XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
Tổng
00     1 1     1         1 1   1   1             1 8
01 1 1     1 1   1                           1   1 7
02                       1                 1       2
03         1       1         1   1         1       5
04                               1             1   2
05           2   1     1 1     1 1       1   1     9
06           1           1 1                   2   5
07   1                     1   1                   3
08 1     1                                       1 3
09       1     2   1 2         1     1             8
10   1 1     1               1                     4
11 1 1         1                                   3
12             1 1             1           1     1 5
13   1               1                         1   3
14           1                         1           2
15             1 1 1                               3
16                         1   1                   2
17     1 1           2             1       1       6
18         1         1               1         1   4
19       1             1                     1     3
20             2   2                               4
21         1   1   1 1                 1       1   6
22     1       1         1     1       1           5
23                                 1               1
24   1             1   1               1 1 1       6
25 1   1                     1 1                   4
26                       1         1               2
27         1   1                         1 1 2     6
28       1             1 1           1         1   5
29                               1       1 1       3
30 1         1                         1           3
31             1 1                 1       1       4
32 1       1         1   1   1   1           1   1 8
33     1 1   1                               1 1   5
34       1                     1                   2
35         1       1         1         1     1     5
36           2                                     2
37                         1     1                 2
38                   1                 1           2
39         1                     1     1           3
40   1       1         1               1           4
41     1     1                             1       3
42                 1     1 1                 1     4
43     1     1             1   1 1     1           6
44             1               1                   2
45           1     2                 1   1         5
46                     1             1             2
47               1   1             1         1     4
48                                 1 1       1   1 4
49   2     1   1       1                   1       6
50                         1                       1
51 1   1 1           1   2   1       1 1     1     10
52     1                         1             1   3
53       1               1         1               3
54               1                               1 2
55 1             2 1             2               1 7
56 1                       1         2             4
57                 1                 2     1 1     5
58       1             1               1         1 4
59         1             1 2                       4
60                         1         1   1         3
61   1                         1       1     1     4
62   1                 1       1       1           4
63                       1 1 2   1 1               6
64           1       1 1                 1         4
65   1 1       1 1     1 1         1   1           8
66             1 1                         1 1   1 5
67                                                 0
68               1               1     1   1       4
69                                         1     1 2
70 2   1                                         1 4
71           1         2 1   3           1         8
72 1 1         1                     1   1       1 6
73 2   1 2                 1 1 1     1 1 2         12
74                               1 1     1         3
75   1               1 1   1       1     2         7
76         1         1   1                         3
77                     1           1     1       1 4
78         1                 1                     2
79       1               1 1       2 1   1     1   8
80       1                               1         2
81 1   1         1   1         1 1                 6
82   1           1     1             1             4
83 1                                           1   2
84                 1 1       1   1               1 5
85                     1                       1 1 3
86         1       1                       1 1     4
87   1 1                                       1 1 4
88       1 1     1           1     1         1     6
89 1           1                           2       4
90         1     1     1     1                     4
91     1         1           1   1 1 1         2   8
92       1           1         1           1       4
93       1 1       1                     1         4
94 1       1       1       1 1       1         1 1 8
95   1             1                         1     3
96               1               1                 2
97   1       1             1       1           1   5
98     2   1 1                 2       1       1   8
99                   1                             1

Tin tức XSBTH