THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ HÔM NAY XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐT MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG

  Ngày
\
Cặp số
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
Tổng
00           1           1       1             1                 4
01     1                         1         1   1           1     5
02 1 1 2       1                         1   1       1       1 1 10
03         2               1   1                                 4
04     1                   1       2             1               5
05 1     1                             1           1     1       5
06               1                                               1
07     2       1         1         1             1               6
08 1   1             1                 1           2             6
09                     2   1 1                 1         2       7
10                 1               1                       1     3
11   1             2               1   1         1         1     7
12                     1                   1         1           3
13               1   1   1                 1 1 2               1 8
14   1       1             1     1 1   1         1       1 1     9
15             1       1                       1                 3
16         1 1 1 1                                 2             6
17   1                   2                     1                 4
18           1                                   1           1   3
19 1 1                 1     1   1           1                   6
20       1   1       1 1   1     1           1                   7
21                         1 1 1         1         1             5
22   1 1 3 1     1       1 1 1                             1     11
23 1                 1         1           1   1   1     1       7
24 1                 1     1   1       1   1           1       2 9
25   1     1                       1   1                     1   5
26       1   1                   1     1                         4
27 2         1       1 1     1       1       1               2   10
28         1             1     1 1       1       1   1           7
29           1   1                         1                     3
30   1                                       1                 1 3
31                         1           1       1     1           4
32                       1           1       1             1     4
33                 1   1     1       1                 1   1     6
34                       1   1           1                 1     4
35         1   1                                       1         3
36           1     1           1   1                   4     2   10
37     1                     1       1                 1     1   5
38   1     1               1           1 1 1     1               7
39 1             1   1 1     1       1   1     1                 8
40       1       1                       1           2           5
41               1 1     1       1           1                 1 6
42                               1                       1   1   3
43     1           1   1                   1 1       1   1       7
44                     2                                         2
45                                       1       2               3
46 1 1   1                       1       1               1       6
47 1   1 1 1                                 1             1     6
48 1   1               1               1   1   1               1 7
49 1           1           1   1       1       1 1   1         1 9
50                   1                 2                       1 4
51     1             1       1   1                     1         5
52 1               1         1       1                     1     5
53                             1     1   1       1 1             5
54   1     1 1               1   1             2   1             8
55               1   1                                 1         3
56                   1 1             1                           3
57               1   1 1                   1             1       5
58           1       1     1       1 1     1                     6
59                   1                 1         1   1 1         5
60   1                   1 1                                     3
61             1                     1               1           3
62 1       1                         2     1 2             1 1 1 10
63           1                   1   1     1       1     1       6
64           2         1         1                   1   1   1   7
65     1       1       1                   2   1                 6
66             1   1 1                                 1         4
67         1                 1   1                   1           4
68     1       1 1 1 1                   1   2               1   9
69                             1                   1             2
70       1     1         1                 1                     4
71             2                   1     1                       4
72 1       1     1     1       1 1                       1       7
73                         1       1               1             3
74                                           2     1             3
75                       1       1             1         2 1 1   7
76   1                             1   1           1 1           5
77 1         1             1       1         1               2   7
78                 1               1   1 1       1               5
79                                             1     2           3
80     1                 1   1 1       1 1   1           1 1   1 10
81       1   1                                             1   1 4
82   1   1               1 1                               2     6
83         1                                         1     1     3
84       1         1     1   1 1     1   1       1 2   2 1   2   15
85       1                   1 1         1                       4
86       1 1     1 1     1   1 1                           1     8
87                                   1           1             1 3
88   2                     1       2                             5
89       1                               1       1     1         4
90     1 1 1   1 1         1 1                   2 1 1   1   1   13
91 1           1 1 1 1                               1         1 7
92   1                                     1                   1 3
93       1 1                           1 1             1         5
94           1 1 1 1 1               1                           6
95         1 1 1         1     1   1 1                         1 8
96   1 1                       1   1                             4
97             1   1           1     1             1     1       6
98               1 1           1 1             1               1 6
99               1 1                       1           2       1 6
loading
Đang tải dữ liệu...