THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
Tổng
00 1           1       1                 1     1               2 7
01   1                   1   1           1                 1     5
02                                                     1         1
03                               1         1   1     1 1   1   1 7
04             1       1           1           1   1 1           6
05                               1   1               1           3
06 1                           1   1 1           1 1         1   7
07                                         1       1     1       3
08                             1 1           1       1           4
09         1                 1         1                         3
10       1     1 1   1                     1   1               1 7
11                           1             1                 1 1 4
12         1                   2                         1   1   5
13                     1 1             2 1             1   1   1 8
14         1   1   1 2     1     1           1   1         1     10
15     1     1         1   1                   1                 5
16   1       2           1                 1             1       6
17     2                     1 1   1                         1   6
18     1                                 1             1         3
19         1             1                   2                   4
20 1     1                                         1         1   4
21             1           1         1       1       1 1         6
22               1         1 1           1             1         5
23   1       1                               1   1               4
24   1               1                             1             3
25     1   2             1 1   1     2 1             1         1 11
26 1                 1                   1     1         1       5
27       1             1           1         1                   4
28         2                   1       1 1               1       6
29       1                                                     1 2
30 1                               1           1         1 1   1 6
31       1 1   1                         1                 1     5
32           1       1                     1   1               1 5
33   1         2         2                 1       1 1 1         9
34           1     1                               2         1   5
35                       1 2   1 1                         1   1 7
36   1 1         1     1                                         4
37               1 1                           1                 3
38                             1       1   1       2 1       1   7
39 1           1           1 1                       1           5
40               1 1   1         1                 1 1     1     7
41 1     1       1 1             1                               5
42     1         1             1                                 3
43       1 1     1   1             1   1       1   1   1         9
44                           1       1     1           1     1   5
45 1           1                                     1     1     4
46                                         1 1     1             3
47   1                 1                                       1 3
48     1         1 1 1 1       1 1                   1 1 1       10
49   1           1           1       1         1             1   6
50         1 1 1   1   1   1           1     1                 1 9
51     1 1 3                       1   1       1             1   9
52     1                         1               1               3
53   1                       1     1       1                     4
54             1       1     1                   1   1           5
55 1 2                               1     1               2     7
56       1   3   1     1       1   1       1                     9
57     1   1         1             1     1                       5
58       1       1               2   1   2             1       1 9
59                           1     1               1   1       1 5
60       1   1     1     1   1 1     1                           7
61     1     1   1             1                 1 1             6
62             1             1         1                 1   1   5
63 1   1 1                 1       1             1               6
64                 1               1   1                         3
65 2               1       1                 1   1               6
66 1   1                     1     1             2       1       7
67     1             1                                 1     1   4
68 1               2                 1     1 1               1   7
69                   1               1         1 1       1       5
70     2               1                 1                     1 5
71   2   1   1     1   1   1                     1         1     9
72       1 1           1     1   1   2 1 2                       10
73                       2           1                           3
74   1             1     1             1           1 1           6
75               1                         1 1   1     1         5
76           1                   1       1                       3
77               1       1 1             1   3 1 1     1     1   11
78   1               1     2           1 1   2 1 2       1       12
79                   1                 1                 1       3
80 1                           1                   1   1   2     6
81   1   1         1       1       1 1       1     1             8
82       1 1         2 1       1   1 1                       1   9
83                 1     1   2 1                         2       7
84     1                 1             1                         3
85               1                               1               2
86 1 1                                                           2
87   1       1   1                               1   1     1     6
88                                                         1     1
89           1 1   1               1                             4
90       1   1           1             1             1   1   1   7
91           1 1       1                   1               1   1 6
92                   1               1         1     1       1 1 6
93                               1                               1
94 1               1           1 2       1 1           1 1       9
95       1     2     1       1         1                 1       7
96                   1   2 1                           1   1     6
97 1                               1                         1   3
98             1 1         1     1         1   2         1       8
99         1           1         1                   1           4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...