THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

  Ngày
\
Cặp số
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
Tổng
00   1                     1                       1 1 1   1 1   7
01   1           1         1   1 1 2   1   1                     9
02 1       1       1 1     1             1                       6
03                     1 1   1 1                     1           5
04     1                 1           1 1       1               1 6
05       1     1                         2     1   1             6
06                           1   1             1             1   4
07     1                                     1           1       3
08       2                         1     2 1     1               7
09   1         2               1                       1         5
10               1     1     1 1   1                             5
11     1         1                                   1   1   1   5
12         1                         1                         1 3
13 1 2               1                                   1       5
14     1       1 1     1               1     1     1       1     8
15   1                 1   1                     1   1         1 6
16       2               1 1           1         1               6
17   1                                       1                   2
18     1           1       1           1       1   1             6
19 1                     1 1         1       1   1           1   7
20 1                             1 2                             4
21       1                               1     1                 3
22               1           1                         2         4
23   1   1     1       1                                     1   5
24           1       2                   1                   1   5
25                 1   1     1       1                           4
26                                       2       1 1       1     5
27 1               2       1 1                                   5
28     1   1               1                                 1   4
29                               2     1       1       1         5
30 1                 1                           1   1       1   5
31   1     1           1                     1 1     1   3       9
32 1             1                     1                 1     1 5
33           1   1                                               2
34               1           1     1             1               4
35           1               1   1             1 1     1         6
36           4     2             1     2   1 1         1         12
37           1     1         1             1                   1 5
38     1               1     1   1           1                   5
39   1                           1   1 1             2   1       7
40         2                                       1 1 1         5
41 1                 1               1     1               1 1 1 7
42             1   1                     1   1       1           5
43 1       1   1           1             1                     2 7
44                             1         1                       2
45     2                                     1     1 1           5
46             1             1 1       1     1               2   7
47 1             1       1 1               1 2                   7
48   1               1   1     2 1           1                   7
49   1 1   1         1 1         1   1       1 1 1             1 11
50                   1 1 2               1 1     1       1       8
51           1                     1       2                     4
52               1         1     1 1                   2         6
53     1 1                             1     1       2         1 7
54   2   1                       1   1           1             1 7
55           1           1                                     1 3
56                       1             1     1 1                 4
57             1         1                               1     1 4
58                         2   1       1           1             5
59     1   1 1                                             2     5
60                                 1                   1     1   3
61         1                     1             1                 3
62 2             1 1 1         1     1     1                     8
63       1     1                   1     1     1 1               6
64         1   1   1         1       2           1         1     8
65   1                 1             2     1           1 1   2   9
66           1                                     1             2
67         1                     1     1               1   1     5
68 2               1     1 1       1                     1 1     8
69       1                     1                 1       2       5
70                       1         3 1           1       1   1   8
71                     1   2         1                   2 2   1 9
72             1             2       1               1           5
73       1                                 1           1   1   1 5
74 2     1                             2               1         6
75   1         2 1 1           1           1             1 1 1   10
76       1 1                             1                       3
77 1               2                       2   1                 6
78     1               1           1             1   1           5
79   1     2                 1   1     1         1 1 1     1   1 11
80 1           1 1   1                                           4
81               1   1         1     1             1             5
82               2                                               2
83         1     1                         1                     3
84     1 2   2 1   2   1                                         9
85                     1       1                   1             3
86               1       1     1                       2     1   6
87     1             1             1     1         2       2   1 9
88                       1                                       1
89     1     1                             1   1   1             5
90     2 1 1   1   1   1     1 1         1     1   1       1     13
91         1         1   1                     1                 4
92                   1   1 1 2       1       1     1             8
93           1         1       1                                 3
94                     1       1 2                               4
95                   1                   1       1         1     4
96                       1                     1     1           3
97       1     1                             1         1     1 1 6
98   1               1                     1         1           4
99           2       1             1           1   1             6
loading
Đang tải dữ liệu...