XSKT Bạch thủ ST Cầu XSST

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
Tổng
00       1     1                   1     1   1 1   1 1     1     9
01             2       1                 1   1   1 1             7
02                             1 1         1     1               4
03 1           2             1       1               1       1 1 8
04                 1             1               1               3
05           1                   1       1             1         4
06 1     1     1                   1     1 1           1 2   1   10
07         2     1                                 2           1 6
08         1                                           1         2
09 2 1     1         1 1 1                                 1 1 1 10
10 1 1 1 2     1 1       1                           1           9
11 2 1 1                     2                                   6
12                   2     1 1 1 1     1     1             1     9
13   1 1     1   1     1             1         2     1 1 2       12
14 1     1   2 2   1 1 1 1   1 1       1     1   1   1           16
15     1 1 1 1                     1           1                 6
16                     1     1         1         1   1     1 1   7
17       1   1       1                   1   1             1     6
18                                     1 1     1     2   1       6
19         1 1             1   1         1                       5
20     1 1       1                   1     1     1               6
21           1                                         1     1   3
22     1               1       1   1       1                     5
23                 1                                   1         2
24     1                             1 1                       1 4
25       1 1     1                                               3
26                               1 1                           1 3
27 1             1 1   1   1   1 2                 1             9
28                   1     1   1                           1 1   5
29     1               1                         2     1         5
30   1       1 1   1 1 1 1         1 1   1                 1     11
31 1                           1                               1 3
32               1         1   1     2         1             1   7
33       1     1       1       1             1     1             6
34                   1   1       1     1           1             5
35               1                                         1 1   3
36                                   1       1                 1 3
37                               1   1   1         1             4
38   1                               1                           2
39                           1     1   2   1         1   1     1 8
40         1 1                                     1             3
41                 2                                             2
42   1         1         2           1 1             1 2         9
43                       1         2 1           1               5
44                         1           1 1   1                   4
45                   1           1   1 1     1                   5
46                                                       1   1 1 3
47     1           1       1     1       1                       5
48     1 1                   1               1       1     1   1 7
49     1           1                         1           1       4
50     1             1                     1                     3
51   1                                     1                     2
52     2       1                               1 1         1     6
53   1       1             1               1 1   1 1   1         8
54 2 1                       1           2                       6
55                                                               0
56         1     1                 1       1             2   3 1 10
57       1                 1         1   1     1                 5
58               1 1     1     1           1   1       1         7
59     1           1   2       1                             1   6
60               1 1     1   1                                   4
61   2     3                       1                             6
62                         1                       1     2       4
63         2   1         2               1       1         2     9
64     1           1 1                       1 1   1     1     1 8
65       1                       1 1                 1           4
66             1       1 1 1                       1   1         6
67           1       1               1         1 2   1           7
68           1               1             1                     3
69 1             1             1             1                   4
70             1         1     1       3                     1   7
71           1                 1             1             1 1   5
72               1   1       3 1     1 1           2       1 1   12
73                                         1                     1
74       1                                                       1
75                         1 1     1 1                           4
76               1             1 1                     1 1       5
77                         1 1             1                     3
78     1     1                             2   1         1       6
79       1                     1       1 1           1   1       6
80 1               1 1 1     1                 1     1         1 8
81                   1               1                       1   3
82   1                 1 1                 1   2               1 7
83         1           1 1       1                           1   5
84 1                 1     1                                   1 4
85                                               1 2 1           4
86   1 1         1   1     1               2 1             1     9
87       1     1                 1 2   1       1         1     1 9
88 1 1       1     2       2 1           1   1         1         11
89         1       1     1             1                   1     5
90                   1 1                             1 1         4
91       1 1     1                                     2         5
92 1             1       1                       1       1 1     6
93         1 1                                 1                 3
94 1 1                     1             1       1               5
95   1   1             1           2             1   1         1 8
96   1             1                         1 1       1       1 6
97               1                                 1       1     3
98             1                 3                               4
99           1                     1                             2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...