XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
Tổng
00     1                   2                               1 2   6
01 1   1       2         1 1         2   1   1       1       1   12
02 1 1 1     1   1                             1 1               7
03               1               1       1                       3
04     1     1 1 1                   1           1         2 1   9
05                 1           1                 1               3
06           1                     1                       1     3
07     1   1 1 1                 1         1     1           1   8
08       1     1     2                       1 1               1 7
09                                     1         1       1     1 4
10                 1     1     1   1                 1   1       6
11                                     1 1                 1     3
12     1     1 1     1                         1                 5
13                         1       1   1 1           1   1     1 7
14             1   1           1             1                   4
15                     1           1     1                 1 1   5
16       1 1       1             1   1     1           1         7
17                                                               0
18     2                         1 1 1             1 1         1 8
19       1               2             1                 1     2 7
20   1                                                 1       1 3
21   1           1                         1 1       1         1 6
22 1           1             2                 1         1       6
23           1         1   1   1       1 1   1                   7
24                       1     1                       1   1   1 5
25                               1           1     1             3
26 1     1 1 1                     1                             5
27       1                         1   1         1   1       1   6
28 1                         1           1   2 1                 6
29                                 1         1     1 1     1 1   6
30             1                   1         1     2             5
31           1 1 1               1                               4
32     1         1       2         1                             5
33       2             2                   1                     5
34 1               2           1                                 4
35   1                   1   2 1           1           1         7
36         1                                         3         1 5
37         1                 1                             1   1 4
38     1         1   1         1                   1   1 1   1 1 9
39                   3     1                       1             5
40             1       1       1         2       1 3         1   10
41   2   1         1   1       1     1 1 1       1               10
42 1 1   1         1   2                 1                 1     8
43     1   1       1                                   2         5
44                                       1 1                     2
45   1   2 1               1     1       1     1       1         9
46         2       1                   1                         4
47                 1     1         1   1 1                       5
48 1     1                   1   1     1   1       1   1 1       9
49 1                                   1                         2
50                               1   1                       1   3
51   1 1       1           1 1               1                   6
52         1 1         1         1               1         1     6
53                     2 1             1     1         1 1 1     8
54     1   1 1     1                                       1     5
55 1 1       1       1                   1 1                   1 7
56           1 1       1   1     1         1     1               7
57             1 1           1                     1             4
58     1                                                   1 1   3
59     1                     1                           1       3
60                                                               0
61             1 1             1     1       1   1               6
62                 1       1                                     2
63                   1 1 1       1 1                 1 1 1     1 9
64       1   1       1               1       1   1               6
65                                           1                 1 2
66   1 1             1   1 1             1                   1   7
67     1           1           1 1                           1   5
68 1                       1                                     2
69               1           1 1 1   1           1 1             7
70                                               1               1
71         1             1 1 1         1   2             1       8
72 1                 1               1 1                         4
73           1             1           1             1 1   1     6
74         1   1             1   1                       1       5
75                   1 1 1           1 1             1       1   7
76 1 1           1     1 2   1             1   3   1   1         13
77                             1                 1               2
78       1                         1             1   1           4
79               1   1                           1               3
80           1                 1 1     1             1 1         6
81 1     1           1                               2 1         6
82         1 1       2       1 1   1 1         1         1     1 11
83 1     1             2                   1   1                 6
84 1             1     1   1   1     1         1 1         2     10
85               1       1                 1   1         1       5
86   1     1         1     1       1     1               1   1 1 9
87   1     1     1               1         1       1     1       7
88           1                                     1       1     3
89 1         1   1                             1                 4
90   1         1   1                 1   1 1   1                 7
91     1 1       1               1 1 1                           6
92 1 1             1       1                 1 1   2   1       1 10
93             1   1     1     1   1         1         1 1   1   9
94   1                                     1 1           1       4
95               1 1                 1 1                         4
96         1                 1       1                       1   4
97   1   1 1               1               1   2                 7
98                                 1                   1         2
99                           2                       1           3
loading
Đang tải dữ liệu...