XSKT Bạch thủ GL Cầu XSGL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
Tổng
00       1               1 1       1               4
01         1     1                                 2
02         1                     1                 2
03   1         1   1       1               1 1     6
04             1           2             1   1     5
05             1   1                         1     3
06       1       1 1 1   1 1                       6
07                     1           2               3
08                         1 1 1               1   4
09 1   2   1 2             1             1         8
10                               1       1         2
11                 1   1                       1   3
12 1               1               1         1     4
13 1 1                   1         1     1         5
14   1   1                       1 1 1   1         6
15   1   1     1   1   1 1 1         1       1     9
16                                   1         1 1 3
17                     1   1   1     2         1   6
18 2       1             1   1     1               6
19   1   1   2               1                   1 6
20   1           1           1         1       1   5
21                 1                               1
22     1                       1 1                 3
23       1       1       1   1   1     1           6
24             1             1     1   1   1       5
25       1                                   1     2
26                     1             1     1 1     4
27   1     1       1                           1   4
28   1   1 1 1                       1   1     1   7
29         1                         1         1   3
30                   1         1           1       3
31             1 1                     2           4
32           1 1       1     1         1           5
33 1                                               1
34       1             1                       2   4
35       1   1 1                 1               1 5
36     1   2                               1       4
37                   2 1         1     1     1 1 1 8
38   1 1     1                 1     1       1     6
39                           1                 1 1 3
40 1   1             1                     1       4
41                   1                 1       1   3
42             1         1             1           3
43             1                   1 1       1   1 5
44                                         2 1     3
45 1       1   1 1                       1         5
46         1 1           1 2 1           2         8
47       1         1                       1 2     5
48     1           1           1   1   1           5
49     2                                 1         3
50   1             1             2         1       5
51 1                         1                     2
52   1                   1         2   1           5
53       1   2   1       1     1               2   8
54               1     2           1               4
55   1     1   1   1     1 1 1 1 1                 9
56           1         1                         1 3
57   1       1       1 1         1   1 1 1         8
58               1             1       2   1     2 7
59                 1   1   1   1       1     1     6
60                       1 1                   1   3
61 1       1 1   1                         1       5
62             1             1 1           1     1 5
63   1             1                               2
64               1                   2             3
65   1 3                 1   1                     6
66                         1 1                     2
67                   1               1             2
68                 1   1                     1     3
69 1         1 1 1   1         1 1               1 8
70       1     1         1             1           4
71             1       1 1                         3
72       2                 1       1               4
73                   2                     1     2 5
74                     1                           1
75         1                                       1
76     1                                           1
77     2             1                       1   1 5
78         1                   1 1   1           1 5
79               1   1                   2 1 2   1 8
80 2             1                 1               4
81             1   1       1     2   1           1 7
82     1             1           1 1               4
83                 1     1                         2
84         1                 1           1         3
85               1                                 1
86             1         1   1 1     1   1         6
87   1       1   2 1     1                 1       7
88       2   1         1         1                 5
89   1                       1                     2
90                   2             2               4
91 1   1             1                             3
92         1     1   1         1       2 1 1     1 9
93                     1                           1
94 2         1                 1                   4
95 1 1                           1             1   4
96       1                                 1       2
97                             2                   2
98 1       1                 1           1     1   5
99     1                   1         1   1         4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...