THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
Tổng
00 1                                     1                       2
01         1           1 1       1   1         1   1             7
02     1               1       1 1               1           1   6
03                           1   1         1       1         1   5
04     1   1 1   1 1       2   1   1                 1   2       12
05           1       1         1         1                 1     5
06               2 1         1     1             1             2 8
07   1   1 1 1           1     1               1             1 1 9
08         1   1                       1                     1 1 5
09     1     2       1     1                       1     1       7
10 1                           1               1     1   1       5
11   1               1       1 2             1   1         1     8
12   1       1 1     1   1   1   1                             1 8
13                         1                         1         1 3
14                           1                     1           1 3
15                         1       1                         1   3
16                 1                 1   2         1       1     6
17   1       1             1       1         1                   5
18         2             1     1               1                 5
19         1     1 2                       1     1     1 1 2     10
20         1       1   1       1                     1     1     6
21 1                   2                     1       1       1   6
22               1       1   2         1         1 1             7
23                                   1       1   1         1     4
24   1   2   1           1 1   1         1         1     1     1 11
25   1 1               1   1         1       1                   6
26               1         1       1                   1 1       5
27     2       1   1                                   1         5
28               2           2             1 3       1           9
29   1       1 1                                     1         1 5
30                 1                             1       1       3
31       1                                   1                   2
32           1   1   1                         1               1 5
33                             2 1                           1   4
34 1         1                                   1               3
35         1           1 1               1 2           1         7
36         2 2         1                                       1 6
37                               1       1   1         2         5
38       1       1       1 2                 1 1                 7
39     1                     1       1               1         1 5
40                 1                     1                 1     3
41   2   1           1 1                           1             6
42     1   1                                             1 2     5
43     1           1               1 1                 1   1 1 2 9
44   1               2       1 1                 1   1           7
45       1     1 1             1       1       1           2     8
46                 1             1                       1       3
47   1                           1             1                 3
48       1           1                   1             1         4
49     1 1       1   1                                           4
50                       1                       1 1             3
51                     1             1     1 1                   4
52                   1             1 1                           3
53           1 1                       1                   1     4
54             1             1                   1               3
55               1   1               1         2   1             6
56               1   1                     1       1 1           5
57 1           1                   1 1             1         1   6
58               1             1         2             1         5
59 1                       1                       1           1 4
60 1 1   1                       1       1                       5
61     1 3   1           1 1     1     1           1   1   1     12
62           1               1               1                   3
63 1                             1     1   1                 1   5
64   1 1             1 1         1       2       1   1           9
65 1 1 2                               1   1       1 1           8
66             1                 1     1 1     1               1 6
67           1     1                       1         1   2   1   7
68                   1     1 1   1       1       1           1   7
69               1                             1         1       3
70   1     1 1                         1   1     1               6
71       2     2               1   2 2 1   1       1             12
72                                                         1 1   2
73                     1 1   1               1 1   1   1         7
74 1       1                           1                         3
75 2                   2                       1             1   6
76                               1   1 1               1         4
77                       1                                   1   2
78               1 1         2     1         1               1   7
79     1             1   2 1                                   1 6
80                                   2 1                         3
81 1     1         1       1               1                     5
82             1                   1   1                   1     4
83         2   1       2           1           1 1     2         10
84     1       1   1     1     1                 1   1           7
85             1     1                                     1     3
86     1   1           1         1     1             1 1         7
87 2                               1               1             4
88                                     1   1                     2
89 2                                           1       1 1       5
90   2 1 1     1             1             1 1 1         1     1 11
91                                 1                 1 1 1       4
92               1 1     1         1 1           1       1       7
93         1         1         1 1           1                   5
94 1 1             1     1                       1       1       6
95             2   1               1 1     1                     6
96       1                 1               1                 1   4
97                       1 1     1 1   1 1 1   1     1       1   10
98                                   1                           1
99                     1               1 1   1       1 1         6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...