THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

  Ngày
\
Cặp số
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
Tổng
00             2           1           1       1             1   6
01         1         1                         1         1   1   5
02     1         1 1 2       1                         1   1     8
03   1 1   1   1         2               1   1                   8
04 1 1               1                   1       2             1 7
05   1           1     1                             1           4
06 1         1                 1                                 3
07 1     1           2       1         1         1             1 8
08   1           1   1             1                 1           5
09                                   2   1 1                 1   5
10             1                 1               1               3
11           1 1   1             2               1   1         1 8
12       1   1                       1                   1       4
13     1   1   1               1   1   1                 1 1 2   10
14         1       1       1             1     1 1   1         1 8
15                           1       1                       1   3
16       1               1 1 1 1                                 5
17           1     1                   2                     1   5
18     1                   1                                   1 3
19               1 1                 1     1   1           1     6
20 1         1         1   1       1 1   1     1           1     9
21   1 1                                 1 1 1         1         6
22     1           1 1 3 1     1       1 1 1                     11
23               1                 1         1           1   1   5
24 1             1                 1     1   1       1   1       7
25   1         1   1     1                       1   1           6
26       1             1   1                   1     1           5
27               2         1       1 1     1       1       1     8
28       1               1             1     1 1       1       1 7
29             1           1   1                         1       4
30       1 1   1   1                                       1     5
31         1                             1           1       1   4
32             1                       1           1       1     4
33 1 1 1                         1   1     1       1             7
34 2         1                         1   1           1         6
35         1   1         1   1                                   4
36                         1     1           1   1               4
37                   1                     1       1             3
38 2 1       1     1     1               1           1 1 1     1 11
39   1           1             1   1 1     1       1   1     1   9
40 1 1     1           1       1                       1         6
41                             1 1     1       1           1     5
42                                             1                 1
43 1   1             1           1   1                   1 1     7
44     1     1                       2                           4
45   1     1                                           1       2 5
46 1             1 1   1                       1       1         6
47             1 1   1 1 1                                 1     6
48   1 1 1       1   1               1               1   1   1   9
49           1   1           1           1   1       1       1 1 8
50             1                   1                 2           4
51           1       1             1       1   1                 5
52               1               1         1       1             4
53                                           1     1   1       1 4
54   1             1     1 1               1   1             2   8
55         2                   1   1                             4
56                                 1 1             1             3
57                             1   1 1                   1       4
58     1       1           1       1     1       1 1     1       8
59 1   1       1                   1                 1         1 6
60                 1                   1 1                       3
61 1                         1                     1             3
62       1   1   1       1                         2     1 2     9
63                         1                   1   1     1       4
64                         2         1         1                 4
65                   1       1       1                   2   1   6
66       1                   1   1 1                             4
67     1     1           1                 1   1                 5
68           1       1       1 1 1 1                   1   2     9
69       1                                   1                   2
70             1       1     1         1                 1       5
71         1                 2                   1     1         5
72               1       1     1     1       1 1                 6
73                                       1       1               2
74 1 1                                                     2     4
75     1                               1       1             1   4
76                 1                             1   1           3
77     1     1   1         1             1       1         1     7
78       1                       1               1   1 1       1 6
79       1                                                   1   2
80 1   1   2         1                 1   1 1       1 1   1     11
81 1                   1   1                                     3
82           1     1   1               1 1                       5
83       2               1                                       3
84                     1         1     1   1 1     1   1       1 8
85                     1                   1 1         1         4
86                     1 1     1 1     1   1 1                   7
87   1     1                                       1           1 4
88         1       2                     1       2               6
89                     1                               1       1 3
90   1   1   1       1 1 1   1 1         1 1                   2 12
91         1   1 1           1 1 1 1                             7
92   1       1 1   1                                     1       5
93                     1 1                           1 1         4
94     1 1                 1 1 1 1 1               1             8
95       1               1 1 1         1     1   1 1             8
96     1   1       1 1                       1   1               6
97           1               1   1           1     1             5
98       1                     1 1           1 1             1   6
99   1                         1 1                       1       4
loading
Đang tải dữ liệu...