XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
Tổng
00                           1         1   1 1                   4
01               1                       1                       2
02         1           1   1                                   1 4
03                     1                     1         1       1 4
04   1         1 2               1   1     1           1     1   9
05           1   1     1   1                                     4
06           1                               1                   2
07                                             1               1 2
08     1                     1       1       3       1   2       9
09     1           1   1                           1 1           5
10       1   1         1 1 1               2   1               1 9
11       1               1             1                       2 5
12 1           1   1   1                             1       1   6
13   1       1 1             1             1   1           1   2 9
14 1 2 1   1                                                     5
15 1       2           1   1 1         1                         7
16   2       1   2                       1     1       1       1 9
17 1 1             1                       1       1           1 6
18   1                       1     1     1   1             2     7
19       1 1     1                               1 1             5
20                   1                           1               2
21 1                                   1 1       1 2             6
22                       1 1         1                       1   4
23     1           1                                             2
24                   1       1   1               1               4
25     1             1     1                         1           4
26                 2                                             2
27 2                                                             2
28         1               1                           1   2 1   6
29             1               3                     1   1       6
30   1   1             1       1 1       1                       6
31   1   1           1 1             1                           5
32     1       1                               1 1           1   5
33 1                     1     1                                 3
34                           1         1             1   1       4
35             1     1                   1                       3
36       1                               1                 1 1   4
37         1               1 1   1   1     1             1       7
38             1     1             1   1   1   1       1         7
39 1     1             1             1     1 1   1   1 1       1 10
40       1       1             1   2 1           1               7
41         1         1 1                   1             1       5
42   1               1   1                 1         1           5
43   1 1               1 1     1 1                           1   7
44 1                               1                 1 1     1   5
45           2                                                   2
46                   1       1 1       1         1     1         6
47     1   1       1                           1       1 1 1     7
48       1           1           2     1   1 1                   7
49 1             1     1       1         1   1 1 1 1         1   10
50                 2       1           1     1 1                 6
51                             1 1                             1 3
52     1                     1     1                     1   1   5
53       1               1         1   2 1         1             7
54     1                 1       1                         1     4
55     1     1       1           1     1           1             6
56           1   1 1                     1     3                 7
57     1       1               1   1                 2           6
58         1   1                         2                   1   5
59             1                               1   1   1       1 5
60   1               1           1   3       1   2               9
61           1   1                   1                 1   1   1 6
62               1   1               1                       1   4
63                       1 1             1 1       1             5
64             1 1         1 1   1             1       1         7
65                     1               2     1                   4
66                       2   1       1         1             1   6
67                                       1                       1
68       1                     1             1     2             5
69 2                 1     1     1   1                 1         7
70 1   1 1   1             1 1     1         1       1   1 1     11
71   1                   1         1     1           1         1 6
72                                                               0
73         1   1             1       1             1     1 1     7
74         1   1       1                 1         1             5
75   1                   1                         1             3
76                   1     1       1   1     1             1 1   7
77             1     1       1                       1 1 2       7
78                       1                           1           2
79 1       2                   1                 1               5
80                             1                 1               2
81                             1 1 1     1       1 1     1       7
82           1   1         1               1             1 1     6
83 1         1 1               1                 1       1       6
84         1       1       1           1             1           5
85     1 1       1                           1 1 1         1     7
86                 2                       1               2   1 6
87 1             1 1       1       3                       1 1   9
88                                 1                             1
89     1 1       1       1       1         2         1   1       9
90     1                     1     1       1   1         1       6
91 1               1                                             2
92     2 2   1 1         1   1       1 1         1     1 1 1   1 15
93         1       1     2         1               1         1   7
94       1 1 1                                                   3
95   1           1                   1         1   1             5
96             1       1   1   1       1 1             1     1   8
97   1                 1             1       1   1     1     1 1 8
98   1         1   2 1       1 1 3                   1 1         12
99       1 1 3       1 1                                         7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...