XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
Tổng
00     2                                 1     1                 4
01                           1     1 1 1     1                   5
02   1 1       1 1   1   1         1               1 1           9
03           1                   1     1               1       1 5
04                 1 1             1 1     1               1     6
05             1                       1 1                   1   4
06     1             1     1           1                         4
07         1 1 1       1 1       1           1   1               8
08   1       1   1         1               1                     5
09         1     2                             1 1               5
10 1 1       1                 2 1     1                         7
11         1   2         1           1               1   1       7
12                       1       1 1 1     1 1     1 1           8
13   1               1                 1         2 1     1       7
14         1       1     1 1         1               1 2         8
15 1                           1         1           1       1   5
16       1       1       1                                       3
17 1   1 1                   1 1             1             1     7
18     1     2       1   1         1     1           1           8
19           1 1                                 1   1           4
20   1 1             1 2                   1               1     7
21       2             1   1 1 1 1   1                 1       1 10
22   1                           2     1                       1 5
23             2 1 1   1     1 1       1 1       1               10
24             1             1     1                       2     5
25                     1   1     1 1           1     1           6
26                 1                           1             2 1 5
27                         1         1             1       1   1 5
28                 1         1         1                     1   4
29                       1                                 1   1 3
30                         1                   1   1             3
31 1       1             1           1                         1 5
32 1     1                         2     1         1   1         7
33         1         1         1                               1 4
34       1         1 2               1                   1     1 7
35           1                     1         1                   3
36             1               1     1                 1 1     1 6
37 1     1             1                 1         1       1     6
38                     1             1     1   1                 4
39   1     1               1       1               2           1 7
40   1                       1 1         1           1           5
41     1                 1   1               1       1 1         6
42   2             1                           1                 4
43               1     1                             2       1   5
44 1   1                         1                               3
45           1         1   1         1     1                     5
46 1 1     1 1   1         1                       1     1 1     9
47 1           1             1     1   1   1         1 1         8
48     1             1   1 2           1       1                 7
49     1                     1             1                     3
50               1             1     1       1                   4
51 1   1             1   1                             1 1   1   7
52                       1                               1       2
53                             1         1               1       3
54                             1           1             1       3
55         3       1                 1 1         1               7
56             1       1                       1                 3
57 1   1                     1         1   1 1                   6
58     1   1           1   1         1         1           1 1   8
59       2   1   1                         1         1         1 7
60                 1 1     1   1         1 1                     6
61   1     1 1                     1     1   1     1           1 8
62       1 1   1 1 2   1 1           1       1         1         11
63                           1   1         1 1           1 1   1 7
64 1               1             1     1         2         1   1 8
65         1   1       1       1         1             1 1   1   8
66                             1               1 1     1         4
67   1               1   1       1               1       1       6
68   1   1                         1               1   1 1       6
69                                               1         1 1   3
70 1             2 1               1                       1 1   7
71                           2   1       1   1             1     6
72           1                           1 1       1         1   5
73                                         1         1 1 1       4
74       1               1           1         1                 4
75                               1                               1
76               1         1           1         1               4
77 1     2           1                   1   1 1   1   1   2     11
78   1           1                       1       1         1     5
79                                           1                   1
80       1         2                                             3
81           1 1                       1 1   1 1     1 1 2   1   11
82                   1       1             1                     3
83                   1             1                     1   1   4
84 1                   1   1     2                 1             6
85   1   1         1             1     1   1                     6
86 1       1       1   1   1 1                                   6
87 1 1     1                                 2                 1 6
88 1   1       1 1                                             1 5
89     2           1 1   1             1                         6
90                             1     1   1                       3
91             1               1   1         1       1       1   6
92           1                                 1 1     1     1   5
93               1           1   1               1           1   5
94           1   1     1     1             1                 1   6
95                       1     1                     1 1 1     1 6
96       2           1             1                             4
97     1     1         1                       1 1               5
98             1           1                   2 1 1             6
99   1     1 1                                     2             5
loading
Đang tải dữ liệu...