XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
Tổng
00                       2 1     1     1     1     2       1     9
01                               1   1 1 1     1                 5
02                                     2               2         4
03       1 1     1                 1   1 1     1     1       1   9
04             1         1             1       1     1       1 1 7
05         1         1         1                               1 4
06                           1 1         1           1   1       5
07                 1               1       1         1           4
08                 1     1   1     1 1   1                       6
09 1         1   1               1           3   1           1   9
10       1 1 1             1           2     1         1 1   1   10
11           1 1                             1         1       1 5
12     1 1       1     1     1 1     1         1     1           9
13 2 1                               2           1               6
14     1           1     1                     2 1               6
15                       1               1 1             1   1   5
16                 1             1 1 1     1         1           6
17       1       1                 1 1             2 1       1   8
18               1         1   1                   1       1 1 1 7
19                                         1                     1
20   1   1       2     1                 1           1         1 8
21         2   1                                                 3
22 1   1 1         1     1                   1                   6
23                         1                   1                 2
24       1   1                   1           2                   5
25                         1   1           1       1 1       1 1 7
26       1                           1   1 1     1             1 6
27 1 1             1               2 1   1             1         8
28             1                         1   1 1       1         5
29                                                 1           1 2
30           1     1 2     1           1                     1   7
31               1 1   1                       1 1       1       6
32                           1         1   1 1                   4
33           2       1           1                               4
34                       1                                 1     2
35               1                           2           1     1 5
36     1                                           1             2
37                   1       1   2                           1   5
38 1 1 1       1             1                                   5
39 1       1                 1 1         1             1         6
40 1   2     1     1 1                   1   1               1   9
41                 1         1                             1     3
42       1 1   1                   2   1         1 1 1 1 1       11
43                                                               0
44   1     1 1               1 1   1   1       1     1     2     11
45             2     1 1                         1               5
46       1 1               1     1                   1           5
47 1                                       1 1 2             1   6
48         1 1                 1               1 1 1 1     1     8
49 1   1                                     1             1     4
50       1           1   1     1                 2     1       1 8
51                                 1           1                 2
52 1       1       1   1 1 1                           1 1       8
53             1   1                       1               1     4
54             1       1           1               1           1 5
55 1       1                           1                         3
56           1         1         1         1                     4
57             1 1                         1                     3
58             1     2   1             3                         7
59   1   1 1           1     1       1       1                 1 8
60     1 1             2                             1         2 7
61                       1         1 2             2             6
62 1                     1               1           1           4
63                     1     1     1                             3
64                   1               1   1             1 1       5
65                   1                             1   1         3
66 1           1   1           1   1       1   1 1 1             9
67           1       1         1 1         1             1       6
68             1             1                         1         3
69         1           1                               1         3
70   1           1         1 1 1                                 5
71                                   1   1               1 1     4
72     1                   2         2   1               1   1   8
73   1       1 1             1   1                       1 1     7
74                     1               1             1           3
75     1                   1 1     1             1     1         6
76                         1 1 1 1         1     1       1       7
77                 1                     1     1     1 1 1   1 1 8
78       2   1   1     1           1         1                   7
79                                   1                     1 1   3
80         1   1   1 1     1               2     1               8
81 1             1       1                               1       4
82           1           1 1             1           1   1       6
83                                             1                 1
84   2 2         1     1         1                               7
85                   1 1 1       1 1     1             1 1   1 1 10
86           1             1                     1     1   1 1   6
87 1 1 2   1         1 1 1       1                             1 10
88           1               1 1                                 3
89 1     1       1                                 1             4
90           1     1         1   1                 1       1     6
91   1     1       1           1                 1         1     6
92             1     1 1       1           1             1       6
93 1 1                                         1           1     4
94   1 1 1                           1                         1 5
95   2 1                                           1             4
96               2       1 1   1                 1               6
97       1         1 1           1               1               5
98   1         1                       1   1               1 1   6
99   1 1   1     1         1   1                           1     7
loading
Đang tải dữ liệu...