XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
Tổng
00   1                                       1     1             3
01     1   1           1               1       1     1           6
02                 1 1                           1 1             4
03                       1       1 1 1                           4
04                         1         2                       1   4
05 1       1     1         1   1           1                     6
06               2   1 1                           1             5
07 1                               1         1       1     1     5
08     1             2   1             2             1   1   1   9
09                     1       1                 1               3
10     1           1   1 1       2                         1 1   8
11         1                 1   1       1     1       1         6
12 1   1       1         1   1           1                     1 7
13                 1             1 1         1           1       5
14       1                                                   2   3
15   1       1 1 1   1                 1 1                       7
16         1 1                   1     1                 1       5
17 1         2                       2                 1         6
18   1     1   1       1                       2               1 7
19   1 1                                                       1 3
20       1                                   1           1       3
21               1     1   1       1     1 1         1     1     8
22                                               1   1           2
23       1       1       1             1       1       1   1 1   8
24       1               1   1     2 1 1       1   4             12
25                 1   1           1       1         1     1     6
26                                             1 1 1 1         1 5
27                         1                   1               1 3
28   1 1 1             1     1             1               1     7
29                   1       1     1                           1 4
30 1   1                                                   1     3
31 1 1       1       1                     1             1       6
32                                     1                   1 1   3
33       1 1     2   1   1                       2               8
34                                           1           1     1 3
35         1   1     1             1       1           1       1 7
36         1 1             2     1 1               1   1         8
37 1   1     1   1     1   1         1                           7
38                                               1         1   1 3
39 1   1   1   1   1 1       1             1         1       1   10
40     1     1           1   1       1 1 1                     1 8
41 2           1                           1           1         5
42   1         1   1           1                     1       3   8
43               1 2   1                 1                       5
44     2       1                                             1 1 5
45           1                     1 1                           3
46       1 1     1       1       1                 1           1 7
47   2   1         1         1           1 1     1 1 1     1     11
48                                   1           1               2
49                         1                                     1
50 1                       1   1                       1         4
51                 1   1         1       1 1                 1   6
52     1                 1                               1       3
53   1                               1         1 1   1   1       6
54 1     1                       1         1                     4
55                 1           1             1       1   1       5
56             1             1                         1         3
57         2 1             1   1             1                   6
58   1   2           1 2                   1 1           1       9
59         1               1     1           1         1       1 6
60                                                           1   1
61           1     1                     1                     2 5
62 1 1       1 1 1       1         1                       1     8
63         1   1                                       1   1     4
64     1       1               1                 2     1         6
65         1       1   1           1                 1   2       7
66         1   1   1     1   2         1   1                     8
67     1           1             1 1   1   1     2               8
68   2                       1         1       1                 5
69                       1   1           1                 1 1   5
70 1         1     1   1     1                         1 1       7
71 2                           1         1     1 1   1           7
72       1       2       1     1         1 1                     7
73   1         1             1 1     1         1               1 7
74                                 1 1       2                 1 5
75     1         1                   1             1 1 2         7
76           1       1                                           2
77       1     1                 1       2                       5
78           1             1   1               1 1 1   1         7
79                     1       1   1           1             1   5
80       1       1             1       1       1                 5
81       1                     1               1       1         4
82 1                       1       1         1       1           5
83                       2 1     1     1 1 1 1           1   1   10
84   1     1         1         1     1             2       1     8
85   1         1     1   1             1         1 1   1 1       9
86                             1                   1             2
87               1   2     1         1 1             1           7
88 1             1 1         1                 1                 5
89                     1                     1   1           1   4
90     1     1           1     1           1             1 2     8
91     1 1   1             2             1                 1   1 8
92             1   1 1             1   1     1     1   1         8
93                     1   1 1   1   1                           5
94       1                                                       1
95   1       1                               1       1           4
96         1   1     1           2           1           1 1     8
97                               1   1 1 1   1 1                 6
98                           1 1         1 1                     4
99       1                                               1       2
loading
Đang tải dữ liệu...