THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

  Ngày
\
Cặp số
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
Tổng
00 1                                       1       1       1     4
01       1   1                 1       1                 1       5
02         1           1                   1         1 1     1 1 7
03   1       1         1                 2 1       1             7
04             1   2                         1           1       5
05 1                 1       1       1       1   1   1           7
06         1             2   1               2                   6
07       1             1 1   1     1           1                 6
08                     1 1   1       1             1       1     6
09           1     1         1         1     1 1 2 1             9
10       1     1   1       1     1   1     1       1             8
11     1   1         1     1     1 1         1                   7
12                       1 1     1   1                 1   1     6
13             1         1   1       1           1   1           6
14           1           1   1                                   3
15                     1             1       1           1       4
16 2         1       1         1   1                             6
17     1                       1       1 1           1           5
18       1                 1         1             1             4
19   1     1     1 1 2     1         1                           8
20             1     1                     2         1           5
21     1       1       1     1     2   1       2         1       10
22         1 1               1       1                 1   1     6
23     1   1         1                 1                         4
24 1         1     1     1   1 1           1       1           1 9
25     1                   1       1                             3
26               1 1               1                 1     1   1 6
27               1                 1                   1         3
28   1 3       1                     1                           6
29             1         1                                 1     3
30         1       1                       1                   1 4
31     1                       1               1       1         4
32       1               1 2                 1         1         6
33                     1                   1                   1 3
34         1                                                 1   2
35 1 2           1                       1                   1   6
36                       1                 1                     2
37 1   1         2             1   1         1   1               8
38     1 1                     1       2 1                       6
39             1         1 1       1           1                 5
40 1                 1                   1     1       1 1   1   7
41           1                                 1 1         2     5
42                 1 2     1       1                           1 6
43               1   1 1 2       1     2                     2   10
44         1   1                     1             1 1         1 6
45       1           2           1     1         1 1   1         8
46                 1       1     1     1   1   1   1   1         8
47       1                         1                             2
48 1             1         1                                 1   4
49                           1 1             1       1     1     5
50         1 1                 1         2     1                 6
51   1 1                         1               2               5
52                           1 1         1               1       4
53                   1                   1                     1 3
54         1                                     1 1 1   3     1 8
55       2   1                             1 1               1   6
56   1       1 1                 1   1         1           1     7
57           1         1               1           1 1           5
58 2             1                                           1   4
59           1           1               1           1 1         5
60 1                           1 1             1 1   1           6
61           1   1   1                 1             1       1   6
62     1                     1   1                       1       4
63   1                 1             1       1       1           5
64 2       1   1                 1       2           1           8
65   1       1 1               1     1                 1   1     7
66 1     1               1       1             1           1     6
67   1         1   2   1             1   1       1             1 9
68 1       1           1                       2     1     1     7
69       1         1             1         1 1   1       1       7
70   1     1               1   1         1                   1   6
71   1       1                               1   1         1 2   7
72                   1 1         1         1           1       1 6
73     1 1   1   1               1                               5
74                                   1                       1   2
75       1             1       1 1   1           1               6
76               1           1 1                       1 1       5
77                     1                     1                   2
78     1               1     1   1                               4
79                       1                               1 1   1 4
80                         1                       1   1       1 4
81   1                                   1   1   1     1 1       6
82                   1         1                   1 1   1     1 6
83       1 1     2                                               4
84         1   1                                           1   1 4
85                   1                 1                         2
86             1 1         2       1         1   1       1       8
87           1             1 1                 1           1   1 6
88   1                                                       1   2
89       1       1 1             1 1       1                     6
90   1 1 1         1     1         1           1             1   8
91             1 1 1                     1                       4
92         1       1                     1   1         1       1 6
93     1                       1   1   1                 1       5
94         1       1                   1   2                     5
95   1                       1 1       1           2   1     2   9
96   1                 1   1               1       2             6
97 1 1   1     1       1     1                             1     7
98                                     1       1 1               3
99 1   1       1 1                 2 1               1 1 1     1 11
loading
Đang tải dữ liệu...