THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

  Ngày
\
Cặp số
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
Tổng
00                 1                       1 1 1   1 1           6
01       1         1   1 1 2   1   1                       1     9
02 1       1 1     1             1                       1       6
03             1 1   1 1                     1                   5
04               1           1 1       1               1         5
05     1                         2     1   1               1     6
06                   1   1             1             1           4
07                                   1           1       1       3
08                         1     2 1     1               1   1   7
09     2               1                       1                 4
10       1     1     1 1   1                                 1 1 7
11       1                                   1   1   1       1   5
12 1                         1                         1 2       5
13           1                                   1               2
14     1 1     1               1     1     1       1             7
15             1   1                     1   1         1         5
16               1 1           1         1                       4
17                                   1                         1 2
18         1       1           1       1   1                     5
19               1 1         1       1   1           1           6
20                       1 2                                 1   4
21                               1     1                         2
22       1           1                         2               1 5
23     1       1                                     1           3
24   1       2                   1                   1           5
25         1   1     1       1                                   4
26                               2       1 1       1         1 1 7
27         2       1 1                                           4
28 1               1                                 1           3
29                       2     1       1       1                 5
30           1                           1   1       1           4
31 1           1                     1 1     1   3               8
32       1                     1                 1     1       1 5
33   1   1                                               1       3
34       1           1     1             1                       4
35   1               1   1             1 1     1                 6
36   4     2             1     2   1 1         1                 12
37   1     1         1             1                   1         5
38             1     1   1           1                     1     5
39                       1   1 1             2   1       1 2 1   10
40 2                                       1 1 1                 5
41           1               1     1               1 1 1     1   7
42     1   1                     1   1       1           2   1   8
43 1   1           1             1                     2       1 7
44                     1         1                             1 3
45                                   1     1 1               1   4
46     1             1 1       1     1               2           7
47       1       1 1               1 2                           6
48           1   1     2 1           1                       1 1 8
49 1         1 1         1   1       1 1 1             1         9
50           1 1 2               1 1     1       1               8
51   1                     1       2                           1 5
52       1         1     1 1                   2               1 7
53                             1     1       2         1         5
54                       1   1           1             1 1 1 1   7
55   1           1                                     1       1 4
56               1             1     1 1                   2     6
57     1         1                               1     1         4
58                 2   1       1           1               1     6
59 1 1                                             2             4
60                         1                   1     1           3
61 1                     1             1                     1   4
62       1 1 1         1     1     1                           1 7
63     1                   1     1     1 1                       5
64 1   1   1         1       2           1         1             8
65             1             2     1           1 1   2           8
66   1                                     1               1     3
67 1                     1     1               1   1             5
68         1     1 1       1                     1 1             6
69                     1                 1       2             1 5
70               1         3 1           1       1   1   1       9
71             1   2         1                   2 2   1         9
72     1             2       1               1                   5
73                                 1           1   1   1         4
74                             2               1               1 4
75     2 1 1           1           1             1 1 1           9
76 1                             1                       1   1   4
77         2                       2   1                   2 2   9
78             1           1             1   1             1     5
79 2                 1   1     1         1 1 1     1   1 1 1   1 13
80     1 1   1                                           1       4
81       1   1         1     1             1                     5
82       2                                                       2
83 1     1                         1                     1     1 5
84   2 1   2   1                                                 6
85             1       1                   1               1     4
86       1       1     1                       2     1           6
87           1             1     1         2       2   1   1 1   10
88               1                                               1
89   1                             1   1   1                     4
90 1   1   1   1     1 1         1     1   1       1     1     1 12
91 1         1   1                     1                     1   5
92           1   1 1 2       1       1     1                     8
93   1         1       1                                         3
94             1       1 2                               1 1     6
95           1                   1       1         1     1       5
96               1                     1     1                 1 4
97     1                             1         1     1 1         5
98           1                     1         1               1   4
99   2       1             1           1   1               1     7
loading
Đang tải dữ liệu...