THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
Tổng
00 1       1                           1         1     1     1 1 7
01     1       2         1           1 1 1           2           9
02           1 1           1                       1 1 1         6
03     1                 1                             1         3
04   1   1                 1       1 1               1   1       7
05 1                         1           1                       3
06                               1                     1       1 3
07     1     1         1                             2 1         6
08                     1       1             1   1   1           5
09 1                                       1                 1   3
10             1 1       1 1               1           1     1   7
11                     1                                         1
12   2 1 1   1   1   2   1 1                     1           1   12
13         1         1           1               1       1       5
14   1   2         1 1   1         1           1                 8
15                             1   1               1         1   4
16   1               1       1   1       1       1 2     1       9
17                               1       1       1   1           4
18     1           1   1   1           1     1     1   1   1     9
19       1     1                                             1   3
20     1             1               1       1         2       1 7
21 1       1       2     1       1       1 1     1               9
22             1       1 1     1       1           1       1     7
23   1   1     1                                                 3
24   1 1                         1           1         1         5
25                             2   1                             3
26                                 1         1                 1 3
27   1       1                   1         1   1 1   1           7
28                     1     1     1           1     1           5
29     1                                 1                       2
30 1                 2                   1   1               1 1 7
31     2                   1         1                           4
32         1 1       1     1             1                       5
33 1 1                   1 1         1 1 2         1             9
34 1                             2               1               4
35       1 1     1                             1         1 1     6
36             1                       1     1                   3
37     1 1                     2       1     1 1       1 1       9
38             1         1       1   1 1     1   1           1   8
39       1 1                       1   1   1   1       1       1 8
40                       1                           1           2
41       1   1         1     1   1                             1 6
42   1             1   1 1               1               1       6
43   1 1   1     1                   1                     1     6
44   1   1                     1   1       1             1       6
45 1           1   1   1       1                               1 6
46     1   1   1                                     1     1     5
47   1               1         1                 2               5
48                       1 1     1     1 1     2   2 1   1       11
49 1   1                   1           1         1       1 1     7
50                         1         1                           2
51   1       1 1     1                 1     1                   6
52                         1       1   1     1     1       1 1   7
53           1     1                       2           1         5
54 1                         1                 1   1             4
55                   1     2             1     1       1       1 7
56 1               1             1 1                     1 1     6
57                 1           1         1     1         1       5
58 1   1 1                                               1   1   5
59     1                 1 1 1                               1   5
60             3                             1     1             5
61 1             1     2           1 2 1 1 1     1 1       2     14
62     1   1       1             1           1             1 1   7
63         1   1       1     1 1             1 1         1 1   1 10
64                 1     1               1         1 1           5
65               3 1                                           2 6
66                                 1                     1 2   1 5
67       1         1         1             1   1   1     1       7
68               1                                 1         1 1 4
69         1   1   1         3 1   1         1                   9
70   1                               1                           2
71                     1         1     1                         3
72               1                                               1
73 1                   1                                     1   3
74                     1 1     1           1                     4
75           1               1 1     1                           4
76         1   1 1   1                           1 1             6
77         1 2   2     1             1           1 1     1       10
78                       1                     1                 2
79       1               1     1     1     1                     5
80               1                         1     1             1 4
81                                 1 1     1     1               4
82 1     2   1   1   1       1           1           1       1   10
83           1       1                 1             1           4
84           1     1                                             2
85         2         1       2       1                           6
86   1     1 1       1     1               1   1               1 8
87                                           1 1                 2
88                 1       1   1 1 1                       1     6
89       1       1                           1         1   1     5
90     1                           1 1                 1 1 1 1   7
91         1             1     1             1                   4
92                 1         1       1 1                         4
93 2                 1                     1         1 1         6
94         1 1     1   1   1 1                       1 1       1 9
95 1             1     1         2     1       1         1 1 1   10
96   2   1       1                 1     1 1                 1   8
97                                 1                           1 2
98           1               1                 1                 3
99           1                             1                     2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...