XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
Tổng
00         1                           1           2
01 1 1         1 1                     1   1       6
02                                                 0
03                   1         1   1 1           1 5
04                         1                   1   2
05               1             2 1 1       1       6
06     1         2                   1             4
07 1 1                   1       1 1         1     6
08 1   1   1 1                   1           1   1 7
09       1       1                               1 3
10             1 1         1                   1   4
11 2       1 1                                     4
12   1 1             1                             3
13           1             1     1       1   1     5
14                                               1 1
15 2                   1     1       1         1   6
16                 1                               1
17       1     1 1 1     1           1 1 1 1       9
18 1       1         1       1                     4
19             1               1             1 1 1 5
20 2 1                       1 3                   7
21           1                         2           3
22         1   1       1 1                   2     6
23   1                                     1       2
24           1             1             1         3
25                       1       1     1           3
26           1         1 1         1 1             5
27                         1             1     1   3
28             1                 1                 2
29                 1 1           2                 4
30     1                             1             2
31                       1               1         2
32 1       1     1             1           1       5
33   1                           1               1 3
34                     1         1       1         3
35       1 2       1   1                       1   6
36 1         1                     1         1     4
37           1       1                             2
38   1 2 1         1       1   1 1                 8
39       1         2         1     1       1       6
40           1   1   1 1     1                 1   6
41         1   1   1   2 1                         6
42 1   1                               1           3
43         1     1   1               1         2   6
44   1               2             1   1 3         8
45       1 1           1                 2         5
46       1     1         1               1         4
47                     1 1           1 1     1     5
48                 1         1     1       1       4
49                                   1 1   1       3
50     1     1             1       1               4
51                               1           1 1   3
52           1                                     1
53           1     3 1         1 1               1 8
54                       1   1                     2
55     1                     1         1       1   4
56                 1 1     1                       3
57               1           1         1           3
58   1           1                       1 1 1 1   6
59   1         1                                   2
60       1   1                                     2
61         2     1                               1 4
62         1   1             1       1       1     5
63       1     1   1               1             1 5
64       2                           1       1     4
65             1   1       1             1         4
66                   1     1                       2
67   3   1   1                             1       6
68     1     1           1       1                 4
69   1   1 1         1 1         1   1             7
70             1     1     1     1                 4
71 1             1     1       1       1     1     6
72       1                 1       1             1 4
73   1 2             1 1   1 1 1       1   1       10
74 1                         1           1         3
75   1 1             1             1               4
76                 1                               1
77                         1 1     1 1 1           5
78 1         1               1       1             4
79   1   1     2     1 1 1               1     1 1 10
80       1   1           1           1             4
81     1             1 1     2                     5
82         1                                     2 3
83                         1               1       2
84     1   1             2                       2 6
85             1                                   1
86             1               1           1   1   4
87               1       1                 1       3
88 1 1         1             1             1       5
89       1                 1                 1     3
90     1     1                 1 1 1       1 1 1   8
91     1 1 1           1       1       2           7
92                     1 2         1 1   1 2   1   9
93 1                           1   1           1 1 5
94     1                   1             1   1     4
95               2 1                           1   4
96                         1         1 1     1     4
97                     1       1 1 1 1           1 6
98                             1   1         1   1 4
99               1 1         1                     3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...