XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
Tổng
00                   1 1             1                   1       4
01                   1 1                 1 1                     4
02               1           1           1                       3
03     1           1     1               1               1       5
04                       1                 1                     2
05       2       1     1           1                             5
06               1         1         1           1     1       1 6
07                   1   1   2     1             1     1 1   1   9
08   1         1                       1       1 1           1   6
09 1           1           1                               1     4
10     1 1   1                           1 1     1 1   1         8
11   1         1               1 1 1   1 1       1   2           10
12 1       2       1   1               2               1         8
13     1           1               1                             3
14             1           2                     1               4
15                             1                       1         2
16 2                       1                 1 1       2     1   8
17                         1     1     1   1         2   1 1     8
18                 1 1                 1                     1   4
19             1       1         1 1       1           1         6
20             1       2       1 2   1   1                     1 9
21         1       1               1           1   1   1 1       7
22       1   1                             1                     3
23 1   1   2         1             1                       1     7
24   1   1 1                       1             1             1 6
25     1                                                         1
26   1       1                       1             1       1     5
27                         1       2   1 1   1   1         1     8
28   1   1   1 1   1             2                   1           8
29     1   2   2                     1                           6
30 1     1                             1   1   1 2         1   1 9
31 1       1 1   1   1                   1         1       1     8
32 1                           1             1       1         1 5
33               1 1 1   1           1       1       1           7
34             1     1                       1     1 1       1   6
35           1       1 1       1 1 1               1             7
36       1               1 1 1                   2           2   8
37                     1                       2             1   4
38   1 1             1                             1             4
39 1   1               1             2         2                 7
40             1     1 1     1     1                 1         1 7
41 2 1           1 1       1     1     1       1       1 2   1 1 14
42   1                     1 1   1   1                     1     6
43                         1                                   1 2
44               1             1                                 2
45                   1                     1     1 1     1 1     6
46           1   1   1       1               1                 2 7
47     1 1                             1 1                   1   5
48           1                   1                               2
49       1 1                                             1       3
50   1           1     1             1             2 1           7
51           1                 1                   1           1 4
52   1       2       1   1                                       5
53 1       1           1                                 1       4
54                 1           1           1         1           4
55                         1   1                                 2
56             1   1         1   1             2     1   1       8
57       1         1             1                 1             4
58       1         1         1         1     1     1   1 1       8
59 1         1   1     1 1   1   1                             1 8
60   1               1   1 1                                     4
61       1 1               1     1                               4
62                     1 1     1                       1         4
63                                     1   2                     3
64   1     1             1       1       1     1   1             7
65         1 1 2       1             1 2       1 1               10
66         1                 1                 1           1     4
67   1     2 1               1   1     1     1                   8
68   1       1             1   2         1         1 1           8
69               1 1                         1 1                 4
70               1                 1 1                       1   4
71     1                     1 2           1                     5
72     1         1                 2                   1   2     7
73           1               1 1                         1 1 1   6
74                                       1 1 1   1               4
75           1   1   1         1     2                   1 1     8
76 2                           1                   1   1         5
77 1       1     1           1     1           1                 6
78     2           1           1                             1   5
79       1                                                       1
80                     1                 1               1     1 4
81   1 1       1         1         1 1               1           7
82                               1       1           1       2 1 6
83                 1                 1   1             1   1   1 6
84   1       1                         1                       1 4
85                         1         1     1 2           1       6
86       1     1 1       1                 1             1 1 1   8
87 1                                         1         1         3
88     1 1                               1 1                   1 5
89 1 1   1                             1   1         2           7
90     1                 1                     1           1     4
91             1                     1 1           1       1 1   6
92                 1 1 1 1               1   1                   6
93     1                   1                         1           3
94                 1     1   1               1           1       5
95     1         1       1                   1 1   1         1 1 8
96       1               2                       2     1         6
97               1 1 1     1 1           1   1   1               8
98                                                     1         1
99   1         1             1     1       1 1                   6
loading
Đang tải dữ liệu...