XSKT Bạch thủ VT Cầu XSVT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
Tổng
00         1                   1                       1       1 4
01             1               1 2           1     1 1           7
02                           1                                 1 2
03       1         2     1         1         2             1     8
04   1                                       1                   2
05     1                             1 1           1     1     1 6
06                   1               1                           2
07           1             1   1             1       1       1   6
08             1   1                 1 1         2           1   7
09                                 1   1         1       1       4
10                   1         1 1             1   1       2     7
11 1                   1 1     1         1   1   2               8
12           1 1     1   1                       1               5
13 1               1                                       1     3
14           1             1           1       1                 4
15     1       1       1 1     2       1       1   1             9
16         1     1         1 1                         1         5
17   1                         1                     2       1   5
18         1             1 1             1 2 1   1           1   9
19                               1 1 1 1                     1 1 6
20   1                   1                   2     1   1       1 7
21       1                 1 1     1                           1 5
22       1 1                     1       1                       4
23                         1     1   1   1   1                   5
24   2       1         1                   1                     5
25               1                 1                 1 1         4
26     2 1 1   1     1   1       1 1       1               1   1 12
27   1   1           1             1 1                       1 1 7
28     1           1         1                                   3
29   1   1           1       2     1                     1       7
30                           1           2                       3
31       1     1             1                                   3
32             1 2               1             1     2   1       8
33       1                 1         1                     1     4
34 1     1       1                     1             1 1         6
35             1         1               1 1     1     2         7
36 1     1       1   1       1     1             1           1   8
37   1         1                       1 1 1                     5
38         2               1 1     1               1 1           7
39       1                                                       1
40                     1           1 1     1       1             5
41             1           1   1               1 1           2   7
42                     1     1       1 1               1     1 1 7
43     1                                 1           1   2       5
44           1     1 1 1       1                                 5
45         1           1     1             1       1 2 1   1 1   10
46 1 1                                 1                   1   1 5
47                             2           1               1 1 2 7
48                 1                     1           1         1 4
49                         1   2   1   1               1   1 1   8
50             1   1     1 2                 1         1         7
51 1   1                               1   1 1                   5
52 1                                 1 1 1   1                 1 6
53 1       1         1   1   1           1     1           1     8
54 1                     1                       1   1           4
55               1                                 1             2
56                   1       2 1           1           1     1   7
57                                                       2       2
58   1 1               1     1       1                   1 2     8
59       1 2         1 2                   1   1                 8
60           1                         1 1             1         4
61       1         1       1                       1             4
62                 1                                             1
63 1 1   1       1   1             1 1     1   1     1           10
64   1   1                                     2   1             5
65 1   1         1   1   2                         2             8
66         1       2 1 1     1 1               1         1       9
67 1       1     1 1 2   1                                       7
68 1                               1 1                   1       4
69   1 1                         1                     1         4
70   1 1           1                                           1 4
71   1                     1     1             1             1   5
72     1         2                                         1     4
73 1                     1 1     1               1           1   6
74         1       1             1                           1   4
75         1                               1         1     1     4
76           1       1               1   1               1       5
77   2       1 2 1 1                             1   1           9
78   1         1                 1       1 1   1                 6
79         1                     1           1 1                 4
80                 1   2             1                           4
81 2   1                           1 1 1   1 1   1               9
82           2     1             1         1     1     1 1       8
83 1   1     3   1           1               1 1           1   2 12
84               1   1 1         1       1                       5
85               2                                       1 1     4
86             1       1             1           2             1 6
87       1                               1       1 2             5
88       1             1   1       1       1   1   1       1     8
89         1                                 1           1       3
90                       1       1           1 1   1   1     1   7
91     1     2 1 1         1       1   1               1         9
92     1                               1                         2
93     1   1 1                   1             1                 5
94     1     1                     1                             3
95 1     1               2                           1   2       7
96                     1   1                           1 1       4
97           1                 1       1                         3
98             1       1       1     1   1                       5
99             1                                   1             2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...