XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
Tổng
00       1   1                   1     1 1     1   6
01                               1               1 2
02                                       1       1 2
03           1     1     1           1 1       1   6
04             1         1           2             4
05                   1 1                           2
06         1       1 1                             3
07 1 1             1   1     1           1 1   1   8
08                         1             1         2
09   1   2 1       1                           1   6
10 1           1                   2         1     5
11 1 1                                           1 3
12                                     1           1
13   1     1               1   1 1       1         6
14             1       1                     1     3
15                     1 1   1                     3
16 1                   1                       1 1 4
17           3 1   1                             1 6
18       1   1                     1 1             4
19   1         1         1   1               1   1 6
20         1     1                         1       3
21     1                                   1     1 3
22                     1         1                 2
23           1             1     1         2       5
24                                           1     1
25       1                 1                       2
26       1                   1     1           1   4
27       1         1                         1     3
28               1       1                     1   3
29   1           1 1           2 1                 6
30 1                                               1
31                           1 2       1           4
32     1   1     1       1         1   1 1     1 2 10
33       1         1     1 1                   1   5
34           1 1     1         1               2   6
35         1 1   2         1   1 1         1       8
36   1 1 1                         1             1 5
37               2           1                     3
38                                             1   1
39 1 1   1     1           1         2             7
40                                                 0
41 1     1                 1   1 1     1         1 7
42     1           1           1 1     1     1     6
43           1   1 1   1         1           1     6
44             1 1       1               1       1 5
45         1   1         1   1       1       1     6
46       1                   1             1       3
47                             1   1         1     3
48   1     1         2                             4
49               1                         1       2
50 1 1                   1               2         5
51     1   1     1     1     1 1                 1 7
52       1             1   1 1   1 1             1 7
53                               1                 1
54                                       1     1   2
55         1                           1           2
56             1 1   2   1         1 2           1 9
57 1 1 1     1                                     4
58     1                       1                   2
59           1   1             1               1   4
60       1 1 2 1                       1           6
61 1   1       1   1         1                     5
62     1                                   1       2
63       2                             1     1     4
64 1 1             1 1               1           1 6
65         1       1     1                         3
66 1                               1   1   1 1     5
67 1                 1               1 1   1       5
68           1               1             1       3
69                                       1     1   2
70         2       1                           1   4
71       1                   1                     2
72                 1       1             1         3
73 1   1       1 2 1   1   3       1 2 1           14
74 1     1             1 1           1           1 6
75                     1     1       1 1   1     1 6
76 1   1         1   3     1               1 1     9
77                     1 1                         2
78             1                 1 1               3
79                     1   1     1       2 1       6
80                 1                               1
81   1 1                         1 1 1       1     6
82 1   1     1             1               1 1     6
83           1     1               1     1         4
84   1       1 1                         1 1       5
85   1 1             1   1                     1   5
86             1     1           1                 3
87             1           1 1 2       1           6
88             1     1   1                         3
89               1       1             1     1     4
90         1           1 1 1       1               5
91     1             1 1           1               4
92   1               1         2 1     1     1 1   8
93   1     1                       2               4
94         1           1       1             1     4
95     1               1     1                     3
96     2                             1 1           4
97 1                                 1     1 1     4
98   1     1         1                   1         4
99                           2   1       1         4

Tin tức XSBTH