XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
Tổng
00     2       1               1                               1 5
01 1                         1                     1             3
02         2                                 1           1   1   5
03 1     1       1         1                             1       5
04 1     1       1 1       2           1         1 2             10
05                 1       1 1                 1   1     1   1   7
06       1   1                                 1                 3
07       1           1                                           2
08                             1         1                     1 3
09   1           1           2   1       1           1   1       8
10         1 1   1   1     2 1             1   1         1 1 1   12
11         1       1       1       1       1               1     6
12 1     1                     1   1 1           1   1   1       8
13   1                           2     1       1 1             1 7
14 2 1                               1 2 1   1                   8
15           1   1     1 1       1 1 1       2           1   1 1 12
16       1                             2       1   2             6
17     2 1       1       1     1 1   1 1             1           10
18     1       1 1 1             1     1                       1 7
19                   1 1                   1 1     1             5
20       1         1                                   1         3
21                                   1                           1
22                                                         1 1   2
23 1                                     1           1           3
24                               1 1                   1       1 4
25     1 1       1 1               1     1             1     1   8
26   1             1                                 2           4
27         1             1         1 2                           5
28 1       1                 1               1               1   5
29     1           1           1                 1               4
30               1           1 1       1   1             1       6
31 1 1       1         1   1           1   1           1 1       9
32                       1     1         1       1               4
33                   3     1         1                     1     6
34             1                                               1 2
35           1     1   1                         1     1         5
36     1                                   1                     2
37               1   1   1                   1               1 1 6
38                   1   1                       1     1         4
39         1                       1 1     1             1       5
40               1   1         1           1       1             5
41             1       1 1                   1         1 1       6
42   1 1 1 1 1               1         1               1   1     9
43                             1 1     1 1               1 1     6
44 1     1     2           1         1                           6
45   1                                         2                 3
46       1                 1 1   1                     1       1 6
47 2             1                       1   1       1           6
48 1 1 1 1     1                           1           1         7
49             1                     1             1     1       4
50   2     1       1         1                       2       1   8
51 1                                                             1
52         1 1           1               1                     1 5
53             1                           1               1     3
54     1           1 1                   1                 1     5
55                       1         1     1     1       1         5
56                   1 1         1 1           1   1 1           7
57                     2   1             1       1               5
58                   1 2     1               1   1               6
59                 1             1               1               3
60       1         2         1         1               1         6
61     2                       1               1   1             5
62       1               1                         1   1         4
63                                                         1 1   2
64         1 1           1         2             1 1         1 1 9
65     1   1                 1 1 1                       1       6
66 1 1 1                   1   1                           2   1 8
67           1             1                                     2
68         1                     1         1                     3
69         1           2             2                 1     1   7
70                       1         1 1   1 1   1             1 1 8
71           1 1               1       1                   1     5
72           1   1   1 1                                         4
73           1 1       1           1         1   1             1 7
74       1           1   1                   1   1       1       6
75   1     1                     1     1                   1     5
76   1       1       1   1         1                   1     1   7
77 1     1 1 1   1 1                             1     1       1 9
78                     1   1                               1     3
79             1 1             1 1 2 1       2                   9
80   1                                                           1
81           1                                                   1
82       1   1       1             1           1   1         1   7
83 1                           1   1 1         1 1               6
84                   1                       1       1       1   4
85         1 1   1 1             1       1 1       1             8
86   1     1   1 1       1                           2           7
87                 1       1     1   1             1 1       1   7
88                                                               0
89     1                 1   1           1 1       1       1     7
90     1       1                         1                     1 4
91   1         1           1 2   1   1               1           8
92           1               1           2 2   1 1         1   1 10
93 1           1       1       1             1       1     2     8
94                 1     1   1             1 1 1                 6
95     1                               1           1             3
96   1               1 1       1                 1       1   1   7
97   1                   1 1           1                 1       5
98             1 1                     1         1   2 1       1 8
99             1       1       1           1 1 3       1 1       10
loading
Đang tải dữ liệu...