XSKT Bạch thủ BT Cầu XSBT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
Tổng
00                     1         1         1       3
01           1   1     1       1     1             5
02       1                             1       1   3
03                         1 1           2         4
04 1                   1                         1 3
05         1         1         1 1   1       1 1   7
06         1 1       1     1           1       1   6
07 1               1           1                 1 4
08     1 1         1             1       1         5
09         1 1     1                               3
10         1 1                           1 1       4
11                       1                         1
12 1                         1               1     3
13 1     1       1     1   1               1       6
14   1 1                                 1       1 4
15     1 1                 1       1               4
16     1       1                     1             3
17   1                     2                   1   4
18       1                   1               1   1 4
19   1       1           1 1       1     1         6
20 1             1       1     1         1         5
21 1   1                             1       1 1   5
22                 1             1                 2
23                                                 0
24             1               1       1           3
25         1       1                     1         3
26 1     1                               1       2 5
27                         2         1       1 1   5
28               1                 1               2
29                                 1         1     2
30       1 1                                       2
31     1         1 1                           1   4
32       1 1   1 1   1             1         1     7
33           1   1               1           1   2 6
34             1             1   1             2   5
35         1   1     3           1                 6
36       1           1         1           1       4
37     1       1 1       1     1                   5
38       1                                         1
39   1   1           1 1     1                     5
40                       1   1           1   1 1 1 6
41     1 1     1       1   1                       5
42 1                   1                       1   3
43   1 1                 2                     1   5
44 1         1             1   1         1 1       6
45                                   1             1
46     1                 1 1                   1   4
47 1 1                                             2
48 1                   1           1             1 4
49                               1                 1
50 1 2                   1 1   1 1     2           9
51         1   2     1           1         1     1 7
52   1       1   2           2             1       7
53 1     1   1   1                 1         1     6
54   2               1         1         1 1       6
55         1                 1                     2
56           1   1             2             1     5
57   2     1                 1   3     2   1       10
58         1                                       1
59   1                   2 1   1                   5
60                               1     1           2
61           1                                     1
62       1   1   1       1             2           6
63       1   1       2 2   1       2         1     10
64 1           1     1               1   1 2   1   8
65               1     1 1 1             1         5
66 1 1       1 1           1         1     1       7
67     1           1   1     1         1   1       6
68     1                     1     1   1           4
69     1   1 1     2 2 1           1               9
70                       1   1       1 2           5
71                 2   1 1                       1 5
72                                   1             1
73     1     1 1                         1   1     5
74         1       1         1     1       1       5
75                             1               1 2 4
76             1                 1                 2
77   1   1         1                 1             4
78                                 1               1
79                       1           1 1           3
80   1 1                                       1   3
81               1 1               2           1   5
82               1   1       1                     3
83                       1                   1 1   3
84                 2 1 1       2   1       1     1 9
85                             1                   1
86   1 1               1             2 1   1       7
87 2         1 1             1     2               7
88 1       1                   1             1     4
89             1   1     1               1 1       5
90                                               1 1
91       1 1                 1               1     4
92     1           1                   1 1         4
93         1                                       1
94             1                 1   1           1 4
95     1               1   1         1           1 5
96       1   1       1               1 1     1     6
97             1 1                   1     1 1     5
98         1   1                 1       1         4
99               1     1     1   1                 4

Tin tức XSBT