XSKT Bạch thủ TG Cầu XSTG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
Tổng
00         1             1   1               1     4
01   1             1               1               3
02           1 1       1           1 2   1         7
03     1 2               1       1                 5
04         1           1   1     1   1       1   1 7
05 1           1     1 1   1                 1     6
06                           1         1           2
07                               1   1             2
08                   1 1                         1 3
09 1                         1                     2
10                 1         1 1             1   1 5
11       1     1 1   2       1 1       1   1       9
12                                       1         1
13 1             1           1             1       4
14   1     1                                 2     4
15 1 1 1                   3         1 1       1   9
16                   1       1                 1 2 5
17                   1                         1   2
18     1                                     1     2
19 1       1     1 1       1                       5
20       1                                         1
21                     1 1       1                 3
22         1       1   1                 1     1   5
23       1     1 1         1       1               5
24 1     1       1     1               1   1       6
25               1 1       1   1   1     1         6
26   1                             2               3
27       1                           1             2
28                       1 1       1 1 1         1 6
29                               1     1           2
30         1             1                         2
31   1       2     1   1                           5
32       1     1     1                             3
33                                                 0
34                 1 1   1   1         1           5
35 2                         1       1       1     5
36   1                 1                   1       3
37   1                   1                         2
38   1                                     1       2
39     1                       1     1   1     1   5
40                       1     2       1           4
41               1         1   1           2       5
42           2       1       1               1     5
43   1 2     1 1                 1   1           1 8
44                 1                               1
45           1           2       1             1   5
46         2                   1                 1 4
47                         1                       1
48 1             1   1     1 1               1     6
49           1                 1                   2
50                           1   1     1   1       4
51   1       1     1       1       1         1 1   7
52       1 1 1         1     1 1 1 2             1 10
53         1 1       1                     1       4
54                                     1       1   2
55     1 1       1         1         1 1           6
56         1           1 1         1         1     5
57           1                       1 1 1         4
58         3         1                             4
59       2                           1             3
60             2     1   1                         4
61           1   1     1 1   1 1                 1 7
62                                 1         1     2
63     1                   1   1 1                 4
64 1                         1           1 1       4
65   1                                       1 1   3
66 1     1                     1 1       1       2 7
67                               1             1   2
68 1   1       2   1                 1   1   1     8
69 1             1               1   1         1   5
70               1                     1           2
71         1       1             1       1 1   1 1 7
72                 1 1   1 1             1       1 6
73             1                   1       1 1     4
74             1   1 1         1                   4
75     1                                           1
76       1     1                                   2
77             1 2     2             2             7
78 1                 1   1   1 1                   5
79   1   1                               2 1     1 6
80     1     1 1                                 1 4
81   1                 1   1     1 1           1   6
82         1     1           1     1           2   6
83 1 1   1       1 1   1   1             1 1       9
84     1                                     1     2
85     1       1         1               1 1       5
86             1               1                   2
87     2         1 1           1 1     1       1 1 9
88             1                       1           2
89               1                     1           2
90       1   2                       1             4
91                                     1           1
92         1       1               1               3
93     1           1                               2
94 1 1 1   1       1 1 1                   1 1     9
95   2 1                     1   1         1       6
96 1                               1     2         4
97 1 1                           1     1 1 1   1   7
98           1       1 1 2     1               1   7
99       1   1                     1             1 4

Tin tức XSTG