XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
Tổng
00             1 2     1                         1 2             7
01       1       1           1                     2             5
02 1 1                   1   1 1     1                           6
03                                           1 1               2 4
04   1         2 1                       1           1         2 8
05   1                 1         1   1 1                       1 6
06             1                               1                 2
07   1           1     1       1 1                     1         6
08 1               1       1 1 1 2         1 1   1         1     11
09   1       1     1   2                     1                   6
10       1   1                         1                   1     4
11             1         1         1     1     1       1     1   7
12 1                     1                 1   1 1               5
13       1   1     1 1             1 1         1 1     1 1       10
14                           1 1                           1     3
15             1 1   1 1     1             2                     7
16         1                   1         1         1   1 1       6
17                                 1   1 2     1 1           1   7
18     1 1         1       1                   1     1           6
19           1     2 1               1                     1     6
20         1       1           1     1 1 1 1               2     9
21       1         1                               1 1     1     5
22 1         1           1   1                       1   1       6
23                                           1                   1
24         1   1   1         1                   1   1     1   1 8
25     1               1                                 1   1   4
26                                     1     1         1   1     4
27   1   1       1               1                     2         6
28 1                               1                             2
29     1 1     1 1                           1   1     1 1   2   10
30     2                                         1               3
31                   2     1 1         1           1             6
32                   1     1           1                         3
33                       1 1                                   1 3
34                         1                         1 1         3
35         1               1                 1               1   4
36       3         1                 1                           5
37             1   1   1               1               1         5
38     1   1 1   1 1     1               1                       7
39     1                           1   1     1             1 1   6
40   1 3         1             1                   1     1 1   1 10
41   1                       1   1         2                     5
42             1         1                   1 1                 4
43         2                 1   2                         1     6
44                                   2                         1 3
45 1       1                       1           1                 4
46                             1       1       1                 3
47                               1       1                       2
48     1   1 1       1     1             1     1 1       1       9
49                           1               1   1   1   1       5
50               1                                 1     1   1   4
51                   1             3       1                     5
52   1         1                                   1             3
53         1 1 1       1           1                             5
54             1                     1 1 1         1             5
55                 1 1                   2   1                   5
56   1                 1       1     1                           4
57     1             1         2                 1             1 6
58             1 1                 1         1         1     1   6
59           1                                           2   1   4
60                               2     1                 1       4
61   1                     1                   1 1       1   1   6
62                       1   1                   1 1       1     5
63       1 1 1     1   1 2 1       1                             9
64   1                       1 1         1                   1   5
65                 1 1               1                           3
66               1     1     1 1                 1               5
67               1                 1     1 1 1       1 1         7
68                         1               1 1                   3
69   1 1             1                       1                   4
70   1                           1     1           1     1       5
71           1             2   1   2     1     1     1 1     1 1 12
72                     1 1           1       1                   4
73       1 1   1     1     1                   1   1   1 1       9
74           1                       2     1     1               5
75       1       1               1         1   1               1 6
76 3   1   1                           1         2         1   1 10
77   1                                   1         1             3
78   1   1               1                           1           4
79   1                 2                           1         1 2 7
80       1 1                                                     2
81       2 1         1   1                                   1 1 7
82 1         1     1               1       1             1 1     7
83 1                                           1           1 1 1 5
84 1 1         2           2 1     1 1   1     1                 11
85 1         1       1   1   1                       2         1 8
86           1   1 1     1           1 1   1       1     2       10
87     1     1         1     1       1   1 2 1               1   10
88     1       1       1                               1   1     5
89 1                             3               1   1           6
90 1                       1                                 1   3
91                                     1   1         1 2         5
92 1   2   1       1         1 1       1           1             9
93         1 1   1               1                   1           5
94           1       2   1     1             1 1                 7
95                   1           1                   2     1     5
96               1       1 1               1                     4
97 2                   1             1               1           5
98         1             1     1       1               1         5
99       1                     1   1                             3
loading
Đang tải dữ liệu...