XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
Tổng
00 1     1               1     1                   1     1   1 1 8
01       1                     2       1                 1   1   6
02       1                                     1 1         1     4
03         1       1           2             1       1           6
04                                 1             1               2
05   1       1               1                   1       1       5
06   1           1 1     1     1                   1     1 1     8
07   1     1     1         2     1                               6
08           1   1         1                                     3
09       1         2 1     1         1 1 1                       8
10     1         1 1 1 1 2     1 1       1                       10
11               1 2 1 1                     2                   7
12                                   2     1 1 1 1     1     1   8
13 1   1             1 1     1   1     1             1         2 10
14   1             1     1   2 2   1 1 1 1   1 1       1     1   15
15             1       1 1 1 1                     1           1 7
16   1   1                             1     1         1         5
17 1   1                 1   1       1                   1   1   7
18       1                                             1 1     1 4
19 1       1 1             1 1             1   1         1       8
20       1             1 1       1                   1     1     6
21           1   1           1                                   3
22     1 1 1           1               1       1   1       1     8
23   2 3   1                       1                             7
24               1     1                             1 1         4
25           1           1 1     1                               4
26       1       1                               1 1             4
27       1         1             1 1   1   1   1 2               9
28   1 1     1   1                   1     1   1                 7
29     1       1 1     1               1                         5
30     1             1       1 1   1 1 1 1         1 1   1       11
31                 1                           1                 2
32         1     1               1         1   1     2         1 8
33     1                 1     1       1       1             1   6
34         2     1                   1   1       1     1         7
35   1                           1                               2
36             1                                     1       1   3
37     2     1                                   1   1   1       6
38               1   1                               1           3
39       1 1 1 2                             1     1   2   1     10
40                         1 1                                   2
41 2                               2                             4
42 1   1             1         1         2           1 1         8
43       1                               1         2 1           5
44                                         1           1 1   1   4
45                                   1           1   1 1     1   5
46                                                               0
47 1         1         1           1       1     1       1       7
48       1 1     1     1 1                   1               1   7
49 1                   1           1                         1   4
50         1 1 1       1             1                     1     6
51                   1                                     1     2
52             1       2       1                               1 5
53 2   1             1       1             1               1 1   8
54     1       1   2 1                       1           2       8
55                                                               0
56           1             1     1                 1       1     5
57             1         1                 1         1   1     1 6
58             1                 1 1     1     1           1   1 7
59 1                   1           1   2       1                 6
60       1 1   1                 1 1     1   1                   7
61                   2     3                       1             6
62                                         1                     1
63       1   1             2   1         2               1       8
64 1 1                 1           1 1                       1 1 7
65     1       1         1                       1 1             5
66   1                         1       1 1 1                     5
67                           1       1               1         1 4
68         2                 1               1             1     5
69         1     2 1             1             1             1   7
70                             1         1     1       3         6
71                           1                 1             1   3
72 1                             1   1       3 1     1 1         9
73                                                         1     1
74 1 1                   1                                       3
75             1                           1 1     1 1           5
76   1                           1             1 1               4
77                                         1 1             1     3
78                     1     1                             2   1 5
79               1       1                     1       1 1       5
80 1   1           1               1 1 1     1                 1 8
81                                   1               1           2
82             1     1                 1 1                 1   2 7
83                         1           1 1       1               4
84   2   1         1                 1     1                     6
85   1                                                           1
86           1 2     1 1         1   1     1               2 1   11
87 1         1           1     1                 1 2   1       1 9
88 1 1       1   1 1 1       1     2       2 1           1   1   14
89         1 1             1       1     1             1         6
90                                   1 1                         2
91   1       1           1 1     1                               5
92         1       1             1       1                       4
93           1             1 1                                 1 4
94                 1 1                     1             1       4
95       1           1   1             1           2             6
96             2     1             1                         1 1 6
97       1 1                     1                               3
98                             1                 3               4
99                           1                     1             2
loading
Đang tải dữ liệu...