THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
Tổng
00 1                 1     1               2           1         6
01   1   1           1                 1         1               5
02                                 1         1 1 2       1       6
03           1         1   1     1 1   1   1         2           9
04 1           1           1   1 1               1               6
05           1   1               1           1     1             5
06         1   1 1           1 1         1                 1     7
07                     1       1     1           2       1       6
08         1 1           1       1           1   1             1 7
09       1         1                                             2
10                     1   1               1                 1   4
11       1             1                 1 1   1             2   7
12         2                         1   1                       4
13 1 1             2 1             1   1   1               1   1 10
14     1     1           1   1         1       1       1         7
15 1   1                   1                             1       4
16   1                 1             1               1 1 1 1     7
17       1 1   1                         1     1                 5
18                   1             1                   1         3
19   1                   2                   1 1                 5
20                             1         1         1   1       1 5
21     1         1       1       1 1                             5
22     1 1           1             1           1 1 3 1     1     11
23                       1   1               1                 1 4
24                             1             1                 1 3
25   1 1   1     2 1             1         1   1     1           10
26                   1     1         1             1   1         5
27 1           1         1                   2         1       1 7
28         1       1 1               1               1           5
29                                         1           1   1     3
30             1           1         1 1   1   1                 6
31                   1                 1                         2
32                     1   1               1                     3
33   2                 1       1 1 1                         1   7
34                             2         1                       3
35   1 2   1 1                         1   1         1   1       9
36 1                                                   1     1   3
37                         1                     1               2
38         1       1   1       2 1       1     1     1           9
39     1 1                       1           1             1   1 6
40 1         1                 1 1     1           1       1     7
41           1                                             1 1   3
42         1                                                     1
43             1   1       1   1   1             1           1   7
44       1       1     1           1     1                       5
45                               1     1                         2
46                     1 1     1             1 1   1             6
47 1                                       1 1   1 1 1           6
48 1       1 1                   1 1 1       1   1               8
49       1       1         1             1   1           1       6
50 1   1           1     1                 1                   1 6
51             1   1       1             1       1             1 6
52           1               1               1               1   4
53       1     1       1                                         3
54 1     1                   1   1             1     1 1         7
55               1     1               2                   1   1 6
56 1       1   1       1                                       1 5
57             1     1                                     1   1 4
58           2   1   2             1       1           1       1 9
59       1     1               1   1       1                   1 6
60   1   1 1     1                             1                 5
61         1                 1 1                         1       4
62       1         1                 1   1   1       1           6
63     1       1             1                         1         4
64             1   1                                   2         4
65     1                 1   1                   1       1       5
66       1     1             2       1                   1   1 1 8
67                                 1     1           1           3
68               1     1 1               1       1       1 1 1 1 9
69               1         1 1       1                           4
70 1                 1                     1       1     1       5
71 1   1                     1         1                 2       6
72 1     1   1   2 1 2                       1       1     1     11
73   2           1                                               3
74   1             1           1 1                               4
75                     1 1   1     1                             4
76           1       1                         1                 3
77   1 1             1   3 1 1     1     1   1         1         12
78     2           1 1   2 1 2       1                       1   11
79                 1                 1                           2
80         1                   1   1   2         1               6
81     1       1 1       1     1                   1   1         7
82 1       1   1 1                       1     1   1             7
83   1   2 1                         2               1           7
84   1             1                               1         1   4
85                           1                     1             2
86                                                 1 1     1 1   4
87                           1   1     1                         3
88                                     1       2                 3
89             1                                   1             2
90   1             1             1   1   1       1 1 1   1 1     10
91 1                   1               1   1 1           1 1 1 1 9
92               1         1     1       1 1   1                 6
93           1                                     1 1           3
94         1 2       1 1           1 1                 1 1 1 1 1 12
95       1         1                 1               1 1 1       6
96   2 1                           1   1       1 1               7
97             1                         1               1   1   4
98     1     1         1   2         1                     1 1   8
99 1         1                   1                         1 1   5


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...