XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
Tổng
00 1                 1                             2
01           1     1       1     1                 4
02                                     1           1
03     1       1           1 1 1               2   7
04       1             2 1       1     1           6
05               1     1             1       1     4
06           1                 1                   2
07     1 1 1               1 2       1 1           8
08             1   1           1 1                 4
09         1     1           1         1           4
10       1   2                                   2 5
11       1                                 2 1     4
12                                                 0
13             1         1           1         1 1 5
14           1   1 1         1           1         5
15             1         1       1 1 1   3   1   1 10
16                                     1           1
17       1                         1               2
18   1             1                               2
19             1     1         1     1             4
20                             1                 1 2
21           2           1 1 1     1               6
22               1 1                 1     1       4
23           1                       1       1     3
24         1                       1             1 3
25   1 1               1 1               1     1   6
26           1                 1 1     1 1 1 1 1   8
27                 1               1     1     1   4
28 1         1         1                 1         4
29                           1 1   1   1 1         5
30             2   1         1                 1   5
31                   1     1 1 1               1   5
32       1     1 1     1 1       2                 7
33           1 1                                   2
34 1                           1                   2
35       2 1     1     1                       1   6
36 2           1                   1   2   1       7
37                     2     1       1           1 5
38   1 1         1   1           1                 5
39 1   2     1 1           1 1 1           1   1   10
40                       1     1                   2
41 1 3     1         1               2             8
42         1 1     1       1           1           5
43     1 1                 1     1         2 1 1 1 9
44   1                     1 1       1       1   1 6
45       1                         1               2
46             2                 1               1 4
47   1               1             1               3
48                     1                           1
49                                           1     1
50           1                           1         2
51         1         1   1       1                 4
52                 1             2               1 4
53 1 1                   1 1             1   1     6
54                         1                   1   2
55   1                   1                     1   3
56 2                     1 1             1   1     6
57       1                   1 1       1           4
58     1       1       2                           4
59                                         1       1
60                     1                           1
61     2   1     2                 1   2 1         9
62     1                 2         1     1 1       6
63         2       2                               4
64 1       1                       1     1   1     5
65     1       1     1               1 1         1 6
66 1 1 1 1                         1               5
67       1       1   1                       1 1   5
68     1                                           1
69         1               1 1                     3
70           1     1 1       1     2   1   1       8
71         1         1         1     1       1     5
72       1   1             1                       3
73   1           1   1 1 1       1 1     1         8
74                       1   1                   3 5
75   1               1 1             1             4
76 1           1                             1     3
77 1       1         1         1                   4
78     1                                       1   2
79                                   1             1
80         1 1                   1 1   1   1       6
81     1           2 1         1 1                 6
82   1             1 1         2 1                 6
83       1               1   1       1 1       1   6
84       1                                 1 1     3
85   1     1     1 1     1           1         1   7
86                   1             1             1 3
87 1   1         3 1                   1 1 1       9
88       1     1       1   1                 1     5
89 1       1                   1                   3
90           1   1                   1             3
91 1                       1                       2
92 1     1           1                       2     5
93   2                                           1 3
94         1     1 1                     1       1 5
95     1                 1 1               2       5
96                                                 0
97             1       1         1                 3
98                     1   1               1   1   4
99   1           1           1             1       4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...