XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
Tổng
00                 1   2         1   1             5
01   1             1                               2
02   1       1         1                           3
03   1   1     1                     1     1     1 6
04       1 1         1                 1         1 5
05               1   1                       1 1   4
06 1 1                             1       1 1     5
07     1                   1 1             1   1   5
08                   1                             1
09     1             1       1   2 1       1       7
10                         1           1           2
11 1 1       1 1     1     1 1                     7
12                                                 0
13                       1   1     1               3
14       1 1                           1       1   4
15     1           1                           1 1 4
16       1   1   1         1                   1   5
17       1 1             1           3 1   1       8
18                 1             1   1             3
19             1       1 1   1         1         1 6
20   1       1                     1     1         4
21                     1       1                   2
22         1   1 1                             1   4
23 1                     1           1             3
24   1                   1                         2
25 1                   2         1                 4
26 1     1     1 1   1           1                 6
27       1                       1         1       3
28               1 1                     1       1 4
29                           1           1 1       3
30 1         1             1                       3
31     1                                           1
32             1               1   1     1       1 5
33                       1       1         1     1 4
34   2     1                         1 1     1     6
35                                 1 1   2         4
36                           1 1 1                 3
37           1     1 1                   2         5
38           1                                     1
39               1         1 1   1     1           5
40   1           1 1                               3
41     1           1       1     1                 4
42 1   1 1           1         1           1       6
43   1                               1   1 1   1   5
44       1 1                           1 1       1 5
45                     1           1   1         1 4
46       1     1     1 1         1                 5
47                                                 0
48 1           1             1     1         2     6
49             1 1 1   1                 1         5
50 1 1       1           1 1 1                   1 7
51 1       1             1     1   1     1     1   7
52                   1           1             1   3
53                                                 0
54     1                 1                         2
55     1   1                       1               3
56                 1                   1 1   2   1 6
57         1               1 1 1     1             5
58         1                   1                   2
59   1 1       1 2 1                 1   1         8
60           1                   1 1 2 1           6
61                         1   1       1   1       4
62                 1           1                   2
63 1   1       1 1       2       2                 8
64           1     1       1 1             1 1     6
65       1 1                       1       1     1 5
66   1 1   1 1   1         1                       6
67           1       1     1                 1     4
68                   1               1             2
69     1 1               1                         3
70       1   1 1     1             2       1       7
71         1       1             1                 3
72   1   1   1         1                   1       5
73     1           2       1   1       1 2 1   1   10
74               1   1     1     1             1 1 6
75       1   1         1                       1   4
76                     2 1 1   1         1   3     9
77               1                             1 1 3
78 1           1     1                 1           4
79       2   1   1                             1   5
80                       1                 1       2
81                 1 1       1 1                   4
82 1 1       1       1 1   1   1     1             8
83 1           1     1               1     1       5
84   1 1   1           1     1       1 1           7
85                           1 1             1   1 4
86   1 1           1                   1     1     5
87       1 1   1 1     1 1             1           7
88 1   1   1                           1     1   1 6
89     1                                 1       1 3
90                                 1           1 1 3
91                             1             1 1   3
92           1 1       1 1   1               1     6
93     1                     1     1               3
94         1   1                   1           1   4
95         1     1             1               1   4
96 1                           2                   3
97 2                     1 1                       4
98             1         1   1     1         1     5
99               1                                 1

Tin tức XSBTH