XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
Tổng
00 1       1         1   2                         5
01 1             1                       1         3
02 1 1 1       1               1 1 1 1       1     9
03                         1                   1   2
04                           1 1         1   2     5
05   1         1 1 1     1                 1   1   7
06       1     1 1               1                 4
07     1     1         1 1             1 1       1 7
08     1                 1   1       1             4
09                             1 2       1         4
10                     1   1     1     1     1     5
11         1       1     1 1           1           5
12       1         1   1               1           4
13     1                                           1
14         1                                       1
15   1   1     1                 1                 4
16         1               2           1       1   5
17           1       1             1 1 1           5
18                           1         1           2
19                 2         1 1   1           1   6
20       2                           1           1 4
21 1             1     2           1         1     6
22                                 1       1       2
23             1 2                 1       2       6
24 1       1             1                 1       4
25     1             1     1         2             5
26           1   1   1     1     2   1       1 1   9
27       1           1     2   1   1     1         7
28                                             1   1
29 1   1 1   1             1                   1   6
30                               1       1         2
31                       1                 1 1     3
32                   1             1               2
33                                     1           1
34 2   1                             1             4
35         1           1 1     1   1               5
36             1   1           1           1     1 5
37                 1                               1
38                 1                               1
39         1                   1       1 1         4
40       1 1       1   1 1   1                     6
41 1   1 1     1 1   2 1     1   1   1     3       14
42   1     1   1     1           1       1         6
43                 1                 1       1     3
44 1                         1   1         1 1     5
45   1 1                       1                   3
46   1       1                                     2
47   1 1   1 1     1 1           1   1           1 9
48                           1             1     2 4
49         1 1   1       1   1               1     6
50     2 1                       1             1   5
51       1           1         1                   3
52         1                                       1
53         1                       1 1       2     5
54             1   1                               2
55                           1     1               2
56   1       1           1               1       2 6
57 1         2   1                       1         5
58           1         1             1   1         4
59   1 1     2         1           1               6
60 1                           2     1   1     1   6
61                       1                         1
62                                       1         1
63     1           1       1   1     1 2       2   9
64       1     1   1   1   1     1                 6
65       1       1   1     1 1                     5
66                   1   2               2     1 2 8
67 1 1 1         1     1           1   1           7
68   1     1                           2           4
69               1   1                             2
70   2         1                                   3
71 2                                 2   2       1 7
72           1       1         1               1   4
73 1 1 1               1 1   1                 1   7
74           1 1             1     1       1 1     6
75         1   1 1   1         1                   5
76           1 1                   1         1     4
77         1       1             1       1     1   5
78   1                 1               1         1 4
79             1       1 1                   1 1 1 6
80                 1                               1
81                                                 0
82                                           1     1
83 1           1                           1 1     4
84       2     1 3     1                   1       8
85                 1               1             1 3
86   1     1           2                           4
87       2                                 1 1     4
88 1 1                                           1 3
89                         1 1 1                 1 4
90     2           1 1       2         1           7
91                               1             1   2
92             1                 1     1           3
93       1                 3 1         1   1   1   8
94                                                 0
95               1             1           1       3
96   1     1 1                       1           1 5
97                         1 1                     2
98                   1                             1
99           1           1     1   2             1 6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...