XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
Tổng
00                 1             2 1                             4
01       1 1               2   1     1               1     1     8
02               1                                     1   1     3
03 1 1     2   1                             1 1 1 1   1     1   11
04   1                   1 1     1                   1       1   6
05 1       1         1   1                           2           6
06         1               1         1                           3
07       1 1                               1   1             1   5
08                     1                     1             1     3
09   1             1 1   1               1                   1   6
10     1 1     1 1         1 1     1     1 1                     9
11                   1                 1   1   1                 4
12         1       1       1 1                         1         5
13       1                                     1 2           1 1 6
14   1             1                               1             3
15                           1     1           1     2           5
16                     1         1 1   1 1         1             6
17 1             2                           1                 1 5
18                                               1     1         2
19                                         1 1         1         3
20     1 1             1             1                           4
21   1 1 1   1         1 1   1                           1     1 9
22       1   2                                                   3
23                   1   2                             1   1     5
24 1 1             1 1       1                                   5
25 1     2             1 1         1                     1       7
26     2       1               1 1     1     1           2       9
27           2         1     1       3                     2     9
28   1             1                 1 1                         4
29   1 1 1       1         1     1                 1           1 8
30   1                 1                           1             3
31 1             1                             2   1           1 6
32           1   2   1         2         2 1                     9
33             1       1   1             1           1   1       6
34 1       1 1     1     1 1   1                         1 1     9
35 1 1     1       1     2                           1           7
36 1                   1                           1 1           4
37   1                   1             1                     1   4
38                               1                 1       1   1 4
39                     1   2       1         1               1 1 7
40         1       1       1   2   1       1   1 1   1           10
41                                                         1     1
42             1                             1                   2
43 1 1             1                       1             1     1 6
44 1                 1 1                     1                   4
45                   1                           2 1 1 1         6
46             1                     1 1     1                 1 5
47           1         1           1                             3
48         1     1                       1               1   1   5
49           1     1 1               1   1               2     1 8
50   1   1         1   1     1       1 1               1         8
51                               1                           1   2
52     2             1               1             1         1   6
53             1               1 2                               4
54                       1   1         3               2         7
55       1       1   1             1 1 1                   1     7
56     1 1       1         1               1             1       6
57                   1       1           1 1     1   1           6
58                                 1       1     1               3
59                       1             1     1                   3
60     1           1   1     1               1             1     6
61 1                                           1 1   1           4
62                           1         1   1   1                 4
63       1                             1 1     1   1       1 1   7
64               1           1 1           1 1   2               7
65             1       1     1                     1             4
66 1     1   1                                   1               4
67             1     1                     1             1     1 5
68                             1                               1 2
69   1                     1                     1         1     4
70     1 1                                   1       1 1         5
71     2             1         1 1               1             1 7
72   2                               1   1     1     1           6
73         1 1             1                   1             1   5
74             1                 1   1       1     1             5
75               1 1               1           1       1     1   6
76   1         1             1     1   1   1 1 1       1     1 1 11
77 1       1         1     1               1       1 1 1         8
78           1 2       1                 1       1     1   1     8
79                                   1 1 1         1         1   5
80 1       1 1     1       1         1     1       1       1     9
81                   1                     1   1 1     1 1   1   7
82                                             1   1 1     1     4
83             1 1             1     1                         1 5
84 1                   1 1     1         1           1 1     1   8
85             1               1   1   1       1         1     1 7
86       1   1       1                                   1       4
87   1 2   1                   2   1     1                 1     9
88 1         1 1             1   2       1   1   1       1       10
89                       1   1               1     1             4
90       1     1 2         1 1   2                             1 9
91               1 1     1         1                             4
92     1                                 1               1       3
93                                                         1     1
94     1     1                                                 1 3
95         1                       1 1                 1         4
96           2 1     1   1   1     1         1           1       9
97         1     1 2     1     1   1   1 1                   1   10
98         1           1       1 2                               5
99 1   1                                   1                     3
loading
Đang tải dữ liệu...