XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
Tổng
00           1           1                   2                   4
01             2     1   1       2         1 1         2   1   1 12
02   1         1     1 1 1     1   1                             7
03       1                         1               1       1     4
04   1             1     1     1 1 1                   1         7
05                                   1           1               2
06             1               1                     1           3
07   1                   1   1 1 1                 1         1   7
08 1               1       1     1     2                       1 7
09         1                                             1       2
10 1   1                             1     1     1   1           6
11   1     2                                             1 1     5
12         1 1           1     1 1     1                         6
13   1         1 1                           1       1   1 1     7
14           1   1               1   1           1             1 6
15     1                                 1           1     1     4
16 1           1           1 1       1             1   1     1   8
17                                                               0
18       1               2                         1 1 1         6
19             1           1               2             1       5
20         1 2 2       1                                         6
21                     1           1                         1 1 4
22     1             1           1             2                 5
23 2       1                   1         1   1   1       1 1   1 10
24       1     1                           1     1               4
25         1       1                               1           1 4
26   1               1     1 1 1                     1           6
27                         1                         1   1       3
28           2       1                         1           1   2 7
29       1 2                                         1         1 5
30       1   1     1             1                   1         1 6
31             1               1 1 1               1             5
32                       1         1       2         1           5
33     1     2             2             2                   1   8
34         1         1               2           1               5
35 1     1             1                   1   2 1           1   8
36               1 1         1                                   3
37               1           1                 1                 3
38         1     1       1         1   1         1               6
39         1   1                       3     1                   6
40   1                           1       1       1         2     6
41                     2   1         1   1       1     1 1 1     9
42           1   1 1 1 1   1         1   2                 1     10
43 1                     1   1       1                           4
44 1 1                                                     1 1   4
45 1                   1   2 1               1     1       1     8
46       1                   2       1                   1       5
47                                   1     1         1   1 1     5
48               1   1     1                   1   1     1   1   7
49   1     1   1     1                                   1       5
50 1   1 1                                         1   1         5
51                     1 1       1           1 1               1 6
52   1       2               1 1         1         1             7
53                                       2 1             1     1 5
54                       1   1 1     1                           4
55       1   1       1 1       1       1                   1 1   8
56   1 1       1   1           1 1       1   1     1         1   10
57 1     1                       1 1           1                 5
58                 1     1                                       2
59 1                     1                     1                 3
60                                                               0
61 1               1             1 1             1     1       1 7
62       1       1                   1       1                   4
63   1           1 1                   1 1 1       1 1           8
64     1   1               1   1       1               1       1 7
65 1   1                                                       1 3
66     1               1 1             1   1 1             1     7
67             1         1           1           1 1             5
68                   1                       1                   2
69                 1               1           1 1 1   1         6
70     1 2   1                                                   4
71                           1             1 1 1         1   2   7
72 1                 1                 1               1 1       5
73                             1             1           1       3
74     1   1     1           1   1             1   1             7
75         1 1     1                   1 1 1           1 1       8
76 1   1 1         1 1 1           1     1 2   1             1   12
77       1                                       1               2
78           1 1 1         1                         1           5
79                 1               1   1                         3
80   1           1             1                 1 1     1       6
81     1             1     1           1                         4
82     1                     1 1       2       1 1   1 1         9
83         1         1     1             2                   1   6
84                   1             1     1   1   1     1         6
85   2 1 1                         1       1                 1   7
86           1   1     1     1         1     1       1     1     8
87               1     1     1     1               1         1   6
88             1 1             1                                 3
89     2 1 1     1   1         1   1                             8
90 1   1 1         1   1         1   1                 1   1 1   10
91   1                   1 1       1               1 1 1         7
92 1                 1 1             1       1                 1 6
93                               1   1     1     1   1         1 6
94                     1                                     1 1 3
95                                 1 1                 1 1       4
96   1           2           1                 1       1         6
97             1   1   1   1 1               1               1   7
98   1             2                                 1           4
99                                             2                 2
loading
Đang tải dữ liệu...