XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
Tổng
00   1     1             1                             1         4
01                               1   1       1 1               2 6
02                   1     1                         1           3
03                                 1   1 1     2   1             6
04           1                           1                   1 1 4
05     1           1                   1       1         1   1   6
06                         1       1 1         1               1 5
07             2 1   1                       1 1                 6
08         1           1             1                     1     4
09               2           2   1       1             1 1   1   9
10                     1     1       1     1 1     1 1         1 8
11                         1 1 1   1                     1       5
12             1 1                   1         1       1       1 6
13 1           1                   1         1                   4
14                     1     1           1             1         4
15 2 1                         1                                 4
16   1                           1   1                     1     4
17                     1 1   1   1     1             2           7
18                                                               0
19       2         1 1                                           4
20               1 1   1                   1 1             1     6
21 1           2     1         1     2   1 1 1   1         1 1   13
22         1   1           1                 1   2               6
23 1 1                                                   1   2   5
24   1   1                 1     1 1   1 1             1 1       9
25 1                   1           1   1     2             1 1   8
26     1       1                           2       1             5
27           1           1 1   1                 2         1     7
28               1 1                     1             1         4
29 1         1                           1 1 1       1         1 7
30       1                     1         1                 1     4
31   1     1 1               1       1 1             1           7
32 2                       1       1 1           1   2   1       9
33   2                   1 1                       1       1   1 7
34                     1               1       1 1     1     1 1 7
35         1                 1     1   1 1     1       1     2   9
36       1       1                     1                   1     4
37     2           1 1           1       1                   1   7
38 2 1 1             2   1 1 1       1                           10
39 1           1     1   2                                 1   2 8
40           1   1                   1         1       1       1 6
41     1 1                           1                           3
42             1 2     1         1                 1             6
43     1   1             1             1 1             1         6
44 1           1         1   1         1                 1 1     7
45   1             1           1   1                     1       5
46 1     1   1                                     1             4
47         2                   1                 1         1     5
48                 1                 1         1     1           4
49                                   1           1     1 1       4
50       1 1   1                 1 1     1   1         1   1     9
51           1 1   1                                             3
52                     1           1       2             1       5
53         1 1         1 1                         1             5
54   1                                                       1   2
55         1     1           1               1       1   1       6
56     1                                   1 1       1         1 5
57       1                       2                       1       4
58     1 1   1                                                   3
59                 1   1 1       1                           1   5
60                   1                     1           1   1     4
61                         1           1                         2
62       1       1                                               2
63                       1     1 1           1                   4
64   1           1           1 1                     1           5
65       1 1 1                 1                   1       1     6
66               1                     1     1   1               4
67   2             1 1                             1     1       6
68                 1       1     1                               3
69       1             2                 1                     1 5
70       2 1                 1             1 1                   6
71   1                                     2             1       4
72                 1               1     2                       4
73             1                               1 1             1 4
74 1     1                 1                       1             4
75     2 1 1         1 1   1       1                 1 1         10
76   1         1 1 1                     1         1             6
77                     1     1         1       1         1     1 6
78         1   1 1           1   1               1 2       1     9
79   1 1     1     1           1                                 5
80 1           1               1       1       1 1     1       1 8
81                 1           1   1 1                   1       5
82                                                               0
83                           1       1             1 1           4
84                   1                 1                   1 1   4
85     1             1             1               1             4
86                   1           1           1   1       1       5
87     1   1 1     1   1 1   1           1 2   1                 11
88 1   2             1                 1         1 1             7
89           1           1                                   1   3
90           1                   1 1         1     1 2         1 8
91 1       1   1               1                     1 1     1   7
92   1                                     1                     2
93         1         1                                           2
94           1           2   1             1     1               6
95     1     1         1 1 2       2 1         1                 10
96           1     1 1                           2 1     1   1   8
97       1         1     1     2               1     1 2     1   10
98     1     1         1   1   1 1             1           1     8
99               2   1     2   1 1     1   1                     9
loading
Đang tải dữ liệu...