THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

  Ngày
\
Cặp số
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
Tổng
00     1                                     1           1       3
01       1                 1 1                 2     1   1       7
02                               1   1         1     1 1 1     1 7
03                 1                     1                       2
04           1                       1             1     1     1 5
05         1           1       1                                 3
06           1     1   1 1                     1               1 6
07         1                         1                   1   1 1 5
08 1     1 1                       1               1       1     6
09                     1   1               1                     3
10         1               1   1   1   1                         5
11                             1     1     2                     4
12               1           1             1 1           1     1 6
13                           1       1         1 1               4
14 1     1                                   1   1               4
15               1   1       1   2     1                         6
16                       2       1 1           1           1 1   7
17   1 1 1                                                       3
18   1       1         1                 1               2       6
19 1         2   1             2               1           1     8
20                             1           1 2 2       1         7
21           1 1 1     2                               1         6
22               3 1     2             1             1           8
23   1                             2       1                   1 5
24           2                           1     1                 4
25   1 1 1     1                           1       1             6
26 1                                 1               1     1 1 1 6
27   1                                                     1     2
28   1                       1               2       1           5
29 1     1                               1 2                     5
30     1       1                 1       1   1     1             6
31   1                   1   1 1               1               1 6
32                         1                             1       2
33                         1           1     2             2     6
34   1                                     1         1           3
35       1   1     1 1             1     1             1         7
36 1     1     1             1                   1 1         1   7
37       1 1       1         1 2                 1           1   8
38       1   1   1     1   1               1     1       1       8
39                             1           1   1                 3
40             1       2       1     1                           5
41     2                   1   1 1                     2   1     8
42                 1                         1   1 1 1 1   1     7
43                   1 1           1                     1   1   5
44                               1 1 1                           3
45                           1     1                   1   2 1   6
46       1     2             1           1                   2   7
47     1             1   1     1                                 4
48             1                                 1   1     1     4
49       1           1               1     1   1     1           6
50 1       1 1           1     1   1   1 1                       8
51       2 1             1 1                           1 1       7
52 1                         1       1       2               1 1 7
53     1       2         1                                       4
54           1     1   1 1                               1   1 1 7
55                 1                     1   1       1 1       1 6
56                       1           1 1       1   1           1 6
57   2                       1     1     1                       5
58     1                   1                       1     1       4
59           1               1   1 1                     1       5
60               2   1       1                                   4
61     1 1   1                     1               1             5
62 1       1       1 1           1       1       1               7
63                 2 1     1     1   1           1 1             8
64         1             1             1   1               1   1 6
65         1       1               1   1                         4
66         1     1       1             1               1 1       6
67   1         1 1                             1         1       5
68 1                 1 1     1                       1           5
69 2                 1   1       1                 1             6
70     1   1                           1 2   1                   6
71 1               1                                         1   3
72                     1           1                 1           3
73   1     1 1 1         1 1                                   1 7
74         2                     1     1   1     1           1   7
75   1 1     1       2     3               1 1     1             11
76         1     1         1       1   1 1         1 1 1         9
77 2               1                     1                       4
78               1   1                       1 1 1         1     6
79   1               1 1       1 1                 1             6
80                 1 1               1           1             1 5
81   1   1 1 1                         1             1     1     7
82       1 1     1       1       1     1                     1 1 8
83 1   1         1               1         1         1     1     7
84               1             2                     1           4
85             2   1   1             2 1 1                       8
86 1                   1   1                 1   1     1     1   7
87             1     1                           1     1     1   5
88                 1     1                     1 1             1 5
89     2       1                       2 1 1     1   1         1 10
90                 1               1   1 1         1   1         6
91 1   3     1                       1                   1 1     8
92   1         1     1       1     1                 1 1         7
93                         1                                     1
94       1           1     1                           1         4
95   1                 1                                         2
96                           1       1           2           1   5
97               1                             1   1   1   1 1   6
98             1             1   2   1             2             7
99   1                 1       1 1                               4
loading
Đang tải dữ liệu...