XSKT Bạch thủ TG Cầu XSTG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
Tổng
00       1         1 1                     1     1         1   1 7
01               1                     1     1               1   4
02                                 1   1     1           1 1 1   6
03       1                   3                   1       1     1 7
04                     3       1                                 4
05               1             1         1 1           1         5
06     1       1 1                   1     1   2   2             9
07     1 1   1               1   1       1           1           7
08           1     1       1         1   1     1     1 1         8
09         1         1     1 1         1                 1       6
10 1   1                                                         2
11   2                         1                                 3
12     1                   1             2               1       5
13                       1   2                                 1 4
14               1     2                                   1 1   5
15     1         1   1                                           3
16     2     1           1       1   1     1 1     2 1   1       12
17   2   1 1                   1             1   1         1     8
18           1                                     1             2
19     1           1                   1                       1 4
20             1             1                           1 1 1   5
21 1   1 1                       1 1         1                   6
22                       3 1 1         1     1           1       8
23         1         1 1 1   1   1   2                       1   9
24             1                                             1   2
25                 1               1                             2
26 1       1       1 2           1   1   1 1   1     1           11
27         1     1                     1                   1     4
28   1                 1               1       2             1   6
29                                           1           1   1   3
30         1   1             1   1                           1   5
31 1       1         1     2       1                 1 1         8
32   1         1                 1     1         1           1   6
33   1                   1                               2     1 5
34 1 1       1   1       1                   1     1 1           8
35 1                   1                 1         1             4
36           2   1                       1 1           1 1 1     8
37           1     1                       1                     3
38 1               1   2                 1 1 1         1     1   9
39                     1                                         1
40   1         1   2               1                             5
41     1 2   1 1 1     1 1                                       8
42         1               1   1     1               1           5
43             1                                 1     1 1     1 5
44                   1     1       1   1   1         1 1       1 8
45 1     1 1           1       1                 1 1 1     1     9
46             2                                 1 1             4
47           1     1                 2             1         1   6
48                       2 1             1   1                 1 6
49       1                                       1               2
50 2 1                                                         2 5
51 1           1               2     1               1           6
52                       1                 1     1               3
53       1       1             1               2 1         1     7
54   1                   1         1       1   1     1 1   1     8
55                         1                       1             2
56   1   1               1       1   1       1   1       1       8
57 1                               1   1   1                     4
58 1   1 1                   1 1     2   1                       8
59             1               1     1       1 1                 5
60                         1 1 1                             1   4
61                         1         1               2         1 5
62     1                                       1 2   1 1         6
63                 1               1                             2
64 1               1       2   1         1                       6
65               1                             1             1   3
66         1                       1                 1 1   1     5
67                   1     1           1               1       1 5
68 1 1                             1                   1         4
69               1               1       1         1             4
70           1       1       1   1         1                     5
71                 2 1             1     1                     1 6
72     1   2           1       2     1       1           1       9
73       1 1 1   1     1     1         1                   1     8
74                   1                   1                       2
75       1 1     1       1 1   2   1   1 1   1             1     12
76 1   1         1                               1           1   5
77                             1 1                         1     3
78           1                               1 1         1       4
79                       1                           1           2
80       1     1                 1                               3
81   1             1     1             1           1             5
82   1       2 1   2 1           1   1     1     1     1     1   13
83     1   1   1 1 1               2           1       1   1     10
84             1                               1   1       1     4
85       1           1       1       1   1 1                     6
86       1 1 1                                         1 1       5
87     1         1         1     2 1       1     1           2 1 11
88             1     2                     1           1 1       6
89   2                       1   1           1 1 1 2           2 11
90         1                                                     1
91 1       1 1       1                             1   1       1 7
92                   1   1         1   1       2           1     7
93   1                                       1           1     1 4
94       1       1     2                     1             1     6
95 1         1 1                 1 1   2         1 1 1           10
96     1                   1 1           1             1         5
97                                     1   1                     2
98     1               1         1                               3
99                                                   1           1

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...