XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
20
-
9
21
-
9
22
-
9
23
-
9
24
-
9
25
-
9
26
-
9
27
-
9
28
-
9
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
18
-
10
19
-
10
20
-
10
Tổng
00   1               1                 1         1             1 5
01         2 1                 1         1       1     1       1 8
02   1             1   1 1       1 1                         1   7
03   1   1 1                 1         1   1     1 1     1       9
04   1       1                                   1       1     1 5
05                 1                       1 2   1         1 1   7
06     1                   1         1   2     1         1       7
07     1           1 1 1               1     1   1               7
08           2 2 1   1 1         1         1 1                   10
09                               1           1         1   1     4
10   1 1 1       2   2     1           1   1   1           1     12
11           1     1           1   1 2   1           1 1         9
12   1 1     1   1         1   1 1         1 1     1 1     1     12
13   2           1     1   1 1 1         1   1     1         1 1 12
14               1     1       1                 1   1   3   1   9
15           1   1 1               1                         1   5
16       1       1       2             1 1               1   1   8
17   1 1 1 1                                   1         1 1     7
18     1                     1         2   1 1 1     1           8
19         1           1   1               1 1       1 1     1   8
20       1         1                   1                 1       4
21   1   1     1     1     1 1       2       1         1 1       11
22             1         1   1         1       1     1     2   1 9
23   1   1   1 1                         1       1     1         7
24             1 1 1                             1     1     1   6
25         1 1     1 1 1               1   2         1     1 1 1 12
26 1             1         1   2 1                 1             7
27     1         1       1                     2           1   1 7
28 1     1     1             1           1         2           1 8
29 1 1                 2           1             1               6
30                   1 1 1             1 1         1             6
31 1     1                   1           1                     2 6
32 1       1       1                 1 1     2 1       1       1 10
33               1   2           2       1             1         7
34           1     1       1 2 1 1             1               2 10
35       1             1       2 1       2           1 1 1 1 1   12
36 3   1             2 1 1                                       8
37           1   2 1         1 1   1           1 1   2           11
38       1     1             1   1                               4
39 1                       1         1 1   1 1   1         1     8
40               1   1   1                                       3
41 1 1                   2 1     1 1               1     1   1   10
42         1   1 1     1 1       1       1 1     1               9
43         1         1             2   1   1 1 1                 8
44       1 1             1 1           1   1   1       1   1     9
45           1                 1       1 1 2   1 1   1         1 10
46       1                                         2     2       5
47           1 1 1     1 1 1 1 1 2   2             1             13
48   1 1 1                 1 1           1     1       1         8
49   1   1 2 2                     1         1         2   1   3 14
50     1     1               2   1 2         1             1     9
51   1     1 1 1             1                   1 1             7
52   1               1         1 1 1 1                           6
53               1   1 1   3 1             4       2             13
54   1 1     2 1     1                 1   1         1       1   10
55 1 1       1         1   1         1               1           7
56     1 1     1   2   1   1   1       1 1     1               1 12
57     1       1   1       1 1   1 1               2   1 1   1   12
58                 1                 1 1           1           1 5
59   1                       1             1       1 1       1   6
60                   1 1 1       1             1       1         6
61       1 1                       1           1       1   1 1   7
62 1     1     1 1   1   1   1       1   1 1       1             11
63 1       1   1                   1   1       1               1 7
64                                         1       2 2 1     1   7
65     1 2       1       1     1     1     1         1       1   10
66               2 1 1         1                 2             1 8
67   1     1       1   2       1   1                   1     2   10
68 1               1           1 1             1         1       6
69   2 1 1 2 1 1               1 1             2 1               13
70     1     1   1 1   1 1 1         1         1     1 1 2   1   14
71     1 1                           1 1     1         1       1 7
72   1                 2     1 1   2   1     1               1   10
73                       1       1 1     1 1         1 1         7
74 1       1 1           1 2   1             1                   8
75 1   1 1 1           1   1   1       1       1 1   1 1   1     13
76       1   1                       1   2   1     1   1         8
77 1   1         1   1         1             1       1     3     10
78 1   1       2     1                         1 1       2 1     10
79       1   1               1 1             1     1       1   1 8
80               1 1   1         1 1       1         1         1 8
81 1       1 1 1         1       1           1   1   1     1     10
82 2           1           2           1         1       1       8
83   1 1                         2 1     1                   1 1 8
84   1         2 1           1     1 1 2                   1     10
85             1   1 1     1 1     1 1     1   1       1 1 1     12
86         2   1     1       2     1 2   1         1             11
87     1 1 1 1                 1 1   1         1             1   9
88 1                 1               1           3   1           7
89 1                                         1               1   3
90 1 1 1         1 1     1         1         1   1   1 1   1   1 13
91       1 1   1                       1                 1       5
92         1       2     1   1                     1         1   7
93                       2         1                     1   1 1 6
94                         1         1   1               1   1   5
95                       1       1 1 1   1           1           6
96 1       1       1     1           1       2       1 1   2     11
97     3           1   1       1                 1       1       8
98             1   1 1   1           1             1             6
99 2   1             1 1                 2     1   1     1       10

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...