XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
Tổng
00       1       1           1                     3
01           1   1             1 1                 4
02                                                 0
03 1 1   1     2         1         1     1     1   9
04     1       1         1         1               4
05   1         1     1 1   1     1         1     1 8
06       1               1                     1   3
07   1                   1   1               1     4
08 1   1     1                   2   1     1       7
09       1                               3         4
10       1   1               1                     3
11 1                                       1       2
12       1             1                         1 3
13                 1                     1         2
14           1     1                             1 3
15             2 1 1   1                       1 1 7
16             1               1             1 1   4
17   1                                             1
18     1   1     1   1           1     1           6
19         1 1 1   2 1                       1   1 8
20                 1 1                 1   1     2 6
21           1         1                           2
22 1 1                                     1       3
23                                   1             1
24               1             1       1     1     4
25               1         1                       2
26     1                             1     1       3
27         1             1 1       2               5
28   1                   1 1       1               4
29     1 1 1 1           1       1       1     1   8
30 1         1                                     2
31     1                               1 1   1     4
32   1         1                                   2
33 2   1         1         1 1       2 1           9
34                               1     1 1         3
35 1 1 2                                           4
36         1                     1     1           3
37   1               2       1   1   1             6
38   1     1         1     2                       5
39           1                                     1
40         1           1         1       1         4
41 1             1   1         1                   4
42               1               1   1             3
43           1                           2         3
44         1           1 1           1 1       1   6
45       2               1   1     1     1 1 1     8
46               1   2             1               4
47         1       1             1               1 4
48                 1       1   1     1             4
49           1 2 1                                 4
50   1         1   1               1             1 5
51 1       1   1     1       1             1   1   7
52     1                     1 1           1       4
53               1     1     2           1       1 6
54           1             1       2               4
55 1                 1                         1 1 4
56         1       1   1   1                       4
57             2       1 1             1           5
58                         1                       1
59         1             1                         2
60           1         2         1     2           6
61 1     1     1   1       1                       5
62   1               1       1 1           1       5
63   1   1                   1       1             4
64         1                       1               2
65                 2   1             1             4
66     1         1       1         1     2 1 2     9
67                           1 1 1 1           1   5
68                         1                 1     2
69                           1               1     2
70 1 1   2               1                 1   1   7
71     1     1     1           1       1         1 6
72       1                                 1 1     3
73         1   1     1                             3
74       1             1                           2
75                 2             1   1 1   1       6
76   1 1   1               1         3       2 1   10
77     1                         1           1   1 4
78         1                   1                   2
79                     1 1   1         1         1 5
80   1   1                           1           1 4
81                 1           1   1     1     1   5
82               2         1   2                   5
83                           1                     1
84                 1           1         1     1   4
85               2       1 1                   1   5
86     1             2                 1   1       5
87 2                   1               1     1     5
88 1         1                 1     1         2   6
89                           1                     1
90           1         1         1                 3
91   1   1       1                           1     4
92                             1           1     1 3
93 1   1   1             2 1   2   1 1   1         11
94     1                                   1 1     3
95         1         1       1             1       4
96             1       2   1     1 1             1 7
97           1           1                   1     3
98 1   1 1           1             2   2       2   10
99   1       1                                   1 3

Tin tức XSBL