XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
Tổng
00 1 1         1   1                       1       5
01     1 1 1                       1   1           5
02   1     2                                     1 4
03                                     1           1
04   1     1 1     1         1       2         1   8
05                 1 1         1             1     4
06               1                                 1
07         1           1 1                   2     5
08         1     1     1                         1 4
09                             1 1     1           3
10   1             1   1     1                     4
11 1 1               1 1   1         1       1     7
12                 1                         1     2
13               1               1   1             3
14 1                       1           1           3
15 1                     2             1     1     5
16                 1         1 1                   3
17 1 1           1 1     1 1                       6
18             1   1 1         1 1                 5
19     1             1           1 1 1   1         6
20               1   1             1 1         1   5
21                                                 0
22     1     1 1         1         1     1 2   1   9
23         2           1                     1 1   5
24                                         1       1
25     1 2   1   1         1   1                   7
26   1                             1             1 3
27   1     1 1                         1   1       5
28     1             1                         1 1 4
29 1     1               1                   1     4
30       1                 1 1 1           1   1   6
31 1               1 1       1             1       5
32     1     1     1                       1       4
33         1     1               2 1             1 6
34                   1             1           1   3
35                                       2       1 3
36                       2                   1     3
37     1   1                 1 1                   4
38               1     1   1             1 1       5
39             2         1               1   1     5
40     1       1           1                 1   1 5
41                             1             1 1 1 4
42       1   1 1       1 1   1         1     1     8
43   1   1 2         1         1 2           1     9
44             1 1               1                 3
45     1                     1       1 1   1       5
46       1   2             1         1             5
47             1       1 1         1     1         5
48                               1   1             2
49 1 1       1   1               2       3   1     10
50 1                 1             1           2   5
51           1         1               1           3
52       1               1   1     1   1 1         6
53 1 1   1                     1       1         1 6
54         2       1   2   1 1   1             1   9
55 2     1               1       1               2 7
56           1                               1     2
57               1           1     1               3
58                     1     2       1     1       5
59             1                                   1
60   1 1           1                   1   1   2   7
61                               1               1 2
62 1 1       1       1     1     1         3       9
63                                 1               1
64         1 1         1                           3
65                   1       1                     2
66         1   1                     2             4
67               1 1 1                             3
68 1                 1         1       1           4
69               2       1       1                 4
70                                                 0
71               1 1 1                             3
72 2     1   1                                 1 1 6
73     1     1     1                 1 1           5
74                                 1               1
75 1                       1       1       1       4
76             2                 1   1   1         5
77             1               1                   2
78                                 1   1           2
79             1 1                                 2
80   1 1 1     1   1               1               6
81 1   1     1           1     1   1     1     1   8
82                 2   1 1 1           1       1   7
83                   1     1             2         4
84     1                       1         1 2     1 6
85     1 1   1         1   1   1                 1 7
86   1         1     1       1           1         5
87       1       1           1                 1   4
88   1   1                           1 1           4
89                                               1 1
90               1             1                   2
91   1 1 1                     1   1 1           1 7
92           1       1 1                           3
93     1               1   1         1             4
94     1       1         1   1       1 1           6
95                         2 1 1                   4
96                     1   1                     1 3
97                       1               1   1     3
98   1   1 1                                       3
99                                           1 1   2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...