XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
16
-
7
17
-
7
18
-
7
19
-
7
20
-
7
21
-
7
22
-
7
23
-
7
24
-
7
25
-
7
26
-
7
27
-
7
28
-
7
29
-
7
30
-
7
31
-
7
1
-
8
2
-
8
3
-
8
4
-
8
5
-
8
6
-
8
7
-
8
8
-
8
9
-
8
10
-
8
11
-
8
12
-
8
13
-
8
14
-
8
15
-
8
Tổng
00                                               1       1 1   1 4
01     1                     1   1     1 1   1     1       2     9
02               1         1 1   1   1   1 1   1     1     2     11
03 1   2   1   1 1               1                               7
04         1   1     1                           2   1 1       1 8
05                     1   1 1 1                                 4
06 1     1                     2                 1         1     6
07 1 1   4     1     2             1   1                     1 1 13
08                 1                 1   1             1     1 1 6
09   1   1   1   1     1           1                     1   1   8
10               1                 1       1         1       1   5
11                     1   1       2       1           1         6
12           1           1                         2     1 1   1 7
13           1                         1                         2
14         2 1   1   1             1   1 1   2               1 1 12
15       2             1           1   1                         5
16   2     1       1     1       1     1       1 1 1     1 1     12
17   1 1 1 1 1             1 1             1 1     1 1 1         12
18 1     1           1 1                     1   1 1   1 1       9
19   1     1       1   1 1         1         1         1 1   1   10
20     1             1 1     1     1 1 1   1                     8
21                 1               1                   1         3
22     1   1           1       2     1   1               1   1   9
23   1     1     1 1       1     1       1 1   1     1 1     1   12
24   1   1 1               1   1         1               1 1 1 1 10
25 1             1                             1 1 2       1 1   8
26 1       1 1         1 1       1                   2     1   1 10
27     1   1   2 3 1                         2           1   1   12
28       1             1           1           1 1   1 1 1     1 9
29 1   1 2   1   1                         2     1 1       1     11
30     1     1                             1                 1   4
31   1     2 1           1   1               1     1 2           10
32                 1   2         1           1                   5
33 1                       1 1         1   1 1 2         1       9
34 1               1 1               2               1           6
35 1 1   1           1         1         1 1     1   1           9
36     1   1 1       1           1     1         3               9
37     1                 1       1           1     1       1     6
38 1         1                 1     1     1               1   1 7
39   2     1                 2   1       1 1         1           9
40 1         2 1   1 1               1       1                   8
41 1     1         1 1     1 1 1         1               1   1   10
42 1         1     1             1 1                     1 1     7
43           1 1               2               1             1   6
44               1 1           1 1   2 1     1     1             9
45     2 1                         1   1               1 1       7
46                             1 1             1 1   1         1 6
47         1 1             1 1     2                       1     7
48                       1   1   1     1   1           1 1   1   8
49     1   1     1     1           1   1   2   2           1   2 13
50   1           1     1           1   1                         5
51       1               1     1 1         1                 1   6
52   1                                           1 1             3
53     2   1   1     1                   1   1       1 1       1 10
54               2     1 1     1                           1   1 7
55         1   1                   1                   1     1   5
56     1         1     1         1   1     1     1 1             8
57 1         1 1           2 1               1     1             8
58   1           1     1                   2 1 1 1               8
59   1               1 1   1 2                   1               7
60 1 1       1         2 1                             1         7
61             2         1   1   1         1     1               7
62       1 1   1   1 2     1             2             1       1 11
63                 1               1 1 1       1 1 1             7
64       1     1 1   1   1 2       1   1               1         10
65     2                                 1   1 2 1         1     8
66 1 1               1   1 1 1   1 1   1 1 1           1     1   13
67             1   1       2       3 2     1   1       1 2 1   1 16
68           1 1 1   1   1           1             1   1         8
69     1     1 1   1               1 1         1   2 1           10
70 1         2     1     1       1     1                         7
71 3         1         1   1                                     6
72 1 1           1   1     1   1       1 1   1       1           10
73                 1 1 1 1 1         1                       2   8
74   2   1               1       1       1       2       1       9
75   1         1   1                       1 1         1         6
76     1 1       2       1       2       1 1       1           1 11
77     1             1   2       1             1   1     2     1 10
78         1           1   2               1             1   1   7
79                 1     1             1 1     1 1             1 7
80     1                 1   1 1       1                 1   1   7
81             1   1   1   1   1           1   1     2 1   1 1   12
82                 1         1                     1   1 1   1   6
83     1         1   1   1     1 1     1 1   1     1       1     11
84 1                       1 1 1               1       1   2   1 9
85           2 1       1       1         1         1           1 8
86 1     1       1 1       1 1   1   3 1 1     1   1 4 1   1 1   21
87   1             1           1   1             1               5
88   1   1 1         1       1       2   1   1     1             10
89       1   2 1                     1         1 1               7
90 1             1   1         1     1         1                 6
91         1       1 1   1               1   1       1         1 8
92         1   2             3 1 1     4 1     1               2 16
93   1         1     1   1   1   1       1   1 1       1 1     1 12
94                         1                 1       1   1       4
95     1   1   1 1 1   1     1                     1     1 1     10
96 1 1   1     1   1   1 2           1                 1 1 1     12
97 1 1 2 1                     2     1   1     1     2           12
98                             1             1               2 1 5
99         1   1     1             1 1       1   1     1         8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...