THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
Tổng
00                   1                                       1   2
01 1 1       1   1         1   1                 1       1       8
02 1       1 1               1           1                   1   6
03       1   1         1       1         1                 2 1   8
04     2   1   1                 1   2                         1 8
05         1         1                 1       1       1       1 6
06       1     1             1             2   1               2 8
07   1     1               1             1 1   1     1           7
08                 1                     1 1   1       1         5
09     1                       1     1         1         1     1 6
10         1               1     1   1       1     1   1     1   8
11       1 2             1   1         1     1     1 1         1 10
12   1   1   1                             1 1     1   1         7
13     1                         1         1   1       1         5
14       1                     1           1   1                 4
15     1       1                         1             1       1 5
16               1   2         1       1         1   1           7
17     1       1         1                       1       1 1     6
18   1     1               1                 1         1         5
19                     1     1     1 1 2     1         1         8
20 1       1                     1     1                     2   6
21 2                     1       1       1     1     2   1       9
22   1   2         1         1 1               1       1         8
23               1       1   1         1                 1       5
24   1 1   1         1         1     1     1   1 1           1   10
25 1   1         1       1                   1       1           6
26     1       1                   1 1               1           5
27                                 1                 1           2
28       2             1 3       1                     1         8
29                               1         1                     2
30                           1       1                       1   3
31                       1                       1               2
32                         1               1 2                 1 5
33         2 1                           1                   1   5
34                           1                                   1
35 1 1               1 2           1                       1     7
36 1                                       1                 1   3
37           1       1   1         2             1   1         1 8
38   1 2                 1 1                     1       2 1     9
39       1       1               1         1 1       1           6
40                   1                 1                   1     3
41 1                           1                                 2
42                                   1 2     1       1           5
43             1 1                 1   1 1 2       1     2       10
44       1 1                 1   1                     1         5
45         1       1       1           2           1     1       7
46           1                       1       1     1     1   1   6
47           1             1                         1           3
48                   1             1         1                   3
49                                             1 1             1 3
50   1                       1 1                 1         2     6
51 1             1     1 1                         1             5
52             1 1                             1 1         1     5
53                 1                   1                   1     3
54       1                   1                                   2
55               1         2   1                             1 1 6
56                     1       1 1                 1   1         5
57             1 1             1         1               1       5
58         1         2             1                             4
59     1                       1           1               1     4
60           1       1                           1 1             4
61   1 1     1     1           1   1   1                 1       8
62       1               1                     1   1             4
63           1     1   1                 1             1       1 6
64 1         1       2       1   1                 1       2     9
65                 1   1       1 1               1     1         6
66           1     1 1     1               1       1             6
67                     1         1   2   1             1   1     7
68     1 1   1       1       1           1                       6
69                         1         1             1         1 1 5
70                 1   1     1               1   1         1     6
71         1   2 2 1   1       1                               1 9
72                                     1 1         1         1   4
73 1 1   1               1 1   1   1               1             8
74                 1                                   1         2
75 2                       1             1       1 1   1         7
76           1   1 1               1           1 1               6
77   1                                   1                     1 3
78       2     1         1               1     1   1             7
79   2 1                                   1                     4
80               2 1                         1                   4
81     1               1                                   1   1 4
82             1   1                   1         1               4
83 2           1           1 1     2                             7
84   1     1                 1   1                               4
85                                     1                 1       2
86 1         1     1             1 1         2       1         1 9
87             1               1             1 1                 4
88                 1   1                                         2
89                         1       1 1             1 1       1   6
90       1             1 1 1         1     1         1           7
91             1                 1 1 1                     1     5
92   1         1 1           1       1                     1   1 7
93         1 1           1                       1   1   1       6
94   1                       1       1                   1   2   6
95             1 1     1                       1 1       1       6
96     1               1                 1   1               1   5
97   1 1     1 1   1 1 1   1     1       1     1                 11
98               1                                       1       2
99 1               1 1   1       1 1                 2 1         9


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...