XSKT Bạch thủ QNA Cầu QNA
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
Tổng
00 1     1                                     2   4
01   1 1   1                                 1     4
02   2   1 1   1       1                           6
03 1                 1   1 1   1   1     1 1       8
04 1                                   1   1     1 4
05                   1               1         1   3
06 1                 1             1   1           4
07             1 1         1                 1     4
08                     1       1             1 1 1 5
09   1               2             1 1           1 6
10         1   2                   1   1 1         6
11                     1         1 1 1             4
12             1   1       1               1 1 2   7
13       1 1                 1       1       1     5
14                 1                 1 1           3
15 1       1                                 1     3
16   1 1   1   1               1       1           6
17     1   1   1                     1       1     5
18 1           1       1   1       1               5
19     2 3   1                                     6
20     1               1   1 1                 1   5
21 1             1               1           1     4
22                             1                   1
23         1           1           1               3
24   1                       1 1   1     1         5
25     1           1                       1       3
26                                     1           1
27                         1           1 1         3
28   1       2                                     3
29     1             1   1       1           1     5
30   1       1       1     1               2       6
31       1         1 1         1                   4
32         1                                       1
33       1             1   1       1   1   1       6
34     1 1             2 1                     1   6
35   1             1         1             1     1 5
36               1 1 1 1 1       1     1 1         8
37 1           1             1                     3
38   1               1 1               1       1   5
39     2                 1 1 1 1     2             8
40     1               1     1 1                   4
41               1     1                           2
42     1 1       1       1   1 1           1       7
43           1               1                     2
44         1 1                   1                 3
45                                     1         1 2
46         1   1                 1         1       4
47     1         1                     1           3
48                       2                         2
49                             1   1               2
50   1   1   1 1           1 1       1         1   8
51 1             1               2       1         5
52                 1               1 1 1   1       5
53       1 1     2         1   1   1               7
54                                   1             1
55     1                     1               1     3
56     1                 1                         2
57                           1 1                   2
58 1       1                   1                   3
59   1   1   1                       1     1       5
60               1                   1   1     1 1 5
61           1           1                   1 1   4
62 1     1       1     1       1         1         6
63           1         1   1     1                 4
64 1       1       1                     1       1 5
65   1                       1                 1   3
66                   1     1 1   1                 4
67               1 1             1 1     1 1     1 7
68           1           2               1   1     5
69                                   1     1       2
70                   1       1               1     3
71                                       1     1 1 3
72           1                         1         2 4
73     1             1     1                       3
74 1     1     1   1     1     1     1   1   1     9
75                               1                 1
76       1 1                                       2
77           1                   1     1           3
78     1         1     1     1     1 1             6
79             2 1 1   1       2       1         2 10
80                       1 1 1     1     1         5
81             1                 2                 3
82                       2                         2
83                 1                       1 1     3
84               2 1           1           1     1 6
85         1         1           1 1               4
86             1 1                 1           1   4
87           1               1                   1 3
88             1           1                       2
89 1 1   1       1       2             1     1     8
90 1 2             2   1   1               1       8
91                 1 1                   1         3
92 1                             1           1     3
93         1 1     1                               3
94 1 2   1 1   1     1                 1   1     1 10
95                 1                           1 1 3
96           2                       1       1 1   5
97                   1           1 1 1   1         5
98           1       1     1                   1   4
99 1                                     2       1 4

Tin tức XSQNA