XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
Tổng
00 1               1   1 1 1       1         1   1 8
01 1   1         1     1       1       1   1   2   9
02                         1       1   1   1   1 2 7
03           1                         1 1         3
04         1   1     1       2 2                   7
05     1       1                             2     4
06                 2 1   1           1             5
07       1           1                 1           3
08       1   1                             1       3
09           1   2         1                       4
10         1   1   1           1                   4
11                     1                 1         2
12                     1       1 1               1 4
13   1   1           2         1 1   1 1 1       1 10
14           1     1     1         1       1       5
15         1           1   1             1         4
16             1           1     1               1 4
17 1 1 1           1         1         1           6
18               2 1       1       1               5
19       1 1 1                                     3
20                           1       1             2
21 2           1                             1     4
22       2         1               1 2         1   7
23     1                                 1         2
24   1                           2 1 1             5
25 1                         1               1     3
26                     1               1         1 3
27   1     1             1                       1 4
28                   2 1     1           1         5
29                               2                 2
30                               1 1       1   1   4
31   1         1           1       1               4
32     1                             1             2
33           1       2       1             1       5
34   1                 1     2                     4
35         1     1               1 2           1   6
36       1                     1           1       3
37                                   1       1     2
38               1   1                     1   1   4
39     1                                           1
40         1             2               1   1     5
41                 2             1   1             4
42 1                   1 1       1       1         5
43         2   1   1     1               1         6
44 1 3                                             4
45   2                     1   1                   4
46   1               1   1 1 1 1   1               7
47 1     1                                       1 3
48     1                           1               2
49 1   1         1             1     1             5
50               1                     2           3
51       1 1                 1             1     1 5
52                             1                   1
53           1     1                   1   1 2     6
54                                                 0
55 1       1                             1     1   4
56                   2   2     1                   5
57 1                                     1         2
58   1 1 1 1   1 4                               1 10
59                       1 1   1                   3
60             1 1       1 1             1         5
61           1   1               1           1   1 5
62       1     1     1       1         1           5
63           1     1   1 1   1               2     7
64       1     1   1                               3
65   1                       1                     2
66                                 1               1
67     1             1     1   1     1 1 1         7
68               1     1 1     1                   4
69                 1               1       1 1     4
70                     1       1     1             3
71 1     1             1         1             1   5
72           1 1           2                   1   5
73 1   1       2 1               1   1 1           8
74   1                     1     1     1           4
75                                                 0
76                         1           1 1 1   1 1 6
77 1                               1       1       3
78             1       1       2                   4
79   1     1 1                         1       1   5
80                                 1 1     1 1     4
81                 1                               1
82           2                             1       3
83     1                                 1         2
84           2   1     1     1   1   1             7
85                 1             1         1       3
86     1   1                             1 1       4
87     1                             1 1       2 1 6
88     1                                   1   1   3
89       1     1                               1 1 4
90     1 1 1   1                   1               5
91 2                   1   1 1       1           1 7
92   1 2   1         1                         1   6
93         1 1           1               1         4
94   1   1           1 1                           4
95         1       1   1                 1         4
96 1     1                   1   1           2   1 7
97           1             1 1         1       1   5
98       1   1 1     1   1         1         1   1 8
99                       1           1       1     3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...