THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
Tổng
00       2   1                                     1             4
01     1             1           1 1       1   1         1   1   8
02               1               1       1 1               1     5
03       1                             1   1         1       1   5
04         1     1   1 1   1 1       2   1   1                 1 11
05                     1       1         1         1             4
06     1                   2 1         1     1             1     7
07   1   2     1   1 1 1           1     1               1       10
08                   1   1                       1               3
09         1     1     2       1     1                       1   7
10           1                           1               1     1 4
11         1   1               1       1 2             1   1     8
12 1           1       1 1     1   1   1   1                     8
13                                   1                         1 2
14   1                                 1                     1   3
15 1                                 1       1                   3
16                           1                 1   2         1   5
17             1       1             1       1         1         5
18         1         2             1     1               1       6
19         1         1     1 2                       1     1     7
20         1         1       1   1       1                     1 6
21           1                   2                     1       1 5
22                         1       1   2         1         1 1   7
23 1   2                                       1       1   1     6
24             1   2   1           1 1   1         1         1   9
25     1       1 1               1   1         1       1         7
26         1               1         1       1                   4
27       1       2       1   1                                   5
28 1                       2           2             1 3       1 10
29     1       1       1 1                                     1 5
30                           1                             1     2
31                 1                                   1         2
32 2     1             1   1   1                         1       7
33                                       2 1                     3
34           1         1                                   1     3
35                   1           1 1               1 2           6
36   2   1           2 2         1                               8
37       1 2                               1       1   1         6
38                 1       1       1 2                 1 1       7
39   1           1                     1       1               1 5
40     1   1                 1                     1             4
41             2   1           1 1                           1   6
42       1       1   1                                           3
43   1           1           1               1 1                 5
44         1   1               2       1 1                 1   1 8
45     1           1     1 1             1       1       1       7
46                           1             1                     2
47   1         1                           1             1       4
48                 1           1                   1             3
49               1 1       1   1                                 4
50                                 1                       1 1   3
51                               1             1     1 1         4
52 1 1                         1             1 1                 5
53                     1 1                       1               3
54     1   1             1             1                   1     5
55                         1   1               1         2   1   6
56                         1   1                     1       1 1 5
57 1 1 2     1           1                   1 1             1   9
58 1                       1             1         2             5
59 1         1                       1                       1   4
60     1 2   1 1   1                       1       1             8
61     1 1 1     1 3   1           1 1     1     1           1   13
62   1                 1               1               1         4
63 1     1   1                             1     1   1           6
64   1         1 1             1 1         1       2       1   1 10
65           1 1 2                               1   1       1 1 8
66                       1                 1     1 1     1       5
67                     1     1                       1         1 4
68 1 1                         1     1 1   1       1       1     8
69                         1                             1       2
70 1           1     1 1                         1   1     1     7
71                 2     2               1   2 2 1   1       1   12
72   1                                                           1
73       1                       1 1   1               1 1   1   7
74         1 1       1                           1               4
75 1       1 2                   2                       1       7
76         1                               1   1 1               4
77 1                               1                             2
78                         1 1         2     1         1         6
79 1             1             1   2 1                           6
80                                             2 1               3
81     1     1     1         1       1               1           6
82                       1                   1   1               3
83                   2   1       2           1           1 1     8
84       1       1       1   1     1     1                 1   1 8
85   1                   1     1                                 3
86         1     1   1           1         1     1             1 7
87     1     2                               1               1   5
88                                               1   1           2
89           2                                           1       3
90 1           2 1 1     1             1             1 1 1       10
91                                           1                 1 2
92                         1 1     1         1 1           1     6
93                   1         1         1 1           1         5
94           1 1             1     1                       1     5
95   1   1               2   1               1 1     1           8
96 1 2 1           1                 1               1           7
97     1                           1 1     1 1   1 1 1   1     1 10
98   1   1 1                                   1                 4
99     1                         1               1 1   1       1 6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...