XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
Tổng
00                               1     1                         2
01         1               1       1     1                 1   1 6
02     1 1                           1 1                         4
03           1       1 1 1                           1           5
04             1         2                       1     1       1 6
05   1         1   1           1                       1         5
06   2   1 1                           1             1           6
07                     1         1       1     1             1   5
08       2   1             2             1   1   1               8
09         1       1                 1                         1 4
10     1   1 1       2                         1 1             1 8
11               1   1       1     1       1             1       6
12 1         1   1           1                     1   1       1 7
13     1             1 1         1           1             1     6
14                                               2   1           3
15 1 1   1                 1 1                         1         6
16                   1     1                 1           2   1   6
17                       2                 1                     3
18 1       1                       2               1   1         6
19                                                 1             1
20                               1           1             1     3
21   1     1   1       1     1 1         1     1             2   10
22                                   1   1               1       3
23   1       1             1       1       1   1 1     1         8
24           1   1     2 1 1       1   4               1     1   13
25     1   1           1       1         1     1         1       7
26                                 1 1 1 1         1         1 1 7
27             1                   1               1     2       5
28         1     1             1               1                 4
29       1       1     1                           1       1     5
30                                             1           1     2
31       1                     1             1                   3
32                         1                   1 1               3
33   2   1   1                       2               1   1       8
34                               1           1     1             3
35 1     1             1       1           1       1       1     7
36             2     1 1               1   1                     6
37   1     1   1         1                                 1     5
38                                   1         1   1 1           4
39 1   1 1       1             1         1       1           1   8
40           1   1       1 1 1                     1           1 7
41 1                           1           1                 1   4
42 1   1           1                     1       3               7
43   1 2   1                 1                         1 1 1     8
44 1                                             1 1         1   4
45                     1 1                                       2
46   1       1       1                 1           1 1       2   8
47     1         1           1 1     1 1 1     1     1           9
48                       1           1                       1   3
49             1                                         1 1     3
50             1   1                       1         1   1       5
51     1   1         1       1 1                 1   1           7
52           1                               1       1 1 1       5
53                       1         1 1   1   1                   5
54                   1         1                                 2
55     1           1             1       1   1       1 1 1       8
56 1             1                         1                   1 4
57             1   1             1                       1       4
58       1 2                   1 1           1                   6
59             1     1           1         1       1       1     6
60                                               1               1
61     1                     1                     2   1         5
62 1 1       1         1                       1           1     6
63 1                                       1   1               1 4
64 1               1                 2     1                     5
65     1   1           1                 1   2                   6
66 1   1     1   2         1   1                           1     8
67     1             1 1   1   1     2                   1 1   1 10
68               1         1       1                         1 1 5
69           1   1           1                 1 1               5
70     1   1     1                         1 1                   5
71                 1         1     1 1   1                       5
72   2       1     1         1 1                       1         7
73 1             1 1     1         1               1     1       7
74                     1 1       2                 1 1 1 1 1     9
75   1                   1             1 1 2                     6
76       1                                               1       2
77 1                 1       2                       2           6
78             1   1               1 1 1   1                     6
79         1       1   1           1             1           1 1 7
80   1             1       1       1                   1   1     6
81                 1               1       1                     3
82             1       1         1       1                   1   5
83           2 1     1     1 1 1 1           1   1         1     11
84       1         1     1             2       1             1   7
85 1     1   1             1         1 1   1 1                   8
86                 1                   1                         2
87   1   2     1         1 1             1                       7
88   1 1         1                 1                 1           5
89         1                     1   1           1   1         1 6
90           1     1           1             1 2     1         2 9
91             2             1                 1   1       1   1 7
92 1   1 1             1   1     1     1   1                     8
93         1   1 1   1   1                           1 1   1   1 9
94                                                     1       1 2
95                               1       1                   1   3
96 1     1           2           1           1 1                 7
97                   1   1 1 1   1 1                   1         7
98               1 1         1 1                             1   5
99                                           1         1         2
loading
Đang tải dữ liệu...