THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
Tổng
00 1                           1         1     1     1 1         6
01     2         1           1 1 1           2           1       9
02   1 1           1                       1 1 1                 6
03               1                             1                 2
04                 1       1 1               1   1               5
05                   1           1                               2
06                       1                     1       1         3
07   1         1                             2 1                 5
08             1       1             1   1   1                   5
09                                 1                 1         1 3
10     1 1       1 1               1           1     1       1   8
11             1                                                 1
12   1   1   2   1 1                     1           1         1 9
13 1         1           1               1       1               5
14         1 1   1         1           1                       1 6
15                     1   1               1         1     1     5
16           1       1   1       1       1 2     1       1       9
17                       1       1       1   1             2     6
18         1   1   1           1     1     1   1   1       1     9
19     1                                             1         1 3
20           1               1       1         2       1     1   7
21 1       2     1       1       1 1     1                       8
22     1       1 1     1       1           1       1             7
23     1                                                 1       2
24                       1           1         1         1       4
25                     2   1                               1   2 6
26                         1         1                 1         3
27   1                   1         1   1 1   1               1   7
28             1     1     1           1     1                 2 7
29                               1                           1   2
30           2                   1   1               1 1         6
31                 1         1                               1 1 4
32 1 1       1     1             1                               5
33               1 1         1 1 2         1             1       8
34                       2               1                       3
35 1     1                             1         1 1             5
36     1                       1     1                   1 1     5
37                     2       1     1 1       1 1               7
38     1         1       1   1 1     1   1           1           8
39 1                       1   1   1   1       1       1         7
40               1                           1                   2
41   1         1     1   1                             1     1   6
42         1   1 1               1               1         1     6
43 1     1                   1                     1         1 1 6
44                     1   1       1             1               4
45     1   1   1       1                               1         5
46 1   1                                     1     1             4
47           1         1                 2               1       5
48               1 1     1     1 1     2   2 1   1         1     12
49                 1           1         1       1 1     1       6
50                 1         1                                 1 3
51   1 1     1                 1     1                     1 1 3 10
52                 1       1   1     1     1       1 1     1     8
53   1     1                       2           1         1       6
54                   1                 1   1                     3
55           1     2             1     1       1       1 2       9
56         1             1 1                     1 1         1   6
57         1           1         1     1         1         1   1 7
58                                               1   1       1   3
59               1 1 1                               1           4
60     3                             1     1                 1   6
61       1     2           1 2 1 1 1     1 1       2       1     14
62 1       1             1           1             1 1           6
63 1   1       1     1 1             1 1         1 1   1   1 1   12
64         1     1               1         1 1                   5
65       3 1                                           2         6
66                         1                     1 2   1   1     6
67         1         1             1   1   1     1         1     7
68       1                                 1         1 1         4
69 1   1   1         3 1   1         1                           9
70                           1                             2     3
71             1         1     1                         2   1   6
72       1                                                   1 1 3
73             1                                     1           2
74             1 1     1           1                     1       5
75   1               1 1     1                                   4
76 1   1 1   1                           1 1                     6
77 1 2   2     1             1           1 1     1               10
78               1                     1                 1       3
79               1     1     1     1                             4
80       1                         1     1             1         4
81                         1 1     1     1               1   1   6
82   1   1   1       1           1           1       1       1 1 9
83   1       1                 1             1                   4
84   1     1                                               1     3
85 2         1       2       1                                   6
86 1 1       1     1               1   1               1 1       8
87                                   1 1                 1       3
88         1       1   1 1 1                       1             6
89       1                           1         1   1             4
90                         1 1                 1 1 1 1       1   7
91 1             1     1             1                           4
92         1         1       1 1                                 4
93           1                     1         1 1                 4
94 1 1     1   1   1 1                       1 1       1         9
95       1     1         2     1       1         1 1 1       1   10
96       1                 1     1 1                 1           5
97                         1                           1         2
98   1               1                 1                         3
99   1                             1                           1 3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...