XSKT Bạch thủ TG Cầu XSTG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
Tổng
00                       1         1 1       1     4
01           1               1   1                 3
02       1     1           1                   1   4
03 1             2     1   1               2       7
04     3         1                                 4
05                         1                 1     2
06                                             1   1
07           1                       1 1 1   1     5
08   2               1                             3
09   1     1             1   1             1   1 1 7
10                       1                       1 2
11 2       1           1           1   1           6
12                                 1 1         1   3
13             1     1 1                           3
14           1     1           1                 1 4
15   1               1   1     1                   4
16 1     1 1         1 1 1       1 1     2   1     11
17                         1                     1 2
18               1     1 1 1               1       5
19                   1   1             2       1   5
20   1 1     1                     1               4
21               1               2 1 1             5
22             1 1                       2     1   5
23           1         1     1             1       4
24     1                         1               1 3
25                           1                     1
26         2               1                       3
27     1   1     1     1                           4
28       1   1     1                         1     4
29       1         1   1       1   1             1 6
30                     1   1                     1 3
31   1 1                 1 2       1               6
32     1   1     1   1       1                 1   6
33         1           1             1   1         4
34                     1 1     1     2             5
35   1           1   1 1       1                   5
36       1         1                               2
37 1     2   1                     1     2 1       8
38                     1   1                     1 3
39               1                   1     1       3
40   1     1 1                   1     1   1       6
41                 1                               1
42   1   1           1 1       1                   5
43             1 1     1                           3
44 1 1 1           1           1 1   1 1     2   1 11
45     1 1                       1             1   4
46   1                     1 1             1       4
47             1     1                           1 3
48 1                         1   1 1               4
49         1                   1     1             3
50 2                                           1 1 4
51                 1       1   1       1   1 1     6
52   1               1 1 2     1       1           7
53 1                                 1             2
54     1       1   1     1       2 1               7
55         1                 1                 1   3
56         1                 1           1         3
57                   1             1             2 4
58           1     1                           1 1 4
59             2         2         1   1           6
60               2               1           1     4
61 2           1                     1 1           5
62                   1     1   1     1       1 1 1 7
63   1         1       1       1   1               5
64         1                                       1
65             1                         1     1   3
66             1             1 1         1         4
67                 1                     1         2
68 1   1           1 1     2                 1     7
69             1             1         1           3
70   1                                             1
71         1                           1 1 1 1   1 6
72                                     1 1         2
73           1       1   1                 1       4
74     1                 1         1       1       4
75       1 1             1 1     1                 5
76     1       1 1 2                         1     6
77       3 1         1           1   1   1 1     1 10
78 1         1         1             1       1     5
79     1 1   1                         1           4
80                                         1   1   2
81 1             1       1       1           1     5
82                           2                     2
83                             1                   1
84           2     1         1                     4
85 1   1     1             1         1         1 1 7
86       1           1                             2
87   1     1                     1       1         4
88   2       1 2             1                     6
89     1           2         1 1   1   1   1       8
90                                                 0
91                 1         1                     2
92       1   1                         1   1 2     6
93 1           1 1 1       1                       5
94         1   1     1         1   1     1 1       7
95                                 1           1   2
96   1           1           1   1       1     1   6
97 1                                   1     1     3
98     1 1       1             2     1 1           7
99       1   1       1           1   1         1   6

Tin tức XSTG