XSKT Bạch thủ GL Cầu XSGL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
Tổng
00             1     1       1                     3
01 1                     1     1   2   1           6
02       1   1 2     1             1       2       8
03   1         1               1     1           1 5
04             2                         1 1     1 5
05     1                 1             1   1       4
06       2           1               1   1         5
07       1             1                       1   3
08     1       1         1   1           2         6
09                                         1       1
10                           1                     1
11 2   1 2       1 1       1     1       1 1       11
12                                             1   1
13 1                           1       1           3
14           1   1     1                           3
15                 1           1                   2
16             1   1       1                     1 4
17                   1     1             1 1       4
18     1         1   1                       1 1 1 6
19 1   1                                     1     3
20         1   1         1             1           4
21       1                                 2       3
22                 1         1     2   1       1   6
23 1                     2       1                 4
24   1     1               1                       3
25 1           1                 1                 3
26           1 1         1     1                   4
27   1         1                   1               3
28   1       1         1     2   1       1       1 8
29         1       1   1             1 1   1   1 1 8
30     1     1       1       1       1             5
31                 1             1 1         1   1 5
32     1 1 1                         1 2 1         7
33                       1   1     1 1             4
34       1                 1                 1     3
35           1                     1           1   3
36 2             1     1       1     1 1     1 1   9
37         1           1           1               3
38         1     2 1   1                       1   6
39   1   2 1                       1   1           6
40           2         1                           3
41     1   1                                 1 1   4
42                                   1     1       2
43                 1     1   1               1     4
44         1               1                       2
45                   1 1                         1 3
46                     1         1                 2
47     1                   1                       2
48       1 1                                       2
49                     1   1   1                   3
50 1     1   1   1 1                 1   2         8
51 1 1                     1 1                     4
52   2                         1     1       1 1   6
53                     1         1     1           3
54 2                 1   1   1                     5
55                   1 1                   1   1   4
56                                     1           1
57           1                                     1
58                 2 1 1                     1   1 6
59                 1                             1 2
60 1   1           1       1   1   1 1 1 1         9
61                 1         2                     3
62           1   2                       1       1 5
63   1 1   1                   1       1           5
64             1 1       2 1     1   1             7
65         1                             1         2
66         1                                       1
67                   1       1                     2
68     1       1                           1       3
69   1   1   1             1 1         1           6
70                   1                     1       2
71   1                           1                 2
72 1 1   1                           1         1   5
73     1                             1     1     1 4
74 1             1   1       1   1       1       1 7
75                       1   1     1             1 4
76 1                       1     1             1   4
77           1     1           1                   3
78           1   1                     1     1 1   5
79                                 1 1   1         3
80       1                   1                     2
81   1     1                                       2
82     1         1 1 1     1                       5
83     1   1         2 1       1   1     1   2   1 11
84 1 1       1   1             1   1           1   7
85                         1         1       1     3
86       1           1   1                       1 4
87                             1 2                 3
88         2   1   2     1                 2       8
89           1 1                 1                 3
90   1         1 1       1       1 1         1 1 1 9
91                     1       1 1     1     1     5
92   1           1                                 2
93           1           1     1 1   1   1         6
94             1               1           1     1 4
95       1       1         1                 1     4
96     1             1     1   1 1       1         6
97     2               1                       1   4
98   1       1                               2 1   5
99   1     1     1     1 1 1       1 1 1           9

Tin tức XSGL