THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
Tổng
00                     1         1     1     1 1           1     6
01       1           1 1 1           2           1               7
02         1                       1 1 1                         4
03       1                             1                         2
04         1       1 1               1   1                 1     6
05           1           1                                       2
06               1                     1       1                 3
07     1                             2 1                         4
08     1       1             1   1   1                           5
09                         1                 1         1         3
10       1 1               1           1     1       1     1 1   8
11     1                                                         1
12   2   1 1                     1           1         1         7
13   1           1               1       1                       4
14 1 1   1         1           1                       1   1   1 8
15             1   1               1         1     1     1       6
16   1       1   1       1       1 2     1       1       2       11
17               1       1       1   1             2             6
18 1   1   1           1     1     1   1   1       1             9
19                                           1         1         2
20   1               1       1         2       1     1           7
21 2     1       1       1 1     1                         1     8
22     1 1     1       1           1       1                 1   7
23                                               1       1       2
24               1           1         1         1               4
25             2   1                               1   2         6
26                 1         1                 1                 3
27               1         1   1 1   1               1           6
28     1     1     1           1     1                 2         7
29                       1                           1           2
30   2                   1   1               1 1                 6
31         1         1                               1 1   1     5
32   1     1             1                               1       4
33       1 1         1 1 2         1             1         2     10
34               2               1                       1     1 5
35                             1         1 1                     3
36                     1     1                   1 1         1   5
37             2       1     1 1       1 1                   1 1 9
38       1       1   1 1     1   1           1                   7
39                 1   1   1   1       1       1           1     7
40       1                           1                       1 1 4
41     1     1   1                             1     1       1 1 7
42 1   1 1               1               1         1         1   7
43                   1                     1         1 1     1   5
44             1   1       1             1                       4
45 1   1       1                               1           1     5
46                                   1     1                     2
47   1         1                 2               1               5
48       1 1     1     1 1     2   2 1   1         1         1 1 14
49         1           1         1       1 1     1           1   7
50         1         1                                 1 1 1   1 6
51   1                 1     1                     1 1 3         8
52         1       1   1     1     1       1 1     1             8
53 1                       2           1         1               5
54           1                 1   1                       1     4
55   1     2             1     1       1       1 2               9
56 1             1 1                     1 1         1   3   1   10
57 1           1         1     1         1         1   1         7
58                                       1   1       1       1   4
59       1 1 1                               1                   4
60                           1     1                 1   1     1 5
61     2           1 2 1 1 1     1 1       2       1     1   1   15
62 1             1           1             1 1             1     6
63     1     1 1             1 1         1 1   1   1 1           10
64 1     1               1         1 1                         1 6
65 1                                           2               1 4
66                 1                     1 2   1   1             6
67 1         1             1   1   1     1         1             7
68                                 1         1 1               2 5
69 1         3 1   1         1                                   7
70                   1                             2             3
71     1         1     1                         2   1   1     1 8
72                                                   1 1         2
73     1                                     1                   2
74     1 1     1           1                     1             1 6
75           1 1     1                                       1   4
76   1                           1 1                     1       4
77     1             1           1 1     1                   1   6
78       1                     1                 1               3
79       1     1     1     1                                     4
80                         1     1             1                 3
81                 1 1     1     1               1   1         1 7
82   1       1           1           1       1       1 1         7
83   1                 1             1                         1 4
84 1                                               1             2
85   1       2       1                                       1   5
86   1     1               1   1               1 1               6
87                           1 1                 1       1   1   5
88 1       1   1 1 1                       1                     6
89                           1         1   1             1 1   1 6
90                 1 1                 1 1 1 1       1   1       8
91       1     1             1                           1 1     5
92 1         1       1 1                                         4
93   1                     1         1 1                         4
94 1   1   1 1                       1 1       1               1 8
95     1         2     1       1         1 1 1       1     2     11
96                 1     1 1                 1                   4
97                 1                           1                 2
98           1                 1                           1 1   4
99                         1                           1         2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...