XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
Tổng
00             2 1     1     1     1     2       1               9
01                     1   1 1 1     1                         1 6
02                           2               2                   4
03     1                 1   1 1     1     1       1         1   8
04   1         1             1       1     1       1 1       2   9
05         1         1                               1       1 1 5
06                 1 1         1           1   1                 5
07       1               1       1         1           1         5
08       1     1   1     1 1   1                                 6
09 1   1               1           3   1           1           2 10
10 1             1           2     1         1 1   1   1     2 1 12
11 1 1                             1         1       1       1   6
12     1     1     1 1     1         1     1                     7
13                         2           1                         3
14       1     1                     2 1                         5
15             1               1 1             1   1     1 1     7
16       1             1 1 1     1         1                     6
17     1                 1 1             2 1       1       1     8
18     1         1   1                   1       1 1 1           7
19                               1                     1 1       3
20     2     1                 1           1         1           6
21   1                                                           1
22       1     1                   1                             3
23               1                   1                           2
24 1                   1           2                             4
25               1   1           1       1 1       1 1           7
26                         1   1 1     1             1           5
27       1               2 1   1             1             1     7
28   1                         1   1 1       1                 1 6
29                                       1           1           2
30 1     1 2     1           1                     1           1 8
31     1 1   1                       1 1       1         1   1   8
32                 1         1   1 1                       1     5
33 2       1           1                               3     1   8
34             1                                 1               2
35     1                           2           1     1   1       6
36                                       1                       1
37         1       1   2                           1   1   1     7
38   1             1                                   1   1     4
39                 1 1         1             1                   4
40 1     1 1                   1   1               1   1         7
41       1         1                             1       1 1     5
42   1                   2   1         1 1 1 1 1               1 10
43                                                               0
44 1               1 1   1   1       1     1     2           1   10
45   2     1 1                         1                         5
46               1     1                   1                 1 1 5
47                               1 1 2             1             5
48 1                 1               1 1 1 1     1               7
49                                 1             1               2
50         1   1     1                 2     1       1         1 8
51                       1           1                           2
52       1   1 1 1                           1 1           1     7
53   1   1                       1               1               4
54   1       1           1               1           1 1         6
55                           1                             1     2
56 1         1         1         1                     1 1       6
57   1 1                         1                       2   1   6
58   1     2   1             3                         1 2     1 11
59           1     1       1       1                 1           5
60           2                             1         2         1 6
61             1         1 2             2                       6
62             1               1           1               1     4
63           1     1     1                                       3
64         1               1   1             1 1           1     6
65         1                             1   1                 1 4
66   1   1           1   1       1   1 1 1                   1   9
67 1       1         1 1         1             1             1   7
68   1             1                         1                   3
69           1                               1           2       4
70     1         1 1 1                                     1     5
71                         1   1               1 1               4
72               2         2   1               1   1   1 1       9
73 1 1             1   1                       1 1       1       7
74           1               1             1           1   1     5
75               1 1     1             1     1                   5
76               1 1 1 1         1     1       1       1   1     9
77       1                     1     1     1 1 1   1 1           8
78 1   1     1           1         1                     1   1   7
79                         1                     1 1             3
80   1   1 1     1               2     1                         7
81     1       1                               1                 3
82 1           1 1             1           1   1       1         7
83                                   1                           1
84     1     1         1                               1         4
85         1 1 1       1 1     1             1 1   1 1           10
86 1             1                     1     1   1 1       1     7
87         1 1 1       1                             1       1   6
88 1               1 1                                           3
89     1                                 1                 1   1 4
90 1     1         1   1                 1       1               6
91       1           1                 1         1           1 2 7
92   1     1 1       1           1             1               1 7
93                                   1           1       1       3
94                         1                         1     1   1 4
95                                       1                       1
96     2       1 1   1                 1               1 1       8
97       1 1           1               1                   1 1   6
98   1                       1   1               1 1             5
99     1         1   1                           1       1       5
loading
Đang tải dữ liệu...