XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
30
-
3
31
-
3
1
-
4
2
-
4
3
-
4
4
-
4
5
-
4
6
-
4
7
-
4
8
-
4
9
-
4
10
-
4
11
-
4
12
-
4
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
18
-
4
19
-
4
20
-
4
21
-
4
22
-
4
Tổng
00             1 1 1       1   1   1   1 1 1       9
01     2         2               1             2 1 8
02     1                         1         1       3
03 1 1 1   1       1 1 1           1       1       9
04           1     1 1 1                   1       5
05     1   1               1   2 1     1           7
06       1     1         1         1 2   2         8
07     1             2         1           1       5
08       1 1   1                     2   2         7
09           1                             1       2
10       1 2       1 1             2   1     2     10
11     1     1 1 1   1         1 1       1   1     9
12             1                       1     1     3
13 1 1     1       1     1 1           1   1 1   1 10
14 1         1   1               1   1         1   6
15 1     2     1       1     1   1     1 1         9
16   1   1         1         4     1     2 1     1 12
17       1 1                   1     1             4
18 1 1 1           1 1 1             1         2   9
19 1   1 1                 1 1     1       1       7
20   1                       1   1       1   1     5
21                         2   1     1 1     1 1   7
22     1             2     1         1             5
23     1                   1     1 1               4
24           1                       1             2
25         1   1 1         1           1           5
26             1         1                         2
27                       1           2   1         4
28   1     1       1                   1         1 5
29     2     2             1           2         1 8
30         1               2   1         1         5
31   1               1 1                           3
32                           1   2 1 1         1 1 7
33       1 1 1     1 1 1                     1   1 8
34               1         1       1   1       1   5
35         1 1     1             1       1     1   6
36     1     1       1   1   1 1   1           1   8
37 2   1   1 1       1   1         3       3 1 1 1 16
38         1               1     2     1         1 6
39   1             1   1     1   1               1 6
40   1               2               1     1       5
41           2         1                       3   6
42   1       1 1   1 1       1     2 1           1 10
43 2     2     1         1     1               1   8
44   1       1   3       1         1               7
45       1       2           2       1             6
46               1     1 1   1     2         1   1 8
47               1   1         1         1   1 1   6
48       1     1 1         1     1         1 2   2 10
49 1                   1   1 1     1 1   1       1 8
50 1 1   1                             1       1   5
51   1   1     1 1     1         1   1     1 1 1   10
52     1 1         1   1 1   1 1       2 2         11
53               1   1 1       1           2   1   7
54   1 1     1         1 1               1         6
55 1 1       1                 1               1   5
56   1         1   1       1   2   1 1   1   1     10
57             1 1                                 2
58 1 1   1   1           1             1           6
59 1           1 2 1             1           1     7
60             1 1       1                       1 4
61     1   1   1                   2               5
62                     1     1     1     1         4
63   1     1             1           1           1 5
64 2                     1             1     1     5
65   1 1     1                 1   1       1 1     7
66       1 1               1         1     1 1     6
67       1 1   1     1     1 1   1               2 9
68 2 1   1     1 1                               2 8
69                     1                   1   1   3
70 2               2   1     1           2         8
71   1                 1 1 1             1   1     6
72 1   1                     1   1                 4
73           1     2               1           1   5
74         1 1 1 2             1           1       7
75         1       1   1 1               1   1     6
76   1                   1       1           1     4
77     2   1             1               1     1 1 7
78   1       1       1                             3
79   1               2                   1   1   1 6
80                         2   2 1     2   2       9
81 1     1 1 1 1   1   1 1                         8
82     1 2     1 1       1   1 1 1 1   1           11
83         1           1 1 1     1     1           6
84                 1 2 1     1   1   1           1 8
85 1                                               1
86       1 1   1     1   1                 1       6
87     1       1         1 1   1                   5
88   1   1         1       1 1       2 1   1 1     10
89 1                                 1 1 1         4
90           1       1               1     1 1 1   6
91       1 2 1 1       1                     1     7
92 1 1                 1 1     1                 1 6
93     1         2 1   1                           5
94                   1         1                   2
95       1 1   1       1 1       1     1         1 8
96   1 1       1   1       1     1             1 1 8
97 1         1         1   1 1 1       1       1   8
98     1           2     1   1 1 1         1       8
99           1               2 1     1 1     1 1   8

Tin tức XSMB