XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
Tổng
00         1   2 1   1     1               1     1               8
01                         1                     2       1       4
02             1           1                                     2
03 1                         1       1           2             1 6
04         1                                         1           2
05   1                 1       1               1                 4
06         1 1         1           1 1     1     1               7
07     1     1         1     1     1         2     1             8
08             2               1   1         1                   5
09   1                     1         2 1     1         1 1 1     9
10   1     1             1         1 1 1 1 2     1 1       1     12
11       1     1                   1 2 1 1                     2 9
12               1                                     2     1 1 5
13     2 1           1   1             1 1     1   1     1       10
14           1     1   1             1     1   2 2   1 1 1 1   1 14
15 1                             1       1 1 1 1                 6
16                     1   1                             1     1 4
17               1   1   1                 1   1       1         6
18                         1                                     1
19 1                 1       1 1             1 1             1   7
20       2                 1             1 1       1             6
21 1 1                         1   1           1                 5
22       2       1       1 1 1           1               1       8
23               1 1   2 3   1                       1           9
24                                 1     1                       2
25                             1           1 1     1             4
26                         1       1                             2
27   1 1 1                 1         1             1 1   1   1   9
28         1           1 1     1   1                   1     1   7
29           1           1       1 1     1               1       6
30     1 1         1     1             1       1 1   1 1 1 1     11
31 1     1                           1                           3
32             1             1     1               1         1   5
33                       1                 1     1       1       4
34 2 1       1               2     1                   1   1     9
35                     1                           1             2
36   1       1                   1                               3
37                       2     1                                 3
38     1                           1   1                         3
39 1 1         1 1         1 1 1 2                             1 10
40                                           1 1                 2
41                   2                               2           4
42     1           1 1   1             1         1         2     8
43     1     1             1                               1     4
44 1                                                         1   2
45   1             1                                   1         3
46 1         1                                                   2
47                 1 1         1         1           1       1   6
48       1 1               1 1     1     1 1                   1 8
49   1               1                   1           1           4
50   1                       1 1 1       1             1         6
51                                     1                         1
52                               1       2       1               4
53                   2   1             1       1             1   6
54   1       1           1       1   2 1                       1 8
55               1                                               1
56     1                       1             1     1             4
57             1                 1         1                 1   4
58                 1             1                 1 1     1     5
59                 1 1                   1           1   2       6
60         1   2           1 1   1                 1 1     1   1 10
61 1 1             1                   2     3                   8
62     1   1                                                 1   3
63   1 1           1       1   1             2   1         2     10
64     1 1 1   1 1   1 1                 1           1 1         10
65                       1       1         1                     3
66                     1                         1       1 1 1   5
67               1                             1       1         3
68     2 1       1 1         2                 1               1 9
69 1             2           1     2 1             1             8
70                                               1         1     2
71         1 1   1                             1                 4
72           2     1 1                             1   1       3 9
73         1                                                     1
74     1         1 1 1 1                   1                     6
75 1   1                         1                           1 1 5
76       1   1     1   1                           1             5
77         1                                                 1 1 3
78         1                             1     1                 3
79 1                               1       1                     3
80                   1   1           1               1 1 1     1 7
81       1 1 1                                         1         4
82                               1     1                 1 1     4
83   2         2                             1           1 1     7
84 1 1     1           2   1         1                 1     1   9
85         1           1                                         2
86 1     1   1                 1 2     1 1         1   1     1   11
87                   1         1           1     1               4
88 1     1     1     1 1       1   1 1 1       1     2       2 1 15
89     1                     1 1             1       1     1     6
90             1                                       1 1       3
91                     1       1           1 1     1             5
92         1   1 1 1         1       1             1       1     8
93         1 1   1             1             1 1                 6
94   1 1 1                           1 1                     1   6
95 1     1     1 1         1           1   1             1       8
96           1   1               2     1             1           6
97           1             1 1                     1             4
98                 1                             1               2
99                 2                           1                 3
loading
Đang tải dữ liệu...