XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
Tổng
00 1                         1 1                 2             1 6
01                                                 1       1     2
02           1   1                 1 1                 2         6
03       1             1         1         1     1             2 7
04 1 1               1                 1 1     1     1           7
05   1   1               1   1           1     1                 6
06   1     1       1   1     1           1   1               1   8
07           1           1                 1     1 1     1     1 7
08         1 1   1       1       1 1         1         1         8
09               1           1           1 2   1                 6
10         1       1 1   1       1 1                       1   1 8
11                 1           1 1   1         1   1   1       1 8
12     1                 1             2       1         1       6
13       1   1   1   1         2       1           1     1 1 2   12
14 2                         1         1   1   1                 6
15   1 1 1       1                           1       1           6
16                   1                         1                 2
17   1 1       1       1 1                         2   1     1 1 10
18                           1   2         1                     4
19                         1   1                 1               3
20     1 1   1                     1 1                           5
21       1             1             1       1                   4
22     1   1     1             1   1                         1   6
23           1                         1   1 1   1 1             6
24   1   1           1 1   1             1     1 1               8
25           1 1 1                 1                     1     1 6
26           1                   1     1 1                     1 5
27           1 2                 1                         1     5
28       1     1       1 1         1 1       1                   7
29 1         1       1               1     1           1         6
30           1               1         1 1             1   1 1 1 8
31     1     1   1   1                       1 1         2       8
32         1                             1 1                     3
33               1 2 1                           1         1     6
34                         1           1         2 1 1 1     1   8
35                       2   1       1               1           5
36                             2                     1           3
37       2                               1                       3
38 1             1       1       1   1     1         1           7
39     1                               1 1           1         1 5
40   1     2                         1 1         1               6
41             1             1       2                 1         5
42 3       1           1   1     1           1         1     1   10
43         1                   1               1     1           4
44     1     1                                     1 1           4
45   1 1           1                   1 1     1   1       1     8
46                 1                                 1     1     3
47   1                         2   1                             4
48   3       1 1   1 2 1   1     1 1       1 1               1   15
49                     1     1       1       1     1   1   1     7
50             2                   1       1                     4
51     1           2   2         1             1   1     2       10
52       1                         1                         1   3
53   1 1                       1 1                             2 6
54 1                           1                     1   1     1 5
55                   1             1   1 2             1 1 1     8
56   1 1           1         1                               1   5
57 1                       1                   1   1         1   5
58                         1     1 1         1 1         1       6
59             1             1 1                         1     1 5
60 1                       1                 1                   3
61       1       1 1                 1               1     1     6
62       1   1                         1                         3
63                   2       2       1                 1 1       7
64         1     1                   1 1                         4
65         1   1           1                                     3
66       1                       1         2   1       1 1     1 8
67                   1                     1                 1   3
68 1   1         1       2                         1             6
69                 1   1           1                 1     1     5
70             1     1   1 2             1                   1   7
71         1                   1                                 2
72                             1         2 1     1   1     1     7
73             1           1 1                 1                 4
74                 1             1       1                 1 1 1 6
75                                           1 1                 2
76         1   1 1           1               1                   5
77         1 1     1               1             1     1     1   7
78   1           1 1       1                 1         1         6
79 1   2                           1 1 1                 1       7
80               1     1 1                   1             1 1   6
81 1 1   1 1           2   1   1                                 8
82       1             1     1       1                           4
83   1     1                                                   1 3
84                                 1       1         1           3
85 1     1 1 1 1     1               1                       1   8
86                   1                                           1
87         1       1 1     1     1                       1       6
88   1         1 1       2                       1 1             7
89                 1                               2             3
90 1   1                                 1       1       1       5
91                           1                 1     1           3
92             1 1                 1   1                 1       5
93                                                               0
94     1               1                         1               3
95     1                 1                 1         1           4
96                         1     1                     2   2     6
97 1           1           2                     1 1             6
98           1                 1       1     1                   4
99       1             1 1                   1   1   1     1     7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...