XSKT Bạch thủ BT Cầu XSBT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
Tổng
00 2     1       1             2 1             1   8
01                                 1         1     2
02     1         1       1 1   1   1     1     1 1 9
03             1               1         1         3
04     1     1   1                   1             4
05                                                 0
06         1         2                             3
07 1     1       1     1   1     1                 6
08     1 1 2                           1           5
09     1                               1           2
10 1   1                                     1     3
11                 1   2 1                     1   5
12               1                       1         2
13               1                 1           1   3
14                       1       1                 2
15                           1 1 1   1         1   5
16                       1         1 1             3
17   1                               1           1 3
18                                         1 1   1 3
19                                                 0
20   1                                 1 1       1 4
21     1                           1               2
22   1                                   2 2 1     6
23             1             1                     2
24               1 1       1           1     1   1 6
25                         2     1                 3
26         1                 1 1           1       4
27 1                                 1 1           3
28         1                             1         2
29                   1 1   1     1 1       1     1 7
30                     1   1           1     1 1   5
31         1     2       1 1 1               1     7
32                             1       1     1     3
33                       1                       1 2
34   2       1             1   1                   5
35     1         1 1                     1     1   5
36 1         1   1     1 1   1                     6
37     1                 1         1         1     4
38                                   1         1   2
39 1   1     1             1                   1   5
40               2               1   1             4
41       1               1                       1 3
42             2   1           1 1 1               6
43           1       1     1 1                 1 1 6
44       1           2                         1 1 5
45           1 1     1                             3
46         1             1   1       1     1       5
47 1 2 1       1   1   1   1   1       1           10
48   2 1     2                             1       6
49               1         1 1                   3 6
50       1     1         1   1                     4
51         1         2                             3
52                 1           1 1 1   1   1 1     7
53       1         2       1                       4
54     1             3                             4
55       1     1       1         1       1         5
56 1 1                   1         1     2   1     7
57       1 1       1         1                     4
58                                 1         1     2
59         1       1 1   1             1           5
60   1 1   1   3 1 1               1               9
61       1 1 1                                     3
62     2   1   1                     1     1     1 7
63   1       2 1   1 1                         1   7
64           3 1                       1 1         6
65       1   1     1   1     1     1         1     7
66 1   1               1 1                 2       6
67 1   1               1   1 1       1     2       8
68                 1         1 2       1   1 1   1 8
69                   1     1     1         2       5
70       1     1         1                         3
71         1     1 1 1           1 1     1 1       8
72                                             1   1
73       1               1                         2
74               1           1             1     1 4
75               1                   1             2
76       1 1                     1           2     5
77                             1                   1
78 1                     1           1             3
79                 1 1 1             1             4
80 1                           1   1   1     1     5
81       1                   1   2                 4
82   1     1   2                       1           5
83 1 2                                         1   4
84             1   1   1                       1   4
85                                   1   1         2
86     1                     1 1     1 1           5
87   1     1 1       1 2                           6
88         1                     1 2               4
89 1     2         1       1                   2   7
90                     1                 2         3
91                           1 1         1   1     4
92 2 1                                           1 4
93                     1 1                         2
94       1                             1           2
95 1                             1 1 1         1   5
96   1       1         1       1     2             6
97                                     1           1
98           1                         1           2
99                         1 1   1       1       1 5

Tin tức XSBT