THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
Tổng
00     1       1                 1     1               2         6
01               1   1           1                 1         1   5
02                                             1         1 1 2   5
03                       1         1   1     1 1   1   1         7
04     1       1           1           1   1 1               1   7
05                       1   1               1           1     1 5
06                     1   1 1           1 1         1           6
07                                 1       1     1           2   5
08                     1 1           1       1           1   1   6
09 1                 1         1                                 3
10     1 1   1                     1   1               1         6
11                   1             1                 1 1   1     5
12 1                   2                         1   1           5
13             1 1             2 1             1   1   1         8
14 1   1   1 2     1     1           1   1         1       1     11
15   1         1   1                   1                         4
16   2           1                 1             1               5
17                   1 1   1                         1     1     5
18                               1             1                 2
19 1             1                   2                   1 1     6
20                                         1         1         1 3
21     1           1         1       1       1 1                 6
22       1         1 1           1             1           1 1 3 10
23   1                               1   1               1       4
24           1                             1             1       3
25 2             1 1   1     2 1             1         1   1     11
26           1                   1     1         1             1 5
27             1           1         1                   2       5
28 2                   1       1 1               1               6
29                                                     1         1
30                         1           1         1 1   1   1     6
31 1   1                         1                 1             4
32   1       1                     1   1               1         5
33     2         2                 1       1 1 1                 8
34   1     1                               2         1           5
35               1 2   1 1                         1   1         7
36       1     1                                                 2
37       1 1                           1                     1   4
38                     1       1   1       2 1       1     1     8
39     1           1 1                       1           1       5
40       1 1   1         1                 1 1     1           1 8
41       1 1             1                                       3
42       1             1                                         2
43 1     1   1             1   1       1   1   1             1   9
44                   1       1     1           1     1           5
45     1                                     1     1             3
46                                 1 1     1             1 1   1 6
47             1                                       1 1   1 1 5
48       1 1 1 1       1 1                   1 1 1       1   1   11
49       1           1       1         1             1   1       6
50 1 1 1   1   1   1           1     1                 1         9
51 3                       1   1       1             1       1   8
52                       1               1               1       3
53                   1     1       1                             3
54     1       1     1                   1   1             1     6
55                           1     1               2             4
56   3   1     1       1   1       1                             8
57 1         1             1     1                               4
58       1               2   1   2             1       1         8
59                   1     1               1   1       1         5
60   1     1     1   1 1     1                             1     7
61   1   1             1                 1 1                     5
62     1             1         1                 1   1   1       6
63                 1       1             1                       3
64         1               1   1                                 3
65         1       1                 1   1                   1   5
66                   1     1             2       1               5
67           1                                 1     1           3
68         2                 1     1 1               1       1   7
69           1               1         1 1       1               5
70             1                 1                     1       1 4
71   1     1   1   1                     1         1             6
72 1           1     1   1   2 1 2                       1       10
73               2           1                                   3
74         1     1             1           1 1                   5
75       1                         1 1   1     1                 5
76   1                   1       1                         1     4
77       1       1 1             1   3 1 1     1     1   1       12
78           1     2           1 1   2 1 2       1               11
79           1                 1                 1               3
80                     1                   1   1   2         1   6
81         1       1       1 1       1     1                   1 7
82 1         2 1       1   1 1                       1     1   1 10
83         1     1   2 1                         2               7
84               1             1                               1 3
85       1                               1                     1 3
86                                                             1 1
87   1   1                               1   1     1             5
88                                                 1       2     3
89   1 1   1               1                                   1 5
90   1           1             1             1   1   1       1 1 8
91   1 1       1                   1               1   1 1       7
92           1               1         1     1       1 1   1     7
93                       1                                     1 2
94         1           1 2       1 1           1 1               8
95     2     1       1         1                 1               6
96           1   2 1                           1   1       1 1   8
97                         1                         1           2
98     1 1         1     1         1   2         1               8
99 1           1         1                   1                   4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...