XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
17
-
7
18
-
7
19
-
7
20
-
7
21
-
7
22
-
7
23
-
7
24
-
7
25
-
7
26
-
7
27
-
7
28
-
7
29
-
7
30
-
7
31
-
7
1
-
8
2
-
8
3
-
8
4
-
8
5
-
8
6
-
8
7
-
8
8
-
8
9
-
8
10
-
8
11
-
8
12
-
8
13
-
8
14
-
8
15
-
8
16
-
8
Tổng
00                                             1       1 1   1 1 5
01   1                     1   1     1 1   1     1       2       9
02             1         1 1   1   1   1 1   1     1     2       11
03   2   1   1 1               1                                 6
04       1   1     1                           2   1 1       1   8
05                   1   1 1 1                                   4
06     1                     2                 1         1       5
07 1   4     1     2             1   1                     1 1   12
08               1                 1   1             1     1 1   6
09 1   1   1   1     1           1                     1   1     8
10             1                 1       1         1       1     5
11                   1   1       2       1           1           6
12         1           1                         2     1 1   1   7
13         1                         1                           2
14       2 1   1   1             1   1 1   2               1 1   12
15     2             1           1   1                           5
16 2     1       1     1       1     1       1 1 1     1 1       12
17 1 1 1 1 1             1 1             1 1     1 1 1           12
18     1           1 1                     1   1 1   1 1         8
19 1     1       1   1 1         1         1         1 1   1     10
20   1             1 1     1     1 1 1   1                     2 10
21               1               1                   1           3
22   1   1           1       2     1   1               1   1     9
23 1     1     1 1       1     1       1 1   1     1 1     1     12
24 1   1 1               1   1         1               1 1 1 1 1 11
25             1                             1 1 2       1 1     7
26       1 1         1 1       1                   2     1   1   9
27   1   1   2 3 1                         2           1   1     12
28     1             1           1           1 1   1 1 1     1 1 10
29   1 2   1   1                         2     1 1       1       10
30   1     1                             1                 1     4
31 1     2 1           1   1               1     1 2             10
32               1   2         1           1                     5
33                       1 1         1   1 1 2         1         8
34               1 1               2               1             5
35 1   1           1         1         1 1     1   1             8
36   1   1 1       1           1     1         3                 9
37   1                 1       1           1     1       1       6
38         1                 1     1     1               1   1   6
39 2     1                 2   1       1 1         1             9
40         2 1   1 1               1       1                     7
41     1         1 1     1 1 1         1               1   1     9
42         1     1             1 1                     1 1       6
43         1 1               2               1             1     6
44             1 1           1 1   2 1     1     1               9
45   2 1                         1   1               1 1       1 8
46                           1 1             1 1   1         1   6
47       1 1             1 1     2                       1     1 8
48                     1   1   1     1   1           1 1   1   1 9
49   1   1     1     1           1   1   2   2           1   2   13
50 1           1     1           1   1                           5
51     1               1     1 1         1                 1   1 7
52 1                                           1 1               3
53   2   1   1     1                   1   1       1 1       1 1 11
54             2     1 1     1                           1   1 1 8
55       1   1                   1                   1     1   1 6
56   1         1     1         1   1     1     1 1               8
57         1 1           2 1               1     1             1 8
58 1           1     1                   2 1 1 1                 8
59 1               1 1   1 2                   1                 7
60 1       1         2 1                             1         1 7
61           2         1   1   1         1     1               1 8
62     1 1   1   1 2     1             2             1       1   11
63               1               1 1 1       1 1 1               7
64     1     1 1   1   1 2       1   1               1         1 11
65   2                                 1   1 2 1         1       8
66 1               1   1 1 1   1 1   1 1 1           1     1   1 13
67           1   1       2       3 2     1   1       1 2 1   1 2 18
68         1 1 1   1   1           1             1   1           8
69   1     1 1   1               1 1         1   2 1           1 11
70         2     1     1       1     1                           6
71         1         1   1                                     1 4
72 1           1   1     1   1       1 1   1       1             9
73               1 1 1 1 1         1                       2     8
74 2   1               1       1       1       2       1         9
75 1         1   1                       1 1         1           6
76   1 1       2       1       2       1 1       1           1 1 12
77   1             1   2       1             1   1     2     1   10
78       1           1   2               1             1   1     7
79               1     1             1 1     1 1             1   7
80   1                 1   1 1       1                 1   1     7
81           1   1   1   1   1           1   1     2 1   1 1     12
82               1         1                     1   1 1   1     6
83   1         1   1   1     1 1     1 1   1     1       1       11
84                       1 1 1               1       1   2   1   8
85         2 1       1       1         1         1           1   8
86     1       1 1       1 1   1   3 1 1     1   1 4 1   1 1     20
87 1             1           1   1             1               2 7
88 1   1 1         1       1       2   1   1     1             1 11
89     1   2 1                     1         1 1               2 9
90             1   1         1     1         1                   5
91       1       1 1   1               1   1       1         1   8
92       1   2             3 1 1     4 1     1               2   16
93 1         1     1   1   1   1       1   1 1       1 1     1   12
94                       1                 1       1   1         4
95   1   1   1 1 1   1     1                     1     1 1       10
96 1   1     1   1   1 2           1                 1 1 1       11
97 1 2 1                     2     1   1     1     2             11
98                           1             1               2 1   5
99       1   1     1             1 1       1   1     1           8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...