XSKT Bạch thủ GL Cầu XSGL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
Tổng
00       2               1                         3
01       1             1     1       1     1       5
02     1     1                 1   1               4
03             1         1 1         1             4
04               1                                 1
05 1                     1     1         1     2   6
06         1 1 1 1         1                   1   6
07     1       1                 1             1   4
08   1     1                                     1 3
09 1     1       1 1           1       1   1 1     8
10           1                             1     1 3
11                 1           1         1         3
12               1       1                 1       3
13                     1         1               1 3
14                 1   1         1     1     2     6
15 1   1     1       1 1           2       1       8
16                             1       1           2
17 1               1   1                     1     4
18             1 1                           1     3
19   1             1 1     1       1   1 1     1   8
20                 1               1 1 1           4
21   1             1               1               3
22 2         1                 1                   4
23                     1         1     1         1 4
24       1           1                       1     3
25 1           2       1                       1 1 6
26                                             1 1 2
27                     1               1         1 3
28             1         2   1               1     5
29                                   1             1
30         1           1 1     1       1         1 6
31   2   1 1             1       1   1             7
32   1 1       1                   1               4
33     1     1 1                           1       4
34                                               1 1
35     1           1       1                       3
36   2               1 1           1               5
37 1                                               1
38     1         1                   1 1 1     1   6
39 2 1           1         1 1                     6
40         1     1                 1     1 1 1     6
41 1                                               1
42           1       1               1             3
43         1   1 1           1                   1 5
44     1       1     1     1       1     1         6
45 1 1   1       2                                 5
46           1           1                         2
47     1                             1             2
48         2               1 1   1           1     6
49                     1       1 2 1 1   1         7
50           1     1         1 1 1 2 1             8
51 1                           1             1     3
52         1                   1                 1 3
53     1                       1                   2
54         1         1       1             1 1     5
55         1     1           1                     3
56                                       1         1
57 1                                               1
58       1         1                     1 1       4
59   1         1     1                             3
60                             1                   1
61                         1               1       2
62   1                                     1   1   3
63                       1 2           1           4
64   1   1                     1 1                 4
65                 2         1                 2   5
66         1   1 2       1           1             6
67       1         2             1   1             5
68       2         1               1         1 1   6
69 1   1               2     1             1   1   7
70       1           1     1                       3
71                               1             1   2
72                           1         1       1   3
73                   2       1   1                 4
74 1         1                 1 1 1               5
75           1             1           1           3
76                 1         1         1     1 1   5
77   1                     1             1         3
78         1     1       2         1               5
79   1               2 1 2     1           1     3 11
80   1             1 1   1     1         2         7
81   1     1 1 1                 1     1     1 1 1 9
82 2   1   1 1                       1 1 1   2 1   11
83           1   1               1                 3
84       1             1             1     1     1 5
85       1   1 1     1           1       1 1       7
86     1 1 1     1 1                 1           1 7
87           1               3       1             5
88     1     2   1       1         1 1             7
89   1               1                   2 1       5
90                   1                             1
91     1   1           1   1                       4
92             1     1         1                   3
93     2                     1                   1 4
94     1                                 1   1     3
95         1               1     1     1   1       5
96             1       2     1     1       1       6
97                                       1         1
98       1     1           1                       3
99       1               1 2         1 2     1     8

Tin tức XSGL