THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

  Ngày
\
Cặp số
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
Tổng
00     1                 1                 1                     3
01   1   1 1                                 1                 1 5
02       1         1   1                                         3
03         1           1 1   1 1 1                     1         7
04 1           1         1 1                     1               5
05       1                 1       1           1           1     5
06   1                                           1     1   1 1   5
07   1 1     1           1       1             1                 6
08             2   1   1               1     1 1                 7
09 1     1       1     1   1                               1   1 7
10                 1             1   1         1               1 5
11             1                   1                             2
12             1                   1 1               1           4
13 1       1             1                                       3
14         1                     1     1     1                   4
15           1     1 1       2       1               1   1       8
16                                                           2   2
17   1   1     1                 1       1 1 1                   7
18             1                         1       1         1     4
19   1                         2 1     1         2   1           8
20     1           3 1                                           5
21           1                     1             1 1 1     2     7
22                                                   3 1     2   6
23     1         1         1   1 1   1   1                       7
24         1         1 1   1     1   1           2               8
25 1 1                                   1 1 1     1             6
26 1                           1       1                         3
27                 1     2   1           1                       5
28         1               1     1       1                       4
29                                     1     1                   2
30       1   1       2               1     1       1             7
31             1     2 3           1     1                   1   9
32 1   1                     1     1 1                         1 6
33                     1             1                         1 3
34       1         1 1                   1                       4
35   1 1       1               1             1   1     1 1       8
36                   1                 1     1     1             4
37   1       1   1   1                       1 1       1         7
38                                           1   1   1     1   1 5
39                   1 1                                         2
40                             1                   1       2     4
41                     1                   2                   1 4
42                       1                             1         2
43     1                 1 1                             1 1     5
44           1         1                                         2
45   1               1     1       1                             4
46 1       1                 2               1     2             7
47     1 1                   2 1 2 1       1             1   1   11
48 1           2         2 1 1 1                   1             9
49           1     1       1                 1           1       5
50               2                     1       1 1           1   6
51           1   1     1                     2 1             1 1 8
52 1   1         1     1       1       1                         6
53   1 1             1   1       2         1       2         1   10
54                     1                         1     1   1 1   5
55           1   1   1         1 1   1                 1         7
56     1 1 1                 1                               1   5
57 1             1         1             2                       5
58               1         1   1           1                   1 5
59   1   1 1   1                                 1               5
60             1   1         1       1               2   1       7
61           1           1                 1 1   1               5
62 1             1         1           1       1       1 1       7
63     1                                               2 1     1 5
64       1                                     1             1   3
65 2                 1 1 1                     1       1         7
66                 1                           1     1       1   4
67     1                         1 1     1         1 1           6
68                           1         1                 1 1     4
69   1                   1             2                 1   1   6
70 1     1   1                   1         1   1                 6
71         2     1           2         1               1         7
72     1           1             1 1                       1     5
73           1                           1     1 1 1         1 1 7
74                           1 1     1         2                 5
75             1                         1 1     1       2     3 9
76               1                             1     1         1 4
77   1   1 2         1         1   1   2               1         10
78       1   1                                       1   1       4
79   1     1   1               1         1               1 1     7
80   1       1     1       1       2                   1 1       8
81     1 1     1 1                       1   1 1 1               8
82       1 1       1               1         1 1     1       1   8
83                                     1   1         1           3
84   1       3   1                                   1           6
85   1                               1             2   1   1     6
86 2     1   1   1 1 1 1               1                   1   1 11
87   1     2             1           1             1     1       7
88               1                   1                 1     1   4
89                 2           1           2       1             6
90     1                 1         2                   1         5
91     1       1           1         1 1   3     1               9
92 1                 1                   1         1     1       5
93       1                     1     1                         1 4
94 1   1                   2 1   1   1       1           1     1 10
95             1       1           1 1   1                 1     6
96         1                 1 1   1                             4
97                       1                           1           2
98                         1                       1             2
99               1                       1                 1     3
loading
Đang tải dữ liệu...