THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
Tổng
00   1     1               2           1           1       1     7
01   1                 1         1                         1     4
02                 1         1 1 2       1                       6
03     1   1     1 1   1   1         2               1   1       10
04         1   1 1               1                   1       2   7
05               1           1     1                             3
06           1 1         1                 1                     4
07     1       1     1           2       1         1         1   8
08       1       1           1   1             1                 5
09 1                                             2   1 1         5
10     1   1               1                 1               1   5
11     1                 1 1   1             2               1   7
12                   1   1                       1               3
13 2 1             1   1   1               1   1   1             9
14       1   1         1       1       1             1     1 1   8
15         1                             1       1               3
16     1             1               1 1 1 1                     6
17                       1     1                   2             4
18   1             1                   1                         3
19       2                   1 1                 1     1   1     7
20             1         1         1   1       1 1   1     1     8
21       1       1 1                                 1 1 1       6
22   1             1           1 1 3 1     1       1 1 1         12
23       1   1               1                 1         1       5
24             1             1                 1     1   1       5
25 1             1         1   1     1                       1   6
26   1     1         1             1   1                   1     6
27       1                   2         1       1 1     1       1 8
28 1 1               1               1             1     1 1     7
29                         1           1   1                     3
30         1         1 1   1   1                                 5
31   1                 1                             1           3
32     1   1               1                       1           1 5
33     1       1 1 1                         1   1     1       1 8
34             2         1                         1   1         5
35                     1   1         1   1                       4
36                                     1     1           1   1   4
37         1                     1                     1       1 4
38 1   1       2 1       1     1     1               1           9
39               1           1             1   1 1     1       1 7
40             1 1     1           1       1                     5
41                                         1 1     1       1     4
42                                                         1     1
43 1       1   1   1             1           1   1               7
44     1           1     1                       2               5
45               1     1                                         2
46     1 1     1             1 1   1                       1     7
47                         1 1   1 1 1                           5
48               1 1 1       1   1               1               6
49         1             1   1           1           1   1       6
50 1     1                 1                   1                 4
51 1       1             1       1             1       1   1     7
52           1               1               1         1       1 5
53     1                                                 1     1 3
54           1   1             1     1 1               1   1     7
55     1               2                   1   1                 5
56     1                                       1 1             1 4
57   1                                     1   1 1               4
58   2             1       1           1       1     1       1 1 9
59             1   1       1                   1                 4
60                             1                   1 1           3
61           1 1                         1                     1 4
62 1                 1   1   1       1                         2 7
63           1                         1                   1   1 4
64 1                                   2         1         1     5
65       1   1                   1       1       1               5
66           2       1                   1   1 1                 6
67                 1     1           1                 1   1     5
68     1 1               1       1       1 1 1 1                 8
69         1 1       1                                   1       4
70   1                     1       1     1         1             5
71           1         1                 2                   1   5
72 1 2                       1       1     1     1       1 1     9
73                                                   1       1   2
74 1           1 1                                               3
75     1 1   1     1                               1       1     6
76   1                         1                             1   3
77   1   3 1 1     1     1   1         1             1       1   12
78 1 1   2 1 2       1                       1               1   10
79 1                 1                                           2
80             1   1   2         1                 1   1 1       8
81       1     1                   1   1                         4
82                       1     1   1               1 1           5
83                   2               1                           3
84 1                               1         1     1   1 1     1 7
85           1                     1                   1 1       4
86                                 1 1     1 1     1   1 1       7
87           1   1     1                                       1 4
88                     1       2                     1       2   6
89                                 1                             1
90 1             1   1   1       1 1 1   1 1         1 1         11
91     1               1   1 1           1 1 1 1                 8
92         1     1       1 1   1                                 5
93                                 1 1                           2
94   1 1           1 1                 1 1 1 1 1               1 10
95 1                 1               1 1 1         1     1   1 1 9
96                 1   1       1 1                       1   1   6
97                       1               1   1           1     1 5
98     1   2         1                     1 1           1 1     8
99               1                         1 1                   3


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...