THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

  Ngày
\
Cặp số
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
Tổng
00     1 1 1   1 1                 1         1   1               8
01                     1                             2           3
02                   1                         1     1 1   1     5
03       1                         1                             2
04 1               1                         1                   3
05 1   1               1                                 2       5
06 1             1                                               2
07           1       1                               1           3
08   1               1   1       1                     1 1       6
09         1                   1 1   1         1         1       6
10                       1 1                 1   1               4
11       1   1   1       1           1                   1       6
12                 1 2           1 1                 2   1       8
13           1                 1       1             1     1     5
14     1       1               1                               1 4
15   1   1         1                 1       1             1     6
16   1                                     1     1           1   4
17                         1   1       1                         3
18 1   1                     1             2             1     3 9
19   1           1                       1                       3
20                       1     1 1               1             1 5
21 1                                   1         1         1 1   5
22         2               1 1     2   1   2                   1 10
23               1                     1   1           1         4
24               1                           1               2   4
25                                               1     1     1   3
26   1 1       1         1 1       1                             6
27                                                             1 1
28               1           1             1   1               1 5
29 1       1                                   1               1 4
30   1   1       1               1     1   1     1               7
31 1     1   3                                           1       6
32           1     1       1               1   1         1       6
33                   1           2           1 1                 5
34   1                       1   1         1       1       1     6
35 1 1     1                         1         1       1         6
36         1                                   1   1 1           4
37                 1         1           1       1           1   5
38                     1     1                           2 1     5
39       2   1       1 2 1               1     1                 9
40     1 1 1                               1             1       5
41             1 1 1     1                                 1     5
42       1           2   1           1                           5
43                 2       1   1                   1       1     6
44                         1   1                   2             4
45     1 1               1           1   1     1     1           7
46               2                           1                 1 4
47                                       1         1 1         1 4
48                       1 1   2                                 4
49 1 1             1             1 1           1         1       7
50   1       1               1     1             1               5
51                         1         1 1               1         4
52         2               1   1                                 4
53       2         1                   1         1     1   1   1 8
54   1             1 1 1 1     1     1         1     1   1       10
55                 1       1   1                   2     1       6
56 1                   2       1 1 1     1 1   2                 10
57           1     1                 1           1 1             5
58     1               1                 1   1               1   5
59             2             1           1                       4
60         1     1             1     1   3           1           8
61 1                     1                   1     1 1 2     1   8
62                         1                 1                   2
63 1 1                                 1 2   1         1     1   8
64   1         1                 1           1         1 1 1     7
65         1 1   2                     1         1               6
66     1               1               1                         3
67         1   1                         1         1             4
68           1 1             1   1 1                             5
69   1       2             1   1       2           1 1       1 1 11
70   1       1   1   1               1     1                 1   7
71           2 2   1             1                   1       1 2 10
72       1                   1     1 1                           4
73         1   1   1                   1       1           1     6
74         1               1       1     1         1     2       7
75           1 1 1           1   1 1   2                     1   9
76                   1   1     1   1     1 2       2   1         10
77 1                   2 2         1                             6
78   1   1             1             1                       1   5
79   1 1 1     1   1 1 1   1         2                 1         11
80                   1                                           1
81     1                     1         1   1     1         1 1   7
82                                           1             1     2
83                   1     1 2             1 1             2     8
84                                   1                           1
85     1               1                           1           1 4
86         2     1                 1                           1 5
87     2       2   1   1 1   1               2                   10
88                                                     1     1   2
89 1   1                                       1     1       1   5
90 1   1       1     1     1     1     1     1   1             1 10
91 1                     1                     1 1               4
92     1                         1                 1       1     4
93                           2       1     1       1   1         6
94                   1 1     1 1   1             1     1         7
95   1         1     1           1       1   1   1   1           8
96 1     1                 1   1 1                               5
97         1     1 1                 1         1       2   1     8
98       1               1                                 1     3
99 1   1               1           1     1       1   1       1   8
loading
Đang tải dữ liệu...