THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
Tổng
00     1             1                         1             2   5
01 1                           1     1             1             4
02             1                     1         1                 3
03             1       1                 1 1                     4
04 1           1   1     1           2   1 1     1       1   1   11
05   1                             2         1                   4
06   1       1 2 1 1   1 1       1           1   1     2         13
07                       1 1   1           1                 1   5
08   1           1     1                 1             1         5
09   1                           1   1 1   2   1             1   8
10               1       1         1 1                           4
11                     1               1       1                 3
12 2     1   1           1       1             1       1   1   1 10
13       1             1 1 1 1       1   1             1     1   9
14               1     1   1 1                                   4
15                           1                 1         2   1 1 6
16                                                 1   1         2
17     1 1       1       1                 1   1 1 1 1       1   10
18     1   1             1 1 1       1 1         1     1   1     10
19   1               1       1   1                       1   1   6
20       1 1                 1                       2           5
21                 1                             1   1           3
22               1   1                 1                         3
23               1   1           1   1                   1     1 6
24       1   1     1         1 1         1                       6
25                                                               0
26                   2     1                   1     1     1     6
27                     1       1       2                         4
28             1   1       1                                   1 4
29             1                     1                     1     3
30           1             1   1                 1       1       5
31       1         1       1     1                   1           5
32     1                       1                               2 4
33   1     1         1                 1     1       1           6
34         1     1           1     1           1       1         6
35                 1                     1                       2
36           2                 1   1                             4
37                           1   1 2         2   1               7
38   1       1                           1 1                     4
39           1                 1 1     1     2                   6
40       1 1     1 1   1                 1 1               1     8
41 1           1           1   1                     1           5
42               1   1             1           1 1   1           6
43                                   1                           1
44         1                           1         1       1       4
45                 1   1 1 1                 1           1       6
46     1       1                               1 1 1   1   1     7
47       1 1   1       1                         1           1   6
48     1   1   1               1   1                   1   1 1   8
49       1                 1                             1 1     4
50     1                 1           1                       1   4
51                 1                   1                         2
52   1 1     1           2                       1       1 2   1 10
53         1                           2           1             4
54                         1             2 1                     4
55   1   2         1     1   1             1   1   1   1         10
56   1     1     1               1               1 1             6
57       1 1         1       1   1         1 1             1   1 9
58       1                   1   1 1               1           1 6
59   2                           1       1                     1 5
60 1 2 1                       2                 1         2 1   10
61       1       1                                   1           3
62       1               1       1                               3
63     1       1       1                 1   1                 1 6
64                       1             2   1                 1   5
65 3                 1 1     1               1           1 1     9
66 2     1             2   1         1   1 1   1                 10
67             1                     1     1     1               4
68   1           1     1                       1       1 1     1 7
69 1           1     1       1             1               1     6
70           1       1             1     1       1             1 6
71             1                                             1   2
72                           1           1                       2
73           1       1     1                           1         4
74   1     1                                                     2
75                       1     1                   1 1         1 5
76                   1 1           1             1               4
77         1     1 1       2       1               1 1   1     1 10
78 1   1                                                         2
79       1   1   1               1 1 1 1   1 1         1       1 11
80                   1       1           1   1   1 1 1   1       8
81                             1   1               1 2   1       6
82               1 1                       1       1     1 1     6
83     1   1                   1               1                 4
84         1             1       1                               3
85 1 1 1 1     1               1     1               1           8
86 1       1 1       1       1       1             1 1           8
87   1                                                           1
88                                     1     3         1         5
89 2       1       1     1                             1         6
90                             1   1     1 1 1             1   1 7
91               1 1               1   1                   1     5
92           3   1   1     1     1                 1     1       9
93           1 1                               1             1   4
94 1   2           1   1         1 1               1             8
95           1       1     1         1 1     1 1   2   1         10
96         1       1                                           1 3
97     1                     1                 1     1 1 1   1   7
98                             1                                 1
99     2       1   1   1         1       1                   1   8


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...