XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
Tổng
00   1             1                     1           1       1 1 6
01                           3                   1             1 5
02         1 1               1   1                 1     1       6
03   1                                       1                   2
04                   1 1             1           1           1   5
05         1     1               1 1         1   1               6
06 1   1   1   1       1               1   1                     7
07     1                                                 1 1   1 4
08     1   1       1                               1   1   1     6
09 1   1       1           1           1   1     1           1   8
10                 1     1       1         1           1         5
11               1     1           1     1   1                   5
12             1           1                     1 1         1   5
13       1           3   1   1     1     1           1           9
14                         1         1                           2
15                                       1                       1
16     1       1               1 1                               4
17   1                               1       1       1   1       5
18     1 1           1     1     2                         1     7
19 1     1 1       1         1                 2 1               8
20 1 1   1       1         1                         1   1       7
21       1                 1   1                       1 1       5
22                                             1         1     1 3
23 1                       1       1   1 1                 1     6
24   1 1                             1   2 1           1         7
25                                 2             1       1       4
26 1                     1   1           1     2                 6
27   1   1           1     1                   1       1         6
28                             1 1                   1         1 4
29                                           2           2       4
30     1           1             1 1         2 1   1             8
31     1     1                           1 1                     4
32   1 1     1   1       1   1   1                       1   1   9
33 1                               1             1           1   4
34             1     1     1               1             1       5
35           1     1     1 1 2   1           1 1                 9
36 1                     1     1                   1         1   5
37 1 1       1                           1         1             5
38         1       1                 1           1   1         1 6
39               2   1     1                                     4
40                                     1       1               1 3
41           1           1                                       2
42           1       1                                     1     3
43 1             2             1               1               1 6
44     1         1 1       1       1 1 1                   1     8
45         2                       1 1       1 1             1   7
46   1 1   1                           1               2       1 7
47                       1     1     1       1                   4
48                     2 1       2       1                       6
49   1                   1             1   1 1       1           6
50   1   1     1         1               1                 1   1 7
51             1 1 1 1       1         1                 1       7
52     1                                   1   1                 3
53       1   1 1         1 1   1                 1 1         1   9
54                                           1     1             2
55                       1 1       1 1         1                 5
56 1     1   1   1           1     1             1           1   8
57                   1   1                 1       1 1           5
58   1   1                   1       2                           5
59       1 1       1                             1   1   1 1     7
60           1 1       1         1         1   1           1 1   8
61     1       2 1   1     1   1 1                               8
62                                     1             1           2
63               1     1                 2         1             5
64 1   1   1                 1       1     1         1 1     1   9
65 1                 2                 1     1     1       1     7
66 1               2   2             1                 1         7
67   1     1         1         1               1   1           2 8
68     1   1   1       1                           1 1     1     7
69                                     1 1   1   1 1             5
70             1   1   1         1   1 1         1         1 2   10
71         2                                                   1 3
72               1 1         1 2   1   1         1 1   1         10
73         1                     1   1 1 1 1 1   1   1 1         10
74                                                   1           1
75           1 1               1                       1       2 6
76                                                               0
77 1     1 1 1         1 1   1 2                       1       1 11
78           2         1   1         1         1 1               7
79 1         1     1   1   1           1                 1 1 1   9
80           1   1 1           1   1                             5
81 1                               1                 1 1         4
82 1                 1   1                 1   1               1 6
83             1         1 1                 1     1   1     1   7
84             1                     1     1                     3
85       1                   1 1             1                   4
86                     1           1               1         1   4
87           1                     1       1         1     1     5
88   2     1     1     1                                 1       6
89   1   1                         1                             3
90                 1           1       1               1 1       5
91   1 1 1         1 1                     3             1       9
92           1   1               1       1             1   1     6
93     1 1     1                       1               1 1       6
94                       1   1 1       1                         4
95                                                               0
96   1   1                       1               1   1     1     6
97       1     1 1                                 1           1 5
98                   1 2             1   1           1       1   7
99                                             1           2     3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...