THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

  Ngày
\
Cặp số
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
Tổng
00                       1 1 1   1 1                 1         1 7
01   1 1 2   1   1                       1                       7
02             1                       1                         2
03 1 1                     1                         1           4
04         1 1       1               1                         1 5
05             2     1   1               1                       5
06 1   1             1             1                             4
07                 1           1       1                         3
08       1     2 1     1               1   1       1             8
09   1                       1                   1 1   1         5
10 1 1   1                                 1 1                 1 6
11                         1   1   1       1           1         5
12         1                         1 2           1 1           6
13                             1                 1       1       3
14           1     1     1       1               1               5
15                     1   1         1                 1       1 5
16           1         1                                     1   3
17                 1                         1   1       1       4
18           1       1   1                     1             2   6
19         1       1   1           1                       1     5
20     1 2                                 1     1 1             6
21             1     1                                   1       3
22 1                         2               1 1     2   1   2   10
23                                 1                     1   1   3
24             1                   1                           1 3
25 1       1                                                     2
26             2       1 1       1         1 1       1           8
27 1                                                             1
28                                 1           1             1   3
29     2     1       1       1                                   5
30                     1   1       1               1     1   1   6
31                 1 1     1   3                                 6
32           1                 1     1       1               1   5
33                                     1           2           1 4
34 1     1             1                       1   1         1   6
35 1   1             1 1     1                         1         6
36     1     2   1 1         1                                   6
37 1             1                   1         1           1     5
38 1   1           1                     1     1                 5
39     1   1 1             2   1       1 2 1               1     11
40                       1 1 1                               1   4
41         1     1               1 1 1     1                     6
42             1   1       1           2   1           1         7
43             1                     2       1   1               5
44   1         1                             1   1               4
45                 1     1 1               1           1   1     6
46 1 1       1     1               2                           1 7
47               1 2                                       1     4
48   2 1           1                       1 1   2               8
49     1   1       1 1 1             1             1 1           8
50             1 1     1       1               1     1           6
51       1       2                           1         1 1       6
52     1 1                   2               1   1               6
53           1     1       2         1                   1       6
54     1   1           1             1 1 1 1     1     1         9
55                                   1       1   1               3
56           1     1 1                   2       1 1 1     1 1   10
57                             1     1                 1         3
58   1       1           1               1                 1   1 6
59                               2             1           1     4
60       1                   1     1             1     1   3     8
61     1             1                     1                   1 4
62   1     1     1                           1                 1 5
63       1     1     1 1                                 1 2   1 8
64 1       2           1         1                 1           1 7
65         2     1           1 1   2                     1       8
66                       1               1               1       3
67     1     1               1   1                         1     5
68       1                     1 1             1   1 1           6
69   1                 1       2             1   1       2       8
70       3 1           1       1   1   1               1     1   10
71         1                   2 2   1             1             7
72 2       1               1                   1     1 1         7
73               1           1   1   1                   1       5
74           2               1               1       1     1     6
75   1           1             1 1 1           1   1 1   2       10
76             1                       1   1     1   1     1 2   8
77               2   1                   2 2         1           8
78       1             1   1             1             1         5
79 1   1     1         1 1 1     1   1 1 1   1         2         13
80                                     1                         1
81   1     1             1                     1         1   1   6
82                                                             1 1
83               1                     1     1 2             1 1 7
84                                                     1         1
85   1                   1               1                       3
86   1                       2     1                 1           5
87       1     1         2       2   1   1 1   1               2 12
88                                                               0
89               1   1   1                                       3
90 1 1         1     1   1       1     1     1     1     1     1 11
91                   1                     1                     2
92 2       1       1     1                         1             6
93   1                                         2       1     1   5
94   1 2                               1 1     1 1   1           8
95             1       1         1     1           1       1   1 7
96                   1     1                 1   1 1             5
97                 1         1     1 1                 1         5
98               1         1               1                     3
99       1           1   1               1           1     1     6
loading
Đang tải dữ liệu...