XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
Tổng
00 1     1   1 1   1           1       1 1                       8
01     1                   1     1 1     1   1                   6
02     1     1     1               1         1           1   1   7
03               1             1                       1   1     4
04 1   1               1   1                   2     1 1     1   9
05       1               1                       1             1 4
06 1                                                             1
07           1           1   1     1             1         1 1   7
08     1 1         1                                             3
09 1               1 1       1       1         1       1       1 8
10 1     1   1                 1   1   1         1   1     1     9
11                   1   1                   1       1     1     5
12   2               1               1                           4
13                 1       1                   1   1     1       5
14 1               1   1         1     1   1                     6
15       1       1     1         1           1   1       2       8
16   1 1     1               1       1                           5
17                                 1                         1   2
18   1 1                               1       1               1 5
19                   1                                         1 2
20                             1   1           1     1           4
21 1               1         1   2                     1       2 8
22                     1 1     1             1                   4
23       1     1                   1           1 2 1 2         1 10
24     1                                       1       1   1   3 7
25     1 1           1   1 1   1                   1             7
26       1   1   2     1 1 1 1       1                           9
27         1   1       1   1             1         1 1   1     1 9
28   1           2                 1                             4
29             1         1 1                 1   1       1 1     7
30               1                         1       1             3
31                           1           1 1               1     4
32         1     1         1     1         1     1               6
33         1                   1 1       1                       4
34     1                                       1               1 3
35 1           1             1                                   3
36       1 1                           1                         3
37             1               1     1     1               1     5
38         1           1                 1 1   1       1 1       7
39                             1               1                 2
40         2 1                         1         1 1       1     7
41       1     1                                     1           3
42                                   1 1 1           2           5
43             1 1   1                       1       1 1         6
44   1   1 1               1                 1               2   7
45     1           1               1                       1     4
46                 1                                 1           2
47             1                 1       1 1                   1 5
48   1         1             1       1     1   1       1 1       8
49   1   1         1         1               1       1           6
50           1 1                           2           1         5
51         1             1     1                 1           1   5
52           1     1     1   1       1           1   1           7
53                         1       1 1 2     1       1           7
54 1                   1               1   1       1             5
55 1   1   1           1         1     1           1             7
56                                   1                           1
57                 1                   1                         2
58                 1             1                               2
59           1                   1       1 1                     4
60   1           1           1                   2 2   1 1       9
61                       1 1   1                       1 1       5
62 1                   1         1     2                         5
63     2     1             1                               1     5
64 2   1 1       1   2             1   1 1           1 1 1       13
65               1     1     1 1                           1     5
66                           1           1     1         1       4
67           1 1         1   1               1     1             6
68   1   1                               1   2     1   1 1       8
69             1                         1                   1   3
70             1 1     1             1       1               1 1 7
71   1       1             1   1     1             1   2 1       9
72 1       1 2       1   2 2     1               1               11
73   1           1   1                             1             4
74         1                     1 2 1                           5
75                               2             1 2 1             6
76   1 1 1               2         1           1             1   8
77             1 1   1 1     1               1             1   1 8
78                             1   1   1       1           1 1   6
79           1 1                               1                 3
80   1     1 1     1                                         1   5
81   1 1   1               1   1     1   1             1     1   9
82                     1 1 1             1         1   1 1   1 1 9
83               1 1 1               2   1           1           7
84                   1 1                 1       1 1       1   1 7
85       1                           1                       1   3
86             1                                         1       2
87                 1               2         1                   4
88 1 1                                       1                   3
89   1                         1   1         1           1   1   6
90         1           1               1                         3
91       1     1       1                   2             1       6
92                   1 1 2                 1               1 1   7
93               1   1       1                   1             1 5
94 1 1 1         1   1     1 1   1         1                     9
95           1     1                     1     1           1 1   6
96 2       2                               2           1   1     8
97                 1             1     1           1             4
98                   1       1 1     1               1           5
99     1 1 1         1         1                                 5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...