THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
Tổng
00   1                           1         1     1     1 1       6
01       2         1           1 1 1           2           1     9
02     1 1           1                       1 1 1               6
03                 1                             1               2
04 1                 1       1 1               1   1             6
05                     1           1                             2
06                         1                     1       1       3
07     1         1                             2 1               5
08               1       1             1   1   1                 5
09                                   1                 1         2
10       1 1       1 1               1           1     1       1 8
11               1                                               1
12 1   1   1   2   1 1                     1           1         9
13   1         1           1               1       1             5
14 2         1 1   1         1           1                       7
15                       1   1               1         1     1   5
16             1       1   1       1       1 2     1       1     9
17                         1       1       1   1             2   6
18           1   1   1           1     1     1   1   1       1   9
19 1     1                                             1         3
20             1               1       1         2       1     1 7
21   1       2     1       1       1 1     1                     8
22       1       1 1     1       1           1       1           7
23 1     1                                                 1     3
24                         1           1         1         1     4
25                       2   1                               1   4
26                           1         1                 1       3
27     1                   1         1   1 1   1               1 7
28               1     1     1           1     1                 5
29                                 1                           1 2
30             2                   1   1               1 1       6
31                   1         1                               1 3
32   1 1       1     1             1                             5
33                 1 1         1 1 2         1             1     8
34                         2               1                     3
35 1 1     1                             1         1 1           6
36       1                       1     1                   1 1   5
37 1                     2       1     1 1       1 1             8
38       1         1       1   1 1     1   1           1         8
39 1 1                       1   1   1   1       1       1       8
40                 1                           1                 2
41 1   1         1     1   1                             1     1 7
42           1   1 1               1               1         1   6
43   1     1                   1                     1         1 5
44 1                     1   1       1             1             5
45       1   1   1       1                               1       5
46   1   1                                     1     1           4
47             1         1                 2               1     5
48                 1 1     1     1 1     2   2 1   1         1   12
49                   1           1         1       1 1     1     6
50                   1         1                                 2
51     1 1     1                 1     1                     1 1 7
52                   1       1   1     1     1       1 1     1   8
53     1     1                       2           1         1     6
54                     1                 1   1                   3
55             1     2             1     1       1       1 2     9
56           1             1 1                     1 1         1 6
57           1           1         1     1         1         1   6
58 1                                               1   1       1 4
59                 1 1 1                               1         4
60       3                             1     1                 1 6
61         1     2           1 2 1 1 1     1 1       2       1   14
62   1       1             1           1             1 1         6
63   1   1       1     1 1             1 1         1 1   1   1 1 12
64           1     1               1         1 1                 5
65         3 1                                           2       6
66                           1                     1 2   1   1   6
67 1         1         1             1   1   1     1         1   8
68         1                                 1         1 1       4
69   1   1   1         3 1   1         1                         9
70                             1                             2   3
71               1         1     1                         2   1 6
72         1                                                   1 2
73               1                                     1         2
74               1 1     1           1                     1     5
75     1               1 1     1                                 4
76   1   1 1   1                           1 1                   6
77   1 2   2     1             1           1 1     1             10
78                 1                     1                 1     3
79 1               1     1     1     1                           5
80         1                         1     1             1       4
81                           1 1     1     1               1   1 6
82 2   1   1   1       1           1           1       1       1 10
83     1       1                 1             1                 4
84     1     1                                               1   3
85   2         1       2       1                                 6
86   1 1       1     1               1   1               1 1     8
87                                     1 1                 1     3
88           1       1   1 1 1                       1           6
89 1       1                           1         1   1           5
90                           1 1                 1 1 1 1       1 7
91   1             1     1             1                         4
92           1         1       1 1                               4
93             1                     1         1 1               4
94   1 1     1   1   1 1                       1 1       1       9
95         1     1         2     1       1         1 1 1       1 10
96 1       1                 1     1 1                 1         6
97                           1                           1       2
98     1               1                 1                       3
99     1                             1                           2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...