XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
Tổng
00 1         1           1 1     2           1   1 8
01   1                     1               1       3
02       1       1                                 2
03     1           1   1     1             1       5
04     1           1           1         1   1     5
05         2                             1 1 1     5
06           1       1 2   2                       6
07 1                 1               1       1     4
08     1                 1         1           1   4
09         1     1     1 1             1 1 1       7
10             1 1         1       1               4
11     1       1     1     1                       4
12                 2                             1 3
13 1             1           1                   1 4
14                                   1   1         2
15             1                 1               1 3
16                 1 1     1   1       1     1   1 7
17   1 1         1   1               1   1 1       7
18                                       1         1
19   1 1                     1                 1   4
20     1     1     1               1 1 1           6
21                       1       1           1     3
22   1   1     1                     1             4
23 1 1                             1   1           4
24               1   1                             2
25   1       1           1       2                 5
26   1                                   1 1       3
27     1       1       1           1               4
28             1       1                   1     1 4
29   2             1                               3
30                 2   2 1     2     1             8
31         1 1       1     2                       5
32           1                           2         3
33       1     1       1     1                     4
34                 1                         1     2
35       1     1                   1               3
36 1       1         1 1           2               6
37       2               1   1 1       1           6
38 1         1                             1       3
39 1     1 1 1                       1         1   6
40                           1                     1
41   1 1           1   1                           4
42           1           1     1               1   4
43             1             1 1   1 1       1   1 7
44           1                 1 1     1     1     5
45     1   1     1                 1     1       1 6
46                                   2           1 3
47       2         1     1             1           5
48       1     1                 1         1       4
49         1     1                   1 1           4
50           1       1               1             3
51       1                   1 2 1     1   1       7
52 1                             1   3 1 1         7
53                   1   1                   1     3
54               1         1       1               3
55         1   1                             1     3
56   1 2       1 2   1     1         1     2     2 13
57   1     1     1     1           1         1     6
58       1                 1       1             1 4
59     1         1 1 1           1                 5
60                   1       1       1           1 4
61                                                 0
62 1                                   1       2   4
63             1       1         1     1         1 5
64   1   1               1             1 1         5
65                                                 0
66                   1                     1   1   3
67 1 1     1   1       1                           5
68         1     1 1   1                 1         5
69     1     1                                 1   3
70                     1 1       1           1   1 5
71             1                 1             1   3
72     2             1     1   2     1   1         8
73 1           1     1                       1 2   6
74 1 1                     1                       3
75           2           1             1   1       5
76                           1                     1
77         1       1             1           1 1   5
78 1                     1               1 1       4
79 1           1     1           1           1     5
80                           2 1                   3
81 2       1       1     1         1               6
82             1                                   1
83                       1 1                   1   3
84           1         1           1               3
85                       1   1                 1   3
86       1   1   2                             1 1 6
87         1               1   2       1   1 1     7
88         1                               1       2
89 1       1             1       1     1       1   6
90       1                 1 1                     3
91               1                         1   1   3
92   1   1                         2     1         5
93 1 1                       1           1         4
94                           2                     2
95         1       1         1         1       1 1 6
96   1   1       1   1         1                 1 6
97     1                       2 1       1         5
98       1   1             1       1               4
99     1     1     1   1               1     1     6

Tin tức XSBL