XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
Tổng
00   2 1     1     1     1     2       1               1         10
01           1   1 1 1     1                         1           6
02                 2               2                             4
03             1   1 1     1     1       1         1             7
04   1             1       1     1       1 1       2           1 9
05         1                               1       1 1           4
06       1 1         1           1   1                           5
07             1       1         1           1                   4
08   1   1     1 1   1                                 1         6
09           1           3   1           1           2   1       9
10     1           2     1         1 1   1   1     2 1           11
11                       1         1       1       1       1     5
12 1     1 1     1         1     1                     1   1 1   9
13               2           1                           2     1 6
14   1                     2 1                               1 2 7
15   1               1 1             1   1     1 1       1 1 1   10
16           1 1 1     1         1                             2 7
17             1 1             2 1       1       1     1 1   1 1 11
18     1   1                   1       1 1 1             1     1 8
19                     1                     1 1                 3
20 1                 1           1         1                     4
21                                                           1   1
22   1                   1                                       2
23     1                   1                                     2
24           1           2                               1 1     5
25     1   1           1       1 1       1 1               1     8
26               1   1 1     1             1                     5
27             2 1   1             1             1         1 2   9
28                   1   1 1       1                 1           5
29                             1           1           1         3
30     1           1                     1           1 1       1 6
31 1                       1 1       1         1   1           1 7
32       1         1   1 1                       1     1         6
33           1                               3     1         1   6
34   1                                 1                         2
35                       2           1     1   1                 5
36                             1                                 1
37       1   2                           1   1   1               6
38       1                                   1   1               3
39       1 1         1             1                       1 1   6
40                   1   1               1   1         1         5
41       1                             1       1 1               4
42             2   1         1 1 1 1 1               1         1 10
43                                                     1 1     1 3
44       1 1   1   1       1     1     2           1         1   10
45 1                         1                                   2
46     1     1                   1                 1 1   1       6
47                     1 1 2             1                       5
48         1               1 1 1 1     1                         6
49                       1             1                     1   3
50   1     1                 2     1       1         1           7
51             1           1                                     2
52 1 1 1                           1 1           1               6
53                     1               1                         2
54 1           1               1           1 1                   5
55                 1                             1         1     3
56 1         1         1                     1 1         1 1     7
57                     1                       2   1             4
58   1             3                         1 2     1           8
59 1     1       1       1                 1             1       6
60 2                             1         2         1         1 7
61   1         1 2             2                       1         7
62   1               1           1               1               4
63 1     1     1                                                 3
64               1   1             1 1           1         2     7
65                             1   1                 1 1 1       5
66         1   1       1   1 1 1                   1   1         8
67         1 1         1             1             1             5
68       1                         1                     1       3
69 1                               1           2             2   6
70     1 1 1                                     1         1 1   6
71               1   1               1 1               1       1 6
72     2         2   1               1   1   1 1                 9
73       1   1                       1 1       1           1     6
74 1               1             1           1   1               5
75     1 1     1             1     1                     1     1 7
76     1 1 1 1         1     1       1       1   1         1     10
77                   1     1     1 1 1   1 1                     7
78 1           1         1                     1   1             5
79               1                     1 1             1 1 2 1   8
80     1               2     1                                   4
81   1                               1                           2
82   1 1             1           1   1       1             1     7
83                         1                           1   1 1   4
84 1         1                               1                   3
85 1 1       1 1     1             1 1   1 1             1       10
86     1                     1     1   1 1       1               6
87 1 1       1                             1       1     1   1   7
88       1 1                                                     2
89                             1                 1   1           3
90       1   1                 1       1                         4
91         1                 1         1           1 2   1   1   8
92 1       1           1             1               1           5
93                         1           1       1       1         4
94               1                         1     1   1           4
95                             1                               1 2
96   1 1   1                 1               1 1       1         7
97           1               1                   1 1           1 5
98                 1   1               1 1                     1 5
99     1   1                           1       1       1         5
loading
Đang tải dữ liệu...