XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
Tổng
00               1 2 2   1                 1               1     8
01 1     1                   1 1                                 4
02   1   1     1                           1           1   1   1 7
03   1     1                     1                       1   2   6
04 1       1         1                   1         1             5
05 2                       1           1           2     1       7
06                                   1         1           2   1 5
07         1   1         1     1                                 4
08       1     2         1 1           1                 1       7
09         1               1     1             1             1   5
10                 1 1   1       1                   2 1 1       8
11                                 1   1 1                       3
12   1                       1 1                     1   1       5
13         1 1             1         1                 1         5
14             1       1         1 1     1                       5
15 2                       1       1           1                 5
16                       1             1                         2
17           1     1       1       1             1 1   1       1 8
18   1                           1 1       1   1           1     6
19   1                     1     1         1       1             5
20             1   2                 1       1                   5
21     1     1               1                         1         4
22             1                   1   1                         3
23   1   1       1     1                       1                 5
24               1           1           1     2         1       6
25     1                       1           1   1             1   5
26     2                     1                                   3
27       2         1           1                             1   5
28                     1               1 1                       3
29           1     1     1                                       3
30             1                       1   1           1         4
31           1 1     1 1             2   1             1 1   1   10
32                                                 1       1     2
33 1   1                         2                               4
34     1 1                   1     1 1       1           1       7
35 1               2         1       1   1       1             2 9
36 1                   1 2   1   2                   2 2         11
37         1       1   2                       1         1 1     7
38       1   1       1       1     2 1             1             8
39         1 1       1       1               1     1             6
40 1           2 1         1                                   1 6
41       1         1 1                                         1 4
42                       1   2                       1           4
43     1     1   1   2 1     1 1       2         1               11
44                         1         1 1           2             5
45 1 1         1                                       1 1 1     6
46           1             1                                     2
47               2       2               1                   1   6
48     1   1                                 1   1   1     1   1 7
49     2     1 1           1         1     1     1     1       1 10
50   1                 1                 1   1   1               5
51         1             1                   1     1             4
52         1     1             1                     1     1     5
53               1                   1                           2
54   2                                                           2
55       1                 1   2             1         1         6
56     1                     1                   1             1 4
57 1                     1 1     1 1     1   1                 1 8
58                                               2       2   1   5
59                   2               1               1           4
60       1       1     1                         1   1           5
61 1                 1             2         1       1       1 2 9
62                         1                                     1
63       1 1   1         1               1       3               8
64                 1 1       1 1                               1 5
65                           1             2 1               1   5
66                                 1 1                           2
67     1     1   1             1                           1 2   7
68           1         1                                       1 3
69       1         1                   1                   1     4
70 1 1         1 2   1 1                             1         1 9
71           1                                           2       3
72 1                                                 1           2
73         1       1         1 2               1 1               7
74                               1   1   1 2       1       1     7
75   1     1                             1         1             4
76   1     1 1           1                     1       1         6
77 1 1           1 1             1     1                   1 1   8
78   1   1                             1 1               1       5
79         1           1         1 1                             4
80       1       2     2                       2 1               8
81   1 1   1                       1       1   1                 6
82 1     1       1   1   2 1           1                   1   1 10
83           1       1         1     1 1 1 1 2   1               10
84 1 1     1               1     1 1                       1 1   8
85     1     1     1                   1     1                   5
86     1               1                                         2
87       1           1       1       2   1   1   1       1 1 1   11
88     1         1     1                   2 1               1   7
89                                                   1           1
90           1 1       1                             1 1         5
91             1               1   1         1 1   1 1 2         9
92     1                                 1           1 1         4
93       1                 1           1 1         3             7
94           1                   1     1     1   1       1       6
95   1                   1     1 1         1   2   1     1     1 10
96     1       1                                                 2
97         1       1               1       1           1         5
98                         1   1           1 1 1     1     1 2   9
99                             1 1   1                           3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...