XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
Tổng
00     1               1 1 1                                 1   5
01       1       1             1         1     1                 5
02       1                   1   1     1                         4
03             3       1                                     1   5
04                         1   1                       1         3
05       1             1   1   1 1 1 1                       1   8
06       2             1               1                   1     5
07                                             2 1               3
08 1   1                   1         1           1               5
09 1                     1             1           1 1         1 6
10                                                               0
11         2   1   1       1 1 1             1               1   9
12 1             1             1       2       1               2 8
13         1       2           1               1               1 6
14   2         1             1     1       1                     6
15             1   1 1               1         1     1     2     8
16                                             1     1     1     3
17                 1     1         1         1       1           5
18 1     2       1 1                                           1 6
19             1         1 1                                     3
20     1   1             1           2         1                 6
21                             1                           2 1   4
22             1                 1     1   1   1 2               7
23     1     1             1 1     1         1       1           7
24               1             1                 1   1           4
25                                   1     1     1               3
26           1   1 1               2 1       1                   7
27 1   1                                             1 1 1     1 6
28               1                       1                   1   3
29                                     2 1               1   1   5
30               1                                 2             3
31       1     1                     1   1   1           1     1 7
32                     1           1 1         1 2   1   1       8
33               1   1                 1                 1       4
34                   1                                           1
35   1       1       1           2                             1 6
36                     2         1         1           1         5
37           1           1   2           1 1                     6
38 1     1 1 1                     1     1                       6
39                   2       1                 1 1               5
40     1     1   1   1             1     1     1   1   1         9
41     2         1           2                     1             6
42                     1   1             2         1       1   2 8
43                                           1 1   1       1     4
44         1             1     1 1               1       1     1 7
45                                     2                 1 1     4
46             1             1           1 1                     4
47   2               1                                           3
48 2 1             1       1                 1       1           7
49                         1                 2                 1 4
50   1               1           1       1     1   1 1     1     8
51 1 2                 1       1 1                           1 1 8
52     1                                           1 1       1   4
53     1             1               1                   1     1 5
54                 1   1             1                 1         4
55                 1   1           1       2                 1   6
56   1     2                           1     1                 1 6
57     1                                               1         2
58       2 1   1   1 2   1         1                   1         10
59   1   1 1                                           2         5
60         1             1       1     1     1   2     1 1       9
61       1 1     1                       1 1                     5
62   1                 1                               1   1 1   5
63       1     1         1   1 1                     1   1       7
64       1 1         1                             1     1 1     6
65                 1                         1             1     3
66   1       1                                     1             3
67         1                 2     1   1   2                     7
68                 1     1         1               2     1       6
69         1                           1         1               3
70     1     1             1         1           1         1     6
71           1 1       1 1 1                 1                   6
72         1 1   2           1     1         1     2   2   1     12
73   1           1               2       1                       5
74           1                                     1 1   1       4
75     1     1         1                 1 1               1     6
76 1                             1     1 1     1                 5
77       1   1         1       1 1                   1           6
78     1                         1           1   1               4
79 1         1     1 1                               1       2   7
80   1     1               1     1         2                   1 7
81 1             1     1                       1       1         5
82             1 1           1       1           1     1     1   7
83   1         2 1   1 1   1         1                 1         9
84     1 1           1               1           1           1   6
85           1     1                   1 1                   1   5
86   1                   1 2       1                             5
87         1           1                             1   1       4
88 2                                         1       1 1         5
89 1                     1                                 1     3
90 1                     1       1 1       1   1                 6
91   1                   1   1       1       1                   5
92             1         1         1 1     1             1     1 7
93     1     1                 1           1       1     1 1     7
94     1     1 1   1                     1           1           6
95           1           1     1           1                 2 1 7
96                 1 2                         1       1 1       6
97 1     1         1       1 1 1   1 1                   1       9
98     1                       1 1     1 1       1               6
99 1             1         1 1 2             1     1             8
loading
Đang tải dữ liệu...