XSKT Bạch thủ ST Cầu XSST

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
Tổng
00                                 1                 1     1     3
01 1                   1             1             1             4
02                         1               1       1   1     1 1 6
03           1                                     1             2
04   1         1                   1         1           1 1     6
05                   1 1       1               1         1       5
06             1         1     1   1                 1 1         6
07             1                             1                   2
08                       1               1               1 1     4
09 1   2 1                                 1       1           1 7
10 1       1     1               1                 1         1   6
11               1             1 1   1                     1     5
12 1       1                         1     1     1         1     6
13                                                   1           1
14 1       1 1                       1   1                       5
15           1     1       1 1   1       1     2         1       9
16   1           1       1                 1 1           1   1 1 8
17         1 2         1 1     1 1         1                     8
18           1 1         1 1           1 1               1       7
19               1                 1 1   1                       4
20                                       1         1       1     3
21                   2           1               1             1 5
22 1 1 1           1 1             1         1             1   1 9
23   1         1       1 1     2   1   1       1         1       10
24                                                               0
25                       1                 1                     2
26                   1 1       1               1 1           1   6
27 2 1         1   1 1     1     1         1                     9
28   1   1                                           1   1     1 5
29                   1                                 1     1   3
30                 1               1             1     1         4
31                               1   1 2     1                   5
32   1                                   1     1   1       1     5
33       1         1                 1       1 1                 5
34                 1                     1         1             3
35   1                         1           1   1       1   1     6
36       1       1                 1   1           1 1       1   7
37 1       1   1     1     1   1 1   1             2             10
38 2                   1                                         3
39     1             1                     1   1                 4
40     2 1   1                             1       1 1 1     1   9
41   2     1               2 1 1                 2   1   1       11
42   1             1     1                             1 1       5
43 1           2       1   1     1       1     1 1   1           10
44 1 1       1                                   1     1     1   6
45     1   2       1               1 1   1                       7
46   1                       1                               1   3
47   1 1     1                         1                         4
48             1       1                     1                 1 4
49           1   1 1 2 3     1   1           3                   13
50         1                 1 1   1                 1           5
51   1 1 1     1   1         2       1                       1   9
52     1     1       1   1   1                       1   1     1 8
53                                       2             1       1 4
54       1                         1 1         1 1 1       1     7
55     1 1                                   1                   3
56     1                         1     1                         3
57       1                 1         1 1                       1 5
58         1                           2   1   1   1   1       1 8
59                         1         2                   1   1 1 6
60                   1                                   1       2
61   1 1                 3       1             1       1       1 9
62       1                 1         1             1             4
63           1                               1   2         1     5
64                   2                       1                   3
65                           1                 1     1           3
66 1                             1         1   1                 4
67         1 1   1   1             1                     1   1   7
68         1 1             1             1             1   1     6
69       1               1   1   1     2           1             7
70 2                   1                       1                 4
71     1                                                       1 2
72 1     1             1 1                   1                 1 6
73     1         1     1 1                                       4
74               1           1           1                       3
75   1                           1                               2
76       1 1   1 1             2   1                             7
77                 2                                 1         1 4
78                             1 2                 1   1         5
79       1     1       1     1           1       1       1     1 8
80       1           1       1         1   1 1         1         7
81         1           1 1         1       2   1                 7
82             1           1               2                     4
83               1       1           1 1                   1 1   6
84       1 1       1           1       1 1       2               8
85           1 1                   3 1 1       1                 8
86                   1     1   1       1   1             1 2     8
87           1   1     1                               1         4
88     1           2   1           1                 1       1   7
89   1   1                   1           1   1             1     6
90               1                                               1
91                       1   1         1                   1 1   5
92               1         1                     1   2 1         6
93       1 1   1                 1                       1   1 1 7
94         1 1 2 1 1       1                     1     1 1       10
95           1   1           1               1       2 1         7
96               1           1 1     1       1             1     6
97 1   1         1 1       1             1         1         2   9
98         1                                     2   1           4
99     1           1       1 1 1                                 5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...