THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
Tổng
00   1     1     1 1           1       1                 1     1 8
01       2           1                   1   1           1       6
02     1 1 1                                                     3
03         1                                     1         1   1 4
04       1   1                 1       1           1           1 6
05                                               1   1           2
06         1       1                           1   1 1           5
07       2 1                                               1     4
08   1   1                                     1 1           1   5
09               1         1                 1         1         4
10         1     1       1     1 1   1                     1   1 8
11                                           1             1     2
12   1           1         1                   2                 5
13   1       1                         1 1             2 1       7
14 1                       1   1   1 2     1     1           1   9
15     1         1     1     1         1   1                   1 7
16   1 2     1       1       2           1                 1     9
17   1   1             2                     1 1   1             7
18     1   1   1       1                                 1       5
19               1         1             1                   2   5
20         2       1     1                                       4
21   1                         1           1         1       1   5
22     1       1                 1         1 1           1       6
23                   1       1                               1   3
24         1         1               1                           3
25                     1   2             1 1   1     2 1         9
26                 1                 1                   1     1 4
27 1 1   1               1             1           1         1   7
28 1     1                 2                   1       1 1       7
29                       1                                       1
30               1 1                               1           1 4
31                       1 1   1                         1       4
32                           1       1                     1   1 4
33     1             1         2         2                 1     7
34   1                       1     1                             3
35 1         1 1                         1 2   1 1               8
36                   1 1         1     1                         4
37 1       1 1                   1 1                           1 6
38   1           1                             1       1   1     5
39 1       1       1           1           1 1                   6
40       1                       1 1   1         1               5
41                 1     1       1 1             1               5
42           1         1         1             1                 4
43             1         1 1     1   1             1   1       1 8
44           1                               1       1     1     4
45                 1           1                                 2
46       1     1                                           1 1   4
47   2               1                 1                         4
48 2   2 1   1         1         1 1 1 1       1 1               13
49   1       1 1     1           1           1       1         1 8
50                         1 1 1   1   1   1           1     1   8
51                     1 1 3                       1   1       1 8
52     1       1 1     1                         1               5
53         1         1                       1     1       1     5
54 1   1                       1       1     1                   5
55 1       1       1 2                               1     1     7
56           1 1         1   3   1     1       1   1       1     11
57 1         1         1   1         1             1     1       7
58           1   1       1       1               2   1   2       9
59               1                           1     1             3
60     1                 1   1     1     1   1 1     1           8
61   1 1       2       1     1   1             1                 8
62             1 1             1             1         1         5
63 1         1 1   1   1 1                 1       1             8
64     1 1                         1               1   1         5
65                 2               1       1                 1   5
66           1 2   1   1                     1     1             7
67 1   1     1         1             1                           5
68     1         1 1               2                 1     1 1   8
69                                   1               1         1 3
70                     2               1                 1       4
71                   2   1   1     1   1   1                     7
72                       1 1           1     1   1   2 1 2       10
73               1                       2           1           4
74                   1             1     1             1         4
75                               1                         1 1   3
76   1 1                     1                   1       1       5
77   1 1     1                   1       1 1             1   3 1 11
78 1                 1               1     2           1 1   2 1 10
79                                   1                 1         2
80   1             1                           1                 3
81   1               1   1         1       1       1 1       1   8
82       1       1       1 1         2 1       1   1 1           10
83       1                         1     1   2 1                 6
84                     1                 1             1         3
85                               1                               1
86 1               1 1                                           3
87 1                 1       1   1                               4
88             1                                                 1
89         1   1             1 1   1               1             6
90         1 1 1 1       1   1           1             1         8
91                           1 1       1                   1     4
92                                   1               1         1 3
93       1 1                                     1               3
94       1 1       1               1           1 2       1 1     9
95 1         1 1 1       1     2     1       1         1         10
96               1                   1   2 1                     5
97                 1                               1             2
98 1                           1 1         1     1         1   2 8
99                         1           1         1               3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...