XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
Tổng
00                 1 1                 2 1 1   1 1 8
01     1             1           1 1   1           5
02 1                       1           1 1       1 5
03         1     1     1     1                     4
04 1       1               1 1 1                   5
05                     1                       1 2 4
06   2                 1       1           1       5
07 1 1 1                       1                   4
08         1             1     1                   3
09 1         1                           1       1 4
10 1                 1         1               1 1 5
11                               1                 1
12 1       1 1       1                             4
13   1                   1   2       1             5
14     1         1     1               1     1     5
15                   2         1   1     1 1     1 7
16   1 1       1     1                     1 1     6
17   2         1       1         1   1         2   8
18                 1   1     2               2     6
19     1             1                     1 1     4
20   1 2       1 1                 1               6
21 2         1     1   1           1               6
22       1 1     1     1   1   1     1     1       8
23 1                     1           1           1 4
24                 1           1   1   1       1   5
25     1                   1   1 1 1               5
26           1                 1       1           3
27         1   1   1               1               4
28 1       1                 1                     3
29     1 1               1 1     1           1     6
30     1 1   1           2   1 1 1             1   9
31               1     1   2       1         1     6
32 1   1 1       1                       1         5
33     1                         1   1   1         4
34                   1               1             2
35           1         1             1     1     1 5
36   1         1 1                     1           4
37             1                   1         1     3
38                                     1 1       2 4
39             1   1           1         1         4
40   1   2 1 1             1       1     1   1     9
41 1                                       1     1 3
42             1     1   1           1             4
43     2 2       1           1                     6
44   2   1         1         1           1 1       7
45 1             1   2     1       2               7
46         1 1     1     1                   1     5
47 1       1               2     1   1         1   7
48 1       1                 1   1             1   5
49           1                     1   1       1   4
50   1                               1       1     3
51 1                                               1
52                   1               1   1 1       4
53               1 1       1   2     1   1 1   1   9
54                       1           1   1         3
55           1         1                           2
56           1                         1           2
57             1                       1           2
58       1     1   1     1               1   1   1 7
59             1                                   1
60             1           2 1     1       1       6
61               1               1             2   4
62           1           1                 1       3
63         1                     1 1               3
64 1           1 1               1   1   2     2   9
65         1     1 1 2                             5
66         1                     1                 2
67                                           1   1 2
68     1                                           1
69   1             1                       1     1 4
70                                                 0
71       3 1         2 1                           7
72       1 1                 1 1       1           5
73 1 1   1     1     1     1     1                 7
74   1                 1 1   1                     4
75       1   1     1   1               1           5
76                                                 0
77               1                 1   1           3
78                     1   1                       2
79   1             1                 1             3
80                           1     1   1   2       5
81             1   2                   1         1 5
82                                               1 1
83           1 1       1                   1       4
84   1                         1     1             3
85         1             2               1         4
86                     1 1         1       1       4
87       1                     1 1                 3
88               1           1       1       1   1 5
89                       1       1                 2
90           1     1       1                       3
91       1                             1       1   3
92             2 2 1                         1 1   7
93     1   1 1                   2       1   1     7
94           1   1       1                     1   4
95           1               1               1     3
96                                                 0
97     1                 1                   1     3
98                           1       1             2
99     1               1   1   1                   4

Tin tức XSBTH