XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
Tổng
00     1     1     1                 1         1 1 1     1       8
01   1   1   1         2   2       1                             8
02                         1   1     1     1                     4
03         1         1                           1 1       2 1   7
04 1                             1     1     1               1   5
05 1                   1       1       1 1             1         6
06 1                         1         1                         3
07   1         1   1                   1         1   3           8
08 1               1         1             1                     4
09 1     1           1     1                     1       1       6
10         1         1                                           2
11   1     1                           1                         3
12 1     1     1     1 1     1         1                         7
13           1 1                 1                   1 1         5
14                                 1 1           1       1 1     5
15     1       1         1               1     1             1   6
16           1               1                                   2
17                 1 1       1     2     1                 1 1   8
18       1 1 1 1     2         1           1     1     1   1   1 12
19         1                                 2     1             4
20     1     1               1     1   1                         5
21                     1           1 1   1         1 1           6
22   1                 1       1       1       1       1   1     7
23                       1               1   1   1 1             5
24   1         1           2     1     1   1 1 1 1             2 12
25                 1           2                         1     1 5
26       1   1 1           1                       1 1   1       7
27     1   2         1           1       1   1                 1 8
28       1               1   1         1       1 1               6
29           1   1     2                         1 1 1     1     8
30   1 1                   1   1   1   1               1 2       9
31       1       1       1       1   1                         1 6
32                       1   1         1   1       1       1   1 7
33 1             1   1   1   1           1         1     1       8
34       1                 1           1               1         4
35                 1                     1     1     1         1 5
36 1                     1         2 2       1                 1 8
37 1   1   1                             1                       4
38             1   1     1                   1   1               5
39                         1                                     1
40             1       1                               1         3
41       1   1             2     1           1 1       1     1   9
42               1                       1 1 1         1         5
43     1           1                                     1   1   4
44                                           1         1         2
45     1 1                           1   2     1 1               7
46 2                   1           2 1       1     1         2   10
47               1             1     1     1 1             1     6
48           1                                 1         2 1     5
49 1           1       1       1     2   1                       7
50     1   1                       2                 1           5
51       1                     1         1             1   1 2   7
52         1                           1 1             1         4
53         1         1 1           1       1   1               1 7
54               1   1       1 2                                 5
55             1   2                           1   1             5
56                               1                               1
57         1 1 1   1           1     1                     1   1 8
58 1     1                                                       2
59   1     1                     1                               3
60       1   1     1             1       1 1                     6
61                     1         1                   1           3
62         1 1             1         1   1   1   1   1     1     9
63   1 2   1     1                                               5
64   1       1   1   1             1       1         1 1 1       9
65   1 1 1       1         1     1         1   1         1   1   10
66             1   1         1             1                   1 5
67   1                 1       1                                 3
68     1               1 1       1 1       1                     6
69                       1       2   1     1             1     1 7
70                       1     1                   1       1     4
71     1 1   1 1   1         1                             1     7
72               1 2 1             1         1               1   7
73         1                                         1       1   3
74                                     1         1               2
75               1     1                           1       1     4
76     2                               1   1             1 2     7
77   1 1                 1 1         1               1           6
78 1 1         1   1     1   1 2                         1       9
79               1 1             1             1 1 1             6
80               1                           1 1     1 1         5
81   2                     1     1         1                     5
82     1 1   1                                           1     1 5
83         2 1                         1         1               5
84 1             1         1 1 1                                 5
85                     1     1     1                 1           4
86 1                 1           1                             1 4
87                                                     1     1   2
88 1     1       1       1                                       4
89   1                   1                               1       3
90             1 1                                             1 3
91                           1             1       1         1   4
92           1           1 1                 1         1     2   7
93 1           1     1                 1       1             1   6
94   1                       1       1             1           1 5
95                       1                       1   1 1       1 5
96       1       2           1                 1 1               6
97                     1 1           1     1           1         5
98             1     2                         1   1 1           6
99   1               1           1       1   1 1   1             7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...