XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
Tổng
00   1                   1               1 1 1                   5
01       1                 1       1             1         1     5
02         1               1                   1   1     1       5
03       1 1 1   1               3       1                       8
04 1                                         1   1               3
05                         1             1   1   1 1 1 1         7
06                         2             1               1       4
07                                                               0
08                   1   1                   1         1         4
09     1     1 1 1   1                     1             1       7
10   1         1                                                 2
11         2                 2   1   1       1 1 1             1 10
12     1         1   1             1             1       2       7
13           1               1       2           1               5
14         1           2         1             1     1       1   7
15   1                           1   1 1               1         5
16 1                                                             1
17     1         1 1                 1     1         1         1 7
18 1               1 1     2       1 1                           7
19         1 1 1                 1         1 1                   6
20 1   1           1     1   1             1           2         8
21       1   1                                   1               3
22           2 1 1 1             1                 1     1   1   9
23             1         1     1             1 1     1         1 7
24         1       1               1             1               4
25             1 1                                     1     1   4
26 1   1   2                   1   1 1               2 1       1 11
27                   1   1                                       2
28               1                 1                       1     3
29     1   1                                             2 1     5
30 1             1 1               1                             4
31   1       1             1     1                     1   1   1 7
32           1                           1           1 1         4
33                                 1   1                 1       3
34                                     1                         1
35 2   1               1       1       1           2             8
36                                       2         1         1   4
37     1       1   1           1           1   2           1 1   9
38 1               1 1     1 1 1                     1     1     8
39                                     2       1                 3
40 1 1                   1     1   1   1             1     1     8
41   1                   2         1           2                 6
42 1     1 1                             1   1             2     7
43 1 1       1     1                                           1 5
44                           1             1     1 1             4
45   2   1                                               2       5
46           1     1             1             1           1 1   6
47             1 2     2               1                         6
48                   2 1             1       1                 1 6
49             1                             1                 2 4
50             1 1     1               1           1       1     6
51                   1 2                 1       1 1             6
52   1   1   1   1       1                                       5
53   1       2   2       1             1               1         8
54   1                               1   1             1         4
55       1                           1   1           1       2   6
56         1 1         1     2                           1     1 7
57                       1                                       1
58         1               2 1   1   1 2   1         1           10
59       1             1   1 1                                   4
60       1                   1             1       1     1     1 6
61             1           1 1     1                       1 1   6
62   1                 1                 1                       3
63             2           1     1         1   1 1               7
64     1                   1 1         1                         4
65       2     1                     1                         1 5
66               1     1       1                                 3
67     1                     1                 2     1   1   2   8
68 1             1 2                 1     1         1           7
69               1           1                           1       3
70                       1     1             1         1         4
71                             1 1       1 1 1                 1 6
72       1         1         1 1   2           1     1         1 9
73       2     1       1           1               2       1     8
74             1               1                                 2
75         1             1     1         1                 1 1   6
76               1   1                             1     1 1     5
77 1       1               1   1         1       1 1             7
78             1   1     1                         1           1 5
79       1           1         1     1 1                         5
80                     1     1               1     1         2   6
81 1 2 1     1       1             1     1                       8
82   2                           1 1           1       1         6
83                     1         2 1   1 1   1         1         8
84     1                 1 1           1               1         5
85       1                     1     1                   1 1     5
86     1 1             1                   1 2       1           7
87                           1           1                       2
88     1             2                                         1 4
89                   1                     1                     2
90             1     1                     1       1 1       1   6
91       1             1                   1   1       1       1 6
92 1 1             1             1         1         1 1     1   8
93     1   1       1     1     1                 1           1   7
94 1   1           1     1     1 1   1                     1     8
95                             1           1     1           1   4
96           1                       1 2                         4
97     2             1     1         1       1 1 1   1 1         10
98         1 1           1                       1 1     1 1     7
99 1       1       1 1             1         1 1 2             1 10
loading
Đang tải dữ liệu...