XSKT Bạch thủ TG Cầu XSTG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
Tổng
00               1     1                             1           3
01                     1             1             1   1         4
02     1   1         1       1                             1     5
03                 1                     1         1             3
04 1     1 1       1     1       1   1                   1   1   9
05                 1                   1 1   1           1 1     6
06             1                 1                 1             3
07                             2                 1               3
08                           1     1 1 1                     1   5
09                   1 1           1   1   1     2     1         8
10                     1 1       2                               4
11 1                               1       1       1   1     1   6
12           1       1   1                   1             1     5
13                           1         2   1                     4
14                                         1                 1   2
15   1 1         1             1                   1 1           6
16     1 2                                     1     1           5
17           1   1           2         1             1   1       7
18       1                       1         1           1 2       6
19   1             1               2       1           1         6
20     1 2 1         1               1                           6
21       1     1             2     1                 1           6
22 1   1 1 1           1       1 1         1   1             1 1 11
23     1         1                                   1           3
24         1                               1   1 1   1 1         6
25                               1   1 1     2                   5
26             3   1 1 1                                   1     7
27   1     1               1       1   1                         5
28           2 1 1                     1   1               1     7
29     1       1   1     1                                 1     5
30           2     1       1       1               1   1     1 1 9
31 1   1 1                                   1         2 1       7
32 1                   2 1   1         1     1       1     1     9
33                                   1   1 1                 2   5
34                                 1         1                 1 3
35                             1                 1     1         3
36           1   1     1   2                     2 1 1           9
37   1 1 1                       1   1   1                     1 7
38 1                       1                       2   1         5
39   1             1           1                         1 1     5
40       1       1         2               1 1                   6
41             1       1       1                                 3
42 2             1 1   1 1                     2 1       1       10
43   2           1                   1               1 1         6
44         1               1           1     1         1   1     6
45       1 1   1                     1         1     1           6
46             1         1                   1       1   1       5
47       1               1                       1             1 4
48 1 1             1             1                   1   1       6
49   1                             1       1                     3
50       1   1           1 1           1                         5
51     1   1                                     1     1         4
52           1   1       1                                   1 1 5
53           1         1       1 2   1         1   1         2   10
54 1     1       1   1         1         1                       6
55                                                   1       1   2
56 1 1               1                         1 1             1 6
57                             1         1     1                 3
58 1               2                       1 1           1       6
59           1   1                             1                 3
60                   2 1 2     1     1     1 1 2           1     12
61                       1           1                   1       3
62         1               3   1   2             1             1 9
63 1 1         1   1     1 1                               1   1 8
64       1                   1             1       1             4
65     1     1     1                                       1     4
66   1             1         1                               1 1 5
67             1                               1                 2
68           1                               2   1       1       5
69                   1                 1   1         1           4
70 1                                     2                       3
71         1               1                     1       1 1     5
72 1 1           1   1       1   1                   1         1 8
73   1 1   1                       1   1                         5
74                         1 1   1       1       1           1   6
75 1           1     1 1 1 1                             1     1 8
76                                                 1             1
77                               1     1       1             1   4
78           1         1         1 1   1 1           1     1     8
79           1           1               1     1       1         5
80 1 2 1   1       1       2       1 1   1       1               12
81     1         2                               1 1             5
82                   1           2   1       1 1                 6
83                                           2   1         1 1   5
84         1     1                       1   1         1         5
85         1                 1       1   1         1     1       6
86       1       2   1       1           2                   1   8
87     1                                                         1
88 1                     1   1       1 1             1           6
89         1   1       1                                       1 4
90                                     1                 1     2 4
91       1               1         1 1             1   1   1   1 8
92   1       1       2       1                                   5
93     1       1     1         1                   1     1 1 1   8
94   1                         1 1                     1         4
95         1 1 1   1           1         1                       6
96             1             1     1       2       1       1   1 8
97         1         1 2       2     1   1     2   1             11
98     1       1               1   1                             4
99     1     1     1         1                                 1 5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...