XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
Tổng
00       1                                                       1
01   1       1     1         1 1               1         1   1   8
02     1                             1   1                       3
03               1   2   1   1     1     1 1   1   1       1   1 12
04     1 1     1                 1     1                     1   6
05             1           1       1   1     1     1         1   7
06   2 1 1                         1     1         1   1         8
07       1                                             1     1   3
08         1   1   1   1       1                           1   1 7
09       1 1         1     1   1                     1     1     7
10 1 1         1           2         1                 1         7
11           2               1   1               1 1   1         7
12   2                                                   2       4
13               1                     2 1                       4
14                         1 1               1   1               4
15 1                         1               1 1 1 1         1   7
16 2   1       1                                               1 5
17           1                                 1 1               3
18       1           1                 1   1     1           1 1 7
19 1 1   1 1   1   1     1       1                           1   9
20     1                       1                     1       1   4
21         1     1     1                       1                 4
22         2 1               2         1     1       1           8
23 1           1                         1   1   1         1     6
24       1     1 1 2         1   1             1                 8
25     1                               2       1                 4
26     1       1             1                                   3
27     1     1         1                 1       1         1     6
28     1 1                     1     1 1         1               6
29   1     1 1 1     1 1               1         1 1             9
30                   1   1         1         1       1       1   6
31   1               1 1       1   1 1 1 1                   1   9
32                   1     1             1       2 3 1   1       10
33                         1 1       1                     1     4
34 1                   1           2       1           1         6
35         1           1     1   2 1                           1 7
36         1                           1       1     1           4
37   1                 1     1                 1       1         5
38     1 1             1           1                             4
39                     1 1       1                       1 1     5
40 1       1 2                                                   4
41 1               1       1   1 1               1   1           7
42           1                   1               1               3
43               1       1       1                         1 1 1 6
44         1     1   1     1         1   1 1   1       1 1       10
45                             1             2   1 1       1     6
46 1       1                         1       1         1 2       7
47 1                   1   1   1 1         1                     6
48 1     1 1             1 1                   1         2     1 9
49       1     1             1       1 1               1 2       8
50   1               1   1         1 1   1   1 1                 8
51                                                               0
52     1     1                             1     1         1 1   6
53                 1     2 1       1                 1 1         7
54                 1                       1       1             3
55     1 1       1           1           1 1                     6
56           1   1                       1   1         2         6
57             1                                     1       1   3
58 1   1       1   1     1         1           1                 7
59               1 1                 1     1 1           1       6
60 1                                         1   1         1     4
61           1     1   1           1             1               5
62                       1                 2       1             4
63                       2   1   1         1   1                 6
64         1         1                               1       1   4
65           1     1                                             2
66 1     1     1                 1   1   2                       7
67           1 1     1       1                             1   1 6
68   1   1     1   1         1   1   1 1     1     1 1           11
69   1 1         1                     1 1           1       1   7
70       1           1               1                           3
71         1       1 1               1               1     1 1   7
72                                                               0
73                                     2                         2
74                                       1   1 1               1 4
75 1   1   1 1     1           2 2                             1 10
76         1                                           1   1     3
77     1     1             3       1               1           1 8
78       1                         2                           1 4
79               1     2   2   1 1             1               1 9
80                         1                       1     1       3
81                                   1                           1
82   1               1   3                           1     1   1 8
83           1                       1   1 1       1 2     1     8
84   1 1             1 1                   1           1         6
85 1 1                                         1                 3
86                 1   1 1   1 1                                 5
87                             1                         1       2
88               1                   1 1                 1   1 1 6
89     1       1               2             1 1   1             7
90                 1                                 1   1       3
91               1   1                   1             1       1 5
92   1                         1   1       1       1           1 6
93                                         1                 1 1 3
94 1             1     1         1           1         1   1     7
95         1   1 1   1               1     1             1       7
96               1 1                                   2         4
97       1                                   1       1           3
98   1           2     1       1           1     1               7
99                       1         1                       1     3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...