XSKT Bạch thủ TG Cầu XSTG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
Tổng
00           1                     1 1   1               1       5
01         1   1                     1       1 1 2               7
02                 1                     1 1                   1 4
03         1                 1 1 2                         1     6
04               1   1         1       1                         4
05   1           1 1       1                                     4
06         1                   1                     1         1 4
07       1                           1 1   1     1               5
08                   1     1   2       1                 1     3 9
09 1     2     1         1 1       1                             7
10                                   1 1                   1     3
11 1       1   1     1                                           4
12   1             1               1     1       1 1         1   7
13 1                       1   1     1                           4
14 1                 1     1             1                       4
15         1 1               1       1 1                         5
16     1     1           1   1   1         1       1 1 1         9
17           1   1           1               1                   4
18 1           1 2                     1 1   3                   9
19 1           1                   1 1             1             5
20                       1         1                 1   1 1     5
21           1                                             1 1   3
22 1   1             1 1             1             1             6
23           1                       1         1     1           4
24 1   1 1   1 1                 1             1                 7
25   2                   1   1               1               1   6
26                 1                   1         1       1     1 5
27                               1     1 2 1   1       1         7
28 1               1         1           1                     1 5
29                 1       1               1                     3
30         1   1     1 1                         1 1     1       7
31   1         2 1           1             1 1     1 1     1   1 11
32   1       1     1                   1               2         6
33 1                 2                 1           1           1 6
34   1                 1   1   1               1                 5
35       1     1           1         1             1 1           6
36       2 1 1             1         1 2       1       1 1 1     12
37                     1                                 1       2
38         2   1                 1 1                             5
39               1 1             1         1           1     1   6
40 1 1                                       1                   3
41                       1       2     1                         4
42     2 1       1                                           1   5
43           1 1               1         1             1 1   1   7
44   1         1   1         1                                   4
45     1     1             1 1                                   4
46   1       1   1                 1                             4
47       1             1     2         1                         5
48           1   1                                   1           3
49 1                                       1     1         1     4
50                           1 1           1 1   1               5
51       1     1                             1                   3
52                   1 1 2 1                 1                   6
53     1   1         2             1 1   1       1       1       9
54                             1         2 1   2   2 1 1         10
55           1       1       1                   1             1 5
56     1 1             1                   1             1       5
57     1                             1     1     1               4
58 1 1           1                             2   1 1           7
59     1                 1         1       1   1                 5
60 1 1 2           1     1 1                 1 1       2         11
61               1                                         1     2
62       1             1         1             1         1       5
63                 1   1 1       1               1           1 2 8
64 1       1                         1           1         1     5
65                 1     1         1         1 1       1     1   7
66                   1 1 1             1             1       2   7
67     1                                 1                       2
68   2   1       1         1   2 1                   1 1 1       11
69 1         1                   1 1               1     1       6
70                                 1                         1   2
71       1       1 1           1                     1     1     6
72           1         1                     1       1       1   5
73                                                   1   1       2
74       1           1                         1               1 4
75               1     1 1       1 2                   1         7
76         1                           1   1           1 2       6
77     1             1         1           1                   1 5
78           1     1             1                           1 1 5
79     1       1         2     1 1 2               1 1     1     11
80       1                 1               1     1               4
81       1 1                   1     1           1     1         6
82   1 1                                         1               3
83   2   1         1 1           1                         1 1 1 9
84   1         1                   1 1   1 1   1                 7
85         1     1           1 1         2   1     1 2 1         11
86                   1     1 1         1           1             5
87                                                 1       1   1 3
88           1           1 1                   1   1             5
89                     1             1                           2
90               1     2   1 2         1                         7
91         1   1   1   1                         1   1     2     8
92                               1 1         1 1       1 1 1     7
93         1     1 1 1   1               1                       6
94             1                         1   1   1     1     1   6
95                       1   1 1           1             1 1 1   7
96 2       1       1   1   1         1                         1 8
97     2   1                                                     3
98                                                         1     1
99                     1                     1     1         2   5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...