XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
Tổng
00           1                               2     1             4
01     1     1 1         1 1 1 1                                 7
02         1                 2                 1           1     5
03   1               1 1             1       1                   5
04     1   1           1           1 1       1     1             7
05       1           1                               1       1   4
06           1   1                                   1       1   4
07         1               1 2       1 1     1       1           8
08                               1         1             1 1 1   5
09 1       1                   1                   1       1 1   6
10               1   1                 1                       1 4
11   1       1                         1     1                   4
12 2     1       1                     2 1     1 1               9
13 1   1 2   1 1 1             1         1           2           11
14                               1       1                 1 1   4
15     1   1     1   1           1   1                         1 7
16                                           1 1               2 4
17   1 1 1 2                     1     1     1       1 1     1   11
18 1   1 2   1             1         1     1   1   1     1 1     12
19     1                     1                 1               1 4
20       1             2         1       1 1                     6
21                                                       1       1
22             1         1   1       1                     1     5
23   1                           1         1         1         1 5
24     1 1   1 1 1 1   1                 1 1           1         10
25     1   1   1           1             1   1                   6
26         1               1 1         1     1   2 1             8
27 1             1               1 1       1     1               6
28               1             1       1           1             4
29                         1                   1   1             3
30   1               1               1                 2         5
31 1   2             1           1 1 1     1           1     1   10
32   1                         1   1         1 1 1       1 1     8
33             1         2 1                               1     5
34                   1                 1       1         1     1 5
35 1                   1                 1                 2     5
36                   1                             1             2
37   1 1 1   1     1   1   1         1     1             1   2   12
38         1 1     1                     2           1 1         7
39   1                               2                           3
40             1         1               1                     1 4
41                                   1                         1 2
42 2     1   1     1                   1                         6
43     1                 1         1             1     1 1       6
44 1   1       1             1 1                     1           6
45               1         1 1     1     1       1     1         7
46       1                         1                           1 3
47     1   1 1 1                   1         2           1     1 9
48     1     1 1   2             1             1 1             1 9
49 1                                   2   1         1 1 1       7
50                   1   1     1   2                     1       6
51 1 1                                     1 1   1   1   1       7
52           1             1   1   1                 1       1   6
53 1   1   1         1               1             2 1           8
54   1   1 1         1 1 1           1         1                 8
55   1                                             1             2
56 1                                                             1
57                   1 1 1             1   1                     5
58       1   1       1 1   1                             1     1 7
59                   1             1       1                     3
60   1           2         1       1           1     1         1 8
61                                     1     1 1                 3
62             1         1       1                   1           4
63                                       1           1           2
64                             1           1                     2
65             1   2                   1         1               5
66                     1   1 1                                 1 4
67                 1   1   1       1                             4
68   1             1     2                 2   1         1       8
69                 1   1       1 1 1                       1     6
70   1           1                             1                 3
71                 1             1       1 1                     4
72               1                     1                   1     3
73                                   1                           1
74         1                                               1 1   3
75   1           1                                           3 1 6
76         1             1                                       2
77           1                 1                           1     3
78       1               1   1                     1   1         5
79   1   1   1   1     1 2     1 2               1     1   1     13
80 1                         2   1       1           1       1   7
81         1     1 1 2         1                                 6
82             1   2       1                           1         5
83                               1     1   1     1 1     1       6
84                           1 1           1     1   1           5
85             1                     1         1 1       1 1   1 7
86       1     1             1       1         1                 5
87                     2   1                 1 1       2 1       8
88         1 1         1     1                               1   5
89                             1                 2     1         4
90   1     1   1                         1         1   1         6
91       1                         1   1       1   1             5
92 1                 1       1 1                       1 1       6
93             1               1         1                       3
94   1           1 1               1             1             1 6
95 1               1 1   1 1     1       1         1   1         9
96     1       1       1           1 1       1     1       1     8
97                 1       1     1                 1     1   1   6
98                                           1   1           1   3
99           1   1       1     1         1                 1     6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...