XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
Tổng
00                                           1   1 2
01 1                       1                     1 3
02     1           1                 1             3
03           1 1               1                   3
04             1   1       1                       3
05               1                 1               2
06   1       1   1         1 1                     5
07       1 1                                 1     3
08                   1         1           1       3
09             1   1 1               1   1         5
10                                 1           1   2
11               1           1   1       1   1     5
12   1       1 2       1           1 1           1 8
13 1       1       1                   2   1     1 7
14   2 1       1       1   1           1           7
15             1 1 1   1                       1   5
16 1   1     1             1             1 1       6
17       1   1   2 1         1   1                 7
18               1           1                 1   3
19                 1           1             1     3
20                                 1       1       2
21                         2     1                 3
22     1       1                                   2
23               1 1               1 1 1     1   1 7
24     1 1 1   1         1     1   1           1   8
25   1 1                     1           1     1   5
26                                             1   1
27   1     1 1                       1             4
28                       1         1         1     3
29         1   1     1           1                 4
30                             1                   1
31   1           1     1                           3
32           1       2   1             1 1 1 1   1 9
33 1         1                       1         1   4
34       1                       1     1           3
35 1   1   1 1       1         1                   6
36 1           1   1 1       1               1     6
37                               2           1 1   4
38   1   1 1         1   1       1   1       1     8
39               1                                 1
40   1 2                 1 1 1                     6
41   1             1               1 1             4
42               1       1 1           1 2       1 7
43     1     1             1 1     1             2 7
44   1       1     1       1       1 2       1     8
45   1                                     1   1   3
46                             1           1   1   3
47                   1     1                   1   3
48                                                 0
49 1     1                   1 1                   4
50                     1 2                       1 4
51             1     1                     1       3
52                             1   1     2       1 5
53 1   1         1 1 1             1     1         7
54           1     1       1           1           4
55 1     1                   1                     3
56 1     1                           1             3
57         1             1 2                       4
58   1 1     1   1                 1   1       1   7
59                   1             1     1 1     1 5
60 1       1                               1       3
61 1               1 1           1 1       1     2 8
62       1 1         1   2     1 1       1   2     10
63 1     1       1         1   1 1   1       1     8
64                           1   1   1 1 1         5
65 1                         1 1               1   4
66           1         1 2         1   1         1 7
67   1       1                       1 1           4
68       2                           1       1   1 5
69 1     1 1 1         1 1   1   2   1             10
70   1                 2                 1 1       5
71             1             1                   1 3
72                                                 0
73                 1           1                   2
74       1       1 1     1 1                       5
75                 1                       1       2
76   1                         1 1     1           4
77   1         1                                   2
78         1           1                   1       3
79 1       1   1 1     1 1             1 1         8
80     1                                           1
81       1     1     1 2                   1 1     7
82         1       1                         1     3
83     1                             1             2
84         1   1       2 1     1         1         7
85 1     1   1   1             1                   5
86             1                                   1
87 1   1   1         1 1     1   1           1 2   10
88         1                               1       2
89     1         1           1                     3
90                   1       1 2     1             5
91         1                       1   2   1       5
92                                             1   1
93     2 1             1   1             1     1   7
94                           1                     1
95       1                             2           3
96                     1                 1         2
97           1                                     1
98   1                   1         1           1 1 5
99                   1           2         1       4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...