XSKT Bạch thủ VT Cầu XSVT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
Tổng
00                 1                     1       1 3
01               1                         1     1 3
02 1                   1                 1         3
03   1   1   2     1 2 1 1 1       1 1             12
04                   1 1     1                 1   4
05     1     1                             1   1   4
06       1 1                                   1 2 5
07                                     1           1
08                   1       1   1                 3
09 1 1   1               1 1           1   1       7
10                     1     1     1             1 4
11             1   2             2       1   1   1 8
12 1     1   1                                     3
13   1   1     1         2                         5
14           2           1               1         4
15                     1                           1
16 2                             1       1         4
17 1     1                     2                   4
18                 1         1 1 1 1       1   1 1 8
19             1         1                 1       3
20   1                     2         1       1     5
21       1           1           1                 3
22 1   1   1     1       1 1   2 1               1 10
23   1                     1 1                     3
24       1       2     3           1   1   1   1   10
25     2 1 1       1           1   1               7
26   1                               1             2
27         1                   1 1             1   4
28             1 1   1                             3
29 1                                             1 2
30       1       1   1             1 1           1 6
31 1       1         1 1                   1 1   1 7
32           1                 1       1     2 1   6
33   2   1 1             2                         6
34   1     1                               1 1     4
35         2         1 1     1                     5
36                       1             2       2   5
37               1                       1     1   3
38                                             2   2
39 1                                               1
40             1   1   1   1               1       5
41     1 1   1         1                           4
42 1       1             1   1 1                   5
43           1 1         1 1                       4
44 1   1           1 1                             4
45                         1   1         1   2     5
46     1                     1   1                 3
47                 1         1 1                   3
48   1               1       1       1             4
49                                       1         1
50   1 1         1                     1           4
51             1 1   1 1               1           5
52 1                   1                           2
53 1 1                                     1 1   1 5
54               1           1   1   1 1   2   1   8
55     1                           2               3
56                                 1 1             2
57                           1         2       1   4
58     1                 1   1 1                   4
59     1 1 1   1           1         1             6
60           1     1     1   1               2     6
61               1                         1     1 3
62         1     1                           1     3
63   1         1 1         1                       4
64                           1                     1
65           1                   1         1       3
66 1               1                 1     1       4
67       1 1 2           2                         6
68         1         1     1   2     1       1     7
69           1 1             1                     3
70     1             1             1   1     1   1 6
71                               2           1 1 1 5
72     1     1 2   1                       1       6
73   1         1           1                       3
74     1       1     1     1         1   1     1   7
75     1 1         2 1                   1         6
76             1   1                               2
77                         1               1       2
78   1     1                       2 1 1           6
79                             1                   1
80                                 1   1           2
81               1             1   1               3
82     1     1       1       1           1         5
83 1                 1             1               3
84 1             1     1                 1         4
85   1     1                       1     2         5
86 1         1 1   1         1       1       1     7
87     1 1 1   1         1               1     1   7
88   1             1                               2
89               1         1             1   1     4
90                 1             2     1         2 6
91                             1   2     1         4
92                     2   1         1     1       5
93                       1           2         1   4
94               1                     1           2
95   1                           1                 2
96               1         1         2 1           5
97     1               1         1     1           4
98       1 1   1                 1       1       1 6
99       1   1                 1             1     4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...