THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
Tổng
00             1         1     1     1 1           1       1     7
01           1 1 1           2           1                   1   7
02 1                       1 1 1                                 4
03                             1                                 1
04 1       1 1               1   1                 1       1     7
05   1           1                                               2
06       1                     1       1                         3
07                           2 1                                 3
08     1             1   1   1                                   4
09                 1                 1         1                 3
10 1               1           1     1       1     1 1   1       8
11                                                               0
12 1                     1           1         1                 4
13       1               1       1                         1 1   5
14         1           1                       1   1   1 2     1 8
15     1   1               1         1     1     1         1   1 8
16   1   1       1       1 2     1       1       2           1   11
17       1       1       1   1             2                     6
18 1           1     1     1   1   1       1                     7
19                                   1         1             1   3
20           1       1         2       1     1                   6
21       1       1 1     1                         1           1 6
22     1       1           1       1                 1         1 6
23                                       1       1               2
24       1           1         1         1               1       5
25     2   1                               1   2             1 1 8
26         1         1                 1                 1       4
27       1         1   1 1   1               1             1     7
28   1     1           1     1                 2                 6
29               1                           1                   2
30               1   1               1 1                         4
31 1         1                               1 1   1             5
32 1             1                               1       1       4
33 1         1 1 2         1             1         2         2   11
34       2               1                       1     1         5
35                     1         1 1                         1 2 6
36             1     1                   1 1         1     1     6
37     2       1     1 1       1 1                   1 1         9
38       1   1 1     1   1           1                           6
39         1   1   1   1       1       1           1           1 8
40                           1                       1 1   1     4
41   1   1                             1     1       1 1         6
42               1               1         1         1           4
43           1                     1         1 1     1   1       6
44     1   1       1             1                               4
45     1                               1           1             3
46                           1     1                             2
47     1                 2               1                 1     5
48 1     1     1 1     2   2 1   1         1         1 1 1 1     15
49 1           1         1       1 1     1           1           7
50 1         1                                 1 1 1   1   1   1 8
51             1     1                     1 1 3                 7
52 1       1   1     1     1       1 1     1                     8
53                 2           1         1                       4
54   1                 1   1                       1       1     5
55 2             1     1       1       1 2                       8
56       1 1                     1 1         1   3   1     1     10
57     1         1     1         1         1   1         1       7
58                               1   1       1       1           4
59 1 1                               1                           3
60                   1     1                 1   1     1     1   6
61         1 2 1 1 1     1 1       2       1     1   1           13
62       1           1             1 1             1             5
63   1 1             1 1         1 1   1   1 1                 1 10
64               1         1 1                         1         4
65                                     2               1       1 4
66         1                     1 2   1   1                     6
67   1             1   1   1     1         1             1       7
68                         1         1 1               2         5
69   3 1   1         1                                   1       7
70           1                             2               1     4
71       1     1                         2   1   1     1   1   1 9
72                                           1 1           1     3
73                                   1                       2   3
74     1           1                     1             1     1   5
75   1 1     1                                       1           4
76                       1 1                     1               3
77           1           1 1     1                   1       1 1 7
78                     1                 1               1     2 5
79     1     1     1                                     1       4
80                 1     1             1                         3
81         1 1     1     1               1   1         1       1 8
82   1           1           1       1       1 1         2 1     9
83             1             1                         1     1   4
84                                         1                 1   2
85   2       1                                       1           4
86 1               1   1               1 1                       5
87                   1 1                 1       1   1           5
88 1   1 1 1                       1                             5
89                   1         1   1             1 1   1         6
90         1 1                 1 1 1 1       1   1           1   9
91     1             1                           1 1       1     5
92   1       1 1                                         1       4
93                 1         1 1                                 3
94 1 1                       1 1       1               1         6
95       2     1       1         1 1 1       1     2     1       11
96         1     1 1                 1                   1   2 1 8
97         1                           1                         2
98   1                 1                           1 1         1 5
99                 1                           1           1     3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...