THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
Tổng
00   1                         1             2       2   1       7
01             1     1             1               1             4
02                   1         1                             1   3
03     1                 1 1                         1           4
04 1     1           2   1 1     1       1   1         1     1   11
05                 2         1                                   3
06 1   1 1       1           1   1     2           1             9
07       1 1   1           1                 1   1   2     1   1 10
08     1                 1             1                         3
09               1   1 1   2   1             1         1     1   9
10       1         1 1                                   1       4
11     1               1       1                       1   1     5
12       1       1             1       1   1   1           1     7
13     1 1 1 1       1   1             1     1                   8
14     1   1 1                                   1               4
15           1                 1         2   1 1                 6
16                                 1   1                         2
17       1                 1   1 1 1 1       1             1     8
18       1 1 1       1 1         1     1   1           1         9
19   1       1   1                       1   1         1         6
20           1                       2                 1         4
21 1                             1   1                   1       4
22   1                 1                                         2
23   1           1   1                   1     1   2             7
24 1         1 1         1                                 1   2 7
25                                                 1       1 1   3
26   2     1                   1     1     1           1         7
27     1       1       2                             1       2   7
28 1       1                                   1                 3
29                   1                     1       1       1     4
30         1   1                 1       1                       4
31 1       1     1                   1                         1 5
32             1                               2     1           4
33   1                 1     1       1                           4
34           1     1           1       1                 1       5
35 1                     1                                       2
36             1   1                             2   1           5
37           1   1 2         2   1                   1 2         10
38                       1 1                                   1 3
39             1 1     1     2                   1           1   7
40 1   1                 1 1               1       1   1         7
41         1   1                     1                     2   1 6
42   1             1           1 1   1               1       1   7
43                   1                           1           1   3
44                     1         1       1             1   1     5
45 1   1 1 1                 1           1         1           1 8
46                             1 1 1   1   1                     5
47     1                         1           1   1         1     5
48             1   1                   1   1 1                 1 6
49         1                             1 1                 1 1 5
50       1           1                       1                   3
51 1                   1                                         2
52       2                       1       1 2   1 1               8
53                     2           1                             3
54         1             2 1                       1   1         6
55 1     1   1             1   1   1   1                         7
56               1               1 1                             3
57   1       1   1         1 1             1   1 1 2     1       11
58           1   1 1               1           1                 5
59               1       1                     1         1       4
60             2                 1         2 1     1 2   1 1   1 12
61                                   1             1 1 1     1 3 8
62       1       1                               1               3
63     1                 1   1                 1     1   1       6
64       1             2   1                 1   1         1 1   8
65   1 1     1               1           1 1             1 1 2   10
66     2   1         1   1 1   1                                 7
67                   1     1     1                               3
68     1                       1       1 1     1 1               6
69   1       1             1               1                     4
70   1             1     1       1             1           1     6
71                                           1                 2 3
72           1           1                       1               3
73   1     1                           1             1           4
74                                                     1 1       2
75       1     1                   1 1         1       1 2       8
76   1 1           1             1                     1         5
77 1       2       1               1 1   1     1                 8
78                                                               0
79               1 1 1 1   1 1         1       1             1   9
80   1       1           1   1   1 1 1   1                       8
81             1   1               1 2   1         1     1     1 9
82 1                       1       1     1 1                     5
83             1               1                                 2
84       1       1                                   1       1   4
85             1     1               1           1               4
86   1       1       1             1 1                 1     1   7
87                                                 1     2       3
88                     1     3         1                         5
89 1     1                             1                 2       5
90             1   1     1 1 1             1   1           2 1 1 11
91 1               1   1                   1                     4
92   1     1     1                 1     1                       5
93                             1             1                   2
94 1   1         1 1               1                     1 1     7
95   1     1         1 1     1 1   2   1         1   1           11
96 1                                           1 2 1           1 6
97           1                 1     1 1 1   1     1             7
98             1                                 1   1 1         4
99 1   1         1       1                   1     1             6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...