XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
Tổng
00           1   1           1         1         1 5
01   1       2             2   1                 1 7
02         2         1           1             1   5
03 1             1     1                           3
04           2                   1     1         1 5
05   1               1       1   1           1 1   6
06     1   1     1 1                               4
07     1                                           1
08         1                   1 1     1   1       5
09     1                     1             1     1 4
10 1           2     1             1     1         6
11         1           1             1 1           4
12             1   1                     1       1 4
13                 1                   1           2
14 1       1           1 2 1 1                     7
15 1                     1                 1 2     5
16       1                         1               2
17                         2       1   1           4
18   1             1 1 1                           4
19               2   1       1     1       1       6
20             1                                   1
21           1           1   1         1           4
22   1                                             1
23               1     1       1 1       1         5
24   1     1       1   1             1             5
25                                   2             2
26                                 1               1
27     1             1                   1         3
28 1       2                               1       4
29                                           1     1
30   1 1 2                         2   1   1       8
31 1       1         1   1   1 1     1         1   8
32 1             2 1 1 1   1     1   1       1 1   11
33                         1     1           1     3
34                     1 1       2                 4
35         1 1     1         1     1 1             6
36 1     1               1     1     1           1 6
37 1     1                                     1   3
38               1       1 1             2     1 1 7
39                     1     1   1 1         1   1 6
40   1             1 1   1         1               5
41                                   1             1
42           1                         1           2
43                   1                             1
44       1       1                           1 1 1 5
45     1   1 1               1                     4
46     1 1     1   1                 1             5
47         1                         1 1 1         4
48 2 1       1       1   1     1   1         1     9
49       1   1                         1   1       4
50   1 1             1         1                 1 5
51     2         2       1         1               6
52 1   1   1               1   1           2   2   9
53             2     1               1 1   2       7
54 1           1       1 1           1             5
55                               1             1 1 3
56   1                         1       1       1   4
57     1       1   1                 1       1     5
58   1   1         1       1       1     1         6
59           1 1         2 1                       5
60                   1       1   1     1           4
61     1       1   1             1   2     1       7
62           1         1                     1     3
63                                         1   1   2
64                   1   1                         2
65   2 1                     1 1         1         6
66 1                       1   1         1   1     5
67                     1                           1
68       1   1                     1   1           4
69   1       1             1 1 1   1       1     1 8
70             1                   1               2
71 1     1             1     1                 1   5
72   1     1   1                             1     4
73       2     1               1                   4
74 1                       1                     1 3
75     1 1     1           1   1             1 1   7
76       1         1       1     2             1   6
77                       1 1                       2
78   1   1 1           1 1               1         6
79                 1                               1
80                                   1   1       1 3
81                                 1             1 2
82                                         1       1
83               1     1 1                   1 1   5
84     1                                         1 2
85 1                         1 1                   3
86             1             1                     2
87                               1     1     2     4
88 1         1 1       1         1                 5
89                             1 1         1   1   4
90         1           1                   1       3
91   1 1 1                           1             4
92           1   2   1     1 1 1         2         9
93     1                           1   1 1       1 5
94   1   1   1     1 1 1                           6
95               1                             1   2
96                 1         1               1     3
97         1   1   2                     1 1     1 7
98               1   1                   1         3
99               1             1       1 1         4

Tin tức XSNT