XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
Tổng
00                           1             2 1                   4
01     1   1       1 1               2   1     1               1 9
02                         1                                     1
03       1   1 1     2   1                             1 1 1 1   10
04             1                   1 1     1                   1 5
05           1       1         1   1                           2 6
06       1 1         1               1         1                 5
07                 1 1                               1   1       4
08         1                     1                     1         3
09 2   1       1             1 1   1               1             8
10 1       1     1 1     1 1         1 1     1     1 1           11
11 1 1   1                     1                 1   1   1       7
12         1         1       1       1 1                         5
13       1         1                                     1 2     5
14 1           1             1                               1   4
15   1                                 1     1           1     2 6
16     1   1                     1         1 1   1 1         1   8
17 1   1     1             2                           1         6
18                                                         1     1
19                                                   1 1         2
20               1 1             1             1                 4
21   1     2   1 1 1   1         1 1   1                         10
22                 1   2                                         3
23                             1   2                             3
24     1 1   1 1             1 1       1                         7
25       1   1     2             1 1         1                   7
26               2       1               1 1     1     1         7
27   1                 2         1     1       3                 8
28             1             1                 1 1               4
29             1 1 1       1         1     1                 1   7
30   1         1                 1                           1   4
31 1       1 1             1                             2   1   7
32       1 1           1   2   1         2         2 1           11
33                       1       1   1             1           1 5
34           1       1 1     1     1 1   1                       7
35 1     1   1 1     1       1     2                           1 9
36           1                   1                           1 1 4
37     1       1                   1             1               4
38 1       1                               1                 1   4
39                               1   2       1         1         5
40         1         1       1       1   2   1       1   1 1   1 11
41         1                                                     1
42     1                 1                             1         3
43           1 1             1                       1           4
44 1         1                 1 1                     1         5
45   1   1                     1                           2 1 1 7
46                       1                     1 1     1         4
47   1                 1         1           1                   4
48         1         1     1                       1             4
49         1           1     1 1               1   1             6
50     1 1     1   1         1   1     1       1 1               9
51                                         1                     1
52       1       2             1               1             1   6
53                       1               1 2                     4
54                                 1   1         3               5
55 1               1       1   1             1 1 1               7
56               1 1       1         1               1           5
57     2                       1       1           1 1     1   1 8
58                                           1       1     1     3
59     1                           1             1     1         4
60               1           1   1     1               1         5
61           1                                           1 1   1 4
62                                     1         1   1   1       4
63   1 1           1                             1 1     1   1   7
64 1 1                     1           1 1           1 1   2     9
65   1                   1       1     1                     1   5
66           1     1   1                                   1     4
67                       1     1                     1           3
68     1                                 1                       2
69             1                     1                     1     3
70 1             1 1                                   1       1 5
71               2             1         1 1               1     6
72       1     2                               1   1     1     1 7
73                   1 1             1                   1       4
74                       1                 1   1       1     1   5
75       1                 1 1               1           1       5
76             1         1             1     1   1   1 1 1       8
77 1         1       1         1     1               1       1 1 8
78 1   1               1 2       1                 1       1     8
79   1                                         1 1 1         1   5
80   1       1       1 1     1       1         1     1       1   9
81   1   1 1                   1                     1   1 1     7
82                                                       1   1 1 3
83 1       1             1 1             1     1                 6
84           1                   1 1     1         1           1 6
85       1               1               1   1   1       1       6
86     1           1   1       1                                 4
87 1           1 2   1                   2   1     1             9
88           1         1 1             1   2       1   1   1     9
89                                 1   1               1     1   4
90     1 1         1     1 2         1 1   2                     10
91   1                     1 1     1         1                   5
92               1                                 1             2
93                                                               0
94 1             1     1                                         3
95       2 1         1                       1 1                 6
96                     2 1     1   1   1     1         1         8
97   2               1     1 2     1     1   1   1 1             11
98   1 1             1           1       1 2                     7
99   1 1     1   1                                   1           5
loading
Đang tải dữ liệu...