XSKT Bạch thủ VT Cầu XSVT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
Tổng
00     1                       1       1 1                       4
01     1 2           1     1 1                           1 1     8
02   1                                 1   1                     3
03         1         2             1         1   1 1     1     1 9
04                   1                                     2     3
05           1 1           1     1     1   1   1         1   1   9
06           1                             1 1                   3
07 1   1             1       1       1                           5
08           1 1         2           1   1               1   1   8
09         1   1         1       1       1       2 1   1 1       10
10     1 1             1   1       2           1           1     8
11     1         1   1   2                                     1 6
12                       1                                     3 4
13                                 1           1               1 3
14 1           1       1                                 1       4
15     2       1       1   1                   1 1         1     8
16 1 1                         1             1         1 2 2     9
17     1                     2       1                           4
18 1             1 2 1   1           1   1   1         1     2   12
19       1 1 1 1                     1 1           1 1           8
20                   2     1   1       1 1             1   1     8
21 1 1     1                           1       1                 5
22       1       1                                         1     3
23 1     1   1   1   1                               1     1     7
24                 1                       1                     2
25         1                 1 1         1                       4
26       1 1       1               1   1   1               1     7
27         1 1                       1 1                         4
28   1                                                       2   3
29   2     1                     1               1           1   6
30   1           2                                   1           4
31   1                                               1       1   3
32       1             1     2   1                               5
33 1         1                     1               2 1           6
34             1             1 1             1                   4
35               1 1     1     2                     1     1   1 8
36   1     1             1           1             1         1   6
37             1 1 1                     1     1   1   1         7
38 1 1     1               1 1             1                     6
39                                                   1           1
40         1 1     1       1               1     1   1         1 8
41 1   1               1 1           2   1 1             1       9
42   1       1 1               1     1 1               1     1   8
43               1           1   2       1 1                     6
44     1                                                     1   2
45   1             1       1 2 1   1 1       1                   9
46             1                   1   1 1     1       1         6
47     2           1               1 1 2   1             1       9
48               1           1         1                         3
49 1   2   1   1               1   1 1       1   1     1         11
50 2                 1         1         1     1     1         1 8
51             1   1 1                           1               4
52           1 1 1   1                 1                         5
53   1           1     1           1           2               1 7
54                       1   1               1     1           1 5
55                         1                       1             2
56   2 1           1           1     1   1                       7
57                               2           3                   5
58   1       1                   1 2           1     1           7
59                 1   1                 1           1 1   1     6
60             1 1             1                                 3
61 1                       1               1         1           4
62                                               1 1       1     3
63         1 1     1   1     1                                   5
64                     2   1             1 1 1         2 1       9
65                         2                   1 2     1   1     7
66   1 1               1         1             1       1         6
67                                                     1         1
68         1 1                   1                               3
69       1                     1           1             1       4
70                                     1     1                   2
71 1     1             1             1     1             1       6
72                                 1               1           1 3
73 1     1               1           1       3   1   1           9
74       1                           1       1     1             4
75                 1         1     1                       1     4
76           1   1               1                       1   1   5
77                       1   1                         1         3
78       1       1 1   1                 1 1     1               7
79       1           1 1                             1           4
80           1                                                   1
81         1 1 1   1 1   1                 1   1 1   1 1 1       12
82       1         1     1     1 1                             1 6
83   1               1 1           1   2       1 1       1       9
84       1       1                       2                       4
85                               1 1             1 1       1 1   6
86           1           2             1                     2   6
87               1       1 2                       2             6
88 1       1       1   1   1       1               1 1           8
89                   1           1         1   1                 4
90       1           1 1   1   1     1     1   1     1         1 10
91 1       1   1               1                                 4
92             1                             1     1     1     1 5
93       1             1                               1     2   5
94         1                                                   1 2
95                           1   2                         1   1 5
96 1                           1 1       1       1 1   1         7
97     1       1                               1 1   1       1   6
98     1     1   1                                             1 4
99                         1                             1       2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...