XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
Tổng
00         1                   2                                 3
01   1       1         1                             1     1 1 1 7
02     1     1 1             1 1       1 1   1   1         1     10
03       1     1                     1                   1     1 5
04                   2   1                 1 1             1 1   7
05           1 1                       1                       1 4
06           2     1           1             1     1           1 7
07                                 1 1 1       1 1       1       6
08                           1       1   1         1             4
09     1                           1     2                       4
10     1     1 1           1 1       1                 2 1     1 10
11                   1             1   2         1           1   6
12       1       1     1                         1       1 1 1   7
13       1 1       1   1     1               1                 1 7
14       1         1 1             1       1     1 1         1   8
15 1       2               1                           1         5
16 1                             1       1       1               4
17   1                     1   1 1                   1 1         6
18                 1 1         1     2       1   1         1     8
19   1           1     1             1 1                         5
20                           1 1             1 2                 5
21           1 1                 2             1   1 1 1 1   1   10
22   1                       1                           2     1 5
23         1       1                   2 1 1   1     1 1       1 10
24 1     1                             1             1     1     5
25                   1                         1   1     1 1     5
26                                         1                     1
27   1                                             1         1   3
28   1   1             1                   1         1         1 6
29   1     1     1                               1               4
30 1         1     1 1                             1             5
31                       1 1       1             1           1   5
32         1         1   1 1     1                         2     7
33       1 1             1         1         1         1         6
34 1   1 1                       1         1 2               1   8
35 1         1   1                   1                     1     5
36           1                         1               1     1   4
37                         1     1             1                 3
38         2                                   1             1   4
39     1           1         1     1               1       1     6
40 1           2             1                       1 1         6
41     1             1         1                 1   1           5
42         1 1               2             1                     5
43     1                                 1     1                 3
44     1       1   1 1     1   1                         1       7
45 1             1                   1         1   1         1   6
46     1     1             1 1     1 1   1         1             8
47   1   1     1 1     2 1 1           1             1     1   1 12
48             1               1             1   1 2           1 7
49   2       1                 1                     1           5
50 2     1                               1             1     1   6
51                 1   1 1 1   1             1   1               7
52   1 1       1                                 1               4
53 1   2                                               1         4
54     1         2                                     1         4
55             1                   3       1                 1 1 7
56                                     1       1                 2
57             1 1         1   1                     1         1 6
58               1 2   1 2     1   1           1   1         1   11
59                       1       2   1   1                       5
60                     1                   1 1     1   1         5
61                 1 1       1     1 1                     1     6
62               1   1           1 1   1 1 2   1 1           1   11
63         1     1                                   1   1       4
64                         1               1             1     1 4
65             1                   1   1       1       1         5
66     1             1 1                               1         4
67               1           1               1   1       1       5
68 1 1       1   1 1         1   1                         1     8
69       1     1   1     1                                       4
70   2                 1   1             2 1               1     8
71 1     1             2                             2   1       7
72     1 1                           1                           3
73   1   1 1                                                     3
74                       1       1               1           1   4
75     2         1 1                                     1       5
76 1     1                               1         1           1 5
77             1           1     2           1                   5
78                   1 1     1           1                       4
79                       2                                       2
80         1       1             1         2                     5
81         1           1             1 1                       1 5
82 1     1           1                       1       1           5
83           1   1 1     1                   1             1     6
84 1     1             1   1                   1   1     2       8
85           1           1   1   1         1             1     1 7
86         2     1     1 1 1       1       1   1   1 1           11
87                   1     1 1     1                             4
88           1 1           1   1       1 1                       6
89                             2           1 1   1             1 6
90   2 1                 1                             1     1   6
91             1                       1               1   1     4
92           1                       1                           2
93                                       1           1   1       3
94 1                                 1   1     1     1           5
95               1                               1     1         3
96   1                   1       2           1             1     6
97 1                 1         1     1         1                 5
98                   1                 1           1             3
99       1 1       1         1     1 1                           6
loading
Đang tải dữ liệu...