XSKT Bạch thủ GL Cầu XSGL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
Tổng
00       1                       1 1     1       1               5
01             1         1               1 1             1       5
02     1     2 1                 1     1     1         1         8
03       2                     1   1                 1 1     1   7
04         1       1         1                 1           1     5
05       1             1 1               1 1     1               6
06                         2     1                   2     1     6
07   1     3       2                 2                       1 1 10
08                 1     1       1       1       1               5
09 1 1 1     1                     1   1     1           1       8
10   1                       1 1   1 1   1             1         7
11   1 1   1     2                         1                     6
12         1   1       1                   1           1         5
13                       1   1 1                                 3
14                 1                                     1       2
15               1                 1 1   1           1   1   1 1 8
16         1                   1 1 1       1           1     1   7
17                         1       1     1                     1 4
18                 1 1                         1 1   1           5
19                         1           1         1   1       1   5
20                 2 1 1           1         1   1               7
21 1     1             1               1               1         5
22   1               1                               1       2   5
23       1       1     2 1 2           1 1         1           1 11
24 1 1   1       1 2                   1         1               8
25                             1             1 1         1       4
26                   1             1             1               3
27           1   2                                     1         4
28           1             1           1           1           1 5
29           1       1         1                 1         2     6
30   1                                     1   1           1     4
31               1   1                     1       2       1     6
32         1                     1               1     1     1   5
33     1                       1                                 2
34           1       1       1 1   1     1   1     1 1 1         10
35 1   1                       1           1   1         1     1 7
36             1   1               1   1               1         5
37 1                       1               1         1           4
38 1 1         1                     1 1             1   1 1 1 1 10
39                 1                 1   1 1                     4
40 1 1               1 1 1   1                           1       7
41 1       1     1       1       1                               5
42 1     1   1         1     2                                   6
43       1 1 1   1   1   1 1     2   1                   1       11
44     1   1               1   1     1   1   1     1   1 1       10
45             1   1                                             2
46             1                             1           1       3
47 1 1               1     1           1       1 1             2 9
48                             1               1             1   3
49                             1       1                       1 3
50     1                             2       1   1           1   6
51         1 1   3 1     1             1                   1     9
52 1           2           1 1 1 1 1                       1     9
53   1 1 1   1         1                           1 1     1 1   9
54                                       1             2         3
55   1 1     1   1                 1       1               1   1 8
56                                           1 1       1         3
57                                                               0
58 1   1   1   1         1         1 1 1       1   2           1 12
59   1                   2     2 1           1                   7
60     1       1       1           1   1                 1 1     7
61                       1 1                   1                 3
62         1           1         1   1             1 1       1   7
63                   1     1               1             1   1   5
64                   2                         2 2 1       2     9
65 1                                 1 1     1                   4
66     2 1                       1               1       1       6
67 1   1                     1   1                       1       5
68             1     2                     1 1             1 1 1 8
69                     1             1                         1 3
70   1       1               1                 1   1   1   1     7
71               1     1             1                           3
72             1         1 1     1   1 1 2 1         1       1   11
73 1   1 1             1                           1             5
74                                               1 1 2           4
75   1       1                   1               1               4
76 1                         1     1                   1         4
77           1         1     1 2               1 1               7
78     1 3                                 1                   1 6
79             1   1 1                                           3
80       1                                                   1   2
81                           2         1 1   1 1   1             7
82     1                                       1                 2
83                               1         1 1                   3
84                                 1 1               1           3
85           1               1 1                                 3
86     1   1           1   1 1             1       1       1   1 9
87                                                 1     1       2
88               2                     1 1     1                 5
89   1           1   1                       1     1 1           6
90         1   1   1             1   1   1                 1     7
91         1                 1                                   2
92             1   1                     1               1       4
93   1                 1   1                 1         1         5
94 1 1   1   1             1                                     5
95         1       1     1                 1                 1 1 6
96 1     1     1         1         1                 1           6
97             1         2                   1                   4
98           1         1     1               1         1       1 6
99                   1                         1         1       3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...