XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
24
-
12
25
-
12
26
-
12
27
-
12
28
-
12
29
-
12
30
-
12
31
-
12
1
-
1
2
-
1
3
-
1
4
-
1
5
-
1
6
-
1
7
-
1
8
-
1
9
-
1
10
-
1
11
-
1
12
-
1
13
-
1
14
-
1
15
-
1
16
-
1
Tổng
00 1             2   2       2     1               8
01             1               1           1     1 4
02           1 2       1       1   1   1     1   1 9
03 1   1 1 1                   1       1 1       1 8
04     1               1 1     1 1         1 1 2   9
05         2 1     1     1 1           1     1     8
06   1   1                   1     1 1             5
07           1   1 2 1   1           1 1 1     1   10
08     1           2                   1   1       5
09 1         1       1                 1       1   5
10   1             1                   1           3
11   1           1 1               1         1     5
12     1     2                             3       6
13         1                   1         1       1 4
14     1 1   1                 1   1             1 6
15 1           1                                 1 3
16     2 1 1 2       1             1   1 1   1     11
17   1     1                           1       1   4
18 1                           1         1 1 2   2 8
19                     1 1 1       1     2   1 1   8
20     1                 1         1     1 1       5
21                 1 1 1     1       1     1       6
22       1 1                     1 1 1         1 1 7
23 1         1                   1             1   4
24   1               1               1 1           4
25 1             1       1 1     1 1               6
26         1   1 1               2           1 1   7
27                     1         1 1   1       2   6
28 1                       1   1 2         2       7
29   1               1           1           2   1 6
30   1           1     1 1 1 1 1 1           1     9
31 1 1     1                   1       1         1 6
32   2     2         1       1 1             1     8
33 1           2               1 1   1           1 7
34     1   1           2         1       1   1     7
35         1   2             1   1 1 1 1           8
36 1     1               1   1 1   1 1     1     1 9
37 1     1       1         1 1 1           1       7
38   2                 1     1     1   1   1 1 1   9
39                         1           1   1     2 5
40 1                 1       1         1       1   5
41           2       2     2             1         7
42       2 1         1                             4
43   1 1     1   1           1       1             6
44     2       1   1 1   1   1     1           2   10
45           1 1   1                 1             4
46 1   1     1           2   1               1 1   8
47               2     1       1 1                 5
48               1   1         1     1           2 6
49 1   1 2         1             1       1       1 8
50 1           1           1   1     1             5
51     1             1   1   1           1 1       6
52 2   1     1                 1     1 3       1 1 11
53           1                 1   1     1   1     5
54             1         1       1   1             4
55                   1           1   1   1       1 5
56         1       1     1 1 1     1     1 1     1 9
57       1   1 1     1         1 1                 6
58 1           1               1       1   1       5
59                     1   1 1   1                 4
60       1     1           1   1         1   1     6
61       1 1           1   1           1 1     1   7
62 1               2               1         1 1   6
63   1   1                     1     2           1 6
64       1 1     1       3     2     2           1 11
65               1 1     1 1     1         1       6
66       1       1 1   3                           6
67   2 1       1               1             2   1 8
68   2   2 2 1             1 1                     9
69           2 1 2 1 1     1     1       1         10
70 1           1           1                 1     4
71 1       1       1 1 3   1 1                     9
72                     1     1                 1   3
73     1                 1           2   1         5
74     2   1   1 1     1 1                 1       8
75               1     1 1 1 1                     5
76 1 2   1 1   1   1 1   1                         9
77           1     1   1     1       1   1     1   7
78   2         2             1     1         1     7
79 1                         1                     2
80   1           1                             2   4
81 1   1 1                       2   2     1       8
82       1         2                 1     1     1 6
83     1     1               1                     3
84                       1 1     1 1       1 1     6
85     1 1                               1         3
86                 1 1             2 1             5
87             1     1     2       2           2   8
88   2     1 1   1   1 1   2           1   1     1 12
89   1   1 1         1 2               3           9
90 1     1 1 1   1       1                 1       7
91     1       1 1             1         1   1 1   7
92   1           2 1 1 1 1 2             2   1     12
93 1       1   1                 1 1     2     1   8
94     2     1       1   1         1     1         7
95         1 1     1         1   1         2       7
96                                 1 1             2
97     1       1 1                     1     1     5
98       1       1           1                     3
99       1         2   1 1             1         1 7

Tin tức XSMB