XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
Tổng
00             2             1                     1   1 1 1     7
01               1       1                                       2
02 1                 2           1 1           1 1   2           9
03       1     1             2                                 1 5
04   1 1     1     1                               1   1 1 1     8
05     1     1                       1 1           1 1 1       1 8
06     1   1               1     1                 1           1 6
07       1     1 1     1     1 1 1                   1     1     9
08         1         1                           1               3
09     1 2   1                   1   1 1         1               8
10                       1   1       1             1       1     5
11 1         1   1   1       1                       1   2       8
12   2       1         1       1   1                 1           7
13   1           1     1 1 2     1         1           1 1       10
14   1   1   1                   1 1     1           1 1   1     9
15         1       1           1         1 1                     5
16           1                                 1                 2
17               2   1     1 1             1     1           1   8
18       1                                                       1
19             1                         1   1         1         4
20 1                                 1   1           1           4
21 1       1                   1                 1 1   1         6
22                         1     1                       1   1   4
23   1   1 1   1 1             2           1     1 1             10
24     1     1 1                               1   1 1 2     1   9
25                     1     1   1   1     1 1                   6
26   1 1                     1   1         1                     5
27                       1           1                   1       3
28 1       1                   1     1             1           2 7
29 1     1           1         1                                 4
30   1 1             1   1 1 1       1   1 1 2                   11
31         1 1         2       1                                 5
32     1 1                                                       2
33             1         1                                     1 3
34   1         2 1 1 1     1           1       2       1   1     12
35 1               1           1     1 1 1                     1 7
36                 1                             1       1   1   4
37     1                               1 1     1 1 1   1         7
38 1     1         1               1                             4
39   1 1           1         1               1           1       6
40 1 1         1                                                 3
41 2                 1             1           1     1   1       7
42         1         1     1           1 1   1   1       1     2 10
43           1     1                   1                         3
44               1 1                   1                         3
45   1 1     1   1       1                               1 1     7
46                 1     1             1   1                 2   6
47                               1             1                 2
48       1 1               1     1 2                   2         8
49 1       1     1   1   1       1   1   1       1               9
50       1                           1     1                     3
51           1   1     2                                     2   6
52                         1                                     1
53                           2       1         1   2             6
54                 1   1     1           1           1     1 1   7
55   1 2             1 1 1                 1                     7
56                         1                 1 1           2     5
57           1   1         1       1 1           1         2     8
58         1 1         1                                     1   4
59                     1     1                     1       1     4
60         1                         1   2         1             5
61 1               1     1         2     1         1             7
62   1                                 1 1               1 1     5
63 1                 1 1       1                     1 1       1 7
64 1 1                                                         1 3
65                                       1                       1
66       2   1       1 1     1     2 1                           9
67       1                 1       1           1                 4
68               1             1               1           1     4
69                 1     1         1   1                       1 5
70     1                   1   1   1 1                         1 6
71                                         1 1                   2
72     2 1     1   1     1                 1     1 1             9
73           1                 1       1       1                 4
74     1                 1 1 1                       1           5
75         1 1                                   1     1         4
76         1                   1             1 1             1   5
77             1     1     1             1                 1     5
78         1         1                             1             3
79 1 1                 1                 1   1   1     1         7
80         1             1 1                 1 1 1   1           7
81                             1   1 1 1     1           1       6
82 1                             1                               2
83                           1         1   1       1         1   5
84       1         1             2         1                   2 7
85 1                       1           1 1   1                   5
86                                         2                 1   3
87                     1         1   1 1     1       1 1   1 1 1 10
88             1 1                 1       1 1               1   6
89               2               1     1                         4
90     1       1       1                                         3
91           1     1                             1   1       1   5
92   1                 1           1                   1         4
93                                               1               1
94             1                       1       1         1 1   1 6
95       1         1                         1 2         1   1   7
96                   2   2                   1       1   1       7
97             1 1                           1   1               4
98   1     1                   1           1         1       1 1 7
99         1   1   1     1     1 1                       1       7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...