XSKT Bạch thủ BT Cầu XSBT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
Tổng
00   1     1         1                   1                       4
01   1                                           1   1           3
02                               1       1       1         2 1   6
03     1   1 1       1     2   1 1   1       1   2               12
04     1                 1 1   1             1                   5
05     1                                                         1
06 1       1 1 1 1     1       1 1             1 1         2   2 14
07       1     1             1         1                     1   5
08                 1                             1   1           3
09             1     1             1               1             4
10   1             1     2     1 1     1         1               8
11                           1                     1           1 3
12                       1 1       1                             3
13           1     1         1   1 1 1                       1   7
14                     1   2   1     1 1         1 1 1   1     1 11
15 1         1 1       2                   1                 1   7
16       1     1                   1   2                         5
17           1   1                 1   1     1             1     6
18 1                                                   1         2
19           1       1 1 1 1       1     2   1                   9
20 1   1       1 1                     1       1 1     1         8
21                   1   1           1                           3
22                                               1         1     2
23   1 2   1       1   1                 1 1                     8
24 1       1 1 1       1                       1           1     7
25                 1           1   1                             3
26                                   1 1       1 1     1         5
27                                 1           1       1         3
28                 1             1 1               1   1 1       6
29                                                               0
30   1         1       1                                         3
31   1                           1 1               1         1   5
32   1         1         1       1                     1   1     6
33         1                 1   1           1           2 2 1   9
34       3               1         2 1   1     1       1     1 1 12
35 1               1 1   1       1     1   1       1   1       1 10
36           1         1 1   1       1                         1 6
37                 1           1                     1       1   4
38                             1               1   1           1 4
39 1   1       1           1               1     3             1 9
40         3                             1 1 1 1               2 9
41       1                         1                   2 1       5
42     1 1                         1 1           1 1             6
43     1       1 1                   1   1         1   1 1       8
44   1                                               2   2   1 1 7
45               1     1             1       1                   4
46       1       1                       1 1       1   1         6
47                           1                                   1
48           1 1       1     1       1                   1 1   1 8
49 1   1       1   1     1   2   1   1                     1     10
50           1 1             1           1                       4
51   1   1 1               1                 1                 1 6
52           1   1   1         1                   1       1     6
53       1   1 1             1 1       1                         6
54   1 1     1         1 1 1                       1 1   1   1   10
55         1 1                                 1     2           5
56                 1       1   1 1       1 1                     6
57           1             1                         1           3
58             1                     2     1                 1   5
59                                                   2       2   4
60 1                           1 1     1           1             5
61               1 1                                             2
62   1 1         1   1     1                 1                   6
63     1       1     1 1 1         1         1           1     1 9
64       3 2       2                           1         1 1     10
65 1                 1   1   1                           1       5
66         1       1                   1                 1       4
67                 1       1   1       1   1       1             6
68     1         1   1 1                 1 1   1                 7
69 2             1         1 1         1 1 1                     8
70 1 1 1         1               1   1   1               1     1 9
71   1                   1                       1               3
72                               1                               1
73   1   1       1                                   1       1   5
74                     1   1 1 1                               1 5
75           1           1           1                   1       4
76                   1   1             1 1                       4
77             1 1                 1                             3
78         1       1   1                     1 1       1         6
79         1                       1     1         1             4
80                               1         1 1   1               4
81   2           1                             1       1         5
82       2               1                 1                 1   5
83   1     1 1       2 1     2 2               1   1       1   1 14
84                   1     1     2   1 1   1           1         8
85       1           1 1                     1 1       1         6
86                                       1               1       2
87       1         1           1                   1 1       1   6
88   1                               1   1                   1   4
89                                                         1     1
90                           1                                   1
91                                                       1       1
92 1   1     1   1   1             1   1   1 1       1 1         11
93 1                       1 1               1                   4
94                                             1                 1
95 1                                         1 1       1         4
96 1   1   1     2                         1 1   1   1           9
97                             1           1         1           3
98                   1                 1   1                     3
99 1   1           1                         1 1   1 1     2 1   10

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...