THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
26
-
1
2
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
Tổng
00     1     1             1                         1           4
01       1                           1     1             1       4
02                   1                     1         1           3
03   1               1       1                 1 1               5
04       1           1   1     1           2   1 1     1       1 10
05         1                             2         1             4
06         1       1 2 1 1   1 1       1           1   1     2   13
07                             1 1   1           1               4
08         1           1     1                 1             1   5
09     1   1                           1   1 1   2   1           8
10 3   2               1       1         1 1                     9
11 1                         1               1       1           4
12       2     1   1           1       1             1       1   8
13             1             1 1 1 1       1   1             1   8
14   2                 1     1   1 1                             6
15                                 1                 1         2 4
16 1                                                     1   1   3
17           1 1       1       1                 1   1 1 1 1     9
18           1   1             1 1 1       1 1         1     1   9
19 1 1 1   1               1       1   1                       1 8
20     1       1 1                 1                       2     6
21                       1                             1   1     3
22     2               1   1                 1                   5
23     1               1   1           1   1                   1 6
24             1   1     1         1 1         1                 6
25                                                               0
26                         2     1                   1     1     5
27                           1       1       2                   4
28                   1   1       1                               3
29                   1                     1                     2
30   1 1           1             1   1                 1       1 7
31   1         1         1       1     1                   1     6
32           1                       1                           2
33         1     1         1                 1     1       1     6
34 1             1     1           1     1           1       1   7
35                       1                     1                 2
36                 2                 1   1                       4
37                                 1   1 2         2   1         7
38   1     1       1                           1 1               5
39                 1                 1 1     1     2             6
40             1 1     1 1   1                 1 1               7
41       1           1           1   1                     1     5
42   1                 1   1             1           1 1   1     7
43 1                                       1                     2
44     1         1                           1         1       1 5
45                       1   1 1 1                 1           1 6
46           1       1                               1 1 1   1   6
47     1       1 1   1       1                         1         6
48 1         1   1   1               1   1                   1   7
49             1                 1                             1 3
50           1                 1           1                     3
51                       1                   1                   2
52         1 1     1           2                       1       1 7
53               1                           2           1       4
54     2                         1             2 1               6
55         1   2         1     1   1             1   1   1   1   10
56 2       1     1     1               1               1 1       8
57             1 1         1       1   1         1 1             7
58     1       1                   1   1 1               1       6
59 1       2                           1       1                 5
60       1 2 1                       2                 1         7
61     1       1       1                                   1     4
62             1               1       1                         3
63           1       1       1                 1   1             5
64                             1             2   1               4
65       3                 1 1     1               1           1 8
66       2     1             2   1         1   1 1   1           10
67                   1                     1     1     1         4
68     1   1           1     1                       1       1 1 7
69       1           1     1       1             1               5
70                 1       1             1     1       1         5
71                   1                                           1
72                                 1           1                 2
73 1               1       1     1                           1   5
74 1 1     1     1                                               4
75 1                           1     1                   1 1     5
76                         1 1           1             1         4
77               1     1 1       2       1               1 1   1 9
78       1   1                                                   2
79   1         1   1   1               1 1 1 1   1 1         1   11
80                         1       1           1   1   1 1 1   1 8
81                                   1   1               1 2   1 6
82   1                 1 1                       1       1     1 6
83   1       1   1                   1               1           5
84   1           1             1       1                         4
85       1 1 1 1     1               1     1               1     8
86   1   1       1 1       1       1       1             1 1     9
87   1     1                                                     2
88                                           1     3         1   5
89 1     2       1       1     1                             1   7
90 1                                 1   1     1 1 1             6
91                     1 1               1   1                   4
92                 3   1   1     1     1                 1     1 9
93   1             1 1                               1           4
94   1   1   2           1   1         1 1               1       9
95                 1       1     1         1 1     1 1   2   1   10
96 1 1 1         1       1                                       5
97           1                     1                 1     1 1 1 6
98                                   1                           1
99           2       1   1   1         1       1                 7


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...