XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
Tổng
00                   1     1                 1                   3
01       1     1 1 1     1                       1               6
02   1         1               1 1                             1 5
03           1     1               1       1         2     1     7
04             1 1     1               1                         4
05                 1 1                   1                       3
06     1           1                                   1         3
07 1 1       1           1   1                 1             1   7
08     1               1                         1   1           4
09                         1 1                                   2
10         2 1     1                                   1         5
11   1           1               1   1                   1 1     6
12   1       1 1 1     1 1     1 1             1 1     1   1     12
13                 1         2 1     1               1           6
14   1 1         1               1 2           1             1   8
15         1         1           1       1       1       1 1     7
16   1                                       1     1         1 1 5
17       1 1             1             1                         4
18   1         1     1           1           1             1 1   7
19                           1   1                               2
20 2                   1               1                   1     5
21 1   1 1 1 1   1                 1       1                 1 1 10
22           2     1                       1 1                   5
23 1     1 1       1 1       1                               1   7
24       1     1                       2       1         1       6
25 1   1     1 1           1     1                 1             7
26                         1             2 1 1   1     1   1     8
27     1         1             1       1   1           1         6
28       1         1                     1           1         1 5
29   1                                 1   1           1       2 6
30     1                   1   1                               1 4
31   1           1                         1     1             1 5
32             2     1         1   1             1 2             8
33         1                               1                 1   3
34               1                   1     1       1             4
35             1         1                       1         1     4
36         1     1                 1 1     1       1   1       1 8
37 1                 1         1       1         1               5
38 1             1     1   1                 2               1 1 8
39     1       1               2           1                     5
40       1 1         1           1                       1       5
41   1   1               1       1 1             1           1   7
42                         1                             1     1 3
43 1                             2       1                       4
44           1                                 1     1 1 1       5
45 1   1         1     1                     1           1     1 7
46     1                       1     1 1                         4
47       1     1   1   1         1 1                             6
48   1 2           1       1                         1           6
49       1             1                                     1   3
50         1     1       1                       1   1     1 2   8
51   1                             1 1   1                       4
52   1                               1                           2
53         1         1               1       1         1   1   1 7
54         1           1             1                     1     4
55               1 1         1                     1             4
56 1                       1                           1       2 5
57       1         1   1 1                                       4
58 1   1         1         1           1 1               1     1 8
59                     1         1         1 2         1 2       8
60     1   1         1 1                       1                 5
61             1     1   1     1           1         1       1   7
62 1 1           1       1         1                 1           6
63       1   1         1 1           1 1   1       1   1         9
64           1     1         2         1   1                     6
65 1       1         1             1 1   1         1   1   2     10
66         1               1 1     1         1       2 1 1     1 10
67   1       1               1       1       1     1 1 2   1     10
68             1               1   1 1                           4
69                           1         1 1                       3
70             1                       1 1           1           4
71       2   1       1   1             1                     1   7
72                   1 1       1         1         2             6
73                     1         1 1 1                     1 1   6
74   1           1         1                 1       1           5
75           1                               1                   2
76     1           1         1                 1       1         5
77                   1   1 1   1   1   2       1 2 1 1           12
78                   1       1         1         1               4
79                       1                   1                   2
80                                                   1   2       3
81                 1 1   1 1     1 1 2   1                       9
82       1             1                       2     1           5
83             1                     1   1     3   1           1 8
84 1   1     2                 1                   1   1 1       8
85           1     1   1                           2             5
86 1   1 1                                       1       1       5
87                       2                 1                     3
88                                         1             1   1   3
89   1             1                         1                   3
90         1     1   1                                     1     4
91         1   1         1       1       1     2 1 1         1   10
92                         1 1     1     1                       4
93       1   1               1           1   1 1                 6
94 1     1             1                 1     1                 5
95   1     1                     1 1 1     1               2     8
96             1                                         1   1   3
97 1                       1 1                 1                 4
98     1                   2 1 1                 1       1       7
99                             2                 1               3
loading
Đang tải dữ liệu...