XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
Tổng
00     1 1                                 1   1   4
01 1     1   1                           1         4
02 1         1           1   1   1                 5
03                     1   1                       2
04             2     1 1     1         1     1     7
05               1             1                   2
06                                   1             1
07 1             1         1 1             1       5
08                               1   1             2
09   1         1       1       1       1     1     6
10 1   1         1   1     1           1   1       7
11           1       1     1       1   1     1     6
12   1                                             1
13             1   1     1                         3
14     1   1                       1     1         4
15           1   1       2                         4
16   1                                   1         2
17 1                         1     1       1 1     5
18     1       1               1         1 2     1 7
19                             1             1     2
20 1           1     1             2       1       6
21                     1       2                   3
22           1                                     1
23 1           1 2 1 2         1 1                 9
24             1       1   1   3           1       7
25                 1                 1   1   1   1 5
26   1                                             1
27       1         1 1   1     1                   5
28 1                             1             1   3
29           1   1       1 1                       4
30         1       1             1     1     1     5
31       1 1               1           1 1 1       6
32         1     1               1     1   1 1     6
33       1                             2 1         4
34             1               1   1   1     1 1   6
35                                           1     1
36     1                         1 1           2   5
37   1     1               1     1 1 1             6
38       1 1   1       1 1       1   1           1 8
39             1                         1   1 1   4
40     1         1 1       1           1 1         6
41                   1               1         1 3 6
42   1 1 1           2               1             6
43           1       1 1           1       1       5
44           1               2           1       1 5
45 1                       1                       2
46                   1           1                 2
47       1 1                   1                 1 4
48   1     1   1       1 1           1             6
49           1       1                       1     3
50         2           1                 1         4
51               1           1       1 1           4
52   1           1   1                   1         4
53 1 1 2     1       1             1         1 1 1 10
54     1   1       1                 1     1       5
55     1           1                             1 3
56   1                               1         2   4
57     1                         1                 2
58                                                 0
59       1 1                     2                 4
60               2 2   1 1       1                 7
61                     1 1             1           3
62     2                             1       1     4
63                         1             1         2
64 1   1 1           1 1 1                     1   7
65                         1     1                 2
66       1     1         1                     1 1 5
67           1     1               1 2   2 1       8
68       1   2     1   1 1       1 2       1       10
69       1                   1                     2
70   1       1               1 1                   4
71   1             1   2 1                         5
72               1                                 1
73                 1             1         1     1 4
74 2 1                                             3
75             1 2 1                             1 5
76 1           1             1                 1   4
77           1             1   1               1   4
78 1   1       1           1 1     1       1       7
79             1                       1     1     3
80                           1                     1
81   1   1             1     1           1         5
82       1         1   1 1   1 1         1       1 8
83   2   1           1                       1     5
84       1       1 1       1   1   1     1         7
85   1                       1         2         1 5
86                       1                         1
87 2         1                             1   1   5
88           1                                     1
89 1         1           1   1                 1   5
90     1                                           1
91         2             1                     1   4
92         1               1 1                 1   4
93               1             1           1     2 5
94         1                                 1     2
95       1     1           1 1       1       1     6
96         2           1   1     1                 5
97     1           1               1 3             6
98   1               1                 2           4
99                                 2             1 3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...