THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

  Ngày
\
Cặp số
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
Tổng
00     1       1       1             1                 1         5
01 1                 1             1   1 1                       5
02     1         1 1     1 1           1         1   1           8
03   2 1       1                         1           1 1   1 1 1 10
04       1           1           1           1         1 1       6
05       1   1   1                     1                 1       5
06       2                         1                             3
07         1                       1 1     1           1       1 6
08             1       1       1             2   1   1           7
09 1     1 1 2 1                 1     1       1     1   1       11
10     1       1                                 1             1 4
11       1                                   1                   2
12                 1   1       1             1                   4
13           1   1               1       1             1         5
14                                       1                     1 2
15       1           1                     1     1 1       2     7
16                           2                                   2
17 1 1           1                 1   1     1                 1 7
18             1                             1                   2
19                                 1                         2 1 4
20     2         1                   1           3 1             8
21 1       2         1                     1                     5
22                 1   1     1                                   3
23 1                                 1         1         1   1 1 6
24     1       1           1             1         1 1   1     1 8
25                           1   1 1                             3
26               1     1   1     1                           1   5
27                 1                             1     2   1     5
28                                       1               1     1 3
29                     1     1 1                                 3
30     1                   1           1   1       2             6
31         1       1                         1     2 3           8
32       1         1             1   1                     1     5
33     1                   1                         1           3
34                       1             1         1 1             4
35   1                   1   1     1 1       1               1   7
36     1                                           1             2
37       1   1                 1   1       1   1   1             7
38 2 1                                                           3
39         1                 1                     1 1           4
40   1     1       1 1   1                                   1   6
41         1 1         2                             1           5
42                         1                           1         2
43 2                     2           1                 1 1       7
44             1 1         1 1             1         1           6
45 1         1 1   1               1               1     1       7
46 1   1   1   1   1             1       1                 2     9
47                                   1 1                   2 1 2 7
48                       1       1           2         2 1 1 1   9
49       1       1     1                   1     1       1       6
50   2     1                                   2                 5
51           2                 1           1   1     1           6
52   1               1           1   1         1     1       1   7
53   1                     1   1   1 1             1   1       2 9
54           1 1 1   3     1 1                       1           9
55     1 1               1     1           1   1   1         1 1 9
56         1           1             1 1 1                 1     6
57 1           1 1           1   1             1         1       7
58                       1                     1         1   1   4
59   1           1 1               1   1 1   1                   7
60         1 1   1                           1   1         1     6
61 1             1       1                 1           1         5
62                   1         1 1             1         1       5
63       1       1           1       1                           4
64   2           1                     1                         4
65                 1   1     1   2                 1 1 1         8
66         1           1     1                   1               4
67   1       1             1         1                         1 5
68         2     1     1                                   1     5
69     1 1   1       1             1                   1         6
70   1                   1       1     1   1                   1 6
71       1   1         1 2               2     1           2     10
72     1           1       1         1           1             1 6
73                             2           1                     3
74                       1   1                             1 1   4
75           1                               1                   2
76                 1 1                         1                 3
77       1                   1     1   1 2         1         1   8
78                             1       1   1                     3
79                   1 1   1 1     1     1   1               1   8
80             1   1       1       1       1     1       1       7
81   1   1   1     1 1         1     1 1     1 1                 10
82             1 1   1     1   1       1 1       1               8
83                             2                                 2
84                     1   1 1     1       3   1                 8
85 1                               1                             2
86       1   1       1           2     1   1   1 1 1 1           11
87         1           1   1       1     2             1         7
88                       1                     1                 2
89     1                                         2           1   4
90         1             1     1     1                 1         5
91   1                       1       1       1           1       5
92   1   1         1       1     1                 1             6
93 1                 1         1       1                     1   5
94 1   2                       1 1   1                   2 1   1 10
95 1           2   1     2                   1       1           8
96     1       2                         1                 1 1   6
97                     1                               1         2
98 1       1 1                                           1       4
99               1 1 1     1                   1                 5
loading
Đang tải dữ liệu...