XSKT Bạch thủ QNA Cầu QNA
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
Tổng
00 1 1       2       1             1 1       1     8
01   1                                         1 1 3
02 2   1             1 1     1 1 1         1   2   11
03   1           1     2       1     1       1     7
04     1       1 1           1           1   1     6
05                               1         1       2
06             1           2               1 1     5
07       1               1 1 1                     4
08       1   1           1                         3
09     1 1         1           2               1   6
10     1   1   1   1                   1           5
11         1               1     1                 3
12                     1                           1
13 2   1                     2 1         1         7
14                           1                     1
15                             2             1     3
16     1     1   1 3             1         1   1 1 10
17               1                       1       1 3
18   1                                       1     2
19 1   1                     1 1       1         2 7
20         1                         1   1       1 4
21                                       1   1     2
22   1   1 1           1         1                 5
23   1               1                             2
24   1                   2     1 1 2           1   8
25                   1     1                     1 3
26             1     1             1               3
27           1           1   2                     4
28 1       1             1     1               1   5
29 1   2     1         2   1             1 1     1 10
30                         2           2   1   1   6
31                   1     1     1                 3
32       1                       1                 2
33     1           1 1             1 1             5
34       1     1       1             1           1 5
35                                     1 1     1   3
36     2   2           1     1                     6
37 1 1   1         1   1           1         1     7
38       1               1         1           1   4
39         1                           1 1 1     2 6
40                   1             1             1 3
41   1                           2         1       4
42   2           2         2                     1 7
43                 2         1     1               4
44       1           1           1   1   1 1       6
45 1 1   1                   1       1             5
46 1 1     1 1             1                       5
47       1       1               1               1 4
48 1   1                           1               3
49             1     1               1   1         4
50             1             1 1         2 2   1   8
51               1         1 1 1     1 2     1     8
52 1       1   1     1                             4
53         1                   1                   2
54                       1                         1
55             1                                 1 2
56   1                                           1 2
57               1 1   1         1                 4
58         1                       1         1     3
59             1 1                             1   3
60           1   1                                 2
61           1         1   1           1   1       5
62 1 1   1                           1   1   1     6
63                                     1           1
64             1 1     2           2 1 1 1   1     10
65         1     1                             1   3
66 1                 1         1           1       4
67                 1     1                         2
68                       1           1             2
69         1   1 1 1   1                           5
70       1               1   1   1   1             5
71 1                                 1             2
72                 2             1     1           4
73     1 1 1 1           1     1 1               1 8
74                                     1 1   1     3
75           1         2       1   1   1           6
76                   1                             1
77               1 1       1       1 1             5
78       1           1           1               1 4
79           1     1                   1           3
80                       1         1 1   1 1       5
81                                                 0
82       1   1             1                       3
83             1                                   1
84   1             1     1             1           4
85             1     1       1                     3
86 1       1                               1       3
87       1     1           1   1   1   2   1       8
88               1                         1       2
89                       2                 1 1 1   5
90 1 1               1           1           1 2   7
91         1 1                                     2
92     1 1   1           1   1               1     6
93     1             1                             2
94             1           1       1         1 2   6
95                 1           1                   2
96   1 1   1 1 1         1           2             8
97     1     1       1                             3
98           1 1 1                                 3
99               1     1     1           2   1     6

Tin tức XSQNA