XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
13
-
7
14
-
7
15
-
7
16
-
7
17
-
7
18
-
7
19
-
7
20
-
7
21
-
7
22
-
7
23
-
7
24
-
7
25
-
7
26
-
7
27
-
7
28
-
7
29
-
7
30
-
7
31
-
7
1
-
8
2
-
8
3
-
8
4
-
8
5
-
8
Tổng
00 2   1     1         1     1       1     2     1 10
01     1 1 1       1       1 1 1         3     3   13
02     1   1   1           1         1 1           6
03   1       1       1 1               2 1 1       8
04 1   1       1           1         1   1 1       7
05         1     1     1 1       1     1     1     7
06 1 1         1 1             1   1     1 1   1   9
07 1       1     1   1 1   1     2             1   9
08 1     3   1 1           1               1   1 1 10
09 1                       1 1     1             1 5
10                 1   1   1                 1     4
11     1 1     1           1 1   1   2     1       9
12       1     1 1           1       1 1 1 1       8
13         2         1       1     1 1     1       7
14         1   2               1     1         1 1 7
15 1       1 1       1   1             1     1     7
16   1     1 1       3   1       1                 8
17   1                 1   1 1 1   2   1       1   9
18   1 1         1                                 3
19 1         1 1   1   1 1   1             1 1     9
20 1 2                                             3
21           1     1   1             1         1   5
22       1 1     1       1 1                 1     6
23   1       2     1     1       1 1 2   1 1     1 12
24       1         1     1                   1     4
25     1 1   1           1 1   1           1       7
26 1 1               1   1 1                       5
27       1       1                 1             1 4
28 1 1     1                     1     1     1   1 7
29             1 2       1         1   1 1       1 8
30                     1   1               1     1 4
31                       1     1 1   1             4
32               1     2 1       1     1     1     7
33 1         1     1             1     1           5
34     1       2                 1       1       1 6
35       1 1     2     2     1 1       1     1     10
36   1           1 2           2             2     8
37     2         1           1       1             5
38         1     1   1         1     1         2   7
39   2   1     2     1               1       1 1 2 11
40 1                       1 1                 1   4
41   3 1   1   1 1                   2             9
42     1           2 1 1       1       1           7
43 1   1     1 1   1           1         1         7
44       1   1     2 1 1                 1     1   8
45                 1             1               1 3
46       1         1                   1           3
47 1   1                   1                   1   4
48 1             1         1   1         1       1 6
49                 1           1   2         1     5
50     2   2   1 1     1       1               1 1 10
51               1               2                 3
52     1                 2       1     1           5
53                           1   1 1             1 4
54                       2 1 1 1   1         1     7
55                   2 1   1   1           1 1     7
56 1                   1     1         1 1 1 1 1   8
57       1   1           1       2         1   1   7
58     1                 1   1                   1 4
59       1 1   1           1 1   1       1   1 1 1 10
60   1                       1                     2
61   1 2               1                   1     1 6
62   1       1   1   1             1   1           6
63           1     1                 1   1         4
64                   1             1 1     1 1     5
65       1             1   1             1   1     5
66 1           2   1               1   1           6
67       1             2     1 1           1       6
68   1     1               1   1                   4
69             1       1 1 1             1         5
70           2           1       1 1 1     1   1   8
71           1 1 1                 1   3 1 1   1   10
72 1             1       1   1       2           1 7
73   1       1     1     1                         4
74                 1 2                         1   4
75       1           1                   1     1   4
76                     1                           1
77                             1                 1 2
78   1     1   2                 1 1               6
79         1 1       1     1   1   2     2         9
80 1           1         1 1               1       5
81     1       1                   1 1 1           5
82   1 1 1   1                   2         1   1   8
83 1         1       1   2     1             1 1   8
84 1     1                                   1   1 4
85     1   1         1 1   1                       5
86       1   1   1 1               1 1             6
87 1         1   1 1         1         2 1     1   9
88   1   1   1     1 1       1               1 1   8
89   1     1     1           1 1     1       1     7
90 2     2       1     1       1   1     1   1     10
91   1 1   1                 1 1         1       2 8
92           1     2   1         2 1   1   1 1     10
93 1                               1   1   1       4
94     1       1     2   1                         5
95         1                       1 1 1   1 1   1 7
96   1     2         1       2 1         1       2 10
97     1 1         1 1   1   1       1   1         8
98       1 1               1 1   1 1               6
99     1         1         1   1 1         1 1     7

Tin tức XSMB