XSKT Bạch thủ BD Cầu XSBD

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Dương

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBD

  Ngày
\
Cặp số
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
Tổng
00             1   2       1   1           1   1 1               8
01   1           1                           1 1             1   5
02 1     1 1                 1 1           1   1     1           8
03     1     1         1                 1         1     1       6
04     1                               1                       1 3
05           1                                 1       1         3
06 1   1 1               1       2 1 1   1               1       10
07     1         1               1           2         1 1       7
08 1                     1         1     1 1                     5
09 1             1       1                               1   1   5
10                   1                                 1         2
11 1   1                               1         1               4
12       1   1   2                                     2         6
13                 1                   1     1       1 1         5
14     1       1   1       2               1                     6
15         1         1         1                             1 1 5
16             1       1     1     1 1                           5
17                           1                               1   2
18         2     1                     1                   1     5
19   1               1 1               1 1 1         1     1     8
20   1                   1     1       1                         4
21   1                 1                             1   1       4
22                             2   1                   1     1   5
23             1                 1                               2
24                                 1 1     1 1           1     1 6
25       1   1             1 1                 1       1   1 1 1 9
26   1           2     1   1               1                     6
27     1   2                         1 1         1       1       7
28           1   1             1 1         1       1           1 7
29       1                   2 1   2   1                         7
30                 1     1 1 1               1         1   2     8
31       1                     1             1   1               4
32           1     1                   1       1   1   1 1   1   8
33                   1       1         1 1       1               5
34               1   1             1         1           1       5
35                             1     1         2             1   5
36     1 1                       1   2                   1     1 7
37 1           1                 1 1         1     1 1           7
38     1     1 1                     1                           4
39   2 1               1 1   1                   1         1     8
40           1     1       1   1   1   1       1   1   1   1 1   11
41               1       1     2                 1 1         1 1 8
42   1       1 1     1   1                                 1     6
43                     1                         1         1     3
44 1         1     1                   1       1                 5
45       1             1   1     2     1     1   2   1     1     11
46                 1   1 1         1     1 1       1             7
47 1           1                                     1     1   1 5
48         1 1 1           1         1       1       1           7
49   1                                               1     2     4
50         1                                                     1
51       1                 1                                     2
52     1         1       1               1               1       5
53                                           1                   1
54 1 1     1           1             1       1   2 1 1           10
55   1 1               1   1 1                                   5
56       1           1           1                               3
57       1 1                       1 1   1       1       1       7
58           1         1         1   1             1           1 6
59           1       1           1   1                           4
60 1           1     1     1 1   1       1     2     1           10
61                           1         1               1     2   5
62 1     1                       1               1             1 5
63   1         1           1             1       1           1   6
64         1   4                     1                   1       7
65 1           1 1                                               3
66           1       1   1                             1         4
67                   1                               1           2
68                                       2     1       1         4
69                           1                                 1 2
70                     1         1     1                         3
71                   1 1           1       1   1   1             6
72     1         1 1               1     1         1           1 7
73 1     1       1         1                                     4
74                           1 1     1         1       1         5
75     1         1                                           1   3
76             1       1               1       1   1       1     6
77               1                       1   1   2 1         1   7
78               1         2 1       1               1   2       8
79 1                   1 1         2         1                 1 7
80 1     1           1   1                         1 2           7
81         1       2       1   1       1   1     1     1         9
82         1 1         1     1                 1                 5
83       1   1           1               1                       4
84         1       1                                             2
85   1 1   1             1                         1         1   6
86     1   1                               1 1 1   1     1       7
87   1               1               1 1 1             1   1     7
88 1                                                 1         1 3
89           1               1                     1           2 5
90 1   1 1   1     2 1 1                                     1   9
91   1 1 1                       1 1     1 1                     7
92 1                     1                         1 1   2 1     7
93         1                       1       1                 1   4
94                       1       1           1                   3
95                 3           1 1                               5
96                       1   1                             1   1 4
97   1   1                 1   1           2                     6
98   1     1         1         1         1           1 1   1   1 9
99   1         1     2               1     2 1                   8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...