THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
Tổng
00 1             2       2   1                                   6
01     1               1             1           1 1       1   1 7
02 1                             1               1       1 1     5
03                       1                             1   1     3
04   1       1   1         1     1   1 1   1 1       2   1   1   13
05                                     1       1         1       3
06   1     2           1                   2 1         1     1   9
07               1   1   2     1   1 1 1           1     1       10
08         1                         1   1                       3
09 1             1         1     1     2       1     1           8
10                           1                           1       2
11 1                       1   1               1       1 2       7
12 1       1   1   1           1       1 1     1   1   1   1     11
13         1     1                                   1           3
14                   1                                 1         2
15 1         2   1 1                                 1       1   7
16     1   1                                 1                 1 4
17 1 1 1 1       1             1       1             1       1   9
18   1     1   1           1         2             1     1       8
19           1   1         1         1     1 2                   7
20       2                 1         1       1   1       1       7
21   1   1                   1                   2               5
22                                         1       1   2         4
23           1     1   2                                       1 5
24                             1   2   1           1 1   1       7
25                     1       1 1               1   1         1 6
26 1     1     1           1               1         1       1   7
27                       1       2       1   1                   5
28                 1                       2           2         5
29             1       1       1       1 1                       5
30   1       1                               1                   3
31       1                         1                             2
32                 2     1             1   1   1                 6
33       1                                               2 1     4
34 1       1                 1         1                         4
35                                   1           1 1             3
36                   2   1           2 2         1               8
37   1                   1 2                               1     5
38                                 1       1       1 2           5
39                   1           1                     1       1 4
40             1       1   1                 1                   4
41       1                     2   1           1 1               6
42 1 1   1               1       1   1                           6
43                   1           1           1               1 1 5
44   1       1             1   1               2       1 1       8
45           1         1           1     1 1             1       6
46 1 1 1   1   1                             1             1     7
47   1           1   1         1                           1     5
48         1   1 1                 1           1                 5
49           1 1                 1 1       1   1                 6
50               1                                 1             2
51                                               1             1 2
52   1       1 2   1 1                         1             1 1 9
53     1                               1 1                       3
54                     1   1             1             1         4
55 1   1   1                               1   1               1 6
56   1 1                                   1   1                 4
57             1   1 1 2     1           1                   1 1 9
58     1           1                       1             1       4
59                 1         1                       1           3
60   1         2 1     1 2   1 1   1                       1     11
61       1             1 1 1     1 3   1           1 1     1     12
62                   1                 1               1         3
63                 1     1   1                             1     4
64               1   1         1 1             1 1         1     7
65           1 1             1 1 2                               6
66 1                                     1                 1     3
67   1                                 1     1                   3
68 1       1 1     1 1                         1     1 1   1     9
69             1                           1                     2
70   1             1           1     1 1                         5
71               1                 2     2               1   2 2 10
72                   1                                           1
73         1             1                       1 1   1         5
74                         1 1       1                           3
75     1 1         1       1 2                   2               8
76   1                     1                               1   1 4
77     1 1   1     1                               1             5
78                                         1 1         2     1   5
79         1       1             1             1   2 1           7
80   1 1 1   1                                                 2 6
81     1 2   1         1     1     1         1       1           9
82     1     1 1                         1                   1   5
83 1                                 2   1       2           1   7
84                       1       1       1   1     1     1       6
85       1           1                   1     1                 4
86     1 1                 1     1   1           1         1     7
87                     1     2                               1   4
88         1                                                     1
89         1                 2                                   3
90             1   1           2 1 1     1             1         8
91             1                                             1   2
92     1     1                             1 1     1         1 1 7
93 1             1                   1         1         1 1     6
94     1                     1 1             1     1             5
95 1   2   1         1   1               2   1               1 1 11
96                 1 2 1           1                 1           6
97 1     1 1 1   1     1                           1 1     1 1   10
98                   1   1 1                                   1 4
99               1     1                         1               3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...