XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
Tổng
00           1     1 1         1                                 4
01                               1                               1
02       1   1   1                   1                     1 1   6
03         1   2     1               1                       1   6
04   1                     1 1   1     1       1   1             7
05   2     1       1 1                                           5
06           2   1       1 2     1                     1     1   9
07                         1 1     1                 1           4
08         1         1   3         1   1     1                   8
09             1   1                 1                 1         4
10     2 1 1           1     1           1       1         1 1   10
11                         2   1                 1             1 5
12     1   1                                                     2
13       1                 1       1       1 1 2     1           8
14                     1         1                   1           3
15                                 1       1             1       3
16                             1       1         1             1 4
17 1 1   1       1                   1           1 1             7
18           1       1     1 1                   1 1     1       7
19   1                         1           1 1             1 1   6
20                                   1                           1
21       1         1         1 1 1                   1           6
22                             1   1 2   1 1                     6
23                         2                                     2
24         1       1 1                                           3
25             1       1           1   1                       1 5
26                                   1                           1
27             1   1     1               1       1   1           6
28                                     1           1       2     4
29                                                     1 1     1 3
30       1                       1       1         1 1           5
31       1 1   1                         1                       4
32   1       1       1       1         2     1           1       8
33                           1 1   1               2     1       6
34         1         2                   1                       4
35 1             2             1             2         1 1   1   9
36     2 2                                                       4
37         1 1                           1     1 1       1       6
38   1                                     1 1   1           1   5
39   1                 1 1                           2           5
40               1     1 1     1                         1 1 1   7
41               1       1   1         1                   1     5
42     1           1           1                           1     4
43 1                   1     2                     1             5
44   2             1   1                                     1   5
45       1 1 1                     1 1   1                 1     7
46                               1           2                   3
47             1           1   1         1     2       1   1     8
48 1   1     1   1 1       1                   1   1             8
49 1     1       1                                       2     1 6
50 1                           1           1                     3
51   1                 1           1   1 1   1       1 1         8
52     1     1         1 1     1                                 5
53                               1   1     1 1   1   1     1     7
54                                         1 1         1 2     1 6
55       1             1                             1     1     4
56 1             1     1     1                                   4
57               1                 1                     1     1 4
58 2       2   1   2         1                   1               9
59     1                         1                 1 1           4
60 1   1             1                     1         1   1       6
61     1       1 2               1     1 1         1         1   9
62                 1       1                 1                   3
63 3                     1 1         1               1   1       8
64               1             2 1 1                     1       6
65             1   1   1             1 1       1   1   1         8
66                   1     1                           1         3
67           1 2     1     1               1               1   1 8
68               1                                           1 1 3
69           1               1   1               1           1   5
70     1         1 1       1                   1           1     6
71         2                         1         1   2             6
72     1                 2                     2 1     1     1   8
73 1                           1     1 1                     1   5
74   1       1                   1 1     2 1                   1 8
75   1                   1                 1   1       1 1     1 7
76       1               1         1         1 1   1   1         7
77           1 1   1   1     1   1     1   1         1           9
78         1           1 1     1               1             1 1 7
79                                                     1   1     2
80 1                                                             1
81                     1             1                           2
82           1   1   1                                 1       1 5
83 1                 1 1           2 1   1           1     1 1   10
84           1 1                                             1 1 4
85                           1           1 1     1 1   1         6
86                                                 1   1         2
87 1       1 1 1     1   1       1         1                   2 10
88             1   1             1   1           1               5
89     1                 1                   1     1   1         5
90     1 1         1         1     1         1   1               7
91   1 1 2                     1               1                 6
92     1 1         1               1 1 1       1                 7
93   3               1           1               1         1     7
94 1       1           1                                       1 4
95   1     1     1                     2     1                   6
96                   1 1               1     1   1   1       1   7
97       1                                 1           1         3
98     1     1 2     1     1           1 1 1               1   1 11
99                       1   2   1 1     2 1   1 1   1   1       12

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...