XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
Tổng
00         1   1                                                 2
01                 2                 1                           3
02           1     1 1   1                   1               1   6
03                                                 1           1 2
04         1                       1       1                     3
05                     2                   1         2       1   6
06                                                           1   1
07                 1                         1                   2
08                   1 1                         1         1     4
09 1         1         1           1       1   1           1     7
10         1   1               1     1             1 1   1       7
11 1                   1                         1         1     4
12                 2   1       2               1       2       1 9
13   1             1     1             1           1           1 6
14                           1 2         2                 1     6
15 1       1             1             1                         4
16       1     1           1         1       1 2                 7
17   1                         1         1                       3
18       2             1     3                                 1 7
19     1                             1                     1     3
20             1             1   2   1     1               1     7
21   1         1         1 1               1           1       1 7
22   1   2                   1                       1   1       6
23   1   1           1           1 1     1     1   1   2         10
24         1               2                     1   1 1         6
25             1     1     1                       1             4
26                                               1       1       2
27                           1         1   1                     3
28       1   1               1     1             1   1   1 1   1 9
29           1               1               1     1   2   2     8
30   1   1     1                 1             1     1           6
31                     1             1         1       1 1   1   6
32       1   1         1                       1                 4
33         1 1                                               1 1 4
34       1       1       1                   2             1     6
35 1         1       1                   2               1       6
36           1   1 1                         1       1           5
37     1       1           1                                     3
38                     2 1       1         1     1 1             7
39     1     1                         1     1 1   1             6
40       1             1         1       1                 1     5
41                       1               1     2 1           1 1 7
42 1                           1       1 1       1               5
43               1       1       1 1     1                       5
44               2                         1                 1   4
45 1   1     1     1                                             4
46         1                 1                           1   1   4
47     1         1 1         1         1           1 1           7
48                                     1                 1       2
49           1         1         1     1             1 1         6
50             1                   1             1           1   4
51 1 1               1                                   1       4
52                               2 2             1       2       7
53   1         1     1   1   1               1 1       1         8
54 1         1     1   1                                       1 5
55               2     1                                         3
56     1 1   2                           1                 1   1 7
57 1           1 1                                   1         1 5
58     1   1               1     1   1               1         1 7
59     1                                       1         1   1   4
60 1   3           1                             1               6
61         1     1 1 2     1           1             1 1         9
62         1                     1                               2
63   1 2   1         1     1   1     1     1                     9
64         1         1 1 1                 1     1     1         7
65   1         1                 1     1 1   1         1 1 2     10
66   1                                 1               1         3
67     1         1                   1           1     2 1       7
68                               2 1 2       2   1       1       9
69   2           1 1       1 1 1       1                     1 1 10
70 1     1                 1   1                             1   5
71                 1       1 2       2             1             7
72 1                                     1         1         1   4
73   1       1           1     1       1 1 1 1           1       9
74     1         1     2         1         1                     6
75   2                     1       2   1                 1   1   8
76     1 2       2   1             1         1 2                 10
77                                 2           1       1     1   5
78 1                       1                       2           1 5
79 2                 1               2     1         1           7
80                                                               0
81   1   1     1         1 1         1 2         1 1       1     11
82         1             1     3                                 5
83       1 1             2             1                       1 6
84 1                                 1           1       1       4
85               1           1         1                         3
86                           1                       1     1 1   4
87         2                                 1 1                 4
88                   1     1       2       1       1 1           7
89           1     1       1       1           1 1   1           7
90   1     1   1             1 1           1       1             7
91           1 1                 1       1                 1     5
92               1       1       1       2                     1 6
93 1     1       1   1         1             1     1             7
94             1     1             1       1 1                 1 6
95     1   1   1   1                     1 1 1     1         1   9
96                             1                     1           2
97 1         1       2   1                                   1 1 7
98                       1     1                                 2
99     1       1   1       1         1     1     1         1     8
loading
Đang tải dữ liệu...