THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
Tổng
00 1                         1             2       2   1         7
01           1     1             1               1             1 5
02                 1         1                             1     3
03   1                 1 1                         1             4
04     1           2   1 1     1       1   1         1     1   1 11
05               2         1                                     3
06   1 1       1           1   1     2           1               8
07     1 1   1           1                 1   1   2     1   1 1 11
08   1                 1             1                         1 4
09             1   1 1   2   1             1         1     1     9
10     1         1 1                                   1         4
11   1               1       1                       1   1       5
12     1       1             1       1   1   1           1       7
13   1 1 1 1       1   1             1     1                     8
14   1   1 1                                   1                 4
15         1                 1         2   1 1                   6
16                               1   1                           2
17     1                 1   1 1 1 1       1             1       8
18     1 1 1       1 1         1     1   1           1         2 11
19 1       1   1                       1   1         1         1 7
20         1                       2                 1         1 5
21                             1   1                   1         3
22 1                 1                                           2
23 1           1   1                   1     1   2               7
24         1 1         1                                 1   2   6
25                                               1       1 1     3
26 2     1                   1     1     1           1           7
27   1       1       2                             1       2     7
28       1                                   1                   2
29                 1                     1       1       1       4
30       1   1                 1       1                         4
31       1     1                   1                         1   4
32           1                               2     1             4
33 1                 1     1       1                             4
34         1     1           1       1                 1         5
35                     1                                       1 2
36           1   1                             2   1           2 7
37         1   1 2         2   1                   1 2           10
38                     1 1                                   1   3
39           1 1     1     2                   1           1     7
40   1                 1 1               1       1   1           6
41       1   1                     1                     2   1   6
42 1             1           1 1   1               1       1   1 8
43                 1                           1           1     3
44                   1         1       1             1   1       5
45   1 1 1                 1           1         1           1   7
46                           1 1 1   1   1                       5
47   1                         1           1   1         1       5
48           1   1                   1   1 1                 1   6
49       1                             1 1                 1 1   5
50     1           1                       1                     3
51                   1                                           1
52     2                       1       1 2   1 1                 8
53                   2           1                               3
54       1             2 1                       1   1           6
55     1   1             1   1   1   1                           6
56             1               1 1                               3
57 1       1   1         1 1             1   1 1 2     1         11
58         1   1 1               1           1                   5
59             1       1                     1         1         4
60           2                 1         2 1     1 2   1 1   1   12
61                                 1             1 1 1     1 3   8
62     1       1                               1                 3
63   1                 1   1                 1     1   1         6
64     1             2   1                 1   1         1 1     8
65 1 1     1               1           1 1             1 1 2     10
66   2   1         1   1 1   1                                   7
67                 1     1     1                                 3
68   1                       1       1 1     1 1                 6
69 1       1             1               1                       4
70 1             1     1       1             1           1     1 7
71                                         1                 2   3
72         1           1                       1                 3
73 1     1                           1             1             4
74                                                   1 1       1 3
75     1     1                   1 1         1       1 2         8
76 1 1           1             1                     1           5
77       2       1               1 1   1     1                   7
78                                                               0
79             1 1 1 1   1 1         1       1             1     9
80 1       1           1   1   1 1 1   1                         8
81           1   1               1 2   1         1     1     1   9
82                       1       1     1 1                       4
83           1               1                                 2 4
84     1       1                                   1       1     4
85           1     1               1           1                 4
86 1       1       1             1 1                 1     1   1 8
87                                               1     2         3
88                   1     3         1                           5
89     1                             1                 2         4
90           1   1     1 1 1             1   1           2 1 1   11
91               1   1                   1                       3
92 1     1     1                 1     1                         5
93                           1             1                   1 3
94   1         1 1               1                     1 1       6
95 1     1         1 1     1 1   2   1         1   1             11
96                                           1 2 1           1   5
97         1                 1     1 1 1   1     1               7
98           1                                 1   1 1           4
99   1         1       1                   1     1               5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...