XSKT Bạch thủ BD Cầu XSBD
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Dương

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBD

  Ngày
\
Cặp số
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
Tổng
00                   1           1 2               4
01                   2               1   1         4
02             1 1             2               1   5
03                                           1     1
04                                 1               1
05       1           2                             3
06 1   1           1     1 1     1           1     7
07                           1           2   2     5
08 1 1             1   1             1 1           6
09 1 1                       1                     3
10               2 1                             1 4
11             1           1     1                 3
12     1 1     1           1                       4
13         1         1   1                         3
14                     1                         1 2
15         1         1         2     1           1 6
16       1 1                                     1 3
17                 1             1                 2
18     1         1 1               2         2 1   8
19   1   1           1     1           1   1 1     7
20 1     1               1                   1     4
21     1           1             1                 3
22   1 1   1                   1         1         5
23   1   1   1           1   1     1 1       1     8
24                                       2         2
25       1   1           1 1     1 1               6
26         1                   1 1       1         4
27   1           1         1                       3
28 2 1 1         1       1       1             1   8
29 1 1     2           1             1             6
30       1     1   2     1           1   1   1     8
31       1 1   1       1   1           1           6
32       1   1 1     1     1 2       2         1   10
33     1                 1         1       1       4
34                   1       1           1         3
35     1         1       2   1 1                 1 7
36                                     1           1
37       1 1   1   1   1           1               6
38           1                       1     1   1 1 5
39                     1       1                   2
40 1   1                         1                 3
41   1                 1               1           3
42                                             1   1
43     1                                   2       3
44                     1     1 1       1           4
45                                         1       1
46             1     1         1         1   2 1 1 8
47                           1                 2   3
48     1       2         1             1 1 1       7
49               1   1   1         1       1   1   6
50     1   1             1   1           1 1   1   7
51         1     1 1                               3
52 1 1                   1 1                       4
53       1           2   1             1 1   1     7
54                 1       1   1             1     4
55                                         1       1
56 2                   1                           3
57           2     1                               3
58       1           1                 1   1   1 2 7
59             1       1                           2
60   1                                   1   1     3
61       1             1   1 1             1       5
62     1     1 2   1     1       1   1         1   9
63                           1                     1
64                               2 1 1     1       5
65                 1   1     1 1     1             5
66                 1   1                         1 3
67 1       1                                       2
68   3 1         2                 1   1         1 9
69     1     1             1                     2 5
70           1   1 1       1     1       1         6
71     2     1                                     3
72               1                   1 1           3
73   1       1 1             1             1       5
74                     1             1         1   3
75   1                                 1 1   1     4
76       1   1                           1       1 4
77   1       1                 1       1           4
78         1                           1           2
79           1 1               1               1   4
80 1                               2 1   1         5
81                         1 1   1     1           4
82               1 1     1                         3
83         1   1                     1             3
84         1                     1               2 4
85 1 1   1       1     1     1   1   1             8
86         1 1                 1   2       1     1 7
87 1   1     1 1                                   4
88                       1       1                 2
89 2             1   1                 1           5
90         1                               1   1 1 4
91                     1   1 1     1   1     1 1   7
92       1                     1           1       3
93       1     1     1                         1   4
94                         2     1 1               4
95 1       1 1   1           1         1           6
96           1                               1     2
97                 1   1       1     1             4
98                   1     1   1           1       4
99               1     1                           2

Tin tức XSBD