XSKT Bạch thủ VT Cầu XSVT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
Tổng
00         1                   2                   3
01   1       1 2             2   1       1       1 9
02       1   1   1               1                 4
03               1                                 1
04       1   1     1           1                   4
05 1     1             1                         1 4
06           1   1 2                   1     1 1   7
07                             1     1           1 3
08   1               1                 1         1 4
09             2                                   2
10                 1 1             1           1 1 5
11                 1                   1         1 3
12           1       1             1               3
13       1         1 1       1       1       2 1   8
14     2                                           2
15 1             1                         1       3
16         1       1       1   1   1   1           6
17   1       1 1 1             1               1   6
18           1       1 1                           3
19     1   1         1 1         1                 5
20     1       1           1     1         1     1 6
21                           1             1       2
22   1           1         1 1 1                   5
23             1               1 1         1       4
24                     1 1           1         1   4
25 3         1   1           1   1   2             9
26     1           1           1         1     1   5
27               1 1           1                   3
28 1                 1                       1 1   4
29         2     1         1           1           5
30         1         1       1                 1   4
31     1                                           1
32               1   1   1           1   1         5
33   1 1                   1     1             1   5
34   2     1             2   1       1   1         8
35               1     1             1 1   1       5
36   1 1 3 1         1 1                           8
37                 1             1 1     1   1 1   6
38     1         1                 1   1           4
39 1                                               1
40                       1     1           1     1 4
41 1                                       1       2
42                 1           1     2 1       1   6
43     1   1                       1   1           4
44   1                   1                   1     3
45                                                 0
46         1       1       1       1         1   2 7
47   1                   1                   1     3
48           1               2     1 1 1 1       1 8
49       1   1                                 1   3
50 1 1         2       1         1             1   7
51           1         2           1       1 1     6
52 1                 1 1                     1     4
53     1                       1 1       1         4
54 1               1   1     1                   1 5
55         1           1             1   1         4
56 1 1                   1     1               1   5
57       1                   1                     2
58     1 1     1                                   3
59             1         1   1             1       4
60                                     1   1       2
61       1         1               1 1     1       5
62     1   1   1     1           1           1     6
63       1       1                                 2
64       1             1         1   1 1   2 1     8
65       1           1               1             3
66       1 1   1                 1   1 1 1 1   1   9
67         1                     1 1               3
68                         1                       1
69               2                         1       3
70   1       1               1       1             4
71                 1 1                 1         1 4
72           1         1   1       1               4
73                     1           1               2
74           1     2           1                   4
75 1     1     1             1             1       5
76                       2 1             1         4
77             1           1                       2
78     1       1 1     1                   1       5
79                   1                             1
80   1       1           1               1         4
81 1   1                             1             3
82         1             3               1     1   6
83         1 1 1           1                       4
84             1 1                     1         2 5
85   2   1           1   1     1   1         1   1 9
86           1         1   1                       3
87   1                                 1     2 1   5
88     1                 1   1                     3
89 1   1             2         1   2               7
90                                                 0
91         1               2             1         4
92     1         1 1                           1 1 5
93       1 1 1                         1 1         5
94                         1   1 1                 3
95 2                       1 1   1           1     6
96                         1 1   1       2   1     6
97                     1 1         2     1       1 6
98 1 1                                 1 1 1       5
99                         1     1           1     3

Tin tức XSVT