XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
Tổng
00       1         1               1         1   2 1   1     1   9
01         1               1                                 1   3
02                 1           1                 1           1   4
03                       1     1     1                         1 4
04     1 2     1           1 1               1                   7
05             1       1     1         1                 1       5
06                         1   1 1 1         1 1         1       7
07                   1           1       1     1         1     1 6
08                             1 1               2               4
09             1         1             1                     1   4
10 1 1           1   1                 1     1             1     7
11                           2             1     1               4
12   1       1                   1                 1             4
13   1 1 1       1       1 1 1           2 1           1   1     12
14       1 2           1                       1     1   1       7
15               1       1         1 1                           4
16                     2     1                           1   1   5
17 2                               1               1   1   1     6
18         1                                                 1   2
19                 1                 1                 1       1 4
20     1           1 1     1               2                 1   7
21       1         1                 1 1                         4
22   1                           1         2       1       1 1 1 8
23                                                 1 1   2 3   1 8
24     1   1                   1   1                             4
25 1                         1                                   2
26   1 1     1                 1 1                           1   6
27                                     1 1 1                 1   4
28   2 1         1       1 1     1           1           1 1     10
29   1 1     1                                 1           1     5
30       1     1       2     1   1       1 1         1     1     10
31 1                       1     1   1     1                     5
32         1       1         1                   1             1 5
33                 1                                       1     2
34             1     1               2 1       1               2 8
35                     1         1                       1       3
36     1       1   1                   1       1                 5
37               2   1                                     2     5
38         1                 1           1                       3
39 3   1       1     1           1   1 1         1 1         1 1 13
40             1           1                                     2
41       1   1                     1                   2         5
42         1 1                     2     1           1 1   1     8
43       1       1       1   1           1     1             1   7
44         1 2               2   1   1                           7
45               1                 1   1             1           4
46       1   1                       1         1                 4
47           1                     1                 1 1         4
48   1     1     1     1 2       1 1       1 1               1 1 12
49     1       1         1             1               1         5
50           1                         1                       1 3
51 1                                                             1
52           1                                                   1
53           1 1       1 1                             2   1     7
54                                     1       1           1     3
55             1       1                           1             3
56                   1                   1                       2
57   1     2 1   1       1       2 1             1               10
58             1                                     1           2
59     1 1   1       1                               1 1         6
60     1         1       1                   1   2           1 1 8
61                     1       1     1 1             1           5
62                       1 1 1           1   1                   5
63                     1       1       1 1           1       1   6
64       1 1 1 1           1             1 1 1   1 1   1 1       12
65 1 1       1     1 1     1 1                             1     8
66 1               2           1 1                       1       6
67                     1       1                   1             3
68                                       2 1       1 1         2 7
69             1     1               1             2           1 6
70                     1   2                                     3
71 1                       1                 1 1   1             5
72                     1                       2     1 1         5
73 1           1                             1                   3
74               1 1                     1         1 1 1 1       7
75   1                             2 1   1                       5
76   1                         1           1   1     1   1       6
77                   1   1                   1                   3
78                 1 1     1                 1                   4
79                                   1                           1
80       1       1 1                                   1   1     5
81 1 1                     1   1   1       1 1 1                 8
82   1 2     1   1     1                                         6
83 2     1                             2         2               7
84       1                     1 1   1 1     1           2   1   9
85 1   1 1     1 1                           1           1       7
86         1     1       1   1       1     1   1                 7
87         1         3   1     1                       1         7
88   1 1   1       1     1         1 1     1     1     1 1       11
89 1             1                       1                     1 4
90     1                   1                     1               3
91         1       1                                     1       3
92                   1         1             1   1 1 1         1 7
93       1     1               1             1 1   1             6
94                 1   1         1     1 1 1                     6
95           1 1   1   1 1   1       1     1     1 1         1   11
96               1           1     1           1   1             5
97     1   1         1                         1             1 1 6
98       1           1         1                     1           4
99   2                     1   1   1                 2           7
loading
Đang tải dữ liệu...