XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
Tổng
00               2                               1 2     1       6
01   2         1 1         2   1   1       1       1           1 11
02 1   1                             1 1                   1   1 6
03     1               1       1                                 3
04 1 1 1                   1           1         2 1             8
05       1           1                 1                 1       4
06 1                     1                       1               3
07 1 1                 1         1     1           1     1       7
08   1     2                       1 1               1       1 1 8
09                           1         1       1     1   2       6
10       1     1     1   1                 1   1                 6
11                           1 1                 1         1     4
12 1 1     1                         1                     1     5
13               1       1   1 1           1   1     1 1         8
14   1   1           1             1                           1 5
15           1           1     1                 1 1   1 1     1 8
16       1             1   1     1           1                   5
17                                                               0
18                     1 1 1             1 1         1       1   7
19             2             1                 1     2 1         7
20                                           1       1           2
21     1                         1 1       1         1           5
22   1             2                 1         1           1   1 7
23 1         1   1   1       1 1   1                             7
24             1     1                       1   1   1         1 6
25                     1           1     1               1       4
26 1                     1                                       2
27                       1   1         1   1       1             5
28                 1           1   2 1                           5
29                       1         1     1 1     1 1             6
30   1                   1         1     2                       5
31 1 1 1               1                               2     1 1 8
32     1       2         1                             1     1   6
33           2                   1                         1 1   5
34       2           1                                       1   4
35             1   2 1           1           1               1   7
36                                         3         1           4
37                 1                             1   1   1       4
38     1   1         1                   1   1 1   1 1     1     9
39         3     1                       1                       5
40   1       1       1         2       1 3         1             10
41       1   1       1     1 1 1       1                       1 8
42       1   2                 1                 1         1     6
43       1                                   2                 1 4
44                             1 1                               2
45               1     1       1     1       1                   5
46       1                   1                                   2
47       1     1         1   1 1                                 5
48                 1   1     1   1       1   1 1       1     1   9
49                           1                                 1 2
50                     1   1                       1             3
51   1           1 1               1                   1         5
52 1         1         1               1         1               5
53           2 1             1     1         1 1 1       1       9
54 1     1                                       1               3
55 1       1                   1 1                   1 1         6
56 1 1       1   1     1         1     1                 1       8
57   1 1           1                     1             1         5
58                                               1 1             2
59                 1                           1                 2
60                                                               0
61   1 1             1     1       1   1                     1   7
62       1       1                                         1   1 4
63         1 1 1       1 1                 1 1 1     1   1 2 1   13
64 1       1               1       1   1                       1 6
65                                 1                 1 1         3
66         1   1 1             1                   1     1     1 7
67       1           1 1                           1             4
68               1                                           1   2
69     1           1 1 1   1           1 1             1         8
70                                     1                         1
71             1 1 1         1   2             1             2   9
72         1               1 1                           1 1     5
73 1             1           1             1 1   1     1     1   8
74   1             1   1                       1                 4
75         1 1 1           1 1             1       1             7
76     1     1 2   1             1   3   1   1                   11
77                   1                 1                         2
78                       1             1   1               1     4
79     1   1                           1                 2       5
80 1                 1 1     1             1 1                   6
81         1                               2 1         1   1     6
82 1       2       1 1   1 1         1         1     1           10
83           2                   1   1                           4
84     1     1   1   1     1         1 1         2           2 1 12
85     1       1                 1   1         1       1   1   1 8
86         1     1       1     1               1   1 1     1     8
87     1               1         1       1     1         1     1 7
88 1                                     1       1       1       4
89 1   1                             1                           3
90   1   1                 1   1 1   1                       1   7
91     1               1 1 1                                     4
92       1       1                 1 1   2   1       1         1 9
93   1   1     1     1   1         1         1 1   1             9
94                               1 1           1       2   1     6
95     1 1                 1 1                         1         5
96                 1       1                       1       1 1   5
97               1               1   2                   1       5
98                       1                   1             1     3
99                 2                       1                     3
loading
Đang tải dữ liệu...