XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
Tổng
00         1   1 1     1             1                     1     6
01         1       1                           3                 5
02     1   1                 1 1               1   1             6
03 1                   1                                       1 3
04                                     1 1             1         3
05     1   1       1         1     1               1 1         1 8
06                 1 1   1   1   1       1               1   1   8
07   1   1               1                                       3
08                 1     1   1       1                           4
09         2         1   1       1           1           1   1   8
10                                   1     1       1         1   4
11                                 1     1           1     1   1 5
12     1       2                 1           1                   5
13             1           1           3   1   1     1     1     9
14                                           1         1         2
15         1       1                                       1     3
16                 2     1       1               1 1             6
17       2             1                               1       1 5
18   1 2         1       1 1           1     1     2             10
19                   1     1 1       1         1                 5
20   1     1 1   1   1 1   1       1         1                   9
21 1                       1                 1   1               4
22                                                               0
23 1 1 1             1                       1       1   1 1     8
24   1           1     1 1                             1   2 1   8
25     1                                             2           3
26                   1                     1   1           1     4
27       1   1         1   1           1     1                   6
28           2                                   1 1             4
29   1     1       1                                           2 5
30   1                   1           1             1 1         2 7
31         1   1   1     1     1                           1 1   7
32 1     1   1         1 1     1   1       1   1   1             10
33   1       1       1                               1           4
34   1 2 1                       1     1     1               1   8
35 1                           1     1     1 1 2   1           1 9
36   1               1                     1     1               4
37       1           1 1       1                           1     5
38   1   1   2 1             1       1                 1         8
39   1   2                         2   1     1                   7
40     1     2                                           1       4
41 2                           1           1                     4
42 1                           1       1                         3
43                   1             2             1               4
44     1   1             1         1 1       1       1 1 1       9
45     1         2 1         2                       1 1       1 9
46             1       1 1   1                           1       5
47         1 1     1                       1     1     1       1 7
48           1                           2 1       2       1     7
49       1     1       1                   1             1   1 1 7
50           1         1   1     1         1               1     6
51             1                 1 1 1 1       1         1       7
52       1     1         1                                   1   4
53       1                 1   1 1         1 1   1               7
54 1                                                           1 2
55 2     1                                 1 1       1 1         7
56 1                 1     1   1   1           1     1           7
57                                     1   1                 1   3
58                     1   1                   1       2         5
59     1                   1 1       1                           4
60 1         1                 1 1       1         1         1   7
61                       1       2 1   1     1   1 1             8
62     1       1                                         1       3
63               1 1               1     1                 2     6
64                   1   1   1                 1       1     1   6
65           1       1                 2                 1     1 6
66 1     1           1               2   2             1         8
67           1         1     1         1         1               5
68             1         1   1   1       1                       5
69     1                                                 1 1   1 4
70           1                   1   1   1         1   1 1       7
71             1 1           2                                   4
72   1                             1 1         1 2   1   1       8
73       1     2             1                     1   1 1 1 1 1 10
74                                                               0
75         1                   1 1               1               4
76 1   1         1                                               3
77 1 1       1       1     1 1 1         1 1   1 2               12
78             1               2         1   1         1         6
79 1               1 1         1     1   1   1           1       8
80                             1   1 1           1   1           5
81               1   1                               1           3
82 1       1   1     1                 1   1                 1   7
83                               1         1 1                 1 4
84   1 1 2       2               1                     1     1   9
85               1         1                   1 1             1 5
86   1     1       2                     1           1           6
87               1 1           1                     1       1   5
88         1     1     2     1     1     1                       7
89         1   1       1   1                         1           5
90                                   1           1       1       3
91                     1 1 1         1 1                     3   8
92                             1   1               1       1     4
93   1                   1 1     1                       1       5
94                                         1   1 1       1       4
95         1       1                                             2
96               1     1   1                       1             4
97   1                     1     1 1                             4
98     1         1 1                   1 2             1   1     8
99               1                                               1

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...