XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
25
-
2
26
-
2
27
-
2
28
-
2
1
-
3
2
-
3
3
-
3
4
-
3
5
-
3
6
-
3
7
-
3
8
-
3
9
-
3
10
-
3
11
-
3
12
-
3
13
-
3
14
-
3
15
-
3
16
-
3
17
-
3
18
-
3
19
-
3
20
-
3
Tổng
00   1 1 2             2 1             1           8
01                 1         1 1         1 1       5
02         1 1   1       1                   1     5
03         1               1     1 1   1     1 1   7
04 1 2   3             1                 1     2 1 11
05 1     1     1         1 1   2   1 1     1     1 11
06   1                         1         1 2       5
07             1             1 1         1         4
08   1               1         1 3         1 1 1   9
09     1     1   1 2       1         1     1     1 9
10               1     1     1     1 1 1         2 8
11       1         1     1     2   2 1     2       10
12         1             1   1         1 1       1 6
13   1                   1 1                 1     4
14 1                   1 1                         3
15 2   1 1   1                                     5
16     1           1 2                             4
17               1   1       1                   1 4
18         1       1                     1 1       4
19   1 1             1           1         1       5
20     2     1               1 1 1 2 1   1         10
21 1                       2           1 1     1   6
22             1               1     1   1   1   1 6
23 1         1   1   1 1       1   1     1   1 1   10
24 1   1 1               2             1           6
25               2   1       1     1               5
26           1   1 1 1   1     2     1 2     1 1   12
27 1     1   1             2                 1     6
28   1           1       1             1           4
29               1                 1             2 4
30                     1     1                     2
31                                       1   1     2
32                 1               1       1     1 4
33           1             1     1   2         2   7
34     2   1 1       1     1             1   1 2   10
35           1 1         1   1       1 1           6
36       1                 1                       2
37                 1       1             1   1     4
38         1     1     1   1         1 1         1 7
39     1       2 1     1   1   1 1   1             9
40 2 1       1   1     1             1             7
41   5             1   2             1 1         1 11
42       1 1                             1       2 5
43               1 1   1       1           1   1   6
44 1 1               1 1             1 1 1   2     9
45               2     1     1 1 1       1         7
46       1 1 1   1   1       1   2     1   1   1   11
47               2   1     1 1   1         1 1     8
48   1         2       1       1               1 1 7
49         1       1         3       1 2           8
50       1 1       1               1   1 1 1       7
51                         1       1               2
52         1   2     1                           1 5
53           1 2 1                                 4
54     1     1                         1         1 4
55     1   1       1 1 2   1       1               8
56             1         1 1 1     1     1     4   10
57           1 2     1       1                     5
58     1 2     1   2 1       1       1 2   1       12
59         2             2                         4
60 1 2   2         1             1   1     1 1   1 11
61     1               1 1           1         1   5
62                 1     1     1               2   5
63 1 1         1   1                 1 1   1   1 1 9
64 2       1               1     1                 5
65   1 1 1 1     1   1 1                   1       8
66     1       1       1         1                 4
67 1   1                 1                 1       4
68 1           1               1 1                 4
69     1     1     1         1     1       1       6
70 2       1     1 1                         1 1   7
71   2 1     1       2                             6
72                               1 1     2     1   5
73             1   1 1 1 1 1                       6
74 1 1               1     1 1     1 1 1     1     9
75 1       1 1             1       1   1   1       7
76             1               1     1             3
77 1     1 1 1 1       1   1     1   1           1 10
78     1           1   1   2   1     1     1       8
79                   1       1       1     1 2   1 7
80                             1   1               2
81           1           3   1           1   1     7
82     1     1                                   1 3
83           1       1             1   1 1       1 6
84               1     1     1                     3
85                   1 1         2   1 1           6
86             1 1 1         1         1   1       6
87               1 1 1   1     1   1               6
88       1         1       1 1     1         1     6
89       3   1     1     1     1   1     1 1       10
90 1 1   2               1       1   1           1 8
91 1       2 1                                 1   5
92       1 2   2       1   1   1       1 2     1 1 13
93   1 1   2                     1         1 1     7
94 2   1             1   1     2   1               8
95                           1   1 2     1   1     6
96         1 2   1       1       1           1 1   8
97   2 1   1   2     1       1   1       1   2     12
98     1     1                   1                 3
99     1         1               1           1   1 5

Tin tức XSMB