XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
Tổng
00               1     2       1           1                 1   6
01             1       1                     1       1         1 5
02                     1         1                       1 1     4
03     1                 1         1   1                         4
04                                 1       1   1           1     4
05 1 1                                 1                         3
06 1 1       1         1       1                                 5
07   1     1             1                 1               1     5
08                                             1             1   2
09                                                   1           1
10         1 1                               1   1     1 1       6
11         3                   1 1               1     1 1       8
12           1 1                   2 1 1           1             7
13                   1                                   1   1   3
14 1                 1   1 1         2 1 1   1   1 1         1   12
15     1           1                       1                     3
16 2 1           1 1                                             5
17 1     1       1               1       1                       5
18           1   1                                             1 3
19     1 1     1 1   2       1   1                       1       9
20               1         1 1                 1                 4
21           1       1                 1                         3
22               2               1           1               1 1 6
23                                       1     1   1 1           4
24           1                       1   1 1                 1   5
25       1           1                 1         1 1             5
26   1 1   1           1                     1   1               6
27                 1           1                   1             3
28                       1             1                     1   3
29         1                         1   1                       3
30                               1 1     1 1 1   1               6
31                 1                                           1 2
32           1               1     1     1     2     1 2         9
33   1     1                 1                     1   1 1       6
34                 1     1                       1             1 4
35                       1 1       1   1       1             1   6
36             1                     1         1         1   1   5
37       1               1 2             1   1 1     1           8
38             1                                             1   2
39           1       2 1             1                           5
40                 1                   1         1 2             5
41                       1                 1                     2
42                     1 1             1                 1 1 1   6
43                   1   1     1     1                 1   1     6
44   1 1                           1         1             1     5
45       1 1                         1                     1     4
46       1   1   1           1             1             1       6
47                       1     1 1 1                 1       1 2 8
48               1 1 1             1                             4
49       1         1       1 1 1           1 1                   7
50   1                 1       1                                 3
51             2   1             1                               4
52       1               1   1     1                   3   1     8
53     2                   1   1           1               1     6
54     1 1 1         2       1             1                     7
55 1                             1         1     1 1 1 1         7
56 1     1   1       1       1 1         1                       7
57 1 1 1   1                               1 1             1     7
58                     1     1           2   1       1           6
59     1                                               1 1       3
60   2 2               1                     1                   6
61 1 1   1               1   1 1           1         1   1       9
62 1           1 1     1           1                   1       1 7
63             1 2           1           1   1 1               1 8
64 1     1                                           1           3
65           2 1                     1             1 1   2       8
66   2                     1           1 1           1   1       7
67       1         1       1   1     1     1   1               1 8
68                       2       1 1         1   1               6
69   1   2   1     1         1                                 1 7
70   1       1         2         1     1   1     1   1           9
71                         1     1           1                   3
72                 1                 2           1               4
73 1     1     1     1     1       1 1 1       1         1       10
74 1                   1   1   1             1                   5
75             2     1   1 1                     1 1 1           8
76         1                 1     1                             3
77     1           1                                           1 3
78     1     1             1     1               1 2 1           8
79       1 1                 1           1     1   1   1         7
80                           1   1                     1   1 1   5
81     2 1 1 1   2                 1           1                 9
82         1                     1   1   1                 1     5
83 1                                 1           1     1     1 1 6
84             1 1         1   1       1               1         6
85 1                         1       1     1           1       1 6
86                                           1 1         1       3
87 1                 1         1                                 3
88 1   1                       1   1         1                 1 6
89                                               1 1 1     1     4
90   1             1   1     1 1 1       1             1         8
91         1   2                   1           2                 6
92                   1     1             1               1       4
93               1     1                         1 1 1     1 1   7
94         2   1   1             1         1   1   2 1   1   1 1 13
95   1       1 1 1 2                             1           1   8
96           1           1       1     1 1                 1     6
97                     1   1   1     1                     2   1 7
98     1           1 1     1           2                   1     7
99                       1             1                     1 1 4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...