XSKT Bạch thủ BT Cầu XSBT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
Tổng
00       1                         1   1           3
01         1   1         1 1 1               1     6
02                                     1 1         2
03       2     1             1   2               1 7
04                       1 1   2             1     5
05                               1 1               2
06             1                     1         1   3
07                                               1 1
08   1             1 1   1   1                     5
09 1       1                                       2
10 1       1   1             1   2             1   7
11                               1       1     1   3
12 2   1   1               1                       5
13             1           1     1     1 1       1 6
14   1   1       1 1 1                       1     6
15     1   1         1       2     1 1         1   8
16                       1               1         2
17   1         1   1                     1 1       5
18               2                     1   1       4
19                                                 0
20     1     2                   1       1         5
21   1 1       1       1         1                 5
22                                                 0
23       1     1     1     1   1   2       2       9
24                   1           1   1   1       2 6
25           1 1                     1             3
26   1       1       1   1                   1     5
27               1   1   1                         3
28       1                         1 1         1   4
29                       1                   1     2
30                       1     1 2                 4
31 1           1 1                                 3
32   1       1     2           1                   5
33           1                                 1   2
34         1   1                       1   1 1     5
35       1         1                         1     3
36                     1   1               1       3
37       1                                       1 2
38                           1           1   1 1   4
39           2                       1         1 1 5
40                 2             1               1 4
41                           1                 1   2
42 1 2         1                       1   1 1     7
43   2       1   1     1           1 1 1         1 9
44       1                       1     1 1         4
45                           1                     1
46                                                 0
47   1   1         1       1     1             1 1 7
48 1 1           1   1 1                           5
49     1 1   1       1   1   1       1       1     8
50           1 1               1 1     1 1 2       8
51 1 1 1           1                   1         1 6
52         2           1     1                     4
53         1         1             1               3
54       1         1   1               1 1 1   1   7
55     1         1             2                   4
56 1         1       1 1             1     2   1   8
57               1     2           2     1   2   1 9
58               1     1         1   1       1     5
59         1                                       1
60 1                 2         1           1       5
61     2                         1     1       1   5
62                                         1       1
63       1 1                           1         1 4
64             1     1   1     1     1             5
65     1       1 2 1   1 2                   1     9
66 1   1                                           2
67     1 1               2 1       2           1   8
68     1   1           1   1         1         1   6
69               1                           1   1 3
70     1                 3 2 1       1             8
71 1       1   1       1                 1         5
72   1                                             1
73                     2       1   1 1         1   6
74     1                           1     1         3
75   1         1           1                   1   4
76 1         1                     1 1 2       1 1 8
77       1 1                           2 1         5
78 1                     1   1                     3
79   1   1         1       1                       4
80                             1     1             2
81 2         2               1 1                   6
82               1   1     2   1                   5
83                 1 1     2                       4
84                         1                     1 2
85     1       1   1                               3
86     1     1                                     2
87                 1                               1
88         1     1 1                       1 1     5
89 1         1   2 1                   1 1 1       8
90 1       1                                     1 3
91       2                   1       1     1       5
92           1   1     1       1           1     1 6
93                                                 0
94         1         2 1       1                   5
95                                   1             1
96                             1   1               2
97   1                                       1     2
98   1 1                     1 1         1         5
99         1           1     2     2     1   1     8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...