XSKT Bạch thủ VT Cầu XSVT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
Tổng
00   1 1               1                       1   4
01     1   1           2                     1     5
02                   1         1                   2
03                 1         1   1   1   2     1 2 9
04         1             1 1                     1 4
05   1     2           1     1     1     1         7
06               1         1 1       1 1           5
07             1 1   1                             3
08         1       2                             1 4
09       1   1 1     1 1       1 1   1             8
10   1                   1                         2
11 1   1   1       1                       1   2   7
12         1 1           1   2 1     1   1         8
13     1           1             1   1     1       5
14   1           1 1                     2         5
15 1                                               1
16         1     1 1 1         2                   6
17           1     1         1 1     1             5
18                 1     1                     1   3
19   1   1                                 1       3
20                         1     1                 2
21                   1               1           1 3
22   1 1                       1   1   1     1     6
23       1   1                   1                 3
24     1 1 1                         1       2     6
25                   1             2 1 1       1   6
26                               1                 1
27                         1           1           2
28           1 1                           1 1   1 5
29                     1     1 1                   3
30 1                     1 1         1       1   1 6
31     1                       1       1         1 4
32   1     1 1     1     1 1             1         7
33     1       1     1           2   1 1           7
34                 1             1     1           3
35 1   1 1       2     2   1           2         1 11
36   1             1       1                       3
37           1                               1     2
38         1           1 1                         3
39       2                     1                   3
40 1   1       1   1                       1   1   6
41               1                 1 1   1         4
42       2               1 1   1       1           6
43             1 1                       1 1       4
44     1                       1   1           1 1 5
45             1 3 1 1                             6
46                                 1               1
47 1   3               1                       1   6
48 1           1       1   1     1               1 6
49           1               1                     2
50           1     1     1   1   1 1         1     7
51             1                           1 1   1 4
52 1                   1       1                   3
53           1     2           1 1                 5
54         2   1                             1     4
55       1     2                   1               4
56             1     1   1   1                     4
57                         1                       1
58         1 1             1 1     1               5
59 1           1         1         1 1 1   1       7
60           1                           1     1   3
61 1                                         1     2
62   2                                 1     1     4
63       1                       1         1 1     4
64                   1                             1
65 1                                     1         2
66         1                   1               1   3
67   1       1   1                   1 1 2         7
68       1                             1         1 3
69 1 2                   1               1 1       6
70                                 1             1 2
71                                                 0
72   1                             1     1 2   1   6
73           1           1       1         1       4
74     1                 1 1       1       1     1 6
75     1     1   1   1 1   1       1 1         2 1 11
76                     2                   1   1   4
77               1   2                             3
78         1         1 1         1     1           5
79       1                                         1
80   1     1 1     1                               4
81             1 1         1 1               1     5
82 1                               1     1       1 4
83   1                 1       1                 1 4
84 1         1       1         1             1     5
85                               1     1           2
86   1   1   1                 1         1 1   1   7
87 1                 2     1       1 1 1   1       8
88 1                     1       1             1   4
89                                           1     1
90               2                             1   3
91 1     1     2           1                       5
92                     1                           1
93       1               1 1 1                     4
94         1                                 1     2
95   1 1                     1   1                 4
96             1                             1     2
97       2           1   2         1               6
98               1           3       1 1   1       7
99 1   1                     1       1   1         5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...