XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
Tổng
00   1                             1         1   1 4
01 1       1     1                               1 4
02                     1                 1       1 3
03         1 1 1               2                   5
04     2 1       1     1           1               6
05     1             1       1                     3
06             1                             1     2
07         1 2       1 1             1             6
08 1           1 1                       1         4
09           1         1                   1       3
10                               2 1   1   1       5
11                         2 1                     3
12                                 1               1
13       1           1         1 1     1     2     7
14 1         1           1                   1     4
15       1       1 1 1   3   1   1           1 1   11
16                     1               1   1   1   4
17                 1               1               2
18 1                                 1             2
19   1         1     1                             3
20             1                 1                 2
21       1 1 1     1                             1 5
22 1                 1     1               1   1   5
23                   1       1                     2
24                 1             1     1         1 4
25     1 1               1     1                   4
26             1 1     1 1 1 1 1       1     1     9
27 1               1     1     1                   4
28     1                 1           1     1   1   5
29           1 1   1   1 1                     1 1 7
30 1         1                 1   1     1     1   6
31   1     1 1 1               1                   5
32     1 1       2                                 4
33                                       1         1
34             1                     1       2   2 6
35     1                       1                   2
36                 1   2   1                       4
37     2     1       1           1   1             6
38   1           1                   1   1         4
39         1 1 1           1   1       1       1   7
40       1     1                   1               3
41   1               2               1   1   1   1 7
42 1       1           1                           3
43         1     1         2 1 1 1       1 1       9
44         1 1       1       1   1       1       1 7
45                 1                 1 1           3
46               1               1                 2
47   1             1                       1   1   4
48     1                             1             2
49                           1           1         2
50                       1         1     1         3
51   1   1       1                 2     1 1   1   8
52 1             2               1                 4
53       1 1             1   1             1       5
54         1                   1             1     3
55       1                     1                   2
56       1 1             1   1                     4
57           1 1       1               1         1 5
58     2                                           2
59                         1         1   1 1   2   6
60     1                           1   1         1 4
61                 1   2 1                         4
62       2         1     1 1           1           6
63 2                                 1             3
64                 1     1   1           1         4
65   1               1 1         1         1   1   6
66                 1               1       1       3
67   1                       1 1       2         1 6
68                                   1         1   2
69         1 1                                     2
70 1 1       1     2   1   1           1       1   9
71   1         1     1       1                   2 6
72         1                       1   2           4
73   1 1 1       1 1     1                     2 1 9
74       1   1                   3   1   1         7
75   1 1             1                             3
76                           1     1 1             3
77   1         1                           1 1     4
78                             1                   1
79                   1             1   1     1     4
80               1 1   1   1       1       2       7
81 2 1         1 1                   2       1 1   9
82 1 1         2 1                           1     6
83       1   1       1 1       1         1       1 7
84                         1 1                     2
85 1     1           1         1           1       5
86   1             1             1                 3
87 1                   1 1 1       1   1           6
88     1   1                 1         1     1   1 6
89             1                           1       2
90                   1             1 1             3
91         1                                   1   2
92   1                       2               1     4
93                               1   1   1         3
94 1                     1       1                 3
95       1 1               2             1         5
96                                         1       1
97     1         1                                 2
98     1   1               1   1         1   1     6
99           1             1                       2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...