XSKT Bạch thủ BL Cầu XSBL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
Tổng
00     1       1                                   2
01                   1                       1     2
02   1         1         1           1             4
03   1 1         1             1 1               1 6
04         1                     1   1       1     4
05   1                             1               2
06                     1       1   1         1 1   5
07                 1       1 1                     3
08                                     1         1 2
09 2 1                           1   1 1           6
10 1                                               1
11 1       1                       1           1   4
12   1       1         1       1 2       1         7
13                 1 1       1       1             4
14 1     1 1 1         2 1       1       1   1     10
15                               1 1 1   1         4
16 1       1     1 1 1   1     1             1     8
17             1 1 1       1   1   2 1         1   9
18         1 1   1                 1           1   5
19     1                             1           1 3
20 2                                               2
21         1                                 2     3
22 1               1     1       1                 4
23             1                   1 1             3
24                       1 1 1   1         1     1 6
25     1               1 1                     1   4
26 1                                               1
27                     1     1 1                   3
28     1     2                             1       4
29   1                       1   1     1           4
30                                               1 1
31     1               1           1     1         4
32               1             1       2   1       5
33               1   1         1                   3
34 1     2                 1                       4
35               1   1   1   1 1       1         1 7
36         1       1 1           1   1 1       1   7
37                                                 0
38     1               1   1 1         1   1       6
39       1       1 1               1               4
40   1   1   1 1       1 2                 1 1 1   10
41                     1             1             2
42       2   1                     1       1 1     6
43               1       1     1             1 1   5
44   1 1 1     1       1       1     1       1     8
45                     1                           1
46     1                                         1 2
47                                     1     1     2
48           1 2                                   3
49           1       1     1                   1 1 5
50               1                       1 2       4
51 1                             1     1           3
52                                               1 1
53   1     2         1   1         1 1 1           8
54         1       1           1     1       1     5
55                 2 1     1                   1   5
56     1           1 1     1                       4
57                           1             1 2     4
58         1 1     1   1 1     1   1               7
59   1 2       2                       1           6
60       1           1       1                     3
61 1   1 1           1               1 1           6
62     1         1         1 1         1   2     1 8
63     1         1   1     1       1         1   1 7
64   1     1                                   1   3
65   2   1 1   1     1                         1 1 8
66           1   1             1         1 2       6
67                     1       1                   2
68   1                     2                       3
69       1           1     1 1 1         1 1   1   8
70         1           1                 2         4
71       1         1             1             1   4
72                 1                               1
73     1                             1           1 3
74                         1       1 1     1 1     5
75 1   1 1         1                 1             5
76           1         1                         1 3
77                     1         1                 2
78           1     1         1           1         4
79         1   1 1   1       1   1 1     1 1       9
80           1 1         1                         3
81             1           1     1     1 2         6
82   1   1       1           1       1             5
83 2       2   1         1                         6
84             1             1   1       2 1     1 7
85                   1     1   1   1             1 5
86           1                   1                 2
87               1   1   1   1         1 1     1   7
88                           1                     1
89       2   2           1         1           1   7
90 1   1   1 1                         1       1 2 8
91             1   1         1                     3
92                                                 0
93   1                   2 1             1   1     6
94 1                                           1   2
95                         1                       1
96   1   1                               1         3
97   1             1           1                   3
98             1 1     1                   1       4
99               1                     1           2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...