THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

  Ngày
\
Cặp số
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
Tổng
00             1                 1                 1             3
01           1   1 1                                 1           4
02 1 1           1         1   1                                 5
03                 1           1 1   1 1 1                     1 7
04         1           1         1 1                     1       5
05               1                 1       1           1         4
06           1                                           1     1 3
07           1 1     1           1       1             1         6
08       1             2   1   1               1     1 1         8
09         1     1       1     1   1                             5
10                         1             1   1         1         4
11                     1                   1                     2
12       1             1                   1 1               1   5
13         1       1             1                               3
14                 1                     1     1     1           4
15                   1     1 1       2       1               1   7
16     2                                                         2
17           1   1     1                 1       1 1 1           7
18                     1                         1       1       3
19           1                         2 1     1         2   1   8
20             1           3 1                                   5
21                   1                     1             1 1 1   5
22     1                                                     3 1 5
23             1         1         1   1 1   1   1               7
24   1             1         1 1   1     1   1           2       9
25     1   1 1                                   1 1 1     1     7
26   1     1                           1       1                 4
27                         1     2   1           1               5
28                 1               1     1       1               4
29     1 1                                     1     1           4
30   1           1   1       2               1     1       1     8
31                     1     2 3           1     1               8
32         1   1                     1     1 1                   5
33   1                         1             1                   3
34 1             1         1 1                   1               5
35 1   1     1 1       1               1             1   1     1 9
36                           1                 1     1     1     4
37       1   1       1   1   1                       1 1       1 8
38                                                   1   1   1   3
39     1                     1 1                                 3
40 1                                   1                   1     3
41                             1                   2             3
42   1                           1                             1 3
43 2           1                 1 1                             5
44   1 1             1         1                                 4
45           1               1     1       1                     4
46         1       1                 2               1     2     7
47             1 1                   2 1 2 1       1             9
48 1       1           2         2 1 1 1                   1     10
49                   1     1       1                 1           4
50                       2                     1       1 1       5
51       1           1   1     1                     2 1         7
52         1   1         1     1       1       1                 6
53   1   1   1 1             1   1       2         1       2     11
54   1 1                       1                         1     1 5
55 1     1           1   1   1         1 1   1                 1 9
56             1 1 1                 1                           4
57     1   1             1         1             2               6
58 1                     1         1   1           1             5
59           1   1 1   1                                 1       5
60                     1   1         1       1               2   6
61 1                 1           1                 1 1   1       6
62       1 1             1         1           1       1       1 7
63     1       1                                               2 4
64               1                                     1         2
65     1   2                 1 1 1                     1       1 8
66     1                   1                           1     1   4
67   1         1                         1 1     1         1 1   7
68                                   1         1                 2
69           1                   1             2                 4
70 1       1     1   1                   1         1   1         7
71 2               2     1           2         1               1 9
72   1         1           1             1 1                     5
73       2           1                           1     1 1 1     7
74 1   1                             1 1     1         2         7
75                     1                         1 1     1       4
76                       1                             1     1   3
77     1     1   1 2         1         1   1   2               1 11
78       1       1   1                                       1   4
79   1 1     1     1   1               1         1               7
80   1       1       1     1       1       2                   1 8
81       1     1 1     1 1                       1   1 1 1       9
82   1   1       1 1       1               1         1 1     1   9
83       2                                     1   1         1   5
84   1 1     1       3   1                                   1   8
85           1                               1             2   1 5
86         2     1   1   1 1 1 1               1                 9
87   1       1     2             1           1             1     7
88 1                     1                   1                 1 4
89                         2           1           2       1     6
90 1     1     1                 1         2                   1 7
91     1       1       1           1         1 1   3     1       10
92   1     1                 1                   1         1     5
93       1       1                     1     1                   4
94       1 1   1                   2 1   1   1       1           9
95 2                   1       1           1 1   1               7
96                 1                 1 1   1                     4
97                               1                           1   2
98                                 1                       1     2
99   1                   1                       1               3
loading
Đang tải dữ liệu...