XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
Tổng
00           1 1 1                                 1           1 5
01     1             1         1     1                   1     1 6
02                 1   1     1                               1   4
03   3       1                                     1   1         6
04               1   1                       1           1   1   5
05           1   1   1 1 1 1                       1       1     8
06           1               1                   1             1 4
07                                   2 1                     1   4
08               1         1           1                         3
09             1             1           1 1         1       1   6
10                                                               0
11   1   1       1 1 1             1               1   1       1 9
12     1             1       2       1               2     1     8
13       2           1               1               1   1 2   1 9
14   1             1     1       1                               4
15   1   1 1               1         1     1     2       1   1   10
16                                   1     1     1               3
17       1     1         1         1       1           1 1 1 2   10
18     1 1                                           1   1 2   1 7
19   1         1 1                                       1       4
20             1           2         1                     1     5
21                   1                           2 1             4
22   1                 1     1   1   1 2                         7
23 1             1 1     1         1       1           1         7
24     1             1                 1   1             1 1   1 7
25                         1     1     1                 1   1   5
26 1   1 1               2 1       1                         1   8
27                                         1 1 1     1           4
28     1                       1                   1             3
29                           2 1               1   1             5
30     1                                 2             1         4
31   1                     1   1   1           1     1   2       8
32           1           1 1         1 2   1   1       1         9
33     1   1                 1                 1                 4
34         1                                                     1
35 1       1           2                             1           5
36           2         1         1           1                   5
37 1           1   2           1 1                     1 1 1   1 10
38 1                     1     1                             1 1 5
39         2       1                 1 1               1         6
40 1   1   1             1     1     1   1   1                   8
41     1           2                     1                       4
42           1   1             2         1       1   2     1   1 10
43                                 1 1   1       1       1       5
44             1     1 1               1       1     1   1       7
45                           2                 1 1               4
46   1             1           1 1                         1     5
47         1                                             1   1 1 4
48       1       1                 1       1             1     1 6
49               1                 2                 1           4
50         1           1       1     1   1 1     1               7
51           1       1 1                           1 1 1         6
52                                       1 1       1           1 4
53         1               1                   1     1   1   1   6
54       1   1             1                 1         1   1 1   7
55       1   1           1       2                 1   1         7
56                           1     1                 1           3
57                                           1                   1
58   1   1 2   1         1                   1             1   1 9
59                                           2                   2
60             1       1     1     1   2     1 1       1         9
61     1                       1 1                               3
62           1                               1   1 1             4
63   1         1   1 1                     1   1                 6
64         1                             1     1 1               4
65       1                         1             1               3
66 1                                     1                       2
67                 2     1   1   2                               6
68       1     1         1               2     1       1         7
69                           1         1                         2
70 1             1         1           1         1     1         6
71 1 1       1 1 1                 1                             6
72 1   2           1     1         1     2   2   1               11
73     1               2       1                                 4
74 1                                     1 1   1             1   5
75 1         1                 1 1               1     1         6
76                     1     1 1     1                       1   5
77 1         1       1 1                   1                   1 6
78                     1           1   1                   1     4
79 1     1 1                               1       2   1   1   1 9
80               1     1         2                   1           5
81     1     1                       1       1               1   5
82   1 1           1       1           1     1     1             7
83   2 1   1 1   1         1                 1                   8
84         1               1           1           1             4
85 1     1                   1 1                   1             5
86             1 2       1                                 1     5
87           1                             1   1                 3
88                                 1       1 1               1 1 5
89             1                                 1               2
90             1       1 1       1   1                 1     1   7
91             1   1       1       1                       1     5
92   1         1         1 1     1             1     1           7
93 1                 1           1       1     1 1               6
94 1 1   1                     1           1           1         6
95 1           1     1           1                 2 1           7
96       1 2                         1       1 1         1       7
97       1       1 1 1   1 1                   1                 7
98                   1 1     1 1       1                         5
99     1         1 1 2             1     1                     1 8
loading
Đang tải dữ liệu...