XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
Tổng
00     1     1                                       1     1     4
01 1 1         1   1           1               1       1     1   8
02   1   1                 1 1                           1 1     6
03                               1       1 1 1                   4
04                                 1         2                   3
05     1   1       1     1         1   1           1             7
06                       2   1 1                           1     5
07         1                               1         1       1   4
08   1         1             2   1             2             1   8
09                             1       1                 1       3
10             1           1   1 1       2                       6
11                 1                 1   1       1     1       1 6
12 1       1   1       1         1   1           1               7
13     1                   1             1 1         1           5
14       1       1                                               2
15     1     1       1 1 1   1                 1 1               8
16                 1 1                   1     1                 4
17       1 1         2                       2                 1 7
18           1     1   1       1                       2         6
19 1         1 1                                                 3
20       1       1                                   1           3
21   1 1                 1     1   1       1     1 1         1   9
22                                                       1   1   2
23               1       1       1             1       1       1 6
24 1     1       1               1   1     2 1 1       1   4     14
25                         1   1           1       1         1   5
26                                                     1 1 1 1   4
27   1   1                         1                   1         4
28 1 1       1 1 1             1     1             1             8
29     1                     1       1     1                     4
30         1   1                                                 2
31         1 1       1       1                     1             5
32                                             1                 1
33               1 1     2   1   1                       2       8
34       1                                           1           2
35                 1   1     1             1       1           1 6
36                 1 1             2     1 1               1   1 8
37     1   1   1     1   1     1   1         1                   8
38                                                       1       1
39         1   1   1   1   1 1       1             1         1   9
40 1           1     1           1   1       1 1 1               8
41         2           1                           1           1 5
42   1   1   1         1   1           1                     1   7
43                       1 2   1                 1               5
44 1   1       2       1                                         5
45       1           1                     1 1                   4
46               1 1     1       1       1                 1     6
47       1   2   1         1         1           1 1     1 1 1   11
48   1                                       1           1       3
49 1                               1                             2
50         1                       1   1                       1 4
51     1                   1   1         1       1 1             6
52             1                 1                               2
53     1     1                               1         1 1   1   6
54         1     1                       1         1             4
55                         1           1             1       1   4
56     1 1             1             1                         1 5
57                 2 1             1   1             1           6
58   1       1   2           1 2                   1 1           9
59                 1               1     1           1         1 5
60   1 1                                                         2
61     2             1     1                     1               5
62         1 1       1 1 1       1         1                     7
63                 1   1                                       1 3
64 1           1       1               1                 2     1 7
65                 1       1   1           1                 1   5
66 1 1   1         1   1   1     1   2         1   1             11
67             1           1             1 1   1   1     2       8
68       1   2                       1         1       1         6
69   1                           1   1           1               4
70         1         1     1   1     1                         1 6
71 1       2                           1         1     1 1   1   8
72               1       2       1     1         1 1             7
73       1   1         1             1 1     1         1         7
74   1                                     1 1       2           5
75     1       1         1                   1             1 1 2 8
76   1               1       1                                   3
77               1     1                 1       2               5
78 1   1             1             1   1               1 1 1   1 9
79                             1       1   1           1         4
80 1             1       1             1       1       1         6
81 1 1           1                     1               1       1 6
82         1                       1       1         1       1   5
83                               2 1     1     1 1 1 1           8
84           1     1         1         1     1             2     7
85           1         1     1   1             1         1 1   1 8
86                                     1                   1     2
87 1   2                 1   2     1         1 1             1   10
88         1             1 1         1                 1         5
89       1                     1                     1   1       4
90             1     1           1     1           1             5
91 1           1 1   1             2             1               7
92   1                 1   1 1             1   1     1     1   1 9
93                             1   1 1   1   1                   5
94 1     2       1                                               4
95 1 1       1       1                               1       1   6
96   1             1   1     1           2           1           7
97       1                               1   1 1 1   1 1         7
98                                   1 1         1 1             4
99               1                                               1
loading
Đang tải dữ liệu...