XSKT Bạch thủ HG Cầu XSHG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG

  Ngày
\
Cặp số
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
Tổng
00     1     1       1                             3
01                 1           2         1   1     5
02                                             1 1 2
03 1         1   1                                 3
04 1                         1     1               3
05     1     1             2         1         1   6
06       1                     1 1         1       4
07 1                 1                         1   3
08                                         1     1 2
09   1 1 1     1                 2   1   1         8
10   1   1           1           1     1   1       6
11       1       1             1   1             1 5
12     1     1         1 1     1                   5
13         1           1       1                   3
14 1       1     1 1           1         1         6
15     1     2 1           1 1                     6
16       1 1                             1 2   2   7
17                         1   1   1 1         1   5
18                     1 1 1                       3
19   1   1 2   1                     1   1     1   8
20   1                                       1   1 3
21                     1                       1   2
22                                                 0
23   1 1   2             1                         5
24           1           1       1       1     1   5
25             1         1           1 1           4
26           1     2         1           1   1     6
27                                                 0
28             1     1             1             1 4
29               1         1                   1   3
30                                   1     1   1   3
31   1                                           1 2
32 1         1 1   1           1       1     1   1 8
33             1 1       1                     1   4
34   1       1               1           1       1 5
35                               2               1 3
36                                   2             2
37       1 1   1 1   1   1                         6
38 1   1     1     1                   1   1       6
39   1       1 1 1     1                 1 1       7
40 2           1   1     1     1       1       1   8
41             1     1       1               2     5
42                               1 1 1 1     1     5
43 1 1 1               1                         1 5
44                                   1   1         2
45           1   1                     1           3
46         1                 1 1 1                 4
47               1 1       1     1 1               5
48         1           1     1         1 3 1       8
49     1 1     1           1     1 1 1     1       8
50   1             2                               3
51         2                                 1   1 4
52         2       1               1         1   2 7
53                       1                   1     2
54 1                 1     2                       4
55       1   1                         1           3
56               1                             1   2
57                                                 0
58                   1                             1
59 1   1                 1   1             1 1     6
60                 1     1         1     1   1     5
61       1                           1             2
62               1       1         1   1           4
63                       1     1           1       3
64               1   1       1 1   1               5
65   1             1                         1     3
66   1   2 1   1           1 1 1                   8
67                     1                         1 2
68     1               1     1               1     4
69   1 1       1 1                                 4
70   1   1                                         2
71                         1 1   1                 3
72           1       1 2       1         2         7
73   1   1           1           1   1 1           6
74 1         1   1     1   1           1           6
75                     1   1               1 1 1   5
76   1 1                             1 1           4
77                   1   1 1       2       1       6
78 1                                     1         2
79     2                 1                         3
80         1   1 1     1   1                       5
81   1                                             1
82   1   1     1   2 1                             6
83             1     2           1             2   6
84 2             1       1 1                   1 1 7
85       1                   1         1         1 4
86               1   1     1 1       1 1           6
87 1                           2     1             4
88 1       1       1     1       1 1               6
89     1 1   1 1     1                 1   1       7
90                     1             1     2       4
91                               2                 2
92                 2     1   1     1         1   1 7
93 1     1   1         1     1       1       1     7
94                                 2     1 1       4
95     1   1         1           1     1     1   1 7
96                           1                     1
97                     1     1         1           3
98     1         1     1       1                   4
99                                 1               1

Tin tức XSHG