XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
6
-
5
7
-
5
8
-
5
9
-
5
10
-
5
11
-
5
12
-
5
13
-
5
14
-
5
15
-
5
16
-
5
17
-
5
18
-
5
19
-
5
20
-
5
21
-
5
22
-
5
23
-
5
24
-
5
25
-
5
26
-
5
27
-
5
28
-
5
29
-
5
Tổng
00       1   1 1             2           1 1     1 8
01   1               1           1   1     1       5
02   1   1 2     1               1   2             8
03     1 2       1         1                 1 1   7
04     1 1         1         1                     4
05       1 1 1                 2             1     6
06                                   1             1
07     2           1 2         1             1     7
08   1               2 1       1   1               6
09         2   1                     1     1       5
10   1 1                   1 1 1 1       1 1 2 1   11
11   1           1     1   2         1   3       1 10
12             1   1 1         2   1   1 1         8
13 2 1 1 1             1     1                 2   9
14                               1     2 1   1     5
15 1               1     1 1 1       1 1   1       8
16 1 2     2 1             2                       8
17   1 1         1   1                   1       1 6
18             1         1         1             2 5
19       1   1                         1       1 2 6
20 1 1           1                       1         4
21               2               1                 3
22       2 1   1     1           1     1     1     8
23     1               1 2                         4
24   1         1   1   1         1   1   2 1       9
25 1 1   3   1 1             1     1 1           1 11
26 2             1           2   1 1               7
27   1         1                                   2
28     2           1   2       1                   6
29 1           1                                   2
30 1                   2 1                   1     5
31 1                 2               1 1 1 1     1 8
32                               1     1           2
33             2 1   1                             4
34   1   1 1             2 1 1                 1   8
35 1           1       1 2 1 1                     7
36 2 1     1 1         1           1   1         1 9
37       1       1   1       1 1   1 1 1           8
38       1           1   1       2               1 6
39           1   1           1 1   1 2   1   1   1 10
40                   1   2         1               4
41 1   1 1           2         1 1 1     1         9
42     1   1   2 1 1       3   1   1           1   12
43 2         1     1         1 1         1   1     8
44   1   1 1   1   1   1     1             1   1   9
45 2   1           2   1                       1   7
46         1   1   2   1   1           1           7
47                   1   1               2         4
48     1 1 1 1   1                     2   1 1     9
49           1             2 1                     4
50               1                 1   1   1   1   5
51         1           2       1 1 1       2 1     9
52         1   1       1   1                       4
53 1         1                           2         4
54     1   1             1 1     1         1     2 8
55     1     1   1           3             1 1 1   9
56   1               1                 1     1   1 5
57     2                     2   1     1         1 7
58       1                     1     1         1 1 5
59     2   1         1         1                   5
60   1                           1       1   1     4
61       1     2     1 1       1           2 1     9
62             1                 1           1 1 1 5
63               2 1       1   1 1             2 1 9
64           1   1       1   1 1         1 1 1     8
65         1 2     1   1       1       1   1       8
66   1       1                     1             1 4
67     1           1       1       1               4
68 1   1     1 1 1         1   1 1           1     9
69                   1           1         1       3
70       1 1                         1             3
71   1             2   1         1   1     1   1   8
72 1             2 1   1 1                         6
73 1         1       1         1             2   1 7
74 1   2   1       1       1     1         1 1     9
75       1         1   2     1           1   1     7
76         1 1 1         1 1   1     1           1 8
77               1 1             1 1 2             6
78   1             1 1 1           1     1     2 1 9
79   1 1             1 1   1 1   2     1   1       10
80         3 1 1         2                     1 1 9
81           1   1 1     1         1 2         1   8
82   1                 1           2   2   1       7
83   1             1     1 1           2         1 7
84 1                       1   1   1 2       1     7
85   1   1     1 1       1     1       1 2         9
86 1   1                               1           3
87                       1         1   1 1   1 3   8
88             1 2       1     1           1       6
89         1                               1   1   3
90                 1       1 1                     3
91   1                               1 1     1     4
92   1       1         1     1                 2   6
93             1   1 1   1         1 2             7
94 1       1 1                   2         1   1   7
95     1 1   2   1   2                 1           8
96                       1 1                       2
97           1 1         1   1     1 1     1     1 8
98       1                     1   3         1   1 7
99       1   1                           1         3

Tin tức XSMB