XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
18
-
10
19
-
10
20
-
10
21
-
10
22
-
10
23
-
10
24
-
10
25
-
10
26
-
10
Tổng
00                 1       1 1 2 2   1   1 1       10
01           1 2 1           1 1     1           1 8
02             1 1     1   1   1       1   1       7
03         1     1   1   1             1           5
04 1   1     1 1   1 1 1 1   2     1     2       1 14
05                   1   1 1               2   1   6
06 1 1   1   1                           1   1 1   7
07   1                             1           1   3
08                 1         2   1 1     1 1     2 9
09   1     1   1   1     1     1   1         1     8
10                   2       1       2             5
11                 2           1       1         1 5
12 1       1       1 1     2     1             1   8
13 1   1       1         1 1   1 1               1 8
14             1 1   1 1 1   1 1                   7
15     1   3               1           2 1         8
16                     1 2   1         1 3         8
17                       1   1       1             3
18   1             1 1     1   2   2 1             9
19         1 1   2       1       1 1             1 8
20   1     1       1 1 1           1               6
21   1       1 1             2 1                   6
22     1       1       1   1               1       5
23 1   2         1     1           1 1             7
24           1         1                   2 1   1 6
25   1       2 1 1 1     1         1 2 1   1       12
26     2     1     1     2 1     1   1     1 1     11
27       1               1       1     1           4
28   1               1     1       1       1 1     6
29     1 1       1         1   1                   5
30 1 1     1 1         1             1         1 1 8
31       1           1       1           1 1       5
32                               1       1 1       3
33 1           1     1     1   1                   5
34                         2       1           1 1 5
35       1         1 1 1 1     1   1     1         8
36 1       1                         1         2 1 6
37           1     1                 2   1   1     6
38       1 1   2     1 2 1     2         1     1   12
39         1       1                 1         2   5
40       1     1     1     1 1           2 1       8
41 1       1 1 1             1           1         6
42     1       1     1   1       1             1   6
43 1             1           1         1           4
44   1 2   1                       1       1       6
45     2                       1                   3
46           1     1             1 1             2 6
47             3           1       1         1     6
48   2   1       2             1         1   1 1   9
49   1             1   1       1       1           5
50       1               1 1 1                   1 5
51       1             1   1   1 1     1       3   9
52 1 1                           2                 4
53       2 1   1                     1 1         1 7
54       1                       1     1   1     1 5
55                                           1 1   2
56                 1   1   1     1             1   5
57       2       1         1 1       1 1     1     8
58                   1                 1           2
59   1           1                           1   1 4
60                 1   1 1 1     1       1         6
61                     1     1         1   1 3     7
62 1       1             2   1   1     1           7
63   1         1       1                   1 1   1 6
64                           1     1 2 1   1       6
65 1     1 1       2 2                     1       8
66   1 1       1 1 1   1         1                 7
67       1 1               1     1 2               6
68 1 1       1     1                         1     5
69           1                 2               1   4
70 1       1                   1     1 3   1       8
71 1   1 1     1 2   2                     1 1 1   11
72               1 1                 1 1 1       1 6
73 1         1     2                               4
74               1                                 1
75         1 1       1 1         1               1 6
76     1 1   3       1   1         1 1             9
77 1   1         2                 1           1   6
78     1           1   1       1         1         5
79     1     1             2   1       1 1 2 1     10
80 1 1                     1                 2     5
81 1     1             1 1         1 1   1       2 9
82               1       1                   1 1   4
83 1     1       1               1 1           1   6
84         2     1   1 1         1       1   2   1 10
85     1 1                 1 1       1       1     6
86       1       1                             1 1 4
87     1       1       1     1         1     1     6
88 1           1             1     1               4
89   2   1 1 2         1                           7
90   2     1 1                     1   1     1   2 9
91     2     1           1       1 1               6
92   1 1 1   1                 1 2   1     1 1   1 11
93       1 1     1                                 3
94 1 2 2   1 1     1   1         1   1         2   13
95                   1 1 1   1     1     1 1       7
96 2           1     2   1             1 2         9
97 2 1                       1 1     1             6
98         1     1           1             1   1   5
99       1     1                       1           3

Tin tức XSMB