THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

  Ngày
\
Cặp số
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
Tổng
00       1                       1 1 1   1 1                 1   7
01       1   1 1 2   1   1                       1               8
02 1     1             1                       1                 4
03   1 1   1 1                     1                         1   6
04     1           1 1       1               1                   5
05                     2     1   1               1               5
06         1   1             1             1                     4
07                         1           1       1                 3
08               1     2 1     1               1   1       1     8
09           1                       1                   1 1   1 5
10   1     1 1   1                                 1 1           6
11                                 1   1   1       1           1 5
12                 1                         1 2           1 1   6
13 1                                   1                 1       3
14   1               1     1     1       1               1       6
15   1   1                     1   1         1                 1 6
16     1 1           1         1                                 4
17                         1                         1   1       3
18       1           1       1   1                     1         5
19     1 1         1       1   1           1                     6
20             1 2                                 1     1 1     6
21                     1     1                                   2
22         1                         2               1 1     2   7
23   1                                     1                     2
24 2                   1                   1                     4
25   1     1       1                                             3
26                     2       1 1       1         1 1       1   8
27       1 1                                                     2
28       1                                 1           1         3
29             2     1       1       1                           5
30 1                           1   1       1               1     5
31   1                     1 1     1   3                         7
32                   1                 1     1       1           4
33                                             1           2     3
34         1     1             1                       1   1     5
35         1   1             1 1     1                         1 6
36             1     2   1 1         1                           6
37         1             1                   1         1         4
38   1     1   1           1                     1     1         6
39             1   1 1             2   1       1 2 1             10
40                               1 1 1                           3
41 1               1     1               1 1 1     1             7
42                     1   1       1           2   1           1 7
43       1             1                     2       1   1       6
44           1         1                             1   1       4
45                         1     1 1               1           1 5
46         1 1       1     1               2                     6
47     1 1               1 2                                     5
48 1   1     2 1           1                       1 1   2       10
49 1 1         1   1       1 1 1             1             1 1   10
50 1 1 2               1 1     1       1               1     1   10
51               1       2                           1         1 5
52       1     1 1                   2               1   1       7
53                   1     1       2         1                   5
54             1   1           1             1 1 1 1     1     1 9
55     1                                     1       1   1       4
56     1             1     1 1                   2       1 1 1   9
57     1                               1     1                 1 4
58       2   1       1           1               1               6
59                                       2             1         3
60               1                   1     1             1     1 5
61             1             1                     1             3
62 1         1     1     1                           1           5
63               1     1     1 1                                 4
64         1       2           1         1                 1     6
65   1             2     1           1 1   2                     8
66                               1               1               2
67             1     1               1   1                       4
68     1 1       1                     1 1             1   1 1   8
69           1                 1       2             1   1       6
70     1         3 1           1       1   1   1               1 10
71   1   2         1                   2 2   1             1     10
72         2       1               1                   1     1 1 7
73                       1           1   1   1                   4
74                   2               1               1       1   5
75           1           1             1 1 1           1   1 1   8
76                     1                       1   1     1   1   5
77                       2   1                   2 2         1   8
78   1           1             1   1             1             1 6
79         1   1     1         1 1 1     1   1 1 1   1         2 13
80 1                                           1                 2
81 1         1     1             1                     1         5
82                                                               0
83                       1                     1     1 2         5
84   1                                                         1 2
85   1       1                   1               1               4
86     1     1                       2     1                 1   6
87 1             1     1         2       2   1   1 1   1         11
88     1                                                         1
89                       1   1   1                               3
90   1     1 1         1     1   1       1     1     1     1     10
91 1   1                     1                     1             4
92 1   1 1 2       1       1     1                         1     9
93   1       1                                         2       1 5
94   1       1 2                               1 1     1 1   1   9
95 1                   1       1         1     1           1     6
96     1                     1     1                 1   1 1     6
97                         1         1     1 1                 1 5
98 1                     1         1               1             4
99 1             1           1   1               1           1   6
loading
Đang tải dữ liệu...