XSKT Hôm qua KQ Hôm Nay

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
Tổng
00   1                   1         1 1                     1     5
01       1 1                     1                     1     1   5
02       1                                         1   1     1   4
03       1               1                   3                   5
04         1                           3       1                 5
05 1                             1             1         1 1     5
06   1           1     1       1 1                   1     1   2 9
07 1             1     1 1   1               1   1       1       8
08     1       1 1           1     1       1         1   1     1 9
09                         1         1     1 1         1         5
10       1 1     1 1   1                                         5
11 1   1 1       1   2                         1                 7
12     2               1                   1             2       6
13 1                                     1   2                   4
14               1               1     2                         4
15                     1         1   1                           3
16           1 1       2     1           1       1   1     1 1   10
17     1   1         2   1 1                   1             1   8
18     1                     1                                   2
19 1       1           1           1                   1         5
20   1   1                     1             1                   4
21 1           1   1   1 1                       1 1         1   8
22         1                             3 1 1         1     1   8
23 1                       1         1 1 1   1   1   2           9
24 1             1             1                                 3
25                                 1               1             2
26   1             1       1       1 2           1   1   1 1   1 11
27 2   1 1   1   1         1     1                     1         9
28                   1                 1               1       2 5
29   1                                                       1   2
30     1   1   1 2         1   1             1   1               9
31       1         1       1         1     2       1             7
32           1       1         1                 1     1         5
33   1       1       1                   1                       4
34           1     1 1       1   1       1                   1   7
35 1               1                   1                 1       4
36               2           2   1                       1 1     7
37             2             1     1                       1     5
38                 1               1   2                 1 1 1   7
39   2         2                       1                         5
40 1                 1         1   2               1             6
41     1       1       1 2   1 1 1     1 1                       10
42   1                     1               1   1     1           5
43                             1                                 1
44                                   1     1       1   1   1     5
45         1     1 1     1 1           1       1                 7
46           1                 2                                 3
47     1 1                   1     1                 2           6
48                                       2 1             1   1   5
49                       1                                       1
50   1             2 1                                           4
51                 1           1               2     1           5
52                                       1                 1     2
53                       1       1             1               2 5
54         1         1                   1         1       1   1 6
55                                         1                     1
56             2     1   1               1       1   1       1   8
57                 1                               1   1   1     4
58     1     1     1   1 1                   1 1     2   1       10
59                             1               1     1       1 1 5
60                                         1 1 1                 3
61                                         1         1           2
62                     1                                       1 2
63     1   2                       1               1             5
64       1     1   1               1       2   1         1       8
65   1 2       1 1               1                             1 7
66             1           1                       1             3
67     1     1                       1     1           1         5
68       1         1 1                             1             4
69           1 1                 1               1       1       5
70 1 1                       1       1       1   1         1     7
71         1                       2 1             1     1       6
72 2                   1   2           1       2     1       1   10
73                       1 1 1   1     1     1         1         7
74       1 1 1   1                   1                   1       6
75   2                   1 1     1       1 1   2   1   1 1   1   13
76                 1   1         1                               3
77 1           1                               1 1               4
78                           1                               1 1 3
79                                       1                       1
80       1               1     1                 1               4
81 1 1               1             1     1             1         6
82       1           1       2 1   2 1           1   1     1     11
83   1   1             1   1   1 1 1               2           1 10
84     1                       1                               1 3
85   1     1 2           1           1       1       1   1 1     10
86         1             1 1 1                                   4
87           1         1         1         1     2 1       1     8
88       1 1                   1     2                     1     6
89     1   1         2                       1   1           1 1 8
90             1           1                                     2
91   1 1           1       1 1       1                           6
92       1   1                       1   1         1   1       2 8
93                   1                                       1   2
94           1           1       1     2                     1   6
95           1 1   1         1 1                 1 1   2         9
96               2     1                   1 1           1       6
97       1   1   1                                     1   1     5
98                     1               1         1               3
99 1       1 1                                                   3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...