XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
Tổng
00 2 1                 1 1   1               1   1 8
01   1   2       1           1       1       2     8
02                                         2       2
03     1         1         1 2   1 1             1 8
04 1                           1             2     4
05       1                 1   1     1             4
06                                     1   1     1 3
07                               1     1           2
08   1 1         1   1                     1       5
09   1           1   1                 1           4
10       1   1     1               1           2   6
11 1     2                 1 1             1       6
12         1           1   1                   1   4
13             1   1                               2
14   1                     1       1       1       4
15 1         1                     1               3
16   1 1   1       1     1       1       1         7
17   1                     1                       2
18         1                         1             2
19             1   1       1                     2 5
20   1                           1             1   3
21 1         1                               1     3
22 1     1     1                     1             4
23           1         1     1                   1 4
24         1 1                       1     1       4
25     1   1           1 1                         4
26             1                                   1
27                         1           1           2
28   1                     1       1       2       5
29                 2   1                           3
30                                   1 1 2         4
31     1         1           1     1       1       5
32                           1 1   1             2 5
33 1                 1   1 1                       4
34                               1                 1
35                         1               1 1     3
36         1             1 2       1     1         6
37   1   1               2     2   1     1         8
38 1                 3       1                   1 6
39                             1                   1
40     1                 1           1             3
41 1                   1                           2
42       1         2 1                       1     5
43 1     1   1       1 2         1                 7
44     1 1     2               1         1       1 7
45           1 1               1       1   1 1     6
46       1           1                 1 1     1   5
47             1           1   1           1       4
48     1             1   1         2 1       1     7
49                           1           1   1     3
50                     1     1 1     1 1           5
51   1         1               1 1     2         2 8
52             1 1                 1   1   1       5
53         1 1       1   1                     2   6
54         1         1     1       1           1   5
55         1       1                               2
56                           1       1             2
57 1           1         1     1       1       1   6
58 1         1   2 1     1           1   1         8
59     1               1 1       2           1 1   7
60     1   1                                       2
61     1   1                           1       1   4
62     1                                     1     2
63   1           1     1                           3
64                                                 0
65     1 1             2             2 1           7
66                                 1               1
67                         1                       1
68     1           2                     1   1     5
69         1         1           1   1       1     5
70             1                               1   2
71   1 1   1     1     1           1     1         7
72   1                               1     1   1   4
73           1 1                 1       2     1   6
74         1     1           1   1 1               5
75     1             1                 1 1     1   5
76             2                         1         3
77                           1   1                 2
78 1         1         1       2 1   1   1 1       9
79                       1       1                 2
80   1 1   1 1                                     4
81   1       1 1   1                               4
82       1         1                               2
83           1         1   1                     1 4
84     1 1 3     1 1     1 1           1           10
85           1                     1               2
86   1   1           1       1                 1   5
87                           1   1                 2
88   1               1       1 1 1 1         1 1   8
89 1         1     1 1   2                         6
90 2         1   1   1                     1       6
91               1                   1 1 1         4
92                           1               1   2 4
93       1     1                       1           3
94 1             1                   1   1   1     5
95                 2   1 1                       1 5
96             1               2                   3
97               1     1         1         1   1   5
98           1                 1                 1 3
99       1       2                               1 4

Tin tức XSNT