XSKT Bạch thủ ST Cầu XSST

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
Tổng
00               1     1   1 1   1 1     1                       7
01   1                 1   1   1 1             1                 6
02           1 1         1     1                                 4
03         1       1               1       1 1           1       6
04             1               1                 1         1     4
05             1       1             1                           3
06               1     1 1           1 2   1               1     8
07                               2           1             1     4
08                                   1                           1
09 1 1 1                                 1 1 1 1   2 1           10
10     1                           1           1       1     1   5
11         2                                                 1   3
12 2     1 1 1 1     1     1             1     1       1         11
13   1             1         2     1 1 2                         8
14 1 1 1   1 1       1     1   1   1           1       1 1       12
15               1           1                           1     1 4
16   1     1         1         1   1     1 1     1           1   9
17 1                   1   1             1             1 2       7
18                   1 1     1     2   1                 1 1     8
19       1   1         1                                     1   4
20                 1     1     1                                 3
21                                   1     1                     2
22   1       1   1       1                     1 1 1           1 8
23                                   1           1         1     3
24                 1 1                       1                   3
25                                                               0
26             1 1                           1                   3
27   1   1   1 2                 1             2 1         1   1 11
28 1     1   1                           1 1     1   1           7
29   1                         2     1                           4
30 1 1 1         1 1   1                 1                     1 8
31           1                               1                   2
32       1   1     2         1             1     1               7
33   1       1             1     1                   1         1 6
34 1   1       1     1           1                             1 6
35                                       1 1     1               3
36                 1       1                 1       1       1   5
37             1   1   1         1             1       1   1     7
38                 1                           2                 3
39         1     1   2   1         1   1     1     1             9
40                               1                 2 1   1       5
41                                               2     1         3
42     2           1 1             1 2           1             1 9
43     1         2 1           1               1           2     8
44       1           1 1   1                   1 1       1       7
45 1           1   1 1     1                       1   2       1 9
46                                     1   1 1   1               4
47       1     1       1                         1 1     1       6
48         1               1       1     1   1             1     6
49                         1           1                 1   1 1 5
50 1                     1                             1         3
51                       1                       1 1 1     1   1 6
52                           1 1         1         1     1       5
53       1               1 1   1 1   1                           6
54         1           2                             1           4
55                                                 1 1           2
56               1       1             2   3 1     1             9
57       1         1   1     1                       1           5
58     1     1           1   1       1                 1         6
59   2       1                             1                     4
60     1   1                                                     2
61               1                               1 1             3
62       1                       1     2             1           5
63     2               1       1         2               1       7
64 1                       1 1   1     1     1                   6
65             1 1                 1                             3
66   1 1 1                       1   1         1                 6
67 1               1         1 2   1                   1 1   1   9
68         1             1                             1 1       4
69           1             1                         1           3
70     1     1       3                     1   2                 8
71           1             1             1 1       1             5
72 1       3 1     1 1           2       1 1   1     1           13
73                       1                         1         1   3
74                                                           1   1
75       1 1     1 1                             1               5
76           1 1                     1 1             1 1   1 1   8
77       1 1             1                                     2 5
78                       2   1         1                         4
79           1       1 1           1   1             1     1     7
80 1 1     1                 1     1         1       1           7
81 1               1                       1           1         4
82   1 1                 1   2               1             1     7
83   1 1       1                           1                 1   5
84 1     1                                   1       1 1       1 6
85                             1 2 1                     1 1     6
86 1     1               2 1             1                       6
87             1 2   1       1         1     1           1   1   9
88       2 1           1   1         1             1           2 9
89     1             1                   1       1   1           5
90 1 1                             1 1                       1   5
91                                   2                           2
92     1                       1       1 1                   1   5
93                           1                       1 1   1     4
94       1             1       1                       1 1 2 1 1 9
95   1           2             1   1         1           1   1   8
96                         1 1       1       1               1   5
97                               1       1     1   1         1 1 6
98             3                                       1         4
99               1                                 1           1 3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...