XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
Tổng
00           1     1                 1                   2       5
01                             1       1         1               3
02   1     1                     1     1 1             1 1       7
03       2             1           1     1                     1 6
04                       1                     2   1             4
05           1   1                     1 1                       4
06 1       1         1                 2     1           1       7
07                                                           1 1 2
08   1   1                                             1       1 4
09   1   1   1     1             1                           1   6
10     1                   1     1     1 1           1 1       1 8
11   1     1       1   1 1                     1             1   7
12       1   1                     1       1     1               5
13     1             1             1 1       1   1     1         7
14                   1 1 1         1         1 1             1   7
15                           1       2               1           4
16 1 1                       1                             1     4
17       1   1   1       1     1                     1   1 1     8
18     1                                     1 1         1     2 6
19   1     2       1 1   1     1           1     1             1 10
20                     1                               1 1       3
21 1   1       1 1       1             1 1                 2     9
22                             1                       1         2
23               1                   1       1                   3
24           1             1 1     1                             4
25                                             1                 1
26 1                                                             1
27             1 1   1 1 1     1                                 6
28       1                     1   1             1               4
29         1             1     1     1     1                     5
30           1       1       1         1     1 1                 6
31                                                 1 1       1   3
32             1   1   1             1         1   1 1     1     8
33     1                           1 1             1         1   5
34 1   1       1             1   1 1                       1     7
35         1                 1         1   1                   1 5
36 1   1                               1                         3
37       1   1 1                                     1     1     5
38   2 1 1 1                         2                           7
39   1                 1         1           1         1     1   6
40 1       1             1 1 1           2             1         8
41                               1             1         1       3
42                                   1 1               2         4
43               1 1 1 1         1                               5
44               1       1       1       1   1 1     1   1       8
45 1           1             1             1                   1 5
46         1           1         1     1             1 1     1 1 8
47   1     1     1             1   1     1 1     2 1 1           11
48                                       1               1       2
49     1                       2       1                 1       5
50       1     1   1         2     1                             6
51             1           1                 1   1 1 1   1       7
52           1                 1 1       1                       4
53       1         1         1   2                               5
54           1           1       1         2                     5
55             1 1 1       1             1                   3   8
56     1   1 1                                                   3
57     1     2                           1 1         1   1       7
58 1   1 1   1             1               1 2   1 2     1   1   13
59               1       1 1                       1       2   1 7
60 1                   1   1                     1               4
61   1                                       1 1       1     1 1 6
62 1 1     1         1 1                   1   1           1 1   9
63   1               1               1     1                     4
64         1       2     1                           1           5
65     1       1           1             1                   1   5
66             1   1             1             1 1               5
67             1 1                         1           1         4
68       2                   1 1       1   1 1         1   1     9
69       1     2         1 1       1     1   1     1             9
70               1             2                 1   1           5
71                           1     1             2               4
72               1               1 1                           1 4
73 1     1   1 1     1   1     1   1 1                           9
74                     1                           1       1     3
75 1                 1           2         1 1                   6
76   1                       1     1                             3
77             1         1               1           1     2     6
78                 1 1                         1 1     1         5
79         1           2                           2             5
80             1     3               1       1             1     7
81     1               1             1           1             1 5
82   1           1     1   1 1     1           1                 7
83 1                       1           1   1 1     1             6
84   2   1       1           1     1             1   1           8
85                                     1           1   1   1     4
86     1           1     1 1         2     1     1 1 1       1   11
87                   1     1                   1     1 1     1   6
88           1 1     1                 1 1           1   1       7
89 1   1         1         1                             2       6
90 2                           2 1                 1             6
91         1     1 1       1             1                       5
92     1 1   1     1   1               1                       1 7
93     1         1 1       1                                     4
94   1                       1                                 1 3
95           1         1                   1                     3
96                             1                   1       2     4
97                 1         1                 1         1     1 5
98                   1     1                   1                 3
99 1       2             1         1 1       1         1     1 1 10
loading
Đang tải dữ liệu...