XSKT Bạch thủ GL Cầu XSGL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
Tổng
00       1                                   1     2
01       1             1                       1   3
02               1                 1           1   3
03   1         1                   1     1         4
04 1               1 1   1     1                   5
05                 1 1                             2
06 1             1   1 1 1   1 1   1         1     9
07   1 1             1         1                   4
08             1     1 1     1   1   1             6
09       1               1         1   1   2   1 2 9
10         1           1                           2
11                           1     1 1             3
12                         1       1 2 1           5
13                 1                   1 1         3
14               1             1 1 1     1   1     6
15   1 1   1 2                           1   1     7
16   1   1       1               1                 4
17     1           1   1             1             4
18                 1                   2       1   4
19   1   1 2 1     1   1     1           1   1   2 12
20           1 1     2   1 1   1 2       1         10
21                             1                   1
22   2                     1   1           1       5
23     1   1                                 1     3
24             1                                   1
25       1       1             1             1     4
26                     1   1                       2
27       1 1                     1       1     1   5
28     1                         1       1   1 1 1 6
29 2                                 1         1   4
30 1           1             1 1                   4
31 1       1       1 1                             4
32   1       1                                   1 3
33                                   2 1           3
34       1 1           3                     1     6
35     1                                     1   1 3
36                     2   1 1     1       1   2   8
37         1                   1     1             3
38 1 1 1     1             2 1   1       1 1     1 11
39           1           1                         2
40         1                     1     1   1       4
41             1 1 1   2       1     1             7
42           1             2     1                 4
43             1               1     1             3
44                             1                   1
45       1     1                 1     1       1   5
46                               1             1 1 3
47     2 1               1                   1     5
48   1         2             1 1   2       1       8
49     1     1 1                   1       2       6
50   1                 1     1     1     1         5
51 1                   1         1 1 1 1           6
52 1         1                           1         3
53 1 1     1             1 1 1               1   2 9
54                       2                         2
55 1   1                         1       1     1   5
56               1             1   1             1 4
57       1                               1       1 3
58     1                     1                     2
59                           1       1             2
60 1               1       1     1                 4
61         1 1   1 1 1     1 1         1       1 1 10
62   1     1   1                   2               5
63   1             2           1     1   1         6
64 2                                               2
65       1 1     1       1               1 3       8
66                       2                         2
67                   1               1             2
68 1 1 1     2   1                 1               7
69     1     1     1 1   1         1   1         1 8
70 1                 1                       1     3
71           1             1                       2
72   1   1   1                               2     5
73                       1     1                   2
74                       1 1                       2
75                                             1   1
76             1   1     1                 1       4
77               1 1 1                     2       5
78     1 2         1         1                 1   6
79                   1     1         1             3
80   1           1       1             2           5
81       1     1 2   1     1                       6
82                                   1     1       2
83               1                                 1
84         1         1   1 1                   1   5
85         3     1 1         1   1                 7
86 1   1         1                                 3
87           1 1   1         1           1       1 6
88                                           2   1 3
89       2             1         1       1         5
90 1           1                                   2
91               1                     1   1       3
92           1               1                 1   3
93                   1           1                 2
94                                     2         1 3
95   1 1       2     1     1         1 1 1         9
96                             1             1     2
97                                                 0
98     1                     1         1       1   4
99                     1                   1       2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...