THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TIỀN GIANG  Ngày
\
Cặp số
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
Tổng
00 1   1   1       1                           1         1     1 7
01             1       2         1           1 1 1           2   9
02 1                 1 1           1                       1 1 1 7
03     1       1                 1                             1 4
04           1   1                 1       1 1               1   6
05         1                         1           1               3
06                                       1                     1 2
07             1     1         1                             2 1 6
08                             1       1             1   1   1   5
09         1                                       1             2
10                     1 1       1 1               1           1 6
11       2                     1                                 3
12           2 1 1   1   1   2   1 1                     1       11
13                 1         1           1               1       4
14           1   2         1 1   1         1           1         8
15       1                             1   1               1     4
16           1               1       1   1       1       1 2     8
17   1                                   1       1       1   1   5
18             1           1   1   1           1     1     1   1 8
19               1     1                                         2
20             1             1               1       1         2 6
21         1       1       2     1       1       1 1     1       9
22                     1       1 1     1       1           1     6
23           1   1     1                                         3
24           1 1                         1           1         1 5
25     1 1                             2   1                     5
26   1                                     1         1           3
27           1       1                   1         1   1 1   1   7
28   1                         1     1     1           1     1   6
29 1           1                                 1               3
30         1                 2                   1   1           5
31             2                   1         1                   4
32                 1 1       1     1             1               5
33     1   1 1                   1 1         1 1 2         1     10
34         1                             2               1       4
35               1 1     1                             1         4
36       1             1                       1     1           4
37             1 1                     2       1     1 1       1 8
38                     1         1       1   1 1     1   1       7
39       1       1 1                       1   1   1   1       1 8
40                               1                           1   2
41 1             1   1         1     1   1                       6
42       1   1             1   1 1               1               6
43   1   1   1 1   1     1                   1                   7
44   1       1   1                     1   1       1             6
45 1       1           1   1   1       1                         6
46     2       1   1   1                                     1   6
47     1 1   1               1         1                 2       7
48                               1 1     1     1 1     2   2 1   10
49     1   1   1                   1           1         1       6
50                                 1         1                   2
51           1       1 1     1                 1     1           6
52   1                             1       1   1     1     1     6
53     1             1     1                       2           1 6
54 1 1 1 1 1                         1                 1   1     8
55                           1     2             1     1       1 6
56 1       1               1             1 1                     5
57                         1           1         1     1         4
58       1 1   1 1                                               4
59     1       1                 1 1 1                           5
60 2   1               3                             1     1     8
61         1             1     2           1 2 1 1 1     1 1     12
62   1         1   1       1             1           1           6
63                 1   1       1     1 1             1 1         7
64 1                       1     1               1         1 1   6
65       1               3 1                                     5
66   1                                     1                     2
67 2             1         1         1             1   1   1     8
68 1                     1                                 1     3
69     1           1   1   1         3 1   1         1           10
70           1                               1                   2
71   1                         1         1     1                 4
72 1                     1                                       2
73     1   1                   1                                 3
74 1                           1 1     1           1             5
75     1             1               1 1     1                   5
76       1         1   1 1   1                           1 1     7
77                 1 2   2     1             1           1 1     9
78       1                       1                     1         3
79   1           1               1     1     1     1             6
80   1                   1                         1     1       4
81                                         1 1     1     1       4
82     1 1 1     2   1   1   1       1           1           1   11
83 1                 1       1                 1             1   5
84     1 1           1     1                                     4
85   1 1           2         1       2       1                   8
86 1         1     1 1       1     1               1   1         8
87 1                                                 1 1         3
88                         1       1   1 1 1                     5
89   1           1       1                           1         1 5
90             1                           1 1                 1 4
91                 1             1     1             1           4
92   1                     1         1       1 1                 5
93         2                 1                     1         1 1 6
94       1         1 1     1   1   1 1                       1 1 9
95   1     1             1     1         2     1       1         8
96   1       2   1       1                 1     1 1             8
97   1   1                                 1                     3
98                   1               1                 1         3
99                   1                             1             2


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
loading
Đang tải dữ liệu...