XSKT Bạch thủ TG Cầu XSTG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
Tổng
00 1                     1     1         1   1                 1 6
01                   1     1               1   1                 4
02               1   1     1           1 1 1         1   1       8
03         3                   1       1     1                   6
04   3       1                                   1     1 1       7
05           1         1 1           1                           4
06                 1     1   2   2                           1   7
07         1   1       1           1                             4
08       1         1   1     1     1 1         1                 7
09 1     1 1         1                 1                         5
10                                                               0
11           1                                   1               2
12       1             2               1                   1     5
13     1   2                                 1                   4
14   2                                   1 1   1                 5
15 1                                               1 1         1 4
16     1       1   1     1 1     2 1   1             1 2         12
17           1             1   1         1                 1   1 6
18                               1                     1         2
19                   1                       1     1             3
20         1                           1 1 1         1 2 1       8
21             1 1         1                           1     1   5
22     3 1 1         1     1           1         1   1 1 1       12
23 1 1 1   1   1   2                       1         1         1 10
24                                         1             1       2
25               1                                               1
26 2           1   1   1 1   1     1           1             3   12
27                   1                   1         1     1       4
28   1               1       2             1               2 1 1 9
29                         1           1   1         1       1   5
30         1   1                           1               2     5
31 1     2       1                 1 1           1   1 1         9
32             1     1         1           1     1               5
33     1                               2     1                   4
34     1                   1     1 1                             4
35   1                 1         1                               3
36                     1 1           1 1 1                 1   1 7
37                       1                         1 1 1         4
38   2                 1 1 1         1     1     1               8
39   1                                         2   1             4
40               1                                     1       1 3
41   1 1                                                     1   3
42       1   1     1               1             2             1 7
43                             1     1 1     1     2           1 7
44 1     1       1   1   1         1 1       1 2         1       11
45   1       1                 1 1 1     1             1 1   1   9
46                             1 1                           1   3
47                 2             1         1           1         5
48     2 1             1   1                 1 1 1 1             9
49                             1                   1             2
50                                           2 1       1   1     5
51           2     1               1                 1   1       6
52     1                 1     1                           1   1 5
53           1               2 1         1                 1     6
54     1         1       1   1     1 1   1       1     1       1 10
55       1                       1                               2
56     1       1   1       1   1       1         1 1             8
57               1   1   1                                       3
58         1 1     2   1                         1               6
59           1     1       1 1                             1   1 6
60       1 1 1                             1                     4
61       1         1               2         1                   5
62                           1 2   1 1                   1       6
63               1                               1 1         1   4
64       2   1         1                               1         5
65                           1             1         1     1     4
66               1                 1 1   1         1             5
67 1     1           1               1       1               1   6
68               1                   1                     1     3
69             1       1         1                               3
70 1       1   1         1                       1               5
71 1             1     1                     1           1       5
72   1       2     1       1           1       1 1 1           1 10
73   1     1         1                   1         1 1   1       7
74 1                   1                                         2
75     1 1   2   1   1 1   1             1       1           1   11
76                             1           1                     2
77           1 1                         1     1                 4
78                         1 1         1                   1     4
79     1                           1                       1     3
80             1                                 1 2 1   1       6
81     1             1           1                   1         2 6
82 1           1   1     1     1     1     1   1                 8
83               2           1       1   1                       5
84                           1   1       1               1     1 5
85 1       1       1   1 1                               1       6
86                                   1 1       1       1       2 6
87       1     2 1       1     1           2 1 1     1           11
88 2                     1           1 1         1               6
89         1   1           1 1 1 2           2           1   1   11
90                                                               0
91 1                             1   1       1         1         5
92 1   1         1   1       2           1         1       1     9
93                         1           1     1       1       1   5
94   2                     1             1         1             5
95             1 1   2         1 1 1           1         1 1 1   11
96       1 1           1             1         1             1   6
97                   1   1                     1         1       4
98   1         1                                     1       1   4
99                                 1                 1     1     3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...