XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
31
-
8
1
-
9
2
-
9
3
-
9
4
-
9
5
-
9
6
-
9
7
-
9
8
-
9
9
-
9
10
-
9
11
-
9
12
-
9
13
-
9
14
-
9
15
-
9
16
-
9
17
-
9
18
-
9
19
-
9
20
-
9
21
-
9
22
-
9
23
-
9
Tổng
00     1 1             1 1       1 1           1   7
01             1               1           1       3
02                     2 1       2                 5
03               1         1   1           1 1 1   6
04 1           1       1 1   1         1     1     7
05 1           1             1 1     1             5
06           1               1       1 1           4
07     1 1 1       1             1 1   1   2   2   11
08   1   1 1         1 1                   1       6
09   1 1     1   2       2     1                   8
10   1   2           1 1   1   1           1   1 1 10
11 1     1 3         1       1             1       8
12           1   2 1     1               2         7
13       1         1 1           1 1       1       6
14     1     1   1   1 2         1 1       1   1 1 11
15         1       1         1           1 1   1   6
16     1       1           1         1             4
17             1   1               1   1     1     5
18   1                                   1 1       3
19               2     1             1 1           5
20       2         1   1         1           1     6
21   1   2         1         1               1 1   7
22         1 1         1       1           1     1 6
23   1     1       1     2 2   1       2   1       11
24     1   1 1 3           1   1   1 1           1 11
25     1   1   1   1                 1   1   1     7
26 1 1               1 1   1           1       1   7
27   1                     1 1               1   1 5
28       1 1         1 1                 1   1     6
29 1                 1 1                   1     1 5
30             1                   1     1 1       4
31   1                     1     1   1 1   1   1 1 8
32       1 1   1       1   2                     1 7
33     1 1       1 1           1 1   1     1       8
34 1     1                   1 1     1     2     1 8
35     1               1 1     1     1         1   6
36   1 1 1 1             1                 1       6
37   1                     1           1           3
38           1   1             1       1 1         5
39 2               1       2     1         1       7
40 2               1 1 3 1   1     1     1       1 12
41                       1       1   1   1   1 1 1 7
42     1     1               1   1     2 2       1 9
43   2   1 1 1   1                                 6
44           1                         1           2
45 1                         1                     2
46 1       1 1 2 1   1       1               1     9
47                                           1     1
48 1   1       1 2                     1           6
49           2   1   1       2       1         2   9
50   1   1 1 1   1           2       1         1 1 10
51 2         1     1 3             1         1     9
52 1                 1   1 1   1       1 1     1   8
53         1                     1 1 1           2 6
54 1 2 1                   2   1   1   1     1     10
55 1       1 1     1                     1         5
56         1     1       1     1         1         5
57               1         1   2                   4
58       1               1 1                 1     4
59   1         1 1           1     1               5
60         1                                       1
61             1                 1     1           3
62 2       1     1       1   2       1   1         9
63       1 1     1         1     1           2 1   8
64       1             1   1         1 1   1 1     7
65       1                           1   1         3
66 2                   2     1   1   3 1 1   2     13
67           1                         1   1   1   4
68   1                 1 2     1 1                 6
69             2 1   3 1 1         1           1   10
70                         1   1   1               3
71                                       1       1 2
72           2             1 1   2   1 1 1         9
73   2             1 1                             4
74       1 1   1         1         1               5
75                 1   1 1       1   1     1   1 2 9
76     1     1 1   1         1 1       1           7
77               1               1                 2
78             1 1   1     1             1       1 6
79   2 1             1   1                         5
80 1   1                   1 1 1   1     1   3 2 1 13
81 1       1   1     1   1   1 1         1         8
82       1         1             1 1               4
83                 1           1   1 1         2   6
84   1         1                               1   3
85     1   1                       1 1   1         5
86     2 1 1 1 1                           1       7
87   2             1     1             1           5
88 1   1             1                           3 6
89             1               1   2         1     5
90         1       1         1   1             1   5
91     2           1 1 1       1           1 1     8
92 1 1 1 1   1               1 1 1     1     1   2 12
93 1         1 1     1 1 1       1 1 1     1       10
94                 3     1 1       1     1   2     9
95     1       1 1   1             1     1         6
96     1     2                 1                 1 5
97     2 1   2   1 1       1 1   1 1 1 1       1 1 15
98               1       1         1 1 1 1         6
99   1             1 1           1 1               5

Tin tức XSMB