XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
Tổng
00                 1                   1   1         1           4
01                 1 1         1   1                           1 5
02       1   2                                           1       4
03       1   2   1     1                                   1 1 1 8
04     1   1   1                         1     1 1       1       7
05                                               1 1             2
06         1               1 1     1   1                 2 1     8
07       1                 1       1   1     1 1               2 8
08 2                                             1               3
09                     1 1   1                                   3
10       1 1                 3       1                           6
11       2           1   1               1   1                   6
12     1     1   1   1 1   1         1 2 1   1     1             12
13   1   2       1       1   1     1                   1   1     9
14                           1                         1   2     4
15                         1       1 1   1 1   1                 6
16       1               1 1     1                     1         5
17       1     1               1                       2         5
18   2     1                                       1             4
19         1           1         2               1         1     6
20                     1   1     1 1             1       1       6
21                     1       2   1   1   1             1       7
22     1                           1                         1   3
23                         1                                     1
24           1 1                 1           1 1             2   7
25                     2 1     1     2                           6
26                   1 1 1             1 1 1           1         7
27                   1                     1   1     1         1 5
28   2 1       1 1 1                         1                 1 8
29 1         1       1       1         1       1 1               7
30             1       1                           1             3
31                   1                     1   1 1     1 2 1     8
32     1           1               1         2                   5
33             1                 1                 1 1   1   1   6
34 1                           1     1     1 1 1                 6
35             1         1 1               2     3               8
36   1 1       1                                                 3
37 1                 1         1       1     1 1     1   1     1 9
38           1 1   1 1       2 1 1   1   1         1     1 2     14
39       1 1             1 1                       1             5
40         1       1         1                           1   1 1 6
41 1           1     1   1       1                 1       1     7
42             1                                                 1
43     1   2                   1                                 4
44     1     1   1         1                 1   1   1   1       8
45         1     1               1   1                           4
46                       1       1   1                           3
47 1 1                                             1         1 1 5
48               1             1             1   2           2   7
49     1                               1                     1   3
50         1   1           1       1         1       1 1         7
51       1     1       1             2   1           1     1     8
52 1   1         1                               1               4
53                     1                   1           1         3
54   1                 2                           2             5
55                                   1                           1
56         1                         1 1 1               1       5
57               1 1   1             1             1             5
58     1                                             1           2
59       1       1               1       1       1 1             6
60             1 1               1     1 1         1             6
61   1   1                                                       2
62     1                                   1   1       1         4
63           1         1         1 1           1       1         6
64           1   1           1                 1           1     5
65                         1     1     1 1     1   1 1           7
66     1   1 1     1                                             4
67                     1   1                 1       2           5
68                   1         1                                 2
69                                 1   1       1               1 4
70 1 1                                                           2
71       1       1                         2         2         1 7
72                           1 1                           1   1 4
73 1 1     1 1   1 2     1       1                               9
74                       1       1         1           1       1 5
75                       1     1     1                       1   4
76   1 1                   1 1           1   1 1           1     8
77 2       2       1 1 1                               2     1   10
78                   3       1 1   1   1                   1   1 9
79           1                               1                   2
80           1               1     1         1   1     1         6
81 1                       1             1                     1 4
82 1 1                             1             1   1   1     1 7
83 1         1 1   2                 1               1 1         8
84             1   1     1 1     1       1 1   1               1 9
85   1       1   1                 1               1       1     6
86   2   1     1 1 2       1   2   1 1 1 1 1 1                   16
87   1 1                                         1           2   5
88         1                             1           1   1       4
89 1           1 1                                   1 1     1   6
90 1                                     1     1   1             4
91           1       1   1                 1 1       1           6
92 1 1   1         1 1                 1                   1     7
93     1                   1   1   1   1                         5
94                           1             1   1   1   1       1 6
95                       1           1   1                       3
96     1           1     1       1                       1       5
97     1 1                   1                               2   5
98                       1     1                           1 1   4
99         1     1   1                                   1       4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...