THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

  Ngày
\
Cặp số
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
Tổng
00   1       1             1                     1               4
01           1         1   1           1         1   1 1 2   1   10
02                   1   1       1       1 1     1             1 7
03     1   1                                 1 1   1 1           6
04     1       2             1                 1           1 1   7
05                 1           1     1                         2 5
06                                                 1   1         2
07   1         1             1                                   3
08                 1           2                         1     2 6
09 2   1 1                 1         2               1           8
10             1                       1     1     1 1   1       6
11             1   1         1         1                         4
12 1                   1         1                         1     4
13   1                 1 1 2               1                     6
14     1     1 1   1         1       1 1     1               1   9
15 1                       1                 1   1               4
16                             2               1 1           1   5
17   2                     1                                     3
18                           1           1       1           1   4
19 1     1   1           1                     1 1         1     7
20 1   1     1           1                             1 2       7
21     1 1 1         1         1                               1 6
22   1 1 1                             1           1             5
23         1           1   1   1     1       1                   6
24     1   1       1   1           1       2                   1 8
25             1   1                     1   1     1       1     6
26           1     1                                           2 4
27 1     1       1       1               2       1 1             8
28   1     1 1       1       1   1               1               7
29                     1                               2     1   4
30                       1                 1                     2
31     1           1       1     1           1                   5
32   1           1       1             1                     1   5
33 1     1       1                 1   1                         5
34   1   1           1                 1           1     1       6
35                                 1               1   1         3
36         1   1                   4     2             1     2   11
37       1       1                 1     1         1             5
38     1           1 1 1     1               1     1   1         8
39 1     1       1   1     1                           1   1 1   8
40                   1           2                               3
41   1       1           1                 1               1     5
42           1                       1   1                     1 4
43 1                   1 1       1   1           1             1 7
44 2                                                 1         1 4
45                   1       2                                   3
46           1       1               1             1 1       1   6
47                       1             1       1 1               4
48 1               1   1   1               1   1     2 1         9
49     1   1       1       1 1   1         1 1         1   1     10
50                 2                       1 1 2               1 7
51       1   1                     1                     1       4
52       1       1                     1         1     1 1       6
53         1     1   1       1 1                             1   6
54       1   1             2   1                       1   1     7
55                                 1           1                 2
56 1             1                             1             1   4
57 1                   1             1         1                 4
58     1       1 1     1                         2   1       1   8
59                 1         1   1 1                             4
60   1 1                                                 1       3
61               1               1                     1         3
62               2     1 2             1 1 1         1     1     10
63           1   1     1       1     1                   1     1 7
64 1         1                   1   1   1         1       2     8
65 1                   2   1                 1             2     7
66                                 1                             1
67       1   1                   1                     1     1   5
68                   1   2               1     1 1       1       7
69         1                   1                     1           3
70   1                 1                       1         3 1     7
71             1     1                       1   2         1     6
72 1       1 1                       1             2       1     7
73     1       1               1                                 3
74                       2     1                             2   5
75   1       1             1         2 1 1           1           8
76             1   1           1 1                             1 5
77     1       1         1               2                       5
78             1   1 1       1               1           1       6
79                         1     2                 1   1     1   6
80   1   1 1       1 1   1           1 1   1                     9
81                                     1   1         1     1     4
82   1 1                               2                         4
83                               1     1                         2
84   1   1 1     1   1       1 2   2 1   2   1                   14
85       1 1         1                       1       1           5
86   1   1 1                           1       1     1           6
87               1           1             1             1     1 5
88     1       2                               1                 4
89                   1       1     1                             3
90     1 1                   2 1 1   1   1   1     1 1         1 12
91                               1         1   1                 3
92                     1                   1   1 1 2       1     7
93                 1 1             1         1       1           5
94               1                           1       1 2         5
95   1     1   1 1                         1                   1 6
96         1   1                               1                 3
97         1     1             1     1                           4
98         1 1             1               1                     4
99                     1           2       1             1       5
loading
Đang tải dữ liệu...