THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
Tổng
00                                 1   2   1   1   1       1     7
01       1                   1                         1       2 5
02                       1                 1                 1 1 4
03 1   1             1     1                   1       1         6
04 1   1       1         1                           1   1       6
05             1                                   1             2
06   1                       1                                   2
07             1       1                               1     1   4
08           1         1     1                                   3
09     1               1             1             1             4
10               1                   1                         1 3
11                   1                           2               3
12     1                                             2 1 1   1   6
13 1                               1                       1     3
14         1 1                                       1   2       5
15   1     2                   1         1       1               6
16           1 1     1   1     1                     1           6
17 1                     1               2   1                   5
18     1 1                                             1         3
19       1       1         1   2 2 1 1 1                 1     1 12
20                         1   1                       1         3
21     1             1     2   1 1 1 1             1       1     10
22     1 1       1       1   1   1   1                         1 8
23 1 1             1                                 1   1     1 6
24 1 1     1   1 1     1   1         2   1           1 1         12
25 1       1           1           1           1 1               6
26 1                   1             1       1                   4
27         1         1     2         1               1       1   7
28             1   1                         1                   3
29             1         1       1 1       1           1         6
30                 1 1   2   1   1 1 1   1         1             10
31                                 1                   2         3
32 1           1   1   1   1   1         1                 1 1   9
33                     1     1                 1   1 1           5
34         1 2   1           1                     1             6
35               1                                       1 1     3
36       1   1                                   1             1 4
37       1       1 2             1   2                 1 1       9
38     1     1 2                                               1 5
39   1 1   1                 1   1               1       1 1     8
40 1             1 1   1   1   1         1                       7
41                             1           1             1   1   4
42   1               1                           1   1           4
43       1                                   1   1   1 1   1     6
44               1           1     1         1       1   1       6
45             1           1 1             1       1           1 6
46                   1       1                 2       1   1   1 7
47           2       1                 1 1     1 1   1           8
48       1         1                                             2
49                       2 1                   1   1   1         6
50         1               1   2                                 4
51   1                       1 1                     1       1 1 6
52   1                               2 1 1   1                   6
53       1 1                     1             1             1   5
54   1                 1     1     1       1 1 1 1 1             9
55         1   2     1 1             1                           6
56               1           1             1       1             4
57             1                 1                               2
58                         1     2 1             1 1   1 1       8
59   1 1   1                           1       1       1         6
60   2       1 1   1 1                     2   1               3 12
61 1                         1                     1             3
62 1       1 1   1   1                   1   1         1   1     9
63       1                   1                             1   1 4
64 1                                   1   1                     3
65         1     1                     1         1               4
66     1         1                           1                   3
67   1 1               1   1   2   1       2             1       10
68                                         1                     1
69     1               1         1       2     1           1   1 8
70                                                   1           1
71                                       1   1                   2
72         1                         1 1   1                     4
73 1 1 1                           1     1     1   1             7
74       1           1   1                 1                     4
75     2                                       1             1   4
76       1 1           1     1                   1         1   1 7
77       1                                                 1 2   4
78       1 1     1 1     1     1                 1               7
79   2   1         1   1                     1           1       7
80 1                           1   2         1                   5
81                       1           1                           2
82       1   1   1                       1     1 1 1     2   1   10
83             1 2               1         1                 1   6
84   1       1     1 1         1               1 1           1   8
85 1           1       1   1                 1 1           2     8
86       1 1                       1   1   1         1     1 1   8
87                   1     1     1 1       1                     5
88           2       1           1       1                       5
89           1   1                           1           1       4
90                 1     1 1 1       1                 1         6
91                 2             1       1                 1     5
92     1               1           1   1     1                   5
93       1           1   1                         2             5
94                 1 1   1             1         1         1 1   7
95           1 1         1             1     1     1             6
96 1   1     1     1     1       1     1     1       2   1       11
97 1 1                         1       3 1   1   1               9
98                 1                   1                     1   3
99                     1                                     1   2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...