XEM THÊM XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN XSMN THEO THỨ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
Tổng
00 1                 1                   2                       4
01             1       1         1                             1 4
02               1     1 1             1 1       1 1   1   1     9
03     1           1     1                     1                 4
04       1                     2   1                 1 1         6
05                     1 1                       1               3
06   1                 2     1           1             1     1   7
07                                           1 1 1       1 1     5
08                                     1       1   1         1   4
09 1             1                           1     2             5
10         1     1     1 1           1 1       1                 7
11 1   1 1                     1             1   2         1     8
12                 1       1     1                         1     4
13   1             1 1       1   1     1               1         7
14   1 1 1         1         1 1             1       1     1 1   10
15           1       2               1                           4
16           1                             1       1       1     4
17       1     1                     1   1 1                   1 6
18                           1 1         1     2       1   1     7
19 1 1   1     1           1     1             1 1               8
20     1                               1 1             1 2       6
21       1             1 1                 2             1   1 1 8
22             1                       1                         2
23                   1       1                   2 1 1   1     1 8
24         1 1     1                             1             1 5
25                             1                         1   1   3
26                                                   1           1
27   1 1 1     1                                             1   5
28             1   1             1                   1         1 5
29       1     1     1     1                               1     5
30   1       1         1     1 1                             1   6
31                                 1 1       1             1     4
32 1   1             1         1   1 1     1                     7
33                 1 1             1         1         1         5
34           1   1 1                       1         1 2         7
35           1         1   1                   1                 4
36                     1                         1               2
37                                   1     1             1       3
38                   2                                   1       3
39     1         1           1         1     1               1   6
40       1 1 1           2             1                       1 7
41               1             1         1                 1   1 5
42                   1 1               2             1           5
43 1 1 1         1                                 1     1       6
44       1       1       1   1 1     1   1                       7
45           1             1                   1         1   1   5
46     1         1     1             1 1     1 1   1         1   9
47             1   1     1 1     2 1 1           1             1 10
48                       1               1             1   1 2   6
49             2       1                 1                     1 5
50 1         2     1                               1             5
51         1                 1   1 1 1   1             1   1     8
52             1 1       1                                 1     4
53 1         1   2                                               4
54       1       1         2                                     4
55 1       1             1                   3       1           7
56                                               1       1       2
57                       1 1         1   1                     1 5
58         1               1 2   1 2     1   1           1   1   11
59       1 1                       1       2   1   1             7
60     1   1                     1                   1 1     1   6
61                           1 1       1     1 1                 5
62   1 1                   1   1           1 1   1 1 2   1 1     12
63   1               1     1                                   1 4
64 2     1                           1               1           5
65         1             1                   1   1       1       5
66 1             1             1 1                               4
67                         1           1               1   1     4
68           1 1       1   1 1         1   1                     7
69       1 1       1     1   1     1                             6
70             2                 1   1             2 1           7
71           1     1             2                             2 6
72               1 1                           1                 3
73   1   1     1   1 1                                           5
74     1                           1       1               1     4
75   1           2         1 1                                   5
76           1     1                               1         1   4
77       1               1           1     2           1         6
78 1 1                         1 1     1           1             6
79     2                           2                             4
80   3               1       1             1         2           8
81     1             1           1             1 1               5
82     1   1 1     1           1                       1       1 7
83         1           1   1 1     1                   1         6
84           1     1             1   1                   1   1   6
85                     1           1   1   1         1           5
86 1     1 1         2     1     1 1 1       1       1   1   1 1 14
87   1     1                   1     1 1     1                   6
88   1                 1 1           1   1       1 1             7
89         1                             2           1 1   1     6
90             2 1                 1                             4
91 1       1             1                       1               4
92 1   1               1                       1                 4
93 1       1                                       1           1 4
94           1                                 1   1     1     1 5
95     1                   1                               1     3
96             1                   1       2           1         5
97 1         1                 1         1     1         1       6
98   1     1                   1                 1           1   5
99       1         1 1       1         1     1 1                 7
loading
Đang tải dữ liệu...