LIÊN KẾT TÀI TRỢ
 
THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
Tổng
00           1       1         2             1     1             6
01         1       1       1 1                 1                 5
02 1         1       1       1     1   1                   1     7
03             1 1     1                   1               1     5
04       1             1               1       1           1   1 6
05                         1                     1               2
06 1             2                 1             1       1 2 1 1 10
07   1   2           1                                           4
08                                               1           1   2
09                       1       1   1       1   1               5
10                     1                 3   2               1   7
11                       2     1         1                       4
12           2                                 2     1   1       6
13             1 1       1       1                   1           5
14           1             1               2                 1   5
15     2       2           1 1       1                           7
16                                       1                       1
17         1     1           1     1               1 1       1   7
18 1     1           1                             1   1         5
19               1         1             1 1 1   1               6
20     1   1                 1     1         1       1 1         7
21 1           1   1                                           1 4
22                               1     1     2               1   5
23               1           1               1               1   4
24   1                             1   1             1   1     1 6
25                     1                                         1
26   1   1               1                                       3
27       1 1         1 1 1   1                                   6
28               1 2             1                         1   1 6
29   1           1 1           1                           1     5
30       1                 1 1             1 1           1       6
31   1           1       1   1             1         1         1 7
32   1       1     1   1           1               1             6
33 1       1             1     1                 1     1         6
34     1                       1 2       1             1     1   7
35                 1                   1                       1 3
36 1     1 1 1                 1       1                 2       8
37         2                       1                             3
38 1                 1               2     1     1       1       7
39                     1                                 1       2
40 1   1   1                                         1 1     1 1 7
41 1         1             1       1           1           1     6
42                     1     1       1     1                 1   5
43           1     1               1     1                       4
44                 1   1   1                 1         1         5
45                       1           1                         1 3
46                 2                               1       1     4
47 1   1                                     1       1 1   1     6
48   1       1                           1         1   1   1     6
49     2       1                                     1           4
50 2                                 1             1             4
51       1           1                                         1 3
52                   1                           1 1     1       4
53                   1                                 1         2
54         1         2 1   1                 2                   7
55   1   1                   1                   1   2         1 7
56       2               1               2       1     1     1   8
57   2           1         1 1     1                 1 1         8
58           1     1         1         1     1       1           6
59       1 1       1               1     1       2               7
60   1 1       1           1                   1 2 1             8
61       1 1           1             1       1       1       1   7
62                               1                   1           2
63         1             1                         1       1     4
64     1 1                                                       2
65             1                 1             3                 5
66     1                       1   1           2     1           6
67           1   1       1   1                             1     5
68       1 1 1                         2     1   1           1   8
69   2         1     1     1                   1           1     7
70               1     1   1     2                       1       6
71     1                   1         1 1                   1     5
72 1                   1           1                             3
73                                   1 1 1               1       4
74     1       1               1     1   1 1     1     1         8
75                         1       1     1                       3
76   1             1 1                                           3
77         1   1         1 1                           1     1 1 7
78   1                   1                     1   1             4
79           1   1     1       1           1         1   1   1   8
80 1 1 1                           2                             5
81           1                         1                         2
82         1     1 1                       1                 1 1 6
83             1       1     1 1 1         1       1   1         8
84           1           1 1         1     1           1         6
85 1     1                 1 1 1   1 1         1 1 1 1     1     12
86   1     1   1 1             1       1   1   1       1 1       10
87 1             1 1                   1   1     1               6
88           1 1     2   2     1 2   1 1                         11
89   1         1 1   1       1   2       1     2       1       1 12
90             2             1       1   1                       5
91                             2     2 2                     1 1 8
92                     1         1     1                 3   1   7
93     2           1   1 1                 1             1 1     8
94       1           1         1   1       1   1   2           1 9
95 1                             1                       1       3
96     1                       1         1 1 1         1       1 7
97         1 1     1   1         1   1             1             7
98             1     1                                           2
99 1   1                                           2       1   1 6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...