XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
13
-
6
14
-
6
15
-
6
16
-
6
17
-
6
18
-
6
19
-
6
20
-
6
21
-
6
22
-
6
23
-
6
24
-
6
25
-
6
26
-
6
27
-
6
28
-
6
29
-
6
30
-
6
1
-
7
2
-
7
3
-
7
4
-
7
5
-
7
6
-
7
Tổng
00   1             1   1 2             1   2       8
01 1           1       2 1           1   1   1     8
02     1   2   1                         1         5
03           1   1               1             1   4
04     1 1   1   1 1 2   1                     1   9
05     2           3   1               1   1     1 9
06     1           1   1           2           1   6
07       1     1     1                 1           4
08   1           1 1 1   1 1     1       1   1     9
09                           1                 1 1 3
10   1   1   1     1   1       1             1     7
11         1   1         1                   1 1 1 6
12           2         1     2 1 1     1   1   1   10
13 1   2   1 1 1     1   1         1           1   10
14                                     1     1 1   3
15               1                                 1
16     1             1 1     1   2     1           7
17   1   1 2   1     1                 1         1 8
18           1 1     2     1     1   1     1       8
19 1   1   1   1       1     1             1       7
20               1                           1     2
21           1     1             1                 3
22         1   1 1           1                     4
23         1           1       2                   4
24   1   2               1     1       2           7
25 1         1 1           1   1           1   2   8
26                               1 2       2       5
27 1                                           1 1 3
28     1 1   1     2           1     2             8
29 2 1   1     1               1                 2 8
30 1 1   1                         1 2 2 1     1   10
31 1           1               1 1           1 1   6
32           1                 1   1 1 1 1 1     2 9
33 1         1   2   1 1   1 2 1           1       11
34         1       1                         1 1   4
35 1                               1               2
36       1                 1 1     1       1       5
37 1 1 1           1 1           1   1             7
38   1 1           1         1         2     1     7
39 1 1 1   1       1       2         1 1 1   1     11
40 1 2     1       1   1 1   1   2 1       1 1     13
41     1               1 1       1 2 1             7
42                     1     1     1     1         4
43     1       2   1       2   2     1 1       1   11
44   1     1 1       1   1     1 1         1     2 10
45               2       1 1               1       5
46 1           1 1   1 1             1             6
47         1   1   1 1 1     1 1         1         8
48 1     1 1   2     1 1 1             1           9
49 2     1     1               1 2           1     8
50       1   1       1 1           1 1       1   1 8
51             1   1       2         1         1 1 7
52             1 1         1 1               1     5
53   1   1                   1     1     1 1 1   1 8
54               2 1   1   3             1 1   2   11
55         1             2       1                 4
56                       1                 1       2
57 1 1               1   1   1                     5
58     1                 1         1         1     4
59   1     1     1   1         1         2         7
60 1       1                             1 1     1 5
61   1             1                       1       3
62   1   1           1                   1   1   1 6
63                   1           1               1 3
64       1   1   1           2 2 1 1 1       1     11
65     1   2 1   1                 1               6
66 1   1       1           1 1         1 1     2   9
67     1                           1 1             3
68         1         1     1             2   1     6
69           1 1                   1   1           4
70 1             1     1 1   1             1 1   1 8
71   1             1   1 1     1                 1 6
72 1     1   1 1   1           1 1 1 1             9
73   1                                     1 1 1   4
74 1 1 2 1 2 1 1 2                                 11
75           1                       1 1     1 1 1 6
76       1 1 1     1         1 1     2           1 9
77 1     1 1             3 1   1 2 1     1   1     13
78   2             2 1 1   2             1         9
79               1   1                           1 3
80   1       1   1                 1   1 1         6
81                     1                           1
82                     1   1                       2
83               1                       1         2
84             1           1 1               1     4
85 1   2 1               1 1   1       1 1   1     10
86       2               1               2     2   7
87     1 1       1   1         1   1   1           7
88 1         1                       4       1     7
89       1 1                             1         3
90           2             1 1         2   1   1   8
91                       1   1   1   2 1   1     1 8
92   1           1   1 1     1 1   1       1       8
93   1 1   1   1     1                       1   1 7
94     1                   1       1           2 1 6
95   1       1   1 1 1   1   1 1 1   1             10
96           1               1   1       1 1     1 6
97                     1           1   1 1 1     1 6
98     1 1       1                                 3
99       1             1   1     2                 5

Tin tức XSMB