XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
Tổng
00   1     1     1     2       1               1                 7
01   1   1 1 1     1                         1                   6
02         2               2                                 1   5
03     1   1 1     1     1       1         1                     7
04         1       1     1       1 1       2           1         8
05 1                               1       1 1                 1 5
06 1         1           1   1                                 1 5
07     1       1         1           1                           4
08     1 1   1                                 1         1       5
09   1           3   1           1           2   1       1       10
10         2     1         1 1   1   1     2 1             1   1 12
11               1         1       1       1       1       1     6
12 1     1         1     1                     1   1 1           7
13       2           1                           2     1       1 7
14                 2 1                               1 2 1   1   8
15           1 1             1   1     1 1       1 1 1       2   11
16   1 1 1     1         1                             2       1 8
17     1 1             2 1       1       1     1 1   1 1         11
18 1                   1       1 1 1             1     1         7
19             1                     1 1                   1 1   5
20           1           1         1                             3
21                                                   1           1
22               1                                               1
23                 1                                     1       2
24   1           2                               1 1             5
25 1           1       1 1       1 1               1     1       8
26       1   1 1     1             1                             5
27     2 1   1             1             1         1 2           9
28           1   1 1       1                 1               1   6
29                     1           1           1                 3
30         1                     1           1 1       1   1     6
31                 1 1       1         1   1           1   1     7
32         1   1 1                       1     1         1       6
33   1                               3     1         1           6
34                             1                                 1
35               2           1     1   1                         5
36                     1                                   1     2
37   2                           1   1   1                   1   6
38                                   1   1                       2
39 1         1             1                       1 1     1     6
40           1   1               1   1         1           1     6
41                             1       1 1                   1   4
42     2   1         1 1 1 1 1               1         1         10
43                                             1 1     1 1       4
44 1   1   1       1     1     2           1         1           9
45                   1                                         2 3
46   1                   1                 1 1   1               5
47             1 1 2             1                       1   1   7
48 1               1 1 1 1     1                           1     7
49               1             1                     1           3
50 1                 2     1       1         1                   6
51     1           1                                             2
52                         1 1           1               1       4
53             1               1                           1     3
54     1               1           1 1                   1       5
55         1                             1         1     1     1 5
56   1         1                     1 1         1 1           1 7
57             1                       2   1             1       5
58         3                         1 2     1               1   8
59       1       1                 1             1               4
60                       1         2         1         1         5
61     1 2             2                       1               1 7
62           1           1               1                       3
63     1                                                         1
64       1   1             1 1           1         2             7
65                     1   1                 1 1 1               5
66 1   1       1   1 1 1                   1   1                 8
67 1 1         1             1             1                     5
68                         1                     1         1     3
69                         1           2             2           5
70 1                                     1         1 1   1 1   1 7
71       1   1               1 1               1       1         6
72       2   1               1   1   1 1                         7
73   1                       1 1       1           1         1   6
74         1             1           1   1                   1   5
75     1             1     1                     1     1         5
76 1 1         1     1       1       1   1         1             8
77           1     1     1 1 1   1 1                             7
78     1         1                     1   1                     4
79       1                     1 1             1 1 2 1       2   10
80             2     1                                           3
81                           1                                   1
82           1           1   1       1             1           1 6
83                 1                           1   1 1         1 5
84   1                               1                       1   3
85   1 1     1             1 1   1 1             1       1 1     10
86                   1     1   1 1       1                       5
87   1                             1       1     1   1           5
88 1                                                             1
89                     1                 1   1           1 1     5
90   1                 1       1                         1       4
91 1                 1         1           1 2   1   1           8
92 1           1             1               1           2 2   1 9
93                 1           1       1       1             1   5
94       1                         1     1   1             1 1 1 7
95                     1                               1         2
96 1                 1               1 1       1                 5
97   1               1                   1 1           1         5
98         1   1               1 1                     1         5
99 1                           1       1       1           1 1 3 9
loading
Đang tải dữ liệu...