XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
3
-
6
4
-
6
5
-
6
6
-
6
7
-
6
8
-
6
9
-
6
10
-
6
11
-
6
12
-
6
13
-
6
14
-
6
15
-
6
16
-
6
17
-
6
18
-
6
19
-
6
20
-
6
21
-
6
22
-
6
23
-
6
24
-
6
25
-
6
26
-
6
Tổng
00   1 1     1 1         1     1 1 1   1   1     1 11
01 1         1 1   2     1                   1     7
02       1   2 1                         1         5
03 1   1                                           2
04   1         1           1           1 1     1   6
05     1             1 1   1               1 1     6
06   1   1 1 1   2                           2     8
07     2 1   1     1 1           1     1   2       10
08             1       1   1   1   1       1       6
09   1           1       1 1   1     1 1 1         8
10     1 1 2     1           1                     6
11                       1     1       1     1 1   5
12     1 1                   1             1   1 1 6
13       1   1   1       1 2   1     2       1     10
14         1       1     1           1           1 5
15       1 1             1 1               1       5
16   1         1       1           1 1   1 1 2     9
17       3             1       1           1     1 7
18             1 1     1               1       1   5
19 1                           1 1         2   1 1 7
20   1     2 1   3   1         1 1   2         1   13
21         1                 2     1       1       5
22                     1                     1 1   3
23   1               1   1     1 1               1 6
24         1   1 1 1   1                     1     6
25                                             1 1 2
26                 1                   1   1       3
27 1                       1     1 1     1         5
28       1   1 1     2       2 1 1   1 2       1 2 15
29                     1   1         1   1       1 5
30 1                       1 1                 1   4
31                         1                 1 1   3
32               1         1         1             3
33             1   1       2   1   1   1 1 2       10
34       1             2               1 1     1   6
35       1     1               1         1     1   5
36 1       1             1           1       1     5
37   1 1                     1         1         1 5
38     1     2 1     1                             5
39           2 1 2         1 2   1         1 1   1 12
40 1     1 1         1   1 1     1   2 2           11
41         1               1 1 1                 1 5
42   1   1         2       1       1             1 7
43           1             1 1                     3
44                       1   2               2 1   6
45 2       1                       1     1         5
46 1 1                 1         1     1           5
47       1                       1     1           3
48         1       1     1     1     1 1     1   1 8
49 1   1       1     1   1 1         1             7
50 1   1   1           1                     1   1 6
51   2 1 1                 2 2 1                   9
52 1 1 1 1     1   1 1   1           1     1   2   12
53   1     1           1         1 2 2     1       9
54 1     1     1     1     1   2       1 2       1 11
55             1   1               1               3
56   1               2                         1   4
57             2   1       1     1     1   2       8
58     2     1     1 2   1     1   1 1 2 1   1     14
59 1 1           1     1 1                     1   6
60 1   1     1                   1       1 1       6
61 2 1   1       1 1     1   1     1 1           1 11
62 1 1         1             1   1       2   1     8
63                     1     1 1         1     1   5
64                     1     1               1     3
65       1   2       1         1 1             1 1 8
66           1   1 2   1   1 1     1     1       1 10
67   1 1 1 1     1   1             1           1   8
68   1     1     1                 1           1 1 6
69         1                                       1
70 1   1     1                                     3
71                 1     1                         2
72     1                 1                   2     4
73 1       1       1         1                 1   5
74                             1 1           1     3
75     1   1 2     1 1             1               7
76                 1               1             1 3
77     1     1 1 1           1                     5
78       1   2 1     1 1   1   1 1 1               10
79 1 1 1                 1       1 1 2     1       9
80     1   1   1       1     1                     5
81     1 1           1 1 1     1 1                 7
82 1     1       1     1 1           1 1           7
83             2   1   1 1   1   1                 7
84       1                               1 1 1     4
85                     1                     1     2
86   1     1     2 1     1         1   1 1     1   10
87               1   1           1 1 2   1       1 8
88                               1                 1
89 1 1     1 1   2                 1           1   8
90                     1           1   1     1 1 2 7
91 1 1               1             1   2   1       7
92 1                                       1   1   3
93 1   1   1     1     1 2         1   1           9
94             1   1 1   1     1 1                 6
95   1 1 1         1 1     1   1 1       2 1     1 12
96   1 1   1 1 1     1                   2 1 1     10
97   1     1     1             1   1 2             7
98                   1       2   1       2         6
99                 2 1 2       1 1               1 8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...