THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

  Ngày
\
Cặp số
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
Tổng
00     1                 1                                     1 3
01                         1                 1 1                 3
02   1                                             1   1         3
03   1 1   1 1 1                     1                     1     7
04     1 1                     1                       1         4
05       1       1           1           1       1               5
06                             1     1   1 1                     4
07     1       1             1                         1         4
08   1               1     1 1                       1           5
09   1   1                               1   1               1   5
10             1   1         1               1   1   1   1       7
11               1                               1     1     2   5
12               1 1               1           1             1 1 6
13     1                                       1       1         3
14             1     1     1                                   1 4
15 1       2       1               1   1       1   2     1       10
16                                         2       1 1           4
17             1       1 1 1                                     4
18                     1       1         1                 1     4
19           2 1     1         2   1             2               9
20 1                                             1           1 2 5
21               1             1 1 1     2                       6
22                                 3 1     2             1       7
23       1   1 1   1   1                             2       1   8
24 1 1   1     1   1           2                           1     8
25                     1 1 1     1                           1   5
26           1       1                                 1         3
27     2   1           1                                         4
28       1     1       1                       1               2 6
29                   1     1                               1 2   5
30 2               1     1       1                 1       1   1 8
31 2 3           1     1                   1   1 1               10
32         1     1 1                         1                   4
33   1             1                         1           1     2 6
34 1                   1                                     1   3
35           1             1   1     1 1             1     1     7
36 1                 1     1     1             1                 5
37 1                       1 1       1         1 2               7
38                         1   1   1     1   1               1   6
39 1 1                                           1           1   4
40           1                   1       2       1     1         6
41   1                   2                   1   1 1             6
42     1                             1                         1 3
43     1 1                             1 1           1           5
44   1                                             1 1 1         4
45 1     1       1                             1     1           5
46         2               1     2             1           1     7
47         2 1 2 1       1             1   1     1               10
48     2 1 1 1                   1                               6
49       1                 1           1               1     1   5
50                   1       1 1           1     1   1   1 1     8
51   1                     2 1             1 1                   6
52   1       1       1                         1       1       2 7
53 1   1       2         1       2         1                     8
54   1                         1     1   1 1                     5
55 1         1 1   1                 1                     1   1 7
56         1                               1           1 1       4
57       1             2                       1     1     1     6
58       1   1           1                   1                   4
59                             1               1   1 1           4
60         1       1               2   1       1                 6
61     1                 1 1   1                     1           5
62       1           1       1       1 1           1       1     7
63                                   2 1     1     1   1         6
64                           1             1             1   1   4
65 1 1 1                     1       1               1   1       7
66                           1     1       1             1       4
67             1 1     1         1 1                             5
68         1         1                 1 1     1                 5
69     1             2                 1   1       1             6
70             1         1   1                           1 2   1 7
71         2         1               1                           4
72             1 1                       1           1           4
73                     1     1 1 1         1 1                   6
74         1 1     1         2                     1     1   1   8
75                     1 1     1       2     3               1 1 10
76                           1     1         1       1   1 1     6
77 1         1   1   2               1                     1     7
78                                 1   1                       1 3
79           1         1               1 1       1 1             6
80       1       2                   1 1               1         6
81                     1   1 1 1                         1       5
82               1         1 1     1       1       1     1       7
83                   1   1         1               1         1   5
84                                 1             2               3
85                 1             2   1   1             2 1 1     9
86 1 1               1                   1   1                 1 6
87     1           1             1     1                         4
88                 1                 1     1                     3
89           1           2       1                       2 1 1   8
90     1         2                   1               1   1 1     7
91       1         1 1   3     1                       1         8
92 1                   1         1     1       1     1           6
93           1     1                         1                   3
94       2 1   1   1       1           1     1                   8
95   1           1 1   1                 1                       5
96         1 1   1                             1       1         5
97     1                           1                             2
98       1                       1             1   2   1         6
99                     1                 1       1 1             4
loading
Đang tải dữ liệu...