XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
30
-
12
31
-
12
1
-
1
2
-
1
3
-
1
4
-
1
5
-
1
6
-
1
7
-
1
8
-
1
9
-
1
10
-
1
11
-
1
12
-
1
13
-
1
14
-
1
15
-
1
16
-
1
17
-
1
18
-
1
19
-
1
20
-
1
21
-
1
22
-
1
Tổng
00 1 1               1 1           1 1 1     1     8
01                           3         1   1       5
02   2   1       1     1               1 1   1   1 9
03 1                 1             2       1       5
04   2   1 1   2                 1       1         8
05 1 1                       1     1     1   1     6
06       1 1         1     1 1                     5
07   2                     2                   1   5
08   2 1         1       1 1     1   2 1 1         11
09           2 1   1     1     1 1             1   8
10   1 1 1 1     1         1     2                 8
11   1 1         1     1     1   1     1     1     8
12 1     1   1   1                     1           5
13       1                 1   2   1     1 1       7
14     1   1 3 1   2     2     1   1               12
15                 1   2 1           1       1   1 7
16   1     1 1         1     1 1   1 1 1   1       10
17             1       1 1 2     1       1         7
18         1       1                               2
19       2       2               1         1   2   8
20                         1 1           1 1       4
21           1   1                       1 1       4
22 1 1                             1       1       4
23     1 1     1       1                 1       1 6
24   1     1   1                     1         2   6
25 1   1   1                         1 1 1     1   7
26     1     1       2             1             1 6
27 1     1   1   1   1               1     1       7
28         1                       2         1     4
29       1       2     1 1     1   1               7
30 2 1   1     1     1 1   1     1                 9
31         1                       1           1   3
32   1   1 1     1               1   1             6
33 1   1             1             1       1 1     6
34 1         1     1 1               1             5
35 1                       1   1         1         4
36   1   1     1         1   1 1       1     1     8
37     1       1     1               1       1 1   6
38                     1         1   1   2 1 1   1 8
39     2     1                             1       4
40         1     1 1   1   1                 1 1 1 8
41 1 1     1       1     1 2         1   1   1     10
42             1                 1 1               3
43           1   1   1             1   1           5
44                 1       1                   1   3
45   1 1         1 1                         1     5
46   1       1   1 1     1     1     1     1       8
47             1 1   1   2     1   1               7
48 1                       1 1   1 2 1     2 1     10
49               1 1 1               1   2     1 2 9
50   1                           1         1     1 4
51       1   1         1     1   1     1         1 7
52         2         1                     1   2   6
53               1         1 2           1         5
54         1   2   1 1 1 2     1                   9
55     1 2 1                 1             1 1 1   8
56                     1     1             1       3
57   1 1 1     1   1                             1 6
58 1                           1   1     1     2   6
59 1       1               1   1         1     1   6
60         2         1     1   1 1 1 1         1   9
61   1               1               1       2   1 6
62                 2 2         1 2     1           8
63           1           1   1   2     1         1 7
64 1                   1 1           1 2         1 7
65     1       1     1 1 1 1           1           7
66     1       1   1                   1       1 2 7
67       1       1         1         1 1   1 1   1 8
68 1   1 1 1   1         1           2       1     9
69   2               1         2         1     1   7
70             1   1     2       1     1     2     8
71         1 2   1 1 1       1 2     1           1 11
72         1         1   1   2 1                   6
73                     1         1                 2
74                     1 1             1         1 4
75     1     1             1                 1   1 5
76 1   1       2               1     1             6
77 1 1 1         1   1 1   1 1     1     1 1       11
78       1                     1         1     1   4
79 1         1               2                 1 1 6
80           2   1         1     1 1   1   1 1 1   10
81     2 1       1 1                         2   2 9
82 1                         2   1               1 5
83       2     1           1               1       5
84                 2   1                 1 1   1   6
85     1       1         2     1   2 1             8
86 2   1 1           1         1         1       1 8
87     1   1       1   1               1       1   6
88           2 1   1   2       1                   7
89     1         1 1       1                       4
90     1               2 1                         4
91 1       1               1 1         1     1     6
92 1                     1   2       1             5
93         1       1             1         1       4
94                   1                 1 1         3
95       1   2         1 1     1 2     1 1     1 1 12
96       1     1 1                 1       1       5
97 1       1 1   1                 1 1 1 1 1       9
98             2   1 1                 1           5
99                             1             1   1 3

Tin tức XSMB