XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
Tổng
00                             2     1                 1         4
01         1 1 1 1                                 1       1     6
02             2                 1           1       1           5
03     1 1             1       1                               1 5
04       1           1 1       1     1               1 1     1   8
05     1                               1       1             1   4
06 1                                   1       1   2 1 1         7
07           1 2       1 1     1       1               1         8
08                 1         1             1 1 1         1   1   7
09               1                   1       1 1       1 1       6
10 1   1                 1                       1 1         1   6
11                       1     1                           2     4
12 1                     2 1     1 1               2             8
13 1             1         1           2                       1 6
14                 1       1                 1 1                 4
15 1   1           1   1                         1               5
16                             1 1               2   1       1   6
17                 1     1     1       1 1     1           1     7
18           1         1     1   1   1     1 1         1         8
19             1                 1               1 1   1 1   1   7
20       2         1       1 1                       1           6
21                                         1             1     1 3
22         1   1       1                     1           2 1     7
23                 1         1         1         1           1   5
24 1 1   1                 1 1           1             1     1 1 9
25           1             1   1                     1           4
26           1 1         1     1   2 1               1       1   9
27 1               1 1       1     1                 1     1     7
28 1             1       1           1               1 1         6
29           1                   1   1             1     1 1 1   7
30     1               1                 2                       4
31     1           1 1 1     1           1     1   1             8
32               1   1         1 1 1       1 1                   7
33         2 1                               1                   4
34     1                 1       1         1     1               5
35       1                 1                 2           1       5
36     1                             1                   1       3
37   1   1   1         1     1             1   2   1             9
38   1                     2           1 1           1 1         7
39                     2                                         2
40         1               1                     1       1 2     6
41                     1                         1               2
42   1                   1                                 1     3
43         1         1             1     1 1                   1 6
44             1 1                     1                 1     1 5
45 1         1 1     1     1       1     1                       7
46                   1                           1       1       3
47                   1         2           1     1               5
48   2             1             1 1             1     1 1       8
49                       2   1         1 1 1           1     1   8
50     1   1     1   2                     1       1             7
51                           1 1   1   1   1                     5
52           1   1   1                 1       1     1     1     7
53     1               1             2 1                         5
54     1 1 1           1         1                               5
55                                   1               1 1       1 4
56                                                         1   1 2
57     1 1 1             1   1                               1   6
58     1 1   1                             1     1   1       1   7
59     1             1       1                                 1 4
60 2         1       1           1     1         1               7
61                       1     1 1                         1     4
62         1       1                   1                         3
63                         1           1                         2
64               1           1                           1       3
65   2                   1         1                       1     5
66       1   1 1                                 1     1     1   6
67   1   1   1       1                                     1 1   6
68   1     2                 2   1         1       1   1     1   10
69   1   1       1 1 1                       1     1 1         1 9
70 1                             1                     1         3
71   1             1       1 1                           1       5
72 1                     1                   1                   3
73                     1                                         1
74                                           1 1                 2
75 1                                           3 1   1   1 1     8
76         1                                             1       2
77               1                           1       1     1     4
78         1   1                     1   1             1         5
79 1     1 2     1 2               1     1   1                 1 11
80             2   1       1           1       1                 6
81 1 1 2         1                                               5
82   2       1                           1         1             5
83                 1     1   1     1 1     1               1     7
84             1 1           1     1   1           1 1           7
85                     1         1 1       1 1   1 1             7
86             1       1         1                               3
87       2   1                 1 1       2 1                     8
88       1     1                               1               1 4
89               1                 2     1           1       1   6
90                         1         1   1                       3
91                   1   1       1   1                         1 5
92     1       1 1                       1 1       1             6
93               1         1                                     2
94 1 1               1             1             1             1 6
95   1 1   1 1     1       1         1   1               1   1 1 11
96       1           1 1       1     1       1                 1 7
97   1       1     1                 1     1   1       1         7
98                             1   1           1   1           2 6
99 1       1     1         1                 1                   5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...