XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
Tổng
00     1                     2           2         5
01       1 1                               1       3
02                                           1     1
03 1         1     1     1     1         1       1 7
04 1         1                                     2
05   1     1         1     1             1       1 6
06 1                     1       1           1     4
07 1   1               1     1                     4
08         2   1     1                         1   5
09                 3             1       1         5
10     1                       1 1 1 1   1         6
11                   1               2 1   1   1   6
12                         1 2             1 1     5
13                 1           2 1   1 1           6
14                         1       1               2
15                       1 1           1 1 1       5
16       1             1 1                         3
17                                                 0
18         1     1                               1 3
19                     1   1       1               3
20               1   1     2       1               5
21                                                 0
22                   1       1                     2
23             1                       1         1 3
24       1       1     1                           3
25   1                             1   1           3
26             1     1                             2
27 1 1       2                   1               1 6
28 1 1       1                                     3
29 1       1       1     1         1     1         6
30                                   1           1 2
31               1 1   1           1           1   5
32                               1                 1
33   1 1       2 1                                 5
34         1     1 1                 1 1           5
35                             2           1   1   4
36         1     1                             1   3
37     1   1   1                                   3
38   2                                 1           3
39                                       1 1   1   3
40         1       1             1       1   1   1 6
41       1                   1   1     1       2   6
42         1   1               1     1         1   5
43                 2                               2
44 1           1 1       1               1         5
45 1   1     1     1 1 1               1         1 8
46           1                 1             1     3
47         1               1     1 1 1         2   7
48   1   1     1                                   3
49                           1 1     1         1   4
50           1             1   1                   3
51     1             1   1   1         1           5
52     1 1           1                   1         4
53     2           1       1                       4
54   1       2                             1 1     5
55                       1 1                       2
56   1                             1           1 1 4
57 1             1               1               1 4
58   1                                       1     2
59 1                                 1     1   1   4
60         1     2                 2         1     6
61   1                         1                   2
62     1 1           1             1 1 1           6
63     1       1             1                     3
64           1                       1             2
65             1                             1     2
66 1         1     2 1 2           1 1             9
67     1 1 1 1           1           1   1         7
68   1                 1       1           1       4
69     1               1                     1   1 4
70 1                 1   1                     1   4
71       1       1         1 1                     4
72                   1 1       1                   3
73                               2 1   1           4
74                                           1     1
75         1   1 1   1                             4
76   1         3       2 1               1 1       9
77         1           1   1                       3
78       1                   2   1 1       2 1 1   9
79 1   1         1         1               1     1 6
80             1           1               1     1 4
81       1   1     1     1   1 1       1     1 1 1 10
82   1   2                   1   1     1 1         7
83     1                       1                   2
84       1         1     1               1       1 5
85 1 1                   1     1 1 1   1     2     9
86               1   1                       1     3
87               1     1                   1 1   1 5
88       1     1         2   1   1     1           7
89     1                         1     1           3
90         1                                       1
91                     1       1   1     1       1 5
92       1           1     1                       3
93 2 1   2   1 1   1                             1 9
94                   1 1         1       1 1       5
95     1             1       1       1             4
96   1     1 1             1   1   1 1 1   1   1   10
97 1                   1     1             1       4
98           2   2       2           1             7
99                         1         1       1     3

Tin tức XSBL