XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
Tổng
00 1               1                   1               1 1 1     6
01                     1                 1       1             1 4
02   1 1                 1               1                   1   5
03                     1 1 1   1               3       1         8
04 1       1 1   1                                         1   1 6
05   1                                   1             1   1   1 5
06         1                             2             1         4
07                                                               0
08 1 1                             1   1                   1     5
09                   1     1 1 1   1                     1       6
10   1 1           1         1                                   4
11     1       1         2                 2   1   1       1 1 1 11
12   1       1       1         1   1             1             1 7
13   1     2               1               1       2           1 8
14       1     1         1           2         1             1   7
15         1 1     1                           1   1 1           6
16     1         1                                               2
17   1               1         1 1                 1     1       6
18           2 1 1               1 1     2       1 1             10
19                       1 1 1                 1         1 1     6
20 1           2 1   1           1     1   1             1       9
21     1       1       1   1                                   1 5
22     1                   2 1 1 1             1                 7
23       1   1               1         1     1             1 1   7
24       1     1         1       1               1             1 6
25           1               1 1                                 3
26             1 1   1   2                   1   1 1             8
27                                 1   1                         2
28   1                         1                 1               3
29                   1   1                                       2
30 1   1         1             1 1               1               6
31                 1       1             1     1                 4
32     1                   1                           1         3
33         1                                     1   1           3
34     1                                             1           2
35               2   1               1       1       1           6
36       1   1                                         2         4
37   1               1       1   1           1           1   2   8
38       2       1               1 1     1 1 1                   8
39       1 1 1                                       2       1   6
40   1           1 1                   1     1   1   1           7
41       1         1                   2         1           2   7
42         1     1     1 1                             1   1     6
43       1       1 1       1     1                               5
44 1                                       1             1     1 4
45     1       1   2   1                                         5
46                         1     1             1             1   4
47 1                         1 2     2               1           7
48                                 2 1             1       1     5
49         1                 1                             1     3
50     1 1                   1 1     1               1           6
51                                 1 2                 1       1 5
52         1       1   1   1   1       1                         6
53     1     1     1       2   2       1             1           9
54           1     1                               1   1         4
55   1     1           1                           1   1         5
56                       1 1         1     2                     5
57 1 1     1                           1                         4
58                       1               2 1   1   1 2   1       9
59             1       1             1   1 1                     5
60                     1                   1             1       3
61           1               1           1 1     1               5
62         1   1   1                 1                 1         5
63                           2           1     1         1   1 1 7
64 1           1     1                   1 1         1           6
65                     2     1                     1             4
66 1     1   1                 1     1       1                   6
67 1                 1                     1                 2   5
68 1             1             1 2                 1     1       7
69 1           1               1           1                     4
70                                     1     1             1     3
71                                           1 1       1 1 1     5
72                     1         1         1 1   2           1   7
73   1 1 1             2     1       1           1               8
74           1               1               1                   3
75                       1             1     1         1         4
76   1                         1   1                             3
77       1   1   1       1               1   1         1       1 8
78   1 1     1 1             1   1     1                         7
79     1       1       1           1         1     1 1           7
80                                   1     1               1     3
81             1 1 2 1     1       1             1     1         9
82                 2                           1 1           1   5
83 2                                 1         2 1   1 1   1     9
84   1     2         1                 1 1           1           7
85       1             1                     1     1             4
86     2             1 1             1                   1 2     8
87       1   1                             1           1         4
88 1       1         1             2                             5
89       1 1                       1                     1       4
90                           1     1                     1       3
91                     1             1                   1   1   4
92               1 1             1             1         1       5
93       1     1     1   1       1     1     1                 1 8
94     1         1   1           1     1     1 1   1             8
95 1 2                                       1           1     1 6
96 1                       1                       1 2           5
97                   2             1     1         1       1 1 1 8
98       1 1 1 1         1 1           1                       1 8
99               1       1       1 1             1         1 1 2 9
loading
Đang tải dữ liệu...