THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
Tổng
00   1   1   1       1                           1         1     6
01               1       2         1           1 1 1           2 9
02   1                 1 1           1                       1 1 6
03       1       1                 1                             3
04             1   1                 1       1 1               1 6
05           1                         1           1             3
06                                         1                     1
07               1     1         1                             2 5
08                               1       1             1   1   1 5
09           1                                       1           2
10                       1 1       1 1               1           5
11         2                     1                               3
12             2 1 1   1   1   2   1 1                     1     11
13                   1         1           1               1     4
14             1   2         1 1   1         1           1       8
15 1       1                             1   1               1   5
16             1               1       1   1       1       1 2   8
17 2   1                                   1       1       1   1 7
18               1           1   1   1           1     1     1   7
19                 1     1                                       2
20               1             1               1       1         4
21           1       1       2     1       1       1 1     1     9
22                       1       1 1     1       1           1   6
23             1   1     1                                       3
24 1           1 1                         1           1         5
25       1 1                             2   1                   5
26     1                                     1         1         3
27             1       1                   1         1   1 1   1 7
28     1                         1     1     1           1     1 6
29   1           1                                 1             3
30 1         1                 2                   1   1         6
31               2                   1         1                 4
32 1                 1 1       1     1             1             6
33       1   1 1                   1 1         1 1 2         1   10
34           1                             2               1     4
35                 1 1     1                             1       4
36         1             1                       1     1         4
37               1 1                     2       1     1 1       7
38                       1         1       1   1 1     1   1     7
39         1       1 1                       1   1   1   1       7
40 1                               1                           1 3
41   1             1   1         1     1   1                     6
42         1   1             1   1 1               1             6
43     1   1   1 1   1     1                   1                 7
44     1       1   1                     1   1       1           6
45   1       1           1   1   1       1                       6
46       2       1   1   1                                     1 6
47 1     1 1   1               1         1                 2     8
48                                 1 1     1     1 1     2   2 1 10
49       1   1   1                   1           1         1     6
50                                   1         1                 2
51             1       1 1     1                 1     1         6
52 1   1                             1       1   1     1     1   7
53       1             1     1                       2           5
54   1 1 1 1 1                         1                 1   1   8
55                             1     2             1     1       5
56   1       1               1             1 1                   5
57                           1           1         1     1       4
58         1 1   1 1                                             4
59       1       1                 1 1 1                         5
60   2   1               3                             1     1   8
61           1             1     2           1 2 1 1 1     1 1   12
62 1   1         1   1       1             1           1         7
63                   1   1       1     1 1             1 1       7
64   1                       1     1               1         1 1 6
65         1               3 1                                   5
66     1                                     1                   2
67   2             1         1         1             1   1   1   8
68   1                     1                                 1   3
69 2     1           1   1   1         3 1   1         1         12
70             1                               1                 2
71 1   1                         1         1     1               5
72   1                     1                                     2
73 1     1   1                   1                               4
74   1                           1 1     1           1           5
75       1             1               1 1     1                 5
76         1         1   1 1   1                           1 1   7
77                   1 2   2     1             1           1 1   9
78         1                       1                     1       3
79     1           1               1     1     1     1           6
80     1                   1                         1     1     4
81                                           1 1     1     1     4
82 1     1 1 1     2   1   1   1       1           1           1 12
83   1                 1       1                 1             1 5
84       1 1           1     1                                   4
85     1 1           2         1       2       1                 8
86   1         1     1 1       1     1               1   1       8
87   1                                                 1 1       3
88 1                         1       1   1 1 1                   6
89     1           1       1                           1         4
90               1                           1 1                 3
91 1                 1             1     1             1         5
92     1                     1         1       1 1               5
93           2                 1                     1         1 5
94         1         1 1     1   1   1 1                       1 8
95     1     1             1     1         2     1       1       8
96     1       2   1       1                 1     1 1           8
97 1   1   1                                 1                   4
98                     1               1                 1       3
99                     1                             1           2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...