XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
Tổng
00                       1           1                   2       4
01     1 1                 2     1   1       2         1 1       10
02           1   1         1     1 1 1     1   1                 8
03                   1                         1               1 3
04               1             1     1     1 1 1                 6
05 1       1                                     1           1   4
06 1 1                     1               1                     4
07               1                   1   1 1 1                 1 6
08             1               1       1     1     2             6
09 1   1               1                                         3
10     1   1   1   1                             1     1     1   7
11         1     1     2                                         4
12       1             1 1           1     1 1     1             7
13       1       1         1 1                           1       5
14                       1   1               1   1           1   5
15       1   2     1                                 1           5
16   2       1 1           1           1 1       1             1 9
17                                                               0
18 1                 1               2                         1 5
19         2               1           1               2         6
20         1           1 2 2       1                             7
21 2                               1           1                 4
22   2             1             1           1             2     7
23             2       1                   1         1   1   1   7
24                   1     1                           1     1   4
25                     1       1                               1 3
26               1               1     1 1 1                     5
27                                     1                         1
28       1               2       1                         1     5
29                   1 2                                         3
30           1       1   1     1             1                   5
31   1   1 1               1               1 1 1               1 8
32     1                             1         1       2         5
33     1           1     2             2             2           8
34                     1         1               2           1   5
35             1     1             1                   1   2 1   7
36       1                   1 1         1                       4
37       1 2                 1           1                 1     6
38 1   1               1     1       1         1   1         1   8
39         1           1   1                       3     1       7
40 2       1     1                           1       1       1   7
41     1   1 1                     2   1         1   1       1   9
42                       1   1 1 1 1   1         1   2           9
43 1           1                     1   1       1               5
44           1 1 1                                               3
45       1     1                   1   2 1               1     1 8
46       1           1                   2       1               5
47   1     1                                     1     1         4
48                           1   1     1                   1   1 5
49               1     1   1     1                               4
50   1     1   1   1 1                                         1 6
51   1 1                           1 1       1           1 1     7
52       1       1       2               1 1         1         1 8
53   1                                               2 1         4
54 1 1                               1   1 1     1               6
55                   1   1       1 1       1       1             6
56   1           1 1       1   1           1 1       1   1     1 10
57       1     1     1                       1 1           1     6
58     1                       1     1                           3
59       1   1 1                     1                     1     5
60       1                                                       1
61             1               1             1 1             1   5
62           1       1       1                   1       1       5
63     1     1   1           1 1                   1 1 1       1 9
64   1             1   1               1   1       1             6
65             1   1                                             2
66   1             1               1 1             1   1 1       7
67                         1         1           1           1 1 5
68 1     1                       1                       1       4
69   1       1                 1               1           1 1 1 7
70                 1 2   1                                       4
71                                       1             1 1 1     4
72 1           1                 1                 1             4
73   1 1                                   1             1       4
74           1     1   1     1           1   1             1   1 8
75     3               1 1     1                   1 1 1         9
76     1       1   1 1         1 1 1           1     1 2   1     12
77                   1                                       1   2
78                       1 1 1         1                         4
79 1       1 1                 1               1   1             6
80               1           1             1                 1 1 5
81                 1             1     1           1             4
82   1       1     1                     1 1       2       1 1   9
83           1         1         1     1             2           6
84         2                     1             1     1   1   1   7
85 1             2 1 1                         1       1         7
86 1   1                 1   1     1     1         1     1       8
87                           1     1     1     1               1 5
88   1                     1 1             1                     4
89                 2 1 1     1   1         1   1                 8
90             1   1 1         1   1         1   1               7
91               1                   1 1       1               1 5
92       1     1                 1 1             1       1       6
93     1                                     1   1     1     1   5
94     1                           1                             2
95 1                                           1 1               3
96       1       1           2           1                 1     6
97                         1   1   1   1 1               1       6
98       1   2   1             2                                 6
99 1       1 1                                             2     5
loading
Đang tải dữ liệu...