XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
Tổng
00     1                         1 2                             4
01           1                     2             1 1 1 1         7
02       1   1 1     1                           1   1         1 7
03                           1 1               2       1         5
04                       1           1         2               1 5
05     1         1   1 1                       1                 5
06                             1                           1 1   3
07     1       1 1                     1           1 1           6
08 1       1 1 1 2         1 1   1         1       2         1   13
09 1   2                     1                       1           5
10                     1                   1                     2
11       1         1     1     1       1     1             1 1   8
12       1                 1   1 1                               4
13 1 1             1 1         1 1     1 1                     1 9
14           1 1                           1             1       4
15   1 1     1             2                                     5
16             1         1         1   1 1       1       1   1   8
17                 1   1 2     1 1           1     1 1       1   10
18 1       1                   1     1                 1     1   6
19 2 1               1                     1                     5
20 1           1     1 1 1 1               2     1 1   1 1 1 1   14
21 1                               1 1     1               1     5
22       1   1                       1   1       1       2   2 1 10
23                           1                                   1
24 1         1                   1   1     1   1   1   1         8
25     1                                 1   1     1   1         5
26                     1     1         1   1         2   1 1 1   9
27               1                     2                   1     4
28                 1                             1   2 2         6
29                           1   1     1 1   2             1     7
30                               1                               1
31   2     1 1         1           1             1 1           1 9
32   1     1           1                             1       1   5
33       1 1                                   1               1 4
34         1                         1 1         1               4
35         1                 1               1                   3
36 1                 1                                     1     3
37 1   1               1               1                 1     1 6
38 1     1               1                                       3
39                 1   1     1             1 1   1     1         7
40             1                   1     1 1   1 1             2 8
41           1   1         2                     2               6
42       1                   1 1                 2         1     6
43           1   2                         1                 1   5
44                   2                         1 1     1         5
45                 1           1                                 2
46             1       1       1                         1       4
47               1       1                         1             3
48   1     1             1     1 1       1                       6
49           1               1   1   1   1                       5
50                                 1     1   1     1       1     5
51   1             3       1                                     5
52                                 1                             1
53     1           1                                             2
54                   1 1 1         1                   1         5
55 1 1                   2   1                     1             6
56     1       1     1                             1           1 5
57   1         2                 1             1 1             1 7
58                 1         1         1     1           1       5
59                                       2   1           1       4
60               2     1                 1                       4
61         1                   1 1       1   1                   5
62       1   1                   1 1       1                     5
63 1   1 2 1       1                               1       1     8
64           1 1         1                   1       1           5
65 1 1               1                                           3
66     1     1 1                 1                     1   1     6
67                 1     1 1 1       1 1                         6
68         1               1 1                                   3
69   1                       1                                   2
70               1     1           1     1               1     1 6
71         2   1   2     1     1     1 1     1 1                 11
72     1 1           1       1                                   4
73   1     1                   1   1   1 1           1           7
74                   2     1     1                     1         5
75               1         1   1               1       1         5
76                     1         2         1   1           1     6
77                       1         1                 1       1 1 5
78       1                           1                     2     4
79     2                           1         1 2     1       1 1 9
80                                                     1         1
81   1   1                                   1 1         1       5
82 1               1       1             1 1       1     1       7
83                             1           1 1 1                 4
84         2 1     1 1   1     1                                 7
85   1   1   1                       2         1               1 7
86 1     1           1 1   1       1     2       1       1       10
87     1     1       1   1 2 1               1         1         9
88     1                               1   1     1         1   1 6
89               3               1   1                   1       6
90         1                                 1     2 2   1   1 1 9
91                     1   1         1 2                         5
92 1         1 1       1           1                 1   1     1 8
93               1                   1                       1   3
94   2   1     1             1 1                           1     7
95   1           1                   2     1           1         6
96       1 1               1                       1     1   1   6
97     1             1               1                     1     4
98       1     1       1               1                     1   5
99             1   1                                 1 1         4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...