XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
Tổng
00 1                   2                                 1     1 5
01   1         1                             1     1 1 1     1   7
02   1 1             1 1       1 1   1   1         1             9
03     1                     1                   1     1         4
04           2   1                 1 1             1 1     1     8
05   1 1                       1                       1 1       5
06   2     1           1             1     1           1         7
07                         1 1 1       1 1       1           1   7
08                   1       1   1         1               1     5
09                         1     2                             1 4
10   1 1           1 1       1                 2 1     1         9
11           1             1   2         1           1           6
12       1     1                         1       1 1 1     1 1   8
13 1       1   1     1               1                 1         6
14         1 1             1       1     1 1         1           7
15 2               1                           1         1       5
16                       1       1       1                       3
17                 1   1 1                   1 1             1   6
18         1 1         1     2       1   1         1     1       9
19       1     1             1 1                                 4
20                   1 1             1 2                   1     6
21   1 1                 2             1   1 1 1 1   1           10
22                   1                           2     1         4
23 1       1                   2 1 1   1     1 1       1 1       11
24                             1             1     1             3
25           1                         1   1     1 1           1 6
26                                 1                           1 2
27                                         1         1           2
28             1                   1         1         1         4
29 1     1                               1                       3
30   1     1 1                             1                   1 5
31               1 1       1             1           1           5
32 1         1   1 1     1                         2     1       8
33 1             1         1         1         1                 5
34                       1         1 2               1           5
35   1   1                   1                     1         1   5
36   1                         1               1     1           4
37                 1     1             1                 1       4
38 2                                   1             1     1   1 6
39         1         1     1               1       1             5
40     2             1                       1 1         1       6
41           1         1                 1   1               1   5
42 1 1               2             1                           1 6
43                               1     1                         2
44     1   1 1     1   1                         1               6
45       1                   1         1   1         1     1     6
46   1             1 1     1 1   1         1                     7
47     1 1     2 1 1           1             1     1   1   1     11
48     1               1             1   1 2           1       1 8
49   1                 1                     1             1     4
50                               1             1     1       1   4
51         1   1 1 1   1             1   1                       7
52     1                                 1                       2
53                                             1         1       2
54       2                                     1           1     4
55     1                   3       1                 1 1         7
56                             1       1                       1 3
57     1 1         1   1                     1         1   1 1   8
58       1 2   1 2     1   1           1   1         1         1 12
59               1       2   1   1                         1     6
60             1                   1 1     1   1         1 1     7
61         1 1       1     1 1                     1     1   1   8
62       1   1           1 1   1 1 2   1 1           1       1   12
63 1     1                                   1   1         1 1   6
64                 1               1             1     1         4
65     1                   1   1       1       1         1       6
66           1 1                               1               1 4
67       1           1               1   1       1               5
68   1   1 1         1   1                         1             6
69     1   1     1                                               3
70             1   1             2 1               1             6
71             2                             2   1       1   1   7
72                           1                           1 1     3
73 1                                                       1     2
74               1       1               1           1         1 5
75       1 1                                     1               3
76                               1         1           1         3
77     1           1     2           1                   1   1 1 8
78           1 1     1           1                       1       5
79               2                                           1   3
80 1       1             1         2                             5
81 1           1             1 1                       1 1   1 1 8
82           1                       1       1             1     4
83   1   1 1     1                   1             1             6
84             1   1                   1   1     2               6
85   1           1   1   1         1             1     1   1     8
86 2     1     1 1 1       1       1   1   1 1                   11
87           1     1 1     1                                 2   6
88   1 1           1   1       1 1                               6
89                     2           1 1   1             1         6
90               1                             1     1   1       4
91     1                       1               1   1         1   5
92   1                       1                                 1 3
93                               1           1   1               3
94                           1   1     1     1             1     5
95       1                               1     1                 3
96               1       2           1             1             5
97           1         1     1         1                       1 5
98           1                 1           1                   2 5
99 1       1         1     1 1                                   5
loading
Đang tải dữ liệu...