XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
Tổng
00                               1 2 2   1                 1     7
01 1               1     1                   1 1                 5
02                   1   1     1                           1     4
03         1 1 1 1   1     1                     1               7
04                 1       1         1                   1       4
05                 2                       1           1         4
06 1                                                 1         1 3
07       1   1             1   1         1     1                 6
08         1             1     2         1 1           1         7
09     1                   1               1     1             1 5
10     1 1                         1 1   1       1               6
11   1   1   1                                     1   1 1       6
12                   1                       1 1                 3
13           1 2           1 1             1         1           7
14               1             1       1         1 1     1       6
15           1     2                       1       1           1 6
16   1 1         1                       1             1         5
17         1                 1     1       1       1             5
18             1     1                           1 1       1   1 6
19       1 1         1                     1     1         1     6
20 1                           1   2                 1       1   6
21                     1     1               1                   3
22                             1                   1   1         3
23                   1   1       1     1                       1 5
24                               1           1           1     2 5
25                     1                       1           1   1 4
26   1     1           2                     1                   5
27 3                     2         1           1                 7
28 1 1                                 1               1 1       5
29               1           1     1     1                       4
30               1             1                       1   1     4
31           2   1           1 1     1 1             2   1       10
32     2 1                                                       3
33     1           1   1                         2               5
34                     1 1                   1     1 1       1   6
35                 1               2         1       1   1       6
36               1 1                   1 2   1   2               8
37   1                     1       1   2                       1 6
38               1       1   1       1       1     2 1           8
39         1               1 1       1       1               1   6
40       1   1 1   1           2 1         1                     8
41                       1         1 1                           3
42         1                             1   2                   4
43       1             1     1   1   2 1     1 1       2         11
44         1                               1         1 1         4
45             2 1 1 1         1                                 6
46 1 1     1                 1             1                     5
47                               2       2               1       5
48     1               1   1                                 1   4
49 1   1               2     1 1           1         1     1     9
50 1 1               1                 1                 1   1   6
51                         1             1                   1   3
52 1             1         1     1             1                 5
53                               1                   1           2
54   3               2                                           5
55 1 1                   1                 1   2             1   7
56       1             1                     1                   3
57     1 1     1   1                     1 1     1 1     1   1   10
58       1     1                                                 2
59   1     1                         2               1           5
60         1             1       1     1                         4
61           1 1   1                 1             2         1   7
62   1   1   1                             1                     4
63   1 1     1   1       1 1   1         1               1       9
64       1 1   2                   1 1       1 1                 8
65               1                           1             2 1   5
66             1                                   1 1           3
67       1             1     1   1             1                 5
68                           1         1                         2
69             1         1         1                   1         4
70         1       1 1         1 2   1 1                         8
71             1             1                                   2
72 1   1     1     1                                             4
73           1             1       1         1 2               1 7
74 1       1     1                               1   1   1 2     8
75           1       1     1                             1       4
76   1   1 1 1       1     1 1           1                     1 9
77       1       1 1 1           1 1             1     1         8
78     1       1     1   1                             1 1       6
79 1 1 1         1         1           1         1 1             8
80 1     1       1       1       2     2                       2 10
81       1   1 1     1 1   1                       1       1   1 9
82           1   1 1     1       1   1   2 1           1         10
83 1                         1       1         1     1 1 1 1 2   10
84     1           1 1     1               1     1 1             7
85   1       1         1     1     1                   1     1   7
86                     1               1                         2
87     1                 1           1       1       2   1   1   8
88     1   1   1       1         1     1                   2 1   9
89         1     1                                               2
90                           1 1       1                         3
91                             1               1   1         1 1 5
92     1               1                                 1       3
93                       1                 1           1 1       4
94                           1                   1     1     1   4
95 1                 1                   1     1 1         1   2 8
96         1           1       1                                 3
97   1 1                   1       1               1       1     6
98                                         1   1           1 1 1 5
99       1                                     1 1   1           4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...