XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
Tổng
00           1     1                               2
01         1       1         1     1             1 5
02                         1             1         2
03     1   1   1   1 1       1                     6
04   1                     1   1     1         1   5
05 1     2         1         1       1           1 7
06               1 1               1 1             4
07         1   1 1     1           1               5
08               1 1                     1   1     4
09       1 1                                       2
10                         2       1 1             4
11                     1 1 1                     1 4
12               1                                 1
13           1 1           1   2 1                 6
14       1           1 1       1     1           1 6
15                         1           1       1   3
16   1       1   1               1   1 1 1         7
17   1 2   1                 1             1 1   1 8
18   1 1           1             1 1   1 1     1   8
19     1 1                   1                     3
20                         1               1 1     3
21                             1   1               2
22               1                                 1
23         1   1 1             1   1     1 1   3   10
24                     1                     1   1 3
25   1       1                   1       1 1       5
26 1           1   1     1                         4
27     1         1     1                       1   4
28   1                 1               2           4
29                     1                       2   3
30     1 1         1 2                             5
31   1           1   1                   1 1       5
32         1           1               1     1     4
33   2   1                     1               1   5
34 1 1   2   1           1 1   1           1   1   10
35             1     1                 1           3
36                       1                 1       2
37             1     1               1     1     1 5
38         1       1                     1         3
39           1 1   1       1                 1     5
40   2 1         1                                 4
41 1       1                 1                   1 4
42     1                 1             1           3
43   1   1                               1         3
44 1     1                   1     1     1         5
45               1   1         1       1           4
46             1                 1 1     1         4
47   1             1 1           1         1       5
48                                                 0
49     1         1             1       2         1 6
50           1   1     1 1       1                 5
51       1     1 1   1           1             1   6
52       1 1                       1   1           4
53           1         1 1   1             1   1 1 7
54   1                         1                   2
55           1       1       1                     3
56 3     1 1 1         1                     1     8
57 1   2               1         1         2       7
58     1       1       1           2     2   1     8
59                             1     1   1         3
60       1         1               2         1     5
61         1             1 1         1             4
62 1       1 1       2   1                 2 1     9
63                       1                         1
64 1                         1 2 1             1   6
65                           1   1 1               3
66           1     1   1                         1 4
67                     1 1 1           1     1     5
68             2         1                         3
69   1       1           1 2                 1   1 7
70               1     1     1   1                 4
71 1   1                             1             3
72       1             1       1                   3
73                                       2       1 3
74         1                         1 1 1         4
75                           1                     1
76     1         1                               1 3
77 1                 1                       2     4
78                 1         1 1     1 1     1   1 7
79                                         1       1
80                               1     1           2
81                                               1 1
82 1     1   1 1       1 1       1   1     1   1   10
83   1 1 1                       1   2       1     7
84 1               1     1         1       1       5
85                 1 1       1                     3
86         1         1   1                 1 1     5
87         1             1           1         1   4
88     1   1                     1 1 1   1       1 7
89           2               1                 1   4
90 1         1 1           1                       4
91                   1       1                     2
92             1 1                           1     3
93                         1                   1   2
94             1           1 1   1                 4
95                                     2           2
96 1                           1                   2
97   1     1     1 1 1           1 1               7
98                       1 1         1             3
99 1   1     1 1               1                 1 6

Tin tức XSDN