THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KON TUM

  Ngày
\
Cặp số
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
Tổng
00             1                                     1           2
01               1                 1 1                 2     1   6
02                                       1   1         1     1 1 5
03 1 1                     1                     1               4
04                   1                       1             1     3
05     1           1           1       1                         4
06                   1     1   1 1                     1         5
07   1             1                         1                   3
08         1     1 1                       1               1     5
09                             1   1               1             3
10   1   1         1               1   1   1   1                 7
11     1                               1     1     2             5
12     1 1               1           1             1 1           6
13                                   1       1         1 1       4
14   1     1     1                                   1   1       5
15       1               1   1       1   2     1                 7
16                               2       1 1           1         5
17   1       1 1 1                                               4
18           1       1         1                 1               4
19 2 1     1         2   1             2               1         10
20                                     1           1 2 2       1 7
21     1             1 1 1     2                               1 7
22                       3 1     2             1             1   8
23 1 1   1   1                             2       1             7
24   1   1           2                           1     1         6
25           1 1 1     1                           1       1     6
26 1       1                                 1               1   4
27           1                                                   1
28   1       1                       1               2       1   6
29         1     1                               1 2             5
30       1     1       1                 1       1   1     1     7
31     1     1                   1   1 1               1         6
32     1 1                         1                             3
33       1                         1           1     2           5
34           1                                     1         1   3
35 1             1   1     1 1             1     1             1 8
36         1     1     1             1                   1 1     6
37               1 1       1         1 2                 1       7
38               1   1   1     1   1               1     1       7
39                                     1           1   1         3
40 1                   1       2       1     1                   6
41             2                   1   1 1                     2 7
42                         1                         1   1 1 1 1 6
43                           1 1           1                     3
44                                       1 1 1                   3
45     1                             1     1                   1 4
46               1     2             1           1               5
47 1 2 1       1             1   1     1                         8
48 1                   1                                 1   1   4
49               1           1               1     1   1     1   6
50         1       1 1           1     1   1   1 1               8
51               2 1             1 1                           1 6
52 1       1                         1       1       2           6
53   2         1       2         1                               6
54                   1     1   1 1                               4
55 1 1   1                 1                     1   1       1 1 8
56                               1           1 1       1   1     5
57           2                       1     1     1               5
58 1           1                   1                       1     4
59                   1               1   1 1                     4
60       1               2   1       1                           5
61             1 1   1                     1               1     5
62         1       1       1 1           1       1       1       7
63                         2 1     1     1   1           1 1     8
64                 1             1             1   1             4
65                 1       1               1   1                 4
66                 1     1       1             1               1 5
67   1 1     1         1 1                             1         6
68         1                 1 1     1                       1   5
69         2                 1   1       1                 1     6
70   1         1   1                           1 2   1           7
71         1               1                                     2
72   1 1                       1           1                 1   5
73           1     1 1 1         1 1                             6
74 1     1         2                     1     1   1     1       8
75           1 1     1       2     3               1 1     1     11
76                 1     1         1       1   1 1         1 1 1 9
77 1   1   2               1                     1               6
78                       1   1                       1 1 1       5
79 1         1               1 1       1 1                 1     7
80     2                   1 1               1           1       6
81           1   1 1 1                         1             1   6
82     1         1 1     1       1       1     1                 7
83         1   1         1               1         1         1   6
84                       1             2                     1   4
85       1             2   1   1             2 1 1               9
86         1                   1   1                 1   1     1 6
87       1             1     1                           1     1 5
88       1                 1     1                     1 1       5
89 1           2       1                       2 1 1     1   1   10
90     2                   1               1   1 1         1   1 8
91       1 1   3     1                       1                   7
92           1         1     1       1     1                 1 1 7
93 1     1                         1                             3
94   1   1       1           1     1                           1 6
95     1 1   1                 1                                 4
96 1   1                             1       1           2       6
97                       1                             1   1   1 4
98                     1             1   2   1             2     7
99           1                 1       1 1                       4
loading
Đang tải dữ liệu...