XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
Tổng
00               1 1 1         1   1           1 1 7
01 1   1         1   1             1     1         6
02               1 1                 1 1     1   1 6
03   1                                             1
04       1 1           1 1                 1     1 6
05   1     2   1     1 1           1   1 1         9
06       1       1   1 1                           4
07       2           1 1                           4
08                       1     1                   2
09                           1         1           2
10           1                   1 1         1   1 5
11             1       1   1         1         1 1 6
12               1           1         1           3
13               1 1                 1             3
14   1 1                   1   1           1 1 1   7
15           1           2                     1   4
16 1                     1 1       1     1         5
17       1                       2   1         1 1 6
18                             1 1   1   1         4
19         2 1         1       1                   5
20                                                 0
21   1                   1   1           1 1       5
22   1             1                   1           3
23                   1   1         1 1             4
24     1   1   1     1                 1           5
25     1 1         1                               3
26 1     1 1     1       1                   1   1 7
27           1           1 1                 1   1 5
28                                                 0
29                     1 1   2             1   1   6
30                 1     1                   1     3
31   1         1   1             1 1 1         1   7
32   1       1       1                     1       4
33 2     1                       1                 4
34 1         1                       1             3
35           1   3                                 4
36 1 1 1       1                     1             5
37                                           1     1
38 1             1         1       1 1             5
39                 1                     2 1       4
40                                     1           1
41             1                     1   1         3
42             1                       1           2
43     1   1                         1           1 4
44                                                 0
45   1         1 1     1                 2         6
46     1   1   1   1     1   1           1         7
47   1             1       1       2         2     7
48   1     1                   1       1           4
49           1   1                             1 1 4
50                 1             1           1 1   4
51     2             1           1                 4
52       1     1                 1       1         4
53       1           1     1   1       1       1 1 7
54         1       1           1           1       4
55     2                     2   1       1     2   8
56                             1                   1
57           1       1 1                 1 1       5
58         1 1   1   1                     1       5
59             1                                   1
60   2               1 1     1         1   1     1 8
61     2           1   1     2   2                 8
62       1     1                 1             1 1 5
63                                 1 1   1         3
64   1 1       1               1                   4
65       1 1     1                 1   1           5
66 1               1         1                     3
67                     2   3   1     1   1         8
68                     1   1       2           1   5
69           1       1                     1 1     4
70           2           1                         3
71   1 1 1 1                   2           1       7
72     1                       1           1   2   5
73             1     1     1           1           4
74             1           1   2     1       1     6
75   2     1 1           1 1               1   1   8
76 1     1                 1                       3
77         1         1             1 1       1     5
78 1     1     1                                   3
79 1     2               1                         4
80                           1         1         1 3
81                     1 1         1           1   4
82             1 1                                 2
83                             1   1   1           3
84           1                             1       2
85                               1           1     2
86         1   1   1   1 1     1                 1 7
87                 2                               2
88 1             1                         1     1 4
89                   1                             1
90 1                   1   1       1         1     5
91 1   1             1           3           1   1 8
92 1     1                               1 1       4
93 1               1     1                 1       4
94         1                                 1     2
95               1     1   2 1         1     1     7
96 1         1               1         1           4
97           1               1   1     1           4
98   1 1                             1           1 4
99           1               2       1   1         5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...