XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
Tổng
00       1               1         1   2 1   1     1             8
01               1                                 1             2
02       1           1                 1           1             4
03             1     1     1                         1       1   5
04   1           1 1               1                             4
05   1       1     1         1                 1       1         6
06               1   1 1 1         1 1         1           1 1   9
07         1           1       1     1         1     1     1     7
08                   1 1               2               1   1     6
09   1         1             1                     1         2 1 7
10     1   1                 1     1             1         1 1 1 8
11                 2             1     1                   1 2 1 8
12 1                   1                 1                       3
13     1       1 1 1           2 1           1   1             1 10
14           1                       1     1   1             1   5
15     1       1         1 1                             1       5
16           2     1                           1   1             5
17                       1               1   1   1               4
18                                                 1             1
19       1                 1                 1       1 1         5
20       1 1     1               2                 1             6
21       1                 1 1                         1   1     5
22                     1         2       1       1 1 1           7
23                                       1 1   2 3   1           8
24                   1   1                                 1     3
25                 1                                   1         2
26 1                 1 1                           1       1     5
27                           1 1 1                 1         1   5
28     1       1 1     1           1           1 1     1   1     9
29 1                                 1           1       1 1     5
30   1       2     1   1       1 1         1     1             1 10
31               1     1   1     1                           1   5
32       1         1                   1             1     1     5
33       1                                       1               2
34   1     1               2 1       1               2     1     9
35           1         1                       1                 3
36   1   1                   1       1                   1       5
37     2   1                                     2     1         6
38                 1           1                           1   1 4
39   1     1           1   1 1         1 1         1 1 1 2       12
40   1           1                                               2
41 1                     1                   2                   4
42 1                     2     1           1 1   1             1 8
43     1       1   1           1     1             1             6
44 2               2   1   1                                     6
45     1                 1   1             1                     4
46 1                       1         1                           3
47 1                     1                 1 1         1         5
48     1     1 2       1 1       1 1               1 1     1     11
49   1         1             1               1                   4
50 1                         1                       1 1 1       5
51                                                             1 1
52 1                                                     1       2
53 1 1       1 1                             2   1             1 8
54                           1       1           1       1   2 1 7
55   1       1                           1                       3
56         1                   1                       1         3
57 1   1       1       2 1             1                 1       8
58   1                                     1             1       3
59 1       1                               1 1                   4
60     1       1                   1   2           1 1   1       8
61           1       1     1 1             1                   2 7
62             1 1 1           1   1                             5
63           1       1       1 1           1       1   1         7
64 1 1           1             1 1 1   1 1   1 1                 10
65 1     1 1     1 1                             1       1       7
66       2           1 1                       1                 5
67           1       1                   1                       3
68                             2 1       1 1         2           7
69   1     1               1             2           1     2 1   9
70           1   2                                               3
71               1                 1 1   1                       4
72           1                       2     1 1                   5
73   1                             1                             2
74     1 1                     1         1 1 1 1                 7
75                       2 1   1                         1       5
76                   1           1   1     1   1                 5
77         1   1                   1                             3
78       1 1     1                 1                             4
79                         1                               1     2
80     1 1                                   1   1           1   5
81               1   1   1       1 1 1                           6
82 1   1     1                                           1     1 5
83                           2         2                         4
84                   1 1   1 1     1           2   1         1   9
85   1 1                           1           1                 4
86     1       1   1       1     1   1                 1 2     1 10
87         3   1     1                       1         1         7
88       1     1         1 1     1     1     1 1       1   1 1 1 12
89     1                       1                     1 1         4
90               1                     1                         2
91       1                                     1       1         3
92         1         1             1   1 1 1         1       1   8
93   1               1             1 1   1             1         6
94       1   1         1     1 1 1                           1 1 8
95 1 1   1   1 1   1       1     1     1 1         1           1 12
96     1           1     1           1   1               2     1 8
97         1                         1             1 1           4
98         1         1                     1                     3
99               1   1   1                 2                     5
loading
Đang tải dữ liệu...