XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
Tổng
00   1   1   1               1             1     1     1         7
01   1               1             1     1   1   1         2   2 10
02     1 1     1     1 1     1                                 1 7
03       1               2                     1         1       5
04       1         1   1       1 1     1                         6
05       1     1     2             1 1 1                   1     8
06   1                       2     1   1                         5
07                       1 1     1       1         1   1         6
08 1   2 1 1 1   1 1     1 1       1   1               1         13
09                   1         1       1     1           1     1 6
10     1     1     1   1         1             1         1       7
11 2               2   1   1         1   1     1                 9
12   1         1     1 1               1     1     1     1 1     9
13           1               1     1             1 1             5
14                 1         1   1   1                           4
15     1                         1         1       1         1   5
16 1       1   1                                 1               4
17   1       1           1 1 1                         1 1       7
18         1 1     1           1             1 1 1 1     2       10
19 1     1       1 1     1 1                   1                 7
20     1   1           1             1     1     1               6
21           1                                             1     2
22 1                   1                 1                 1     4
23 1     2           1 1 1 1                                 1   8
24               2                       1         1           2 6
25       1         1           1   1 1                 1         6
26               1       1 1   1             1   1 1           1 8
27             1                 1         1   2         1       6
28     1                   1                 1               1   4
29               1           1                   1   1     2     6
30   1                     1       1     1 1                   1 6
31     1   1   1   1                 1       1       1       1   8
32     1     1             1                                 1   4
33 1 1     1 1 1             1     1 1 1             1   1   1   12
34 1 1                                       1                 1 4
35           1           1           1                 1         4
36                     1   1           1                     1   4
37           1   1                     1   1   1                 5
38               1   1 1     1                     1   1     1   7
39                         1                                   1 2
40             1 1                                 1       1     4
41                             1 1           1   1             2 6
42 1         2     1 1         1 1                   1           8
43                     1                   1           1         3
44 1             1                                               2
45 1         1                     1 1     1 1                   6
46   1     1         1                 2                   1     6
47                 1     1                           1           3
48               1                 1             1               3
49     1       1                       1           1       1     5
50     1   1                               1   1                 4
51                                           1                   1
52             1   1           1   1           1                 5
53                     1       1               1         1 1     5
54               1                 1                 1   1       4
55                   1         1 1                 1   2         6
56   1       1   1           1                                   4
57       1             1       1     2         1 1 1   1         9
58                                     1     1                   2
59   1                                   1     1                 3
60                       1                   1   1     1         4
61         1             1                                 1     3
62 2     1           2     1     1             1 1             1 10
63     2   3     1       1         1     1 2   1     1           13
64                               1       1       1   1   1       5
65 1       1                   1         1 1 1       1         1 8
66                               1   1             1   1         4
67                     1                 1                 1     3
68                 1       1               1               1 1   5
69                             1     1                       1   3
70         1           1                                     1   3
71 1                                       1 1   1 1   1         6
72       1     1             2 1     1               1 2 1       10
73       1     1                               1                 3
74                             1                                 1
75                                 1                 1     1     3
76             1             2 1 1         2                     7
77             1                         1 1                 1 1 5
78             1           1           1 1         1   1     1   7
79               1       1                           1 1         4
80     1 1       1             1                     1           5
81       1 1               1   1 1 1     2                     1 9
82 1       1       2                 1     1 1   1               8
83           1       1                         2 1               5
84 1   1       1                       1             1         1 6
85                         1                               1     2
86     1                 1 1         1 1                 1       6
87     1   2     1                 1                             5
88                     1 1             1     1       1       1   6
89   2                       1           1                   1   5
90               1 1 1 1         1                 1 1           7
91           1         1     1                                   3
92     1                     1                   1           1 1 5
93                                     1           1     1       3
94                               1 1     1                       3
95   1             1     1           2                       1   6
96   1               1             1         1       2           6
97   2                   1       1                         1 1   6
98       1     1     2           1                 1     2       8
99   1   1   1 1                         1               1       6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...