XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
Tổng
00                             1 1             1                 3
01 1                           1 1                 1 1           5
02         1               1           1           1             4
03               1           1     1               1             4
04       1                         1                 1           3
05       1         2       1     1           1                   6
06                         1         1         1           1     4
07         1                   1   1   2     1             1     7
08             1         1                       1       1 1     5
09       1   1           1           1                           4
10 1             1 1   1                           1 1     1 1   8
11             1         1               1 1 1   1 1       1   2 10
12           1       2       1   1               2               7
13   1           1           1               1                   4
14     2                 1           2                     1     6
15   1                                   1                       2
16 1       1 2                       1                 1 1       7
17     1                             1     1     1   1         2 7
18                           1 1                 1               3
19 1                     1       1         1 1       1           6
20 1     1               1       2       1 2   1   1             10
21       1           1       1               1           1   1   6
22                 1   1                             1           3
23     1     1   1   2         1             1                   7
24             1   1 1                       1             1     5
25               1                                               1
26             1       1                       1             1   4
27   1   1                           1       2   1 1   1   1     9
28             1   1   1 1   1             2                   1 8
29         1     1   2   2                     1                 7
30           1     1                             1   1   1 2     7
31 1         1       1 1   1   1                   1         1   8
32           1                           1             1       1 4
33                         1 1 1   1           1       1       1 7
34         2             1     1                       1     1 1 7
35     2               1       1 1       1 1 1               1   9
36         1       1               1 1 1                   2     7
37                               1                       2       3
38       1     1 1             1                             1   5
39   1     1 1   1               1             2         2       9
40     1                 1     1 1     1     1                 1 7
41     1     2 1           1 1       1     1     1       1       10
42   1 1       1                     1 1   1   1                 7
43     1                             1                           2
44       1                 1             1                       3
45                             1                     1     1 1   4
46                     1   1   1       1               1         5
47   1           1 1                             1 1             5
48   1                 1                   1                     3
49   1             1 1                                           3
50             1           1     1             1             2 1 7
51                     1                 1                   1   3
52             1       2       1   1                             5
53         1 1       1           1                               4
54                           1           1           1         1 4
55                                   1   1                       2
56     1                 1   1         1   1             2     1 8
57                 1         1             1                 1   4
58 1               1         1         1         1     1     1   7
59           1         1   1     1 1   1   1                     7
60             1               1   1 1                           4
61   1             1 1               1     1                     5
62                               1 1     1                       3
63 1     1                                       1   2           5
64       1     1     1             1       1       1     1   1   8
65   1 1   1         1 1 2       1             1 2       1 1     13
66   1               1                 1                 1       4
67 1           1     2 1               1   1     1     1         9
68 2       2   1       1             1   2         1         1 1 12
69   1                     1 1                         1 1       5
70                         1                 1 1                 3
71 2             1                     1 2           1           7
72     1         1         1                 2                   5
73   1 1 1 1           1               1 1                       7
74       1                                         1 1 1   1     5
75   1                 1   1   1         1     2                 7
76         1 2                           1                   1   5
77           1       1     1           1     1           1       6
78               2           1           1                       4
79 2     1         1                                             4
80                               1                 1             2
81 1 2         1 1       1         1         1 1               1 10
82                                         1       1           1 3
83   1                       1                 1   1             4
84 1           1       1                         1               4
85   1                               1         1     1 2         6
86                 1     1 1       1                 1           5
87         1 1                                         1         3
88       1       1 1                               1 1           5
89           1 1   1                             1   1         2 7
90       1       1                 1                     1       4
91     1                 1                     1 1           1   5
92     2                     1 1 1 1               1   1         8
93         1     1                   1                         1 4
94       1 1                 1     1   1               1         6
95     1 1 1     1         1       1                   1 1   1   9
96                 1               2                       2     5
97                         1 1 1     1 1           1   1   1     8
98                                                               0
99 1     1     1         1             1     1       1 1         8
loading
Đang tải dữ liệu...