XSKT Bạch thủ KT Cầu XSKT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
Tổng
00         1                                       1     1       3
01                                                           1 1 2
02       1                                                     1 2
03               1 1                   1                   1     4
04       1                                     1 1 1           1 5
05                                   1 1           1             3
06   1 1   1                                               2     5
07                                           1 1     1           3
08     1           1                       1         1           4
09                           2           1                       3
10           2 1           1           1                         5
11   1 1                   1   1     1 2             1       1 1 10
12             2   1                   1 1 1     1           1   8
13       1           1                 1                         3
14 1                 1     1     1 1 1       1     1     1       9
15                                         1   1                 2
16 1   1   1             1     1           1       1       1     8
17     1   2   1             1                 1 1               7
18     1                             1                   1       3
19           1   2       1   1 1     1 1         1 1             10
20 1 1 1         1       1 1         1       1       1 1     2   12
21   1         1                                     1   1 2     6
22 2   2 1 1             1                 2 1 1 1           1   13
23                         1       1           1 1               4
24                     2             1         1                 4
25                                       1                       1
26 1 1 1   2               1 2         1       1         1       11
27   1     1     1         1             1     2                 7
28               1             1   1 1     1       1       1     7
29   1           1           1 1   1       1 1         1         8
30                       1                 1           1         3
31       1 1 1 1       1                 1                       6
32     1       1                 1       1     1     1 1         7
33       1   1 1     2                             1             6
34           1 1       1         1   1                           5
35             1 1       1         1                         1   5
36   1                             1   1           1     1 1   1 7
37 1     1   2   1   1             1         1                 2 10
38                   1                             1             2
39                                                           1   1
40       2           1 1       3   3     1     1 1               13
41                   1                                           1
42   1             1           1             1 1                 5
43     1             1 1                                   1     4
44           1   1 1                     1         1 1 1 1   1 1 10
45                         1 1 1                   1             4
46 1           1             1           1                     1 5
47                                 1   1             1       1   4
48                 1     1         1               1 1           5
49                   1   1                             1         3
50   1                   1       1     1         1               5
51                             1   1       1                 2   5
52                                           1             1     2
53         1     1               1                 1   1         5
54               1               1       1   1               1   5
55                               1     1                 1   1   4
56       1   1           1         1       1           1 1 1     8
57       1                       1       2       1       1 2   2 10
58 1                     1   1                 1 1               5
59 1         1   1               1   1                           5
60                     1   1 1   1         1           1   1     7
61               1 1         1                       1           4
62                         1                 1   1       1       4
63   1                             1   1                 1       4
64             1     1         2     1       1 1       1     1   9
65         1           1                   1               1     4
66   1                               1       1       1     1     5
67                     1                             1         1 3
68             1             1 3           1                     6
69                 1       1                                   1 3
70 1     1                       1   1                 1         5
71               1 1   1 1 1         2             1           1 9
72                       1   1             1     1     1 1       6
73         1     1     1         1               1   1           6
74                       1   1   1                   1           4
75         1   1         1       1                             1 5
76   1       1     2             1         1                     6
77     1 1   2         1     1               1   1   1 1         10
78   2               1                                           3
79     1 1                     1       1     2 1     1           8
80               1     1     1   1             2 1 1   1     2   11
81 1                   1                               1         3
82 1         1 1                           1         1 1         6
83         1       1                         1     1             4
84             1   1     1                                       3
85       1         2         1           2           1           7
86 1                 1 1   1                               1   1 6
87         1         1 1 1 2           1   1 1                   9
88   1   1                 1                       1             4
89 1           1                 1   1   1   1                   6
90 1   1 1           1     1         1                   1       7
91                                     2                     1   3
92 1     1 1 1                                   1               5
93     1     1                                           1       3
94   1             2             1                       1       5
95                 1                     2                     1 4
96 1   1                           1 1   1       1               6
97   1                         1                 1       1       4
98     1             1 1 1 1                               1     6
99         1 1 1 1   2 1           2                   2 1     1 13

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...