XSKT Bạch thủ KT Cầu XSKT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
Tổng
00               1 2                             1               4
01                 2             1 1 1 1                         6
02   1                           1   1         1                 4
03           1 1               2       1               1 1       7
04       1           1         2               1                 5
05   1 1                       1                                 3
06             1                           1 1   1               4
07                     1           1 1                           3
08         1 1   1         1       2         1           1       8
09           1                       1                           2
10     1                   1                       2 1           5
11 1     1     1       1     1             1 1                   7
12         1   1 1                                   2   1       6
13 1 1         1 1     1 1                     1           1     8
14                         1             1                 1     3
15         2                                                     2
16       1         1   1 1       1       1   1   1             1 9
17 1   1 2     1 1           1     1 1       1   2   1           13
18             1     1                 1     1                   4
19   1                     1                       1   2       1 6
20   1 1 1 1               2     1 1   1 1 1 1         1       1 14
21                 1 1     1               1         1           5
22                   1   1       1       2   2 1 1             1 10
23           1                                                   1
24               1   1     1   1   1   1                     2   8
25                       1   1     1   1                         4
26     1     1         1   1         2   1 1 1   2               11
27                     2                   1     1     1         5
28 1                             1   2 2               1         7
29           1   1     1 1   2             1           1         8
30               1                                             1 2
31     1           1             1 1           1 1 1 1       1   9
32     1                             1       1       1           4
33                             1               1   1 1     2     6
34                   1 1         1                 1 1       1   6
35           1               1                       1 1       1 5
36   1                                     1                     2
37     1               1                 1     1   2   1   1     8
38       1                                                 1     2
39 1   1     1             1 1   1     1                         7
40                 1     1 1   1 1             2           1 1   9
41         2                     2                         1     5
42           1 1                 2         1             1       6
43                         1                 1             1 1   4
44   2                         1 1     1           1   1 1       8
45 1           1                                                 2
46     1       1                         1           1           4
47       1                         1                             2
48       1     1 1       1                               1     1 6
49           1   1   1   1                                 1   1 6
50                 1     1   1     1       1                   1 6
51 3       1                                                     4
52                 1                                             1
53 1                                             1     1         3
54   1 1 1         1                   1               1         6
55       2   1                     1                             4
56   1                             1           1   1           1 5
57               1             1 1             1                 4
58 1         1         1     1           1                     1 6
59                       2   1           1         1   1         6
60     1                 1                                   1   3
61             1 1       1   1                         1 1       6
62               1 1       1                                     3
63 1                               1       1                     3
64       1                   1       1               1     1     5
65   1                                           1           1   3
66               1                     1   1                     3
67 1     1 1 1       1 1                                     1   7
68         1 1                                       1           3
69           1                                           1       2
70     1           1     1               1     1                 5
71 2     1     1     1 1     1 1                       1 1   1 1 12
72   1       1                                                 1 3
73             1   1   1 1           1           1     1     1   8
74   2     1     1                     1                       1 6
75         1   1               1       1         1   1         1 7
76     1         2         1   1           1       1     2       9
77       1         1                 1       1 1   2         1   8
78                   1                     2               1     4
79                 1         1 2     1       1 1                 7
80                                     1               1     1   3
81                           1 1         1                   1   4
82 1       1             1 1       1     1         1 1           8
83             1           1 1 1                 1       1       6
84 1 1   1     1                                     1   1     1 7
85                   2         1               1         2       6
86   1 1   1       1     2       1       1                 1 1   10
87   1   1 2 1               1         1         1         1 1 1 11
88                     1   1     1         1   1                 5
89               1   1                   1           1           4
90                           1     2 2   1   1 1           1     9
91     1   1         1 2                                         5
92     1           1                 1   1     1 1 1             7
93                   1                       1     1             3
94           1 1                           1             2       5
95                   2     1           1                 1       5
96         1                       1     1   1                   4
97   1               1                     1                     3
98     1               1                     1             1 1 1 6
99 1                                 1 1         1 1 1 1   2 1   10

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...