XSKT Bạch thủ TG Cầu XSTG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tiền Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTG

  Ngày
\
Cặp số
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
Tổng
00                 1       1                       2
01         1     1                     1       1   4
02                     1                   1   1   3
03         1           1 1                         3
04                       1       1   1 1 1         5
05   1                               1           1 3
06 1         2                                     3
07     1       1                           1       3
08 1 1     1     1                           1     5
09 1   1                                 1       1 4
10           1                     1         1     3
11 1       1                                   1   3
12   1 2       1         1 1         2             8
13         1 1               1                   1 4
14     1         1   1         1                   4
15                 1     1                       1 3
16     1         1   1 1               1           5
17             1     2           1   1       1     6
18 1       1   1       1 1 1       1               7
19     1                                 1   1 1 1 5
20   1   1       1         1 1 1                   6
21                 1                   1       1   3
22             1   2                         2     5
23       1         1   1           1     2         6
24 1               1 1 1   1                     1 6
25                   1                             1
26 1         1                       1     1       4
27           1       1                             2
28           1     1                   1           3
29                           1                     1
30   1   1   1 1   1     1       1 1               8
31                       1 2   1 1     1 1         7
32             1                 1       1         3
33                     1     1                 1   3
34       2               1         1               4
35           1         1           1             2 5
36   1       2         1       1   1               6
37 1             2   1               1             5
38         1 1                           1 1       4
39     1 1     1       1     1             1       6
40 2                       1     3   1 1     2     10
41                       1           1     1   1   4
42         1               1           1 1   1     5
43 1       1       1         1   1         1       6
44 1             1   1 1                       1   5
45   1 1 1                           1             4
46     1                                           1
47         1         1   1   1             1       5
48                         2       1             1 4
49   1                     1       1   1 1 1       6
50 1         1                   1             1   4
51           1             1                       2
52 1                     1     1                   3
53   1         1 1                                 3
54                                     1           1
55       1                       1 1               3
56             1   1                       1       3
57 1                   2                 1     1   5
58                     1       1         1 1 1 1   6
59     1   1                                   3   5
60             1 1     1     1               1     5
61                 1           1                   2
62                 1                         1     2
63     1       1                                   2
64   1             1     1             1     2   1 7
65     1   1       1   1       1   1 1     1       8
66         1   1               1 1 1             1 6
67   1                                             1
68 1 1     1                   1       1         1 6
69       3                           2 1         1 7
70                                                 0
71                                   1   1         2
72   1 1         1     1     1   1                 6
73       1 1                         1             3
74       2 1     2   1             1     1         8
75   1 1 1               1         1 1       1     7
76               1         1 1 1       1           5
77                   2         1 1 1               5
78   1       1 1   1       1 2     1   1         1 10
79     1                 1     1                   3
80                       1     1         1         3
81           1                             1   1   3
82   1         1               1 2                 5
83   1       1     1           1           1     1 6
84       1                   1                     2
85 1 1                                     1   1   4
86         1     1           2   2 1   1   1       9
87             1       1   1               1 1 1   6
88               1       1               1         3
89                   1             1         2     4
90               1   1               1   2 1       6
91       1               1 1                       3
92       1           1                             2
93           1               1 1       1           4
94     1       1                                 1 3
95     1       1     1       1         1           5
96         1         1   1                       1 4
97               1         1   1     1           1 5
98                 1         1                 1   3
99 1                                               1

Tin tức XSTG