XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
Tổng
00               1     1                             1           3
01         1       1     1                 1   1                 5
02                   1 1                                       1 3
03   1 1 1                           1                     1     5
04       2                       1     1       1     1 1         7
05 1           1                       1           1   1   1     6
06                     1             1           1     1     1   5
07     1         1       1     1             1     1           1 7
08         2             1   1   1                           1 1 7
09 1                 1                         1                 3
10   2                         1 1             1   1         1   7
11   1       1     1       1             1                       5
12           1                     1   1       1         1       5
13   1 1         1           1             1               1   1 7
14                               2   1               2           5
15         1 1                         1               1 1 1     6
16   1     1                 1           2   1     2             8
17       2                 1                       1   1 1       6
18                 2               1   1           1             5
19                                 1                             1
20               1           1             1             1 1   1 6
21     1     1 1         1     1             2             1     8
22                   1   1               1               1   1   5
23         1       1       1   1 1     1                       1 7
24     2 1 1       1   4               1     1         1   1     13
25     1       1         1     1         1                     1 6
26                 1 1 1 1         1         1 1               1 8
27                 1               1     2                     1 5
28             1               1                           1     3
29     1                           1       1     1   1         1 6
30                             1           1                   1 3
31             1             1                           1     1 4
32         1                   1 1                           1   4
33                   2               1   1       1               5
34               1           1     1             3               6
35     1       1           1       1       1                     5
36   1 1               1   1                                     4
37       1                                 1               2     4
38                   1         1   1 1               1           5
39             1         1       1           1           1       5
40       1 1 1                     1           1       1     2   8
41             1           1                 1                   3
42 1                     1       3                   3       1   9
43           1                         1 1 1                 1   5
44                               1 1         1     1     1     1 6
45     1 1                                       1     1 1       5
46   1                 1           1 1       2                   6
47           1 1     1 1 1     1     1                 1         8
48       1           1                       1         3       1 7
49                                       1 1                     2
50 1                       1         1   1         1             5
51   1       1 1                 1   1                   1       6
52                           1       1 1 1                 1     5
53       1         1 1   1   1                         1 1       7
54   1         1                                     1           3
55 1             1       1   1       1 1 1                       7
56                         1                   1       1 1       4
57 1             1                       1           1           4
58             1 1           1                                   3
59   1           1         1       1       1       1             6
60                               1                   1           2
61           1                     2   1                   1     5
62     1                       1           1       1       1   1 6
63                         1   1               1                 3
64 1                 2     1                                 1   5
65     1                 1   2                               1   5
66         1   1                           1       1       1     5
67   1 1   1   1     2                   1 1   1                 9
68         1       1                         1 1   1 1   1       7
69           1                 1 1                               3
70                         1 1                                   2
71 1         1     1 1   1                                   1   6
72 1         1 1                       1                         4
73 1     1         1               1     1                       5
74     1 1       2                 1 1 1 1 1     1               10
75       1             1 1 2                                     5
76                                       1                   1   2
77   1       2                       2                       1 1 7
78 1               1 1 1   1                     1     1         7
79 1   1           1             1           1 1   1 1   2       10
80 1       1       1                   1   1     3               8
81 1               1       1                       1 1 1   1 1   8
82     1         1       1                   1   1         1     6
83   1     1 1 1 1           1   1         1           1     1   10
84 1     1             2       1             1     1             7
85         1         1 1   1 1                   1   1     1 1 1 10
86 1                   1                                         2
87       1 1             1                                   1   4
88                 1                 1             1   1         4
89               1   1           1   1         1                 5
90 1           1             1 2     1         2     1   1       10
91           1                 1   1       1   1                 5
92     1   1     1     1   1                     2               7
93   1   1                           1 1   1   1   1             7
94                                     1       1 1       1       4
95               1       1                   1   1       1       5
96   2           1           1 1                                 5
97   1   1 1 1   1 1                   1             1           8
98 1         1 1                             1                 1 5
99                           1         1                   1     3
loading
Đang tải dữ liệu...