XSKT Bạch thủ ST Cầu XSST

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
Tổng
00 1   1 1     1                                     1           5
01   1 1             1                   1             1         5
02   1                                       1               1   3
03       1       1 1           1                                 4
04   1                 1         1                   1         1 5
05         1                           1 1       1               4
06         1 2   1               1         1     1   1           8
07     2           1             1                             1 5
08         1                               1               1     3
09             1 1 1 1   2 1                                 1   8
10       1           1       1     1               1             5
11                                 1             1 1   1         4
12             1     1       1                         1     1   5
13 2     1 1 2                                                   6
14   1   1           1       1 1                       1   1     7
15 1                           1     1       1 1   1       1     7
16   1   1     1 1     1           1       1                 1 1 9
17             1             1 2         1 1     1 1         1   9
18 1     2   1                 1 1         1 1           1 1     10
19                                 1                 1 1   1     4
20   1                                                     1     2
21         1     1                     2           1             5
22                   1 1 1           1 1             1         1 7
23         1           1         1       1 1     2   1   1       9
24                 1                                             1
25                                         1                 1   2
26                 1                   1 1       1               4
27     1             2 1         1   1 1     1     1         1   10
28             1 1     1   1                                     4
29   2     1                           1                         4
30             1                     1               1           3
31                 1                               1   1 2     1 6
32 1             1     1                                   1     4
33     1                   1         1                 1       1 5
34     1                             1                     1     3
35             1 1     1                         1           1   5
36                 1       1       1                 1   1       5
37     1             1       1   1     1     1   1 1   1         9
38                   2                   1                       3
39       1   1     1     1             1                     1   6
40     1                 2 1   1                             1   6
41                     2     1               2 1 1               7
42       1 2           1             1     1                     6
43   1               1           2       1   1     1       1     8
44                   1 1       1                                 3
45                       1   2       1               1 1   1     7
46           1   1 1   1                       1                 5
47                     1 1     1                         1       4
48       1     1   1             1       1                     1 6
49           1                 1   1 1 2 3     1   1           3 14
50                           1                 1 1   1           4
51                     1 1 1     1   1         2       1         8
52 1 1         1         1     1       1   1   1                 8
53   1 1   1                                               2     5
54                         1                         1 1         3
55                       1 1                                   1 3
56           2   3 1     1                         1     1       9
57 1                       1                 1         1 1       5
58 1       1                 1                           2   1   6
59               1                           1         2         4
60                                     1                         1
61                     1 1                 3       1             6
62     1     2             1                 1         1         6
63   1         2               1                               1 5
64 1   1     1     1                   2                       1 7
65       1                                     1                 2
66     1   1         1                             1         1   5
67 1 2   1                   1 1   1   1             1           9
68                           1 1             1             1     4
69                         1               1   1   1     2       6
70               1   2                   1                       4
71             1 1       1                                       3
72     2       1 1   1     1             1 1                   1 9
73                       1         1     1 1                     4
74                                 1           1           1     3
75                     1                           1             2
76         1 1             1 1   1 1             2   1           9
77                                   2                           2
78 1         1                                   1 2             5
79       1   1             1     1       1     1           1     7
80 1     1         1       1           1       1         1   1 1 9
81               1           1           1 1         1       2   7
82 2               1             1           1               2   7
83               1                 1       1           1 1       5
84                 1       1 1       1           1       1 1     7
85   1 2 1                     1 1                   3 1 1       11
86             1                       1     1   1       1   1   6
87 1         1     1           1   1     1                       6
88         1             1           2   1           1           6
89             1       1   1                   1           1   1 6
90       1 1                       1                             3
91         2                               1   1         1       5
92   1       1 1                   1         1                   5
93 1                       1 1   1                 1             5
94   1                       1 1 2 1 1       1                   8
95   1   1         1           1   1           1               1 7
96 1       1       1               1           1 1     1       1 8
97     1       1     1   1         1 1       1             1     8
98                           1                                   1
99                       1           1       1 1 1               5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...