XSKT Bạch thủ BT Cầu XSBT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
Tổng
00   1 1         1                     1       1   5
01       2           1                           1 4
02 1               1                 1             3
03   1 1         1     1   1                 1   1 7
04   1 1                   1         1   1     1   6
05                   1                             1
06 1       1       1                     1         4
07       1                     1 1               1 4
08           1   1 1         1     1   2           7
09                   1 1 1   1               1   1 6
10                         1   1                   2
11           1                 1                   2
12   1     1                                       2
13                 1       1 1                     3
14 1 1       1                   1 1     1     1   7
15       1     1     1           1       1       1 6
16       1       1                       1   1     4
17                 1             1                 2
18                                 1               1
19       1 1         2                     1       5
20       1 1         1     1           1           5
21     1             1 2             1             5
22   1       1                   1                 3
23     1 1             2   1           1           6
24                       1                       2 3
25     1 1                   1           1     1   5
26         1     1           1         1       2   6
27   2                     1                     1 4
28                     1 1                 1       3
29                                 1       1       2
30 1 1 1                         1       1   1   2 8
31                               1       1       1 3
32                             1                   1
33     2     1   1 1 1     1 1               1     9
34       1   1         1           1 1             5
35           1 1       1 1   1                     5
36         1         2   1                 1 1     6
37 1         1         1                           3
38 1           2                 1         1     2 7
39                       1   1         1   1       4
40   1             1   1 1                     2   6
41       1 1   2       1                           5
42 1           1               1       1         1 5
43             1   1               1           1   4
44 1           1 1         1                       4
45 1             1         1   1             1     5
46         1 1 1           1                       4
47               1 1                               2
48                                               1 1
49                 1                               1
50 1                         1 1           1 1 1   6
51       1                 1   1 1     1           5
52   1               1 1                           3
53                                 1               1
54   1         1       1   1                       4
55                 1     1 1 1                     4
56     1                             1       2     4
57                             1                 2 3
58 1                 1             1   1       1   5
59       1       1               1   1   1 1   1   7
60                               1       2   1     4
61     2                                       1   3
62               1                   1 1       1   4
63     1 1                                         2
64       1                                         1
65         3                 1             1 1     6
66           1               2       1   2 1       7
67         2       1   1 1                         5
68                                   1             1
69     1       1 1           1   1   1   1 1       8
70                 2     1             1       1   5
71 1                     1                         2
72         1         1         1                   3
73 1             1                                 2
74                                 1       1       2
75 1 2                 1 1     1                   6
76         1     1                   2     1       5
77         1 2 1                       1           5
78   1                             2 1   1     1   6
79               1         1 1             1       4
80 1     1     1                 2     2           7
81       1       1       1 1 1                     5
82   1       1 1 1     1         1 1 1             8
83               1 1     2         1               5
84     1                         1                 2
85           1 1     1                             3
86                   1   1                 1       3
87         1       1           2           1       5
88 1   1                       1   1   1     2     7
89     1               1                           2
90         1         1                       1 1 1 5
91             1   1     1       1 1 2     1       8
92           1                 1 1 1               4
93                 1         2 1         1         5
94   1       1             1           1 1         5
95 1           1                   1 2   1         6
96           1       1   1         1       1 2     7
97   1   1   1                 1               1   5
98 1   1                   1                       3
99                             1       1     1     3

Tin tức XSBT