XSKT Bạch thủ KT Cầu XSKT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
Tổng
00                           1                                   1
01           1 1 1 1                                             4
02           1   1         1                                     3
03         2       1               1 1                   1       6
04         2               1                                     3
05         1                                           1 1       3
06                     1 1   1                                   3
07 1           1 1                                             1 4
08     1       2         1           1                       1   6
09               1                             2           1     4
10     1                       2 1           1           1       6
11 1     1             1 1                   1   1     1 2       9
12                               2   1                   1 1 1   6
13 1 1                     1           1                 1       5
14     1             1                 1     1     1 1 1       1 8
15                                                           1   1
16 1 1       1       1   1   1             1     1           1   9
17       1     1 1       1   2   1             1                 8
18                 1     1                             1         3
19     1                       1   2       1   1 1     1 1       9
20     2     1 1   1 1 1 1         1       1 1         1       1 13
21     1               1         1                               3
22   1       1       2   2 1 1             1                 2 1 12
23                                           1       1           2
24     1   1   1   1                     2             1         7
25   1   1     1   1                                       1     5
26 1   1         2   1 1 1   2               1 2         1       13
27 2                   1     1     1         1             1     7
28           1   2 2               1             1   1 1     1   10
29 1 1   2             1           1           1 1   1       1 1 11
30                                         1                 1   2
31           1 1           1 1 1 1       1                 1     8
32               1       1       1                 1       1     5
33         1               1   1 1     2                         6
34 1         1                 1 1       1         1   1         7
35       1                       1 1       1         1           5
36                     1                             1   1       3
37 1                 1     1   2   1   1             1         1 9
38                                     1                         1
39     1 1   1     1                                             4
40   1 1   1 1             2           1 1       3   3     1     15
41           2                         1                         3
42           2         1             1           1             1 6
43     1                 1             1 1                       4
44         1 1     1           1   1 1                     1     7
45                                           1 1 1               3
46                   1           1             1           1     4
47             1                                     1   1       3
48   1                               1     1         1           4
49   1                                 1   1                     3
50   1   1     1       1                   1       1     1       7
51                                               1   1       1   3
52                                                             1 1
53                           1     1               1             3
54                 1               1               1       1   1 5
55             1                                   1     1       3
56             1           1   1           1         1       1   6
57         1 1             1                       1       2     6
58 1     1           1                     1   1                 5
59   2   1           1         1   1               1   1         8
60   1                                   1   1 1   1         1   6
61   1   1                         1 1         1                 5
62     1                                     1                 1 3
63             1       1                             1   1       4
64       1       1               1     1         2     1       1 8
65                           1           1                   1   3
66                 1   1                               1       1 4
67 1                                     1                       2
68                               1             1 3           1   6
69                                   1       1                   2
70   1               1     1                       1   1         5
71 1     1 1                       1 1   1 1 1         2         10
72                                         1   1             1   3
73 1 1           1           1     1     1         1             7
74                 1                       1   1   1             4
75         1       1         1   1         1       1             6
76     1   1           1       1     2             1         1   8
77               1       1 1   2         1     1               1 8
78                     2               1                         3
79       1 2     1       1 1                     1       1     2 10
80                 1               1     1     1   1             5
81       1 1         1                   1                       4
82   1 1       1     1         1 1                           1   7
83     1 1 1                 1       1                         1 6
84                               1   1     1                     3
85         1               1         2         1           2     7
86   2       1       1                 1 1   1                   7
87       1         1         1         1 1 1 2           1   1 1 11
88 1   1     1         1   1                 1                   6
89                   1           1                 1   1   1   1 6
90       1     2 2   1   1 1           1     1         1         11
91 2                                                     2       4
92               1   1     1 1 1                                 5
93                       1     1                                 2
94                     1             2             1             4
95     1           1                 1                     2     5
96             1     1   1                           1 1   1     6
97                     1                         1               2
98 1                     1             1 1 1 1                   6
99               1 1         1 1 1 1   2 1           2           11

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...