XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
Tổng
00                                             1 1             1 3
01                 1                           1 1               3
02 1   1                   1               1           1         5
03                               1           1     1             3
04               1       1                         1             3
05   2                   1         2       1     1           1   8
06                                         1         1         1 3
07                         1                   1   1   2     1   6
08 1 1                         1         1                       4
09   1           1       1   1           1           1           6
10           1     1             1 1   1                         5
11   1                         1         1               1 1 1   6
12   1       2               1       2       1   1               8
13     1             1           1           1               1   5
14         1 2         2                 1           2           8
15     1             1                                   1       3
16       1         1       1 2                       1           6
17           1         1                             1     1     4
18   1     3                                 1 1                 6
19                 1                     1       1         1 1   5
20         1   2   1     1               1       2       1 2   1 12
21     1 1               1           1       1               1   6
22         1                       1   1                         3
23 1           1 1     1     1   1   2         1             1   10
24       2                     1   1 1                       1   6
25 1     1                       1                               3
26                             1       1                       1 3
27         1         1   1                           1       2   6
28         1     1             1   1   1 1   1             2     9
29         1               1     1   2   2                     1 8
30             1             1     1                             3
31   1             1         1       1 1   1   1                 7
32   1                       1                           1       3
33                                         1 1 1   1           1 5
34     1                   2             1     1                 5
35 1                   2               1       1 1       1 1 1   9
36                         1       1               1 1 1         5
37       1                                       1               2
38   2 1       1         1     1 1             1                 8
39                   1     1 1   1               1             2 7
40   1         1       1                 1     1 1     1     1   8
41     1               1     2 1           1 1       1     1     9
42           1       1 1       1                     1 1   1   1 8
43     1       1 1     1                             1           5
44                       1                 1             1       3
45                                             1                 1
46         1                           1   1   1       1         5
47         1         1           1 1                             4
48                   1                 1                   1     3
49   1         1     1             1 1                           5
50               1             1           1     1             1 5
51 1                                   1                 1       3
52             2 2             1       2       1   1             9
53 1   1   1               1 1       1           1               7
54   1                                       1           1       3
55   1                                               1   1       3
56                     1                 1   1         1   1     5
57                                 1         1             1     3
58       1     1   1               1         1         1         6
59                           1         1   1     1 1   1   1     7
60                             1               1   1 1           4
61 2     1           1             1 1               1     1     8
62             1                                 1 1     1       4
63 1     1   1     1     1                                       5
64 1 1 1                 1     1     1             1       1     8
65             1     1 1   1         1 1 2       1             1 10
66                   1               1                 1         3
67                 1           1     2 1               1   1     7
68             2 1 2       2   1       1             1   2       12
69       1 1 1       1                     1 1                   6
70       1   1                             1                 1 1 5
71       1 2       2             1                     1 2       9
72                     1         1         1                 2   5
73     1     1       1 1 1 1           1               1 1       9
74   2         1         1                                       4
75       1       2   1                 1   1   1         1     2 10
76 1             1         1 2                           1       6
77               2           1       1     1           1     1   7
78       1                       2           1           1       5
79 1               2     1         1                             5
80                                               1               1
81     1 1         1 2         1 1       1         1         1 1 11
82     1     3                                             1     5
83     2             1                       1                 1 5
84                 1           1       1                         3
85         1         1                               1         1 4
86         1                       1     1 1       1             5
87                         1 1                                   2
88 1     1       2       1       1 1                             7
89       1       1           1 1   1                             5
90         1 1           1       1                 1             5
91             1       1                 1                     1 4
92     1       1       2                     1 1 1 1             8
93 1         1             1     1                   1           5
94 1             1       1 1                 1     1   1         7
95                     1 1 1     1         1       1             6
96           1                     1               2             4
97 2   1                                   1 1 1     1 1         8
98     1     1                                                   2
99       1         1     1     1         1             1     1   7
loading
Đang tải dữ liệu...