XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
Tổng
00               1         1               1         1   2 1   1 8
01   1             1               1                             3
02                         1           1                 1       3
03   1                           1     1     1                   4
04             1 2     1           1 1               1           7
05 1                   1       1     1         1                 5
06   1 1 1                         1   1 1 1         1 1         9
07     1 1                   1           1       1     1         6
08   1                                 1 1               2       5
09                     1         1             1                 3
10         1 1           1   1                 1     1           6
11       1                           2             1     1       5
12           1       1                   1                 1     4
13       1   1 1 1       1       1 1 1           2 1           1 12
14 1     1       1 2           1                       1     1   8
15                       1       1         1 1                   4
16 1                           2     1                           4
17         2                               1               1   1 5
18   1             1                                             2
19 2                       1                 1                 1 5
20             1           1 1     1               2             6
21               1         1                 1 1                 4
22   1       1                           1         2       1     6
23                                                         1 1   2
24       1     1   1                   1   1                     5
25   1     1                         1                           3
26     1     1 1     1                 1 1                       6
27                                             1 1 1             3
28           2 1         1       1 1     1           1           8
29   1       1 1     1                                 1         5
30               1     1       2     1   1       1 1         1   9
31 2       1                       1     1   1     1             7
32   1             1       1         1                   1       5
33                         1                                     1
34     1               1     1               2 1       1         7
35   1                         1         1                       3
36             1       1   1                   1       1         5
37       1               2   1                                   4
38                 1                 1           1               3
39 1       3   1       1     1           1   1 1         1 1     12
40                     1           1                             2
41               1   1                     1                   2 5
42                 1 1                     2     1           1 1 7
43               1       1       1   1           1     1         6
44       1         1 2               2   1   1                   8
45                       1                 1   1             1   4
46   2           1   1                       1         1         6
47                   1                     1                 1 1 4
48 1         1     1     1     1 2       1 1       1 1           11
49     1       1       1         1             1               1 6
50       1           1                         1                 3
51 1       1                                                     2
52       1           1                                           2
53                   1 1       1 1                             2 6
54     1                                       1       1         3
55   1 1               1       1                           1     5
56                           1                   1               2
57           1     2 1   1       1       2 1             1       10
58                     1                                     1   2
59       1     1 1   1       1                               1 1 7
60             1         1       1                   1   2       6
61                             1       1     1 1             1   5
62     1                         1 1 1           1   1           6
63                             1       1       1 1           1   5
64               1 1 1 1           1             1 1 1   1 1   1 11
65   1     1 1       1     1 1     1 1                           8
66   1 1   1               2           1 1                       7
67                             1       1                   1     3
68                                               2 1       1 1   5
69                     1     1               1             2     5
70 1                           1   2                             4
71         1                       1                 1 1   1     5
72       1                     1                       2     1 1 6
73   1     1           1                             1           4
74     1                 1 1                     1         1 1 1 7
75           1                             2 1   1               5
76     1 1   1                         1           1   1     1   7
77   1                       1   1                   1           4
78     1 1                 1 1     1                 1           6
79                                           1                   1
80               1       1 1                                   1 4
81     1   1 1                     1   1   1       1 1 1         9
82     1     1 2     1   1     1                                 7
83         2     1                             2         2       7
84 1   1         1                     1 1   1 1     1           8
85         1   1 1     1 1                           1           6
86   1             1     1       1   1       1     1   1         8
87 2               1         3   1     1                       1 9
88 3         1 1   1       1     1         1 1     1     1     1 13
89       1 1             1                       1               4
90             1                   1                     1       3
91     1           1       1                                     3
92 1   1 1                   1         1             1   1 1 1   9
93               1     1               1             1 1   1     6
94                         1   1         1     1 1 1             6
95                   1 1   1   1 1   1       1     1     1 1     10
96                       1           1     1           1   1     5
97     1       1   1         1                         1         5
98       1       1           1         1                     1   5
99       1   2                     1   1   1                 2   8
loading
Đang tải dữ liệu...