XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
Tổng
00         2     1                 1                             4
01                             1       1     1         1 1       5
02           1           1       1                             1 4
03 1       1                               1   2   1   1     1   8
04 1       1     1               1 1     1                 1     7
05                 1       1             1           1       1   5
06                 1       1   2 1 1                         1   7
07 1 1     1       1               1                             5
08       1             1 1 1         1   1   1   1       1       9
09               1       1 1       1 1         1     1   1       8
10   1                       1 1         1           2         1 7
11   1     1                           2               1   1     6
12   2 1     1 1               2                                 7
13     1           2                       1                     4
14     1                 1 1                         1 1         5
15 1                         1                         1         3
16         1 1               2   1       1                       6
17   1     1       1 1     1           1                         6
18 1     1   1   1     1 1         1           1                 8
19           1               1 1   1 1   1   1     1       1     9
20     1 1                       1                       1       4
21                     1             1     1     1               4
22 1                     1           2 1               2         7
23       1         1         1           1                       4
24     1 1           1             1     1 1 2         1   1     10
25     1   1                     1                               3
26   1     1   2 1               1       1             1         8
27       1     1                 1     1         1               5
28   1           1               1 1                     1     1 6
29           1   1             1     1 1 1     1 1               8
30 1                 2                         1   1         1   6
31 1     1           1     1   1               1 1       1   1 1 10
32         1 1 1       1 1                     1     1           7
33                       1                           1 1       1 4
34   1       1         1     1                   1           2   7
35     1                 2           1           1     1   2 1   9
36               1                   1                           2
37 1     1             1   2   1                 1     1         8
38     2           1 1           1 1             1           1   8
39 2                                             1 1       1     5
40     1                     1       1 2                         5
41 1                         1               1       1   1 1     6
42   1                                 1                   1     3
43             1     1 1                   1       1       1     6
44                 1                 1     1   1     1         1 6
45     1       1     1                                   1       4
46                           1       1                         1 3
47         2           1     1                   1   1   1 1     8
48           1 1             1     1 1             1 1           7
49   2   1         1 1 1           1     1             1       1 10
50                     1       1               1   1         1 1 6
51       1 1   1   1   1                                         5
52                 1       1     1     1                         4
53 1             2 1                         1     2 1       1   9
54 1         1                               1                   3
55               1               1 1       1           1         5
56                                     1   1                     2
57   1   1                               1                       3
58                     1     1   1       1   1     1         1   7
59       1                                 1 1                 1 4
60           1     1         1                                   3
61   1     1 1                         1     1   1           1   7
62                 1                               1             2
63     1           1                               2   1   1     6
64       1                           1         1                 3
65   1         1                       1     1                   4
66                           1     1     1                 1   1 5
67                                     1 1     1       1         4
68       2   1         1       1   1     1   1         1   1   1 11
69                       1     1 1         1                     4
70           1                     1           1               1 4
71     1 1                           1       1 1               1 6
72   1                   1                                       2
73 1                                                             1
74                       1 1                                     2
75                         3 1   1   1 1     1           2 2     12
76                                   1                           1
77                       1       1     1             3       1   7
78               1   1             1                         2   5
79             1     1   1                 1     2   2   1 1     10
80     1           1       1                         1           4
81                                                             1 1
82                   1         1               1   3             6
83   1   1     1 1     1               1                       1 7
84       1     1   1           1 1             1 1               7
85 1         1 1       1 1   1 1                                 7
86 1         1                               1   1 1   1 1       7
87         1 1       2 1                                 1       6
88                         1               1                   1 3
89             2     1           1       1               2       7
90     1         1   1                       1                   4
91   1       1   1                         1   1                 5
92                   1 1       1                         1   1   5
93     1                                                         1
94             1             1             1     1         1     5
95     1         1   1               1   1 1   1               1 8
96 1       1     1       1                 1 1                   6
97               1     1   1       1                             4
98         1   1           1   1           2     1       1       8
99     1                 1                         1         1   4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...