THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
Tổng
00             1     1               2           1           1   6
01 1           1                 1         1                     4
02                           1         1 1 2       1             6
03     1         1   1     1 1   1   1         2               1 10
04       1           1   1 1               1                   1 6
05     1   1               1           1     1                   5
06   1   1 1           1 1         1                 1           7
07               1       1     1           2       1         1   7
08   1 1           1       1           1   1             1       7
09 1         1                                             2   1 5
10               1   1               1                 1         4
11 1             1                 1 1   1             2         7
12   2                         1   1                       1     5
13           2 1             1   1   1               1   1   1   9
14     1           1   1         1       1       1             1 7
15                   1                             1       1     3
16               1             1               1 1 1 1           6
17 1 1   1                         1     1                   2   7
18             1             1                   1               3
19                 2                   1 1                 1     5
20                       1         1         1   1       1 1   1 7
21         1       1       1 1                                 1 5
22 1           1             1           1 1 3 1     1       1 1 12
23                 1   1               1                 1       4
24                       1             1                 1     1 4
25   1     2 1             1         1   1     1                 8
26             1     1         1             1   1               5
27       1         1                   2         1       1 1     7
28   1       1 1               1               1             1   6
29                                   1           1   1           3
30       1           1         1 1   1   1                       6
31             1                 1                             1 3
32               1   1               1                       1   4
33               1       1 1 1                         1   1     6
34                       2         1                         1   4
35   1 1                         1   1         1   1             6
36                                               1     1         2
37                   1                     1                     2
38   1       1   1       2 1       1     1     1               1 10
39 1                       1           1             1   1 1     6
40     1                 1 1     1           1       1           6
41     1                                             1 1     1   4
42   1                                                           1
43       1   1       1   1   1             1           1   1     8
44 1       1     1           1     1                       2     7
45                         1     1                               2
46               1 1     1             1 1   1                   6
47                                   1 1   1 1 1                 5
48   1 1                   1 1 1       1   1               1     8
49 1       1         1             1   1           1           1 7
50           1     1                 1                   1       4
51       1   1       1             1       1             1       6
52     1               1               1               1         4
53 1     1       1                                               3
54 1                   1   1             1     1 1               6
55         1     1               2                   1   1       6
56   1   1       1                                       1 1     5
57       1     1                                     1   1 1     5
58     2   1   2             1       1           1       1     1 10
59 1     1               1   1       1                   1       6
60 1 1     1                             1                   1 1 6
61   1                 1 1                         1             4
62 1         1                 1   1   1       1                 6
63       1             1                         1               3
64       1   1                                   2         1     5
65                 1   1                   1       1       1     5
66 1     1             2       1                   1   1 1       8
67                           1     1           1                 3
68         1     1 1               1       1       1 1 1 1       9
69         1         1 1       1                                 4
70             1                     1       1     1         1   5
71                     1         1                 2             4
72 1   1   2 1 2                       1       1     1     1     11
73         1                                                   1 2
74           1           1 1                                     3
75               1 1   1     1                               1   5
76     1       1                         1                       3
77             1   3 1 1     1     1   1         1             1 11
78           1 1   2 1 2       1                       1         9
79           1                 1                                 2
80   1                   1   1   2         1                 1   7
81       1 1       1     1                   1   1               6
82   1   1 1                       1     1   1               1 1 8
83 2 1                         2               1                 6
84           1                               1         1     1   4
85                     1                     1                   2
86                                           1 1     1 1     1   5
87                     1   1     1                               3
88                               1       2                     1 4
89       1                                   1                   2
90           1             1   1   1       1 1 1   1 1         1 10
91               1               1   1 1           1 1 1 1       8
92         1         1     1       1 1   1                       6
93     1                                     1 1                 3
94   1 2       1 1           1 1                 1 1 1 1 1       12
95 1         1                 1               1 1 1         1   7
96                           1   1       1 1                     4
97       1                         1               1   1         4
98     1         1   2         1                     1 1         7
99     1                   1                         1 1         4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...