XSKT Bạch thủ HG Cầu XSHG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG

  Ngày
\
Cặp số
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
Tổng
00           2                 1       1             1           5
01     2     1     1     1             1       1               1 8
02   1   1               1                                     1 4
03                           1         1               1     1   4
04 1                             1         1                     3
05                       1             1 1   1 1 1       1       7
06       1         2     1           2   1 1                     8
07                                   1 1           1             3
08                   1       1   1 1                 1   1 1     7
09     1 1   1       1                     1 1                   6
10 2       1               1                 1         1         6
11 1 1                               1       1     1       1     6
12       1     1       1   1         1 1 1   1               1   9
13 1           1             1     1 1                         1 6
14   1         1                   1               1   1         5
15             2 1           1   1     1     1 1                 8
16                         2   2   2         1   1             2 10
17           2     1   1     1                   2               7
18     1         1 2   2   1         1               1   1       10
19         1     1 1   1 1 1   1         1                       8
20 1         1       1 1       1   2 1   1   1 1     1     1     13
21 1                                     1   1           1 1     5
22         1             1                                       2
23 2                             1       1 1   1                 6
24         1                   1       1             1 1   1     6
25                           1                         1   1 1   4
26     1           1   2         1                               5
27                                     1   1                     2
28           1               1       1   1           1 1         6
29                     1         1         1                     3
30           1   1         1                       1 1 2         7
31   1       1                 1         1     1             1   6
32                                         1     1 1           1 4
33       1       1           1     1               1         1   6
34     1   1                           1   1                 1   5
35                 1             1 1           1                 4
36   1     1         1                       1   1           1   6
37                     1     1 1                                 3
38           2   1 1                       1     1               6
39           1 1 1       1                         1       1 1   7
40     2   1     1                 1             1               6
41 1 1   1               1                   2             1   1 8
42           2   1                             1                 4
43   1   1       2                       1             1         6
44                                               1         1     2
45   1                   1                         1         1 1 5
46             2   1       1   1               1         1   1   8
47             1   1 1         1         2         1 1           8
48       1     1     1   1       1     1         1       1       8
49                             2     1 1     1   1 1             7
50   1     1                 1                   1     1         5
51 1     1     1                     1     1         1           6
52                                                               0
53     1     1         1                 1         1   1         6
54     1   1                                             1     1 4
55                                   1       1           1   1   4
56                         1     1       1                       3
57         1         1   1                               2       5
58                           1       1 1                         3
59       1     1                   1       1       1         1   6
60                 1                       1                   1 3
61                           1     1   1                   1 1   5
62                       1 1   1           1   1         1       6
63     1         1   1       1   2   1             1 1 1         10
64 1                 1     1 1                 1                 5
65       1     1       1                 1   1               1   6
66     1             1     1           1                 1       5
67   1     1       1                                       1   1 5
68               1   2     1             1           1 1         7
69         1                             1   1                 1 4
70         1           1 1           1               1     1     6
71   1                                     1 1                   3
72   1 1                                   1     1     1 1       6
73 2                                 1                           3
74         1                   1   1           1   2             6
75         1       1 1     1     1   1             1     1 1     9
76         1     1           1         1                         4
77                       1   1     1             1   1           5
78                                     1                         1
79 1                   1       1                       1 1   1   6
80 1             1 1       2                   1                 6
81                   1 1         1                     1         4
82       1                         1         1     2 1         1 7
83   2       1 1         1                 1     1         1   1 9
84       1   1               1   1                       2     1 7
85                 1                                             1
86               1   1 1         1                   1           5
87   1                             1           1     1     1     5
88     1                       1   1                             3
89   1   1           1     1   1 2   1           1               9
90 1   1   1   1         1 1                         1           7
91   1         1   1             1     1       1             1 1 8
92             1                         1           1   1   2   6
93     1         1                                             1 3
94       1 1     1       2                 1           1         7
95                     1     1                   1             1 4
96   1   1           1                                           3
97     2       1       1       1           1   3           2     11
98                   1                           1     1   1     4
99 1     2                         1                             4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...