XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
28
-
7
29
-
7
30
-
7
31
-
7
1
-
8
2
-
8
3
-
8
4
-
8
5
-
8
6
-
8
7
-
8
8
-
8
9
-
8
10
-
8
11
-
8
12
-
8
13
-
8
14
-
8
15
-
8
16
-
8
17
-
8
18
-
8
19
-
8
20
-
8
Tổng
00                     2 1         1             1 5
01         1         1           1         1 1     5
02                         1 1     1               3
03       1           1 1   1 2     1   1 2   1     11
04       1             1   1                   1   4
05     1   1   1 1       1 1 1 1 1   1     1       11
06               1         1       1     1     1   5
07   1             1   1                     1 1   5
08 1           1     1   2     1                 1 7
09       1           1             1         2     5
10               1               1                 2
11 1 1                 1               1 2   2     8
12       3 1 1 1 1 1             1 1 1   1         12
13 1                 1                   1         3
14   1     1   1             1       1             5
15   1                 1   1       1               4
16 1       1                                       2
17         2                                   1   3
18   1 2 1     1       1 1                   1     8
19   1 1     1         2 1               1       2 9
20         1             1   1     1 1     2 1     8
21     1     1                         2         1 5
22       1 1 1 1                   2   1     1     8
23                     2 1 1     1       1   1     7
24 1       1                       1               3
25 1 1 1         1 1                   1           6
26     1 2             1 1     1                   6
27                             1     1     1       3
28     1             1 2 1     1           1       7
29           1   1               1   1             4
30 2   2 1             2   1             1 1   1   11
31 1     1       1             1                   4
32     1         2   1   1     1                 1 7
33       1     2   1             1         1       6
34                         1   1 1       1         4
35 1       1       1           1       1 1     2   8
36       1 1       1 1 2       1 1     1           9
37   1     1   2 1       1                         6
38           1       1         1     2 1 1     1 1 9
39   1 1       1 1     1 1           1 1           8
40           1               1       1   1 1       5
41         1     1   1         1 2             1   7
42     1                                       1   2
43       1                   1 1   1       1       5
44 1         3   1 2       2       1       1       11
45   1       1     1                 1     1 1   1 7
46       1         1       1                 1     4
47   1 2             2       1   1     1 1   1     10
48   1               1               1 1           4
49 1               1 1               2 1           6
50         2         1 1       1                 1 6
51       1   1     1         1           1       1 6
52 2           1 2               1 1   2   1   1   11
53   1       1   1       1   1   2     1   1 1   3 13
54 1             1                 1             1 4
55             1           1       1   2           5
56 1       2 1       1     1 2         1           9
57   1 2 1         1       1           1       1   8
58             1           1     1   1     1   1   6
59                     1   1     2   1           1 6
60                                         1       1
61   1     1             1             1         2 6
62         1   1         1 1 1   1       1     1   8
63     1     1       1               3       1     7
64   1           1       1       1   2   1         7
65         1                 4 1             3   1 10
66       1                 1       1           1   4
67     1       1     1   1 1       1       1   1   8
68     1   2 1     1         1   1 1     1 1   1 1 12
69 3   1     1 1           1   1                   8
70             1 1                       1   1 1   5
71 1 1       1                       1   1         5
72           1     1         1 2             1 1 1 8
73               1                                 1
74   1 1       1               1       1 1         6
75     1         1       3     1                 1 7
76                 1         1 1 1 2   1           7
77   1       1             1           1   1       5
78 1         1   2   1           1 1 1       1   1 10
79           2             1                 1   1 5
80   2   1                             1     1     5
81     1 1       1 1           1   1       1       7
82           1 2           2     1         1   1   8
83 1 1                     1           1 1         5
84   1               1 1     1 2     1       1 1 3 12
85   1   1 1   1             1             1       6
86       1     1       1       1                   4
87               1 1           1                   3
88 1           1     1           1       1         5
89   1   1       1 2                               5
90     1 1           2             1       1       6
91 1         2 1   3 2 1 1         1   1 1     1   15
92 2 1     1       1     3   1 1     1             11
93 1               1 1 1         1       2 1   1   9
94     1   1 1 1 1 1       1 1       1         1   10
95     1   1       1     1   1                     5
96             1             1   1           1     4
97   1                 1                     1 2 1 6
98                       1         1 1     2       5
99       2           1             1       1   1   6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...