XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
Tổng
00           1         1   1 1                           1       5
01                       1                               1 1     3
02     1   1                                   1   2             5
03     1                     1         1       1   2   1     1   8
04               1   1     1           1     1   1   1           7
05     1   1                                                     2
06                           1                   1               2
07                             1               1                 2
08           1       1       3       1   2                       8
09 1   1                           1 1                       1 1 6
10     1 1 1               2   1               1 1               8
11       1             1                       2           1   1 6
12 1   1                             1       1     1   1   1 1   8
13           1             1   1           1   2       1       1 8
14                                                               0
15     1   1 1         1                                         4
16                       1     1       1       1               1 5
17 1                       1       1           1     1           5
18           1     1     1   1             2     1               7
19                               1 1             1           1   4
20   1                           1                           1   3
21                     1 1       1 2                         1   6
22       1 1         1                       1                   4
23 1                                                             1
24   1       1   1               1                 1 1           6
25   1     1                         1                       2 1 6
26 2                                                       1 1 1 5
27                                                         1     1
28         1                           1   2 1       1 1 1       8
29             3                     1   1         1       1     7
30     1       1 1       1                           1       1   6
31   1 1             1                                     1     4
32                             1 1           1           1       4
33       1     1                                     1           3
34           1         1             1   1                       4
35   1                   1                           1         1 4
36                       1                 1 1       1           4
37         1 1   1   1     1             1                 1     7
38   1             1   1   1   1       1           1 1   1 1     10
39     1             1     1 1   1   1 1       1 1             1 10
40             1   2 1           1               1       1       7
41   1 1                   1             1           1     1   1 7
42   1   1                 1         1               1           5
43     1 1     1 1                           1   2               7
44                 1                 1 1     1     1   1         6
45                                               1     1         2
46   1       1 1       1         1     1                       1 7
47 1                           1       1 1 1                     5
48   1           2     1   1 1                         1         7
49     1       1         1   1 1 1 1         1                   8
50 2       1           1     1 1                 1   1           8
51             1 1                             1     1       1   5
52           1     1                     1   1         1         5
53       1         1   2 1         1                         1   7
54       1       1                         1                 2   5
55   1           1     1           1                             4
56 1                     1     3                 1               6
57             1   1                 2                 1 1   1   7
58                       2                   1                   3
59                             1   1   1       1       1         5
60   1           1   3       1   2                   1 1         10
61                   1                 1   1   1                 4
62   1               1                       1                   3
63       1 1             1 1       1               1         1   7
64         1 1   1             1       1           1   1         7
65     1               2     1                                   4
66       2   1       1         1             1   1 1     1       9
67                       1                                   1   2
68             1             1     2                       1     5
69   1     1     1   1                 1                         5
70         1 1     1         1       1   1 1                     7
71       1         1     1           1         1       1         6
72                                                               0
73           1       1             1     1 1     1 1   1 2     1 11
74     1                 1         1                           1 4
75       1                         1                           1 3
76   1     1       1   1     1             1 1                   7
77   1       1                       1 1 2       2       1 1 1   11
78       1                           1                     3     5
79             1                 1                 1             3
80             1                 1                 1             3
81             1 1 1     1       1 1     1                       7
82         1               1             1 1                     4
83             1                 1       1         1 1   2       7
84 1       1           1             1               1   1     1 7
85                           1 1 1         1       1   1         6
86 2                       1               2   1     1 1 2       10
87 1       1       3                       1 1                   7
88                 1                             1               2
89       1       1         2         1   1           1 1         8
90           1     1       1   1         1                       5
91 1                                               1       1   1 4
92       1   1       1 1         1     1 1 1   1         1 1     11
93 1     2         1               1         1                   6
94                                                               0
95                   1         1   1                           1 4
96     1   1   1       1 1             1     1           1     1 9
97     1             1       1   1     1     1 1                 7
98 2 1       1 1 3                   1 1                       1 11
99   1 1                                         1     1   1     5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...