XSKT Bạch thủ BT Cầu XSBT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
Tổng
00     1               1                         1 3
01         1             1   1         1 1 1       6
02                                                 0
03         2           2     1             1   2   8
04 1                                   1 1   2     5
05                                             1 1 2
06                           1                     1
07     1                                           1
08                 1             1 1   1   1       5
09     1         1       1                         3
10   1           1       1   1             1   2   7
11   1 1     1                                 1   4
12               2   1   1               1         5
13                           1           1     1   3
14 1   1           1   1       1 1 1               7
15           1       1   1         1       2     1 7
16                                     1           1
17                 1         1   1                 3
18       1                     2                   3
19 1   1                                           2
20             1     1     2                   1   5
21                 1 1       1       1         1   5
22                                                 0
23             1       1     1     1     1   1   2 8
24       2                         1           1   4
25     1       1           1 1                     4
26                 1       1       1   1           4
27   1                         1   1   1           4
28                     1                         1 2
29   1   1                             1           3
30       1 1   2                       1     1 2   8
31 1             1           1 1                   4
32             1   1       1     2           1     6
33       1     1           1                       3
34     1       1         1   1                     4
35 1         1         1         1                 4
36 1     1   1                       1   1         5
37         1           1                           2
38     1   2                               1       4
39   1   1   1             2                       5
40         1                     2             1   4
41       1                                 1       2
42 1           1 1 2         1                     6
43   3 1           2       1   1     1           1 10
44                     1                       1   2
45           1                             1       2
46   1   1   1                                     3
47                 1   1         1       1     1   5
48               1 1           1   1 1             5
49     1     2       1 1   1       1   1   1       9
50 1                       1 1               1 1   5
51             1 1 1 1           1                 5
52     1       1         2           1     1       6
53                       1         1             1 3
54           1         1         1   1             4
55                   1         1             2     4
56               1         1       1 1             4
57                             1     2           2 5
58 1 1       1                 1     1         1   6
59           1           1                         2
60     1     1   1                 2         1     6
61         1 1       2                         1   5
62     1   1                                       2
63           1         1 1                         3
64                           1     1   1     1     4
65                   1       1 2 1   1 2           8
66     1   1     1   1                             4
67 1     1 1         1 1               2 1       2 10
68 1 1 1 1           1   1           1   1         8
69       1                     1                   2
70   1         1     1                 3 2 1       9
71               1       1   1       1             4
72 2           1   1                               4
73 1   1     1                       2       1   1 7
74             1     1                           1 3
75     1   1       1         1           1         5
76   1   1 1     1         1                     1 6
77                     1 1                         2
78             1 1                     1   1       4
79           1     1   1         1       1         5
80 1                                         1     2
81   2           2         2               1 1     8
82                             1   1     2   1     5
83                               1 1     2         4
84             1                         1         2
85   1               1       1   1                 4
86         1         1     1                       3
87       1                       1                 2
88           1           1     1 1                 4
89         1     1         1   2 1                 6
90               1       1                         2
91       2 1           2                   1       6
92                         1   1     1       1     4
93                                                 0
94   2   1               1         2 1       1     8
95 1                                               1
96                                           1   1 2
97 1           1   1                               3
98             1   1 1                     1 1     5
99 1       1             1           1     2     2 8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...