THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

  Ngày
\
Cặp số
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
Tổng
00 1   1 1                 1         1   1                       6
01             1                             2                 1 4
02           1                         1     1 1   1             5
03                         1                                     1
04         1                         1                       1   3
05             1                                 2               3
06       1                                                       1
07   1       1                               1                   3
08           1   1       1                     1 1               5
09 1                   1 1   1         1         1           1   7
10               1 1                 1   1               1     1 6
11   1   1       1           1                   1               5
12         1 2           1 1                 2   1       2       10
13   1                 1       1             1     1             5
14     1               1                               1 2       5
15         1                 1       1             1             4
16                                 1     1           1         1 4
17                 1   1       1                         1       4
18                   1             2             1     3         7
19       1                       1                             1 3
20               1     1 1               1             1   2   1 8
21                             1         1         1 1           4
22 2               1 1     2   1   2                   1         10
23       1                     1   1           1           1 1   6
24       1                           1               2           4
25                                       1     1     1           3
26     1         1 1       1                                     4
27                                                     1         1
28       1           1             1   1               1     1   6
29 1                                   1               1         3
30       1               1     1   1     1                 1     6
31   3                                           1             1 5
32   1     1       1               1   1         1               6
33           1           2           1 1                         5
34                   1   1         1       1       1             5
35 1                         1         1       1                 4
36 1                                   1   1 1                   4
37         1         1           1       1           1           5
38             1     1                           2 1       1     6
39   1       1 2 1               1     1                         7
40 1                               1             1         1     4
41     1 1 1     1                                 1             5
42           2   1           1                           1       5
43         2       1   1                   1       1       1 1   8
44                 1   1                   2                     4
45               1           1   1     1     1                   5
46       2                           1                 1         4
47                               1         1 1         1         4
48               1 1   2                                         4
49         1             1 1           1         1         1     6
50   1               1     1             1                   1   5
51                 1         1 1               1                 4
52 2               1   1                                   2 2   8
53         1                   1         1     1   1   1         6
54         1 1 1 1     1     1         1     1   1               9
55         1       1   1                   2     1               6
56             2       1 1 1     1 1   2                         9
57   1     1                 1           1 1                     5
58             1                 1   1               1     1   1 6
59     2             1           1                               4
60 1     1             1     1   3           1                   8
61               1                   1     1 1 2     1           7
62                 1                 1                     1     3
63                             1 2   1         1     1   1     1 8
64     1                 1           1         1 1 1             6
65 1 1   2                     1         1                 1     7
66             1               1                                 2
67 1   1                         1         1                   1 5
68   1 1             1   1 1                               2 1 2 10
69   2             1   1       2           1 1       1 1 1       11
70   1   1   1               1     1                 1   1       7
71   2 2   1             1                   1       1 2       2 12
72                   1     1 1                                   3
73 1   1   1                   1       1           1     1       7
74 1               1       1     1         1     2         1     8
75   1 1 1           1   1 1   2                     1       2   11
76           1   1     1   1     1 2       2   1             1   11
77             2 2         1                                 2   7
78             1             1                       1           3
79     1   1 1 1   1         2                 1               2 10
80           1                                                   1
81                   1         1   1     1         1 1         1 7
82                                   1             1     3       5
83           1     1 2             1 1             2             8
84                           1                                 1 2
85             1                           1           1         3
86 2     1                 1                           1         5
87     2   1   1 1   1               2                           8
88                                             1     1       2   4
89                                     1     1       1       1   4
90     1     1     1     1     1     1   1             1 1       9
91               1                     1 1                 1     4
92                       1                 1       1       1     4
93                   2       1     1       1   1         1       7
94           1 1     1 1   1             1     1             1   8
95     1     1           1       1   1   1   1                   7
96                 1   1 1                               1       4
97 1     1 1                 1         1       2   1             8
98               1                                 1     1       3
99             1           1     1       1   1       1         1 7
loading
Đang tải dữ liệu...