XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
19
-
11
20
-
11
21
-
11
22
-
11
23
-
11
24
-
11
25
-
11
26
-
11
27
-
11
28
-
11
29
-
11
30
-
11
1
-
12
2
-
12
3
-
12
4
-
12
5
-
12
6
-
12
7
-
12
8
-
12
9
-
12
10
-
12
11
-
12
12
-
12
Tổng
00                       1               1   1 1   4
01         1         1 1     1   1         1   1 3 10
02                               1                 1
03   1 2     1         2 1                         7
04 1 1 1                     1   1     1         1 7
05   1 1   1           1                           4
06   1       1   1 2           2   1   1           9
07             1 1 3         1   1   1         1   9
08     1   1   1           1 1 1           1       7
09 1 1                             1   1     1     5
10     1         1                             1   3
11     1       1     1         1           1       5
12   1 1   2         1                   1 1     1 8
13           2 2       1     2   1         1       9
14             1     1                             2
15     1                   1               1   1   4
16                 1 1           1     2     2     7
17       1       1                   1             3
18 1                     1 1                   1   4
19               1 1 1   1       2       1   1     8
20     1         1   2   1 1   1               1   8
21   1                     1 1     1 1 2   1 1     9
22                 2   1                   1 1 1   6
23   1   3 1       1       1               1 1   2 11
24     1     1 1   1                         1 1 1 7
25         1       2   1     1     1 1   1         8
26             3   2       1         2             8
27 1         1             1         1     1     2 7
28                                   2 2   1       5
29   1                         1       1 1         4
30   1   2           1             1 1             6
31 1   1 1     1 1     1       1 1         1       9
32               1   2     2     1           1     7
33 1                                         1     2
34                   1 1   1         1             4
35   1 1         1     1         1 1             1 7
36         1 1 1 1                     1   2 1     8
37           1         1       2   1       1       6
38       1             2     1     1   1   1   1   8
39 1     1   1 1               1 1       2       1 9
40 2 1       1     1               1 1 1 1       1 10
41           2   1           1   1   1 1           7
42 1       1 1   2 1 1 1           3     1     1   13
43     2     1   1   1   1         1 1             8
44 1 1                         2         1   1 1   7
45       1             1                           2
46       1       1 1 1         1       1           6
47 1       2   2     1 1 1                 1   1 1 11
48       1       1     2 1 1             1   1   1 9
49                 1 1                   1   1     4
50     1   1 2 1         1               1     1   8
51 1 1                   1   1   1   1             6
52         1           1 1                         3
53   1                                         1   2
54   2   2               1   2           1   1 1   10
55   1       1                   1                 3
56       1     1             1       2 2 1         8
57     1         1 1       1 1 1     1     1   1   9
58 2 2 1       1 1 1                             1 9
59   1             1       1               1   1   5
60   1                           1           1   1 4
61         2               3     1 1 1 1       1   10
62         1             1 1 2               1   1 7
63 1               1     1               1         4
64 1   1                         1   1   1   1     6
65   1       2         2       1                   6
66 1                   1             1   1   1     5
67                                 1     1         2
68     2   2   1         2     2       2         1 12
69 1   1             1     1             1       1 6
70                               1                 1
71       1           1                             2
72       1   1                         1   1 1     5
73       1   1     1             2     1         1 7
74         1   1                   1               3
75                       1     1   2 1           1 6
76     1 1   1       1   1           1   1 2   1 1 11
77   1     1 1               1 1 1       1       1 8
78       1   1       1 2   1 1 1   1   1 1     2   13
79           1     2           2                   5
80 1       1               2     1 1         1     7
81 1           1 1   1 1 1     1             1     8
82       1                 1     1     1         1 5
83 1         1                             1       3
84 1   1   1   1 1   1   1         1 1             9
85             2 1       1   1                 1   6
86 1   1             1   1               1         5
87   1   1 1           1   1       1 1     1 2 1   11
88       1                           1             2
89     1   1   1   1 2     1 1                     8
90       2       1       1 1 1     1 1   1         9
91         1 1   1   1                             4
92               1       1       1 1   1 1 1       7
93             1 1       1     1 1 1       1       7
94                       1   1     2       1 1   1 7
95     1 2       1             1                   5
96         1           1 1   1           1   1     6
97   1     1                 2 1               1   6
98 2 1         1           1 1 1 1                 8
99 1             1                     2       2 1 7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...