XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
Tổng
00           1     1             1                             1 4
01                                       1   1       1 1         4
02                           1     1                         1   3
03 1                                       1   1 1     2   1     7
04                   1                           1               2
05       1     1           1                   1       1         5
06                                 1       1 1         1         4
07                     2 1   1                       1 1         6
08                 1           1             1                   3
09       1               2           2   1       1             1 8
10                             1     1       1     1 1     1 1   7
11                                 1 1 1   1                     4
12 1                   1 1                   1         1       1 6
13     1   1           1                   1         1           5
14                             1     1           1             1 4
15 1   1   2 1                         1                         6
16           1                           1   1                   3
17     1                       1 1   1   1     1             2   8
18   1                                                           1
19               2         1 1                                   4
20                       1 1   1                   1 1           5
21         1           2     1         1     2   1 1 1   1       11
22                 1   1           1                 1   2       6
23       3 1 1                                                   5
24           1   1                 1     1 1   1 1             1 8
25 1   1   1                   1           1   1     2           8
26 1 1         1       1                           2       1     7
27                   1           1 1   1                 2       6
28                       1 1                     1             1 4
29   1   2 1         1                           1 1 1       1   9
30 1             1                     1         1               4
31           1     1 1               1       1 1             1   7
32         2                       1       1 1           1   2   8
33           2                   1 1                       1     5
34                             1               1       1 1     1 5
35   1             1                 1     1   1 1     1       1 8
36     1         1       1                     1                 4
37             2           1 1           1       1               6
38       1 2 1 1             2   1 1 1       1                   11
39 1   1   1           1     1   2                               7
40                   1   1                   1         1       1 5
41             1 1                           1                   3
42   1                 1 2     1         1                 1     7
43 1           1   1             1             1 1             1 7
44 1       1           1         1   1         1                 6
45 1     1   1             1           1   1                     6
46         1     1   1                                     1     4
47 1     1         2                   1                 1       6
48                         1                 1         1     1   4
49       1                                   1           1     1 4
50               1 1   1                 1 1     1   1         1 8
51                   1 1   1                                     3
52                             1           1       2             4
53     1 1         1 1         1 1                         1     7
54   1   1   1                                                   3
55 1               1     1           1               1       1   6
56       1     1                                   1 1       1   5
57               1                       2                       3
58             1 1   1                                           3
59     1                   1   1 1       1                       5
60     1                     1                     1           1 4
61     1                           1           1                 3
62 1             1       1                                       3
63                               1     1 1           1           4
64           1           1           1 1                     1   5
65               1 1 1                 1                   1     5
66                       1                     1     1   1       4
67 1 2       2             1 1                             1     8
68                         1       1     1                       3
69     1         1             2                 1               5
70               2 1                 1             1 1           6
71     2     1                                     2             5
72                         1               1     2               4
73 1                   1                               1 1       4
74   1     1     1                 1                       1     5
75             2 1 1         1 1   1       1                 1 1 10
76   1       1         1 1 1                     1         1     7
77                             1     1         1       1         4
78     1           1   1 1           1   1               1 2     9
79   1       1 1     1     1           1                         6
80 1     1 1           1               1       1       1 1     1 9
81                         1           1   1 1                   4
82 1                                                             1
83       1                           1       1             1 1   5
84       1                   1                 1                 3
85             1             1             1               1     4
86     1                     1           1           1   1       5
87             1   1 1     1   1 1   1           1 2   1         11
88     1   1   2             1                 1         1 1     8
89   1               1           1                               3
90                   1                   1 1         1     1 2   7
91   1     1       1   1               1                     1 1 7
92 1   1     1                                     1             4
93   1             1         1                                   3
94   1               1           2   1             1     1       7
95   1         1     1         1 1 2       2 1         1         11
96       1           1     1 1                           2 1     7
97   1           1         1     1     2               1     1 2 10
98             1     1         1   1   1 1             1         7
99   1 1                 2   1     2   1 1     1   1             11
loading
Đang tải dữ liệu...