XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
14
-
11
15
-
11
16
-
11
17
-
11
18
-
11
19
-
11
20
-
11
21
-
11
22
-
11
23
-
11
24
-
11
25
-
11
26
-
11
27
-
11
28
-
11
29
-
11
30
-
11
1
-
12
2
-
12
3
-
12
4
-
12
5
-
12
6
-
12
7
-
12
Tổng
00     1 2   1   1       2     2             1     10
01                           1         1 1 1   1   5
02   2                 1     1         2           6
03     1     2 2     1     1     1       1   1     10
04   2       2 1 1               1               1 8
05 1                                 1 2           4
06 2 1               1         1     1 1         1 8
07       1 2           1       2           1   3   10
08       1     1 1         1 1                     5
09   1         1                         1         3
10   1   1   1                             1   1   5
11   1           1       1           1             4
12         1       2     1       1 1         1     7
13 1               1 1 1           1               5
14 1 2               1 1                           5
15       1         1 1               1 1           5
16   1   1 1       1                   1           5
17                             1     1     1     1 4
18             1       1                 1   1 1 1 6
19   1   1               1   1   1                 5
20         1 1 2             1             2 1     8
21 2               1       1 1   1     1   1       8
22         1   1               1       1           4
23         1             1 1           1           4
24       1     1     1   1 2         1             7
25     2         3                               1 6
26       1     1 1 1     1                 1     1 7
27                                             1   1
28                           1       1   1 2 1     6
29           1     1 1 1                           4
30               1 1     1     1     1           1 6
31 1   2 1 1 1       1     1                     2 10
32             1     1       1       2             5
33     1       1       1       1 2     1 1     1   9
34 1         2   1   1                       1 1   7
35                   1             1               2
36             1       1           1 1     1 1     6
37             1           1   2     1   1         6
38               1       1     1 1     1     1     6
39     1   1 1 1   1     2                 1       8
40 1       1                         1 1     1     5
41   1             1 1       1 1   1       1 1     8
42 1                         2       1       2     6
43         1     1 1   1         1             1   6
44             1           1       1 1 1 1         6
45     1                                 1         2
46               1 1     1 1 1 2     1   1         9
47               2         1                   1   4
48       1           1 1       1                   4
49 1     1         1                     1         4
50   1   1 1 1     1     1                         6
51     1 1 1     1 1 1             1 1     1       9
52 1   1     1 1                   1 1         1   7
53 3   1   1 2   1 1   1       1         1         12
54           1             1             1   2   1 6
55     2 1           1   1   1   3   1   2         12
56 1               1     1                   1 1 1 6
57   1 1   1                 1     1     1 1       7
58   1 1   2           1           1           1 1 8
59   1           1                 1         1     4
60       1                         1   1     1     4
61             1       1   1     1 1   2 1 1       9
62   1       1         1     1           1         5
63                   1                   1   1     3
64             1     1       1   2         1 1 1   8
65                     1 1   1       1 1         2 7
66       1   1           1 1   1   1               6
67 1         1   1 1             1 1       1     2 9
68                   2   1                     1   4
69           2   1               2 1 1             7
70   1 1   2   2       1         1   1       1 2   12
71 1   1                 1   1   2   1 1     1     9
72             1   1       1 1 1   1     1         7
73     1     1 1     2 1         1             1 2 10
74   1         2   1               1               5
75       1           1     1   1                   4
76 1 1   1 1 1 1   2       2         1   1         12
77 1             1     2         1     1   1       7
78 1 1 1             1 1               2       1 1 9
79       1 1         1             2             2 7
80   1 1   1           1     1   1     1 2         9
81       1 1           1         1 1       1     1 7
82   1 2         1       1 2 1   1 1 1     1 1     13
83 1   1     1           1 3   1           2 1 2   13
84         2 1       1                           1 5
85               1       1   1             1 1     5
86     1                     1             1   1   4
87         1           2     1 1                 1 6
88 1                                   1 1 1       4
89 1   1                           1               3
90 1               3     1     2   1 1   1     1   11
91               2   1 1   1   1       1     1   1 9
92 1       1             1 1                 1     5
93                                 1   1 1     2 1 6
94   1 1             1   1   1     1     1     1   8
95       2                   1   1                 4
96               1     1 1 1 1 1           1     1 8
97   1   1             1   1                       4
98       1   1     1                 1             4
99   1   1       1             1   1               5

Tin tức XSMB