THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

  Ngày
\
Cặp số
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
Tổng
00                                   1           1               2
01                 1 1                 2     1   1       2       8
02                       1   1         1     1 1 1     1   1     8
03         1                     1                         1     3
04   1                       1             1     1     1 1 1     7
05 1           1       1                                     1   4
06   1     1   1 1                     1               1         6
07 1                         1                   1   1 1 1       6
08 1                       1               1       1     1     2 7
09             1   1               1                             3
10 1               1   1   1   1                             1   6
11                     1     1     2                             4
12       1           1             1 1           1     1 1     1 8
13                   1       1         1 1                       4
14                                   1   1               1   1   4
15       1   1       1   2     1                                 6
16               2       1 1           1           1 1       1   8
17                                                               0
18   1         1                 1               2               5
19   2   1             2               1           1             7
20                     1           1 2 2       1                 7
21   1 1 1     2                               1           1     7
22       3 1     2             1             1           1       9
23                         2       1                   1         4
24   2                           1     1                         4
25     1                           1       1                     3
26                           1               1     1 1 1         5
27                                                 1             1
28                   1               2       1                   4
29                               1 2                             3
30     1                 1       1   1     1             1       6
31               1   1 1               1               1 1 1     7
32                 1                             1         1     3
33                 1           1     2             2             6
34                                 1         1               2   4
35   1     1 1             1     1             1                 6
36     1             1                   1 1         1           5
37 1       1         1 2                 1           1           7
38   1   1     1   1               1     1       1         1   1 9
39                     1           1   1                       3 6
40     1       2       1     1                           1       6
41                 1   1 1                     2   1         1   7
42         1                         1   1 1 1 1   1         1   8
43           1 1           1                     1   1       1   6
44                       1 1 1                                   3
45                   1     1                   1   2 1           6
46     2             1           1                   2       1   7
47           1   1     1                                     1   4
48     1                                 1   1     1             4
49           1               1     1   1     1                   5
50 1 1           1     1   1   1 1                               7
51 1             1 1                           1 1       1       6
52                   1       1       2               1 1         6
53     2         1                                               3
54   1     1   1 1                               1   1 1     1   8
55         1                     1   1       1 1       1       1 7
56               1           1 1       1   1           1 1       7
57                   1     1     1                       1 1     5
58                 1                       1     1               3
59   1               1   1 1                     1               5
60       2   1       1                                           4
61   1                     1               1             1 1     5
62 1       1 1           1       1       1                   1   7
63         2 1     1     1   1           1 1                   1 9
64 1             1             1   1               1   1       1 7
65 1       1               1   1                                 4
66 1     1       1             1               1 1             1 7
67     1 1                             1         1           1   5
68           1 1     1                       1                   4
69           1   1       1                 1               1     5
70 1                           1 2   1                           5
71         1                                         1           2
72             1           1                 1                 1 4
73 1 1 1         1 1                                   1         6
74 2                     1     1   1     1           1   1       8
75   1       2     3               1 1     1                   1 10
76 1     1         1       1   1 1         1 1 1           1     10
77         1                     1                               2
78       1   1                       1 1 1         1             6
79           1 1       1 1                 1               1   1 7
80         1 1               1           1             1         5
81 1 1                         1             1     1           1 6
82 1     1       1       1     1                     1 1       2 9
83       1               1         1         1     1             5
84       1             2                     1             1     5
85     2   1   1             2 1 1                         1     9
86             1   1                 1   1     1     1         1 7
87     1     1                           1     1     1     1     6
88         1     1                     1 1             1         5
89     1                       2 1 1     1   1         1   1     9
90         1               1   1 1         1   1         1   1   8
91   1                       1                   1 1       1     5
92     1     1       1     1                 1 1             1   7
93                 1                                     1   1   3
94           1     1                           1                 3
95             1                                           1 1   3
96                   1       1           2           1           5
97       1                             1   1   1   1 1           6
98     1             1   2   1             2                     7
99             1       1 1                                       3
loading
Đang tải dữ liệu...