XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
Tổng
00             2                                   2
01         1                             1 1       3
02 1                   1   1         1   2 1       7
03                       1               1         2
04       1   1         1     1     1     1         6
05         1     1         1       1   1           5
06               1               1               1 3
07                         1 2         1           4
08 1   1         1         1 1 1           1 1     8
09                 1 1 1       1   1       1       6
10             1               1     1             3
11         1             1           1 1 1         5
12                                 1               1
13               1     1                     1     3
14         1               1                     1 3
15       1           1                         1   3
16 1             1         1     1           1     5
17   1 1   1                           1     1 2   7
18 1     1       1   1 1         1                 6
19                     1   1       1 1             4
20   1 1     1                                     3
21                 1     1       1           1     4
22                                                 0
23 1 1   3           2         1   1         3     12
24     1   1             1                         3
25 1 1                               1     1       4
26             1       1     1                   1 4
27       1     1           1 1     2               6
28                                   1             1
29       2             1         1       1 1 1 1   8
30                     2   1   1     1           1 6
31 1 1         1                       1           4
32     1     1             1     1               1 5
33       1                                         1
34   1   1               1         1     1   1     6
35                       1           2   1     1   5
36   1                             1   1     1     4
37   1     1                                     1 3
38 1                 1         1         2 1       6
39     1       1           1             1 1       5
40                     1                   1   2   4
41         1       1 1 1 1             1           6
42           1   1     1               2     1     6
43 1                   1                       1   3
44 1         2   1         1                       5
45           2       1                     1       4
46 1                             1       1         3
47   1         1     1                             3
48                 1               1       1       3
49         1                                 1     2
50               1               1 1     1         4
51       1       1                                 2
52                             1               2   3
53   1   1 1       1         1       1             6
54                                     1           1
55                         1   2 1 1   1   1 1     8
56     1                     1 1   1         1     5
57   2         1 2     1                           6
58 2   1     1   1             1 1         1     1 9
59 1         1     1       1 1   1   1             7
60     1           1 1     1                     1 5
61           1           1                     1 1 4
62   2 1           1     1                 1       6
63                           1                     1
64       1       1 1                           1   4
65           1                           1         2
66         1   1             1 1 2         1       7
67     1                       1                   2
68             2                                   2
69     1   1                                       2
70                   1   1             1           3
71               1 1     1                         3
72               1                   1           1 3
73 2       1       1 1                             5
74 1                     1 1 2                 1   6
75             1   1 1         1       1           5
76         1   1         1             1         1 5
77     2                 1                       1 4
78     1   1             1     1     1           2 7
79   1                                     1       2
80           1   1                                 2
81         1   1 1 1 1           1                 6
82   1   1                 1             1 1       5
83     1       1   1   1 1           1   1     1 1 9
84   1                     1                       2
85                           1     1         1     3
86   1 1           2   1                           5
87       1         1               1         1 1   5
88 1       1 1               1         1           5
89       1           1         1 1   1         1   6
90                           1       1       1 1   4
91                   2         1                 1 4
92     1                       1     1           2 5
93       1   2                       1 1   1       6
94                   1 1 1                     1   4
95             2             2                     4
96                 1             3 1               5
97                       1                         1
98                                 1   2           3
99         1 2                           1         4

Tin tức XSDN