XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
Tổng
00 2                     1       1       1         5
01     1 1                                     1   3
02                             1         1         2
03               1     1       1 1         1       5
04                   1               1             2
05           1             1   1                   3
06                     2                         1 3
07   1         1         1                   1     4
08 1           1       1                           3
09   2                       2 1                   5
10           1               1                     2
11               1 1         1       1             4
12 1 1           1             1       1         1 6
13     1                                     1 1   3
14       1     1     1 2   1 1     1 1 1         2 12
15       1                                         1
16             1             1       1     1 1 1   6
17           1 2                         1 1 1     6
18                       1           1 1   1       4
19                               1                 1
20         1         1 1   1 2                     6
21   1 1               1 1           1             5
22             1             1               1     3
23         1   3       1                 1         6
24           1                                     1
25   1 1           1             1               1 5
26               1           1                     2
27             2   1                             1 4
28     2   1         2   1       1     2           9
29           1                 1                   2
30         1             1                         2
31       1         1       1     1               1 5
32 1                 1                     1       3
33           1 1                           1   1   4
34 1 1     1     1 1         1     2               8
35   1                                     1   1   3
36   1   1             1             1       1 1   6
37   1             1                               2
38       2                       1               1 4
39                         1       1       1 1     4
40                         1   1   1   1 1       1 6
41               1     1                         1 3
42 1             1 1               2   1           6
43   1   1           1                     1       4
44                 1           1 1 1     1       1 6
45 1   2                                         1 4
46         1 1     1 1           1                 5
47                   1                             1
48 1             1     1 1             1 2         7
49 1   1         1         1           1       1   6
50       1       1                         1       3
51   1                 1     1                     3
52                                                 0
53           1     1     1     1     2         1   7
54           1             1         1       1     4
55       1           1   1                   2 1   6
56                   1           1           1 1   4
57   1                                             1
58                                   1 1     1   1 4
59         1                   1 2       2         6
60           1         1           1           1   4
61   1                     1 1   1 1           1   6
62                               1         1       2
63         1       1     1 1     1         1   1   7
64 1     1         1           1     1             5
65       1       1       1     2   1 1   1     1   9
66   1     1 1 1       1               1   1       7
67   1               1                           1 3
68   1 1                       1                   3
69           2       1             1           1   5
70     1                             1           1 3
71     1         1       1         1         1     5
72 2                       1                 1     4
73                 1 1     2     1                 5
74                   1                             1
75       1 2 1     1   1     1   1 1         1     10
76           1             1           1         1 4
77               1         1                     1 3
78       1                 1           1     1     4
79                                   1   1 1   1   4
80 1               1                   1 1         4
81     1         1                       1         3
82     1   1                   1   1       1       5
83       1 1                 2       2   1         7
84                 1       1             1         3
85               1 1     1                     1   4
86       1   2 1         1 1           1           7
87         1     1   1 1 1                 1   1   7
88       1     1                                   2
89 1             2                 2   2           7
90       1 1         1   1   1   1   1 1           8
91         1             1               1   1     4
92     1                                           1
93 2       1   1               1                   5
94         1         1       1                     3
95 1 1 1                                           3
96     1           1   1       1   1               5
97     1                       1             1     3
98             1                         1 1     1 4
99           1           1                 1       3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...