XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
Tổng
00                 1                         1 1                 3
01       1   1                                                   2
02                           1   1                 1 1           4
03 1                     1             1         1         1     5
04   1       1     1 1               1                 1 1     1 8
05   1           1   1   1               1   1           1     1 8
06 1           1     1     1       1   1     1           1   1   9
07         1     1           1           1                 1     5
08                         1 1   1       1       1 1         1   7
09           1                   1           1           1 2   1 7
10           1   1         1       1 1   1       1 1             8
11     1                           1           1 1   1         1 6
12   1       1         1                 1             2       1 7
13       1               1   1   1   1         2       1         8
14 1               2                         1         1   1   1 7
15   1               1 1 1       1                           1   6
16     2   1     2                   1                         1 7
17               1   1 1       1       1 1                       6
18   1           1                           1   2         1     6
19                                         1   1                 2
20       1             1 1   1                     1 1           6
21         2             1             1             1       1   6
22     1               1   1     1             1   1             6
23   1                       1                         1   1 1   5
24   1     1         1   1           1 1   1             1     1 9
25     1                     1 1 1                 1             5
26         1 1               1                   1     1 1       6
27     2                     1 2                 1               6
28                       1     1       1 1         1 1       1   7
29       1     1   1         1       1               1     1     7
30       1                   1               1         1 1       5
31                     1     1   1   1                       1 1 6
32                         1                             1 1     3
33 1   1       1                 1 2 1                           7
34             3                           1           1         5
35       1                               2   1       1           5
36                                             2                 2
37       1               2                               1       4
38 1               1             1       1       1   1     1     7
39         1           1                               1 1       4
40           1       1     2                         1 1         6
41         1                   1             1       2           5
42                 3       1           1   1     1           1   8
43   1 1 1                 1                   1               1 6
44         1     1     1     1                                   4
45             1     1 1           1                   1 1     1 7
46 1       2                       1                             4
47 1                 1                         2   1             5
48         1         3       1 1   1 2 1   1     1 1       1 1   15
49     1 1                             1     1       1       1   6
50 1   1         1             2                   1       1     7
51 1                   1           2   2         1             1 8
52 1 1 1                 1                         1             5
53                   1 1                       1 1               4
54                 1                           1                 2
55 1 1 1                             1             1   1 2       8
56           1       1 1           1         1                   5
57     1           1                       1                   1 4
58                                         1     1 1         1 1 5
59       1       1             1             1 1                 5
60                 1                       1                 1   3
61   1                   1       1 1                 1           5
62       1       1       1   1                         1         5
63           1                       2       2       1           6
64                         1     1                   1 1         4
65                         1   1           1                     3
66       1       1       1                       1         2   1 7
67     1 1   1                       1                     1     5
68         1 1   1 1   1         1       2                       8
69                                 1   1           1             3
70                             1     1   1 2             1       6
71                         1                   1                 2
72   1                                         1         2 1     5
73     1                       1           1 1                 1 5
74 1 1 1 1     1                   1             1       1       8
75                                                           1 1 2
76     1                   1   1 1           1               1   6
77 2                       1 1     1               1             6
78             1     1           1 1       1                 1   6
79         1 1   1 1   2                           1 1 1         9
80   1   1     3                 1     1 1                   1   9
81               1 1 1   1 1           2   1   1                 9
82         1   1         1             1     1       1           6
83       1           1     1                                     3
84         1     1                                 1       1     4
85             1   1     1 1 1 1     1               1           8
86                                   1                           1
87                         1       1 1     1     1               5
88 1             1   1         1 1       2                       7
89 1         1                     1                             3
90 1         2     1   1                                 1       6
91       1   1                               1                 1 4
92             2               1 1                 1   1         6
93 1 1   1   1   1                                               5
94   1       1 1       1               1                         5
95         1   1       1                 1                 1     5
96                                         1     1               2
97   1             1           1           2                     5
98         1                 1                 1       1     1   5
99   1                   1             1 1                   1   5
loading
Đang tải dữ liệu...