XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
Tổng
00     1                   1         1               1         1 5
01       1 1   1             1               1                   5
02 1       1                         1           1               4
03   1         1                           1     1     1         5
04 1     1               1 2     1           1 1               1 9
05           1                   1       1     1         1       5
06             1 1 1                         1   1 1 1         1 8
07   1           1 1                   1           1       1     6
08 1           1                                 1 1             4
09         1                     1         1             1       4
10                   1 1           1   1                 1     1 6
11   1 1           1                           2             1   6
12 1     1             1       1                   1             5
13 1               1   1 1 1       1       1 1 1           2 1   12
14           1     1       1 2           1                       6
15                                 1       1         1 1         4
16   1 1 1   1                           2     1                 7
17                   2                               1           3
18   1   1     1             1                                   4
19           2                       1                 1         4
20                       1           1 1     1               2   6
21                         1         1                 1 1       4
22   1     2   1       1                           1         2   8
23     1                                                         1
24 1 1             1     1   1                   1   1           7
25             1     1                         1                 3
26         1     1     1 1     1                 1 1             7
27                                                       1 1 1   3
28 1       1           2 1         1       1 1     1           1 10
29   1         1       1 1     1                                 5
30       1                 1     1       2     1   1       1 1   9
31   1 1     2       1                       1     1   1     1   9
32             1             1       1         1                 4
33 1                                 1                           2
34   1           1               1     1               2 1       7
35 1           1                         1         1             4
36       1 2             1       1   1                   1       7
37       1 1       1               2   1                         6
38                           1                 1           1     3
39   1       1       3   1       1     1           1   1 1       11
40       1                       1           1                   3
41         1               1   1                     1           4
42       1 2                 1 1                     2     1     8
43   1                     1       1       1   1           1     6
44                 1         1 2               2   1   1         8
45       1                         1                 1   1       4
46   1         2           1   1                       1         6
47                             1                     1           2
48 1         1         1     1     1     1 2       1 1       1 1 12
49 1             1       1       1         1             1       6
50 1   2           1           1                         1       6
51 1     1   1       1                                           4
52                 1           1                                 2
53 1                           1 1       1 1                     5
54   1           1                                       1       3
55       1     1 1               1       1                       5
56 1                                   1                   1     3
57                     1     2 1   1       1       2 1           9
58                               1                               1
59                 1     1 1   1       1                         5
60                       1         1       1                   1 4
61     1   1                             1       1     1 1       6
62   1   1       1                         1 1 1           1   1 8
63     2 1                               1       1       1 1     7
64                         1 1 1 1           1             1 1 1 8
65             1     1 1       1     1 1     1 1                 8
66             1 1   1               2           1 1             7
67   1                                   1       1               3
68                                                         2 1   3
69                               1     1               1         3
70           1                           1   2                   4
71     1 1 1         1                       1                 1 6
72 1               1                     1                       3
73 1           1     1           1                             1 5
74               1                 1 1                     1     4
75                     1                             2 1   1     5
76               1 1   1                         1           1   5
77             1                       1   1                   1 4
78       1       1 1                 1 1     1                 1 7
79 1     1                                             1         3
80         1               1       1 1                           4
81               1   1 1                     1   1   1       1 1 8
82     1   1     1     1 2     1   1     1                       9
83                   2     1                             2       5
84     1     1   1         1                     1 1   1 1     1 9
85                   1   1 1     1 1                           1 6
86     1       1             1     1       1   1       1     1   8
87           2               1         3   1     1               8
88           3         1 1   1       1     1         1 1     1   11
89   1             1 1             1                       1     5
90                       1                   1                   2
91     3         1           1       1                           6
92           1   1 1                   1         1             1 6
93                         1     1               1             1 4
94     1                             1   1         1     1 1 1   7
95   1                         1 1   1   1 1   1       1     1   9
96                                 1           1     1           3
97         1     1       1   1         1                         5
98                 1       1           1         1               4
99                 1   2                     1   1   1           6
loading
Đang tải dữ liệu...