XSKT Bạch thủ VT Cầu XSVT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
Tổng
00                       1               1     2         1 1     6
01           1 1                           1           1 1   1   6
02                       1     1           2     1       1 1 1   8
03   1 1     1     1                               1 1 1         7
04             2         1   1                 1 1     1         7
05 1         1   1         1 2                                   6
06                         1   2                           1     4
07                       1   1       1 1       1               1 6
08           1   1   1   1       1           1   1         1   1 9
09   2 1   1 1                         1     1     1   2         10
10 1           1       1       1   1     1 1                     7
11                 1 1                   1           1       2   6
12                 3   1       1                             1   6
13 1               1       1               1     1               5
14           1             1       1                 1           4
15 1 1         1             2                 1         1     1 8
16         1 2 2                       2     1     1         1   10
17                       1                                       1
18         1     2           1 1                                 5
19     1 1                       1   1       1         1   1     7
20         1   1                               1     1 1         5
21 1                         1   1 1             1           1   6
22             1         1 1 1       1                     1     6
23       1     1     1 1     1       2                 1         8
24                               1         2   1 1       1       6
25                             1                                 1
26             1                   2   1     1 1                 6
27                   1   1         1               1             4
28               2     1             1                     1     5
29   1           1   2 1       1               1 1               8
30       1                 1                             1       3
31       1       1           1           1                 1     5
32                   1           1   1             1   1       1 6
33     2 1               1             1                         5
34                                       1       1             1 3
35       1     1   1 1                         1       1   1     7
36     1         1               1 1     1                       5
37 1   1   1                           1                         4
38                                             1       1       1 3
39       1                                               1 1 1   4
40   1   1         1                                             3
41           1                   3 1   1               1         7
42         1     1                             1     1           4
43                         1             1           1         1 4
44               1           1   1                               3
45                         1           1 1 1     1               5
46 1       1               1 1                   1   1   1   1   8
47           1         1                   1                 1   4
48                                   1   1           1           3
49   1     1                 1       1         1         1   2 1 9
50 1     1         1 1           1                 1   1         7
51   1                 1 1         2             1 2 1     1 1   11
52                   1                                           1
53 2               1 1               1             1   1         7
54     1           1               1 1         1           1     6
55     1               1 1 1     1     1 1 1 1         1       1 11
56                   1     1       1   1   2               1     7
57                     1             1   1                 1     4
58 1     1                 1       1         1   1 1     1       8
59       1 1   1     1           1 1               1             7
60                                     1         1   1           3
61       1                                       1 1     1       4
62   1 1       1             1       1                   1       6
63                                                         1   1 2
64         2 1                         1 1       1   1           7
65 1 2     1   1                                   1     1 1     8
66 1       1         1                           1               4
67         1                 1     1   1   1       1             6
68                                                             1 1
69           1         1       3                             1   6
70                   1 1                             1           3
71           1                   1           2           1       5
72     1           1           1 1                           1   5
73   1   1             1   1         1                       1 1 7
74     1                       1             1                   3
75             1           1               1                   1 4
76           1   1     1         1     1     1 1                 7
77         1                         1       1                   3
78   1                     1         1       1     1     1     1 7
79       1                   1               1       1           4
80                                           1     1             2
81 1 1   1 1 1               1                       1           7
82                 1   1 1               2               1       6
83 1 1       1                   1 1                           1 6
84                     1       1   1   1             1   1       6
85   1 1       1 1                                               4
86               2     1           1     1     1     1           7
87     2                                                 1     1 4
88     1 1               1                                       3
89 1                     1                         1             3
90 1     1         1 1   1             1   1           2         9
91                   1         1           1 1   1   2 1         8
92     1     1     1                         1 1                 5
93         1     2   1                           1               5
94                 1                                         2   3
95             1   1           1 1           1 1   1       1     8
96   1 1   1           2 2 1   1         2                 1     12
97 1 1   1       1                   1     1                     6
98                 1     1 2   1                               1 6
99           1                       1 1 1 1                   1 6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...