THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
Tổng
00           1                                       1       1   3
01   1   1         1   1                 1       1               6
02 1 1               1           1                   1         1 6
03   1         1       1         1                 2 1       1   8
04 1   1                 1   2                         1         6
05 1         1                 1       1       1       1   1   1 8
06     1             1             2   1               2         7
07 1               1             1 1   1     1           1       7
08         1                     1 1   1       1             1   6
09                     1     1         1         1     1 1 2 1   9
10 1               1     1   1       1     1   1     1       1   9
11 2             1   1         1     1     1 1         1         9
12   1                             1 1     1   1                 5
13                       1         1   1       1           1   1 6
14                     1           1   1                         3
15     1                         1             1       1         4
16       1   2         1       1         1   1                   7
17     1         1                       1       1 1           1 6
18 1               1                 1         1             1   5
19             1     1     1 1 2     1         1                 8
20 1                     1     1                     2         1 6
21               1       1       1     1     2   1       2       9
22         1         1 1               1       1                 5
23       1       1   1         1                 1               5
24 1         1         1     1     1   1 1           1       1   9
25       1       1                   1       1                   4
26     1                   1 1               1                 1 5
27                         1                 1                   2
28             1 3       1                     1                 6
29                       1         1                             2
30                   1       1                       1           3
31               1                       1               1       3
32                 1               1 2                 1         5
33 2 1                           1                   1           5
34                   1                                           1
35           1 2           1                       1             5
36                                 1                 1           2
37   1       1   1         2             1   1         1   1     9
38               1 1                     1       2 1             6
39       1               1         1 1       1           1       6
40           1                 1                   1     1       4
41                     1                                 1 1     3
42                           1 2     1       1                   5
43     1 1                 1   1 1 2       1     2               10
44 1                 1   1                     1             1 1 6
45 1       1       1           2           1     1         1 1   9
46   1                       1       1     1     1   1   1   1   8
47   1             1                         1                   3
48           1             1         1                           3
49                                     1 1             1       1 4
50                   1 1                 1         2     1       6
51       1     1 1                         1               2     6
52     1 1                             1 1         1             5
53         1                   1                   1             3
54                   1                                     1 1 1 4
55       1         2   1                             1 1         6
56             1       1 1                 1   1         1       6
57     1 1             1         1               1           1 1 7
58 1         2             1                                     4
59                     1           1               1           1 4
60   1       1                           1 1             1 1   1 7
61   1     1           1   1   1                 1             1 7
62               1                     1   1                     3
63   1     1   1                 1             1       1       1 7
64   1       2       1   1                 1       2           1 9
65         1   1       1 1               1     1                 6
66   1     1 1     1               1       1             1       7
67             1         1   2   1             1   1       1     8
68   1       1       1           1                       2     1 7
69                 1         1             1         1 1   1     6
70         1   1     1               1   1         1             6
71 1   2 2 1   1       1                               1   1     10
72                             1 1         1         1           4
73               1 1   1   1               1                     5
74         1                                   1                 2
75                 1             1       1 1   1           1     6
76   1   1 1               1           1 1                       6
77                               1                     1         2
78     1         1               1     1   1                     5
79                                 1                             1
80       2 1                         1                       1   5
81             1                                   1   1   1     4
82     1   1                   1         1                   1 1 6
83     1           1 1     2                                     5
84 1                 1   1                                       3
85                             1                 1               2
86   1     1             1 1         2       1         1   1     9
87     1               1             1 1                 1       5
88         1   1                                                 2
89                 1       1 1             1 1       1           6
90             1 1 1         1     1         1           1       7
91     1                 1 1 1                     1             5
92     1 1           1       1                     1   1         6
93 1 1           1                       1   1   1               6
94                   1       1                   1   2           5
95     1 1     1                       1 1       1           2   8
96             1                 1   1               1       2   6
97   1 1   1 1 1   1     1       1     1                         9
98       1                                       1       1 1     4
99         1 1   1       1 1                 2 1               1 9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...