THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
Tổng
00   1     1 1           1       1                 1     1       7
01 2           1                   1   1           1             6
02 1 1                                                           2
03   1                                     1         1   1     1 5
04 1   1                 1       1           1           1   1 1 8
05                                         1   1               1 3
06   1       1                           1   1 1           1 1   7
07 2 1                                               1       1   5
08 1                                     1 1           1       1 5
09         1         1                 1         1               4
10   1     1       1     1 1   1                     1   1       8
11                                     1             1           2
12         1         1                   2                       4
13     1                         1 1             2 1             6
14                   1   1   1 2     1     1           1   1     9
15         1     1     1         1   1                   1       6
16     1       1       2           1                 1           6
17 1             2                     1 1   1                   6
18   1   1       1                                 1             4
19         1         1             1                   2         5
20   2       1     1                                         1   5
21                       1           1         1       1       1 5
22       1                 1         1 1           1             5
23             1       1                               1   1     4
24   1         1               1                             1   4
25               1   2             1 1   1     2 1             1 10
26           1                 1                   1     1       4
27 1               1             1           1         1         5
28 1                 2                   1       1 1             6
29                 1                                             1
30         1 1                               1           1       4
31                 1 1   1                         1             4
32                     1       1                     1   1       4
33             1         2         2                 1       1 1 8
34                     1     1                               2   4
35     1 1                         1 2   1 1                     7
36             1 1         1     1                               4
37   1 1                   1 1                           1       5
38         1                             1       1   1       2 1 7
39   1       1           1           1 1                       1 6
40 1                       1 1   1         1                 1 1 7
41           1     1       1 1             1                     5
42     1         1         1             1                       4
43       1         1 1     1   1             1   1       1   1   9
44     1                               1       1     1           4
45           1           1                                     1 3
46 1     1                                           1 1     1   5
47             1                 1                               2
48 1   1         1         1 1 1 1       1 1                   1 10
49     1 1     1           1           1       1         1       7
50                   1 1 1   1   1   1           1     1         8
51               1 1 3                       1   1       1       8
52       1 1     1                         1               1     5
53   1         1                       1     1       1           5
54                       1       1     1                   1   1 5
55   1       1 2                               1     1           6
56     1 1         1   3   1     1       1   1       1           11
57     1         1   1         1             1     1             6
58     1   1       1       1               2   1   2             9
59         1                           1     1               1   4
60                 1   1     1     1   1 1     1                 7
61       2       1     1   1             1                 1 1   8
62       1 1             1             1         1               5
63     1 1   1   1 1                 1       1             1     8
64 1                         1               1   1               4
65           2               1       1                 1   1     6
66     1 2   1   1                     1     1             2     9
67     1         1             1                                 3
68         1 1               2                 1     1 1         7
69                             1               1         1 1     4
70               2               1                 1             4
71             2   1   1     1   1   1                     1     8
72                 1 1           1     1   1   2 1 2             10
73         1                       2           1                 4
74             1             1     1             1           1 1 6
75                         1                         1 1   1     4
76                     1                   1       1             3
77     1                   1       1 1             1   3 1 1     10
78             1               1     2           1 1   2 1 2     11
79                             1                 1               2
80           1                           1                   1   3
81             1   1         1       1       1 1       1     1   8
82 1       1       1 1         2 1       1   1 1                 10
83 1                         1     1   2 1                       6
84               1                 1             1               3
85                         1                               1     2
86           1 1                                                 2
87             1       1   1                               1   1 5
88       1                                                       1
89   1   1             1 1   1               1                   6
90   1 1 1 1       1   1           1             1             1 9
91                     1 1       1                   1           4
92                             1               1         1     1 4
93 1 1                                     1                     3
94 1 1       1               1           1 2       1 1           9
95     1 1 1       1     2     1       1         1               9
96         1                   1   2 1                           5
97           1                               1                   2
98                       1 1         1     1         1   2       7
99                   1           1         1                   1 4


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...