XSKT Bạch thủ VT Cầu XSVT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
Tổng
00                         1           1         1 3
01     1                                           1
02                       1               1         2
03                                         1       1
04                 1 1           1         1       4
05     1         1 1     1 1                       5
06 1 1   1                         2               5
07     1 1     1                       2         2 7
08     1                                 2   1 1   5
09         1         1 1       1     1             5
10   1 1 1                 1                       4
11     1     2 1   1     2             1           8
12         1                 1                   1 3
13 2 1   1 1 1 1 1 1                         1     10
14                                       1         1
15           1     1                 1         1   4
16             1       1             1       1     4
17   1   1 1   1 1   1         1             1     8
18                                     1           1
19       1       1                             1   3
20     1   1               1 1         1           5
21                 1                           1 1 3
22         1                                       1
23                       1 1               1       3
24   1                                             1
25               1                     1           2
26   1       1 1                 2                 5
27               1   1                 1 1     1   5
28 1 1                 1     1     2 1             7
29       1         1                               2
30   1               1                     1       3
31               1   1                 1 1 1       5
32       1   1             1                 2     5
33   1                 1                       2   4
34                   1         1     1 1           4
35                             2           1 1     4
36               1               1                 2
37 1 1     1         1                             4
38             1   1     1                         3
39       1 1                                       2
40     1                     1 1   1               4
41       1             1     2                     4
42   1                   1               1         3
43         1                         1 1           3
44 1                                 1     1       3
45                       1                       1 2
46 1   2       1           1               1 1     7
47 1     1   1 1 1       1   1   2                 9
48     1                                           1
49   1                           1             1   3
50   1                                           1 2
51 1       1   1   1     1         1               6
52 1     1 1     1 1                     1         6
53         1   1     1         1                   4
54     1                           1               2
55                 1 1   1             1           4
56   1                       1             1       3
57           1       1 2                       1   5
58                                                 0
59           1     1   1                     1     4
60                 1                         1     2
61                             1   1         1     3
62 1         1 1       1       1     1   1 1   1   9
63           1     1           1                   3
64 1             1       1         2               5
65           1   1 1         1               1     5
66   1                 1         1   2     1 1 1 1 9
67                   1 1                 1 1       4
68           1       1           1             1   4
69         1   1                             1     3
70                 1     1   2 1 1   1         1   8
71     1             1       1 1       1 1         6
72           1                   1   2     1       5
73             1 1             2   2               6
74                                   1           1 2
75         1   1             1   1                 4
76       1             1   1   1         1         5
77       1                 2     2                 5
78       1             1                 1       1 4
79             1 1   1   1                   1     5
80               1     1             1   1       1 5
81       1   1       1 2         1 1   1       2 2 12
82   1     1                                       2
83                 1 1               1   1         4
84     2                   1     1     1   1       6
85 1   1 1 1                               1       5
86                           1           1         2
87 2 1                     1           1     1 1 1 8
88                         1 1 1       1           4
89                   1 1     1     2             1 6
90         1             1   1         1   1       5
91       1                 1     1                 3
92   1 1     1                               1 1   5
93             1 2 1       1         1   2 1 1   1 11
94                                 2           1   3
95 1       1 1             2   1     1     1       8
96 1                             1                 2
97     1       1       1 1 1 1 1   1               8
98           1   1                               2 4
99 1                     2                         3

Tin tức XSVT