XSKT Bạch thủ QNA Cầu QNA
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
Tổng
00 1   1 1 1 1                                     5
01     1                                     2     3
02               1             1     1           1 4
03   1     1   2       1               1   1     1 8
04             1               1         1         3
05         1                   1   1         1 1   5
06                 1 2   1     1         1         6
07       1 1 1     1                               4
08     1                   1                       2
09                                 1           1 1 3
10         1 1 1   1   1     1 1                   7
11                               1         1       2
12 1     1                 1 1     1           1   6
13   1                           1     1           3
14                             1           1     1 3
15   1   1 1         1                             4
16                           1     1           1   3
17                               1                 1
18     1               1       1   1   1       1 2 8
19                         1         1             2
20               1     1   1   1     1 1           6
21               1               1         1       3
22     1                                 1   1     3
23 1     1   1           1         1               5
24 1               1       1 2         1           6
25                     1                         1 2
26     1       1   1 1               1 1     1     7
27     1           1       1 1     1       1       6
28 1   1     1                                     3
29   1     1         2   1                 1     1 7
30           1   1 1 1 1 2                 1 1     9
31             1               1                   2
32 1     1                         1               3
33                   1     1       1               3
34               1     1                           2
35           1                   1 1     1 1   1   6
36   1         1                       1           3
37       1 1   1     2 1       1     1           1 9
38     1           1                       1 1     4
39                       1                     1 1 3
40               1                       1         2
41   1       1                       1 1         1 5
42     1           1     1           1   2     1 1 8
43 1 2       1               1 1           1 1     8
44     1                                           1
45   1 1               1             1   2     1   7
46         1                                   1   2
47       1   1                       1     1       4
48                       1     1           1     1 4
49             1 1                     1           3
50   1                   1       1             1   4
51   1         1 1 1                         1     5
52                   1 2     2         1   1     1 8
53         1                               1       2
54 1                 1     1                       3
55             1             1 1             1     4
56       1           1             1     1 1       5
57             1           1                   1   3
58       1             1 1             1 1   1     6
59     1                                         1 2
60 1 1                 1           1         1     5
61   1       1     1                               3
62 1       1   1 1 1                 1             6
63 1             1   1                             3
64   1   1   1                   1   1   1       1 7
65     1                                           1
66 1   1   1     1 1                         1 1   7
67                 1                           1 1 3
68   1       1       1       1                     4
69   1           1       1   1                     4
70               1                           1     2
71                   1               1 1           3
72             1                 1           2     4
73         1       2       1                       4
74 1           2         2       3                 8
75           1                   1                 2
76           1               1                     2
77                         1     1 1       1       4
78     1               1           1 1         1   5
79       1       1         1 2                     5
80                       1     1                   2
81 1             1   1 1 2             2 1         9
82               1     1         1                 3
83       1                         1               2
84       1                   1   1     1 1         5
85                             1   2               3
86           1         1         1                 3
87 1                       1       1 1 1 1         6
88 1                     2   1   1           1     6
89       1                                         1
90     1         1             2                   4
91         1     1                   1 1           4
92     1   1                   1           1   1   5
93                   1     1         1           1 4
94 1     1 1           1   1             1     2   8
95   1         1           1           1           4
96   1       1     1                               3
97                 1       1 1       1   1   1     6
98 1     1 1   1                 1       1         6
99       1 1 1             1         1     1       6

Tin tức XSQNA