XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
Tổng
00   1     1                 1                   2               5
01                     1       1         1                       3
02 1                     1     1 1             1 1       1 1   1 9
03             1           1     1                     1         4
04               1                     2   1                 1 1 6
05   1   1                     1 1                       1       5
06 1         1                 2     1           1             1 7
07                                                   1 1 1       3
08                                             1       1   1     3
09   1     1             1                           1     2     6
10                 1     1     1 1           1 1       1         7
11 1       1   1 1                     1             1   2       8
12   1                     1       1     1                       4
13           1             1 1       1   1     1               1 7
14           1 1 1         1         1 1             1       1   8
15                   1       2               1                   4
16                   1                             1       1     3
17   1   1       1     1                     1   1 1             7
18                                   1 1         1     2       1 6
19 2       1 1   1     1           1     1             1 1       10
20             1                               1 1             1 4
21     1 1       1             1 1                 2             7
22                     1                       1                 2
23       1                   1       1                   2 1 1   7
24   1             1 1     1                             1       5
25                                     1                         1
26                                                           1   1
27     1 1   1 1 1     1                                         6
28                     1   1             1                   1   4
29 1             1     1     1     1                             5
30   1       1       1         1     1 1                         6
31                                         1 1       1           3
32     1   1   1             1         1   1 1     1             8
33                         1 1             1         1         1 5
34     1             1   1 1                       1         1 2 8
35 1                 1         1   1                   1         5
36                             1                         1       2
37   1 1                                     1     1             4
38 1                         2                                   3
39             1         1           1         1     1           5
40 1             1 1 1           2             1                 7
41                       1             1         1               3
42                           1 1               2             1   5
43       1 1 1 1         1                                 1     6
44       1       1       1       1   1 1     1   1               8
45     1             1             1                   1         4
46 1           1         1     1             1 1     1 1   1     9
47 1     1             1   1     1 1     2 1 1           1       11
48                               1               1             1 3
49                     2       1                 1               4
50     1   1         2     1                               1     6
51     1           1                 1   1 1 1   1             1 8
52   1                 1 1       1                               4
53         1         1   2                                       4
54   1           1       1         2                             5
55     1 1 1       1             1                   3       1   9
56 1 1                                                   1       3
57   2                           1 1         1   1               6
58   1             1               1 2   1 2     1   1           10
59       1       1 1                       1       2   1   1     8
60             1   1                     1                   1 1 5
61                                   1 1       1     1 1         5
62 1         1 1                   1   1           1 1   1 1 2   11
63           1               1     1                             3
64 1       2     1                           1               1   6
65     1           1             1                   1   1       5
66     1   1             1             1 1                       5
67     1 1                         1           1               1 5
68                   1 1       1   1 1         1   1             7
69     2         1 1       1     1   1     1                     8
70       1             2                 1   1             2 1   8
71                   1     1             2                       4
72       1               1 1                           1         4
73   1 1     1   1     1   1 1                                   7
74             1                           1       1             3
75           1           2         1 1                           5
76                   1     1                               1     3
77     1         1               1           1     2           1 7
78         1 1                         1 1     1           1     6
79 1           2                           2                     5
80     1     3               1       1             1         2   9
81             1             1           1             1 1       5
82       1     1   1 1     1           1                       1 7
83                 1           1   1 1     1                   1 6
84       1           1     1             1   1                   5
85                             1           1   1   1         1   5
86         1     1 1         2     1     1 1 1       1       1   11
87           1     1                   1     1 1     1           6
88   1 1     1                 1 1           1   1       1 1     9
89       1         1                             2           1 1 6
90                     2 1                 1                     4
91 1     1 1       1             1                       1       6
92   1     1   1               1                       1         5
93       1 1       1                                       1     4
94                   1                                 1   1     3
95   1         1                   1                             3
96                     1                   1       2           1 5
97         1         1                 1         1     1         5
98           1     1                   1                 1       4
99 2             1         1 1       1         1     1 1         9
loading
Đang tải dữ liệu...