XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
30
-
12
31
-
12
1
-
1
2
-
1
3
-
1
4
-
1
5
-
1
6
-
1
7
-
1
8
-
1
9
-
1
10
-
1
11
-
1
12
-
1
13
-
1
14
-
1
15
-
1
16
-
1
17
-
1
18
-
1
19
-
1
20
-
1
21
-
1
22
-
1
Tổng
00             1   1   1                           3
01 1     1 1                       1     1     1   6
02   1     1         1           1     1       1   6
03     1             2 1       1                   5
04   1   2           2         1                   6
05 1   1             2 1           1       1       7
06 1       1 1   1         1   1       1 1     1   9
07 1       1 2         1   1   2 1             1   10
08 1 2         1     1 1 1 1 2               1     11
09       1   1             1             1   1   1 6
10     1 1       1 1               1   1           6
11 1     1   1     1         1 1 1         2 1   1 11
12   1 1 1     1 1         2     2   2             11
13                 1 1             1         1 1   5
14   1   1       1     1 1     1                   6
15 1         1             1 1 1                   5
16               2 1                       1       4
17 1 1                           1             1 1 5
18 1     1             1         1   1   2         7
19 1     1   3                       1       2 1   9
20 1         2           1   1 1   1 1 1     1     10
21             1           1       1       3     1 7
22 1                     1         1 1             4
23         1     2 1 1                     1       6
24                         1 1     1       2 1     6
25               1                             1   2
26                               1 1               2
27               1     2           1               4
28     1           1           1 1     1   1       6
29 1 2 1 1     1             1       1           1 9
30         1       1   1 1 1             1       1 7
31       1               1   1       1 1         1 6
32                   1   1           1       1     4
33     1   1       1               3         1     7
34       1       1                         2       4
35           1   1         1 1   1       1     1   7
36     1   1   1       1                   1     1 6
37         2               1   2     1   2 1 1     10
38       1 1     1       1   1       1 1           7
39   1     1                               2 1     5
40 1                         1     1           1   4
41     1 1               1                   1     4
42   1             1         1 1       1 1       1 7
43         1   1 1             1               1 1 6
44               1         1 1 1 1   1 1     1     8
45 2 1           1   1                   1         6
46     1         1           1 1       1 1 1       7
47           1 1 1     3               2       1   9
48   1   1               1       1       1   1 1 1 8
49           1 1   1 1   1     1       1 1       2 10
50         1             1           1   1 1 1     6
51     1             1     1   1   1     1 1 1   1 9
52                 1 1                             2
53     1     1               1                     3
54 1 1       1 1   2               1           1   8
55             1                         1     1 1 4
56     1 1     1     1         1                   5
57 1                         1 1                 1 4
58     1 1 1         1 1 2 1 1   1             1 1 12
59             1 1           1 1         1   1     6
60 1       1             1   1       1             5
61 1         1         1 1                     1   5
62             1       1           1 1     1     1 6
63     1   1                                 1 1   4
64   1 2       2     1   1     1 1   1 1 1         12
65                           1   1           1 1   4
66   1         1                                   2
67   1 1     1     1           1 1                 6
68 1   1                               1           3
69       1       1 1         2   1                 6
70     1     1 1 1     1         1 1 1 1         1 10
71   1       1     2 1         1     1 4 2 1   1   15
72               1 1 1                 1   1 2 2   9
73         1   2         1                         4
74             1       2       1   1   1 1 1       8
75   1     1         1 2                         1 6
76       2                 1 1   1         1 1   1 8
77 1 2   1       1         1       1               7
78                 1       2           1         1 5
79         1 1                                     2
80                     1 1 1 1           1         5
81 1   1       1       1   1 1   1 2 1   1         11
82       2 2   1                     1             6
83 1                 1           1   1           1 5
84   1 1   1 1   2             1   1   2           10
85                 1       1                 1 1   4
86   1   1 2 1       1   2   1                     9
87     1 1 1       2                           1   6
88 1     1   1 1         1       1 1               7
89     1   1     1         1       1 1   2         8
90   1                 2   1 1   1                 6
91 1 1 1             1   1 1     1 1 1             9
92   1               1         1     1 1   1     1 7
93             1     1               1         1   4
94 1   1       1 1     1 1 2       1 1           1 11
95             1   1                       1   1 1 5
96                       2       2           1     5
97           1       1           1     1     2 1   7
98   1       1     3                     1       1 7
99     1     1           1           1             4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...