XSKT Bạch thủ VT Cầu XSVT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
Tổng
00           1       1 1                           1             4
01 1     1 1                           1 1                       5
02                   1   1                         1     1       4
03 2             1         1   1 1     1     1                   8
04 1                                     2         1   1         5
05       1     1     1   1   1         1   1         1 2         10
06                       1 1                         1   2       5
07 1       1       1                               1   1       1 6
08     2           1   1               1   1   1   1       1     9
09     1       1       1       2 1   1 1                         8
10   1   1       2           1           1       1       1   1   9
11 1   2                                     1 1                 5
12     1                                     3   1       1       6
13               1           1               1       1           4
14   1                                 1             1       1   4
15   1   1                   1 1         1             2         7
16           1             1         1 2 2                       7
17         2       1                               1             4
18 1   1           1   1   1         1     2           1 1       10
19                 1 1           1 1                       1   1 6
20 2     1   1       1 1             1   1                       8
21                   1       1                         1   1 1   5
22                                       1         1 1 1       1 5
23 1                               1     1     1 1     1       2 8
24                       1                                 1     2
25         1 1         1                                 1       4
26               1   1   1               1                   2   6
27                 1 1                         1   1         1   5
28                                         2     1             1 4
29             1               1           1   2 1       1       7
30                                 1                 1           2
31                                 1       1           1         3
32   1     2   1                               1           1   1 7
33               1               2 1               1             5
34         1 1             1                                     3
35     1     2                     1     1   1 1                 7
36     1           1             1         1               1 1   6
37                     1     1   1   1                           4
38       1 1             1                                       3
39                                 1                             1
40       1               1     1   1         1                   5
41   1 1           2   1 1             1                   3 1   11
42           1     1 1               1     1                     5
43         1   2       1 1                           1           6
44                                         1           1   1     3
45       1 2 1   1 1       1                         1           8
46               1   1 1     1       1               1 1         7
47               1 1 2   1             1         1               7
48         1         1                                         1 3
49           1   1 1       1   1     1                 1       1 8
50 1         1         1     1     1         1 1           1     8
51 1                           1                 1 1         2   6
52 1                 1                         1                 3
53   1           1           2               1 1               1 7
54     1   1               1     1           1               1 1 7
55       1                       1               1 1 1     1     6
56           1     1   1                       1     1       1   6
57             2           3                     1             1 7
58             1 2           1     1                 1       1   7
59   1                 1           1 1   1     1           1 1   8
60           1                                                   1
61       1               1         1                             3
62                             1 1       1             1       1 5
63   1     1                                                     2
64   2   1             1 1 1         2 1                         9
65       2                   1 2     1   1                       7
66   1         1             1       1         1                 5
67                                   1                 1     1   3
68             1                                                 1
69           1           1             1         1       3       7
70                   1     1                   1 1               4
71   1             1     1             1                   1     5
72               1               1           1           1 1     5
73     1           1       3   1   1             1   1         1 10
74                 1       1     1                       1       4
75         1     1                       1           1           4
76             1                       1   1     1         1     5
77     1   1                         1                         1 4
78   1                 1 1     1                     1         1 6
79 1 1                             1                   1         4
80                                                               0
81 1   1                 1   1 1   1 1 1               1         9
82     1     1 1                             1   1 1             6
83 1 1           1   2       1 1       1                   1 1   10
84                     2                         1       1   1   5
85             1 1             1 1       1 1                     6
86     2             1                     2     1           1   7
87     1 2                       2                               5
88   1   1       1               1 1               1             6
89 1           1         1   1                     1             5
90 1 1   1   1     1     1   1     1         1 1   1             11
91           1                                 1         1       3
92                         1     1     1     1                   4
93   1                               1     2   1                 5
94                                           1                   1
95         1   2                         1   1           1 1     7
96           1 1       1       1 1   1           2 2 1   1       12
97                           1 1   1       1                   1 5
98                                           1     1 2   1       5
99       1                             1                       1 3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...