XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
Tổng
00           1                             1             2 1     5
01                   1   1       1 1               2   1     1   8
02       1     1                         1                       3
03                     1   1 1     2   1                         6
04                           1                   1 1     1       4
05     1                   1       1         1   1               5
06             1       1 1         1               1         1   6
07 2 1   1                       1 1                             6
08         1             1                     1                 3
09   2           2   1       1             1 1   1               9
10         1     1       1     1 1     1 1         1 1     1     10
11             1 1 1   1                     1                 1 6
12 1 1                   1         1       1       1 1           7
13 1                   1         1                               3
14         1     1           1             1                     4
15                 1                                 1     1     3
16                   1   1                     1         1 1   1 6
17         1 1   1   1     1             2                       7
18                                                               0
19     1 1                                                       2
20   1 1   1                   1 1             1             1   7
21 2     1         1     2   1 1 1   1         1 1   1           13
22 1           1                 1   2                           5
23                                           1   2               3
24             1     1 1   1 1             1 1       1           8
25         1           1   1     2             1 1         1     8
26 1                           2       1               1 1     1 7
27           1 1   1                 2         1     1       3   10
28   1 1                     1             1                 1 1 6
29                           1 1 1       1         1     1       6
30                 1         1                 1                 3
31               1       1 1             1                       4
32             1       1 1           1   2   1         2         9
33           1 1                       1       1   1             5
34         1               1       1 1     1     1 1   1         8
35               1     1   1 1     1       1     2               8
36   1                     1                   1                 3
37     1 1           1       1                   1             1 6
38       2   1 1 1       1                               1       7
39 1     1   2                                 1   2       1     8
40   1                   1         1       1       1   2   1     8
41                       1                                       1
42 1 2     1         1                 1                         6
43           1             1 1             1                     4
44 1         1   1         1                 1 1                 6
45     1           1   1                     1                   4
46                                     1                     1 1 3
47                 1                 1         1           1     4
48     1                 1         1     1                       4
49                       1           1     1 1               1   5
50 1                 1 1     1   1         1   1     1       1 1 10
51 1   1                                                 1       3
52         1           1       2             1               1   6
53         1 1                         1               1 2       6
54                                               1   1         3 5
55   1           1               1       1   1             1 1 1 8
56                             1 1       1         1             4
57                   2                       1       1           4
58                                                         1     1
59     1   1 1       1                           1             1 6
60       1                     1           1   1     1           5
61             1           1                                     2
62   1                                               1         1 3
63           1     1 1           1                             1 5
64   1           1 1                     1           1 1         6
65                 1                   1       1     1           4
66   1                     1     1   1                           4
67     1 1                             1     1                   4
68     1       1     1                                 1         4
69         2                 1                     1             4
70               1             1 1                               3
71                             2             1         1 1       5
72     1               1     2                               1   5
73 1                               1 1             1             4
74             1                       1                 1   1   4
75       1 1   1       1                 1 1               1     7
76 1 1 1                     1         1             1     1   1 8
77         1     1         1       1         1     1             6
78 1 1           1   1               1 2       1                 8
79     1           1                                         1 1 4
80 1               1       1       1 1     1       1         1   8
81     1           1   1 1                   1                   5
82                                                               0
83               1       1             1 1             1     1   6
84       1                 1                   1 1     1         5
85       1             1               1               1   1   1 6
86       1           1           1   1       1                   5
87     1   1 1   1           1 2   1                   2   1     11
88       1                 1         1 1             1   2       7
89           1                                   1   1           3
90                   1 1         1     1 2         1 1   2       10
91 1               1                     1 1     1         1     6
92                             1                                 1
93       1                                                       1
94           2   1             1     1                           5
95         1 1 2       2 1         1                       1 1   10
96     1 1                           2 1     1   1   1     1     9
97     1     1     2               1     1 2     1     1   1   1 12
98         1   1   1 1             1           1       1 2       9
99   2   1     2   1 1     1   1                                 9
loading
Đang tải dữ liệu...