XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
Tổng
00               1         1   2 1   1     1               1     8
01       1                                 1                     2
02           1                 1           1                     3
03     1     1     1                         1       1           5
04       1 1               1                                     3
05   1     1         1                 1       1               1 6
06       1   1 1 1         1 1         1           1 1     1     10
07 1           1       1     1         1     1     1         2   9
08           1 1               2               1   1         1   7
09     1             1                     1         2 1     1   7
10 1                 1     1             1         1 1 1 1 2     10
11         2             1     1                   1 2 1 1       9
12             1                 1                               2
13     1 1 1           2 1           1   1             1 1     1 11
14   1                       1     1   1             1     1   2 8
15     1         1 1                             1       1 1 1 1 8
16   2     1                           1   1                     5
17               1               1   1   1                 1   1 6
18                                         1                     1
19                 1                 1       1 1             1 1 6
20 1     1               2                 1             1 1     7
21                 1 1                         1   1           1 5
22             1         2       1       1 1 1           1       8
23                               1 1   2 3   1                   8
24           1   1                                 1     1       4
25         1                                   1           1 1   4
26           1 1                           1       1             4
27                   1 1 1                 1         1           5
28     1 1     1           1           1 1     1   1             8
29                           1           1       1 1     1       5
30   2     1   1       1 1         1     1             1       1 10
31       1     1   1     1                           1           5
32         1                   1             1     1             4
33                                       1                 1     2
34 1               2 1       1               2     1             8
35   1         1                       1                         3
36                   1       1                   1               3
37 1                                     2     1                 4
38         1           1                           1   1         4
39 1           1   1 1         1 1         1 1 1 2               11
40       1                                                   1 1 3
41               1                   2                           3
42               2     1           1 1   1             1         7
43     1   1           1     1             1                     5
44         2   1   1                                             4
45               1   1             1                             3
46                 1         1                                   2
47               1                 1 1         1         1       5
48   1 2       1 1       1 1               1 1     1     1 1     12
49     1             1               1                   1       4
50                   1                       1 1 1       1       5
51                                                     1         1
52                                               1       2       3
53   1 1                             2   1             1       1 7
54                   1       1           1       1   2 1         7
55   1                           1                               2
56 1                   1                       1             1   4
57     1       2 1             1                 1         1     7
58                                 1             1               2
59 1                               1 1                   1       4
60     1                   1   2           1 1   1               7
61   1       1     1 1             1                   2     3   10
62     1 1 1           1   1                                     5
63   1       1       1 1           1       1   1             2   9
64       1             1 1 1   1 1   1 1                 1       9
65 1     1 1                             1       1         1     6
66           1 1                       1                         3
67   1       1                   1                             1 4
68                     2 1       1 1         2                 1 8
69 1               1             2           1     2 1           8
70   1   2                                                       3
71       1                 1 1   1                             1 5
72   1                       2     1 1                           5
73                         1                                     1
74                     1         1 1 1 1                   1     6
75               2 1   1                         1               5
76           1           1   1     1   1                         5
77 1   1                   1                                     3
78 1     1                 1                             1     1 5
79                 1                               1       1     3
80                                   1   1           1           3
81       1   1   1       1 1 1                                   6
82   1                                           1     1         3
83                   2         2                             1   5
84           1 1   1 1     1           2   1         1           9
85                         1           1                         2
86     1   1       1     1   1                 1 2     1 1       10
87 3   1     1                       1         1           1     8
88     1         1 1     1     1     1 1       1   1 1 1       1 12
89                     1                     1 1             1   4
90       1                     1                                 2
91                                     1       1           1 1   4
92 1         1             1   1 1 1         1       1           8
93           1             1 1   1             1             1 1 7
94   1         1     1 1 1                           1 1         7
95   1 1   1       1     1     1 1         1           1   1     10
96         1     1           1   1               2     1         7
97 1                         1             1 1                   4
98 1         1                     1                             3
99       1   1   1                 2                           1 6
loading
Đang tải dữ liệu...