XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
Tổng
00     1 1             1                   1         1 1         6
01     1 1                 1 1                     1             5
02 1           1           1                                     3
03   1     1               1               1                   3 7
04         1                 1                           3       5
05 1     1           1                             1             4
06 1         1         1           1     1       1 1             7
07     1   1   2     1             1     1 1   1               1 10
08                       1       1 1           1     1       1   6
09           1                               1         1     1 1 5
10                         1 1     1 1   1                       5
11               1 1 1   1 1       1   2                         8
12   1   1               2               1                   1   6
13   1               1                                     1   2 5
14           2                     1               1     2       6
15               1                       1         1   1         4
16           1                 1 1       2     1           1     7
17           1     1     1   1         2   1 1                   8
18   1 1                 1                     1                 4
19       1         1 1       1           1           1           6
20       2       1 2   1   1                     1             1 9
21   1               1           1   1   1 1                     6
22                           1                             3 1 1 6
23     1             1                       1         1 1 1   1 7
24                   1             1             1               3
25                                                   1           1
26                     1             1       1       1 2         6
27           1       2   1 1   1   1         1     1             9
28   1             2                   1                 1       5
29                     1                                         1
30                       1   1   1 2         1   1             1 8
31 1   1                   1         1       1         1     2   8
32               1             1       1         1               4
33 1 1 1   1           1       1       1                   1     8
34     1                       1     1 1       1   1       1     7
35     1 1       1 1 1               1                   1       7
36         1 1 1                   2           2   1             8
37       1                       2             1     1           5
38     1                             1               1   2       5
39       1             2         2                       1       6
40     1 1     1     1                 1         1   2           8
41 1 1       1     1     1       1       1 2   1 1 1     1 1     14
42           1 1   1   1                     1               1   6
43           1                                   1               2
44 1             1                                     1     1   4
45     1                     1     1 1     1 1           1       7
46 1   1       1               1                 2               6
47                       1 1                   1     1           4
48                 1                                       2 1   4
49                                         1                     1
50 1     1             1             2 1                         6
51               1                   1           1               3
52     1   1                                               1     3
53       1                                 1       1             3
54   1           1           1         1                   1     5
55           1   1                                           1   3
56   1         1   1             2     1   1               1     8
57   1             1                 1                           3
58   1         1         1     1     1   1 1                   1 8
59 1     1 1   1   1                             1               6
60     1   1 1                                               1 1 5
61           1     1                                         1   3
62       1 1     1                       1                       4
63                       1   2                       1           4
64         1       1       1     1   1               1       2   8
65       1             1 2       1 1               1             7
66             1                 1           1                   3
67             1   1     1     1                       1     1   6
68           1   2         1         1 1                         6
69 1 1                         1 1                 1             5
70 1                 1 1                       1       1       1 6
71             1 2           1                       2 1         7
72 1                 2                   1   2           1       7
73             1 1                         1 1 1   1     1     1 8
74                         1 1 1   1                   1         5
75 1   1         1     2                   1 1     1       1 1   10
76               1                   1   1         1             4
77 1           1     1           1                               4
78   1           1                             1                 3
79                                                         1     1
80       1                 1               1     1               4
81         1         1 1               1             1     1     6
82                 1       1           1       2 1   2 1         9
83   1                 1   1             1   1   1 1 1           8
84                       1                       1               2
85           1         1     1 2           1           1       1 8
86 1       1                 1             1 1 1                 6
87                             1         1         1         1   4
88                         1 1                   1     2         5
89                       1   1         2                       1 5
90         1                     1           1                   3
91                     1 1           1       1 1       1         6
92   1 1 1 1               1   1                       1   1     8
93           1                         1                         2
94   1     1   1               1           1       1     2       8
95 1       1                   1 1   1         1 1               7
96         2                       2     1                   1 1 7
97 1 1 1     1 1           1   1   1                             8
98                                       1               1       2
99             1     1       1 1                                 4
loading
Đang tải dữ liệu...