XSKT Bạch thủ BT Cầu XSBT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
Tổng
00                     1               1           2
01 1       1   1           1             1   1     6
02       1                                         1
03                         2           2     1     5
04       1       1 1                               3
05                                                 0
06         1                                 1     2
07         1           1                           2
08                                 1             1 2
09   1                 1         1       1         4
10                   1           1       1   1     4
11 1       1     3   1 1     1                     8
12                               2   1   1         4
13             1                             1     2
14                 1   1           1   1       1 1 6
15 1                         1       1   1         4
16       1 1                                       2
17                                 1         1   1 3
18     1                 1                     2   4
19       2       1 1   1                           5
20           1                 1     1     2       5
21     1                           1 1       1     4
22                                                 0
23   1       1                 1       1     1     5
24         1     2       2                         5
25   1                 1       1           1 1     5
26   1                             1       1       3
27           1       1                         1   3
28   1                                 1           2
29         1         1   1                         3
30                       1 1   2                   4
31 1               1             1           1 1   5
32             1               1   1       1     2 6
33         1   1         1     1           1       5
34   1                 1       1         1   1     5
35                 1         1         1         1 4
36                 1     1   1                     3
37 2       1 1             1           1           6
38     1     1 1       1   2                       6
39           1       1   1   1             2       6
40           1             1                     2 4
41 1       1   1         1                         4
42                 1           1 1 2         1     6
43     1             3 1           2       1   1   9
44               1                     1           2
45                           1                     1
46     1             1   1   1                     4
47   1         1                   1   1         1 5
48   1                           1 1           1   4
49       1             1     2       1 1   1       7
50               1 1                       1 1     4
51 2         1                 1 1 1 1           1 8
52                     1       1         2         4
53   1       1 1                         1         4
54     1         3           1         1         1 7
55       1 1                         1         1   4
56 1         1                   1         1       4
57                                             1   1
58           1     1 1       1                 1   5
59       2                   1           1         4
60   1   1             1     1   1                 5
61                         1 1       2             4
62 1     1             1   1                       4
63             1 1           1         1 1         5
64   1         1                             1     3
65                                   1       1 2 1 5
66     1 1     2       1   1     1   1             8
67     1   1       1     1 1         1 1           7
68   1         1   1 1 1 1           1   1         8
69               1       1                     1   3
70   1       1       1         1     1             5
71                               1       1   1     3
72               1 2           1   1               5
73 1               1   1     1                     4
74       1 1                   1     1             4
75               1     1   1       1         1     5
76             1     1   1 1     1         1       6
77   1 1   1                           1 1         5
78 1                           1 1                 3
79       1                   1     1   1         1 5
80 1               1                               2
81         1         2           2         2       7
82       1       1                             1   3
83             1                                 1 2
84         1                   1                   2
85 1     1   1       1               1       1   1 7
86       1     1           1         1     1       5
87     1     2           1                       1 5
88 1                         1           1     1 1 5
89         1               1     1         1   2 1 7
90                               1       1         2
91   1 1   1 2           2 1           2           10
92     1 1                                 1   1   4
93   1 1       1                                   3
94 1                 2   1               1         5
95 1               1                               2
96   1 2     1                                     4
97   1 1       1   1           1   1               6
98               1             1   1 1             4
99     2           1       1             1         5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...