XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
1
-
4
2
-
4
3
-
4
4
-
4
5
-
4
6
-
4
7
-
4
8
-
4
9
-
4
10
-
4
11
-
4
12
-
4
13
-
4
14
-
4
15
-
4
16
-
4
17
-
4
18
-
4
19
-
4
20
-
4
21
-
4
22
-
4
23
-
4
24
-
4
Tổng
00   1   1     1 1       1   1       1 1     1     9
01   1       1 1       2           1     1 1     1 9
02       1     1 1   1 1       2 1     1 1 1   1   12
03   1           1             1     1     1 1     6
04             1     1 1               1           4
05         2       1   1 1               1       1 7
06     1 1           1         1   1 2     1       8
07           2   2 1   1 1     1       1           9
08 1 2                 1 1         1   1           7
09       1                                   2 2   5
10 1           1 2     1 1                     1   7
11                       1 1         1             3
12         1   1   1 1 2           1 1       1   1 10
13   1               2 1   1 1 1     1             8
14   1     1   1   1         2 1       1       1   9
15 1                                   1           2
16 1   1                   1   1   2               6
17   1           1       1               1     1   5
18   1 1           2   1 1 1   1         1   1   1 11
19                       1   1     1 1   1 1 2   1 9
20 1         1         2   1         1 1     1     8
21                 1     1   1 1                   4
22 1     1 1       1 1         1 3                 9
23         1       1       1       1 1 1   1     1 8
24         1 1         1       1   1   1           6
25                               1       1         2
26 1     1         1 1       2             1       7
27 1     1 2                         1         1   6
28 1           1                 1             1   4
29     1   1       1                   1   1     1 6
30     1                     1         1 1 1     1 6
31   1 1 1     1         1               2       1 8
32                   2           2 1     1 1       7
33                           1     1             1 3
34     2     2 1       1                     1 1   8
35 1                         1         1   1 1     5
36           1     2 1 1         1   1   1         8
37     1   1                         1       1     4
38         1             1 1   1           1   1   6
39                 1         1 1 1         1 1 1   7
40           1 1 1           1                   1 5
41       1   1             1               1 1 1   6
42     1   1   1   1         1         1           6
43 1         1       1         1 1                 5
44                                 1               1
45       2     1 1     1   1 1   1                 8
46       1     1 1   1     1     1           1     7
47 1   1       1 1         1   1         1     1   8
48     1   1           1         1 1           2 1 8
49 1           1   1 1             1 1             6
50   1           1 1               1               4
51             1         1 3       1 1 2         1 10
52 1   2     1 1 1 1 1   1 1   1 1       1     1 1 15
53   1                               1             2
54               1           2 1         1         5
55 1                                   1           2
56 2 1         1       1           1               6
57                         1 1 1 1             1   5
58         2 1             1           1     1 1 1 8
59             1       1 1 1                 1     5
60 1     1   1 1   1                     1 1       7
61 1                             2   1             4
62 1                   1   1       1     1   1 1   7
63       1 1       1                 1   1       1 6
64     1 1     1 1         1   1           1   1   8
65   2           1 3 1         1                   8
66 1       1 1 1     2                   1 1     1 9
67           1               1     1               3
68         1   1 1       1             1         1 6
69       1                             1   3 2     7
70   1               1   1 1 1         1 1         7
71             1 1   1   1   1   1         1   1   8
72           1 1 1 1   1       1             1     7
73     1   1           1 1     1   1         2 1 1 10
74           1                         1   1 1     4
75   2 1   1                                     2 6
76     1 2   1   1   1                             6
77     2         1           1 1   1               6
78                                           3     3
79       1                         2               3
80     1   1             1     1                   4
81     1           1       1   1 1               1 6
82 1                 1   1 1 1   1 1       1     1 9
83 1     1 1                 1           1         5
84       1   1       1       1         1 1         6
85 1 1   1       1     1   1         1             7
86   1 1 1   1             1         3             8
87   1                 1 1                     1   4
88   2 1     1           1       1 1   1           8
89           1           1                 1   2   5
90   1     1 1                   1   1           1 6
91 1     1 1 1     1           1           1       7
92   1 1     1                   2   1 1           7
93   1           1     1               1   1       5
94         1         1   1 2       1               6
95         1     1   1   1       1     1   1     1 8
96 1 1 1 1   1           1   1       2   1     1 1 12
97 1     1     1 1           1   1       2       1 9
98     1 1         1               1     2     1   7
99               1   2               1             4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...