XSKT Bạch thủ DN Cầu XSDN
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Nai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDN

  Ngày
\
Cặp số
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
Tổng
00 2                                       1       3
01                 1                               1
02       1 1 1 1       1             1 1     1 2   10
03   1                   1   1                     3
04     1 1         1   2     1             1       7
05 1                 1   1   1           1   1 2   8
06         1                           2           3
07 1             1 1       1         2             6
08 1   1       1               1                   4
09       1 2       1             1                 5
10   1     1     1     1           1               5
11 1 1           1             1   1       1       6
12               1                   1             2
13                           1         1         2 4
14                                       1         1
15         1                     1                 2
16   2           1       1     1                   5
17           1 1 1               1   1 1         1 7
18     1         1                 1 1             4
19     1 1   1           1       1               1 6
20             1           1   1                   3
21           1         1                     1   1 4
22           1       1       2                     4
23           1       2             1           1   5
24 1                 1           1   1             4
25   1         2                       1   1 1   1 7
26   1     2   1       1 1     1         1 1 2     11
27   2   1   1     1         1     1               7
28                       1     1     1 1 1     1   6
29   1                   1         1           1 2 6
30         1       1                   1   1       4
31 1                 1 1                   1       4
32           1                           1     1   3
33               1             1       1           3
34             1                                   1
35 1     1   1                               1     4
36       1           1     1             1         4
37                                         1     1 2
38                           1 1                   2
39       1       1 1         1                     4
40 1   1                     1                 1   4
41     1   1   1     3                     1 1     8
42         1       1         1             1 1     5
43             1       1                           2
44     1   1         1 1     1 1       1           7
45       1                   1     1       1       4
46                                     2           2
47         1   1           1         1   1       1 6
48     1             1     2             1         5
49 1   1               1       1         1       1 6
50         1             1                     1   3
51       1                                         1
52                           1       1   1     1   4
53           1 1       2                           4
54                             1               1   2
55     1     1                 1   1 1 1         1 7
56 1               1       2         1           1 6
57                 1                   1     1     3
58             1   1         1             1   1   5
59           1                   1                 2
60       2     1   1     1   1                     6
61 1                                               1
62                 1               1         1 1   4
63   1   1     1 2       2     1     1             9
64   1     1                             1         3
65   1 1                           1             1 4
66 2               2     1 2     1 1               9
67           1   1                   1 1     1     5
68               2               1       1   1     5
69                                 1   1 1     1   4
70                           1     1               2
71             2   2       1 1 1             1     8
72       1               1     1   1               4
73 1   1                 1       1           1   1 6
74     1     1       1 1         3                 7
75       1                                         1
76           1         1             1   1         4
77         1       1     1       1         1       5
78               1         1       1               3
79 1                   1 1 1         1     1       6
80                             1   1 1 1           4
81                               1         2       3
82                     1       1         1     1   4
83                   1 1                           2
84                   1                   1         2
85           1             1             1         3
86                                             1   1
87                   1 1             1           1 4
88                         1                       1
89   1 1 1                 1                       4
90     2         1             1             1     5
91         1             1                   1     3
92         1     1               1                 3
93   3 1         1   1   1             1 1       1 10
94                               1             1   2
95       1           1                     1       3
96             1           1     1           1     4
97   1 1                         1 1               4
98                                 1               1
99 1     1   2             1               1     1 7

Tin tức XSDN