XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
Tổng
00               1   1 1 1                               1     1 6
01                             1                             1   2
02           1 1   2                 2             2         1   9
03                           1 1         1   1       1           5
04               1   1 1 1               1 1 1   1       1   1   10
05 1 1           1 1 1       1             1                   1 8
06               1           1   1                       1       4
07                 1     1         1 1                           4
08             1                       1     1   1     1     1 1 7
09 1 1         1                   1 1             1     1       7
10 1             1       1       1           1           1     1 7
11                 1   2                     1 1                 5
12                 1                               1       2     4
13       1           1 1           1       1   1 2               8
14     1           1 1   1     1         1     1     1 2 1       11
15     1 1                                                     1 3
16           1                                         1   1 1   4
17       1     1           1             1                       4
18                                   2               2     1 1   6
19     1   1         1                           1               4
20 1   1           1                                 1           4
21             1 1   1                                   1       4
22                     1   1       1             1               4
23       1     1 1                 1                           1 5
24           1   1 1 2     1                 1         1     1   9
25 1     1 1                                   2             1 1 7
26       1                                                     1 2
27 1                   1         1           1   1               5
28 1             1           2   1           1 1           1     8
29                                           1                   1
30 1   1 1 2                     2                     1         8
31                             1                                 1
32                             1       1   1         1 1         5
33                           1         1   1                     3
34   1       2       1   1           1                       1   7
35 1 1 1                     1           1         1     1       7
36             1       1   1   1 1                   1         1 7
37   1 1     1 1 1   1         2                   1             9
38                                   1                           1
39         1           1                   1   1     1           5
40                                       2             1         3
41           1     1   1         1   1     1                   1 7
42   1 1   1   1       1     2                 1 1   1           10
43   1                             1 1               2 2         7
44   1                                           1 1       1   1 5
45                     1 1                   1               1   4
46   1   1                 2         1                           5
47           1                                     1             2
48                   2         1     1 1           2       1     8
49 1   1       1                       1       1 1     2   1   1 10
50 1     1                                   1                   3
51                         2       1                             3
52                                 1       1                     2
53 1         1   2               1 1                             6
54     1           1     1 1   1     1                   1       7
55       1                             1 1               1   1   5
56         1 1           2                 1 1   1               7
57 1           1         2       1       1           1           7
58                         1     3           1                   5
59               1       1         1   1   1     1   1           7
60 1   2         1                   1       3     1       1     10
61     1         1                                               2
62   1 1               1 1               1       1 1     1       8
63                 1 1       1             1         1 1     2   8
64                           1                           2   1 1 5
65     1                       1           1   1                 4
66 1                                           1                 2
67           1                         3   2 1 1                 8
68           1           1       1 1   1           2       1   1 9
69   1                       1     1       1   1 1               6
70 1                         1                   1               3
71       1 1                                               1     3
72       1     1 1             1                         1       5
73   1       1                                             1     3
74                 1           1 2 1                             5
75             1     1                   1                       3
76         1 1             1       1       1               1 1 1 8
77     1                 1       1                 1             4
78               1                 1             1 1             4
79     1   1   1     1         1                 1               6
80         1 1 1   1               1 1 1       1   1       1     10
81 1 1     1           1                                   1 1   6
82                                     1                         1
83   1   1       1         1           1                         5
84       1                   2       1 1 1           1 1         8
85   1 1   1                   1   1     1     2       1       1 10
86       2                 1             1                       4
87 1 1     1       1 1   1 1 1         1       1     1           11
88       1 1               1         2 1   1             1 1     9
89   1                           1                         1     3
90                             1         2     1                 4
91             1   1       1                                   1 4
92                   1                           1   1           3
93             1                           1                     2
94   1       1         1 1   1     1     1           1   1 1 1   11
95         1 2         1   1   1         1                       7
96         1       1   1                           1     2       6
97         1   1                                       2         4
98       1         1       1 1                         1         5
99                     1       1       1     1               1 1 6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...