THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TÂY NINH

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TÂY NINH

  Ngày
\
Cặp số
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
Tổng
00             1               1                   1             3
01                                 1                 1       1   3
02               1 1                 1               1           4
03 1                               1 1 1   1               3     8
04             1       1 1   1                                   4
05       1       1                                   1           3
06     1               1                             2           4
07 1                                                             1
08             1 1                             1   1             4
09 1 1                           1     1 1 1   1                 7
10               1 1           1         1                       4
11   1             1       1         2                 2   1   1 9
12 1 2           1       1       1         1   1             1   9
13   1           1     2               1               1       2 8
14       2           1     1         1           2         1     8
15                     1 1     1                           1   1 5
16 1               1         1                                   3
17   1 1         1               1         1 1                 1 7
18         1             2 1 1               1 1     2       1 1 11
19     1                             1 1 1                 1     5
20             1           2 1   1           1     1   1         8
21       1 1       1       1       1   1                         6
22 1 1 1           1                   2 1 1 1             1     10
23     1 1           1   1               1         1     1       7
24     1 1           1     1         1       1               1   7
25   1 1     1           1               1 1                     6
26         1 1             1 1   1   2                   1   1 1 10
27                                             1   1             2
28               1                         1                 1   3
29           1                   1   1                           3
30 1       1   1   1         1             1 1               1   8
31           1                 1       1             1     1     5
32                 1                   1                         2
33                     1                                     1   2
34                 1                                             1
35           1               2   1               1       1       6
36 1   1             1   1                                       4
37               1               1       1   1           1       5
38     1             2       1               1 1     1 1 1       9
39   1               1 1 1                                       4
40   1   1 1     1           1 1                   1     1   1   9
41         1         1         1                   2         1   6
42     1               1     1     1 1                           5
43       1 1         1       1 1       1     1                   7
44   1 1   1   1                                       1         5
45   1       2     1       1   2   1                             8
46     1                               1     1             1     4
47 1           1                         1 2     2               7
48   2   1                                     2 1             1 7
49                     1                 1                       2
50                 1 1                   1 1     1               5
51           1                                 1 2               4
52   1   1   1         1       1   1   1   1       1             9
53                 1     1     1       2   2       1             8
54           1           1     1                               1 4
55               1     1           1                           1 4
56                                   1 1         1     2         5
57 1 1         1 1     1                           1             6
58           1                       1               2 1   1   1 7
59     1   1               1       1             1   1 1         7
60 1                               1                   1         3
61     1     1           1               1           1 1     1   7
62       1 1 1         1   1   1                 1               7
63                                       2           1     1     4
64     1       1           1     1                   1 1         6
65                                 2     1                     1 4
66     1   1 1 1     1   1                 1     1       1       9
67         1   1                 1                     1         4
68           1 1             1             1 2                 1 7
69             1           1               1           1         4
70                                                 1     1       2
71                                                       1 1     2
72                                 1         1         1 1   2   6
73 1         1   1 1 1             2     1       1           1   10
74                       1               1               1       3
75     1                             1             1     1       4
76 1             1                         1   1                 4
77     1             1   1   1       1               1   1       7
78       1       1 1     1 1             1   1     1             8
79           1     1       1       1           1         1     1 7
80                                               1     1         2
81                         1 1 2 1     1       1             1   8
82                             2                           1 1   4
83             2                                 1         2 1   6
84 1             1     2         1                 1 1           7
85 2 1   1 1         1             1                     1     1 9
86         1       2             1 1             1               6
87                   1   1                             1         3
88         1 1 1       1         1             2                 7
89                   1 1                       1                 3
90         1                             1     1                 3
91 1     1                         1             1               4
92 1                         1 1             1             1     5
93       1           1     1     1   1       1     1     1       8
94                 1         1   1           1     1     1 1   1 8
95             1 2                                       1       4
96             1                       1                       1 3
97   1   2 1                     2             1     1         1 9
98         1         1 1 1 1         1 1           1             8
99       1                   1       1       1 1             1   6
loading
Đang tải dữ liệu...