XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
Tổng
00 1               1   1 1     1             1                   6
01     1           1       1                           3         6
02       1     1   1                 1 1               1   1     7
03         1                   1                                 2
04 1 1   1                                     1 1             1 6
05             1   1       1         1     1               1 1   7
06                         1 1   1   1   1       1               6
07       1   1   1               1                               4
08   1 1                   1     1   1       1                   6
09                 2         1   1       1           1           6
10                                           1     1       1     3
11     1                                   1     1           1   4
12             1       2                 1           1           5
13                     1           1           3   1   1     1   8
14                                                   1         1 2
15 1               1       1                                     3
16   1                     2     1       1               1 1     7
17     1         2             1                               1 5
18           1 2         1       1 1           1     1     2     10
19                           1     1 1       1         1         5
20   1       1     1 1   1   1 1   1       1         1           10
21         1                       1                 1   1       4
22 1 1 1 1                                                       4
23       2 1 1 1             1                       1       1   8
24     1 1   1           1     1 1                             1 7
25       1     1                                             2   4
26 1   1                     1                     1   1         5
27 1   1         1   1         1   1           1     1           8
28                   2                                   1 1     4
29           1     1       1                                     3
30           1                   1           1             1 1   5
31       1         1   1   1     1     1                         6
32         1     1   1         1 1     1   1       1   1   1     10
33           1       1       1                               1   4
34           1 2 1                       1     1     1           7
35 1       1                           1     1     1 1 2   1     9
36           1               1                     1     1       4
37       1       1           1 1       1                         5
38           1   1   2 1             1       1                 1 8
39   1 1     1   2                         2   1     1           9
40             1     2                                           3
41         2                           1           1             4
42         1                           1       1                 3
43                           1             2             1       4
44             1   1             1         1 1       1       1 1 8
45             1         2 1         2                       1 1 8
46                     1       1 1   1                           4
47                 1 1     1                       1     1     1 6
48                   1                           2 1       2     6
49               1     1       1                   1             4
50   1               1         1   1     1         1             6
51                     1                 1 1 1 1       1         6
52   1   2       1     1         1                               6
53               1                 1   1 1         1 1   1       7
54 1       1                                                     2
55         2     1                                 1 1       1 1 7
56   1     1                 1     1   1   1           1     1   8
57                                             1   1             2
58                             1   1                   1       2 5
59             1                   1 1       1                   4
60 1 1 1   1         1                 1 1       1         1     9
61                               1       2 1   1     1   1 1     8
62             1       1                                         2
63                       1 1               1     1               4
64 1 1   1                   1   1   1                 1       1 8
65                   1       1                 2                 4
66         1     1           1               2   2             1 8
67                   1         1     1         1         1       5
68 1   1 1             1         1   1   1       1               8
69     1       1                                                 2
70       1           1                   1   1   1         1   1 7
71   1   1             1 1           2                           6
72           1                             1 1         1 2   1   7
73               1     2             1                     1   1 6
74                                                               0
75     1           1                   1 1               1       5
76       1 1   1         1                                       4
77         1 1       1       1     1 1 1         1 1   1 2       12
78                     1               2         1   1         1 6
79   1     1               1 1         1     1   1   1           8
80   1                                 1   1 1           1   1   6
81     1                 1   1                               1   4
82         1       1   1     1                 1   1             6
83 1   2                                 1         1 1           6
84 1     1   1 1 2       2               1                     1 10
85                       1         1                   1 1       4
86           1     1       2                     1           1   6
87     1                 1 1           1                     1   5
88                 1     1     2     1     1     1               7
89                 1   1       1   1                         1   5
90 2 1                                       1           1       5
91   1                         1 1 1         1 1                 6
92 2 1                                 1   1               1     6
93           1                   1 1     1                       4
94                                                 1   1 1       3
95     1           1       1                                     3
96 1                     1     1   1                       1     5
97           1                     1     1 1                     4
98   1         1         1 1                   1 2             1 8
99                       1                                       1

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...