THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM  Ngày
\
Cặp số
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
Tổng
00     2       2   1                                     1       6
01           1             1           1 1       1   1         1 7
02                     1               1       1 1               4
03             1                             1   1         1     4
04 1   1         1     1   1 1   1 1       2   1   1             12
05                           1       1         1         1       4
06           1                   2 1         1     1             6
07     1   1   2     1   1 1 1           1     1               1 11
08                         1   1                       1         3
09     1         1     1     2       1     1                     7
10                 1                           1               1 3
11               1   1               1       1 2             1   7
12   1   1           1       1 1     1   1   1   1               9
13     1                                   1                     2
14         1                                 1                   2
15 2   1 1                                 1       1             6
16                                 1                 1   2       4
17     1             1       1             1       1         1   6
18   1           1         2             1     1               1 7
19 1   1         1         1     1 2                       1     8
20               1         1       1   1       1                 5
21                 1                   2                     1   4
22                               1       1   2         1         5
23 1     1   2                                       1       1   6
24                   1   2   1           1 1   1         1       8
25           1       1 1               1   1         1       1   7
26   1           1               1         1       1             5
27             1       2       1   1                             5
28       1                       2           2             1 3   9
29   1       1       1       1 1                                 5
30 1                               1                             2
31                       1                                   1   2
32       2     1             1   1   1                         1 7
33                                             2 1               3
34                 1         1                                   2
35                         1           1 1               1 2     6
36         2   1           2 2         1                         8
37             1 2                               1       1   1   6
38                       1       1       1 2                 1 1 7
39         1           1                     1       1           4
40   1       1   1                 1                     1       5
41                   2   1           1 1                         5
42             1       1   1                                     3
43         1           1           1               1 1           5
44 1             1   1               2       1 1                 7
45 1         1           1     1 1             1       1       1 8
46   1                             1             1               3
47     1   1         1                           1             1 5
48   1 1                 1           1                   1       5
49 1 1                 1 1       1   1                           6
50     1                                 1                       2
51                                     1             1     1 1   4
52 1 2   1 1                         1             1 1           8
53                           1 1                       1         3
54           1   1             1             1                   4
55                               1   1               1         2 5
56                               1   1                     1     3
57   1   1 1 2     1           1                   1 1           9
58       1                       1             1         2       5
59       1         1                       1                     3
60   2 1     1 2   1 1   1                       1       1       11
61           1 1 1     1 3   1           1 1     1     1         12
62         1                 1               1               1   4
63       1     1   1                             1     1   1     6
64     1   1         1 1             1 1         1       2       9
65 1 1             1 1 2                               1   1     8
66                             1                 1     1 1     1 5
67                           1     1                       1     3
68 1     1 1                         1     1 1   1       1       8
69   1                           1                             1 3
70       1           1     1 1                         1   1     6
71     1                 2     2               1   2 2 1   1     12
72         1                                                     1
73             1                       1 1   1               1 1 6
74               1 1       1                           1         4
75       1       1 2                   2                       1 7
76               1                               1   1 1         4
77 1     1                               1                       3
78                               1 1         2     1         1   6
79       1             1             1   2 1                     6
80 1                                                 2 1         4
81 1         1     1     1         1       1               1     7
82 1 1                         1                   1   1         5
83                         2   1       2           1           1 7
84             1       1       1   1     1     1                 6
85         1                   1     1                           3
86               1     1   1           1         1     1         6
87           1     2                               1             4
88                                                     1   1     2
89                 2                                           1 3
90   1   1           2 1 1     1             1             1 1 1 11
91   1                                             1             2
92 1                             1 1     1         1 1           6
93     1                   1         1         1 1           1   6
94                 1 1             1     1                       4
95         1   1               2   1               1 1     1     8
96       1 2 1           1                 1               1     7
97 1   1     1                           1 1     1 1   1 1 1   1 11
98         1   1 1                                   1           4
99     1     1                         1               1 1   1   6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...