XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
Tổng
00   1   1                           3     1       6
01                   1       1           1   1     4
02                                         1       1
03 1       1           1                   1       4
04     1   1           1         1   1       1   1 7
05           1         1     1         2           5
06               1 1             1                 3
07     1           1                               2
08   1 1                       1                   3
09 1                         1             2     1 5
10       2                   1                 1 1 5
11               1         2         1             4
12         1 1 1 1                     1           5
13   1                         1   1     1 1   1   6
14 1 1       1 1 1                             1   6
15     1   1             1 1               1     1 6
16                                       1         1
17                       1       3           1     5
18           1 1     2           1                 5
19   1                     1                       2
20           1 2         1       1   1   1         7
21           1                   1   1             3
22       1         1                               2
23         1             1                 2       4
24                             1             1 1   3
25       2   1                         1       1 1 6
26   1                                         1   2
27         1 1     1 1 1   1       1 1 1           9
28       1     1           1   1   1   1   1     1 8
29                                   1     1       2
30 1                 1                             2
31 1 1 1 1       1     1                 1 1       8
32               1         1   1                   3
33     1               1                       1 1 4
34                                         1       1
35 1     1             1             1             4
36           1           2                   1     4
37   1                                             1
38 1         1     1               1       1 1   1 7
39   1               1               1     1       4
40         1                     1   1 2     1     6
41 1 1             1           2   1     1       2 9
42                   1           1     2           4
43         1                       1     1         3
44                 1       1 1     1 1       1     6
45       1             1       1   1           1   5
46             2           1                       3
47       1                   1                     2
48                     1       2       1           4
49     1       1                                   2
50       1       1 1   1       1                   5
51               1   1               1           1 4
52     1   1   1             1           2       1 7
53           1 1 1   1             1   1           6
54     1 1   1             1                   2   6
55     1   1               2                       4
56                         1           1   1       3
57                           1 1                   2
58                   1             1   1           3
59               1   1                             2
60         1   1 1       1                         4
61   1                           1       1   1 1 1 6
62     1         1               1 1   1 1   1     7
63     1                     1                   1 3
64   1         1                               1   3
65                       2                         2
66 1                           1                   2
67   1     1   1   1                           1   5
68                 1       1   1                   3
69                     2 1       1 1         1     6
70   1       1   1             1             1 3   8
71                 2     1   1         1     1     6
72 2     1 1       1                               5
73                   1                             1
74                       1                         1
75           1               1 1                   3
76             1 1         1         1   1   1 1   7
77 1                                     1         2
78   1         1             2 1           1       6
79       1           1 1   1                       4
80   1   1 1         1 1         2                 7
81 1       1 1                         1           4
82                     2 1         1   1           5
83   1       1       1   1                 1     1 6
84                 1                     1   1     3
85             1 1           1     1         1     5
86 1   2         1               1   1             6
87   1       1                           1         3
88                         1   1         2       1 5
89                     1 2         1               4
90 1   1 2     1       1           1 1             8
91     2   1         1             1               5
92 1                     1   1               1     4
93     1     1   1               1                 4
94                                                 0
95                 2       1 1   1               1 6
96         2     1 1     1   2       1   1         9
97                 1                             1 2
98 1                               1           1   3
99 1                 2                       1     4

Tin tức XSNT