XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
Tổng
00 1       1                           1       1   1 1   1     1 8
01   1     1 1       1       1         2         1           1 1 10
02   2                           1 2       1               1     7
03           1               1                         1     1   4
04 1                           1       1   1                   1 5
05                                                           1 1 2
06   1   1                           1                   1 1     5
07                     1                                         1
08   1 1                     1 1           1                     5
09   2           1 1                   1   1 1                   7
10 1 2   1     1 1     1 1   1                     1       2     12
11 1                                     1                       2
12         1   1 1                               1   1           5
13                                     1             2           3
14                                                         1     1
15                                       1           1   1       3
16 1               1     1   1                     1 1           6
17       1                     1   1 1   1     1   1             7
18       1           1 1 1     1               1         1 1     8
19 1 1     1         1 1         2 1   1     1 1         1       12
20     2         1       1               1   1                   6
21         1   1 1         2                               1     6
22                             1     1                         1 3
23         1                     1     2 1 1     1               7
24   1       2   1   1   1         1       2   1               1 11
25 1 1 1         1         1                                     5
26   1     1           1                                         3
27             1             1                         1         3
28       1         1       1       1                             4
29     1       1               1                       1     1   5
30 1                     1   1             1                     4
31                 1         1       1                     1     4
32           1             1                         1           3
33                       2                                       2
34                               1           1 1                 3
35                                     1     1 1       1 1   1   6
36           1                           1                       2
37       1   1                     1   1     1 1         1     1 8
38               1                   1     1       1     1       5
39           1   1   1     1                       1             5
40   1               1 1           1 2 1 1             1         9
41                       1 1       1                             3
42       1                 1 1     1         1     2       1     8
43           1   1       2 1   1                     2 1 1       10
44 1               1 1   1           2       1       1   1       9
45 1                             1                               2
46                                       1       2     1     1   5
47   2                         1 1   1     1       1     1       8
48           1   1                 1         1     1 1           6
49 1           1       1       1         1             2 1     1 9
50           1             2             1       1               5
51       1 1     1                                               3
52           1               1                 1 2           1   6
53             1                                 1 1         1   4
54             1                 1         1         1       2   6
55 1   1 1         1     1         1     1   1     2     1   1   12
56     1               2       1             1             1 2   8
57                           1 1       1                 1       4
58     1   1                                               2     4
59                                                               0
60                       1   1                 1               1 4
61                             1                                 1
62           2 1     1           1         1   1                 7
63             1   1 1         1 1       1       1     1         8
64     1     1     1       1       1                 1         1 7
65     1                         1 1                   1         4
66         2       1         1                 2               2 8
67           1     1       1             2               1     1 7
68       1           1     1       1                     1     1 6
69     1 1         1 1     1                           1         6
70       1           1                       1         1         4
71 1             1                               1     1         4
72     1       1                 2         1 1 1                 7
73     1 1     1                     1                           4
74                                         1             1       2
75                     1                         1 1             3
76   1 1                       1         1 1   1                 6
77 1       1   1                   1 1               1           6
78                 1 1                           1               3
79 1   1         1           1 1         1         1             7
80             1   1   1 1         1                   1       1 7
81               1                   1     1     1           1   5
82               1 1   1 1             1     1               1 1 8
83     1                     1   1     1   1 1     1             7
84   1     1 1       1 1     1                   1               7
85         1       2       1         1 1     1   1     1     1   10
86 1               1             1     1         1               5
87     1 1           2       1   1                               6
88       1       1       1     1     1         1                 6
89                     1       1                 1               3
90 1     1     1                     1       1       1           6
91         1   1       3   1                                     6
92           1       1             1       1             1       5
93                               1   1                 1   2     5
94         1           1             1   1     1   1 2     3   1 12
95     1                     1                 1   1         2   6
96                       1                           1           2
97       2 1     1   1         1       1                   1     8
98 1       1   1                 1       1   1         1       1 8
99             1   1       1                                     3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...