XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
Tổng
00   1   1           2       2             1       7
01 1           1     1                             3
02                     1   1   1   1               4
03 1               2     1 2                 1 1   8
04   1                 2                         1 4
05 1 1           1 1 1                         1   6
06                 1                               1
07   1                                     1   1   3
08     1   1                           1   1 1   1 6
09 1           1                                   2
10             1 1   1                             3
11           1     1                         1     3
12       1       1   1           1   1     1       6
13       1 1                         1             3
14               1       1 1 1             1       5
15       1     1   1           1                   4
16   1   1           1                             3
17 1                   1     1             1   1   5
18                         1               1     1 3
19     1   1       1 1                   1         5
20                                     1           1
21   1     1   1                         1 1       5
22                             1       1     1 1   4
23         2               1   1         1         5
24                     1 1       2       1         5
25             1         1       1                 3
26 1         1                   1               1 4
27           1 1                   1               3
28 1     1                   1       1         1   5
29                         1   1       1 1       1 5
30             1                     1       1     3
31                     1           2   1         1 5
32           1                                 1   2
33           1     1   1       1 1 1         2   1 9
34   1           1 1             1   1     1       6
35                           1       1 1     1 1 2 7
36                                     1           1
37                                   1   1     1   3
38 1                   1   1           1       1   5
39     1               2       1   1               5
40                             1         2 1       4
41             1     3               1   1   1     7
42     1                                           1
43   1   1       1       1 1               1       6
44   1         1     1   1 1       1               6
45       1 1       1     1   1           1         6
46       1 1       1   1 1   1                     6
47                                 1       1       2
48 1                     1                         2
49                   1                   1         2
50               2 1   2   1 1       2     1   1   11
51 1         1                         1     1     4
52             1                                 1 2
53   1     1     1   1     1 1                     6
54                     1             1             2
55   1       1         1         2           1     6
56 2     2     1 1     1 1     1                   9
57   1               1   1     1                   4
58       1                           1 1 1         4
59           1 1     1   1         1               5
60       1                                         1
61             1       1 1       1     1     1     6
62     2   1     2                             1   6
63       1 1               1     1             1   5
64                 1       1 2         1           5
65                                                 0
66 1   1     1           1           1     1     1 7
67                             1           1       2
68                   1       2 1   2       1       7
69     1   1                         1   1         4
70   1   1 1     1       1     1       1     1 1   9
71     1   1     1           1   1 2             1 8
72                 1                 1 1           3
73   1 2             1     1                       5
74                       1       1 1     1         4
75 1       1                                       2
76           1   1 1       1       1   1 1     1 1 9
77   1 1     1     1             2     1         1 8
78 1                                               1
79   1     1                   1                   3
80                 1                           1   2
81                           1 1                   2
82               1               2                 3
83     1                                 1         2
84           1                             2       3
85     1     1                   1                 3
86     1 1   1             1                     1 5
87 1 1       1   1                 2 1       2     9
88 1         1                 1         1   1     5
89     1       1               1                   3
90         1               1           1           3
91 1   1                                       1   3
92                                 1               1
93           2 1                             1   1 5
94                 1                 1           1 3
95     1 1 1           1 1                         5
96       1     1         1                         3
97               1           1                     2
98             1                       1     1   1 4
99   1                       1 1     1   1     1   6

Tin tức XSBL