XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
Tổng
00                                 1   1       2   4
01                           1                     1
02       1                                   1     2
03                                         2       2
04     1     1   1                 1       1       5
05 1             1                                 2
06     1         2                       2         5
07                                   1             1
08               1 1                       1   1 1 5
09         1             2 1             1         5
10                     1         1           1 2   5
11     1       1   1 1           1 1   1           7
12               1 1                       1 2     5
13                           1               1 1   3
14 1                         1 1                   3
15     1       1   2   1 1       1     1       1   9
16       2             1       2       1       2   8
17                   1     1           1 1 1     2 7
18         1               1     1   2 1   1       7
19           1               1                     2
20 1     1                 1     1   1             5
21   1     1                                 1     3
22                   1       1       1           1 4
23                                                 0
24 1             1   1         1                   4
25   1     1 1 1           1             1     1   7
26   1         1           1 1         1         1 6
27                       2   1   1         2       6
28   1       1           1         1               4
29                   1   2     1               1   5
30   1                             1               2
31             1 2   1         1     1       1     7
32     1   1                           1     1   1 5
33               1                 1               2
34       1   1 1             1           1         5
35     1     1   1                   1             4
36                 1             1                 2
37 1   1   1 1       1             2       1     2 10
38                 1             1   1     1       4
39   1 1                           1 1       1 1   6
40       1 1   1                     1             4
41                       1             1 1   1     4
42                 1                         1     2
43       1 1     1                     1           4
44                         1     1       1 1       4
45             1                                   1
46 1 1                     1     1 1               5
47     1                     1                   1 3
48           1     1       1   1             1     5
49 1     1         1         1                     4
50   1             1 1       1                     4
51         1 1 1     1                           1 5
52   1           1     1               1           4
53     1 1           1 1               1           5
54                       1               1         2
55                               1                 1
56                 1     1         1 1 1 1 1       7
57 2 1                   1     1 1     1           7
58                     1         2 1             1 5
59             2       1       1         2         6
60                               1                 1
61 1 1 2 1   1   1                                 7
62 1       1               3   1 1                 7
63                               1                 1
64   1     1     1   1   1           1         1 1 8
65             2                 1               1 4
66 1     2 1           1             1         1   7
67           1                       1     1       3
68         1               1             1         3
69         1 1         1 1         2               6
70                 1   1     1 1                 1 5
71     1                                           1
72   1               1   1                 1 2   1 7
73                             1                   1
74                             1               1   2
75   1   1   1             1                       4
76       1   1 1 1       1             2 1       1 9
77         1           1                           2
78                       1     1                   2
79           1                                     1
80       1                   1           1       1 4
81                   1       1     1         1     4
82 1 1         1     1 1                     1     6
83       1   1 1   1                   1 1         6
84 1   1       1     1 1     1                     6
85                                           1     1
86           1 1   1   1 1   1           2         8
87     1               1   1       1 1             5
88         1                                       1
89         1     1   2 1       2           1       8
90 1 1       1         2   1         1             7
91                             1                   1
92               1 1                               2
93                                         1 1   1 3
94   1 1           1       2 1       1             7
95 3       1                               1       5
96                 1               1               2
97     1                                           1
98       2           1       1     1           1   6
99   1 1                       1     1 1       2   7

Tin tức XSNT