XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
Tổng
00             1         1   1                                   3
01 1                             2                 1             4
02                         1     1 1   1                   1     5
03             1                                                 1
04                       1                       1       1       3
05 1                                 2                   1       4
06                                                               0
07                               1                         1     2
08   1       1                     1 1                         1 5
09         1 1   1         1         1           1       1   1   8
10   1 1                 1   1               1     1             6
11   1           1                   1                         1 4
12           1 1                 2   1       2               1   8
13         1       1             1     1             1           5
14         1                               1 2         2         6
15               1       1             1             1           4
16                     1     1           1         1       1 2   7
17     1   1       1                         1         1         5
18       1             2             1     3                     7
19                   1                             1             2
20   1     1 1               1             1   2   1     1       9
21                 1         1         1 1               1       5
22     1 1     2   1   2                   1                     8
23                 1   1           1           1 1     1     1   7
24                       1               2                     1 4
25                           1     1     1                       3
26   1 1       1                                               1 4
27                                         1         1   1       3
28       1             1   1               1     1             1 6
29                         1               1               1     3
30           1     1   1     1                 1             1   6
31                                   1             1         1   3
32     1               1   1         1                       1   5
33           2           1 1                                     4
34       1   1         1       1       1                   2     7
35               1         1       1                   2         5
36                         1   1 1                         1     4
37       1           1       1           1                       4
38 1     1                           2 1       1         1     1 8
39 2 1               1     1                         1     1 1   8
40                     1             1         1       1         4
41   1                                 1               1     2 1 6
42   1           1                           1       1 1       1 6
43     1   1                   1       1       1 1     1         7
44     1   1                   2                         1       5
45   1           1   1     1     1                               5
46                       1                 1                     2
47                   1         1 1         1         1           5
48   1 1   2                                         1           5
49           1 1           1         1         1     1           6
50       1     1             1                   1             1 5
51     1         1 1               1                             4
52     1   1                                   2 2             1 7
53                 1         1     1   1   1               1 1   7
54 1 1     1     1         1     1   1                           7
55     1   1                   2     1                           5
56 2       1 1 1     1 1   2                           1         10
57               1           1 1                                 3
58 1                 1   1               1     1   1             6
59       1           1                                       1   3
60         1     1   3           1                             1 7
61   1                   1     1 1 2     1           1           8
62     1                 1                     1                 3
63                 1 2   1         1     1   1     1     1       9
64           1           1         1 1 1                 1     1 7
65                 1         1                 1     1 1   1     6
66 1               1                                 1           3
67                   1         1                   1           1 4
68       1   1 1                               2 1 2       2   1 11
69     1   1       2           1 1       1 1 1       1           10
70               1     1                 1   1                   4
71           1                   1       1 2       2             7
72       1     1 1                                     1         4
73                 1       1           1     1       1 1 1 1     8
74     1       1     1         1     2         1         1       8
75       1   1 1   2                     1       2   1           9
76   1     1   1     1 2       2   1             1         1 2   13
77 2 2         1                                 2           1   8
78 1             1                       1                       3
79 1   1         2                 1               2     1       8
80                                                               0
81       1         1   1     1         1 1         1 2         1 10
82                       1             1     3                   5
83     1 2             1 1             2             1           8
84               1                                 1           1 3
85 1                           1           1         1           4
86             1                           1                     2
87 1 1   1               2                                 1 1   7
88                                 1     1       2       1       5
89                         1     1       1       1           1 1 6
90     1     1     1     1   1             1 1           1       8
91   1                     1 1                 1       1         5
92           1                 1       1       1       2         6
93       2       1     1       1   1         1             1     8
94 1     1 1   1             1     1             1       1 1     9
95           1       1   1   1   1                     1 1 1     8
96     1   1 1                               1                   4
97               1         1       2   1                         5
98   1                                 1     1                   3
99 1           1     1       1   1       1         1     1     1 9
loading
Đang tải dữ liệu...