XSKT Bạch thủ TG Cầu XSTG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
Tổng
00   1     1         1   1                 1     1               6
01     1               1   1                     1             1 5
02     1           1 1 1         1   1         1       1         8
03         1       1     1                   1                   4
04                           1     1 1       1     1       1   1 7
05 1 1           1                           1                   4
06   1   2   2                           1                 1     7
07 1           1                                         2       4
08 1     1     1 1         1                           1     1 1 8
09                 1                           1 1           1   4
10                                               1 1       2     4
11                           1                               1   2
12 2               1                   1       1   1             6
13                       1                             1         2
14                   1 1   1                                     3
15                             1 1         1             1       4
16   1 1     2 1   1             1 2                             9
17     1   1         1                 1   1           2         7
18           1                     1                       1     3
19                       1     1             1               2   5
20                 1 1 1         1 2 1         1               1 9
21     1                           1     1             2     1   6
22     1           1         1   1 1 1           1       1 1     9
23                     1         1         1                     3
24                     1             1                           2
25                                                         1   1 2
26 1 1   1     1           1             3   1 1 1               11
27                   1         1     1               1       1   5
28       2             1               2 1 1                     7
29     1           1   1         1       1   1     1             7
30                     1               2     1       1       1   6
31             1 1           1   1 1                             5
32         1           1     1                   2 1   1         7
33                 2     1                                     1 4
34     1     1 1                                             1   4
35 1         1                                           1       3
36 1 1           1 1 1                 1   1     1   2           10
37   1                         1 1 1                       1   1 6
38 1 1 1         1     1     1                       1           7
39                         2   1             1           1       5
40                                 1       1         2           4
41                                       1       1       1       3
42             1             2             1 1   1 1             7
43         1     1 1     1     2           1                   1 8
44   1         1 1       1 2         1               1           8
45         1 1 1     1             1 1   1                     1 8
46         1 1                           1         1             4
47           1         1           1               1             4
48 1   1                 1 1 1 1             1             1     8
49         1                   1                             1   3
50                       2 1       1   1           1 1           7
51             1                 1   1                           3
52   1     1                           1   1       1             5
53       2 1         1                 1         1       1 2   1 10
54   1   1     1 1   1       1     1       1   1         1       10
55           1                                                   1
56     1   1       1         1 1               1                 6
57   1                                                   1       2
58 1                         1               2                   4
59     1 1                             1   1                     4
60                     1                       2 1 2     1     1 8
61             2         1                         1           1 5
62       1 2   1 1                   1               3   1   2   12
63                           1 1         1   1     1 1           6
64 1                               1                   1         3
65       1             1         1     1     1                   5
66             1 1   1         1             1         1         6
67               1       1               1                       3
68               1                     1                         2
69 1         1                                 1                 3
70   1                       1                                   2
71 1                     1           1               1           4
72     1           1       1 1 1           1   1       1   1     9
73                   1         1 1   1                       1   5
74 1                                                 1 1   1     4
75 1   1             1       1           1     1 1 1 1           9
76         1           1                                         2
77                   1     1                               1     3
78     1 1         1                   1         1         1 1   7
79             1                       1           1             3
80                           1 2 1   1       1       2       1 1 10
81           1                   1         2                     4
82   1     1     1     1   1                   1           2   1 9
83       1       1   1                                           3
84       1   1       1               1     1                     5
85 1 1                               1                 1       1 5
86               1 1       1       1       2   1       1         8
87   1     1           2 1 1     1                               7
88   1           1 1         1                     1   1       1 7
89     1 1 1 2           2           1   1       1               10
90                                                               0
91           1   1       1         1               1         1 1 7
92       2           1         1       1       2       1         8
93     1           1     1       1       1     1         1       7
94     1             1         1                         1 1     5
95         1 1 1           1         1 1 1   1           1       9
96 1             1         1             1             1     1   6
97   1                     1         1         1 2       2     1 9
98                               1       1               1   1   4
99             1                 1     1     1         1         5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...