XSKT Bạch thủ BD Cầu XSBD

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Dương

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBD

  Ngày
\
Cặp số
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
Tổng
00   1 1                                                   1     3
01 1 1             1     1         3 1           1               9
02   1     1           1       1 1     1         1           1   8
03       1     1         1             1                 1     1 6
04                   1           1             1   1 1           5
05   1       1           2             1       1 1           1   8
06             1                     1             1   1   1     5
07 2         1 1             1         1     1 1   1         1   10
08                         1             1           1           3
09             1   1   1       1           1     2   1     1 1   10
10           1           1   1     2         1     1             7
11     1               1     1               2                 1 6
12           2                     1 1       1                   5
13 1       1 1                 1     1 1                 1       7
14                           1                     1     1   1   4
15                 1 1                       1       1           4
16                                   1 1           1 1       1   5
17                 1     1         1                 1           4
18               1         1             1                 3 1   7
19         1     1                 1                             3
20                         1             1   1             1     4
21         1   1               1                                 3
22           1     1               1                             3
23                     1     1 1           1     1   1 2 1     1 10
24 1           1     1 1       1     1 1         1     1         9
25   1       1   1 1 1 1       1   1     1               1   1   11
26                     1     1             1 1     1     1       6
27     1       1                 1 1     1 1                     6
28       1           1                       1   1 1             5
29                           1 1                 1           1   4
30 1         1   2           2   1                 1 1           9
31 1   1                   1                       1             4
32   1   1   1 1   1                       1 1   1         1     9
33     1               2                       1   1   1       1 7
34 1           1                 1                             1 4
35   2             1     1       2       1           1           8
36             1     1                   1           1   1       5
37 1     1 1                   1                       1     1 1 7
38                       1 1               1   1           1     5
39     1         1         1   1         1               1 1     7
40   1   1   1   1 1                                             5
41     1 1         1 1     1 1         1 1     1                 9
42               1       1                                   1   3
43     1         1         1   1 1                               5
44   1                   1           1 1         2               6
45 1   2   1     1           1     1             1         1     9
46       1                                         1       3     5
47         1     1   1           1                     1       1 6
48 1       1                                                     2
49         1     2                 1   1             1 1         7
50                                       1   2                   3
51                                                       1 1     2
52             1       1       1   1               1         1   6
53 1                   1               1               1 2     1 7
54 1   2 1 1                                     1       1       7
55                       1         1       1   1     1 1 1       7
56                       1           1                         1 3
57     1       1       1                                         3
58       1           1                                 1 1       4
59                                   1     2     1               4
60   2     1                             1       1               5
61           1     2                               1   1         5
62     1             1             1                   1     1   5
63     1           1     1 1     1                             1 6
64             1             1 1       1                   1     5
65                                             1       1         2
66           1                       1     1       1         1 1 6
67         1           1             1 1   1                 1   6
68   1       1                             1   1                 4
69                   1                     1   1                 3
70                       1 1         1   1     1     1           6
71   1   1                                     1                 3
72       1           1     1 1           1   2     1 1   2       11
73                               1                               1
74   1       1               1                   1     1         5
75                 1         1       2               2         1 7
76   1   1       1     1 1 1             1                       7
77 1   2 1         1     1               1 1   1                 9
78         1   2         1     1 1           1                   7
79 1                 1                                           2
80       1 2                     1         1           1         6
81     1     1                         1                         3
82   1                     1   1     1             1             5
83                                           1             1 1   3
84                         1               1 1                   3
85       1         1     1                             1       1 5
86 1 1   1     1             1   1 1       1   1 1       1       11
87           1   1               1   1   2     1               1 8
88         1         1 1                             1 1       1 6
89       1           2     1 1   1                   1         1 8
90                 1                   1     1                 1 4
91                     1         1   1                           3
92       1 1   2 1         1         1 1   1                     9
93                 1               1     1     1   1         1   6
94 1                   1       2       1                         5
95                             1 1     1                         3
96               1   1     1                                     3
97                                                       1   1 1 3
98         1 1   1   1 1     1                 1           1     8
99 1                       1                   1                 3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...