XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
Tổng
00                       1   1                 1   3
01                     1               1     1     3
02     1   1   1                                   3
03   1   1                       1       1         4
04 1 1     1         1     1       1             2 8
05           1                             1     1 3
06                 1                   1           2
07       1 1             1       1 1 1             6
08             1   1                     1   1     4
09   1       1       1     1         1     1       6
10 1     1           1   1         1   2           7
11 1     1       1   1     1       1               6
12                                                 0
13     1                                 1         2
14               1     1               1   1 1     5
15     2                                 1         3
16                     1                           1
17         1     1       1 1       1               5
18           1         1 2     1             1     6
19           1             1             1     1   4
20 1             2       1                         4
21   1       2                         2           5
22                                         1 1     2
23 2         1 1                       1           5
24   1   1   3           1           1             7
25                 1   1   1   1 1               1 6
26                                     1           1
27 1   1     1                               1     4
28             1             1         1         1 4
29     1 1                                         2
30             1     1     1             2   1     6
31       1           1 1 1                     1   5
32             1     1   1 1       1     1 1     1 8
33                   2 1               1 1         5
34           1   1   1     1 1                     5
35                         1       2 1     1     1 6
36             1 1           2           1         5
37       1     1 1 1                             2 6
38   1 1       1   1           1 1         1   1   8
39                     1   1 1   2     1 1         7
40       1           1 1                           3
41 1               1         1 3     1         1   8
42 2               1                 1 1     1     6
43 1 1           1       1       1 1               6
44         2           1       1                   4
45       1                         1               2
46 1           1                         2         4
47           1                 1               1   3
48   1 1           1                             1 4
49 1                       1                       2
50   1                 1               1           3
51         1       1 1               1         1   5
52 1                   1                     1     3
53 1             1         1 1 1                   5
54                 1     1                         2
55                             1                   1
56                 1         2                     3
57             1                   1               2
58                               1       1       2 4
59             2                                   2
60   1 1       1                                 1 4
61   1 1             1           2   1     2       8
62                 1       1     1                 3
63       1             1             2       2     6
64 1 1 1                     1       1             5
65       1     1                 1       1     1   5
66     1                     1 1 1 1               5
67               1 2   2 1         1       1   1   9
68   1 1       1 2       1       1                 7
69         1                         1             2
70         1 1                         1     1 1   5
71   2 1                             1         1   5
72                                 1   1           2
73             1         1     1           1   1 1 6
74                                                 0
75                             1               1 1 3
76         1                 1           1         3
77       1   1               1       1         1   5
78       1 1     1       1       1                 5
79                   1     1                       2
80         1                         1 1           3
81   1     1           1         1           2 1   7
82   1 1   1 1         1       1             1 1   8
83 1                       1       1               3
84       1   1   1     1           1               5
85         1         2         1     1     1 1     7
86     1                                       1   2
87                       1   1   1         3 1     7
88                                 1     1       1 3
89     1   1                 1       1             4
90                                     1   1       2
91     1                     1                     2
92       1 1                 1     1           1   5
93           1           1     2                   4
94                         1         1     1 1     4
95       1 1       1       1     1                 5
96   1   1     1                                   3
97               1 3                     1       1 6
98 1                 2                           1 4
99               2             1           1       4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...