THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
Tổng
00 2             1     1             1                         1 6
01                 1                           1     1           3
02     1   1                   1                     1         1 5
03             1               1       1                 1 1     5
04         1       1           1   1     1           2   1 1     9
05                   1                             2         1   4
06     1             1       1 2 1 1   1 1       1           1   11
07                                       1 1   1           1     4
08                   1           1     1                 1       4
09   1   1       1   1                           1   1 1   2   1 10
10           3   2               1       1         1 1           9
11 1         1                         1               1       1 5
12                 2     1   1           1       1             1 7
13   1                   1             1 1 1 1       1   1       8
14             2                 1     1   1 1                   6
15       1                                   1                 1 3
16           1                                                   1
17     1               1 1       1       1                 1   1 7
18                     1   1             1 1 1       1 1         7
19           1 1 1   1               1       1   1               7
20     1         1       1 1                 1                   5
21                                 1                             1
22   1     1     2               1   1                 1         7
23               1               1   1           1   1           5
24     1   1             1   1     1         1 1         1       8
25                                                               0
26                                   2     1                   1 4
27                                     1       1       2         4
28   1                         1   1       1                     4
29 1                           1                     1           3
30             1 1           1             1   1                 5
31             1         1         1       1     1               5
32     1               1                       1                 3
33 1                 1     1         1                 1     1   6
34 1 2       1             1     1           1     1           1 9
35         1                       1                     1       3
36 1       1                 2                 1   1             6
37     1                                     1   1 2         2   7
38       2     1     1       1                           1 1     7
39                           1                 1 1     1     2   6
40                       1 1     1 1   1                 1 1     7
41     1           1           1           1   1                 5
42       1     1                 1   1             1           1 6
43     1     1                                       1           3
44               1         1                           1         3
45       1                         1   1 1 1                 1   6
46                     1       1                               1 3
47               1       1 1   1       1                         5
48           1         1   1   1               1   1             6
49                       1                 1                     2
50       1             1                 1           1           4
51                                 1                   1         2
52                   1 1     1           2                       5
53                         1                           2         3
54               2                         1             2 1     6
55                   1   2         1     1   1             1   1 8
56           2       1     1     1               1               6
57     1                 1 1         1       1   1         1 1   8
58         1     1       1                   1   1 1             6
59     1     1       2                           1       1       6
60                 1 2 1                       2                 6
61       1       1       1       1                               4
62   1                   1               1       1               4
63                     1       1       1                 1   1   5
64                                       1             2   1     4
65   1             3                 1 1     1               1   8
66 1   1           2     1             2   1         1   1 1   1 12
67                             1                     1     1     3
68         2     1   1           1     1                       1 7
69                 1           1     1       1             1     5
70   2                       1       1             1     1       6
71       1 1                   1                                 3
72     1                                     1           1       3
73       1 1 1               1       1     1                     6
74 1     1   1 1     1     1                                     6
75     1     1                           1     1                 4
76                                   1 1           1             3
77                         1     1 1       2       1             6
78                 1   1                                         2
79 1           1         1   1   1               1 1 1 1   1 1   11
80     2                             1       1           1   1   6
81         1                                   1   1             3
82             1                 1 1                       1     4
83 1 1         1       1   1                   1               1 7
84       1     1           1             1       1               5
85 1   1 1         1 1 1 1     1               1     1           10
86 1       1   1   1       1 1       1       1       1           9
87         1   1     1                                           3
88 1 2   1 1                                           1     3   9
89   2       1     2       1       1     1                       8
90       1   1                                 1   1     1 1 1   7
91 2     2 2                     1 1               1   1         10
92   1     1                 3   1   1     1     1               9
93             1             1 1                               1 4
94 1   1       1   1   2           1   1         1 1             10
95   1                       1       1     1         1 1     1 1 8
96 1         1 1 1         1       1                             6
97   1   1             1                     1                 1 5
98                                             1                 1
99                     2       1   1   1         1       1       7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...