XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
Tổng
00 1           1                   2                             4
01   2     1   1       2         1 1         2   1   1       1   13
02   1     1 1 1     1   1                             1 1       8
03                       1               1       1               3
04       1     1     1 1 1                   1           1       7
05                         1           1                 1       3
06   1               1                     1                     3
07             1   1 1 1                 1         1     1       7
08       1       1     1     2                       1 1         7
09                                             1         1       2
10                         1     1     1   1                 1   5
11                                             1 1               2
12 1           1     1 1     1                         1         6
13   1 1                           1       1   1 1           1   7
14 1   1               1   1           1             1           6
15                             1           1     1               3
16   1           1 1       1             1   1     1           1 8
17                                                               0
18             2                         1 1 1             1 1   7
19   1           1               2             1                 5
20 2 2       1                                                 1 6
21           1           1                         1 1       1   5
22         1           1             2                 1         5
23                   1         1   1   1       1 1   1           7
24   1                           1     1                       1 4
25       1                               1           1     1     4
26         1     1 1 1                     1                     5
27               1                         1   1         1   1   5
28 2       1                         1           1   2 1         8
29                                         1         1     1 1   4
30 1     1             1                   1         1     2     7
31   1               1 1 1               1                       5
32             1         1       2         1                     5
33 2             2             2                   1             7
34         1               2           1                         4
35           1                   1   2 1           1           1 7
36     1 1         1                                         3   6
37     1           1                 1                           3
38     1       1         1   1         1                   1   1 7
39   1                       3     1                       1     6
40                     1       1       1         2       1 3     9
41           2   1         1   1       1     1 1 1       1       10
42 1   1 1 1 1   1         1   2                 1               10
43             1   1       1                                   2 5
44                                               1 1             2
45           1   2 1               1     1       1     1       1 9
46                 2       1                   1                 4
47                         1     1         1   1 1               5
48     1   1     1                   1   1     1   1       1   1 9
49   1     1                                   1                 3
50                                       1   1                   2
51           1 1       1           1 1               1           6
52 2               1 1         1         1               1       7
53                             2 1             1     1         1 6
54             1   1 1     1                                     4
55 1       1 1       1       1                   1 1             7
56   1   1           1 1       1   1     1         1     1       9
57                     1 1           1                     1     4
58       1     1                                                 2
59             1                     1                           2
60                                                               0
61       1             1 1             1     1       1   1       7
62     1                   1       1                             3
63     1 1                   1 1 1       1 1                 1 1 9
64               1   1       1               1       1   1       6
65                                                   1           1
66           1 1             1   1 1             1               6
67   1         1           1           1 1                       5
68         1                       1                             2
69       1               1           1 1 1   1           1 1     8
70 1                                                     1       2
71                 1             1 1 1         1   2             7
72         1                 1               1 1                 4
73                   1             1           1             1 1 5
74     1           1   1             1   1                       5
75 1     1                   1 1 1           1 1             1   8
76       1 1 1           1     1 2   1             1   3   1   1 14
77                                     1                 1       2
78 1 1 1         1                         1             1   1   7
79       1               1   1                           1       4
80     1             1                 1 1     1             1 1 7
81         1     1           1                               2 1 6
82                 1 1       2       1 1   1 1         1         9
83         1     1             2                   1   1         6
84         1             1     1   1   1     1         1 1       8
85                       1       1                 1   1         4
86 1   1     1     1         1     1       1     1               8
87     1     1     1     1               1         1       1     7
88   1 1             1                                     1     4
89     1   1         1   1                             1         5
90       1   1         1   1                 1   1 1   1         8
91             1 1       1               1 1 1                   6
92         1 1             1       1                 1 1   2   1 9
93                     1   1     1     1   1         1         1 7
94           1                                     1 1           3
95                       1 1                 1 1                 4
96     2           1                 1       1                   5
97   1   1   1   1 1               1               1   2         9
98       2                                 1                   1 4
99                                   2                       1   3
loading
Đang tải dữ liệu...