XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
Tổng
00       1     1                             1                   3
01 1       1     1                 1   1                         5
02           1 1                                       1   1     4
03                           1                     1             2
04                       1     1       1     1 1               1 6
05     1                       1           1   1   1             5
06             1             1           1     1     1       1   6
07       1       1     1             1     1           1         6
08 2             1   1   1                           1 1   1     8
09           1                         1                   1     3
10                     1 1             1   1         1       1 1 7
11   1     1       1             1                           1   5
12   1                     1   1       1         1               5
13       1           1             1               1   1   1   1 7
14                       2   1               2                   5
15 1 1                         1               1 1 1       1     7
16 1                 1           2   1     2                   1 8
17                 1                       1   1 1       1       5
18         2               1   1           1                     5
19                         1                                     1
20       1           1             1             1 1   1         6
21   1 1         1     1             2             1             7
22           1   1               1               1   1     1     6
23 1       1       1   1 1     1                       1         7
24 1       1   4               1     1         1   1           1 11
25     1         1     1         1                     1 1 1     7
26         1 1 1 1         1         1 1               1         8
27         1               1     2                     1 2       7
28     1               1                           1     1       4
29                         1       1     1   1         1       1 6
30                     1           1                   1         3
31     1             1                           1     1   1   1 6
32 1                   1 1                           1           4
33           2               1   1       1                 1 2 1 9
34       1           1     1             3                       6
35     1           1       1       1                             4
36             1   1                                             2
37                                 1               2             3
38           1         1   1 1               1             1     6
39     1         1       1           1           1               5
40 1 1                     1           1       1     2           7
41     1           1                 1                   1       4
42               1       3                   3       1           8
43   1                         1 1 1                 1           5
44                       1 1         1     1     1     1         6
45                                       1     1 1           1   4
46             1           1 1       2                       1   6
47   1 1     1 1 1     1     1                 1                 8
48           1                       1         3       1 1   1 2 10
49                               1 1                             2
50                 1         1   1         1             2       6
51   1 1                 1   1                   1           2   7
52                   1       1 1 1                 1             5
53         1 1   1   1                         1 1               6
54     1                                     1                   2
55       1       1   1       1 1 1                             1 7
56                 1                   1       1 1           1   5
57       1                       1           1                   3
58     1 1           1                                           3
59       1         1       1       1       1             1       6
60                       1                   1                   2
61   1                     2   1                   1       1 1   7
62                     1           1       1       1   1         5
63                 1   1               1                       2 5
64           2     1                                 1     1     5
65               1   2                               1   1       5
66 1   1                           1       1       1             5
67 1   1     2                   1 1   1                       1 8
68 1       1                         1 1   1 1   1         1     8
69   1                 1 1                                   1   4
70                 1 1                                   1     1 4
71   1     1 1   1                                   1           5
72   1 1                       1                                 3
73         1               1     1                       1       4
74       2                 1 1 1 1 1     1                   1   9
75             1 1 2                                             4
76                               1                   1   1 1     4
77   2                       2                       1 1     1   7
78         1 1 1   1                     1     1           1 1   8
79         1             1           1 1   1 1   2               8
80 1       1                   1   1     3                 1     8
81         1       1                       1 1 1   1 1           7
82       1       1                   1   1         1             5
83 1 1 1 1           1   1         1           1     1           9
84             2       1             1     1                     5
85 1         1 1   1 1                   1   1     1 1 1 1     1 12
86             1                                               1 2
87 1             1                                   1       1 1 5
88         1                 1             1   1         1 1     6
89       1   1           1   1         1                     1   6
90     1             1 2     1         2     1   1               9
91   1                 1   1       1   1                         5
92 1     1     1   1                     2               1 1     8
93                           1 1   1   1   1                     5
94                             1       1 1       1               4
95       1       1                   1   1       1               5
96       1           1 1                                         3
97 1 1   1 1                   1             1           1       7
98   1 1                             1                 1         4
99                   1         1                   1             3
loading
Đang tải dữ liệu...