XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
Tổng
00   1   1 1                           1                   1   1 6
01     1                               1 1         1   1         5
02                           1   2                               3
03         1         1       1   2   1     1                     7
04 1     1           1     1   1   1                         1   7
05                                                               0
06         1                   1               1 1     1   1     6
07           1               1                 1       1   1     5
08 1       3       1   2                                         7
09               1 1                       1 1   1               5
10       2   1               1 1                 3       1       9
11   1                       2           1   1               1   6
12                 1       1     1   1   1 1   1         1 2 1   11
13       1   1           1   2       1       1   1     1         9
14                                               1               1
15   1                                         1       1 1   1 1 6
16     1     1       1       1               1 1     1           7
17       1       1           1     1               1             5
18     1   1             2     1                                 5
19             1 1             1           1         2           6
20             1                           1   1     1 1         5
21   1 1       1 2                         1       2   1   1   1 11
22 1                       1                           1         3
23                                             1                 1
24             1                 1 1                 1           4
25                 1                       2 1     1     2       7
26                                       1 1 1             1 1 1 6
27                                       1                     1 2
28                   1   2 1       1 1 1                         7
29                 1   1         1       1       1         1     6
30     1                           1       1                     3
31 1                                     1                     1 3
32           1 1           1           1               1         5
33                                 1                 1           2
34   1             1   1                           1     1     1 6
35     1                           1         1 1               2 6
36     1                 1 1       1                             4
37 1     1             1                 1         1       1     6
38   1   1   1       1           1 1   1 1       2 1 1   1   1   14
39 1     1 1   1   1 1       1 1             1 1                 10
40 1           1               1       1         1               5
41       1             1           1     1   1       1           6
42       1         1               1                             3
43                         1   2                   1             4
44                 1 1     1     1   1         1                 6
45                             1     1               1   1       4
46   1         1     1                       1       1   1       6
47           1       1 1 1                                       4
48   1   1 1                         1             1             5
49     1   1 1 1 1         1                               1     7
50   1     1 1                 1   1           1       1         7
51                           1     1       1             2   1   6
52                     1   1         1                           3
53   2 1         1                         1                   1 6
54                       1                 2                     3
55   1           1                                       1       3
56     1     3                 1                         1 1 1   8
57                 2                 1 1   1             1       6
58     2                   1                                     3
59           1   1   1       1       1               1       1   7
60 3       1   2                   1 1               1     1 1   11
61 1                 1   1   1                                   4
62 1                       1                                   1 3
63     1 1       1               1         1         1 1         7
64           1       1           1   1           1               5
65   2     1                                   1     1     1 1   7
66 1         1             1   1 1     1                         6
67     1                                   1   1                 3
68         1     2                       1         1             5
69 1                 1                                 1   1     4
70         1       1   1 1                                       4
71     1           1         1       1                         2 6
72                                               1 1             2
73 1             1     1 1     1 1   1 2     1       1           11
74     1         1                           1       1         1 5
75               1                           1     1     1       4
76   1     1             1 1                   1 1           1   7
77                 1 1 2       2       1 1 1                     9
78                 1                     3       1 1   1   1     8
79             1                 1                               2
80             1                 1               1     1         4
81     1       1 1     1                       1             1   6
82       1             1 1                             1         4
83             1       1         1 1   2                 1       7
84   1             1               1   1     1 1     1       1 1 9
85         1 1 1         1       1   1                 1         7
86       1               2   1     1 1 2       1   2   1 1 1 1 1 16
87                       1 1                                     2
88                             1                             1   2
89       2         1   1           1 1                           6
90       1   1         1                                     1   4
91                               1       1   1                 1 4
92 1 1         1     1 1 1   1         1 1                 1     10
93               1         1                   1   1   1   1     6
94                                               1             1 2
95 1         1   1                           1           1   1   6
96   1 1             1     1           1     1       1           7
97 1       1   1     1     1 1                   1               7
98                 1 1                       1     1             4
99                             1     1   1                       3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...