XSKT Bạch thủ VT Cầu XSVT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
Tổng
00                       1 1               1       3
01   1           1         1   1           2       6
02             2                         1         3
03   1                                 1         1 3
04       1           3         1             1 1   7
05       1               1     2           1     1 6
06                                   1         1 1 3
07 1 1   1   1 3   1               1 1   1         11
08                             1       2           3
09               1           1   1 1     1 1       6
10 1         1       1   1                   1     5
11   1               1 1   1   1       1           6
12         1                   1 1           1   2 6
13         1               1           1           3
14         1             1           1 1           4
15   1               1 1                           3
16 1 1 1     1     2           1     1 1 1         10
17           1                   1     1         1 4
18               1                     1     1     3
19     1       1   1 1   1   1                     6
20         1                                   1   2
21   1       1                           1         3
22         1       1     1 1                       4
23   1                       1   1                 3
24         1       1       1 1 1                   5
25 1 1                                   1         3
26     1                                           1
27 1                                           1   2
28     2             1           1 1               5
29     1       1                           1     1 4
30         1           1                     1 1   4
31                         1                       1
32 1       1             1     1 1     1     1 1   8
33 1       1 2             1       1     1         7
34         1                           1           2
35       1           1 1   1 1       2     2   1   10
36     1         1       1             1       1   5
37     1             1           1                 3
38       1           1         1           1 1     5
39       1                   2                     3
40             1 1     1   1       1   1           6
41             1 1                   1             3
42 1 1 1         1           2               1 1   8
43         1                       1 1             3
44   1   1   1     1       1                       5
45                                 1 3 1 1         6
46   1       1                                     2
47             1 1     1   3               1       7
48     1 1             1           1       1   1   6
49                               1               1 2
50         1   1                 1     1     1   1 6
51       1                         1               2
52 1         1         1                   1       4
53                               1     2           3
54     1         1   1         2   1               6
55     1 1         1         1     2               6
56                                 1     1   1   1 4
57     1 1                                     1   3
58         1       1           1 1             1 1 6
59 1   1               1           1         1     5
60                               1                 1
61             1       1                           2
62 1 1 1           1     2                         6
63           1               1                     2
64   1                                   1         2
65             1 1     1                           3
66 1                           1                   2
67 1                     1       1   1             4
68     1             1       1                     3
69 1                   1 2                   1     5
70   1           1                                 2
71   1   1     1                                   3
72               1   1   1                         3
73               1               1           1     3
74 1     1 1   1 1         1                 1 1   8
75                 2       1     1   1   1 1   1   8
76       1 1 1 1                           2       6
77         1                         1   2         4
78           2     1           1         1 1       6
79             1   1         1                     3
80                       1     1 1     1           4
81       1       1                 1 1         1 1 6
82                     1                           1
83       1 1             1                 1       4
84                     1         1       1         3
85                                                 0
86         1 1           1   1   1                 5
87   1           1     1                 2     1   6
88 1                   1                     1     3
89     1           1                               2
90   1               3               2             6
91 1         1   1     1     1     2           1   8
92                                         1       1
93     1 1                   1               1 1 1 6
94           1   1             1                   3
95                 1     1 1                     1 4
96                 1               1               2
97           1     1 1       2           1   2     8
98             1                     1           3 5
99 1     1             1   1                     1 5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...