XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
16
-
11
17
-
11
18
-
11
19
-
11
20
-
11
21
-
11
22
-
11
23
-
11
24
-
11
25
-
11
26
-
11
27
-
11
28
-
11
29
-
11
30
-
11
1
-
12
2
-
12
3
-
12
4
-
12
5
-
12
6
-
12
7
-
12
8
-
12
9
-
12
10
-
12
11
-
12
12
-
12
13
-
12
14
-
12
15
-
12
16
-
12
Tổng
00               1   1           2 1     1     1   1     1   1 1 11
01       2 1       1     1   1           1 2   1   1             11
02   1     1 1   1   1       1 1               2   1       1     11
03                           1 1   1     1       1 1 1   1   1   9
04                     1             2     1 1   1               6
05     1   1               1 1               1 1   1   1 1       9
06 1 1   1 1   1   1           1 1   1 1   1 1   1 1       2 1   17
07 1 1     1     1         1       1           1   2 1     1     11
08         2     2         1                     1     1         7
09 1 2           1     1                     1 1             1   8
10         1         1                                 1       1 4
11               1   1   1       1 1     1   1 1     1 1         10
12           1     1                 1 1 1           1       1   7
13 1         1   1   1               1                         2 7
14     1   1     2   1     1         1         1 1   2       1   12
15   1   1         1 2   1 1   1 1     1               1   1     12
16                       1   2           1               1       5
17 1     1 2                                         1   1 1   1 8
18       1       1 1 1                       1       1         1 7
19             2 1   1         1     1                           6
20 1                   1                                   1 1   4
21     1     1                 1 1     1       1     1     1   1 9
22         2         3                 1   1   1 1     1         10
23                 1 1 1   1         1                 2         7
24 1               2 1         1 1   1             1     1 1     10
25     1 1       1           1 1 1           1   1               8
26   1   1 1   1         1     1 1               1 1     1       10
27 1 1     1 2 3       1         1 1 1           1 1             14
28 1 2               1                                       1   5
29     1 2   1   1           1   2         1                     9
30 1 1             1 1       1   1 1               1         1 1 10
31     1     1                 2                             1   5
32                           2         2   1 1 1       1   1     9
33           1         2   1               1                     5
34     1                       1                       1 1       4
35           1 1   1 1                           1           1   6
36     1 1       1 1   1     1   1     1     1 1     1           11
37     1 1             1     1     1       1   1                 7
38 1   1                           2   1   2         1           8
39   1         1         2   1   2             1         1       9
40                       1                             1         2
41           1 1                             1     1   1   2 1   8
42       1             1 1             1     1                   5
43     2         1     2 1 1         1               1 1         10
44     1                     1 1           1     1       1       6
45           1     1                 2           2             1 7
46         1   1       1   1 1 1     1                           7
47 1                 1 1 1   1     1     1     1 1               9
48 1 3                     2   1 1   1   1   1   1           1   13
49     1       1 1             1     1   2       1               8
50 1   1     1                   1     1 1     1           1 1   9
51             1                       2         1     1         5
52         1     1                           1 1             1 2 7
53 1                 1   1     1         2             1       1 8
54     1 2       1         1     1   2 1   2 1             2 1   15
55                     1                 1       1 1 1 1     1   7
56     1     1 1   2   1   1       1     1           1   1       11
57 1     1   1     1 1   2   1                 1         1       10
58 1 1   1 1   2         1   1     1                     1     1 11
59   1       2   1 1               1   2     1   2           1   12
60         1   1                 1 1                             4
61       1         1                 1           1     1       1 6
62   1 1         1                     1   1 2       1   1       9
63 1                     1 1                 1                 1 5
64   1 1                       1     2     1 2                   8
65     1 1     1   1 1   1 2             1                     1 10
66 1       1             1 1 1     2   3           1             11
67         1               1 1   1   1     2 1     1 1   1       11
68   1   1   1           2 1   1   1     2   1 1 1       1       14
69                         1           1 1             1 1       5
70     1         1               1   1         1     1         1 7
71     1   1 1   1   1 1 1         1   1     1     1     1   1 1 14
72 1 1   1   1 1   1           1             1       1           9
73               1 2           1                     1     2     7
74       1       1                 1       1               1 1   6
75     1   1   1       1 1 1   1               1         1     1 10
76   1 1                   1   1   1                             5
77   1 1     1 1             3                   1         1 1   10
78                 1   2     1         1   1       2         1   9
79   1       1             1         1         1     1 1       1 8
80         1           1                 1           1       1   5
81                   1 1 1                   1     1   1     1   7
82           1                           1       1     1         4
83             1   1   2   1                             2 2 1   10
84             1 1 1             1 1       1     1   1   1 1     10
85 1                   1     1     2 1 1           3   1 1 1     13
86 2 1 1 1               1               1 1     1   2   1       12
87         1                     1       1                 1     4
88       1                       1       1 1 1             2     7
89 1       1 1     1       1     1 1     1 1   1       1     1   12
90       1     1   1       2         1       1                 1 8
91   1   1                             1           1 1 1       1 7
92 1           1 1       1     1 1             1   1     2 1   1 12
93 2           1             1     1       1   1   1           1 9
94             1     1                   1 1             1       5
95   1       2                 1   1   1             1         1 8
96           1     1   1               1           1   1     1 1 8
97       1 1         1         2   1       1           1         8
98     1             1   1           1   1     1               1 7
99                     1 1                       1   1 1         5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...