XSKT Bạch thủ VT Cầu XSVT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
Tổng
00           1   1   1           1   1             5
01     1   1           2       1     1   1   1     8
02         1                   1         1         3
03             1               1   2               4
04 1 1 1 1                       1               1 6
05                       1       1   1 1       1 1 6
06 1         1         1   1   1                   5
07             1         1                     2 2 6
08                         1 1               1     3
09   1       1                   1           1     4
10   1   1           1   1 1 1                     6
11                         1           1           2
12   1                                             1
13         1 1   1             1       1 1 1       7
14           1       1               1             3
15         1       1                   1           3
16     1     1   2       1 1         1   1 1   1   10
17             1                   1               2
18   1               1     1       1       1 1   1 7
19 1 1                                     1       3
20       1         1   1   1   1     1             6
21 1     1                           1   1     1   5
22     1                 1 1                       3
23           1 1         1                         3
24         1     1       1                         3
25                           1               1     2
26   1 1                     1 1             1   1 6
27 1       1   1   1                               4
28   1             1   1     1                 1   5
29             1                 1           1     3
30   1             1 1                         1   4
31   1     1     1   1       2   1                 7
32                             1     1 1           3
33         1 1                                     2
34                       2         1       2       5
35       1   1 1               2 1         1       7
36     1 1                                 1       3
37                   1                   1 2       4
38 1               2               1               4
39       1                               1     1   3
40                           1           1   1     3
41                 1         1                     2
42   2                                           1 3
43                   1                             1
44                 1   1                       1   3
45     1       1                 2         1       5
46                         1 1 1     1 1   1       6
47         1                     1             1 1 4
48 1       1           1   1   1                   5
49                           1       2 1       1   5
50         1                                       1
51                 1         1               1   1 4
52                   2                 1 1       1 5
53   1 1 1                             1           4
54     1             1     1         1   1   1     6
55   1           1                               1 3
56               1                                 1
57 2             2                 1 1         1   7
58                                         1 1     2
59             1         1         1               3
60               1 1   1 1       1                 5
61                 1   1     1 1 1                 5
62               1 1           1   1               4
63         1     1                 1               3
64                     1                     1     2
65   1                       1   1                 3
66           1   1       1     1   1             1 6
67 1 1   2 1           1   1                     1 8
68             1   1         1     1               4
69                         1                       1
70     1         1                     1           3
71           1                                     1
72           1     1                               2
73                   1 1                           2
74                       1                 1       2
75                             1               1   2
76     1   1                           1           3
77           1           1   1     1       1 1     6
78 2           1 1                                 4
79       1     1 1                             1   4
80         1 1     1   2             1           1 7
81     1                                   1       2
82 1           1         1       1 1       1 1     7
83   1                     1         1           1 4
84     1 1                 1         1   1         5
85                 1 1         1                   3
86       1                 1         1         1   4
87       1     1                 1               2 5
88   1         1             1   1     1 1         6
89     1               1 1         1     3         7
90           1 2     2     1     1 1   1           9
91     1                 1             1 1   1     5
92                     1 1         1   1     1     5
93       1 1               1           1   1       5
94 1   2     1         1       1                   6
95 1     1 1         1           1 1     1     1   8
96 1               1 1               1 1 1     1   7
97 1     2             1     1               2   1 8
98     1   1 1 1 1   1                 1           7
99 1         1                                 1   3

Tin tức XSVT