XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
Tổng
00 1     1     2       1               1                         6
01 1 1     1                         1                     1     5
02 2               2                                 1           5
03 1 1     1     1       1         1                             6
04 1       1     1       1 1       2           1         1 2     11
05                         1       1 1                 1   1     5
06   1           1   1                                 1         4
07     1         1           1                                   3
08   1                                 1         1               3
09       3   1           1           2   1       1           1   10
10 2     1         1 1   1   1     2 1             1   1         12
11       1         1       1       1       1       1             6
12         1     1                     1   1 1           1   1   7
13           1                           2     1       1 1       6
14         2 1                               1 2 1   1           8
15   1 1             1   1     1 1       1 1 1       2           11
16     1         1                             2       1   2     7
17             2 1       1       1     1 1   1 1             1   10
18             1       1 1 1             1     1                 6
19     1                     1 1                   1 1     1     6
20   1           1         1                                   1 4
21                                           1                   1
22       1                                                       1
23         1                                     1           1   3
24       2                               1 1                   1 5
25     1       1 1       1 1               1     1             1 8
26   1 1     1             1                                 2   6
27   1             1             1         1 2                   6
28   1   1 1       1                 1               1           6
29             1           1           1                 1       4
30 1                     1           1 1       1   1             6
31         1 1       1         1   1           1   1           1 8
32 1   1 1                       1     1         1       1       7
33                           3     1         1                   5
34                     1                                         1
35       2           1     1   1                         1     1 7
36             1                                   1             2
37                       1   1   1                   1           4
38                           1   1                       1     1 4
39   1             1                       1 1     1             5
40   1   1               1   1         1           1       1     7
41                     1       1 1                   1         1 5
42 1         1 1 1 1 1               1         1               1 9
43                                     1 1     1 1               4
44 1       1     1     2           1         1                   7
45           1                                         2         3
46               1                 1 1   1                     1 5
47     1 1 2             1                       1   1       1   8
48         1 1 1 1     1                           1           1 7
49       1             1                     1             1     4
50           2     1       1         1                       2   7
51         1                                                     1
52                 1 1           1               1               4
53     1               1                           1             3
54             1           1 1                   1               4
55 1                             1         1     1     1       1 6
56     1                     1 1         1 1           1   1 1   8
57     1                       2   1             1       1       6
58 3                         1 2     1               1   1       9
59       1                 1             1               1       4
60               1         2         1         1               1 6
61             2                       1               1   1     5
62   1           1               1                         1   1 5
63                                                               0
64   1             1 1           1         2             1 1     8
65             1   1                 1 1 1                       5
66     1   1 1 1                   1   1                         6
67     1             1             1                             3
68                 1                     1         1             3
69                 1           2             2                 1 6
70                               1         1 1   1 1   1         6
71   1               1 1               1       1                 5
72   1               1   1   1 1                                 5
73                   1 1       1           1         1   1       6
74 1             1           1   1                   1   1       6
75           1     1                     1     1                 4
76     1     1       1       1   1         1                   1 7
77   1     1     1 1 1   1 1                             1     1 9
78       1                     1   1                             3
79                     1 1             1 1 2 1       2           9
80     2     1                                                   3
81                   1                                           1
82   1           1   1       1             1           1   1     7
83         1                           1   1 1         1 1       6
84                           1                       1       1   3
85   1             1 1   1 1             1       1 1       1     9
86           1     1   1 1       1                           2   7
87                         1       1     1   1             1 1   6
88                                                               0
89             1                 1   1           1 1       1     6
90             1       1                         1               3
91           1         1           1 2   1   1               1   8
92     1             1               1           2 2   1 1       9
93         1           1       1       1             1       1   6
94                         1     1   1             1 1 1         6
95             1                               1           1     3
96           1               1 1       1                 1       5
97           1                   1 1           1                 4
98 1   1               1 1                     1         1   2 1 9
99                     1       1       1           1 1 3       1 9
loading
Đang tải dữ liệu...