XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
3
-
7
4
-
7
5
-
7
6
-
7
7
-
7
8
-
7
9
-
7
10
-
7
11
-
7
12
-
7
13
-
7
14
-
7
15
-
7
16
-
7
17
-
7
18
-
7
19
-
7
20
-
7
21
-
7
22
-
7
23
-
7
24
-
7
25
-
7
26
-
7
Tổng
00                                   1   1   1     3
01     1           1   1           2       1       6
02           1   1         1   1 1   1 1   1 1     9
03             2           1     3       1 1   1 1 10
04 2   1 1 2       1 2     1           1           11
05             2 1         1                   1   5
06         1           1               1           3
07           1     2 1 1 1       1                 7
08       1 1     2           1   1           1 1 1 9
09             1           1 1                 1   4
10       1       1       1   1 1         3         8
11   1                     1 1   1 1   1     1     7
12     1   1                     1               1 4
13                     1                 1         2
14                           2           1     1 1 5
15     1         1           1                   1 4
16   2 1                   3                 1     7
17   1           1                   1       1     4
18 1 2 1   1   1       1       1   1 1 1           11
19       1 1                 1 1             1 1   6
20                 1         2           1         4
21       1 2 1 2   1 1           1               1 10
22       1 1             1           2       1     6
23       1       1   1     2       1     1         7
24   1 1             1   1   1             2     1 8
25           1         1         1             1   4
26     1 1                                         2
27         1 1       1       1     1     1         6
28     2 1   1                                     4
29   1         1         1       1 1       1       6
30         1 1         1       1 1         1     1 7
31   1                   3   1         1 1       1 8
32               1         1       2   1   1       6
33   1       1   1 1 1             2   1 1       1 10
34 1             1       1                 1   1   5
35         1     1 1   1   1   1           1 1 1   9
36                     1   1   1     1 2         1 7
37 1 1               1             1 1 1           6
38               1 1           1     1     2       6
39   2 2                 1   1     2         1   1 10
40 1               1     1                 1       4
41 1               1     1                         3
42 1   1 1 1       1 1       1 1 1 1 1         1   12
43   1               2   1         1       1   1   7
44 2       1 1       1         2 3         1 1     12
45 3   1         1     1             1       1     8
46   1       2       1   1     2   2   1 2         12
47 1 1 1                 1     2           1       7
48 2                 1 1   1   2           1 1     9
49 1 1   1 1   1   1 1         1         1         9
50           1           1           1             3
51       2         1                               3
52 1 1 1                   1         1 1       2   8
53                   1   1     1       1           4
54 1     1   1         1   1                     1 6
55             1   2     1           1       1     6
56       1         1   1     1   1   1 1       3   10
57     1   1   1     1     1                       5
58                                                 0
59 1     1 1 1                                 1   5
60             1 1           1               1   1 5
61                     1   1                       2
62   1   1     1 1 1         1       1             7
63       1         1   1               1 1   2   1 8
64       1     1       1 2       1               1 7
65               1   1   1     1                   4
66 1                         1           2 2       6
67 1 1     2                   1 1               1 7
68     2 1                       1   1 1           6
69 1 1   1     1 1 1               1         1     8
70     1             1     1   1         1         5
71   1   1   1 1                     1   1     1   7
72           3       1       1   1   1     1       8
73           1       1           1   1         2   6
74         1 1 1                         1         4
75             1 1     2         1     1   1 2     9
76   1       2               1     1             1 6
77   1         1   1       1       1     1       1 7
78       1     1                     1     1     1 5
79             1 1             1   1     1         5
80       1                 1     1   1         2 1 7
81   1 1       1     1   1           3 1           9
82         1 1             1 1     1 1 1           7
83 1     1 1       1 1           1           1     7
84   1 1         1                     1   1     1 6
85 1       1   1 1 2         1             1 1     9
86                             1                   1
87           1             2 1     1             1 6
88 1   1             1           1     2 1       1 8
89 1   1   1           2           1               6
90     1   1           1 1     1   2   1         1 9
91               2       2                       1 5
92       1                                   1     2
93                     2   1     1     1 1         6
94   1       1   1 2   2     1                 1   9
95     1 1       1     1     1                 1   6
96               1       1 1 1         1 1 1 2 1 1 11
97     1       2       1 1     1         1 1 1     9
98         1 1     1                           1   4
99           1 1     2         1     1 1   1 1 1   10

Tin tức XSMB