XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
Tổng
00               1               1 1 1                           4
01                 1       1             1         1     1       5
02 1               1                   1   1     1               5
03 1 1   1               3       1                               7
04                                   1   1                       2
05                 1             1   1   1 1 1 1                 7
06                 2             1               1               4
07                                                       2 1     3
08           1   1                   1         1           1     5
09   1 1 1   1                     1             1           1 1 8
10     1                                                         1
11 2                 2   1   1       1 1 1             1         10
12       1   1             1             1       2       1       7
13   1               1       2           1               1       6
14 1           2         1             1     1       1           7
15                       1   1 1               1         1     1 6
16                                                       1     1 2
17       1 1                 1     1         1         1       1 7
18         1 1     2       1 1                                   6
19 1 1 1                 1         1 1                           6
20         1     1   1             1           2         1       7
21   1                                   1                       2
22   2 1 1 1             1                 1     1   1   1 2     12
23     1         1     1             1 1     1         1       1 8
24 1       1               1             1                 1   1 6
25     1 1                                     1     1     1     5
26 2                   1   1 1               2 1       1         9
27           1   1                                             1 3
28       1                 1                       1             3
29 1                                             2 1             4
30       1 1               1                                 2   5
31   1             1     1                     1   1   1         6
32   1                           1           1 1         1 2   1 8
33                         1   1                 1               3
34                             1                                 1
35             1       1       1           2                     5
36                               2         1         1           4
37     1   1           1           1   2           1 1           8
38         1 1     1 1 1                     1     1             7
39                             2       1                 1 1     5
40               1     1   1   1             1     1     1   1   8
41               2         1           2                     1   6
42 1                             1   1             2         1   6
43   1     1                                           1 1   1   5
44                   1             1     1 1               1     5
45                                               2               2
46   1     1             1             1           1 1           6
47     1 2     2               1                                 6
48           2 1             1       1                 1       1 7
49     1                             1                 2         4
50     1 1     1               1           1       1     1   1 1 9
51           1 2                 1       1 1                     6
52   1   1       1                                           1 1 5
53   2   2       1             1               1                 7
54                           1   1             1                 3
55                           1   1           1       2           5
56 1 1         1     2                           1     1         7
57               1                                               1
58 1               2 1   1   1 2   1         1                   10
59             1   1 1                                           3
60                   1             1       1     1     1   2     7
61     1           1 1     1                       1 1           6
62             1                 1                               2
63     2           1     1         1   1 1                     1 8
64                 1 1         1                             1   4
65     1                     1                         1         3
66       1     1       1                                     1   4
67                   1                 2     1   1   2           7
68       1 2                 1     1         1               2   8
69       1           1                           1         1     4
70               1     1             1         1           1     5
71                     1 1       1 1 1                 1         6
72         1         1 1   2           1     1         1     2   10
73     1       1           1               2       1             6
74     1               1                                     1 1 4
75 1             1     1         1                 1 1           6
76       1   1                             1     1 1     1       6
77 1               1   1         1       1 1                   1 7
78     1   1     1                         1           1   1     6
79           1         1     1 1                               1 5
80             1     1               1     1         2           6
81   1       1             1     1                       1       5
82                       1 1           1       1           1     5
83             1         2 1   1 1   1         1                 8
84               1 1           1               1           1     5
85                     1     1                   1 1             4
86             1                   1 2       1                   5
87                   1           1                             1 3
88           2                                         1       1 4
89           1                     1                             2
90     1     1                     1       1 1       1   1       7
91             1                   1   1       1       1         5
92         1             1         1         1 1     1           6
93 1       1     1     1                 1           1       1   7
94         1     1     1 1   1                     1           1 7
95                     1           1     1           1           4
96   1                       1 2                         1       5
97           1     1         1       1 1 1   1 1                 8
98 1 1           1                       1 1     1 1       1     8
99 1       1 1             1         1 1 2             1     1   10
loading
Đang tải dữ liệu...