XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
Tổng
00         1 1                 2             1                   5
01                               1       1                       2
02               1 1                 2           1 1           1 7
03   1         1         1     1             2                   6
04 1                 1 1     1     1                             5
05     1   1           1     1                       1 1         6
06   1     1           1   1               1     1               6
07     1                 1     1 1     1     1 1 1               8
08     1       1 1         1         1                           5
09         1           1 2   1                   1   1 1         8
10 1   1       1 1                       1   1       1           7
11           1 1   1         1   1   1       1                   7
12     1             2       1         1       1   1             7
13 1         2       1           1     1 1 2     1         1     11
14         1         1   1   1                   1 1     1       7
15                         1       1           1         1 1     5
16 1                         1                                 1 3
17   1 1                         2   1     1 1             1     8
18         1   2         1                                       4
19       1   1                 1                         1   1   5
20               1 1                                 1   1       4
21   1             1       1                   1                 4
22           1   1                         1     1               4
23                   1   1 1   1 1             2           1     8
24 1 1   1             1     1 1                               1 7
25               1                     1     1   1   1     1 1   7
26             1     1 1                     1   1         1     6
27             1                         1           1           3
28   1 1         1 1       1                   1     1           7
29 1               1     1           1         1                 5
30         1         1 1             1   1 1 1       1   1 1 2   12
31 1                       1 1         2       1                 6
32                     1 1                                       2
33 1                           1         1                       3
34       1           1         2 1 1 1     1           1       2 11
35     2   1       1               1           1     1 1 1       9
36           2                     1                             3
37                     1                               1 1     1 4
38     1       1   1     1         1               1             6
39                   1 1           1         1               1   5
40                 1 1         1                                 3
41         1       2                 1             1           1 6
42   1   1     1           1         1     1           1 1   1   9
43           1               1     1                   1         4
44                               1 1                   1         3
45                   1 1     1   1       1                       5
46                                 1     1             1   1     4
47           2   1                               1             1 5
48 2 1   1     1 1       1 1               1     1 2             12
49   1     1       1       1     1   1   1       1   1   1       10
50               1       1                           1     1     4
51   2         1             1   1     2                         7
52               1                         1                     2
53           1 1                             2       1         1 6
54           1                     1   1     1           1       5
55 1             1   1 2             1 1 1                 1     9
56         1                               1                 1 1 4
57       1                   1   1         1       1 1           6
58       1     1 1         1 1         1                         6
59         1 1                         1     1                   4
60       1                 1                         1   2       5
61                 1               1     1         2     1       6
62                   1                                 1 1       3
63 2       2       1                 1 1       1                 8
64                 1 1                                           2
65       1                                               1       2
66             1         2   1       1 1     1     2 1           10
67 1                     1                 1       1           1 5
68     2                         1             1               1 5
69   1           1                 1     1         1   1         6
70 1   1 2             1                   1   1   1 1           9
71           1                                             1 1   3
72           1         2 1     1   1     1                 1     8
73       1 1                 1                 1       1       1 6
74             1       1                 1 1 1                   5
75                         1 1                                   2
76         1               1                   1             1 1 5
77               1             1     1     1             1       5
78       1                 1         1                           3
79               1 1 1                 1                 1   1   6
80   1 1                   1             1 1                 1 1 7
81   2   1   1                                 1   1 1 1     1   9
82   1     1       1                             1               4
83                                           1         1   1     3
84               1       1         1             2         1     6
85 1               1                       1           1 1   1   6
86 1                                                       2     3
87 1     1     1                       1         1   1 1     1   8
88     2                       1 1                 1       1 1   7
89                               2               1     1         4
90                     1       1       1                         3
91         1                 1     1                             3
92               1   1                 1           1             4
93                                                               0
94   1                         1                       1       1 4
95     1                 1         1                         1 2 6
96       1     1                     2   2                   1   7
97       2                     1 1                           1   5
98           1       1     1                   1           1     5
99   1 1                   1   1   1     1     1 1               8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...