THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
Tổng
00         1                         1             2       2   1 7
01                   1     1             1               1       4
02   1                     1         1                           3
03   1       1                 1 1                         1     5
04   1   1     1           2   1 1     1       1   1         1   11
05                       2         1                             3
06 1 2 1 1   1 1       1           1   1     2           1       13
07             1 1   1           1                 1   1   2     8
08     1     1                 1             1                   4
09                     1   1 1   2   1             1         1   8
10     1       1         1 1                                   1 5
11           1               1       1                       1   4
12 1           1       1             1       1   1   1           7
13           1 1 1 1       1   1             1     1             8
14     1     1   1 1                                   1         5
15                 1                 1         2   1 1           6
16                                       1   1                   2
17     1       1                 1   1 1 1 1       1             8
18             1 1 1       1 1         1     1   1           1   9
19         1       1   1                       1   1         1   6
20                 1                       2                 1   4
21       1                             1   1                   1 4
22     1   1                 1                                   3
23     1   1           1   1                   1     1   2       8
24 1     1         1 1         1                                 5
25                                                       1       1
26         2     1                   1     1     1           1   7
27           1       1       2                             1     5
28   1   1       1                                   1           4
29   1                     1                     1       1       4
30 1             1   1                 1       1                 5
31       1       1     1                   1                     4
32                   1                               2     1     4
33         1                 1     1       1                     4
34     1           1     1           1       1                 1 6
35       1                     1                                 2
36 2                 1   1                             2   1     7
37                 1   1 2         2   1                   1 2   10
38 1                           1 1                               3
39 1                 1 1     1     2                   1         7
40     1 1   1                 1 1               1       1   1   8
41   1           1   1                     1                     4
42     1   1             1           1 1   1               1     7
43                         1                           1         2
44                           1         1       1             1   4
45       1   1 1 1                 1           1         1       7
46   1                               1 1 1   1   1               6
47   1       1                         1           1   1         5
48   1               1   1                   1   1 1             6
49               1                             1 1               3
50             1           1                       1             3
51       1                   1                                   2
52 1           2                       1       1 2   1 1         9
53                           2           1                       3
54               1             2 1                       1   1   6
55       1     1   1             1   1   1   1                   7
56     1               1               1 1                       4
57         1       1   1         1 1             1   1 1 2     1 11
58                 1   1 1               1           1           5
59                     1       1                     1         1 4
60                   2                 1         2 1     1 2   1 10
61     1                                   1             1 1 1   5
62             1       1                               1         3
63   1       1                 1   1                 1     1   1 7
64             1             2   1                 1   1         6
65         1 1     1               1           1 1             1 7
66           2   1         1   1 1   1                           7
67   1                     1     1     1                         4
68     1     1                       1       1 1     1 1         7
69   1     1       1             1               1               5
70 1       1             1     1       1             1           6
71   1                                             1             2
72                 1           1                       1         3
73 1       1     1                           1             1     5
74                                                           1 1 2
75             1     1                   1 1         1       1 2 8
76         1 1           1             1                     1   5
77     1 1       2       1               1 1   1     1           9
78                                                               0
79 1   1               1 1 1 1   1 1         1       1           10
80         1       1           1   1   1 1 1   1                 8
81                   1   1               1 2   1         1     1 8
82     1 1                       1       1     1 1               6
83                   1               1                           2
84             1       1                                   1     3
85   1               1     1               1           1         5
86 1       1       1       1             1 1                 1   7
87                                                       1     2 3
88                           1     3         1                   5
89       1     1                             1                 2 5
90                   1   1     1 1 1             1   1           7
91     1 1               1   1                   1               5
92 3   1   1     1     1                 1     1                 9
93 1 1                               1             1             4
94       1   1         1 1               1                     1 6
95 1       1     1         1 1     1 1   2   1         1   1     12
96       1                                           1 2 1       5
97                 1                 1     1 1 1   1     1       7
98                   1                                 1   1 1   4
99   1   1   1         1       1                   1     1       7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...