THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
Tổng
00   1   2   1   1   1       1                           1       8
01                       1       2         1           1 1 1     7
02           1                 1 1           1                   4
03               1       1                 1                     3
04                     1   1                 1       1 1         5
05                   1                         1           1     3
06                                                 1             1
07                       1     1         1                       3
08                                       1       1             1 3
09     1             1                                       1   3
10     1                         1 1       1 1               1   6
11                 2                     1                       3
12                     2 1 1   1   1   2   1 1                   10
13   1                       1         1           1             4
14                     1   2         1 1   1         1           7
15         1       1                             1   1           4
16                     1               1       1   1       1     5
17         2   1                                   1       1     5
18                       1           1   1   1           1     1 6
19 2 1 1 1                 1     1                               7
20                       1             1               1       1 4
21 1 1 1             1       1       2     1       1       1 1   11
22 1   1                         1       1 1     1       1       7
23                     1   1     1                               3
24     2   1           1 1                         1           1 7
25   1           1 1                             2   1           6
26     1       1                                     1         1 4
27     1               1       1                   1         1   5
28             1                         1     1     1           4
29 1 1       1           1                                 1     5
30 1 1 1   1         1                 2                   1   1 9
31   1                   2                   1         1         5
32         1                 1 1       1     1             1     6
33               1   1 1                   1 1         1 1 2     9
34                   1                             2             3
35                         1 1     1                             3
36                 1             1                       1     1 4
37 1   2                 1 1                     2       1     1 9
38                               1         1       1   1 1     1 6
39 1               1       1 1                       1   1   1   7
40         1                               1                     2
41           1             1   1         1     1   1             6
42                 1   1             1   1 1               1     6
43             1   1   1 1   1     1                   1         7
44   1         1       1   1                     1   1       1   7
45           1       1           1   1   1       1               6
46               2       1   1   1                               5
47       1 1     1 1   1               1         1               7
48                                         1 1     1     1 1     5
49               1   1   1                   1           1       5
50                                           1         1         2
51                     1       1 1     1                 1     1 6
52     2 1 1   1                             1       1   1     1 9
53 1             1             1     1                       2   6
54   1       1 1 1 1 1                         1                 7
55     1                               1     2             1     5
56           1       1               1             1 1           5
57 1                                 1           1         1     4
58 2 1             1 1   1 1                                     7
59       1       1       1                 1 1 1                 6
60           2   1               3                             1 7
61                   1             1     2           1 2 1 1 1   10
62         1   1         1   1       1             1           1 7
63                           1   1       1     1 1             1 6
64       1   1                       1     1               1     5
65       1         1               3 1                           6
66             1                                     1           2
67   1       2             1         1         1             1   7
68           1                     1                             2
69 1       2     1           1   1   1         3 1   1         1 13
70                     1                               1         2
71         1   1                         1         1     1       5
72     1 1   1                     1                             4
73   1     1     1   1                   1                       5
74           1                           1 1     1           1   5
75               1             1               1 1     1         5
76                 1         1   1 1   1                         5
77                           1 2   2     1             1         7
78                 1                       1                     2
79             1           1               1     1     1     1   6
80   2         1                   1                         1   5
81     1                                             1 1     1   4
82         1     1 1 1     2   1   1   1       1           1     11
83 1         1                 1       1                 1       5
84               1 1           1     1                           4
85             1 1           2         1       2       1         8
86   1   1   1         1     1 1       1     1               1   9
87 1 1       1                                                 1 4
88 1       1                         1       1   1 1 1           7
89             1           1       1                           1 4
90     1                 1                           1 1         4
91 1       1                 1             1     1             1 6
92   1   1     1                     1         1       1 1       7
93                   2                 1                     1   4
94       1         1         1 1     1   1   1 1                 8
95       1     1     1             1     1         2     1       8
96 1     1     1       2   1       1                 1     1 1   10
97       3 1   1   1                                 1           7
98       1                     1               1                 3
99                             1                             1   2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...