THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
Tổng
00           1                         1             2       2   6
01                     1     1             1               1     4
02     1                     1         1                         3
03     1       1                 1 1                         1   5
04     1   1     1           2   1 1     1       1   1         1 11
05                         2         1                           3
06   1 2 1 1   1 1       1           1   1     2           1     13
07               1 1   1           1                 1   1   2   8
08       1     1                 1             1                 4
09                       1   1 1   2   1             1         1 8
10       1       1         1 1                                   4
11             1               1       1                       1 4
12   1           1       1             1       1   1   1         7
13             1 1 1 1       1   1             1     1           8
14       1     1   1 1                                   1       5
15                   1                 1         2   1 1         6
16                                         1   1                 2
17       1       1                 1   1 1 1 1       1           8
18 1             1 1 1       1 1         1     1   1           1 10
19           1       1   1                       1   1         1 6
20 1                 1                       2                 1 5
21         1                             1   1                   3
22       1   1                 1                                 3
23       1   1           1   1                   1     1   2     8
24   1     1         1 1         1                               5
25                                                         1     1
26           2     1                   1     1     1           1 7
27             1       1       2                             1   5
28     1   1       1                                   1         4
29     1                     1                     1       1     4
30   1             1   1                 1       1               5
31         1       1     1                   1                   4
32                     1                               2     1   4
33 1         1                 1     1       1                   5
34 1     1           1     1           1       1                 6
35         1                     1                               2
36   2                 1   1                             2   1   7
37                   1   1 2         2   1                   1 2 10
38   1                           1 1                             3
39   1                 1 1     1     2                   1       7
40 1     1 1   1                 1 1               1       1   1 9
41     1           1   1                     1                   4
42       1   1             1           1 1   1               1   7
43                           1                           1       2
44 1                           1         1       1             1 5
45         1   1 1 1                 1           1         1     7
46     1                               1 1 1   1   1             6
47 1   1       1                         1           1   1       6
48 1   1               1   1                   1   1 1           7
49                 1                             1 1             3
50               1           1                       1           3
51         1                   1                                 2
52   1           2                       1       1 2   1 1       9
53 1                           2           1                     4
54                 1             2 1                       1   1 6
55         1     1   1             1   1   1   1                 7
56 1     1               1               1 1                     5
57 1         1       1   1         1 1             1   1 1 2     11
58                   1   1 1               1           1         5
59                       1       1                     1         3
60                     2                 1         2 1     1 2   9
61       1                                   1             1 1 1 5
62               1       1                               1       3
63     1       1                 1   1                 1     1   6
64               1             2   1                 1   1       6
65           1 1     1               1           1 1             6
66             2   1         1   1 1   1                         7
67     1                     1     1     1                       4
68       1     1                       1       1 1     1 1       7
69     1     1       1             1               1             5
70   1       1             1     1       1             1         6
71     1                                             1           2
72                   1           1                       1       3
73   1       1     1                           1             1   5
74 1                                                           1 2
75               1     1                   1 1         1       1 6
76           1 1           1             1                     1 5
77 1     1 1       2       1               1 1   1     1         10
78                                                               0
79   1   1               1 1 1 1   1 1         1       1         10
80           1       1           1   1   1 1 1   1               8
81                     1   1               1 2   1         1     7
82       1 1                       1       1     1 1             6
83 1                   1               1                         3
84 1             1       1                                   1   4
85     1               1     1               1           1       5
86 1 1       1       1       1             1 1                 1 8
87                                                         1     1
88                             1     3         1                 5
89 1       1     1                             1                 4
90                     1   1     1 1 1             1   1         7
91       1 1               1   1                   1             5
92   3   1   1     1     1                 1     1               9
93   1 1                               1             1           4
94         1   1         1 1               1                     5
95   1       1     1         1 1     1 1   2   1         1   1   12
96 1       1                                           1 2 1     6
97                   1                 1     1 1 1   1     1     7
98                     1                                 1   1 1 4
99     1   1   1         1       1                   1     1     7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...