XSKT Bạch thủ TG Cầu XSTG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
Tổng
00   1                         1                 1 3
01     1   1   1         1         1 1       1     7
02 1 1       1     2       1 1           1       1 9
03 2                   2                         1 5
04   1   1                   1             1       4
05             1   1         1 1     2             6
06           1               1           1         3
07         1               1       1               3
08 2               1                             1 4
09                       1 1 1   1               1 5
10                             1   1               2
11 1       1         1   1     1                 1 6
12 2                                 1         1   4
13     1             1           1     1           4
14 1       1   1 1                     1           5
15                   2   1           1     1       5
16     1                 1                 1       3
17   1                                 1   1       3
18                           1                 1   2
19           2           1           1             4
20                           1   1         1     1 4
21   1     1     1   1         1             1   1 7
22     1     1                         1           3
23 1   1   1 1     1                   1     2   1 9
24       1               1             1 1         4
25         2   1                             1     4
26       1           1           1 3     1 1 1 1 1 11
27     1   1         2                           2 6
28                     1             1     1 1     4
29                         1       1               2
30   1             1                               2
31                     1     1 1                   3
32       1                   1                     2
33               1                                 1
34       1 2   1                               1   5
35                 1   1 1     1                   4
36     1 1 1 1                         1           5
37     1                                 1         2
38 1   1       1   1               1   1           6
39     1     1   1                 1               4
40       1   1                           1         3
41                       1                       1 2
42                                                 0
43     1         1 1     1     1         1   1   1 8
44         1         1   1                         3
45               1                                 1
46           1             1         2 1           5
47             1       1   1   1     1   1 1 1     8
48                                             1   1
49                         1 1       1         2   5
50                         1             1         2
51   1             1 1             1             1 5
52   1 2     1 1 1         1                       7
53       1           1     1 1     1       1       6
54   1         2                                 1 4
55                     1                 1         2
56       1                         1               2
57                           1 1 1                 3
58 1                     1     1         1         4
59                     1       1 1                 3
60               1           1     1               3
61               2   1 1                       1   5
62 1         1   1                                 3
63             1       1   1         1         1   5
64 1         1                             1   1   4
65                     2         1     1           4
66     1             1   1                 1 1     5
67         1           1       1     1         1   5
68               1         1                 1     3
69         1                     2 1               4
70     1 1             1         1                 4
71   1   1         1       1 1 1             1     7
72   2                           1             1   4
73           1         1     1                     3
74                   1         1                   2
75     1           1 1     1           1 1     1   7
76   1   1                 1           1           4
77             2 1         1         1             5
78   1   1 1           1         1           1     6
79       1                       1     2       1   5
80             1                         1 1   1   4
81               1                                 1
82   1           1                                 2
83 1   1     1       1           1   1     1 1     8
84               1 1             1       2   2     7
85                           1                     1
86       1     1                 1   1     1   1 1 7
87       1   1         1   1           1           5
88 1 1     1                           1 1     1   6
89     1   1         1   1   1       1   1         7
90   1   1     2           1   1                   6
91                                 1               1
92 1             2       1     1 1     1   1   1   9
93           1     1     1       1     1 1 1       7
94                 2 1                       1     4
95             1       1             1     1       4
96                           1                     1
97                       2     1             1   1 5
98       1   1     1               2               5
99 1 1             1               1       1       5

Tin tức XSTG