XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
Tổng
00     1           1       1 1 1           2                     7
01             1             1                 1 1               4
02               1     1         1 1                             4
03         1                     1                       1     1 4
04 1           1           1             1                   1   5
05         1   1               1         1           1           5
06   1   1                                                     2 4
07                     1 1   1       1 1     1         1         7
08               1   1   1           1   1 1           1       1 8
09   1   1     1           1   1             2                   7
10       1           1                 1             1           4
11     1   1                   1       1                 1 1     6
12             1 1         1   1     1   1 1 1           1       9
13     1           1                           1                 3
14 1                                             1     1     1 2 6
15     1                                         1               2
16                                                     1         1
17 1       1       1   1                             1 2         7
18                       1         1                             2
19           2 1                         1                       4
20                 1   1                           1         1 1 5
21                   1 1                     1 1               1 5
22           1         1     1   1 1 1                 1         7
23   1 1                 1         1   1           1   3       1 10
24 1   2 1           1                               1           6
25             1       1         1           1 1           1     6
26     1     2                       1                   1       5
27           1       1           1                     2   1     6
28                 1         1     1   2       2   1         2   10
29         2           2         1       1           1           7
30         2 1   1                                 1             5
31     1 1                               1       1         1     5
32                     1   1               1                 1   4
33             1           1                         1 1         4
34       1             1                   1 1     1     1 1     7
35         1 1                   1 1         1                   5
36               1         1                 1   1             1 5
37     1         1                   2       1             1     6
38 1           1   1         1 1       1         2               8
39                               1                               1
40   1       1               1 1       1                         5
41                               1                       1     1 3
42                       1           1     1             1 1     5
43           1               1           1   1   1           1   6
44 1 1                   1           1                     1     5
45 1       1 1             1   1   1     1 1   2                 10
46   1               2       1           1         1 1     1 1   9
47 1       1                         1                       1   4
48     1                                   1             1     1 4
49   1   1 1       1                       1   1         1       7
50     1                 1   1       1           1       1       6
51   1                 1               1     1                 1 5
52       1   1                                                   2
53             1 1         1                         1     1     5
54         1     1                   1               1           4
55 1         1                 1 1               1           1   6
56             1           1                                 1   3
57       1       1 1             1     1     1                   6
58 2                             1   1                           4
59             1   1   1 1         1               1             6
60       1   1           1 1     1 1                 1         1 8
61                                     1     1                   2
62   1             1           1       1                         4
63     2         1                                 1       1     5
64 1     1         1 1     1     1     1 1 1     1         1     11
65   1     1     1       1               1       1       1       7
66 1                 1                       1     1 1 1       1 7
67           1   1           2 1 1           1               1   8
68               1 1     1     1             1 1                 6
69   1 1   1   1 1             1   1   1             2       1   11
70 1 1         1         1 2     1 2           1                 10
71                           1                 1         1       3
72   1         1 1   1         1   1     1 2                     9
73 1 1 1 1 1   1   1 1                 1                   1 1   11
74                 1                 1                       1   3
75                   1       2                   1 2 1     1   1 9
76                                 1 1               1           3
77                   1       1                           1       3
78 1         1 1                     1 1         1               6
79   1                 1 1 1   1                                 5
80                                         1               1     2
81                 1 1                         1         1       4
82       1   1               1           2     1   1             7
83         1     1   1     1                     1 1             6
84 1     1                         1 1   1                 1     6
85         1                                             1 1     3
86               1         1         1           1   2 1         7
87       1         1     1     1                   1     1   1 1 8
88                     1           2     1       1     1         6
89                               1         1             2       4
90   1               1 1         1               1 1         1   7
91       3             1                           1             5
92     1             1   1                     1                 4
93   1               1 1       1           2       1   1         8
94   1                         1                   1         1   4
95                                         1 1 1                 3
96             1   1     1                     1           1   1 6
97               1           1                 1                 3
98 1   1           1       1             1             1         6
99           1           2         1   2             1           7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...