THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
Tổng
00     1   2   1   1   1       1                           1     8
01                         1       2         1           1 1 1   7
02             1                 1 1           1                 4
03                 1       1                 1                   3
04                       1   1                 1       1 1       5
05                     1                         1           1   3
06                                                   1           1
07                         1     1         1                     3
08                                         1       1             2
09       1             1                                       1 3
10       1                         1 1       1 1               1 6
11                   2                     1                     3
12                       2 1 1   1   1   2   1 1                 10
13     1                       1         1           1           4
14                       1   2         1 1   1         1         7
15 1         1       1                             1   1         5
16 1                     1               1       1   1       1   6
17           2   1                                   1       1   5
18                         1           1   1   1           1     5
19 2 2 1 1 1                 1     1                             9
20 1                       1             1               1       4
21 1 1 1 1             1       1       2     1       1       1 1 12
22   1   1                         1       1 1     1       1     7
23                       1   1     1                             3
24       2   1           1 1                         1           6
25     1           1 1                             2   1         6
26       1       1                                     1         3
27       1               1       1                   1         1 5
28               1                         1     1     1         4
29   1 1       1           1                                 1   5
30   1 1 1   1         1                 2                   1   8
31     1                   2                   1         1       5
32 1         1                 1 1       1     1             1   7
33                 1   1 1                   1 1         1 1 2   9
34                     1                             2           3
35                           1 1     1                           3
36                   1             1                       1     3
37   1   2                 1 1                     2       1     8
38                                 1         1       1   1 1     5
39   1               1       1 1                       1   1   1 7
40 1         1                               1                   3
41 1           1             1   1         1     1   1           7
42                   1   1             1   1 1               1   6
43               1   1   1 1   1     1                   1       7
44     1         1       1   1                     1   1       1 7
45             1       1           1   1   1       1             6
46                 2       1   1   1                             5
47         1 1     1 1   1               1         1             7
48                                           1 1     1     1 1   5
49                 1   1   1                   1           1     5
50 2                                           1         1       4
51 1                     1       1 1     1                 1     6
52       2 1 1   1                             1       1   1     8
53   1             1             1     1                       2 6
54     1       1 1 1 1 1                         1               7
55       1                               1     2             1   5
56             1       1               1             1 1         5
57   1                                 1           1         1   4
58   2 1             1 1   1 1                                   7
59         1       1       1                 1 1 1               6
60             2   1               3                             6
61                     1             1     2           1 2 1 1 1 10
62           1   1         1   1       1             1           6
63                             1   1       1     1 1             5
64         1   1                       1     1               1   5
65         1         1               3 1                         6
66               1                                     1         2
67 2   1       2             1         1         1             1 9
68             1                     1                           2
69   1       2     1           1   1   1         3 1   1         12
70                       1                               1       2
71           1   1                         1         1     1     5
72       1 1   1                     1                           4
73     1     1     1   1                   1                     5
74             1                           1 1     1           1 5
75                 1             1               1 1     1       5
76                   1         1   1 1   1                       5
77                             1 2   2     1             1       7
78 1                 1                       1                   3
79               1           1               1     1     1     1 6
80 1   2         1                   1                         1 6
81       1                                             1 1     1 4
82           1     1 1 1     2   1   1   1       1           1   11
83   1         1                 1       1                 1     5
84 1               1 1           1     1                         5
85               1 1           2         1       2       1       8
86     1   1   1         1     1 1       1     1               1 9
87   1 1       1                                                 3
88   1       1                         1       1   1 1 1         7
89               1           1       1                           3
90       1                 1                           1 1       4
91   1       1                 1             1     1             5
92     1   1     1                     1         1       1 1     7
93                     2                 1                     1 4
94         1         1         1 1     1   1   1 1               8
95         1     1     1             1     1         2     1     8
96   1     1     1       2   1       1                 1     1 1 10
97 1       3 1   1   1                                 1         8
98         1                     1               1               3
99                               1                             1 2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...