XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
Tổng
00 1                     1           1       1 1 1           2   8
01           3                   1             1                 5
02           1   1                 1     1         1 1           6
03                           1                     1             2
04   1 1             1           1           1             1     6
05               1 1         1   1               1         1     6
06     1               1   1                                     3
07                                       1 1   1       1 1     1 6
08 1                               1   1   1           1   1 1   7
09         1           1   1     1           1   1             2 8
10 1     1       1         1           1                 1       6
11     1           1     1   1                   1       1       6
12         1                     1 1         1   1     1   1 1 1 9
13   3   1   1     1     1           1                           8
14         1         1                                           2
15                       1                                       1
16             1 1                                               2
17                   1       1       1   1                       4
18   1     1     2                         1         1           6
19 1         1                 2 1                         1     6
20         1                         1   1                       3
21         1   1                       1 1                     1 5
22                             1         1     1   1 1 1         6
23         1       1   1 1                 1         1   1       7
24                   1   2 1           1                         5
25                 2             1       1         1           1 6
26       1   1           1     2                       1         6
27   1     1                   1       1           1             5
28             1 1                   1         1     1   2       7
29                           2           2         1       1     6
30 1             1 1         2 1   1                             7
31                       1 1                               1     3
32       1   1   1                       1   1               1   6
33                 1             1           1                   3
34   1     1               1             1                   1 1 6
35 1     1 1 2   1           1 1                   1 1         1 11
36       1     1                   1         1                 1 5
37                       1         1                   2       1 5
38 1                 1           1   1         1 1       1       7
39   1     1                                       1             3
40                     1       1               1 1       1       5
41       1                                         1             2
42   1                                     1           1     1   4
43             1               1               1           1   1 5
44 1       1       1 1 1                   1           1         7
45                 1 1       1 1             1   1   1     1 1   9
46                     1               2       1           1     5
47       1     1     1       1                         1         5
48     2 1       2       1                                   1   7
49       1             1   1 1       1                       1   6
50       1               1                 1   1       1         5
51 1 1       1         1                 1               1     1 7
52                         1   1                                 2
53       1 1   1                 1 1         1                   6
54                           1     1                   1         3
55       1 1       1 1         1                 1 1             7
56           1     1             1           1                   4
57   1   1                 1       1 1             1     1     1 8
58           1       2                             1   1         5
59 1                             1   1   1 1         1           6
60     1         1         1   1           1 1     1 1           8
61   1     1   1 1                                       1     1 6
62                     1             1           1       1       4
63     1                 2         1                             4
64           1       1     1         1 1     1     1     1 1 1   10
65   2                 1     1     1       1               1     7
66 2   2             1                 1                       1 7
67   1         1               1   1           2 1 1           1 9
68     1                           1 1     1     1             1 6
69                     1 1   1   1 1             1   1   1       8
70 1   1         1   1 1         1         1 2     1 2           12
71                                             1                 1
72 1         1 2   1   1         1 1   1         1   1     1 2   14
73               1   1 1 1 1 1   1   1 1                 1       10
74                                   1                 1         2
75             1                       1       2                 4
76                                                   1 1         2
77     1 1   1 2                       1       1                 7
78     1   1         1         1 1                     1 1       7
79 1   1   1           1                 1 1 1   1               8
80 1           1   1                                         1   4
81                 1                 1 1                         3
82   1   1                 1   1               1           2     7
83       1 1                 1     1   1     1                   6
84                   1     1                         1 1   1     5
85           1 1             1                                   3
86     1           1               1         1         1         5
87                 1       1         1     1     1               5
88     1                                 1           2     1     5
89                 1                               1         1   3
90 1           1       1               1 1         1             6
91 1 1                     3             1                       6
92               1       1             1   1                     4
93                     1               1 1       1           2   6
94       1   1 1       1                         1               5
95                                                           1 1 2
96               1               1   1     1                     4
97                                 1           1                 2
98   1 2             1   1           1       1             1     8
99                             1           2         1   2       6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...