XSKT Bạch thủ HG Cầu XSHG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG

  Ngày
\
Cặp số
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
Tổng
00                                                 0
01       1   1                 2                 1 5
02             1 1           1                     3
03                                 1     1       1 3
04 1                 1         1   1 1           1 6
05   1         1                           1       3
06         1           1     1 1     2             6
07             1     1                 1           3
08         1     1         1   1             1 2   7
09   1   1                                 1       3
10     1   1             1             1   1     1 6
11 1             1                           1     3
12                     1   1               1       3
13                                 1   1     1     3
14       1           1         1             1     4
15                         1 1 2                 2 6
16       1 2   2                     1         1 1 8
17 1 1         1   1                   1           5
18                   1                     1       2
19   1   1     1   1   1               1       1   7
20           1   1     1               1         1 5
21             1                   1               2
22                   1               1             2
23                     1                       1   2
24       1     1         1                 1     1 5
25   1 1               1   1         2   1         7
26       1   1                   1                 3
27                 1                       1 1     3
28 1             1         1   1 1                 5
29             1   1     1 1                       4
30   1     1   1             1     1               5
31               1   1                         1   3
32     1     1   1         1         1 1 1         7
33             1               1         2       1 5
34       1       1                 1               3
35               1                   1   1   1     4
36   2                                             2
37                                   1         1   2
38     1   1                 1     1     1         5
39       1 1           1 1       1           1 1   7
40     1       1       2   2                       6
41           2               1 1 1       1   1     7
42 1 1 1     1               1 1           1       7
43               1     1                           2
44   1   1               1         1               4
45     1                       1               1   3
46                     1                 1         2
47 1                           1 1 2           1   6
48     1 3 1                                     1 6
49 1 1     1                           1   1       5
50                 1                 1 1     2     5
51           1   1     1                     1     4
52 1         1   2                   1             5
53           1     1     1 1                     1 5
54                   1               1 1         1 4
55     1                 1                       1 3
56             1     1 1         1                 4
57                   1     1       2         1     5
58                                 1 1       1     3
59         1 1               1       1             4
60 1     1   1           1                   1 1   6
61   1             1     1                 1       4
62 1   1           1                               3
63         1                             2 1   1   5
64 1                     1           1             3
65           1                   1         1       3
66                 1 1 1     1                     4
67               1       2 1 2     1           1 1 9
68           1         1 1       1           1     5
69                         1           1     1 1 1 5
70                 1 1               1   1         4
71                 1             1             1   3
72       2             1                 1         4
73   1 1             1 1   1 1     1   1           8
74     1                 1     1 1             1   5
75         1 1 1                 1         1       5
76   1 1                                           2
77 2       1                 1         1   1       6
78       1         1                     1         3
79                                     1           1
80                       1                       1 2
81                                                 0
82                         1     1     1           3
83             2                 1       1         4
84             1 1       1                   1     4
85     1         1   1           1     1 2 1       8
86   1 1             1       1                     4
87   1             1     1                         3
88 1                                               1
89     1   1       1 1       1 1 1         1     1 9
90   1     2                     1                 4
91                     1   1       1               3
92 1         1   1 1     1   1             2 1     9
93   1       1     1 1       1   1     1 1     1   9
94 2     1 1                                       4
95     1     1   1   2       1 2 1                 9
96                 1       1       1               3
97     1                   1                       2
98                                   1             1
99 1               1               1   1       1   5

Tin tức XSHG