THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
Tổng
00 1         1     1     1 1           1       1                 7
01 1 1           2           1                   1   1           7
02             1 1 1                                             3
03                 1                                     1       2
04               1   1                 1       1           1     5
05   1                                                   1   1   3
06                 1       1                           1   1 1   5
07               2 1                                             3
08       1   1   1                                     1 1       5
09     1                 1         1                 1         1 5
10     1           1     1       1     1 1   1                   7
11                                                   1           1
12           1           1         1                   2         5
13           1       1                         1 1             2 6
14         1                       1   1   1 2     1     1       8
15             1         1     1     1         1   1             6
16   1       1 2     1       1       2           1               9
17   1       1   1             2                     1 1   1     8
18 1     1     1   1   1       1                                 6
19                       1         1             1               3
20       1         2       1     1                               5
21   1 1     1                         1           1         1   6
22 1           1       1                 1         1 1           6
23                           1       1                           2
24       1         1         1               1                   4
25                             1   2             1 1   1     2 1 9
26       1                 1                 1                   3
27     1   1 1   1               1             1           1     7
28         1     1                 2                   1       1 6
29   1                           1                               2
30   1   1               1 1                               1     5
31                               1 1   1                         3
32   1                               1       1                   3
33 1 2         1             1         2         2               9
34           1                       1     1                     3
35         1         1 1                         1 2   1 1       8
36 1     1                   1 1         1     1                 6
37 1     1 1       1 1                   1 1                     7
38 1     1   1           1                             1       1 6
39 1   1   1       1       1           1           1 1           8
40               1                       1 1   1         1       5
41                         1     1       1 1             1       5
42   1               1         1         1             1         5
43                     1         1 1     1   1             1   1 7
44     1             1                               1       1   4
45                         1           1                         2
46               1     1                                         2
47           2               1                 1                 4
48 1 1     2   2 1   1         1         1 1 1 1       1 1       15
49 1         1       1 1     1           1           1       1   8
50                                 1 1 1   1   1   1           1 7
51 1     1                     1 1 3                       1   1 9
52 1     1     1       1 1     1                         1       7
53     2           1         1                       1     1     6
54         1   1                       1       1     1           5
55   1     1       1       1 2                               1   7
56                   1 1         1   3   1     1       1   1     10
57   1     1         1         1   1         1             1     7
58                   1   1       1       1               2   1   7
59                       1                           1     1     3
60       1     1                 1   1     1     1   1 1     1   9
61 1 1 1     1 1       2       1     1   1             1         11
62       1             1 1             1             1         1 6
63       1 1         1 1   1   1 1                 1       1     9
64   1         1 1                         1               1   1 6
65                         2               1       1             4
66                   1 2   1   1                     1     1     7
67     1   1   1     1         1             1                   6
68             1         1 1               2                 1   6
69       1                                   1               1   3
70                             2               1                 3
71 1                         2   1   1     1   1   1             8
72                               1 1           1     1   1   2 1 8
73                       1                       2           1   4
74     1                     1             1     1             1 5
75                                       1                       1
76           1 1                     1                   1       4
77           1 1     1                   1       1 1             6
78         1                 1               1     2           1 6
79     1                                     1                 1 3
80     1     1             1                           1         4
81     1     1               1   1         1       1       1 1   8
82   1           1       1       1 1         2 1       1   1 1   11
83 1             1                         1     1   2 1         7
84                             1                 1             1 3
85                                       1                       1
86     1   1               1 1                                   4
87       1 1                 1       1   1                       5
88                     1                                         1
89       1         1   1             1 1   1               1     7
90                 1 1 1 1       1   1           1             1 8
91       1                           1 1       1                 4
92 1                                         1               1   3
93     1         1 1                                     1       4
94               1 1       1               1           1 2       7
95 1       1         1 1 1       1     2     1       1         1 11
96   1 1                 1                   1   2 1             7
97                         1                               1     2
98         1                           1 1         1     1       5
99     1                           1           1         1       4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...