THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

  Ngày
\
Cặp số
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
Tổng
00                           1       1       1             1     4
01               1       1                 1             1   1 1 6
02       1                   1         1 1     1 1           1   7
03       1                 2 1       1                         1 6
04   2                         1           1           1         5
05     1       1       1       1   1   1                     1   7
06         2   1               2                         1       6
07       1 1   1     1           1                       1 1     7
08       1 1   1       1             1       1       1           7
09   1         1         1     1 1 2 1                 1     1   10
10   1       1     1   1     1       1                           6
11     1     1     1 1         1                                 5
12         1 1     1   1                 1   1       1           7
13         1   1       1           1   1               1       1 7
14         1   1                                               1 3
15       1             1       1           1                     4
16     1         1   1                             2             5
17               1       1 1           1                 1   1   6
18           1         1             1                           3
19 1 1 2     1         1                                 1       7
20     1                     2         1                   1     5
21       1     1     2   1       2         1                     8
22             1       1                 1   1     1             5
23     1                 1                                 1     3
24   1     1   1 1           1       1           1             1 8
25           1       1                             1   1 1       5
26 1 1               1                 1     1   1     1         7
27 1                 1                   1                       3
28                     1                                       1 2
29         1                                 1     1 1           4
30   1                       1                   1           1   4
31               1               1       1                       3
32         1 2                 1         1             1   1     7
33       1                   1                   1               3
34                                             1             1   2
35 1                       1                   1   1     1 1     6
36         1                 1                                   2
37 2             1   1         1   1                 1   1       8
38               1       2 1                                     4
39         1 1       1           1                 1             5
40     1                   1     1       1 1   1                 6
41                               1 1         2                   4
42   1 2     1       1                           1               6
43 1   1 1 2       1     2                     2           1     11
44                     1             1 1         1 1             5
45     2           1     1         1 1   1               1       8
46   1       1     1     1   1   1   1   1             1       1 10
47                   1                                     1 1   3
48 1         1                                 1       1         4
49             1 1             1       1     1                   5
50               1         2     1                               4
51                 1               2                 1           4
52             1 1         1               1           1   1     6
53     1                   1                     1   1   1 1     6
54                                 1 1 1   3     1 1             8
55                           1 1               1     1           4
56                 1   1         1           1             1 1 1 7
57       1               1           1 1           1   1         6
58 1                                           1                 2
59         1               1           1 1               1   1 1 7
60               1 1             1 1   1                         5
61 1   1                 1             1       1                 5
62             1   1                       1         1 1         5
63       1             1       1       1           1       1     6
64                 1       2           1                     1   5
65               1     1                 1   1     1   2         7
66         1       1             1           1     1             5
67   2   1             1   1       1             1         1     8
68       1                       2     1     1                   5
69   1             1         1 1   1       1             1       7
70           1   1         1                   1       1     1   6
71                             1   1         1 2               2 7
72     1 1         1         1           1       1         1     7
73 1               1                                 2           4
74                     1                       1   1             3
75       1       1 1   1           1                             5
76 1           1 1                       1 1                     5
77       1                     1                   1     1   1 2 7
78       1     1   1                                 1       1   5
79         1                               1 1   1 1     1     1 7
80           1                       1   1       1       1       5
81                         1   1   1     1 1         1     1 1   8
82     1         1                   1 1   1     1   1       1 1 9
83 2                                                 2           4
84                                           1   1 1     1       4
85     1                 1                               1       3
86 1         2       1         1   1       1           2     1   10
87           1 1                 1           1   1       1     2 8
88                                             1                 1
89 1 1             1 1       1                                   5
90   1     1         1           1             1     1     1     7
91 1 1                     1                       1       1     5
92   1                     1   1         1       1     1         6
93               1   1   1                 1         1       1   6
94   1                   1   2                       1 1   1     7
95             1 1       1           2   1     2                 8
96       1   1               1       2                         1 6
97       1     1                             1                   3
98                       1       1 1                             3
99 1                 2 1               1 1 1     1               8
loading
Đang tải dữ liệu...