XSKT Bạch thủ VT Cầu XSVT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
Tổng
00   1           1         1             1         4
01                                             1   1
02 1               1         1   1     1           5
03                   1       1     1 1             4
04         1         1         1   1 2       2     8
05 1 1                                   1 1       4
06           2                                   1 3
07               2         2             1         5
08                 2   1 1             1   2       7
09       1     1                                 1 3
10   1                                             1
11 2             1                       1     1   5
12     1                   1   1   2         1     6
13                     1         1       3         5
14                 1                 1 2     1   1 6
15             1         1     1                   3
16             1       1                           2
17       1             1         1     1           4
18               1                                 1
19                       1   1         1           3
20   1 1         1             1     1         1   6
21                       1 1                   1   3
22                               1                 1
23 1 1               1       1 1   1           1   7
24                               1                 1
25               1                                 1
26         2                   1   2       1       6
27               1 1     1             1           4
28     1     2 1                                   4
29                                 2             1 3
30                   1                         1 1 3
31               1 1 1         1                   4
32   1                 2         1         2     1 7
33                       2                     1   3
34       1     1 1                     1 1 1       6
35       2           1 1             1 1     1     7
36         1                                     1 2
37                             1                   1
38 1                         1                     2
39                           1 1 1                 3
40     1 1   1                   1               1 5
41     2                                 1 1   1   5
42 1               1           1           1 3 1 1 9
43             1 1                       1         3
44             1     1           1       1   1   1 6
45 1                       1             1   1 1   5
46   1               1 1           1   1   1       6
47 1   1   2                                 1     5
48                                 1               1
49         1             1       1                 3
50                         1         1 1   1       4
51 1         1                                   1 3
52                 1                 1       1   1 4
53       1                   1 1 1   1             5
54           1               1                   1 3
55 1             1               1         1       4
56     1             1       1             1       4
57                       1                         1
58                                                 0
59                     1               1 1     1   4
60                     1                     1     2
61       1   1         1             2             5
62       1     1   1 1   1                         5
63       1                   2                     3
64 1         2                   1 1 1             6
65     1               1             1       1 1   5
66         1   2     1 1 1 1 1           1         9
67                 1 1                         1   3
68         1             1                 1       3
69                     1           1 1           1 4
70 1   2 1 1   1         1         1     1 1     1 11
71     1 1       1 1             2   1             7
72         1   2     1                         1   5
73       2   2                 1   1     1   1     8
74             1           1       1   1           4
75     1   1                 1         1           4
76   1   1         1           1           1       5
77   2     2                             1         5
78                 1       1 1 1       1     1     6
79 1                   1               1           3
80             1   1       1   1 1               1 6
81         1 1   1       2 2   1 1   1             10
82                                         1       1
83             1   1                               2
84   1     1     1   1                             4
85                   1                             1
86     1           1                               2
87   1           1     1 1 1   1       1           7
88   1 1 1       1                   1         1   6
89     1     2             1             1       1 6
90 1   1         1   1                             4
91   1     1                                       2
92                     1 1         1         1     4
93   1         1   2 1 1   1 1                     8
94           2           1         1               4
95   2   1     1     1         1           1 1 1   9
96         1                         1             2
97 1 1 1 1   1               1   1             1 1 9
98                         2 2                 1   5
99 2                                   1           3

Tin tức XSVT