XSKT Bạch thủ GL Cầu XSGL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
Tổng
00                         1               1 1     3
01   1                       1     1               3
02               1           1                     2
03               1     1         1   1       1     5
04 1   1     1                   1           2     6
05 1                             1   1             3
06 1 1 1   1 1   1         1       1 1 1   1 1     12
07 1         1                           1         3
08 1 1     1   1   1                         1 1 1 8
09     1         1   1   2   1 2             1     9
10   1                                             1
11         1     1 1                 1   1         5
12       1       1 2 1               1             6
13                   1 1                   1       3
14           1 1 1     1   1                       5
15                     1   1     1   1   1 1 1     7
16             1                                   1
17   1             1                     1   1   1 5
18                   2       1             1   1   5
19   1     1           1   1   2               1   7
20 2   1 1   1 2       1           1           1   10
21           1                       1             2
22       1   1           1                       1 4
23                         1       1       1   1   4
24                               1             1   2
25           1             1                       2
26   1   1                               1         3
27             1       1     1       1             4
28             1       1   1 1 1                   5
29                 1         1                     2
30         1 1                         1         1 4
31 1                             1 1               3
32                             1 1       1     1   4
33                 2 1                             3
34   3                     1             1         5
35                         1   1 1                 3
36   2   1 1     1       1   2                     8
37           1     1                   2 1         5
38       2 1   1       1 1     1                 1 8
39     1                                       1   2
40             1     1   1             1           4
41   2       1     1                   1           5
42       2     1                 1         1       5
43           1     1             1                 3
44           1                                     1
45             1     1       1   1 1               5
46             1             1 1           1 2 1   7
47     1                   1         1             3
48         1 1   2       1           1           1 7
49               1       2                         3
50   1     1     1     1             1             5
51   1         1 1 1 1                         1   6
52                     1                   1       2
53     1 1 1               1   2   1       1     1 9
54     2                           1     2         5
55             1       1     1   1   1     1 1 1 1 9
56           1   1             1         1         4
57                     1       1       1 1         4
58         1                       1             1 3
59         1       1                 1   1   1   1 6
60       1     1                           1 1     4
61 1     1 1         1       1 1   1               7
62               2               1             1 1 5
63           1     1   1             1             4
64                                 1               1
65     1               1 3                 1   1   7
66     2                                     1 1   4
67 1               1                   1           3
68               1                   1   1         3
69 1   1         1   1         1 1 1   1         1 9
70 1                       1     1         1       4
71       1                       1       1 1       4
72                         2                 1     3
73     1     1                         2           4
74     1 1                               1         3
75                           1                     1
76     1                 1                         2
77 1                     2             1           4
78         1                 1                   1 3
79 1     1         1               1   1           5
80     1             2             1               4
81 1     1                       1   1       1     5
82                 1     1             1           3
83                                   1     1       2
84 1   1 1                   1                 1   5
85         1   1                   1               3
86                               1         1   1 1 4
87         1           1       1   2 1     1       7
88                         2   1         1         4
89   1         1       1                       1   4
90                                     2           2
91                   1   1             1           3
92         1                 1     1   1         1 5
93 1           1                         1         3
94                   2         1                 1 4
95 1     1         1 1 1                           5
96           1             1                       2
97                                               2 2
98         1         1       1                 1   4
99   1                   1                   1     3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...