XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
Tổng
00 1                         1                     2
01 1                 1 1         1 1               5
02             1 1 1                               3
03     1                               1         1 3
04                                           1     1
05   1                             1             2 4
06         1             1         2               4
07                   1 1                   1       3
08     1 1           1   1   1 1                   6
09   1                     1       1               3
10                               1 1         1     3
11 1 1   1 2         2       1 1                   9
12                     1 1             1           3
13     1     1                 1             1     4
14     2     1                                     3
15 1                 2                   1     1   5
16                                   1             1
17 2   1                   1     1 1 1     1       8
18         1     1 1 1       1         1       1   7
19       1   1   1               1               1 5
20                   2 1                       1 3 7
21                             1                   1
22 1 1 1       1 1 1         1   1       1 1       10
23 1                   1                           2
24         1                   1             1     3
25             1                           1       2
26         1 1                 1         1 1       5
27     1 1                                   1     3
28             1   2             1                 4
29                                   1 1           2
30   1       2 1         1                         5
31                                         1       1
32   1               1       1     1             1 5
33             1       1                           2
34             1                         1         2
35   1 1   1 1             1 2       1   1         9
36             1   2 1         1                   5
37 1                           1       1           3
38         1     1     1 2 1         1       1   1 9
39     1                   1         2         1   5
40                 1           1   1   1 1     1   6
41           1               1   1   1   2 1       7
42         1         1   1                         3
43                           1     1   1           3
44                     1               2           3
45           1 1           1 1           1         5
46               1         1     1         1       4
47               1                       1 1       3
48                                   1         1   2
49                                                 0
50                       1     1             1     3
51     1   1                                       2
52   1       1                 1                   3
53       1                     1     3 1         1 7
54                                         1   1   2
55                       1                     1   2
56   1   1                           1 1     1     5
57   1                             1           1   3
58                     1           1               2
59   1     1           1         1                 4
60       1 1               1   1                   4
61               1           2     1               4
62                           1   1             1   3
63 1           1           1     1   1             5
64                         2                       2
65                               1   1       1     3
66     1     1   1                     1     1     5
67   1   1       1 1   3   1   1                   9
68     1       1         1     1           1       5
69         2           1   1 1         1 1         7
70         2   1 1               1     1     1     7
71               2   1             1     1       1 6
72 2             1         1                 1     5
73   1   2       1     1 2             1 1   1 1 1 12
74   1               1                         1   3
75                     1 1             1           3
76                 1                 1             2
77     1 1 1 1                               1 1   6
78                 1 1         1               1   4
79             2   1   1   1     2     1 1 1       10
80   1 2                   1   1           1       6
81               1       1             1 1     2   6
82                 2         1                     3
83       1                                   1     2
84   1         1         1   1             2       6
85       1                       1                 2
86 1     2                       1               1 5
87       1   2 1   1               1       1       7
88                   1 1         1             1   4
89   2                     1                 1     4
90             1         1     1                 1 4
91 1           1   1     1 1 1           1       1 8
92       1                               1 2       4
93     1           1 1                           1 4
94           2           1                   1     4
95 3   1     1   1                 2 1             9
96       1 1                                 1     3
97 1               1                     1       1 4
98                                               1 1
99           1   1                 1 1         1   5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...