XSKT Bạch thủ GL Cầu XSGL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
Tổng
00     1                             1 1     1     4
01                       1     1                   2
02   1                 1                     1 1 1 5
03             1 1           1   1 1 1           1 7
04           1   1                       1         3
05               1     1                           2
06                                 1 1     1       3
07     2                         1         1       4
08 1               1   1               1   1   1   6
09           1             1   1                   3
10   1       1                                     2
11                 1     1             1           3
12     1         1         1             1   1     5
13     1     1                       1             3
14   1 1 1   1                     1     1         6
15       1       1           1       1 1         1 6
16       1         1 1         1 1                 5
17 1     2         1       1         1   1         7
18     1                     2                     3
19                   1                         2 1 4
20         1       1                               2
21                                                 0
22 1 1                             1 1   2   1     7
23   1     1                   1 2                 5
24     1   1   1           1       1             1 6
25               1                 1     1     2   5
26       1     1 1       1     1                 1 6
27                 1                     1   1     3
28       1   1     1   1 3             1         1 9
29       1         1         1         1           4
30 1           1           1 1         1           5
31         2                                       2
32         1               2 1         1     1   1 7
33                     1             1             2
34                 2               2     1         5
35   1               1                 1 1         4
36             1           1     1                 3
37   1     1     1 1 1     2                   1   8
38 1     1       1           1               1 1   6
39                 1 1       1                     3
40             1                   1   1           3
41         1       1                     1         3
42         1                   2       1           4
43     1 1       1   1                     1   1   6
44             2 1       1                         4
45           1                                     1
46           2             1             1 1       5
47             1 2         1   1     2     1       8
48 1   1   1           2               1           6
49           1         1                           2
50   2         1             1 1   2         1     8
51                             2 1         1     1 5
52     2   1           1     1     1               6
53 1               2   1   1       1   1           7
54     1                 1     1 1                 4
55 1 1                                             2
56                   1     1                       2
57   1   1 1 1                               1     5
58 1       2   1     2             1             1 8
59 1       1     1                           1 1   5
60                 1         2       1             4
61             1         1                 1       3
62 1           1     1   1                       1 5
63                                             1   1
64       2                       1     1           4
65                       1                   1     2
66                             1 1           1     3
67       1                 1 1   1 1   1           6
68               1           1   2   1         1   6
69 1 1               1         1 1         1       6
70         1           1           1     1         4
71                       1           1             2
72     1                       1   2       1       5
73             1     2         1         1       1 6
74                     1                       1   2
75                     1 1           1           1 4
76                                         2     1 3
77               1   1   1     1           1 1     6
78 1 1   1           1                         1   5
79           2 1 2   1                 1           7
80     1                       1                   2
81   2   1           1 1 1                         6
82   1 1                             1             3
83                       2       2             1 1 6
84           1                                     1
85                                         1   2 1 4
86 1     1   1               1       1             5
87             1         1   1             1     1 5
88   1                     1                 1     3
89                           1                     1
90     2                                 1   1   1 5
91                         2     1           1     4
92 1       2 1 1     1           1   1       1     9
93                                       1 1       2
94 1                                   1 1         3
95   1             1                     1 1 1     5
96             1       1                           2
97 2                                 1     1   1   5
98           1     1   2                           4
99       1   1         1               1           4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...