2           1   1             6
95 1 1                 2         2 1 1                   1       9
96 1   1                                               1 1   1   5
97                                             2             1   3
98 1               1   1 1       1                     1       1 7
99           1           1       1 1   1 1           1           7
loading
Đang tải dữ liệu...