XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
8
-
3
9
-
3
10
-
3
11
-
3
12
-
3
13
-
3
14
-
3
15
-
3
16
-
3
17
-
3
18
-
3
19
-
3
20
-
3
21
-
3
22
-
3
23
-
3
24
-
3
25
-
3
26
-
3
27
-
3
28
-
3
29
-
3
30
-
3
31
-
3
Tổng
00           3   1 2   2       1     1             10
01     1   1     1         1     1                 5
02 1 1   2   1 1   1                       1 1 1   10
03 1                 1       1   1     1   1       6
04                       2     1 1     1 1         6
05     1     1 1                   1           1   5
06   1 1                 1 1 1         2   1   1   9
07     1   1                     1                 3
08                             1           1     1 3
09   1     1   1               1         1 1 1 1   8
10 1           1 1 1     1     1 1     1   1     1 10
11       1   1       2           1   1   1   1     8
12                   1 1 1   1     1   1       1 1 8
13             1               2     1 1     1     6
14   1 2     1 1 2         1 2   1         1 1 1   14
15             3 2 1 1       1   2         1     1 12
16             1       1   1       1               4
17     1                       1 1   1           1 5
18         1 1   1     1             1             5
19     1   1 1           1     1 1   1           2 9
20               1                 1               2
21 1     1 3   1           1 2     1 1         1   12
22 1         1 1   1   1 1     2   1               9
23           1           1       1       1 1 1     6
24       1   1 1 2 1 1       2 1             1     11
25       2           1                             3
26       1             1     1                     3
27                   1   1     1                   3
28   1         1   1   1     1           1 1       7
29 1   1 2 1       1     1         1               8
30               1 1 1                           1 4
31         1 1             2       1       1       6
32         2     1       1               1         5
33 1                   2       1     1             5
34       1         1         1 1       1           5
35 1       1   1     1       1 1       1   1       8
36               1       1 1           1           4
37   1           1           1     1 1     1 1     7
38                   1           1     2 2       1 7
39         1                                   1   2
40 1     1   2     1                 1         1   7
41       1   1         1   1                       4
42 1   1                 1 1       1         1     6
43 2                 1       1     1 1         1   7
44         1       1                     1         3
45       2         1                 1   1 1     1 7
46               2   1     1               1       5
47         1           1                     1     3
48 1                         1 1   1 1 1 1         7
49     1             1 1                       2   5
50       1     1                                   2
51     2   1     1   1 1 2   1   1           2     12
52           1                 1 1           1     4
53 1 1     1           1       1           1       6
54         1           1         1     1 1         5
55 1   1                   1         1 1 1     2 1 9
56   1     1     1 1       1     1           1     7
57 1               1             1   1   1       2 7
58                 1           1       1   1   1 1 6
59       1             1           2       2   2   8
60 1     1     1       1       1                   5
61 1 2     1   1 1                               1 7
62         1 1             1             1         4
63     1           1     2       1 1       1 1 1 1 10
64   2 2               1   1         1 1           8
65 1   1 1           1 1           1               6
66                 1 1               1       2     5
67                   1 1 1               1     1   5
68                         2         2           1 5
69                   1         1                   2
70             1                         1       1 3
71   1 1       1 1       1 1             1         7
72             1     1 1 1   1 1       1           7
73 1 1           1         1         2           1 7
74       1     1   2 1   2 2     1 1       1       12
75                 1       1     1                 3
76   1                         1       1 1     1 1 6
77 1 1             1         1     1               5
78   1     1               1       1     1         5
79   2 1 2             1 2               2 2 1 1 1 15
80   1   1                             1     1 1   5
81   1 1     1 1         1                 1       6
82   1     1 1       1 1             2 1 1     1   10
83           1                               1     2
84           1   1   1               2   1       1 7
85 2 1           1       1         2             1 8
86               1 1         1                     3
87           2 1               1 2 1               7
88   1           1 1 1 1           1 1       2     9
89   1       1         1 1 1                 1   1 7
90     2       1   1 1 2     2   1                 10
91       1                 2 1 1           2     1 8
92 2         1         1                     1     5
93         1         1           1 1   3 1     1   9
94 1     1 1           3   1             1     1 1 10
95 1 1                 1       1   1   3   1 1 2   12
96   1 1                     1   2   1           1 7
97     2             1 1                     2     6
98       1 1   1 1 1         2     1               8
99     1 1   1 1                   1     1         6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...