XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
Tổng
00       1                     1   1 1 1                         5
01   1                                       1                   2
02           1 1           1 1   2                 2             8
03       2                                 1 1         1   1     6
04                             1   1 1 1               1 1 1   1 8
05               1 1           1 1 1       1             1       7
06     1     1                 1           1   1                 5
07 1     1 1 1                   1     1         1 1             8
08                           1                       1     1   1 4
09           1   1 1         1                   1 1             6
10   1   1       1             1       1       1           1     7
11       1                       1   2                     1 1   6
12 1       1   1                 1                               4
13 1 1 2     1         1           1 1           1       1   1 2 13
14           1 1     1           1 1   1     1         1     1   9
15         1         1 1                                         3
16                         1                                     1
17     1 1             1     1           1             1         6
18                                                 2             2
19                   1   1         1                           1 4
20               1   1           1                               3
21         1                 1 1   1                             4
22     1     1                       1   1       1             1 6
23         2           1     1 1                 1               6
24                         1   1 1 2     1                 1     7
25 1     1   1   1     1 1                                   2   8
26       1   1         1                                         3
27   1           1                   1         1           1   1 6
28         1     1             1           2   1           1 1   8
29         1                                               1     2
30   1 1 1       1   1 1 2                     2                 10
31 2       1                                 1                   4
32                                           1       1   1       3
33   1                                     1         1   1       4
34     1           1       2       1   1           1             7
35         1     1 1 1                     1           1         6
36                           1       1   1   1 1                 5
37                 1 1     1 1 1   1         2                   8
38             1                                   1             2
39       1               1           1                   1   1   5
40                                                     2         2
41             1           1     1   1         1   1     1       7
42     1           1 1   1   1       1     2                 1 1 10
43                 1                             1 1             3
44                 1                                           1 2
45   1                               1 1                   1     4
46   1             1   1                 2         1             6
47           1             1                                     2
48     1     1 2                   2         1     1 1           9
49   1       1   1   1       1                       1       1 1 8
50               1     1                                   1     3
51 2                                     2       1               5
52     1                                         1       1       3
53       2       1         1   2               1 1               8
54 1     1           1           1     1 1   1     1             8
55 1 1                 1                             1 1         5
56     1                 1 1           2                 1 1   1 8
57     1       1 1           1         2       1       1         8
58 1                                     1     3           1     6
59 1     1                     1       1         1   1   1     1 8
60               1   2         1                   1       3     8
61   1         2     1         1                                 5
62                 1 1               1 1               1       1 6
63 1       1                     1 1       1             1       6
64                                         1                     1
65                   1                       1           1   1   4
66 1     1     2 1                                           1   6
67     1       1           1                         3   2 1 1   10
68         1               1           1       1 1   1           6
69   1         1   1                       1     1       1   1 1 8
70     1   1   1 1                         1                   1 6
71                     1 1                                       2
72   1                 1     1 1             1                   5
73         1       1       1                                     3
74   1 1 1                       1           1 2 1               8
75                           1     1                   1         3
76         1             1 1             1       1       1       6
77     1             1                 1       1                 4
78                             1                 1             1 3
79 1                 1   1   1     1         1                 1 7
80   1 1                 1 1 1   1               1 1 1       1   10
81         1   1 1 1     1           1                           6
82           1                                       1           2
83       1         1   1       1         1           1           6
84           2         1                   2       1 1 1         8
85     1           1 1   1                   1   1     1     2   9
86                     2                 1             1         4
87 1         1   1 1     1       1 1   1 1 1         1       1   12
88             1       1 1               1         2 1   1       8
89           1     1                           1                 3
90 1                                         1         2     1   5
91                           1   1       1                       3
92 1           1                   1                           1 4
93                           1                           1       2
94                 1       1         1 1   1     1     1         7
95                       1 2         1   1   1         1         7
96   2                   1       1   1                           5
97                       1   1                                   2
98         1           1         1       1 1                     5
99   1     1 1                       1       1       1     1     7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...