XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
Tổng
00                   1     1   1 1   1           1       1 1     8
01                       1                   1     1 1     1   1 6
02             2         1     1     1               1         1 7
03   1   1       1                 1             1               5
04   1 1 1   1       1   1               1   1                   8
05     1                   1               1                     3
06                   1                                           1
07                             1           1   1     1           4
08 1     1   1     1     1 1         1                           7
09             1     1               1 1       1       1         6
10       1           1     1   1                 1   1   1       7
11       1 1                           1   1                   1 5
12             1       2               1               1         5
13     1   1 2                       1       1                   6
14   1     1     1 2 1               1   1         1     1   1   11
15                         1       1     1         1           1 5
16                 1   1 1     1               1       1         6
17   1                                               1           2
18               2     1 1                               1       5
19           1                         1                         2
20               1                               1   1           3
21                   1               1         1   2             5
22           1                           1 1     1             1 5
23                         1     1                   1           3
24       1         1     1                                       3
25         2             1 1           1   1 1   1               8
26                         1   1   2     1 1 1 1       1         9
27       1   1               1   1       1   1             1     7
28       1 1           1           2                 1           6
29       1                       1         1 1                 1 5
30                 1               1                         1   3
31                                             1           1 1   3
32 1   1         1 1         1     1         1     1         1   9
33 1   1                     1                   1 1       1     6
34                       1                                       1
35   1         1     1           1             1                 5
36               1         1 1                           1       4
37             1                 1               1     1     1   5
38                           1           1                 1 1   4
39     1   1     1                               1               4
40   2             1         2 1                         1       7
41     1                   1     1                               3
42         1 1   1                                     1 1 1     6
43               2 2             1 1   1                       1 8
44           1 1       1   1 1               1                 1 7
45       1               1           1               1           4
46                                   1                           1
47             1                 1                 1       1 1   5
48 1           2       1         1             1       1     1   8
49 1       1 1     2   1   1         1         1               1 10
50       1                     1 1                           2   5
51                           1             1     1               3
52     1                       1     1     1   1       1         6
53                                           1       1 1 2     1 6
54                   1                   1               1   1   4
55 1 1               1   1   1           1         1     1       8
56     1 1   1                                         1         4
57   1           1                   1                   1       4
58       1                           1             1             3
59 1   1     1   1             1                   1       1 1   8
60       3     1       1           1           1                 7
61                                         1 1   1               3
62   1       1 1     1                   1         1     2       8
63     1         1 1     2     1             1                   7
64                   2   1 1       1   2             1   1 1     10
65     1   1                       1     1     1 1               6
66         1                                   1           1     3
67 3   2 1 1                   1 1         1   1               1 12
68 1           2       1   1                               1   2 8
69     1   1 1                   1                         1     5
70           1                   1 1     1             1       1 6
71                     1       1             1   1     1         5
72                   1       1 2       1   2 2     1             10
73                     1           1   1                         3
74                           1                     1 2 1         5
75   1                                             2             3
76     1               1 1 1               2         1           7
77             1                 1 1   1 1     1               1 7
78           1 1                                 1   1   1       5
79           1                 1 1                               3
80 1       1   1       1     1 1     1                           7
81                     1 1   1               1   1     1   1     7
82 1                                     1 1 1             1     5
83 1                               1 1 1               2   1     7
84 1 1           1 1                   1 1                 1     7
85   1     2       1       1                           1         6
86   1                           1                               2
87 1       1     1                   1               2         1 7
88 1   1             1 1                                       1 5
89                     1                         1   1         1 4
90   2     1                 1           1               1       6
91                         1     1       1                   2   5
92           1   1                     1 1 2                 1   7
93     1                           1   1       1                 4
94   1           1   1 1 1         1   1     1 1   1         1   11
95   1                         1     1                     1     4
96             1     2       2                               2   7
97                 2                 1             1     1       5
98                 1                   1       1 1     1         5
99 1     1               1 1 1         1         1               7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...