XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
28
-
9
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
10
-
10
11
-
10
12
-
10
13
-
10
14
-
10
15
-
10
16
-
10
17
-
10
18
-
10
19
-
10
20
-
10
21
-
10
Tổng
00     1             1       1   1       1     1   6
01           1         1     1                     3
02               1         1       1   1           4
03       1           1       1 1           1       5
04         1     1 1       1                       4
05                     1   1           2     1   1 6
06 1             1   1               1 1           5
07       1   1                         1           3
08 1     1               1   1         1     1     6
09 1 1     1     1         1   1         1         7
10         1                                 2   1 4
11     1         1     1           1       1       5
12 2       1       1         1         1           6
13               1                             1 1 3
14 1   1 1   1     1 1       1             1       8
15     2 2 1                           1 1         7
16 1     1 1     1   1         1     1 2           9
17         1         1     1       1           2   6
18                     1     2             1 1     5
19           1 1               1           1 1 1   6
20 1   1                 1 1         1           1 6
21   1   1     1       1 1 1       1               7
22             1   1     1       1                 4
23 1                             1   1             3
24   1         1   1 1     1   1 2                 8
25         1 1   1                 1 1 1     1   1 8
26         1       1   1 1         1               5
27 1   2     2           1   1           1       2 10
28       1   1             1 1               2     6
29 1 1   1     1   1 1 1   1   1     2 2   1       14
30     1           2     1 1         1           4 10
31         1     1     1     1                 1   5
32       1               1                 1       3
33   1 1 1               1         1             2 7
34   1                   1 1   2 1               1 7
35   1       1     1 1 1 1     1 1             1   9
36   1 1                     1   1 2               6
37 1                   1         1   1   1 1 2     8
38 1                   1           1               3
39 1 1       1           1               1         5
40             1 1 1       1       1     1   1   1 8
41 1           1   1                   2 2         7
42               1         1               1 3   1 7
43 1 2               1           1   1         2   8
44           1   1             1 1 2     1 1       8
45       1             1       1     1 1 1         6
46 1   1       1 1         1                       5
47                   2         1     3   1 1   2 1 11
48                     1 1   1 1 1       1 2       8
49       1         1                 1   1     1   5
50             3 1     1 1   1     1           1   9
51         1 1 1                                   3
52   1 1     1 1 2                                 6
53       1 1             1 1       1     2       1 8
54 1         1       1 1         1   1 1           7
55                                 1   1           2
56         1   1   2   1                           5
57 1   1 1 1         1       2     1         1     9
58   1           1           1 1     2   2   1     9
59 1 1       2             1       1       2 1   1 10
60 2               1       1             1     1   6
61         1 1                   1     1 1     1   6
62   2         1                 1 1       1       6
63       1         1   1       1       1           5
64     1         1   2   1     1     1   1         8
65     1             1                 1           3
66       1   1   1 1     1                   1     6
67           1 1   1         1     1       1 1     7
68 1 1                 2     1           1     1   7
69     1         1     1   1   1     1             6
70   1     1   1         2     1 1       1         8
71               2               1   1       1 1   6
72 1 1 1                 1 1                       5
73         1 1                         1 2   1 1   7
74         2 1 1     1 1   1 1             1   1 2 12
75     1     2   1 1 1         1   3           1   11
76 1       1   1 1                   1 1       1   7
77     1     1     1   1         1 1     1 1 1     9
78       1       1 1     1     1 1   1   1 1   1   10
79                           1     1               2
80   2   1           1       1 1   1               7
81   1 1   3 1           1 1 1   2   1 1     1     14
82           1     1   1       1                   4
83                   1     2     1         1       5
84 1 1                   2     1     1       1   1 8
85   1   1           1                     1       4
86   1 1 1                 1   2               1   7
87                         1 1   1 1               4
88   1   1 1   1   1 1                         1 1 8
89                   1 2                         2 5
90             1                       1           2
91             1 1 1             1   1             5
92           1 1 1 1       1   1 1             1   8
93 1     1     1     1 1 1       1         1       8
94   1 1           1         1       1 1           6
95     1   1         1       2             1   1 1 8
96       1 1                     1             1   4
97       1             1 1     1       1   2 1     8
98     2 1 1   1         1                 1 1     8
99     1       2     1                           1 5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...