THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

  Ngày
\
Cặp số
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
Tổng
00             1                 1                               2
01                                 1                 1 1         3
02       1   1                                             1   1 4
03           1 1   1 1 1                     1                   6
04   1         1 1                     1                       1 5
05               1       1           1           1       1       5
06                                     1     1   1 1             4
07 1           1       1             1                         1 5
08   2   1   1               1     1 1                       1   8
09     1     1   1                               1   1           5
10       1             1   1         1               1   1   1   7
11   1                   1                               1     1 4
12   1                   1 1               1           1         5
13             1                                       1       1 3
14                     1     1     1                             3
15 1     1 1       2       1               1   1       1   2     11
16                                                 2       1 1   4
17   1                 1       1 1 1                             5
18   1                         1       1         1               4
19                   2 1     1         2   1             2       9
20       3 1                                             1       5
21 1                     1             1 1 1     2               7
22                                         3 1     2             6
23     1         1   1 1   1   1                             2   8
24         1 1   1     1   1           2                         7
25                             1 1 1     1                       4
26                   1       1                                 1 3
27       1     2   1           1                                 5
28               1     1       1                       1         4
29                           1     1                             2
30 1       2               1     1       1                 1     7
31   1     2 3           1     1                   1   1 1       11
32                 1     1 1                         1           4
33           1             1                         1           3
34       1 1                   1                                 3
35   1               1             1   1     1 1             1   7
36         1                 1     1     1             1         5
37 1   1   1                       1 1       1         1 2       9
38                                 1   1   1     1   1           5
39         1 1                                           1       3
40                   1                   1       2       1     1 6
41           1                   2                   1   1 1     6
42             1                             1                   2
43             1 1                             1 1           1   5
44 1         1                                             1 1 1 5
45         1     1       1                             1     1   5
46                 2               1     2             1         6
47                 2 1 2 1       1             1   1     1       10
48   2         2 1 1 1                   1                       8
49 1     1       1                 1           1               1 6
50     2                     1       1 1           1     1   1   8
51 1   1     1                     2 1             1 1           8
52     1     1       1       1                         1       1 6
53         1   1       2         1       2         1             8
54           1                         1     1   1 1             5
55 1   1   1         1 1   1                 1                   7
56                 1                               1           1 3
57     1         1             2                       1     1   6
58     1         1   1           1                   1           5
59   1                                 1               1   1 1   5
60   1   1         1       1               2   1       1         8
61 1           1                 1 1   1                     1   6
62     1         1           1       1       1 1           1     7
63                                           2 1     1     1   1 6
64                                   1             1             2
65         1 1 1                     1       1               1   6
66       1                           1     1       1             4
67                     1 1     1         1 1                     5
68                 1         1                 1 1     1         5
69             1             2                 1   1       1     6
70 1                   1         1   1                           4
71     1           2         1               1                   5
72       1             1 1                       1           1   5
73 1                           1     1 1 1         1 1           7
74                 1 1     1         2                     1     6
75   1                         1 1     1       2     3           9
76     1                             1     1         1       1   5
77         1         1   1   2               1                   6
78 1                                       1   1                 3
79   1               1         1               1 1       1 1     7
80 1     1       1       2                   1 1               1 8
81   1 1                       1   1 1 1                         6
82       1               1         1 1     1       1       1     7
83                           1   1         1               1     4
84 3   1                                   1             2       7
85                         1             2   1   1             2 7
86 1   1 1 1 1               1                   1   1           8
87             1           1             1     1                 4
88     1                   1                 1     1             4
89       2           1           2       1                       6
90             1         2                   1               1   5
91   1           1         1 1   3     1                       1 9
92         1                   1         1     1       1     1   6
93                   1     1                         1           3
94               2 1   1   1       1           1     1           8
95   1       1           1 1   1                 1               6
96                 1 1   1                             1       1 5
97             1                           1                     2
98               1                       1             1   2   1 6
99     1                       1                 1       1 1     5
loading
Đang tải dữ liệu...