XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
Tổng
00             1             1           1         3
01 1             2               1 1 1     1       7
02 1   1               1       1     1     1       6
03                       2                         2
04         1   1                         1         3
05       1                 1         1   1         4
06       1         1             1   1       1 1   6
07   2                       1 1   1 1   1   1     8
08       1         1         1     1           1   5
09   1           1                         1     1 4
10                                               1 1
11               1               1 2           1   5
12                                 1     1       1 3
13         1   1                                   2
14         1               1 1         1   1 1     6
15     1     1 1                       1     2     6
16 1 1 1               1       1                   5
17   1   1           1   1             1 2         7
18     1             1     1   1     1 4 1 1     1 12
19             1     1   1             1           4
20       1   1 1                                   3
21   1     1                           1       1   4
22       1                                   1     2
23   1           1       1 1 1             1 1     7
24               2   1               1       1     5
25                     1       1                   2
26     1                           1 1   1     1   5
27                                 1               1
28     2     1                 1                 1 5
29           2 2     1                             5
30 1     1   2 1               1                   6
31                   1               1             2
32             1                               1   2
33       1             1           1   1 1         5
34       1                     1 2   1   1     1   7
35                 1                               1
36                   1                         1 1 3
37       1               1                     1   3
38       1         1     1         1         1     5
39     1       1               1   1             1 5
40         1   1     1 1     1                     5
41   1               1                       1   1 4
42                             1                   1
43 1                     1   1             1       4
44         1         1                         1 1 4
45     1   1         1                             3
46               1           1 1                   3
47                       1 1 1             1       4
48 1                       1 1           1 1       5
49               1                 1               2
50 2   1                 1     1                   5
51                   1                           1 2
52                     1                   1       2
53           1     1               1       1       4
54 1   1   1     1         1                       5
55   1 1       1           1       1 1     1   1   8
56   1                                   1     1   3
57                 1   1   1                       3
58       1           1                             2
59   1     1           2       1     1 1     1     8
60                   1   1               1         3
61       2                             1     1 1   5
62 2                     1       1                 4
63   1           1       1     1 1               1 6
64                     1   1     1           1     4
65                 1       1 1       1             4
66     1   1         1   1                     1   5
67     1             1           1 1               4
68         1   1       1     1   1                 5
69   1       1   1 1               1 1             6
70               1       1           1     1       4
71 1                   1     1   1                 4
72           2     1   3 1 1             1     1 1 11
73   1       1     1       1   1                   5
74           1                   1             1 1 4
75           1     1       1 1       1 1 2 1       9
76 1             1         1       1         1     5
77         1       1         1               1     4
78 1       1     1       1             1           5
79           1 1                     1 1           4
80               1             1   1         1   1 5
81 1                                       1       2
82                       1   1             1       3
83                                               1 1
84                               1                 1
85 1   1   1   1 1             1                   6
86     1 1                       1         1       4
87                     1   1                   1   3
88             1                                   1
89   1     2         1 1   1     1           1     8
90   1   1                   1   1                 4
91       1         1                               2
92                                     1         1 2
93         2       1             1                 4
94 1 2 1     1                         1           6
95       1   1                                     2
96                 2                 1             3
97 1               2         1 1 1     1   1   1 1 10
98           1 1 1                       1   1   1 6
99     1             1 1   1                       4

Tin tức XSNT