XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
Tổng
00           1             1                     1 3
01 1 1   1 1             1 1     1                 7
02         1 1                                 1   3
03             1                       1 1         3
04 1                 2         1     1         2   7
05                         1               1   1 1 4
06             1       1     1               1     4
07     1   1                       2               4
08     1   1             1   1     1           1   6
09                 1   1 1                       1 4
10                 1                       1       2
11                           1         1   1       3
12     1                     1                 1   3
13   1                     1                   1   3
14             1         1           1     1       4
15                                         1       1
16 1                         1           1         3
17             2         1         1       1   1   6
18                           1   1     1           3
19     1         1 1                               3
20 1   1                             1     1     1 5
21     1                                         1 2
22     1         1                 1   2       1   6
23             1 1   2     1         1       1     7
24   2                         1               2   5
25 1       1 1 1     1 1 1           1     1       9
26                                     1           1
27                     1               1           2
28           1         1 1                 1       4
29       1         1           1             1     4
30           1                   1                 2
31 1     1       1   1       1       1         1   7
32 1           1           1       1   1   1     1 7
33       1   1                               1     3
34 1       1           1 1       2 1 1     1       9
35   1   1           1 1 1   1       1             7
36   1         1   1           1   1   1 1         7
37 1 1   1       1             1 1               1 7
38                 1 1 1       1                   4
39                   1         1             1     3
40               1       1   2       1             5
41     1     1   1           1         1           5
42         2 1       1 1                 1         6
43     1             1           1 1               4
44               1                       1         2
45                                 1   1           2
46         1 1                   1   1       2     6
47     1                       1       1           3
48 1   1     1     1                     1         5
49         1                                 1     2
50     1       1 1         1         1       1     6
51   1         1         1 1   1     1             6
52   1               1 1       1     1             5
53                         1             2         3
54               1     1   1   1                   4
55       2           1                             3
56   1 1                     1     1 1             5
57   1         1 1                       1         4
58       1   1   1                 1     1         5
59 1         1           1                         3
60         1   1       1 1         1             1 6
61       1       1         1     1                 4
62 2                                       1       3
63               1 1                               2
64 1                                             1 2
65     1   1         1     1       1   1     1     7
66   1                     2     1         1       5
67       1 2       1       2 1               1     8
68                     1       1 1         1       4
69       1       1 1         1                 1   5
70     1                         1           1     3
71   1             1   1           1               4
72                             1                   1
73                                                 0
74       1 1           1         1           1     5
75           1               1 1             1 1   5
76 1     1   1 1         1       1   1             7
77                     1                         1 2
78   1       1                         1           3
79                 1           1                   2
80       1                   1           2   1     5
81         1                               1   2 1 5
82     1             1   1 1 1       1             6
83           1     1             1 1               4
84                 1     1     1               1 1 5
85         1                   1       2           4
86   1                                   1         2
87               1   1     1   1       1 1         6
88 1                             1   1   2         5
89         1   1   1                         1     4
90 1 1 1 1     1                           1       6
91     1                                 1         2
92   1             1                               2
93           1         1           1     1         4
94                 1                 1         1 3 6
95 1             1       1   1         1         1 6
96             2                 1         1     1 5
97           1       1                       1     3
98   1   2             1                   1 1     6
99               1 1 1   1       1 1             1 7

Tin tức XSDN