THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
Tổng
00 1   1       1                           1         1     1     6
01         1       2         1           1 1 1           2       9
02               1 1           1                       1 1 1     6
03 1       1                 1                             1     4
04       1   1                 1       1 1               1   1   7
05     1                         1           1                   3
06                                   1                     1     2
07         1     1         1                             2 1     6
08                         1       1             1   1   1       5
09     1                                       1                 2
10                 1 1       1 1               1           1     6
11   2                     1                                     3
12       2 1 1   1   1   2   1 1                     1           11
13             1         1           1               1       1   5
14       1   2         1 1   1         1           1             8
15   1                             1   1               1         4
16       1               1       1   1       1       1 2     1   9
17                                   1       1       1   1       4
18         1           1   1   1           1     1     1   1   1 9
19           1     1                                             2
20         1             1               1       1         2     6
21     1       1       2     1       1       1 1     1           9
22                 1       1 1     1       1           1       1 7
23       1   1     1                                             3
24       1 1                         1           1         1     5
25 1 1                             2   1                         5
26                                     1         1               2
27       1       1                   1         1   1 1   1       7
28                         1     1     1           1     1       5
29         1                                 1                   2
30     1                 2                   1   1               5
31         2                   1         1                       4
32             1 1       1     1             1                   5
33 1   1 1                   1 1         1 1 2         1         10
34     1                             2               1           4
35           1 1     1                             1         1 1 6
36   1             1                       1     1               4
37         1 1                     2       1     1 1       1 1   9
38                 1         1       1   1 1     1   1           7
39   1       1 1                       1   1   1   1       1     8
40                           1                           1       2
41           1   1         1     1   1                           5
42   1   1             1   1 1               1               1   7
43   1   1 1   1     1                   1                     1 7
44       1   1                     1   1       1             1   6
45     1           1   1   1       1                             5
46 2       1   1   1                                     1     1 7
47 1 1   1               1         1                 2           7
48                           1 1     1     1 1     2   2 1   1   11
49 1   1   1                   1           1         1       1 1 8
50                             1         1                       2
51       1       1 1     1                 1     1               6
52                             1       1   1     1     1       1 6
53 1             1     1                       2           1     6
54 1 1 1                         1                 1   1         6
55                       1     2             1     1       1     6
56     1               1             1 1                     1 1 6
57                     1           1         1     1         1   5
58   1 1   1 1                                               1   5
59 1       1                 1 1 1                               5
60 1               3                             1     1         6
61     1             1     2           1 2 1 1 1     1 1       2 14
62         1   1       1             1           1             1 6
63             1   1       1     1 1             1 1         1 1 9
64                     1     1               1         1 1       5
65   1               3 1                                         5
66                                     1                     1 2 4
67           1         1         1             1   1   1     1   7
68                   1                                 1         2
69 1           1   1   1         3 1   1         1               10
70       1                               1                       2
71                         1         1     1                     3
72                   1                                           1
73 1   1                   1                                     3
74                         1 1     1           1                 4
75 1             1               1 1     1                       5
76   1         1   1 1   1                           1 1         7
77             1 2   2     1             1           1 1     1   10
78   1                       1                     1             3
79           1               1     1     1     1                 5
80                   1                         1     1           3
81                                     1 1     1     1           4
82 1 1 1     2   1   1   1       1           1           1       11
83               1       1                 1             1       4
84 1 1           1     1                                         4
85 1           2         1       2       1                       7
86       1     1 1       1     1               1   1             7
87                                               1 1             2
88                     1       1   1 1 1                       1 6
89           1       1                           1         1   1 5
90         1                           1 1                 1 1 1 6
91             1             1     1             1               4
92                     1         1       1 1                     4
93     2                 1                     1         1 1     6
94   1         1 1     1   1   1 1                       1 1     9
95     1             1     1         2     1       1         1 1 9
96       2   1       1                 1     1 1                 7
97   1                                 1                         2
98               1               1                 1             3
99               1                             1                 2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...