XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
Tổng
00                             2 1         1       4
01               1 1                 2         1   5
02 1         1   2 1       1                     1 7
03               1               1     1       1   4
04   1     1     1                                 3
05 1       1   1                 1                 4
06       1               1   1 1                 1 5
07 1 2         1                       1       1   6
08 1 1 1           1 1             1     1         7
09     1   1       1         1                     4
10     1     1                         1           3
11           1 1 1             1                   4
12         1                           1   1     1 4
13                   1           1               1 3
14 1                     1 1   1   1     1     1   7
15                     1             1             2
16 1     1           1                 1 1     1   6
17             1     1 2   1           1 1     2   9
18       1                   1             1     1 4
19 1       1 1                                     3
20                         1             1         2
21       1           1                             2
22                                     1           1
23     1   1         3                         1 1 7
24                                                 0
25           1     1                 1             3
26   1                   1           1     1       4
27 1 1     2                         1             5
28           1                 1 1                 3
29       1       1 1 1 1                           5
30 1   1     1           1       1 1         2     8
31             1                             1     2
32 1     1               1               1         4
33                         1       3               4
34         1     1   1           1       1       1 6
35           2   1     1             1             5
36         1   1     1         1       1           5
37                       1 1         1 1           4
38     1         2 1         1   1 1           1   8
39 1             1 1                         2     5
40                 1   2   1       1   1         1 7
41             1                                 1 2
42             2     1         1           1 1   2 8
43                     1     1       1             3
44 1                       1                 1     3
45                 1             1         1       3
46       1       1                                 2
47                                 1     1   1     3
48         1       1           1     1     1       5
49                   1                         1   2
50       1 1     1             2     1       1     7
51                           1 1         2     1   5
52     1               2                   2       5
53   1       1                               1     3
54             1             1 1   1       1       5
55 1   2 1 1   1   1 1                     1       9
56   1 1   1         1                 1           5
57                         1   1 1         1   1   5
58     1 1         1     1                       1 5
59 1 1   1   1             1                       5
60 1                     1         2               4
61                     1 1         1               3
62                 1         1     1           1   4
63   1                                 1 1       1 4
64                     1             1   1         3
65               1                     1           2
66   1 1 2         1       1   1                   7
67     1                                           1
68                         1                       1
69                                                 0
70             1             1               1     3
71                               1                 1
72           1           1     1     1             4
73                         1 1                     2
74 1 2                 1                 1         5
75     1       1                     1       1     4
76             1         1       1         1   1   5
77                       1               2         3
78     1     1           2                   1   1 6
79                 1           1   1     2 1   1   7
80                           1   1                 2
81       1                   1                   1 3
82 1             1 1             1   1       1     6
83           1   1     1 1                         4
84 1                                   1           2
85   1     1         1                   1 1       5
86                                                 0
87         1         1 1   1 1       1 2   1 1 1 1 12
88   1         1                   2             1 5
89     1 1   1         1     3         1         1 9
90   1       1       1 1   1 1 1 1                 8
91     1                 1                         2
92     1     1           2                         4
93           1 1   1                 1       1     5
94                     1   1                       2
95   2                           1     1           4
96       3 1               1 1   1                 7
97                                   1     1 1     3
98         1   2                 1         1       5
99               1         1       1         1 2   6

Tin tức XSDN