XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
Tổng
00                                 1           1                 2
01   1         1     1                   1     1 1         1 1 1 9
02 1   1     1                               1                 2 6
03                                 1   1               1 1       4
04   1                       1           1   1           1       5
05   1 1 1 1                       1       1           1         7
06           1                   1             1   1             4
07                   2 1                     1               1 2 7
08         1           1                                         2
09           1           1 1         1       1                   5
10                                                 1   1         2
11 1 1             1               1   1       1                 6
12   1       2       1               2     1       1             8
13   1               1               1   1 2   1 1 1             9
14 1     1       1                                               3
15         1         1     1     2       1   1     1   1         9
16                   1     1     1                               3
17       1         1       1           1 1 1 2                   8
18                                   1   1 2   1             1   6
19                                       1                     1 2
20         2         1                     1             2       6
21   1                           2 1                             4
22     1     1   1   1 2                         1         1   1 9
23 1     1         1       1           1                         5
24   1                 1   1             1 1   1 1 1 1   1       10
25         1     1     1                 1   1   1           1   7
26       2 1       1                         1               1 1 7
27                         1 1 1     1             1             5
28             1                   1               1             3
29           2 1               1   1                         1   6
30                       2             1               1         4
31         1   1   1           1     1   2             1         8
32       1 1         1 2   1   1       1                         8
33           1                 1                 1         2 1   6
34                                                     1         1
35     2                             1                   1       4
36     1         1           1                         1         4
37 2           1 1                     1 1 1   1     1   1   1   11
38       1     1                             1 1     1           5
39 1                 1 1               1                         4
40       1     1     1   1   1                   1         1     7
41 2                     1                                       3
42             2         1       1   2     1   1     1           9
43                 1 1   1       1       1                 1     6
44   1 1               1       1     1   1       1             1 8
45           2                 1 1                 1         1 1 7
46 1           1 1                         1                     4
47                                       1   1 1 1               4
48                 1       1             1     1 1   2           7
49                 2                 1                           3
50     1       1     1   1 1     1                     1   1     8
51   1 1                           1 1 1                         5
52                       1 1       1           1             1   5
53         1                   1     1   1   1         1         6
54         1                 1         1   1 1         1 1 1     8
55       1       2                 1   1                         5
56           1     1                 1                           3
57                           1                         1 1 1     4
58       1                   1             1   1       1 1   1   7
59                           2                         1         3
60     1     1     1   2     1 1       1           2         1   11
61             1 1                                               2
62                           1   1 1             1         1     5
63 1 1                     1   1                                 4
64                       1     1 1                               3
65                 1             1               1   2           5
66                       1                               1   1 1 4
67 2     1   1   2                                   1   1   1   9
68       1               2     1       1             1     2     8
69           1         1                             1   1       4
70         1           1         1     1           1             5
71                 1                                 1           2
72 1     1         1     2   2   1                 1             9
73     2       1                                                 3
74                       1 1   1             1                   4
75             1 1               1     1           1             5
76     1     1 1     1                       1             1     6
77   1 1                   1                   1                 4
78     1           1   1                   1               1   1 6
79                         1       2   1   1   1   1     1 2     10
80     1         2                   1                         2 6
81                   1       1               1     1 1 2         7
82 1       1           1     1     1             1   2       1   9
83         1                 1                                   2
84         1           1           1                           1 4
85           1 1                   1             1               4
86       1                                 1     1             1 4
87                         1   1                         2   1   5
88                 1       1 1               1 1         1     1 7
89                               1                               1
90     1 1       1   1                 1     1   1               7
91 1       1       1                       1                     4
92       1 1     1             1     1                 1       1 7
93   1           1       1     1 1               1               6
94             1           1           1           1 1           5
95   1           1                 2 1               1 1   1 1   9
96                   1       1 1         1       1       1       6
97 1 1   1 1                   1                     1       1   7
98   1 1     1 1       1                                         5
99 1 2             1     1                     1   1       1     8
loading
Đang tải dữ liệu...