THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

  Ngày
\
Cặp số
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
Tổng
00               1 1 1   1 1                 1         1   1     8
01   1   1                       1                             2 5
02     1                       1                         1     1 4
03                 1                         1                   2
04 1 1       1               1                         1         5
05     2     1   1               1                               5
06           1             1                                     2
07         1           1       1                               1 4
08     2 1     1               1   1       1                     7
09                   1                   1 1   1         1       5
10                                 1 1                 1   1     4
11                 1   1   1       1           1                 5
12 1                         1 2           1 1                 2 8
13                     1                 1       1             1 4
14   1     1     1       1               1                       5
15             1   1         1                 1       1         5
16   1         1                                     1     1     4
17         1                         1   1       1               4
18   1       1   1                     1             2           6
19 1       1   1           1                       1             5
20                                 1     1 1               1     4
21     1     1                                   1         1     4
22                   2               1 1     2   1   2           9
23                         1                     1   1           3
24     1                   1                           1         3
25 1                                                       1     2
26     2       1 1       1         1 1       1                   8
27                                                               0
28                         1           1             1   1       4
29   1       1       1                                   1       4
30             1   1       1               1     1   1     1     7
31         1 1     1   3                                         6
32   1                 1     1       1               1   1       6
33                             1           2           1 1       5
34             1                       1   1         1       1   5
35           1 1     1                         1         1       5
36   2   1 1         1                                   1   1 1 8
37       1                   1         1           1       1     5
38         1                     1     1                         3
39 1 1             2   1       1 2 1               1     1       11
40               1 1 1                               1           4
41 1     1               1 1 1     1                             6
42     1   1       1           2   1           1                 7
43     1                     2       1   1                   1   6
44     1                             1   1                   2   5
45         1     1 1               1           1   1     1     1 8
46   1     1               2                           1         5
47       1 2                                       1         1 1 6
48         1                       1 1   2                       5
49 1       1 1 1             1             1 1           1       8
50     1 1     1       1               1     1             1     7
51       2                           1         1 1               5
52                   2               1   1                       4
53   1     1       2         1                   1         1     7
54 1           1             1 1 1 1     1     1         1     1 10
55                           1       1   1                   2   5
56   1     1 1                   2       1 1 1     1 1   2       12
57                     1     1                 1           1 1   5
58   1           1               1                 1   1         5
59                       2             1           1             4
60                   1     1             1     1   3           1 8
61           1                     1                   1     1 1 5
62 1     1                           1                 1         4
63     1     1 1                                 1 2   1         7
64 2           1         1                 1           1         6
65 2     1           1 1   2                     1         1     9
66               1               1               1               3
67   1               1   1                         1         1   5
68                     1 1             1   1 1                   5
69             1       2             1   1       2           1 1 9
70 1           1       1   1   1               1     1           7
71 1                   2 2   1             1                   1 8
72 1               1                   1     1 1                 5
73       1           1   1   1                   1       1       6
74   2               1               1       1     1         1   7
75       1             1 1 1           1   1 1   2               9
76     1                       1   1     1   1     1 2       2   10
77       2   1                   2 2         1                   8
78             1   1             1             1                 4
79   1         1 1 1     1   1 1 1   1         2                 11
80                             1                                 1
81 1             1                     1         1   1     1     6
82                                                     1         1
83       1                     1     1 2             1 1         7
84                                             1                 1
85               1               1                           1   3
86                   2     1                 1                   4
87     1         2       2   1   1 1   1               2         11
88                                                               0
89       1   1   1                                       1     1 5
90     1     1   1       1     1     1     1     1     1   1     10
91           1                     1                     1 1     4
92 1       1     1                         1                 1   5
93                                     2       1     1       1   5
94                             1 1     1 1   1             1     6
95     1       1         1     1           1       1   1   1   1 9
96           1     1                 1   1 1                     5
97         1         1     1 1                 1         1       6
98       1         1               1                             3
99           1   1               1           1     1       1   1 7
loading
Đang tải dữ liệu...