XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
18
-
10
19
-
10
20
-
10
21
-
10
22
-
10
Tổng
00                 1         1           1 1       4
01   1 1 1             1   1       1     1 1 1     9
02                       1                     1   2
03 1 1 2 1                                 1       6
04         3               1               1       5
05   2       1         1       1                 2 7
06           1                         1         1 3
07           1 1       2   1 2       2 1         1 11
08             1   1                 1 1       1   5
09 1           2   1         1 1 1       2         9
10           1                       1 1     1     4
11   1       1 1     2 1       2 1           1     10
12   1   1           1             1   1   1       6
13   2 1       1 1       1     2   1   2         1 12
14     2     1         2   1   1 1   1             9
15   1   1   1       1 1   1           1         1 8
16         1     2 1     1               1         6
17                   2             1         1   1 5
18     1             1 1     1 1 1 1   1 1 1       10
19               1 1             1       1     1 1 6
20     1         2     1   1 1 1   1 1         2 1 12
21 2     1                     1                   4
22             1     1 1   2 1 1 1   1 1           10
23             3     1         3     2 2   2       13
24       1               1 1               1 1     5
25                           1   1 1               3
26   2   1           1     1 2 1           1   1   10
27 1     1 1 1     1     1         1 1   1     1   10
28 1 1     2                     1       1     1 1 8
29               1                   1 1     2   1 6
30   1   1 1   1 2       1 1               1 1     10
31       1                     1         1         3
32 2                       1   1   1   1 1         7
33     1   1           1         1     1 1   1     7
34       1   1           1   1     1   1 1 1       8
35 1       2         1   1     1   1               7
36               1                                 1
37   1     1                         1 1           4
38 1   2 1   1   1       1     1 1   1       1 1   12
39 1   1           1   2       1 1         1       8
40           1   2                     1           4
41 1             1 1   1                           4
42         1 1         2 2 1       2       1   1   11
43   1                               1             2
44       1   1                   2           1   1 6
45       1     1 2 1 1     1               1       8
46     1           1     1                   1     4
47           1           1   1 1   1     1 1 1     8
48     1                 1   1   1 2     1     1   8
49     1     1 2     1   1     1   2     1   1     11
50 1   1 1           1     1 1             1       7
51                 2             1 1               4
52         1               1             1         3
53 1                                             1 2
54 2                 1           1 2       1       7
55 1     1       1         2     1     1 1 1 1 1   11
56     1   1   2     1 2             1 1     1     10
57 1       1 1         1                     1 2   7
58                 1     1 1 1                 1   5
59           2 1   1 1                         1   6
60         2 1   1                               2 6
61       1     1   1     1             2 1       1 8
62   1 1             1       1   1   1   1 1     1 9
63 1     1 1       1                 1             5
64         1 1         1     1     1         1     6
65                 1       1   1               1 1 5
66 1             2           1     1             2 7
67             1                 1   1     1   1   5
68     1 1       1   1       2   1       1 1       9
69           2     1     2                         5
70             1     1               1 1 2       1 7
71             1   3     1       1 1     1       1 9
72   1     1 1     1                     1   1   1 7
73   1           1       1       1           1     5
74   1       1                     1   1       1 1 6
75   2 1 1         1             1                 6
76 1       1                   2                   4
77 2     1     2                 1             1   7
78 1 1 1 1         2                   1     1 1   9
79       1 1         1                       1   1 5
80 1             2                         1       4
81   1     1           1     1       1       1     6
82                 1                           2 1 4
83         1     1                                 2
84       1           1 1 1 2         1         1   8
85 1   1     2       1   3           1             9
86     1             1 1     1       2             6
87     2 1     1     1 1         1           1     8
88       1                   1     1           1   4
89     1             1     1             1 1       5
90   2     1     1   1       1 1   1               8
91           1     1   1   1               1   1   6
92   1                 1                           2
93         1   1         1           1 2   1 1   1 9
94               1           1   1   1             4
95     1                   1 1                     3
96 1           1                         1         3
97                       1   1 1 1   1       1 1   7
98   1   1     1           1               1       5
99                         1                 1     2

Tin tức XSMB