XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
Tổng
00   1                             1                         1 1 4
01     1                 1   1                                   3
02 1 1                                       1   1               4
03                 1                     1             1         3
04             1     1       1     1 1               1           6
05                   1           1   1   1               1   1   6
06   1             1           1     1     1       1   1     1   8
07     1     1             1     1           1           1       6
08     1   1   1                           1 1   1       1       7
09 1                         1                   1           1   4
10           1 1             1   1         1       1 1   1       8
11       1             1                           1           1 4
12               1   1       1         1                 1       5
13         1             1               1   1   1   1         2 8
14             2   1               2                         1   6
15                   1               1 1 1       1               5
16         1           2   1     2                   1           7
17       1                       1   1 1       1       1 1       7
18               1   1           1                           1   4
19               1                                         1   1 3
20         1             1             1 1   1                   5
21     1     1             2             1             1         6
22 1   1               1               1   1     1             1 7
23       1   1 1     1                       1                   5
24   4               1     1         1   1           1 1   1     11
25     1     1         1                     1 1 1               6
26 1 1 1         1         1 1               1                   7
27               1     2                     1 2                 6
28           1                           1     1       1 1       5
29               1       1     1   1         1       1           6
30           1           1                   1               1   4
31         1                           1     1   1   1           5
32           1 1                           1                     3
33 2               1   1       1                 1 2 1           9
34         1     1             3                           1     6
35       1       1       1                               2   1   6
36   1   1                                                     2 4
37                       1               2                       3
38 1         1   1 1               1             1       1       7
39     1       1           1           1                         4
40               1           1       1     2                     5
41       1                 1                   1             1   4
42     1       3                   3       1           1   1     10
43                   1 1 1                 1                   1 5
44             1 1         1     1     1     1                   6
45                             1     1 1           1             4
46   1           1 1       2                       1             6
47 1 1 1     1     1                 1                         2 8
48 1                       1         3       1 1   1 2 1   1     12
49                     1 1                             1     1   4
50       1         1   1         1             2                 6
51             1   1                   1           2   2         7
52         1       1 1 1                 1                       5
53 1   1   1                         1 1                       1 6
54                                 1                           1 2
55     1   1       1 1 1                             1           6
56       1                   1       1 1           1         1   6
57                     1           1                       1     3
58         1                                               1     2
59       1       1       1       1             1             1 1 7
60             1                   1                       1     3
61               2   1                   1       1 1             6
62           1           1       1       1   1                   5
63       1   1               1                       2       2   7
64 2     1                                 1     1               5
65     1   2                               1   1           1     6
66                       1       1       1                       3
67 2                   1 1   1                       1           6
68                         1 1   1 1   1         1       2       8
69           1 1                                   1   1         4
70       1 1                                   1     1   1 2     7
71 1   1                                   1                   1 4
72                   1                                         1 2
73               1     1                       1           1 1   5
74               1 1 1 1 1     1                   1             7
75   1 1 2                                                       4
76                     1                   1   1 1           1   5
77                 2                       1 1     1             5
78 1 1   1                     1     1           1 1       1     8
79             1           1 1   1 1   2                         7
80                   1   1     3                 1     1 1       8
81       1                       1 1 1   1 1           2   1   1 10
82     1                   1   1         1             1     1   6
83         1   1         1           1     1                     5
84   2       1             1     1                               5
85 1 1   1 1                   1   1     1 1 1 1     1           11
86   1                                               1           2
87     1                                   1       1 1     1     5
88                 1             1   1         1 1       2       7
89 1           1   1         1                     1             5
90         1 2     1         2     1   1                         8
91           1   1       1   1                               1   5
92   1   1                     2               1 1               6
93                 1 1   1   1   1                               5
94                   1       1 1       1               1         5
95     1                   1   1       1                 1       5
96         1 1                                             1     3
97                   1             1           1           2     5
98                         1                 1                 1 3
99         1         1                   1             1 1       5
loading
Đang tải dữ liệu...