XSKT Bạch thủ GL Cầu XSGL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
Tổng
00   1                     1 1       1 1           5
01           1                 1     2       1     5
02   1 1 1     1       1             1     1 1     8
03       1           1                       1     3
04         1                   1     1             3
05                       1   1               2     4
06 1             1           1       1     1 1   1 7
07 1           1           1                       3
08 1   1                       1   1       1       5
09                                 1     1         2
10                           1   1 1           1   4
11         1       1   1                   1 1     5
12   1         1                                 1 3
13                           1     1         1 1   4
14         2 1   1                 1   1       1   7
15       1     1 1 1   1   1     1                 7
16         1                 1                 1   3
17                         1         1             2
18                 1   1                     1     3
19     2 1                   1 1 1     1           7
20           1 1   1           1 1                 5
21         1           1           1               3
22   1       1 1           2           3           8
23                             1                   1
24       1     1     1 1 1 2                       7
25     2         1 2 1       1   1                 8
26       1 1           1     1     1               5
27   1                   1       1                 3
28       1         1     1           1             4
29                     1                     2     3
30                       1     2         1         4
31                                     1           1
32   1   1         1       1     2                 6
33                                       1         1
34                     1         1   1     1       4
35                         2       1               3
36           1                     1 1             3
37     1           1   1                           3
38   1 1         1           1                     4
39                             1     1         2   4
40         1 1 1       1                           4
41             1     2   1         1               5
42                 1 1                   2       1 5
43 1   1           1                               3
44                   2                             2
45                     1               1 1         3
46 1         1   2     1                           5
47 1                                             2 3
48         1         1           1         1       4
49                               1     1     1     3
50   1                   2     1                   4
51 1     1               1         2     1         6
52                       1                       1 2
53                       1                         1
54                   1     1     1     1       1   5
55         1         1   1         2     2       1 8
56                 1                       1   1   3
57   1         1                       1 1         4
58       1     1         2 1               1     1 7
59   1 1           1                           1   4
60         1 1             1 1       1   2         7
61 1             1   1       1       1         2   7
62       1   1               1             1   1   5
63     1     1   1             1           1 1     6
64                                   2 1     1     4
65   1         1 1       1       1                 5
66   1     1                     1 1       1     1 6
67             1                               1   2
68     1   1 1   1                                 4
69 1       1     1   1           1                 5
70         1                                       1
71             1         1       1 1           1 1 6
72 1         1                                   1 3
73       1     1       1                         1 4
74     1                             1             2
75       1                   1                     2
76 2     1           1                 1 1   1   2 9
77 1 1           1           1         2   1       7
78     1   1               1         1             4
79             1               1         1         3
80           1                   1         1       3
81                         1     1   1 1   1       5
82                   1             1       1   1 1 5
83     1 1   1               1                     4
84         1       1                   1           3
85 1   2 1       1 1   1   1                       8
86           1     1           1         2         5
87 1     1           1   1               1         5
88   1                         3           1 1 1 1 8
89                 1                       1   1   3
90   1   1       1                                 3
91   1                                       1     2
92   1                 1     1                     3
93 1           1               1   1     1     1   6
94                     1                         1 2
95 1 1                       1 1                   4
96           2 1 2   1   1                 1 1     9
97 1   1         1 1 1     1                     1 7
98                     1                           1
99         1 1                         1           3

Tin tức XSGL