XSKT Bạch thủ BT Cầu XSBT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
Tổng
00 1             1               1 1           1 1 6
01   1         1     1       1     1               5
02   1     1     1 1             1     1     1     7
03         1                   1 1 1   1       1 1 7
04     1               2   1 1                 1 1 7
05                     1                           1
06                                 1         1     2
07 1                       2     3                 6
08       1                 1                       2
09       1                                         1
10             1         1                         2
11               1               1     2           4
12         1             1             1       1   4
13   1           1     1       1                   4
14 1                                   1 2   1 1   6
15 1   1         1     2     1                     6
16   1 1                                           2
17     1           1         1 1     1             5
18           1 1   1   1 1         2               7
19                     1                           1
20       1 1       1       1                       4
21   1                             1 1           1 4
22         2 2 1         1           1 1       1   9
23                                               1 1
24       1     1   1                     1         4
25 1                         2         1         1 5
26           1                     2               3
27     1 1                   1     1           2   6
28         1           1                 1         3
29 1 1       1     1     2                         6
30       1     1 1   2     1         1 1     1 1 1 11
31             1     2         1                   4
32       1     1                   1 1             4
33                 1         1                   2 4
34                             1   1     1         3
35         1     1                                 2
36                                                 0
37   1         1     1 1       1   1       2 1     9
38     1         1           1               1     4
39               1   1                             2
40 1   1                   2             2     1   7
41                 1     1       2   2             6
42 1 1                       1 2   1 1       1     8
43               1 1 1                 1           4
44               1 1           1         1   1     5
45                         1                 1     2
46     1     1         1 1   1       1             6
47       1                                         1
48           1       1   1             1           4
49                 3 1               1             5
50                   1 1         1           1     4
51                   1                             1
52 1 1   1   1 1         1             1       1   8
53                     1                   2       3
54                       1 1                   1   3
55 1       1                     1   1   1 1       6
56   1     2   1                         1       1 6
57                         1   1                   2
58   1         1               1             1     4
59       1                   1           1         3
60   1                     1                       2
61                                         2     2 4
62     1     1     1   1           1               5
63               1             1         1       1 4
64       1 1                     1         1       4
65   1         1                                   2
66           2                           1         3
67     1     2       1       1                     5
68       1   1 1   1                     1         5
69 1         2               1       1     2     1 8
70                   1                             1
71 1 1     1 1                           1   1     6
72               1                         1       2
73                   2       1 1             1     5
74           1     1         1   1         1       5
75     1                                 1 1 1 2   6
76 1           2                         1         4
77                       1 1               2       4
78     1                     1     1 1     1   1   6
79     1                 1     1     2             5
80   1   1     1             1           1   1     6
81 2                                   1           3
82       1             1             1         1   4
83               1     1 2       1     2           7
84               1     1   3                     1 6
85     1   1         1     1       1   1           6
86     1 1                 1     1                 4
87                       1                 1       2
88 1 2                                       1   1 5
89               2                               1 3
90         2                     1                 3
91         1   1                 1                 3
92                 1                 1 1           3
93                     1                           1
94       1                                     1   2
95 1 1 1         1   1                       1     6
96     2                       3     1             6
97       1               1       1 1           1   5
98       1                                 1 1   1 4
99 1       1       1     1     1       1           6

Tin tức XSBT