XSKT Bạch thủ GL Cầu XSGL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
Tổng
00     1                                               1         2
01                     1   1   1 1                           1   5
02                         1                         1     2 1   5
03                     1       1                       2         4
04 1               1                                     1       3
05     1                                               1         2
06   1           1 1                                             3
07     1 1     1     1                             1     3       8
08                           2   1     1                         4
09       1                     1   2       1     1 1 1     1     9
10               1 1   1                           1             4
11                       1             2           1 1   1     2 8
12                           1       1   1               1   1   5
13         1                   1           1                     3
14           1 1               1           1   1                 5
15             1 1                                             1 3
16 1                         1 2     2   1               1       8
17       1   3             1   1     1     1                     8
18   1                   1                 1 1                   4
19   1                 2                 1                       4
20         2   2         1       2 1         2                   10
21                                               1     1         2
22   1     1                         1             1             4
23 1     1                                     1       1       1 5
24           1   1                     1         1 1   1       1 7
25               1 1 1         2                                 5
26   1   1                           1   1                       4
27   1         1       1   1 1         2   1 1             1   2 12
28         1                                   1           1     3
29           1 1   1       2                               1     6
30                                             1   1             2
31                               1   1   1                     1 4
32   1   1       1 1             1 1 1 1                 1       9
33   1 1                   1                   1     1           5
34 1                                                       1     2
35   1 1     1       2                   1       1   1           8
36                             1 1       1   1               1   5
37     1           2               1             1               5
38                                         1     1 1         1   4
39   1             1 1               1       2 1                 7
40 1       1     1           1     1         1 1 1 1             9
41 2   2                         1 1 1       1   1       1     1 11
42     1   1   1         1   1           1     2 1     1   1     11
43   1                 1               1   1           1 1 1   1 8
44           1                     1     1           1   1       5
45 1   1   1             1 1   1   1         1               1   9
46 1   1 1 1             1 1 1         1       1             1   10
47                       1           1           1 1             4
48       1       1                           1                   3
49             1           1     1                               3
50   1                     1 1           1     1     1           6
51                   1   2 1               1   1         1 1   3 11
52 2       1                       1     1 1     1           2   9
53               1           1     1       1 1     1 1 1   1     9
54           1   1   1           1                               4
55       1   1 1       1   1                       1 1     1   1 9
56   1     1         1                                           3
57             1         1   1     1           1                 5
58                                   1           1   1   1   1   5
59   2     1       1 1 1 1               2         1             10
60                               1 1                 1       1   4
61               1       1                 1                     3
62               1         1     1 1   1                 1       6
63 1               1             2   1                           5
64                 1     1   1   1     1   2                     7
65 1                             1   1           1               4
66                   1       1 2       3             2 1         10
67           1                                   1   1           3
68         1           1                 1                   1   4
69                                                               0
70     1   1           2                           1       1     6
71                   1                       1 1               1 4
72                     1   1               1                 1   4
73   1 1   1             1                       1   1 1         7
74 1     1       1   2   1     1       1     1                   9
75                     1           1               1       1     4
76 1                             1           1   1               4
77       1                                                 1     2
78       2               1   1     1           1     1 3         10
79           1     1           1   1                         1   5
80               1   1   1             1 1             1         6
81             1   1   2                 1                       5
82   1 1   1                           1             1           5
83                   1       1                                   2
84       2 1       1           1 1   1                           7
85       1                               1     1           1     4
86     1       1         1                 1         1   1       6
87                           1                                   1
88                   1                   1   1                 2 5
89   1       1   1 1 1             1               1           1 8
90                 1         1       1     1   1         1   1   7
91     1   1   1     1               1         1         1       7
92     1 1   1     1                       1                 1   6
93 1           2           1                       1             5
94             1             1 1                 1 1   1   1     7
95 1         1 1           1                 1           1       6
96       1             1             1       1   1     1     1   7
97           1   1                     1                     1   4
98           2                                             1     3
99 1   1         2     1   1                                     6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...