XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
Tổng
00                               1 2     1                       4
01         2   1   1       1       1           1                 7
02                   1 1                   1   1 1     1         6
03     1       1                                               1 3
04         1           1         2 1                       1     6
05   1                 1                 1         1   1 1       6
06       1                       1                               2
07     1         1     1           1     1       1 1             7
08                 1 1               1       1 1 1 2         1 1 10
09           1         1       1     1   2                     1 7
10   1   1                 1   1                         1       5
11           1 1                 1         1         1     1     6
12                   1                     1                 1   3
13       1   1 1           1   1     1 1             1 1         9
14   1             1                           1 1               4
15       1     1                 1 1   1 1     1             2   9
16     1   1     1           1                   1         1     6
17                                                   1   1 2     4
18     1 1 1             1 1         1       1                   7
19           1                 1     2 1               1         6
20                           1       1           1     1 1 1 1   7
21               1 1       1         1                           4
22 2                 1         1           1   1                 6
23   1       1 1   1                                           1 5
24   1                       1   1   1         1                 5
25     1           1     1               1                       4
26       1                                               1     1 3
27       1   1         1   1       1               1             6
28 1           1   2 1                               1           6
29       1         1     1 1     1 1                           1 7
30       1         1     2                                       4
31     1                               2     1 1         1       6
32       1                             1     1           1       4
33               1                         1 1                   3
34   1                                       1                   2
35 2 1           1           1               1                 1 7
36                         3         1                 1         5
37 1                             1   1   1               1       5
38   1                   1   1 1   1 1     1               1     8
39                       1                           1   1     1 4
40   1         2       1 3         1             1               9
41   1     1 1 1       1                       1   1         2   9
42             1                 1         1                   1 4
43                           2                 1   2             5
44             1 1                                     2         4
45     1       1     1       1                       1           5
46           1                                   1       1       3
47       1   1 1                                   1       1     5
48 1   1     1   1       1   1 1       1     1             1     10
49           1                                 1               1 3
50     1   1                       1                             3
51 1               1                   1             3       1   7
52     1               1         1                               3
53           1     1         1 1 1       1           1           7
54                               1                     1 1 1     4
55             1 1                   1 1                   2   1 7
56     1         1     1                 1       1     1         6
57 1                     1             1         2               5
58                               1 1                 1         1 4
59 1                           1                                 2
60                                                 2     1       3
61   1     1       1   1                     1                   5
62                                         1   1                 2
63     1 1                 1 1 1     1   1 2 1       1           11
64         1       1   1                       1 1         1     6
65                 1                 1 1               1         4
66             1                   1     1     1 1               5
67   1 1                           1                 1     1 1 1 7
68                                           1               1 1 3
69 1 1 1   1           1 1             1                       1 8
70                     1                           1     1       3
71 1         1   2             1             2   1   2     1     11
72         1 1                           1 1           1       1 6
73           1             1 1   1     1     1                   6
74 1   1                       1                       2     1   6
75         1 1             1       1               1         1   6
76 1             1   3   1   1                           1       8
77   1                 1                                   1     3
78       1             1   1               1                     4
79                     1                 2                       3
80   1 1     1             1 1                                   5
81                         2 1         1   1                     5
82 1 1   1 1         1         1     1               1       1   9
83               1   1                                           2
84   1     1         1 1         2           2 1     1 1   1     12
85               1   1         1       1   1   1                 6
86       1     1               1   1 1     1           1 1   1   9
87     1         1       1     1         1     1       1   1 2 1 11
88                       1       1       1                       3
89                   1                             3             4
90         1   1 1   1                       1                   5
91     1 1 1                                             1   1   5
92                 1 1   2   1       1         1 1       1       9
93   1   1         1         1 1   1               1             7
94               1 1           1       2   1     1             1 8
95         1 1                         1           1             4
96 1       1                       1       1 1               1   6
97               1   2                   1             1         5
98       1                   1             1     1       1       5
99 2                       1                     1   1           5
loading
Đang tải dữ liệu...