XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
Tổng
00 2   1                 1               1     1 1         1     8
01         1 1                                               1   3
02                       1           1   1   1                   4
03             1                       1   2     1               5
04 1                   1         1                     1 1   1   6
05       1           1           2     1       1 1               7
06                 1         1           2   1       1 2     1   9
07     1     1                                         1 1     1 5
08     1 1           1                 1         1   3         1 9
09       1     1             1             1   1                 5
10 1   1       1                   2 1 1           1     1       9
11               1   1 1                               2   1     6
12         1 1                     1   1                         4
13       1         1                 1                 1       1 5
14   1         1 1     1                           1         1   6
15       1       1           1                                 1 4
16     1             1                                     1     3
17       1       1             1 1   1       1                   6
18             1 1       1   1           1       1     1 1       8
19       1     1         1       1                         1     5
20                 1       1                                     2
21         1                         1         1         1 1 1   6
22               1   1                                     1   1 4
23   1                       1                         2         4
24         1           1     2         1       1 1               7
25           1           1   1             1       1           1 6
26         1                                                     1
27           1                             1   1     1           4
28   1               1 1                                         3
29     1                                                         1
30                   1   1           1                       1   4
31 1 1             2   1             1 1   1                     8
32                               1       1       1       1       4
33             2                                         1 1   1 5
34         1     1 1       1           1         2               7
35         1       1   1       1             2             1     7
36   1 2   1   2                   2 2                           10
37   2                       1         1 1                       5
38 1       1     2 1             1                               6
39 1       1               1     1                 1 1           6
40       1                                   1     1 1     1     5
41 1                                         1       1   1       4
42     1   2                       1           1           1     6
43 2 1     1 1       2         1                   1     2       11
44       1         1 1           2             1   1             7
45                                   1 1 1                     1 4
46       1                                                   1   2
47     2               1                   1           1   1     6
48                         1   1   1     1   1 1       1         7
49       1         1     1     1     1       1                   6
50   1                 1   1   1                           1     5
51     1                   1     1                 1           1 5
52           1                     1     1         1 1     1     6
53                 1                                         1   2
54                                                               0
55       1   2             1         1             1             6
56         1                   1             1     1     1       5
57     1 1     1 1     1   1                 1                 1 8
58                             2       2   1   2         1       8
59 2               1               1                         1   5
60   1                         1   1             1               4
61 1             2         1       1       1 2               1   9
62       1                                     1       1         3
63     1               1       3                     1 1         7
64 1       1 1                               1             2 1 1 8
65         1             2 1               1   1   1             7
66               1 1                             1     1         4
67           1                           1 2     1     1         6
68   1                                       1                   2
69                   1                   1               1   1   4
70 1 1                             1         1 1       1         6
71                                     2                         2
72                                 1                 2           3
73         1 2               1 1                           1     6
74             1   1   1 2       1       1                   1 1 9
75                     1         1                   1           3
76     1                     1       1               1         1 5
77             1     1                   1 1   1   1     1   1   8
78                   1 1               1           1 1     1     6
79   1         1 1                                               3
80   2                       2 1                                 5
81               1       1   1                     1             4
82 1   2 1           1                   1   1   1               8
83 1         1     1 1 1 1 2   1                 1 1           2 13
84       1     1 1                       1 1                     5
85                   1     1                             1       3
86   1                                                           1
87 1       1       2   1   1   1       1 1 1     1   1       1   13
88   1                   2 1               1   1             1   7
89                                 1                 1           2
90   1                             1 1         1         1     1 6
91           1   1         1 1   1 1 2                     1     9
92                     1           1 1         1               1 5
93       1           1 1         3               1           1   8
94             1     1     1   1       1           1             6
95     1     1 1         1   2   1     1     1                   9
96                                               1 1             2
97               1       1           1                           3
98       1   1           1 1 1     1     1 2     1     1         11
99           1 1   1                                 1   2   1 1 8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...