THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
19
-
1
26
-
1
2
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
Tổng
00       1     1             1                         1         4
01         1                           1     1             1     4
02 1                   1                     1         1         4
03     1               1       1                 1 1             5
04 1       1           1   1     1           2   1 1     1       10
05           1                             2         1           4
06           1       1 2 1 1   1 1       1           1   1     2 13
07                               1 1   1           1             4
08           1           1     1                 1             1 5
09       1   1                           1   1 1   2   1         8
10   3   2               1       1         1 1                   9
11   1                         1               1       1         4
12         2     1   1           1       1             1       1 8
13               1             1 1 1 1       1   1             1 8
14     2                 1     1   1 1                           6
15                                   1                 1         2
16   1                                                     1   1 3
17             1 1       1       1                 1   1 1 1 1   9
18             1   1             1 1 1       1 1         1     1 9
19   1 1 1   1               1       1   1                       7
20       1       1 1                 1                       2   6
21                         1                             1   1   3
22 1     2               1   1                 1                 6
23       1               1   1           1   1                   5
24 1             1   1     1         1 1         1               7
25                                                               0
26                           2     1                   1     1   5
27                             1       1       2                 4
28                     1   1       1                             3
29                     1                     1                   2
30     1 1           1             1   1                 1       6
31     1         1         1       1     1                   1   6
32             1                       1                         2
33           1     1         1                 1     1       1   6
34   1             1     1           1     1           1       1 7
35 1                       1                     1               3
36 1                 2                 1   1                     5
37                                   1   1 2         2   1       7
38     1     1       1                           1 1             5
39                   1                 1 1     1     2           6
40               1 1     1 1   1                 1 1             7
41         1           1           1   1                     1   5
42     1                 1   1             1           1 1   1   7
43   1                                       1                   2
44       1         1                           1         1       4
45                         1   1 1 1                 1           5
46             1       1                               1 1 1   1 6
47       1       1 1   1       1                         1       6
48   1         1   1   1               1   1                   1 7
49               1                 1                             2
50             1                 1           1                   3
51                         1                   1                 2
52           1 1     1           2                       1       6
53                 1                           2           1     4
54       2                         1             2 1             6
55           1   2         1     1   1             1   1   1   1 10
56   2       1     1     1               1               1 1     8
57               1 1         1       1   1         1 1           7
58 1     1       1                   1   1 1               1     7
59   1       2                           1       1               5
60         1 2 1                       2                 1       7
61       1       1       1                                   1   4
62               1               1       1                       3
63             1       1       1                 1   1           5
64                               1             2   1             4
65         3                 1 1     1               1           7
66         2     1             2   1         1   1 1   1         10
67                     1                     1     1     1       4
68 2     1   1           1     1                       1       1 8
69         1           1     1       1             1             5
70                   1       1             1     1       1       5
71 1                   1                                         2
72                                   1           1               2
73 1 1               1       1     1                           1 6
74   1 1     1     1                                             4
75   1                           1     1                   1 1   5
76                           1 1           1             1       4
77                 1     1 1       2       1               1 1   8
78         1   1                                                 2
79     1         1   1   1               1 1 1 1   1 1         1 11
80                           1       1           1   1   1 1 1   7
81 1                                   1   1               1 2   6
82     1                 1 1                       1       1     5
83     1       1   1                   1               1         5
84     1           1             1       1                       4
85         1 1 1 1     1               1     1               1   8
86 1   1   1       1 1       1       1       1             1 1   10
87 1   1     1                                                   3
88 1                                           1     3         1 6
89   1     2       1       1     1                             1 7
90   1                                 1   1     1 1 1           6
91 2                     1 1               1   1                 6
92 1                 3   1   1     1     1                 1     9
93     1             1 1                               1         4
94     1   1   2           1   1         1 1               1     9
95                   1       1     1         1 1     1 1   2   1 10
96   1 1 1         1       1                                     5
97             1                     1                 1     1 1 5
98                                     1                         1
99             2       1   1   1         1       1               7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...