XSKT Bạch thủ QNA Cầu QNA

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
Tổng
00 1                                                             1
01 1                 1 1     1                   1   1   1 1     8
02                     1               1     1   1               4
03     1                         1                             2 4
04                           1         1         1               3
05 1                 1                         1             1   4
06           1   2             1       1                   1     6
07               1 1                                             2
08                   1   1 1         1   1                       5
09                     1 1               1                       3
10     1                                 1 1                     3
11           1                                       1     1     3
12   1   1       1         1                                   1 5
13               1 2 2           1                             1 7
14   1                                             1             2
15         1   1                 1     1 1 1         1 1   1     9
16                     1       1 1               1       1       5
17                             1             1                 1 3
18 1   1     1     1     1 1                       2         1   9
19                   1 1               1     1                 1 5
20   2   1       1         1     1   1 1         1     1         10
21   1     1                             1   1 1 1   1       1   8
22           1   1             1                   1             4
23 1 1                             1       1             1       5
24   1                           1 1               1             4
25 1   1               1                           2             5
26         1   1             1       1       1                   5
27                 1                           1 1     1         4
28             1           1 1       1                   1       5
29   1       1   1   1               1                           5
30                                                               0
31     1     1   1                 1                   2         6
32                                 1   1 1                   1   4
33                       1             1     1                   3
34             1         1   1 1                   1   2       1 8
35       2       1   1       1   1 1       1 1     1         1   11
36         1                             1                       2
37                                                     1       1 2
38     2   1         1           1                 1         1   7
39                   1           1     1               1 1     1 6
40                         1         1                           2
41                 1                                             1
42   1                 1           2           1     1   1 1     8
43       1     1     1                   1   1                   5
44                       1     1   1                     1       4
45 2       1   1       1       1 1                         1 1   9
46   1 1   1   2   1       1     2     1 1 1           1 1       14
47     1       1     1     1         1 1                         6
48                     2                           1       2     5
49 1     1                                       1               3
50       1                   1     1 1               1           5
51     1 2             1 2               1                     1 8
52 1                                                       1     2
53 1       1 1                           1 1 1       1     1     8
54         1       1       1                   1 1         1 1   7
55                 1               1       1   2                 5
56                     1     1   1       1             1     1   6
57             1     1     1                             1       4
58 1     1     1       1   1 1     1 1       1   1 1 1           12
59 1         1 1     1   1                 1   1 1           1   9
60           1                 1   1       2                     5
61           1 1     1           1     1 1                       6
62   1     1         1                                         1 4
63   1           1                                 1     1       4
64                     1 1   1       1       1                   5
65                                 2         1         1   1     5
66       1 1                                 1         1         4
67   1             1     1   3 1                                 7
68         1                                 1                   2
69       1                     1                                 2
70         1                 1             1 1   1               5
71     1         1     1   1         1                     1 2 1 9
72     1 2       1       1     1                   1       1 1   9
73 1     1     1   1     1                           2       1   8
74     1       1 1 1 1 1                       1                 7
75           1     1                                         1   3
76                 1               1           2 1     1         6
77     1       1       1             1 1       1                 6
78         2 1                   1                         1     5
79   1   1                         1         1 1             1   6
80             1           1     1               1 2 1           7
81 1   1                 1           1                           4
82                             1                   1 1 1 1     1 6
83     1     1                         1 1 1         1           6
84 1 1     1                               1                     4
85   1         1     1   1   1 1               1           1   1 9
86       1               1 1     1     1   1 1       1       1   9
87                                   1         1     2     1     5
88           1     2       1         1   1 2           1     1   10
89     1     1                       1                         1 4
90                         1 1                 1 1               4
91   1     2     1     1       1       1                 1     1 9
92 1 1           1                             1                 4
93 1         2     1     1               1       1       1       8
94                         1   1 1     1     1 1 1 1   1 1       10
95               1           2     2                     1       6
96           1   1 1           1     1   1 1     1             1 9
97     1 1                 1   2     1   1           1   1       9
98                       1                           1   1     1 4
99                                     1   1           1 1 1     5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...