XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
14
-
1
15
-
1
16
-
1
17
-
1
18
-
1
19
-
1
20
-
1
21
-
1
22
-
1
23
-
1
24
-
1
25
-
1
26
-
1
27
-
1
28
-
1
29
-
1
30
-
1
31
-
1
1
-
2
2
-
2
3
-
2
8
-
2
9
-
2
10
-
2
11
-
2
12
-
2
13
-
2
14
-
2
15
-
2
16
-
2
17
-
2
Tổng
00                                 1                       1 1   3
01                       2       1         1   1 1 1             7
02 1       1                   1               1     1 1   1   1 8
03 1 1 1           1 2       1 1   1               1   1         11
04 2                               1     1   1     2 1         1 9
05           1   1 1         2                     1             6
06                     1     1         1                       1 4
07     1                     1 1   1       1   1                 6
08             1   1         1   1 1   1   1     1           1   9
09   2                   2   1 1 1             1       2   3     13
10   1         1     1   1   1     3       1             1       10
11             2     1 1   1         2       2             1   1 11
12     1 1             1                     1               1 1 6
13       1                                     1 1             1 4
14   1   1   2 1 1   1                     1   1         1       10
15       1 1                 1   1 2       1 1 1   1   2   1     13
16 1 1   1         1   1             1 1                     1   8
17               2         1         1 1       1   1 2       1   10
18         1 1     1   1             1                           5
19   1               2 1       1 1 2     1   1 1       1   1 1   14
20 1             1                 1 1             1 1   1     1 8
21 1 1   1                 1             1   2     1             8
22   2         1     1   1   1       1 1 1   1                   10
23         1   1     1   1   1     1   1       1                 8
24                     1     1     1 2 1   1 1 1           1     10
25 1       1       1 1 1   1     1   1       1   1 1   1     1   13
26         1 2       1 1                       1     1       1   8
27       1 1     1   1   1             1   1     1   1       1   10
28 1 1 1                               1   1 1         1   1     8
29   1   1 1     1 1       1 1             1   1 1       1   1   12
30                                       1 1         1       1   4
31   1 3   1 1                           2               1 1     10
32                     1                       1           1   1 4
33       1             1   1 1 1 1         1     1 2 1           11
34 1         1     1   1     1 1           1             1       8
35           1 1 1         1   1       1   1           1       1 9
36           1       2 1   1 1         1           1   2   1   1 12
37     2 1           1           1           1                   6
38           1   1 1             1     1             1   1 1     8
39 1     1 1     1         1     1     1     1     1     1 1   1 12
40       1   1       2 1           1         1   1       1       9
41                       1       1   2   1         2   1 1       9
42         1     1         1           1 1 1   1 1               8
43 1 1       1   1         2         3 1 1 1         1           13
44                   1         2   1   1 3     1 1 1 1           12
45 1         1 1               1                 2   1           7
46           1         1   1       1     2   1 1   1 1   1       11
47         1   1   1   1         2                   1   1   1 1 10
48       1 1 1     1                               1 1           6
49 1 1 1               1     1 1       1 1         1     1   2 1 13
50   1 1             1     1     1   1 2                   1 1   10
51 1         1                   1       1         1         1   6
52   1   1     1 1 1 1   1       1   2 1       2     1       2 1 17
53           1   1       1                     1     1   1 1     7
54             1                     1   1 1               1     5
55       1                                 1   1 1           1   5
56 1     1               1     1                 1               5
57     2     1         1     1         2   1                     8
58       1     1 1 2         1     1                     1   1   9
59 1                 1     2   1 1 1   1       1   1   1   1   1 13
60         1   1                   1   1               1         5
61   1             1     1         1                   1         5
62     1 1       1 1   1                   1     1   1   1       9
63           1         1 1                   1                   4
64 1     2   1     1             1               1   1           8
65   2 1 1           2   1 1           1       1 1       1     1 13
66           1           1 1                         1         1 5
67 1         1               1 1 1   1           1     1       1 9
68                 1             1                   1     2 1   6
69         1   1 1         1 1 1 1         1         1           9
70     1   1 1       1                 1       1           1   1 8
71       1 1   1                 1       1       1       1     1 8
72     1 1 1   1             1   1           1 1                 8
73 1       1 1   1 1     1           1                 1 1   1   10
74 1     1     1   1     1           1       1 1 1       1       10
75     1           1             1 1     1                   1   6
76     1       1                           1           1     1   5
77         2           1 1                           1 1     1   7
78   1 1         1           1           1               2 1     8
79   1         2   1   1   1   1 1   1       1 1   1             12
80                 1 1 1 1           1             1   1   1 2   10
81 1             1           1       1                           4
82             1                                     1           2
83                             1     1   1 1         1 1         6
84 1     1         1       2 2             1 1                   9
85     1     1   1       1       1               1               6
86   1 2   1               1   1                   1   1       2 10
87   1   1     2 1     1                         2       2     1 11
88         1       1           1       1 1                       5
89         1   1 1           1 1           1     2     1       1 10
90   2                   1               1 1         1           6
91                   1     1   2 1 1     1   1         1         9
92 1         1 1   1                             1       2       7
93 1             2         1       1               1   1         7
94     2   1           1 1     2   1         1                   9
95 1   1       1               1   1                             5
96       1             2 1               1   2   1         1     9
97     1         2 1     2     1           1 1         1   1   2 13
98   1     1         1     2                       1     1       7
99 1       1             1           1   1   1             1   1 8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...