XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
Tổng
00 1     1         1                         1     4
01     1 1         1                 1 1         1 6
02 1     1 1                   1 1 1               6
03 1   1               1                           3
04         1                                       1
05 1         1       1                             3
06           1             1             1         3
07           1                       1 1           3
08         1           1 1           1   1   1 1   7
09               1   1                     1       3
10     1                                         1 2
11             1   1 1   1 2         2       1 1   10
12                                     1 1         2
13     1               1     1                 1   4
14 2     1             2     1                     6
15                 1                 2             3
16       1                                         1
17     1           2   1                   1     1 6
18                         1     1 1 1       1     5
19           1   1       1   1   1               1 6
20             1 2                   2 1           6
21                                             1   1
22     1         1 1 1 1       1 1 1         1   1 10
23   1         1   1                   1           4
24 1           1           1                   1   4
25   1                         1                   2
26       3 2   1           1 1                 1   9
27           1   1     1 1                         4
28             1 1             1   2             1 6
29 1     1                                         2
30         1         1       2 1         1         6
31                                                 0
32                   1               1       1     3
33       1       1             1       1           4
34                             1                   1
35                   1 1   1 1             1 2     7
36                             1   2 1         1   5
37     1         1 1                           1   4
38         1   2           1     1     1 2 1       9
39         1   1       1                   1       4
40 1 1           1                 1           1   5
41                           1               1   1 3
42           1   1         1         1   1         5
43   2     1     1                           1     5
44             1                       1           2
45   1                       1 1           1 1     5
46   1   1                       1         1     1 5
47             1                 1                 2
48         1 1                                     2
49     2                                           2
50                                       1     1   2
51               1     1   1                       3
52                   1       1                 1   3
53                       1                     1   2
54                                                 0
55         1                             1         2
56       1           1   1                         3
57             1     1                             2
58       1   1                         1           3
59 1                 1     1           1         1 5
60                       1 1               1   1   4
61             1                 1           2     4
62   1 1       1                             1   1 5
63             1 1 1           1           1     1 6
64         1     1                         2       4
65                                               1 1
66   1                 1     1   1                 4
67   1     1   2     1   1       1 1   3   1   1   13
68                     1       1         1     1   4
69                         2           1   1 1     5
70                         2   1 1               1 5
71                               2   1             3
72       1         2             1         1       5
73                   1   2       1     1 2         7
74                   1               1             2
75 1 1                                 1 1         4
76         1 1                     1               3
77                     1 1 1 1                     4
78                                 1 1         1   3
79     1                       2   1   1   1     2 8
80                   1 2                   1   1   5
81 1   2   1 1                   1       1         7
82       1                         2         1     4
83 1                     1                         2
84           1       1         1         1   1     5
85             1 1       1                       1 4
86           1     1     2                       1 5
87   1                   1   2 1   1               6
88 1   1     1                       1 1         1 6
89       1 1         2                     1       5
90 1 1                         1         1     1   5
91     1 1   2     1           1   1     1 1 1     10
92     1                 1                         2
93   1     2           1           1 1             6
94 1                         2           1         4
95 1 1       1   1 3   1     1   1                 10
96   1                   1 1                       3
97   1   1       1 1               1               5
98                                                 0
99 1 1 2     2               1   1                 8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...