XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
Tổng
00         1                                 1     2
01 1   1             1   1         1       2       7
02               1       1                         2
03     1             1 2       1     1             6
04   2         1   1                               4
05           1                                     1
06                                   1             1
07           2           2                     1   5
08               1                                 1
09     1           1                     1   1     4
10                         1       1         1     3
11   1       1                     1 1             4
12           1       1   1   1           1       1 6
13   1               1 1 1     2         1       1 8
14     1             1 1 1   1               1     6
15     1     1                 1   1   1           5
16                     1     1 1   1   1 1         6
17                     1   1 1             2 1   1 7
18                             2         2 2 1     7
19 1 1   1                         1               4
20 1 1         1     2   1 1               1     1 9
21                               2       1     1   4
22 1     1 2   1             1     1               7
23           1 1                     1       1     4
24         1             2       2 1             1 7
25                                         1       1
26 1             1                         1   1   4
27     1   1         1               1         1   5
28             1 1       1   2               1     6
29           1                         1     1     3
30         1   1                                   2
31         1                     1                 2
32         1       2   1             1       1     6
33 1             1               1                 3
34 1           1             1 1 1               1 6
35       2       1   1                   1         5
36           1           1             1           3
37                 1           1                   2
38       1 1         1         1                 1 5
39       1   1                         1         1 4
40           1   1                             1   3
41           1 1 1 1 1     1 1         1           8
42     1     1                                     2
43           1     1                               2
44                           1                 1   2
45   1 1   1       1                         1     5
46   1               1                 2           4
47 1     1         1   1     1   1             1   7
48   1                       1     1 1       1 1   6
49       3   1       1                 1           6
50 1           2         1                         4
51     1                       1 1 1               4
52 1   1 1                                 1       4
53     1         1           1     1   1   1       6
54             1       1           1     2       1 6
55               2           1       1             4
56           1                 1   2   1       1   6
57 1                       1               1     1 4
58   1     1             2                 1   1 1 7
59                         1       1               2
60     1   1   2     1     1 1     1 1 1 1         11
61               1     1             1     1 1     5
62         3                             2 1 1     7
63 1                       1   1                 1 4
64                 1                               1
65                                                 0
66   2                     1 1                     4
67                 1                   1           2
68     1             1                       1 1   4
69                                       1 1       2
70                   1   1     1                   3
71                         1         2             3
72             1 1 1       1               1       5
73   1 1                               1           3
74 1               1         1   1       1         5
75 1       1                 1         1       1   5
76   1   1                 1                       3
77                     1         1   1   1         4
78 1   1                             1         1 1 5
79                     1   1                     1 3
80 1                   1                           2
81 1     1     1   2                 1             6
82     1       1   1           1 1     1     1     7
83       2                                   1 1   4
84       1 2     1                   1 1       1   7
85               1               1       1 1       4
86       1             1       1   1               4
87             1           1                       2
88   1 1               2 1                       1 6
89               1               1   1         1   4
90                     1   1       1   1         1 5
91 1 1           1   1                         1   5
92                                           1     1
93   1                           1       1       1 4
94   1 1                         1                 3
95                   1     2   1 1                 5
96               1                                 1
97       1   1     1       1                       4
98                 1             1             1   3
99           1 1       1 1     1     1           1 7

Tin tức XSNT