XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
Tổng
00   1   1 1   1     1                     1                     6
01     1           1 1                     1         1           5
02               1           1             1                 1 1 5
03           1     1   2         1                           1   6
04                   1     1           1     1       1           5
05                 1 1                           2 1 1         1 7
06             1 1             2 1                               5
07                           1 1                                 2
08                                                   1   1       2
09 1                           2                   1             4
10       1       2               1   1           1         1 1   8
11                       1 1     2                             1 5
12     1   1           1   2                     1               6
13         2                                 1           1       4
14               1                             1   1         1   4
15         1   1           1 1   1 1       1 1           2     1 11
16       1 1           1   1         2               1       1   8
17   1   1               1                       1 1             5
18   1         1 1       1                               1       5
19 1 1         1                   1                           1 5
20 1                         2 2       1                     1 2 9
21               1       1 1 1   1       1 1 1           1       9
22                   1 1   1                         1           4
23     1               1 1   1     1             1   1 1   1     9
24   1               1             1                             3
25                         1                       1             2
26                       1   1       1           1         1 2   7
27           1               1 1     1           1               5
28                                                 1             1
29           1     1     1                         2 1           6
30                         1               1     1               3
31               1                   1           1         1     4
32         1                   1     1   1                       4
33                             1                           1     2
34 1 1                 1                   1 2       1 1         8
35 1 1       1 1   1   1 1             1   1 1 1                 11
36                               1                       1     1 3
37 1 1         1     1 1                       1     1     2   1 10
38       1     1       1   1             1           1 1         7
39       1             1       1         1 1   1       1   1     8
40           1           2       1     1   1 1 1           1 1   10
41                               1                       1 1 1   4
42 1     2       1                                   1           5
43         2 1 1         1         2         1         1       1 10
44 1       1   1               1           1       1     1   1   8
45                             1         1                       2
46     2     1     1         2   1 1                     1       9
47       1     1           1           1                 1   1   6
48 1     1 1           1 1       1                   1   1 1   1 10
49           2 1     1   1               1                       6
50     1                 1           1         1               1 5
51                           1                                   1
52   1 2           1                             3               7
53     1 1         1   1 3 1 1 1   2       1 1           1 1 1   17
54         1       2       1         1 1 1                       7
55 1     2     1   1         1     1   1           1     1     1 11
56 1             1 2                   1     1 1   1             8
57             1                                     1           2
58               2                           1         1         4
59                                   1                 1       1 3
60   1               1             1           1             1   5
61                     1               1   1   1                 4
62   1                                         1                 2
63     1     1                     1 1       1   1               6
64         1         1                         1       1         4
65           1                   1       3 1           1   1 1   9
66   2               2     1                         1           6
67             1     1         1               1           1   1 6
68             1     1 1   1                                     4
69           1                     1                 1           3
70 1         1                             1   1   1   2         7
71     1     1               1                     1     1       5
72 1 1                                   2     1   1   1         7
73                                     1           1   1         3
74             1           1 1         1                         4
75     1 1                                       1         2     5
76   1                     1     1   1                           4
77         1                     1       1       1   1           5
78     1               1           1                             3
79       1                         1   1                         3
80           1       1         1   1 1                       1   6
81     1           1         1           1             1     1 1 7
82 1               1 1 1       1   1 1 2     1             1   1 12
83 1     1                                       1     2 1       6
84     1                                       1 1               3
85 1   1     1     1                       1   1                 6
86     1                         1       1   1                   4
87                                             1   1             2
88   1                                             1             2
89     1                       1                                 2
90 1       1             1         1 1     2             1       8
91                                                     1         1
92             1                     1   1   2                   5
93           1   2                   1   1     1           1   1 8
94   1   1 2     3   1                       1                   9
95   1   1         2             1     1                         6
96         1                 1       1                           3
97               1     1                 1         1             4
98 1         1       1                 1             1           5
99                               1     2               1 1   1   6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...