XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
Tổng
00                 1           1                               2 4
01   1                   1     1 1         1 1 1 1               8
02                           1                 2                 3
03                 1   1               1 1             1       1 6
04           1           1   1           1           1 1       1 7
05                 1       1           1                         3
06               1             1   1                             3
07   2 1                     1               1 2       1 1     1 10
08     1                                           1         1   3
09       1 1         1       1                   1               5
10                                 1   1                 1       3
11 1               1   1       1                         1     1 6
12   1               2     1       1                     2 1     8
13   1               1   1 2   1 1 1             1         1     10
14                                                 1       1     2
15   1     1     2       1   1     1   1           1   1         10
16   1     1     1                                             1 4
17 1       1           1 1 1 2                     1     1     1 10
18                   1   1 2   1             1         1     1   8
19                       1                     1                 2
20   1                     1             2         1       1 1   7
21               2 1                                             3
22   1 2                         1         1   1       1         7
23 1       1           1                           1         1   5
24     1   1             1 1   1 1 1 1   1                 1 1   11
25     1                 1   1   1           1             1   1 7
26 1                         1               1 1         1     1 6
27         1 1 1     1             1               1 1       1   8
28                 1               1             1       1       4
29             1   1                         1                   3
30       2             1               1               1         5
31 1           1     1   2             1           1 1 1     1   10
32   1 2   1   1       1                         1   1         1 9
33             1                 1         2 1                   5
34                                     1                 1       2
35                   1                   1                 1     3
36           1                         1                         2
37                     1 1 1   1     1   1   1         1     1   9
38                           1 1     1                     2     5
39   1 1               1                               2         5
40   1   1   1                   1         1               1     6
41       1                                             1         2
42       1       1   2     1   1     1                   1       8
43 1 1   1       1       1                 1         1           7
44     1       1     1   1       1             1 1               7
45             1 1                 1         1 1     1     1     7
46                         1                         1           2
47                       1   1 1 1                   1         2 7
48 1       1             1     1 1   2             1             8
49 2                 1                                   2   1   6
50   1   1 1     1                     1   1     1   2           9
51                 1 1 1                                     1 1 5
52       1 1       1           1             1   1   1           7
53             1     1   1   1         1               1         6
54           1         1   1 1         1 1 1           1         8
55                 1   1                                         2
56 1                 1                                           2
57           1                         1 1 1             1   1   6
58           1             1   1       1 1   1                   6
59           2                         1             1       1   5
60 1   2     1 1       1           2         1       1           10
61                                                       1     1 2
62           1   1 1             1         1       1             6
63         1   1                                           1     3
64       1     1 1                               1           1   5
65 1             1               1   2                   1       6
66       1                               1   1 1                 4
67                                   1   1   1       1           4
68       2     1       1             1     2                 2   9
69     1                             1   1       1 1 1           6
70     1         1     1           1                             4
71 1                                 1             1       1 1   5
72 1     2   2   1                 1                     1       8
73                                                     1         1
74       1 1   1             1                                   4
75               1     1           1                             3
76   1                       1             1                     3
77         1                   1                 1               3
78 1   1                   1               1   1                 5
79         1       2   1   1   1   1     1 2     1 2             13
80                   1                         2   1       1     5
81   1       1               1     1 1 2         1               8
82     1     1     1             1   2       1                   7
83           1                                     1     1   1   4
84     1           1                           1 1           1   5
85                 1             1                     1         3
86                         1     1             1       1         4
87         1   1                         2   1                 1 6
88 1       1 1               1 1         1     1                 7
89               1                               1               2
90   1                 1     1   1                         1     5
91 1                       1                         1   1       4
92             1     1                 1       1 1               5
93       1     1 1               1               1         1     6
94         1           1           1 1               1           5
95                 2 1               1 1   1 1     1       1     9
96   1       1 1         1       1       1           1 1       1 9
97             1                     1       1     1             4
98     1                                                       1 2
99 1     1                     1   1       1     1         1     7
loading
Đang tải dữ liệu...