XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
25
-
3
26
-
3
27
-
3
28
-
3
29
-
3
30
-
3
31
-
3
1
-
4
2
-
4
3
-
4
4
-
4
5
-
4
6
-
4
7
-
4
8
-
4
9
-
4
10
-
4
11
-
4
12
-
4
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
Tổng
00       1 1                 1             1 1   1 6
01                     1   1               1       3
02 1   1       1 1 1               1               6
03       1     2       1   1             1   1   1 8
04   1                         1             1 1   4
05         1     1 1     1 1   1             1     7
06               1 1 1   1                       1 5
07   1 1 1               1     1                   5
08   1                     1       1               3
09           1 1 1 1 3               1     1       9
10               1   1   2       3   1 1 1     2   12
11 1   1   1 1 1     1 1 1                         8
12               2         1       1     1     1   6
13 1     1               1   1 1 1 1   1     1     9
14 1   1           1                               3
15   2   1           1   1     2         1 1       9
16     1                       1 1     2   1   2   8
17   1     1 1 1     1       1   1             1 1 9
18     2   1             1   1             2   1 1 9
19 1 2                   2                         5
20   1       2             1   1         3         8
21 1 1                     1       1   1   1       6
22 1                 1         1   2   1   1 1     8
23           1           1 1                       3
24                   1       2   2 1           1   7
25 1   1                 1   1               1     5
26       2   1 1                 1           1     6
27         1   1             1   1     3         1 8
28   1 1 1     2   1   2             2   1       1 12
29     1   1 1     1                         2   1 7
30                               1       1         2
31         1 2         1                           4
32   1         1     2     1 1 2                   8
33           1   1       1           1       1 1 1 7
34                       1   1               1   1 4
35 1         1 1   1                 1   1 1       7
36                                 1 1 1           3
37 1 1                       1         1     1     5
38 1   1         2   2             1               7
39 1 1               2       1     1               6
40 1 1       1         2             1           2 8
41         2 2                   1       1       2 8
42 3 1           1     2   1         2     1   1   12
43                         1                       1
44       1   1               1     1               4
45     1         1                 1               3
46 1           1           1                 1     4
47         1   1               2   1   1         1 7
48                 1       1               1 1     4
49 1       1       1 1   1 2 1           1   1     10
50       1                 1 1 1     1 1   1   1 1 9
51                                   1       1 1   3
52       1 1 1   1     1           1 1   1 1   1   10
53         1                       1 1         1   4
54 1       1     1 2                         1   1 7
55     1           1           1 1 1               5
56     1     1                       1   1         4
57           2 1 1 2   1     1   1 1       1       11
58       1             1               1 1         4
59   2 1       1 2         1   1       1           9
60 1     1   1                 1 1               1 6
61 1     1                 1 1 2     1   1 1 1 1   11
62         1       2             1 3               7
63         1     1             1     1         1   5
64                   1                   1         2
65           1     1   2 1   1                 1   7
66               1 1     1   1   1             1   6
67         2 1       1         1         1         6
68                               3                 3
69     1   1   1         1   2   2 1       1 1 1 1 13
70 1     1               2         1   1   2       8
71   1         1     1     3               1   1 1 9
72           1     1     1   1         1       1   6
73   1               1         1     1 1     1     6
74     2       1             1   1               2 7
75     1                     1     1     1         4
76                     1                           1
77 1               1                             1 3
78   1                 2           1 1   1         6
79     2 1 2   1 1   1         1   1         2     12
80   1           1 1                 1 1 1         6
81   1         2   1 1               1     1 1 1   9
82   1   1                                     1   3
83       1     1 1 1       1   1       3 1         10
84     1                         1           1     3
85       2                   1         1           4
86   1 2 1 1       1   1             1         1   9
87     2   1   1   1                 1         1   7
88             1       1             1             3
89       1 1           2 1 1             1 2     2 11
90       1 1   1 1     1       1         2 1     1 10
91       1     1   1   2 1             1       1   8
92 2 1                   1               1       1 6
93               2   1               3 1     1     8
94           1       1         1       1   1       5
95       1           1     1     1                 4
96 1     1 1 1       1 1     1           1 2       10
97     1         1       1   1     1               5
98       1                 2   1 1           1     6
99 1 1       1   1     1 1 1     1     1           9

Tin tức XSMB