THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
Tổng
00                           1                                   1
01         1 1       1   1         1   1                 1       7
02         1       1 1               1           1               5
03               1   1         1       1         1               5
04   1 1       2   1   1                 1   2                   9
05       1         1         1                 1       1       1 6
06   2 1         1     1             1             2   1         9
07           1     1               1             1 1   1     1   7
08 1                       1                     1 1   1       1 6
09       1     1                       1     1         1         5
10                 1               1     1   1       1     1   1 7
11       1       1 2             1   1         1     1     1 1   10
12 1     1   1   1   1                             1 1     1   1 9
13             1                         1         1   1       1 5
14               1                     1           1   1         4
15             1       1                         1             1 4
16     1                 1   2         1       1         1   1   8
17             1       1         1                       1       4
18           1     1               1                 1         1 5
19   1 2                       1     1     1 1 2     1         1 11
20     1   1       1                     1     1                 5
21         2                     1       1       1     1     2   8
22   1       1   2         1         1 1               1       1 9
23                       1       1   1         1                 4
24           1 1   1         1         1     1     1   1 1       9
25         1   1         1       1                   1       1   6
26   1         1       1                   1 1               1   6
27 1   1                                   1                 1   4
28   2           2             1 3       1                     1 10
29 1                                     1         1             3
30     1                             1       1                   3
31                               1                       1       2
32   1   1                         1               1 2           6
33                 2 1                           1               4
34                                   1                           1
35         1 1               1 2           1                     6
36         1                                       1             2
37                   1       1   1         2             1   1   7
38   1       1 2                 1 1                     1       7
39               1       1               1         1 1       1   6
40     1                     1                 1                 3
41       1 1                           1                         3
42                                           1 2     1       1   5
43     1               1 1                 1   1 1 2       1     9
44       2       1 1                 1   1                     1 7
45 1 1             1       1       1           2           1     8
46     1             1                       1       1     1     5
47                   1             1                         1   3
48       1                   1             1         1           4
49   1   1                                             1 1       4
50           1                       1 1                 1       4
51         1             1     1 1                         1     5
52       1             1 1                             1 1       5
53 1                       1                   1                 3
54 1             1                   1                           3
55   1   1               1         2   1                         6
56   1   1                     1       1 1                 1   1 7
57 1                   1 1             1         1               5
58   1             1         2             1                     5
59             1                       1           1             3
60                   1       1                           1 1     4
61           1 1     1     1           1   1   1                 7
62               1               1                     1   1     4
63                   1     1   1                 1             1 5
64       1 1         1       2       1   1                 1     8
65                         1   1       1 1               1     1 6
66 1                 1     1 1     1               1       1     7
67     1                       1         1   2   1             1 7
68       1     1 1   1       1       1           1               7
69   1                             1         1             1     4
70                         1   1     1               1   1       5
71 2               1   2 2 1   1       1                         10
72                                             1 1         1     3
73         1 1   1               1 1   1   1               1     8
74                         1                                   1 2
75         2                       1             1       1 1   1 7
76                   1   1 1               1           1 1       6
77           1                                   1               2
78   1 1         2     1         1               1     1   1     9
79       1   2 1                                   1             5
80                       2 1                         1           4
81     1       1               1                                 3
82 1                   1   1                   1         1       5
83 1       2           1           1 1     2                     8
84 1   1     1     1                 1   1                       6
85 1     1                                     1                 3
86         1         1     1             1 1         2       1   8
87                     1               1             1 1         4
88                         1   1                                 2
89                                 1       1 1             1 1   5
90 1             1             1 1 1         1     1         1   8
91                     1                 1 1 1                   4
92   1 1     1         1 1           1       1                   7
93       1         1 1           1                       1   1   6
94     1     1                       1       1                   4
95 2   1               1 1     1                       1 1       8
96             1               1                 1   1           4
97           1 1     1 1   1 1 1   1     1       1     1         11
98                       1                                       1
99         1               1 1   1       1 1                 2 1 9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...