XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
Tổng
00 1   1                                                 1 1     4
01         2                 1                           1 1     5
02   1     1 1   1                   1               1           6
03                                         1           1     1   3
04 1                       1       1                         1   4
05             2                   1         2       1     1     7
06                                                   1         1 2
07         1                         1                   1   1   4
08           1 1                         1         1             4
09   1         1           1       1   1           1           1 7
10 1   1               1     1             1 1   1               7
11             1                         1         1             3
12         2   1       2               1       2       1   1     10
13         1     1             1           1           1         5
14                   1 2         2                 1           2 8
15 1             1             1                                 3
16     1           1         1       1 2                       1 7
17                     1         1                             1 3
18             1     3                                 1 1       6
19                           1                     1       1     3
20     1             1   2   1     1               1       2     9
21     1         1 1               1           1       1         6
22                   1                       1   1               3
23           1           1 1     1     1   1   2         1       9
24 1               2                     1   1 1                 6
25     1     1     1                       1                     4
26                                       1       1               2
27                   1         1   1                           1 4
28   1               1     1             1   1   1 1   1         8
29   1               1               1     1   2   2             8
30     1                 1             1     1                   4
31             1             1         1       1 1   1   1       7
32   1         1                       1                         3
33 1 1                                               1 1 1   1   6
34       1       1                   2             1     1       6
35   1       1                   2               1       1 1     7
36   1   1 1                         1       1               1 1 7
37     1           1                                       1     3
38             2 1       1         1     1 1             1       8
39   1                         1     1 1   1               1     6
40             1         1       1                 1     1 1     6
41               1               1     2 1           1 1       1 8
42                     1       1 1       1                     1 5
43       1       1       1 1     1                             1 6
44       2                         1                 1           4
45   1     1                                             1       3
46 1                 1                           1   1   1       5
47       1 1         1         1           1 1                   6
48                             1                 1               2
49   1         1         1     1             1 1                 6
50     1                   1             1           1     1     5
51           1                                   1               2
52                       2 2             1       2       1   1   9
53     1     1   1   1               1 1       1           1     8
54   1     1   1                                       1         4
55       2     1                                               1 4
56   2                           1                 1   1         5
57     1 1                                   1         1         4
58 1               1     1   1               1         1         6
59                                     1         1   1     1 1   5
60         1                             1               1   1 1 5
61 1     1 1 2     1           1             1 1               1 10
62 1                     1                                 1 1   4
63 1         1     1   1     1     1                             6
64 1         1 1 1                 1     1     1             1   8
65     1                 1     1 1   1         1 1 2       1     10
66                             1               1                 2
67       1                   1           1     2 1               6
68                       2 1 2       2   1       1             1 10
69       1 1       1 1 1       1                     1 1         8
70                 1   1                             1           3
71         1       1 2       2             1                     7
72                               1         1         1           3
73   1           1     1       1 1 1 1           1               8
74       1     2         1         1                             5
75                 1       2   1                 1   1   1       7
76       2   1             1         1 2                         7
77                         2           1       1     1           5
78                 1                       2           1         4
79           1               2     1         1                   5
80                                                         1     1
81     1         1 1         1 2         1 1       1         1   10
82 1             1     3                                         5
83 1             2             1                       1         5
84                           1           1       1               3
85       1           1         1                               1 4
86                   1                       1     1 1       1   5
87 2                                 1 1                         4
88           1     1       2       1       1 1                   7
89   1     1       1       1           1 1   1                   7
90 1   1             1 1           1       1                 1   7
91   1 1                 1       1                 1             5
92       1       1       1       2                     1 1 1 1   9
93       1   1         1             1     1                   1 6
94     1     1             1       1 1                 1     1   7
95 1   1   1                     1 1 1     1         1       1   9
96                     1                     1               2   4
97   1       2   1                                   1 1 1     1 8
98               1     1                                         2
99     1   1       1         1     1     1         1             7
loading
Đang tải dữ liệu...