XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
Tổng
00         1       1                     1         3
01                                           1     1
02           1 1       1 1                         4
03     1                                   2   1   4
04                             1                   1
05               1 1       1 1 1       1   1     1 8
06   1     2           1       1 1               1 7
07                   1   1   1         1           4
08   1   1         1                 1         2   6
09     1 1             1     1     2       2       8
10   1     1           1       1       1           5
11         1             2             1     1 1   6
12     1         1                               1 3
13                 1           1             1     3
14 1 2   2   1     1 1   1                 2       11
15   1 1       1   1 1               1 1           7
16             1 1                   1         1   4
17             1             1               1 1   4
18           1                     1               2
19                     1   1       1               3
20                       1                   1   1 3
21 1   1               1   1     1 1     1 1   1   9
22     1   1   1                 1             1   5
23       1     1 1               1       1 1       6
24                   1     1                       2
25                     1       1 1           1     4
26             1 2         1                       4
27       1                 1                       2
28                 1         1 1 1                 4
29     1 1     1   1                 2             6
30       1                 2                       3
31                     1                       1   2
32 1         1             1     1       1   1     6
33       2     1   1                               4
34               1   1                             2
35             1             1   1                 3
36 2     1 1             1             1           6
37 1         1         1                       1   4
38                                   1   1 1 1 1   5
39             1     1 1         1     1           5
40   2 1                   1 1     1               6
41   1         1   1     1                     1   5
42 1 1             1   1     1   1     1   1 1     9
43     1                 1     1         2         5
44   1               1                           1 3
45   1           1                           1     3
46     1       1   1       1   1   1     1         7
47                   1 1                         2 4
48                       1               1         2
49                               1 1               2
50 1                         1   1                 3
51               1         1     1 2 1 1           7
52     1   2                         1         1   5
53           1 1       1   1                     1 5
54 1 1   1                             1           4
55         1                 1           1         3
56                                         1       1
57                       1 1                       2
58     1   2     2   1 1                     1     8
59 1       1                   1       1   1       5
60     1 1                                         2
61   2           1 1                       1     2 7
62   1   1   1                                     3
63                   1             1         1     3
64 1                                 1   1         3
65               1             1 1       2         5
66             1                   1   1       1 1 5
67     1                       1   1 1       1   1 6
68         1     1         1       1   1   1     1 7
69                   1                             1
70                             1                   1
71         1         2                             3
72         1 2 1                       1         1 6
73           1       1       1             1   1   5
74           1             1 1     1               4
75                       1                     1   2
76 1                         2               1     4
77                                   1             1
78 1           1                       1     1   1 5
79 1                     1       1   1   1         5
80 1     1   1                           1         4
81         1         1     1   1 1   1             6
82                 1         1                     2
83 1               1     1         1               4
84           1 1 1   1     1       1             1 7
85           1   1     1       2           1       6
86     1 1         1     1   1         1           6
87     1     1                         1           3
88       1 1 1                       2       1     6
89     1           1 1                         1   4
90                               1   1           2 4
91                     1       1                   2
92                                                 0
93   1 1                       1                   3
94 1             1   1               1       1     5
95           1         1     1     1   1 3         8
96                                         1       1
97   1           1 1         1       1             5
98 1     1   1           2                         5
99                     1 1       1           1 1   5

Tin tức XSBL