XSKT Bạch thủ GL Cầu XSGL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
Tổng
00   1                 1       2               1   5
01           1                 1             1     3
02                 1         1     1               3
03   1                               1         1 1 4
04           2   1   1                 1           5
05         1             1                     1   3
06             1     1           1 1 1 1         1 7
07 2         1               1       1             5
08     1           1       1     1                 4
09                       1     1       1 1         4
10                     1           1               2
11             1                         1         2
12       1 1                           1       1   4
13                 1                         1     2
14         1                             1   1     3
15                     1 1   1     1       1 1     6
16                                                 0
17     1     1 1       1 1               1   1     7
18                                   1 1           2
19 1             1         1             1 1     1 6
20 1 1 1                                 1         4
21       1     1   1 1     1             1         6
22                       2         1               3
23               1     1                     1     3
24           1       1         1           1       4
25                   1 1 1           2       1     6
26     1                                           1
27     1 2 1   1 1                           1     7
28   1                               1         2   4
29 1           1   1                               3
30 1                             1           1 1   4
31 1     2             1   2   1 1             1   9
32     1 1     1 1   1     1 1       1             8
33             1             1     1 1             4
34       1       1                                 2
35                           1           1       1 3
36         1               2               1 1     5
37         1     1 1     1                         4
38     1                     1         1           3
39   1   1       1 1     2 1           1         1 9
40     1                         1     1           3
41           1         2 1                         4
42             1     1             1       1       4
43   1                           1   1 1           4
44                 1 1       1       1     1     1 6
45                       1 1   1       2           5
46                     1           1           1   3
47       1             1     1                     3
48     1         1 1             2               1 6
49                                           1     1
50           1 1   2               1     1         6
51 2 1                   1                         4
52   2   1                       1                 4
53   1       1   1   1       1                     5
54                               1         1       2
55                               1     1           2
56     1         1                                 2
57                     1 1                         2
58           1 2               1         1         5
59         1           1   1         1     1       5
60                   1                             1
61               1 1                             1 3
62     1                   1                       2
63                 1 1                         1 2 5
64         1     1   1     1   1                   5
65   1   1     1                         2         5
66                               1   1 2       1   5
67           2                 1         2         5
68                             2         1         3
69           1     1   1 1   1               2     7
70   2     1                   1           1     1 6
71 2           1                                   3
72   1   1                                         2
73         1                               2       3
74                       1         1               2
75 1           1   1               1             1 5
76     1   2       1 1                   1         6
77 1       2 1             1                     1 6
78     1 1                       1     1       2   6
79   1                 1   1               2 1 2   8
80               1         1             1 1   1   5
81   1   1 1 1   1         1     1 1 1             9
82           1   1       2   1   1 1               7
83                     1           1   1           3
84                   1 1       1             1     4
85     1     1   1             1   1 1     1       7
86 1               1 2 1     1 1 1     1 1         10
87           1                     1               2
88     1 1     1             1     2   1       1   8
89   1   1 1   1           1               1       6
90 1                                       1       2
91     2   1                 1   1           1   1 7
92 1       1                         1     1       4
93                           2                     2
94 1           1             1                     3
95                               1               1 2
96   1           1 1                 1       2     6
97                   1                             1
98 1                 1         1     1           1 5
99     1 1                     1               1 2 6

Tin tức XSGL