XSKT Bạch thủ VT Cầu XSVT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
Tổng
00     1     1                 1                   1             4
01 1 1     1                       1               1 2           7
02               1 1                             1               3
03   1               1       1         2     1         1         7
04 1     1               1                                       3
05   1 1                   1                             1 1     5
06   1                                   1               1       3
07         1   1                 1             1   1             5
08       1                         1   1                 1 1     5
09           1 1                                       1   1     4
10   1                                   1         1 1           4
11 1               1   1                   1 1     1         1   7
12 1     1 1     1 1             1 1     1   1                   9
13   1         2 1     1               1                         6
14 1               1 2           1             1           1     7
15     1           1       1       1       1 1     2       1     9
16                             1     1         1 1               4
17         1             1                         1             3
18     1           1           1             1 1             1 2 8
19             1   1                                 1 1 1 1     6
20       1               1                   1                   3
21 1                 1       1                 1 1     1         6
22   1                       1 1                     1       1   5
23   1 1       1                               1     1   1   1   7
24                       2       1         1                   1 5
25           1     1                 1                 1         4
26           1             2 1 1   1     1   1       1 1       1 11
27 1             1       1   1           1             1 1       7
28   1                     1           1         1               4
29                       1   1           1       2     1         6
30           1   1                               1           2   5
31 1                         1     1             1               4
32     1         1   1             1 2               1           7
33                           1                 1         1       3
34 1                   1     1       1                     1     5
35         1                       1         1               1 1 5
36 1                 1 1     1       1   1       1     1         8
37     1         1       1         1                       1 1 1 7
38 1     1   1                 2               1 1     1         8
39               2           1                                   3
40     1           1                       1           1 1     1 6
41         1       1 1             1           1   1             6
42           1                             1     1       1 1     5
43                 2       1                                 1   4
44                               1     1 1 1       1             5
45 1     1                     1           1     1             1 6
46               1     1 1                                 1     4
47   1   1         1 1                             2           1 7
48   1       1                         1                     1   4
49       1                                     1   2   1   1     6
50 1       1                       1   1     1 2                 7
51                   1 1   1                               1   1 5
52                     1                                 1 1 1   4
53     1               1       1         1   1   1           1   7
54       1             1                     1                   3
55 1 1         1                     1                           4
56           1                           1       2 1           1 6
57   1   1 1                                                     3
58 1         1           1 1               1     1       1       7
59       1         1         1 2         1 2                   1 9
60     1 1                       1                         1 1   5
61     1   1     1           1         1       1                 6
62 1       1         1                 1                         4
63       1 1           1 1   1       1   1             1 1     1 10
64   1         2         1   1                                   5
65     1             1 1   1         1   1   2                   8
66           1 1     1         1       2 1 1     1 1             10
67             1       1       1     1 1 2   1                   8
68               1   1 1                               1 1       5
69             1         1 1                         1           4
70                       1 1           1                         3
71     1   1             1                     1     1           5
72     1 1       1         1         2                           6
73       1         1 1 1                     1 1     1           7
74 1         1                 1       1             1           5
75                             1                               1 2
76   1         1                 1       1               1   1   6
77     1   1 1   1   1   2       1 2 1 1                         12
78     1       1         1         1                 1       1 1 7
79         1                   1                     1           3
80                                     1   2             1       4
81   1 1   1 1     1 1 2   1                           1 1 1   1 13
82       1                       2     1             1         1 6
83                     1   1     3   1           1               7
84               1                   1   1 1         1       1   6
85   1   1                           2                           4
86                                 1       1             1       3
87         2                 1                               1   4
88                           1             1   1       1       1 5
89   1                         1                                 2
90 1   1                                     1       1           4
91         1       1       1     2 1 1         1       1   1     10
92           1 1     1     1                               1     5
93             1           1   1 1                   1           5
94       1                 1     1                     1         4
95                 1 1 1     1               2                   6
96                                         1   1                 2
97           1 1                 1                 1       1     5
98           2 1 1                 1       1       1     1   1   9
99               2                 1                             3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...