XSKT Bạch thủ BT Cầu XSBT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
Tổng
00               1       1                         2
01                         1 1           1         3
02             1             1       1 1 1         5
03   1                 1   1       1   1 1         6
04   1         1   1     1                 1       5
05                           1     1 1       1     4
06                 1                               1
07       1 1               1                       3
08     1     1   2               1                 5
09 1   1               1   1         1       1   1 7
10   1   1                   1 1       1   1       6
11       1                   3 1 2     1   1       9
12                                     1           1
13   1 1                               1           3
14         1 1     1     1   1   1                 6
15         1       1       1         1         1   5
16                 1   1         1             1 1 5
17         1                       1               2
18           1                               2     3
19                   1                     1       2
20   1           1                             2   4
21             1                                   1
22         1                           1           2
23   1           1             1     1             4
24 1                       2                       3
25     1           1     1         1 1     1       6
26     1         1       2                   2   1 7
27   1                     1     1       2     1   6
28 1                 1                         1   3
29           1       1         1       1         1 5
30         1       1   1   2         1             6
31         1       1       1               1       4
32       1                       1               2 4
33   1 1               1               2     1     6
34           1 1                           1       3
35 1   1                                 1         3
36 1                 1 1       1                   4
37                                   1     1       2
38         1         1     2         2             6
39 1   1         1   1             2   1     1     8
40 1                     2                 1 1 1   6
41                           1     1 1             3
42       1       1         1       1               4
43           1           1                         2
44   1                           1     1 1         4
45   1   1             1         1 1 1     1       7
46   1                                             1
47                             1       1           2
48                         1 1                   1 3
49                           1     1 1     1 1     5
50     1 1           1 1 1   1 3         1       1 11
51   1   1 1     1                 1 1         1   7
52                               2         1       3
53           1                     1   1         1 4
54   1                           1       1         3
55 1 1 1                         1             1 1 6
56             1       2                           3
57       1                 2         1             4
58           1   1       1     1                   4
59         1   1   1 1   1               1       1 7
60         1       2   1                           4
61                       1         1               2
62             1 1       1                     1   4
63                                             1   1
64                           1         1     1 1   4
65     1             1 1                           3
66     2       1   2 1                             6
67 1                         1                     2
68             1                       1     1     3
69     1   1   1   1 1                             5
70 1             1       1     1 1               1 6
71 1                             1                 2
72       1                         1               2
73                                           1     1
74           1       1       1             1       4
75 1     1                           1           1 4
76             2     1                       2 1   6
77               1             1   1 1           1 5
78           2 1   1     1       1       1         7
79   1 1             1             1               4
80         2     2                             2   6
81 1 1 1                                   1 1 1   6
82         1 1 1             1                 1   5
83 2         1                           1 1     1 6
84         1                 1 1                   3
85                             1         1         2
86 1                 1       1                   1 4
87       2           1             1               4
88       1   1   1     2       1     1   1 1       9
89                               1                 1
90                     1 1 1             1         4
91 1       1 1 2     1                           1 7
92       1 1 1                   1               1 5
93     2 1         1                           1   5
94   1           1 1           1         1   1     6
95           1 2   1                   1 1   1     7
96 1         1       1 2       1           1       7
97       1               1     1         1         4
98   1                             1               2
99       1       1     1               1   1       5

Tin tức XSBT