XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMT THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
Tổng
00             1                               1         1   1 1 5
01           1                     1                       1     3
02                           1           1   1                   3
03         1                             1                     1 3
04 1       2           1         1 2               1   1     1   10
05 1       1 1                 1   1     1   1                   7
06                             1                               1 2
07   1                                                           1
08             1         1                     1       1       3 7
09           2   1       1           1   1                       6
10   1     2 1             1   1         1 1 1               2   11
11 1       1       1       1               1             1       6
12             1   1 1           1   1   1                       6
13               2     1       1 1             1             1   7
14                   1 2 1   1                                   5
15     1 1       1 1 1       2           1   1 1         1       11
16                     2       1   2                       1     6
17       1     1 1   1 1             1                       1   7
18 1             1     1                       1     1     1   1 7
19   1 1                   1 1     1                             5
20 1                                   1                         2
21                   1                                   1 1     3
22                                         1 1         1         3
23                       1           1                           2
24               1 1                   1       1   1             5
25 1               1     1             1     1                   5
26 1                                 2                           3
27       1         1 2                                           4
28           1               1               1                   3
29 1           1                 1               3               6
30           1 1       1   1             1       1 1       1     8
31     1   1           1   1           1 1             1         7
32       1     1         1       1                               4
33   3     1         1                     1     1               7
34                                             1         1       2
35 1   1                         1     1                   1     5
36                         1                               1     2
37   1   1                   1               1 1   1   1     1   8
38   1   1                       1     1             1   1   1   7
39                 1 1     1             1             1     1 1 7
40   1         1           1       1             1   2 1         8
41     1 1                   1         1 1                   1   6
42           1         1               1   1                 1   5
43             1 1     1 1               1 1     1 1             8
44         1         1                               1           3
45                             2                                 2
46         1 1   1                     1       1 1       1       7
47                       1   1       1                           3
48                         1           1           2     1   1 1 7
49                   1             1     1       1         1   1 6
50 1         1                       2       1           1     1 7
51                                               1 1             2
52       1               1                     1     1           4
53                         1               1         1   2 1     6
54 1 1                   1                 1       1             5
55       1         1     1     1       1           1     1       7
56   1 1         1 1           1   1 1                     1     8
57     2   1             1       1               1   1           7
58   1 2     1               1   1                         2     8
59 1             1               1                               3
60 2         1         1               1           1   3       1 10
61             1               1   1                   1         4
62       1                         1   1               1         4
63                                         1 1             1 1   4
64       1         2             1 1         1 1   1             8
65           1 1 1                       1               2     1 7
66         1   1                           2   1       1         6
67         1                                               1     2
68               1         1                     1             1 4
69     2             2                 1     1     1   1         8
70       1         1 1   1 1   1             1 1     1         1 10
71             1       1                   1         1     1     5
72   1 1                                                         2
73     1           1         1   1             1       1         6
74   1   1                   1   1       1                 1     6
75               1     1                   1                     3
76   1   1         1                   1     1       1   1     1 8
77 1                             1     1       1                 4
78     1   1                               1                     3
79             1 1 2 1       2                   1               8
80                                               1               1
81                                               1 1 1     1     4
82   1             1           1   1         1               1   6
83             1   1 1         1 1               1               6
84   1                       1       1       1           1       5
85 1             1       1 1       1                           1 6
86       1                           2                       1   4
87 1       1     1   1             1 1       1       3           10
88                                                   1           1
89       1   1           1 1       1       1       1         2   9
90                       1                     1     1       1   4
91         1 2   1   1               1                           6
92           1           2 2   1 1         1   1       1 1       11
93     1       1             1       1     2         1           7
94 1     1   1             1 1 1                                 6
95                     1           1                   1         3
96   1 1       1                 1       1   1   1       1 1     9
97       1 1           1                 1             1       1 6
98                     1         1   2 1       1 1 3             10
99     1       1           1 1 3       1 1                       9
loading
Đang tải dữ liệu...