XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
Tổng
00 1             2 1                               1 2 2   1     10
01         2   1     1               1     1                   1 7
02                                     1   1     1               3
03                           1 1 1 1   1     1                   6
04       1 1     1                   1       1         1         6
05   1   1                           2                       1   5
06         1         1                                           2
07                         1   1             1   1         1     5
08     1                     1             1     2         1 1   7
09 1 1   1               1                   1               1   6
10         1 1     1     1 1                         1 1   1     8
11   1                 1   1   1                                 4
12 1       1 1                         1                       1 5
13                             1 2           1 1             1   6
14 1                               1             1       1       4
15           1     1           1     2                       1   6
16     1         1 1   1 1         1                       1     7
17                           1                 1     1       1   4
18                               1     1                         2
19                         1 1         1                     1   4
20     1             1                           1   2           5
21     1 1   1                           1     1               1 6
22                                               1               1
23   1   2                             1   1       1     1       7
24 1 1       1                                     1           1 5
25     1 1         1                     1                       4
26             1 1     1     1           2                     1 7
27     1     1       3                     2         1           8
28 1                 1 1                                 1       4
29         1     1                 1           1     1     1     6
30     1                           1             1               3
31                             2   1           1 1     1 1       7
32   1         2         2 1                                     6
33     1   1             1           1   1                       5
34 1     1 1   1                         1 1                   1 7
35 1     2                           1               2         1 7
36     1                           1 1                   1 2   1 7
37       1             1                     1       1   2       6
38               1                 1       1   1       1       1 6
39     1   2       1         1               1 1       1       1 9
40 1       1   2   1       1   1 1   1           2 1         1   13
41                                         1         1 1         3
42                           1                             1   2 4
43 1                       1             1     1   1   2 1     1 9
44   1 1                     1                               1   4
45   1                           2 1 1 1         1               7
46                   1 1     1                 1             1   5
47     1           1                               2       2     6
48                       1               1   1                   3
49 1 1               1   1               2     1 1           1   9
50 1   1     1       1 1               1                 1       7
51               1                           1             1     3
52   1               1             1         1     1             5
53             1 2                                 1             4
54       1   1         3               2                         7
55   1             1 1 1                   1                 1   6
56         1               1             1                     1 4
57   1       1           1 1     1   1                     1 1   8
58                 1       1     1                               3
59       1             1     1                         2         5
60 1   1     1               1             1       1     1       7
61                             1 1   1                 1         4
62           1         1   1   1                             1   5
63                     1 1     1   1       1 1   1         1     8
64           1 1           1 1   2                   1 1       1 9
65     1     1                     1                           1 4
66                               1                               1
67   1                     1             1     1   1             5
68             1                               1         1       3
69         1                     1         1         1           4
70                           1       1 1         1 2   1 1       8
71   1         1 1               1             1                 5
72                   1   1     1     1                           4
73         1                   1             1       1         1 5
74               1   1       1     1                             4
75 1               1           1       1     1                   5
76           1     1   1   1 1 1       1     1 1           1     10
77   1     1               1       1 1 1           1 1           8
78     1                 1       1     1   1                     5
79                   1 1 1         1         1           1       6
80 1       1         1     1       1       1       2     2       10
81   1                     1   1 1     1 1   1                   7
82                             1   1 1     1       1   1   2 1   9
83             1     1                         1       1         4
84     1 1     1         1           1 1     1               1   8
85             1   1   1       1         1     1     1           7
86   1                                   1               1       3
87             2   1     1                 1           1       1 7
88           1   2       1   1   1       1         1     1       9
89       1   1               1     1                             4
90         1 1   2                             1 1       1       7
91 1     1         1                             1               4
92                       1               1                       2
93                                         1                 1   2
94                                             1                 1
95                 1 1                 1                   1     4
96   1   1   1     1         1           1       1               7
97 2     1     1   1   1 1                   1       1           9
98     1       1 2                                           1   5
99                         1                                     1
loading
Đang tải dữ liệu...