THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
Tổng
00                   1             2       2   1                 6
01   1     1             1               1             1         5
02         1         1                             1             3
03             1 1                         1                     3
04         2   1 1     1       1   1         1     1   1 1   1 1 13
05       2         1                                     1       4
06     1           1   1     2           1                   2 1 9
07   1           1                 1   1   2     1   1 1 1       10
08             1             1                         1   1     4
09     1   1 1   2   1             1         1     1     2       11
10       1 1                                   1                 3
11           1       1                       1   1               4
12     1             1       1   1   1           1       1 1     8
13 1       1   1             1     1                             5
14 1                                   1                         2
15 1                 1         2   1 1                           6
16                       1   1                                 1 3
17               1   1 1 1 1       1             1       1       8
18 1       1 1         1     1   1           1         2         9
19 1   1                       1   1         1         1     1 2 9
20 1                       2                 1         1       1 6
21                     1   1                   1                 3
22           1                                               1   2
23     1   1                   1     1   2                       6
24 1 1         1                                 1   2   1       7
25                                       1       1 1             3
26                   1     1     1           1               1   5
27   1       2                             1       2       1   1 8
28                                   1                       2   3
29         1                     1       1       1       1 1     6
30   1                 1       1                               1 4
31     1                   1                         1           3
32   1                               2     1             1   1   6
33           1     1       1                                     3
34 1     1           1       1                 1         1       6
35             1                                       1         2
36   1   1                             2   1           2 2       9
37 1   1 2         2   1                   1 2                   10
38             1 1                                   1       1   4
39   1 1     1     2                   1           1             7
40             1 1               1       1   1                 1 6
41   1                     1                     2   1           5
42       1           1 1   1               1       1   1         7
43         1                           1           1           1 4
44           1         1       1             1   1               5
45                 1           1         1           1     1 1   6
46                   1 1 1   1   1                             1 6
47                     1           1   1         1               4
48   1   1                   1   1 1                 1           6
49                             1 1                 1 1       1   5
50         1                       1                             2
51           1                                                   1
52                     1       1 2   1 1                         6
53           2           1                               1 1     5
54             2 1                       1   1             1     6
55 1             1   1   1   1                               1   6
56     1               1 1                                   1   4
57 1   1         1 1             1   1 1 2     1           1     11
58 1   1 1               1           1                       1   6
59     1       1                     1         1                 4
60   2                 1         2 1     1 2   1 1   1           12
61                         1             1 1 1     1 3   1       9
62     1                               1                 1       3
63             1   1                 1     1   1                 5
64           2   1                 1   1         1 1             7
65 1               1           1 1             1 1 2             8
66         1   1 1   1                                     1     5
67         1     1     1                                 1     1 5
68                   1       1 1     1 1                         5
69 1             1               1                           1   4
70       1     1       1             1           1     1 1       7
71                                 1                 2     2     5
72 1           1                       1                         3
73                           1             1                     2
74                                           1 1       1         3
75   1                   1 1         1       1 2                 7
76       1             1                     1                   3
77       1               1 1   1     1                           5
78                                                           1 1 2
79     1 1 1 1   1 1         1       1             1             9
80 1           1   1   1 1 1   1                                 7
81   1   1               1 2   1         1     1     1         1 10
82               1       1     1 1                         1     5
83   1               1                                 2   1     5
84     1                                   1       1       1   1 5
85   1     1               1           1                   1     5
86 1       1             1 1                 1     1   1         7
87                                       1     2                 3
88           1     3         1                                   5
89                           1                 2                 3
90   1   1     1 1 1             1   1           2 1 1     1     12
91       1   1                   1                               3
92     1                 1     1                             1 1 5
93                   1             1                   1         3
94     1 1               1                     1 1             1 6
95         1 1     1 1   2   1         1   1               2   1 12
96                                   1 2 1           1           5
97 1                 1     1 1 1   1     1                       7
98   1                                 1   1 1                   4
99     1       1                   1     1                       4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...